Procedūra : 2011/0281(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0080/2013

Iesniegtie teksti :

B7-0080/2013

Debates :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Balsojumi :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0085

PRIEKŠLIKUMS LĒMUMAM PAR IESTĀŽU SARUNU SĀKŠANU UN SARUNU MANDĀTU
PDF 1002kWORD 3338k
4.2.2013
PE503.601v02-00
 
B7-0080/2013

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 70. panta 2. punktu un 70.a pantu


attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) (COM(2011)0626 – C7‑0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP))


Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja (*)
(*) Sarunu grupa: priekšsēdētājs, referents un ēnu referenti

Priekšlikums Eiropas Parlamenta lēmumam par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju (Regula par vienotu TKO) (COM(2011)0626 – C7‑2011/0281 – 2011/0281(COD)) (COM(2012)0535 – C70310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))     
B7‑0080/2013

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas priekšlikumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 70. panta 2. punktu un 70.a pantu,

–   tā kā tiesību akta priekšlikumā minētais kopējais finansējums ir tikai indikatīva norāde likumdevējai iestādei un to nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta vienošanās attiecībā uz priekšlikumu regulai par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam,

nolemj sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādu mandātu:

MANDĀTS

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

3.a atsauce (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu1,

 

____________________

 

1 OV C … / Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

Or. en

 

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

4.a atsauce (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu1,

 

____________________

 

1 OV C 225, 27.7.2012.

Or. en

 

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “KLP 2020. gada perspektīvā: Kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem saistītās problēmas” ir izklāstītas kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) iespējamās problēmas, uzdevumi un virzieni pēc 2013. gada. Ņemot vērā par šo paziņojumu notikušās debates, KLP reformai būtu jāstājas spēkā no 2014. gada 1. janvāra. Reformai būtu jāaptver visi KLP svarīgākie instrumenti, tostarp Padomes […] Regula (ES) Nr. [COM(2010) 799], ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Regula par vienotu TKO”). Ņemot vērā reformas darbības jomu, ir lietderīgi atcelt Regulu (ES) Nr. [COM(2010)799] un aizstāt to ar jaunu Regulu par vienotu TKO. Turklāt reformas gaitā būtu pēc iespējas jāsaskaņo, jāracionalizē un jāvienkāršo noteikumi, jo īpaši tie, kas attiecas uz vairākām lauksaimniecības nozarēm, tostarp nodrošinot arī to, lai nebūtiskus pasākumu elementus Komisija varētu pieņemt ar deleģētiem aktiem.

(1) Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “KLP 2020. gada perspektīvā: Kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem saistītās problēmas” ir izklāstītas kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) iespējamās problēmas, uzdevumi un virzieni pēc 2013. gada. Ņemot vērā par šo paziņojumu notikušās debates, KLP reformai būtu jāstājas spēkā no 2014. gada 1. janvāra. Reformai būtu jāaptver visi KLP svarīgākie instrumenti, tostarp Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”). Ņemot vērā reformas darbības jomu, ir lietderīgi atcelt Regulu (EK) Nr. 1234/2007 un aizstāt to ar jaunu regulu par vienotu TKO. Turklāt reformas gaitā būtu pēc iespējas jāsaskaņo, jāracionalizē un jāvienkāršo noteikumi, jo īpaši tie, kas attiecas uz vairākām lauksaimniecības nozarēm, tostarp nodrošinot arī to, lai nebūtiskus pasākumu elementus Komisija varētu pieņemt ar deleģētiem aktiem. Turklāt reformai ir jāturpina iepriekšējo reformu paveiktais lielākas konkurētspējas un orientācijas uz tirgu jomā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Šīs regulas īstenošanai būtu jāatbilst Savienības politikas programmā par nodrošinājumu ar pārtiku (COM(2010)0127) noteiktajiem attīstības sadarbības mērķiem, un īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai KLP pasākumi neapdraudētu jaunattīstības valstu pārtikas ražošanas jaudu, ilgtermiņa nodrošinātību ar pārtiku un šo valstu iedzīvotāju spējas nodrošināt sevi ar uzturu, vienlaikus jāievēro arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 208. pantā noteiktie Savienības attīstības sadarbības politikas mērķi.

Or. en

 

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b) Vienam no galvenajiem kopējās lauksaimniecības politikas mērķiem vajadzētu būt garantēt pārtikas nodrošinājumu un suverenitāti dalībvalstīs, kas nozīmē, ka ir vajadzīgas tādas ražošanas regulācijas un sadales sistēmas, kas ļautu valstīm un reģioniem attīstīt savu ražošanu tā, lai pēc iespējas apmierinātu savas vajadzības. Turklāt pārtikas ķēdē ir būtiski svarīgi līdzsvarot spēku samēru par labu ražotājiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija grozījumu sagatavošanas laikā organizētu pienācīgu apspriešanos, arī ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, laicīga un pienācīga dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(2) Lai nodrošinātu ar šo regulu noteiktās kārtības pienācīgu darbību, pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai, lai tā varētu papildināt vai grozīt atsevišķus nebūtiskus šīs regulas elementus. Jāprecizē aspekti, uz kuriem minētās deleģētās pilnvaras attiecas, kā arī šādas deleģēšanas nosacījumi. Īpaši svarīgi ir tas, lai Komisija grozījumu sagatavošanas laikā organizētu pienācīgu apspriešanos, arī ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, laicīga un pienācīga dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. en

 

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk “Līgums”) 43. panta 3. punktu Padome pieņem pasākumus par cenu, nodevu, atbalsta un kvantitatīvo ierobežojumu noteikšanu. Skaidrības labad šajā regulā būtu nepārprotami jānorāda fakts, ka gadījumos, kad piemēro Līguma 43. panta 3. punktu, Padome šos pasākumus pieņem, pamatojoties uz minēto pantu.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Šajā regulā būtu jāietver visi vienotās TKO pamatelementi. Cenu, nodevu, atbalsta un kvantitatīvo ierobežojumu noteikšana dažos gadījumos ir nesaraujami saistīta ar šiem pamatelementiem.

(4) Šajā regulā būtu jāietver visi vienotās TKO pamatelementi. Cenu, nodevu, atbalsta un kvantitatīvo ierobežojumu noteikšana principā ir nesaraujami saistīta ar šiem pamatelementiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Būtu jāņem vērā Eiropas Komisijas izvirzītie turpmākās kopējās lauksaimniecības politikas mērķi attiecībā uz dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārtikas nodrošinājumu, lauksaimniecisko darbību Eiropas teritorijā, līdzsvarotu reģionālo attīstību, Eiropas lauksaimniecības konkurētspēju un KLP vienkāršošanu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b) Kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanas administratīvo noteikumu vienkāršošana ir īpaši svarīga lauksaimniekiem, jo bez tās kritēriji būs pārlieku standartizēti un tajos nebūs ņemtas vērā vietējās un reģionālās īpatnības.

Or. en

 

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Šajā regulā un citos tiesību aktos, kas pieņemti saskaņā ar Līguma 43. pantu, ir iekļautas atsauces uz kombinētās nomenklatūras produktu aprakstu un pozīcijām vai apakšpozīcijām. Kopējā muitas tarifa nomenklatūras grozījumu dēļ var būt nepieciešams izdarīt attiecīgus tehniskus pielāgojumus šādās regulās. Komisijai vajadzētu būt iespējai pieņemt īstenošanas pasākumus, lai izdarītu šādus pielāgojumus. Skaidrības un vienkāršības labad Padomes 1979. gada 5. februāra Regula (EK) Nr. 234/79 par kopējā muitas tarifa nomenklatūras pielāgošanas procedūru attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, kurā patlaban paredzētas šādas pilnvaras, būtu jāatceļ un šīs pilnvaras jāiekļauj šajā regulā.

(7) Šajā regulā ir iekļauta atsauce uz kombinētās nomenklatūras produktu aprakstu un pozīcijām vai apakšpozīcijām. Kopējā muitas tarifa nomenklatūras grozījumu dēļ var būt nepieciešams izdarīt attiecīgus tehniskus pielāgojumus šajā regulā. Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu. Skaidrības un vienkāršības labad Padomes 1979. gada 5. februāra Regula (EK) Nr. 234/79 par kopējā muitas tarifa nomenklatūras pielāgošanas procedūru attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, kurā patlaban paredzētas šādas pilnvaras, būtu jāatceļ un šajā regulā būtu jāiekļauj jauna pielāgošanas procedūra.

Or. fr

 

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Lai ņemtu vērā augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozares specifiku, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, ar kuriem nosaka šo produktu tirdzniecības gadus.

svītrots

Or. fr

 

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a) Valsts intervence tirgū kā ārkārtas pasākums būtu jāizmanto tikai, lai novērstu ārkārtīgi lielu cenu nestabilitāti īslaicīga pārmērīga pieprasījuma dēļ Eiropas tirgū. To nevajadzētu izmantot, lai stabilizētu strukturālu pārprodukciju.

Or. en

 

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Skaidrības un pārredzamības labad noteikumiem būtu jāatbilst kopējai struktūrai, vienlaikus saglabājot katras nozares politiku. Tāpēc ir lietderīgi nošķirt salīdzināmās cenas un intervences cenas un noteikt pēdējās minētās, proti, nepārprotami norādīt, ka tikai valsts intervences cenas atbilst piemērotajām administrētajām cenām, kas minētas PTO Lauksaimniecības nolīguma 3. pielikuma 8. punkta pirmajā teikumā (t. i., cenu atšķirības atbalsts). Šajā sakarībā būtu jānorāda, ka tirgus intervence var notikt kā valsts intervence, kā arī cita veida intervence, kurai neizmanto iepriekš noteiktas cenu norādes.

(13) Skaidrības un pārredzamības labad noteikumiem būtu jāatbilst kopējai struktūrai, vienlaikus saglabājot katras nozares politiku. Tāpēc ir lietderīgi nošķirt salīdzināmās cenas un intervences cenas un noteikt pēdējās minētās, proti, nepārprotami norādīt, ka tikai valsts intervences cenas atbilst piemērotajām administrētajām cenām, kas minētas PTO Lauksaimniecības nolīguma 3. pielikuma 8. punkta pirmajā teikumā (t. i., cenu atšķirības atbalsts). Vēl būtu jānorāda, ka tirgus intervence var notikt kā valsts intervence un atbalsts privātai uzglabāšanai, kā arī cita veida intervence, kurai nedz daļēji, nedz pilnībā neizmanto iepriekš noteiktas cenu norādes.

Or. en

 

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Atbilstīgi katras attiecīgās nozares vajadzībām, ņemot vērā iepriekšējās TKO īstenošanas praksi un pieredzi, intervences sistēmai vajadzētu būt pieejamai noteiktos gada laikposmos, un šajos laikposmos tai vajadzētu būt pieejamai pastāvīgi, vai arī tā būtu jāuzsāk atkarībā no tirgus cenām.

(14) Atbilstīgi katras attiecīgās nozares vajadzībām, ņemot vērā iepriekšējās TKO īstenošanas praksi un pieredzi, valsts intervences sistēmai vajadzētu būt pieejamai vienmēr, kad rodas nepārprotama vajadzība pēc tās, un atvērtai vai nu pastāvīgi, vai atkarībā no tirgus cenām.

Or. en

 

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Šajā regulā būtu jāparedz iespēja realizēt produktus, kas iepirkti valsts intervencē. Šādi pasākumi būtu jāveic tā, lai izvairītos no tirgus traucējumiem un nodrošinātu vienādu piekļuvi precēm un vienādu attieksmi pret pircējiem.

(16) Šajā regulā būtu jāparedz iespēja realizēt produktus, kas iepirkti valsts intervencē. Šādi pasākumi būtu jāveic tā, lai izvairītos no tirgus traucējumiem, nodrošinātu vienādu piekļuvi precēm un vienādu attieksmi pret pircējiem un nodrošinātu, ka produkcija ir pieejama pārtikas izplatīšanas shēmā vistrūcīgākajām personām Savienībā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Savienības skalas liemeņu klasificēšanai liellopa un teļa gaļas, cūkgaļas, aitas un kazas gaļas nozarē ir būtiskas cenu reģistrēšanā un intervences pasākumu piemērošanā šajās nozarēs. Turklāt to mērķis ir uzlabot tirgus pārskatāmību.

Or. en

 

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

16.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16b) Ir jānodrošina, ka atbalsts privātajai uzglabāšanai atbilst saviem mērķiem, proti, ar tiek panākta tirgus stabilizācija un sasniegts pienācīgs lauksaimniecībā nodarbināto iedzīvotāju dzīves līmenis. Tāpēc šis rīks būtu jāizmanto ne tikai atbilstoši ar tirgus cenu saistītajiem rādītājiem, bet arī reaģējot uz īpaši sarežģītiem apstākļiem tirgos, jo īpaši situācijām, kuras būtiski ietekmē lauksaimniecības ražotāju peļņas daļu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Lai standartizētu dažādu produktu noformējumu ar mērķi uzlabot tirgus pārredzamību, cenu reģistrēšanu un tirgus intervences pasākumu piemērošanu valsts intervences un privātās uzglabāšanas veidā, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus attiecībā uz Savienības skalām liemeņu klasificēšanai liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas un aitas un kazas gaļas nozarē.

(22) Lai standartizētu dažādu produktu noformējumu ar mērķi uzlabot tirgus pārredzamību, cenu reģistrēšanu un tirgus intervences pasākumu piemērošanu valsts intervences un privātās uzglabāšanas veidā un lai ņemtu vērā konkrētas, Savienībā konstatētas īpatnības, kā arī tehnikas attīstību un nozaru prasības, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt konkrētus aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai tā varētu pielāgot un atjaunināt Savienības skalas, ko izmanto liemeņu klasificēšanai liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas un aitas un kazas gaļas nozarē.

Or. en

 

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a) Lai nostiprinātu un papildinātu esošos tirgus pārvaldības rīkus un nodrošinātu pareizu to darbību, būtu jāīsteno tāds instruments, kura pamatā ir piedāvājuma privāta pārvaldība un dažādu tirgus dalībnieku koordinēšana. Ar šo instrumentu būtu jānodrošina, ka pienācīga lieluma ražotāju organizācijām ir iespēja atsaukt ražojumu tirdzniecības gada laikā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

23.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23b) Lai nepieļautu, ka šis instruments nelabvēlīgi ietekmē KLP mērķu sasniegšanu vai iekšējā tirgus netraucētu darbību, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus, lai tā izveidotu noteikumus attiecībā uz šī instrumenta darbību un aktivizāciju. Turklāt, lai nodrošinātu, ka minētais instruments ir saderīgs ar Savienības tiesību aktiem, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus attiecībā uz noteikumiem par tā finansēšanu, tostarp gadījumiem, kad atbilstoši Komisijas uzskatam ir izdevīgi piešķirt atbalstu privātajai uzglabāšanai.

Or. en

 

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25) Būtu jāveicina tas, lai bērni uzturā lietotu augļus un dārzeņus un piena produktus, arī sistemātiski palielinot augļu un dārzeņu īpatsvaru bērnu uzturā tajā vecumā, kad veidojas viņu ēšanas paradumi. Tāpēc būtu jāvērš plašumā Savienības atbalsts, lai finansētu vai līdzfinansētu mācību iestāžu audzēkņu apgādi ar šādiem produktiem.

(25) Lai mudinātu bērnus ievērot veselīgu dzīvesveidu, būtu jāveicina tas, ka viņi uzturā lieto augļus, dārzeņus un piena produktus, arī sistemātiski palielinot augļu un dārzeņu īpatsvaru bērnu uzturā tajā vecumā, kad veidojas viņu ēšanas paradumi. Tāpēc būtu jāvērš plašumā Savienības atbalsts, lai finansētu vai līdzfinansētu mācību iestāžu, pirmsskolas un ārpusskolas iestāžu audzēkņu apgādi ar šādiem produktiem. Tādējādi šīs programmas veicinātu arī KLP mērķu sasniegšanu, tostarp lauksaimniecības uzņēmumu ienākumu palielināšanu, tirgu stabilizēšanu un pārtikas nodrošinājumu gan tagad, gan nākotnē.

Or. en

 

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) Lai nodrošinātu programmu budžeta pareizu pārvaldību, katrai programmai būtu jānosaka piemēroti noteikumi. Savienības atbalstu nedrīkstētu izmantot, lai aizstātu skolu apgādei ar augļiem izveidotu valsts programmu finansējumu. Ņemot vērā budžeta ierobežojumus, dalībvalstīm tomēr vajadzētu būt iespējai savu finansiālo ieguldījumu šādās programmās aizstāt ar privātā sektora ieguldījumiem. Lai skolu apgādei ar augļiem izveidoto programmu padarītu efektīvāku, dalībvalstīm būtu jāparedz papildu pasākumi, par kuriem dalībvalstis drīkstētu piešķirt valsts atbalstu.

(26) Lai nodrošinātu programmu budžeta pareizu pārvaldību, katrai programmai būtu jānosaka piemēroti noteikumi. Savienības atbalstu nedrīkstētu izmantot, lai aizstātu skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un piena produktiem izveidotu valsts programmu finansējumu. Ņemot vērā budžeta ierobežojumus, dalībvalstīm tomēr vajadzētu būt iespējai savu finansiālo ieguldījumu jebkādās šādās skolas augļu un dārzeņu valsts programmās aizstāt ar privātā sektora ieguldījumiem. Lai skolu apgādei ar augļiem izveidoto programmu padarītu efektīvāku, dalībvalstīm būtu jāparedz papildu pasākumi, par kuriem dalībvalstis drīkstētu piešķirt valsts atbalstu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Lai mudinātu bērnus pievērsties veselīgiem ēšanas paradumiem, nodrošinātu Eiropas fondu efektīvu un mērķtiecīgu izmantojumu un palielinātu informētību par programmu, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus attiecībā uz programmu skolu apgādei ar augļiem: par programmai neatbilstīgiem produktiem; programmas mērķa grupu; valsts vai reģionālām stratēģijām, kas dalībvalstīm jāizstrādā, lai saņemtu atbalstu, tostarp par papildu pasākumiem; par atbalsta pretendentu apstiprināšanu un atlasi; objektīviem kritērijiem atbalsta sadalīšanai dalībvalstīm, orientējošu atbalsta sadalījumu dalībvalstīm un metodi atbalsta pārdalīšanai dalībvalstīm, pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem; attiecināmajām izmaksām, saglabājot iespēju noteikt šādu izmaksu kopējo maksimālo apjomu; par prasību, lai iesaistītās dalībvalstis informētu sabiedrību par programmas subsidēšanu.

(27) Lai nodrošinātu, ka programma tiek īstenota efektīvi un tiek sasniegti nospraustie mērķi, un lai nodrošinātu Eiropas fondu efektīvu un mērķtiecīgu izmantojumu un palielinātu informētību par atbalsta programmu, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus attiecībā uz programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem: par programmai neatbilstīgiem produktiem; programmas mērķa grupu; valsts vai reģionālām stratēģijām, kas dalībvalstīm jāizstrādā, lai saņemtu atbalstu, tostarp par papildu pasākumiem; par atbalsta pretendentu apstiprināšanu un atlasi; papildu kritērijiem attiecībā uz orientējošu atbalsta sadalījumu dalībvalstīm un metodi atbalsta pārdalīšanai dalībvalstīm, pamatojoties uz saņemtajiem atbalsta pieteikumiem; attiecināmajām izmaksām, saglabājot iespēju noteikt šādu izmaksu kopējo maksimālo apjomu; uzraudzību un novērtēšanu; par noteikumiem, atbilstoši kuriem iesaistītās dalībvalstis informē sabiedrību par dalību atbalsta programmā un vērš uzmanību uz to, ka programmu subsidē Savienība.

Or. en

 

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Lai ņemtu vērā piena produktu patēriņa modeļu pārmaiņas un inovācijas un attīstību piena produktu tirgū, lai nodrošinātu to, ka atbalstu saņem piemēroti saņēmēji un pretendenti, un lai veicinātu informētību par atbalsta shēmu, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par programmu skolu apgādei ar pienu attiecībā uz: programmai atbilstīgiem produktiem; valsts vai reģionālām stratēģijām, kas dalībvalstīm jāizstrādā, lai saņemtu atbalstu, un programmas mērķa grupu; atbalsta piešķiršanas nosacījumiem; nodrošinājuma iemaksāšanu, lai garantētu izpildi, ja izmaksāts atbalsta avanss; uzraudzību un novērtēšanu; prasību, lai izglītības iestādes informētu sabiedrību par programmas subsidēšanu.

(28) Lai nodrošinātu, ka programma ir efektīva un tiek sasniegti nospraustie mērķi, un lai nodrošinātu to, ka atbalstu saņem piemēroti saņēmēji un pretendenti, un lai veicinātu informētību par atbalsta shēmu, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par programmu skolu apgādei ar pienu attiecībā uz: programmai atbilstīgiem produktiem; par valsts vai reģionālām stratēģijām, kas dalībvalstīm jāizstrādā, lai saņemtu atbalstu, un programmas mērķa grupu; par atbalsta pretendentu apstiprināšanu un atlasi; atbalsta piešķiršanas nosacījumiem; nodrošinājuma iemaksāšanu, lai garantētu izpildi, ja izmaksāts atbalsta avanss; uzraudzību un novērtēšanu; par noteikumiem, atbilstoši kuriem iesaistītās dalībvalstis informē sabiedrību par dalību atbalsta programmā un vērš uzmanību uz to, ka programmu subsidē Savienība.

Or. en

 

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

28.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(28a) Komisijai būtu jāapsver iespēja ierosināt tādas programmas, kas paredzētas to produktu patēriņa veicināšanai skolās, kas nav augļi, dārzeņi un piena produkti.

Or. en

 

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29) Atbalsta shēmu apiņu ražotāju organizācijām izmanto tikai vienā dalībvalstī. Elastības labad un lai šīs nozares pieeju saskaņotu ar pieeju citās nozarēs, atbalsta shēma būtu jāpārtrauc, saglabājot iespēju atbalstīt ražotāju organizācijas saskaņā ar lauku attīstības pasākumiem.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31) Lai nodrošinātu to, ka atbalsts tirgus dalībnieku organizācijām olīveļļas un galda olīvu nozarē sasniedz mērķi uzlabot olīveļļas un galda olīvu produkcijas kvalitāti un ka tirgus dalībnieku organizācijas olīveļļas un galda olīvu nozarē pilda savus pienākumus, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus: par nosacījumiem, ar kādiem apstiprina tirgus dalībnieku organizācijas atbalsta shēmas piemērošanas vajadzībām un aptur vai atsauc šādu apstiprinājumu; par pasākumiem, kuriem ir tiesības pretendēt uz Savienības finansējumu; par Savienības finansējuma sadalīšanu konkrētiem pasākumiem; par pasākumiem un izmaksām, kurām nav tiesību pretendēt uz Savienības finansējumu; par darba programmu atlasi un apstiprināšanu un prasību par nodrošinājuma iemaksāšanu.

(31) Lai nodrošinātu to, ka atbalsts tirgus dalībnieku organizācijām olīveļļas un galda olīvu nozarē sasniedz mērķi uzlabot olīveļļas un galda olīvu produkcijas kvalitāti un ka ražotāju vai starpnozaru organizācijas olīveļļas un galda olīvu nozarē pilda savus pienākumus, saskaņā ar Līguma 290. pantu Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt konkrētus aktus attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem apstiprina ražotāju vai starpnozaru organizācijas atbalsta shēmas piemērošanas vajadzībām un atsaka, aptur vai atsauc šādu apstiprinājumu; precīzu informāciju par pasākumiem, par kuriem ir tiesības pretendēt uz Savienības finansējumu; par Savienības finansējuma sadalīšanu konkrētiem pasākumiem; par pasākumiem un izmaksām, kurām nav tiesību pretendēt uz Savienības finansējumu; par darba programmu atlasi un apstiprināšanu; un prasību par nodrošinājuma iemaksāšanu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

32. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(32) Šajā regulā ir nošķirti augļi un dārzeņi, proti, tirdzniecībai paredzēti augļi un dārzeņi un pārstrādei paredzēti augļi un dārzeņi, no vienas puses, un pārstrādāti augļi un dārzeņi, no otras puses. Noteikumi par ražotāju organizācijām, darbības programmām un Savienības finansiālo palīdzību attiecas tikai uz augļiem un dārzeņiem un vienīgi uz pārstrādei paredzētiem augļiem un dārzeņiem.

(32) Šajā regulā ir nošķirti augļi un dārzeņi, proti, tirdzniecībai svaigā veidā paredzēti augļi un dārzeņi un pārstrādei paredzēti augļi un dārzeņi, no vienas puses, un pārstrādāti augļi un dārzeņi, no otras puses.

Or. en

 

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

33.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33a) Lai nodrošinātu, ka darbības programmas, it īpaši krīzes novēršanas un pārvarēšanas pasākumi augļu un dārzeņu nozarē kļūst efektīvāki, tie būtu jāīsteno struktūrām ar pienācīgu tirgus daļu. Tāpēc ražotāju organizāciju apvienības ir jāmudina pilnībā vai daļēji izstrādāt un pārvaldīt darbības programmas un krīzes novēršanas un pārvarēšanas pasākumus.

Or. en

 

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

35. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35) Atbalsts ražotāju grupu izveidošanai būtu jāsniedz visās nozarēs un visās dalībvalstīs saskaņā ar lauku attīstības politiku, tāpēc būtu jāpārtrauc īpašais atbalsts augļu un dārzeņu nozarei.

(35) Atbalsts ražotāju grupu izveidošanai būtu jāsniedz visās nozarēs un visās dalībvalstīs saskaņā ar lauku attīstības politiku, tāpēc būtu jāpārtrauc īpašais atbalsts to veidošanai augļu un dārzeņu nozarē. Šim atbalstam nevajadzētu kropļot vienlīdzīgus konkurences apstākļus lauksaimniekiem un to ražotāju organizācijām iekšējā tirgū.

Or. en

 

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40) Savienības vīnu noieta veicināšanai un tirdzniecībai trešās valstīs vajadzētu būt vienam no galvenajiem pasākumiem, kas iekļaujams valsts atbalsta programmās. Būtu jāturpina pārstrukturēšanas un pārveidošanas pasākumi, ņemot vērā to pozitīvo strukturālo ietekmi uz vīna nozari. Atbalstam vajadzētu būt pieejamam arī ieguldījumiem vīna nozarē, kas paredzēti, lai uzlabotu uzņēmumu saimnieciskās darbības rādītājus. Atbalstam blakusproduktu destilācijai vajadzētu būt pasākumam, kas pieejams tām dalībvalstīm, kuras vēlas izmantot šādu instrumentu, lai nodrošinātu vīna kvalitāti, vienlaikus saglabājot vidi.

(40) Savienības vīnu noieta veicināšanai un tirdzniecībai Savienībā un trešās valstīs vajadzētu būt vienam no galvenajiem pasākumiem, kas iekļaujams valsts atbalsta programmās. Ņemot vērā to ietekmi uz Eiropas vīna ražošanas nozares konkurētspēju, atbalstam būtu jābūt pieejamam arī pētniecības un izstrādes pasākumiem. Būtu jāturpina pārstrukturēšanas un pārveidošanas pasākumi, ņemot vērā to pozitīvo strukturālo ietekmi uz vīna nozari. Atbalstam vajadzētu būt pieejamam arī ieguldījumiem vīna nozarē, kas paredzēti, lai uzlabotu uzņēmumu saimnieciskās darbības rādītājus. Atbalstam blakusproduktu destilācijai vajadzētu būt pasākumam, kas pieejams tām dalībvalstīm, kuras vēlas izmantot šādu instrumentu, lai nodrošinātu vīna kvalitāti, vienlaikus saglabājot vidi.

Or. en

 

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

42. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42) Ir formulēti noteikumi par atbalstu vīnkopjiem, kuru sniedz, piešķirot tiesības uz maksājumu, kā nolēmušas dalībvalstis. Tāpēc vienīgais šāda veida atbalsts, kuru drīkst piešķirt, ir atbalsts, par ko dalībvalstis pieņēmušas lēmumu līdz 2011. gada 1. decembrim saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [COM(2010) 799] 137. pantu, un tas piešķirams atbilstīgi minētajā pantā paredzētajiem nosacījumiem.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

43. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43) Lai nodrošinātu to, ka vīna nozares atbalsta programmas sasniedz savus mērķus un Eiropas fondi tiek izmantoti mērķtiecīgi, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, kuros paredz noteikumus: par atbildību par izdevumiem laikā no atbalsta programmu un atbalsta programmu grozījumu saņemšanas dienas līdz dienai, kurā sākas to piemērošana; par atbalsta pasākumu atbilstības kritērijiem, izdevumu veidu un darbībām, par kurām ir tiesības pretendēt uz atbalstu, pasākumiem, par kuriem nav tiesību pretendēt uz atbalstu, un katram pasākumam paredzēto atbalsta maksimālo apjomu; par izmaiņām atbalsta programmās pēc tam, kad uzsākta to piemērošana; par prasībām un robežvērtībām attiecībā uz avansa maksājumiem, tostarp prasību iemaksāt nodrošinājumu, ja veic avansa maksājumu; par vispārīgiem noteikumiem un definīcijām atbalsta programmu vajadzībām; lai nepieļautu atbalsta pasākumu ļaunprātīgu izmantošanu un projektu divkāršu finansējumu; noteikumus, saskaņā ar kuriem ražotāji izņem no tirgus vīndarības blakusproduktus un par izņēmumiem no šā pienākuma, lai neradītu papildu administratīvo slogu, un par destilētāju brīvprātīgu sertifikāciju; par prasībām, kas dalībvalstīm jāievēro atbalsta pasākumu īstenošanā, kā arī ierobežojumiem, lai nodrošinātu saskanību ar atbalsta pasākumu darbības jomu; par maksājumiem saņēmējiem, tostarp par maksājumiem, izmantojot apdrošināšanas starpniekus.

(43) Lai nodrošinātu to, ka vīna nozares atbalsta programmas sasniedz savus mērķus un Eiropas fondi tiek izmantoti mērķtiecīgi, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, kuros paredz noteikumus: par atbildību par izdevumiem laikā no atbalsta programmu un atbalsta programmu grozījumu saņemšanas dienas līdz dienai, kurā sākas to piemērošana; par atbalsta pasākumu atbilstības kritērijiem, izdevumu veidu un darbībām, par kurām ir tiesības pretendēt uz atbalstu, pasākumiem, par kuriem nav tiesību pretendēt uz atbalstu, un katram pasākumam paredzēto atbalsta maksimālo apjomu; par izmaiņām atbalsta programmās pēc tam, kad uzsākta to piemērošana; par prasībām un robežvērtībām attiecībā uz avansa maksājumiem, tostarp prasību iemaksāt nodrošinājumu, ja veic avansa maksājumu; lai nepieļautu atbalsta pasākumu ļaunprātīgu izmantošanu un projektu divkāršu finansējumu; noteikumus, saskaņā ar kuriem ražotāji izņem no tirgus vīndarības blakusproduktus un par izņēmumiem no šā pienākuma, lai neradītu papildu administratīvo slogu, un par destilētāju brīvprātīgu sertifikāciju; par prasībām, kas dalībvalstīm jāievēro atbalsta pasākumu īstenošanā, kā arī ierobežojumiem, lai nodrošinātu saskanību ar atbalsta pasākumu darbības jomu; par maksājumiem saņēmējiem, tostarp par maksājumiem, izmantojot apdrošināšanas starpniekus.

Or. en

 

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

44. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44) Biškopību raksturo ražošanas apstākļu un ienesuma atšķirības un ekonomikas dalībnieku izkliedētība un dažādība gan ražošanas, gan tirdzniecības posmā. Turklāt, ņemot vērā varroatozes izplatīšanos vairākās dalībvalstīs pēdējos gados un problēmas, ko šī slimība rada medus ražošanā, joprojām vajadzīga Savienības rīcība, jo varroatozi nevar pilnībā izskaust un tā jāapkaro ar apstiprinātiem līdzekļiem. Ņemot vērā šos apstākļus un tiecoties uzlabot biškopības produktu ražošanu un tirdzniecību Savienībā, reizi trīs gados ir jāizstrādā valstu programmas šai nozarei, lai uzlabotu vispārējos biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības apstākļus. Savienībai būtu daļēji jāfinansē šīs valstu programmas.

(44) Biškopību raksturo ražošanas apstākļu un ienesuma atšķirības un ekonomikas dalībnieku izkliedētība un dažādība gan ražošanas, gan tirdzniecības posmā. Turklāt, ņemot vērā kaitēkļu uzbrukumu stropiem un jo īpaši varroatozes izplatīšanos vairākās dalībvalstīs pēdējos gados un problēmas, ko šī slimība rada medus ražošanā, joprojām vajadzīga saskaņota Savienības rīcība kā daļa no Eiropas veterinārās politikas, jo varroatozi nevar pilnībā izskaust un tā jāapkaro ar apstiprinātiem līdzekļiem. Ņemot vērā šos apstākļus un tiecoties uzlabot bišu veselību un biškopības produktu ražošanu un tirdzniecību Savienībā, reizi trīs gados ir jāizstrādā valstu programmas šai nozarei, lai uzlabotu vispārējos biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības apstākļus. Savienībai būtu daļēji jāfinansē šīs valstu programmas.

Or. en

 

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

45. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(45) Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu biškopībai, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, kuros nosaka pasākumus, ko var iekļaut biškopības programmās, noteikumus par pienākumiem, kas saistīti ar valsts programmu saturu, izstrādi un saistītajiem pētījumiem; nosacījumus par Savienības finansiālā ieguldījuma sadalījumu visām iesaistītajām dalībvalstīm.

(45) Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu mērķtiecīgu izlietojumu biškopībai, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, kuros nosaka: detalizētu informāciju par pasākumiem, ko var iekļaut biškopības programmās; noteikumus par pienākumiem, kas saistīti ar valsts programmu saturu, izstrādi un saistītajiem pētījumiem; nosacījumus par Savienības finansiālā ieguldījuma sadalījumu visām iesaistītajām dalībvalstīm.

Or. en

 

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

48.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(48a) Savienības lauksaimniecības produktu noieta veicināšanai un tirdzniecībai Savienībā un trešās valstīs vajadzētu būt vienam no galvenajiem pasākumiem, kas iekļaujams valsts atbalsta programmās.

Or. en

 

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

50. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(50) Lai garantētu to, ka visiem produktiem ir laba, tirdzniecībai atbilstīga kvalitāte, un neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, būtu lietderīgi produktiem, uz kuriem neattiecas nozarei vai produktam izstrādāti tirdzniecības standarti, noteikt vispārēju tirdzniecības pamatstandartu, kā paredzēts iepriekš minētajā Komisijas paziņojumā. Ja šādi produkti atbilst spēkā esošam starptautiskam standartam, šie produkti attiecīgā gadījumā būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst vispārējam tirdzniecības standartam.

(50) Lai garantētu to, ka visiem produktiem ir laba, tirdzniecībai atbilstīga kvalitāte, un neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, būtu lietderīgi produktiem, uz kuriem neattiecas nozarei vai produktam izstrādāti tirdzniecības standarti, noteikt vispārēju tirdzniecības pamatstandartu, kā paredzēts iepriekš minētajā Komisijas paziņojumā. Ja šādi produkti atbilst spēkā esošam starptautiskam standartam, šie produkti attiecīgā gadījumā būtu jāuzskata par produktiem, kas atbilst vispārējam tirdzniecības standartam. Neskarot Savienības tiesību aktus un iekšējā tirgus netraucētu darbību, tomēr būtu jāpatur iespēja dalībvalstīm pieņemt vai saglabāt dalībvalsts savus par nozarēm vai produktiem, ko reglamentē vispārēji tirdzniecības standarti, vai par nozarēm vai produktiem, ko reglamentē īpaši tirdzniecības standarti, attiecībā uz aspektiem, kas nav skaidri saskaņoti šajā regulā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

53.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(53a) Tirdzniecības standartos obligātie noteikumi ir skaidri jānošķir no fakultatīvajiem rezervētajiem apzīmējumiem. Fakultatīvajiem rezervētajiem apzīmējumiem arī turpmāk ir jāveicina tirdzniecības standartu mērķu sasniegšana, un līdz ar to šie apzīmējumi ir jāpiemēro tikai Līgumu I pielikumā uzskaitītajiem produktiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

53.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(53b) Lai īstenotu šīs regulas mērķus un nodrošinātu skaidrību, pašreizējos fakultatīvos rezervētos apzīmējumus vajadzētu iekļaut šīs regulas darbības jomā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

54. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(54) Ņemot vērā patērētāju ieinteresētību saņemt piemērotu un pārredzamu informāciju par produktu, būtu jānodrošina iespēja noteikt audzēšanas vietu, kas norādīta katram gadījumam piemērotā ģeogrāfiskā līmenī, vienlaikus ņemot vērā dažu nozaru, jo īpaši pārstrādātu lauksaimniecības produktu nozares, specifiku.

(54) Ņemot vērā patērētāju ieinteresētību saņemt piemērotu un pārredzamu informāciju par produktu, būtu jānodrošina iespēja noteikt audzēšanas vietu, kas norādīta katram gadījumam piemērotā ģeogrāfiskā līmenī, paturot prātā, ka nepilnīga un nepareiza informācija var ietekmēt attiecīgā reģiona ekonomiku un ražošanas uzņēmumus, vienlaikus ņemot vērā dažu nozaru, jo īpaši pārstrādātu lauksaimniecības produktu nozares, reģionālo specifiku.

Or. en

 

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

56. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(56) Ir lietderīgi paredzēt īpašus noteikumus par produktiem, kas importēti no trešām valstīm, ja dažās trešās valstīs spēkā esošie valsts noteikumi attaisno atkāpes no tirdzniecības standartiem un ja ir garantēta minēto noteikumu līdzvērtība Savienības tiesību aktiem.

(56) Ir lietderīgi paredzēt īpašus noteikumus, kas jāpieņem saskaņā ar Līguma 43. panta 2. punktā paredzēto parasto likumdošanas procedūru, par produktiem, kas importēti no trešām valstīm, ar kuriem definē apstākļus, kādos uzskata, ka importētie produkti nodrošina līdzvērtīgu atbilstību Savienības prasībām par tirdzniecības standartiem, un atļauj pasākumus, lai atkāptos no noteikumiem, ka produkti Savienībā jātirgo tikai saskaņā ar šādiem standartiem. Ir svarīgi izveidot arī noteikumus, kuri attiecas uz tirdzniecības standartu piemērošanu tiem produktiem, kurus eksportē no Savienības.

Or. en

 

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

58. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(58) Lai reaģētu uz izmaiņām tirgus situācijā, ņemot vērā katras nozares specifiku, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, lai pieņemtu, grozītu vai atkāptos no prasībām, kas saistītas ar vispārējo tirdzniecības standartu, un pieņemt noteikumus par tā ievērošanu.

(58) Lai reaģētu uz izmaiņām tirgus situācijā, ņemot vērā katras nozares specifiku, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt sīki izstrādātus noteikumus par vispārējo tirdzniecības standartu un aktus, lai pieņemtu, grozītu vai atkāptos no prasībām, kas saistītas ar vispārējo tirdzniecības standartu, kā arī pieņemt noteikumus par tā ievērošanu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

61. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(61) Lai ņemtu vērā specifiku, kas raksturīga tirdzniecībai starp Savienību un dažām trešām valstīm, dažu lauksaimniecības produktu īpatnības un katras nozares specifiku, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par pielaidi katram tirdzniecības standartam, kuru neievērojot visa produktu partija būtu jāuzskata par standartam neatbilstošu, un par noteikumiem, kuros definēti apstākļi, kādos uzskata, ka importēti produkti nodrošina līdzvērtīgu atbilstību Savienības prasībām par tirdzniecības standartiem, un ir atļauti pasākumi, ar kuriem atkāpjas no noteikumiem, ka produkti Savienībā jātirgo tikai saskaņā ar šādiem standartiem, un par noteikumiem, kas saistīti ar tirdzniecības standartu piemērošanu produktiem, kurus eksportē no Savienības.

(61) Lai ņemtu vērā dažu lauksaimniecības produktu īpatnības un katras nozares specifiku, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par pielaidi katram tirdzniecības standartam, kuru neievērojot visa produktu partija būtu jāuzskata par standartam neatbilstošu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

69. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(69) Lai ņemtu vērā ražošanas īpatnības noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, garantētu produktu kvalitāti un izsekojamību un nodrošinātu ražotāju vai tirgus dalībnieku likumīgās tiesības vai intereses, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus: par ģeogrāfiskā apgabala robežu noteikšanas principiem, definīcijām, ierobežojumiem un atkāpēm, kas saistītas ar ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā; par nosacījumiem, ar kuriem produkta specifikācijā var ietvert papildu prasības; par produkta specifikācijas elementiem; pretendentiem, kuri var pieteikties uz cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes aizsardzību; par procedūrām, kas jāievēro attiecībā uz pieteikumu par cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, ieskaitot iepriekšējas valsts procedūras, Komisijas veiktu pārbaudi, iebildumu procedūras, un par procedūru aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozīšanai, anulēšanai un pārveidošanai; par pārrobežu pieteikumu iesniegšanas kārtību; par procedūrām pieteikumiem, kas saistīti ar ģeogrāfiskiem apgabaliem trešā valstī; par datumu, no kura aizsardzība ir spēkā; par procedūrām, kas saistītas ar produkta specifikācijas grozījumiem; par datumu, kurā grozījums stājas spēkā.

(69) Lai ņemtu vērā ražošanas īpatnības noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, garantētu produktu kvalitāti un izsekojamību un nodrošinātu ražotāju vai tirgus dalībnieku likumīgās tiesības vai intereses, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt konkrētus aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz: ģeogrāfiskā apgabala robežu noteikšanas papildu detaļām, ierobežojumiem un atkāpēm, kas saistītas ar ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā; par nosacījumiem, ar kuriem produkta specifikācijā var ietvert papildu prasības; par produkta specifikācijas elementiem; pretendentiem, kuri var pieteikties uz cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes aizsardzību; par procedūrām, kas jāievēro attiecībā uz pieteikumu par cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, ieskaitot iepriekšējas valsts procedūras, Komisijas veiktu pārbaudi, iebildumu procedūras, un par procedūru aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes grozīšanai, anulēšanai un pārveidošanai; par pārrobežu pieteikumu iesniegšanas kārtību; par procedūrām pieteikumiem, kas saistīti ar ģeogrāfiskiem apgabaliem trešā valstī; par datumu, no kura aizsardzība ir spēkā; par procedūrām, kas saistītas ar produkta specifikācijas grozījumiem; par datumu, kurā grozījums stājas spēkā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

70. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(70) Lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību un to, ka tirgus dalībniekus un kompetentās iestādes neskar šīs regulas piemērošana vīna nosaukumiem, kuriem aizsardzība piešķirta pirms 2009. gada 1. augusta, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, kuros nosaka ierobežojumus saistībā ar aizsargāto nosaukumu un kuros paredz pārejas noteikumus: par vīna nosaukumiem, ko dalībvalstis līdz 2009. gada 1. augustam atzinušas par cilmes vietas nosaukumiem vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm; iepriekšēju valsts procedūru; par vīniem, kas laisti tirgū vai marķēti pirms noteikta datuma, par produkta specifikācijas grozījumiem.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

74. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(74) Lai nodrošinātu atbilstību esošajai marķēšanas praksei, horizontālajiem noteikumiem par marķējumu un noformējumu un ņemtu vērā vīna nozares īpatnības; lai nodrošinātu sertifikācijas, apstiprināšanas un verifikācijas procedūru efektivitāti, tirgus dalībnieku likumīgo interešu ievērošanu un to, ka netiek kaitēts ekonomikas dalībniekiem, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus: par ārkārtas apstākļiem, kas attaisno to, ka netiek lietotas norādes “aizsargāts cilmes vietas nosaukums” vai “aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde”; par noformējumu un par tādu ziņu norādīšanu marķējumā, kas nav paredzētas šajā regulā; par konkrētām obligātām ziņām; par fakultatīvām ziņām un noformējumu; par vajadzīgajiem pasākumiem, kas saistīti ar tādu vīnu marķējumu un noformējumu, kuriem ir cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde un kuru cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde atbilst vajadzīgajām prasībām; par vīnu, kas laists tirgū un marķēts pirms 2009. gada 1. augusta; par atkāpēm no marķējuma un noformējuma prasībām.

(74) Lai nodrošinātu atbilstību esošajai marķēšanas praksei, horizontālajiem noteikumiem par marķējumu un noformējumu un ņemtu vērā vīna nozares īpatnības; lai nodrošinātu sertifikācijas, apstiprināšanas un verifikācijas procedūru efektivitāti, tirgus dalībnieku likumīgo interešu ievērošanu un to, ka netiek kaitēts ekonomikas dalībniekiem, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus: par ārkārtas apstākļiem, kas attaisno to, ka netiek lietotas norādes “aizsargāts cilmes vietas nosaukums” vai “aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde”; par noformējumu un par tādu ziņu norādīšanu marķējumā, kas nav paredzētas šajā regulā; par konkrētām obligātām ziņām; par fakultatīvām ziņām un noformējumu; par vajadzīgajiem pasākumiem, kas saistīti ar tādu vīnu marķējumu un noformējumu, kuriem ir cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde un kuru cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde atbilst vajadzīgajām prasībām; par vīnu, kas laists tirgū un marķēts pirms 2009. gada 1. augusta; par atkāpēm no eksporta preču marķējuma un noformējuma prasībām.

Or. en

 

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

77. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(77) Ir lietderīgi noteikt konkrētas vīndarības metodes un ierobežojumus vīna ražošanā, jo īpaši attiecībā uz trešo valstu izcelsmes noteikta veida vīnogu misas, vīnogu sulas un svaigu vīnogu sajaukšanu un izmantošanu. Lai ievērotu starptautiskos standartus attiecībā uz turpmākām vīndarības metodēm, Komisijai galvenokārt būtu jābalstās uz vīndarības metodēm, kuras ieteikusi Starptautiskā Vīnkopības un vīna organizācija (OIV).

(77) Ir lietderīgi noteikt konkrētas vīndarības metodes un ierobežojumus vīna ražošanā, jo īpaši attiecībā uz trešo valstu izcelsmes noteikta veida vīnogu misas, vīnogu sulas un svaigu vīnogu sajaukšanu un izmantošanu. Lai ievērotu starptautiskos standartus, Komisijai galvenokārt būtu jābalstās uz vīndarības metodēm, kuras ieteikusi Starptautiskā Vīnkopības un vīna organizācija (OIV), iesniedzot priekšlikumus par turpmākām vīndarības metodēm.

Or. en

 

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

82.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(82a) Ekonomisku, sociālu, vides iemeslu un teritorijas plānošanas dēļ lauku apgabalos, kuros ievēro vīnkopības tradīcijas, un saskaņā ar prasībām par Eiropas vīna ražošanas produktu kontroles, daudzveidības, prestiža un kvalitātes uzturēšanu ir jānodrošina, ka vismaz līdz 2030. gadam tiek saglabāta pašreizējā stādīšanas tiesību pārvaldības sistēma vīnkopības nozarē.

Or. en

 

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

83. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(83) Lai nodrošinātu cukura ražošanas uzņēmumu un cukurbiešu audzētāju tiesību un pienākumu taisnīgu sadalījumu, pēc kvotu sistēmas beigām joprojām būs vajadzīgi īpaši instrumenti. Tādēļ būtu jāparedz standarta noteikumi, kas reglamentē nolīgumus starp uzņēmumiem un audzētājiem.

(83) Lai nodrošinātu cukura ražošanas uzņēmumu un cukurbiešu audzētāju tiesību un pienākumu taisnīgu sadalījumu, cukura nozarē ir vajadzīgi īpaši instrumenti. Tādēļ būtu jāparedz standarta noteikumi, kas reglamentē nolīgumus starp uzņēmumiem un audzētājiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

84. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(84) Lai ņemtu vērā cukura nozares īpatnības un visu pušu intereses, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par šādiem nolīgumiem, jo īpaši par nosacījumiem, kuri reglamentē cukurbiešu iepirkšanu, piegādi, pārņemšanu un samaksu par tām.

(84) Lai ņemtu vērā cukura nozares īpatnības un visu pušu intereses, būtu jāparedz vairāki atsevišķi noteikumi par šādiem nolīgumiem, jo īpaši par nosacījumiem, kuri reglamentē cukurbiešu iepirkšanu, piegādi, pārņemšanu un samaksu par tām.

Or. en

 

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

84.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(84a) Lai cukurbiešu ražotāji varētu pabeigt pielāgošanos 2006. gadā veiktajai ievērojamajai reformai cukura nozarē un turpināt pēc tam uzsāktos konkurētspējas uzlabošanas centienus, esošās kvotu sistēmas termiņš ir jāpagarina līdz 2019.–2020. tirdzniecības gada beigām. Šajā sakarā Komisijai būtu jāatļauj piešķirt ražošanas kvotas dalībvalstīm, kuras 2006. gadā atteicās no visām savām kvotām.

Or. en

 

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

84.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(84b) Ņemot vērā Eiropas cukura tirgū novēroto lielo un periodisko sasprindzinājumu, ir jāievieš mehānisms, kas ļautu uz tik ilgu laiku, cik nepieciešams, ārpuskvotas cukuru laist iekšējā tirgū, piemērojot tādus pašus noteikumus kā kvotas cukuram. Vienlaikus šim mehānismam būtu jāatļauj papildu imports, nemaksājot nodevas, lai nodrošinātu pietiekamu izejmateriālu pieejamību Savienības cukura tirgū un saglabātu šā tirgus strukturālo līdzsvaru.

Or. en

 

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

84.c apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(84c) Lai galīgi atceltu kvotu sistēmu 2020. gadā, Komisijai līdz 2018. gada 1. jūlijam būtu jāiesniedz Parlamentam un Padomei ziņojums par piemērotu esošās kvotu sistēmas darbības pārtraukšanas kārtību un par nozares nākotni pēc kvotu atcelšanas 2020. gadā, un jāpievieno tam visi nepieciešamie priekšlikumi nozares sagatavošanai laika periodam pēc 2020. gada. Komisijai līdz 2014. gada 31. decembrim būtu arī jāiesniedz ziņojums par piegādes ķēdes darbību Savienības cukura nozarē.

Or. en

 

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

85. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(85) Ražotāju organizācijas un to apvienības varētu būt palīdzīgas piedāvājuma koncentrēšanā un labākās prakses veicināšanā. Starpnozaru organizācijām var būt svarīga nozīme dialoga veicināšanā starp piegādes ķēdes dalībniekiem un labākās prakses un tirgus pārredzamības sekmēšanā. Tādēļ pašreizējie noteikumi par šādu organizāciju un to apvienību definēšanu un atzīšanu, kuri attiecas uz dažām nozarēm, būtu jāsaskaņo, jāracionalizē un jāpaplašina, lai atzīšana pēc pieprasījuma saskaņā ar ES tiesību aktos paredzētām normām būtu iespējama visās nozarēs.

(85) Ražotāju organizācijas un to apvienības varētu būt palīdzīgas piedāvājuma koncentrēšanā, tirdzniecības uzlabošanā, līdzsvara trūkuma novēršanā vērtības ķēdē un labākās prakses veicināšanā un jo īpaši Līguma 39. panta mērķu sasniegšanā, sevišķi attiecībā uz ražotāju ienākumu stabilizāciju, cita starpā nodrošinot, ka viņu pārstāvjiem ir pieejami risku pārvaldības rīki, uzlabojot tirdzniecību, koncentrējot piedāvājumu un risinot sarunas par līgumiem, tādējādi reāli stiprinot ražotāju tiesības piedalīties sarunās.

Or. en

 

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

85.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(85a) Starpnozaru organizācijām var būt svarīga nozīme dialoga veicināšanā starp piegādes ķēdes dalībniekiem un labākās prakses un tirgus pārredzamības sekmēšanā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

85.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(85b) Tādēļ pašreizējie noteikumi par ražotāju organizāciju, to apvienību un starpnozaru organizāciju definēšanu un atzīšanu, būtu jāsaskaņo, jāracionalizē un jāpaplašina, lai atzīšana pēc pieprasījuma saskaņā ar šo regulu paredzētām normām būtu iespējama visās nozarēs. Jo īpaši ir svarīgi, lai Kopienas noteikumos paredzētie atzīšanas kritēriji un ražotāju organizāciju statūti nodrošinātu, ka šādas struktūras tiek veidotas pēc lauksaimnieku iniciatīvas, kuri demokrātiskā veidā definē vispārējo organizācijas politiku un pieņem lēmumus par tās iekšējo darbību.

Or. en

 

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

87. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(87) Attiecībā uz dzīviem augiem, liellopu un teļa gaļu, cūkgaļu, aitas un kazas gaļu, olām un mājputnu gaļu būtu jāparedz iespēja pieņemt dažus pasākumus, lai atvieglotu piedāvājuma pielāgošanu tirgus prasībām, kas varētu palīdzēt stabilizēt tirgus un nodrošināt pietiekami augstu dzīves līmeni lauksaimniecībā nodarbinātajiem iedzīvotājiem.

(87) Būtu jāparedz iespēja pieņemt dažus pasākumus, lai atvieglotu piedāvājuma pielāgošanu tirgus prasībām, kas varētu palīdzēt stabilizēt tirgus un nodrošināt pietiekami augstu dzīves līmeni lauksaimniecībā nodarbinātajiem iedzīvotājiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

88. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(88) Lai veicinātu ražotāju organizāciju, to apvienību un starpnozaru organizāciju darbības ar mērķi atvieglot piedāvājuma pielāgošanu tirgus prasībām, izņemot darbības, kas saistītas ar produktu izņemšanu no tirgus, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par pasākumiem dzīvu augu, liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas, aitas un kazas gaļas, olu un mājputnu gaļas nozarē, lai uzlabotu kvalitāti, veicinātu labāku ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības organizāciju, atvieglotu tirgus cenu tendenču reģistrēšanu un dotu iespēju izstrādāt īstermiņa un ilgtermiņa prognozes, ņemot vērā izmantotos ražošanas līdzekļus.

(88) Lai veicinātu ražotāju organizāciju, to apvienību un starpnozaru organizāciju darbības ar mērķi atvieglot piedāvājuma pielāgošanu tirgus prasībām, izņemot darbības, kas saistītas ar produktu izņemšanu no tirgus, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, lai veicinātu labāku ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības organizāciju, atvieglotu tirgus cenu tendenču reģistrēšanu un dotu iespēju izstrādāt īstermiņa un ilgtermiņa prognozes, ņemot vērā izmantotos ražošanas līdzekļus.

Or. en

 

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

90. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(90) Tā kā nav Savienības tiesību aktu par standartizētiem, rakstiskiem līgumiem, dalībvalstis var savā līgumtiesību sistēmā noteikt prasību obligāti izmantot šādus līgumus ar nosacījumu, ka tiek ievērotas Savienības tiesības un jo īpaši tiek nodrošināta iekšējā tirgus un tirgus kopīgās organizācijas pareiza darbība. Ņemot vērā dažādās situācijas Savienībā, subsidiaritātes labad šāda lēmuma pieņemšana būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā. Tomēr, lai nodrošinātu šādu līgumu atbilstību piemērotiem minimālajiem standartiem un iekšējā tirgus un tirgus kopīgās organizācijas pareizu darbību piena un piena produktu nozarē, daži pamatnosacījumi šādu līgumu izmantošanai būtu jāparedz Savienības līmenī. Tā kā dažu piensaimniecības kooperatīvu statūtos var būt paredzēti līdzīgi noteikumi, vienkāršības labad tie būtu jāatbrīvo no prasības slēgt līgumu. Lai nodrošinātu to, ka ikviena šāda sistēma darbojas efektīvi, tā būtu jāpiemēro arī tad, kad pārstrādātājiem piegādājamo pienu no lauksaimniekiem pieņem starpnieki.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

90.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(90a) Oficiāli rakstiski līgumi, kuri noslēgti pirms piegādes un satur pamatelementus, netiek visai bieži izmantoti. Tomēr šādi līgumi var palielināt piena produktu ķēdē iesaistīto dalībnieku atbildību un paaugstināt izpratni par to, ka nepieciešams labāk ņemt vērā tirgus signālus, uzlabot cenu pārnesi un pielāgot piedāvājumu pieprasījumam, kā arī palīdzēt izvairīties no dažiem negodīgas komercdarbības prakses veidiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

90.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(90b) Ņemot vērā, ka nav Savienības tiesību aktu par šādiem līgumiem, dalībvalstīm būtu jāļauj savās līgumtiesību sistēmās noteikt šādu līgumu izmantošanu par obligātu ar noteikumu, ka, to darot, ievēro Savienības tiesību aktus un jo īpaši, ka tiek nodrošināta iekšējā tirgus un tirgus kopīgās organizācijas pienācīgu darbību. Ņemot vērā dažādās situācijas, kas šajā ziņā pastāv Savienībā līgumtiesību jomā, ievērojot subsidiaritāti, šāda lēmuma pieņemšana būtu jāatstāj dalībvalstu ziņā. Attiecībā uz visām konkrētā teritorijā veiktām piegādēm būtu jāpiemēro vienlīdzīgi nosacījumi. Tādēļ, ja dalībvalsts nolemj, ka par katru lauksaimnieka piegādi pārstrādātājam, kas veikta tās teritorijā, ir jābūt starp abām pusēm noslēgtam rakstiskam līgumam, šī prasība būtu jāpiemēro arī piegādēm no citām dalībvalstīm, bet nav nepieciešams šādu prasību piemērot piegādēm uz citām dalībvalstīm. Saskaņā ar subsidiaritātes principu dalībvalstīm pašām būtu jāizlemj, vai ir jāpieprasa, lai pirmais pircējs sniegtu lauksaimniekam rakstisku piedāvājumu noslēgt šādu līgumu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

91. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(91) Lai nodrošinātu ražošanas racionālu attīstību un tādējādi pietiekami augstu dzīves līmeni piena lopkopjiem, būtu jāpastiprina viņu spēja aizstāvēt savas intereses sarunās ar pārstrādātājiem, un tas nodrošinātu taisnīgāku pievienotās vērtības sadali visā piegādes ķēdē. Tāpēc un lai īstenotu šos KLP mērķus, būtu jāpieņem noteikums saskaņā ar Līguma 42. pantu un 43. panta 2. punktu, lai ražotāju organizācijām, kuras veido piena lopkopji, vai to apvienībām ļautu ar piena pārstrādes uzņēmumu apspriest līguma noteikumus, tostarp cenu, attiecībā uz tās biedru produkciju vai produkcijas daļu. Lai saglabātu efektīvu konkurenci piena produktu tirgū, būtu jānosaka, ka šai iespējai piemēro attiecīgus kvantitatīvus limitus.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

91.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(91a) Lai nodrošinātu dzīvotspējīgu ražošanas attīstību un līdz ar to pienācīgu dzīves līmeni lopkopjiem, būtu jāpastiprina viņu spēja aizstāvēt savas intereses sarunās ar iespējamiem pircējiem, nodrošinot taisnīgāku pievienotās vērtības sadali visā piegādes ķēdē. Lai īstenotu šos kopējās lauksaimniecības politikas mērķus, būtu jāpieņem noteikums saskaņā ar Līguma 42. pantu un Līguma 43. panta 2. punktā paredzēti parasto likumdošanas procedūru, kas ļautu ražotāju organizācijām, kuras veido vienīgi lopkopji, vai šādu organizāciju apvienībām apspriest ar pārstrādes uzņēmumu jebkura līguma noteikumus, tostarp cenu, attiecībā uz visu vai daļas tās biedru produkciju ar pircēju, lai izvairītos no situācijas, kad pircēji uzspiež cenas, kas ir zemākas par ražošanas izmaksām. Tiesības izmantot šo noteikumu tomēr būtu jāparedz tikai tām ražotāju organizācijām, kuras pieprasa un saņem atzīšanu. Turklāt minētais noteikums nebūtu jāpiemēro kooperatīviem. Visbeidzot pastāvošajām ražotāju organizācijām, kas atzītas dalībvalstu tiesību aktos, būtu jābūt iespējai, ka tās de facto atzīst arī saskaņā ar šo regulu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

91.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(91b) Ņemot vērā to, cik nozīmīgs, jo īpaši mazaizsargātiem lauku reģioniem, ir aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN) un aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN), kā arī, lai nodrošinātu pievienoto vērtību un saglabātu kvalitāti jo īpaši siera šķirnēm, kuras gūst labumu no ACVN un AĢIN, kā arī saistībā ar kvotu sistēmas izbeigšanu, dalībvalstīm būtu jāatļauj piemērot noteikumus, lai regulētu šāda noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā ražota siera piegādi. Šiem noteikumiem būtu jāattiecas uz visa attiecīgā siera ražošanu, un tie būtu jāpieprasa starpnozaru organizācijai, ražotāju organizācijai vai grupai, kas definēta Padomes 2006. gada 20. marta Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību. Šāds pieprasījums būtu jāatbalsta to piena ražotāju vairākumam, kuri saražo lielāko daļu šā siera gatavošanai izmantotā svaigpiena, un starpnozaru organizāciju un grupu gadījumā —siera ražotāju vairākumam, kas pārstāv minētā siera ražošanas lielāko daļu. Turklāt šie noteikumi būtu jāsaista ar stingriem nosacījumiem, jo īpaši, lai novērstu kaitējumu produkcijas tirdzniecībai citos tirgos un aizsargātu mazākuma tiesības. Dalībvalstīm pieņemtie noteikumi būtu nekavējoties jāpublicē un jādara zināmi Komisijai, jānodrošina regulāras pārbaudes un neatbilstības gadījumā šie noteikumi jāatceļ.

Or. en

 

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

91.c apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(91c) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1234/2007 piena kvotu sistēma beigs darboties salīdzinoši īsā laika periodā pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pēc Regulas (EK) Nr. 1234/2007 atcelšanas līdz attiecīgās sistēmas darbības beigām joprojām jāpiemēro attiecīgie noteikumi.

Or. en

 

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

91.d apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(91d) Pieņemot lēmumu par piena kvotu atcelšanu, tika pausta apņemšanās nodrošināt piena un piena produktu nozares „vieglu piezemēšanos”. Regula Nr. 261/20121 par līgumattiecībām piena un piena produktu nozarē ir pirmais nozīmīgais solis šajā virzienā, tomēr tas ir jāpapildina ar citiem normatīviem pasākumiem. Šajā sakarā, ja ir novērojams nopietns līdzsvara trūkums piena un piena produktu tirgū, ir jāpilnvaro Komisija piešķirt atbalstu tiem piena ražotājiem, kas brīvprātīgi samazina ražošanas apjomu, un piemērot maksājumus tiem piena ražotājiem, kuri palielina ražošanas apjoma šī paša perioda laikā un tādā pašā apjomā.

 

____________________

 

1 OV L 94, 30.3.12., 38. lpp.

Or. en

 

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

93. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(93) Lai nodrošinātu to, ka ražotāju organizāciju, ražotāju organizāciju apvienību, starpnozaru organizāciju un tirgus dalībnieku organizāciju mērķi un atbildība ir skaidri noteikta, lai veicinātu to darbību efektivitāti, ņemtu vērā katras nozares specifiku un nodrošinātu konkurences ievērošanu un tirgus kopīgās organizācijas labu darbību, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, kuros paredz noteikumus: par konkrētiem mērķiem, uz kuriem varētu, vajadzētu vai nedrīkstētu tiekties šādas organizācijas un apvienības, tostarp atkāpēm no šajā regulā uzskaitītajiem mērķiem; par šādu organizāciju un apvienību statūtiem, atzīšanu, struktūru, juridiskas personas statusu, dalību, lielumu, pārskatatbildību un pasākumiem, no atzīšanas izrietošajām sekām, atzīšanas atsaukšanu un to apvienošanos; par transnacionālām organizācijām un apvienībām; to, kā organizācijas vai apvienības izmanto ārpakalpojumus un nodrošina tehniskos līdzekļus; organizāciju un apvienību pārdodamās produkcijas minimālo apjomu vai vērtību; par dažu organizāciju noteikumu piemērošanas paplašināšanu uz ražotājiem, kas nav to biedri, un obligātu dalības maksu, kas jāmaksā tiem, kas nav biedri, tostarp par stingrāku ražošanas noteikumu sarakstu, kuru var paplašināt, papildu prasībām par reprezentativitāti, attiecīgajām ekonomiskajām zonām, arī Komisijas veiktu pārbaudi par to noteikšanu, minimālo termiņu, cik ilgi noteikumiem vajadzētu būt spēkā pirms to piemērošanas paplašināšanas, personām vai organizācijām, kurām var piemērot noteikumus vai ieguldījumus, un par apstākļiem, kādos Komisija var pieprasīt, lai noteikumu piemērošanas paplašināšana vai obligātie ieguldījumi tiktu atteikti vai atsaukti.

(93) Lai nodrošinātu to, ka ražotāju organizāciju, ražotāju organizāciju apvienību, starpnozaru organizāciju un tirgus dalībnieku organizāciju mērķi un atbildība ir skaidri noteikta, lai veicinātu to darbību efektivitāti, ņemtu vērā katras nozares specifiku un nodrošinātu konkurences ievērošanu un tirgus kopīgās organizācijas labu darbību, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, kuros paredz noteikumus: par konkrētiem mērķiem, uz kuriem varētu, vajadzētu vai nedrīkstētu tiekties šādas organizācijas un apvienības, kurus vajadzības gadījumā var pievienot tiem, kas iekļauti šajā regulā; par organizāciju, kas nav ražotāju organizācijas, statūtiem, īpašajiem nosacījumiem, kas piemērojami ražotāju organizāciju statūtiem atsevišķās nozarēs, šādu organizāciju un apvienību statūtiem, struktūru, juridiskas personas statusu, dalību, lielumu, pārskatatbildību un pasākumiem, no atzīšanas izrietošajām sekām, atzīšanas atsaukšanu un to apvienošanos; par transnacionālām organizācijām un apvienībām, tostarp noteikumiem par administratīvās palīdzības sniegšanu pārrobežu sadarbības gadījumos; par nosacījumiem ārpakalpojumu izmantošanai un to, kā organizācijas vai asociācijas nodrošina tehniskos līdzekļus; organizāciju un apvienību pārdodamās produkcijas minimālo apjomu vai vērtību; par dažu organizāciju noteikumu piemērošanas paplašināšanu uz ražotājiem, kas nav to biedri, un obligātu dalības maksu, kas jāmaksā tiem, kas nav biedri, tostarp par stingrāku ražošanas noteikumu sarakstu, kuru var paplašināt, papildu prasībām par reprezentativitāti, attiecīgajām ekonomiskajām zonām, arī Komisijas veiktu pārbaudi par to noteikšanu, minimālo termiņu, cik ilgi noteikumiem vajadzētu būt spēkā pirms to piemērošanas paplašināšanas, personām vai organizācijām, kurām var piemērot noteikumus vai ieguldījumus, un par apstākļiem, kādos Komisija var pieprasīt, lai noteikumu piemērošanas paplašināšana vai obligātie ieguldījumi tiktu atteikti vai atsaukti; par īpašiem līgumattiecību īstenošanas nosacījumiem un konkrētu apjomu, par kuru var norisināties līgumsarunas.

Or. en

 

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

94. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības sistēmu pie Savienības ārējām robežām. Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver ievedmuita un eksporta kompensācijas, un principā tai būtu jāstabilizē Savienības tirgus. Tirdzniecības sistēmai būtu jābalstās uz saistībām, kas pieņemtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā un divpusējos nolīgumos.

(94) Vienots tirgus ietver tirdzniecības sistēmu pie Savienības ārējām robežām. Šajā tirdzniecības sistēmā būtu jāietver ievedmuita un eksporta kompensācijas, un principā tai būtu jāstabilizē Savienības tirgus, nesagraujot jaunattīstības valstu tirgus. Tirdzniecības sistēmai būtu jābalstās uz saistībām, kas pieņemtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtā un divpusējos nolīgumos.

Or. en

 

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

94.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(94a) Tomēr ir jānodrošina, ka starptautisku nolīgumu īstenošanā tiek ievērots savstarpīguma princips, jo īpaši attiecībā uz tarifiem, sanitāriju, fitosanitāriju, vides aizsardzību un dzīvnieku labturību; turklāt tas būtu jādara tā, lai tiktu nodrošināts, ka stingri tiek ievēroti importa cenas mehānismi, specifiskas papildu nodevas un kompensācijas nodevas.

Or. en

 

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums

96. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(96) Lai ņemtu vērā tirdzniecības attīstību un tirgus pārmaiņas, attiecīgo tirgu vajadzības un nepieciešamību uzraudzīt importu vai eksportu, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus attiecībā uz sarakstu ar to nozaru produktiem, kurās ir spēkā prasība uzrādīt importa vai eksporta licenci, un gadījumiem un situācijām, kurās importa un eksporta licence nav jāuzrāda.

(96) Lai ņemtu vērā tirdzniecības attīstību un tirgus pārmaiņas, attiecīgo tirgu vajadzības un nepieciešamību uzraudzīt importu vai eksportu, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, lai grozītu un papildinātu sarakstu ar to nozaru produktiem, kurās ir spēkā prasība uzrādīt importa vai eksporta licenci, un gadījumiem un situācijām, kurās importa un eksporta licence nav jāuzrāda.

Or. en

 

Grozījums Nr.  72

Regulas priekšlikums

100. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(100) Lai nodrošinātu ievešanas cenu sistēmas efektivitāti, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus, kuros paredz pārbaudi, kurā muitas vērtību salīdzina ar citu vērtību, nevis vienības cenu.

(100) Lai nodrošinātu ievešanas cenu sistēmas efektivitāti, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt konkrētus aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, kuros paredz pārbaudi, kurā muitas vērtību salīdzina ar vienības cenu, vai vajadzības gadījumā pārbaudi, kurā muitas vērtību salīdzina ar vienotas likmes ievešanas vērtību. Jebkurā gadījumā muitas vērtības kontroli nevajadzētu veikt, izmantojot deduktīvu metodi, kas ļautu piemērot specifiskas papildu nodevas ierobežotā apmērā vai izvairīties no to piemērošanas.

Or. en

 

Grozījums Nr.  73

Regulas priekšlikums

103.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(103 a) Lai veicinātu bioproduktu ekonomikas attīstību un izaugsmi un lai novērstu negatīvo ietekmi uz Savienības bioloģisko rūpniecības produktu tirgu, kas pretējā gadījumā varētu rasties, būtu jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka bioloģisko rūpniecības produktu ražotājiem ir piekļuve lauksaimniecības izejvielu drošai piegādei par pasaulē konkurētspējīgām cenām. Ja Savienībā importē lauksaimniecības izejvielas bez importa tarifiem izmantošanai bioloģisko rūpniecības produktu ražošanā, būtu jāveic pasākumi, lai garantētu, ka izejvielas izmanto noteiktajam mērķim.

Or. en

Grozījums Nr.  74

Regulas priekšlikums

105. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(105) Muitas nodokļu sistēma ļauj iztikt bez visiem citiem aizsardzības pasākumiem pie Savienības ārējām robežām. Ārkārtējos apstākļos iekšējā tirgus un nodokļu mehānisms var izrādīties nepiemērots. Lai Savienības tirgu neatstātu neaizsargātu pret iespējamiem traucējumiem, Savienībai šādos gadījumos būtu jāspēj bez kavēšanās veikt visus vajadzīgos pasākumus. Šādiem pasākumiem vajadzētu būt saskaņā ar Savienības starptautiskajām saistībām.

(105) Muitas nodokļu sistēma ļauj iztikt bez visiem citiem aizsardzības pasākumiem pie Savienības ārējām robežām. Ārkārtējos apstākļos iekšējā tirgus un nodokļu mehānisms var izrādīties nepiemērots. Lai Savienības tirgu neatstātu neaizsargātu pret iespējamiem traucējumiem, Savienībai šādos gadījumos būtu jāspēj bez kavēšanās veikt visus vajadzīgos pasākumus. Šādiem pasākumiem vajadzētu būt saskaņā ar Savienības starptautiskajām saistībām un tās attīstības sadarbības politiku.

Or. en

 

Grozījums Nr.  75

Regulas priekšlikums

107. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(107) Iespējai piešķirt kompensācijas par eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz cenu starpību Savienības un pasaules tirgū un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO pieņemtajām saistībām, būtu jāpalīdz nodrošināt Savienības dalība dažu šajā regulā minēto produktu starptautiskajā tirdzniecībā. Veicot subsidētu eksportu, būtu jāievēro vērtības un daudzuma limiti.

(107) Kompensācijas par eksportu uz trešām valstīm, kas balstās uz cenu starpību Savienības un pasaules tirgū un nepārsniedz limitus, kas atbilst PTO pieņemtajām saistībām, būtu jāsaglabā kā krīzes pārvaldības instruments attiecībā uz dažiem produktiem, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, kamēr instrumenta nākotne tiks izlemta PTO līmenī, pamatojoties uz savstarpīgumu. Tādēļ budžeta pozīcija par eksporta kompensācijām būtu provizoriski jānosaka nulles līmenī. Piemērojot eksporta kompensācijas, būtu jāievēro vērtības un apjoma ierobežojumi un nedrīkstētu apdraudēt lauksaimniecības nozares un ekonomikas attīstību jaunattīstības valstīs.

Or. en

 

Grozījums Nr.  76

Regulas priekšlikums

120. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(120) Saskaņā ar Līguma 42. pantu Līguma noteikumi par konkurenci attiecas uz lauksaimniecības produktu ražošanu un tirdzniecību tikai tādā mērā, kāds noteikts Savienības tiesību aktos atbilstīgi Līguma 43. panta 2. un 3. punktam, un saskaņā ar tajos noteikto procedūru.

(120) Saskaņā ar Līguma 42. pantu Līguma noteikumi par konkurenci attiecas uz lauksaimniecības produktu ražošanu un tirdzniecību tikai tādā mērā, kāds noteikts Savienības tiesību aktos atbilstīgi Līguma 43. panta 2. punktam, un saskaņā ar tajos noteikto procedūru.

Or. en

 

Grozījums Nr.  77

Regulas priekšlikums

121.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(121a) Ir jānodrošina sekmīgāka lauksaimniecības nozaru īpatnību ņemšana vērā konkurences jomā piemērojamo Savienības tiesību aktu īstenošanā, jo īpaši, lai veicinātu pareizu un efektīvu ražotāju organizācijām, ražotāju organizāciju apvienībām un starpnozaru organizācijām noteikto uzdevumu izpildi.

Or. en

 

Grozījums Nr.  78

Regulas priekšlikums

121.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(121b) Lai nodrošinātu šīs regulas noteikumu par konkurences tiesībām vienotu piemērošanu un tādējādi veicinātu netraucētu iekšējā tirgus darbību, Komisijai vajadzētu koordinēt dažādo dalībvalstu konkurences uzraudzības iestāžu veiktos pasākumus. Šim nolūkam Komisijai būtu publicē vadlīnijas un labas prakses rokasgrāmatas, lai palīdzētu dažādām valstu konkurences uzraudzības iestādēm, kā arī uzņēmumiem lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarē.

Or. en

 

Grozījums Nr.  79

Regulas priekšlikums

122. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(122) Būtu jāatļauj īpaša pieeja lauksaimnieku vai ražotāju organizācijām vai to apvienībām, kuru mērķis ir kopīga lauksaimniecības produktu ražošana vai tirdzniecība vai kopīgu iekārtu izmantošana, ja vien šāda kopīga darbība neizslēdz konkurenci vai neapdraud Līguma 39. panta mērķu sasniegšanu.

(122) Būtu jāatļauj īpaša pieeja ražotāju organizācijām vai to apvienībām, kuru mērķis ir kopīga lauksaimniecības produktu ražošana vai tirdzniecība vai kopīgu iekārtu izmantošana, ja vien šāda kopīga darbība neizslēdz konkurenci. Jo īpaši ir jānodrošina, ka minēto organizāciju nolīgumus, lēmumus un saskaņotās darbības uzskata par nepieciešamām Līguma 39. pantā paredzēto KLP mērķu sasniegšanai un Līguma 101. panta 1. punkts nav attiecināms uz šiem nolīgumiem, izņemot, ja no tiem jāizslēdz konkurences aspekts. Tādā gadījumā ir jāpiemēro Regulas Nr. 1/20031 2. pantā paredzētā procedūra, un visās procedūrās, kas uzsāktas konkurences izslēgšanai, pierādīšanas pienākumam būtu jāgulstas uz pusi vai iestādi, kas norāda uz pārkāpumu.

 

____________________

 

1 OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.

Or. en

 

Grozījums Nr.  80

Regulas priekšlikums

124. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(124) Valsts atbalsta piešķiršana apdraudētu vienotā tirgus pareizu darbību. Tāpēc lauksaimniecības produktiem vispārinātā nozīmē būtu jāpiemēro Līguma noteikumi par valsts atbalstu. Dažos gadījumos būtu jāpieļauj izņēmumi. Ja piemēro šādus izņēmumus, Komisijai vajadzētu būt iespējai sagatavot sarakstu ar esošo, jauno vai ierosināto valsts atbalstu, lai dotu attiecīgus norādījumus dalībvalstīm un ierosinātu piemērotus pasākumus.

(124) Valsts atbalsta piešķiršana apdraudētu iekšējā tirgus pareizu darbību. Tāpēc lauksaimniecības produktiem vispārinātā nozīmē būtu jāpiemēro Līguma noteikumi par valsts atbalstu. Dažos gadījumos būtu jāpieļauj izņēmumi. Ja piemēro šādus izņēmumus, Komisijai vajadzētu būt iespējai sagatavot sarakstu ar esošo, jauno vai ierosināto valsts atbalstu, lai dotu attiecīgus norādījumus dalībvalstīm un ierosinātu piemērotus pasākumus.

Or. en

 

Grozījums Nr.  81

Regulas priekšlikums

129. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(129) Dalībvalstīm būtu jāatļauj turpināt veikt valsts maksājumus par riekstiem, kā patlaban paredzēts Regulas (EK) Nr. 73/2009 120. pantā, lai mazinātu Savienības bijušās riekstu audzētāju atbalsta shēmas atsaistīšanas ietekmi. Tā kā minētā regula ir jāatceļ, valsts maksājumi skaidrības labad būtu jāparedz šajā regulā.

(129) Dalībvalstīm būtu jāatļauj turpināt veikt valsts maksājumus par riekstiem, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 73/2009 120. pantā, lai mazinātu Savienības bijušās riekstu audzētāju atbalsta shēmas atsaistīšanas ietekmi. Tā kā minētā regula ir jāatceļ, valsts maksājumi skaidrības labad būtu jāparedz šajā regulā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  82

Regulas priekšlikums

131.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(131a) Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla apkopotie dati būtu jāņem vērā, sagatavojot pētījumus un izpēti, lai novērstu krīzes dažādās lauksaimniecības nozarēs, jo tie ataino saimniecību darbības rezultātus. Šiem datiem vajadzētu būt lietderīgam rīkam krīzes novēršanā un pārvarēšanā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  83

Regulas priekšlikums

133. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(133) Lai efektīvi un lietpratīgi reaģētu uz tirgus traucējumu draudiem, ko radījis būtisks cenu pieaugums vai kritums iekšējos vai ārējos tirgos vai jebkuri citi faktori, kas ietekmē tirgu, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par attiecīgajā nozarē vajadzīgajiem pasākumiem, tostarp, vajadzības gadījumā, par pasākumiem, lai paplašinātu vai grozītu citu saskaņā ar šo regulu noteiktu pasākumu darbības jomu, ilgumu vai citus aspektus vai lai pilnībā vai daļēji apturētu ievedmuitu, arī attiecībā uz noteiktiem daudzumiem un/vai uz noteiktu laiku.

(133) Lai efektīvi un lietpratīgi reaģētu uz tirgus traucējumiem, ko radījis būtisks cenu pieaugums vai kritums iekšējos vai ārējos tirgos vai būtisks ražošanas izmaksu palielinājums, vai jebkuri citi faktori, kas ietekmē tirgu, ja šī situācija var ieilgt vai pasliktināties, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par attiecīgajā nozarē vajadzīgajiem pasākumiem, tostarp, vajadzības gadījumā, par pasākumiem, lai paplašinātu vai grozītu citu saskaņā ar šo regulu noteiktu pasākumu darbības jomu, ilgumu vai citus aspektus vai lai pilnībā vai daļēji apturētu ievedmuitu, arī attiecībā uz noteiktiem daudzumiem un/vai uz noteiktu laiku.

Or. en

 

Grozījums Nr.  84

Regulas priekšlikums

135. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(135) Uzņēmumiem, dalībvalstīm un/vai trešām valstīm var noteikt prasību iesniegt paziņojumus, kas vajadzīgi šīs regulas piemērošanai, lauksaimniecības produktu tirgus uzraudzībai, analizēšanai un pārvaldībai, tirgus pārredzamības, KLP pasākumu pareizas darbības nodrošināšanai, KLP pasākumu pārbaudei, kontrolei, uzraudzībai, novērtēšanai un revīzijai un starptautisku nolīgumu īstenošanai, tostarp šādos nolīgumos paredzētu paziņošanas prasību izpildei. Lai nodrošinātu saskaņotu, racionalizētu un vienkāršotu pieeju, Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt visus vajadzīgos pasākumus attiecībā uz paziņojumiem. Šādi rīkojoties, tai būtu jāņem vērā vajadzība pēc datiem un potenciālo datu avotu sinerģija.

(135) Uzņēmumiem, dalībvalstīm un/vai trešām valstīm var noteikt prasību iesniegt paziņojumus, kas vajadzīgi šīs regulas piemērošanai, lauksaimniecības produktu tirgus uzraudzībai, analizēšanai un pārvaldībai, tirgus pārredzamības, KLP pasākumu pareizas darbības nodrošināšanai, KLP pasākumu pārbaudei, kontrolei, uzraudzībai, novērtēšanai un revīzijai un starptautisku nolīgumu īstenošanai, tostarp šādos nolīgumos paredzētu paziņošanas prasību izpildei. Lai nodrošinātu saskaņotu, racionalizētu un vienkāršotu pieeju, Komisija būtu jāpilnvaro saskaņā ar Līguma 290. pantu pieņemt noteiktus aktus attiecībā uz visiem pasākumiem, kas vajadzīgi paziņojumiem. Šādi rīkojoties, tai būtu jāņem vērā vajadzība pēc datiem un potenciālo datu avotu sinerģija, un tai būtu jāievēro princips, saskaņā ar kuru personas datus drīkst apstrādāt tikai un vienīgi atbilstoši nolūkam, kādam tie tika ievākti, kā norādīts Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2011. gada 14. decembra atzinumā1.

 

____________________

 

1 OV L 35, 9.2.2012., 1. lpp.

Or. en

 

Grozījums Nr.  85

Regulas priekšlikums

137. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(137) Piemēro Savienības tiesību aktus par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

(137) Piemēro Savienības tiesību aktus par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti2.

 

_____________________

 

1 OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

 

2 OV L 8, 12.01.2001., 1. lpp.

Or. en

 

Grozījums Nr.  86

Regulas priekšlikums

139. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(139) Lai nodrošinātu netraucētu pāreju no Regulā (ES) Nr. [COM(2010) 799] paredzētās kārtības uz šajā regulā paredzēto kārtību, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par vajadzīgajiem pasākumiem, jo īpaši tiem, kas nepieciešami, lai aizsargātu uzņēmumu iegūtās tiesības un tiesisko paļāvību.

(139) Lai nodrošinātu netraucētu pāreju no Regulā (EK) Nr. 1234/2007 paredzētās kārtības uz šajā regulā paredzēto kārtību, saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt konkrētus aktus par vajadzīgajiem pasākumiem, jo īpaši tiem, kas nepieciešami, lai aizsargātu uzņēmumu iegūtās tiesības un tiesisko paļāvību.

Or. en

 

Grozījums Nr.  87

Regulas priekšlikums

140. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(140) Būtu jāparedz, ka steidzamības procedūru izmanto tikai izņēmuma gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai efektīvi un lietpratīgi reaģētu uz tirgus traucējumu draudiem vai gadījumos, kad radušies tirgus traucējumi. Steidzamības procedūras izvēlei vajadzētu būt pamatotai, un būtu precīzi jānorāda gadījumi, kuros tā izmantojama.

(140) Būtu jāparedz, ka steidzamības procedūru izmanto, lai efektīvi un lietpratīgi reaģētu uz noteiktiem tirgus traucējumiem un vērstos pret kaitēkļiem, dzīvnieku un augu slimībām, patērētāju uzticības zaudēšanu sabiedrības, dzīvnieku vai augu veselības apdraudējumu dēļ vai lai risinātu konkrētas problēmas.

Or. en

 

Grozījums Nr.  88

Regulas priekšlikums

143. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(143) Ja pienācīgi pamatotos gadījumos tas vajadzīgs nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, Komisijai būtu jāpieņem tūlītēji piemērojami īstenošanas akti saistībā ar Savienības aizsardzības pasākumu pieņemšanu, grozīšanu vai atsaukšanu, pārstrādes, ievešanas pārstrādei vai izvešanas pārstrādei režīma apturēšanu, kad nepieciešams nekavējoties reaģēt uz tirgus situāciju, un saistībā ar īpašu problēmu novēršanu ārkārtējās situācijās, ja problēmu risināšanai ir vajadzīga šāda tūlītēja rīcība.

(143) Ja pienācīgi pamatotos gadījumos tas vajadzīgs nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, Komisijai būtu jāpieņem tūlītēji piemērojami īstenošanas akti saistībā ar Savienības aizsardzības pasākumu pieņemšanu, grozīšanu vai atsaukšanu, pārstrādes, ievešanas pārstrādei vai izvešanas pārstrādei režīma apturēšanu, kad nepieciešams nekavējoties reaģēt uz tirgus situāciju.

Or. en

 

Grozījums Nr.  89

Regulas priekšlikums

143.a apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(143a) Būtu jāpieņem aizsardzības pasākumi, jo īpaši, ja no trešām valstīm importētie produkti negarantē nodrošinātību ar pārtiku vai pārtikas produktu izsekojamību un neatbilst visiem veselības, vides un dzīvnieku labturības nosacījumiem, kas ir paredzēti iekšējam tirgum, ja tirgos rodas krīzes vai ir noteiktas nepilnības saistībā ar importa sertifikātos minētajiem nosacījumiem attiecībā uz cenām, daudzumu vai kalendāru. Šīs atbilstības lauksaimniecības produktu importa nosacījumiem uzraudzība būtu jāveic, izmantojot integrētu sistēmu importa Savienības uzraudzībai reāllaikā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  90

Regulas priekšlikums

146. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(146) Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [COM(2010) 799] daži nozaru pasākumi, tostarp piena kvotas, cukura kvotas un cukura nozares pasākumi un ierobežojumi vīnogulāju stādīšanai, kā arī daži valsts atbalsti, beigsies samērā drīz pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Pēc Regulas (ES) Nr. [COM(2010) 799] atcelšanas attiecīgos noteikumus būtu jāturpina piemērot līdz attiecīgo shēmu darbības beigām.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  91

Regulas priekšlikums

147. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(147) Lai nodrošinātu netraucētu pāreju no Regulā (ES) Nr. [COM(2010) 799] paredzētās kārtības uz šajā regulā paredzēto kārtību, Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt pārejas pasākumus.

svītrots;

Or. fr

 

Grozījums Nr.  92

Regulas priekšlikums

149. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena un piena produktu nozarē šajā regulā noteiktos pasākumus pamato pašreizējie ekonomiskie apstākļi piena produktu tirgū un piegādes ķēdes struktūra. Tāpēc tie būtu jāpiemēro pietiekami ilgi (gan pirms, gan pēc piena kvotu atcelšanas), lai tie būtu pilnībā efektīvi. Tomēr, ņemot vērā šo pasākumu plašo mērogu, tiem tomēr vajadzētu būt pagaidu pasākumiem, kurus pārskata. Komisijai būtu jāsagatavo attiecīgi līdz 2014. gada 30. jūnijam un 2018. gada 31. decembrim iesniedzami ziņojumi par piena tirgus attīstību, jo īpaši norādot iespējamos stimulus, lai lauksaimniekus rosinātu slēgt kopīgas ražošanas nolīgumus,

(149) Attiecībā uz līgumattiecībām piena un piena produktu nozarē šajā regulā noteiktos pasākumus pamato pašreizējie ekonomiskie apstākļi piena produktu tirgū un piegādes ķēdes struktūra. Tāpēc tie būtu jāpiemēro pietiekami ilgi (gan pirms, gan pēc piena kvotu atcelšanas), lai tie būtu pilnībā efektīvi. Tomēr, ņemot vērā šo pasākumu plašo mērogu, tiem tomēr vajadzētu būt pagaidu pasākumiem, kurus pārskata, lai izvērtētu to darbību un noteiktu, vai to piemērošana būtu jāturpina. Komisijai būtu jāsagatavo attiecīgi līdz 2014. gada 30. jūnijam un 2018. gada 31. decembrim iesniedzami ziņojumi par piena tirgus attīstību, jo īpaši norādot iespējamos stimulus, lai lauksaimniekus rosinātu slēgt kopīgas ražošanas nolīgumus,

Or. en

 

Grozījums Nr.  93

Regulas priekšlikums

150.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(150a) Tendences starptautiskajos tirgos, pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums un Savienības iedzīvotāju nodrošināšana ar pārtiku par pieņemamām cenām ļoti būtiski ietekmēs vidi, kurā notiek Eiropas lauksaimniecības attīstība. Tādēļ Komisijai ne vēlāk kā četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums par tendencēm tirgū un par instrumentiem lauksaimniecības ražojumu tirgus pārvaldībai nākotnē. Šajā ziņojumā būtu jāanalizē esošo tirgus pārvaldības instrumentu atbilstība jaunajai starptautiskajai situācijai un jāaplūko iespējas veidot stratēģiskus uzkrājumus. Tajā būtu jāiekļauj jebkādi noderīgi priekšlikumi Savienības ilgtermiņa stratēģijai, lai izpildītu Līguma 39. pantā nospraustos mērķus.

Or. en

 

Grozījums Nr.  94

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lauksaimniecības produktus, kas definēti 1. punktā, iedala šādās I pielikumā uzskaitītās nozarēs:

2. Lauksaimniecības produktus, kas definēti 1. punktā, iedala šādās šīs regulas I pielikumā uzskaitītās nozarēs:

Or. en

 

Grozījums Nr.  95

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – j apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j) pārstrādāti augļi un dārzeņi, I pielikuma X daļa;

(j) pārstrādātu augļu un dārzeņu produkti, I pielikuma X daļa;

Or. en

 

Grozījums Nr.  96

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – m apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(m) dzīvi augi, I pielikuma XIII daļa;

(m) dzīvi koki un citi augi, sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas, griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi, I pielikuma XIII daļa;

Or. en

 

Grozījums Nr.  97

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – u apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(u) etilspirts, I pielikuma XXI daļa;

(u) lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirts, I pielikuma XXI daļa;

Or. en

 

Grozījums Nr.  98

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – v apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(v) biškopība, I pielikuma XXII daļa;

(v) biškopības produkti, I pielikuma XXII daļa;

Or. en

 

Grozījums Nr.  99

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ņemot vērā rīsu nozares specifiku, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai atjauninātu II pielikuma I daļā iekļautās definīcijas attiecībā uz rīsu nozari.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  100

Regulas priekšlikums

3. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Šajā regulā „nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi” ir tādi laikapstākļi, kas pielīdzināmi dabas katastrofām, piemēram, sals, krusa, ledus, lietus vai sausums, kas iznīcina vairāk nekā 30 % no vienas saimniecības vidējās gada produkcijas. Minēto saimniecības vidējo gada produkciju aprēķina, ņemot vērā iepriekšējo trīs gadu periodu vai ņemot vērā trīs gadu vidējo produkciju, pamatojot to ar iepriekšējo piecu gadu periodu un izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju.

Or. en

 

Grozījums Nr.  101

Regulas priekšlikums

3. pants – 4.b punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b Šajā regulā „uzlabotas ilgtspējīgas ražošanas sistēmas”, „uzlabotas ilgtspējīgas ražošanas metodes” un „uzlaboti ilgtspējīgas ražošanas pasākumi” ir lauksaimniecības prakse, kas paredz stingrākus savstarpējās atbildības nosacījumus kā tos, kuri noteikti Regulā (ES) Nr. [...] (horizontālā regula par KLP), un pastāvīgi attīstās, lai uzlabotu dabisko barības vielu, ūdens cikla un energoresursu plūsmu pārvaldību un tādējādi samazinātu videi radīto kaitējumu un neatjaunojamo resursu izšķiešanu un lai ražošanas sistēmās augstā līmenī uzturētu kultūraugu, lauksaimniecības dzīvnieku un dabas daudzveidību.

Or. en

 

Grozījums Nr.  102

Regulas priekšlikums

4. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem var koriģēt produktu aprakstu un atsauces uz kombinētās nomenklatūras pozīcijām un apakšpozīcijām šajā regulā vai citos saskaņā ar Līguma 43. pantu pieņemtos aktos, ja tas vajadzīgs kombinētās nomenklatūras grozījumu dēļ. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai koriģētu produktu aprakstu un atsauces uz kombinētās nomenklatūras pozīcijām un apakšpozīcijām šajā regulā, ja tas vajadzīgs kombinētās nomenklatūras grozījumu dēļ.

Or. en

 

Grozījums Nr.  103

Regulas priekšlikums

6. pants – a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim — banānu nozarei;

(a) no attiecīgā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu nozarei;

Or. en

 

Grozījums Nr.  104

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ņemot vērā augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozares specifiku, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu šo produktu tirdzniecības gadus.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  105

Regulas priekšlikums

7. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. pants

7. pants

Salīdzināmās cenas

Salīdzināmās cenas

Nosaka šādas salīdzināmās cenas:

1. Lai piemērotu II daļas I sadaļas I nodaļu un V daļas I nodaļu, nosaka šādas salīdzināmās cenas:

(a) labības nozarē EUR 101,31 par tonnu attiecībā uz vairumtirdzniecības posmā noliktavā piegādātām precēm pirms izkraušanas;

(a) labības nozarē EUR 101,31 par tonnu attiecībā uz vairumtirdzniecības posmā noliktavā piegādātām precēm pirms izkraušanas;

(b) nelobītiem rīsiem EUR 150,00 par tonnu standarta kvalitātes produktu, kā definēts III pielikuma A punktā, attiecībā uz vairumtirdzniecības posmā noliktavā piegādātām precēm pirms izkraušanas;

(b) nelobītiem rīsiem EUR 150,00 par tonnu standarta kvalitātes produktu, kā definēts III pielikuma A punktā, attiecībā uz vairumtirdzniecības posmā noliktavā piegādātām precēm pirms izkraušanas;

(c) standarta kvalitātes cukuram, kā definēts III pielikuma B punktā, attiecībā uz neiepakotu cukuru, kas izvests no rūpnīcas:

(c) standarta kvalitātes cukuram, kā definēts III pielikuma B punktā, attiecībā uz neiepakotu cukuru, kas izvests no rūpnīcas:

(i) baltajam cukuram EUR 404,4 par tonnu,

(i) baltajam cukuram EUR 404,4 par tonnu,

(ii) jēlcukuram EUR 335,2 par tonnu;

(ii) jēlcukuram EUR 335,2 par tonnu;

(d) liellopu un teļa gaļas nozarē EUR 2224 par tonnu R3 kategorijas vīriešu kārtas liellopu liemeņu saskaņā ar 18. panta 8. punktā minēto Savienības skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasifikācijai;

(d) liellopu un teļa gaļas nozarē EUR 2224 par tonnu R3 kategorijas vīriešu kārtas liellopu liemeņu saskaņā ar 9.a pantā minēto Savienības skalu pieaugušu liellopu liemeņu klasifikācijai;

(e) piena un piena produktu nozarē:

(e) piena un piena produktu nozarē:

(i) EUR 246,39 par 100 kg sviesta,

(i) EUR 246,39 par 100 kg sviesta,

(ii) EUR 169,80 par 100 kg sausā vājpiena;

(ii) EUR 169,80 par 100 kg sausā vājpiena;

(f) cūkgaļas nozarē EUR 1509,39 par tonnu tādas standarta kvalitātes cūku liemeņu, kas noteikta pēc svara un liesās gaļas satura saskaņā ar 18. panta 8. punktā minēto Savienības skalu cūku liemeņu klasifikācijai, proti:

(f) cūkgaļas nozarē EUR 1509,39 par tonnu tādas standarta kvalitātes cūku liemeņu, kas noteikta pēc svara un liesās gaļas satura saskaņā ar 9.a pantā minēto Savienības skalu cūku liemeņu klasifikācijai, proti:

(i) liemeņi, kuri sver no 60 kg līdz 120 kg: E kategorija,

(i) liemeņi, kuri sver no 60 kg līdz 120 kg: E kategorija,

(ii) liemeņi, kuri sver no 120 kg līdz 180 kg: R kategorija.

(ii) liemeņi, kuri sver no 120 kg līdz 180 kg: R kategorija.

 

(fa) olīveļļas nozarē:

 

(i) EUR 2388 par tonnu neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas,

 

(ii) EUR 2295 par tonnu neapstrādātas olīveļļas,

 

(iii) EUR 1524 par tonnu spīdīgās olīveļļas, kurā brīvo skābju daudzums ir divi grādi, par katru papildu skābuma grādu samazinot minēto summu par EUR 36,70 tonnā.

 

1.a Salīdzināmās cenas regulāri pārskata, balstoties uz objektīviem kritērijiem, proti, ražošanas, ražošanas izmaksu, jo īpaši ieguldījumu izmaksu, un tirgus tendenču attīstību. Vajadzības gadījumā salīdzināmās cenas atjaunina, izmantojot Līguma 43. panta 2. punktā noteikto parasto likumdošanas procedūru.

 

Pārskatīšanas intervāli dažādās produktu kategorijās var atšķirties, un ir jāņem vērā katrai produktu kategorijai raksturīgās svārstības.

Or. en

 

Grozījums Nr.  106

Regulas priekšlikums

9. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbilstīgu produktu izcelsme

Atbilstīgu produktu izcelsme

Produkti, kurus var iepirkt valsts intervencē vai par kuriem var piešķirt privātās uzglabāšanas atbalstu, ir Savienības izcelsmes produkti. Turklāt, ja tie iegūti no kultūraugiem, šo kultūraugu raža ir novākta Savienībā, un ja tie iegūti no piena, šis piens ir ražots Savienībā.

Produkti, kurus var iepirkt valsts intervencē vai par kuriem var piešķirt privātās uzglabāšanas atbalstu, ir Savienības izcelsmes produkti. Turklāt, ja tie iegūti no kultūraugiem, šo kultūraugu raža ir novākta Savienībā, un ja tie iegūti no dzīvnieku izcelsmes produktiem, šie produkti ir ražoti Savienībā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  107

Regulas priekšlikums

9.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a pants

 

Savienības skalas un pārbaudes

 

1. Savienības skalas liemeņu klasificēšanai saskaņā ar IIIa pielikumā paredzētajiem noteikumiem piemēro šādās nozarēs:

 

(a) liellopu un teļa gaļas nozarē — attiecībā uz pieaugušu liellopu liemeņiem;

 

(b) cūkgaļas nozarē — attiecībā uz to cūku liemeņiem, kas nav vaislas cūkas.

 

Aitas un kazas gaļas nozarē dalībvalstis var piemērot Savienības skalu liemeņu klasificēšanai attiecībā uz aitu liemeņiem saskaņā ar IIIa pielikuma C punktā paredzētajiem noteikumiem.

 

2. Pārbaudes uz vietas attiecībā uz pieaugušu liellopu un aitu liemeņiem Savienības vārdā veic Savienības pārbaudes komiteja, kurā ir Komisijas eksperti un dalībvalstu norīkoti eksperti. Šī komiteja ziņo Komisijai un dalībvalstīm par veiktām pārbaudēm.

 

Savienība sedz izmaksas, kas radušās veikto pārbaužu dēļ.

Or. en

 

Grozījums Nr.  108

Regulas priekšlikums

10. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10. pants

10. pants

Valsts intervencei atbilstīgi produkti

Valsts intervencei atbilstīgi produkti

Ievērojot nosacījumus, kas paredzēti šajā iedaļā, un prasības un nosacījumus, kas Komisijai jānosaka ar deleģētajiem un/vai īstenošanas aktiem atbilstīgi 18. un 19. pantam, valsts intervenci piemēro šādiem produktiem:

Saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti šajā iedaļā, un jebkādām papildu prasībām un nosacījumiem, ko Komisija varētu noteikt ar deleģētajiem un/vai īstenošanas aktiem atbilstīgi 18. un 19. pantam, valsts intervenci piemēro šādiem produktiem:

(a) parastajiem kviešiem, miežiem un kukurūzai;

(a) parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, sorgo, miežiem un kukurūzai;

(b) nelobītiem rīsiem;

(b) nelobītiem rīsiem;

(c) svaigai vai atdzesētai liellopu un teļa gaļai ar KN kodu 0201 10 00 un kodiem no 0201 20 20 līdz 0201 20 50;

(c) svaigai vai atdzesētai liellopu un teļa gaļai ar KN kodu 0201 10 00 un kodiem no 0201 20 20 līdz 0201 20 50;

(d) sviestam, kurš ražots tieši un vienīgi no pasterizēta krējuma, kas iegūts tieši un vienīgi no govs piena, apstiprinātā uzņēmumā Savienībā un kurā piena tauku minimālais saturs ir 82 % svara un maksimālais ūdens saturs ir 16 % svara;

(d) sviestam, kurš ražots tieši un vienīgi no pasterizēta krējuma, kas iegūts tieši un vienīgi no govs piena, apstiprinātā uzņēmumā Savienībā un kurā piena tauku minimālais saturs ir 82 % svara un maksimālais ūdens saturs ir 16 % svara;

(e) visaugstākās kvalitātes sausajam vājpienam, kurš ražots no govs piena ar izsmidzināšanas metodi apstiprinātā uzņēmumā Savienībā un kura minimālais olbaltumvielu saturs beztauku sausnā ir 34,0 % svara.

(e) visaugstākās kvalitātes sausajam vājpienam, kurš ražots no govs piena ar izsmidzināšanas metodi apstiprinātā uzņēmumā Savienībā un kura minimālais olbaltumvielu saturs beztauku sausnā ir 34,0 % svara.

Or. en

 

Grozījums Nr.  109

Regulas priekšlikums

10.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a pants

 

Stratēģiskie krājumi

 

Lai nepieļautu pārlieku krasas svārstības tirgū un garantētu ar lauksaimniecības dzīvniekiem saistīto nozaru darbības nepārtrauktību, veido stratēģisku izejvielu krājumus lauksaimniecības dzīvnieku barībai.

 

Komisija saskaņā ar 160. pantu pieņem deleģētos aktus, lai izveidotu pirmajā punktā minētos stratēģiskos krājumus un nodrošinātu to pienācīgu darbību.

Or. en

 

Grozījums Nr.  110

Regulas priekšlikums

11. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

11. pants

11. pants

Valsts intervences periodi

Valsts intervences periodi

Valsts intervence ir pieejama:

Valsts intervence ir pieejama visu gadu 10. pantā uzskaitītajiem produktiem.

(a) parastajiem kviešiem, miežiem un kukurūzai no 1. novembra līdz 31. maijam;

 

(b) nelobītiem rīsiem no 1. aprīļa līdz 31. jūlijam;

 

(c) liellopu un teļa gaļai visu tirdzniecības gadu;

 

(d) sviestam un sausajam vājpienam no 1. marta līdz 31. augustam.

 

Or. en

 

Grozījums Nr.  111

Regulas priekšlikums

12. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12. pants

12. pants

Valsts intervences uzsākšana un slēgšana

Valsts intervences uzsākšana un slēgšana

1. Periodos, kas minēti 11. pantā:

1. Valsts intervence:

(a) ir pieejama parasto kviešu, sviesta un sausā vājpiena valsts intervence;

(a) ir pieejama parasto kviešu, sviesta un sausā vājpiena valsts intervence;

(b) Komisija ar īstenošanas aktiem var uzsākt miežu, kukurūzas un nelobīto rīsu (tostarp dažādu šķirņu vai veidu nelobīto rīsu) valsts intervenci, ja tas vajadzīgs attiecīgajā tirgus situācijā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru;

(b) to uzsāk Komisija ar īstenošanas aktiem cietajiem kviešiem, sorgo, miežiem, kukurūzai, nelobītajiem rīsiem (tostarp dažādu šķirņu vai veidu nelobītajiem rīsiem), ja tas vajadzīgs attiecīgajā tirgus situācijā. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru;

(c) Komisija ar citiem īstenošanas aktiem var uzsākt valsts intervenci liellopu un teļa gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, kas noteikts atbilstīgi 19. panta a) punktam, dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā vidējā tirgus cena, kas reģistrēta, pamatojoties uz Savienības skalu liemeņu klasificēšanai, kas pieņemta atbilstīgi 18. panta 8. punktam, ir zemāka nekā EUR 1560 par tonnu.

(c) to uzsāk Komisija ar citiem īstenošanas aktiem, kas pieņemti, nepiemērojot 162. panta 2. vai 3. punktu, liellopu un teļa gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, kas noteikts atbilstīgi 19. panta a) punktam, dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā vidējā tirgus cena, kas reģistrēta, pamatojoties uz Savienības skalu liemeņu klasificēšanai, kas pieņemta atbilstīgi 9.a pantam, ir zemāka nekā 90 % no 7. panta 1. daļas d) punktā noteiktās salīdzināmās cenas.

2. Komisija ar īstenošanas aktiem var slēgt valsts intervenci liellopu un teļa gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, kas noteikts atbilstīgi 19. panta a) punktam, vairs nav izpildīti 1. punkta c) apakšpunktā minētie nosacījumi.

2. Komisija ar īstenošanas aktiem, kas pieņemti, nepiemērojot 162. panta 2. vai 3. punktu, slēdz valsts intervenci liellopu un teļa gaļas nozarē, ja reprezentatīvā laikposmā, kas noteikts atbilstīgi 19. panta a) punktam, vairs nav izpildīti 1. punkta c) apakšpunktā minētie nosacījumi.

Or. en

 

Grozījums Nr.  112

Regulas priekšlikums

13. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

13. pants

13. pants

Iepirkšana par fiksētu cenu vai konkursa kārtībā

Iepirkšana par fiksētu cenu vai konkursa kārtībā

1. Kad valsts intervence ir uzsākta atbilstīgi 12. panta 1. punkta a) apakšpunktam, iepirkšanu veic par fiksētu cenu, katrā no 11. pantā minētajiem periodiem nepārsniedzot šādus limitus:

1. Kad valsts intervence ir uzsākta atbilstīgi 12. panta 1. punkta a) apakšpunktam, iepirkšanu veic par 14. panta 2. punktā noteikto fiksēto cenu, katrā no 11. pantā minētajiem periodiem nepārsniedzot šādus limitus:

(a) 3 miljoni tonnu parasto kviešu;

(a) 3 miljoni tonnu parasto kviešu;

(b) 30 000 tonnu sviesta;

(b) 70 000 tonnu sviesta;

(c) 109 000 tonnu sausā vājpiena.

(c) 109 000 tonnu sausā vājpiena.

2. Kad valsts intervence ir uzsākta atbilstīgi 12. panta 1. punktam, iepirkšanu veic konkursa kārtībā, lai noteiktu maksimālo iepirkšanas cenu:

2. Kad valsts intervence ir uzsākta atbilstīgi 12. panta 1. punktam, iepirkšanu veic konkursa kārtībā, lai noteiktu maksimālo iepirkšanas cenu:

(a) parastajiem kviešiem, sviestam un sausajam vājpienam, kas pārsniedz 1. punktā minētos limitus;

(a) parastajiem kviešiem, sviestam un sausajam vājpienam, kas pārsniedz 1. punktā minētos limitus;

(b) miežiem, kukurūzai, nelobītajiem rīsiem, liellopu un teļa gaļai.

(b) cietajiem kviešiem, sorgo, miežiem, kukurūzai, nelobītajiem rīsiem, liellopu un teļa gaļai.

Īpašos un pienācīgi pamatotos apstākļos Komisija ar īstenošanas aktiem var attiecināt konkursa procedūras uz konkrētu dalībvalsti vai dalībvalsts reģionu vai, ievērojot 14. panta 2. punktu, noteikt valsts intervences iepirkuma cenas dalībvalstij vai dalībvalsts reģionam, pamatojoties uz reģistrētajām vidējām tirgus cenām. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Īpašos un pienācīgi pamatotos apstākļos Komisija ar īstenošanas aktiem var attiecināt konkursa procedūras uz konkrētu dalībvalsti vai dalībvalsts reģionu vai, ievērojot 14. panta 2. punktu, noteikt valsts intervences iepirkuma cenas dalībvalstij vai dalībvalsts reģionam, pamatojoties uz reģistrētajām vidējām tirgus cenām. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

 

Grozījums Nr.  113

Regulas priekšlikums

14. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

14. pants

14. pants

Valsts intervences cenas

Valsts intervences cenas

1. Valsts intervences cena ir:

1. Valsts intervences cena ir:

(a) cena, par kuru produktus iepērk valsts intervencē, ja to dara par fiksētu cenu, vai

(a) cena, par kuru produktus iepērk valsts intervencē, ja to dara par fiksētu cenu, vai

(b) maksimālā cena, par kuru valsts intervencei atbilstīgos produktus var iepirkt konkursa kārtībā.

(b) maksimālā cena, par kuru valsts intervencei atbilstīgos produktus var iepirkt konkursa kārtībā.

2. Valsts intervences cenu līmenis:

2. Valsts intervences cenu līmenis:

(a) parastajiem kviešiem, miežiem, kukurūzai, nelobītajiem rīsiem un sausajam vājpienam ir vienāds ar attiecīgajām salīdzināmajām cenām, kas noteiktas 7. pantā, iepirkumos par fiksētu cenu un nepārsniedz attiecīgās salīdzināmās cenas iepirkumos konkursa kārtībā;

(a) parastajiem kviešiem, cietajiem kviešiem, sorgo, miežiem, kukurūzai, sorgo, nelobītajiem rīsiem un sausajam vājpienam ir vienāds ar attiecīgajām salīdzināmajām cenām, kas noteiktas 7. pantā, iepirkumos par fiksētu cenu un nepārsniedz attiecīgās salīdzināmās cenas iepirkumos konkursa kārtībā;

(b) sviestam ir vienāds ar 90 % no salīdzināmās cenas, kas noteikta 7. pantā, iepirkumos par fiksētu cenu un nepārsniedz 90 % no salīdzināmās cenas iepirkumos konkursa kārtībā;

(b) sviestam ir vienāds ar 90 % no salīdzināmās cenas, kas noteikta 7. pantā, iepirkumos par fiksētu cenu un nepārsniedz 90 % no salīdzināmās cenas iepirkumos konkursa kārtībā;

(c) liellopu un teļa gaļai nepārsniedz 12. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto cenu.

(c) liellopu un teļa gaļai nepārsniedz 90 % no 7. panta 1. daļas d) punktā minētās salīdzināmās cenas.

3. Parasto kviešu, miežu, kukurūzas un nelobīto rīsu valsts intervences cenas, kas minētas 1. un 2. punktā, neskar cenu palielinājumus vai samazinājumus kvalitātes dēļ. Turklāt, ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, lai ražošana būtu vērsta uz konkrētām nelobīto rīsu šķirnēm, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai fiksētu valsts intervences cenas palielinājumus vai samazinājumus.

3. Parasto kviešu, cieto kviešu, sorgo, miežu, kukurūzas un nelobīto rīsu valsts intervences cenas, kas minētas 1. un 2. punktā, neskar cenu palielinājumus vai samazinājumus kvalitātes dēļ.

Or. en

 

Grozījums Nr.  114

Regulas priekšlikums

15. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

15. pants

15. pants

Valsts intervencē iepirktu produktu realizācijas vispārējie principi

Valsts intervencē iepirktu produktu realizācijas vispārējie principi

Valsts intervencē iepirkto produktu realizāciju veic tā, lai:

1. Valsts intervencē iepirkto produktu realizāciju veic tā, lai:

(a) nepieļautu tirgus traucējumus;

(a) nepieļautu tirgus traucējumus;

(b) nodrošinātu vienādu piekļuvi precēm un vienlīdzīgu attieksmi pret pircējiem un

(b) nodrošinātu vienādu piekļuvi precēm un vienlīdzīgu attieksmi pret pircējiem un

(c) ievērotu saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 218. pantu.

(c) ievērotu saistības, kas izriet no nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar Līguma 218. pantu.

Produktus var realizēt, darot tos pieejamus pārtikas izplatīšanas shēmā vistrūcīgākajām personām Savienībā, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. […], ja tas paredzēts attiecīgajā shēmā. Tādā gadījumā šādu produktu uzskaites vērtība ir attiecīgā fiksētā valsts intervences cena, kas minēta 14. panta 2. punktā.

2. Produktus var realizēt, darot tos pieejamus pārtikas izplatīšanas shēmā vistrūcīgākajām personām Savienībā, kas izveidota ar Regulu (ES) Nr. […]. Tādā gadījumā šādu produktu uzskaites vērtība ir attiecīgā fiksētā valsts intervences cena, kas minēta 14. panta 2. punktā.

 

2.a Katru gadu Komisija publicē sīku informāciju par nosacījumiem, saskaņā ar kuriem iepriekšējā gadā ir pārdoti valsts intervences krājumi.

Or. en

 

Grozījums Nr.  115

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ievērojot nosacījumus, kas minēti šajā iedaļā, un prasības un nosacījumus, kas Komisijai jāpieņem ar deleģētajiem un/vai īstenošanas aktiem atbilstīgi 17.–19. pantam, var piešķirt atbalstu par šādu produktu privātu uzglabāšanu:

Saskaņā ar šajā iedaļā minētajiem nosacījumiem un jebkādām papildu prasībām un nosacījumiem, kas Komisijai jāpieņem ar deleģētajiem un/vai īstenošanas aktiem atbilstīgi 17.–19. pantam, piešķir atbalstu par šādu produktu privātu uzglabāšanu:

Or. en

 

Grozījums Nr.  116

Regulas priekšlikums

16. pants – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) olīveļļa;

(b) olīveļļa un galda olīvas;

Or. en

 

Grozījums Nr.  117

Regulas priekšlikums

16. pants – ea punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea) siers.

Or. en

 

Grozījums Nr.  118

Regulas priekšlikums

17. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

17. pants

17. pants

Atbalsta piešķiršanas nosacījumi

Atbalsta piešķiršanas nosacījumi

1. Kad tas vajadzīgs tirgus pārredzamības nodrošināšanai, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai izklāstītu apstākļus, kādos tā var nolemt piešķirt atbalstu par 16. pantā minēto produktu privātu uzglabāšanu, ņemot vērā attiecīgo produktu vidējās reģistrētās Savienības tirgus cenas un salīdzināmās cenas vai vajadzību reaģēt uz īpaši sarežģītu tirgus situāciju vai ekonomisko attīstību konkrētajā nozarē vienā vai vairākās dalībvalstīs.

1. Kad tas vajadzīgs tirgus pārredzamības nodrošināšanai, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai izklāstītu apstākļus, kādos tā var nolemt piešķirt atbalstu par 16. pantā minēto produktu privātu uzglabāšanu, ņemot vērā:

 

(a) attiecīgo produktu vidējās reģistrētās Savienības tirgus cenas un salīdzināmās cenas, ražošanas izmaksas un/vai

 

(b) vajadzību laikus reaģēt uz tādu tirgus situāciju vai ekonomisko attīstību konkrētajā nozarē, kas ir īpaši sarežģīta un/vai kas būtiski ietekmē ražotāju peļņas daļas vienā vai vairākās dalībvalstīs, un/vai

 

(ba) konkrētu nozaru īpatnības vai ražošanas sezonalitāti atsevišķās dalībvalstīs.

2. Komisija ar īstenošanas aktiem var nolemt piešķirt atbalstu par 16. pantā minēto produktu privātu uzglabāšanu, ņemot vērā šā panta 1. punktā izklāstītos apstākļus. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2. Komisija ar īstenošanas aktiem var nolemt piešķirt atbalstu par 16. pantā minēto produktu privātu uzglabāšanu, ņemot vērā šā panta 1. punktā izklāstītos apstākļus. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3. Komisija ar īstenošanas aktiem iepriekš vai konkursa kārtībā nosaka 16. pantā paredzēto atbalstu par privātu uzglabāšanu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3. Komisija ar īstenošanas aktiem iepriekš vai konkursa kārtībā nosaka 16. pantā paredzēto atbalstu par privātu uzglabāšanu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4. Komisija ar īstenošanas aktiem var ierobežot privātās uzglabāšanas atbalsta piešķiršanu vai noteikt atbalstu par privātu uzglabāšanu konkrētā dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā, pamatojoties uz reģistrētajām vidējām tirgus cenām. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4. Komisija ar īstenošanas aktiem var ierobežot privātās uzglabāšanas atbalsta piešķiršanu vai noteikt atbalstu par privātu uzglabāšanu konkrētā dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā, pamatojoties uz reģistrētajām vidējām tirgus cenām un pieteikuma iesniedzēja peļņas daļu. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

 

Grozījums Nr.  119

Regulas priekšlikums

II daļa – I sadaļa – I nodaļa – 3.a iedaļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a IEDAĻA

 

pagaidu izņemšanas no tirgus darbību koordinēšana

 

17.a pants

 

Pagaidu izņemšanas no tirgus darbību koordinēšana

 

1. Lai izvairītos no būtiska līdzsvara trūkuma tirgū vai atjaunotu tā normālu darbību nopietnu traucējumu gadījumā, ražotāju organizāciju apvienības, kuras darbojas kādā no šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajām nozarēm un kuras ir uzskatāmas par reprezentatīvām šīs regulas 110. panta nozīmē, var ieviest un aktivizēt sistēmu, lai koordinētu šo apvienību dalībnieku īstenotu pagaidu izņemšanu no tirgus.

 

Šos noteikumus piemēro, neskarot šīs regulas IV daļu, un tie neietilpst Līguma 101. panta 1. punkta piemērošanas jomā.

 

2. Ja ražotāju organizāciju apvienība pieņem lēmumu aktivizēt šādu sistēmu, tā ir piemērojama visiem apvienības dalībniekiem.

 

3. Šīs sistēmas finansējuma avoti ir:

 

(a) dalīborganizāciju un/vai pašas ražotāju organizāciju apvienības veiktās finanšu iemaksas un attiecīgā gadījumā

 

(b) 8. pantā minētais Savienības finanšu atbalsts atbilstoši Komisijas noteiktajiem nosacījumiem saskaņā ar 18. panta 9.a punkta c) apakšpunktu, ja šis atbalsts nepārsniedz 50 % no kopējām izmaksām.

 

4. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus atbilstoši 160. pantam, lai nodrošinātu, ka veids, kādā sistēma darbojas, atbilst KLP mērķiem un nerada šķēršļus netraucētai iekšējā tirgus darbībai.

Or. en

 

Grozījums Nr.  120

Regulas priekšlikums

II daļa – I sadaļa – I nodaļa – 4. iedaļa – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. IEDAĻA

4. IEDAĻA

KOPĒJI NOTEIKUMI PAR VALSTS INTERVENCI UN PRIVĀTĀS UZGLABĀŠANAS ATBALSTU

KOPĒJI NOTEIKUMI PAR VALSTS INTERVENCI UN PRIVĀTĀS UZGLABĀŠANAS ATBALSTU UN PAGAIDU IZŅEMŠANAS NO TIRGUS KOORDINĒŠANAS SISTĒMU

Or. en

 

Grozījums Nr.  121

Regulas priekšlikums

18. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

18. pants

18. pants

Deleģētās pilnvaras

Deleģētās pilnvaras

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu pasākumus, kas minēti šā panta 2.–9. punktā.

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu pasākumus, kas minēti šā panta 2.–9. punktā.

2. Lai ņemtu vērā dažādu nozaru specifiku, papildus šajā regulā izklāstītajām prasībām Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt prasības un nosacījumus, kuriem jāatbilst produktiem, kas iepirkti valsts intervencē un uzglabāti saskaņā ar privātās uzglabāšanas atbalsta sistēmu. Šo prasību un nosacījumu mērķis ir garantēt iepirkto un uzglabāto produktu atbilstību un kvalitāti attiecībā uz kvalitātes grupām, kvalitātes šķirām, kategorijām, daudzumiem, iepakojumu, marķējumu, maksimālo vecumu, sagatavošanu uzglabāšanai, produktu stadiju, uz kuru attiecas valsts intervences cena un atbalsts par privātu uzglabāšanu.

2. Lai ņemtu vērā dažādu nozaru specifiku, papildus šajā regulā izklāstītajām prasībām Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt prasības un nosacījumus, kuriem jāatbilst produktiem, kas iepirkti valsts intervencē un uzglabāti saskaņā ar privātās uzglabāšanas atbalsta sistēmu. Šo prasību un nosacījumu mērķis ir garantēt iepirkto un uzglabāto produktu atbilstību un kvalitāti attiecībā uz kvalitātes grupām, kvalitātes šķirām, kategorijām, daudzumiem, iepakojumu, marķējumu, maksimālo vecumu, sagatavošanu uzglabāšanai, produktu stadiju, uz kuru attiecas valsts intervences cena un atbalsts par privātu uzglabāšanu.

3. Ņemot vērā labības un nelobīto rīsu nozares specifiku, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt kvalitātes apsvērumu dēļ piemērojamus cenu palielinājumus vai samazinājumus, kas minēti 14. panta 3. punktā, gan attiecībā uz parasto kviešu, miežu, kukurūzas un nelobīto rīsu iepirkšanu, gan pārdošanu.

3. Ņemot vērā labības un nelobīto rīsu nozares specifiku, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt kvalitātes apsvērumu dēļ piemērojamus cenu palielinājumus vai samazinājumus, kas minēti 14. panta 3. punktā, gan attiecībā uz parasto kviešu, cieto kviešu, sorgo, miežu, kukurūzas un nelobīto rīsu iepirkšanu, gan pārdošanu.

 

3.a Ņemot vērā dažu dalībvalstu vai reģionu atsevišķu saimniecību darbības izteikto sezonalitāti un/vai īpatnības, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka atšķirīgus objektīvus nosacījumus un galvenos faktorus, kas attaisno privātu uzglabāšanu.

4. Ņemot vērā liellopu un teļa gaļas nozares specifiku, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt noteikumus par maksājumu aģentūru pienākumu likt atkaulot visu liellopu gaļu pēc tās pārņemšanas un pirms ievietošanas noliktavā.

4. Ņemot vērā liellopu un teļa gaļas nozares specifiku, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt noteikumus par maksājumu aģentūru pienākumu likt atkaulot visu liellopu gaļu pēc tās pārņemšanas un pirms ievietošanas noliktavā.

5. Ņemot vērā dažādās situācijas, kas Savienībā rodas intervences krājumu uzglabāšanā, un tiecoties tirgus dalībniekiem nodrošināt atbilstošu piekļuvi valsts intervencei, Komisija ar deleģētajiem aktiem pieņem:

5. Ņemot vērā dažādās situācijas, kas Savienībā rodas intervences krājumu uzglabāšanā, un tiecoties tirgus dalībniekiem nodrošināt atbilstošu piekļuvi valsts intervencei, Komisija ar deleģētajiem aktiem pieņem:

(a) prasības, kādām jāatbilst saskaņā ar sistēmu iepērkamo intervences produktu uzglabāšanas noliktavām, noteikumus par noliktavu minimālo ietilpību un tehniskās prasības pārņemto produktu saglabāšanai labā stāvoklī un to realizācijai uzglabāšanas laika beigās;

(a) prasības, kādām jāatbilst saskaņā ar sistēmu iepērkamo intervences produktu uzglabāšanas noliktavām, noteikumus par noliktavu minimālo ietilpību un tehniskās prasības pārņemto produktu saglabāšanai labā stāvoklī un to realizācijai uzglabāšanas laika beigās;

(b) noteikumus par dalībvalstu noliktavās palikušo nelielo daudzumu pārdošanu, kas dalībvalstīm jāveic uz savu atbildību, piemērojot tās pašas procedūras, ko piemēro Savienība; un noteikumus par to daudzumu tiešo pārdošanu, kurus vairs nevar pārpakot vai kuru kvalitāte ir pasliktinājusies;

(b) noteikumus par dalībvalstu noliktavās palikušo nelielo daudzumu pārdošanu, kas dalībvalstīm jāveic uz savu atbildību, piemērojot tās pašas procedūras, ko piemēro Savienība; un noteikumus par to daudzumu tiešo pārdošanu, kurus vairs nevar pārpakot vai kuru kvalitāte ir pasliktinājusies;

(c) noteikumus par produktu uzglabāšanu dalībvalstī, kura ir atbildīga par šiem produktiem vai to apstrādi, vai ārpus šīs dalībvalsts, saistībā ar muitas nodokļiem un citām summām, kas jāpiešķir vai jāiekasē saskaņā ar KLP.

(c) noteikumus par produktu uzglabāšanu dalībvalstī, kura ir atbildīga par šiem produktiem vai to apstrādi, vai ārpus šīs dalībvalsts, saistībā ar muitas nodokļiem un citām summām, kas jāpiešķir vai jāiekasē saskaņā ar KLP.

 

(ca) nosacījumus, saskaņā ar kuriem var nolemt, ka produktus, uz kuriem attiecas privātās uzglabāšanas līgumi, var atkal laist tirgū vai realizēt;

6. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, lai atbalstam par privātu uzglabāšanu ir vēlamā ietekme uz tirgu, Komisija ar deleģētajiem aktiem:

6. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, lai atbalstam par privātu uzglabāšanu ir vēlamā ietekme uz tirgu, Komisija ar deleģētajiem aktiem:

(a) pieņem pasākumus, lai samazinātu izmaksājamo atbalsta summu gadījumos, kad uzglabāto produktu daudzums ir mazāks par līgumā norādīto daudzumu;

(a) pieņem pasākumus, lai samazinātu izmaksājamo atbalsta summu gadījumos, kad uzglabāto produktu daudzums ir mazāks par līgumā norādīto daudzumu;

(b) var paredzēt noteikumus par avansa maksājumu piešķiršanu.

(b) var paredzēt noteikumus par avansa maksājumu piešķiršanu.

7. Ņemot vērā to tirgus dalībnieku tiesības un pienākumus, kas piedalās valsts intervencē vai uzglabāšanā privātās noliktavās, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt noteikumus par:

7. Ņemot vērā to tirgus dalībnieku tiesības un pienākumus, kas piedalās valsts intervencē vai uzglabāšanā privātās noliktavās, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt noteikumus par:

(a) konkursa procedūrām, kas garantē vienlīdzīgu piekļuvi precēm un vienādu attieksmi pret tirgus dalībniekiem;

(a) konkursa procedūrām, kas garantē vienlīdzīgu piekļuvi precēm un vienādu attieksmi pret tirgus dalībniekiem;

(b) tirgus dalībnieku atbilstību;

(b) tirgus dalībnieku atbilstību;

(c) pienākumu iemaksāt nodrošinājumu, kas garantē tirgus dalībnieku pienākumu izpildi.

(c) pienākumu iemaksāt nodrošinājumu, kas garantē tirgus dalībnieku pienākumu izpildi.

 

7.a Ņemot vērā tehnisko attīstību un nozaru vajadzības, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 160. pantu, lai pielāgotu un atjauninātu IIIa pielikumā paredzētos noteikumus par pieaugušu liellopu liemeņu, cūku liemeņu un aitu liemeņu klasifikāciju, identifikāciju un noformējumu.

 

7.b Ņemot vērā, ka ir jāstandartizē dažādu produktu noformējums, lai uzlabotu tirgus pārredzamību, cenu reģistrāciju un tirgus intervences kārtības piemērošanu valsts intervences un privātās uzglabāšanas veidā liellopu un teļa gaļas, cūkgaļas un aitas gaļas nozarē, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai:

 

(a) paredzētu noteikumus par liemeņu klasifikāciju, šķirošanu (ietverot arī automatizētus šķirošanas paņēmienus), noformējumu, liesās gaļas saturu, identifikāciju un svēršanu, kā arī marķēšanu;

 

(b) paredzētu noteikumus par Savienības vidējo cenu aprēķināšanu un tirgus dalībnieku pienākumu sniegt informāciju par liellopu, cūku un aitu liemeņiem, jo īpaši attiecībā uz tirgu un reprezentatīvām cenām.

 

7c. Ņemot vērā Savienībā pastāvošo specifiku, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, paredzot atkāpes no noteikumiem, jo īpaši:

 

(a) nosakot atkāpes, ko dalībvalstis var piešķirt kautuvēm, kurās kauj nelielu skaitu liellopu;

 

(b) atļaujot dalībvalstīm nepiemērot cūku liemeņu klasifikācijas skalu un izmantot novērtēšanas kritērijus papildus svaram un aplēstajam liesās gaļas saturam.

 

7.d Ņemot vērā, ka ir jānodrošina, lai Savienības pārbaudes komiteja izpildītu savus mērķus, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka komitejas pienākumus un tās sastāvu.

8. Ņemot vērā vajadzību standartizēt dažādu produktu noformējumu, lai uzlabotu tirgus pārredzamību, cenu reģistrāciju un tirgus intervences kārtības piemērošanu valsts intervences un privātās uzglabāšanas atbalsta veidā, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt Savienības skalas liemeņu klasificēšanai šādās nozarēs:

 

(a) liellopu un teļa gaļa;

 

(b) cūkgaļa,

 

(c) aitas un kazas gaļa.

 

9. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt liemeņu klasifikācijas precizitāti un ticamību, Komisija ar deleģētajiem aktiem var paredzēt, ka Savienības komiteja, kuras sastāvā ir Komisijas eksperti un dalībvalstu iecelti eksperti, pārskata liemeņu klasifikācijas izmatošanu. Minētajos noteikumos var paredzēt, ka Savienība sedz pārskatīšanas rezultātā radušās izmaksas.

 

Or. en

 

Grozījums Nr.  122

Regulas priekšlikums

18. pants – 9.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a Ņemot vērā, ka ir jānodrošina, lai sistēma pagaidu izņemšanas no tirgus koordinācijai darbotos pienācīgi, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem nosaka prasības, kurām šai sistēmai ir jāatbilst, un jo īpaši:

 

(a) vispārējos aktivizācijas un darbības nosacījumus;

 

(b) prasības, kuras sistēmas īstenošanā jāievēro ražotāju organizāciju apvienībām;

 

(c) noteikumus, kas piemērojami tās finansēšanai, jo īpaši nosacījumus, saskaņā ar kuriem Komisija lemj par to, vai Kopienas finansējumu, kas izpaužas kā atbalsts privātai uzglabāšanai, var vai nevar piešķirt ražotāju organizāciju apvienībām;

 

(d) noteikumus, kas ļautu nodrošināt, ka līdz ar šīs sistēmas aktivizēšanu netiktu bloķēts pārmērīgs parasti pieejamo produktu īpatsvars.

Or. en

 

 

Grozījums Nr.  123

Regulas priekšlikums

19. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

19. pants

19. pants

Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar pārbaudes procedūru

Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar pārbaudes procedūru

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem vajadzīgos pasākumus, kuru mērķis ir panākt šīs nodaļas vienādu piemērošanu Savienībā. Minētie noteikumi jo īpaši var attiekties uz:

Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem vajadzīgos pasākumus, kuru mērķis ir panākt šīs nodaļas vienādu piemērošanu Savienībā. Minētie noteikumi jo īpaši var attiekties uz:

(a) reprezentatīvajiem periodiem, tirgiem un tirgus cenām, kas vajadzīgas šīs nodaļas piemērošanai;

(a) reprezentatīvajiem periodiem, tirgiem, tirgus cenām un peļņas daļas tendencēm, kas vajadzīgas šīs nodaļas piemērošanai;

(b) procedūrām un nosacījumiem par valsts intervencē iepērkamo produktu piegādi, transporta izmaksām, kas jāsedz piedāvātājam, kārtību, kā maksājumu aģentūras pārņem produktus, un maksājumu;

(b) procedūrām un nosacījumiem par valsts intervencē iepērkamo produktu piegādi, transporta izmaksām, kas jāsedz piedāvātājam, kārtību, kā maksājumu aģentūras pārņem produktus, un maksājumu;

(c) dažādām darbībām, kas saistītas ar atkaulošanas procesu liellopu un teļa gaļas nozarē;

(c) dažādām darbībām, kas saistītas ar atkaulošanas procesu liellopu un teļa gaļas nozarē;

(d) atļauju uzglabāt noliktavā ārpus tās dalībvalsts teritorijas, kurā produkti iepirkti un uzglabāti;

(d) atļauju uzglabāt noliktavā ārpus tās dalībvalsts teritorijas, kurā produkti iepirkti un uzglabāti;

(e) nosacījumiem valsts intervencē iepirkto produktu pārdošanai vai realizācijai, jo īpaši attiecībā uz pārdošanas cenām, nosacījumiem izņemšanai no noliktavas, no krājumiem izņemto produktu vēlāku izmantošanu vai galamērķi, arī procedūrām, kas saistītas ar produktiem, kuri darīti pieejami izmantošanai pārtikas izdalīšanas shēmā Savienības vistrūcīgākajām personām, tostarp nodošanu starp dalībvalstīm;

(e) nosacījumiem valsts intervencē iepirkto produktu pārdošanai vai realizācijai, jo īpaši attiecībā uz pārdošanas cenām, nosacījumiem izņemšanai no noliktavas, no krājumiem izņemto produktu vēlāku izmantošanu vai galamērķi, arī procedūrām, kas saistītas ar produktiem, kuri darīti pieejami izmantošanai pārtikas izdalīšanas shēmā Savienības vistrūcīgākajām personām, tostarp nodošanu starp dalībvalstīm;

(f) dalībvalsts kompetentās iestādes un pretendentu līgumu noslēgšanu un saturu;

(f) dalībvalsts kompetentās iestādes un pretendentu līgumu noslēgšanu un saturu;

(g) ievietošanu un glabāšanu privātā noliktavā un izņemšanu no noliktavas;

(g) ievietošanu un glabāšanu privātā noliktavā un izņemšanu no noliktavas;

(h) privātās uzglabāšanas ilgumu un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem šādus līgumā noteiktus periodus var saīsināt vai pagarināt;

(h) privātās uzglabāšanas ilgumu un nosacījumiem, saskaņā ar kuriem šādus līgumā noteiktus periodus var saīsināt vai pagarināt;

(i) nosacījumiem, saskaņā ar kuriem var nolemt, ka produktus, uz ko attiecas privātās uzglabāšanas līgumi, var atkal laist tirgū vai realizēt;

 

(j) noteikumiem saistībā ar procedūrām, kas jāievēro, iepērkot par fiksētu cenu vai piešķirot atbalstu par privātu uzglabāšanu par fiksētu cenu;

(j) noteikumiem saistībā ar procedūrām, kas jāievēro, iepērkot par fiksētu cenu vai piešķirot atbalstu par privātu uzglabāšanu par fiksētu cenu;

(k) konkursa procedūru izmantošanu valsts intervencei un privātai uzglabāšanai, jo īpaši attiecībā uz:

(k) konkursa procedūru izmantošanu valsts intervencei un privātai uzglabāšanai, jo īpaši attiecībā uz:

(i) pieteikumu vai konkursa piedāvājumu iesniegšanu un vienā pieteikumā vai iesniegumā ietverto minimālo daudzumu, un

(i) pieteikumu vai konkursa piedāvājumu iesniegšanu un vienā pieteikumā vai iesniegumā ietverto minimālo daudzumu, un

(ii) piedāvājumu atlasi, nodrošinot, ka priekšroka tiek dota tiem, kas ir visizdevīgākie Savienībai, vienlaikus pieļaujot, ka obligāti netiek piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

(ii) piedāvājumu atlasi, nodrošinot, ka priekšroka tiek dota tiem, kas ir visizdevīgākie Savienībai, vienlaikus pieļaujot, ka obligāti netiek piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

 

(ka) praktiskajiem noteikumiem klasificētu liemeņu marķēšanai;

 

(kb) Savienības skalu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz:

 

(i) klasifikācijas rezultātu paziņošanu,

 

(ii) pārbaudēm, inspekcijas ziņojumiem un turpmākiem pasākumiem;

 

(kc) pārbaudēm uz vietas saistībā ar pieaugušu liellopu un aitu liemeņu klasifikāciju un cenu paziņošanu, ko Savienības vārdā veic Savienības pārbaudes komiteja;

 

(kd) praktisko kārtību, kā Komisijai aprēķināt vidējo svērto Savienības cenu par liellopu, cūku un aitu liemeņiem;

 

(ke) procedūrām, ar kurām dalībvalstis nosaka kvalificētus pieaugušu liellopu un aitu liemeņu klasificētājus.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

 

Grozījums Nr.  124

Regulas priekšlikums

II daļa – I sadaļa – II nodaļa – 1. iedaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. iedaļa

1. iedaļa

PĀRTIKAS PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANAS PROGRAMMAS

PĀRTIKAS PIEEJAMĪBAS UN BĒRNU ĒŠANAS IERADUMU UZLABOŠANAS PROGRAMMAS

 

20.a pants

 

Mērķgrupa

 

Pārtikas pieejamības un bērnu ēšanas ieradumu uzlabošanai paredzēto atbalsta programmu mērķgrupa ir bērni, kas regulāri apmeklē pamatskolu vai vidusskolu, kā arī bērnudārzus, pirmsskolas iestādes vai citas ārpusskolas iestādes, ko pārvalda vai atzīst dalībvalstu kompetentās iestādes.

Or. en

 

Grozījums Nr.  125

Regulas priekšlikums

II daļa – I sadaļa – II nodaļa – 1. iedaļa – 1. apakšiedaļa – virsraksts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. apakšiedaļa

APAKŠIEDAĻA

Programma skolu apgādei ar augļiem

PROGRAMMA SKOLU APGĀDEI AR AUGĻIEM UN DĀRZEŅIEM

Or. en

 

Grozījums Nr.  126

Regulas priekšlikums

21. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

21. pants

21. pants

Atbalsts bērnu apgādei ar augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu produktiem

Atbalsts bērnu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem augļiem un dārzeņiem un banānu produktiem

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kas Komisijai jāparedz ar deleģētajiem un īstenošanas aktiem atbilstīgi 22. un 23. pantam, Savienības atbalstu piešķir, lai:

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kas Komisijai jāparedz ar deleģētajiem un īstenošanas aktiem atbilstīgi 22. un 23. pantam, Savienības atbalstu piešķir, lai:

(a) ar augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu nozares produktiem apgādātu bērnus mācību iestādēs, tostarp bērnudārzos, citās pirmsskolas iestādēs, pamatskolās un vidusskolās, un

(a) ar augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu un banānu nozares produktiem apgādātu bērnus 20.a pantā minētajās iestādēs, un

(b) segtu dažas izmaksas, kas saistītas ar loģistiku un izplatīšanu, aprīkojumu, reklāmu, uzraudzību, novērtēšanu un papildu pasākumiem.

(b) segtu dažas izmaksas, kas saistītas ar loģistiku un izplatīšanu, aprīkojumu, reklāmu, uzraudzību, novērtēšanu un papildu pasākumiem.

2. Dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties programmā, izstrādā sākotnējo programmas īstenošanas stratēģiju valsts vai reģiona līmenī. Tās paredz arī programmas darbībai vajadzīgos papildu pasākumus.

2. Dalībvalstis, kuras vēlas piedalīties programmā, izstrādā sākotnējo tās īstenošanas stratēģiju valsts vai reģiona līmenī. Tās paredz arī programmas darbībai vajadzīgos papildu pasākumus, kas var ietvert informatīvi izglītojošus pasākumus par veselīgiem ēšanas ieradumiem, vietējām pārtikas ķēdēm un pārtikas produktu izšķērdēšanas izskaušanu.

3. Izstrādājot stratēģijas, dalībvalstis sagatavo sarakstu ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem augļiem un dārzeņiem un banānu nozares produktiem, par kuriem var pretendēt uz atbalstu saskaņā ar to attiecīgajām programmām. Tomēr šajā sarakstā neiekļauj produktus, kas ir izslēgti ar pasākumiem, kurus Komisija pieņēmusi ar deleģētajiem aktiem atbilstīgi 22. panta 2. punkta a) apakšpunktam. Dalībvalstis izvēlas produktus, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas var ietvert sezonalitāti, produktu pieejamību vai vides apsvērumus. Šajā sakarībā dalībvalstis var dot priekšroku Savienības izcelsmes produktiem.

3. Izstrādājot stratēģijas, dalībvalstis sagatavo sarakstu ar augļiem un dārzeņiem, pārstrādātiem augļiem un dārzeņiem un banānu nozares produktiem, par kuriem var pretendēt uz atbalstu saskaņā ar to attiecīgajām programmām. Tomēr šajā sarakstā neiekļauj produktus, kas ir izslēgti ar pasākumiem, kurus Komisija pieņēmusi ar deleģētajiem aktiem atbilstīgi 22. panta 2. punkta a) apakšpunktam. Dalībvalstis izvēlas produktus, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kas var ietvert ieguvumus veselības un vides ziņā, sezonalitāti, dažādību vai produktu pieejamību, par prioritārām nosakot vietējas pārtikas ķēdes. Šajā sakarībā dalībvalstis dod priekšroku Savienības izcelsmes produktiem.

4. Šā panta 1. punktā minētais Savienības atbalsts nedz:

4. Šā panta 1. punktā minētais Savienības atbalsts nedz:

(a) pārsniedz EUR 150 miljonus vienā mācību gadā, nedz arī

(a) pārsniedz EUR 150 miljonus vienā mācību gadā, nedz arī

(b) pārsniedz 75 % no 1. punktā minētajām apgādes un saistītajām izmaksām vai 90 % no šādām izmaksām mazāk attīstītajos reģionos un Līguma 349. pantā minētajos tālākajos reģionos, nedz arī

(b) pārsniedz 75 % no 1. punktā minētajām apgādes un saistītajām izmaksām vai 90 % no šādām izmaksām mazāk attīstītajos reģionos, kas atrodas Līguma 349. pantā minētajos tālākajos reģionos un Egejas jūras nelielajās salās, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1405/2006 1. panta 2. punktā, nedz arī

(c) sedz izmaksas, kuras nav 1. punktā minētās apgādes un saistītās izmaksas.

(c) sedz izmaksas, kuras nav 1. punktā minētās apgādes un saistītās izmaksas.

 

4.a Šā panta 1. punktā minēto Savienības atbalstu iedala katrai dalībvalstij, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, kam pamatā ir bērnu īpatsvars vecumā no sešiem līdz desmit gadiem, kuri uzņemti 20.a pantā minētajās iestādēs. Tomēr programmā iesaistītās dalībvalstis katra saņem Savienības atbalstu vismaz EUR 175 000 apmērā. Tās katru gadu pieprasa Savienības atbalstu, pamatojoties uz savu stratēģiju. Pēc dalībvalstu prasību saņemšanas Komisija lemj par galīgajiem piešķīrumiem budžetā pieejamo apropriāciju ietvaros.

5. Šā panta 1. punktā minēto Savienības atbalstu neizmanto, lai aizstātu finansējumu esošām valsts programmām skolu apgādei ar augļiem vai citām skolu apgādes programmām, kurās iekļauti augļi. Tomēr, ja dalībvalstī jau ir spēkā programma, kas saskaņā ar šo pantu būtu tiesīga saņemt Savienības atbalstu, un ja dalībvalsts ir iecerējusi to paplašināt vai efektivizēt, arī attiecībā uz programmas mērķgrupu, ilgumu vai atbalsttiesīgiem produktiem, Savienības atbalstu var piešķirt, ja ir ievēroti 4. punkta b) apakšpunktā minētie limiti par Savienības atbalsta attiecību pret kopējo valsts ieguldījumu. Tādā gadījumā dalībvalsts īstenošanas stratēģijā norāda, kā tā ir iecerējusi paplašināt vai efektivizēt programmu.

5. Šā panta 1. punktā minēto Savienības atbalstu neizmanto, lai aizstātu finansējumu esošām valsts programmām skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem vai citām skolu apgādes programmām, kurās iekļauti augļi un dārzeņi. Tomēr, ja dalībvalstī jau ir spēkā programma, kas saskaņā ar šo pantu būtu tiesīga saņemt Savienības atbalstu, un ja dalībvalsts ir iecerējusi to paplašināt vai efektivizēt, arī attiecībā uz programmas mērķgrupu, ilgumu vai atbalsttiesīgiem produktiem, Savienības atbalstu var piešķirt, ja ir ievēroti 4. punkta b) apakšpunktā minētie limiti par Savienības atbalsta attiecību pret kopējo valsts ieguldījumu. Tādā gadījumā dalībvalsts īstenošanas stratēģijā norāda, kā tā ir iecerējusi paplašināt vai efektivizēt programmu.

6. Dalībvalstis papildus Savienības atbalstam var piešķirt valsts atbalstu saskaņā ar 152. pantu.

6. Dalībvalstis papildus Savienības atbalstam var piešķirt valsts atbalstu saskaņā ar 152. pantu.

7. Savienības programma skolu apgādei ar augļiem neskar nevienu atsevišķu valsts programmu skolu apgādei ar augļiem, kas ir saderīga ar Savienības tiesību aktiem.

7. Savienības programma skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem neskar nevienu atsevišķu valsts programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, kas ir saderīga ar Savienības tiesību aktiem.

8. Saskaņā ar 6. pantu Regulā (ES) Nr. […] par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību Savienība var finansēt arī informācijas, uzraudzības un novērtēšanas pasākumus, kas saistīti ar programmu skolu apgādei ar augļiem, tostarp sabiedrības informētības palielināšanas un attiecīgos sadarbības veidošanas pasākumus.

8. Saskaņā ar 6. pantu Regulā (ES) Nr. […] par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību Savienība var finansēt arī informācijas, uzraudzības un novērtēšanas pasākumus, kas saistīti ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, tostarp sabiedrības informētības palielināšanas un attiecīgos sadarbības veidošanas pasākumus.

 

8.a Dalībvalstis, kas piedalās programmā, pārtikas izdales vietās publisko informāciju par savu dalību atbalsta programmā un to, ka programmu subsidē Savienība.

Or. en

 

Grozījums Nr.  127

Regulas priekšlikums

22. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

22. pants

22. pants

Deleģētās pilnvaras

Deleģētās pilnvaras

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai paredzētu pasākumus, kuri minēti šā panta 2.–4. punktā.

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai paredzētu pasākumus, kuri minēti šā panta 2.–4. punktā.

2. Ņemot vērā vajadzību mudināt bērnus pievērsties veselīgiem ēšanas paradumiem, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt noteikumus par:

2. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt, lai ar programmu tiktu efektīvi izpildīti tai nospraustie mērķi, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt noteikumus par:

(a) programmai neatbilstīgiem produktiem, ņemot vērā uzturvērtības aspektus;

(a) programmai neatbilstīgiem produktiem, ņemot vērā uzturvērtības aspektus;

(b) programmas mērķa grupu;

(b) programmas mērķa grupu;

(c) valsts vai reģionālām stratēģijām, kas dalībvalstīm jāizstrādā, lai saņemtu atbalstu, tostarp par papildu pasākumiem;

(c) valsts vai reģionālām stratēģijām, kas dalībvalstīm jāizstrādā, lai saņemtu atbalstu, tostarp par papildu pasākumiem;

(d) atbalsta pretendentu apstiprināšanu un atlasi.

(d) atbalsta pretendentu apstiprināšanu un atlasi.

3. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt Eiropas fondu efektīvu un mērķtiecīgu izmantojumu, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt noteikumus par:

3. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt Eiropas fondu efektīvu un mērķtiecīgu izmantojumu, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt noteikumus par:

(a) objektīviem kritērijiem atbalsta sadalīšanai dalībvalstīm, orientējošu atbalsta sadalījumu dalībvalstīm un metodi atbalsta pārdalīšanai dalībvalstīm, pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem;

(a) papildu kritērijiem attiecībā uz orientējošu atbalsta sadalījumu dalībvalstīm un metodi atbalsta pārdalīšanai dalībvalstīm, pamatojoties uz saņemtajiem atbalsta pieteikumiem;

(b) attiecināmajām izmaksām, saglabājot iespēju noteikt šādu izmaksu kopējo maksimālo apjomu;

(b) attiecināmajām izmaksām, saglabājot iespēju noteikt šādu izmaksu kopējo maksimālo apjomu;

(c) uzraudzību un novērtēšanu.

(c) uzraudzību un novērtēšanu.

4. Ņemot vērā vajadzību veicināt informētību par programmu, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieprasīt, lai iesaistītās dalībvalstis informētu sabiedrību par programmas subsidēšanu.

4. Ņemot vērā vajadzību veicināt informētību par atbalsta shēmu, Komisija ar deleģētajiem aktiem var paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis nodrošina sabiedrības informēšanu par dalību atbalsta programmā un tās subsidēšanu ar Savienības palīdzību.

Or. en

 

Grozījums Nr.  128

Regulas priekšlikums

23. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

23. pants

23. pants

Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar pārbaudes procedūru

Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar pārbaudes procedūru

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, kas saistīti ar šo apakšiedaļu, jo īpaši attiecībā uz:

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt vajadzīgos pasākumus, kas saistīti ar šo apakšiedaļu, attiecībā uz:

(a) atbalsta galīgo sadalījumu iesaistītajām dalībvalstīm budžetā pieejamo apropriāciju robežās;

(a) atbalsta galīgo sadalījumu iesaistītajām dalībvalstīm budžetā pieejamo apropriāciju robežās;

(b) atbalsta pieteikumiem un maksājumiem;

(b) atbalsta pieteikumiem un maksājumiem;

(c) metodēm, ar kādām sabiedrību informē par programmu, un ar to saistītajiem sadarbības veidošanas pasākumiem.

(c) metodēm, ar kādām sabiedrību informē par programmu, un ar to saistītajiem sadarbības veidošanas pasākumiem.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

 

Grozījums Nr.  129

Regulas priekšlikums

24. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

24. pants

24. pants

Bērnu apgāde ar piena produktiem

Palīdzība bērnu apgādei ar pienu un piena produktiem

1. Savienības atbalstu piešķir, lai bērnus mācību iestādēs apgādātu ar konkrētiem piena un piena produktu nozares produktiem.

1. Saskaņā ar nosacījumiem, kas Komisijai jāparedz ar deleģētajiem un īstenošanas aktiem atbilstīgi 25. un 26. pantam, Savienības atbalstu piešķir, lai bērnus 20.a pantā minētajās iestādēs apgādātu ar pienu un piena produktiem, kam atbilst KN kodi 0401, 0403, 0404 90 un 0406 vai KN kods 2202 90.

2. Dalībvalstis, kuras valsts vai reģiona līmenī vēlas piedalīties programmā, izstrādā sākotnējo stratēģiju tās īstenošanai.

2. Dalībvalstis, kuras valsts vai reģiona līmenī vēlas piedalīties programmā, izstrādā sākotnējo stratēģiju tās īstenošanai. Tās paredz arī programmas darbībai vajadzīgos papildu pasākumus, kas var ietvert informatīvi izglītojošus pasākumus par veselīgiem ēšanas ieradumiem, vietējām pārtikas ķēdēm un pārtikas produktu izšķērdēšanas izskaušanu.

 

2.a Izstrādājot stratēģijas, dalībvalstis sagatavo sarakstu ar pienu un piena produktiem, kas ir atbalsstiesīgi attiecīgajās valstu programmās saskaņā ar Komisijas atbilstīgi 25. pantam pieņemtajiem noteikumiem.

 

2.b Šā panta 1. punktā minēto Savienības atbalstu neizmanto, lai aizstātu finansējumu esošām valsts programmām skolu apgādei ar pienu un piena produktiem vai citām skolu apgādes programmām, kurās iekļauts piens vai piena produkti. Tomēr, ja dalībvalstī jau ir spēkā programma, kas saskaņā ar šo pantu būtu tiesīga saņemt Savienības atbalstu, un ja dalībvalsts ir iecerējusi to paplašināt vai padarīt efektīvāku attiecībā uz programmas mērķauditoriju, termiņu vai atbilstīgajiem produktiem, Savienības atbalstu var sniegt. Tādā gadījumā dalībvalsts īstenošanas stratēģijā norāda, kā tā ir iecerējusi paplašināt vai efektivizēt programmu.

3. Dalībvalstis papildus Savienības atbalstam var piešķirt valsts atbalstu saskaņā ar 152. pantu.

3. Dalībvalstis papildus Savienības atbalstam var piešķirt valsts atbalstu saskaņā ar 152. pantu.

 

3.a Savienības programma skolu apgādei ar pienu un piena produktiem neskar nevienu atsevišķu valsts programmu skolu apgādei ar pienu un piena produktiem, kas ir saderīga ar Savienības tiesību aktiem.

4. Padome saskaņā ar Līguma 43. panta 3. punktu veic pasākumus, lai noteiktu Savienības atbalstu par pienu.

 

5. Savienības atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir par maksimālo daudzumu 0,25 litri piena ekvivalenta vienam bērnam vienā skolas dienā.

5. Savienības atbalstu, kas minēts 1. punktā, piešķir par maksimālo daudzumu 0,25 litri piena ekvivalenta vienam bērnam vienā skolas dienā.

 

5.a Dalībvalstis, kas piedalās programmā, pārtikas izdales vietās publisko informāciju par savu dalību atbalsta programmā un to, ka programmu subsidē Savienība.

Or. en

 

Grozījums Nr.  130

Regulas priekšlikums

25. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

25. pants

25. pants

Deleģētās pilnvaras

Deleģētās pilnvaras

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai paredzētu pasākumus, kuri minēti šā panta 2.–4. punktā.

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai paredzētu pasākumus, kuri minēti šā panta 2.–4. punktā.

2. Ņemot vērā piena produktu patēriņa modeļu pārmaiņas un inovācijas un attīstību piena produktu tirgū un ņemot vērā uzturvērtības aspektus, Komisija ar deleģētajiem aktiem nosaka produktus, kuri ir tiesīgi pretendēt uz programmas atbalstu, un pieņem noteikumus par valsts vai reģionālām stratēģijām, kas dalībvalstīm jāsagatavo, lai varētu saņemt atbalstu, un par programmas mērķa grupu.

2. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt, lai ar programmu tiktu efektīvi izpildīti tai nospraustie mērķi, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieņemt noteikumus par:

 

(a) produktiem, kuri ir tiesīgi pretendēt uz programmas atbalstu saskaņā ar 24 panta 1. punktā iekļautajiem noteikumiem un ņemot vērā uzturvērtības aspektus;

 

(b) programmas mērķgrupu;

 

(c) valsts vai reģionālām stratēģijām, kas dalībvalstīm jāsagatavo, lai varētu saņemt atbalstu, tostarp par papildu pasākumiem;

 

(d) par atbalsta pretendentu apstiprināšanu un atlasi;

 

(e) uzraudzību un novērtēšanu.

3. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, lai uz atbalstu varētu pretendēt piemēroti saņēmēji un pretendenti, Komisija ar deleģētajiem aktiem pieņem atbalsta piešķiršanas nosacījumus.

3. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, lai uz atbalstu varētu pretendēt piemēroti saņēmēji un pretendenti, Komisija ar deleģētajiem aktiem pieņem atbalsta piešķiršanas nosacījumus.

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, lai pretendenti ievērotu savus pienākumus, Komisija ar deleģētajiem aktiem pieņem pasākumus nodrošinājuma iemaksāšanai, ar kuru garantē izpildi, ja izmaksāts atbalsta avanss.

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, lai pretendenti ievērotu savus pienākumus, Komisija ar deleģētajiem aktiem pieņem pasākumus nodrošinājuma iemaksāšanai, ar kuru garantē izpildi, ja izmaksāts atbalsta avanss.

4. Ņemot vērā vajadzību veicināt informētību par atbalsta shēmu, Komisija ar deleģētajiem aktiem var pieprasīt, lai mācību iestādes informētu sabiedrību par programmas subsidēšanu.

4. Ņemot vērā vajadzību veicināt informētību par atbalsta shēmu, Komisija ar deleģētajiem aktiem var paredzēt nosacījumus, saskaņā ar kuriem dalībvalstis nodrošina sabiedrības informēšanu par dalību atbalsta programmā un to, ka programmu subsidē Savienība.

Or. en

 

Grozījums Nr.  131

Regulas priekšlikums

26. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

26. pants

26. pants

Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar pārbaudes procedūru

Īstenošanas pilnvaras saskaņā ar pārbaudes procedūru

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt visus vajadzīgos pasākumus, jo īpaši attiecībā uz:

Komisija ar īstenošanas aktiem var pieņemt vajadzīgos pasākumus, kas saistīti ar šo apakšiedaļu, attiecībā uz:

(a) procedūrām, lai nodrošinātu maksimālā atbalsttiesīgā daudzuma ievērošanu;

(a) procedūrām, lai nodrošinātu maksimālā atbalsttiesīgā daudzuma ievērošanu;

(b) pretendentu apstiprināšanu, atbalsta pieteikumiem un maksājumiem;

(b) atbalsta pieteikumiem un maksājumiem;

(c) metodēm, ar kādām sabiedrību informē par programmu.

(c) metodēm, ar kādām sabiedrību informē par programmu;

 

(ca) atbalsta noteikšanu par visu veidu pienu un piena produktiem, ņemot vērā, ka ir pietiekami jāveicina 20.a pantā minēto iestāžu apgāde ar piena produktiem.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

 

Grozījums Nr.  132

Regulas priekšlikums

26.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

26.a pants

 

Programma skolu apgādei ar olīveļļu un galda olīvām

 

Līdz … * Eiropas Komisija apsver iespēju ierosināt programmu, kas attiektos uz olīveļļu un galda olīvām un būtu līdzīga programmām, ar kurām veicina piena, augļu un dārzeņu patēriņu skolās. Dalībvalstis varēs brīvprātīgi pievienoties šai programmai un tādējādi saņemt Savienības finansējumu tādā pašā kārtībā, kāda attiecas uz iepriekš minētajām pašreizējām programmas.

 

__________________

 

* OV, ievietot datumu — viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  133

Regulas priekšlikums

27. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

27. pants

27. pants

Atbalsts tirgus dalībnieku organizācijām

Programmas olīveļļas un galda olīvu nozares atbalstam

1. Savienība finansē trīsgadu darba programmas, kas 109. pantā definētajām tirgus dalībnieku organizācijām jāizstrādā vienā vai vairākās no šādām jomām:

1. Savienība finansē trīsgadu darba programmas, kas saskaņā ar 106. pantu atzītām ražotāju organizācijām vai saskaņā ar 108. pantu atzītām starpnozaru organizācijām jāizstrādā vienā vai vairākās no šādām jomām:

 

(-a) tirgus uzraudzība un pārvaldība olīveļļas un galda olīvu nozarē;

(a) olīvu audzēšanas ietekmes uz vidi uzlabošana;

(a) olīvu audzēšanas ietekmes uz vidi uzlabošana;

 

(aa) olīvu audzēšanas nozares konkurētspējas uzlabošana ar modernizācijas un pārstrukturēšanas pasākumiem;

(b) olīveļļas un galda olīvu produkcijas kvalitātes uzlabošana;

(b) olīveļļas un galda olīvu produkcijas kvalitātes uzlabošana;

(c) izsekojamības sistēma, olīveļļas un galda olīvu sertifikācija un kvalitātes aizsardzība, jo īpaši galapatērētājiem pārdotās olīveļļas kvalitātes uzraudzība, kas ir valsts pārvaldes iestāžu pārziņā.

(c) izsekojamības sistēma, olīveļļas un galda olīvu sertifikācija un kvalitātes aizsardzība, jo īpaši galapatērētājiem pārdotās olīveļļas kvalitātes uzraudzība, kas ir valsts pārvaldes iestāžu pārziņā.

 

(ca) informācijas izplatīšana par ražotāju organizāciju vai starpnozaru organizāciju veiktajiem pasākumiem olīveļļas un galda olīvu kvalitātes uzlabošanai;

2. Savienības finansējums 1. punktā minētajām darba programmām ir šāds:

2. Savienības finansējums 1. punktā minētajām darba programmām ir šāds:

(a) Grieķijai EUR 11 098 000 gadā;

(a) Grieķijai EUR 11 098 000 gadā;

(b) Francijai EUR 576 000 gadā un

(b) Francijai EUR 576 000 gadā un

(c) Itālijai EUR 35 991 000 gadā.

(c) Itālijai EUR 35 991 000 gadā.

 

2.a Dalībvalstis, kuras nav minētas 2. punktā, visu pieejamo finansējumu vai tā daļu var izmantot, nepārsniedzot finanšu ierobežojumu, kas noteikts 14. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā Nr. [XXXX/XXXX], ar ko paredz noteikumus par lauksaimniekiem noteiktiem tiešajiem maksājumiem, lai finansētu 1. punktā minētās darba programmas.

3. Maksimālais Savienības finansējums 1. punktā minētajām darba programmām ir vienāds ar dalībvalstu ieturētajām summām. Maksimālais finansējums sedz attiecināmās izmaksas šādā apmērā:

3. Maksimālais Savienības finansējums 1. punktā minētajām darba programmām ir vienāds ar dalībvalstu ieturētajām summām. Maksimālais finansējums sedz attiecināmās izmaksas šādā apmērā:

(a) 75 % pasākumiem 1. punkta a) apakšpunktā minētajās jomās;

(a) 75 % pasākumiem 1. punkta -a), a) un aa) apakšpunktā minētajās jomās;

(b) 75 % ieguldījumiem pamatlīdzekļos un 50 % citiem pasākumiem 1. punkta b) apakšpunktā minētajā jomā;

(b) 75 % ieguldījumiem pamatlīdzekļos un 50 % citiem pasākumiem 1. punkta b) apakšpunktā minētajā jomā;

(c) 75 % darba programmām, ko apstiprinātas tirgus dalībnieku organizācijas no vismaz divām dalībvalstīm, kurās notiek ražošana, īsteno vismaz trīs trešās valstīs vai dalībvalstīs, kurās nenotiek ražošana, 1. punkta c) apakšpunktā minētajās jomās, un 50 % citiem pasākumiem šajās jomās.

(c) 75 % darba programmām, ko apstiprinātas tirgus dalībnieku organizācijas no vismaz divām dalībvalstīm, kurās notiek ražošana, īsteno vismaz trīs trešās valstīs vai dalībvalstīs, kurās nenotiek ražošana, 1. punkta c) un ca) apakšpunktā minētajās jomās, un 50 % citiem pasākumiem šajās jomās.

Dalībvalsts nodrošina papildu finansējumu līdz 50 % no izmaksām, ko nesedz Savienības finansējums.

Dalībvalsts nodrošina papildu finansējumu līdz 50 % no izmaksām, ko nesedz Savienības finansējums.

Or. en

 

Grozījums Nr.  134

Regulas priekšlikums

28. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

28. pants

28. pants

Deleģētās pilnvaras

Deleģētās pilnvaras

1. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, lai 27. pantā paredzētais atbalsts sasniedz savus mērķus uzlabot olīveļļas un galda olīvu produkcijas kvalitāti, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

1. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, lai 27. pantā paredzētais atbalsts sasniedz savus mērķus uzlabot olīveļļas un galda olīvu produkcijas kvalitāti, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

(a) tirgus dalībnieku organizāciju apstiprināšanas nosacījumiem atbalsta shēmas piemērošanas vajadzībām un par šāda apstiprinājuma apturēšanu vai atsaukšanu;

 

(b) pasākumiem, par kuriem ir tiesības pretendēt uz Savienības finansējumu;

(b) precīzu informāciju par pasākumiem, par kuriem ir tiesības pretendēt uz Savienības finansējumu;

(c) Savienības finansējuma sadalīšanu konkrētiem pasākumiem;

(c) Savienības finansējuma sadalīšanu konkrētiem pasākumiem;

(d) pasākumiem un izmaksām, par kurām nav tiesību pretendēt uz Savienības finansējumu;

(d) pasākumiem un izmaksām, par kurām nav tiesību pretendēt uz Savienības finansējumu;

(e) darba programmu atlasi un apstiprināšanu.

(e) darba programmu atlasi un apstiprināšanu.

2. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, ka tirgus dalībnieki ievēro savus pienākumus, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai pieprasītu iemaksāt nodrošinājumu gadījumos, kad veic atbalsta avansa maksājumu.

2. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt to, ka tirgus dalībnieki ievēro savus pienākumus, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai pieprasītu iemaksāt nodrošinājumu gadījumos, kad veic atbalsta avansa maksājumu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  135

Regulas priekšlikums

30. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

30. pants

30. pants

Darbības fondi

Darbības fondi

1. Ražotāju organizācijas augļu un dārzeņu nozarē var izveidot darbības fondu. Šo fondu finansē ar:

1. Ražotāju organizācijas un/vai to apvienības augļu un dārzeņu nozarē var izveidot darbības fondu trīs līdz piecus gadus ilgam laikposmam. Šo fondu finansē ar:

(a) biedru vai pašas ražotāju organizācijas finansiālām iemaksām;

(a) finansiālām iemaksām, ko veic:

 

(i) ražotāju organizācijas biedri un/vai pati ražotāju organizācija vai

 

(ii) ražotāju organizāciju apvienības ar šo apvienību biedru starpniecību;

(b) Savienības finansiālo palīdzību, ko var piešķirt ražotāju organizācijām saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kuri noteikti deleģētajos un īstenošanas aktos, kurus Komisija pieņēmusi atbilstīgi 35. un 36. pantam.

(b) Savienības finansiālo palīdzību, ko var piešķirt ražotāju organizācijām vai to apvienībām, ja tādas apvienības iesniedz, pārvalda un īsteno darbības programmu vai daļēju darbības programmu, saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kuri noteikti deleģētajos un īstenošanas aktos, kurus Komisija pieņēmusi atbilstīgi 35. un 36. pantam.

2. Darbības fondus izmanto vienīgi tādu darbības programmu finansēšanai, kuras iesniegtas dalībvalstīm un saņēmušas to apstiprinājumu.

2. Darbības fondus izmanto vienīgi tādu darbības programmu finansēšanai, kuras iesniegtas dalībvalstīm un saņēmušas to apstiprinājumu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  136

Regulas priekšlikums

31. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

31. pants

31. pants

Darbības programmas

Darbības programmas

1. Darbības programmām augļu un dārzeņu nozarē ir vismaz divi no 106. panta c) punktā minētajiem mērķiem vai šādiem mērķiem:

1. Darbības programmām augļu un dārzeņu nozarē ir vismaz divi no 106. panta c) punktā minētajiem mērķiem vai divi no šādiem mērķiem:

(a) ražošanas plānošana;

(a) ražošanas plānošana;

(b) produktu kvalitātes uzlabošana;

(b) svaigu vai pārstrādātu produktu kvalitātes uzlabošana;

(c) produktu komerciālās vērtības paaugstināšana;

(c) produktu komerciālās vērtības paaugstināšana;

(d) svaigu vai pārstrādātu produktu noieta veicināšana;

(d) svaigu vai pārstrādātu produktu noieta veicināšana;

(e) vides pasākumi un videi nekaitīgas ražošanas metodes, ieskaitot bioloģisko lauksaimniecību;

(e) vides pasākumi, jo īpaši ūdens jomā, un videi nekaitīga ražošana, apstrāde, izgatavošana vai pārstrāde, ieskaitot bioloģisko lauksaimniecību un integrētu ražošanu;

(f) krīžu novēršana un pārvarēšana.

(f) krīžu novēršana un pārvarēšana.

Darbības programmas iesniedz apstiprināšanai dalībvalstīm.

Darbības programmas iesniedz apstiprināšanai dalībvalstīm.

 

1.a Ražotāju organizāciju apvienības var aizstāt to biedrus, lai pārvaldītu, sagatavotu un īstenotu darbības programmas un iepazīstinātu ar tām.

 

Apvienības var arī iesniegt daļēju darbības programmu, ko veido pasākumi, kurus iesaistītās organizācijas savās darbības programmās ir apzinājušas, bet nav īstenojušas. Uz daļējām darbības programmām attiecas tādi paši noteikumi kā uz citām darbības programmām, un tās izskata vienlaikus ar iesaistīto organizāciju darbības programmām.

 

Šajā nolūkā dalībvalstis nodrošina, ka:

 

(a) daļējo darbības programmu pasākumus pilnībā finansē no attiecīgās apvienības dalīborganizāciju iemaksām, izmantojot šo dalīborganizāciju darbības fondus;

 

(b) pasākumi un tiem atbilstīgā finansiālā līdzdalība ir norādīta katras dalīborganizācijas darbības programmā;

 

(c) nepastāv divkārša finansēšana.

2. Krīžu novēršana un pārvarēšana, kas minēta 1. punkta f) apakšpunktā, ir saistīta ar krīzes nepieļaušanu augļu un dārzeņu tirgos un rīcību krīzes situācijās, un pie tās šajā sakarībā pieder:

2. Krīžu novēršana un pārvarēšana, kas minēta 1. punkta f) apakšpunktā, ir saistīta ar krīzes nepieļaušanu augļu un dārzeņu tirgos un rīcību krīzes situācijās, un pie tās šajā sakarībā pieder:

(a) produktu izņemšana no tirgus;

(a) ražošanas un patēriņa plānošana un uzraudzība;

(b) augļu un dārzeņu ražas priekšlaicīga novākšana vai ražas nenovākšana;

(b) ieguldījumi efektīvākai tirgū laistā apjoma pārvaldībai;

(c) noieta veicināšana un komunikācija;

(c) mācību pasākumi, paraugprakses apmaiņa un strukturālo iespēju veidošana;

(d) mācību pasākumi;

(d) noieta veicināšana un komunikācija, lai novērstu krīzes, vai krīžu laikā;

(e) ražas apdrošināšana;

(e) atbalsts kopfondu izveidošanas administratīvo izmaksu segšanai;

(f) atbalsts kopfondu izveidošanas administratīvo izmaksu segšanai.

(f) atbalsts izaršanai, pārveidojot augļu dārzus;

 

(g) produktu izņemšana no tirgus, arī attiecībā uz ražotāju organizāciju pārstrādātiem produktiem;

 

(h) augļu un dārzeņu ražas priekšlaicīga novākšana vai ražas nenovākšana;

 

(i) ražas apdrošināšana.

Krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumi, tostarp trešajā daļā minētā pamatsummas vai procentu atmaksa, neaptver vairāk kā vienu trešdaļu no darbības programmas izdevumiem.

Krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumi, tostarp ceturtajā daļā minētā pamatsummas vai procentu atmaksa, neaptver vairāk kā 40 % no darbības programmas izdevumiem.

 

Ražas apdrošināšanas darbības ietver pasākumus, kas veicina ražotāju ienākumu aizsardzību un tirgus zaudējumu segšanu, ja ražotāju organizāciju un/vai tās biedru ienākumus ietekmējušas dabas katastrofas, nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, slimības vai kaitēkļu invāzija. Atbalsta saņēmējiem jāpierāda, ka viņi ir veikuši nepieciešamos riska novēršanas pasākumus.

Ražotāju organizācijas var ņemt komerciālus aizdevumus, lai finansētu krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumus. Tādā gadījumā minēto aizdevumu pamatsummas un procentu atmaksa var būt darbības programmas daļa un tādā veidā dot tiesības pretendēt uz Savienības finansiālo palīdzību saskaņā ar 32. pantu. Ikvienu konkrētu krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbību finansē vai nu ar šādiem aizdevumiem, vai tieši, bet ne abos minētajos veidos.

Ražotāju organizācijas var ņemt komerciālus aizdevumus, lai finansētu krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumus. Tādā gadījumā minēto aizdevumu pamatsummas un procentu atmaksa var būt darbības programmas daļa un tādā veidā dot tiesības pretendēt uz Savienības finansiālo palīdzību saskaņā ar 32. pantu. Ikvienu konkrētu krīžu novēršanas un pārvarēšanas darbību var finansēt ar šādiem aizdevumiem un/vai tieši finansēt ražotāju organizācijas.

 

2.a Šajā iedaļā:

 

(a) “priekšlaicīga ražas novākšana” ir netirgojamu produktu pilnīga vai daļēja ražas novākšana noteiktā zonā, kuru veic pirms parastā ražas laika. Attiecīgie produkti līdz priekšlaicīgai ražas novākšanai nedrīkst būt bojāti ne klimatisko apstākļu, ne slimību vai citu apstākļu ietekmē;

 

(b) “ražas nenovākšana” nozīmē, ka parastā ražošanas cikla laikā no attiecīgās zonas netiek pilnībā vai daļēji novākta komerciāli izmantojama produkcija. Produktu iznīcināšanu klimatisko apstākļu vai slimību dēļ neuzskata par ražas nenovākšanu.

3. Dalībvalstis pārliecinās par to, ka:

3. Dalībvalstis pārliecinās par to, ka:

(a) darbības programmās ir iekļautas divas vai vairākas ar vidi saistītas darbības vai

(a) darbības programmās ir iekļautas divas vai vairākas ar vidi saistītas darbības vai

(b) vismaz 10 % no darbības programmu izdevumiem attiecas uz darbībām, kas saistītas ar vidi.

(b) vismaz 10 % no darbības programmu izdevumiem attiecas uz darbībām, kas saistītas ar vidi.

Ar vidi saistītas darbības atbilst agrovides maksājumu prasībām, kas izklāstītas 29. panta 3. punktā Regulā (ES) Nr. […] par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Ar vidi saistītas darbības atbilst agrovides maksājumu prasībām, kas izklāstītas 29. panta 3. punktā Regulā (ES) Nr. […] par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Ja uz vismaz 80 % ražotāju organizācijas biedru ražotāju attiecas viena vai vairākas identiskas agrovides saistības, kas paredzētas 29. panta 3. punktā Regulā (ES) Nr. […] par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), ikvienu no šīm saistībām uzskata par darbību, kas saistīta ar vidi, kā minēts pirmās daļas a) apakšpunktā.

Ja uz vismaz 80 % ražotāju organizācijas biedru ražotāju attiecas viena vai vairākas identiskas agrovides saistības, kas paredzētas 29. panta 3. punktā Regulā (ES) Nr. […] par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), ikvienu no šīm saistībām uzskata par darbību, kas saistīta ar vidi, kā minēts pirmās daļas a) apakšpunktā.

Pirmajā daļā minētais atbalsts ar vidi saistītām darbībām sedz no šīs darbības izrietošās papildu izmaksas un negūtos ienākumus.

Pirmajā daļā minētais atbalsts ar vidi saistītām darbībām sedz no šīs darbības izrietošās papildu izmaksas un negūtos ienākumus.

4. Dalībvalstis nodrošina to, ka ieguldījumus, kuri palielina vides slodzi, ir atļauts veikt vienīgi tad, ja ir paredzēti iedarbīgi pasākumi, lai aizsargātu vidi pret šādu slodzi.

4. Dalībvalstis nodrošina to, ka ieguldījumus, kuri palielina vides slodzi, ir atļauts veikt vienīgi tad, ja ir paredzēti iedarbīgi pasākumi, lai aizsargātu vidi pret šādu slodzi.

Or. en

 

Grozījums Nr.  137

Regulas priekšlikums

32. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

32. pants

32. pants

Savienības finansiālā palīdzība

Savienības finansiālā palīdzība

1. Savienības finansiālā palīdzība ir vienāda ar 30. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto finansiālo iemaksu faktisko summu un nepārsniedz 50 % no faktiskajiem izdevumiem.

1. Savienības finansiālā palīdzība ir vienāda ar 30. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto finansiālo iemaksu faktisko summu un nepārsniedz 50 % no faktiskajiem izdevumiem vai 75 % tālākajiem reģioniem.

2. Savienības finansiālā palīdzība nepārsniedz 4,1 % no katras ražotāju organizācijas pārdotās produkcijas vērtības.

2. Savienības finansiālā palīdzība nepārsniedz 4,1 % no katras ražotāju organizācijas un/vai to apvienības pārdoto svaigo vai pārstrādāto produktu vērtības.

Tomēr šo procentuālo daļu var palielināt līdz 4,6 % no pārdotās produkcijas vērtības, ja daļu, kura pārsniedz 4,1 % no pārdotās produkcijas vērtības, izmanto vienīgi krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem.

Tomēr šo procentuālo daļu var palielināt līdz 4,6 % no ražotāju organizācijas pārdoto svaigo vai pārstrādāto produktu vērtības, ja daļu, kura pārsniedz 4,1 % no pārdoto svaigo vai apstrādāto produktu vērtības, izmanto vienīgi krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem.

 

Ražotāju organizāciju apvienību gadījumā šo procentuālo daļu var palielināt līdz 5 % no apvienības vai tās biedru pārdoto svaigo vai pārstrādāto produktu vērtības, ja daļu, kas pārsniedz 4,1 % no pārdoto svaigo vai apstrādāto produktu vērtības, izmanto vienīgi krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, kurus īsteno ražotāju organizāciju apvienība tās biedru vārdā.

3. Pēc ražotāju organizācijas lūguma 1. punktā noteikto 50 % limitu darbības programmai vai darbības programmas daļai palielina līdz 60 %, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

3. Pēc ražotāju organizācijas lūguma 1. punktā noteikto 50 % limitu darbības programmai vai darbības programmas daļai palielina līdz 60 %, ja tā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

(a) to iesniegušas vairākas Savienības ražotāju organizācijas, kas darbojas dažādās dalībvalstīs atbilstīgi transnacionālām programmām;

(a) to iesniegušas vairākas Savienības ražotāju organizācijas, kas darbojas dažādās dalībvalstīs atbilstīgi transnacionālām programmām;

(b) to iesniegusi viena vai vairākas ražotāju organizācijas, kuras iesaistījušās starpnozaru programmās;

(b) to iesniegusi viena vai vairākas ražotāju organizācijas, kuras iesaistījušās starpnozaru programmās;

(c) tā attiecas vienīgi uz īpašu atbalstu tādu bioloģisko produktu ražošanai, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007;

(c) tā attiecas vienīgi uz īpašu atbalstu tādu bioloģisko produktu ražošanai, uz kuriem attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007;

(d) tā ir pirmā darbības programma, kas jāiesniedz atzītai ražotāju organizācijai, kura apvienojusies ar citu atzītu ražotāju organizāciju;

(d) tā ir pirmā darbības programma, kas jāiesniedz atzītai ražotāju organizācijai, kura apvienojusies ar citu atzītu ražotāju organizāciju;

 

(da) programmu iesniedz vairākas atzītas ražotāju organizācijas, kas apvienojušās kopīgā tirdzniecības meitasuzņēmumā;

(e) tā ir pirmā darbības programma, kas jāiesniedz atzītai ražotāju organizāciju apvienībai;

(e) tā ir pirmā darbības programma, kas jāiesniedz atzītai ražotāju organizāciju apvienībai;

(f) to ir iesniegušas ražotāju organizācijas dalībvalstīs, kurās ražotāju organizācijas pārdod mazāk nekā 20 % augļu un dārzeņu produkcijas;

(f) to ir iesniegušas ražotāju organizācijas dalībvalstīs, kurās ražotāju organizācijas pārdod mazāk nekā 20 % augļu un dārzeņu produkcijas;

(g) to iesniegusi ražotāju organizācija vienā no tālākajiem reģioniem, kas minēti Līguma 349. pantā;

(g) to iesniegusi ražotāju organizācija vienā no tālākajiem reģioniem, kas minēti Līguma 349. pantā vai Egejas jūras nelielajās salās, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1405/2006 1. panta 2. punktā.

(h) tā attiecas vienīgi uz konkrētu atbalstu darbībām, ar ko veicina augļu un dārzeņu patēriņu un kas orientētas uz bērniem mācību iestādēs.

 

4. Šā panta 1. punktā noteikto 50 % limitu palielina līdz 100 % gadījumos, kad no tirgus tiek izņemti augļi un dārzeņi, kuru daudzums nepārsniedz 5 % katras ražotāju organizācijas pārdotās produkcijas apjoma un kurus realizē:

4. Šā panta 1. punktā noteikto 50 % limitu palielina līdz 100 % gadījumos, kad no tirgus tiek izņemti augļi un dārzeņi, kuru daudzums nepārsniedz 5 % katras ražotāju organizācijas pārdotās produkcijas apjoma un kurus realizē:

(a) bez maksas izplatot labdarības organizācijām un fondiem, ko dalībvalstis apstiprinājušas palīdzības sniegšanai personām, kuru tiesības uz valsts palīdzību ir noteiktas attiecīgās valsts tiesību aktos galvenokārt tāpēc, ka tām trūkst vajadzīgo iztikas līdzekļu;

(a) bez maksas izplatot labdarības organizācijām un fondiem, ko dalībvalstis apstiprinājušas palīdzības sniegšanai personām, kuru tiesības uz valsts palīdzību ir noteiktas attiecīgās valsts tiesību aktos galvenokārt tāpēc, ka tām trūkst vajadzīgo iztikas līdzekļu;

(b) bez maksas izplatot soda izciešanas vietām, skolām, sabiedriskām izglītības iestādēm un bērnu atpūtas nometnēm, kā arī slimnīcām un veco ļaužu pansionātiem, ko izraudzījušās dalībvalstis un kas veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka šādi izplatītie produktu daudzumi papildina daudzumus, kurus parasti iepērk šīs iestādes.

(b) bez maksas izplatot soda izciešanas vietām, skolām, sabiedriskām izglītības iestādēm, 20.a pantā minētajām iestādēm un bērnu atpūtas nometnēm, kā arī slimnīcām un veco ļaužu pansionātiem, ko izraudzījušās dalībvalstis un kas veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka šādi izplatītie produktu daudzumi papildina daudzumus, kurus parasti iepērk šīs iestādes.

Or. en

 

Grozījums Nr.  138

Regulas priekšlikums

34. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

34. pants

34. pants

Darbības programmu valsts sistēma un valsts stratēģija

Darbības programmu valsts sistēma un valsts stratēģija

1. Dalībvalstis izveido valsts sistēmu, kā izstrādājami vispārēji nosacījumi attiecībā uz 31. panta 3. punktā minētajām darbībām, kas saistītas ar vidi. Ar šo sistēmu jo īpaši nodrošina to, ka šādas darbības atbilst attiecīgajām prasībām, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. […] par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), jo īpaši tās 6. panta prasībām par saskanību.

1. Dalībvalstis izveido valsts sistēmu, kā izstrādājami vispārēji nosacījumi attiecībā uz 31. panta 3. punktā minētajām darbībām, kas saistītas ar vidi. Ar šo sistēmu jo īpaši nodrošina to, ka šādas darbības atbilst attiecīgajām prasībām, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. […] par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), jo īpaši tās 6. panta prasībām par saskanību.

Dalībvalstis iesniedz sistēmas priekšlikumu Komisijai, kas ar īstenošanas aktiem var pieprasīt trīs mēnešu laikā veikt izmaiņas, ja tā uzskata, ka priekšlikums nepalīdzēs sasniegt mērķus, kas izklāstīti Līguma 191. pantā un Septītajā Savienības vides rīcības programmā. Šie mērķi jāievēro arī, veicot ieguldījumus atsevišķās saimniecībās, kurus atbalsta darbības programmas.

Dalībvalstis iesniedz sistēmas priekšlikumu Komisijai, kas var pieņemt īstenošanas aktus, nepiemērojot 162. panta 2. vai 3. punktu, un pieprasīt trīs mēnešu laikā veikt izmaiņas, ja tā uzskata, ka priekšlikums nepalīdzēs sasniegt mērķus, kas izklāstīti Līguma 191. pantā un Septītajā Savienības vides rīcības programmā. Šie mērķi jāievēro arī, veicot ieguldījumus atsevišķās saimniecībās, kurus atbalsta darbības programmas.

2. Katra dalībvalsts izstrādā valsts stratēģiju attiecībā uz ilgtspējīgām darbības programmām augļu un dārzeņu tirgū. Šādā stratēģijā ir ietverta:

2. Katra dalībvalsts izstrādā valsts stratēģiju attiecībā uz ilgtspējīgām darbības programmām augļu un dārzeņu tirgū. Šādā stratēģijā ir ietverta:

(a) situācijas analīze, norādot stiprās un vājās puses un attīstības potenciālu;

(a) situācijas analīze, norādot stiprās un vājās puses un attīstības potenciālu;

(b) izvēlēto prioritāšu pamatojums;

(b) izvēlēto prioritāšu pamatojums;

(c) darbības programmu mērķi un instrumenti un darbības rādītāji;

(c) darbības programmu mērķi un instrumenti un darbības rādītāji;

(d) darbības programmu novērtējums;

(d) darbības programmu novērtējums;

(e) ražotāju organizāciju ziņošanas pienākumi.

(e) ražotāju organizāciju ziņošanas pienākumi.

Valsts stratēģijā ir iekļauta arī 1. punktā minētā valsts sistēma.

Valsts stratēģijā ir iekļauta arī 1. punktā minētā valsts sistēma.

3. Šā panta 1. un 2. punkts neattiecas uz dalībvalstīm, kurās nav atzītu ražotāju organizāciju.

3. Šā panta 1. un 2. punkts neattiecas uz dalībvalstīm, kurās nav atzītu ražotāju organizāciju.

Or. en

 

Grozījums Nr.  139

Regulas priekšlikums

34.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

34.a pants

 

Valsts tīkls

 

1. Dalībvalstis var izveidot augļu un dārzeņu valsts tīklus, apvienojot ražotāju organizācijas, ražotāju organizāciju apvienības un iestādes, kas piedalās valsts stratēģijas īstenošanā.

 

2. Tīklu finansē ar maksimālo maksājumu 0,5 % apmērā no Savienības daļas darbības fondu finansējumā.

 

3. Tīkla mērķis ir pārvaldīt tīklu, pārbaudīt pārņemamu labu praksi un vākt attiecīgo informāciju, rīkot konferences un seminārus valsts stratēģijas īstenošanā iesaistītajām personām, vadīt valsts stratēģijas uzraudzības un vērtēšanas programmas un veikt citas darbības, kas noteiktas valsts stratēģijā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  140

Regulas priekšlikums

35. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

35. pants

35. pants

Deleģētās pilnvaras

Deleģētās pilnvaras

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt efektīvu, mērķtiecīgu un ilgtspējīgu atbalstu ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu nozarē, Komisija saskaņā ar 160. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem paredz noteikumus par:

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt efektīvu, mērķtiecīgu un ilgtspējīgu atbalstu ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu nozarē, Komisija saskaņā ar 160. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem paredz noteikumus par:

(a) darbības fondiem un darbības programmām attiecībā uz:

(a) darbības fondiem un darbības programmām attiecībā uz:

(i) darbības fondu aptuveno apmēru, finansējumu un izmantošanu,

(i) darbības fondu aptuveno apmēru, finansējumu un izmantošanu,

(ii) darbības programmu saturu, ilgumu, apstiprināšanu un grozījumiem,

(ii) darbības programmu saturu, ilgumu, apstiprināšanu un grozījumiem,

(iii) darbības programmā paredzēto pasākumu, darbību vai izdevumu atbilstību un attiecīgajiem papildinošajiem valsts noteikumiem,

(iii) darbības programmā paredzēto pasākumu, darbību vai izdevumu atbilstību, noteikumiem par ieguldījumiem atsevišķās saimniecībās un attiecīgajiem papildinošajiem valsts noteikumiem,

(iv) saistību starp darbības programmām un lauku attīstības programmām,

(iv) saistību starp darbības programmām un lauku attīstības programmām,

(v) ražotāju organizāciju apvienību darbības programmām;

(v) ražotāju organizāciju apvienību darbības programmām;

 

(va) īpašiem noteikumiem, kas piemērojami gadījumos, kad ražotāju organizāciju apvienības pilnīgi vai daļēji aizstāj to biedrus, lai pārvaldītu, sagatavotu un īstenotu darbības programmas un iepazīstinātu ar tām;

(b) valsts sistēmas un valsts stratēģijas struktūru un saturu,

(b) valsts sistēmas un valsts stratēģijas struktūru un saturu,

(c) Savienības finansiālo palīdzību attiecībā uz:

(c) Savienības finansiālo palīdzību attiecībā uz:

(i) Savienības finansiālās palīdzības aprēķinu bāzi, jo īpaši ražotāju organizācijas pārdotās produkcijas vērtību,

(i) Savienības finansiālās palīdzības aprēķinu bāzi, jo īpaši ražotāju organizācijas pārdotās produkcijas vērtību,

(ii) atsauces periodiem, ko piemēro atbalsta aprēķināšanai,

(ii) atsauces periodiem, ko piemēro atbalsta aprēķināšanai,

(iii) finansiālās palīdzības saņemšanas tiesību samazinājumiem, ja atbalsta pieteikums iesniegts novēloti,

(iii) finansiālās palīdzības saņemšanas tiesību samazinājumiem, ja atbalsta pieteikums iesniegts novēloti,

(iv) avansa maksājumiem un nodrošinājumu iemaksāšanu un atsavināšanu avansa maksājumu gadījumā;

(iv) avansa maksājumiem un nodrošinājumu iemaksāšanu un atsavināšanu avansa maksājumu gadījumā;

 

(iva) īpašiem noteikumiem, kas piemērojami ražotāju organizāciju apvienību darbības programmu finansēšanai, jo īpaši attiecībā uz 32. panta 2. punktā minēto maksimālo apjomu;

(d) krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem attiecībā uz:

(d) krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem attiecībā uz:

(i) krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumu izvēli,

(i) krīžu novēršanas un pārvarēšanas pasākumu izvēli,

(ii) definīciju, kas ir produktu izņemšana no tirgus,

(ii) nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tiek uzsākta produktu izņemšana no tirgus,

(iii) no tirgus izņemto produktu galamērķiem,

(iii) no tirgus izņemto produktu galamērķiem,

(iv) maksimālo atbalstu par produktu izņemšanu no tirgus,

(iv) maksimālo atbalstu par produktu izņemšanu no tirgus,

(v) iepriekšējiem paziņojumiem, ja notiek produktu izņemšana no tirgus,

(v) iepriekšējiem paziņojumiem, ja notiek produktu izņemšana no tirgus,

(vi) pārdotās produkcijas apjoma aprēķināšanu, ja notiek produktu izņemšana no tirgus,

(vi) pārdotās produkcijas apjoma aprēķināšanu, ja notiek produktu izņemšana no tirgus,

(vii) Eiropas emblēmas attēlošanu uz bezmaksas izplatīšanai paredzētu produktu iepakojuma,

(vii) Eiropas emblēmas attēlošanu uz bezmaksas izplatīšanai paredzētu produktu iepakojuma,

(viii) nosacījumiem, ko piemēro no tirgus izņemtu produktu saņēmējiem,

(viii) nosacījumiem, ko piemēro no tirgus izņemtu produktu saņēmējiem,

(ix) ražas priekšlaicīgas novākšanas un ražas nenovākšanas definīcijām,

 

(x) nosacījumiem, kad izmanto ražas priekšlaicīgu novākšanu un ražas nenovākšanu,

(x) nosacījumiem, kad izmanto ražas priekšlaicīgu novākšanu un ražas nenovākšanu,

(xi) ražas apdrošināšanas mērķiem,

(xi) īstenošanas nosacījumiem, kas piemērojami ražas apdrošināšanai,

(xii) nelabvēlīgu klimatisko apstākļu definīciju,

 

(xiii) nosacījumiem, lai sniegtu atbalstu kopfondu izveidošanas administratīvo izmaksu segšanai;

(xiii) nosacījumiem, lai sniegtu atbalstu kopfondu izveidošanas administratīvo izmaksu segšanai;

(e) valsts finansiālo palīdzību attiecībā uz:

(e) valsts finansiālo palīdzību attiecībā uz:

(i) ražotāju organizācijas pakāpi,

(i) ražotāju organizācijas pakāpi,

(ii) darbības programmu grozījumiem,

(ii) darbības programmu grozījumiem,

(iii) finansiālās palīdzības saņemšanas tiesību samazinājumiem, ja finansiālās palīdzības pieteikums iesniegts novēloti,

(iii) finansiālās palīdzības saņemšanas tiesību samazinājumiem, ja finansiālās palīdzības pieteikums iesniegts novēloti,

(iv) nodrošinājumu iemaksāšanu, atbrīvošanu un atsavināšanu avansa maksājumu gadījumā,

(iv) nodrošinājumu iemaksāšanu, atbrīvošanu un atsavināšanu avansa maksājumu gadījumā,

(v) valsts finansiālās palīdzības maksimālo procentuālo daļu, ko atlīdzina Savienība.

(v) valsts finansiālās palīdzības maksimālo procentuālo daļu, ko atlīdzina Savienība.

Or. en

 

Grozījums Nr.  141

Regulas priekšlikums

38. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

38. pants

38. pants

Saderība un saskanība

Saderība un saskanība

1. Atbalsta programmas ir saderīgas ar Savienības tiesību aktiem un saskanīgas ar Savienības pasākumiem, rīcībpolitiku un prioritātēm.

1. Atbalsta programmas ir saderīgas ar Savienības tiesību aktiem un saskanīgas ar Savienības pasākumiem, rīcībpolitiku un prioritātēm.

2. Dalībvalstis ir atbildīgas par atbalsta programmām un nodrošina, ka tās ir iekšēji saskanīgas un ka tās izstrādā un īsteno objektīvi, ņemot vērā attiecīgo ražotāju ekonomisko stāvokli un vajadzību novērst nepamatotu atšķirīgu attieksmi pret ražotājiem.

2. Dalībvalstis ir atbildīgas par atbalsta programmām un nodrošina, ka tās ir iekšēji saskanīgas un ka tās izstrādā un īsteno objektīvi, ņemot vērā attiecīgo ražotāju ekonomisko stāvokli un vajadzību novērst nepamatotu atšķirīgu attieksmi pret ražotājiem.

3. Atbalstu nepiešķir par:

3. Atbalstu nepiešķir par:

(a) pētniecības projektiem un pētniecības projektu atbalstam paredzētiem pasākumiem, neskarot 43. panta 3. punkta d) un e) apakšpunktu;

 

(b) pasākumiem, kuri ietverti dalībvalstu lauku attīstības programmās saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

(b) pasākumiem, kuri ietverti dalībvalstu lauku attīstības programmās saskaņā ar Regulu (ES) Nr. […] par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Or. en

 

Grozījums Nr.  142

Regulas priekšlikums

39. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

39. pants

39. pants

Atbalsta programmu iesniegšana

Atbalsta programmu iesniegšana

1. Katra ražotāja dalībvalsts, kas minēta IV pielikumā, iesniedz Komisijai piecgadu atbalsta programmas projektu, kurā iekļauts vismaz viens no 40. pantā paredzētajiem atbalsttiesīgajiem pasākumiem.

1. Katra ražotāja dalībvalsts, kas minēta IV pielikumā, iesniedz Komisijai piecgadu atbalsta programmas projektu, kurā iekļauts vismaz viens no 40. pantā paredzētajiem atbalsttiesīgajiem pasākumiem.

 

1.aAtbalsta programmas pasākumus izstrādā tādā ģeogrāfiskajā mērogā, kādu dalībvalsts uzskata par vispiemērotāko. Pirms atbalsta programmas iesniegšanas Komisijai dalībvalsts to apspriež ar kompetentajām iestādēm un organizācijām atbilstīgajā teritoriālajā līmenī.

 

1.b Katra dalībvalsts iesniedz vienu atbalsta programmas projektu, kurā var ņemt vērā reģionālās īpatnības.

2. Atbalsta programmas sāk piemērot trīs mēnešus pēc to iesniegšanas Komisijai.

2. Atbalsta programmas sāk piemērot trīs mēnešus pēc to iesniegšanas Komisijai.

Tomēr, ja Komisija ar īstenošanas aktu nosaka, ka iesniegtā atbalsta programma neatbilst šajā iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem, Komisija par to informē attiecīgo dalībvalsti. Tādā gadījumā dalībvalsts iesniedz Komisijai pārskatītu atbalsta programmu. Pārskatīto atbalsta programmu sāk piemērot divus mēnešus pēc tās iesniegšanas, ja vien joprojām nepastāv neatbilstība, un tādā gadījumā piemēro šo daļu.

Tomēr, ja Komisija ar īstenošanas aktu nosaka, ka iesniegtā atbalsta programma neatbilst šajā iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem, Komisija par to informē attiecīgo dalībvalsti. Tādā gadījumā dalībvalsts iesniedz Komisijai pārskatītu atbalsta programmu. Pārskatīto atbalsta programmu sāk piemērot divus mēnešus pēc tās iesniegšanas, ja vien joprojām nepastāv neatbilstība, un tādā gadījumā piemēro šo daļu.

3. Dalībvalstu iesniegto atbalsta programmu grozījumiem mutatis mutandis piemēro 2. punktu.

3. Dalībvalstu iesniegto atbalsta programmu grozījumiem mutatis mutandis piemēro 2. punktu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  143

Regulas priekšlikums

39.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

39.a pants

 

Atbalsta programmu saturs

 

Atbalsta programmās ir šādi elementi:

 

(a) sīks ierosināto pasākumu apraksts, kā arī skaitļos izteikti to mērķi;

 

(b) notikušo apspriežu rezultāti;

 

(c) paredzamais tehniskās, ekonomiskās, ietekmes uz vidi un sociālās ietekmes novērtējums;

 

(d) īstenojamo pasākumu grafiks;

 

(e) vispārēja finanšu tabula, kurā uzrādīti izvietojamie resursi un paredzamais indikatīvais resursu sadalījums pasākumiem saskaņā ar IV pielikumā paredzēto maksimālo apjomu;

 

(f) kritēriji un kvantitatīvie rādītāji, kas jāizmanto uzraudzībai un novērtējumam, kā arī pasākumi, kas veikti, lai atbalsta programmas īstenotu pienācīgi un efektīvi, un

 

(g) kompetentās iestādes un organizācijas, kas izraudzītas atbalsta programmas īstenošanai.

Or. en

 

Grozījums Nr.  144

Regulas priekšlikums

40. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

40. pants

40. pants

Atbalsttiesīgi pasākumi

Atbalsttiesīgi pasākumi

Atbalsta programmās drīkst būt tikai viens vai vairāki šādi pasākumi:

Atbalsta programmās drīkst būt tikai viens vai vairāki šādi pasākumi:

(a) vienotā maksājuma shēmas atbalsts saskaņā ar 42. pantu;

 

(b) noieta veicināšana saskaņā ar 43. pantu;

(b) noieta veicināšana saskaņā ar 43. pantu;

(c) vīna dārzu pārstrukturēšana un pārveidošana saskaņā ar 44. pantu;

(c) vīna dārzu pārstrukturēšana un pārveidošana saskaņā ar 44. pantu;

(d) ražas priekšlaicīga novākšana saskaņā ar 45. pantu;

(d) ražas priekšlaicīga novākšana saskaņā ar 45. pantu;

(e) kopfondi saskaņā ar 46. pantu;

(e) kopfondi saskaņā ar 46. pantu;

(f) ražas apdrošināšana saskaņā ar 47. pantu;

(f) ražas apdrošināšana saskaņā ar 47. pantu;

(g) ieguldījumi saskaņā ar 48. pantu;

(g) ieguldījumi saskaņā ar 48. pantu;

(h) blakusproduktu destilācija saskaņā ar 49. pantu.

(h) blakusproduktu destilācija saskaņā ar 49. pantu;

 

(ha) pētniecība un izstrāde saskaņā ar 43.a pantu;

 

(hb) atbalsta programma vīnogulāju audzēšanai stāvās nogāzēs atbilstoši 44.a pantam.

Or. en

 

Grozījums Nr.  145

Regulas priekšlikums

42. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

42. pants

svītrots

Vienotā maksājuma shēma un atbalsts vīnkopjiem

 

Atbalsta programmās drīkst iekļaut tikai tādu atbalstu vīnkopjiem, kuru piešķir kā tiesības uz maksājumu, par ko dalībvalstis pieņēmušas lēmumu līdz 2012. gada 1. decembrim saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [COM(2010) 799] 137. pantu, un saskaņā ar minētajā pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

 

Or. en

 

Grozījums Nr.  146

Regulas priekšlikums

43. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

43. pants

43. pants

Noieta veicināšana trešās valstīs

Noieta veicināšana

1. Šajā pantā minēto atbalstu sniedz par pasākumiem, kuru mērķis ir informēt par Savienības vīniem vai veicināt to noietu trešās valstīs, tādējādi uzlabojot to konkurētspēju minētajās valstīs.

1. Šajā pantā minēto atbalstu sniedz par pasākumiem, kuru mērķis ir informēt par Savienības vīniem vai veicināt to noietu galvenokārt trešās valstīs, kā arī iekšējā tirgū, tādējādi uzlabojot to konkurētspēju.

2. Pasākumi, kas minēti 1. punktā, attiecas uz vīniem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi vai vīniem ar vīna vīnogu šķirnes norādi.

2. Pasākumi, kas minēti 1. punktā, attiecas uz vīniem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi vai vīniem ar vīna vīnogu šķirnes norādi.

3. Pasākumi, kas minēti 1. punktā, var būt tikai:

3. Pasākumi, kas minēti 1. punktā, var būt tikai:

(a) sabiedrisko attiecību, noieta veicināšanas vai reklāmas pasākumi, kas izceļ Savienības produktu priekšrocības, īpaši kvalitātes, pārtikas nekaitīguma vai ekoloģiskā nekaitīguma ziņā;

(a) sabiedrisko attiecību, noieta veicināšanas vai reklāmas pasākumi, kas izceļ Savienības produktu priekšrocības, īpaši kvalitātes, pārtikas nekaitīguma vai vides standartu ziņā;

(b) dalība starptautiski nozīmīgos pasākumos, gadatirgos vai izstādēs;

(b) dalība starptautiski nozīmīgos pasākumos, gadatirgos vai izstādēs;

(c) informācijas kampaņas, jo īpaši par Savienības sistēmām attiecībā uz cilmes vietas nosaukumiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un bioloģisko ražošanu;

(c) informācijas kampaņas, jo īpaši par Savienības sistēmām attiecībā uz cilmes vietas nosaukumiem, ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un bioloģisko ražošanu;

(d) jaunu tirgu izpēte, kas vajadzīga jaunu noieta tirgu apgūšanai;

(d) jaunu tirgu izpēte, kas vajadzīga jaunu noieta tirgu apgūšanai;

(e) pētījumi, lai novērtētu informācijas un noieta veicināšanas pasākumu rezultātus.

(e) pētījumi, lai novērtētu informācijas un noieta veicināšanas pasākumu rezultātus.

4. Savienības ieguldījums 1. punktā minētajos noieta veicināšanas pasākumos nepārsniedz 50 % no attiecināmajiem izdevumiem.

4. Savienības ieguldījums 1. punktā minētajos noieta veicināšanas pasākumos nepārsniedz 50 % no attiecināmajiem izdevumiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  147

Regulas priekšlikums

43.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

43.a pants

 

Pētniecība un izstrāde

 

Atbalsts pētniecībai un izstrādei dod iespēju finansēt pētniecības projektus, kuru mērķis jo īpaši ir uzlabot produktu kvalitāti, ražošanas ietekmi uz vidi un veselības drošību vīna ražošanas nozarē.

Or. en

 

Grozījums Nr.  148

Regulas priekšlikums

43.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

43.b pants

 

Apmaiņa ar labu praksi attiecībā uz progresīvām ilgtspējīgas ražošanas sistēmām

 

1. Šajā pantā minēto atbalstu sniedz par pasākumiem, kuru mērķis ir veicināt apmaiņu ar labu praksi attiecībā uz progresīvām ilgtspējīgas ražošanas sistēmām un tādā veidā sniegt lauksaimniekiem iespēju gūt jaunas zināšanas.

 

2. Šā panta 1. punktā minētie pasākumi attiecas uz progresīvām vīnogulāju audzēšanas un vīna ražošanas sistēmām, kas palielina augsnes segumu, ievērojami samazina pesticīdu un ķīmisko mēslošanas līdzekļu izmantošanu vai palielina šķirņu daudzveidību un kas paredz stingrākus savstarpējās atbildības pasākumus kā tos, kuri noteikti Regulas (ES) Nr. [...] (horizontālā regula par KLP) VI sadaļā.

 

3. Šā panta 1. punktā minētie pasākumi var ietvert:

 

(a) labas prakses atlasi, aprakstīšanu un publicēšanu attiecībā uz vīnogulāju ilgtspējīgas audzēšanas praksi;

 

(b) apmācību sniegšanu lauksaimniecības jomā un zināšanu uzlabošanu saistībā ar progresīvām ilgtspējīgas lauksaimniecības sistēmām.

Or. en

 

Grozījums Nr.  149

Regulas priekšlikums

44. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

44. pants

44. pants

Vīna dārzu pārstrukturēšana un pārveidošana

Vīna dārzu pārstrukturēšana un pārveidošana

1. Vīna dārzu pārstrukturēšanas un pārveidošanas pasākumu mērķis ir palielināt vīna ražotāju konkurētspēju.

1. Vīna dārzu pārstrukturēšanas un pārveidošanas pasākumu mērķis ir palielināt vīna ražotāju konkurētspēju.

2. Atbalstu par vīna dārzu pārstrukturēšanu un pārveidošanu piešķir tad, ja dalībvalstis saskaņā ar 102. panta 3. punktu iesniedz pārskatu par ražošanas potenciālu.

2. Atbalstu par vīna dārzu pārstrukturēšanu un pārveidošanu piešķir tad, ja dalībvalstis saskaņā ar 102. panta 3. punktu iesniedz pārskatu par ražošanas potenciālu.

3. Atbalsts par vīna dārzu pārstrukturēšanu un pārveidošanu drīkst aptvert tikai vienu vai vairākus no šādiem pasākumiem:

3. Atbalsts par vīna dārzu pārstrukturēšanu un pārveidošanu drīkst aptvert tikai vienu vai vairākus no šādiem pasākumiem:

(a) šķirņu nomaiņu, tostarp izmantojot potēšanu ar starppoti;

(a) šķirņu nomaiņu, tostarp izmantojot potēšanu ar starppoti;

(b) vīna dārzu vietas maiņu;

(b) vīna dārzu vietas maiņu;

(c) vīna dārzu apsaimniekošanas paņēmienu uzlabošanu.

(c) vīna dārzu apsaimniekošanas paņēmienu uzlabošanu.

 

(ca) pesticīdu lietošanas samazināšanu;

 

(cb) atkārtotu stādīšanu veselības dēļ, kad tehnisks risinājums, lai izglābtu produkciju, nav pieejams.

Atbalstu nepiešķir to vīna dārzu parastai atjaunošanai, kuriem beidzies dabīgais dzīves cikls.

Atbalstu nepiešķir to vīna dārzu parastai atjaunošanai, tas ir, tās pašas šķirnes atkārtotai stādīšanai tajā pašā zemes gabalā un saskaņā ar to pašu vīnogulāju audzēšanas sistēmu, kuru vīnogulājiem beidzies dabīgais dzīves cikls.

 

Dalībvalstis var noteikt papildu specifikāciju, it īpaši attiecībā uz nomaināmo vīna dārzu vecumu.

4. Atbalstu par vīna dārzu pārstrukturēšanu un pārveidošanu var piešķirt tikai šādā veidā:

4. Atbalstu par vīna ražošanas sistēmu uzlabošanu un vīna dārzu pārstrukturēšanu un pārveidošanu var piešķirt tikai šādā veidā:

(a) kā kompensāciju ražotājiem par ieņēmumu zaudējumu pasākuma īstenošanas dēļ;

(a) kā kompensāciju ražotājiem par ieņēmumu zaudējumu pasākuma īstenošanas dēļ;

(b) kā ieguldījumu pārstrukturēšanas un pārveidošanas izmaksās.

(b) kā ieguldījumu pārstrukturēšanas un pārveidošanas izmaksās.

5. Ar 4. punkta a) apakšpunktā minēto kompensāciju ražotājiem par ieņēmumu zaudējumu var segt līdz 100 % no attiecīgā zaudējuma, un to var īstenot vienā no šādiem veidiem:

5. Ar 4. punkta a) apakšpunktā minēto kompensāciju ražotājiem par ieņēmumu zaudējumu var segt līdz 100 % no attiecīgā zaudējuma, un to var īstenot vienā no šādiem veidiem:

(a) neatkarīgi no Regulas (ES) Nr. [COM(2010)799] II daļas I sadaļas III nodaļas V iedaļas II apakšiedaļas, kurā izklāstīts stādīšanas tiesību pārejas režīms, atļaujot gan veco, gan jauno vīnogulāju līdzāspastāvēšanu līdz pārejas režīma beigām, taču ne ilgāk kā trīs gadus;

(a) neatkarīgi no Regulas (EK) Nr. 1234/2007 II daļas I sadaļas III nodaļas V iedaļas II apakšiedaļas, kurā izklāstīts stādīšanas tiesību pārejas režīms, atļaujot gan veco, gan jauno vīnogulāju līdzāspastāvēšanu līdz pārejas režīma beigām, taču ne ilgāk kā trīs gadus;

(b) izmaksājot finansiālu kompensāciju.

(b) izmaksājot finansiālu kompensāciju.

6. Savienības ieguldījums vīna dārzu pārstrukturēšanas un pārveidošanas faktiskajās izmaksās nepārsniedz 50 %. Mazāk attīstītos reģionos Savienības ieguldījums pārstrukturēšanas un pārveidošanas izmaksās nepārsniedz 75 %.

6. Savienības ieguldījums vīna dārzu pārstrukturēšanas un pārveidošanas faktiskajās izmaksās nepārsniedz 50 %. Mazāk attīstītos reģionos Savienības ieguldījums pārstrukturēšanas un pārveidošanas izmaksās nepārsniedz 75 %.

Or. en

 

Grozījums Nr.  150

Regulas priekšlikums

44.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

44.a pants

 

Atbalsta programma vīnogulāju audzēšanai stāvās nogāzēs

 

Pasākumi, ko veic kā atbalsta programmas daļu vīnogulāju audzēšanai stāvās nogāzēs, ir paredzēti, lai aizsargātu vīnogulāju audzēšanu darbietilpīgās nogāzēs, stāvās nogāzēs un terasēs ilgtermiņā, uzlabojot nozares konkurētspēju.

 

Atbalsts var būt kā vienotas likmes maksājums par hektāru, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts, vai modulēts maksājums, ko nosaka atbilstoši vietas stāvumam.

Or. en

 

Grozījums Nr.  151

Regulas priekšlikums

45. pants

                             

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

45. pants

45. pants

Priekšlaicīga ražas novākšana

Priekšlaicīga ražas novākšana

1. Šajā pantā priekšlaicīga ražas novākšana ir nenogatavojušos vīnogu ķekaru pilnīga iznīcināšana vai nolasīšana, tādējādi samazinot attiecīgās platības ražu līdz nullei.

1. Šajā pantā priekšlaicīga ražas novākšana ir nenogatavojušos vīnogu ķekaru pilnīga iznīcināšana vai nolasīšana, tādējādi samazinot attiecīgās platības ražu līdz nullei.

 

Komerciālu vīnogu atstāšana pie koka parastā ražošanas cikla beigās (nenovākšana) nav uzskatāma par vīnogu priekšlaicīgu novākšanu.

2. Atbalsts par ražas priekšlaicīgu novākšanu palīdz atjaunot piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru Savienības vīna tirgū, lai novērstu tirgus krīzes.

2. Atbalsts par ražas priekšlaicīgu novākšanu palīdz uzlabot vīnogu kvalitāti un atjaunot piedāvājuma un pieprasījuma līdzsvaru Savienības vīna tirgū, lai novērstu tirgus krīzes.

3. Atbalstu par priekšlaicīgu ražas novākšanu var piešķirt kā kompensāciju, veicot vienotas likmes maksājumu par hektāru, kura apmērs jānosaka attiecīgajai dalībvalstij.

3. Atbalstu par priekšlaicīgu ražas novākšanu var piešķirt kā kompensāciju, veicot vienotas likmes maksājumu par hektāru, kura apmērs jānosaka attiecīgajai dalībvalstij.

Maksājums nedrīkst pārsniegt 50 % no summas, ko veido vīnogu ķekaru iznīcināšanas vai nolasīšanas tiešās izmaksas un ar šādu iznīcināšanu vai nolasīšanu saistītie ieņēmumu zaudējumi.

Maksājums nedrīkst pārsniegt 50 % no summas, ko veido vīnogu ķekaru iznīcināšanas vai nolasīšanas tiešās izmaksas un ar šādu iznīcināšanu vai nolasīšanu saistītie ieņēmumu zaudējumi.

4. Attiecīgās dalībvalstis nosaka sistēmu, kuras pamatā ir objektīvi kritēriji, lai nodrošinātu to, ka atsevišķi vīna ražotāji par priekšlaicīgu ražas novākšanu nesaņem kompensāciju, kas pārsniedz 3. punkta otrajā daļā minēto maksimālo apjomu.

4. Attiecīgās dalībvalstis nosaka sistēmu, kuras pamatā ir objektīvi kritēriji, lai nodrošinātu to, ka atsevišķi vīna ražotāji par priekšlaicīgu ražas novākšanu nesaņem kompensāciju, kas pārsniedz 3. punkta otrajā daļā minēto maksimālo apjomu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  152

Regulas priekšlikums

47. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

47. pants

47. pants

Ražas apdrošināšana

Ražas apdrošināšana

1. Atbalsts par ražas apdrošināšanu palīdz aizsargāt ražotāju ienākumus gadījumos, kad tos ietekmē dabas katastrofas, nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, slimības vai kaitēkļu invāzijas.

1. Atbalsts par ražas apdrošināšanu palīdz aizsargāt ražotāju ienākumus un segt ražotāju organizāciju un/vai to dalībnieku tirgus zaudējumu gadījumos, kad tos ietekmē dabas katastrofas, nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, slimības vai kaitēkļu invāzijas.

 

Atbalsta saņēmējiem jāpierāda, ka viņi ir veikuši nepieciešamos riska novēršanas pasākumus.

2. Atbalstu par ražas apdrošināšanu var piešķirt kā Savienības finansiālo ieguldījumu, kas nepārsniedz:

2. Atbalstu par ražas apdrošināšanu var piešķirt kā Savienības finansiālo ieguldījumu, kas nepārsniedz:

(a) 80 % no apdrošināšanas prēmiju izmaksām, ko ražotāji maksājuši par apdrošināšanu pret zaudējumiem, kurus radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kas pielīdzināmi dabas katastrofām;

(a) 80 % no apdrošināšanas prēmiju izmaksām, ko ražotāji, ražotāju organizācijas un/vai kooperatīvi maksājuši par apdrošināšanu pret zaudējumiem, kurus radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, kas pielīdzināmi dabas katastrofām;

(b) 50 % no apdrošināšanas prēmiju izmaksām, ko ražotāji maksājuši par apdrošināšanu pret:

(b) 50 % no apdrošināšanas prēmiju izmaksām, ko ražotāji maksājuši par apdrošināšanu pret:

(i) šā punkta a) apakšpunktā minētajiem zaudējumiem un citiem zaudējumiem, kurus radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi,

(i) šā punkta a) apakšpunktā minētajiem zaudējumiem un citiem zaudējumiem, kurus radījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi,

(ii) zaudējumiem, kurus radījuši dzīvnieki, augu slimības vai kaitēkļu invāzijas.

(ii) zaudējumiem, kurus radījuši dzīvnieki, augu slimības vai kaitēkļu invāzijas.

3. Atbalstu par ražas apdrošināšanu var piešķirt tad, ja attiecīgie apdrošinātāju maksājumi nekompensē ražotājiem vairāk par 100 % no zaudētajiem ienākumiem, ņemot vērā jebkuru kompensāciju, ko ražotāji varētu būt saņēmuši no citām atbalsta shēmām, kas saistītas ar apdrošināto risku.

3. Atbalstu par ražas apdrošināšanu var piešķirt tad, ja attiecīgie apdrošinātāju maksājumi nekompensē ražotājiem vairāk par 100 % no zaudētajiem ienākumiem, ņemot vērā jebkuru kompensāciju, ko ražotāji varētu būt saņēmuši no citām atbalsta shēmām, kas saistītas ar apdrošināto risku.

4. Atbalsts par ražas apdrošināšanu nerada konkurences kropļojumus apdrošināšanas tirgū.

4. Atbalsts par ražas apdrošināšanu nerada konkurences kropļojumus apdrošināšanas tirgū.

Or. en

 

Grozījums Nr.  153

Regulas priekšlikums

48. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

48. pants

48. pants

Ieguldījumi

Ieguldījumi

1. Atbalstu var piešķirt par tādiem materiāliem vai nemateriāliem ieguldījumiem ražošanas iekārtās, vīna darītavas infrastruktūrā un vīna tirdzniecībā, kuri uzlabo uzņēmumu darbību kopumā un attiecas uz vienu vai vairākiem no šādiem aspektiem:

1. Atbalstu var piešķirt par materiāliem vai nemateriāliem ieguldījumiem ražošanas iekārtās, vīna darītavas infrastruktūrā un destilācijas iekārtās, kā arī tirdzniecības struktūrās un instrumentos, tostarp kolektīvu preču zīmju reģistrācijā. Šo ieguldījumu mērķis ir uzlabot uzņēmumu darbību kopumā un to pielāgošanos tirgus prasībām, kā arī palielināt to konkurētspēju iekšējā tirgū un trešo valstu tirgos, un tie attiecas uz vienu vai vairākiem no šādiem aspektiem:

(a) VI pielikuma II daļā minēto vīnkopības produktu ražošana vai tirdzniecība;

(a) VI pielikuma II daļā minēto vīnkopības produktu ražošana vai tirdzniecība;

(b) tādu jaunu produktu, procesu un tehnoloģiju izstrāde, kas saistīti ar VI pielikuma II daļā minētajiem produktiem.

(b) tādu jaunu produktu, procesu un tehnoloģiju izstrāde, kas saistīti ar VI pielikuma II daļā minētajiem produktiem.

 

(ba) progresīvu agronomisko un ilgtspējīgas ražošanas pasākumu izstrāde;

 

(bb) destilācijas iekārtu blakusproduktu pārstrāde vai ieguldījumi, kas palīdz uzlabot to energotaupību un vispārējo energoefektivitāti.

2. Šā panta 1. punktā paredzētā atbalsta maksimālo likmi piemēro tikai mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tādā nozīmē, kā tie definēti Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumā 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju.

2. Šā panta 1. punktā paredzētā atbalsta maksimālo likmi piemēro tikai ražotāju organizācijām un mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tādā nozīmē, kā tie definēti Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumā 2003/361/EK par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju.

Atkāpjoties no pirmās daļas, maksimālo likmi var piemērot visiem uzņēmumiem tālākajos reģionos, kas minēti Līguma 349. pantā, un nelielajās Egejas jūras salās, kas definētas Regulas (EK) Nr. 1405/2006 1. panta 2. punktā. Attiecībā uz uzņēmumiem, uz kuriem neattiecas Ieteikuma 2003/361/EK pielikuma I sadaļas 2. panta 1. punkts un kuros ir mazāk nekā 750 darbinieku vai kuru apgrozījums ir mazāks par EUR 200 miljoniem, atbalsta maksimālo intensitāti samazina uz pusi.

Atkāpjoties no pirmās daļas, maksimālo likmi var piemērot visiem uzņēmumiem tālākajos reģionos, kas minēti Līguma 349. pantā, un nelielajās Egejas jūras salās, kas definētas Regulas (EK) Nr. 1405/2006 1. panta 2. punktā. Attiecībā uz uzņēmumiem, uz kuriem neattiecas Ieteikuma 2003/361/EK pielikuma I sadaļas 2. panta 1. punkts un kuros ir mazāk nekā 750 darbinieku vai kuru apgrozījums ir mazāks par EUR 200 miljoniem, atbalsta maksimālo intensitāti samazina uz pusi.

Atbalstu nepiešķir grūtībās nonākušiem uzņēmumiem tādā nozīmē, kā tie definēti Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai.

Atbalstu nepiešķir grūtībās nonākušiem uzņēmumiem tādā nozīmē, kā tie definēti Kopienas pamatnostādnēs par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai.

3. Attiecināmie izdevumi neietver neattiecināmās izmaksas, kas minētas 59. panta 3. punktā Regulā (ES) Nr. [COM(2011)615].

3. Attiecināmie izdevumi neietver neattiecināmās izmaksas, kas minētas 59. panta 3. punktā Regulā (ES) Nr. [COM(2011)615].

4. Savienības finansējumam piemēro šādas maksimālās atbalsta likmes attiecināmo ieguldījumu izmaksu segšanai:

4. Savienības finansējumam piemēro šādas maksimālās atbalsta likmes attiecināmo ieguldījumu izmaksu segšanai:

(a) mazāk attīstītajos reģionos 50 %;

(a) mazāk attīstītajos reģionos 50 %;

(b) reģionos, kuri nav mazāk attīstītie reģioni, 40 %;

(b) reģionos, kuri nav mazāk attīstītie reģioni, 40 %;

(c) Līguma 349. pantā minētajos tālākajos reģionos 75 %;

(c) Līguma 349. pantā minētajos tālākajos reģionos 75 %;

(d) Egejas jūras nelielajās salās, kas definētas Regulas (EK) Nr. 1405/2006 1. panta 2. punktā, 65 %.

(d) Egejas jūras nelielajās salās, kas definētas Regulas (EK) Nr. 1405/2006 1. panta 2. punktā, 65 %.

5. Šā panta 1. punktā minētajam atbalstam mutatis mutandis piemēro Regulas (ES) Nr. [COM(2011)615] 61. pantu.

5. Šā panta 1. punktā minētajam atbalstam mutatis mutandis piemēro Regulas (ES) Nr. [COM(2011)615] 61. pantu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  154

Regulas priekšlikums

49. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

49. pants

49. pants

Blakusproduktu destilācija

Blakusproduktu destilācija

1. Atbalstu var piešķirt par brīvprātīgu vai obligātu vīndarības blakusproduktu destilāciju, kas veikta saskaņā ar VII pielikuma II daļas D iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

1. Atbalstu var piešķirt par brīvprātīgu vai obligātu vīndarības blakusproduktu destilāciju, kas veikta saskaņā ar VII pielikuma II daļas D iedaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

Atbalsta apmēru nosaka par tilpumkoncentrācijas % un par hektolitru saražotā spirta. Atbalstu nemaksā par tādu spirta tilpumkoncentrāciju destilējamos blakusproduktos, kas pārsniedz 10 % salīdzinājumā ar spirta tilpumkoncentrāciju izgatavotajā vīnā.

Atbalsta apmēru nosaka par tilpumkoncentrācijas % un par hektolitru saražotā spirta. Atbalstu nemaksā par tādu spirta tilpumkoncentrāciju destilējamos blakusproduktos, kas pārsniedz 10 % salīdzinājumā ar spirta tilpumkoncentrāciju izgatavotajā vīnā.

 

1.b Atbalstu maksā destilētājiem, kas pārstrādā destilācijas vajadzībām piegādātos produktus jēlspirtā, kura spirta saturs ir vismaz 92 tilpumprocenti.

 

Dalībvalstis var izvirzīt nosacījumu, ka atbalstu var saņemt tikai tad, ja atbalsta saņēmējs ir iemaksājis nodrošinājumu.

2. Maksimālo piemērojamo atbalsta apjomu, kas pamatojas uz savākšanas un pārstrādes izmaksām, Komisija nosaka ar īstenošanas aktiem atbilstīgi 51. pantam.

2. Maksimālo piemērojamo atbalsta apjomu, kas pamatojas uz savākšanas un pārstrādes izmaksām, Komisija nosaka ar īstenošanas aktiem atbilstīgi 51. pantam.

 

2.a Attiecīgais atbalsts ietver vienreizēju maksājumu, kas paredzēts, lai kompensētu izmaksas par to produktu savākšanu, kuri tiks pārsūtīti no destilētāja pie ražotāja, ja attiecīgās izmaksas sedz ražotājs.

3. Lai nepieļautu konkurences kropļojumus, spirtu, kas iegūts 1. punktā minētajā destilācijā, par kuru piešķirts atbalsts, izmanto tikai rūpniecības vai enerģētikas vajadzībām.

3. Lai nepieļautu konkurences kropļojumus, spirtu, kas iegūts 1. punktā minētajā destilācijā, par kuru piešķirts atbalsts, izmanto tikai rūpniecības vai enerģētikas vajadzībām.

 

3.a Lai novērstu to, ka par destilāciju tiek piešķirts divkāršs atbalsts, uz 3. punktā minēto spirtu neattiecina Direktīvas 2009/28/EK 21. panta 2. punktā minēto atvieglojumu biodegvielai, kas ražota no atkritumiem, un, lai noteiktu no atjaunojamiem avotiem iegūtās enerģijas galīgo patēriņa likmi transporta jomā, tās ieguldījumu uzskata par divkāršu salīdzinājumā ar citu biodegvielu ieguldījumu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  155

Regulas priekšlikums

50. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

50. pants

50. pants

Deleģētās pilnvaras

Deleģētās pilnvaras

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt atbalsta programmu mērķu sasniegšanu un Eiropas fondu mērķtiecīgu izmantošanu, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem paredz noteikumus:

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt atbalsta programmu mērķu sasniegšanu un Eiropas fondu mērķtiecīgu izmantošanu, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem paredz noteikumus:

(a) par atbildību par izdevumiem laikā no atbalsta programmu un atbalsta programmu grozījumu saņemšanas dienas līdz dienai, kurā sākas to piemērošana;

(a) par atbildību par izdevumiem laikā no atbalsta programmu un atbalsta programmu grozījumu saņemšanas dienas līdz dienai, kurā sākas to piemērošana;

(b) par atbalsta pasākumu atbilstības kritērijiem, izdevumu veidu un darbībām, par kurām ir tiesības pretendēt uz atbalstu, pasākumiem, par kuriem nav tiesību pretendēt uz atbalstu, un katram pasākumam paredzēto atbalsta maksimālo apjomu;

(b) par atbalsta pasākumu atbilstības kritērijiem, izdevumu veidu un darbībām, par kurām ir tiesības pretendēt uz atbalstu, pasākumiem, par kuriem nav tiesību pretendēt uz atbalstu, un katram pasākumam paredzēto atbalsta maksimālo apjomu;

(c) par izmaiņām atbalsta programmās pēc tam, kad uzsākta to piemērošana;

(c) par izmaiņām atbalsta programmās pēc tam, kad uzsākta to piemērošana;

(d) par prasībām un robežvērtībām attiecībā uz avansa maksājumiem, tostarp prasību iemaksāt nodrošinājumu, ja veic avansa maksājumu;

(d) par prasībām un robežvērtībām attiecībā uz avansa maksājumiem, tostarp prasību iemaksāt nodrošinājumu, ja veic avansa maksājumu;

(e) kuros ietverti vispārēji noteikumi un definīcijas šīs iedaļas piemērošanas vajadzībām;

 

(f) lai nepieļautu atbalsta pasākumu ļaunprātīgu izmantošanu un projektu divkāršu finansējumu;

(f) lai nepieļautu atbalsta pasākumu ļaunprātīgu izmantošanu un projektu divkāršu finansējumu;

(g) saskaņā ar kuriem ražotāji izņem no tirgus vīndarības blakusproduktus, par izņēmumiem no šā pienākuma, lai neradītu papildu administratīvo slogu, un noteikumus par destilētāju brīvprātīgu sertifikāciju;

(g) saskaņā ar kuriem ražotāji izņem no tirgus vīndarības blakusproduktus, par izņēmumiem no šā pienākuma, lai neradītu papildu administratīvo slogu, un noteikumus par destilētāju brīvprātīgu sertifikāciju;

(h) ar kuriem nosaka prasības, kas dalībvalstīm jāievēro atbalsta pasākumu īstenošanas nolūkos, kā arī ierobežojumus, lai nodrošinātu saskanību ar atbalsta pasākumu darbības jomu;

(h) ar kuriem nosaka prasības, kas dalībvalstīm jāievēro atbalsta pasākumu īstenošanas nolūkos, kā arī ierobežojumus, lai nodrošinātu saskanību ar atbalsta pasākumu darbības jomu;

(i) par maksājumiem saņēmējiem un maksājumiem, izmantojot apdrošināšanas starpniekus, ja sniegts 47. pantā paredzētais atbalsts par ražas apdrošināšanu.

(i) par maksājumiem saņēmējiem un maksājumiem, izmantojot apdrošināšanas starpniekus, ja sniegts 47. pantā paredzētais atbalsts par ražas apdrošināšanu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  156

Regulas priekšlikums

52. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

52. pants

52. pants

Valsts programmas un finansējums

Valsts programmas un finansējums

1. Dalībvalstis var izstrādāt valsts programmas biškopības nozarē, kas aptver trīs gadu laikposmu.

1. Dalībvalstis var izstrādāt valsts programmas biškopības nozarē, kas aptver trīs gadu laikposmu. Šīs programmas izstrādā sadarbībā ar biškopības nozari pārstāvošām organizācijām un kooperatīviem.

2. Savienības ieguldījums biškopības programmās nepārsniedz 50 % dalībvalstu segto izdevumu.

2. Savienības ieguldījums biškopības programmās nepārsniedz 60 % dalībvalstu segto izdevumu.

3. Lai varētu pretendēt uz 2. punktā minēto Savienības ieguldījumu, dalībvalstis veic pētījumu par biškopības nozares ražošanas un tirdzniecības struktūru savā teritorijā.

3. Lai varētu pretendēt uz 2. punktā minēto Savienības ieguldījumu, dalībvalstis izveido drošu stropu identifikācijas sistēmu, kas ļauj veikt regulāru bišu populāciju skaitīšanu, un veic pētījumu par biškopības nozares ražošanas un tirdzniecības struktūru savā teritorijā.

 

3.a Biškopības programmās var iekļaut šādus pasākumus:

 

(a) tehnisks atbalsts biškopjiem un biškopju organizācijām;

 

(b) cīņa pret stropu kaitēkļiem un slimībām, jo īpaši varroatozi;

 

(c) ceļojošās dravniecības racionalizācija;

 

(d) pasākumi biškopības produktu analīzes laboratoriju atbalstam ar mērķi palīdzēt biškopjiem pārdot savus produktus un palielināt to vērtību;

 

(e) Savienības bišu saimju uzraudzība un atbalsts to atjaunošanai;

 

(f) sadarbība ar specializētām struktūrām, lai īstenotu lietišķās pētījumu programmas biškopības un biškopības produktu jomā;

 

(g) tirgus uzraudzība;

 

(h)produktu kvalitātes uzlabošana nolūkā izmantot produktu iespējas tirgū;

 

(i) to biškopības produktu obligāta marķēšana ar izcelsmes valsti, kuri importēti vai ražoti Savienībā, un dažādas izcelsmes maisījumu vai produktu gadījumā obligāta marķēšana, norādot proporciju no katras izcelsmes valsts.

 

3.b Ja lauksaimnieki nodarbojas arī ar biškopību, biškopības programmās var iekļaut arī šādus pasākumus:

 

(a) piesardzības pasākumi, tostarp tādi, kas, izmantojot bioloģiskās kontroles metodes, integrētu kaitēkļu kontroli un alternatīvas pesticīdu lietošanai, uzlabo bišu veselību un mazina negatīvo ietekmi uz tām;

 

(b) īpaši pasākumi, lai palielinātu augu daudzveidību saimniecībā, jo īpaši biškopības nektāraugu sugu daudzveidību.

Or. en

 

Grozījums Nr.  157

Regulas priekšlikums

53. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

53. pants

53. pants

Deleģētās pilnvaras

Deleģētās pilnvaras

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt Savienības fondu mērķtiecīgu izmantojumu biškopības nozarē, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus par:

Ņemot vērā vajadzību nodrošināt Savienības fondu mērķtiecīgu izmantojumu biškopības nozarē, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus par:

(a) pasākumiem, ko var ietvert biškopības programmās;

(a) papildu prasībām attiecībā uz pasākumiem, ko var ietvert biškopības programmās;

(b) valsts programmu izstrādes noteikumiem un saturu un 52. panta 3. punktā minētajiem pētījumiem, un

(b) valsts programmu izstrādes noteikumiem un saturu un 52. panta 3. punktā minētajiem pētījumiem, un

(c) nosacījumiem par Savienības finansiālā ieguldījuma sadalījumu visām iesaistītajām dalībvalstīm, inter alia pamatojoties uz stropu kopējo skaitu Savienībā.

(c) nosacījumiem par Savienības finansiālā ieguldījuma sadalījumu visām iesaistītajām dalībvalstīm, inter alia pamatojoties uz stropu kopējo skaitu Savienībā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  158

Regulas priekšlikums

II daļa – I sadaļa – II nodaļa – 5.a iedaļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a iedaļa

 

Atbalsts apiņu nozarē

 

54.a pants

 

Atbalsts ražotāju organizācijām

 

1. Lai finansētu 106. panta c) punkta i), ii) un iii) apakšpunktā minētos mērķus, Savienība finansē maksājumu tām ražotāju organizācijām apiņu nozarē, kas atzītas saskaņā ar 106. pantu.

 

2. Attiecībā uz Vāciju Savienības gada finansējums 1. punktā paredzētajam maksājumam ražotāju organizācijām ir EUR 2 277 000.

 

54.b pants

 

Deleģētās pilnvaras

 

Lai nodrošinātu, ka ar palīdzību finansē 106. pantā minētos mērķus, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz:

 

(a) atbalsta pieteikumiem, tostarp noteikumus par termiņiem un pavaddokumentiem;

 

(b) tiesībām uz atbalstu, tostarp noteikumus par atbilstīgām apiņu platībām un katrai ražotāju organizācijai izmaksājamo summu aprēķināšanu;

 

(c) sankcijām, kas jāpiemēro nepamatota maksājuma gadījumā.

 

54.c pants

 

Īstenošanas pilnvaras

 

Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka visus vajadzīgos ar šo iedaļu saistītos pasākumus attiecībā uz:

 

(a) atbalsta maksājumu;

 

(b) pārbaudēm un inspekcijām.

 

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

 

Grozījums Nr.  159

Regulas priekšlikums

55. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

55. pants

55. pants

Darbības joma

Darbības joma

Neskarot citus noteikumus, kas piemērojami lauksaimniecības produktiem, kā arī noteikumus, kas pieņemti veterinārijas, augu aizsardzības un pārtikas nozarē, lai nodrošinātu produktu atbilstību higiēnas un veselības standartiem un aizsargātu dzīvnieku, augu un cilvēku veselību, šajā iedaļā ir izklāstīti noteikumi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības vispārēju standartu un nozarei un/vai produktam izstrādātiem tirdzniecības standartiem.

Neskarot citus noteikumus, kas piemērojami lauksaimniecības produktiem, kā arī noteikumus, kas pieņemti veterinārijas, augu aizsardzības un pārtikas nozarē, lai nodrošinātu produktu atbilstību higiēnas un veselības standartiem un aizsargātu dzīvnieku, augu un cilvēku veselību, šajā iedaļā ir izklāstīti noteikumi par lauksaimniecības produktu tirdzniecības vispārēju standartu un nozarei un/vai produktam izstrādātiem tirdzniecības standartiem. Šajos noteikumos ir nodalīti obligātie noteikumi un fakultatīvie rezervētie apzīmējumi.

Or. en

 

Grozījums Nr.  160

Regulas priekšlikums

56. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

56. pants

56. pants

Atbilstība vispārējam tirdzniecības standartam

Atbilstība vispārējam tirdzniecības standartam

1. Šajā regulā uzskata, ka produkts atbilst “vispārējam tirdzniecības standartam”, ja tam ir laba, tirdzniecībai atbilstīga kvalitāte.

1. Šajā regulā uzskata, ka produkts atbilst “vispārējam tirdzniecības standartam”, ja tam ir laba, tirdzniecībai atbilstīga kvalitāte.

2. Ja nav noteikti 3. apakšiedaļā un Padomes Direktīvās 2000/36/EK, 2001/112/EK, 2001/113/EK, 2001/114/EK, 2001/110/EK, 2001/111/EK minētie tirdzniecības standarti, lauksaimniecības produktus, kuri ir gatavi pārdošanai vai piegādei galapatērētājam mazumtirdzniecībā, kas definēta Regulas (EK) Nr. 178/2002 7. panta 3. punktā, var tirgot tikai tad, ja tie atbilst vispārējam tirdzniecības standartam.

2. Ja nav noteikti 3. apakšiedaļā un Padomes Direktīvās 2000/36/EK, 2001/112/EK, 2001/113/EK, 2001/114/EK, 2001/110/EK, 2001/111/EK minētie tirdzniecības standarti, lauksaimniecības produktus, kuri ir gatavi pārdošanai vai piegādei galapatērētājam mazumtirdzniecībā, kas definēta Regulas (EK) Nr. 178/2002 7. panta 3. punktā, var tirgot tikai tad, ja tie atbilst vispārējam tirdzniecības standartam.

3. Produktu uzskata par atbilstīgu vispārējam tirdzniecības standartam, ja produkts, kas paredzēts tirgošanai, atbilst piemērojamam standartam, kuru pieņēmusi kāda no V pielikumā minētajām starptautiskajām organizācijām.

3. Neskarot pārējās Savienības prasības sanitārajā, tirdzniecības, ētikas vai citā jomā, produktu uzskata par atbilstīgu vispārējam tirdzniecības standartam, ja produkts, ko paredzēts laist tirgū, atbilst attiecīgam spēkā esošam standartam, ko pieņēmusi kāda XIIb pielikumā minētā starptautiskā organizācija.

 

3.a Šī regula neliedz dalībvalstīm pieņemt vai saglabāt valsts noteikumus par tiem tirdzniecības aspektiem, kas netiek saskaņoti ar šo regulu. Turklāt dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt valsts noteikumus par tirdzniecības standartiem attiecībā uz tām nozarēm vai produktiem, kuriem piemēro vispārējo tirdzniecības standartu, ja šie noteikumi atbilst Savienības tiesību aktiem un vienotā tirgus darbības principiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  161

Regulas priekšlikums

57. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

57. pants

57. pants

Deleģētās pilnvaras

Deleģētās pilnvaras

Ņemot vērā vajadzību reaģēt uz izmaiņām tirgus situācijā un katras nozares specifiku, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem pieņem un groza prasības, kas saistītas ar 56. panta 1. punktā minēto vispārējo tirdzniecības standartu, un 56. panta 3. punktā minētos atbilstības noteikumus, un atkāpjas no šīm prasībām un noteikumiem.

1. Ņemot vērā vajadzību reaģēt uz izmaiņām tirgus situācijā un katras nozares specifiku, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar kuriem pieņem sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz vispārējo standartu un groza prasības, kas saistītas ar 56. panta 1. punktā minēto vispārējo tirdzniecības standartu un atkāpjas no šīm prasībām.

 

2. Komisija saskaņā ar 160. pantu pieņem deleģētus aktus, ar kuriem paredz 56. panta 3. punktā minētās atbilstības īstenošanas un uzraudzības nosacījumus, ņemot vērā to, ka nedrīkst pazemināt vispārējo tirdzniecības standartu tādā mērā, ka pasliktinātos Eiropas produktu kvalitāte.

Or. en

 

Grozījums Nr.  162

Regulas priekšlikums

59. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

59. pants

59. pants

Noteikšana un saturs

Noteikšana un saturs

1. Ņemot vērā patērētāju priekšstatus un vajadzību uzlabot lauksaimniecības produktu ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, kā arī to kvalitāti, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus par 55. pantā minētajiem tirdzniecības standartiem visos tirdzniecības posmos, kā arī atkāpes un atbrīvojumus no šādiem standartiem, lai pielāgotos vienmēr mainīgajiem tirgus apstākļiem, patērētāju jaunajām prasībām, attiecīgo starptautisko standartu attīstībai un neradītu šķēršļus produktu inovācijai.

1. Ņemot vērā patērētāju priekšstatus un vajadzību uzlabot lauksaimniecības produktu ražošanas un tirdzniecības ekonomiskos apstākļus, kā arī to kvalitāti, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus par 55. pantā minētajiem tirdzniecības standartiem visos tirdzniecības posmos, kā arī atkāpes un atbrīvojumus no šādiem standartiem tikai uz ierobežotu laiku un izņēmuma gadījumos, lai pielāgotos vienmēr mainīgajiem tirgus apstākļiem, patērētāju jaunajām prasībām, attiecīgo starptautisko standartu attīstībai un neradītu šķēršļus produktu inovācijai.

 

Šādi pieņemtas atkāpes vai atbrīvojumi nedrīkst radīt papildu izmaksas, kas būtu jāsedz tikai lauksaimniekiem.

 

1.a Tomēr Komisijas pilnvaras pieņemt atkāpes, izņēmumus un grozījumus attiecībā uz pašreizējiem tirdzniecības standartiem neattiecas uz VII pielikumu.

2. Šā panta 1. punktā minētie tirdzniecības standarti var attiekties uz:

2. Šā panta 1. punktā minētie tirdzniecības standarti var aptvert vienu vai vairākus no šādiem elementiem:

(a) definīciju, apzīmējumu un/vai tirdzniecības nosaukumiem, kas nav minēti šajā regulā, un liemeņu un to daļu sarakstiem, kam piemēro VI pielikumu;

(a) definīcija, apzīmējums un/vai tirdzniecības nosaukumi, kas nav minēti šajā regulā, un liemeņu un to daļu saraksti, kam piemēro VI pielikumu, izņemot attiecībā uz vīna nozares produktiem;

(b) klasifikācijas kritērijiem, piemēram, šķirošanu, svaru, izmēriem, vecumu un kategoriju;

(b) klasifikācijas kritēriji, piemēram, šķirošana, svars, izmēri, vecums un kategorija;

(c) augu šķirni vai dzīvnieku rasi, vai tirdzniecības tipu;

(c) sugas, augu vai dzīvnieku šķirne, vai tirdzniecības tips;

(d) noformējumu, tirdzniecības nosaukumiem, marķējumu, kas saistīts ar obligātajiem tirdzniecības standartiem, iepakojumu, noteikumiem, kas piemērojami iepakošanas centriem, iesaiņojumu, ražas gadu un īpašu apzīmējumu izmantošanu;

(d) noformējums, tirdzniecības nosaukumi, marķējums, kas saistīts ar obligātajiem tirdzniecības standartiem, iepakojums, noteikumi, kas piemērojami iepakošanas centriem, iesaiņojums, ražas gads un īpašu apzīmējumu izmantošana, izņemot attiecībā uz vīna nozares produktiem;

(e) tādiem kritērijiem kā izskats, konsistence, uzbūve, produkta īpašības;

(e) tādi kritēriji kā izskats, konsistence, uzbūve, produkta īpašības;

(f) ražošanā izmantotām konkrētām vielām, komponentiem vai sastāvdaļām, tostarp to kvantitatīvo saturu, tīrību un identifikāciju;

(f) ražošanā izmantotās konkrētās vielas, komponenti vai sastāvdaļas, tostarp to kvantitatīvais saturs, tīrība un identifikācija;

(g) audzēšanas veidu un ražošanas metodi, tostarp vīndarības metodēm un saistītajiem administratīvajiem noteikumiem, un ražošanas ciklu;

(g) audzēšanas veids un ražošanas metode, tostarp agronomiskas un progresīvas ilgtspējīgas ražošanas sistēmas, un saistītie administratīvie noteikumi, un ražošanas cikls;

(h) misas un vīna kupāžu, tostarp uz attiecīgajām definīcijām, sajaukšanu un tās ierobežojumiem;

 

(i) sagatavošanas uzglabāšanai metodi un temperatūru;

(i) sagatavošanas uzglabāšanai metode un temperatūra;

(j) lauksaimnieciskās ražošanas un/vai izcelsmes vietu;

(j) lauksaimnieciskās ražošanas un/vai izcelsmes vieta;

(k) savākšanas biežumu, piegādi, saglabāšanu un rīkošanos;

(k) savākšanas biežums, piegāde, saglabāšana un rīkošanās;

(l) to ražotāja un/vai rūpniecisko iekārtu identifikāciju vai reģistrāciju, kurās produkts ir sagatavots vai pārstrādāts;

(l) to ražotāja un/vai rūpniecisko iekārtu identifikācija vai reģistrācija, kurās produkts ir sagatavots vai pārstrādāts;

(m) ūdens saturu procentos;

(m) ūdens saturs procentos;

(n) noteiktu vielu un/vai metožu izmantošanas ierobežojumiem;

(n) noteiktu vielu un/vai metožu izmantošanas ierobežojumi;

(o) īpašu izmantojumu;

(o) īpašs izmantojums;

(p) saglabājamajiem tirdzniecības dokumentiem, pavaddokumentiem un reģistriem;

(p) saglabājamie tirdzniecības dokumenti, pavaddokumenti un reģistri;

(q) uzglabāšanu, transportu;

(q) uzglabāšana, transports;

(r) sertifikācijas procedūru;

(r) sertifikācijas procedūra;

(s) nosacījumiem par tādu produktu realizāciju, turēšanu, apgrozību un izmantošanu, kuri neatbilst tirdzniecības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, un/vai definīcijām, apzīmējumiem un tirdzniecības nosaukumiem, kas minēti 60. pantā, kā arī par blakusproduktu realizāciju;

(s) nosacījumi par tādu produktu realizāciju, turēšanu, apgrozību un izmantošanu, kuri neatbilst tirdzniecības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, un/vai definīcijas, apzīmējumi un tirdzniecības nosaukumi, kas minēti 60. pantā, kā arī par blakusproduktu realizāciju;

(t) termiņiem.

(t) termiņi.

3. Nozarei vai produktam izstrādātus tirdzniecības standartus, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, nosaka, neskarot IV sadaļu Regulā (ES) Nr. [COM(2010) 733] par lauksaimniecības produktu kvalitātes shēmām, un tajos ņem vērā:

3. Nozarei vai produktam izstrādātus tirdzniecības standartus, kas pieņemti saskaņā ar 1. punktu, nosaka, neskarot 65.a pantā un VIIa pielikumā minētos noteikumus par fakultatīvajiem rezervētajiem apzīmējumiem, un tajos ņem vērā:

(a) attiecīgā produkta specifiku;

(a) attiecīgā produkta specifiku;

(b) vajadzību nodrošināt apstākļus šo produktu netraucētai laišanai tirgū;

(b) vajadzību nodrošināt apstākļus šo produktu netraucētai laišanai tirgū;

(c) patērētāju interesi saņemt atbilstošu un pārredzamu informāciju par produktu, tostarp par lauksaimnieciskās ražošanas vietu, kas jānosaka katram atsevišķam gadījumam piemērotā ģeogrāfiskā līmenī;

(c) ražotāju interesi paziņot produktu īpašības un patērētāju interesi saņemt atbilstošu un pārredzamu informāciju par produktu, lauksaimnieciskās ražošanas vietu, kas jānosaka katram atsevišķam gadījumam piemērotā ģeogrāfiskā līmenī, pirms tam veicot ietekmes novērtējumu, kurā ņem vērā izmaksas un administratīvo slogu tirgus dalībniekiem, kā arī ražotājiem un galapatērētājam sniegto labumu;

(d) metodes, ko izmanto produktu fizikālo, ķīmisko un organoleptisko īpašību noteikšanai;

(d) metodes, ko izmanto produktu fizikālo, ķīmisko un organoleptisko īpašību noteikšanai;

(e) starptautisko organizāciju pieņemtos standarta ieteikumus.

(e) starptautisko organizāciju pieņemtos standarta ieteikumus.

 

(ea) vajadzību saglabāt produktu dabiskās un pamata īpašības un neradīt būtiskas izmaiņas attiecīgā produkta sastāvā;

 

(eb) iespējamo risku, ka patērētāji var tikt maldināti nostiprinājušos priekšstatu par produktu un attiecīgo gaidu dēļ, ņemot vērā to, vai informācijas līdzekļi, ar ko novērst šādu risku, ir iespējami un pieejami.

Or. en

 

Grozījums Nr.  163

Regulas priekšlikums

59.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

59.a pants

 

Papildu prasības augļu un dārzeņu nozares produktu tirdzniecībai

 

1. Augļu un dārzeņu nozares produktus, kurus paredzēts pārdot patērētājiem svaigus, drīkst tirgot tikai tad, ja ir norādīta izcelsmes valsts.

 

2. Šīs regulas 59. panta 1. punktā minētos tirdzniecības standartus, kā arī visus tirdzniecības standartus, ko attiecina uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari, piemēro visos tirdzniecības posmos, tostarp importā un eksportā, izņemot gadījumus, kad Komisija noteikusi citādi, un tie aptver kvalitāti, iedalīšanu kategorijās, svaru, izmēru, iepakojumu, fasējumu, uzglabāšanu, pārvadāšanu, noformējumu un tirdzniecību.

 

3. Tādu augļu un dārzeņu, kā arī pārstrādātu augļu un dārzeņu nozares produktu īpašnieks, uz kuriem attiecas tirdzniecības standarti, drīkst šos produktus demonstrēt, piedāvāt pārdošanai, piegādāt vai tirgot Savienībā tikai atbilstīgi šiem standartiem un ir atbildīgs par to ievērošanu.

 

4. Neskarot īpašus noteikumus, ko Komisija var pieņemt saskaņā ar 160. pantu, jo īpaši attiecībā uz atbilstības pārbaužu konsekventu piemērošanu dalībvalstīs, dalībvalstis, pamatojoties uz riska analīzi, augļu un dārzeņu nozarē un augļu un dārzeņu pārstrādes produktu nozarē izlases veidā pārbauda, vai konkrētie produkti atbilst attiecīgajiem tirdzniecības standartiem. Minētās pārbaudes veic galvenokārt produktu iepakošanas vai iekraušanas laikā pirms to nosūtīšanas no ražošanas vietām. Trešo valstu produktus pārbauda pirms to laišanas brīvā apgrozībā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  164

Regulas priekšlikums

59.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

59.b pants

 

Apiņu sertifikācija

 

1. Uz apiņu nozares produktiem, kas ievākti vai sagatavoti Savienībā, attiecas sertifikācijas procedūra.

 

2. Sertifikātus var izsniegt tikai attiecībā uz produktiem, kuriem ir obligātās kvalitātes raksturlielumi, kas atbilst attiecīgajam tirdzniecības posmam. Attiecībā uz apiņu pulveri, apiņu pulveri ar augstāku lupulīna saturu, apiņu ekstraktu un jauktiem apiņu produktiem sertifikātu var izsniegt tikai tad, ja alfa skābes saturs šajos produktos nav mazāks par tās saturu apiņos, no kā šie produkti iegūti.

 

3. Sertifikātos norāda vismaz:

 

(a) apiņu ražošanas vietu vai vietas;

 

(b) ražas novākšanas gadu vai gadus un

 

(c) šķirni vai šķirnes.

 

4. Apiņu nozares produktus var tirgot un eksportēt vienīgi tad, ja ir izsniegts 1., 2. un 3. punktā minētais sertifikāts.

 

Attiecībā uz importētiem produktiem apiņu nozarē 129.a pantā paredzēto apliecību uzskata par līdzvērtīgu sertifikātam.

 

5. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu pasākumus, atkāpjoties no 4. punkta, proti:

 

(a) lai nodrošinātu atbilstību atsevišķu trešo valstu tirdzniecības prasībām vai

 

(b) attiecībā uz produktiem, ko paredzēts lietot īpašiem mērķiem.

 

Pirmajā daļā minētie pasākumi:

 

(a) neskar tādu produktu parastu tirdzniecību, par kuriem izsniegts sertifikāts;

 

(b) ir jāpapildina ar garantijām, kuru mērķis ir nepieļaut nekādus pārpratumus attiecībā uz minētajiem produktiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  165

Regulas priekšlikums

60. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

60. pants

60. pants

Definīcijas, apzīmējumi un tirdzniecības nosaukumi attiecībā uz konkrētām nozarēm un produktiem

Definīcijas, apzīmējumi un tirdzniecības nosaukumi attiecībā uz konkrētām nozarēm un produktiem

1. VI pielikumā sniegtās definīcijas, apzīmējumus un tirdzniecības nosaukumus piemēro šādām nozarēm vai produktiem:

1. VI pielikumā sniegtās definīcijas, apzīmējumus un tirdzniecības nosaukumus piemēro šādām nozarēm vai produktiem:

(a) olīveļļa un galda olīvas;

(a) olīveļļa un galda olīvas;

(b) vīns;

(b) vīns;

(c) liellopu un teļa gaļa;

(c) liellopu un teļa gaļa;

(d) piens un piena produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā;

(d) piens un piena produkti, kas paredzēti lietošanai pārtikā;

(e) mājputnu gaļa;

(e) mājputnu gaļa un olas;

(f) ziežamie tauki, kas paredzēti lietošanai pārtikā.

(f) ziežamie tauki, kas paredzēti lietošanai pārtikā.

2. VI pielikumā sniegtās definīcijas, apzīmējumus vai tirdzniecības nosaukumus Savienībā var lietot tikai tāda produkta tirdzniecībai, kas atbilst attiecīgajām prasībām, kuras izklāstītas minētajā pielikumā.

2. VI pielikumā sniegtās definīcijas, apzīmējumus vai tirdzniecības nosaukumus Savienībā var lietot tikai tāda produkta tirdzniecībai, kas atbilst attiecīgajām prasībām, kuras izklāstītas minētajā pielikumā.

3. Ņemot vērā vajadzību pielāgoties jaunām patērētāju prasībām un tehnikas attīstībai un nepieļaut šķēršļu radīšanu produktu inovācijai, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus par grozījumiem, atkāpēm vai atbrīvojumiem attiecībā uz VI pielikumā sniegtajām definīcijām un tirdzniecības nosaukumiem.

3. Ņemot vērā vajadzību pielāgoties jaunām patērētāju prasībām un tehnikas attīstībai un nepieļaut šķēršļu radīšanu produktu inovācijai, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus par grozījumiem, atkāpēm vai atbrīvojumiem attiecībā uz VI pielikumā sniegtajām definīcijām un tirdzniecības nosaukumiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  166

Regulas priekšlikums

61. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

61. pants

61. pants

Pielaide

Pielaide

Ņemot vērā katras nozares specifiku, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus par katra standarta pielaidi, kuru neievērojot visa produktu partija tiek uzskatīta par attiecīgajam standartam neatbilstošu.

1. Ņemot vērā katras nozares specifiku, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus par katra konkrētā standarta pielaidi, kuru neievērojot visa produktu partija tiek uzskatīta par attiecīgajam standartam neatbilstošu.

 

Šī pēc robežvērtībām noteiktā pielaide nemaina produkta raksturīgās īpašības un to piemēro vienīgi svaram, izmēriem un citiem mazāk svarīgiem kritērijiem.

 

2. Dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt papildu valsts noteikumus par produktiem, kuriem piemēro Savienības tirdzniecības standartu, ja šie noteikumi atbilst Savienības tiesību aktiem, jo īpaši attiecībā uz preču brīvas aprites principu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  167

Regulas priekšlikums

62. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

62. pants

62. pants

Vīndarības metodes un analīžu metodes

Vīndarības metodes un analīžu metodes

1. VI pielikuma II daļā minēto produktu ražošanā un sagatavošanā uzglabāšanai Savienībā izmanto tikai tās vīndarības metodes, kuras atļautas saskaņā ar VII pielikumu un paredzētas 59. panta 2. punkta g) apakšpunktā un 65. panta 2. un 3. punktā.

1. VI pielikuma II daļā minēto produktu ražošanā un sagatavošanā uzglabāšanai Savienībā izmanto tikai tās vīndarības metodes, kuras atļautas saskaņā ar VII pielikumu un paredzētas 65. panta 2. un 3. punktā.

Pirmo daļu nepiemēro:

Pirmo daļu nepiemēro:

(a) vīnogu sulai un koncentrētai vīnogu sulai;

(a) vīnogu sulai un koncentrētai vīnogu sulai;

(b) vīnogu misai un koncentrētai vīnogu misai, kas paredzēta vīnogu sulas gatavošanai.

(b) vīnogu misai un koncentrētai vīnogu misai, kas paredzēta vīnogu sulas gatavošanai.

Atļautās vīndarības metodes izmanto tikai tādēļ, lai nodrošinātu pareizu vinifikāciju, pareizu produkta saglabāšanu vai nogatavināšanu.

Atļautās vīndarības metodes izmanto tikai tādēļ, lai nodrošinātu pareizu vinifikāciju, pareizu produkta saglabāšanu vai nogatavināšanu.

VI pielikuma II daļā minētos produktus Savienībā ražo saskaņā ar VII pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

VI pielikuma II daļā minētos produktus Savienībā ražo saskaņā ar VII pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

VI pielikuma II daļā minētos produktus netirgo Savienībā, ja:

VI pielikuma II daļā minētos produktus netirgo Savienībā, ja:

(a) to ražošanā izmantotas Savienībā neatļautas vīndarības metodes vai

(a) to ražošanā izmantotas Savienībā neatļautas vīndarības metodes vai

(b) to ražošanā izmantotas valstī neatļautas vīndarības metodes, vai

(b) to ražošanā izmantotas valstī neatļautas vīndarības metodes, vai

(c) tie neatbilst VII pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

(c) tie neatbilst VII pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

 

Produktus, kas saskaņā ar piekto daļu nav tirgojami, iznīcina. Atkāpjoties no šā noteikuma, dalībvalstis var atļaut izmantot konkrētus produktus, kuru īpašības tās nosaka, destilācijas iekārtās, etiķa ražotnēs vai rūpnieciskām vajadzībām, ja ar šādu atļauju netiek stimulēta ražošana, kurā izmanto neatļautas vīndarības metodes.

2. Atļaujot vīndarības metodes, kā minēts 59. panta 2. punkta g) apakšpunktā, Komisija:

2. Sniedzot priekšlikumus par vīndarības metodēm, kā minēts 1. punktā, Komisija:

(a) pamatojas uz OIV ieteiktajām un publicētajām vīndarības metodēm un analīžu metodēm, kā arī uz rezultātiem, kas gūti vēl neatļautu vīndarības metožu eksperimentālā izmantošanā;

(a) ņem vērā OIV ieteiktās un publicētās vīndarības metodes un analīžu metodes, kā arī rezultātus, kas gūti vēl neatļautu vīndarības metožu eksperimentālā izmantošanā;

(b) ņem vērā cilvēka veselības aizsardzību;

(b) ņem vērā cilvēka veselības aizsardzību;

(c) ņem vērā iespējamo risku, ka patērētāji var tikt maldināti viņu priekšstatu un uztveres dēļ, un pārliecinās, vai ir pieejami informācijas līdzekļi un vai tie spēj novērst šādu risku;

(c) ņem vērā iespējamo risku, ka patērētāji var tikt maldināti viņu nostiprinājušos priekšstatu par produktu un attiecīgo gaidu dēļ, paturot prātā, vai ir pieejami informācijas līdzekļi, ar ko novērst šādu risku, un vai tos iespējams izmantot;

(d) ļauj saglabāt vīna dabiskās un būtiskās īpašības un raugās, lai nerastos būtiskas izmaiņas attiecīgā produkta sastāvā;

(d) ļauj saglabāt vīna dabiskās un būtiskās īpašības un raugās, lai nerastos būtiskas izmaiņas attiecīgā produkta sastāvā;

(e) nodrošina vides aizsardzības prasību minimuma ievērošanu;

(e) nodrošina vides aizsardzības prasību minimuma ievērošanu;

(f) ievēro vispārīgos noteikumus par vīndarības metodēm un VII pielikumā izklāstītos noteikumus.

(f) ievēro vispārīgos noteikumus par vīndarības metodēm un VII pielikumā izklāstītos noteikumus.

3. Komisija vajadzības gadījumā ar īstenošanas aktiem pieņem 59. panta 3. punkta d) apakšpunktā minētās metodes attiecībā uz produktiem, kuri uzskaitīti VI pielikuma II daļā. Šīs metodes pamatojas uz attiecīgajām metodēm, kuras ieteikusi un publicējusi OIV, izņemot gadījumus, kad tās būtu neefektīvas vai nepiemērotas izvirzītā likumīgā mērķa sasniegšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 162. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

3. Metodes, kas minētas 59. panta 3. punkta d) apakšpunktā attiecībā uz produktiem, kuri uzskaitīti VI pielikuma II daļā, pieņem, izmantojot Līguma 43. panta 2. punktā paredzēto parasto likumdošanas procedūru. Šīs metodes pamatojas uz attiecīgajām metodēm, kuras ieteikusi un publicējusi OIV, izņemot gadījumus, kad tās būtu neefektīvas vai nepiemērotas Savienības izvirzītā mērķa sasniegšanai.

Kamēr šādi noteikumi vēl nav pieņemti, izmanto metodes, kuras atļāvusi attiecīgā dalībvalsts.

Kamēr šādi noteikumi vēl nav pieņemti, izmanto metodes un noteikumus, kurus atļāvusi izmantot attiecīgā dalībvalsts.

Or. en

 

Grozījums Nr.  168

Regulas priekšlikums

65. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

65. pants

65. pants

Valstu noteikumi attiecībā uz konkrētiem produktiem un nozarēm

Valstu noteikumi attiecībā uz konkrētiem produktiem un nozarēm

1. Neatkarīgi no 59. panta 1. punkta noteikumiem dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt valsts noteikumus par dažādām ziežamo tauku kvalitātes pakāpēm. Šādi noteikumi ļauj novērtēt attiecīgās kvalitātes pakāpes, pamatojoties uz kritērijiem, kas jo īpaši saistīti ar izmantotajām izejvielām, produktu organoleptiskajām īpašībām un to fizikālo un mikrobioloģisko stabilitāti.

1. Neatkarīgi no 59. panta 1. punkta noteikumiem dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt valsts noteikumus par dažādām ziežamo tauku kvalitātes pakāpēm. Šādi noteikumi ļauj novērtēt attiecīgās kvalitātes pakāpes, pamatojoties uz kritērijiem, kas jo īpaši saistīti ar izmantotajām izejvielām, produktu organoleptiskajām īpašībām un to fizikālo un mikrobioloģisko stabilitāti.

Dalībvalstis, kas izmanto pirmajā daļā paredzēto iespēju, nodrošina to, ka citu dalībvalstu produktiem, kuri atbilst šajos valsts noteikumos paredzētajiem kritērijiem, var nediskriminējošā veidā lietot apzīmējumus, kas apliecina, ka minētie kritēriji ir ievēroti.

Dalībvalstis, kas izmanto pirmajā daļā paredzēto iespēju, nodrošina to, ka citu dalībvalstu produktiem, kuri atbilst šajos valsts noteikumos paredzētajiem kritērijiem, var nediskriminējošā veidā lietot apzīmējumus, kas apliecina, ka minētie kritēriji ir ievēroti.

2. Dalībvalstis attiecībā uz to teritorijā ražotiem vīniem var ierobežot vai aizliegt dažu vīndarības metožu izmantošanu un noteikt stingrākus noteikumus, nekā paredzēts Savienības tiesību aktos, lai nostiprinātu būtisku īpašību saglabāšanu vīniem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi un dzirkstošajiem vīniem, un deserta vīniem.

2. Dalībvalstis attiecībā uz to teritorijā ražotiem vīniem var ierobežot vai aizliegt dažu vīndarības metožu izmantošanu un noteikt stingrākus noteikumus, nekā paredzēts Savienības tiesību aktos, lai nostiprinātu būtisku īpašību saglabāšanu vīniem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi un dzirkstošajiem vīniem, un deserta vīniem.

3. Dalībvalstis var atļaut eksperimentāli izmantot neatļautas vīndarības metodes saskaņā ar nosacījumiem, kurus Komisija noteikusi ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti atbilstīgi 4. punktam.

3. Dalībvalstis var atļaut eksperimentāli izmantot neatļautas vīndarības metodes saskaņā ar nosacījumiem, kurus Komisija noteikusi ar deleģētajiem aktiem, kas pieņemti atbilstīgi 4. punktam.

4. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt pareizu un pārredzamu piemērošanu, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros nosaka šā panta 1., 2. un 3. punkta piemērošanas nosacījumus, kā arī nosacījumus par to produktu turēšanu, apgrozību un izmantošanu, kuri iegūti ar šā panta 3. punktā minētajām eksperimentālajām metodēm.

4. Ņemot vērā vajadzību nodrošināt pareizu un pārredzamu piemērošanu, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, kuros nosaka šā panta 1., 2. un 3. punkta piemērošanas nosacījumus, kā arī nosacījumus par to produktu turēšanu, apgrozību un izmantošanu, kuri iegūti ar šā panta 3. punktā minētajām eksperimentālajām metodēm.

 

4.a Dalībvalstis var pieņemt vai saglabāt tirdzniecības standartus nozarēm vai produktiem, ja šie noteikumi atbilst Savienības tiesību aktiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  169

Regulas priekšlikums

II daļa – I sadaļa – II nodaļa – 1.a iedaļa – 3.a apakšiedaļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a APAKŠIEDAĻA

 

FAKULTATĪVIE REZERVĒTIE APZĪMĒJUMI

 

65.a pants

 

Darbības joma

 

Fakultatīvo rezervēto apzīmējumu shēmu izveido, lai ražotājiem, kuru lauksaimniecības produktiem piemīt vērtību paaugstinošas īpašības vai pazīmes, palīdzētu sniegt informāciju par šīm īpašībām vai pazīmēm iekšējā tirgū, jo īpaši, lai nostiprinātu un papildinātu noteiktus tirdzniecības standartus.

 

65.b pants

 

Pašreizējie fakultatīvie rezervētie apzīmējumi

 

1. Fakultatīvie rezervētie apzīmējumi, kas ir iekļauti šajā shēmā regulas spēkā stāšanās dienā, ir uzskaitīti šīs regulas VIIa pielikumā kopā ar tiesību aktiem, ar kuriem nosaka attiecīgos apzīmējumus un to lietošanas nosacījumus.

 

2. Šā panta 1. punktā minētie fakultatīvie rezervētie apzīmējumi ir spēkā un var tikt grozīti, līdz tos atceļ saskaņā ar 65.c pantu.

 

65.c pants

 

Fakultatīvo rezervēto apzīmējumu rezervēšana, grozīšana un atcelšana

 

Lai ņemtu vērā patērētāju vēlmes, zinātnisko un tehnisko zināšanu attīstību, tirgus situāciju un tirdzniecības standartu un starptautisko standartu attīstību, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 160. pantu ar mērķi:

 

(a) rezervēt papildu fakultatīvo rezervēto apzīmējumu, norādot tā lietošanas nosacījumus;

 

(b) grozīt fakultatīvā rezervētā apzīmējuma lietošanas nosacījumus vai

 

(c) atcelt fakultatīvo rezervēto apzīmējumu.

 

65.d pants

 

Papildu fakultatīvie rezervētie apzīmējumi

 

1. Apzīmējumu var noteikt par papildu fakultatīvo rezervēto apzīmējumu tikai tad, ja tas atbilst šādiem kritērijiem:

 

(a) apzīmējums attiecas uz produkta īpašību vai audzēšanas vai apstrādes pazīmi un ir saistīts ar tirdzniecības standartu, ņemot vērā attiecīgajai nozarei raksturīgo pieeju;

 

(b) apzīmējuma lietošana paaugstina produkta vērtību salīdzinājumā ar līdzīga veida produktiem un

 

(c) produkts ar a) apakšpunktā minēto īpašību vai pazīmi patērētājiem tiek piedāvāts tirgū vairākās dalībvalstīs.

 

Komisija ņem vērā visus attiecīgos starptautiskos standartus un pašreizējos rezervētos apzīmējumus produktiem un iesaistītajām nozarēm.

 

2. Šajā shēmā nerezervē fakultatīvos apzīmējumus, kas obligāto tirdzniecības standartu īstenošanas nolūkā norāda produkta tehniskās īpašības un kas nav paredzēti patērētāju informēšanai par šīm produkta īpašībām.

 

3. Lai ņemtu vērā atsevišķu nozaru īpašās iezīmes, kā arī patērētāju vēlmes, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, nosakot sīki izstrādātus noteikumus par 1. punktā minēto papildu fakultatīvo rezervēto apzīmējumu izstrādes prasībām.

 

65.e pants

 

Fakultatīvo rezervēto apzīmējumu lietošanas ierobežojumi

 

1. Fakultatīvo rezervēto apzīmējumu drīkst lietot tikai to produktu apzīmēšanai, kuri atbilst piemērojamajiem lietošanas nosacījumiem.

 

2. Dalībvalstis pieņem attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka produktu marķējums nerada neskaidrības attiecībā uz fakultatīvajiem rezervētajiem apzīmējumiem.

 

3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 160. pantu, paredzot noteikumus par fakultatīvo rezervēto apzīmējumu lietošanu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  170

Regulas priekšlikums

66. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

66. pants

66. pants

Vispārēji noteikumi

Vispārēji noteikumi

Ņemot vērā specifiku, kas raksturīga tirdzniecībai starp Savienību un dažām trešām valstīm, un dažu lauksaimniecības produktu īpatnības, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 160. pantu pieņemt deleģētos aktus, lai noteiktu apstākļus, kuros uzskata, ka importēti produkti nodrošina līdzvērtīgu atbilstību Savienības tirdzniecības standartiem, un apstākļus, kuros ir pieļaujama atkāpe no 58. panta, un noteikumus par tirdzniecības standartu piemērošanu produktiem, kurus eksportē no Savienības.

Ņemot vērā specifiku, kas raksturīga tirdzniecībai starp Savienību un dažām trešām valstīm, dažu lauksaimniecības produktu īpatnības un vajadzību nodrošināt, ka patērētāji netiek maldināti savu nostiprinājušos priekšstatu par produktu un attiecīgo gaidu dēļ, var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 43. panta 2. punktā paredzēto parasto likumdošanas procedūru, lai noteiktu apstākļus, kuros uzskata, ka importēti produkti nodrošina līdzvērtīgu atbilstību Savienības tirdzniecības standartiem, un noteikumus par tirdzniecības standartu piemērošanu produktiem, kurus eksportē no Savienības.

Or. en

 

Grozījums Nr.  171