Procedură : 2011/0281(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0080/2013

Texte depuse :

B7-0080/2013

Dezbateri :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Voturi :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0085

PROPUNERE DE DECIZIE PRIVIND DESCHIDEREA NEGOCIERILOR ȘI MANDATUL PENTRU NEGOCIERILE INTERINSTITUȚIONALE
PDF 1008kWORD 3507k
11.2.2013
PE503.601v02-00
 
B7-0080/2013

depusă în conformitate cu articolul 70 alineatul (2) și articolul 70a din Regulamentul de procedură


referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole („Regulamentul privind OCP unică”) (COM(2011)0626 – C7‑0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP))


Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (*)
(*) Echipa de negociatori: Președintele, raportorul și raportorii alternativi

Propunere de decizie a Parlamentului European privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale referitoare la un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul privind OCP unică) (COM(2011)0626 – C7‑2011/0281 – 2011/0281(COD)) (COM(2012)0535 – C70310/2012 – 2011/0281(COD) 2013/2529(RSP))   
B7‑0080/2013

Parlamentul European,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–   având în vedere articolul 70 alineatul (2) și articolul 70a din Regulamentul său de procedură,

–   întrucât pachetul financiar specificat în propunerea legislativă are doar un caracter indicativ pentru autoritatea legislativă și nu poate fi stabilit în mod definitiv până când nu se ajunge la un acord asupra propunerii de regulament de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020;

decide să deschidă negocieri interinstituționale pe baza următorului mandat:

MANDAT

 

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Referirea 3 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere avizul Curții de Conturi1,

 

____________________

 

1 JO C… /Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

Or. en

 

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Referirea 4 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor1,

 

____________________

 

1 JO C 1/225, 27.7.2012.

Or. en

 

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind „PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii” prezintă potențialele provocări, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună (PAC) după 2013. Din perspectiva dezbaterilor privind comunicarea menționată, PAC ar trebui reformată cu efect de la 1 ianuarie 2014. Reforma respectivă ar trebui să includă toate instrumentele principale ale PAC, inclusiv Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)799] al Consiliului din […] de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unică) . Ținând seama de domeniul de aplicare al acestei reforme, este necesar ca Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)799] să fie abrogat și înlocuit cu un nou regulament privind OCP unică. Reforma ar trebui de asemenea, în măsura posibilului, să armonizeze, să raționalizeze și să simplifice dispozițiile, în special pe cele care privesc mai mult de un sector agricol, inclusiv prin garantarea posibilității adoptării de către Comisie a unor elemente neesențiale ale măsurilor prin intermediul unor acte delegate.

(1) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind „PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii” prezintă potențialele provocări, obiectivele și orientările pentru politica agricolă comună (PAC) după 2013. Din perspectiva dezbaterilor privind comunicarea menționată, PAC ar trebui reformată cu efect de la 1 ianuarie 2014. Respectiva reformă ar trebui să cuprindă toate instrumentele principale ale PAC, inclusiv Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul privind OCP unice). Ținând seama de sfera acestor modificări, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 să fie abrogat și înlocuit cu un nou regulament privind OCP unică. Reforma ar trebui de asemenea, în măsura posibilului, să armonizeze, să raționalizeze și să simplifice dispozițiile, în special pe cele care privesc mai mult de un sector agricol, inclusiv prin garantarea posibilității adoptării de către Comisie a unor elemente neesențiale ale măsurilor prin intermediul unor acte delegate. În plus, reforma trebuie să continue reformele anterioare în direcția creșterii competitivității și a orientării către piață.

Or. en

 

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie compatibilă cu obiectivele cooperării pentru dezvoltare prevăzute în cadrul de politică al Uniunii privind securitatea alimentară (COM(2010)0127), în mod specific cu acela de a garanta că aplicarea măsurilor PAC nu pune în pericol capacitatea de producție alimentară și securitatea alimentară pe termen lung în țările în curs de dezvoltare și capacitatea populațiilor acestora de a-și procura hrana, respectând în același timp obiectivele politicii de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii, în conformitate cu articolul 208 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

 

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Un obiectiv-cheie al politicii agricole comune ar trebui să fie garantarea securității și a suveranității alimentare în statele membre, ceea ce presupune, la nivelul producției, nevoia de sisteme de reglementare și de distribuție ce permit țărilor și regiunilor să își dezvolte producția într-un mod care să le ajute, pe cât posibil, să răspundă propriilor nevoi. În plus, este esențial să se reechilibreze raportul de putere în favoarea producătorilor în cadrul lanțului producției alimentare.

Or. en

 

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(2) Pentru a asigura buna funcționare a sistemului stabilit de prezentul regulament, competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, ar trebui să i se delege Comisiei, pentru a-i permite să adauge sau să modifice anumite elemente neesențiale ale prezentului regulament. Trebuie definite elementele în cazul cărora se poate exercita această competență, precum și condițiile în care se face această delegare. Este deosebit de important ca, pe parcursul activităților pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

 

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În temeiul articolului 43 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „tratatul”), Consiliul adoptă măsuri privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor. În scopul clarității, în cazul în care se aplică articolul 43 alineatul (3) din tratat, prezentul regulament ar trebui să precizeze în mod explicit faptul că măsurile vor fi adoptate de Consiliu în baza respectivului articol.

eliminat

Or. en

 

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prezentul regulament ar trebui să cuprindă toate elementele fundamentale ale organizării comune a piețelor (OCP) unice. În anumite cazuri, stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor este legată în mod indisolubil de aceste elemente fundamentale.

(4) Prezentul regulament ar trebui să cuprindă toate elementele fundamentale ale organizării comune a piețelor (OCP) unice. În general, stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor este legată în mod indisolubil de aceste elemente fundamentale.

Or. en

 

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Ar trebui să se aibă în vedere obiectivele stabilite de Comisia Europeană pentru viitoarea politică agricolă comună în ceea ce privește gestionarea sustenabilă a resurselor naturale, securitatea alimentară, activitatea agricolă în Europa, dezvoltarea regională echilibrată, competitivitatea agriculturii europene și simplificarea PAC.

Or. en

 

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Simplificarea normelor administrative de punere în aplicare a politicii agricole comune este deosebit de importantă pentru fermieri, însă fără ca aceasta să aibă ca rezultat o uniformizare excesivă a criteriilor care trebuie avute în vedere, care ar ignora particularitățile locale și regionale.

Or. en

 

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Prezentul regulament, precum și alte acte adoptate în temeiul articolului 43 din tratat, vizează descrierea produselor și trimiterile la pozițiile sau subpozițiile din Nomenclatura combinată. Modificările aduse nomenclaturii Tarifului Vamal Comun pot impune necesitatea introducerii de modificări tehnice subsecvente la aceste regulamente. Comisia ar trebui să poată adopta măsuri de punere în aplicare pentru a introduce astfel de modificări. În scopul asigurării clarității și a simplității, Regulamentul (CEE) nr. 234/79 din 5 februarie 1979 al Consiliului privind procedura de adaptare a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun utilizate pentru produsele agricole, care prevede în prezent o astfel de competență, ar trebui abrogat, iar competența ar trebui integrată în prezentul regulament.

(7) Prezentul regulament vizează descrierea produselor și trimiterile la pozițiile sau subpozițiile din Nomenclatura combinată. Modificările aduse nomenclaturii Tarifului Vamal Comun pot impune necesitatea introducerii de modificări tehnice subsecvente la prezentul regulament. Ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat. În scopul asigurării clarității și a simplității, Regulamentul (CEE) nr. 234/79 din 5 februarie 1979 al Consiliului privind procedura de adaptare a nomenclaturii Tarifului Vamal Comun utilizate pentru produsele agricole, care prevede în prezent o astfel de competență, ar trebui abrogat, iar o nouă procedură de adaptare ar trebui integrată în prezentul regulament.

Or. fr

 

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Pentru a ține seama de caracteristicile sectorului fructelor și legumelor și ale sectorului fructelor și legumelor prelucrate, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește stabilirea anilor de comercializare pentru produsele respective.

eliminat

Or. fr

 

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 12 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Ca măsură de urgență, intervenția publică pe piață ar trebui vizată numai în scopul stabilizării volatilității extreme a prețurilor, cauzată de o cerere excesivă temporară pe piața europeană. Aceasta nu ar trebui să fie utilizată pentru stabilizarea producției structurale excesive.

Or. en

 

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Din motive de claritate și transparență, ar trebui să se prevadă o structură comună pentru măsurile menționate mai sus, menținându-se în același timp politica urmată în fiecare sector. În acest scop, este necesar să se facă distincție între prețurile de referință și prețurile de intervenție, iar acestea din urmă să fie definite, în special precizându-se că numai prețurile de intervenție pentru intervenția publică corespund prețurilor administrate aplicate menționate la punctul 8 prima teză din anexa 3 la Acordul OMC privind agricultura (și anume sprijinirea prețurilor pe baza diferențelor de preț). În acest context, ar trebui să se înțeleagă faptul că intervenția pe piață poate lua forma unei intervenții publice, precum și alte forme de intervenție care nu utilizează indicații de prețuri stabilite ex ante.

(13) Din motive de claritate și transparență, ar trebui să se prevadă o structură comună pentru măsurile menționate mai sus, menținându-se în același timp politica urmată în fiecare sector. În acest scop, este necesar să se facă distincție între prețurile de referință și prețurile de intervenție, iar acestea din urmă să fie definite, în special precizându-se că numai prețurile de intervenție pentru intervenția publică corespund prețurilor administrate aplicate menționate la punctul 8 prima teză din anexa 3 la Acordul OMC privind agricultura (și anume sprijinirea prețurilor pe baza diferențelor de preț). De asemenea, ar trebui să se înțeleagă faptul că intervenția pe piață poate lua forma unei intervenții publice și a unui ajutor pentru depozitarea privată, precum și alte forme de intervenție care nu utilizează, în totalitate sau parțial, indicații de prețuri stabilite ex ante.

Or. en

 

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) După caz, pentru fiecare sector în cauză, având în vedere practica și experiența acumulate în cadrul OCP anterioare, schema de intervenție ar trebui să fie disponibilă în anumite perioade ale anului și ar trebui fie să fie deschisă în perioada respectivă cu titlu permanent, fie să fie deschisă în funcție de prețurile de piață.

(14) După caz, pentru fiecare sector în cauză, având în vedere practica și experiența acumulate în cadrul OCP anterioare, schema de intervenție publică ar trebui¸ori de câte ori există nevoia evidentă de a o activa, să fie disponibilă și ori să fie deschisă cu titlu permanent, ori să fie deschisă în funcție de prețurile de piață.

Or. en

 

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 16

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Prezentul regulament ar trebui să prevadă posibilitatea desfacerii produselor achiziționate în cadrul intervenției publice. Aceste măsuri ar trebui luate astfel încât să se evite perturbarea pieței, garantându-se egalitatea accesului la mărfuri și egalitatea de tratament a cumpărătorilor.

(16) Prezentul regulament ar trebui să prevadă posibilitatea desfacerii produselor achiziționate în cadrul intervenției publice. Este necesar ca aceste măsuri să fie luate astfel încât să se evite perturbarea pieței, să se garanteze egalitatea accesului la mărfuri și egalitatea de tratament a cumpărătorilor și să se asigure disponibilitatea produselor pentru programul de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune.

Or. en

 

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 16 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor în sectorul cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc și al cărnii de oaie și de capră sunt esențiale pentru înregistrarea prețurilor și pentru aplicarea mecanismelor de intervenție în aceste sectoare. Mai mult decât atât, acestea urmăresc obiectivul de a ameliora transparența pieței.

Or. en

 

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 16 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b) Ajutorul pentru depozitarea privată ar trebui să atingă obiectivele de stabilizare a piețelor și de asigurare a unui nivel de viață decent pentru comunitatea agricolă. Prin urmare, acesta ar trebui să fie activat nu numai de indicatori legați de prețurile de piață, ci și ca răspuns la situații de piață deosebit de dificile, îndeosebi la cele care au un impact semnificativ asupra marjelor de profit ale producătorilor agricoli.

Or. en

 

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 22

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) În vederea standardizării prezentării diferitelor produse în scopul de a se îmbunătăți transparența pieței, înregistrarea prețurilor și aplicarea măsurilor de intervenție pe piață sub forma intervenției publice și a depozitării private, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în privința grilelor Uniunii de clasificare a carcaselor în sectorul cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc și al cărnii de oaie și de capră.

(22) În vederea standardizării prezentării diferitelor produse în scopul de a se îmbunătăți transparența pieței, înregistrarea prețurilor și aplicarea măsurilor de intervenție pe piață sub forma intervenției publice și a depozitării private și pentru a ține seama de specificul progresului tehnic și al cerințelor sectoriale, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, și pentru a adapta și actualiza grilele utilizate în Uniune pentru clasificarea carcaselor în sectorul cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc și al cărnii de oaie și de capră.

Or. en

 

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Pentru a consolida și a completa instrumentele existente de gestionare a piețelor și pentru a asigura buna funcționare, ar trebui să se pună în aplicare un instrument bazat pe gestionarea privată a ofertei și pe coordonarea diferiților operatori. Acest instrument ar trebui să le permită asociațiilor recunoscute de organizații ale producătorilor cu o poziție adecvată pe piață să retragă opțional un anumit produs în cursul anului de comercializare.

Or. en

 

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 23 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b) Pentru a evita ca acest instrument să aibă efecte contrare obiectivelor PAC sau să afecteze buna funcționare a pieței interne, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește stabilirea normelor de funcționare și de activare a acestuia. În plus, pentru a garanta că acest instrument este compatibil cu legislația Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește normele de finanțare a acestuia, inclusiv în cazurile în care Comisia consideră necesară acordarea de ajutor pentru depozitarea privată.

Or. en

 

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Consumul de fructe, legume și produse lactate în rândul copiilor ar trebui să fie încurajat, inclusiv prin creșterea durabilă a proporției acestor produse în alimentația copiilor, în etapa în care se formează obiceiurile lor alimentare. Ar trebui, prin urmare, promovat ajutorul din partea Uniunii pentru finanțarea sau cofinanțarea furnizării de astfel de produse către copiii din instituțiile de învățământ.

(25) Pentru a determina formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor, aceștia ar trebui încurajați să consume fructe, legume și produse lactate, inclusiv prin creșterea durabilă a proporției acestor produse în alimentația copiilor, în etapa în care se formează obiceiurile lor alimentare. Ar trebui, prin urmare, promovat ajutorul din partea Uniunii pentru finanțarea sau cofinanțarea furnizării de astfel de produse către copiii din instituțiile de învățământ, din instituțiile preșcolare și din instituțiile care desfășoară activități extracurriculare. Astfel, aceste programe ar trebui să contribuie, de asemenea, la atingerea obiectivelor PAC, inclusiv la creșterea veniturilor agricultorilor, la stabilizarea piețelor și la securitatea aprovizionării, atât în prezent, cât și în viitor.

Or. en

 

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Pentru a asigura o gestiune bugetară corectă a programelor, ar trebui elaborate dispoziții adecvate pentru fiecare dintre ele. Ajutorul din partea Uniunii nu ar trebui utilizat pentru a înlocui finanțarea eventualelor programe naționale existente de încurajare a consumului de fructe în școli. Ținând seama de constrângerile bugetare, statele membre ar trebui totuși să poată înlocui contribuția lor financiară la programele cu contribuții din partea sectorului privat. Pentru ca programul lor de încurajare a consumului de fructe în școli să fie eficient, statele membre ar trebui să prevadă măsuri de însoțire pentru care statele membre ar trebui să fie autorizate să acorde un ajutor național.

(26) Pentru a asigura o gestiune bugetară corectă a programelor, ar trebui elaborate dispoziții adecvate pentru fiecare dintre ele. Ajutorul din partea Uniunii nu ar trebui utilizat pentru a înlocui finanțarea eventualelor programe naționale existente de încurajare a consumului de fructe, de legume și de produse lactate în școli. Ținând seama de constrângerile bugetare, statele membre ar trebui totuși să poată înlocui contribuția lor financiară la aceste eventuale programe naționale de încurajare a consumului de fructe și legume în școli cu contribuții din partea sectorului privat. Pentru ca programul lor de încurajare a consumului de fructe și legume în școli să fie eficient, statele membre ar trebui să prevadă măsuri de însoțire pentru care statele membre trebuie să fie autorizate să acorde un ajutor național.

Or. en

 

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 27

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Pentru a încuraja obiceiurile alimentare sănătoase în rândurile copiilor, a garanta utilizarea eficientă și orientată a fondurilor europene și a spori gradul de sensibilizare cu privire program, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește programul de încurajare a consumului de fructe în școli cu privire la: produsele neeligibile pentru program; grupul-țintă al programului; strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire; aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului; criteriile obiective pentru repartizarea ajutoarelor între statele membre, repartizarea orientativă a ajutoarelor între statele membre și metoda de realocare a ajutoarelor între statele membre pe baza cererilor primite; costurile eligibile pentru ajutor, inclusiv posibilitatea fixării unui plafon global pentru astfel de costuri; și obligația statelor membre participante de a face cunoscut rolul de subvenționare al programului.

(27) Pentru a asigura implementarea efectivă a programului în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru acesta, a garanta utilizarea eficientă și orientată a fondurilor europene și a spori gradul de sensibilizare cu privire schema de ajutoare, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli cu privire la: produsele neeligibile pentru program; grupul-țintă al programului; strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire; aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului; criteriile suplimentare referitoare la repartizarea orientativă și metoda de realocare a ajutoarelor între statele membre pe baza cererilor primite; costurile eligibile pentru ajutor, inclusiv posibilitatea fixării unui plafon global pentru astfel de costuri; monitorizare și evaluare; și stabilirea condițiilor în care statele membre acționează pentru a face cunoscută participarea lor la programul de sprijin și a atrage atenția asupra rolului de subvenționare al Uniunii.

Or. en

 

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 28

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Pentru a ține seama de evoluția tendințelor în cazul consumului de produse lactate și de inovațiile și evoluțiile de pe piața produselor lactate, pentru a se asigura că beneficiarii și solicitanții corespunzători sunt eligibili pentru ajutoare și a spori gradul de sensibilizare cu privire la schema de ajutoare, ar trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la sistemul de distribuire a laptelui în școli în ceea ce privește: produsele eligibile pentru program; strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor și grupul țintă al schemei; condițiile de acordare a ajutorului; constituirea unei garanții de executare în cazul virării unui avans din ajutor; monitorizare și evaluare; și obligația instituțiilor de învățământ de a face cunoscut rolul de subvenționare al schemei.

(28) Pentru a asigura implementarea efectivă a programului în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru acesta, pentru a se asigura că beneficiarii și solicitanții corespunzători sunt eligibili pentru ajutoare și a spori gradul de sensibilizare cu privire la schema de ajutoare, ar trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la sistemul de distribuire a laptelui în școli în ceea ce privește: produsele eligibile pentru program; strategiile naționale sau regionale urmează să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor și grupul țintă al schemei; aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului; condițiile de acordare a ajutorului; constituirea unei garanții de executare în cazul virării unui avans din ajutor; monitorizare și evaluare; și stabilirea condițiilor în care statele membre acționează pentru a face cunoscută participarea lor la programul de sprijin și a atrage atenția asupra rolului de subvenționare al Uniunii.

Or. en

 

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a) Comisia ar trebui să ia în considerarea propunerea unor scheme concepute să promoveze consumul în școli al altor produse decât fructele și legumele și produsele lactate.

Or. en

 

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 29

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Schema de ajutoare pentru organizațiile de producători de hamei se utilizează într-un singur stat membru. Pentru a crea flexibilitate și pentru a armoniza abordarea din acest sector cu cea din celelalte sectoare, schema de ajutoare ar trebui eliminată, menținându-se posibilitatea de a sprijini organizațiile de producători în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală.

eliminat

Or. en

 

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 31

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Pentru a se asigura că ajutoarele furnizate organizațiilor de operatori din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă își ating obiectivul de ameliorare a calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă și pentru a se asigura că organizațiile de operatori din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă își respectă obligațiile, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la condițiile de autorizare a organizațiilor de operatori în scopul schemei de ajutoare, de suspendare sau de retragere a acestei autorizări, precum și cu privire la măsurile eligibile pentru finanțare din partea Uniunii, la acordarea de fonduri din partea Uniunii destinate unor măsuri speciale, la activitățile și costurile neeligibile pentru finanțare din partea Uniunii, la selectarea și aprobarea programelor de lucru și la prevederea obligației de a constitui o garanție.

(31) Pentru a se asigura că ajutoarele furnizate organizațiilor de operatori din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă își ating obiectivul de ameliorare a calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă și pentru a se asigura că organizațiile de producători sau organizațiile interprofesionale își respectă obligațiile, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta anumite acte în conformitate cu articolul 290 din tratat cu privire la condițiile de autorizare a organizațiilor de producători sau a organizațiilor interprofesionale în scopul schemei de ajutoare, de refuzare, de suspendare sau de retragere a acestei autorizări, precum și cu privire la detaliile măsurilor eligibile pentru finanțare din partea Uniunii, la acordarea de fonduri din partea Uniunii destinate unor măsuri speciale, la activitățile și costurile neeligibile pentru finanțare din partea Uniunii, la selectarea și aprobarea programelor de lucru și la prevederea obligației de a constitui o garanție.

Or. en

 

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 32

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Prezentul regulament face distincție între, pe de o parte, fructe și legume, care cuprind fructele și legumele destinate comercializării și fructele și legumele destinate prelucrării, și, pe de altă parte, fructele și legumele prelucrate. Normele privind organizațiile de producători, programele operaționale și contribuția financiară a Uniunii se aplică numai în cazul fructelor și legumelor și în cazul fructelor și legumelor destinate exclusiv prelucrării.

(32) Prezentul regulament face distincție între, pe de o parte, fructe și legume, care cuprind fructele și legumele destinate comercializării ca produse proaspete și fructele și legumele destinate prelucrării, și, pe de altă parte, fructele și legumele prelucrate.

Or. en

 

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) Pentru a asigura o mai mare eficiență a programelor operaționale în sectorul fructelor și al legumelor, în special a măsurilor de prevenire și de gestionare a crizelor, acestea ar trebui să fie puse în aplicare de către structuri având o poziție adecvată pe piață. Prin urmare, este important ca asociațiile organizațiilor de producători să fie încurajate să prezinte și să gestioneze, în totalitate sau parțial, programe operaționale și măsuri de prevenire și de gestionare a crizelor.

Or. en

 

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Considerentul 35

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35) Ar trebui acordat sprijin pentru constituirea grupurilor de producători pentru toate sectoarele din toate statele membre în cadrul politicii de dezvoltare rurală, așadar sprijinul specific în sectorul fructelor și legumelor ar trebui eliminat.

(35) Ar trebui acordat sprijin pentru constituirea grupurilor de producători pentru toate sectoarele din toate statele membre în cadrul politicii de dezvoltare rurală, așadar sprijinul specific acordat pentru constituirea acestor grupuri în sectorul fructelor și al legumelor trebuie eliminat. Acest sprijin nu ar trebui să denatureze condițiile de concurență echitabile pentru fermieri și organizațiile lor de producători de pe piața internă.

Or. en

 

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Considerentul 40

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40) Una dintre măsurile-cheie eligibile pentru programele naționale de sprijin ar trebui să fie promovarea și comercializarea vinurilor din Uniune în țările terțe. Date fiind efectele structurale pozitive pe care le au asupra sectorului vitivinicol, activitățile de restructurare și de reconversie ar trebui să fie sprijinite în continuare. Ar trebui să fie disponibil și un sprijin pentru investițiile în sectorul vitivinicol destinate să amelioreze performanța economică a întreprinderilor în sine. Sprijinul pentru distilarea produselor secundare ar trebui să fie o măsură pusă la dispoziția statelor membre care doresc să recurgă la un astfel de instrument pentru a garanta calitatea vinului și pentru a proteja totodată mediul.

(40) Una dintre măsurile-cheie eligibile pentru programele naționale de sprijin ar trebui să fie promovarea și comercializarea vinurilor din Uniune în Uniune și în țările terțe. Având în vedere importanța acestora pentru competitivitatea sectorului vitivinicol european, un sprijin ar trebui să fie disponibil și pentru activitățile de cercetare și dezvoltare. Date fiind efectele structurale pozitive pe care le au asupra sectorului vitivinicol, activitățile de restructurare și de reconversie ar trebui să fie sprijinite în continuare. Ar trebui să fie disponibil și un sprijin pentru investițiile în sectorul vitivinicol destinate să amelioreze performanța economică a întreprinderilor în sine. Sprijinul pentru distilarea produselor secundare ar trebui să fie o măsură pusă la dispoziția statelor membre care doresc să recurgă la un astfel de instrument pentru a garanta calitatea vinului și pentru a proteja totodată mediul.

Or. en

 

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Considerentul 42

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42) Dispozițiile referitoare la sprijinul pentru viticultori prin repartizarea drepturilor la plată, conform celor hotărâte de statele membre, au dobândit caracter definitiv. Prin urmare, singurul sprijin de acest tip care poate fi acordat este cel hotărât de statele membre până la data de 1 decembrie 2013 în temeiul articolului 137 din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)799] și în condițiile stabilite în dispoziția respectivă.

eliminat

Or. en

 

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Considerentul 43

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43) Pentru a se asigura că programele de sprijin pentru sectorul vitivinicol își îndeplinesc obiectivele și că există o utilizare orientată a fondurilor europene, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, referitoare la norme: privind responsabilitatea pentru cheltuieli între data primirii programelor de sprijin și a modificării programelor de sprijin și data punerii lor în aplicare; privind criteriile de eligibilitate pentru măsurile de sprijin, tipul de cheltuieli și de operațiuni eligibile pentru sprijin, măsurile neeligibile pentru sprijin și nivelul maxim al sprijinului pentru fiecare măsură; privind modificarea programelor de sprijin după ce au devenit aplicabile; privind cerințele și pragurile aplicabile plăților în avans, inclusiv cerința constituirii unei garanții în cazul efectuării unei plăți în avans; care conțin dispoziții generale și definiții necesare în scopul implementării programelor de sprijin; vizând să evite utilizarea abuzivă a măsurilor de sprijin și dubla finanțare a proiectelor; în temeiul cărora producătorii să retragă produsele secundare de vinificație, precum și excepții de la această obligație pentru a se evita o sarcină administrativă suplimentară și dispoziții pentru certificarea voluntară a distileriilor; care să stabilească cerințe adresate statelor membre pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin, precum și restricții pentru a garanta compatibilitatea cu sfera de aplicare a măsurilor de sprijin; privind plățile către beneficiari, inclusiv plățile prin intermediarii din asigurări.

(43) Pentru a se asigura că programele de sprijin pentru sectorul vitivinicol își îndeplinesc obiectivele și că există o utilizare orientată a fondurilor europene, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, referitoare la norme: privind responsabilitatea pentru cheltuieli între data primirii programelor de sprijin și a modificării programelor de sprijin și data punerii lor în aplicare; privind criteriile de eligibilitate pentru măsurile de sprijin, tipul de cheltuieli și de operațiuni eligibile pentru sprijin, măsurile neeligibile pentru sprijin și nivelul maxim al sprijinului pentru fiecare măsură; privind modificarea programelor de sprijin după ce au devenit aplicabile; privind cerințele și pragurile aplicabile plăților în avans, inclusiv cerința constituirii unei garanții în cazul efectuării unei plăți în avans; vizând să evite utilizarea abuzivă a măsurilor de sprijin și dubla finanțare a proiectelor; în temeiul cărora producătorii să retragă produsele secundare de vinificație, precum și excepții de la această obligație pentru a se evita o sarcină administrativă suplimentară și dispoziții pentru certificarea voluntară a distileriilor; care să stabilească cerințe adresate statelor membre pentru punerea în aplicare a măsurilor de sprijin, precum și restricții pentru a garanta compatibilitatea cu sfera de aplicare a măsurilor de sprijin; privind plățile către beneficiari, inclusiv plățile prin intermediarii din asigurări.

Or. en

 

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Considerentul 44

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Apicultura este caracterizată prin diversitatea condițiilor de producție și prin gradele diferite de rentabilitate, precum și prin răspândirea și varietatea operatorilor economici atât la nivelul producției, cât și la cel al comercializării. De asemenea, ținând cont de răspândirea varoozei în cursul ultimilor ani în mai multe state membre și de dificultățile pe care această boală le provoacă pentru producția de miere, este în continuare necesară o acțiune la nivelul Uniunii deoarece varooza este o boală care nu poate fi eradicată complet și care trebuie tratată cu produse autorizate. Date fiind aceste condiții și pentru a îmbunătăți producția și comercializarea produselor apicole în Uniune, ar trebui să se elaboreze, o dată la trei ani, programe naționale pentru acest sector în vederea ameliorării condițiilor generale de producție și de comercializare a produselor apicole. Este necesar ca aceste programe naționale să fie finanțate parțial de Uniune.

(44) Apicultura este caracterizată prin diversitatea condițiilor de producție și prin gradele diferite de rentabilitate, precum și prin răspândirea și varietatea operatorilor economici atât la nivelul producției, cât și la cel al comercializării. De asemenea, ținând cont de creșterea incidenței anumitor tipuri de invazii ale gândacilor de stup și de extinderea varoozei în cursul ultimilor ani în mai multe state membre și de dificultățile pe care această boală le provoacă pentru producția de miere, este în continuare necesară o acțiune coordonată la nivelul Uniunii, ca parte a politicii veterinare europene, deoarece varooza este o boală care nu poate fi eradicată complet și care trebuie tratată cu produse autorizate. Date fiind aceste condiții, cu scopul de a îmbunătăți sănătatea albinelor și producția și comercializarea produselor apicole în Uniune, ar trebui să se elaboreze, o dată la trei ani, programe naționale pentru acest sector în vederea ameliorării condițiilor generale de producție și de comercializare a produselor apicole. Este necesar ca aceste programe naționale să fie finanțate parțial de Uniune.

Or. en

 

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Considerentul 45

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(45) Pentru a se asigura o utilizare orientată a fondurilor Uniunii în sectorul apicol, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la cu privire la măsurile care ar putea fi incluse în programele apicole, la normele privind obligațiile referitoare la conținutul programelor naționale, la elaborarea acestora și la studiile aferente, precum și la condițiile de acordare a contribuției financiare din partea Uniunii pentru fiecare stat membru participant.

(45) Pentru a se asigura o utilizare orientată a fondurilor Uniunii în sectorul apicol, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la detaliile măsurilor care ar putea fi incluse în programele apicole, la normele privind obligațiile referitoare la conținutul programelor naționale, la elaborarea acestora și la studiile aferente, precum și la condițiile de acordare a contribuției financiare din partea Uniunii pentru fiecare stat membru participant.

Or. en

 

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Considerentul 48 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(48a) Una dintre măsurile-cheie eligibile pentru programele naționale de sprijin ar trebui să fie promovarea și comercializarea produselor agricole ale Uniunii în Uniune și în țările terțe.

Or. en

 

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Considerentul 50

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50) Pentru a garanta că toate produsele sunt de calitate bună, corectă și vandabilă și fără a se aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, un standard de comercializare general de bază, astfel cum este cel prevăzut în comunicarea Comisiei menționată anterior, este considerat adecvat pentru produsele care nu fac obiectul unor standarde de comercializare pe sectoare sau pe produse. Atunci când aceste produse se conformează unui standard internațional aplicabil, după caz, ele ar trebui considerate ca fiind conforme cu standardul general de comercializare.

(50) Pentru a garanta că toate produsele sunt de calitate bună, corectă și vandabilă și fără a se aduce atingere dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare, un standard de comercializare general de bază, astfel cum este cel prevăzut în comunicarea Comisiei menționată anterior, este considerat adecvat pentru produsele care nu fac obiectul unor standarde de comercializare pe sectoare sau pe produse. Atunci când aceste produse se conformează unui standard internațional aplicabil, după caz, ele ar trebui considerate ca fiind conforme cu standardul general de comercializare. Fără a aduce atingere legislației Uniunii și bunei funcționări a pieței, statele membre ar trebui totuși să aibă în continuare competența de a adopta sau de a menține dispoziții naționale privind sectoarele sau produsele cărora li se aplică standardul general de comercializare sau dispoziții naționale privind sectoarele sau produsele cărora li se aplică standarde speciale de comercializare, în cazul elementelor nearmonizate în mod expres de prezentul regulament.

Or. en

 

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Considerentul 53 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53a) Standardele de comercializare ar trebui să fie clar divizate între normele obligatorii și mențiunile rezervate facultative. Mențiunile rezervate facultative ar trebui să sprijine în continuare obiectivele standardelor de comercializare, domeniul lor de aplicare fiind astfel limitat la produsele menționate în anexa I la tratate.

Or. en

 

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Considerentul 53 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53b) Având în vedere obiectivele prezentului regulament și în interesul clarității, mențiunile rezervate facultative existente ar trebui să intre, de acum înainte, sub incidența prezentului regulament.

Or. en

 

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Considerentul 54

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(54) Ținând seama de interesul consumatorilor de a obține informații adecvate și transparente referitoare la produse, ar trebui să fie posibil să se stabilească locul de proveniență agricolă, de la caz la caz în funcție de nivelul geografic adecvat, luând totodată în considerare particularitățile anumitor sectoare, îndeosebi în cazul produselor agricole prelucrate.

(54) Ținând seama de interesul consumatorilor de a obține informații adecvate și transparente referitoare la produse, ar trebui să fie posibil să se stabilească locul de proveniență agricolă, de la caz la caz în funcție de nivelul geografic adecvat, fără a uita că o informare incompletă și incorectă poate afecta rețeaua economică și de producție a teritoriului în cauză și luând totodată în considerare particularitățile regionale ale anumitor sectoare, îndeosebi în cazul produselor agricole prelucrate.

Or. en

 

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Considerentul 56

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(56) Este necesar să se prevadă norme speciale referitoare la produsele importate din țări terțe dacă dispozițiile naționale în vigoare în țările terțe justifică derogări de la standardele de comercializare, în cazul în care se garantează echivalența lor cu legislația Uniunii.

(56) Este necesar să se prevadă norme speciale referitoare la produsele importate din țări terțe, de adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară menționată la articolul 43 alineatul (2) din tratat, care să definească condițiile în conformitate cu care produsele importate sunt considerate ca prezentând un nivel echivalent de conformitate cu cerințele Uniunii privind standardele de comercializare și care să permită măsuri de derogare de la regulile conform cărora produsele trebuie comercializate în Uniune numai în conformitate cu standardele respective. Ester, de asemenea, recomandabil să se stabilească normele privind implementarea standardelor de comercializare aplicabile produselor exportate din Uniune.

Or. en

 

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Considerentul 58

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58) Pentru a reacționa la schimbările survenite în situația pieței, ținând seama de specificitatea fiecărui sector, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește anumite acte prin care să adopte, să modifice și să prevadă derogări de la cerințele referitoare la standardul de comercializare general, precum și norme privind conformitatea cu acesta.

(58) Pentru a reacționa la schimbările survenite în situația pieței, ținând seama de specificitatea fiecărui sector, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește anumite acte prin care să adopte norme detaliate cu privire la standardele de comercializare generale și să modifice și să prevadă derogări de la cerințele referitoare la standardul de comercializare general, precum și norme privind conformitatea cu acesta.

Or. en

 

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Considerentul 61

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(61) Pentru a ține seama de particularitățile schimburilor comerciale dintre Uniune și anumite țări terțe, de caracterul special al anumitor produse agricole și de specificitatea fiecărui sector, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la o toleranță pentru fiecare standard de comercializare după depășirea căreia întregul lot de produse ar trebui considerat ca nerespectând standardul, cu privire la norme care să definească condițiile în conformitate cu care produsele importate sunt considerate ca prezentând un nivel echivalent de conformitate cu cerințele din Uniune privind standardele de comercializare și care să permită măsuri de derogare de la regulile conform cărora produsele trebuie comercializate în Uniune numai în conformitate cu standardele respective, precum și cu privire la stabilirea normelor referitoare la aplicarea standardelor de comercializare pentru produsele exportate din Uniune.

(61) Pentru a ține seama de caracterul special al anumitor produse agricole și de specificitatea fiecărui sector, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la o toleranță pentru fiecare standard de comercializare după depășirea căreia întregul lot de produse ar trebui considerat ca nerespectând standardul.

Or. en

 

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Considerentul 69

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(69) Pentru a ține seama de particularitățile producției în zona geografică delimitată, cu scopul de a garanta calitatea și trasabilitatea produsului și de a garanta drepturile sau interesele legitime ale producătorilor sau ale operatorilor, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la: principiile de delimitare a zonei geografice și definițiile, restricțiile și derogările legate de producția din aria geografică delimitată; condițiile în care caietul de sarcini poate include cerințe suplimentare și elementele caietului de sarcini; tipul de solicitant care poate cere protecția unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice; procedurile care trebuie urmate în cazul unei cereri de protecție a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, inclusiv procedurile prealabile de la nivel național, examinarea de către Comisie, procedurile de opoziție și procedura referitoare la modificarea, anularea sau conversia denumirilor de origine protejate sau ale indicațiilor geografice protejate; procedurile aplicabile cererilor transfrontaliere; procedurile aplicabile cererilor care vizează arii geografice dintr-o țară terță; data de la care se aplică protecția; procedurile referitoare la modificări ale caietelor de sarcini și data la care intră în vigoare o modificare.

(69) Pentru a ține seama de particularitățile producției în zona geografică delimitată, cu scopul de a garanta calitatea și trasabilitatea produsului și de a garanta drepturile sau interesele legitime ale producătorilor sau ale operatorilor, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la: detaliile suplimentare referitoare la principiile de delimitare a zonei geografice și definițiile, restricțiile și derogările legate de producția din aria geografică delimitată; condițiile în care caietul de sarcini poate include cerințe suplimentare și elementele caietului de sarcini; tipul de solicitant care poate cere protecția unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice; procedurile care trebuie urmate în cazul unei cereri de protecție a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice, inclusiv procedurile prealabile de la nivel național, examinarea de către Comisie, procedurile de opoziție și procedura referitoare la modificarea, anularea sau conversia denumirilor de origine protejate sau ale indicațiilor geografice protejate; procedurile aplicabile cererilor transfrontaliere; procedurile aplicabile cererilor care vizează arii geografice dintr-o țară terță; data de la care se aplică protecția; procedurile referitoare la modificări ale caietelor de sarcini și data la care intră în vigoare o modificare.

Or. en

 

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Considerentul 70

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(70) Pentru a garanta o protecție adecvată și a asigura că autoritățile competente și operatorii economici nu sunt afectați de aplicarea prezentului regulament în ceea ce privește denumirile de vinuri cărora li s-a acordat protecție înainte de 1 august 2009, trebuie să se acorde Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește adoptarea unor restricții referitoare la denumirea protejată și dispoziții tranzitorii privind denumirile vinurilor recunoscute de statele membre ca denumiri de origine sau ca indicații geografice până la 1 august 2009, procedura preliminară la nivel național, vinurile introduse pe piață sau etichetate înainte de o anumită dată și modificările caietelor de sarcini.

eliminat

Or. en

 

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Considerentul 74

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(74) Din acest motiv, este necesar să se prevadă norme ale Uniunii referitoare la etichetare. precum și pentru a asigura eficiența certificării, a aprobării și a procedurilor de control și pentru a garanta interesele legitime ale operatorilor, precum și faptul că operatorii economici nu sunt afectați, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la unele circumstanțe excepționale care justifică omiterea trimiterii la mențiunile „denumire de origine protejată ” sau „ indicație geografică protejată ”, cu privire la prezentarea și utilizarea altor indicații de etichetare decât cele prevăzute în prezentul regulament, la anumite indicații obligatorii, la indicații facultative și la prezentare, la măsurile necesare în ceea ce privește etichetarea și prezentarea vinurilor care poartă o denumire de origine sau o indicație geografică, a căror denumire de origine sau indicație geografică respectă cerințele necesare, la vinul introdus pe piață și etichetat înainte de 1 august 2009 și la derogările referitoare la etichetare și prezentare.

(74) Din acest motiv, este necesar să se prevadă norme ale Uniunii referitoare la etichetare. precum și pentru a asigura eficiența certificării, a aprobării și a procedurilor de control și pentru a garanta interesele legitime ale operatorilor, precum și faptul că operatorii economici nu sunt afectați, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la unele circumstanțe excepționale care justifică omiterea trimiterii la mențiunile „denumire de origine protejată ” sau „ indicație geografică protejată ”, cu privire la prezentarea și utilizarea altor indicații de etichetare decât cele prevăzute în prezentul regulament, la anumite indicații obligatorii, la indicații facultative și la prezentare, la măsurile necesare în ceea ce privește etichetarea și prezentarea vinurilor care poartă o denumire de origine sau o indicație geografică, a căror denumire de origine sau indicație geografică respectă cerințele necesare, la vinul introdus pe piață și etichetat înainte de 1 august 2009 și la derogările referitoare la etichetare a exporturilor și prezentare.

Or. en

 

 

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Considerentul 77

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(77) Este necesar să se stabilească anumite practici oenologice și restricții asociate producției de vin, în special în ceea ce privește cupajul și utilizarea anumitor tipuri de must de struguri, suc de struguri și struguri proaspeți originari din țări terțe. Pentru a respecta standardele internaționale, pentru practicile oenologice suplimentare, Comisia ar trebui să se bazeze, ca regulă generală, pe practicile oenologice recomandate de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV).

(77) Este necesar să se stabilească anumite practici oenologice și restricții asociate producției de vin, în special în ceea ce privește cupajul și utilizarea anumitor tipuri de must de struguri, suc de struguri și struguri proaspeți originari din țări terțe. Pentru a respecta standardele internaționale Comisia ar trebui să se bazeze, ca regulă generală, pe practicile oenologice recomandate de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV) atunci când prezintă propuneri referitoare la practici oenologice suplimentare.

Or. en

 

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Considerentul 82 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(82a) Din motive economice, sociale, de mediu și de amenajare a teritoriului în zonele rurale cu tradiție viticolă și în afară de cerințele de menținere a controlului, a diversității, a prestigiului și a calității produselor vitivinicole europene, sistemul actual al drepturilor de plantare în sectorul viticol ar trebui menținut cel puțin până în 2030.

Or. en

 

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Considerentul 83

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(83) După încheierea sistemului de contingente, vor fi în continuare necesare instrumente specifice destinate asigurării unui echilibru corect al drepturilor și obligațiilor între întreprinderile producătoare de zahăr și producătorii de sfeclă de zahăr. Prin urmare, trebuie stabilite dispozițiile standard care să reglementeze acordurile dintre aceștia.

(83) În sectorul zahărului sunt necesare instrumente specifice destinate asigurării unui echilibru corect al drepturilor și obligațiilor între întreprinderile producătoare de zahăr și producătorii de sfeclă de zahăr. Prin urmare, trebuie stabilite dispozițiile standard care să reglementeze acordurile dintre aceștia.

Or. en

 

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Considerentul 84

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(84) Pentru a ține seama de particularitățile sectorului zahărului și de interesele tuturor părților, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, cu privire la acordurile menționate, îndeosebi cu privire la condițiile care reglementează achiziționarea, livrarea, preluarea și plata sfeclei de zahăr.

(84) Pentru a ține seama de particularitățile sectorului zahărului și de interesele tuturor părților, ar trebui să se prevadă o serie de norme cu privire la acordurile menționate, îndeosebi cu privire la condițiile care reglementează achiziționarea, livrarea, preluarea și plata sfeclei de zahăr.

Or. en

 

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Considerentul 84 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(84a) Pentru a le permite producătorilor de sfeclă să încheie perioada de adaptare la reforma profundă realizată în 2006 în sectorul zahărului și pentru a continua eforturile de creștere a competitivității care au fost depuse de atunci, actualul regim de cote ar trebui să fie prelungit până la sfârșitul anului de comercializare 2019-2020. În acest context, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a atribui cote de producție statelor membre care au renunțat la toate cotele lor în 2006.

Or. en

 

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Considerentul 84 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(84b) Tensiunile considerabile recurente observate pe piața europeană a zahărului impun instituirea unui mecanism care, atât timp cât este necesar, introduce pe piața internă zahăr peste cotă în aceleași condiții ca în cazul zahărului căruia i se aplică o cotă. În același timp, acest mecanism ar trebui să permită efectuarea unor importuri suplimentare fără taxe pentru a asigura că piața zahărului din Uniune dispune de materie primă suficientă și pentru a menține echilibrul structural al acestei piețe.

Or. en

 

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Considerentul 84 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(84c) În vederea eliminării definitive a sistemului de contingente după 2020, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului și Consiliului, până la 1 iulie 2018, un raport privind procedurile corespunzătoare de încheiere a sistemului existent de contingente și viitorul sectorului după eliminarea cotelor în 2020, însoțit de propunerile necesare pregătirii întregului sector pentru ceea ce va urma după 2020. De asemenea, Comisia ar trebui să prezinte, înainte de 31 decembrie 2014, un raport privind funcționarea lanțului de aprovizionare în sectorul zahărului din Uniune.

Or. en

 

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Considerentul 85

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(85) Organizațiile de producători și asociațiile acestora pot juca un rol util în concentrarea ofertei și în promovarea bunelor practici. Organizațiile interprofesionale pot juca un rol important în facilitarea dialogului dintre actorii din lanțul de aprovizionare și în promovarea bunelor practici și a transparenței pieței. Normele existente referitoare la definirea și recunoașterea acestor organizații și a asociațiilor lor, aplicabile în anumite sectoare, ar trebui, așadar, să fie armonizate, raționalizate și extinse pentru a prevedea recunoașterea la cerere în baza statutelor stabilite în dreptul UE în toate sectoarele.

(85) Organizațiile de producători și asociațiile acestora pot juca un rol util în concentrarea ofertei, ameliorarea comercializării, corectarea dezechilibrelor din lanțul de valori și promovarea bunelor practici și mai ales în atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat, în special a obiectivului de stabilizare a veniturilor producătorilor, inclusiv prin punerea la dispoziția membrilor lor a unor instrumente de gestionare a riscurilor, prin îmbunătățirea comercializării, prin concentrarea ofertei și prin negocierea contractelor, consolidând astfel puterea de negociere a producătorilor.

Or. en

 

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Considerentul 85 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(85a) Organizațiile interprofesionale pot juca un rol important în facilitarea dialogului dintre actorii din lanțul de aprovizionare și în promovarea bunelor practici și a transparenței pieței.

Or. en

 

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Considerentul 85 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(85b) Normele existente referitoare la definirea și recunoașterea acestor organizații de producători și a asociațiilor lor, precum și a organizațiilor interprofesionale aplicabile în anumite sectoare, ar trebui, așadar, armonizate, raționalizate și extinse pentru a prevedea recunoașterea la cerere în baza statutelor stabilite în conformitate cu prezentul regulament pentru toate sectoarele. În special, este esențial ca criteriile de recunoaștere și statutele organizațiilor de producători stabilite în conformitate cu normele comunitare ar trebui să asigure că aceste organisme sunt constituite la inițiativa agricultorilor, care stabilesc în mod democratic politica generală a organizației și care decid cu privire la funcționarea sa internă.

Or. en

 

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Considerentul 87

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(87) În ceea ce privește sectorul plantelor vii, al cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, al ouălor și cărnii de pasăre, ar trebui să se prevadă posibilitatea de a adopta anumite măsuri pentru a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței, ceea ce ar putea contribui la stabilizarea piețelor și la garantarea unui nivel de viață decent pentru comunitatea agricolă în cauză.

(87) Ar trebui să se prevadă posibilitatea de a adopta anumite măsuri pentru a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței, ceea ce ar putea contribui la stabilizarea piețelor și la garantarea unui nivel de viață decent pentru comunitatea agricolă în cauză.

Or. en

 

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Considerentul 88

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(88) În scopul de a încuraja inițiativele organizațiilor de producători, ale asociațiilor acestora și ale organizațiilor interprofesionale de a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu excepția inițiativei privind retragerea de pe piață, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește măsurile privind sectorul plantelor vii, al cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, al ouălor și al cărnii de pasăre cu scopul de a îmbunătăți calitatea, de a promova o mai bună organizare a producției, a prelucrării și a comercializării, de a facilita înregistrarea tendințelor prețurilor de piață și de a permite elaborarea unor previziuni pe termen scurt și lung pe baza mijloacelor de producție utilizate.

(88) În scopul de a încuraja inițiativele organizațiilor de producători, ale asociațiilor acestora și ale organizațiilor interprofesionale de a facilita adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu excepția inițiativei privind retragerea de pe piață, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte în conformitate cu articolul 290 din tratat cu scopul de a îmbunătăți calitatea, de a promova o mai bună organizare a producției, a prelucrării și a comercializării, de a facilita înregistrarea tendințelor prețurilor de piață și de a permite elaborarea unor previziuni pe termen scurt și lung pe baza mijloacelor de producție utilizate.

Or. en

 

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Considerentul 90

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(90) Întrucât contractele scrise și formale nu sunt reglementate de legislația Uniunii, statele membre, conform propriilor sisteme legislative în materie de contracte, pot prevedea obligativitatea încheierii unor astfel de contracte, asigurând în același timp respectarea dreptului Uniunii și mai ales buna funcționare a pieței interne și a organizării comune a piețelor. Având în vedere diversitatea situațiilor constatate în Uniune, pentru a respecta principiul subsidiarității, o astfel de decizie ar trebui să rămână la latitudinea statelor membre. Cu toate acestea, în sectorul laptelui și al produselor lactate, pentru a se asigura că respectivele contracte sunt conforme unor standarde minime adecvate și pentru a garanta buna funcționare a pieței interne și a organizării comune a piețelor, ar trebui să se stabilească anumite condiții de bază la nivelul Uniunii pentru utilizarea acestor contracte. Întrucât statutul unora dintre cooperativele de produse lactate poate cuprinde deja reguli cu efect similar, aceste cooperative ar trebui scutite, în scopul simplificării, de obligația de a încheia contracte. Pentru a asigura eficacitatea unei astfel de scheme, aceasta ar trebui să se aplice și în cazul în care intermediarii colectează laptele de la fermieri în vederea livrării către prelucrători.

eliminat

Or. en

 

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Considerentul 90 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(90a) Utilizarea unor contracte scrise care respectă anumite condiții de formă, încheiate înainte de livrare, conținând elemente de bază, este puțin răspândită. Totuși, astfel de contracte ar putea contribui la consolidarea responsabilității operatorilor, ca în cazul lanțului produselor lactate și la creșterea sensibilizării în ceea ce privește necesitatea de a lua în considerare, în mai mare măsură, semnalele pieței, la ameliorarea transmiterii prețurilor și la adaptarea ofertei la cerere, precum și la evitarea anumitor practici comerciale inechitabile.

Or. en

 

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Considerentul 90 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(90b) În absența unei reglementări la nivelul Uniunii referitoare la aceste contracte, statelor membre ar trebui să li se permită ca, în cadrul propriilor lor sisteme de drept al contractelor, să impună obligativitatea utilizării unor astfel de contracte, cu condiția respectării dreptului Uniunii, îndeosebi în ceea ce privește buna funcționare a pieței interne și organizarea comună a pieței. Având în vedere diversitatea situațiilor care există în privința dreptului contractelor în Uniune, este indicat ca, în interesul principiului subsidiarității, o astfel de decizie să rămână la latitudinea statelor membre. Ar trebui să se aplice condiții egale tuturor livrărilor pe un anumit teritoriu. Prin urmare, dacă un stat membru stabilește că orice livrare pe teritoriul său, efectuată de un agricultor către un prelucrător, urmează să se facă în baza unui contract scris între părți, această obligație ar trebui să se aplice și livrărilor provenite din alte state membre, dar nu este necesar să se aplice livrărilor către alte state membre. În conformitate cu principiul subsidiarității, statele membre ar trebui să fie cele care decid dacă să solicite primului cumpărător să îi facă o ofertă scrisă unui agricultor pentru a încheia un astfel de contract.

Or. en

 

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Considerentul 91

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(91) Pentru a asigura o dezvoltare rațională a producției și a asigura astfel un nivel de viață decent producătorilor de produse lactate, ar trebui consolidată puterea lor de negociere cu prelucrătorii, ceea ce ar duce la o distribuție mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Prin urmare, pentru a îndeplini aceste obiective ale PAC, ar trebui adoptată o dispoziție în temeiul articolului 42 și al articolului 43 alineatul (2) din tratat cu scopul de a permite organizațiilor de producători constituite de fermierii producători de produse lactate sau asociațiilor acestora să negocieze clauzele contractuale, inclusiv prețul, pentru o parte din producția membrilor lor sau pentru toată producția membrilor lor care dețin o fermă producătoare de produse lactate. În vederea menținerii unei concurențe eficiente pe piața produselor lactate, această posibilitate ar trebui să fie supusă unor limite cantitative adecvate.

eliminat

Or. en

 

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Considerentul 91 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(91a) Pentru a asigura o dezvoltare viabilă a producției și un nivel de viață decent pentru fermieri, ar trebui consolidată puterea lor de negociere cu potențialii cumpărători, ceea ce ar duce la o distribuție mai echitabilă a valorii adăugate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Pentru a îndeplini aceste obiective ale politicii agricole comune ar trebui adoptată o dispoziție în temeiul articolului 42 și, în conformitate cu procedura legislativă ordinară stabilită la articolul 43 alineatul (2) din tratat, care să le permită organizațiilor de producători constituite exclusiv din fermieri sau din asociații ale acestora să negocieze cu un cumpărător clauzele oricăror contracte, inclusiv prețul pentru producția tuturor membrilor lor sau pentru o parte a acestora, astfel încât cumpărătorii fie împiedicați să impună prețuri mai scăzute decât costurile de producție. Cu toate acestea, pentru a beneficia de respectiva dispoziție, ar trebui să fie eligibile numai organizațiile de producători care doresc și reușesc să fie recunoscute. În plus, dispoziția în cauză nu ar trebui să se aplice cooperativelor. Mai mult, organizațiile de producători existente, recunoscute în temeiul legislației naționale, ar trebui să devină eligibile pentru recunoașterea de facto în temeiul prezentului regulament.

Or. en

 

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Considerentul 91 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(91b) Având în vedere importanța denumirilor de origine protejată (DOP) și a indicațiilor geografice protejate (IGP), îndeosebi pentru regiunile rurale vulnerabile, și cu scopul a genera valoare adăugată și de a menține calitatea brânzeturilor, în special a celor care beneficiază de DOP și IGP, și în contextul expirării sistemului cotelor de lapte, ar trebui să li se permită statelor membre să aplice norme pentru a reglementa aprovizionarea cu astfel de brânzeturi produse într-o zonă geografică definită. Normele ar trebui să se aplice întregii producții de brânzeturi vizate și ar trebui solicitate de o organizație interprofesională, de o organizație de producători sau de un grup, astfel cum prevede articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare. O astfel de solicitare ar trebui sprijinită de o largă majoritate a producătorilor de lapte care să reprezinte o largă majoritate a volumului utilizat pentru brânzeturile respective, iar în cazul organizațiilor interprofesionale și al grupurilor, de o largă majoritate a producătorilor de brânzeturi care reprezintă o largă majoritate a producătorilor brânzeturilor respective. În plus, aceste norme ar trebui să fie supuse unor condiții stricte, în special pentru a evita denaturarea comerțului cu produse pe alte piețe și pentru a proteja drepturile minorităților. Statele membre ar trebui să publice fără întârziere normele adoptate și să notifice Comisia în acest sens, să asigure controale regulate și să abroge normele în cazul nerespectării lor.

Or. en

 

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Considerentul 91 c (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(91c) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, cotele de lapte vor expira la un interval relativ scurt de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. După abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1234/2007, dispozițiile relevante ar trebui să se aplice în continuare până la expirarea regimului în cauză.

Or. en

 

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Considerentul 91 d (nou)

 

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(91d) Decizia de eliminare a cotelor de lapte este însoțită de un angajament legat de o „aterizare ușoară” în sectorul laptelui și al produselor lactate. Regulamentul nr. 261/2012 în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate reprezintă un prim pas în această direcție, la care ar trebui totuși să se adauge alte instrumente. În acest context, Comisia ar trebui autorizată, în caz de dezechilibru grav pe piața laptelui și a produselor lactate, să acorde sprijin producătorilor de lapte care își reduc voluntar producția, dar și să impună o taxă producătorilor de lapte care cresc producția în aceeași perioadă și în aceeași proporție.

 

____________________

 

1 JO L 94, 30.03.12, p. 38.

Or. en

 

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Considerentul 93

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(93) Pentru a se asigura că obiectivele și responsabilitățile organizațiilor de producători, ale asociațiilor organizațiilor de producători, ale organizațiilor interprofesionale și ale organizațiilor de operatori sunt definite în mod clar astfel încât să contribuie la eficacitatea inițiativelor acestora, pentru a ține seama de specificul fiecărui sector și a asigura respectarea concurenței și buna funcționare a organizării comune a piețelor, ar trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește norme referitoare la: obiectivele specifice care pot fi urmărite, trebuie sau nu trebuie urmărite de aceste organizații și asociații, inclusiv derogările de la cele enumerate în prezentul regulament; actul constitutiv, recunoașterea, structura, personalitatea juridică, afilierea, dimensiunea, responsabilitatea și activitățile acestor organizații și asociații, efectele care decurg din recunoaștere, din retragerea recunoașterii și din fuziuni; organizațiile și asociațiile transnaționale; externalizarea activităților și punerea la dispoziție, de către organizații sau asociații, a unor mijloace tehnice; volumul minim sau valoarea minimă a producției comercializabile a organizațiilor și a asociațiilor; extinderea aplicării anumitor norme ale organizațiilor la operatori nemembri și plata obligatorie de cotizații de către operatorii nemembri, inclusiv o listă cu norme de producție mai stricte care poate fi completată, cerințe suplimentare privind reprezentativitatea, zonele economice în cauză, inclusiv examinarea definiției lor de către Comisie, perioadele minime în care normele ar trebui să se aplice înainte de extinderea aplicării lor, persoanele sau organizațiile cărora li se pot aplica normele sau contribuțiile, precum și situațiile în care Comisia poate solicita ca extinderea aplicării normelor sau a contribuțiilor obligatorii să fie refuzată sau retrasă.

(93) Pentru a se asigura că obiectivele și responsabilitățile organizațiilor de producători, ale asociațiilor organizațiilor de producători, ale organizațiilor interprofesionale și ale organizațiilor de operatori sunt definite în mod clar astfel încât să contribuie la eficacitatea inițiativelor acestora, pentru a ține seama de specificul fiecărui sector și a asigura respectarea concurenței și buna funcționare a organizării comune a piețelor, ar trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește norme referitoare la: obiectivele specifice care pot fi urmărite, trebuie sau nu trebuie urmărite de aceste organizații și asociații și, dacă este necesar, pot fi adăugate la cele enumerate în prezentul regulament; actul constitutiv al organizațiilor care nu sunt organizații de producători, condițiile specifice aplicabile actelor constitutive ale organizațiilor de producători din anumite sectoare, structura, personalitatea juridică, afilierea, dimensiunea, responsabilitatea și activitățile acestor organizații și asociații, efectele care decurg din recunoaștere, retragerea recunoașterii și fuziunile; asociațiile și organizațiile interprofesionale, inclusiv norme privind acordarea asistenței administrative acolo unde există cooperare internațională; condițiile de externalizare a activităților și punerea la dispoziție, de către organizații sau asociații, a unor mijloace tehnice; volumul minim sau valoarea minimă a producției comercializabile a organizațiilor și a asociațiilor; extinderea aplicării anumitor norme ale organizațiilor la operatori nemembri și plata obligatorie de cotizații de către operatorii nemembri, inclusiv o listă cu norme de producție mai stricte care poate fi extinsă, cerințe suplimentare privind reprezentativitatea, zonele economice în cauză, inclusiv examinarea definiției lor de către Comisie, perioadele minime în care normele trebuie să se aplice înainte de extinderea aplicării lor, persoanele sau organizațiile cărora li se pot aplica normele sau contribuțiile, precum și situațiile în care Comisia poate solicita ca extinderea aplicării normelor sau a contribuțiilor obligatorii să fie refuzată sau retrasă; condițiile specifice de punere în aplicare sistemelor contractuale și cantitățile specifice care pot face obiectul negocierilor contractuale.

Or. en

 

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Considerentul 94

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(94) O piață unică implică un regim de schimburi comerciale la frontierele externe ale Uniunii. Acest regim ar trebui să cuprindă taxe la import și restituiri la export și, în principiu, ar trebui să permită stabilizarea pieței Uniunii. Regimul de schimburi comerciale ar trebui să se bazeze pe angajamentele luate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor bilaterale.

(94) O piață unică implică un regim de schimburi comerciale la frontierele externe ale Uniunii. Acest regim ar trebui să cuprindă taxe la import și restituiri la export și, în principiu, ar trebui să permită stabilizarea pieței Uniunii, fără a afecta negativ piețele din țările în curs de dezvoltare. Regimul de schimburi comerciale ar trebui să se bazeze pe angajamentele luate în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor bilaterale.

Or. en

 

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Considerentul 94 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(94a) Cu toate acestea, punerea în aplicare a acordurilor internaționale nu ar trebui să elimine obligația de aplica principiul reciprocității, în special la nivel tarifar, al sănătății, fitosanitar, de mediu și al bunăstării animale; în plus, ar trebui să fie în deplină conformitate cu mecanismele prețului de intrare, cu taxele specifice suplimentare și cu taxele compensatorii.

Or. en

 

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Considerentul 96

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(96) Pentru a ține seama de evoluția schimburilor comerciale și de cea a pieței, de nevoile piețelor în cauză și, atunci când este necesar, pentru monitorizarea importurilor sau a exporturilor, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește lista produselor din sectoare pentru care există obligația prezentării unei licențe de import sau de export și cazurile și situațiile în care prezentarea unei licențe de import sau de export nu este necesară.

(96) Pentru a ține seama de evoluția schimburilor comerciale și de cea a pieței, de nevoile piețelor în cauză și, atunci când este necesar, pentru monitorizarea importurilor sau a exporturilor, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, pentru a modifica și completa lista produselor din sectoare pentru care există obligația prezentării unei licențe de import sau de export și cazurile și situațiile în care prezentarea unei licențe de import sau de export nu este necesară.

Or. en

 

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Considerentul 100

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(100) Pentru a asigura eficiența sistemului prețurilor de intrare, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește stabilirea unor dispoziții privind includerea unei verificări a valorii în vamă în raport cu o altă valoare decât prețul unitar.

(100) Pentru a asigura eficiența sistemului prețurilor de intrare, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește stabilirea unor dispoziții privind efectuarea unei verificări a valorii în vamă în raport cu o altă valoare decât prețul unitar sau, acolo unde este necesar, o verificare a valorii în vamă în raport cu valoarea forfetară la import. Verificarea valorii în vamă nu ar trebui să fie realizată, în niciun caz, printr-o metodă deductivă care ar permite reducerea sau evitarea aplicării taxelor specifice suplimentare.

Or. en

 

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Considerentul 103 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Cu scopul de a facilita dezvoltarea și creșterea economiei ecologice, precum și de a preveni posibilele efecte negative asupra pieței produselor industriale ecologice a Uniunii, ar trebui să se adopte măsuri pentru ca producătorii de produse industriale ecologice să aibă acces la o aprovizionare sigură cu materii prime agricole la prețuri competitive la nivel global. În cazul în care materiile prime agricole sunt importante în Uniune fără tarife la import pentru utilizarea în producția de produse industriale ecologice, ar trebui să se adopte măsuri care să garanteze utilizarea materiilor prime în scopul declarat.

Or. en

 

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Considerentul 105

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(105) Regimul taxelor vamale permite renunțarea la oricare alte măsuri de protecție la frontierele externe ale Uniunii. Piața internă și mecanismul de taxe ar putea, în condiții excepționale, să se dovedească inadecvate. În asemenea cazuri, pentru ca piața Uniunii să nu devină vulnerabilă la perturbările care ar putea apărea, Uniunea ar trebui să fie în măsură să ia de îndată toate măsurile necesare. Aceste măsuri ar trebui să fie conforme cu angajamentele internaționale ale Uniunii.

(105) Regimul taxelor vamale permite renunțarea la oricare alte măsuri de protecție la frontierele externe ale Uniunii. Piața internă și mecanismul de taxe ar putea, în condiții excepționale, să se dovedească inadecvate. În asemenea cazuri, pentru ca piața Uniunii să nu devină vulnerabilă la perturbările care ar putea apărea, Uniunea ar trebui să fie în măsură să ia de îndată toate măsurile necesare. Aceste măsuri ar trebui să fie conforme cu angajamentele internaționale ale Uniunii și cu politicile sale de cooperare pentru dezvoltare.

Or. en

 

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Considerentul 107

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(107) Prevederea posibilității de a acorda, la exportul către țări terțe, restituiri calculate pe baza diferenței dintre prețurile practicate în Uniune și cele practicate pe piața mondială și cuprinse în limitele fixate de angajamentele asumate în cadrul OMC trebuie să asigure participarea Uniunii la comerțul internațional cu anumite produse reglementate de prezentul regulament. Exporturile care fac obiectul unor subvenții ar trebui supuse unor limite exprimate în termeni de valoare și cantitate.

(107) La exportul către țări terțe, restituirile calculate pe baza diferenței dintre prețurile practicate în Uniune și cele practicate pe piața mondială și cuprinse în limitele fixate de angajamentele asumate în cadrul OMC ar trebui să fie menținute ca instrument de gestionare a crizelor pentru anumite produse reglementate de prezentul regulament, până când viitorul acestui instrument va fi decis în cadrul OMC pe baza principiului reciprocității. Prin urmare, rubrica bugetară pentru restituirile la export ar trebui să fie stabilită provizoriu la zero. Atunci când sunt utilizate, restituirile la export ar trebui să fie supuse unor limite exprimate în termeni de valoare și cantitate și nu ar trebui să pună în pericol dezvoltarea sectoarelor agricole și a economiilor țărilor în curs de dezvoltare.

Or. en

 

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Considerentul 120

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(120) În conformitate cu articolul 42 din tratat, dispozițiile tratatului referitoare la concurență se aplică producției și comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de legislația Uniunii în cadrul dispozițiilor de la articolul 43 alineatele (2) și (3) din tratat și în conformitate cu procedura prevăzută în aceste dispoziții.

(120) În conformitate cu articolul 42 din tratat, dispozițiile tratatului referitoare la concurență se aplică producției și comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de legislația Uniunii în cadrul dispozițiilor de la articolul 43 alineatul (2) din tratat și în conformitate cu procedura prevăzută în aceste dispoziții.

Or. en

 

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Considerentul 121 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(121a) Particularitățile sectorului agricol ar trebui luate în considerare în mai mare măsură la punerea în aplicare a normelor Uniunii privind concurența, în special pentru ca organizațiile de producători, asociațiile organizațiilor de producători și organizațiile interprofesionale să își poată îndeplini în mod corect și eficient sarcinile care le-au fost încredințate.

Or. en

 

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Considerentul 121 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(121b) Pentru a asigura aplicarea uniformă a prevederilor referitoare la legislația din domeniul concurenței din prezentul regulament, contribuind astfel la buna funcționare a pieței interne, Comisia ar trebui să coordoneze acțiunile prin intermediul diferitelor autorități naționale de resort. În acest scop, Comisia ar trebui să publice orientări și ghiduri de bune practici pentru a oferi asistență diferitelor autorități naționale din domeniul concurenței, precum și întreprinderilor din sectorul agricol și agroalimentar.

Or. en

 

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Considerentul 122

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(122) Trebuie admisă o abordare specială în cazul organizațiilor de fermieri sau de producători ori al asociațiilor acestora care au drept scop producția sau comercializarea comună a produselor agricole sau utilizarea instalațiilor comune, cu excepția cazului în care o asemenea acțiune comună exclude concurența sau pune în pericol îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat.

(122) Ar trebui admisă o abordare specială în cazul organizațiilor de producători ori al asociațiilor acestora care au drept scop producția sau comercializarea comună a produselor agricole sau utilizarea instalațiilor comune, cu excepția cazului în care o asemenea acțiune comună exclude concurența. În special, acordurile, deciziile și practicile concertate ale acestor organizații ar trebui considerate a fi necesare pentru realizarea obiectivelor PAC menționate la articolul 39 din tratat, iar articolul 101 alineatul (1) din tratat nu ar trebui să se aplice acestor acorduri, cu excepția cazului în care concurența ar trebui exclusă. În acest caz, ar trebui să se aplice procedurile prevăzute la articolul 2 din Regulamentul nr. 1/2003 și, în toate procedurile inițiate pentru excluderea concurenței, sarcina probei ar trebui să revină părții sau autorității care invocă această excludere.

 

____________________

 

1 JO L 1, 04.01.03, p. 1.

Or. en

 

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Considerentul 124

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(124) Acordarea de ajutoare naționale ar pune în pericol buna funcționare a pieței unice. De aceea, dispozițiile tratatului care reglementează ajutoarele de stat ar trebui să se aplice, ca regulă generală, produselor agricole. În anumite cazuri, ar trebui să se permită existența unor excepții. În aceste cazuri, Comisia ar trebui să poată stabili un inventar al ajutoarelor naționale existente, noi sau propuse, să formuleze observații adecvate în atenția statelor membre și să propună măsuri adecvate.

(124) Acordarea de ajutoare naționale ar pune în pericol buna funcționare a pieței interne. De aceea, dispozițiile tratatului care reglementează ajutoarele de stat ar trebui să se aplice, ca regulă generală, produselor agricole. În anumite cazuri, ar trebui să se permită existența unor excepții. În aceste cazuri, Comisia ar trebui să poată stabili un inventar al ajutoarelor naționale existente, noi sau propuse, să formuleze observații adecvate în atenția statelor membre și să propună măsuri adecvate.

Or. en

 

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Considerentul 129

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(129) Statele membre ar trebui să poată continua să efectueze plăți naționale pentru fructele cu coajă prevăzute în prezent la articolul 120 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru a amortiza efectele decuplării fostei scheme de ajutoare a Uniunii pentru fructele cu coajă. Din motive de claritate, deoarece regulamentul respectiv urmează să fie abrogat, plățile naționale ar trebui prevăzute în prezentul regulament.

(129) Statele membre ar trebui să poată continua să efectueze plăți naționale pentru fructele cu coajă prevăzute la articolul 120 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pentru a amortiza efectele decuplării fostei scheme de ajutoare a Uniunii pentru fructele cu coajă. Din motive de claritate, deoarece regulamentul respectiv urmează să fie abrogat, plățile naționale ar trebui prevăzute în prezentul regulament.

Or. en

 

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Considerentul 131 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(131a) Datele colectate de Rețeaua de informații contabile agricole ar trebui luate în considerare la formularea studiilor și a cercetărilor ce vizează prevenirea crizelor în diverse sectoare agricole, dat fiind faptul că acestea reflectă modul în care funcționează exploatațiile. Aceste date ar trebui să servească ca instrument util pentru prevenirea și gestionarea crizelor.

Or. en

 

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Considerentul 133

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(133) Pentru a reacționa în mod eficient și concret la amenințările de perturbare a pieței cauzate de creșteri sau scăderi semnificative de preț pe piețele interne ori externe sau de orice alți factori care influențează piața, ar trebui să se acorde Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește măsurile necesare pentru sectorul în cauză, inclusiv, dacă este necesar, măsuri care să extindă sau să modifice domeniul de aplicare, durata sau alte aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul prezentului regulament sau să suspende taxele la import, în totalitate sau parțial, inclusiv pentru anumite cantități și/sau perioade.

(133) Pentru a reacționa în mod eficient și concret la perturbările pieței cauzate de creșteri sau scăderi semnificative de preț pe piețele interne ori externe sau de creșterea substanțială a costurilor de producție ori de orice alți factori care influențează piața, în cazul în care este posibil ca situația respectivă să continue sau să se deterioreze, ar trebui să se acorde Comisiei competența de a adopta anumite acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește măsurile necesare pentru sectorul în cauză, inclusiv, dacă este necesar, măsuri care să extindă sau să modifice domeniul de aplicare, durata sau alte aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul prezentului regulament sau să suspende taxele la import, în totalitate sau parțial, inclusiv pentru anumite cantități și/sau perioade.

Or. en

 

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Considerentul 135

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(135) Întreprinderile, statele membre și/sau țările terțe pot fi obligate să transmită comunicări, în scopul aplicării prezentului regulament, al monitorizării, al analizei și al gestionării pieței produselor agricole, al asigurării transparenței pieței și a bunei funcționări a măsurilor din cadrul PAC, în scopul verificării, controlării, monitorizării, evaluării și auditării măsurilor din cadrul PAC, precum și al punerii în aplicare a acordurilor internaționale, inclusiv cerințele de notificare în temeiul acordurilor menționate. În vederea asigurării unei abordări armonizate, raționalizate și simplificate, ar trebui să se acorde Comisiei competența de a adopta toate măsurile necesare cu privire la comunicări. În acest sens, Comisia ar trebui să țină seama de necesarul de date și de sinergiile dintre posibilele surse de date.

(135) Întreprinderile, statele membre și/sau țările terțe pot fi obligate să transmită comunicări, în scopul aplicării prezentului regulament, al monitorizării, al analizei și al gestionării pieței produselor agricole, al asigurării transparenței pieței și a bunei funcționări a măsurilor din cadrul PAC, în scopul verificării, controlării, monitorizării, evaluării și auditării măsurilor din cadrul PAC, precum și al punerii în aplicare a acordurilor internaționale, inclusiv cerințele de notificare în temeiul acordurilor menționate. În vederea asigurării unei abordări armonizate, raționalizate și simplificate, ar trebui să se acorde Comisiei competența de a adopta anumite acte în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește măsurile necesare cu privire la comunicări. Atunci când face acest lucru, Comisia ar trebui să țină seama de necesarul de date și de sinergiile dintre posibilele surse de date și să asigure respectarea principiului conform căruia datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate ulterior decât în conformitate cu scopul inițial în care aceste date au fost colectate, astfel cum a recomandat Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în avizul său din 14 decembrie 20111.

 

____________________

 

1 JO C 35, 9.2.2012, p. 1.

Or. en

 

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Considerentul 137

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(137) Se aplică legislația Uniunii privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

(137) Este aplicabilă legislația Uniunii referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date1 și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date2.

 

_____________________

 

1 JO L 281, 23.11.95, p. 31.

 

2 JO L 8, 12.01.01, p. 1.

Or. en

 

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Considerentul 139

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(139) Pentru a asigura o tranziție fără probleme de la măsurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. [COM (2010) 799] la cele stabilite în prezentul regulament, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește măsurile necesare, în special cele necesare pentru protejarea drepturilor dobândite și a așteptărilor legitime ale întreprinderilor.

(139) Pentru a asigura o tranziție fără probleme de la măsurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1234/2007 la cele stabilite în prezentul regulament, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta anumite acte, în conformitate cu articolul 290 din tratat, în ceea ce privește măsurile necesare, în special cele necesare pentru protejarea drepturilor dobândite și a așteptărilor legitime ale întreprinderilor.

Or. en

 

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Considerentul 140

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(140) Utilizarea unei proceduri de urgență ar trebui rezervată pentru cazurile excepționale în care aceasta se dovedește necesară pentru a reacționa în mod eficient și concret în fața riscului de perturbare a pieței sau atunci când au loc perturbări ale pieței. Recurgerea la o procedură de urgență ar trebui justificată, iar cazurile în care se impune utilizarea unei astfel de proceduri ar trebui precizate.

(140) Procedura de urgență ar trebui să fie utilizată pentru a reacționa în mod eficient și concret la anumite perturbări ale pieței, precum și la dăunători, boli ale animalelor și plantelor, pierderea încrederii consumatorilor ca urmare a unor riscuri pentru sănătatea publică, sănătatea animalelor sau a plantelor sau pentru a soluționa probleme specifice.

Or. en

 

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Considerentul 143

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(143) Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare aplicabile imediat, în cazuri justificate în mod corespunzător, dacă acest lucru este necesar din motive de maximă urgență, privind adoptarea, modificarea sau revocarea unor măsuri de protecție ale Uniunii, suspendarea utilizării prelucrării sub control vamal sau a regimului de perfecționare activă sau pasivă, dacă se impune o reacție imediată la situația de pe piață, și soluționarea unor probleme specifice în caz de urgență, dacă această acțiune imediată este necesară pentru rezolvarea problemelor.

(143) Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare aplicabile imediat, în cazuri justificate în mod corespunzător, dacă acest lucru este necesar din motive de maximă urgență, privind adoptarea, modificarea sau revocarea unor măsuri de protecție ale Uniunii, suspendarea utilizării prelucrării sub control vamal sau a regimului de perfecționare activă sau pasivă, dacă se impune o reacție imediată la situația de pe piață.

Or. en

 

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Considerentul 143 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(143a) Ar trebui să se adopte măsuri de protecție în special dacă produsele agricole importate din țări terțe nu garantează securitatea sau trasabilitatea alimentară și nu respectă toate condițiile privind sănătatea, mediul și bunăstarea animală prevăzute pentru piața internă, dacă pe piețe apar crize sau dacă sunt identificate deficiențe în legătură cu acele condiții prevăzute de certificatele de import cu privire la prețuri, cantități sau calendar. Monitorizarea respectării condițiilor prevăzute pentru importurile de produse agricole ar trebui să fie realizată cu ajutorul unui sistem integrat de monitorizare în timp real a importurilor în Uniune.

Or. en

 

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Considerentul 146

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(146) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. [COM (2010) 799], mai multe măsuri sectoriale, inclusiv cele referitoare la cotele de lapte și de zahăr și alte măsuri privind sectorul zahărului, restricțiile referitoare la plantarea viței-de-vie, precum și anumite ajutoare de stat vor expira la un interval rezonabil de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. După abrogarea Regulamentului (CE) nr. [COM(2010)799], dispozițiile relevante ar trebui să continue să se aplice până la expirarea schemelor în cauză.

eliminat

Or. en

 

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Considerentul 147

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(147) Pentru a asigura o tranziție fără probleme de la dispozițiile Regulamentului (CE) nr. [COM(2010)799] la dispozițiile prezentului regulament, Comisia ar trebui împuternicită să adopte măsuri tranzitorii.

eliminat

Or. fr

 

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Considerentul 149

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(149) În ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și produselor lactate, măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt justificate de situația economică actuală a pieței produselor lactate și de structura lanțului de aprovizionare. Prin urmare, acestea ar trebui aplicate pe o perioadă suficient de lungă (atât înainte, cât și după eliminarea cotelor de lapte), pentru a le permite să își producă efectele pe deplin. Având în vedere însă sfera largă de aplicare, ele ar trebui să fie totuși temporare și să facă obiectul unei revizuiri. Comisia ar trebui să adopte rapoarte privind evoluțiile de pe piața laptelui și produselor lactate, care trebuie prezentate până la 30 iunie 2014 și, respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în special la posibilele stimulente vizând să încurajeze fermierii să încheie acorduri de producție comune,

(149) În ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și produselor lactate, măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt justificate de situația economică actuală a pieței produselor lactate și de structura lanțului de aprovizionare. Prin urmare, acestea ar trebui aplicate pe o perioadă suficient de lungă (atât înainte, cât și după eliminarea cotelor de lapte), pentru a le permite să își producă efectele pe deplin. Având în vedere însă sfera largă de aplicare, ele ar trebui să fie totuși temporare și să facă obiectul unei revizuiri în scopul de a evalua modul de funcționare și de a determina dacă acestea ar trebui aplicate în continuare. Comisia ar trebui să adopte rapoarte privind evoluțiile de pe piața laptelui și produselor lactate, care trebuie prezentate până la 30 iunie 2014 și, respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în special la posibilele stimulente vizând să încurajeze fermierii să încheie acorduri de producție comune,

Or. en

 

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Considerentul 150 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(150a) Tendințele manifeste pe piețele internaționale, populația în creștere a lumii și abordarea strategică necesară pentru a furniza populației din Uniune alimente la prețuri rezonabile vor avea un impact enorm asupra mediului în care se dezvoltă agricultura europeană. În consecință, Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European și Consiliului un raport privind tendințele pieței și viitoarele instrumente de gestionare a pieței agricole în termen de cel mult patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Acest raport ar trebui să evalueze compatibilitatea instrumentelor existente de gestionare a piețelor cu noul context internațional și, eventual, să examineze posibilitatea de a constitui stocuri strategice. Raportul ar trebui să fie însoțit de propuneri adecvate pentru elaborarea unei strategii pe termen lung pentru Uniune, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute la articolul 39 din tratat.

Or. en

 

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Produsele agricole, astfel cum sunt definite la alineatul (1), se împart în următoarele sectoare enumerate în anexa I:

2. Produsele agricole, astfel cum sunt definite la alineatul (1), se împart în următoarele sectoare enumerate în anexa I la prezentul regulament:

Or. en

 

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 1 alineatul 2 litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) fructe și legume prelucrate, anexa I partea X;

(j) fructe și produse leguminoase prelucrate, anexa I partea X;

Or. en

 

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera m

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m) plante vii, anexa I partea XIII;

(m) pomi și alte plante vii, bulbi, rădăcini și altele asemănătoare, flori tăiate și frunziș ornamental, anexa I partea XIII;

Or. en

 

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul (2) – litera (u)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(u) alcool etilic, anexa I partea XXI;

(u) alcool etilic de origine agricolă, anexa I partea XXI;

Or. en

 

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2 – litera v

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v) produse apicole, anexa I partea XXII;

(v) produse apicole, anexa I partea XXII;

Or. en

 

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Ținând seama de particularitățile din sectorului orezului, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a actualiza definițiile referitoare la sectorul orezului, stabilite în anexa II partea I.

eliminat

Or. en

 

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. În sensul prezentului regulament, „fenomene climatice cu efecte adverse” înseamnă fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei catastrofe naturale, și anume unor fenomene precum înghețul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care cauzează o distrugere sau o scădere a producției mai mare de 30 % din producția anuală medie a unui anumit agricultor. Producția medie anuală se calculează pe baza celor trei ani precedenți sau în funcție de o medie pe trei ani bazată pe cei cinci ani precedenți, cu excepția celei mai mari și a celei mai mici dintre valori.

Or. en

 

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 3 – punctul 4b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b. În sensul prezentului regulament, „sisteme avansate de producție durabilă”, „metode avansate de producție durabilă” și „măsuri avansate de producție durabilă” înseamnă practici agricole care depășesc cerințele privind ecocondiționalitatea prevăzute la titlul VI din Regulamentul (UE) nr. […] (regulament orizontal privind PAC) și care se află în continuă evoluție în vederea îmbunătățirii gestionării substanțelor nutritive naturale, a ciclului apei și a fluxurilor de energie, pentru a reduce daunele aduse mediului și pierderile de resurse neregenerabile și pentru a menține la un nivel ridicat recoltele, șeptelul și diversitatea naturală în sistemele de producție.

Or. en

 

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia poate modifica, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, atunci când este necesar în urma modificării Nomenclaturii combinate, descrierea produselor și trimiterile la pozițiile sau subpozițiile din Nomenclatura combinată din prezentul regulament sau din alte acte adoptate în temeiul articolului 43 din tratat. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Ar trebui să se confere Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 160 pentru modificarea, atunci când este necesar în urma modificării Nomenclaturii combinate, a descrierii produselor și a trimiterilor la pozițiile sau subpozițiile din Nomenclatura combinată din prezentul regulament.

Or. en

 

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Articolul 6 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) de la data de 1 ianuarie la data de 31 decembrie a unui an dat pentru sectorul bananelor;

(a) de la data de 1 ianuarie la data de 31 decembrie a unui an dat pentru sectorul fructelor și al legumelor, al fructelor și al legumelor prelucrate;

Or. en

 

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Articolul 6 - alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ținând seama de particularitățile din sectorul fructelor și legumelor și din sectorul fructelor și legumelor prelucrate, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a stabili anii de comercializare pentru produsele respective.

eliminat

Or. en

 

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Articolul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

Articolul 7

Prețuri de referință

Prețuri de referință

Se fixează următoarele prețuri de referință:

1. În sensul aplicării părții II titlul I capitolul I și a părții V capitolul I, se fixează următoarele prețuri de referință:

(a) pentru sectorul cerealelor, 101,31 EUR/tonă pentru stadiul de comercializare cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, înainte de descărcare;

(a) pentru sectorul cerealelor, 101,31 EUR/tonă pentru stadiul de comercializare cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, înainte de descărcare;

(b) pentru orezul nedecorticat, 150 EUR/tonă pentru calitatea standard astfel cum este definită la punctul A din anexa III, pentru stadiul de comercializare cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, înainte de descărcare;

(b) pentru orezul nedecorticat, 150 EUR/tonă pentru calitatea standard astfel cum este definită la punctul A din anexa III, pentru stadiul de comercializare cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, înainte de descărcare;

(c) pentru zahărul de calitate standard, astfel cum este definit la punctul B din anexa III, în privința zahărului neambalat, franco fabrică:

(c) pentru zahărul de calitate standard, astfel cum este definit la punctul B din anexa III, în privința zahărului neambalat, franco fabrică:

(i) pentru zahărul alb: 404,4 EUR/tonă;

(i) pentru zahărul alb: 404,4 EUR/tonă;

(ii) pentru zahăr brut: 335,2 EUR/tonă;

(ii) pentru zahăr brut: 335,2 EUR/tonă;

(d) pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, 2 224 EUR/tonă pentru carcasele de bovine masculi de grad R3 astfel cum este prevăzut în grila Uniunii de clasificare a carcaselor de bovine adulte, prevăzută la articolul 18 alineatul (8);

(d) pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, 2 224 EUR/tonă pentru carcasele de bovine masculi de grad R3, astfel cum este prevăzut în grila Uniunii de clasificare a carcaselor de bovine adulte, prevăzută la articolul 9a;

(e) pentru sectorul laptelui și produselor lactate:

(e) pentru sectorul laptelui și produselor lactate:

(i) 246,39 EUR/100 kg pentru unt;

(i) 246,39 EUR/100 kg pentru unt;

(ii) 169,80 EUR/100 kg pentru lapte praf degresat;

(ii) 169,80 EUR/100 kg pentru lapte praf degresat;

(f) pentru carnea de porc, 1 509,39 EUR/tonă pentru carcasele de porc de calitate standard, definite în termeni de greutate și conținut de carne macră astfel cum este stabilit în grila Uniunii de clasificare a carcaselor de porc prevăzută la articolul 18 alineatul (8), după cum urmează:

(f) pentru carnea de porc, 1 509,39 EUR/tonă pentru carcasele de porc de calitate standard, definite în termeni de greutate și conținut de carne macră, astfel cum este stabilit în grila Uniunii de clasificare a carcaselor de porc prevăzută la articolul 9a, după cum urmează:

(i) carcasele care cântăresc între 60 și 120 kg: grad E;

(i) carcasele care cântăresc între 60 și 120 kg: grad E;

(ii) carcasele care cântăresc între 120 și 180 kg: grad R;

(ii) carcasele care cântăresc între 120 și 180 kg: grad R;

 

(fa) pentru sectorul uleiului de măsline:

 

(i) 2 388 EUR/tonă pentru ulei de măsline extra virgin;

 

(ii) 2 295 EUR/tonă pentru ulei de măsline virgin;

 

(iii) 1 524 EUR/tonă pentru uleiul de măsline lampant cu 2 grade de aciditate liberă, această sumă fiind redusă cu 36,70 EUR/tonă pentru fiecare grad suplimentar de aciditate.

 

1a. Prețurile de referință sunt revizuite, la intervale regulate, pe baza unor criterii obiective, în special în funcție de evoluția producției, a costurilor de producție, îndeosebi a costurilor factorilor de producție, precum și în funcție de tendințele piețelor. Dacă este cazul, prețurile de referință sunt actualizate în conformitate cu procedura legislativă ordinară prevăzută la articolul 43 alineatul (2) din tratat.

 

Intervalele la care se realizează revizuirea pot fi diferite în funcție de categoriile de produse și țin seama de evoluția volatilității pentru fiecare astfel de categorie.

Or. en

 

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Articolul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Proveniența produselor eligibile

Proveniența produselor eligibile

Produsele eligibile pentru achiziție în cadrul intervenției publice sau pentru acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată sunt originare din Uniune. De asemenea, dacă produsele provin din recolte, acestea trebuie să fi fost recoltate în Uniune, iar dacă provin din lapte, laptele respectiv trebuie să fi fost produs în Uniune.

Produsele eligibile pentru achiziție în cadrul intervenției publice sau pentru acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată sunt originare din Uniune. De asemenea, dacă produsele provin din recolte, acestea trebuie să fi fost recoltate în Uniune, iar dacă provin din produse animale, întregul proces de producție trebuie să se fi desfășurat în Uniune.

Or. en

 

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Articolul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Grilele Uniunii și inspecții

 

1. Grilele Uniunii de clasificare a carcaselor se aplică în conformitate cu normele stabilite în anexa IIIa în următoarele sectoare:

 

(a) carne de vită și mânzat pentru carcasele de bovine adulte;

 

(b) carne de porc pentru carcasele de porci, alții decât cei folosiți pentru reproducere.

 

În sectorul cărnii de oaie și de capră, statele membre pot aplica grila Uniunii de clasificare a carcaselor în privința carcaselor de oaie, în conformitate cu regulile stabilite în anexa IIIa punctul C.

 

2. Un comitet de inspecție al Uniunii format din experți din partea Comisiei și din experți numiți de statele membre desfășoară inspecții la fața locului, în numele Uniunii, în ceea ce privește clasificarea carcaselor de bovine adulte și de oaie. Comitetul trimite Comisiei și statelor membre un raport cu privire la inspecțiile desfășurate.

 

Uniunea suportă costurile aferente desfășurării inspecțiilor.

Or. en

 

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Articolul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 10

Articolul 10

Produse eligibile pentru intervenția publică

Produse eligibile pentru intervenția publică

Intervenția publică se aplică pentru produsele următoare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite în prezenta secțiune, precum și a cerințelor și condițiilor care urmează a fi stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate și/sau al unor acte de punere în aplicare, în temeiul articolelor 18 și 19:

Intervenția publică se aplică pentru produsele următoare, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta secțiune, precum și cu eventualele cerințe și condiții suplimentare care pot fi stabilite de Comisie prin acte delegate și/sau acte de punere în aplicare, în temeiul articolelor 18 și 19:

(a) grâu comun, orz și porumb;

(a) grâu comun, grâu dur, sorg, orz și porumb;

(b) orez nedecorticat;

(b) orez nedecorticat;

(c) carne proaspătă sau refrigerată din sectorul cărnii de vită și mânzat, care intră sub incidența codurilor NC 0201 10 00 și 0201 20 20 – 0201 20 50;

(c) carne proaspătă sau refrigerată din sectorul cărnii de vită și mânzat, care intră sub incidența codurilor NC 0201 10 00 și 0201 20 20 – 0201 20 50;

(d) unt produs direct și exclusiv din smântână pasteurizată obținută direct și exclusiv din lapte de vacă într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de grăsimi butirice de 82 % din greutate și cu un conținut maxim de apă de 16 % din greutate;

(d) unt produs direct și exclusiv din smântână pasteurizată obținută direct și exclusiv din lapte de vacă într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de grăsimi butirice de 82 % din greutate și cu un conținut maxim de apă de 16 % din greutate;

(e) lapte praf degresat de calitate superioară obținut din lapte de vacă prin procedeul pulverizării într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de materie proteică de 34 % din greutatea substanței uscate, fără grăsimi.

(e) lapte praf degresat de calitate superioară obținut din lapte de vacă prin procedeul pulverizării într-o întreprindere agreată din Uniune, cu un conținut minim de materie proteică de 34 % din greutatea substanței uscate, fără grăsimi.

Or. en

 

Amendamentul  109

Propunere de regulament

Articolul 10 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 10a

 

Stocuri strategice

 

Pentru a preveni producerea unor dezechilibre grave pe piață și pentru a garanta continuitatea sectoarelor creșterii animalelor, trebuie să se stabilească stocuri strategice de materii prime pentru hrana animalelor.

 

Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 160, pentru constituirea stocurilor strategice menționate la primul alineat și pentru a asigura buna lor funcționare.

Or. en

 

Amendamentul  110

Propunere de regulament

Articolul 11

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 11

Articolul 11

Perioada de intervenție publică

Perioadele de intervenție publică

Intervenția publică este disponibilă:

Pentru produsele enumerate la articolul 10, intervenția publică este disponibilă pe durata întregului an.

(a) pentru grâu comun, orz și porumb, de la 1 noiembrie la 31 mai;

 

(b) pentru orez nedecorticat, de la 1 aprilie la 31 iulie;

 

(c) pentru carnea de vită și mânzat, pe durata întregului an de comercializare;

 

(d) pentru unt și lapte praf degresat, de la 1 martie la 31 august;

 

Or. en

 

Amendamentul  111

Propunere de regulament

Articolul 12

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 12

Articolul 12

Deschiderea și închiderea intervenției publice

Deschiderea și închiderea intervenției publice

1. În cursul perioadelor menționate la articolul 11, intervenția publică:

1. Intervenția publică:

(a) este deschisă pentru grâu comun, unt și lapte praf degresat;

(a) este deschisă pentru grâu comun, unt și lapte praf degresat;

(b) poate fi deschisă de Comisie, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, pentru orz, porumb și orez nedecorticat (inclusiv soiuri sau tipuri specifice de orez nedecorticat), dacă situația de pe piață impune acest lucru. Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2);

(b) este deschisă de Comisie, prin acte de punere în aplicare, pentru grâu dur, sorg, orz, porumb și orez nedecorticat (inclusiv soiuri sau tipuri specifice de orez nedecorticat), dacă situația de pe piață impune acest lucru. Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2);

(c) trebuie să fie deschisă de Comisie pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, prin intermediul altor acte de punere în aplicare, în cazul în care prețul mediu de piață în decursul unei perioade reprezentative adoptate în temeiul articolului 19 litera (a) într-un stat membru sau într-o regiune a unui stat membru, înregistrat pe baza grilei Uniunii de clasificare a carcaselor, astfel cum a fost adoptată în temeiul articolului 18 alineatul (8), este mai mic de 1 560 EUR/tonă.

(c) este deschisă de Comisie pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, prin alte acte de punere în aplicare adoptate fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3), în cazul în care prețul mediu de piață în decursul unei perioade reprezentative stabilite în temeiul articolului 19 litera (a) într-un stat membru sau într-o regiune a unui stat membru, înregistrat pe baza grilei Uniunii de clasificare a carcaselor, astfel cum a fost adoptată în temeiul articolului 9a, este mai mic de 90 % din prețul de referință stabilit la articolul 7 primul paragraf litera (d).

2. Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să închidă intervenția publică pentru sectorul cărnii de vită și mânzat în cazul în care, în decursul unei perioade reprezentative adoptate în temeiul articolului 19 litera (a), condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (c) nu mai sunt îndeplinite.

2. Comisia închide, prin acte de punere în aplicare adoptate fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3), intervenția publică pentru sectorul cărnii de vită și mânzat în cazul în care, în decursul unei perioade reprezentative adoptate în temeiul articolului 19 litera (a), condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (c) nu mai sunt îndeplinite.

Or. en

 

Amendamentul  112

Propunere de regulament

Articolul 13

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 13

Articolul 13

Achizițiile la preț fix sau prin procedură de licitație

Achizițiile la preț fix sau prin procedură de licitație

1. Atunci când intervenția publică este deschisă în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (a), achizițiile se fac la preț fix în limitele precizate în continuare pentru fiecare perioadă menționată la articolul 11:

1. Atunci când intervenția publică este deschisă în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) litera (a), achizițiile se fac la prețul fix prevăzut la articolul 14 alineatul (2), în limitele precizate în continuare pentru fiecare perioadă menționată la articolul 11:

(a) pentru grâu comun, 3 milioane de tone;

(a) pentru grâu comun, 3 milioane de tone;

(b) pentru unt, 30.000 de tone;

(b) pentru unt, 70.000 de tone;

(c) pentru lapte praf degresat, 109 000 de tone.

(c) pentru lapte praf degresat, 109 000 de tone.

2. Atunci când intervenția publică este deschisă în temeiul articolului 12 alineatul (1), achizițiile se fac prin intermediul unei proceduri de licitație pentru a se stabili prețul maxim de achiziție:

2. Atunci când intervenția publică este deschisă în temeiul articolului 12 alineatul (1), achizițiile se fac prin intermediul unei proceduri de licitație pentru a se stabili prețul maxim de achiziție:

(a) pentru grâu comun, unt și lapte praf degresat, peste limitele menționate la alineatul (1),

(a) pentru grâu comun, unt și lapte praf degresat, peste limitele menționate la alineatul (1),

(b) pentru orz, porumb, orez nedecorticat și pentru carnea de vită și mânzat.

(b) pentru grâu dur, sorg, orz, porumb, orez nedecorticat și pentru carnea de vită și mânzat.

În condiții speciale și justificate corespunzător, Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, restricții referitoare la procedurile de licitație adresate unui stat membru sau unei regiuni a unui stat membru ori poate stabili prețurile de achiziție pentru intervenția publică pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

În condiții speciale și justificate corespunzător, Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, restricții referitoare la procedurile de licitație adresate unui stat membru sau unei regiuni a unui stat membru ori poate stabili prețurile de achiziție pentru intervenția publică pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. en

 

Amendamentul  113

Propunere de regulament

Articolul 14

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 14

Articolul 14

Prețurile de intervenție publică

Prețurile de intervenție publică

(1) Prețul de intervenție publică înseamnă:

(1) Prețul de intervenție publică înseamnă:

(a) prețul la care produsele sunt cumpărate în cadrul intervenției publice dacă acest lucru se face la preț fix sau

(a) prețul la care produsele sunt cumpărate în cadrul intervenției publice dacă acest lucru se face la preț fix sau

(b) prețul maxim la care produsele eligibile pentru intervenția publică pot fi achiziționate, dacă acest lucru se face prin procedură de licitație.

(b) prețul maxim la care produsele eligibile pentru intervenția publică pot fi achiziționate, dacă acest lucru se face prin procedură de licitație.

(2) Nivelul prețului de intervenție publică:

(2) Nivelul prețului de intervenție publică:

(a) pentru grâul comun, orz, porumb, orez nedecorticat și lapte praf degresat este egal cu prețurile de referință respective stabilite la articolul 7 în cazul achiziționării la preț fix și nu trebuie să depășească prețurile de referință respective în cazul achiziționării prin procedură de licitație;

(a) pentru grâu comun, grâu dur, sorg, orz, porumb, orez nedecorticat și lapte praf degresat este egal cu prețurile de referință respective stabilite la articolul 7 în cazul achiziționării la preț fix și nu depășește prețurile de referință respective în cazul achiziționării prin procedură de licitație;

(b) pentru unt este egal cu un procent de 90 % din prețul de referință stabilit la articolul 7 în cazul achiziționării la preț fix și nu trebuie să depășească 90 % din prețul de referință în cazul achiziționării prin licitație;

(b) pentru unt este egal cu un procent de 90 % din prețul de referință stabilit la articolul 7 în cazul achiziționării la preț fix și nu trebuie să depășească 90 % din prețul de referință în cazul achiziționării prin licitație;

(c) pentru carnea de vită și mânzat nu trebuie să depășească prețul menționat la articolul 12 alineatul (1) litera (c).

(c) pentru carnea de vită și mânzat nu depășește 90 % din prețul de referință stabilit la articolul 7 primul paragraf litera (d).

(3) Prețurile de intervenție publică, menționate la alineatele (1) și (2), se aplică fără a aduce atingere creșterilor sau reducerilor de preț din motive de calitate pentru grâul comun, orz, porumb și orez nedecorticat. Mai mult, ținând seama de necesitatea asigurării unei orientări a producției spre anumite soiuri de orez nedecorticat, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a stabili majorări sau reduceri ale prețului de intervenție publică.

(3) Prețurile de intervenție publică, menționate la alineatele (1) și (2), se aplică fără a aduce atingere creșterilor sau reducerilor de preț din motive de calitate pentru grâu comun, grâu dur, sorg, orz, porumb și orez nedecorticat.

Or. en

 

Amendamentul  114

Propunere de regulament

Articolul 15

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 15

Articolul 15

Principii generale privind desfacerea produselor din stocul de intervenție publică

Principii generale privind desfacerea produselor din stocul de intervenție publică

Desfacerea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice are loc astfel încât:

(1) Desfacerea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice are loc astfel încât:

(a) să se evite orice perturbare a pieței,

(a) să se evite orice perturbare a pieței,

(b) să se asigure accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a cumpărătorilor și

(b) să se asigure accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a cumpărătorilor și

(c) să se respecte angajamentele care derivă din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat.

(c) să se respecte angajamentele care derivă din acordurile încheiate în conformitate cu articolul 218 din tratat.

Produsele pot fi desfăcute prin punerea lor la dispoziție pentru programul de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune stabilit în Regulamentul (UE) nr. […], dacă programul respectiv prevede acest lucru. În acest caz, valoarea contabilă a acestor produse trebuie să fie la nivelul prețului pertinent de intervenție publică stabilit, menționat la articolul 14 alineatul (2).

(2) Produsele pot fi desfăcute prin punerea lor la dispoziție pentru programul de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune stabilit de Regulamentul (UE) nr. […]. În acest caz, valoarea contabilă a acestor produse este la nivelul prețului pertinent de intervenție publică stabilit, menționat la articolul 14 alineatul (2).

 

(2a) În fiecare an, Comisia publică detalii privind condițiile în care au fost vândute stocurile de intervenție publică în anul anterior.

Or. en

 

Amendamentul  115

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ajutorul pentru depozitarea privată se poate acorda pentru produsele enumerate în continuare, sub rezerva îndeplinirii condițiilor stabilite în prezenta secțiune, precum și a cerințelor și a condițiilor care urmează a fi adoptate de Comisie prin intermediul unor acte delegate și/sau al unor acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 17-19:

Ajutorul pentru depozitarea privată se poate acorda pentru produsele enumerate în continuare, în conformitate cu condițiile stabilite în prezenta secțiune, precum și cu orice alte cerințe și condiții care urmează a fi adoptate de Comisie prin acte delegate și/sau acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 17-19:

Or. en

 

Amendamentul  116

Propunere de regulament

Articolul 16 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) ulei de măsline;

(b) ulei de măsline și măsline de masă;

Or. en

 

Amendamentul  117

Propunere de regulament

Articolul 16 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea) brânzeturi.

Or. en

 

Amendamentul  118

Propunere de regulament

Articolul 17

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17

Articolul 17

Condiții de acordare a ajutorului

Condiții de acordare a ajutorului

(1) Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 160, dacă este necesar pentru a asigura transparenței pieței, pentru a stabili condițiile în care Comisia poate decide să acorde ajutor pentru depozitarea privată a produselor enumerate la articolul 16, ținând seama de prețurile medii de piață înregistrate în Uniune și de prețurile de referință ale produselor respective sau de necesitatea de a reacționa la o situație de pe piață deosebit de dificilă sau la evoluțiile economice în sectorul respectiv, în unul sau mai multe state membre.

(1) Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 160, dacă este necesar pentru a asigura transparența pieței, pentru a stabili condițiile în care Comisia poate decide să acorde ajutor pentru depozitarea privată a produselor enumerate la articolul 16, ținând seama de:

 

(a) prețurile medii de piață înregistrate în Uniune și de prețurile de referință, precum și de costurile de producție ale produselor respective și/sau

 

(b) necesitatea de a reacționa în mod oportun la o situație de pe piață deosebit de dificilă sau la evoluțiile economice, fiecare sau ambele cu un impact semnificativ asupra marjelor de profit ale producătorilor din sectorul respectiv, în unul sau mai multe state membre și/sau

 

(ba) caracterul specific al anumitor sectoare sau de caracterul sezonier al producției în anumite state membre.

(2) Comisia poate decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să acorde ajutor pentru depozitarea privată pentru produsele enumerate la articolul 16, ținând cont de condițiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

(2) Comisia poate decide, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să acorde ajutor pentru depozitarea privată pentru produsele enumerate la articolul 16, ținând cont de condițiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

(3) Comisia stabilește în avans, prin intermediul unor acte de punere în aplicare sau prin proceduri de licitație, ajutorul pentru depozitarea privată prevăzut la articolul 16. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

(3) Comisia stabilește în avans, prin intermediul unor acte de punere în aplicare sau prin proceduri de licitație, ajutorul pentru depozitarea privată prevăzut la articolul 16. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

(4) Comisia poate limita, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, acordarea ajutorului pentru depozitarea privată sau poate stabili ajutorul pentru depozitarea privată pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

(4) Comisia poate limita, prin acte de punere în aplicare, acordarea ajutorului pentru depozitarea privată sau poate stabili ajutorul pentru depozitarea privată pentru fiecare stat membru sau pentru fiecare regiune a unui stat membru pe baza prețurilor medii de piață înregistrate și a marjelor de profit ale solicitanților. Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. en

 

Amendamentul  119

Propunere de regulament

Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea 3 a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

SECȚIUNEA 3a

 

COORDONAREA OPERAȚIUNILOR CARE IMPLICĂ RETRAGEREA TEMPORARĂ DE PE PIAȚĂ

 

Articolul 17a

 

Coordonarea operațiunilor care implică retragerea temporară de pe piață

 

(1) Pentru a preveni dezechilibrele grave de pe piețe sau pentru a restaura funcționarea normală a acestora în cazul unor perturbări majore, asociațiile organizațiilor de producători din unul dintre sectoarele vizate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament și considerate ca fiind reprezentative în sensul articolului 110 din prezentul regulament, pot pune în aplicare și activa un sistem ce permite coordonarea retragerilor temporare de pe piață, efectuate de membrii acestora.

 

Aceste dispoziții se aplică fără a aduce atingere părții IV din prezentul regulament și nu intră în domeniul de aplicare al articolului 101 alineatul (1) din tratat.

 

(2) Atunci când o asociație a organizațiilor de producători ia decizia activării acestui sistem, acesta este impus tuturor membrilor săi.

 

(3) Acest sistem este finanțat prin:

 

(a) contribuțiile financiare vărsate de organizațiile membre și/sau de asociația organizațiilor de producători însăși, dacă este cazul;

 

(b) ajutorul financiar din partea Uniunii, vizat la articolul 8, în conformitate cu condițiile stabilite de Comisie în temeiul articolului 18 alineatul (9a) litera (c), și care nu poate fi, în orice caz, mai mare de 50 % din costul total.

 

(4) Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a se asigura că modul în care funcționează sistemul respectă obiectivele PAC și nu afectează buna funcționare a pieței interne.

Or. en

 

Amendamentul  120

Propunere de regulament

Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea 4 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

SECȚIUNEA 4

SECȚIUNEA 4

Dispoziții comune privind i publică și ajutorul pentru depozitarea privată

DISPOZIȚII COMUNE PRIVIND INTERVENȚIA PUBLICĂ, AJUTORUL PENTRU DEPOZITAREA PRIVATĂ ȘI SISTEMUL DE COORDONARE A RETRAGERILOR TEMPORARE DE PE PIAȚĂ

Or. en

 

Amendamentul  121

Propunere de regulament

Articolul 18

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 18

Articolul 18

Competențe delegate

Competențe delegate

(1) Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(9) din prezentul articol.

(1) Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(9) din prezentul articol.

(2) Ținând seama de particularitățile diferitelor sectoare, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, cerințele și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească produsele achiziționate în cadrul intervenției publice și depozitate în cadrul schemei de acordare a unui ajutor pentru depozitarea privată, în plus față de cerințele stabilite în prezentul regulament. Respectivele cerințe și condiții sunt destinate să garanteze eligibilitatea și calitatea produselor achiziționate și depozitate în ceea ce privește grupurile de calitate, gradele de calitate, categoriile, cantitățile, ambalarea, etichetarea, vârstele maxime, conservarea, precum și stadiul produselor vizate de prețul de intervenție și de ajutorul pentru depozitarea privată.

(2) Ținând seama de particularitățile diferitelor sectoare, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, cerințele și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească produsele achiziționate în cadrul intervenției publice și depozitate în cadrul schemei de acordare a unui ajutor pentru depozitarea privată, în plus față de cerințele stabilite în prezentul regulament. Respectivele cerințe și condiții sunt destinate să garanteze eligibilitatea și calitatea produselor achiziționate și depozitate în ceea ce privește grupurile de calitate, gradele de calitate, categoriile, cantitățile, ambalarea, etichetarea, vârstele maxime, conservarea, precum și stadiul produselor vizate de prețul de intervenție și de ajutorul pentru depozitarea privată.

(3) Ținând seama de particularitățile sectorului cerealelor și ale sectorului orezului nedecorticat, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, majorări sau reduceri de preț aplicabile din motive de calitate în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) atât în ceea ce privește achizițiile, cât și vânzările de grâu comun, orz, porumb și orez nedecorticat.

(3) Ținând seama de particularitățile sectorului cerealelor și ale sectorului orezului nedecorticat, Comisia poate adopta, prin acte delegate, majorări sau reduceri de preț aplicabile din motive de calitate în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) atât în ceea ce privește achizițiile, cât și vânzările de grâu comun, grâu dur, sorg, orz, porumb și orez nedecorticat.

 

(3a) Ținând seama de caracterul sezonier specific și/sau de caracterul specific al anumitor ferme în unele state membre sau regiuni, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care să stabilească diferite condiții obiective și diferiți factori determinanți care justifică activarea depozitării private.

(4) Ținând seama de particularitățile sectorului cărnii de vită și mânzat, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme privind obligația agențiilor de plăți de a dispune dezosarea tuturor cantităților de carne de vită după preluare și înainte de depozitare.

(4) Ținând seama de particularitățile sectorului cărnii de vită și mânzat, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme privind obligația agențiilor de plăți de a dispune dezosarea tuturor cantităților de carne de vită după preluare și înainte de depozitare.

(5) Ținând seama de diversitatea situațiilor existente în Uniune în ceea ce privește depozitarea stocurilor de intervenție și asigurând un acces adecvat al operatorilor la schema de intervenție publică, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate:

(5) Ținând seama de diversitatea situațiilor existente în Uniune în ceea ce privește depozitarea stocurilor de intervenție și asigurând un acces adecvat al operatorilor la schema de intervenție publică, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate:

(a) cerințele care trebuie să fie îndeplinite de depozitele pentru intervenție pentru produsele care urmează a fi achiziționate în cadrul schemei, norme privind capacitatea minimă de depozitare pentru depozite și cerințele tehnice în vederea conservării în stare bună a produselor preluate și a desfacerii lor la sfârșitul perioadei de depozitare;

(a) cerințele care trebuie să fie îndeplinite de depozitele pentru intervenție pentru produsele care urmează a fi achiziționate în cadrul schemei, norme privind capacitatea minimă de depozitare pentru depozite și cerințele tehnice în vederea conservării în stare bună a produselor preluate și a desfacerii lor la sfârșitul perioadei de depozitare;

(b) normele referitoare la vânzarea cantităților reduse rămase în depozitare în statele membre, care urmează să se facă sub responsabilitatea acestora, prin aplicarea unor proceduri identice cu cele aplicate de Uniune, precum și normele privind vânzarea directă a cantităților care nu mai pot fi reambalate sau sunt deteriorate;

(b) normele referitoare la vânzarea cantităților reduse rămase în depozitare în statele membre, care urmează să se facă sub responsabilitatea acestora, prin aplicarea unor proceduri identice cu cele aplicate de Uniune, precum și normele privind vânzarea directă a cantităților care nu mai pot fi reambalate sau sunt deteriorate;

(c) normele privind depozitarea produselor în interiorul și în afara statului membru responsabil pentru acestea și pentru tratarea acestor produse în ceea ce privește taxele vamale și toate celelalte sume care trebuie acordate sau percepute în cadrul PAC.

(c) normele privind depozitarea produselor în interiorul și în afara statului membru responsabil pentru acestea și pentru tratarea acestor produse în ceea ce privește taxele vamale și toate celelalte sume care trebuie acordate sau percepute în cadrul PAC.

 

(ca) condițiile în care se poate decide că produsele care fac obiectul contractelor de depozitare privată pot fi repuse pe piață sau eliminate;

(6) Ținând seama de necesitatea de a se asigura că ajutorul pentru depozitarea privată are efectul dorit asupra pieței, Comisia, prin intermediul unor acte delegate:

(6) Ținând seama de necesitatea de a se asigura că ajutorul pentru depozitarea privată are efectul dorit asupra pieței, Comisia, prin intermediul unor acte delegate:

(a) adoptă măsuri de reducere a valorii ajutorului care urmează să fie plătit în cazul în care cantitatea depozitată este mai mică decât cantitatea contractată;

(a) adoptă măsuri de reducere a valorii ajutorului care urmează să fie plătit în cazul în care cantitatea depozitată este mai mică decât cantitatea contractată;

(b) poate stabili condițiile pentru acordarea unui avans.

(b) poate stabili condițiile pentru acordarea unui avans.

(7) Ținând seama de drepturile și obligațiile ce le revin operatorilor care participă la intervenția publică sau la depozitarea privată, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme privind:

(7) Ținând seama de drepturile și obligațiile ce le revin operatorilor care participă la intervenția publică sau la depozitarea privată, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme privind:

(a) utilizarea procedurilor de licitație care garantează accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a operatorilor;

(a) utilizarea procedurilor de licitație care garantează accesul egal la mărfuri, precum și egalitatea de tratament a operatorilor;

(b) eligibilitatea operatorilor;

(b) eligibilitatea operatorilor;

(c) obligația de a constitui o garanție care să garanteze îndeplinirea obligațiilor operatorilor.

(c) obligația de a constitui o garanție care să garanteze îndeplinirea obligațiilor operatorilor.

 

(7a) Ținând seama de progresele tehnice și de nevoile sectoarelor, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, prin care să adapteze și să actualizeze dispozițiile din anexa IIIa referitoare la clasificarea, identificarea și prezentarea carcaselor de bovine adulte, a carcaselor de porc și a carcaselor de oaie.

 

(7b)Ținând seama de necesitatea de a standardiza prezentarea diferitelor produse în scopul de a îmbunătăți transparența pieței, înregistrarea prețurilor și aplicarea măsurilor de intervenție pe piață sub forma intervenției publice și a depozitării private în sectorul cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc și al cărnii de oaie, după caz, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care:

 

(a) se stabilesc dispozițiile privind clasificarea (inclusiv tehnicile de clasificare automată), prezentarea, conținutul de carne slabă, identificarea, greutatea și marcarea carcaselor;

 

(b) se stabilesc normele privind calcularea prețurilor medii în Uniune și obligațiile operatorilor de a furniza informații despre carcasele de vită, de porc și de oaie, în special în ceea ce privește prețurile pe piață și prețurile reprezentative.

 

(7c) Ținând seama de particularitățile din Uniune, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care se stabilesc derogări de la dispoziții, în special:

 

(a) prin care se prevăd derogări care pot fi acordate de statele membre abatoarelor în care se sacrifică un număr mic de bovine;

 

(b) prin care se autorizează statele membre să nu aplice grila de clasificare a carcaselor de porc și să folosească și alte criterii de evaluare pe lângă greutate și conținutul estimat de carne slabă.

 

(7d) Ținând seama de necesitatea de a asigura atingerea obiectivelor de către comitetul de inspecție al Uniunii, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care să se stabilească responsabilitățile și structura acestui comitet.

(8) Ținând seama de necesitatea de a standardiza prezentarea diferitelor produse în scopul de a îmbunătăți transparența pieței, înregistrarea prețurilor și aplicarea măsurilor de intervenție pe piață sub forma intervenției publice și a ajutorului pentru depozitarea privată, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, la nivelul Uniunii, grile pentru clasificarea carcaselor în următoarele sectoare:

 

(a) carne de vită și mânzat;

 

(b) carne de porc;

 

(c) carne de oaie și de capră.

 

(9) Ținând seama de necesitatea de a asigura exactitatea și fiabilitatea clasificării carcaselor, Comisia poate prevedea, prin intermediul unor acte delegate, revizuirea aplicării clasificării carcaselor în statele membre de către un comitet al Uniunii compus din experți din partea Comisiei și experți numiți de statele membre. Aceste dispoziții pot prevedea ca Uniunea să suporte costurile rezultate din activitatea de revizuire.

 

Or. en

 

Amendamentul  122

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Ținând seama de necesitatea asigurării bunei funcționări a sistemului de coordonare a retragerilor temporare de pe piață, Comisiei i se deleagă competența de a adopta acte delegate prin care să stabilească cerințele care trebuie respectate de acest sistem, și în special:

 

(a) condițiile generale de activare și de funcționare;

 

(b) cerințele care trebuie îndeplinite de asociațiile organizațiilor de producători pentru punerea acestuia în aplicare;

 

(c) normele aplicabile pentru finanțarea sa, în special condițiile în care Comisia decide că o finanțare comunitară sub forma unui ajutor pentru depozitarea privată poate fi sau nu acordată asociațiilor organizațiilor de producători;

 

(d) normele care permit să se asigure faptul că nu există nicio posibilitate ca un procentaj excesiv de produse în mod normal disponibile să fie blocat prin activarea acestui sistem.

Or. en

 

 

Amendamentul  123

Propunere de regulament

Articolul 19

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 19

Articolul 19

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile necesare pentru a se ajunge la o aplicare uniformă a prezentului capitol pe întreg teritoriul Uniunii. Respectivele măsuri pot viza în mod special:

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsurile necesare pentru a se ajunge la o aplicare uniformă a prezentului capitol pe întreg teritoriul Uniunii. Respectivele măsuri pot viza în mod special:

(a) perioadele, piețele și prețurile de piață reprezentative necesare pentru aplicarea prezentului capitol;

(a) perioadele, piețele, prețurile de piață reprezentative și evoluția marjelor de profit necesare pentru aplicarea prezentului capitol;

(b) procedurile și condițiile referitoare la livrarea produselor care urmează să fie achiziționate în cadrul intervenției publice, la costurile de transport care trebuie suportate de ofertant, la preluarea produselor de către agențiile de plăți și la plată;

(b) procedurile și condițiile referitoare la livrarea produselor care urmează să fie achiziționate în cadrul intervenției publice, la costurile de transport care trebuie suportate de ofertant, la preluarea produselor de către agențiile de plăți și la plată;

(c) diferitele operațiuni aferente procesului de dezosare pentru sectorul cărnii de vită și mânzat;

(c) diferitele operațiuni aferente procesului de dezosare pentru sectorul cărnii de vită și mânzat;

(d) orice autorizație de depozitare în afara teritoriului statului membru în care produsele au fost achiziționate și depozitate;

(d) orice autorizație de depozitare în afara teritoriului statului membru în care produsele au fost achiziționate și depozitate;

(e) condițiile privind vânzarea sau eliminarea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice, în special în ceea ce privește prețurile de vânzare, condițiile referitoare la scoaterea din depozit, utilizarea sau destinația ulterioară a produselor eliberate din stoc, inclusiv procedurile privind produsele puse la dispoziție spre a fi utilizate în cadrul programului de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune, inclusiv transferurile între statele membre;

(e) condițiile privind vânzarea sau eliminarea produselor achiziționate în cadrul intervenției publice, în special în ceea ce privește prețurile de vânzare, condițiile referitoare la scoaterea din depozit, utilizarea sau destinația ulterioară a produselor eliberate din stoc, inclusiv procedurile privind produsele puse la dispoziție spre a fi utilizate în cadrul programului de distribuire de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune, inclusiv transferurile între statele membre;

(f) încheierea și conținutul contractelor dintre autoritatea competentă a statului membru și solicitanți;

(f) încheierea și conținutul contractelor dintre autoritatea competentă a statului membru și solicitanți;

(g) plasarea și păstrarea în depozitare privată și scoaterea din depozit;

(g) plasarea și păstrarea în depozitare privată și scoaterea din depozit;

(h) durata depozitării private și condițiile în care această durată, odată specificată în contracte, poate fi scurtată sau prelungită;

(h) durata depozitării private și condițiile în care această durată, odată specificată în contracte, poate fi scurtată sau prelungită;

(i) condițiile în care se poate decide că produsele care fac obiectul contractelor de depozitare privată pot fi repuse pe piață sau eliminate;

 

(j) normele privind procedurile care trebuie urmate pentru achizițiile la preț fix sau pentru acordarea ajutorului pentru depozitarea privată la preț fix;

(j) normele privind procedurile care trebuie urmate pentru achizițiile la preț fix sau pentru acordarea ajutorului pentru depozitarea privată la preț fix;

(k) recurgerea la proceduri de licitație atât pentru intervenție publică, cât și pentru depozitarea privată, în special în ceea ce privește:

(k) recurgerea la proceduri de licitație atât pentru intervenție publică, cât și pentru depozitarea privată, în special în ceea ce privește:

(i) depunerea ofertelor și cantitatea minimă pentru care se poate depune o ofertă și

(i) depunerea ofertelor și cantitatea minimă pentru care se poate depune o ofertă și

(ii) selectarea ofertelor, asigurându-se că sunt preferate cele mai favorabile pentru Uniune și permițând totodată ca acest fapt să nu ducă neapărat la atribuirea unui contract.

(ii) selectarea ofertelor, asigurându-se că sunt preferate cele mai favorabile pentru Uniune și permițând totodată ca acest fapt să nu ducă neapărat la atribuirea unui contract.

 

(ka) normele practice pentru marcarea carcaselor clasificate;

 

(kb) aplicarea grilelor Uniunii de clasificare a carcaselor de vită, de porc și de oaie, în special în ceea ce privește:

 

(i) comunicarea rezultatelor clasificării;

 

(ii) controalele, rapoartele de inspecție și măsurile ulterioare;

 

(kc) inspecțiile la fața locului efectuate de comitetul de inspecție al Uniunii, în numele Uniunii, cu privire la clasificarea și la raportarea prețurilor carcaselor de bovine adulte și de oaie;

 

(kd) normele practice pentru calcularea de către Comisie a prețului mediu ponderat din Uniune pentru carcasele de vită, porc și oaie;

 

(ke) procedurile pentru stabilirea de către statele membre a clasificatorilor calificați de carcase de bovine adulte și de oaie.

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. en

 

Amendamentul  124

Propunere de regulament

Partea II – titlul I – capitolul II – secțiunea 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Secțiunea 1

Secțiunea 1

SCHEME DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACCESULUI LA ALIMENTE

PROGRAME DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACCESULUI LA ALIMENTE ȘI A OBICEIURILOR ALIMENTARE ALE COPIILOR

 

Articolul 20a

 

Grupul-țintă

 

Programele de ajutor destinate îmbunătățirii accesului la alimente și a obiceiurilor alimentare ale copiilor sunt destinate copiilor care frecventează în mod regulat o instituție școlară de nivel primar sau secundar, precum și creșele și alte instituții de învățământ din mediul preșcolar sau care oferă activități extrașcolare, administrate sau recunoscute de autoritățile competente din statele membre.

Or. en

 

Amendamentul  125

Propunere de regulament

Partea II – titlul 1 – capitolul II – secțiunea 1 – subsecțiunea 1 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

SUBSECȚIUNEA 1

SUBSECȚIUNEA 1

CONSUMUL DE FRUCTE ÎN ȘCOLI

PROGRAMUL DE ÎNCURAJARE A CONSUMULUI DE FRUCTE ȘI LEGUME ÎN ȘCOLI

Or. en

 

Amendamentul  126

Propunere de regulament

Articolul 21

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 21

Articolul 21

Ajutor pentru aprovizionarea cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și produse pe bază de banane destinate copiilor

Ajutor pentru aprovizionarea cu fructe și legume, fructe și legume prelucrate și produse pe bază de banane destinate copiilor

(1) În condiții care urmează a fi stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate și al unor acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 22 și 23, ajutoarele din partea Uniunii se acordă pentru:

(1) În condiții care urmează a fi stabilite de Comisie prin intermediul unor acte delegate și al unor acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 22 și 23, ajutoarele din partea Uniunii se acordă pentru:

(a) aprovizionarea instituțiilor de învățământ, inclusiv creșe, alte instituții preșcolare, școli primare și gimnazii, cu produse din sectorul fructelor și legumelor, al fructelor și legumelor prelucrate și al bananelor destinate copiilor; precum și

(a) aprovizionarea instituțiilor menționate la articolul 20a cu produse din sectorul fructelor și legumelor, al fructelor și legumelor prelucrate și al bananelor destinate copiilor; precum și

(b) anumite costuri legate de logistică, precum și de distribuție, echipamente, promovare, monitorizare, evaluare și măsurile de însoțire.

(b) anumite costuri legate de logistică, precum și de distribuție, echipamente, promovare, monitorizare, evaluare și măsurile de însoțire.

(2) Statele membre care doresc să participe la program elaborează, la nivel național sau regional, o strategie prealabilă pentru punerea în aplicare a programului. Acestea prevăd, de asemenea, măsuri de însoțire necesare pentru a asigura eficacitatea programului.

(2) Statele membre care doresc să participe la program elaborează, la nivel național sau regional, o strategie prealabilă pentru punerea în aplicare a acestuia. Acestea prevăd, de asemenea, măsuri de însoțire care pot include informații privind măsurile educative legate de obiceiurile alimentare sănătoase, de lanțurile alimentare locale și de lupta împotriva risipei alimentare și care sunt necesare pentru a asigura eficacitatea programului.

 

(3) Cu ocazia elaborării strategiilor lor, statele membre întocmesc o listă a produselor din sectorul fructelor și legumelor, al fructelor și legumelor prelucrate și al bananelor care vor fi eligibile în cadrul programelor lor. Totuși, respectiva listă nu include produse excluse prin măsurile adoptate de Comisie prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 22 alineatul (2) litera (a). Statele membre își selecționează produsele pe baza unor criterii obiective care pot include caracterul sezonier, disponibilitatea produsului și aspecte legate de mediu. În acest sens, statele membre pot acorda prioritate produselor originare din Uniune.

(3) Cu ocazia elaborării strategiilor lor, statele membre întocmesc o listă a produselor din sectorul fructelor și legumelor, al fructelor și legumelor prelucrate și al bananelor care vor fi eligibile în cadrul programelor lor. Totuși, respectiva listă nu include produse excluse prin măsurile adoptate de Comisie prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 22 alineatul (2) litera (a). Statele membre își selecționează produsele pe baza unor criterii obiective care pot include beneficiile pentru sănătate și mediu, caracterul sezonier, soiul sau disponibilitatea produsului, acordând prioritate lanțurilor alimentare locale. În acest sens, statele membre acordă prioritate produselor originare din Uniune.

(4) Ajutorul din partea Uniunii menționat la alineatul (1):

(4) Ajutorul din partea Uniunii menționat la alineatul (1):

(a) nu depășește 150 de milioane EUR pe an școlar, nici

(a) nu depășește 150 de milioane EUR pe an școlar, nici

(b) nu depășește 75 % din costurile de aprovizionare și din costurile conexe menționate la alineatul (1) sau 90 % din aceste costuri în regiunile mai puțin dezvoltate și în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat și nici

(b) nu depășește 75 % din costurile de aprovizionare și din costurile conexe menționate la alineatul (1) sau 90 % din aceste costuri în regiunile mai puțin dezvoltate, în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat și în insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006 și nici

(c) nu acoperă alte costuri în afară de costurile de aprovizionare și cele conexe menționate la alineatul (1).

(c) nu acoperă alte costuri în afară de costurile de aprovizionare și cele conexe menționate la alineatul (1).

 

(4a) Ajutorul din partea Uniunii prevăzut la alineatul (1) se alocă fiecărui stat membru în funcție de criterii obiective, care au la bază proporția de copii cu vârste cuprinse între șase și zece ani școlarizați în instituțiile menționate la articolul 20a. Cu toate acestea, statele membre care participă la programul de ajutor primesc fiecare un ajutor din partea Uniunii de cel puțin 175 000 EUR. Statele membre solicită anual un ajutor din partea Uniunii pe baza strategiei lor. Ca urmare a solicitărilor statelor membre, Comisia decide asupra alocării definitive, în limita creditelor disponibile în buget.

(5) Ajutorul din partea Uniunii prevăzut la alineatul (1) nu trebuie utilizat pentru a înlocui finanțarea acordată oricăror programe naționale în derulare de încurajare a consumului de fructe sau altor programe de distribuire la nivelul școlilor care includ distribuirea fructelor. Totuși, dacă un stat membru are deja în derulare un program care ar fi eligibil pentru obținerea de ajutor din partea Uniunii în temeiul prezentului articol și dacă acesta intenționează să extindă aplicarea lui sau să îl facă mai eficient, inclusiv în ceea ce privește grupul-țintă al programului, durata acestuia sau produsele eligibile, ajutorul Uniunii poate fi acordat dacă sunt respectate limitările prevăzute la alineatul (4) litera (b) în ceea ce privește raportul dintre ajutorul Uniunii și cuantumul total al contribuției naționale. În acest caz, statul membru indică în strategia sa de punere în aplicare cum intenționează să își extindă programul sau să îl facă mai eficient.

(5) Ajutorul din partea Uniunii prevăzut la alineatul (1) nu este utilizat pentru a înlocui finanțarea acordată oricăror programe naționale în derulare de încurajare a consumului de fructe și legume sau altor programe de distribuire la nivelul școlilor care includ distribuirea de fructe și legume. Totuși, dacă un stat membru are deja în derulare un program care ar fi eligibil pentru obținerea de ajutor din partea Uniunii în temeiul prezentului articol și dacă acesta intenționează să extindă aplicarea lui sau să îl facă mai eficient, inclusiv în ceea ce privește grupul-țintă al programului, durata acestuia sau produsele eligibile, ajutorul Uniunii poate fi acordat dacă sunt respectate limitările prevăzute la alineatul (4) litera (b) în ceea ce privește raportul dintre ajutorul Uniunii și cuantumul total al contribuției naționale. În acest caz, statul membru indică în strategia sa de punere în aplicare cum intenționează să își extindă programul sau să îl facă mai eficient.

(6) Statele membre pot acorda, pe lângă ajutoarele din partea Uniunii, un ajutor național, în conformitate cu articolul 152.

(6) Statele membre pot acorda, pe lângă ajutoarele din partea Uniunii, un ajutor național, în conformitate cu articolul 152.

(7) Programul Uniunii de încurajare a consumului de fructe în școli nu aduce atingere niciunui alt program național separat de încurajare a consumului de fructe în școli care este compatibil cu dreptul Uniunii.

(7) Programul Uniunii de încurajare a consumului de fructe și legume în școli nu aduce atingere niciunui alt program național separat de încurajare a consumului de fructe și legume în școli care este compatibil cu dreptul Uniunii.

(8) Uniunea poate finanța, de asemenea, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. […] privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, măsuri de informare, monitorizare și evaluare legate de programul de încurajare a consumului de fructe în școli, inclusiv măsuri de sensibilizare a publicului cu privire la acest program și măsuri de constituire a unei rețele.

(8) Uniunea poate finanța, de asemenea, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. […] privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, măsuri de informare, monitorizare și evaluare legate de programul de încurajare a consumului de fructe și legume în școli, inclusiv măsuri de sensibilizare a publicului cu privire la acest program și măsuri de constituire a unei rețele.

 

(8a) Statele membre participante la program comunică publicului, în locurile de distribuire, participarea lor la programul de ajutor și faptul că acesta este subvenționat de Uniune.

Or. en

 

Amendamentul  127

Propunere de regulament

Articolul 22

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 22

Articolul 22

Competențe delegate

Competențe delegate

(1) Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(4) din prezentul articol.

(1) Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(4) din prezentul articol.

(2) Ținând seama de necesitatea de a promova formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase în rândul copiilor, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme cu privire la:

(2) Ținând seama de necesitatea de a asigura eficiența programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor stabilite pentru acesta, Comisia poate adopta, prin acte delegate, norme cu privire la:

(a) produsele neeligibile pentru program, ținând seama de aspectele nutriționale;

(a) produsele neeligibile pentru program, ținând seama de aspectele nutriționale;

(b) grupul țintă al programului;

(b) grupul țintă al programului;

(c) strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire;

(c) strategiile naționale sau regionale pe care trebuie să le elaboreze statele membre pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire;

(d) aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului.

(d) aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului.

(3) Ținând seama de necesitatea de a asigura o utilizare eficientă și orientată a fondurilor europene, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme cu privire la:

(3) Ținând seama de necesitatea de a asigura o utilizare eficientă și orientată a fondurilor europene, Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte delegate, norme cu privire la:

(a) criteriile obiective pentru repartizarea ajutoarelor între statele membre, repartizarea orientativă a ajutoarelor între statele membre și metoda de realocare a ajutoarelor între statele membre pe baza cererilor primite;

(a) criteriile suplimentare pentru repartizarea orientativă a ajutoarelor între statele membre și metoda de realocare a ajutoarelor între statele membre pe baza cererilor de ajutor primite;

(b) costurile eligibile pentru ajutor, inclusiv posibilitatea fixării unui plafon global pentru astfel de costuri;

(b) costurile eligibile pentru ajutor, inclusiv posibilitatea fixării unui plafon global pentru astfel de costuri;

(c) monitorizare și evaluare

(c) monitorizare și evaluare

(4) Ținând seama de necesitatea de a spori gradul de sensibilizare cu privire la program, Comisia poate prevedea, prin intermediul unor acte delegate, obligația statelor membre participante de a face cunoscut caracterul subvenționat al schemei.

(4) Ținând seama de necesitatea de a spori gradul de sensibilizare cu privire la program, Comisia poate stabili, prin acte delegate, condițiile în care statele membre comunică publicului participarea lor la programul de ajutor și faptul că acesta este subvenționat de Uniune.

Or. en

 

Amendamentul  128

Propunere de regulament

Articolul 23

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 23

Articolul 23

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, toate măsurile necesare legate de prezenta subsecțiune, în special cu privire la:

Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, măsurile necesare legate de prezenta subsecțiune cu privire la:

(a) repartizarea definitivă a ajutoarelor între statele membre participante în limita creditelor disponibile în buget;

(a) repartizarea definitivă a ajutoarelor între statele membre participante în limita creditelor disponibile în buget;

(b) cererile de ajutor și plăți;

(b) cererile de ajutor și plăți;

(c) metodele de promovare a schemei și măsurile de constituire a unor rețele la nivelul acesteia.

(c) metodele de promovare a schemei și măsurile de constituire a unor rețele la nivelul acesteia.

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. en

 

Amendamentul  129

Propunere de regulament

Articolul 24

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 24

Articolul 24

Distribuirea de produse lactate către copii

Ajutor pentru distribuirea de lapte și de produse lactate către copii

(1) Se acordă ajutoare din partea Uniunii pentru distribuirea către copiii din instituțiile de învățământ a unor produse din sectorul laptelui și produselor lactate.

(1) În condițiile care urmează a fi stabilite de Comisie prin acte delegate și acte de punere în aplicare în temeiul articolelor 25 și 26, se acordă ajutoare din partea Uniunii pentru distribuirea, către copiii din instituțiile menționate la articolul 20a, de lapte și produse lactate care intră sub incidența codurilor NC 0401, 0403, 0404 90 și 0406 sau a codului NC 2202 90.

(2) Statele membre care doresc să participe la program elaborează în prealabil o strategie, la nivel național sau regional, pentru punerea în aplicare a acestuia.

(2) Statele membre care doresc să participe la program elaborează în prealabil o strategie, la nivel național sau regional, pentru punerea în aplicare a acestuia. Acestea prevăd, de asemenea, măsuri de însoțire care pot include informații privind măsurile educative legate de obiceiurile alimentare sănătoase, lanțurile alimentare locale și lupta împotriva risipei alimentare și care sunt necesare pentru a asigura eficacitatea programului.

 

(2a) Cu ocazia elaborării strategiilor lor, statele membre întocmesc o listă cuprinzând laptele și produsele lactate care vor fi eligibile în cadrul programelor lor, în conformitate cu normele adoptate de Comisie în temeiul articolului 25.

 

(2b) Ajutorul din partea Uniunii prevăzut la alineatul (1) nu este folosit pentru a înlocui finanțarea acordată oricăror programe naționale în derulare de încurajare a consumului de lapte și produse lactate sau altor programe de distribuție la nivelul școlilor care includ laptele și produsele lactate. Cu toate acestea, se poate acorda ajutor din partea Uniunii dacă un stat membru are deja în derulare un program care ar fi eligibil pentru obținerea de ajutor din partea Uniunii în temeiul prezentului articol și dacă intenționează să extindă aplicarea acestuia sau să îl facă mai eficient, inclusiv în ceea ce privește grupul-țintă al programului, durata acestuia sau produsele eligibile. În acest caz, statul membru indică în strategia sa de punere în aplicare cum intenționează să își extindă programul sau să îl facă mai eficient.

(3) Statele membre pot acorda, pe lângă ajutoarele din partea Uniunii, un ajutor național, în conformitate cu articolul 152.

(3) Statele membre pot acorda, pe lângă ajutoarele din partea Uniunii, un ajutor național, în conformitate cu articolul 152.

 

(3a) Programul Uniunii de încurajare a consumului de lapte și produse lactate în școli nu aduce atingere niciunui alt program național separat de încurajare a consumului de lapte și produse lactate în școli care este compatibil cu dreptul Uniunii.

(4) Măsurile cu privire la stabilirea ajutoarelor din partea Uniunii pentru întreaga gamă de lapte și produse lactate sunt luate de Consiliu în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat.

 

(5) Ajutorul Uniunii prevăzut la alineatul (1) se acordă pentru o cantitate maximă de 0,25 litri echivalent lapte pe copil și pe zi de școală.

(5) Ajutorul Uniunii prevăzut la alineatul (1) se acordă pentru o cantitate maximă de 0,25 litri echivalent lapte pe copil și pe zi de școală.

 

(5a) Statele membre participante la program comunică publicului, în locurile de distribuție, participarea lor la programul de ajutor și faptul că acesta este subvenționat de Uniune.

Or. en

 

Amendamentul  130

Propunere de regulament

Articolul 25

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 25

Articolul 25

Competențe delegate

Competențe delegate

(1) Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(4) din prezentul articol.

(1) Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a prevedea măsurile enumerate la alineatele (2)-(4) din prezentul articol.

(2) Ținând seama de evoluția tendințelor în cazul consumului de produse lactate și de inovațiile și evoluțiile de pe piața produselor lactate, precum și de aspectele nutriționale, Comisia stabilește, prin intermediul unor acte delegate, produsele eligibile pentru ajutoare în cadrul programului și adoptă norme referitoare la strategiile naționale sau regionale pe care statele membre trebuie să le elaboreze pentru a beneficia de ajutor, precum și la grupul-țintă al programului.

(2) Ținând seama de necesitatea de a asigura eficiența programului în ceea ce privește realizarea obiectivelor stabilite pentru acesta, Comisia poate adopta, prin acte delegate, norme referitoare la:

 

(a) produsele eligibile pentru ajutor în cadrul programului, în conformitate cu dispozițiile articolului 24 alineatul (1) și ținând seama de aspectele nutriționale;

 

(b) grupul-țintă al programului;

 

(c) strategiile naționale sau regionale pe care statele membre trebuie să le elaboreze pentru a beneficia de ajutor, inclusiv măsurile de însoțire;

 

(d) aprobarea și selectarea solicitanților ajutorului;

 

(e) monitorizare și evaluare.

(3) Ținând seama de necesitatea de a se asigura că beneficiarii și solicitanții corespunzători sunt eligibili pentru ajutoare, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate, condițiile de acordare a ajutorului.

(3) Ținând seama de necesitatea de a se asigura că beneficiarii și solicitanții corespunzători sunt eligibili pentru ajutoare, Comisia adoptă, prin intermediul unor acte delegate, condițiile de acordare a ajutorului.

Ținând seama de necesitatea de a se asigura că solicitanții își respectă obligațiile, se deleagă Comisiei competența de a adopta, prin intermediul unor acte delegate, măsuri cu privire la constituirea unei garanții de executare în cazul în care se efectuează o plată în avans din ajutor.

Ținând seama de necesitatea de a se asigura că solicitanții își respectă obligațiile, se deleagă Comisiei competența de a adopta, prin intermediul unor acte delegate, măsuri cu privire la constituirea unei garanții de executare în cazul în care se efectuează o plată în avans din ajutor.

(4) Ținând seama de necesitatea de a spori gradul de sensibilizare cu privire la schema de ajutoare, Comisia poate impune instituțiilor de învățământ, prin intermediul unor acte delegate, să facă cunoscut caracterul subvenționat al programului.

(4) Ținând seama de necesitatea de a spori gradul de sensibilizare cu privire la program, Comisia poate indica, prin acte delegate, condițiile în care statele membre comunică publicului participarea lor la programul de ajutor și faptul că acesta este subvenționat de Uniune.

Or. en

 

Amendamentul  131

Propunere de regulament

Articolul 26

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 26

Articolul 26

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Competențe de executare în conformitate cu procedura de examinare

Comisia poate adopta, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, toate măsurile necesare în special cu privire la:

Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, măsurile necesare legate de prezenta subsecțiune cu privire la:

(a) proceduri care să garanteze respectarea cantității maxime eligibile pentru ajutoare;

(a) proceduri care să garanteze respectarea cantității maxime eligibile pentru ajutoare;

(b) aprobarea solicitanților, a cererilor de ajutor și a plăților;

(b) cererile de ajutor și plăți;

(c) metodele de promovare a schemei.

(c) metodele de promovare a programului;

 

(ca) stabilirea ajutorului pentru orice tip de lapte și produse lactate, ținând seama de necesitatea de a încuraja în mod suficient aprovizionarea cu produse lactate a instituțiilor menționate la articolul 20a.

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Actele de punere în aplicare respective sunt adoptate în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. en

 

Amendamentul  132

Propunere de regulament

Articolul 26 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 26a

 

Programul de încurajare a consumului de ulei de măsline și de măsline de masă în școli

 

Până la…*, Comisia analizează posibilitatea de a propune un program de încurajare a consumului de ulei de măsline și de măsline de masă în școli similar celui de încurajare a consumului de produse lactate, precum și de fructe și legume în unitățile școlare. Statele membre au posibilitatea de a decide în mod voluntar dacă participă la acest program, beneficiind în acest fel de o finanțare din partea Uniunii de același ordin ca programele actuale.

 

__________________

 

* JO: a se introduce data: un an de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Or. en

 

Amendamentul  133

Propunere de regulament

Articolul 27

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 27

Articolul 27

Ajutoare pentru organizațiile de operatori

Programe de sprijinire a sectorului uleiului de măsline și al măslinelor de masă

(1) Uniunea finanțează programe de lucru trienale care urmează să fie stabilite de organizațiile de operatori definite la articolul 109 într-unul sau mai multe dintre domeniile următoare:

(1) Uniunea finanțează programe de lucru trienale care urmează să fie stabilite de organizațiile de producători recunoscute în temeiul articolului 106 sau de organizațiile interprofesionale recunoscute în temeiul articolului 108 într-unul sau mai multe dintre domeniile următoare:

 

(-a) monitorizarea și gestionarea pieței în sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă;

(a) ameliorarea impactului cultivării măslinelor asupra mediului;

(a) ameliorarea impactului cultivării măslinelor asupra mediului;

 

(aa) îmbunătățirea competitivității culturilor de măsline prin modernizare și restructurare;

(b) ameliorarea calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă;

(b) ameliorarea calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă;

(c) sistemul de trasabilitate, certificarea și protejarea calității uleiului de măsline și a măslinelor de masă, în special controlul calității uleiurilor de măsline vândute consumatorilor finali, sub autoritatea administrațiilor naționale.

(c) sistemul de trasabilitate, certificarea și protejarea calității uleiului de măsline și a măslinelor de masă, în special controlul calității uleiurilor de măsline vândute consumatorilor finali, sub autoritatea administrațiilor naționale.

 

(ca) difuzarea informațiilor privind acțiunile desfășurate de organizațiile de producători sau de organizațiile interprofesionale pentru îmbunătățirea calității uleiului de măsline și a măslinelor de masă.

(2) Finanțarea de către Uniune a programelor de lucru la menționate la alineatul (1) trebuie să fie:

(2) Finanțarea de către Uniune a programelor de lucru la menționate la alineatul (1) trebuie să fie:

(a) 11 098 000 EUR pe an pentru Grecia;

(a) 11 098 000 EUR pe an pentru Grecia;

(b) 576 000 EUR pe an pentru Franța și

(b) 576 000 EUR pe an pentru Franța și

(c) 35 991 000 EUR pe an pentru Italia.

(c) 35 991 000 EUR pe an pentru Italia.

 

(2a) Statele membre, altele decât cele menționate la alineatul (2), pot utiliza parțial sau integral finanțarea disponibilă în cadrul limitei financiare definite la articolul 14 din Regulamentul [XXXX/XXXX] al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor în scopul finanțării programelor de lucru menționate la alineatul (1).

(3) Finanțarea maximă de către Uniune a programelor de lucru menționate la alineatul (1) este limitată la sumele rezervate de statele membre. Finanțarea maximă a costurilor eligibile este:

(3) Finanțarea maximă de către Uniune a programelor de lucru menționate la alineatul (1) este limitată la sumele rezervate de statele membre. Finanțarea maximă a costurilor eligibile este:

(a) 75 % pentru activitățile desfășurate în domeniile menționate la alineatul (1) litera (a);

(a) 75 % pentru activitățile desfășurate în domeniile menționate la alineatul (1) literele (-a), (a) și (aa);

(b) 75 % pentru investițiile în active fixe și 50% pentru alte activități desfășurate în domeniul menționat la alineatul (1) litera (b);

(b) 75 % pentru investițiile în active fixe și 50% pentru alte activități desfășurate în domeniul menționat la alineatul (1) litera (b);

(c) 75 % pentru programele de lucru desfășurate în cel puțin trei țări terțe sau state membre neproducătoare de către organizațiile de operatori agreate din cel puțin două state membre producătoare, în domeniile menționate la alineatul (1) litera (c) și 50 % pentru celelalte activități desfășurate în aceleași domenii.

(c) 75 % pentru programele de lucru desfășurate în cel puțin trei țări terțe sau state membre neproducătoare de către organizațiile de operatori agreate din cel puțin două state membre producătoare, în domeniile menționate la alineatul (1) literele (c) și (ca) și 50 % pentru celelalte activități desfășurate în aceleași domenii.

Statul membru respectiv asigură o finanțare suplimentară reprezentând până la 50 % din costurile neacoperite de finanțarea din partea Uniunii.

Statul membru respectiv asigură o finanțare suplimentară reprezentând până la 50 % din costurile neacoperite de finanțarea din partea Uniunii.

Or. en

 

Amendamentul  134

Propunere de regulament

Articolul 28

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28

Articolul 28

Competențe delegate

Competențe delegate

(1) Ținând seama de necesitatea de a se asigura că ajutoarele prevăzute la articolul 27 își îndeplinesc obiectivele de îmbunătățire a calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la:

(1) Ținând seama de necesitatea de a se asigura că ajutoarele prevăzute la articolul 27 își îndeplinesc obiectivele de îmbunătățire a calității producției de ulei de măsline și de măsline de masă, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, cu privire la:

(a) condițiile de agreare a organizațiilor de operatori pentru schema de ajutoare și de suspendare sau de retragere a respectivei aprobări;

 

(b) măsurile eligibile pentru finanțare din partea Uniunii;

(b) detaliile măsurilor eligibile pentru finanțare din partea Uniunii;

(c) acordarea de fonduri din partea Uniunii destinate unor măsuri speciale;

(c) acordarea de fonduri din partea Uniunii destinate unor măsuri speciale;

(d) activitățile și costurile neeligibile pentru finanțare din partea Uniunii;

(d) activitățile și costurile neeligibile pentru finanțare din partea Uniunii;

(e) selecția și aprobarea programelor de lucru.

(e) selecția și aprobarea programelor de lucru.

(2) Ținând seama de necesitatea de a garanta că operatorii își respectă obligațiile, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a solicita constituirea unei garanții în cazul în care se efectuează o plată în avans din ajutoare.

(2) Ținând seama de necesitatea de a garanta că operatorii își respectă obligațiile, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, pentru a solicita constituirea unei garanții în cazul în care se efectuează o plată în avans din ajutoare.

Or. en

 

Amendamentul  135

Propunere de regulament

Articolul 30

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 30

Articolul 30

Fonduri operaționale

Fonduri operaționale

(1) Organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor pot crea un fond operațional. Fondul este finanțat prin:

(1) Organizațiile de producători și/sau asociațiile acestora din sectorul fructelor și legumelor pot crea un fond operațional pentru o perioadă de trei până la cinci ani. Fondul este finanțat prin:

(a) contribuțiile financiare ale membrilor sau ale organizației de producători;

(a) contribuțiile financiare:

 

(i) ale membrilor organizației de producători și/sau ale organizației de producători; sau

 

(ii) ale asociațiilor organizațiilor de producători prin intermediul membrilor acestor asociații.

(b) ajutor financiar din partea Uniunii, care poate fi acordat organizațiilor de producători în conformitate cu termenii și condițiile stabilite prin actele delegate și prin actele de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul articolelor 35 și 36.

(b) ajutor financiar din partea Uniunii, care poate fi acordat organizațiilor de producători sau asociațiilor acestora în cazul în care respectivele asociații prezintă, gestionează și pun în aplicare un program operațional sau un program operațional parțial, în conformitate cu termenii și condițiile stabilite prin actele delegate și prin actele de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul articolelor 35 și 36.

(2) Fondurile operaționale se utilizează numai pentru finanțarea programelor operaționale care au fost prezentate statelor membre și au fost aprobate de acestea.

(2) Fondurile operaționale se utilizează numai pentru finanțarea programelor operaționale care au fost prezentate statelor membre și au fost aprobate de acestea.

Or. en

 

Amendamentul  136

Propunere de regulament

Articolul 31

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 31

Articolul 31

Programe operaționale

Programe operaționale

(1) Programele operaționale din sectorul fructelor și legumelor urmăresc cel puțin două dintre obiectivele menționate la articolul 106 litera (c) sau dintre următoarele obiective:

(1) Programele operaționale din sectorul fructelor și legumelor urmăresc cel puțin două dintre obiectivele menționate la articolul 106 litera (c) sau două dintre următoarele obiective:

(a) planificarea producției;

(a) planificarea producției;

(b) ameliorarea calității produselor;

(b) ameliorarea calității produselor, indiferent dacă acestea sunt proaspete sau prelucrate;

(c) creșterea valorii comerciale a produselor;

(c) creșterea valorii comerciale a produselor;

(d) promovarea produselor proaspete sau prelucrate;

(d) promovarea produselor proaspete sau prelucrate;

(e) măsuri de protecție a mediului și metode de producție care să respecte mediul; inclusiv agricultura ecologică;

(e) măsuri de protecție a mediului, în special în domeniul apei, și metode de producție, de manipulare, de fabricare sau de prelucrare care să respecte mediul, inclusiv agricultura ecologică și producția integrată;

(f) prevenirea și gestionarea crizelor.

(f) prevenirea și gestionarea crizelor.

Programele operaționale se transmit statelor membre spre aprobare.

Programele operaționale se transmit statelor membre spre aprobare.

 

(1a) Asociațiile organizațiilor de producători se pot substitui membrilor lor pentru gestionarea, procesarea, punerea în aplicare și prezentarea de programe operaționale.

 

Aceste asociații pot, de asemenea, să prezinte un program operațional parțial, alcătuit din acțiuni identificate, dar nerealizate de organizațiile membre în cadrul programelor lor operaționale. Aceste programe operaționale parțiale fac obiectul acelorași norme ca și celelalte programe operaționale și sunt examinate concomitent cu programele operaționale ale organizațiilor membre.

 

În acest scop, statele membre se asigură că:

 

(a) acțiunile din cadrul programelor operaționale parțiale sunt integral finanțate din contribuții ale organizațiilor membre ale asociației respective și că fondurile sunt prelevate din fondurile operaționale ale acestor organizații membre;

 

(b) acțiunile și contribuția financiară aferentă sunt identificate în programul operațional al fiecărei organizații membre;

 

(c) nu există o finanțare dublă.

(2) Prevenirea și gestionarea crizelor, menționate la alineatul (1) litera (f), se concentrează pe evitarea și soluționarea crizelor de pe piețele fructelor și legumelor, incluzând, în acest context:

(2) Prevenirea și gestionarea crizelor, menționate la alineatul (1) litera (f), se concentrează pe evitarea și soluționarea crizelor de pe piețele fructelor și legumelor, incluzând, în acest context:

(a) retragerea de pe piață;

(a) estimarea și monitorizarea producției și a consumului;

(b) recoltarea înainte de coacere sau nerecoltarea fructelor și a legumelor;

(b) investiții de eficientizare a gestionării volumelor introduse pe piață;

(c) promovarea și comunicarea;

(c) măsuri referitoare la cursuri de formare, schimburi de bune practici și consolidarea capacităților structurale;

(d) măsuri referitoare la cursuri de formare;

(d) promovarea și comunicarea cu caracter preventiv sau în perioade de criză;

(e) asigurarea recoltelor;

(e) sprijin pentru costurile administrative generate de constituirea unor fonduri mutuale;

(f) sprijin pentru costurile administrative generate de constituirea unor fonduri mutuale.

(f) ajutorul pentru defrișare care vizează reconversia livezilor;

 

(g) retragerea de pe piață și a produselor prelucrate de organizațiile de producători;

 

(h) recoltarea înainte de coacere sau nerecoltarea fructelor și a legumelor;

 

(i) asigurarea recoltei.

Măsurile de prevenire și gestionare a crizelor, inclusiv rambursările de capital și dobânzi menționate la al treilea paragraf, nu includ mai mult de o treime din cheltuielile efectuate în cadrul programului operațional.

Măsurile de prevenire și gestionare a crizelor, inclusiv rambursările de capital și dobânzi menționate la al patrulea paragraf, nu includ mai mult de 40 % din cheltuielile efectuate în cadrul programului operațional.

 

Acțiunile de asigurare a recoltelor cuprind măsuri care contribuie la protecția veniturilor producătorilor și la acoperirea pierderilor de pe piață suportate de organizațiile de producători și/sau de membrii acestora, în cazul în care aceste venituri sunt afectate de dezastre naturale, fenomene meteorologice nefavorabile, boli sau infestări cu paraziți. Beneficiarii trebuie să dovedească faptul că au luat măsurile necesare de prevenire a riscurilor.

Organizațiile de producători pot lua credite în condiții comerciale pentru finanțarea măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor. În acest caz, rambursarea capitalului și a dobânzilor aferente creditelor poate fi considerată ca parte a programului operațional, putând astfel fi eligibilă pentru ajutor financiar din partea Uniunii în temeiul articolului 32. Orice acțiune specifică de prevenire și gestionare a crizelor se finanțează fie prin astfel de credite, fie direct, fiind permisă doar una dintre aceste variante.

Organizațiile de producători pot lua credite în condiții comerciale pentru finanțarea măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor. În acest caz, rambursarea capitalului și a dobânzilor aferente creditelor poate fi considerată ca parte a programului operațional, putând astfel fi eligibilă pentru ajutor financiar din partea Uniunii în temeiul articolului 32. Orice acțiune specifică de prevenire și gestionare a crizelor poate să fie finanțată prin astfel de credite și/sau în mod direct de către organizațiile de producători.

 

(2a) În sensul prezentei secțiuni:

 

(a) prin „recoltare înainte de coacere” se înțelege recoltarea totală sau parțială a produselor necomercializabile într-o anumită zonă înainte de începerea recoltării normale. Produsele respective nu trebuie să fi suferit nicio alterare înainte de recoltarea înainte de coacere, din cauza fenomenelor meteorologice, a bolilor sau din alte motive.

 

(b) prin „nerecoltare” se înțelege situația în care producția comercială, totală sau parțială, din zona vizată nu se obține în timpul ciclului normal de producție. Distrugerea produselor ca urmare a unui fenomen meteorologic sau a unei boli nu este considerată nerecoltare.

(3) Statele membre se asigură că:

(3) Statele membre se asigură că:

(a) programele operaționale includ două sau mai multe acțiuni de protecție a mediului; sau

(a) programele operaționale includ două sau mai multe acțiuni de protecție a mediului; sau

(b) cel puțin 10% din cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaționale vizează acțiuni de protecție a mediului.

(b) cel puțin 10% din cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaționale vizează acțiuni de protecție a mediului.

Acțiunile de protecție a mediului respectă cerințele privind plățile de agromediu stabilite la articolului 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Acțiunile de protecție a mediului respectă cerințele privind plățile de agromediu stabilite la articolului 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

În cazul în care cel puțin 80 % dintre producători, membri ai unei organizații de producători, trebuie să respecte unul sau mai multe angajamente de agromediu identice prevăzute la articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), fiecare dintre respectivele angajamentele se consideră a fi o acțiune de protecție a mediului în sensul primului paragraf litera (a).

În cazul în care cel puțin 80 % dintre producători, membri ai unei organizații de producători, trebuie să respecte unul sau mai multe angajamente de agromediu identice prevăzute la articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), fiecare dintre respectivele angajamentele se consideră a fi o acțiune de protecție a mediului în sensul primului paragraf litera (a).

Sprijinul pentru acțiunile de protecție a mediului menționate la primul paragraf acoperă costurile suplimentare și pierderile de venit care rezultă din respectivele acțiuni.

Sprijinul pentru acțiunile de protecție a mediului menționate la primul paragraf acoperă costurile suplimentare și pierderile de venit care rezultă din respectivele acțiuni.

(4) Statele membre se asigură că investițiile care sporesc presiunea asupra mediului sunt permise doar în situațiile în care sunt puse în practică metode eficace de protecție a mediului împotriva acestor presiuni.

(4) Statele membre se asigură că investițiile care sporesc presiunea asupra mediului sunt permise doar în situațiile în care sunt puse în practică metode eficace de protecție a mediului împotriva acestor presiuni.

Or. en

 

Amendamentul  137

Propunere de regulament

Articolul 32

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 32

Articolul 32

Ajutor financiar din partea Uniunii

Ajutor financiar din partea Uniunii

(1) Ajutorul financiar din partea Uniunii este egal cu valoarea contribuțiilor financiare menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (a) plătite efectiv și limitate la 50 % din valoarea reală a cheltuielilor suportate.

(1) Ajutorul financiar din partea Uniunii este egal cu valoarea contribuțiilor financiare menționate la articolul 30 alineatul (1) litera (a) plătite efectiv și limitate la 50 % din valoarea reală a cheltuielilor suportate sau la 75 % în cazul regiunilor ultraperiferice.

(2) Ajutorul financiar din partea Uniunii este limitat la 4,1 % din valoarea producției comercializate a fiecărei organizații de producători.

(2) Ajutorul financiar din partea Uniunii este limitat la 4,1 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate de fiecare organizație de producători și/sau de asociații ale acestora.

Cu toate acestea, respectivul procentaj poate fi majorat la 4,6% din valoarea producției comercializate, cu condiția ca suma ce depășește 4,1% din valoarea producției comercializate să fie utilizată numai pentru măsurile de prevenire și de gestionare a crizelor.

Cu toate acestea, respectivul procentaj poate fi majorat la 4,6 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate de organizația de producători, cu condiția ca suma ce depășește 4,1 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate să fie utilizată numai pentru măsurile de prevenire și de gestionare a crizelor.

 

În cazul asociațiilor organizațiilor de producători, acest procentaj poate fi majorat la 5 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate de asociație sau de membrii acesteia, cu condiția ca suma ce depășește 4,1 % din valoarea produselor proaspete sau prelucrate comercializate să fie utilizată exclusiv pentru măsuri de prevenire și gestionare a crizelor puse în aplicare de către respectiva asociație a organizațiilor de producători în numele membrilor săi.

(3) La cererea organizației de producători, limita de 50 % prevăzută la alineatul (1) crește la 60 % pentru un program operațional sau pentru o parte din acesta în cazul în care se întrunește cel puțin una dintre condițiile următoare:

(3) La cererea organizației de producători, limita de 50 % prevăzută la alineatul (1) crește la 60 % pentru un program operațional sau pentru o parte din acesta în cazul în care se întrunește cel puțin una dintre condițiile următoare:

(a) este prezentat de mai multe organizații de producători din Uniune care participă, în state membre diferite, la programe transnaționale;

(a) este prezentat de mai multe organizații de producători din Uniune care participă, în state membre diferite, la programe transnaționale;

(b) este prezentat de una sau mai multe organizații de producători implicate în programe care funcționează pe bază interprofesională;

(b) este prezentat de una sau mai multe organizații de producători implicate în programe care funcționează pe bază interprofesională;

(c) acoperă numai ajutorul specific acordat pentru producția de produse ecologice reglementate de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;

(c) acoperă numai ajutorul specific acordat pentru producția de produse ecologice reglementate de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;

(d) este primul program prezentat de o organizație de producători recunoscută care a fuzionat cu o altă organizație de producători recunoscută;

(d) este primul program prezentat de o organizație de producători recunoscută care a fuzionat cu o altă organizație de producători recunoscută;

 

(da) programul este prezentat de mai multe organizații de producători recunoscute, grupate în cadrul unei filiale comune de comercializare;

(e) este primul program prezentat de o asociație recunoscută a organizațiilor de producători;

(e) este primul program prezentat de o asociație recunoscută a organizațiilor de producători;

(f) este prezentat de organizații de producători din state membre în care organizațiile de producători comercializează mai puțin de 20 % din producția de fructe și legume;

(f) este prezentat de organizații de producători din state membre în care organizațiile de producători comercializează mai puțin de 20 % din producția de fructe și legume;

(g) este prezentat de o organizație de producători dintr-una dintre regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat;

(g) este prezentat de o organizație de producători dintr-una dintre regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat sau din insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006;

(h) acoperă numai sprijinul specific pentru acțiuni de promovare a consumului de fructe și legume în rândul copiilor din instituțiile de învățământ.

 

(4) Limita de 50 % prevăzută la alineatul (1) crește la 100 % în cazul în care volumul retragerilor de fructe și legume de pe piață nu depășește 5 % din volumul producției comercializate a fiecărei organizații de producători, iar cantitățile retrase sunt eliminate prin:

(4) Limita de 50 % prevăzută la alineatul (1) crește la 100 % în cazul în care volumul retragerilor de fructe și legume de pe piață nu depășește 5 % din volumul producției comercializate a fiecărei organizații de producători, iar cantitățile retrase sunt eliminate prin:

(a) distribuție gratuită către organizații și fundații de caritate agreate în acest scop de statele membre, pentru a fi utilizate în cadrul activităților de sprijinire a persoanelor al căror drept la asistență publică este recunoscut de legislația națională, în special din cauza lipsei mijloacelor de subzistență;

(a) distribuție gratuită către organizații și fundații de caritate agreate în acest scop de statele membre, pentru a fi utilizate în cadrul activităților de sprijinire a persoanelor al căror drept la asistență publică este recunoscut de legislația națională, în special din cauza lipsei mijloacelor de subzistență;

(b) distribuție gratuită către unități penitenciare, școli, instituții publice de învățământ și tabere de vacanță pentru copii, precum și către spitale și cămine de bătrâni desemnate de statele membre, care iau toate măsurile pentru ca aceste cantități distribuite să fie în plus față de cantitățile achiziționate în mod obișnuit de astfel de unități.

(b) distribuție gratuită către unități penitenciare, școli și instituțiile menționate la articolul 20a și tabere de vacanță pentru copii, precum și către spitale și cămine de bătrâni desemnate de statele membre, care iau toate măsurile pentru ca aceste cantități distribuite să fie în plus față de cantitățile achiziționate în mod obișnuit de astfel de unități.

Or. en

 

Amendamentul  138

Propunere de regulament

Articolul 34

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 34

Articolul 34

Cadrul național și strategia națională pentru programele operaționale

Cadrul național și strategia națională pentru programele operaționale

(1) Statele membre instituie un cadru național pentru stabilirea condițiilor generale privind acțiunile de protecție a mediului menționate la articolul 31 alineatul (3). Acest cadru prevede, în special, că acțiunile respective trebuie să respecte cerințele corespunzătoare din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în special pe cele de la articolul 6 referitoare la coerență.

(1) Statele membre instituie un cadru național pentru stabilirea condițiilor generale privind acțiunile de protecție a mediului menționate la articolul 31 alineatul (3). Acest cadru prevede, în special, că acțiunile respective trebuie să respecte cerințele corespunzătoare din Regulamentul (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), în special pe cele de la articolul 6 referitoare la coerență.

Statele membre prezintă Comisiei cadrul propus, iar Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, poate solicita modificări în termen de trei luni în cazul în care constată că propunerea nu ar contribui la atingerea obiectivelor stabilite la articolul 191 din tratat și în cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu al Uniunii. Investițiile în exploatațiile individuale sprijinite de programele operaționale trebuie să respecte, de asemenea, obiectivele respective.

Statele membre prezintă Comisiei cadrul propus, iar Comisia poate adopta acte de punere în aplicare fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3), prin care să solicite modificări în termen de trei luni în cazul în care constată că propunerea nu ar contribui la atingerea obiectivelor stabilite la articolul 191 din tratat și în cel de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu al Uniunii. Investițiile în exploatațiile individuale sprijinite de programele operaționale trebuie să respecte, de asemenea, obiectivele respective.

(2) Fiecare stat membru stabilește o strategie națională destinată programelor operaționale sustenabile pe piața fructelor și legumelor. Această strategie include:

(2) Fiecare stat membru stabilește o strategie națională destinată programelor operaționale sustenabile pe piața fructelor și legumelor. Această strategie include:

(a) o analiză a situației din perspectiva punctelor tari și a punctelor slabe, precum și a potențialului de dezvoltare;

(a) o analiză a situației din perspectiva punctelor tari și a punctelor slabe, precum și a potențialului de dezvoltare;

(b) justificarea priorităților alese;

(b) justificarea priorităților alese;

(c) obiectivele programelor operaționale și ale instrumentelor, precum și indicatorii de performanță;

(c) obiectivele programelor operaționale și ale instrumentelor, precum și indicatorii de performanță;

(d) evaluarea programelor operaționale;

(d) evaluarea programelor operaționale;

(e) obligațiile de raportare ale organizațiilor de producători.

(e) obligațiile de raportare ale organizațiilor de producători.

De asemenea, strategia națională trebuie să includă cadrul național menționat la alineatul (1).

De asemenea, strategia națională trebuie să includă cadrul național menționat la alineatul (1).

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică statelor membre care nu au organizații de producători recunoscute.

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică statelor membre care nu au organizații de producători recunoscute.

Or. en

 

Amendamentul  139

Propunere de regulament

Articolul 34 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 34a

 

Rețeaua națională

 

(1) Statele membre pot crea o rețea națională pentru fructe și legume care să reunească organizațiile de producători, asociațiile organizațiilor de producători și autoritățile implicate în aplicarea strategiei naționale.

 

(2) Rețeaua este finanțată de o prelevare de maximum 0,5 % din cota Uniunii destinată finanțării fondurilor operaționale.

 

(3) Rețeaua are drept scop gestionarea rețelei, analizarea bunelor practici transferabile și colectarea de informații relevante, organizarea de conferințe și seminarii pentru cei implicați în gestionarea strategiei naționale, derularea de programe de monitorizare și de evaluare a strategiei naționale și desfășurarea altor activități identificate de strategia națională.

Or. en

 

Amendamentul  140

Propunere de regulament

Articolul 35

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 35

Articolul 35

Competențe delegate

Competențe delegate

Ținând seama de necesitatea de a asigura un sprijin eficient, orientat și sustenabil al organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, prin care să stabilească reguli privind:

Ținând seama de necesitatea de a asigura un sprijin eficient, orientat și sustenabil al organizațiilor de producători din sectorul fructelor și legumelor, se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 160, prin care să stabilească reguli privind:

(a) fondurile operaționale și programele operaționale, cu privire la:

(a) fondurile operaționale și programele operaționale, cu privire la:

(i) sumele estimate, finanțarea și utilizarea fondurilor operaționale;

(i) sumele estimate, finanțarea și utilizarea fondurilor operaționale;

(ii) conținutul, durata, aprobarea și modificarea programelor operaționale;

(ii) conținutul, durata, aprobarea și modificarea programelor operaționale;

(iii) eligibilitatea măsurilor, a acțiunilor sau a cheltuielilor din cadrul unui program operațional și normele naționale complementare în acest sens;

(iii) eligibilitatea măsurilor, a acțiunilor sau a cheltuielilor din cadrul unui program operațional, normele privind investițiile în exploatațiile individuale și normele naționale complementare în acest sens;

(iv) raportul dintre programele operaționale și programele de dezvoltare rurală;

(iv) raportul dintre programele operaționale și programele de dezvoltare rurală;

(v) programele operaționale ale asociațiilor organizațiilor de producători;

(v) programele operaționale ale asociațiilor organizațiilor de producători;

 

(va) normele specifice aplicabile în cazurile în care asociațiile organizațiilor de producători se substituie, parțial sau total, membrilor lor pentru gestionarea, procesarea, punerea în aplicare și prezentarea de programe operaționale;

(b) structura și conținutul unui cadru național și ale unei strategii naționale;

(b) structura și conținutul unui cadru național și ale unei strategii naționale;

(c) ajutorul financiar din partea Uniunii, cu privire la:

(c) ajutorul financiar din partea Uniunii, cu privire la:

(i) baza de calcul a ajutorului financiar al Uniunii, în special valoarea producției comercializate a unei organizații de producători;

(i) baza de calcul a ajutorului financiar al Uniunii, în special valoarea producției comercializate a unei organizații de producători;

(ii) perioadele de referință aplicabile pentru calcularea ajutorului;

(ii) perioadele de referință aplicabile pentru calcularea ajutorului;

(iii) reducerea drepturilor la ajutor financiar în caz de depunere cu întârziere a cererilor de ajutor;

(iii) reducerea drepturilor la ajutor financiar în caz de depunere cu întârziere a cererilor de ajutor;

(iv) acordarea de plăți în avans, precum și constituirea și executarea garanțiilor în cazul efectuării de plăți în avans;

(iv) acordarea de plăți în avans, precum și constituirea și executarea garanțiilor în cazul efectuării de plăți în avans;

 

(iva) normele specifice aplicabile finanțării programelor operaționale ale asociațiilor organizațiilor de producători și, în special, cele privind plafoanele menționate la articolul 32 alineatul (2);

(d) măsuri de prevenire și gestionare a situațiilor de criză, cu privire la:

(d) măsuri de prevenire și gestionare a situațiilor de criză, cu privire la:

(i) selectarea măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor;

(i) selectarea măsurilor de prevenire și gestionare a crizelor;

(ii) definiția retragerii de pe piață;

(ii) condițiile în care retragerea de pe piață este declanșată;

(iii) destinația produselor retrase;

(iii) destinația produselor retrase;

(iv) ajutorul maxim pentru retragerile de pe piață;

(iv) ajutorul maxim pentru retragerile de pe piață;

(v) notificarea în prealabil în cazul retragerilor de pe piață;

(v) notificarea în prealabil în cazul retragerilor de pe piață;

(vi) calcularea volumului producției comercializate în cazul retragerilor;

(vi) calcularea volumului producției comercializate în cazul retragerilor;

(vii) afișarea emblemei europene pe ambalajul produselor destinate distribuirii gratuite;

(vii) afișarea emblemei europene pe ambalajul produselor destinate distribuirii gratuite;

(viii) condițiile referitoare la destinatarii produselor retrase;

(viii) condițiile referitoare la destinatarii produselor retrase;

(ix) definirea recoltării înainte de coacere și a nerecoltării;

 

(x) condițiile de aplicare a măsurilor de recoltare înainte de coacere și de nerecoltare;

(x) condițiile de aplicare a măsurilor de recoltare înainte de coacere și de nerecoltare;

(xi) obiectivele asigurării recoltelor;

(xi) condițiile punerii în aplicare, aplicabile asigurării recoltelor;

(xii) definirea noțiunii de fenomen climatic cu efecte adverse;

 

(xiii) condițiile privind acordarea de sprijin pentru costurile administrative legate de constituirea unor fonduri mutuale;

(xiii) condițiile privind acordarea de sprijin pentru costurile administrative legate de constituirea unor fonduri mutuale;

(e) ajutorul financiar din partea Uniunii, cu privire la:

(e) ajutorul financiar din partea Uniunii, cu privire la:

(i) gradul de organizare a producătorilor;

(i) gradul de organizare a producătorilor;

(ii) modificarea programelor operaționale;

(ii) modificarea programelor operaționale;

(iii) reducerea drepturilor la ajutor financiar în caz de depunere cu întârziere a cererilor de ajutor financiar;

(iii) reducerea drepturilor la ajutor financiar în caz de depunere cu întârziere a cererilor de ajutor financiar;

(iv) constituirea, eliberarea și executarea garanțiilor în cazul efectuării de plăți în avans;

(iv) constituirea, eliberarea și executarea garanțiilor în cazul efectuării de plăți în avans;

(v) nivelul maxim al rambursării ajutorului financiar național de către Uniune.

(v) nivelul maxim al rambursării ajutorului financiar național de către Uniune.

Or. en

 

Amendamentul  141

Propunere de regulament

Articolul 38

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 38

Articolul 38

Compatibilitate și coerență

Compatibilitate și coerență

(1) Programele de sprijin trebuie să fie compatibile cu dreptul Uniunii și cu activitățile, politicile și prioritățile Uniunii.

(1) Programele de sprijin trebuie să fie compatibile cu dreptul Uniunii și cu activitățile, politicile și prioritățile Uniunii.

(2) Statele membre dețin responsabilitatea pentru programele de sprijin și asigură compatibilitatea acestora cu ordinea juridică internă și elaborarea și punerea lor în aplicare în mod obiectiv, ținând cont de situația economică a producătorilor vizați și de necesitatea de a evita tratamentul inegal nejustificat între producători.

(2) Statele membre dețin responsabilitatea pentru programele de sprijin și asigură compatibilitatea acestora cu ordinea juridică internă și elaborarea și punerea lor în aplicare în mod obiectiv, ținând cont de situația economică a producătorilor vizați și de necesitatea de a evita tratamentul inegal nejustificat între producători.

(3) Nu se acordă sprijin:

(3) Nu se acordă sprijin:

(a) pentru proiecte de cercetare și măsuri destinate să susțină astfel de proiecte, fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 43 alineatul (3) literele (d) și (e);

 

(b) pentru măsurile cuprinse în programele de dezvoltare rurală ale statelor membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

(b) pentru măsurile cuprinse în programele de dezvoltare rurală ale statelor membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. […] privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Or. en

 

Amendamentul  142

Propunere de regulament

Articolul 39

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 39

Articolul 39

Prezentarea programelor de sprijin

Prezentarea programelor de sprijin

(1) Fiecare stat membru producător enumerat în anexa IV înaintează Comisiei un proiect de program de sprijin pe cinci ani care cuprinde cel puțin una dintre măsurile eligibile prevăzute la articolul 40.

(1) Fiecare stat membru producător enumerat în anexa IV înaintează Comisiei un proiect de program de sprijin pe cinci ani care cuprinde cel puțin una dintre măsurile eligibile prevăzute la articolul 40.

 

(1a) Măsurile de ajutor din programele de sprijin se elaborează la nivelul geografic pe care statul membru îl consideră cel mai adecvat. Statul membru consultă autoritățile și organizațiile competente la nivelul teritorial corespunzător cu privire la programul de sprijin înainte de a-l prezenta Comisiei.

 

(1b) Fiecare stat membru prezintă un singur proiect de program, care poate ține seama de particularitățile regionale.

(2) Programele de sprijin devin aplicabile la trei luni după ce au fost prezentate Comisiei.

(2) Programele de sprijin devin aplicabile la trei luni după ce au fost prezentate Comisiei.

Cu toate acestea, în cazul în care Comisia, prin intermediul unui act de punere în aplicare, constată că programul de sprijin prezentat nu respectă normele prevăzute în prezenta secțiune, informează statul membru în consecință. În acest caz, statul membru înaintează Comisiei un program de sprijin revizuit. Programul de sprijin revizuit devine aplicabil la două luni după prezentarea sa, cu excepția cazului în care persistă o incompatibilitate, situație în care se aplică prezentul paragraf.

Cu toate acestea, în cazul în care Comisia, prin intermediul unui act de punere în aplicare, constată că programul de sprijin prezentat nu respectă normele prevăzute în prezenta secțiune, informează statul membru în consecință. În acest caz, statul membru înaintează Comisiei un program de sprijin revizuit. Programul de sprijin revizuit devine aplicabil la două luni după prezentarea sa, cu excepția cazului în care persistă o incompatibilitate, situație în care se aplică prezentul paragraf.

(3) Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis modificărilor privind programele de sprijin prezentate de statele membre.

(3) Alineatul (2) se aplică mutatis mutandis modificărilor privind programele de sprijin prezentate de statele membre.

Or. en

 

Amendamentul  143

Propunere de regulament

Articolul 39 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 39a

 

Conținutul programelor de sprijin

 

Programele de sprijin sunt alcătuite din următoarele elemente:

 

(a) o descriere detaliată a măsurilor propuse, precum și obiectivele cuantificate ale acestora;

 

(b) rezultatele consultărilor organizate;

 

(c) o evaluare a efectelor de ordin tehnic, economic, social și asupra mediului preconizate;

 

(d) un calendar de punere în aplicare a măsurilor;

 

(e) un tabel general de finanțare, care să indice resursele care urmează să fie utilizate și un proiect orientativ de alocare a acestor resurse pentru măsurile respective, în conformitate cu plafoanele stabilite în anexa IV;

 

(f) criteriile și indicatorii cantitativi care urmează să fie utilizați pentru monitorizare și evaluare, precum și măsurile adoptate pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare și eficientă a programelor de sprijin; precum și

 

(g) desemnarea autorităților competente și a organismelor responsabile de punerea în aplicare a programului de sprijin.

Or. en

 

Amendamentul  144

Propunere de regulament

Articolul 40

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 40

Articolul 40

Măsuri eligibile

Măsuri eligibile

Programele de sprijin pot cuprinde una singură sau mai multe dintre măsurile următoare:

Programele de sprijin pot cuprinde una singură sau mai multe dintre măsurile următoare:

(a) sprijinul prin schema de plată unică în conformitate cu articolul 42;

 

(b) promovarea în conformitate cu articolul 43;

(b) promovarea în conformitate cu articolul 43;

(c) restructurarea și reconversia plantațiilor viticole în conformitate cu articolul 44;

(c) restructurarea și reconversia plantațiilor viticole în conformitate cu articolul 44;

(d) recoltarea înainte de coacere în conformitate cu articolul 45;

(d) recoltarea înainte de coacere în conformitate cu articolul 45;

(e) fondurile mutuale în conformitate cu articolul 46;

(e) fondurile mutuale în conformitate cu articolul 46;

(f) asigurarea recoltei în conformitate cu articolul 47;

(f) asigurarea recoltei în conformitate cu articolul 47;

(g) investițiile în conformitate cu articolul 48;

(g) investițiile în conformitate cu articolul 48;

(h) distilarea produselor secundare în conformitate cu articolul 49.

(h) distilarea produselor secundare în conformitate cu articolul 49;

 

(ha) cercetarea și dezvoltarea, în conformitate cu articolul 43a;

 

(hb) programul de sprijin pentru producția vitivinicolă în zone abrupte, în conformitate cu articolul 44a.

Or. en

 

Amendamentul  145

Propunere de regulament

Articolul 42

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 42

eliminat

Schema de plată unică și sprijinul pentru viticultori

 

Programele de sprijin pot include sprijin pentru viticultori numai sub forma alocării de drepturi la plată, decisă de statele membre până la 1 decembrie 2012 în temeiul articolului 137 din Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)799] și în condițiile prevăzute la articolul respectiv.

 

Or. en

 

Amendamentul  146

Propunere de regulament

Articolul 43

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 43

Articolul 43

Promovare în țările terțe

Promovare

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol se acordă pentru măsuri de informare sau de promovare în țările terțe a vinurilor produse în Uniune, în vederea îmbunătățirii competitivității acestora în țările respective.

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol se acordă pentru măsuri de informare sau de promovare în primul rând în țările terțe, precum și pe piața internă a vinurilor produse în Uniune, în vederea îmbunătățirii competitivității acestora.

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) se aplică vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată ori vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie.

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) se aplică vinurilor cu denumire de origine protejată sau cu indicație geografică protejată ori vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie.

(3) Măsurile menționate la alineatul (1) pot să constea numai în:

(3) Măsurile menționate la alineatul (1) pot să constea numai în:

(a) relații publice, măsuri de promovare sau de publicitate, care subliniază în mod special avantajele produselor din Uniune, în principal în ceea ce privește calitatea, siguranța alimentară sau respectarea mediului;

(a) relații publice, măsuri de promovare sau de publicitate, care subliniază în mod special avantajele produselor din Uniune, în principal în ceea ce privește calitatea, siguranța alimentară sau standardele de mediu;

(b) participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională;

(b) participarea la evenimente, târguri sau expoziții de importanță internațională;

(c) campanii de informare, în special privind sistemele Uniunii referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică;

(c) campanii de informare, în special privind sistemele Uniunii referitoare la denumirile de origine, indicațiile geografice și producția ecologică;

(d) studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;

(d) studii ale noilor piețe, necesare pentru extinderea piețelor de desfacere;

(e) studii de evaluare a rezultatelor măsurilor de informare și promovare.

(e) studii de evaluare a rezultatelor măsurilor de informare și promovare.

(4) Contribuția Uniunii la finanțarea activităților de promovare menționate la alineatul (1) nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile.

(4) Contribuția Uniunii la finanțarea activităților de promovare menționate la alineatul (1) nu depășește 50 % din cheltuielile eligibile.

Or. en

 

Amendamentul  147

Propunere de regulament

Articolul 43 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 43a

 

Cercetare și dezvoltare

 

Sprijinul destinat activității de cercetare și dezvoltare permite finanțarea proiectelor de cercetare vizând în special îmbunătățirea calității produselor, a impactului producției asupra mediului, precum și a siguranței pentru sănătate în sectorul vitivinicol.

Or. en

 

Amendamentul  148

Propunere de regulament

Articolul 43 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 43b

 

Schimbul de bune practici în ceea ce privește sistemele avansate de producție durabilă

 

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol se acordă pentru măsuri care sprijină schimbul de bune practici în ceea ce privește sistemele avansate de producție durabilă și care, prin urmare, le oferă fermierilor posibilitatea de a dobândi noi competențe.

 

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) se aplică sistemelor avansate de viticultură și de producție a vinului care sporesc gradul de acoperire a solului, reduc în mod semnificativ utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor chimice sau sporesc diversitatea soiurilor și care depășesc cerințele de ecocondiționalitate prevăzute la titlul VI din Regulamentul (UE) nr. […] [regulament orizontal privind PAC].

 

(3) Măsurile menționate la alineatul (1) pot include:

 

(a) selectarea, descrierea și comunicarea celor mai bune practici viticole durabile și avansate;

 

(b) furnizarea de formare agricolă și îmbunătățirea competențelor în ceea ce privește sistemele agricole durabile și avansate.

Or. en

 

Amendamentul  149

Propunere de regulament

Articolul 44

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 44

Articolul 44

Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole

(1) Obiectivul măsurilor referitoare la restructurarea și reconversia plantațiilor viticole este creșterea competitivității producătorilor de vin.

(1) Obiectivul măsurilor referitoare la restructurarea și reconversia plantațiilor viticole este creșterea competitivității producătorilor de vin.

(2) Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole sunt sprijinite cu condiția ca statele membre să trimită inventarul potențialului lor de producție, în conformitate cu articolul 102 alineatul (3).

(2) Restructurarea și reconversia plantațiilor viticole sunt sprijinite cu condiția ca statele membre să trimită inventarul potențialului lor de producție, în conformitate cu articolul 102 alineatul (3).

(3) Sprijinul pentru restructurarea și reconversia plantațiilor viticole poate acoperi numai una sau mai multe dintre următoarele activități:

(3) Sprijinul pentru restructurarea și reconversia plantațiilor viticole poate acoperi numai una sau mai multe dintre următoarele activități:

(a) reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire;

(a) reconversia soiurilor, inclusiv prin supraaltoire;

(b) replantarea plantațiilor viticole;

(b) replantarea plantațiilor viticole;

(c) ameliorarea tehnicilor de gestionare a plantațiilor viticole.

(c) ameliorarea tehnicilor de gestionare a plantațiilor viticole.

 

(ca) reducerea utilizării pesticidelor;

 

(cb) replantarea din motive legate de sănătate, în cazul în care nicio soluție tehnică nu este disponibilă pentru a salva producția existentă.

Reînnoirea normală a plantațiilor viticole ajunse la finalul ciclului lor natural de viață este exclusă de la acordarea sprijinului.

Reînnoirea normală a plantațiilor viticole ajunse la finalul ciclului lor natural de viață, adică replantarea aceluiași soi pe aceeași parcelă și conform aceluiași mod de viticultură, este exclusă de la acordarea sprijinului.

 

Statele membre pot stabili specificații suplimentare, în special în ceea ce privește vârsta podgoriilor înlocuite.

(4) Sprijinul pentru restructurarea și reconversia plantațiilor viticole poate lua numai următoarele forme:

(4) Sprijinul pentru îmbunătățirea sistemelor de producție a vinului și pentru restructurarea și reconversia plantațiilor viticole poate lua numai următoarele forme:

(a) acordarea unor despăgubiri producătorilor pentru pierderea veniturilor lor ca urmare a punerii în aplicare a măsurii;

(a) acordarea unor despăgubiri producătorilor pentru pierderea veniturilor lor ca urmare a punerii în aplicare a măsurii;

(b) o contribuție la costurile de restructurare și reconversie.

(b) o contribuție la costurile de restructurare și reconversie.

(5) Despăgubirea producătorilor pentru pierderea veniturilor, menționată la alineatul (4) litera (a), poate acoperi până la 100 % din pierderile relevante și poate lua una dintre formele următoare:

(5) Despăgubirea producătorilor pentru pierderea veniturilor, menționată la alineatul (4) litera (a), poate acoperi până la 100 % din pierderile relevante și poate lua una dintre formele următoare:

(a) sub rezerva dispozițiilor din partea II titlul I capitolul III secțiunea V subsecțiunea II din Regulamentul (UE) nr. [COM (2010) 799], care stabilește regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare, autorizarea coexistenței plantațiilor viticole vechi și noi până la încheierea regimului tranzitoriu pentru o perioadă maximă de trei ani;

(a) sub rezerva dispozițiilor din partea II titlul I capitolul III secțiunea V subsecțiunea II din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, care stabilește regimul tranzitoriu al drepturilor de plantare, autorizarea coexistenței plantațiilor viticole vechi și noi până la încheierea regimului tranzitoriu pentru o perioadă maximă de trei ani;

(b) o compensație financiară.

(b) o compensație financiară.

(6) Contribuția Uniunii la finanțarea costurilor efective de restructurare și reconversie a plantațiilor viticole nu depășește 50 % din acestea. În regiunile mai puțin dezvoltate, contribuția Uniunii la costurile de restructurare și reconversie nu depășește 75 %.

(6) Contribuția Uniunii la finanțarea costurilor efective de restructurare și reconversie a plantațiilor viticole nu depășește 50 % din acestea. În regiunile mai puțin dezvoltate, contribuția Uniunii la costurile de restructurare și reconversie nu depășește 75 %.

Or. en

 

Amendamentul  150

Propunere de regulament

Articolul 44 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 44a

 

Programul de sprijin pentru viticultură în zone abrupte

 

Măsurile luate în cadrul programului de sprijin pentru viticultura în zone abrupte sunt menite să protejeze pe termen lung viticultura din zonele în pantă, zonele abrupte și zonele în terase în care cultura este dificilă prin îmbunătățirea competitivității acesteia.

 

Sprijinul poate lua forma unei plăți forfetare pe hectar, stabilite de către statul membru în cauză, sau a unei plăți modulate, determinate de înclinarea zonei.

Or. en

 

Amendamentul  151

Propunere de regulament

Articolul 45

                             

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 45

Articolul 45

Recoltarea înainte de coacere

Recoltarea înainte de coacere

(1) În sensul prezentului articol, recoltarea înainte de coacere înseamnă distrugerea totală sau înlăturarea ciorchinilor neajunși încă la maturitate, reducând astfel la zero producția pe suprafața respectivă.

(1) În sensul prezentului articol, recoltarea înainte de coacere înseamnă distrugerea totală sau înlăturarea ciorchinilor neajunși încă la maturitate, reducând astfel la zero producția pe suprafața respectivă.

 

Faptul de a lăsa struguri de calitate comercială pe plante la sfârșitul ciclului normal de producție (nerecoltare) nu se consideră recoltare înainte de coacere.

(2) Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere contribuie la restabilirea echilibrului între cerere și ofertă pe piața vitivinicolă a Uniunii, pentru a preveni crizele pe piață.

(2) Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere contribuie la îmbunătățirea calității strugurilor și la restabilirea echilibrului între cerere și ofertă pe piața vitivinicolă a Uniunii, pentru a preveni crizele pe piață.

(3) Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere poate fi acordat ca despăgubire sub forma unei sume forfetare pe hectar, al cărei cuantum urmează să fie stabilit de statul membru în cauză.

(3) Sprijinul pentru recoltarea înainte de coacere poate fi acordat ca despăgubire sub forma unei sume forfetare pe hectar, al cărei cuantum urmează să fie stabilit de statul membru în cauză.

Această plată nu depășește 50 % din suma costurilor directe ale distrugerii sau înlăturării ciorchinilor și a pierderilor de venit aferente unei astfel de distrugeri sau înlăturări.

Această plată nu depășește 50 % din suma costurilor directe ale distrugerii sau înlăturării ciorchinilor și a pierderilor de venit aferente unei astfel de distrugeri sau înlăturări.

(4) Statele membre vizate introduc un sistem bazat pe criterii obiective pentru a se asigura că măsura recoltării înainte de coacere nu duce la o despăgubire a producătorilor de vin individuali care să depășească plafoanele menționate la alineatul (3) al doilea paragraf.

(4) Statele membre vizate introduc un sistem bazat pe criterii obiective pentru a se asigura că măsura recoltării înainte de coacere nu duce la o despăgubire a producătorilor de vin individuali care să depășească plafoanele menționate la alineatul (3) al doilea paragraf.

Or. en

 

Amendamentul  152

Propunere de regulament

Articolul 47

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 47

Articolul 47

Asigurarea recoltelor

Asigurarea recoltelor

(1) Sprijinul pentru asigurarea recoltei contribuie la protejarea veniturilor producătorilor atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunători.

(1) Sprijinul pentru asigurarea recoltei contribuie la protejarea veniturilor producătorilor și la acoperirea pierderilor de pe piață suportate de organizațiile de producători și/sau de membrii acestora atunci când acestea sunt afectate de dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunători.

 

Beneficiarii trebuie să dovedească faptul că au luat măsurile necesare de prevenire a riscurilor.

(2) Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat sub forma unei contribuții financiare a Uniunii, care nu depășește:

(2) Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat sub forma unei contribuții financiare a Uniunii, care nu depășește:

(a) 80 % din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru a se asigura împotriva pierderilor produse de fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale;

(a) 80 % din costul primelor de asigurare plătite de producători, de organizațiile de producători și/sau de cooperative pentru a se asigura împotriva pierderilor produse de fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale;

(b) 50 % din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru asigurări împotriva:

(b) 50 % din costul primelor de asigurare plătite de producători pentru asigurări împotriva:

(i) pierderilor menționate la litera (a) și împotriva altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile

(i) pierderilor menționate la litera (a) și împotriva altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile

(ii) pierderilor cauzate de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători.

(ii) pierderilor cauzate de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători.

(3) Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat dacă plățile din asigurarea în cauză nu îi despăgubesc pe producători în proporție de peste 100 % din pierderile de venit suferite, luând în calcul oricare alte eventuale despăgubiri pe care aceștia le-au obținut în cadrul altor scheme de sprijin în legătură cu riscul asigurat.

(3) Sprijinul pentru asigurarea recoltei poate fi acordat dacă plățile din asigurarea în cauză nu îi despăgubesc pe producători în proporție de peste 100 % din pierderile de venit suferite, luând în calcul oricare alte eventuale despăgubiri pe care aceștia le-au obținut în cadrul altor scheme de sprijin în legătură cu riscul asigurat.

(4) Sprijinul pentru asigurarea recoltei nu trebuie să denatureze concurența pe piața asigurărilor.

(4) Sprijinul pentru asigurarea recoltei nu trebuie să denatureze concurența pe piața asigurărilor.

Or. en

 

Amendamentul  153

Propunere de regulament

Articolul 48

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 48

Articolul 48

Investiții

Investiții

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru investiții corporale sau necorporale în instalații de prelucrare, în infrastructura unității de vinificație sau în comercializarea vinului, care îmbunătățesc performanța globală a întreprinderii și se referă la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru investiții corporale sau necorporale în instalații de prelucrare, în infrastructura unității de vinificație și în distilerii, precum și în structuri și instrumente de comercializare, inclusiv în înregistrarea mărcilor colective. Aceste investiții vizează îmbunătățirea performanței globale a întreprinderii și adaptarea acesteia la cererile pieței, precum și sporirea competitivității acesteia pe piața internă și pe piețele țărilor terțe și se referă la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

(a) producerea sau comercializarea produselor vitivinicole menționate în anexa VI partea II;

(a) producerea sau comercializarea produselor vitivinicole menționate în anexa VI partea II;

(b) dezvoltarea unor produse, procese și tehnologii noi referitoare la produsele menționate în anexa VI partea II.

(b) dezvoltarea unor produse, procese și tehnologii noi referitoare la produsele menționate în anexa VI partea II.

 

(ba) dezvoltarea unor măsuri de producție agronomice avansate și durabile;

 

(bb) prelucrarea produselor secundare ale distileriilor sau investiții care contribuie la reducerea consumului de energie și la îmbunătățirea eficienței energetice globale a acestora.

(2) Atunci când este acordat la nivelul maxim, ajutorul prevăzut la alineatul (1) se aplică numai microîntreprinderilor și întreprinderile mici și mijlocii definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.

(2) Atunci când este acordat la nivelul maxim, ajutorul prevăzut la alineatul (1) se aplică numai organizațiilor de producători și microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii definite în Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii.

Prin derogare de la primul paragraf, rata maximă se poate aplica tuturor întreprinderilor în cazul regiunilor ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat și al insulelor mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006. În cazul întreprinderilor care nu intră sub incidența articolului 2 alineatul (1) din titlul I al anexei la Recomandarea 2003/361/CE și care au mai puțin de 750 de angajați sau o cifră de afaceri mai mică de 200 de milioane EUR, intensitatea maximă a ajutorului se reduce la jumătate.

Prin derogare de la primul paragraf, rata maximă se poate aplica tuturor întreprinderilor în cazul regiunilor ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat și al insulelor mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006. În cazul întreprinderilor care nu intră sub incidența articolului 2 alineatul (1) din titlul I al anexei la Recomandarea 2003/361/CE și care au mai puțin de 750 de angajați sau o cifră de afaceri mai mică de 200 de milioane EUR, intensitatea maximă a ajutorului se reduce la jumătate.

Sprijinul nu se acordă întreprinderilor în dificultate în sensul Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

Sprijinul nu se acordă întreprinderilor în dificultate în sensul Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.

(3) Costurile eligibile exclud costurile neeligibile menționate la articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)615].

(3) Costurile eligibile exclud costurile neeligibile menționate la articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)615].

(4) Plafoanele maxime ale ajutoarelor în ceea ce privește costurile de investiții eligibile care se aplică contribuției Uniunii sunt următoarele:

(4) Plafoanele maxime ale ajutoarelor în ceea ce privește costurile de investiții eligibile care se aplică contribuției Uniunii sunt următoarele:

(a) 50 % în regiunile mai puțin dezvoltate;

(a) 50 % în regiunile mai puțin dezvoltate;

(b) 40 % în alte regiuni decât regiunile mai puțin dezvoltate;

(b) 40 % în alte regiuni decât regiunile mai puțin dezvoltate;

(c) 75 % în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat;

(c) 75 % în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din tratat;

(d) 65 % în insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006.

(d) 65 % în insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1405/2006.

(5) Articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)615] se aplică mutatis mutandis sprijinului menționat la alineatul (1) din prezentul articol.

(5) Articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. [COM(2011)615] se aplică mutatis mutandis sprijinului menționat la alineatul (1) din prezentul articol.

Or. en

 

Amendamentul  154

Propunere de regulament

Articolul 49

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 49

Articolul 49

Distilarea produselor secundare

Distilarea produselor secundare

(1) Se poate acorda sprijin pentru distilarea voluntară sau obligatorie a produselor secundare ale vinificației care a fost efectuată în conformitate cu condițiile stabilite în anexa VII partea II secțiunea D.

(1) Se poate acorda sprijin pentru distilarea voluntară sau obligatorie a produselor secundare ale vinificației care a fost efectuată în conformitate cu condițiile stabilite în anexa VII partea II secțiunea D.

Valoarea ajutorului se stabilește pe % vol. și pe hectolitru de alcool produs. Nu se acordă niciun ajutor pentru volumul de alcool pe care îl conțin produsele secundare ce urmează a fi distilate și care depășește 10 % din volumul de alcool conținut de vinul produs.

Valoarea ajutorului se stabilește pe % vol. și pe hectolitru de alcool produs. Nu se acordă niciun ajutor pentru volumul de alcool pe care îl conțin produsele secundare ce urmează a fi distilate și care depășește 10 % din volumul de alcool conținut de vinul produs.

 

(1b) Ajutorul se plătește distileriilor care procesează produsele livrate pentru distilare în alcool brut cu un o tărie alcoolică de minimum 92%.

 

Statele membre pot condiționa acordarea ajutorului de depunerea de către beneficiar a unei garanții.

(2) Nivelurile maxime aplicabile ale ajutoarelor se bazează pe costurile de colectare și prelucrare și sunt stabilite de Comisie prin intermediul unor acte de punere în aplicare în temeiul articolului 51.

(2) Nivelurile maxime aplicabile ale ajutoarelor se ba