Predlog resolucije - B7-0080/2013/REV1Predlog resolucije
B7-0080/2013/REV1

PREDLOG ODLOČITVE O ZAČETKU IN MANDATU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT)

11.2.2013 - (COM(2011)0626 – C7‑0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP))

v skladu s členom 70(2)in členom 70a Poslovnika
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja (*)

(*) Pogajalska ekipa: predsednik, poročevalec in poročevalci v senci


Postopek : 2011/0281(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0080/2013

B7‑0080/2013

Predlog odločitve Evropskega parlamenta o začetku in mandatu medinstitucionalnih pogajanj o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov (Uredba o enotni SUT)

(COM(2011)0626 – C7‑2011/0281 – 2011/0281(COD))
(COM(2012)0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja,

–   ob upoštevanju člena 70(2) in člena 70a Poslovnika,

–   ker so finančna sredstva v zakonodajnem predlogu le okvirna navedba za zakonodajni organ in jih ni mogoče določiti, dokler ne bo dosežen sporazum o predlogu uredbe, ki bo določala večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020,

sprejme odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj na podlagi naslednjega mandata:

MANDAT

 

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča1,

 

____________________

 

1 UL C […] /Še neobjavljeno v Uradnem listu.

Or. en

 

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju mnenja Odbora regij1,

 

____________________

 

1 UL C 225, 27.7.2012

Or. en

 

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) V Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij „Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem“ so opredeljeni morebitni izzivi, cilji in usmeritve skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2013. Na podlagi razprave o Sporočilu je treba prenoviti SKP z začetkom veljavnosti s 1. januarjem 2014. Prenova mora obsegati vse glavne instrumente SKP, vključno z Uredbo Sveta (EU) št. [COM(2010)799] z dne […] o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT). Zaradi obsega prenove je primerno razveljaviti Uredbo (EU) št. [COM(2010)799] in jo nadomestiti z novo enotno uredbo o skupni ureditvi trgov. S prenovo je treba tudi čim bolj uskladiti, racionalizirati in poenostaviti določbe, zlasti tiste, ki obsegajo več kot en kmetijski sektor, vključno z omogočanjem, da lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme nebistvene elemente ukrepov.

(1) V Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij „Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane s hrano, naravnimi viri in ozemljem“ so opredeljeni morebitni izzivi, cilji in usmeritve skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2013. Na podlagi razprave o Sporočilu bi bilo treba prenoviti SKP z začetkom veljavnosti s 1. januarjem 2014. Prenova bi morala obsegati vse glavne instrumente SKP, vključno z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT). Zaradi obsega prenove je primerno razveljaviti Uredbo (ES) št. 1234/2007 in jo nadomestiti z novo enotno uredbo o skupni ureditvi trgov. S prenovo bi bilo treba tudi čim bolj uskladiti, racionalizirati in poenostaviti določbe, zlasti tiste, ki obsegajo več kot en kmetijski sektor, vključno z omogočanjem, da lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme nebistvene elemente ukrepov. Poleg tega se reforma nadaljuje v smeri prejšnjih reform, in sicer k večji konkurenčnosti in tržni usmerjenosti.

Or. en

 

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Izvajanje te uredbe bi moralo biti usklajeno s cilji razvojnega sodelovanja iz okvira politike Unije za zanesljivo preskrbo s hrano (COM(2010)0127), pri čemer je treba zlasti zagotoviti, da ukrepi skupne kmetijske politike ne bi ogrozili zmogljivosti proizvodnje hrane in dolgoročne prehranske varnosti v državah v razvoju ter zmožnosti njihovega prebivalstva, da si samo zagotovi hrano, hkrati pa je treba upoštevati cilje politike razvojnega sodelovanja Unije v skladu s členom 208 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Or. en

 

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) Eden od ključnih ciljev skupne kmetijske politike bi moralo biti zagotavljanje prehranske varnosti in neodvisnosti držav članic, kar kaže na potrebo po ureditvi in distribucijskih sistemih v proizvodnji, ki bodo državam in regijam omogočili, da svojo proizvodnjo razvijajo tako, da bodo njihove potrebe v največji možni meri pokrite. Poleg tega je treba razmerje moči v verigi proizvodnje hrane nujno prevesiti v korist proizvajalcev.

Or. en

 

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Nadvse pomembno je, da se Komisija med pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, med drugim tudi s strokovnjaki. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(2) Da bi zagotovili pravilno delovanje sistema, ki ga uvaja ta uredba, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, kar ji bo omogočilo, da dopolni ali spremeni nekatere nebistvene elemente te uredbe. Treba bi bilo določiti elemente, za katere se to pooblastilo lahko uporabi, ter pogoje, ki naj za to pooblastilo veljajo. Nadvse pomembno je, da se Komisija med pripravljalnim delom ustrezno posvetuje, med drugim tudi s strokovnjaki. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en

 

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Na podlagi člena 43(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) Svet sprejme ukrepe o določitvi cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev. Kadar velja člen 43(3) Pogodbe, bi morala ta uredba zaradi jasnosti izrecno navajati dejstvo, da bo Svet na tej podlagi sprejel ukrepe.

črtano

Or. en

 

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Ta uredba bi morala vsebovati vse bistvene elemente enotne skupne ureditve trgov. Določanje cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev je v nekaterih primerih neločljivo povezano s temi osnovnimi elementi.

(4) Ta uredba bi morala vsebovati vse bistvene elemente enotne skupne ureditve trgov. Določanje cen, prelevmanov, pomoči in količinskih omejitev je praviloma neločljivo povezano s temi osnovnimi elementi.

Or. en

 

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Treba bi bilo upoštevati cilje Evropske komisije za prihodnjo skupno kmetijsko politiko na področju trajnostnega upravljanja naravnih virov, zanesljive preskrbe s hrano, kmetijskih dejavnosti po vsej Evropi, uravnoteženega regionalnega razvoja, konkurenčnosti evropskega kmetijstva in poenostavitve SKP.

Or. en

 

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) Za kmete je zlasti pomembno, da so upravna pravila za izvajanje skupne kmetijske politike poenostavljena, ne da bi to povzročilo pretirano standardizacijo meril, po katerih se ne upoštevajo lokalne in regionalne posebnosti.

Or. en

 

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Ta uredba in drugi akti, sprejeti na podlagi člena 43 Pogodbe, se nanašajo na opis proizvodov in sklice na tarifne številke in podštevilke kombinirane nomenklature. Zaradi sprememb nomenklature skupne carinske tarife bodo posledično lahko potrebne tehnične prilagoditve takšnih uredb. Komisija mora imeti možnost, da sprejme izvedbene ukrepe za takšne prilagoditve. Zaradi jasnosti in poenostavitve je treba preklicati Uredbo Sveta (ES) št. 234/79 z dne 5. februarja 1979 o postopku za prilagajanje nomenklature skupne carinske tarife, ki se uporablja za kmetijske proizvode, ki trenutno določa takšno pooblastilo, omenjeno pooblastilo pa vključiti v to Uredbo.

(7) Ta uredba se nanaša na opis proizvodov in sklice na tarifne številke in podštevilke kombinirane nomenklature. Zaradi sprememb nomenklature skupne carinske tarife bodo posledično lahko potrebne tehnične prilagoditve te uredbe. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe. Zaradi jasnosti in poenostavitve bi bilo treba preklicati Uredbo Sveta (ES) št. 234/79 z dne 5. februarja 1979 o postopku za prilagajanje nomenklature skupne carinske tarife, ki se uporablja za kmetijske proizvode, ki trenutno določa takšno pooblastilo, v to uredbo pa vključiti nov postopek za prilagajanje.

Or. fr

 

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Da bi se upoštevale posebnosti sektorjev sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z določitvijo tržnih let za te proizvode.

črtano

Or. fr

 

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Javna tržna intervencija je kot nujen ukrep možna le za stabilizacijo izredne nestabilnosti cen zaradi začasnega presežka povpraševanja na evropskem trgu. Ne bi se smela uporabljati za stabilizacijo strukturnega presežka proizvodnje.

Or. en

 

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Zaradi jasnosti in preglednosti je treba za te določbe predvideti skupno strukturo, pri čemer je treba nadaljevati politiko, ki se izvaja v vsakem sektorju. V ta namen je primerno razlikovati med referenčnimi cenami in intervencijskimi cenami ter opredeliti slednje, pri čemer naj se zlasti pojasni, da uporabljenim administrativno določenim cenam iz prvega stavka osmega odstavka Priloge 3 k Sporazumu STO o kmetijstvu (tj. podpori zaradi cenovnih razlik) ustrezajo samo intervencijske cene za javno intervencijo. V povezavi s tem je treba razumeti, da lahko tržna intervencija poteka v obliki javne intervencije in drugih oblik intervencije, ki ne uporabljajo predhodno določenih navedb cen.

(13) Zaradi jasnosti in preglednosti bi bilo treba za te določbe predvideti skupno strukturo, pri čemer je treba nadaljevati politiko, ki se izvaja v vsakem sektorju. V ta namen je primerno razlikovati med referenčnimi cenami in intervencijskimi cenami ter opredeliti slednje, pri čemer naj se zlasti pojasni, da uporabljenim administrativno določenim cenam iz prvega stavka osmega odstavka Priloge 3 k Sporazumu STO o kmetijstvu (tj. podpori zaradi cenovnih razlik) ustrezajo samo intervencijske cene za javno intervencijo. Treba je tudi razumeti, da lahko tržna intervencija poteka v obliki javne intervencije in pomoči za zasebno skladiščenje ter drugih oblik intervencije, ki se niti v celoti niti delno ne opirajo na predhodno določene navedbe cen.

Or. en

 

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Kot je glede na prakso in izkušnje iz prejšnjih SUT primerno za vsak zadevni sektor, mora biti sistem intervencij na voljo v nekaterih obdobjih leta in v tem obdobju mora biti na voljo ali stalno ali odvisno od tržnih cen.

(14) Kot je glede na prakso in izkušnje iz prejšnjih SUT primerno za vsak zadevni sektor, bi moral biti sistem javnih intervencij na voljo, kadarkoli je očitno, da je potreben, v nekaterih obdobjih leta in v tem obdobju mora biti na voljo ali stalno ali odvisno od tržnih cen.

Or. en

 

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) V tej uredbi je treba zagotoviti možnost za prodajo proizvodov, odkupljenih z javno intervencijo. Take ukrepe je treba sprejeti na način, s katerim se je mogoče izogniti motnjam na trgu in ki zagotavlja enak dostop do blaga in enakopravno obravnavo kupcev.

(16) V tej uredbi bi bilo treba zagotoviti možnost za prodajo proizvodov, odkupljenih z javno intervencijo. Take ukrepe je treba sprejeti na način, s katerim se je mogoče izogniti motnjam na trgu, ki zagotavlja enak dostop do blaga in enakopravno obravnavo kupcev in ki omogoča, da se pridelki dajo na voljo za program razdeljevanja hrane najbolj ogroženim skupinam v Uniji.

Or. en

 

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Lestvice Unije za razvrščanje trupov v sektorjih govejega in telečjega mesa, prašičjega mesa ter ovčjega in kozjega mesa so bistvenega pomena za beleženje cen in za uporabo intervencijskih ukrepov v teh sektorjih. Poleg tega je njihov cilj izboljšati preglednost trga.

Or. en

 

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b) Pomoč za zasebno skladiščenje bi morala izpolniti svoj namen stabiliziranja trgov in prispevanja k primernemu življenjskemu standardu za kmetijsko skupnost. Uporabiti bi jo bilo treba ne samo na podlagi kazalnikov tržnih cen, ampak tudi v odziv na posebej težke tržne razmere, še zlasti tiste, ki občutno vplivajo na stopnje dobička kmetijskih proizvajalcev.

Or. en

 

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Da se standardizira predstavitev različnih proizvodov za namene boljše preglednosti trga, beleženja cen in uporabe ureditev tržnih intervencij v obliki javne intervencije in zasebnega skladiščenja, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov v sektorjih govejega, telečjega, prašičjega, ovčjega in kozjega mesa.

(22) Da se standardizira predstavitev različnih proizvodov za namene boljše preglednosti trga, beleženja cen in uporabe ureditev tržnih intervencij v obliki javne intervencije in zasebnega skladiščenja ter upoštevajo posebnosti, ki se pojavljajo v Uniji, kot tudi tehnološki razvoj in potrebe sektorjev, bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da bo lahko prilagodila in posodobila lestvice Unije za razvrščanje trupov v sektorjih govejega, telečjega, prašičjega, ovčjega in kozjega mesa.

Or. en

 

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a) Da bi se okrepila in dopolnila obstoječa orodja za upravljanje trgov ter zagotovilo njihovo nemoteno delovanje, bi bilo treba oblikovati instrument, ki bi temeljil na zasebnem upravljanju ponudbe in usklajevanju različnih izvajalcev. Priznana združenja organizacij proizvajalcev z ustreznim tržnim deležem bi morala imeti možnost, da s tem orodjem med tržnim letom umaknejo s trga posamezni izdelek.

Or. en

 

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23b) Da instrument ne bi deloval v nasprotju s cilji SKP ali ogrožal nemotenega delovanja notranjega trga, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v skladu s predpisi o delovanju in aktiviranju tega instrumenta. Poleg tega bi bilo treba za zagotovitev združljivosti tega instrumenta z zakonodajo Unije prenesti na Komisijo pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s predpisi o njegovem financiranju, kar vključuje tudi primere, za katere Komisija meni, da je dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje primerna.

Or. en

 

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Spodbujati je treba uživanje sadja in zelenjave ter mlečnih proizvodov med otroci, vključno z vztrajnim povečevanjem deleža takih proizvodov v prehrani otrok v obdobju, ko se njihove prehrambene navade še oblikujejo. Zato je treba spodbujati pomoč Unije pri financiranju ali sofinanciranju preskrbe otrok s takšnimi proizvodi v izobraževalnih ustanovah.

(25) Da bi otrokom privzgojili zdrave prehranjevalne navade, bi jih bilo treba spodbujati k uživanju sadja in zelenjave ter mlečnih proizvodov, tudi vztrajnim povečevanjem deleža teh proizvodov v njihovi prehrani v obdobju, ko se njihove prehrambene navade še oblikujejo. Zato bi bilo treba spodbujati pomoč Unije pri financiranju ali sofinanciranju preskrbe otrok s takšnimi proizvodi v izobraževalnih, predšolskih in drugih ustanovah, ki ponujajo zunajšolske dejavnosti. Ti programi bi morali prispevati tudi k doseganju ciljev SKP, med drugim k zvišanju kmetijskih dohodkov, stabilizaciji trgov in zanesljivosti oskrbe sedaj in v prihodnje.

Or. en

 

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Da se zagotovi dobro upravljanje proračunov programov, je treba določiti ustrezne določbe za vsakega od njih. Pomoči Unije se ne uporabljati kot nadomestilo financiranja katerih koli obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja v šolah. Ne glede na proračunske omejitve bi morale biti države članice sposobne svoje finančne prispevke v sisteme nadomestiti s prispevki iz zasebnega sektorja. Da bo njihov sistem razdeljevanja sadja v šolah učinkovit, morajo države članice zagotoviti spremljevalne ukrepe, za katere bi jim moralo biti dovoljeno podeliti nacionalno pomoč.

(26) Da se zagotovi dobro upravljanje proračunov programov, bi bilo treba določiti ustrezne določbe za vsakega od njih. Pomoč Unije se ne bi smela uporabljati kot nadomestilo financiranja katerih koli obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja, zelenjave in mlečnih izdelkov v šolah. Ne glede na proračunske omejitve bi morale biti države članice sposobne svoje finančne prispevke za vse take nacionalne sisteme razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah nadomestiti s prispevki iz zasebnega sektorja. Da bo njihov sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah učinkovit, bi morale države članice zagotoviti spremljevalne ukrepe, za katere bi jim moralo biti dovoljeno podeliti nacionalno pomoč.

Or. en

 

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Da bi spodbudili zdrave prehrambene navade otrok, zagotovili učinkovito in usmerjeno rabo evropskih sredstev ter spodbudili ozaveščenost o shemi, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s sistemom razdeljevanja sadja v šolah, ki se nanašajo na proizvode, ki so upravičeni za vključitev v sistem, ciljno skupino sistema, nacionalne ali regionalne strategije, ki jih morajo sestaviti države članice, da bi lahko dobile pomoč, vključno s spremljevalnimi ukrepi, odobritev in izbor zahtevkov za pomoč, objektivna merila za dodelitev pomoči med državami članicami, okvirno razporeditev pomoči med državami članicami in metodo za prerazporeditev pomoči med državami članicami na podlagi prejetih zahtevkov, stroške, upravičene do pomoči, vključno z možnostjo določitve skupne zgornje meje za take stroške, ter na zahtevo, da sodelujoče države članice obveščajo o podporni vlogi sistema.

(27) Da bi poskrbeli za učinkovito izvajanje programa v skladu z začrtanimi cilji, zagotovili učinkovito in usmerjeno rabo evropskih sredstev ter spodbudili ozaveščenost o shemi pomoči, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s sistemom razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah, ki se nanašajo na proizvode, ki so upravičeni za vključitev v sistem, ciljno skupino sistema, nacionalne ali regionalne strategije, ki jih morajo sestaviti države članice, da bi lahko dobile pomoč, vključno s spremljevalnimi ukrepi, odobritev in izbor zahtevkov za pomoč, dodatna merila za okvirno razporeditev in metodo za prerazporeditev pomoči med državami članicami na podlagi prejetih zahtevkov; stroške, upravičene do pomoči, vključno z možnostjo določitve skupne zgornje meje za take stroške, spremljanje in ocenjevanje; ter na določitev pogojev, pod katerimi države članice javno naznanijo sodelovanje pri programu pomoči in obveščajo o subvencijah Unije.

Or. en

 

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Da bi upoštevali razvoj vzorcev uživanja mlečnih proizvodov ter inovacij in razvoja na trgu mlečnih proizvodov, da bi zagotovili, da so primerni upravičenci in prosilci upravičeni do pomoči, in da bi spodbudili ozaveščenost o shemi pomoči, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s sistemom razdeljevanja mleka v šolah, ki se nanašajo na proizvode, ki so upravičeni za vključitev v sistem, nacionalne ali regionalne strategije, ki jih morajo države članice pripraviti, da lahko dobijo pomoč, ter ciljno skupino sistema, pogoje za dodelitev pomoči, vložitev varščine, ki jamči izvedbo, če je plačano predplačilo pomoči, spremljanje in vrednotenje ter na zahtevo, da izobraževalne ustanove obveščajo o podporni vlogi sistema.

(28) Da bi poskrbeli za učinkovito izvajanje programa v skladu z zastavljenimi cilji, da bi zagotovili, da so primerni upravičenci in prosilci upravičeni do pomoči, in da bi spodbudili ozaveščenost o shemi pomoči, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s sistemom razdeljevanja mleka v šolah, ki se nanašajo na proizvode, ki so upravičeni za vključitev v program, nacionalne ali regionalne strategije, ki jih morajo države članice pripraviti, da lahko dobijo pomoč, ter ciljno skupino sistema, odobritev in izbor vlagateljev zahtevka za pomoč, pogoje za dodelitev pomoči, vložitev varščine, ki jamči izvedbo, če je plačano predplačilo pomoči, spremljanje in vrednotenje ter na določitev pogojev, pod katerimi države članice javno naznanijo sodelovanje pri programu pomoči in obveščajo o subvencijah Unije.

Or. en

 

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a) Komisija bi morala razmisliti o tem, ali bi predlagala programe za spodbujanje zauživanja nesadnih, nezelenjavnih in nemlečnih proizvodov v šolah.

Or. en

 

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Shema pomoči za organizacije proizvajalcev hmelja se uporablja samo v eni državi članici. Da se ustvari prožnost in uskladi pristop v tem sektorju z drugimi sektorji, je to shemo pomoči treba prekiniti, ostane pa naj možnost, da se organizacijam proizvajalcev omogoči podpora v okviru ukrepov za razvoj podeželja.

črtano

Or. en

 

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Da se zagotovi, da pomoč, namenjena organizacijam proizvajalcev olivnega olja in namiznih oliv, doseže svoj cilj izboljšanja kakovosti proizvodnje olivnega olja in namiznih oliv, in da se zagotovi, da organizacije proizvajalcev olivnega olja in namiznih oliv izpolnjujejo svoje obveznosti, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe glede pogojev za odobritev organizacij izvajalcev za namene sheme pomoči, za začasno prekinitev ali umik take odobritve, ukrepov, upravičenih do financiranja Unije, dodelitve financiranja Unije za določene ukrepe, dejavnosti in stroškov, ki niso upravičeni do financiranja Unije, izbire in odobritve delovnih programov ter glede zahtev po vložitvi varščine.

(31) Da se zagotovi, da pomoč, namenjena organizacijam proizvajalcev olivnega olja in namiznih oliv, doseže svoj cilj izboljšanja kakovosti proizvodnje olivnega olja in namiznih oliv, in da se zagotovi, da organizacije proizvajalcev olivnega olja in namiznih oliv ali medpanožne organizacije izpolnjujejo svoje obveznosti, bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe glede pogojev za odobritev organizacij proizvajalcev ali medpanožnih organizacij za namene sheme pomoči, ter za zavrnitev, začasno prekinitev ali umik take odobritve, podrobnosti ukrepov, upravičenih do financiranja Unije, dodelitve financiranja Unije za določene ukrepe, dejavnosti in stroškov, ki niso upravičeni do financiranja Unije, izbire in odobritve delovnih programov ter glede zahtev po vložitvi varščine.

Or. en

 

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Ta uredba razlikuje na eni strani med sadjem in zelenjavo, kar vključuje sadje in zelenjavo, namenjena za trženje, ter sadje in zelenjavo, namenjena predelavi, na drugi strani pa predelano sadje in zelenjavo. Predpisi o organizacijah proizvajalcev, operativnih programih in finančni pomoči Unije veljajo samo za sadje in zelenjavo ter za sadje in zelenjavo, ki sta izključno namenjena predelavi.

(32) Ta uredba razlikuje na eni strani med sadjem in zelenjavo, kar vključuje sadje in zelenjavo, namenjena za trženje kot sveži proizvodi, ter sadje in zelenjavo, namenjena predelavi, na drugi strani pa predelano sadje in zelenjavo.

Or. en

 

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a) Da se zagotovi večja učinkovitost operativnih programov v sektorju sadja in zelenjave, zlasti ukrepov za preprečevanje in obvladovanje krize, bi se morali ti izvajati prek struktur, ki razpolagajo s primernim tržnim deležem. Združenja organizacij proizvajalcev bi bilo torej treba pozvati, naj te programe in ukrepe predstavijo ter jih delno ali v celoti upravljajo.

Or. en

 

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35) V okviru politike razvoja podeželja je za vse sektorje v vseh državah treba zagotoviti podporo za ustanavljanje skupin proizvajalcev, zato je treba prekiniti posebno podporo v sektorju sadja in zelenjave.

(35) V okviru politike razvoja podeželja bi bilo treba za vse sektorje v vseh državah zagotoviti podporo za ustanavljanje skupin proizvajalcev, zato je treba prekiniti posebno podporo za njihovo ustanovitev v sektorju sadja in zelenjave. Ta podpora ne bi smela izkrivljati enakih konkurenčnih pogojev za kmete in njihove organizacije proizvajalcev na notranjem trgu.

Or. en

 

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40) Eden od ključnih ukrepov, upravičenih do nacionalnih podpornih programov, bi morala biti promocija in trženje vin Unije v tretjih državah. Še naprej bi morale biti zajete dejavnosti prestrukturiranja in preusmeritve zaradi njihovih pozitivnih strukturnih učinkov na sektor vina. Podpora bi se morala zagotoviti tudi za naložbe v vinskem sektorju, namenjene izboljšanju gospodarske zmogljivosti podjetij kot takih. Podpora za destilacijo stranskih proizvodov bi morala biti kot ukrep, ki je na voljo vsem državam članicam, ki želijo takšen instrument uporabljati za zagotovitev kakovosti vina ter varovanje okolja.

(40) Eden od ključnih ukrepov, upravičenih do nacionalnih podpornih programov, bi morala biti promocija in trženje vin Unije v Uniji in tretjih državah. Glede na pomen raziskovalnih in razvojnih dejavnosti za konkurenčnost evropskega vinskega sektorja bi morala biti na razpolago tudi pomoč za te dejavnosti. Še naprej bi morale biti zajete dejavnosti prestrukturiranja in preusmeritve zaradi njihovih pozitivnih strukturnih učinkov na sektor vina. Podpora bi se morala zagotoviti tudi za naložbe v vinskem sektorju, namenjene izboljšanju gospodarske zmogljivosti podjetij kot takih. Podpora za destilacijo stranskih proizvodov bi morala biti kot ukrep, ki je na voljo vsem državam članicam, ki želijo takšen instrument uporabljati za zagotovitev kakovosti vina ter varovanje okolja.

Or. en

 

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42) Določbe o podpori vinogradnikom prek dodelitve pravic do plačila, kakor so odločile države članice, so postale dokončne. Edina tovrstna podpora, ki jo je mogoče zagotoviti, je zato podpora, o kateri so 1. decembra 2011 odločile države članice na podlagi člena 137 Uredbe (EU) št. [COM(2010)799] in na podlagi pogojev, določenih v navedeni določbi.

črtano

Or. en

 

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 43

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43) Da se zagotovi, da podporni programi za vinski sektor dosežejo svoje cilje, in da se zagotovi usmerjena raba evropskih sredstev, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s predpisi o odgovornosti za izdatke med datumom prejema programov podpore in spremembami programov podpore in datumom njihove uporabe, o merilih o izpolnjevanju pogojev podpornih ukrepov, vrsti izdatka in dejavnostih, upravičenih do podpore, ukrepih, ki niso upravičeni do podpore, in največji ravni podpore na ukrep, o zahtevah in mejnih vrednostih za predplačila, vključno z zahtevo po varnosti, če se opravi predplačilo, ki vsebujejo splošne določbe in opredelitve za namen tega oddelka, da se prepreči zloraba podpornih ukrepov, vključno z omejitvami za preprečitev dvojnega financiranja projektov, v okviru katerih proizvajalci umaknejo stranske proizvode vinarstva, izjeme iz obveznosti, da se prepreči dodatno upravno breme, in določbe za prostovoljno certificiranje žganjarn, za določitev zahtev, vključno s posebnimi pregledi, ki jih izvajajo države članice za izvajanje podpornih ukrepov, omejitev in pregledov za zagotovitev skladnosti s področjem uporabe podpornih ukrepov, v zvezi s plačili upravičencem, vključno s plačili zavarovalniških posrednikov.

(43) Da se zagotovi, da podporni programi za vinski sektor dosežejo svoje cilje, in da se zagotovi usmerjena raba evropskih sredstev, bi bilo Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s predpisi o odgovornosti za izdatke med datumom prejema podpornih programov in sprememb podpornih programov ter datumom začetka njihove uporabe, o merilih o izpolnjevanju pogojev podpornih ukrepov, vrsti izdatka in dejavnostih, upravičenih do podpore, ukrepih, ki niso upravičeni do podpore, in največji ravni podpore na ukrep, o spremembah podpornih programov, potem ko so se že začeli uporabljati, o zahtevah in mejnih vrednostih za predplačila, vključno z zahtevo po varnosti, če se opravi predplačilo, da se prepreči zloraba podpornih ukrepov, vključno z omejitvami za preprečitev dvojnega financiranja projektov, v okviru katerih proizvajalci umaknejo stranske proizvode vinarstva, izjeme iz obveznosti, da se prepreči dodatno upravno breme, in določbe za prostovoljno certificiranje žganjarn, za določitev zahtev, vključno s posebnimi pregledi, ki jih izvajajo države članice za izvajanje podpornih ukrepov, omejitev in pregledov za zagotovitev skladnosti s področjem uporabe podpornih ukrepov, v zvezi s plačili upravičencem, vključno s plačili zavarovalniških posrednikov.

Or. en

 

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44) Za čebelarstvo so značilni raznovrstnost proizvodnih pogojev in pridelkov ter razpršenost in različnost gospodarskih subjektov, tako v fazi proizvodnje kot trženja. Poleg tega je v več državah članicah zaradi širjenja varooze v zadnjih letih in problemov, ki jih ta bolezen povzroča pri proizvodnji medu, še vedno potrebno ukrepanje Unije, saj se varooze ne da popolnoma izkoreniniti in jo je treba zdraviti z odobrenimi proizvodi. Glede na take okoliščine ter za izboljšanje proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Uniji je treba vsaka tri leta pripraviti nacionalne programe, da bi se izboljšali splošni pogoji za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov. Navedene nacionalne programe bi morala deloma financirati Unija.

(44) Za čebelarstvo so značilni raznovrstnost proizvodnih pogojev in pridelkov ter razpršenost in različnost gospodarskih subjektov, tako v fazi proizvodnje kot trženja. Poleg tega je v več državah članicah zaradi pogostejših pojavov nekaterih oblik bolezni v panjih, zlasti širjenja varooze v zadnjih letih in problemov, ki jih ta bolezen povzroča pri proizvodnji medu, še vedno potrebno usklajeno ukrepanje Unije v okviru evropske veterinarske politike, saj se varooze ne da popolnoma izkoreniniti in jo je treba zdraviti z odobrenimi proizvodi. Glede na take okoliščine ter za izboljšanje zdravja čebel ter proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov v Uniji bi bilo treba vsaka tri leta pripraviti nacionalne programe, da bi se izboljšali splošni pogoji za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov. Navedene nacionalne programe bi morala deloma financirati Unija.

Or. en

 

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45) Da se zagotovi ciljna uporaba skladov Unije za čebelarstvo, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 v zvezi z ukrepi, ki se lahko vključijo v čebelarske programe, predpisi o obveznostih glede vsebine nacionalnih programov, pripravi takšnih programov in povezanih študijah ter v zvezi s pogoji za dodelitev finančnega prispevka Unije vsaki sodelujoči državi članici.

(45) Da se zagotovi ciljna uporaba skladov Unije za čebelarstvo, bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 v zvezi s podrobnimi ukrepi, ki se lahko vključijo v čebelarske programe, predpisi o obveznostih glede vsebine nacionalnih programov, pripravi takšnih programov in povezanih študijah ter v zvezi s pogoji za dodelitev finančnega prispevka Unije vsaki sodelujoči državi članici.

Or. en

 

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(48a) Eden od ključnih ukrepov, upravičenih do nacionalnih podpornih programov, bi morala biti promocija in trženje kmetijskih proizvodov Unije v EU in v tretjih državah.

Or. en

 

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(50) Za zagotovitev, da so vsi proizvodi ustrezne, neoporečne in tržne kakovosti, ter brez poseganja v Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, mora osnovni splošni tržni standard, kot je predvideno v zgoraj navedenem sporočilu Komisije, ustrezati proizvodom, ki jih ne zajemajo tržni standardi po sektorjih ali proizvodih. Kadar so ti proizvodi v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi, je treba po potrebi te proizvode obravnavati kot skladne s splošnim tržnim standardom.

(50) Za zagotovitev, da so vsi proizvodi ustrezne, neoporečne in tržne kakovosti, ter brez poseganja v Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, bi moral osnovni splošni tržni standard, kot je predvideno v zgoraj navedenem sporočilu Komisije, ustrezati proizvodom, ki jih ne zajemajo tržni standardi po sektorjih ali proizvodih. Kadar so ti proizvodi v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi, bi bilo treba te proizvode obravnavati kot skladne s splošnim tržnim standardom. Vendar bi morale države članice brez poseganja v pravo Unije in nemoteno delovanje notranjega trga ohraniti možnost sprejetja ali ohranjanja nacionalnih določb v zvezi s sektorji in proizvodi, ki jih ureja splošni tržni standard, ali sektorji in proizvodi, za katere veljajo posebni tržni standardi, za elemente, ki niso izrecno usklajeni s to uredbo.

Or. en

 

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 53 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(53a) Tržni standardi bi morali biti jasno razdeljeni na obvezna pravila in neobvezne rezervirane navedbe. Neobvezne rezervirane navedbe bi morale še naprej podpirati cilje tržnih standardov, zato bi bilo treba njihovo področje uporabe omejiti na proizvode iz Priloge I k Pogodbam.

Or. en

 

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 53 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(53b) Ob upoštevanju ciljev te uredbe in zaradi jasnosti bi morala ta uredba odslej urejati obstoječe neobvezne rezervirane navedbe.

Or. en

 

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 54

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(54) Ob upoštevanju interesa potrošnikov za prejemanje primernih in preglednih informacij o proizvodu je treba omogočiti opredelitev kraja kmetovanja, za vsak primer posebej glede na ustrezno geografsko raven, pri čemer je obenem treba upoštevati lastnosti nekaterih sektorjev, zlasti kar zadeva predelane kmetijske proizvode.

(54) Ob upoštevanju interesa potrošnikov za prejemanje primernih in preglednih informacij o proizvodu bi bilo treba omogočiti opredelitev kraja kmetovanja, za vsak primer posebej glede na ustrezno geografsko raven, pri tem upoštevati posledice, ki jih lahko imajo nepopolne in nepravilne informacije za gospodarstvo in proizvodnjo na zadevnem območju, pri čemer je obenem treba upoštevati regionalne posebnosti nekaterih sektorjev, zlasti kar zadeva predelane kmetijske proizvode.

Or. en

 

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 56

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(56) Primerno je določiti posebna pravila za proizvode, uvožene iz tretjih držav, če nacionalne določbe, ki veljajo v nekaterih tretjih državah, upravičujejo odstopanja od tržnih standardov, če se zagotovi njihovo enakovrednost z zakonodajo Unije.

(56) Primerno je določiti posebna pravila za proizvode, uvožene iz tretjih držav, ki se sprejmejo v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 43(2) Pogodbe ter določajo pogoje, pod katerimi se šteje, da uvoženi proizvodi zagotavljajo ustrezno raven skladnosti z zahtevami Unije o tržnih standardih, in dopuščajo ukrepe, ki odstopajo od pravil, da se lahko proizvodi v Uniji tržijo samo v skladu s takšnimi standardi. Prav tako je primerno določiti pravila za uporabo tržnih standardov za proizvode, ki se izvozijo iz Unije.

Or. en

 

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 58

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(58) Za obravnavo sprememb na trgu ob upoštevanju posebnosti posameznega sektorja je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s sprejemanjem, spreminjanjem in dovoljevanjem odstopanj od zahtev glede splošnega tržnega standarda ter pravili v zvezi s skladnostjo z njim.

(58) Za obravnavo sprememb na trgu ob upoštevanju posebnosti posameznega sektorja bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s sprejemanjem podrobnih pravil o splošnem tržnem standardu in s spreminjanjem in dovoljevanjem odstopanj od zahtev glede splošnega tržnega standarda ter pravili v zvezi s skladnostjo z njim.

Or. en

 

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 61

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(61) Da bi se upoštevale posebnosti trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami, poseben značaj nekaterih kmetijskih proizvodov ter posebnost posameznega sektorja, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z odstopanjem za vsak tržni standard, pri čemer se v primeru preseženega odstopanja za celotno serijo proizvodov šteje, da ni v skladu s standardom, in v zvezi s predpisi, ki določajo pogoje, pod katerimi se šteje, da uvoženi proizvodi zagotavljajo ustrezno raven skladnosti z zahtevami Unije o tržnih standardih, in ki dopuščajo ukrepe, ki odstopajo od pravil, da se lahko proizvodi v Uniji tržijo samo v skladu s takšnimi standardi, ter določajo pravila glede uporabe tržnih standardov za proizvode, ki se izvozijo iz Unije.

(61) Da bi se upošteval poseben značaj nekaterih kmetijskih proizvodov ter posebnost posameznega sektorja, bi bilo Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z odstopanjem za vsak tržni standard, pri čemer se v primeru preseženega odstopanja za celotno serijo proizvodov šteje, da ni v skladu s standardom.

Or. en

 

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 69

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(69) Da se upoštevajo posebne lastnosti proizvodnje na razmejenih geografskih območjih, da se zagotovi kakovost in sledljivost proizvodov in da se zagotovijo zakonite pravice ali interes proizvajalcev ali izvajalcev, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z načeli za omejitev geografskega območja ter opredelitvami, omejitvami in odstopanji glede proizvodnje na omejenem geografskem območju, v zvezi s pogoji, na podlagi katerih lahko specifikacije proizvodov vsebujejo dodatne zahteve, in v zvezi z elementi specifikacije proizvodov, tipom vlagatelja, ki lahko vloži vlogo za zaščito označbe porekla ali geografske označbe, postopki, po katerih se je treba ravnati pri uporabi zaščite označbe porekla ali geografske označbe, vključno s predhodnimi nacionalnimi postopki, nadzorom s strani Komisije, postopki ugovorov, in postopki za spremembo, ukinitev in spremembo zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb, postopki za vloge v zvezi z geografskimi območji v tretji državi, datumom, od katerega velja zaščita, postopki v zvezi s spremembami specifikacij proizvodov in datumom, na katerega sprememba začne veljati.

(69) Da se upoštevajo posebne lastnosti proizvodnje na razmejenih geografskih območjih, da se zagotovi kakovost in sledljivost proizvodov in da se zagotovijo zakonite pravice ali interes proizvajalcev ali izvajalcev, bi bilo Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z dodatnimi podrobnostmi za omejitev geografskega območja ter omejitvami in odstopanji glede proizvodnje na omejenem geografskem območju, v zvezi s pogoji, na podlagi katerih lahko specifikacije proizvodov vsebujejo dodatne zahteve, in v zvezi z elementi specifikacije proizvodov, tipom vlagatelja, ki lahko vloži vlogo za zaščito označbe porekla ali geografske označbe, postopki, po katerih se je treba ravnati pri uporabi zaščite označbe porekla ali geografske označbe, vključno s predhodnimi nacionalnimi postopki, nadzorom s strani Komisije, postopki ugovorov, in postopki za spremembo, ukinitev in spremembo zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb, postopki za vloge v zvezi z geografskimi območji v tretji državi, datumom, od katerega velja zaščita, postopki v zvezi s spremembami specifikacij proizvodov in datumom, na katerega sprememba začne veljati.

Or. en

 

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 70

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(70) Da se zagotovi ustrezna zaščita in da gospodarski subjekti in pristojni organi niso oškodovani z uporabo te uredbe v zvezi z imeni vin, za katera je bila zaščita dodeljena pred 1. avgustom 2009, je Komisiji treba podeliti pooblastilo v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s sprejemanjem omejitev glede zaščitenih imen in v zvezi s prehodnimi določbami glede: imen vin, ki so jih države članice priznale kot označbe porekla ali geografske označbe do 1. avgusta 2009, predhodnega nacionalnega postopka, vin, ki so bila dana v promet ali označena pred določenim datumom, in sprememb specifikacij proizvoda.

črtano

Or. en

 

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 74

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(74) Da se zagotovi učinkovitost postopkov certificiranja, odobritve in pregleda, da se zagotovijo legitimni interesi izvajalcev ter da gospodarski subjekti niso oškodovani, je Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z izjemnimi okoliščinami, ki upravičujejo opustitev sklicevanja na izraza „zaščitena označba porekla“ ali „zaščitena geografska označba“, v zvezi s predstavitvami in uporabo navedb označevanja, ki niso določene v tej uredbi, nekaterimi obveznimi navedbami, poljubnimi navedbami in predstavljanjem, v zvezi s potrebnimi ukrepi, kar zadeva označevanje in predstavljanje vin z označbo porekla ali zemljepisno označbo, katerih označba porekla ali zemljepisna označba izpolnjuje potrebne zahteve, v zvezi z vinom, ki je bilo dano na trg in označeno pred 1. avgustom 2009, in v zvezi z odstopanji od označevanja in predstavljanja.

(74) Da se zagotovi učinkovitost postopkov certificiranja, odobritve in pregleda, da se zagotovijo legitimni interesi izvajalcev ter da gospodarski subjekti niso oškodovani, bi bilo Komisiji treba podeliti pooblastilo za sprejemanje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z izjemnimi okoliščinami, ki upravičujejo opustitev sklicevanja na izraza „zaščitena označba porekla“ ali „zaščitena geografska označba“, v zvezi s predstavitvami in uporabo navedb označevanja, ki niso določene v tej uredbi, nekaterimi obveznimi navedbami, poljubnimi navedbami in predstavljanjem, v zvezi s potrebnimi ukrepi, kar zadeva označevanje in predstavljanje vin z označbo porekla ali zemljepisno označbo, katerih označba porekla ali zemljepisna označba izpolnjuje potrebne zahteve, v zvezi z vinom, ki je bilo dano na trg in označeno pred 1. avgustom 2009, in v zvezi z odstopanji od označevanja izvoza in predstavljanja.

Or. en

 

 

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Uvodna izjava 77

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(77) Primerno je določiti nekatere enološke prakse in omejitve za proizvodnjo vina, zlasti kar zadeva rezanje in uporabo nekaterih vrst grozdnega mošta, grozdnega soka in svežega grozdja iz tretjih držav. Da bi upoštevala mednarodne standarde, se mora Komisija za nadaljnje enološke prakse praviloma opirati na enološke prakse, ki jih priporoča Mednarodni urad za vinsko trto in vino (OIV).

(77) Primerno je določiti nekatere enološke prakse in omejitve za proizvodnjo vina, zlasti kar zadeva rezanje in uporabo nekaterih vrst grozdnega mošta, grozdnega soka in svežega grozdja iz tretjih držav. Da bi upoštevala mednarodne standarde, bi se morala Komisija pri predlogih za nadaljnje enološke prakse praviloma opirati na enološke prakse, ki jih priporoča Mednarodni urad za vinsko trto in vino (OIV).

Or. en

 

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Uvodna izjava 82 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(82a) Iz razlogov, ki so hkrati gospodarske, družbene in okoljske narave, ter zaradi prostorskega načrtovanja v podeželskih območjih z vinogradniško tradicijo, ter dodatno k zahtevam za ohranjanje preverjanja, raznolikosti, prepoznavnosti in kakovosti evropskih vinskih izdelkov, bi bilo treba sedanji sistem pravic do zasaditve v vinskem sektorju ohraniti vsaj do leta 2030.

Or. en

 

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Uvodna izjava 83

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(83) Po koncu sistema kvot bodo še vedno potrebni posebni instrumenti za zagotovitev poštenega ravnovesja pravic in obveznosti med podjetji za proizvodnjo sladkorja in pridelovalci sladkorne pese. Zato je treba določiti standardne določbe, ki urejajo sporazume med njimi.

(83) V sektorju sladkorja so potrebni posebni instrumenti za zagotovitev poštenega ravnovesja pravic in obveznosti med podjetji za proizvodnjo sladkorja in pridelovalci sladkorne pese. Zato bi bilo treba določiti standardne določbe, ki urejajo sporazume med njimi.

Or. en

 

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Uvodna izjava 84

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(84) Da bi se upoštevale posebnosti sektorja sladkorja in interesi vseh strani, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s takšnimi sporazumi, zlasti kar zadeva pogoje za odkup, dobavo, prevzem in plačilo sladkorne pese.

(84) Da bi se upoštevale posebnosti sektorja sladkorja in interesi vseh strani, bi bilo treba predvideti nekaj pravil v zvezi s takšnimi sporazumi, zlasti kar zadeva pogoje za odkup, dobavo, prevzem in plačilo sladkorne pese.

Or. en

 

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Uvodna izjava 84 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(84a) Da bi lahko pridelovalci sladkorne pese zaključili prilagajanje temeljiti reformi, ki se je leta 2006 izvajala v sektorju sladkorja, in nadaljevali s prizadevanji za konkurenčnost, ki od tedaj potekajo, bi bilo treba obstoječi sistem kvot podaljšati do konca tržnega leta 2019/2020. Pri tem bi bilo treba Komisiji omogočiti, da proizvodne kvote dodeli državam članicam, ki so se leta 2006 odpovedale vsem kvotam.

Or. en

 

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Uvodna izjava 84 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(84b) Zaradi velikih in ponavljajočih se trenj, ki so značilna za evropski trg sladkorja, je potreben mehanizem, ki bo, kolikor časa bo potrebno, omogočal sprostitev izvenkvotnega sladkorja na notranji trg, pri čemer bi veljali isti pogoji kot za kvotni sladkor. Mehanizem bi moral hkrati dovoljevati dodaten uvoz po ničelni carinski stopnji, da bi se zagotovila razpoložljivost zadostnih količin surovin na trgu sladkorja v Uniji in ohranilo strukturno ravnovesje tega trga.

Or. en

 

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Uvodna izjava 84 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(84c) Zaradi dokončne odprave sistema kvot v letu 2020 bi morala Komisija najkasneje do 1. julija 2018 Parlamentu in Svetu predložiti poročilo o ustreznih postopkih za odpravo obstoječega sistema kvot in o prihodnosti sektorja po odpravi kvot v letu 2020, ki bi vključevalo vse ustrezne predloge za pripravo celotnega sektorja na obdobje po letu 2020. Do 31. decembra 2014 bi morala Komisija predložiti tudi poročilo o delovanju dobavne verige v sektorju Unije za sladkor.

Or. en

 

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Uvodna izjava 85

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(85) Organizacije proizvajalcev in njihova združenja imajo lahko koristno vlogo pri koncentraciji ponudbe in širjenju najboljših praks. Medsektorske organizacije imajo lahko pomembno vlogo pri spodbujanju dialoga med udeleženci v dobavni verigi ter pospeševanju najboljših praks in preglednosti trga. Obstoječe predpise o opredelitvi in priznavanju takšnih organizacij in njihovih združenj, ki zajemajo nekatere sektorje, je zato treba uskladiti, racionalizirati in jih razširiti, da bodo omogočali priznavanje na zahtevo na podlagi statutov, ki jih določa zakonodaja EU v vseh sektorjih.

(85) Organizacije proizvajalcev in njihova združenja imajo lahko koristno vlogo pri koncentraciji ponudbe, izboljševanju trženja, popravljanju neravnovesij v vrednostni verigi in širjenju najboljših praks, predvsem pa pri doseganju ciljev iz člena 39 Pogodbe, zlasti cilja stabilizacije dohodkov proizvajalcev, in sicer z dajanjem orodij za obvladovanje tveganj na razpolago njihovim članom, izboljšanjem trženja, koncentriranjem ponudbe in sklepanjem pogodb, s čimer se krepi pogajalska moč proizvajalcev.

Or. en

 

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Uvodna izjava 85 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(85a) Medsektorske organizacije imajo lahko pomembno vlogo pri spodbujanju dialoga med udeleženci v dobavni verigi ter pospeševanju najboljših praks in preglednosti trga.

Or. en

 

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Uvodna izjava 85 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(85b) Obstoječe predpise o opredelitvi in priznavanju organizacij proizvajalcev, njihovih združenj in medpanožnih organizacij, ki zajemajo nekatere sektorje, bi zato bilo treba uskladiti, racionalizirati in jih razširiti, da bodo omogočali priznavanje na zahtevo po statutih, ki so v skladu s to uredbo določeni za vse sektorje. Zlasti pomembno je, da merila za priznanje in statuti organizacij proizvajalcev, ki so določeni v okviru predpisov Skupnosti, zagotavljajo, da so ti organi ustanovljeni na pobudo kmetov, ki splošno politiko organizacije ter odločitve v zvezi z njenim notranjim delovanjem opredelijo po demokratični poti.

Or. en

 

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Uvodna izjava 87

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(87) Kar zadeva žive rastline, goveje in telečje meso, prašičje meso, ovčje in kozje meso, jajca in perutnino, je treba predvideti možnost za sprejetje nekaterih ukrepov za lažjo prilagoditev oskrbe potrebam trga, kar lahko prispeva k stabilizaciji trgov in k zagotavljanju primernega življenjskega standarda za zadevno kmetijsko prebivalstvo.

(87) Predvideti bi bilo treba možnost za sprejetje nekaterih ukrepov za lažjo prilagoditev oskrbe potrebam trga, kar lahko prispeva k stabilizaciji trgov in k zagotavljanju primernega življenjskega standarda za zadevno kmetijsko prebivalstvo.

Or. en

 

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Uvodna izjava 88

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(88) Da se spodbudi ukrepanje trgovinskih organizacij, njihovih združenj in medpanožnih organizacij za lažjo uskladitev oskrbe z zahtevami trga, razen za ukrepe v zvezi z umikom proizvodov s trga, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe glede ukrepov v zvezi s sektorji živih rastlin, govejega in telečjega mesa, prašičjega mesa, ovčjega in kozjega mesa, jajc in perutnine, da se izboljša kakovost, pospešuje boljša organizacija proizvodnje, predelave in trženja, olajša beleženje gibanja tržnih cen in omogoči vzpostavitev kratkoročnih in dolgoročnih napovedi na podlagi uporabljenih proizvodnih sredstev.

(88) Da se spodbudi ukrepanje trgovinskih organizacij, njihovih združenj in medpanožnih organizacij za lažjo uskladitev oskrbe z zahtevami trga, razen za ukrepe v zvezi z umikom proizvodov s trga, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe, da se izboljša kakovost, pospešuje boljša organizacija proizvodnje, predelave in trženja, olajša beleženje gibanja tržnih cen in omogoči vzpostavitev kratkoročnih in dolgoročnih napovedi na podlagi uporabljenih proizvodnih sredstev.

Or. en

 

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Uvodna izjava 90

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(90) Ker ne obstaja zakonodaja Unije o formaliziranih pisnih pogodbah, lahko države članice v okviru svojih lastnih pogodbenih pravnih sistemov uporabljajo takšne pogodbe, pod obveznim pogojem, da pri tem spoštujejo zakonodajo Unije in da zlasti spoštujejo nemoteno delovanje notranjega trga in ureditev skupnega trga. Ker so razmere v Uniji zelo različne, bi morala biti zaradi subsidiarnosti odločitev o tem prepuščena državam članicam. Vendar je v primeru sektorja mleka in mlečnih proizvodov za zagotovitev ustreznih minimalnih standardov za take pogodbe ter pravilnega delovanja notranjega trga in skupne ureditve trga treba nekatere osnovne pogoje za uporabo takih pogodb določiti na ravni Unije. Nekatere mlečne zadruge lahko v svojih statutih uporabljajo pravila s podobnim učinkom, zato jih je zaradi poenostavitve treba izvzeti iz obveznosti pogodbe. Da se zagotovi učinkovitost takšnega sistema, bi se moral enakovredno uporabljati tudi v primerih, kadar posredniki zbirajo mleko od kmetov, da bi ga dostavili predelovalcem.

črtano

Or. en

 

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Uvodna izjava 90 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(90a) Uporaba formalnih pisnih pogodb, sklenjenih pred oddajo, ki bi vsebovale osnovne elemente, ni razširjena. Vendar se s takimi pogodbami lahko pripomore k povečanju odgovornosti nosilcev dejavnosti, na primer v verigi mleka in mlečnih izdelkov, in okrepitvi ozaveščenosti o potrebi, da se bolje upoštevajo tržni signali, izboljša prenos cen, ponudba prilagodi povpraševanju in pripomore, da se preprečijo nekatere nepoštene trgovinske prakse.

Or. en

 

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Uvodna izjava 90 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(90b) Ker zakonodaja Unije v zvezi s takimi pogodbami ne obstaja, bi bilo treba državam članicam dovoliti, da v okviru lastnih sistemov pogodbenega prava določijo obvezno uporabo takih pogodb, če pri tem spoštujejo pravo Unije ter zlasti pravilno delovanje notranjega trga in skupne ureditve trga. Glede na to, da so razmere na področju pogodbenega prava v Uniji različne, bi morala biti zaradi subsidiarnosti odločitev o tem prepuščena državam članicam. Na določenem ozemlju bi morali za vse dobave veljati enaki pogoji. Če torej država članica določi, da mora biti vsaka dobava na njenem ozemlju, ki jo predelovalcu zagotovi kmet, zajeta v pisni pogodbi med strankama, bi morala ta obveznost veljati tudi za dobave iz drugih držav članic, vendar ni nujno, da bi veljala za dobave v druge države članice. V skladu z načelom subsidiarnosti bi bilo treba državam članicam prepustiti, da določijo, ali mora prvi kupec za sklenitev take pogodbe kmetu pripraviti pisno ponudbo.

Or. en

 

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Uvodna izjava 91

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(91) Da bi zagotovili racionalen razvoj proizvodnje in primerno življenjsko raven proizvajalcev mleka, je treba okrepiti njihovo pogajalsko moč v odnosu do predelovalcev, kar bi moralo voditi do pravičnejše razdelitve dodane vrednosti v dobavni verigi. Za uresničitev teh ciljev skupne kmetijske politike je zato treba sprejeti določbo na podlagi členov 42 in 43(2) Pogodbe, ki bo organizacijam proizvajalcev, ki so jih ustanovili proizvajalci mleka ali njihova združenja, omogočil, da se z mlekarsko industrijo skupaj pogajajo o pogodbenih pogojih, vključno s cenami, za proizvodnjo vseh ali le dela svojih članov. Da se ohrani učinkovita konkurenca na trgu mleka in mlečnih proizvodov, bi morale za to možnost veljati primerne količinske omejitve.

črtano

Or. en

 

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Uvodna izjava 91 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(91a) Da bi zagotovili trajnosten razvoj proizvodnje in primerno življenjsko raven proizvajalcev mleka, bi bilo treba okrepiti njihovo pogajalsko moč v odnosu do možnih kupcev, kar bi moralo voditi do pravičnejše razdelitve dodane vrednosti v dobavni verigi. Za uresničitev teh ciljev skupne kmetijske politike bi bilo treba sprejeti določbo v skladu s členom 42 in v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 43(2) Pogodbe, ki bo organizacijam proizvajalcev, ki so jih ustanovili zgolj kmetje ali njihova združenja, omogočila, da se s kupci skupaj pogajajo o pogojih za vse pogodbe, vključno s cenami, za proizvodnjo vseh ali le dela svojih članov, da kupcem preprečijo vsiljevanje cen, ki so nižje od proizvodnih stroškov. Vendar bi morale biti upravičene do uporabe tega predpisa samo organizacije proizvajalcev, ki zaprosijo za priznanje in ga pridobijo. Poleg tega se ta predpis ne bi smel uporabljati za zadruge. Nadalje bi morale obstoječe organizacije proizvajalcev, priznane po nacionalnem pravu, postati upravičene do dejanskega priznanja po tej uredbi.

Or. en

 

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Uvodna izjava 91 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(91b) Glede na pomen zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb predvsem za občutljive podeželske regije, in da bi zagotovili dodano vrednost in ohranili kakovost zlasti sirov, zaščitenih z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo, ter glede na prenehanje veljavnosti sistema mlečnih kvot, bi bilo treba državam članicam dovoliti uporabo pravil za uravnavanje ponudbe takih sirov, proizvedenih na opredeljenem geografskem območju. Ta pravila bi se morala nanašati na celotno proizvodnjo zadevnega sira, zahtevati pa bi jih morala medpanožna organizacija, organizacija proizvajalcev ali skupina, opredeljena v Uredbi Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila. Tako zahtevo bi morala podpirati velika večina proizvajalcev mleka, ki predstavljajo veliko večino količine mleka za proizvodnjo tega sira, v primeru medpanožnih organizacij in skupin pa veliko večino proizvajalcev sira, ki predstavljajo veliko večino proizvodnje tega sira. Poleg tega bi morali za ta pravila veljati strogi pogoji, predvsem da bi preprečili škodo za trgovino s proizvodi na drugih trgih ter zaščitili pravice manjšin. Države članice bi morale nemudoma objaviti sprejeta pravila ter o njih uradno obvestiti Komisijo, zagotoviti reden nadzor ter pravila v primeru nespoštovanja razveljaviti.

Or. en

 

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Uvodna izjava 91 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(91c) Na podlagi Uredbe (ES) št. 1234/2007 bodo mlečne kvote prenehale veljati v relativno kratkem času po začetku veljavnosti te uredbe. Po razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1234/2007 bi morale ustrezne določbe še naprej veljati do izteka te sheme.

Or. en

 

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Uvodna izjava 91 d (novo)

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(91d) Odločitev o odpravi mlečnih kvot je spremljala zavezanost zagotovitvi „mehkega pristanka“ za sektor mleka in mlečnih izdelkov. Uredba št. 261/20121 o pogodbenih razmerjih v sektorju mleka in mlečnih izdelkov je prvi korak v to smer, ki pa ga bo treba dopolniti tudi z drugo zakonodajo. Zato bi bilo Komisijo treba pooblastiti, da v primeru hude neuravnoteženosti na trgu mleka in mlečnih izdelkov proizvajalcem mleka, ki proizvodnjo prostovoljno zmanjšajo, dodeli pomoč, istočasno pa naloži dajatev proizvajalcem mleka, ki svojo proizvodnjo v istem obdobju in v enakem razmerju povečajo.

 

____________________

 

1 UL L 94, 30.3.2012, str. 38.

Or. en

 

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Uvodna izjava 93

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(93) Da se zagotovi, da so cilji in odgovornosti organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev, medpanožnih organizacij in organizacij izvajalcev jasno določene, tako da to prispeva k učinkovitosti njihovih ukrepov, da se upoštevajo posebnosti vsakega posameznega sektorja ter da se zagotovita spoštovanje konkurence in dobro delovanje skupne ureditve trgov, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s predpisi o specifičnih ciljih, za katere si lahko prizadevajo oziroma si bodo ali ne bodo prizadevale takšne organizacije in združenja, vključno z odstopanji od tistih, ki so navedeni v tej uredbi, o statutih, priznavanju, zgradbi, pravnih oblikah, članstvu, velikosti, odgovornosti in dejavnosti takih organizacij in združenj, glede učinkov, ki izhajajo iz priznanja, glede umika priznanja ter glede združitev, o čeznacionalnih organizacijah in združenjih, oddajanju del zunanjim izvajalcem in zagotavljanju tehničnih sredstev s strani organizacij ali združenj, minimalnem obsegu ali vrednosti tržne proizvodnje organizacij in združenj, razširitvi nekaterih pravil organizacij na nečlane in obveznem plačevanju članarine s strani nečlanov, vključno s seznamom strožjih pravil za proizvodnjo, ki se lahko razširijo, dodatnih zahtevah glede reprezentatitvnosti, zadevnih gospodarskih območjih, vključno s preverjanjem njihove opredelitve s strani Komisije, minimalnimi obdobji, v katerih morajo pravila veljati, preden se razširijo, osebami ali organizacijami, za katere se predpisi ali prispevki lahko uporabljajo, in okoliščinami, v katerih lahko Komisija zahteva, da se razširitev pravil ali obvezni prispevki zavrnejo ali odpravijo.

(93) Da se zagotovi, da so cilji in odgovornosti organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev, medpanožnih organizacij in organizacij izvajalcev jasno določene, tako da to prispeva k učinkovitosti njihovih ukrepov, da se upoštevajo posebnosti vsakega posameznega sektorja ter da se zagotovita spoštovanje konkurence in dobro delovanje skupne ureditve trgov, bi bilo na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s predpisi o specifičnih ciljih, za katere si lahko prizadevajo oziroma si bodo ali ne bodo prizadevale takšne organizacije in združenja, in ki se po potrebi lahko dodajo tistim, ki so navedeni v tej uredbi, o statutih združevanja organizacij, ki niso organizacije proizvajalcev, posebnih pogojih, ki se nanašajo na pravila združevanja organizacij proizvajalcev v določenih sektorjih, zgradbi, pravnih oblikah, članstvu, velikosti, odgovornosti in dejavnosti takih organizacij in združenj, glede učinkov, ki izhajajo iz priznanja, glede umika priznanja ter glede združitev, o čeznacionalnih organizacijah in združenjih, vključno s pravili o zagotavljanju upravne pomoči v primeru čeznacionalnega sodelovanja, o pogojih oddajanja del zunanjim izvajalcem in zagotavljanju tehničnih sredstev s strani organizacij ali združenj, minimalnem obsegu ali vrednosti tržne proizvodnje organizacij in združenj, razširitvi nekaterih pravil organizacij na nečlane in obveznem plačevanju članarine s strani nečlanov, vključno s seznamom strožjih pravil za proizvodnjo, ki se lahko razširijo, dodatnih zahtevah glede reprezentatitvnosti, zadevnih gospodarskih območjih, vključno s preverjanjem njihove opredelitve s strani Komisije, minimalnimi obdobji, v katerih bi pravila morala veljati, preden se razširijo, osebami ali organizacijami, za katere se predpisi ali prispevki lahko uporabljajo, in okoliščinami, v katerih lahko Komisija zahteva, da se razširitev pravil ali obvezni prispevki zavrnejo ali odpravijo, o posebnih pogojih vzpostavitve pogodbenih sistemov in posebnih količinah, ki so lahko predmet pogodbenih pogajanj.

Or. en

 

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Uvodna izjava 94

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(94) Enotni trg vključuje trgovinski sistem na zunanjih mejah Unije. Navedeni trgovinski sistem bi moral vključevati uvozne dajatve in izvozna nadomestila in bi načeloma moral stabiliziral trg Unije. Trgovinski sistem bi moral temeljiti na zavezah, sprejetih v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj in v dvostranskih sporazumih.

(94) Enotni trg vključuje trgovinski sistem na zunanjih mejah Unije. Navedeni trgovinski sistem bi moral vključevati uvozne dajatve in izvozna nadomestila in bi načeloma moral stabiliziral trg Unije, ne da bi povzročal motnje na trgih držav v razvoju. Trgovinski sistem bi moral temeljiti na zavezah, sprejetih v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj in v dvostranskih sporazumih.

Or. en

 

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Uvodna izjava 94 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(94a) Pri izvajanju mednarodnih sporazumov bi bilo kljub temu treba upoštevati načelo vzajemnosti, zlasti na področju tarif, zdravja, zdravstvenega varstva rastlin, okolja in dobrega počutja živali, hkrati pa strogo spoštovati mehanizme vstopnih cen ter posebnih dodatnih in izravnalnih dajatev.

Or. en

 

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Uvodna izjava 96

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(96) Zaradi upoštevanja razvoja trgovine in trga, potreb zadevnih trgov in, če je to potrebno za spremljanje uvoza ali izvoza, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s seznamom proizvodov sektorjev, za katere velja predložitev uvoznega ali izvoznega dovoljenja, ter primeri in okoliščinami, v katerih se predložitev uvoznega ali izvoznega dovoljenja ne zahteva.

(96) Zaradi upoštevanja razvoja trgovine in trga, potreb zadevnih trgov in, če je to potrebno za spremljanje uvoza ali izvoza, bi bilo na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s spreminjanjem in dopolnjevanjem seznama proizvodov sektorjev, za katere velja predložitev uvoznega ali izvoznega dovoljenja, ter primeri in okoliščinami, v katerih se predložitev uvoznega ali izvoznega dovoljenja ne zahteva.

Or. en

 

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Uvodna izjava 100

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se zagotovi učinkovitost sistema vhodne cene, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z omogočanjem vključitve preverjanja carinske vrednosti v primerjavi z drugo vrednostjo, ki ni cena na enoto.

(100) Da se zagotovi učinkovitost sistema vhodne cene, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z omogočanjem preverjanja carinske vrednosti v primerjavi z vrednostjo na enoto ali, po potrebi, preverjanja carinske vrednosti v primerjavi z fiksno uvozno vrednostjo pošiljke. Carinska vrednost se nikakor ne bi smela preverjati z deduktivno metodo, ki bi omogočala zmanjšanje uporabe posebnih dodatnih dajatev ali izogibanje le-tej.

Or. en

 

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Uvodna izjava 103 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(103 a) Da bi pospešili razvoj in rast gospodarstva s pretežno rabo biomase ter preprečili škodljive učinke za industrijske proizvode na osnovi biomase na trgu Unije, ki bi lahko sicer nastali, bi bilo treba sprejeti ukrepe za zagotovitev, da imajo proizvajalci industrijskih proizvodov na osnovi biomase zanesljiv dostop do kmetijskih surovin po svetovno konkurenčnih cenah. Kadar se kmetijske surovine uvažajo v Unijo brez uvoznih tarif za uporabo v proizvodnji industrijskih proizvodov na osnovi biomase, bi bilo treba sprejeti ukrepe za zagotovitev, da se surovine uporabijo za navedeni namen.

Or. en

 

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Uvodna izjava 105

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(105) Sistem carin omogoča odpravo vseh drugih zaščitnih ukrepov na zunanjih mejah Unije. Mehanizem notranjega trga in carin bi se lahko v izrednih primerih izkazal za neustreznega. Da v takšnih primerih trg Unije ne ostane brez zaščite proti motnjam, ki se lahko pojavijo, bi morala biti Unija zmožna nemudoma sprejeti vse potrebne ukrepe. Taki ukrepi morajo biti v skladu z mednarodnimi obveznostmi Unije.

(105) Sistem carin omogoča odpravo vseh drugih zaščitnih ukrepov na zunanjih mejah Unije. Mehanizem notranjega trga in carin bi se lahko v izrednih primerih izkazal za neustreznega. Da v takšnih primerih trg Unije ne ostane brez zaščite proti motnjam, ki se lahko pojavijo, bi morala biti Unija zmožna nemudoma sprejeti vse potrebne ukrepe. Taki ukrepi bi morali biti v skladu z mednarodnimi obveznostmi Unije in s politiko razvojnega sodelovanja.

Or. en

 

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Uvodna izjava 107

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Določbe o odobritvi nadomestil za izvoz v tretje države, ki temeljijo na razliki med cenami v Uniji in na svetovnem trgu ter spadajo v okvir omejitev, določenih z obveznostmi v STO, morajo zagotoviti udeležbo Unije v mednarodni trgovini z nekaterimi proizvodi, ki spadajo v to uredbo. Subvencionirani izvozi morajo biti omejeni glede vrednosti in količine.

(107) Nadomestila za izvoz v tretje države, ki temeljijo na razliki med cenami v Uniji in na svetovnem trgu ter spadajo v okvir omejitev, določenih z obveznostmi v STO, bi se morala ohraniti kot instrument kriznega upravljanja za nekatere proizvode s področja uporabe te uredbe, dokler se v okviru STO na podlagi vzajemnosti ne sprejme odločitev o prihodnosti tega instrumenta. Proračunsko postavko za izvozna nadomestila bi bilo zato treba začasno nastaviti na nič. Kadar se uporabljajo, bi morala biti izvozna nadomestila omejena glede vrednosti in količine in ne bi smela ogrožati razvoja kmetijskih sektorjev in gospodarstev držav v razvoju.

Or. en

 

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Uvodna izjava 120

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V skladu s členom 42 Pogodbe se določbe poglavja Pogodbe v zvezi s konkurenco uporabljajo za proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovino z njimi le v obsegu, ki ga določa zakonodaja Unije v okviru člena 43(2) in (3) Pogodbe ter v skladu s postopkom, določenim v tem členu.

(120) V skladu s členom 42 Pogodbe se določbe poglavja Pogodbe v zvezi s konkurenco uporabljajo za proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovino z njimi le v obsegu, ki ga določa zakonodaja Unije v okviru člena 43(2) Pogodbe ter v skladu s postopkom, določenim v tem členu.

Or. en

 

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Uvodna izjava 121 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(121a) Pri izvajanju predpisov Skupnosti, ki se uporabljajo na področju konkurence, bi bilo treba upoštevati posebne lastnosti kmetijskega sektorja, in sicer zlasti zato, da se omogoči pravilno in učinkovito izpolnjevanje nalog, ki so zaupane organizacijam proizvajalcev, združenjem organizacij proizvajalcev in medsektorskim organizacijam.

Or. en

 

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Uvodna izjava 121 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(121b) Da se zagotovi enotna uporaba določb te uredbe v zvezi s konkurenčnim pravom in tako prispeva k usklajenemu delovanju notranjega trga, bi Komisija morala zagotoviti tesno usklajevanje dejavnosti različnih nacionalnih organov. V ta namen bi Komisija morala objaviti splošne smernice in smernice za dobro prakso, da bi pomagala različnim nacionalnim uradom za konkurenco in podjetjem v kmetijskem in kmetijsko-živilskem sektorju.

Or. en

 

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Uvodna izjava 122

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Posebno pozornost je treba posvetiti organizacijam kmetov ali proizvajalcev oziroma njihovim združenjem, katerih cilj je skupna proizvodnja ali trženje kmetijskih proizvodov ali uporaba skupnih objektov, razen če tako skupno delovanje izključuje konkurenco ali ogroža izpolnjevanje ciljev iz člena 39 Pogodbe.

(122) Posebno pozornost bi bilo treba posvetiti organizacijam proizvajalcev oziroma njihovim združenjem, katerih cilj je skupna proizvodnja ali trženje kmetijskih proizvodov ali uporaba skupnih objektov, razen če tako skupno delovanje izključuje konkurenco. Zlasti pomembno je, da sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja teh organizacij veljajo kot pogoj za uresničitev ciljev SKP iz člena 39 Pogodbe in da se člen 101(1) te pogodbe za te sporazume ne bi uporabljal, razen če bi ti izključevali konkurenco. V tem primeru bi bilo treba uporabiti postopke iz člena 2 uredbe št. 1/20031, izključitev konkurence pa bi v vseh postopkih, sproženih zaradi slednje, morala dokazovati stranka ali organ, ki jo domneva.

 

____________________

 

1 UL L 1, 4.1.2003, str. 1.

Or. en

 

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Uvodna izjava 124

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(124) Pravilno delovanje enotnega trga bi bilo z dodelitvijo državne pomoči ogroženo. Zato je treba določbe Pogodbe, ki urejajo državno pomoč, praviloma uporabljati za kmetijske proizvode. V nekaterih okoliščinah morajo biti dovoljene izjeme. Kadar se take izjeme uporabijo, mora biti Komisija zmožna sestaviti seznam obstoječih, novih ali predlaganih državnih pomoči, dajati ustrezne pripombe državam članicam in predlagati primerne ukrepe.

(124) Pravilno delovanje notranjega trga bi bilo z dodelitvijo državne pomoči ogroženo. Zato bi bilo treba določbe Pogodbe, ki urejajo državno pomoč, praviloma uporabljati za kmetijske proizvode. V nekaterih okoliščinah bi morale biti dovoljene izjeme. Kadar se take izjeme uporabijo, bi morala biti Komisija zmožna sestaviti seznam obstoječih, novih ali predlaganih državnih pomoči, dajati ustrezne pripombe državam članicam in predlagati primerne ukrepe.

Or. en

 

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Uvodna izjava 129

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Državam članicam je treba dovoliti, da še naprej izvršujejo nacionalna plačila za lupinarje skladno s členom 120 Uredbe (ES) 73/2009, da se ublažijo učinki ločitve nekdanje sheme pomoči Unije za lupinarje. Zaradi jasnosti in ker je navedeno uredbo treba razveljaviti, je pomoč treba navesti v tej uredbi.

(129) Državam članicam bi bilo treba dovoliti, da še naprej izvršujejo nacionalna plačila za lupinarje skladno s členom 120 Uredbe (ES) 73/2009, da se ublažijo učinki ločitve nekdanje sheme pomoči Unije za lupinarje. Zaradi jasnosti in ker je navedeno uredbo treba razveljaviti, bi bilo treba pomoč navesti v tej uredbi.

Or. en

 

Predlog spremembe  82

Predlog uredbe

Uvodna izjava 131 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(131a) Podatki, ki jih zbere mreža knjigovodskih podatkov s kmetij, bi se morali upoštevati pri oblikovanju študij in raziskav za preprečevanje kriz v različnih kmetijskih sektorjih, saj odražajo delovanje kmetij. Ti podatki bi morali služiti kot uporabno orodje za preprečevanje in upravljanje kriz.

Or. en

 

Predlog spremembe  83

Predlog uredbe

Uvodna izjava 133

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za učinkovit in uspešen odziv na morebitne motnje na trgu, ki jih povzročijo znatna povišanja ali padci cen na notranjih ali zunanjih trgih ali morebitni drugi dejavniki, ki vplivajo na trg, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z ukrepi, ki so potrebni za zadevni sektor, po potrebi tudi ukrepi za razširitev ali spremembo obsega, trajanja ali drugih vidikov drugih ukrepov, ki jih predvideva ta uredba, ali za popolno ali delno odpravo uvoznih dajatev, vključno za nekatere količine in/ali obdobja.

(133) Za učinkovit in uspešen odziv na motnje na trgu, ki jih povzročijo znatna povišanja ali padci cen na notranjih ali zunanjih trgih, znatno povišanje proizvodnih stroškov ali morebitni drugi dejavniki, ki vplivajo na trg, in kadar obstaja verjetnost, da se bo to stanje nadaljevalo ali poslabšalo, bi bilo na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi z ukrepi, ki so potrebni za zadevni sektor, po potrebi tudi ukrepi za razširitev ali spremembo obsega, trajanja ali drugih vidikov drugih ukrepov, ki jih predvideva ta uredba, ali za popolno ali delno odpravo uvoznih dajatev, vključno za nekatere količine in/ali obdobja.

Or. en

 

Predlog spremembe  84

Predlog uredbe

Uvodna izjava 135

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Od podjetij, držav članic in/ali tretjih držav se lahko zahteva, da predložijo sporočila za namene uporabe te uredbe, spremljanja, analiziranja in upravljanja trga s kmetijskimi proizvodi, zagotavljanja preglednosti trga, pravilnega delovanja ukrepov SKP, preverjanja, nadzorovanja, spremljanja, vrednotenja in revizije ukrepov SKP ter uveljavljanja mednarodnih sporazumov, vključno z zahtevami po uradnem obveščanju na podlagi teh sporazumov. Da se zagotovi usklajen, racionaliziran in poenostavljen pristop, mora biti Komisija pooblaščena za sprejetje vseh potrebnih ukrepov glede sporočil. Komisija mora pri tem upoštevati potrebe po podatkih in sinergije med potencialnimi viri podatkov.

(135) Od podjetij, držav članic in/ali tretjih držav se lahko zahteva, da predložijo sporočila za namene uporabe te uredbe, spremljanja, analiziranja in upravljanja trga s kmetijskimi proizvodi, zagotavljanja preglednosti trga, pravilnega delovanja ukrepov SKP, preverjanja, nadzorovanja, spremljanja, vrednotenja in revizije ukrepov SKP ter uveljavljanja mednarodnih sporazumov, vključno z zahtevami po uradnem obveščanju na podlagi teh sporazumov. Da se zagotovi usklajen, racionaliziran in poenostavljen pristop, bi Komisija morala biti pooblaščena za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s potrebnimi ukrepi glede sporočil. Komisija bi morala pri tem upoštevati potrebe po podatkih in sinergije med potencialnimi viri podatkov ter zagotavljati spoštovanje načela, „da se osebni podatki ne smejo dalje obdelovati na način, ki ni združljiv s prvotnim namenom njihovega zbiranja”, kot je v svojem mnenju z dne 14. decembra 20111 izpostavil Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

 

____________________

 

1 UL C 35, 9.2.2012, str. 1.

Or. en

 

Predlog spremembe  85

Predlog uredbe

Uvodna izjava 137

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se zakonodaja Unije o varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, zlasti Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.

(137) Uporablja se zakonodaja Unije o varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov1, zlasti Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov in Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov2.

 

_____________________

 

1 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.

 

2 UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

Or. en

 

Predlog spremembe  86

Predlog uredbe

Uvodna izjava 139

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se zagotovi nemoten prehod z ureditve, predvidene v Uredbi (EU) št. [COM(2010) 799], na ureditev določeno v tej uredbi, je na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s potrebnimi ukrepi, zlasti tistimi, ki so potrebni za zaščito pridobljenih pravic in zakonitih pričakovanj podjetij.

(139) Da se zagotovi nemoten prehod z ureditve, predvidene v Uredbi (ES) št. 1234/2007, na ureditev, določeno v tej uredbi, bi bilo na Komisijo treba prenesti pooblastilo za sprejetje nekaterih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe v zvezi s potrebnimi ukrepi, zlasti tistimi, ki so potrebni za zaščito pridobljenih pravic in zakonitih pričakovanj podjetij.

Or. en

 

Predlog spremembe  87

Predlog uredbe

Uvodna izjava 140

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(140) Za izjemne primere je treba določiti uporabo nujnega postopka, kjer je to potrebno za učinkovit in uspešen odziv na morebitne ali dejanske motnje na trgu. Izbira nujnega postopka mora biti upravičena, prav tako je treba določiti primere, v katerih naj se uporabi nujni postopek.

(140) Nujni postopek bi bilo treba uporabiti za učinkovit in uspešen odziv na določene motnje na trgu, v boju proti škodljivcem, boleznim živali in rastlin ali ko gre za izgubo zaupanja potrošnikov zaradi tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin ter z namenom rešiti specifične probleme.

Or. en

 

Predlog spremembe  88

Predlog uredbe

Uvodna izjava 143

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija mora sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo takoj uporabljati, če tako zahtevajo nujni razlogi v upravičenih primerih, ki se nanašajo na sprejemanje, spreminjanje ali preklic zaščitnih ukrepov Unije, prekinitev uporabe oplemenitenja ali postopkov aktivnega ali pasivnega oplemenitenja, če je to potrebno za takojšen odziv na razmere na trgu, in reševanje specifičnih problemov v nujnih primerih, če so zaradi reševanja problemov potrebni takšni takojšnji ukrepi.

(143) Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte, ki se začnejo takoj uporabljati, če tako zahtevajo nujni razlogi v upravičenih primerih, ki se nanašajo na sprejemanje, spreminjanje ali preklic zaščitnih ukrepov Unije, prekinitev uporabe oplemenitenja ali postopkov aktivnega ali pasivnega oplemenitenja, če je to potrebno za takojšen odziv na razmere na trgu.

Or. en

 

Predlog spremembe  89

Predlog uredbe

Uvodna izjava 143 a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(143a) Treba bi bilo sprejeti zaščitne ukrepe, zlasti kadar kmetijski proizvodi, uvoženi iz tretjih držav, ne zagotavljajo prehranske varnosti in sledljivosti živil ter ne spoštujejo vseh zdravstvenih, okoljskih pogojev ali pogojev za dobro počutje živali, ki so predpisani na notranjem trgu, kadar nastanejo krizne razmere na tržiščih, ali če so ugotovljene nepravilnosti glede na pogoje, navedene v uvoznem dovoljenju v zvezi s ceno, količino ali časovnim razporedom. Nadzor upoštevanja uvoznih pogojev, ki veljajo za kmetijske proizvode, bi bilo treba izvajati z integriranim sistemom nadzora v realnem času uvoza v Unijo.

Or. en

 

Predlog spremembe  90

Predlog uredbe

Uvodna izjava 146

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na podlagi Uredbe (EU) št. [COM(2010) 799] bodo številni sektorski ukrepi, vključno z ukrepi v zvezi z mlečnimi kvotami, kvotami sladkorja in drugimi ukrepi v zvezi s sladkorjem ter omejitvami glede zasaditve vinskih trt, ter nekatere državne pomoči prenehali veljati v razumnem roku po začetku veljavnosti te uredbe. Po preklicu Uredbe (EU) št. [COM(2010)799] morajo ustrezne določbe še naprej veljati do izteka zadevnih shem.

črtano

Or. en

 

Predlog spremembe  91

Predlog uredbe

Uvodna izjava 147

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da se zagotovi nemoten prehod z ureditev iz Uredbe (ES) št. [COM(2010) 799] na določbe iz te uredbe, mora biti Komisija pooblaščena, da sprejme prehodne ukrepe.

črtano

Or. fr

 

Predlog spremembe  92

Predlog uredbe

Uvodna izjava 149

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kar zadeva pogodbene odnose v sektorjih mleka in mlečnih proizvodov, so ukrepi iz te uredbe upravičeni v smislu trenutnih gospodarskih okoliščin na mlekarskem trgu ter strukture dobavne verige. Zato jih je treba uporabljati dovolj dolgo (pred odpravo mlečnih kvot in po njej), da lahko dosežejo svoj polni učinek. Vendar morajo glede na svojo daljnosežno naravo kljub temu biti začasni in treba jih je pregledovati. Komisija mora sprejeti poročili o razvoju trga mleka, ki ju je treba predložiti do 30. junija 2014 oziroma 31. decembra 2018 in v njiju zlasti obravnavati možne spodbude za kmete, da bi sklepali sporazume o skupni proizvodnji,

(149) Kar zadeva pogodbene odnose v sektorjih mleka in mlečnih proizvodov, so ukrepi iz te uredbe upravičeni v smislu trenutnih gospodarskih okoliščin na mlekarskem trgu ter strukture dobavne verige. Zato jih bi bilo treba uporabljati dovolj dolgo (pred odpravo mlečnih kvot in po njej), da lahko dosežejo svoj polni učinek. Vendar bi morali glede na svojo daljnosežno naravo kljub temu biti začasni in treba jih bilo pregledovati z namenom ocene njihovega delovanja in da se ugotovi, ali bi jih bilo treba še naprej uporabljati. Komisija bi morala sprejeti poročili o razvoju trga mleka, ki ju je treba predložiti do 30. junija 2014 oziroma 31. decembra 2018 in v njiju zlasti obravnavati možne spodbude za kmete, da bi sklepali sporazume o skupni proizvodnji,

Or. en

 

Predlog spremembe  93

Predlog uredbe

Uvodna izjava 150 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(150a) Spreminjanje mednarodnih trgov, rast svetovnega prebivalstva in strateški značaj preskrbe s hrano po sprejemljivih cenah za prebivalstvo Unije bodo močno spremenili okolje, v katerem se razvija evropsko kmetijstvo, kar je dober razlog za to, da bi Komisija najkasneje štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu predložila poročilo o spreminjanju trgov in o prihodnosti orodij za upravljanje kmetijskih trgov. V tem poročilu bi morala oceniti primernost obstoječih orodij za upravljanje trgov za novo mednarodno okolje in po potrebi preučiti možnost vzpostavitve strateških zalog. Poročilo bi morali spremljati koristni predlogi za dolgoročno strategijo Unije za uresničitev ciljev iz člena 39 Pogodbe.

Or. en

 

Predlog spremembe  94

Predlog uredbe

Člen 1, odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kmetijski proizvodi, kot so opredeljeni v odstavku 1 se razdelijo v naslednje sektorje, kot so navedeni v Prilogi I:

2. Kmetijski proizvodi, kot so opredeljeni v odstavku 1, se razdelijo v naslednje sektorje, kot so navedeni v Prilogi I k tej uredbi:

Or. en

 

Predlog spremembe  95

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka j

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) predelano sadje in zelenjava, del X Priloge I;

(j) proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave, del X Priloge I;

Or. en

 

Predlog spremembe  96

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka m

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m) žive rastline, del XIII Priloge I;

(m) živo drevje in druge rastline, čebulice, korenine in podobno, rezano cvetje in okrasno listje, del XIII Priloge I;

Or. en

 

Predlog spremembe  97

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka u

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(u) etilakohol, del XXI Priloge I;

(u) etilni alkohol kmetijskega izvora, del XXI Priloge I;

Or. en

 

Predlog spremembe  98

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka v

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v) čebelarstvo, del XXII Priloge I;

(v) čebelji proizvodi, del XXII Priloge I;

Or. en

 

Predlog spremembe  99

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ob upoštevanju specifičnosti sektorja riža je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160 za posodobitev opredelitev pojmov v zvezi s sektorjem riža, kot so določene v delu I Priloge II.

črtano

Or. en

 

Predlog spremembe  100

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. V tej uredbi „slabe vremenske razmere“ pomenijo slabe meteorološke razmere, ki jih lahko enačimo z naravnimi nesrečami, kakršne so zmrzal, toča, led, dež ali suša in ki lahko uničijo ali zmanjšajo proizvodnjo za več kot 30 % glede na povprečno letno proizvodnjo danega kmeta. Ta povprečna letna proizvodnja je izračunana na osnovi predhodnega triletnega obdobja ali na osnovi triletnega povprečja, ki temelji na predhodnem petletnem obdobju brez najvišje in najnižje vrednosti.

Or. en

 

Predlog spremembe  101

Predlog uredbe

Člen 3 – točka 4 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b. Za namene te uredbe „napredni sistemi trajnostne proizvodnje“, „napredni načini trajnostne proizvodnje“ in „napredni ukrepi trajnostne proizvodnje“ pomenijo kmetijske prakse, ki presegajo pravila navzkrižne skladnosti, kot so določena v naslovu VI Uredbe (EU) št. [...] (horizontalna uredba o skupni kmetijski politiki), in ki se nenehno razvijajo za še boljše upravljanje naravnih hranilnih sestavin, vodnega ciklusa in energetskih tokov, da bi zmanjšali škodo za okolje in tratenje neobnovljivih virov, v proizvodnih sistemih pa ohranili visoko raven kultur, rejnih živali in naravne raznovrstnosti.

Or. en

 

Predlog spremembe  102

Predlog uredbe

Člen 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je to potrebno zaradi sprememb kombinirane nomenklature, lahko Komisija z izvedbenimi akti prilagodi opis proizvodov in sklice na tarifne številke ali podštevilke kombinirane nomenklature v tej Uredbi ali drugih aktih, sprejetih na podlagi člena 43 Pogodbe. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Kadar je to potrebno zaradi sprememb kombinirane nomenklature, se na Komisijo prenesejo pooblastila za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 za prilagoditev opisa proizvodov in sklicev na tarifne številke ali podštevilke kombinirane nomenklature v tej Uredbi.

Or. en

 

Predlog spremembe  103

Predlog uredbe

Člen 6 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) od 1. januarja do 31. decembra posameznega leta za sektor banan;

(a) od 1. januarja do 31. decembra posameznega leta za sektor sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan;

Or. en

 

Predlog spremembe  104

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ob upoštevanju specifičnosti sektorjev sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160 za določitev tržnih let za te proizvode.

črtano

Or. en

 

Predlog spremembe  105

Predlog uredbe

Člen 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

Člen 7

Referenčne cene

Referenčne cene

Določijo se naslednje referenčne cene:

1. Za uporabo poglavja I naslova I dela II in poglavja I dela V se določijo naslednje referenčne cene:

(a) za sektor žit, 101,31 EUR na tono, ki se nanaša na veleprodajno stopnjo blaga, dobavljenega do skladišča pred raztovarjanjem;

(a) za sektor žit, 101,31 EUR na tono, ki se nanaša na veleprodajno stopnjo blaga, dobavljenega do skladišča pred raztovarjanjem;

(b) za neoluščen riž, 150 EUR na tono za standardno kakovost, določeno v točki A Priloge III, ki se nanaša na veleprodajno stopnjo blaga, dobavljenega do skladišča pred raztovarjanjem;

(b) za neoluščen riž, 150 EUR na tono za standardno kakovost, določeno v točki A Priloge III, ki se nanaša na veleprodajno stopnjo blaga, dobavljenega do skladišča pred raztovarjanjem;

(c) za sladkor standardne kakovosti, določen v točki B Priloge III, v zvezi z nepakiranim sladkorjem, franko tovarna:

(c) za sladkor standardne kakovosti, določen v točki B Priloge III, v zvezi z nepakiranim sladkorjem, franko tovarna:

(i) za beli sladkor: 404,4 EUR/tono;

(i) za beli sladkor: 404,4 EUR/tono;

(ii) za surovi sladkor: 335,2 EUR na tono.

(ii) za surovi sladkor: 335,2 EUR na tono.

(d) za sektor govejega in telečjega mesa 2 224 EUR na tono za trupe moškega goveda razreda R3, kakor je določeno z lestvico Unije za razvrščanje trupov odraslega goveda v skladu s členom 18(8);

(d) za sektor govejega in telečjega mesa 2 224 EUR na tono za trupe moškega goveda razreda R3, kakor je določeno z lestvico Unije za razvrščanje trupov odraslega goveda v skladu s členom 9a;

(e) za sektor mleka in mlečnih proizvodov:

(e) za sektor mleka in mlečnih proizvodov:

(i) 246,39 EUR za 100 kg za maslo;

(i) 246,39 EUR za 100 kg za maslo;

(ii) 169,80 EUR za 100 kg za posneto mleko v prahu;

(ii) 169,80 EUR za 100 kg za posneto mleko v prahu;

(f) za prašičje meso 1 509,39 EUR na tono za trupe prašičev standardne kakovosti, opredeljeno glede na težo in vsebnost pustega mesa, kot je določeno z lestvico Unije za razvrščanje trupov prašičev v skladu s členom 18(8):

(f) za prašičje meso 1 509,39 EUR na tono za trupe prašičev standardne kakovosti, opredeljeno glede na težo in vsebnost pustega mesa, kot je določeno z lestvico Unije za razvrščanje trupov prašičev v skladu s členom 9a:

(i) trupi, težji od 60 kg in lažji od 120 kg: razred E;

(i) trupi, težji od 60 kg in lažji od 120 kg: razred E;

(ii) trupi, težki med 120 in 180 kg: razred R.

(ii) trupi, težki med 120 in 180 kg: razred R.

 

(fa) za sektor oljčnega olja:

 

(i) 2 388 EUR na tono za ekstra deviško oljčno olje;

 

(ii) 2 295 EUR na tono za deviško oljčno olje;

 

(iii) 1 524 EUR na tono za oljčno olje lampante, ki ima stopnjo proste kislosti 2, ta znesek pa se zmanjša za 36,70 EUR na tono za vsako dodatno stopnjo kislosti.

 

1a. Referenčne cene se pregledujejo v rednih intervalih na podlagi objektivnih meril, zlasti sprememb na področju proizvodnje, proizvodnih stroškov, zlasti stroškov vložkov, in tržnih trendov. Po potrebi se referenčne cene posodobijo v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 43(2) Pogodbe.

 

Časovni presledki za pregled se lahko razlikujejo med posameznimi kategorijami proizvodov in upoštevajo značilna nihanja vsake kategorije proizvodov.

Or. en

 

Predlog spremembe  106

Predlog uredbe

Člen 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvor upravičenih proizvodov

Izvor upravičenih proizvodov

Proizvodi, upravičeni do odkupa v okviru javne intervencije ali do dodelitve pomoči za njihovo zasebno skladiščenje, morajo imeti poreklo iz Unije. Če so proizvodi iz pridelkov, morajo biti ti pridelki proizvedeni v Uniji, in če so iz mleka, mora biti to mleko proizvedeno v Uniji.

Proizvodi, upravičeni do odkupa v okviru javne intervencije ali do dodelitve pomoči za njihovo zasebno skladiščenje, morajo imeti poreklo iz Unije. Če so proizvodi iz pridelkov, morajo biti ti pridelki proizvedeni v Uniji, in če gre za živalske proizvode, mora celoten postopek pridelave potekati v Uniji.

Or. en

 

Predlog spremembe  107

Predlog uredbe

Člen 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Lestvice Unije in pregledi

 

1. Lestvice Unije za razvrščanje trupov se uporabljajo v skladu s pravili iz Priloge IIIa v naslednjih sektorjih:

 

(a) govejega in telečjega mesa za trupe odraslega goveda;

 

(b) prašičjega mesa za trupe prašičev, ki niso bili uporabljeni za vzrejo.

 

Države članice lahko v sektorju ovčjega in kozjega mesa uporabljajo lestvico Unije za razvrščanje trupov za trupe ovac v skladu s pravili, določenimi v točki C Priloge IIIa.

 

2. Inšpekcijske preglede na kraju samem glede razvrščanja trupov odraslega goveda in ovac v imenu Unije izvede inšpekcijski odbor Unije, ki ga sestavljajo strokovnjaki Komisije in strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice. Ta odbor o opravljenih pregledih poroča Komisiji in državam članicam.

 

Stroške opravljenih inšpekcijskih pregledov krije Unija.

Or. en

 

Predlog spremembe  108

Predlog uredbe

Člen 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 10

Člen 10

Proizvodi, za katere je upravičena javna intervencija

Proizvodi, za katere je upravičena javna intervencija

Javna intervencija se uporablja za naslednje proizvode, za katere veljajo pogoji, določeni v tem oddelku, ter zahteve in pogoji, ki jih določi Komisija z delegiranimi akti in/ali izvedbenimi akti v skladu s členoma 18 in 19:

Javna intervencija se uporablja za naslednje proizvode, za katere veljajo pogoji, določeni v tem oddelku, ter morebitne dodatne zahteve in pogoji, ki jih lahko določi Komisija z delegiranimi akti in/ali izvedbenimi akti v skladu s členoma 18 in 19:

(a) navadna pšenica, ječmen in koruza;

(a) navadna pšenica, trda pšenica, sirek, ječmen in koruza;

(b) neoluščeni riž;

(b) neoluščeni riž;

(c) sektor svežega ali hlajenega govejega in telečjega mesa, ki spada pod oznake KN 0201 10 00 in 0201 20 20 do 0201 20 50;

(c) sektor svežega ali hlajenega govejega in telečjega mesa, ki spada pod oznake KN 0201 10 00 in 0201 20 20 do 0201 20 50;

(d) maslo, izdelano neposredno in izključno iz pasterizirane smetane ter pridobljeno neposredno in izključno iz kravjega mleka v odobrenem podjetju v Uniji z najmanjšo vsebnostjo mlečne maslene maščobe 82 utežnih odstotkov in največjo vsebnostjo vode 16 utežnih odstotkov;

(d) maslo, izdelano neposredno in izključno iz pasterizirane smetane ter pridobljeno neposredno in izključno iz kravjega mleka v odobrenem podjetju v Uniji z najmanjšo vsebnostjo mlečne maslene maščobe 82 utežnih odstotkov in največjo vsebnostjo vode 16 utežnih odstotkov;

(e) posneto mleko v prahu najvišje kakovosti, izdelano po pršnem postopku in pridobljeno v odobrenem podjetju v Uniji, neposredno in izključno iz kravjega mleka, z najmanjšo vsebnostjo beljakovin 34,0 utežnih odstotkov nemastnega suhega ekstrakta.

(e) posneto mleko v prahu najvišje kakovosti, izdelano po pršnem postopku in pridobljeno v odobrenem podjetju v Uniji, neposredno in izključno iz kravjega mleka, z najmanjšo vsebnostjo beljakovin 34,0 utežnih odstotkov nemastnega suhega ekstrakta.

Or. en

 

Predlog spremembe  109

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Strateške zaloge

 

Vzpostaviti je treba strateške zaloge surovin za živinsko krmo, da se prepreči huda tržna neravnovesja in zagotovi neprekinjeno delovanja živinorejskega sektorja.

 

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160 za vzpostavitev strateških zalog iz prvega odstavka in za zagotovitev njihovega ustreznega delovanja.

Or. en

 

Predlog spremembe  110

Predlog uredbe

Člen 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 11

Člen 11

Obdobja javne intervencije

Obdobje javne intervencije

Javna intervencija je na voljo:

Javna intervencija je na voljo vse leto za proizvode iz člena 10.

(a) za navadno pšenico, ječmen in koruzo, od 1. novembra do 31. maja;

 

(b) za neoluščeni riž od 1. aprila do 31. julija;

 

(c) za goveje in telečje meso med celotnim tržnim letom;

 

(d) za maslo in posneto mleko v prahu od 1. marca do 31. avgusta.

 

Or. en

 

Predlog spremembe  111

Predlog uredbe

Člen 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 12

Člen 12

Začetek in zaključek javne intervencije

Začetek in zaključek javne intervencije

1. V obdobjih iz člena 11 je javna intervencija:

1. Javna intervencija je:

(a) na voljo za navadno pšenico, maslo in posneto mleko v prahu;

(a) na voljo za navadno pšenico, maslo in posneto mleko v prahu;

(b) na podlagi izvedbenih aktov s strani Komisije lahko dana na voljo za ječmen, koruzo in neoluščeni riž (vključno s posebnimi sortami ali tipi neoluščenega riža), če tako zahtevajo razmere na trgu; Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2);

(b) na podlagi izvedbenih aktov s strani Komisije dana na voljo za trdo pšenico, sirek, ječmen, koruzo, neoluščeni riž (vključno s posebnimi sortami ali tipi neoluščenega riža), če tako zahtevajo razmere na trgu. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2);

 

(c) lahko dana na voljo s strani Komisije za sektor govejega in telečjega mesa z drugimi izvedbenimi akti, če je povprečna tržna cena v reprezentativnem obdobju, sprejeta po členu 19(a), v državi članici ali regiji države članice, zabeležena na podlagi lestvice Unije za razvrščanje trupov iz člena 18(8), pod 1 560 EUR na tono.

(c) dana na voljo s strani Komisije za sektor govejega in telečjega mesa z drugimi izvedbenimi akti, sprejetimi brez uporabe člena 162(2) ali (3), če je povprečna tržna cena v reprezentativnem obdobju, določena po členu 19(a), v državi članici ali regiji države članice, zabeležena na podlagi lestvice Unije za razvrščanje trupov iz člena 9a, pod 90 % referenčne cene, določene s členom 7(1)(d).

2. Komisija lahko z delegiranimi akti konča javno intervencijo za sektor govejega in telečjega mesa, če pogoji, določeni v točki (c) odstavka 1, v reprezentativnem obdobju, določenem po členu 19(a), niso več izpolnjeni.

2. Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi brez uporabe člena 162(2) ali (3), konča javno intervencijo za sektor govejega in telečjega mesa, če pogoji, določeni v točki (c) odstavka 1, v reprezentativnem obdobju, določenem po členu 19(a), niso več izpolnjeni.

Or. en

 

Predlog spremembe  112

Predlog uredbe

Člen 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 13

Člen 13

Odkup po fiksni ceni ali prek razpisa

Odkup po fiksni ceni ali prek razpisa

1. Ko se začne javna intervencija v skladu s točko (a) člena 12(1), se izvede odkup po fiksni ceni v naslednjih mejnih vrednostih za vsako obdobje iz člena 11:

1. Ko se začne javna intervencija v skladu s točko (a) člena 12(1), se izvede odkup po fiksni ceni, določeni v členu 14(2), v naslednjih mejnih vrednostih za vsako obdobje iz člena 11:

(a) za navadno pšenico, 3 milijone ton;

(a) za navadno pšenico, 3 milijone ton;

(b) za maslo, 30 000 ton;

(b) za maslo, 70 000 ton;

(c) za posneto mleko v prahu, 109 000 ton.

(c) za posneto mleko v prahu, 109 000 ton.

2. Ko se začne javna intervencija v skladu s členom 12(1), se izvede odkup po razpisnem postopku, da se določijo najvišja odkupna cena:

2. Ko se začne javna intervencija v skladu s členom 12(1), se izvede odkup po razpisnem postopku, da se določijo najvišja odkupna cena:

(a) za navadno pšenico, maslo in posneto mleko v prahu prek mejnih vrednosti iz odstavka 1,

(a) za navadno pšenico, maslo in posneto mleko v prahu prek mejnih vrednosti iz odstavka 1,

(b) za ječmen, koruzo, neoluščeni riž ter za goveje in telečje meso.

(b) za trdo pšenico, sirek, ječmen, koruzo, neoluščeni riž ter za goveje in telečje meso.

V posebnih in ustrezno utemeljenih okoliščinah lahko Komisija z izvedbenimi akti omeji razpisni postopek na državo članico ali regijo države članice ali ob upoštevanju člena 14(2) določi odkupne cene za javno intervencijo za državo članico ali regijo države članice na podlagi zabeleženih povprečnih tržnih cen. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

V posebnih in ustrezno utemeljenih okoliščinah lahko Komisija z izvedbenimi akti omeji razpisni postopek na državo članico ali regijo države članice ali ob upoštevanju člena 14(2) določi odkupne cene za javno intervencijo za državo članico ali regijo države članice na podlagi zabeleženih povprečnih tržnih cen. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Or. en

 

Predlog spremembe  113

Predlog uredbe

Člen 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 14

Člen 14

Cene javne intervencije

Cene javne intervencije

1. Cena javne intervencije pomeni:

1. Cena javne intervencije pomeni:

(a) ceno, po kateri se proizvodi odkupijo v okviru javne intervencije, če se ta opravi po fiksni ceni, ali

(a) ceno, po kateri se proizvodi odkupijo v okviru javne intervencije, če se ta opravi po fiksni ceni, ali

(b) najvišjo ceno, po kateri se lahko odkupijo proizvodi, upravičeni do javne intervencije, če se ta opravi z razpisom.

(b) najvišjo ceno, po kateri se lahko odkupijo proizvodi, upravičeni do javne intervencije, če se ta opravi z razpisom.

2. Raven cene javne intervencije:

2. Raven cene javne intervencije:

(a) je za navadno pšenico, ječmen, koruzo, neoluščeni riž in posneto mleko v prahu enaka ustreznim referenčnim cenam, določenim v členu 7, v primeru odkupa po fiksni ceni in ne presega ustreznih referenčnih cen v primeru odkupa po razpisnem postopku;

(a) je za navadno pšenico, trdo pšenico, sirek, ječmen, koruzo, neoluščeni riž in posneto mleko v prahu enaka ustreznim referenčnim cenam, določenim v členu 7, v primeru odkupa po fiksni ceni in ne presega ustreznih referenčnih cen v primeru odkupa po razpisnem postopku;

(b) je za maslo enaka 90 % referenčne cene, določene v členu 7, v primeru odkupa po fiksni ceni in ne presega 90 % referenčne cene v primeru odkupa po razpisnem postopku;

(b) je za maslo enaka 90 % referenčne cene, določene v členu 7, v primeru odkupa po fiksni ceni in ne presega 90 % referenčne cene v primeru odkupa po razpisnem postopku;

(c) za goveje in telečje meso ne preseže cene iz točke (c) člena 12(1).

(c) za goveje in telečje meso ne preseže 90 % referenčne cene, določene v členu 7(1)(d).

3. Cene javne intervencije za navadno pšenico, ječmen, koruzo, neoluščeni riž iz odstavkov 1 in 2 ne vplivajo na povišanja ali zmanjšanja cen zaradi kakovosti. Ob upoštevanju potrebe, da se zagotovi usmerjenost proizvodnje k določenim sortam neoluščenega riža, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, da določi povišanja ali zmanjšanja cene javne intervencije.

3. Cene javne intervencije za navadno pšenico, trdo pšenico, sirek, ječmen, koruzo, neoluščeni riž iz odstavkov 1 in 2 ne vplivajo na povišanja ali zmanjšanja cen zaradi kakovosti.

Or. en

 

Predlog spremembe  114

Predlog uredbe

Člen 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 15

Člen 15

Splošna načela o prodaji iz javne intervencije

Splošna načela o prodaji iz javne intervencije

Prodaja proizvodov, odkupljenih v okviru javne intervencije, se opravi na način, ki:

1. Prodaja proizvodov, odkupljenih v okviru javne intervencije, se opravi na način, ki:

(a) preprečuje morebitne motnje na trgu,

(a) preprečuje morebitne motnje na trgu,

(b) zagotavlja enak dostop do blaga in enako obravnavanje kupcev ter

(b) zagotavlja enak dostop do blaga in enako obravnavanje kupcev ter

(c) je skladen z zavezami iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe.

(c) je skladen z zavezami iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe.

Proizvode je mogoče prodati tako, da se dajo na razpolago za sistem razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji, opredeljen v Uredbi (EU) št. […], če ta sistem tako določa. V slednjem primeru mora biti obračunska vrednost takšnih proizvodov na ravni ustrezne fiksne cene javne intervencije iz člena 14(2).

2. Proizvode je mogoče prodati tako, da se dajo na razpolago za sistem razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji, opredeljen v Uredbi (EU) št. […]. V slednjem primeru mora biti obračunska vrednost takšnih proizvodov na ravni ustrezne fiksne cene javne intervencije iz člena 14(2).

 

2a. Komisija vsako leto objavi podrobne pogoje, pod katerimi so se v predhodnem letu prodale javne intervencijske zaloge.

Or. en

 

Predlog spremembe  115

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pomoč za zasebno skladiščenje se lahko dodeli za naslednje proizvode, za katere veljajo pogoji, določeni v tem oddelku, ter nadaljnje zahteve in pogoji, ki jih Komisija sprejme z delegiranimi in/ali izvedbenimi akti v skladu s členi 17 do 19:

Pomoč za zasebno skladiščenje se lahko dodeli za naslednje proizvode v skladu s pogoji, določenimi v tem oddelku, ter morebitnimi nadaljnjimi zahtevami in pogoji, ki jih Komisija sprejme z delegiranimi in/ali izvedbenimi akti v skladu s členi 17 do 19:

Or. en

 

Predlog spremembe  116

Predlog uredbe

Člen 16 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) oljčno olje;

(b) oljčno olje in namizne oljke;

Or. en

 

Predlog spremembe  117

Predlog uredbe

Člen 16 – točka e a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) sire.

Or. en

 

Predlog spremembe  118

Predlog uredbe

Člen 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 17

Člen 17

Pogoji za dodelitev pomoči

Pogoji za dodelitev pomoči

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, kjer je to potrebno za zagotovitev preglednosti trga, da se določijo pogoji, po katerih se lahko Komisija odloči dodeliti pomoč za zasebno skladiščenje za proizvode, navedene v členu 16, ob upoštevanju povprečne zabeležene tržne cene v Uniji in referenčnih cen za zadevne proizvode ali ob upoštevanju potrebe po odzivu na posebej težke tržne razmere ali gospodarskega razvoja v sektorju v eni ali več državah članicah.

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, kjer je to potrebno za zagotovitev preglednosti trga, da se določijo pogoji, po katerih se lahko Komisija odloči dodeliti pomoč za zasebno skladiščenje za proizvode, navedene v členu 16, ob upoštevanju:

 

(a) povprečne zabeležene tržne cene v Uniji in referenčnih cen ter proizvodnih stroškov za zadevne proizvode in/ali

 

(b) ob upoštevanju potrebe po pravočasnem odzivu na posebej težke tržne razmere ali gospodarski razvoj, ki morda pomembno vpliva ali vplivata na stopnje dobička proizvajalcev v sektorju v eni ali več državah članicah, in/ali

 

(ba) posebno naravo določenih sektorjev ali sezonsko naravo proizvodnje v določenih državah članicah.

2. Komisija se lahko z izvedbenimi akti odloči dodeliti pomoč za zasebno skladiščenje za proizvode, navedene v členu 16, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 1 tega člena. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

2. Komisija se lahko z izvedbenimi akti odloči dodeliti pomoč za zasebno skladiščenje za proizvode, navedene v členu 16, ob upoštevanju pogojev iz odstavka 1 tega člena. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

3. Komisija lahko z izvedbenimi akti določi pomoč za zasebno skladiščenje iz člena 16 vnaprej ali z razpisnim postopkom. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

3. Komisija z izvedbenimi akti določi pomoč za zasebno skladiščenje iz člena 16 vnaprej ali z razpisnim postopkom. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

4. Komisija lahko z izvedbenimi akti omeji dodeljevanje pomoči za zasebno skladiščenje ali določi pomoč za zasebno skladiščenje za državo članico ali regijo države članice na podlagi zabeležene povprečne tržne cene. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

4. Komisija lahko z izvedbenimi akti omeji dodeljevanje pomoči za zasebno skladiščenje ali določi pomoč za zasebno skladiščenje za državo članico ali regijo države članice na podlagi zabeležene povprečne tržne cene in stopnje dobička prosilcev. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Or. en

 

Predlog spremembe  119

Predlog uredbe

Del II – naslov I – poglavje I – oddelek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ODDELEK 3A

 

USKLAJEVANJE POSTOPKOV ZA ZAČASEN UMIK S TRGA

 

Člen 17a

 

Usklajevanje postopkov za začasni umik s trga

 

1. Da se preprečijo velika neravnovesja na trgih ali da se ponovno vzpostavi nemoteno delovanje slednjih v primeru hudih motenj, lahko združenja organizacij proizvajalcev iz enega od sektorjev iz odstavka 2(1) te uredbe, ki se štejejo za reprezentativna v smislu člena 110 te uredbe, uvedejo in aktivirajo sistem, ki določa usklajevanje začasnih umikov s trga, ki jih izvedejo njihove članice.

 

Te določbe se uporabljajo brez poseganja v del IV te uredbe in ne spadajo v področje uporabe člena 101(1) Pogodbe.

 

2. Ko se eno od združenj organizacij proizvajalcev odloči aktivirati ta sistem, je ta obvezen za vse njegove članice.

 

3. Sistem se financira iz:

 

(a) finančnih prispevkov organizacij članic in/ali samega združenja organizacij proizvajalcev in, po potrebi,

 

(b) finančne pomoči Unije iz člena 8, v skladu s pogoji, ki jih določa Komisija v členu 18(9)(c), ki nikakor ne sme presegati 50 % celotnih stroškov.

 

4. Komisija je v skladu s členom 160 pooblaščena, da sprejema delegirane akte za zagotovitev, da je način delovanja tega sistema skladen s cilji SKP in da ne ovira nemoteno delovanje notranjega trga.

Or. en

 

Predlog spremembe  120

Predlog uredbe

Del II – naslov I – poglavje I – oddelek 4 – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ODDELEK 4

ODDELEK 4

SKUPNE DOLOČBE O JAVNI INTERVENCIJI IN POMOČI ZA ZASEBNO SKLADIŠČENJE

SKUPNE DOLOČBE O JAVNI INTERVENCIJI IN POMOČI ZA ZASEBNO SKLADIŠČENJE IN O SISTEMU ZA USKLAJEVANJE ZAČASNEGA UMIKA S TRGA

Or. en

 

Predlog spremembe  121

Predlog uredbe

Člen 18

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 18

Člen 18

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 9 tega člena.

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 9 tega člena.

2. Da se upoštevajo lastnosti različnih sektorjev, lahko Komisija poleg zahtev, ki so opredeljene v tej uredbi, z delegiranimi akti sprejme zahteve in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, odkupljeni v okviru javne intervencije in skladiščeni v okviru sistema dodeljevanja pomoči za zasebno skladiščenje. Cilj teh zahtev in pogojev je, da se zagotovita izpolnjevanje pogojev in kakovost odkupljenih in skladiščenih proizvodov glede na kakovostne skupine, stopnje kakovosti, kategorije, količine, pakiranje, označevanje, zgornjo mejo starosti, konzerviranje ter fazo proizvodov, na katere se nanašata cena javne intervencije in pomoč za zasebno skladiščenje.

2. Da se upoštevajo lastnosti različnih sektorjev, lahko Komisija poleg zahtev, ki so opredeljene v tej uredbi, z delegiranimi akti sprejme zahteve in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati proizvodi, odkupljeni v okviru javne intervencije in skladiščeni v okviru sistema dodeljevanja pomoči za zasebno skladiščenje. Cilj teh zahtev in pogojev je, da se zagotovita izpolnjevanje pogojev in kakovost odkupljenih in skladiščenih proizvodov glede na kakovostne skupine, stopnje kakovosti, kategorije, količine, pakiranje, označevanje, zgornjo mejo starosti, konzerviranje ter fazo proizvodov, na katere se nanašata cena javne intervencije in pomoč za zasebno skladiščenje.

3. Da se upoštevajo lastnosti sektorjev žit in neoluščenega riža, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme povišanja ali znižanja cen zaradi razlogov kakovosti iz člena 14(3), tako glede odkupa kot prodaje navadne pšenice, ječmena, koruze in neoluščenega riža.

3. Da se upoštevajo lastnosti sektorjev žit in neoluščenega riža, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme povišanja ali znižanja cen zaradi razlogov kakovosti iz člena 14(3), tako glede odkupa kot prodaje navadne pšenice, trde pšenice, sirka, ječmena, koruze in neoluščenega riža.

 

3a. Komisija se ob upoštevanju zlasti sezonske in/ali specifične narave določenih kmetij v nekaterih državah članicah ali regijah pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov, ki določajo različne? objektivne pogoje in glavne dejavnike, ki upravičujejo uporabo zasebnega skladiščenja.

4. Da se upoštevajo lastnosti sektorjev govejega in telečjega mesa, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila glede obveznosti plačilnih agencij, da vse goveje meso po prevzemu in pred oddajo v skladiščenje odkostijo.

4. Da se upoštevajo lastnosti sektorjev govejega in telečjega mesa, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila glede obveznosti plačilnih agencij, da vse goveje meso po prevzemu in pred oddajo v skladiščenje odkostijo.

5. Da se upoštevajo različne okoliščine glede skladiščenja intervencijskih zalog v Uniji in da se izvajalcem zagotovi dostop do javnih intervencij, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme:

5. Da se upoštevajo različne okoliščine glede skladiščenja intervencijskih zalog v Uniji in da se izvajalcem zagotovi dostop do javnih intervencij, Komisija z delegiranimi akti sprejme:

(a) zahteve, ki jih morajo izpolnjevati intervencijska skladišča v zvezi s proizvodi, ki se odkupijo v okviru sistema, vključno s pravili o minimalni skladiščni zmogljivosti za skladišča in tehničnimi zahtevami za ohranjanje prevzetih proizvodov v dobrem stanju in za njihovo odpremo ob koncu obdobja skladiščenja;

(a) zahteve, ki jih morajo izpolnjevati intervencijska skladišča v zvezi s proizvodi, ki se odkupijo v okviru sistema, vključno s pravili o minimalni skladiščni zmogljivosti za skladišča in tehničnimi zahtevami za ohranjanje prevzetih proizvodov v dobrem stanju in za njihovo odpremo ob koncu obdobja skladiščenja;

(b) predpise o prodaji manjših količin, ki so še v skladiščih v državah članicah in ki jo morajo države članice izvesti na lastno odgovornost ter z uporabo istih postopkov, kot veljajo v Uniji, in predpise o neposredni prodaji količin, ki jih ni več mogoče prepakirati ali so slabše kakovosti;

(b) predpise o prodaji manjših količin, ki so še v skladiščih v državah članicah in ki jo morajo države članice izvesti na lastno odgovornost ter z uporabo istih postopkov, kot veljajo v Uniji, in predpise o neposredni prodaji količin, ki jih ni več mogoče prepakirati ali so slabše kakovosti;

(c) predpise o skladiščenju proizvodov znotraj in zunaj držav članic, ki so zanje odgovorne, in o ravnanju s takšnimi proizvodi glede carinskih dajatev in morebitnih drugih količin, ki se dodelijo ali obračunajo v okviru SKP.

(c) predpise o skladiščenju proizvodov znotraj in zunaj držav članic, ki so zanje odgovorne, in o ravnanju s takšnimi proizvodi glede carinskih dajatev in morebitnih drugih količin, ki se dodelijo ali obračunajo v okviru SKP.

 

(ca) pogoje, v skladu s katerimi se lahko odloči, da se proizvodi, ki so zajeti v pogodbah za zasebno skladiščenje, lahko ponovno dajo v prodajo ali odprodajo;

6. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi želenega učinka zasebnega skladiščenja na trgu lahko Komisija z delegiranimi akti:

6. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi želenega učinka zasebnega skladiščenja na trgu lahko Komisija z delegiranimi akti:

(a) sprejme ukrepe za zmanjšanje količine pomoči, ki se izplača, kadar je skladiščena količina nižja od pogodbene količine;

(a) sprejme ukrepe za zmanjšanje količine pomoči, ki se izplača, kadar je skladiščena količina nižja od pogodbene količine;

(b) določi pogoje za dodelitev predplačila.

(b) določi pogoje za dodelitev predplačila.

7. Ob upoštevanju pravic in obveznosti izvajalcev, ki sodelujejo pri javni intervenciji ali zasebnem skladiščenju, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o:

7. Ob upoštevanju pravic in obveznosti izvajalcev, ki sodelujejo pri javni intervenciji ali zasebnem skladiščenju, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o:

(a) uporabi razpisnega postopka, ki zagotavlja enak dostop do blaga in enako obravnavanje izvajalcev;

(a) uporabi razpisnega postopka, ki zagotavlja enak dostop do blaga in enako obravnavanje izvajalcev;

(b) upravičenosti izvajalcev;

(b) upravičenosti izvajalcev;

(c) obvezni vložitvi varščine, ki zagotavlja spoštovanje izvajalčevih obveznosti.

(c) obvezni vložitvi varščine, ki zagotavlja spoštovanje izvajalčevih obveznosti.

 

7a. Ob upoštevanju tehničnega napredka in potreb sektorjev, je Komisija v skladu s členom 160 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi prilagodi in posodobi določbe iz Priloge IIIa o razvrščanju, označevanju in predstavitvi trupov odraslega goveda, prašičev in ovac.

 

.Ob upoštevanju potrebe po standardizaciji predstavitev različnih proizvodov za namene boljše preglednosti trga, beleženja cen in uporabe ureditev tržnih intervencij v obliki javne intervencije in zasebnega skladiščenja v sektorjih govejega, telečjega, prašičjega in ovčjega mesa, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov, ki določajo:

 

(a) določbe o razvrščanju, ocenjevanju (vključno z metodami za samodejno razvrščanje), predstavitvi, vsebnosti pustega mesa, identifikaciji in tehtanju ter označevanju trupov;

 

(b) pravila za izračun povprečnih cen v Uniji in obveznosti izvajalcev za posredovanje podatkov o trupih goveda, prašičev in ovac, zlasti kar zadeva tržne in reprezentativne cene.

 

7c. Ob upoštevanju posebnih značilnosti v Uniji je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov za določitev odstopanj od določb, zlasti:

 

(a) odstopanj, ki jih lahko odobrijo države članice klavnicam, v katerih se zakolje le malo goveda;

 

(b) dovoljenja državam članicam, da ne uporabijo razvrstitvene lestvice za razvrščanje prašičjih trupov ter da poleg teže in ocenjene vsebnosti pustega mesa uporabijo ocenjevalna merila;

 

7d. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da bo inšpekcijski odbor Unije izpolnil svoje cilje, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z določitvijo njegovih nalog in sestave.

8. Ob upoštevanju potrebe po standardizaciji predstavitve različnih proizvodov zaradi boljše preglednosti trga, beleženja cen in uporabe ureditev tržnih intervencij v obliki javne intervencije in zasebnega skladiščenja, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme lestvice Unije za razvrščanje trupov v naslednjih sektorjih:

 

(a) govejega in telečjega mesa;

 

(b) prašičjega mesa;

 

(c) ovčje in kozje meso.

 

9. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi točnosti in zanesljivosti razvrščanja trupov lahko Komisija z delegiranimi akti omogoči, da odbor Unije, ki ga sestavljajo strokovnjaki s Komisije in strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, opravi revizijo uporabe razvrščanja trupov v državah članicah. S temi določbami se lahko določi, da Unija krije stroške, nastale zaradi dejavnosti revizije.

 

Or. en

 

Predlog spremembe  122

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a. Da se zagotovi ustrezno delovanje sistema za usklajevanje postopkov začasnih umikov s trga, se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov, ki določajo zahteve, ki jih mora izpolnjevati ta sistem, in sicer zlasti:

 

(a) splošne pogoje za aktiviranje in delovanje;

 

(b) zahteve, ki jih morajo za njegovo uporabo izpolnjevati združenja organizacij proizvajalcev;

 

(c) pravila o njegovem financiranju, zlasti pa pogoje, pod katerimi se Komisija odloči, da se financiranje Unije iz naslova pomoči za zasebno skladiščenje združenjem organizacij proizvajalcev lahko ali ne more dodeliti;

 

(d) pravila, ki pomagajo zagotoviti, da se z aktiviranjem tega sistema ne blokira prevelik odstotek proizvodov, ki so običajno na razpolago.

Or. en

 

 

Predlog spremembe  123

Predlog uredbe

Člen 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 19

Člen 19

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Komisija z izvedbenimi akti sprejme potrebne predpise za enotno uporabo tega poglavja v Uniji. Ta pravila se lahko še zlasti nanašajo na:

Komisija z izvedbenimi akti sprejme potrebne predpise za enotno uporabo tega poglavja v Uniji. Ta pravila se lahko še zlasti nanašajo na:

(a) reprezentativna obdobja, trge in tržne cene, potrebne za uporabo tega poglavja;

(a) reprezentativna obdobja, trge, tržne cene in gibanje stopenj dobička, potrebne za uporabo tega poglavja;

(b) postopke in pogoje za dostavo proizvodov, ki se odkupijo v okviru javne intervencije, stroške prevoza, ki jih krije ponudnik, prevzem proizvodov s strani plačilnih agencij in plačilo,

(b) postopke in pogoje za dostavo proizvodov, ki se odkupijo v okviru javne intervencije, stroške prevoza, ki jih krije ponudnik, prevzem proizvodov s strani plačilnih agencij in plačilo,

(c) različne dejavnosti v zvezi s postopkom izkoščevanja za sektor govejega in telečjega mesa;

(c) različne dejavnosti v zvezi s postopkom izkoščevanja za sektor govejega in telečjega mesa;

(d) morebitno dovolitev skladiščenja zunaj ozemlja države članice, v kateri so bili proizvodi odkupljeni in skladiščeni;

(d) morebitno dovolitev skladiščenja zunaj ozemlja države članice, v kateri so bili proizvodi odkupljeni in skladiščeni;

(e) pogoje za prodajo ali odprodajo proizvodov, odkupljenih v okviru javne intervencije, zlasti kar zadeva prodajne cene, pogoje za odstranitev iz skladišča, nadaljnjo uporabo ali namembni kraj odpremljenih proizvodov, vključno s postopki v zvezi s proizvodi, ki so na voljo za uporabo v sistemu razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji, vključno s prenosi med državami članicami;

(e) pogoje za prodajo ali odprodajo proizvodov, odkupljenih v okviru javne intervencije, zlasti kar zadeva prodajne cene, pogoje za odstranitev iz skladišča, nadaljnjo uporabo ali namembni kraj odpremljenih proizvodov, vključno s postopki v zvezi s proizvodi, ki so na voljo za uporabo v sistemu razdeljevanja hrane najbolj ogroženim osebam v Uniji, vključno s prenosi med državami članicami;

(f) sklenitev in vsebino pogodb med pristojnim organom države članice in kandidati;

(f) sklenitev in vsebino pogodb med pristojnim organom države članice in kandidati;

(g) oddajo v zasebno skladiščenje, hranjenje v zasebnem skladišču in odstranitev iz njega;

(g) oddajo v zasebno skladiščenje, hranjenje v zasebnem skladišču in odstranitev iz njega;

(h) trajanje obdobja zasebnega skladiščenja in pogoje, v skladu s katerimi se taka obdobja, ko so že določena v pogodbah, lahko skrajšajo ali podaljšajo;

(h) trajanje obdobja zasebnega skladiščenja in pogoje, v skladu s katerimi se taka obdobja, ko so že določena v pogodbah, lahko skrajšajo ali podaljšajo;

(i) pogoje, v skladu s katerimi se lahko odloči, da se proizvodi, ki so zajeti v pogodbah za zasebno skladiščenje, lahko ponovno dajo v prodajo ali odprodajo;

 

(j) pravila v zvezi s postopki pri odkupu po vnaprej določeni ceni ali za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje po vnaprej določeni ceni;

(j) pravila v zvezi s postopki pri odkupu po vnaprej določeni ceni ali za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje po vnaprej določeni ceni;

(k) uporabo razpisnih postopkov za javno intervencijo in zasebno skladiščenje, zlasti kar zadeva:

(k) uporabo razpisnih postopkov za javno intervencijo in zasebno skladiščenje, zlasti kar zadeva:

(i) predložitev ponudb in minimalno količino za zahtevek ali predložitev, in

(i) predložitev ponudb in minimalno količino za zahtevek ali predložitev, in

(ii) izbor ponudb, ki zagotavlja, da se prednost nameni ponudbam, ki so za Unijo najugodnejše, pri čemer ni nujno, da sledi oddaja naročila.

(ii) izbor ponudb, ki zagotavlja, da se prednost nameni ponudbam, ki so za Unijo najugodnejše, pri čemer ni nujno, da sledi oddaja naročila.

 

(ka) praktična pravila za označevanje razvrščenih trupov;

 

(kb) uporabo lestvic Unije za razvrščanje trupov goveda, prašičev in ovac, zlasti kar zadeva:

 

(i) posredovanje rezultatov razvrščanja;

 

(ii) inšpekcijske preglede, poročila o inšpekcijskih pregledih in nadaljnje ukrepe;

 

(kc) inšpekcijske preglede, ki jih na kraju samem glede razvrščanja trupov odraslega goveda in ovac ter poročanja o njihovi ceni v imenu Unije opravi inšpekcijski odbor Unije;

 

(kd) praktična pravila za izračun tehtane povprečne cene v Uniji za trupe goveda, prašičev in ovac, ki ga opravi Komisija;

 

(ke) postopke, na podlagi katerih države članice določijo osebe, ki so usposobljene za razvrščanje trupov odraslega goveda in ovac.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Or. en

 

Predlog spremembe  124

Predlog uredbe

Del II – naslov I – poglavje II – oddelek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Oddelek 1

Oddelek 1

PROGRAMI ZA IZBOLJŠANJE DOSTOPA DO HRANE

PROGRAMI ZA IZBOLJŠANJE DOSTOPA DO HRANE IN PREHRANJEVALNIH NAVAD OTROK

 

Člen 20 a

 

Ciljna skupina

 

Programi pomoči za izboljšanje dostopa do hrane in prehranjevalnih navad otrok so namenjeni otrokom, ki redno obiskujejo osnovno ali srednjo šolo, vrtec in druge predšolske ali zunajšolske ustanove, ki jih upravljajo ali priznavajo pristojni organi držav članic.

Or. en

 

Predlog spremembe  125

Predlog uredbe

Del 2 – naslov 1 – poglavje 2 – oddelek 1 – pododdelek – naslov

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PODODDELEK 1

PODODDELEK 1

SISTEM RAZDELJEVANJA SADJA V ŠOLAH

SISTEM RAZDELJEVANJA SADJA IN ZELENJAVE V ŠOLAH

Or. en

 

Predlog spremembe  126

Predlog uredbe

Člen 21

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 21

Člen 21

Pomoč pri dobavi proizvodov iz sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan za otroke

Pomoč pri dobavi proizvodov iz sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan za otroke

1. Pod pogoji, ki jih določi Komisija z delegiranimi in izvedbenimi akti v skladu s členoma 22 in 23, se pomoč Unije dodeli za naslednje:

1. Pod pogoji, ki jih določi Komisija z delegiranimi in izvedbenimi akti v skladu s členoma 22 in 23, se pomoč Unije dodeli za naslednje:

(a) dobavo proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan za otroke v izobraževalnih ustanovah, vključno z vrtci, drugimi predšolskimi ustanovami ter osnovnimi in srednjimi šolami in ter

(a) dobavo proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan za otroke v ustanovah iz člena 20a; ter

(b) določene s tem povezane logistične stroške in stroške razdeljevanja, opreme, komuniciranja, spremljanja, vrednotenja in spremljevalnih ukrepov.

(b) določene s tem povezane logistične stroške in stroške razdeljevanja, opreme, komuniciranja, spremljanja, vrednotenja in spremljevalnih ukrepov.

2. Države članice, ki želijo sodelovati v sistemu, najprej pripravijo strategijo na nacionalni ali regionalni ravni za njegovo izvajanje. Določijo tudi spremljevalne ukrepe, ki bodo zagotavljali učinkovitost sistema.

2. Države članice, ki želijo sodelovati v sistemu, najprej pripravijo strategijo na nacionalni ali regionalni ravni za njegovo izvajanje. Določijo tudi spremljevalne ukrepe, ki lahko vključujejo informacije o izobraževalnih ukrepih v zvezi z zdravimi prehranjevalnimi navadami, lokalnimi prehranskimi verigami in bojem proti tratenju hrane, ki bodo zagotavljali učinkovitost sistema.

3. Države članice pri pripravi strategij sestavijo seznam proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan, ki jih bodo v okviru svojega sistema štele za sprejemljive. Vendar na ta seznam niso uvrščeni proizvodi, ki jih izključujejo ukrepi Komisije, sprejeti z delegiranimi akti na podlagi točki (a) člena 22(2). Države članice svoje proizvode izberejo na podlagi objektivnih meril, med katerimi so lahko sezonskost, razpoložljivost proizvodov ali okoljski vidiki. V zvezi s tem lahko države članice dajo prednost proizvodom s poreklom iz Unije.

3. Države članice pri pripravi strategij sestavijo seznam proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter banan, ki jih bodo v okviru svojega sistema štele za sprejemljive. Vendar na ta seznam niso uvrščeni proizvodi, ki jih izključujejo ukrepi Komisije, sprejeti z delegiranimi akti na podlagi točki (a) člena 22(2). Države članice svoje proizvode izberejo na podlagi objektivnih meril, med katerimi so lahko koristi za zdravje in okolje, sezonskost, raznolikost ali razpoložljivost proizvodov, in pri tem dajejo prednost lokalnim prehranskim verigam. V zvezi s tem države članice dajo prednost proizvodom s poreklom iz Unije.

4. Pomoč Unije iz odstavka 1:

4. Pomoč Unije iz odstavka 1:

(a) ne presega 150 milijonov EUR na šolsko leto in

(a) ne presega 150 milijonov EUR na šolsko leto in

(b) ne presega 75 % stroškov dobave in povezanih stroškov iz odstavka 1 oziroma 90 % takšnih stroškov v manj razvitih regijah in v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 Pogodbe, in

(b) ne presega 75 % stroškov dobave in povezanih stroškov iz odstavka 1 oziroma 90 % takšnih stroškov v manj razvitih regijah in v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 Pogodbe ter na manjših egejskih otokih, kot je določeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1405/2006; in

(c) ne zajema drugih stroškov razen stroškov dobave in s tem povezanih stroškov iz odstavka 1.

(c) ne zajema drugih stroškov razen stroškov dobave in s tem povezanih stroškov iz odstavka 1.

 

4a. Pomoč Unije iz odstavka 1 se posamezni državi članici dodeli glede na objektivna merila, temelječa na deležu otrok, starih od šest do deset let, ki se šolajo v ustanovah iz člena 20a. Vendar vsaka država članica, ki sodeluje v sistemu, prejme vsaj 175 000 EUR pomoči Unije. Te države Unijo vsako leto zaprosijo za pomoč na podlagi svoje strategije. Komisija na podlagi prošenj držav članic odloči o dokončnih zneskih, ki se dodelijo, v mejah odobrenih proračunskih sredstev..

5. Pomoč Unije iz odstavka 1 se ne uporablja za nadomestilo financiranja katerih koli obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja v šolah ali drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki vključujejo sadje. Če ima država članica že vzpostavljen sistem, ki bi bil na podlagi tega člena lahko upravičen do pomoči Unije, in če namerava ta sistem razširiti ali napraviti bolj učinkovit, denimo kar zadeva ciljno skupino, trajanje sistema ali seznam sprejemljivih proizvodov, je pomoč Unije vseeno mogoča pod pogojem, da se pri tem spoštujejo omejitve iz točke (b) odstavka 4 glede deleža pomoči Unije v razmerju do skupnega obsega nacionalnega prispevka. V tem primeru država članica v svoji izvedbeni strategiji navede, kako namerava razširiti svoj sistem ali povečati njegovo učinkovitost.

5. Pomoč Unije iz odstavka 1 se ne uporablja za nadomestilo financiranja katerih koli obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ali drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki vključujejo sadje in zelenjavo. Če ima država članica že vzpostavljen sistem, ki bi bil na podlagi tega člena lahko upravičen do pomoči Unije, in če namerava ta sistem razširiti ali napraviti bolj učinkovit, denimo kar zadeva ciljno skupino, trajanje sistema ali seznam sprejemljivih proizvodov, je pomoč Unije vseeno mogoča pod pogojem, da se pri tem spoštujejo omejitve iz točke (b) odstavka 4 glede deleža pomoči Unije v razmerju do skupnega obsega nacionalnega prispevka. V tem primeru država članica v svoji izvedbeni strategiji navede, kako namerava razširiti svoj sistem ali povečati njegovo učinkovitost.

6. Država članica lahko v skladu s členom 152 poleg pomoči Unije dodeli tudi nacionalno pomoč.

6. Država članica lahko v skladu s členom 152 poleg pomoči Unije dodeli tudi nacionalno pomoč.

7. Sistem Unije za razdeljevanje sadja v šolah ne posega v noben ločen nacionalni sistem razdeljevanja sadja v šolah, ki je v skladu z zakonodajo Unije.

7. Sistem Unije za razdeljevanje sadja in zelenjave v šolah ne posega v noben ločen nacionalni sistem razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah, ki je v skladu z zakonodajo Unije.

8. Unija lahko na podlagi člena 6 Uredbe (EU) št. […] o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike financira tudi ukrepe obveščanja, spremljanja in vrednotenja v zvezi s sistemom razdeljevanja sadja v šolah, med drugim namenjene ozaveščanju javnosti, in s tem povezane ukrepe mrežnega povezovanja.

8. Unija lahko na podlagi člena 6 Uredbe (EU) št. […] o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike financira tudi ukrepe obveščanja, spremljanja in vrednotenja v zvezi s sistemom razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah, med drugim namenjene ozaveščanju javnosti, in s tem povezane ukrepe mrežnega povezovanja.

 

8a. Sodelujoče države članice svoje sodelovanje v sistemu pomoči objavijo na krajih razdeljevanja hrane, pri čemer opozorijo, da sistem pomoči subvencionira Unija.

Or. en

 

Predlog spremembe  127

Predlog uredbe

Člen 22

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 22

Člen 22

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 4 tega člena.

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 4 tega člena.

2. Komisija lahko ob upoštevanju potrebe po spodbujanju zdravih prehranjevalnih navad pri otrocih z delegiranimi akti sprejme pravila o:

2. Komisija lahko ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi učinkovitosti sistema pri doseganju zastavljenih ciljev, z delegiranimi akti sprejme pravila o:

(a) proizvodih, ki ob upoštevanju prehrambenih vidikov niso upravičeni do sistema,

(a) proizvodih, ki ob upoštevanju prehrambenih vidikov niso upravičeni do sistema,

(b) ciljni skupini sistema;

(b) ciljni skupini sistema;

(c) nacionalnih ali regionalnih strategijah, ki jih morajo sestaviti države članice, da bi lahko dobile pomoč, vključno s spremljevalnimi ukrepi;

(c) nacionalnih ali regionalnih strategijah, ki jih morajo sestaviti države članice, da bi lahko dobile pomoč, vključno s spremljevalnimi ukrepi;

(d) odobritvi in izboru zahtevkov za pomoč.

(d) odobritvi in izboru zahtevkov za pomoč.

3. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi učinkovite in ciljne uporabe evropskih skladov, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o:

3. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi učinkovite in ciljne uporabe evropskih skladov, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o:

(a) objektivnih merilih za dodelitev pomoči med državami članicami, okvirni razporeditvi pomoči med državami članicami in metodi za prerazporeditev pomoči med državami članicami na podlagi prejetih zahtevkov,

(a) dodatnih merilih za okvirno razporeditev pomoči med državami članicami in metodi za prerazporeditev pomoči med državami članicami na podlagi prejetih zahtevkov za pomoč,

(b) stroških, upravičenih do pomoči, vključno z možnostjo določitve skupne zgornje meje za take stroške,

(b) stroških, upravičenih do pomoči, vključno z možnostjo določitve skupne zgornje meje za take stroške,

(c) spremljanju in vrednotenju.

(c) spremljanju in vrednotenju.

4. Ob upoštevanju potrebe po spodbujanju ozaveščenosti o sistemu, lahko Komisija z delegiranimi akti od sodelujočih držav članic zahteva, da obveščajo o podporni vlogi sistema.

4. Ob upoštevanju potrebe po spodbujanju ozaveščenosti o sistemu lahko Komisija z delegiranimi akti določi pogoje, pod katerimi države članice obveščajo o svojem sodelovanju v sistemu pomoči, pri čemer opozorijo, da sistem pomoči subvencionira Evropska unija.

Or. en

 

Predlog spremembe  128

Predlog uredbe

Člen 23

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 23

Člen 23

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme vse potrebne ukrepe v zvezi s tem pododdelkom in sicer zlasti o naslednjem:

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe v zvezi s tem pododdelkom, in sicer o naslednjem:

(a) dokončni dodelitvi pomoči med sodelujočimi državami članicami v mejah odobrenih proračunskih sredstev;

(a) dokončni dodelitvi pomoči med sodelujočimi državami članicami v mejah odobrenih proračunskih sredstev;

(b) zahtevkih za pomoč in plačilih pomoči;

(b) zahtevkih za pomoč in plačilih pomoči;

(c) načinih objavljanja in ukrepih mrežnega povezovanja v zvezi s sistemom.

(c) načinih objavljanja in ukrepih mrežnega povezovanja v zvezi s sistemom.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Or. en

 

Predlog spremembe  129

Predlog uredbe

Člen 24

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 24

Člen 24

Dobava mleka otrokom

Pomoč za dobavo mleka in mlečnih proizvodov otrokom

1. Pomoč Unije se dodeli za dobavo nekaterih proizvodov iz sektorja mleka in mlečnih proizvodov otrokom v izobraževalnih ustanovah.

1. Pod pogoji, ki jih določi Komisija z delegiranimi in izvedbenimi akti v skladu s členoma 25 in 26, se pomoč Unije dodeli za dobavo mleka in mlečnih proizvodov pod oznakami KN 0401, 0403, 0404 90 in 0406 ali oznako KN 2202 90, otrokom v ustanovah iz člena 20(a).

2. Države članice, ki želijo sodelovati v sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, najprej pripravijo nacionalno strategijo za njegovo izvajanje.

2. Države članice, ki želijo sodelovati v sistemu, na nacionalni ali regionalni ravni, najprej pripravijo nacionalno strategijo za njegovo izvajanje. Določijo tudi spremljevalne ukrepe, ki lahko vključujejo informacije o izobraževalnih ukrepih v zvezi z zdravimi prehranjevalnimi navadami, lokalnimi prehranskimi verigami in bojem proti tratenju hrane, ki bodo zagotavljali učinkovitost programa.

 

2a. Pri pripravi strategij države članice sestavijo seznam mleka in mlečnih proizvodov, primernih v okviru njihovih sistemov, v skladu s pravili, ki jih je sprejela Komisija skladno s členom 25.

 

2b. Pomoč Unije iz odstavka 1 se ne uporablja za nadomestilo financiranja katerih koli obstoječih nacionalnih sistemov razdeljevanja mleka in mlečnih proizvodov v šolah ali drugih sistemov razdeljevanja v šolah, ki vključujejo mleko ali mlečne proizvode. Če pa ima država članica že vzpostavljen sistem, ki bi se na podlagi tega člena lahko potegoval za pomoč Unije, in če namerava ta sistem razširiti ali povečati njegovo učinkovitost, med drugim kar zadeva ciljno skupino, trajanje sistema ali seznam sprejemljivih proizvodov, je pomoč Unije vseeno mogoča. V tem primeru država članica v svoji izvedbeni strategiji navede, kako namerava razširiti svoj sistem ali povečati njegovo učinkovitost.

3. Država članica lahko v skladu s členom 152 poleg pomoči Unije dodeli tudi nacionalno pomoč.

3. Država članica lahko v skladu s členom 152 poleg pomoči Unije dodeli tudi nacionalno pomoč.

 

3a. Sistem Unije za razdeljevanje mleka in mlečnih proizvodov v šolah ne posega v morebitne ločene nacionalne sisteme, ki so v skladu z zakonodajo Unije in ki spodbujajo uživanje mleka in mlečnih proizvodov v šolah.

4. Ukrepe za določitev pomoči Unije za vse mleko sprejme Svet v skladu s členom 43(3) Pogodbe.

 

5. Pomoč Unije iz odstavka 1 se odobri za maksimalno količino 0,25 litra ekvivalenta mleka na otroka in na šolski dan.

5. Pomoč Unije iz odstavka 1 se odobri za maksimalno količino 0,25 litra ekvivalenta mleka na otroka in na šolski dan.

 

5a. Sodelujoče države članice svoje sodelovanje v sistemu pomoči objavijo na krajih razdeljevanja hrane, pri čemer opozorijo, da sistem pomoči subvencionira Unija.

Or. en

 

Predlog spremembe  130

Predlog uredbe

Člen 25

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 25

Člen 25

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 4 tega člena.

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 4 tega člena.

2. Ob upoštevanju razvoja vzorcev uživanja mlečnih proizvodov ter inovacij in razvoja na trgu mlečnih proizvodov in ob upoštevanju prehrambenih vidikov Komisija z delegiranimi akti določi proizvode, ki so upravičeni do sistema, in sprejme predpise o nacionalnih ali regionalnih strategijah, ki jih morajo pripraviti države članice, da so lahko upravičene do pomoči, in o ciljni skupini programa.

2. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi učinkovitosti sistema pri doseganju zastavljenih ciljev, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o:

 

 

(a) proizvodih, ki so upravičeni do sistema v skladu z določbami iz člena 24(1) in ob upoštevanju prehrambenih vidikov;

 

(b) ciljni skupini sistema;

 

(c) nacionalnih ali regionalnih strategijah, ki jih morajo pripraviti države članice, da so lahko upravičene do pomoči, vključno s spremljevalnimi ukrepi;

 

(d) odobritvi in izboru zahtevkov za pomoč,

 

(e) spremljanju in vrednotenju.

3. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da so primerni upravičenci in prosilci upravičeni do pomoči, Komisija z delegiranimi akti sprejme pogoje za dodelitev pomoči.

3. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da so primerni upravičenci in prosilci upravičeni do pomoči, Komisija z delegiranimi akti sprejme pogoje za dodelitev pomoči.

Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da prosilci spoštujejo svoje obveznosti, Komisija z delegiranimi akti sprejme ukrepe o vložitvi varščine, ki jamči izvedbo, če je plačano predplačilo pomoči.

Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da prosilci spoštujejo svoje obveznosti, Komisija z delegiranimi akti sprejme ukrepe o vložitvi varščine, ki jamči izvedbo, če je plačano predplačilo pomoči.

4. Ob upoštevanju potrebe po spodbujanju ozaveščenosti o sistemu pomoči, lahko Komisija z delegiranimi akti od izobraževalnih ustanov zahteva, da obveščajo o podporni vlogi sistema.

4. Ob upoštevanju potrebe po spodbujanju ozaveščenosti o sistemu lahko Komisija z delegiranimi akti določi pogoje, pod katerimi države članice obveščajo o svojem sodelovanju v sistemu pomoči, pri čemer opozorijo, da sistem pomoči subvencionira Evropska unija.

Or. en

 

Predlog spremembe  131

Predlog uredbe

Člen 26

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 26

Člen 26

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme vse potrebne ukrepe, zlasti:

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe v zvezi s tem pododdelkom, kar zadeva:

(a) postopke, da se zagotovi upoštevanje najvišje količine, ki je upravičena do pomoči;

(a) postopke, da se zagotovi upoštevanje najvišje količine, ki je upravičena do pomoči;

(b) odobritev prosilcev, zahtevkov za pomoč in plačil;

(b) zahtevke za pomoč in plačila;

(c) načine objavljanja sheme.

(c) načine seznanjanja javnosti s sistemom;

 

(ca) določitev pomoči za vse vrste mleka in mlečnih proizvodov ob upoštevanju potrebe po zadostnem spodbujanju oskrbe ustanov iz člena 20a z mlečnimi proizvodi.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Or. en

 

Predlog spremembe  132

Predlog uredbe

Člen 26 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 26 a

 

Sistem razdeljevanja oljčnega olja in namiznih oljk v šolah

 

Evropska komisija do [...]* preuči, ali bo predlagala sistem za oljčno olje in namizne olive, podoben tistemu za spodbujanje uživanja mlečnih proizvodov ter sadja in zelenjave v šolah. Države članice se lahko prostovoljno odločijo za vključitev v tak sistem in tako koristijo financiranje Unije v enakem obsegu kot pri obstoječih sistemih.

 

__________________

 

* UL, vstaviti datum eno leto po začetku veljavnosti te uredbe.

Or. en

 

Predlog spremembe  133

Predlog uredbe

Člen 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 27

Člen 27

Pomoč organizacijam izvajalcev

Programi za podporo sektorju oljčnega olja in namiznih oljk

1. Unija financira triletne delovne programe, ki jih sestavijo organizacije izvajalcev iz člena 109 na enem ali več od naslednjih področij:

1. Unija financira triletne delovne programe, ki jih sestavijo organizacije proizvajalcev iz člena 106 ali medpanožne organizacije iz člena 108 na enem ali več od naslednjih področij:

 

(-a) spremljanje trga in njegovo upravljanje v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk;

(a) izboljšanje vplivov na okolje pri gojenju oljk;

(a) izboljšanje vplivov na okolje pri gojenju oljk;

 

(aa) povečanje konkurenčnosti gojenja oljk s posodabljanjem in prestrukturiranjem;

(b) izboljšanje kakovosti proizvodnje oljčnega olja in namiznih oljk;

(b) izboljšanje kakovosti proizvodnje oljčnega olja in namiznih oljk;

(c) sistem sledljivosti, certificiranje in zaščita kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk, zlasti spremljanje kakovosti oljčnih olj, ki se prodajajo končnim porabnikom, v pristojnosti državnih uprav.

(c) sistem sledljivosti, certificiranje in zaščita kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk, zlasti spremljanje kakovosti oljčnih olj, ki se prodajajo končnim porabnikom, v pristojnosti državnih uprav.

 

(ca) širjenje informacij o ukrepih, ki jih izvajajo organizacije proizvajalcev ali medpanožne organizacije za izboljšanje kakovosti oljčnega olja in namiznih oljk.

2. Unija v okviru financiranja delovnih programov iz odstavka 1 nameni:

2. Unija v okviru financiranja delovnih programov iz odstavka 1 nameni:

(a) 11 098 000 EUR na leto za Grčijo;

(a) 11 098 000 EUR na leto za Grčijo;

(b) 576 000 EUR na leto za Francijo in

(b) 576 000 EUR na leto za Francijo ter

(c) 35 991 000 EUR na leto za Italijo.

(c) 35 991 000 EUR na leto za Italijo.

 

2a. Države članice razen naštetih v odstavku 2 lahko uporabijo celotna sredstva ali del sredstev, ki so na razpolago v okviru finančne omejitve iz člena 14 Uredbe [XXXX/XXXX] Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom za financiranje delovnih programov iz odstavka 1.

3. Najvišja sredstva Unije za delovne programe iz odstavka 1 so enaka pomoči, ki so ga zadržale države članice. Financiranje upravičenih stroškov lahko znaša največ:

3. Najvišja sredstva Unije za delovne programe iz odstavka 1 so enaka pomoči, ki so ga zadržale države članice. Financiranje upravičenih stroškov lahko znaša največ:

(a) 75 % za dejavnosti na področjih iz točke (a) odstavka 1;

(a) 75 % za dejavnosti na področjih iz točk (-a), (a) in (aa) odstavka 1;

(b) 75 % za naložbe v osnovna sredstva in 50 % za druge dejavnosti na področju iz točke (b) odstavka 1;

(b) 75 % za naložbe v osnovna sredstva in 50 % za druge dejavnosti na področju iz točke (b) odstavka 1;

(c) 75 % za delovne programe, ki jih v najmanj treh tretjih državah ali državah članicah neproizvajalkah izvajajo odobrene organizacije izvajalcev iz najmanj dveh držav članic proizvajalk na področjih iz točke (c) odstavka 1, in 50 % za druge dejavnosti na teh področjih.

(c) 75 % za delovne programe, ki jih v najmanj treh tretjih državah ali državah članicah neproizvajalkah izvajajo odobrene organizacije izvajalcev iz najmanj dveh držav članic proizvajalk na področjih iz točk (c) in (ca) odstavka 1, in 50 % za druge dejavnosti na teh področjih.

Dopolnilno financiranje zagotovi država članica do 50 % stroškov, ki niso kriti iz sredstev Unije.

Dopolnilno financiranje zagotovi država članica do 50 % stroškov, ki niso kriti iz sredstev Unije.

Or. en

 

Predlog spremembe  134

Predlog uredbe

Člen 28

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 28

Člen 28

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

1. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da pomoč iz člena 27 doseže svoj cilj izboljšanja kakovosti proizvodnje olivnega olja in namiznih oliv, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 v zvezi s:

1. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da pomoč iz člena 27 doseže svoj cilj izboljšanja kakovosti proizvodnje olivnega olja in namiznih oliv, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 v zvezi s:

(a) pogoji za odobritev organizacij izvajalcev za namene sistema pomoči in za začasno prekinitev ali umik take odobritve;

 

(b) ukrepi, upravičenimi do financiranja Unije;

(b) podrobnostmi ukrepov, upravičenih do financiranja Unije;

(c) dodelitvijo financiranja Unije za posebne ukrepe;

(c) dodelitvijo sredstev Unije za posebne ukrepe;

(d) dejavnostmi in stroški, ki niso upravičeni do financiranja Unije;

(d) dejavnostmi in stroški, ki niso upravičeni do financiranja Unije;

(e) izborom in odobritvijo delovnih programov.

(e) izborom in odobritvijo delovnih programov.

2. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da izvajalci spoštujejo svoje obveznosti, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, da bi zahtevala vložitev varščine, če je plačano predplačilo pomoči.

2. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da izvajalci spoštujejo svoje obveznosti, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, da bi zahtevala vložitev varščine, če je plačano predplačilo pomoči.

Or. en

 

Predlog spremembe  135

Predlog uredbe

Člen 30

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 30

Člen 30

Operativni skladi

Operativni skladi

1. Organizacije proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave lahko ustanovijo operativni sklad. Sklad se financira iz:

1. Organizacije proizvajalcev in/ali njihova združenja v sektorju sadja in zelenjave lahko ustanovijo tri- do petleten operativni sklad. Sklad se financira iz:

(a) finančnih prispevkov članov ali organizacije proizvajalcev;

(a) finančnih prispevkov:

 

(i) članov organizacije proizvajalcev in/ali same organizacije proizvajalcev; ali

 

(ii) združenj organizacij proizvajalcev prek članov teh združenj.

(b) finančne pomoči Unije, ki se lahko dodeli organizacijam proizvajalcev v skladu s pogoji, določenimi v delegiranih in izvedbenih aktih, ki jih sprejme Komisija v skladu s členoma 35 in 36.

(b) finančne pomoči Unije, ki se lahko dodeli organizacijam proizvajalcev ali njihovim združenjem v primeru, ko predstavljajo, upravljajo in izvajajo operativni program ali delni operativni program v skladu s pogoji, določenimi v delegiranih in izvedbenih aktih, ki jih sprejme Komisija v skladu s členoma 35 in 36.

2. Operativni skladi se uporabijo samo za financiranje operativnih programov, ki so bili predloženi državam članicam in z njihove strani potrjeni.

2. Operativni skladi se uporabijo samo za financiranje operativnih programov, ki so bili predloženi državam članicam in z njihove strani potrjeni.

Or. en

 

Predlog spremembe  136

Predlog uredbe

Člen 31

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 31

Člen 31

Operativni programi

Operativni programi

1. Operativni programi v sektorju sadja in zelenjave vključujejo najmanj dva izmed ciljev iz člena 106(c) ali naslednjih ciljev:

1. Operativni programi v sektorju sadja in zelenjave vključujejo najmanj dva izmed ciljev iz člena 106(c) ali dva izmed naslednjih ciljev:

(a) načrtovanje proizvodnje;

(a) načrtovanje proizvodnje;

(b) izboljšanje kakovosti proizvodov;

(b) izboljšanje kakovosti proizvodov, in sicer svežih ali predelanih;

(c) povečanje tržne vrednosti proizvodov;

(c) povečanje tržne vrednosti proizvodov;

(d) promocijo proizvodov, bodisi svežih ali predelanih;

(d) promocijo proizvodov, bodisi svežih ali predelanih;

(e) okoljske ukrepe in okolju prijazne načine pridelave, vključno z ekološkim kmetovanjem;

(e) okoljske ukrepe, zlasti na področju voda, in okolju prijazne načine pridelave, obdelave, proizvodnje ali predelave, vključno z ekološkim kmetovanjem in integrirano pridelavo;

(f) preprečevanje in obvladovanje kriz.

(f) preprečevanje in obvladovanje kriz.

Operativni programi se predložijo državam članicam v odobritev.

Operativni programi se predložijo državam članicam v odobritev.

 

1a. Združenja organizacij proizvajalcev lahko delujejo v imenu svojih članic za namene upravljanja, obdelave, izvajanja in predložitve operativnih programov.

 

Prav tako lahko predložijo delni operativni program, sestavljen iz ukrepov, ki so jih organizacije članice opredelile v okviru svojih operativnih programov, a jih niso izvedle. Ti delni operativni programi so podvrženi enakim pravilom kot drugi operativni programi in se obravnavajo skupaj z operativnimi programi organizacij članic.

 

Države članice se v ta namen prepričajo, da:

 

(a) se ukrepi delnih operativnih programov v celoti financirajo s prispevki organizacij članic zadevnega združenja in da se sredstva pridobijo iz operativnih skladov teh organizacij članic;

 

(b) so ukrepi in ustrezna finančna udeležba opredeljeni v operativnem programu vsake posamezne organizacije članice;

 

(c) ne prihaja do dvojnega financiranja.

2. Preprečevanje in obvladovanje kriz iz točke (f) odstavka 1 sta povezana s preprečevanjem in reševanjem kriz na trgih za sadje in zelenjavo in v zvezi s tem zajemata:

2. Preprečevanje in obvladovanje kriz iz točke (f) odstavka 1 sta povezana s preprečevanjem in reševanjem kriz na trgih za sadje in zelenjavo in v zvezi s tem zajemata:

(a) Umik s trga

(a) (-a) oceno in spremljanje proizvodnje in porabe;

(b) Zeleno obiranje ali opustitev spravila sadja in zelenjave

(b) naložbe, ki omogočajo učinkovitejše upravljanje količin, danih na trg;

(c) promocijo in obveščanje;

(c) ukrepe za usposabljanje, izmenjavo najboljših praks in krepitev strukturnih zmogljivosti;

(d) ukrepe za usposabljanje;

(d) promocijo in obveščanje, in sicer za preprečevanje ali v obdobju krize;

(e) zavarovanje pridelkov;

(e) podporo za upravne stroške ustanavljanja vzajemnih skladov;

(f) Podpora za upravne stroške ustanavljanja vzajemnih skladov

(f) podporo za izkrčitev zaradi preusmeritve sadovnjakov;

 

(g) umik s trga, tudi proizvodov, ki so jih predelale organizacije proizvajalcev;

 

(h) Zelena trgatev ali opustitev spravila sadja in zelenjave

 

(i) zavarovanje pridelkov.

Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje kriz, vključno z vračilom glavnice in obresti iz tretjega pododstavka, ne pomenijo več kot tretjine odhodkov v okviru operativnega programa.

Ukrepi za preprečevanje in obvladovanje kriz, vključno z vračilom glavnice in obrestmi iz četrtega pododstavka, ne pomenijo več kot 40 % odhodkov v okviru operativnega programa.

 

Ukrepi za zavarovanje pridelkov vključujejo ukrepe, ki prispevajo k zavarovanju prihodkov proizvajalcev in kritju tržnih izgub organizacij proizvajalcev in/ali njihovih članov, če na te prihodke vplivajo naravne nesreče, neugodne podnebne razmere, izbruhi bolezni ali napadi škodljivcev. Upravičenci morajo dokazati, da so sprejeli potrebne ukrepe za preprečevanje tveganja.

Organizacije proizvajalcev lahko vzamejo posojila po komercialnih pogojih za financiranje ukrepov preprečevanja in obvladovanja kriz. V tem primeru je vračilo glavnice in obresti teh posojil lahko del operativnega programa in je tako lahko upravičeno do finančne pomoči Unije v skladu s členom 32. Vsi posebni ukrepi v okviru preprečevanja in obvladovanja kriz se financirajo s takimi posojili ali neposredno, vendar ne na oba načina.

Organizacije proizvajalcev lahko vzamejo posojila po komercialnih pogojih za financiranje ukrepov preprečevanja in obvladovanja kriz. V tem primeru je vračilo glavnice in obresti teh posojil lahko del operativnega programa in je tako lahko upravičeno do finančne pomoči Unije v skladu s členom 32. Vsi posebni ukrepi v okviru preprečevanja in obvladovanja kriz se lahko financirajo s takimi posojili in/ali neposredno s strani organizacij proizvajalcev.

 

2a. Za namene tega oddelka:

 

(a) „zelena trgatev“ pomeni celotno ali delno spravilo netržnih proizvodov na posameznem območju, ki se izvede pred običajnim začetkom spravila. Zadevni proizvodi pred zeleno trgatvijo ne smejo biti poškodovani zaradi podnebnih razmer, bolezni ali drugih razlogov.

 

(b) „opustitev spravila“ pomeni, da se na zadevnem območju med običajnim proizvodnim postopkom ne pridobijo tržni proizvodi, v celoti ali delno. Uničenje proizvoda zaradi podnebnih razmer ali bolezni se ne obravnava kot opustitev spravila.

3. Države članice zagotovijo, da:

3. Države članice zagotovijo, da:

(a) operativni programi vključujejo dva ali več okoljskih ukrepov ali

(a) operativni programi vključujejo dva ali več okoljskih ukrepov ali

(b) da je najmanj 10 % odhodkov v okviru operativnih programov namenjenih okoljskim ukrepom.

(b) da je najmanj 10 % odhodkov v okviru operativnih programov namenjenih okoljskim ukrepom.

Okoljski ukrepi spoštujejo zahteve po kmetijsko-okoljskih plačilih, določenih v členu 29(3) Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Okoljski ukrepi spoštujejo zahteve po kmetijsko-okoljskih plačilih, določenih v členu 29(3) Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Kadar je najmanj 80 % članom organizacije proizvajalcev v skladu s členom 29(3) Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) naložena ena ali več identičnih kmetijsko okoljskih obveznosti, vsaka od teh obveznosti šteje kot okoljski ukrep iz točke (a) prvega pododstavka.

Kadar je najmanj 80 % članom organizacije proizvajalcev v skladu s členom 29(3) Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) naložena ena ali več identičnih kmetijsko okoljskih obveznosti, vsaka od teh obveznosti šteje kot okoljski ukrep iz točke (a) prvega pododstavka.

Podpora okoljskim ukrepom iz prvega pododstavka pokriva dodatne stroške in izpad dohodka, ki je posledica ukrepa.

Podpora okoljskim ukrepom iz prvega pododstavka pokriva dodatne stroške in izpad dohodka, ki je posledica ukrepa.

4. Države članice zagotovijo, da se naložbe, ki povečujejo pritisk na okolje, dovolijo samo v primerih, ko so vzpostavljeni učinkoviti načini za zaščito okolja pred temi pritiski.

4. Države članice zagotovijo, da se naložbe, ki povečujejo pritisk na okolje, dovolijo samo v primerih, ko so vzpostavljeni učinkoviti načini za zaščito okolja pred temi pritiski.

Or. en

 

Predlog spremembe  137

Predlog uredbe

Člen 32

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 32

Člen 32

Finančna pomoč Unije

Finančna pomoč Unije

1. Finančna pomoč Unije je enaka znesku dejansko plačanih finančnih prispevkov iz točke (a) člena 30(1), vendar znaša največ 50 % dejansko nastalih odhodkov.

1. Finančna pomoč Unije je enaka znesku dejansko plačanih finančnih prispevkov iz točke (a) člena 30(1) in znaša največ 50 % dejansko nastalih odhodkov ali 75 % v primeru najbolj oddaljenih regij.

2. Finančna pomoč Unije se omeji na 4,1 % vrednosti tržne proizvodnje posamezne organizacije proizvajalcev.

2. Finančna pomoč Unije se omeji na 4,1 % vrednosti svežih ali predelanih proizvodov, ki jih trži posamezna organizacija proizvajalcev in/ali njihovo združenje.

Vendar se ta odstotek lahko poveča na 4,6 % vrednosti tržne proizvodnje, če se znesek, ki presega 4,1 % vrednosti tržne proizvodnje, uporabi izključno za ukrepe preprečevanja in obvladovanja kriz.

Vendar se ta odstotek lahko poveča na 4,6 % vrednosti svežih ali predelanih proizvodov, ki jih tržijo organizacije proizvajalcev, če se znesek, ki presega 4,1 % vrednosti trženih svežih ali predelanih proizvodov, uporabi izključno za ukrepe preprečevanja in obvladovanja kriz.

 

V primeru združenj organizacij proizvajalcev se ta odstotek lahko poveča na 5 % vrednosti svežih ali predelanih proizvodov, ki jih tržijo združenja ali njihovi člani, če se znesek, ki presega 4,1 % vrednosti trženih svežih ali predelanih proizvodov, uporabi izključno za ukrepe preprečevanja in obvladovanja kriz, ki jih ta združenja organizacij proizvajalcev izvedejo v imenu svojih članov.

3. 50-odstotna omejitev iz odstavka 1 se na zahtevo organizacije proizvajalcev poveča na 60 % za operativni program ali del operativnega programa, kadar ta izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

3. 50-odstotna omejitev iz odstavka 1 se na zahtevo organizacije proizvajalcev poveča na 60 % za operativni program ali del operativnega programa, kadar ta izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

(a) predloži ga več organizacij proizvajalcev v Uniji, ki delujejo v različnih državah članicah v okviru nadnacionalnih projektov;

(a) predloži ga več organizacij proizvajalcev v Uniji, ki delujejo v različnih državah članicah v okviru nadnacionalnih projektov;

(b) predloži ga ena ali več organizacij proizvajalcev, ki so vključene v projekte na medpanožni osnovi;

(b) predloži ga ena ali več organizacij proizvajalcev, ki so vključene v projekte na medpanožni osnovi;

(c) zajema samo posebno podporo za proizvodnjo ekoloških proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 834/2007;

(c) zajema samo posebno podporo za proizvodnjo ekoloških proizvodov, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št. 834/2007;

(d) je prvi, ki ga predloži priznana organizacija proizvajalcev, ki se je združila z drugo priznano organizacijo proizvajalcev;

(d) je prvi, ki ga predloži priznana organizacija proizvajalcev, ki se je združila z drugo priznano organizacijo proizvajalcev;

 

(da) program predloži več priznanih organizacij proizvajalcev, združenih v okviru skupnega hčerinskega podjetja za trženje;

(e) je prvi program, ki ga predloži priznano združenje organizacij proizvajalcev;

(e) je prvi program, ki ga predloži priznano združenje organizacij proizvajalcev;

(f) predložijo ga organizacije proizvajalcev v državah članicah, v katerih organizacije proizvajalcev tržijo manj kot 20 % proizvodnje sadja in zelenjave;

(f) predložijo ga organizacije proizvajalcev v državah članicah, v katerih organizacije proizvajalcev tržijo manj kot 20 % proizvodnje sadja in zelenjave;

(g) predloži ga organizacija proizvajalcev v eni izmed najbolj oddaljenih regij iz člena 349 Unije;

(g) predloži ga organizacija proizvajalcev v eni izmed najbolj oddaljenih regij iz člena 349 Pogodbe ali na manjših egejskih otokih, opredeljenih v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1405/2006.

(h) zajema izključno posebno podporo za ukrepe spodbujanja porabe sadja in zelenjave, namenjene otrokom v izobraževalnih ustanovah.

 

4. 50-odstotna omejitev iz odstavka 1 se poveča na 100 % za umike sadja in zelenjave s trga, ki ne presegajo 5 % obsega tržne proizvodnje posamezne organizacije proizvajalcev in se odstranijo:

4. 50-odstotna omejitev iz odstavka 1 se poveča na 100 % za umike sadja in zelenjave s trga, ki ne presegajo 5 % obsega tržne proizvodnje posamezne organizacije proizvajalcev in se odstranijo:

(a) s prosto razdelitvijo dobrodelnim organizacijam in ustanovam, ki jih v ta namen odobrijo države članice, za uporabo pri njihovih dejavnostih pomoči osebam, za katere nacionalna zakonodaja predvideva pravico do državne podpore, zlasti zaradi pomanjkanja potrebnih sredstev za preživetje;

(a) s prosto razdelitvijo dobrodelnim organizacijam in ustanovam, ki jih v ta namen odobrijo države članice, za uporabo pri njihovih dejavnostih pomoči osebam, za katere nacionalna zakonodaja predvideva pravico do državne podpore, zlasti zaradi pomanjkanja potrebnih sredstev za preživetje;

(b) s prosto razdelitvijo kazenskim institucijam, šolam in javnim izobraževalnim ustanovam ter otroškim počitniškim domovom, kakor tudi bolnišnicam in domovom za ostarele, ki jih določijo države članice, ki zagotovijo, da so tako razdeljene količine dodatek h količinam, ki jih te ustanove navadno kupujejo.

(b) s prosto razdelitvijo kazenskim institucijam, šolam in ustanovam iz člena 20a ter otroškim počitniškim domovom, kakor tudi bolnišnicam in domovom za ostarele, ki jih določijo države članice, ki zagotovijo, da so tako razdeljene količine dodatek h količinam, ki jih te ustanove navadno kupujejo.

Or. en

 

Predlog spremembe  138

Predlog uredbe

Člen 34

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 34

Člen 34

Nacionalni okvir in nacionalna strategija za operativne programe

Nacionalni okvir in nacionalna strategija za operativne programe

1. Države članice oblikujejo nacionalni okvir za pripravo splošnih pogojev v zvezi z okoljskimi ukrepi iz člena 31(3). Ta okvir zlasti zagotavlja, da takšni ukrepi izpolnjujejo ustrezne zahteve iz Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), zlasti zahteve o doslednosti iz člena 6 navedene Uredbe.

1. Države članice oblikujejo nacionalni okvir za pripravo splošnih pogojev v zvezi z okoljskimi ukrepi iz člena 31(3). Ta okvir zlasti zagotavlja, da takšni ukrepi izpolnjujejo ustrezne zahteve iz Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), zlasti zahteve o doslednosti iz člena 6 navedene Uredbe.

Države članice predlagani okvir predložijo Komisiji, ki lahko z izvedbenimi akti v treh mesecih zahteva spremembe, če ugotovi, da predlog ne bi prispeval k izpolnitvi ciljev iz člena 191 Pogodbe in sedmega okoljskega akcijskega programa Unije. Naložbe v posamezna kmetijska gospodarstva, ki jih podpirajo operativni programi, prav tako upoštevajo te cilje.

Države članice predlagani okvir predložijo Komisiji, ki lahko sprejme izvedbene akte brez uporabe člena 162(2) ali (3), s katerimi zahteva spremembe v treh mesecih, če ugotovi, da predlog ne bi prispeval k izpolnitvi ciljev iz člena 191 Pogodbe in sedmega okoljskega akcijskega programa Unije. Naložbe v posamezna kmetijska gospodarstva, ki jih podpirajo operativni programi, prav tako upoštevajo te cilje.

2. Vsaka država članica oblikuje nacionalno strategijo za trajnostne operativne programe na trgu sadja in zelenjave. Takšna strategija vključuje:

2. Vsaka država članica oblikuje nacionalno strategijo za trajnostne operativne programe na trgu sadja in zelenjave. Takšna strategija vključuje:

(a) analizo stanja glede prednosti in slabosti ter možnosti za razvoj;

(a) analizo stanja glede prednosti in slabosti ter možnosti za razvoj;

(b) utemeljitev izbranih prednostnih nalog;

(b) utemeljitev izbranih prednostnih nalog;

(c) cilje operativnih programov in instrumentov, kazalnike uspešnosti;

(c) cilje operativnih programov in instrumentov, kazalnike uspešnosti;

(d) oceno operativnih programov;

(d) oceno operativnih programov;

(e) obveznosti organizacij proizvajalcev glede poročanja.

(e) obveznosti organizacij proizvajalcev glede poročanja.

Nacionalna strategija vključuje tudi nacionalni okvir iz odstavka 1.

Nacionalna strategija vključuje tudi nacionalni okvir iz odstavka 1.

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata v državah članicah, kjer ni priznanih organizacij proizvajalcev.

3. Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata v državah članicah, kjer ni priznanih organizacij proizvajalcev.

Or. en

 

Predlog spremembe  139

Predlog uredbe

Člen 34 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 34a

 

Nacionalna mreža

 

1. Države članice lahko vzpostavijo nacionalno sadjarsko-zelenjadarsko mrežo, ki združuje organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev in organe, ki sodelujejo pri izvajanju nacionalne strategije.

 

2. Mreža se financira z dajatvijo največ 0,5 % deleža, ki ga Unija namenja financiranju operativnih skladov.

 

3. Cilji te mreže so njeno upravljanje, analiza prenosljivih dobrih praks in zbiranje ustreznih podatkov, organizacija konferenc in seminarjev za sodelujoče pri upravljanju nacionalne strategije, izvajanje programov za nadzor in ocenjevanje nacionalne strategije ter izvajanje drugih dejavnosti v okviru nacionalne strategije.

Or. en

 

Predlog spremembe  140

Predlog uredbe

Člen 35

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 35

Člen 35

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

Ob upoštevanju potrebe, da se organizacijam proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave zagotovi učinkovita, usmerjena in trajnostna podpora, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, s katerimi določi predpise o:

Ob upoštevanju potrebe, da se organizacijam proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave zagotovi učinkovita, usmerjena in trajnostna podpora, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, s katerimi določi predpise o:

(a) operativnih skladih in operativnih programih glede:

(a) operativnih skladih in operativnih programih glede:

(i) ocenjenih zneskov, financiranja in uporabe operativnih skladov;

(i) ocenjenih zneskov, financiranja in uporabe operativnih skladov;

(ii) vsebine, odobritve in spremembe operativnih programov;

(ii) vsebine, trajanja, odobritve in spremembe operativnih programov;

(iii) upravičenosti ukrepov, dejavnosti ali izdatkov v okviru operativnega programa in dopolnilnih nacionalnih pravil v zvezi s tem;

(iii) upravičenosti ukrepov, dejavnosti ali izdatkov v okviru operativnega programa, pravil za naložbe v posamezna kmetijska gospodarstva in dopolnilnih nacionalnih pravil v zvezi s tem;

(iv) povezave med operativnimi programi in programi razvoja podeželja;

(iv) povezave med operativnimi programi in programi razvoja podeželja;

(v) operativnih programov združenj organizacij proizvajalcev;

(v) operativnih programov združenj organizacij proizvajalcev;

 

(va) posebnih pravil, ki se uporabljajo v primerih, v katerih združenja organizacij proizvajalcev delujejo, v celoti ali delno, v imenu svojih članic za namene upravljanja, obdelave, izvajanja in predložitve operativnih programov;

(b) strukturi in vsebini nacionalnega okvira in nacionalne strategije;

(b) strukturi in vsebini nacionalnega okvira in nacionalne strategije;

(c) finančni pomoči Unije v zvezi z:

(c) finančni pomoči Unije v zvezi z:

(i) osnovo za izračun finančne pomoči Unije, vključno z vrednostjo tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev;

(i) osnovo za izračun finančne pomoči Unije, vključno z vrednostjo tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev;

(ii) uporabnimi referenčnimi obdobji za izračun pomoči;

(ii) uporabnimi referenčnimi obdobji za izračun pomoči;

(iii) zmanjšanjem pravic do finančne pomoči v primeru pozne predložitve zahtevkov za pomoč;

(iii) zmanjšanjem pravic do finančne pomoči v primeru pozne predložitve zahtevkov za pomoč;

(iv) zagotovitvijo predplačil ter vložitvijo in zadržanjem varščin v primerih predplačil;

(iv) zagotovitvijo predplačil ter vložitvijo in zadržanjem varščin v primerih predplačil;

 

(iva) posebnimi pravili za financiranje operativnih programov združenj organizacij proizvajalcev, zlasti tistih, ki se nanašajo na omejitve iz člena 32(2);

(d) ukrepih za preprečevanje in upravljanje kriz v zvezi z:

(d) ukrepih za preprečevanje in upravljanje kriz v zvezi z:

(i) izborom ukrepov za preprečevanje in obvladovanje kriz;

(i) izborom ukrepov za preprečevanje in obvladovanje kriz;

(ii) opredelitvijo umika s trga;

(ii) pogoji, pod katerimi se sproži umik s trga;

(iii) namembnimi kraji za umaknjene proizvode;

(iii) namembnimi kraji za umaknjene proizvode;

(iv) najvišjo podporo za umike s trga;

(iv) najvišjo podporo za umike s trga;

(v) predhodnimi obvestili v primeru umikov s trga;

(v) predhodnimi obvestili v primeru umikov s trga;

(vi) izračunom obsega tržne proizvodnje v primeru umikov;

(vi) izračunom obsega tržne proizvodnje v primeru umikov;

(vii) prikazom evropskega emblema na embalaži proizvodov za brezplačno razdeljevanje;

(vii) prikazom evropskega emblema na embalaži proizvodov za brezplačno razdeljevanje;

(viii) pogoji za prejemnike umaknjenih proizvodov;

(viii) pogoji za prejemnike umaknjenih proizvodov;

(ix) opredelitvami zelene trgatve in opustitve spravila;

 

(x) pogoji za izvajanje zelene trgatve in opustitve spravila;

(x) pogoji za izvajanje zelene trgatve in opustitve spravila;

(xi) cilji zavarovanja letine;

(xi) pogoji za izvajanje, ki veljajo za zavarovanje letine;

(xii) opredelitvijo neugodnih vremenskih dogodkov;

 

(xiii) pogoji za podporo za upravne stroške ustanavljanja vzajemnih skladov;

(xiii) pogoji za podporo za upravne stroške ustanavljanja vzajemnih skladov;

(e) nacionalni finančni pomoči v zvezi z:

(e) nacionalni finančni pomoči v zvezi z:

(i) stopnjo organiziranosti proizvajalcev;

(i) stopnjo organiziranosti proizvajalcev;

(ii) spremembami operativnih programov;

(ii) spremembami operativnih programov;

(iii) zmanjšanjem pravic do finančne pomoči v primeru pozne predložitve zahtevkov za finančno pomoč;

(iii) zmanjšanjem pravic do finančne pomoči v primeru pozne predložitve zahtevkov za finančno pomoč;

(iv) vložitvijo, sprostitvijo in zadržanjem varščin v primeru predplačil;

(iv) vložitvijo, sprostitvijo in zadržanjem varščin v primeru predplačil;

(v) največjim deležem povračila nacionalne finančne pomoči s strani Unije.

(v) največjim deležem povračila nacionalne finančne pomoči s strani Unije.

Or. en

 

Predlog spremembe  141

Predlog uredbe

Člen 38

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 38

Člen 38

Združljivost in skladnost

Združljivost in skladnost

1. Podporni programi so združljivi z zakonodajo Unije ter skladni z dejavnostmi, politikami in prednostnimi nalogami Unije.

1. Podporni programi so združljivi z zakonodajo Unije ter skladni z dejavnostmi, politikami in prednostnimi nalogami Unije.

2. Države članice so odgovorne za podporne programe in zagotovijo, da so notranje skladni ter pripravljeni in izvedeni objektivno ob upoštevanju gospodarskega položaja zadevnih pridelovalcev in potrebe po izogibanju neupravičeno neenakemu obravnavanju pridelovalcev.

2. Države članice so odgovorne za podporne programe in zagotovijo, da so notranje skladni ter pripravljeni in izvedeni objektivno ob upoštevanju gospodarskega položaja zadevnih pridelovalcev in potrebe po izogibanju neupravičeno neenakemu obravnavanju pridelovalcev.

3. Podpora se ne dodeli za:

3. Podpora se ne dodeli za:

(a) raziskovalne projekte in ukrepe za podporo raziskovalnim projektom brez poseganja v točke (d) in (e) člena 43(3);

 

(b) ukrepe iz programov držav članic za razvoj podeželja na podlagi Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

(b) ukrepe iz programov držav članic za razvoj podeželja na podlagi Uredbe (EU) št. […] o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Or. en

 

Predlog spremembe  142

Predlog uredbe

Člen 39

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 39

Člen 39

Predložitev podpornih programov

Predložitev podpornih programov

1. Vsaka država članica pridelovalka iz Priloge IV Komisiji predloži osnutek petletnega podpornega programa, ki vsebuje najmanj en upravičen ukrepe iz člena 40.

1. Vsaka država članica pridelovalka iz Priloge IV Komisiji predloži osnutek petletnega podpornega programa, ki vsebuje najmanj en upravičen ukrep iz člena 40.

 

1a. Podporni ukrepi v podpornih programih se pripravijo za geografsko raven, za katero zadevna država članica meni, da je najustreznejša. Država članica se o podpornem programu posvetuje s pristojnimi oblastmi in organizacijami na ustrezni teritorialni ravni, preden ga predloži Komisiji.

 

1b. Vsaka država članica predloži en sam osnutek podpornega programa, ki lahko upošteva regionalne posebnosti.

2. Podporni programi se začnejo uporabljati tri mesece po njihovi predložitvi Komisiji.

2. Podporni programi se začnejo uporabljati tri mesece po njihovi predložitvi Komisiji.

Če Komisija z izvedbeni akti ugotovi, da predložen podporni program ni v skladu s predpisi iz tega oddelka, Komisija o tem obvesti državo članico. V tem primeru mora država članica predložiti Komisiji revidiran podporni program. Revidirani podporni program se začne uporabljati dva meseca po predložitvi, razen če se neskladje nadaljuje, v tem primeru pa se uporablja ta pododstavek.

Če Komisija z izvedbenimi akti ugotovi, da predložen podporni program ni v skladu s predpisi iz tega oddelka, Komisija o tem obvesti državo članico. V tem primeru mora država članica predložiti Komisiji revidiran podporni program. Revidirani podporni program se začne uporabljati dva meseca po predložitvi, razen če se neskladje nadaljuje, v tem primeru pa se uporablja ta pododstavek.

3. Odstavek 2 se smiselno uporablja za spremembe v zvezi s podpornimi programi, ki jih predložijo države članice.

3. Odstavek 2 se smiselno uporablja za spremembe v zvezi s podpornimi programi, ki jih predložijo države članice.

Or. en

 

Predlog spremembe  143

Predlog uredbe

Člen 39 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 39a

 

Vsebina podpornih programov

 

Podporni programi so sestavljeni iz naslednjih elementov:

 

(a) podrobnega opisa predlaganih ukrepov in njihovih količinsko opredeljenih ciljev;

 

(b) izida opravljenih posvetovanj;

 

(c) ocene pričakovanih tehničnih, gospodarskih, okoljskih in družbenih vplivov;

 

(d) časovnega razporeda za izvajanje ukrepov;

 

(e) splošne finančne preglednice, ki prikazuje namenjena sredstva in predvideno okvirno razdelitev sredstev med ukrepe v skladu z zgornjimi mejami, določenimi v Prilogi IV;

 

(f) meril in količinskih kazalnikov, ki se uporabljajo za spremljanje in ocenjevanje, in ukrepov, potrebnih za zagotovitev, da se podporni programi izvajajo ustrezno in učinkovito; ter

 

(g) imenovanja pristojnih organov in teles, odgovornih za izvajanje podpornega programa.

Or. en

 

Predlog spremembe  144

Predlog uredbe

Člen 40

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 40

Člen 40

Upravičeni ukrepi

Upravičeni ukrepi

Podporni programi lahko vsebujejo samo enega ali več naslednjih ukrepov:

Podporni programi lahko vsebujejo samo enega ali več naslednjih ukrepov:

(a) podporo iz sheme enotnih plačil v skladu s členom 42;

 

(b) promocijo v skladu s členom 43;

(b) promocijo v skladu s členom 43;

(c) prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu s členom 44;

(c) prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu s členom 44;

(d) zeleno trgatev v skladu s členom 45;

(d) zeleno trgatev v skladu s členom 45;

(e) vzajemne sklade v skladu s členom 46;

(e) vzajemne sklade v skladu s členom 46;

(f) zavarovanje letine v skladu s členom 47;

(f) zavarovanje letine v skladu s členom 47;

(g) naložbe v skladu s členom 48;

(g) naložbe v skladu s členom 48;

(h) destilacijo stranskih proizvodov v skladu s členom 49.

(h) destilacijo stranskih proizvodov v skladu s členom 49;

 

(ha) raziskave in razvoj v skladu s členom 43a;

 

(hb) program za nagnjena pobočja v skladu s členom 44a.

 

Or. en

 

Predlog spremembe  145

Predlog uredbe

Člen 42

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 42

črtano

Shema enotnih plačil in podpora za vinogradnike

 

Podporni programi lahko vključujejo samo podporo vinogradnikom v obliki dodelitve pravic do plačila, o kateri so 1. decembra 2012 odločile države članice na podlagi člena 137 Uredbe (EU) št. [COM(2010)799] in na podlagi pogojev, določenih v navedenem členu.

 

Or. en

 

Predlog spremembe  146

Predlog uredbe

Člen 43

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 43

Člen 43

Promocija v tretjih državah

Promocija

1. Podpora v skladu s tem členom zajema informacijske ali promocijske ukrepe v zvezi z vini Unije v tretjih državah, s čimer se izboljšuje njihova konkurenčnost v teh državah.

1. Podpora v skladu s tem členom zajema informacijske ali promocijske ukrepe v zvezi z vini Unije predvsem v tretjih državah in tudi na notranjem trgu, s čimer se izboljšuje njihova konkurenčnost.

2. Ukrepi iz odstavka 1 se uporabljajo za vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo ali vina z navedbo sorte vinske trte.

2. Ukrepi iz odstavka 1 se uporabljajo za vina z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo ali vina z navedbo sorte vinske trte.

3. Ukrepe iz odstavka 1 lahko sestavljajo le:

3. Ukrepe iz odstavka 1 lahko sestavljajo le:

(a) odnosi z javnostmi, promocijski ali reklamni ukrepi, zlasti s poudarkom na prednostih proizvodov Unije, predvsem glede kakovosti, varnosti hrane ali prijaznosti okolju;

(a) odnosi z javnostmi, promocijski ali reklamni ukrepi, zlasti s poudarkom na prednostih proizvodov Unije, predvsem glede kakovosti, varnosti hrane ali okoljskih standardov;

(b) udeležba na prireditvah, sejmih ali razstavah mednarodnega pomena;

(b) udeležba na prireditvah, sejmih ali razstavah mednarodnega pomena;

(c) kampanje informiranja, zlasti o sistemih Unije, ki zajemajo zaščitene označbe porekla, geografske označbe in ekološko pridelavo;

(c) kampanje informiranja, zlasti o sistemih Unije, ki zajemajo zaščitene označbe porekla, geografske označbe in ekološko pridelavo;

(d) študije novih trgov, potrebne za razširitev možnosti prodaje;

(d) študije novih trgov, potrebne za razširitev možnosti prodaje;

(e) študije za ocenjevanje rezultatov ukrepov informiranja in promocije.

(e) študije za ocenjevanje rezultatov ukrepov informiranja in promocije.

4. Prispevek Unije za promocijske dejavnosti iz odstavka 1 ne presega 50 % upravičenih izdatkov.

4. Prispevek Unije za promocijske dejavnosti iz odstavka 1 ne presega 50 % upravičenih izdatkov.

Or. en

 

Predlog spremembe  147

Predlog uredbe

Člen 43 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 43a

 

Raziskave in razvoj

 

Podpora za raziskave in razvoj omogoča financiranje raziskovalnih projektov, namenjenih zlasti izboljšanju kakovosti proizvodov, vpliva proizvodnje na okolje in zdravstvene varnosti v sektorju vina.

Or. en

 

Predlog spremembe  148

Predlog uredbe

Člen 43 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 43b

 

Izmenjava najboljših praks na področju naprednih sistemov trajnostne proizvodnje

 

1. Podpora v okviru tega člena zajema ukrepe, ki podpirajo izmenjavo najboljših praks glede naprednih sistemov trajnostne proizvodnje, in tako omogoča kmetom, da pridobijo nova znanja.

 

2. Ukrepi iz odstavka 1 veljajo za napredne sisteme v vinogradništvu in proizvodnji vina, ki povečujejo pokritost tal, znatno zmanjšujejo uporabo pesticidov in kemičnih gnojil ter povečujejo raznolikost sort, in presegajo zahteve navzkrižne skladnosti, določene v naslovu VI Uredbe (EU) št. […] [horizontalna uredba SKP].

 

3. Ukrepi iz odstavka 1 lahko vključujejo:

 

(a) izbor, opis in obveščanje o najboljših praksah v naprednem trajnostnem vinogradništvu;

 

(b) zagotavljanje kmetijskega usposabljanja ter krepitev zmogljivosti naprednih trajnostnih sistemov kmetovanja.

Or. en

 

Predlog spremembe  149

Predlog uredbe

Člen 44

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 44

Člen 44

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov

1. Cilj ukrepov v zvezi s prestrukturiranjem in preusmeritvijo vinogradov je povečati konkurenčnost pridelovalcev vina.

1. Cilj ukrepov v zvezi s prestrukturiranjem in preusmeritvijo vinogradov je povečati konkurenčnost pridelovalcev vina.

2. Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov se podpre, če države članice predložijo preglednico svojega proizvodnega potenciala v skladu s členom 102(3).

2. Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov se podpre, če države članice predložijo preglednico svojega proizvodnega potenciala v skladu s členom 102(3).

3. Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov lahko zajema le eno ali več naslednjih dejavnosti:

3. Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov lahko zajema le eno ali več naslednjih dejavnosti:

(a) zamenjavo sort, vključno s precepljanjem;

(a) zamenjavo sort, vključno s precepljanjem;

(b) spremembo lokacije vinogradov;

(b) spremembo lokacije vinogradov;

(c) izboljšave tehnologije upravljanja in obdelovanja vinogradov.

(c) izboljšave tehnologije upravljanja in obdelovanja vinogradov.

 

(ca) zmanjšanje porabe pesticidov;

 

(cb) ponovno zasaditev iz zdravstvenih razlogov, ko ni na voljo nobena tehnična rešitev, ki bi rešila obstoječo proizvodnjo.

Običajna obnova vinogradov, ki se jim je iztekla naravna življenjska doba, ne dobi podpore.

Običajna obnova vinogradov, kar pomeni ponovno zasaditev iste zemljiške parcele z isto sorto po istem sistemu gojenja, ko se trtam izteče naravna življenjska doba, ne dobi podpore.

 

Države članice lahko določijo dodatne specifikacije, zlasti glede starosti vinogradov, ki se nadomestijo.

4. Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov se sme dodeliti le v naslednjih oblikah:

4. Podpora za izboljšanje sistemov proizvodnje vina in za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov se sme dodeliti le v naslednjih oblikah:

(a) nadomestila pridelovalcem za izgubo dohodka zaradi izvajanja ukrepa;

(a) nadomestila pridelovalcem za izgubo dohodka zaradi izvajanja ukrepa;

(b) prispevek k stroškom prestrukturiranja in preusmeritve.

(b) prispevek k stroškom prestrukturiranja in preusmeritve.

5. Nadomestilo pridelovalcem za izgubo dohodka iz točke (a) odstavka 4 lahko krije do 100 % ustrezne izgube in ima lahko eno izmed naslednjih oblik:

5. Nadomestilo pridelovalcem za izgubo dohodka iz točke (a) odstavka 4 lahko krije do 100 % ustrezne izgube in ima lahko eno izmed naslednjih oblik:

(a) ne glede na pododdelek II oddelka V poglavja III naslova I dela II Uredbe (EU) št. [COM(2010)799], ki določa prehodno ureditev pravic do zasaditve, dovoljenje za sočasni obstoj novih in starih vinskih trt do konca prehodne ureditve za pravice do zasaditve za obdobje, ki ni daljše od treh let;

(a) ne glede na pododdelek II oddelka V poglavja III naslova I dela II Uredbe (ES) št. 1234/2007, ki določa prehodno ureditev pravic do zasaditve, dovoljenje za sočasni obstoj novih in starih vinskih trt do konca prehodne ureditve za pravice do zasaditve za obdobje, ki ni daljše od treh let;

(b) finančno nadomestilo.

(b) finančno nadomestilo.

6. Prispevek Unije k dejanskim stroškom prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov ne presega 50 % teh stroškov. V manj razvitih regijah Unije prispevek za stroške prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov ne presega 75 %.

6. Prispevek Unije k dejanskim stroškom prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov ne presega 50 % teh stroškov. V manj razvitih regijah Unije prispevek za stroške prestrukturiranja in preusmeritve vinogradov ne presega 75 %.

Or. en

 

Predlog spremembe  150

Predlog uredbe

Člen 44 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 44a

 

Program za strma pobočja

 

Namen ukrepov programa za strma pobočja je z izboljšanjem konkurenčnosti dolgoročno ohraniti vinogradništvo na nagnjenih, strmih in terasastih pobočjih, katerih obdelovanje je težavno.

 

Podpora se lahko odobri v obliki pavšalnega plačila na hektar, ki ga določi država članica, ali glede na nagnjenost pobočja;

Or. en

 

Predlog spremembe  151

Predlog uredbe

Člen 45

                             

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 45

Člen 45

Zelena trgatev

Zelena trgatev

1. Za namene tega člena zelena trgatev pomeni popolno uničenje ali odstranitev grozdov v nezrelem stanju in s tem zmanjšanje pridelka na zadevni površini na nič.

1. Za namene tega člena zelena trgatev pomeni popolno uničenje ali odstranitev grozdov v nezrelem stanju in s tem zmanjšanje pridelka na zadevni površini na nič.

 

Primer, ko komercialno grozdje ostane na trti na koncu običajnega proizvodnega cikla (opustitev trgatve), ne šteje za zeleno trgatev.

2. Podpora za zeleno trgatev prispeva k ponovnemu uravnoteženju ponudbe in povpraševanja na trgu za vino v Uniji, da bi se preprečile tržne krize.

2. Podpora za zeleno trgatev prispeva k izboljšanju kakovosti grozdja in k ponovnemu uravnoteženju ponudbe in povpraševanja na trgu za vino v Uniji, da bi se preprečile tržne krize.

3. Podpora za zeleno trgatev se lahko dodeli kot nadomestilo v obliki pavšalnega plačila na hektar, ki ga določi zadevna država članica.

3. Podpora za zeleno trgatev se lahko dodeli kot nadomestilo v obliki pavšalnega plačila na hektar, ki ga določi zadevna država članica.

Plačilo ne sme presegati 50 % neposrednih stroškov zaradi uničenja ali odstranitve grozdov in izgube dohodka v zvezi s takim uničenjem ali odstranitvijo.

Plačilo ne sme presegati 50 % neposrednih stroškov zaradi uničenja ali odstranitve grozdov in izgube dohodka v zvezi s takim uničenjem ali odstranitvijo.

4. Zadevne države članice vzpostavijo sistem po objektivnih merilih, da zagotovijo, da z ukrepom zelene trgatve posamezni pridelovalci vina ne prejmejo nadomestila, ki bi preseglo zgornje meje iz drugega pododstavka odstavka 3.

4. Zadevne države članice vzpostavijo sistem po objektivnih merilih, da zagotovijo, da z ukrepom zelene trgatve posamezni pridelovalci vina ne prejmejo nadomestila, ki bi preseglo zgornje meje iz drugega pododstavka odstavka 3.

Or. en

 

Predlog spremembe  152

Predlog uredbe

Člen 47

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 47

Člen 47

Zavarovanje letine

Zavarovanje letine

1. Podpora za zavarovanje letine prispeva k varovanju prihodkov pridelovalcev, kadar jih ogrožajo naravne nesreče, neugodni vremenski dogodki, bolezni ali napadi škodljivih organizmov.

1. Podpora za zavarovanje letine prispeva k varovanju prihodkov pridelovalcev in kritju tržnih izgub, ki jih imajo organizacije proizvajalcev in/ali njihovi člani, kadar jih ogrožajo naravne nesreče, neugodni vremenski dogodki, bolezni ali napadi škodljivih organizmov.

 

Od upravičencev se zahteva, da dokažejo, da so sprejeli potrebne ukrepe za preprečevanje tveganj.

2. Podpora za zavarovanje letine se lahko dodeli v obliki finančnega prispevka Unije, ki ne sme presegati:

2. Podpora za zavarovanje letine se lahko dodeli v obliki finančnega prispevka Unije, ki ne sme presegati:

(a) 80 % stroškov zavarovalnih premij, ki jih vplačujejo pridelovalci za zavarovanje pred izgubami, nastalimi zaradi neugodnih vremenskih dogodkov, ki lahko štejejo med naravne nesreče;

(a) 80 % stroškov zavarovalnih premij, ki jih vplačujejo pridelovalci, združenja pridelovalcev in/ali zadruge za zavarovanje pred izgubami, nastalimi zaradi neugodnih vremenskih dogodkov, ki lahko štejejo med naravne nesreče;

(b) 50 % stroškov zavarovalnih premij, ki jih vplačajo proizvajalci za zavarovanje pred:

(b) 50 % stroškov zavarovalnih premij, ki jih vplačajo proizvajalci za zavarovanje pred:

(i) izgubami iz točke (a) in drugimi izgubami zaradi neugodnih vremenskih dogodkov;

(i) izgubami iz točke (a) in drugimi izgubami zaradi neugodnih vremenskih dogodkov;

(ii) izgubami, ki jih povzročijo živali, rastlinske bolezni ali napadi škodljivih organizmov.

(ii) izgubami, ki jih povzročijo živali, rastlinske bolezni ali napadi škodljivih organizmov.

3. Podpora za zavarovanje letine se lahko dodeli, če ustrezne zavarovalnine ne znašajo več kot 100 % nadomestila za izgubo dohodka pridelovalca ob upoštevanju vseh nadomestil, ki jih je pridelovalec pridobil iz drugih shem podpor v zvezi z zavarovanim tveganjem.

3. Podpora za zavarovanje letine se lahko dodeli, če ustrezne zavarovalnine ne znašajo več kot 100 % nadomestila za izgubo dohodka pridelovalca ob upoštevanju vseh nadomestil, ki jih je pridelovalec pridobil iz drugih shem podpor v zvezi z zavarovanim tveganjem.

4. Podpora za zavarovanje letine ne sme povzročiti izkrivljanja konkurence na zavarovalnih trgih.

4. Podpora za zavarovanje letine ne sme povzročiti izkrivljanja konkurence na zavarovalnih trgih.

Or. en

 

Predlog spremembe  153

Predlog uredbe

Člen 48

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 48

Člen 48

naložbe

naložbe

1. Podpora se lahko odobri za materialne ali nematerialne naložbe v predelovalne obrate, vinarsko infrastrukturo in trženje vina, ki izboljšujejo splošno uspešnost podjetja in se nanašajo na enega ali več naslednjih dejavnikov:

1. Podpora se lahko odobri za materialne ali nematerialne naložbe v predelovalne obrate, vinarsko infrastrukturo in destilarne, pa tudi v strukture in orodja za trženje, vključno z registracijo kolektivnih znamk. Te naložbe so namenjene za izboljšanje splošne uspešnosti podjetja in za njegovo prilagoditev tržnim zahtevam, pa tudi povečanju njegove konkurenčnosti na notranjem trgu in na trgih tretjih držav ter se nanašajo na enega ali več naslednjih dejavnikov:

(a) pridelavo ali trženje proizvodov vinske trte iz dela II Priloge VI;

(a) pridelavo ali trženje proizvodov vinske trte iz dela II Priloge VI;

(b) razvoj novih proizvodov, postopkov in tehnologij v zvezi s proizvodi iz dela II Priloge VI.

(b) razvoj novih proizvodov, postopkov in tehnologij v zvezi s proizvodi iz dela II Priloge VI.

 

(ba) razvoj naprednih in trajnostnih ukrepov za kmetijsko proizvodnjo;

 

(bb) predelavo stranskih proizvodov destilarn ali naložbe, ki pripomorejo k povečanju prihrankov energije in izboljšanju celostne energetske učinkovitosti destilarn.

2. Podpora iz odstavka 1 najvišje stopnje velja samo za mikro, majhna in srednje velika podjetja v smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij.

2. Podpora iz odstavka 1 najvišje stopnje velja samo za organizacije proizvajalcev ter mikro, majhna in srednje velika podjetja v smislu Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se lahko najvišja stopnja uporablja za vsa podjetja iz najbolj oddaljenih regij iz člena 349 Pogodbe in manjših egejskih otokov, kot so opredeljeni v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1405/2006. V primeru podjetij, ki niso zajeta s členom 2(1) naslova I Priloge k Priporočilu 2003/361/ES in imajo manj kot 750 zaposlenih ali imajo prihodek, manjši od 200 milijonov EUR, se največja intenzivnost pomoči razpolovi.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se lahko najvišja stopnja uporablja za vsa podjetja iz najbolj oddaljenih regij iz člena 349 Pogodbe in manjših egejskih otokov, kot so opredeljeni v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1405/2006. V primeru podjetij, ki niso zajeta s členom 2(1) naslova I Priloge k Priporočilu 2003/361/ES in imajo manj kot 750 zaposlenih ali imajo prihodek, manjši od 200 milijonov EUR, se največja intenzivnost pomoči razpolovi.

Podpora se ne dodeli podjetjem v težavah v smislu smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.

Podpora se ne dodeli podjetjem v težavah v smislu smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.

3. Upravičeni izdatki izključujejo neupravičene stroške iz odstavka 3 člena 59 Uredbe (EU) št. [COM(2011) 615].

3. Upravičeni izdatki izključujejo neupravičene stroške iz odstavka 3 člena 59 Uredbe (EU) št. [COM(2011) 615].

4. V zvezi z upravičenimi naložbenimi stroški se za prispevek Unije uporabljajo naslednje najvišje stopnje pomoči:

4. V zvezi z upravičenimi naložbenimi stroški se za prispevek Unije uporabljajo naslednje najvišje stopnje pomoči:

(a) 50 % v manj razvitih regijah;

(a) 50 % v manj razvitih regijah;

(b) 40 % v regijah, ki niso manj razvite regije;

(b) 40 % v regijah, ki niso manj razvite regije;

(c) 75 % v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 Pogodbe;

(c) 75 % v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 Pogodbe;

(d) 65 % za manjše Egejske otoke, kot so opredeljeni v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1405/2006.

(d) 65 % za manjše Egejske otoke, kot so opredeljeni v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 1405/2006.

5. Za podporo iz odstavka 1 tega člena se smiselno uporablja člen 61 Uredbe (EU) št. [COM(2011) 615].

5. Za podporo iz odstavka 1 tega člena se smiselno uporablja člen 61 Uredbe (EU) št. [COM(2011) 615].

Or. en

 

Predlog spremembe  154

Predlog uredbe

Člen 49

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 49

Člen 49

Destilacija stranskih proizvodov

Destilacija stranskih proizvodov

1. Podpora se lahko odobri za prostovoljno ali obvezno destilacijo stranskih proizvodov pridelave vina, ki je bila opravljena v skladu s pogoji iz oddelka D dela II Priloge VII.

1. Podpora se lahko odobri za prostovoljno ali obvezno destilacijo stranskih proizvodov pridelave vina, ki je bila opravljena v skladu s pogoji iz oddelka D dela II Priloge VII.

Višina pomoči se določi na vol. % in na hektoliter pridelanega alkohola. Za volumenski delež alkohola v stranskih proizvodih, namenjenih za destilacijo, ki presega 10 % v razmerju do volumenskega deleža alkohola v pridelanem vinu, se pomoč ne izplača.

Višina pomoči se določi na vol. % in na hektoliter pridelanega alkohola. Za volumenski delež alkohola v stranskih proizvodih, namenjenih za destilacijo, ki presega 10 % v razmerju do volumenskega deleža alkohola v pridelanem vinu, se pomoč ne izplača.

 

1b. Podpora se dodeli destilarnam, ki predelajo proizvode, oddane v destilacijo za surov alkohol z volumenskim deležem alkohola najmanj 92 vol. %.

 

Države članice lahko odobritev podpore pogojujejo s tem, da upravičenec vloži varščino.

2. Najvišje stopnje pomoči temeljijo na stroških zbiranja in predelave ter jih določi Komisija z izvedbenimi akti v skladu s členom 51.

2. Najvišje stopnje pomoči temeljijo na stroških zbiranja in predelave ter jih določi Komisija z izvedbenimi akti v skladu s členom 51.

 

2a. Podpora vključuje pavšalni znesek, namenjen za nadomestilo stroškov zbiranja proizvodov, ki se iz destilarne prenesejo k proizvajalcu, če slednji nosi pripadajoče stroške.

3. Alkohol, ki nastane pri podprti destilaciji iz odstavka 1, se uporabi izključno v industrijske namene ali za pridobivanje energije, da se prepreči izkrivljanje konkurence.

3. Alkohol, ki nastane pri podprti destilaciji iz odstavka 1, se uporabi izključno v industrijske namene ali za pridobivanje energije, da se prepreči izkrivljanje konkurence.

 

3a. Da ne bi prišlo do odobritve dvojne podpore za destilacijo, alkohol iz odstavka 3 ni deležen prednostne obravnave iz člena 21(2) Direktive 2009/28/ES o biogorivih, proizvedenih iz odpadkov in tem, da njihov prispevek k doseganju končne stopnje porabe energije iz obnovljivih virov v prevozu šteje kot dvakratnik tistega, ki ga dosegajo druga biogoriva.

Or. en

 

Predlog spremembe  155

Predlog uredbe

Člen 50

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 50

Člen 50

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da podporni programi dosežejo svoje cilje in da se sredstva iz Evropskih skladov uporabijo namensko, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, s katerimi določi predpise o:

Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi, da podporni programi dosežejo svoje cilje in da se sredstva iz Evropskih skladov uporabijo namensko, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, s katerimi določi predpise o:

(a) o odgovornosti za izdatke med datumom prejema podpornih programov in sprememb podpornih programov ter datumom začetka njihove uporabe;

(a) o odgovornosti za izdatke med datumom prejema podpornih programov in sprememb podpornih programov ter datumom začetka njihove uporabe;

(b) o merilih o izpolnjevanju pogojev podpornih ukrepov, vrsti izdatka in dejavnostih, upravičenih do podpore, ukrepih, ki niso upravičeni do podpore, in največji ravni podpore na ukrep;

(b) o merilih o izpolnjevanju pogojev podpornih ukrepov, vrsti izdatka in dejavnostih, upravičenih do podpore, ukrepih, ki niso upravičeni do podpore, in največji ravni podpore na ukrep;

(c) o spremembah podpornih programov, potem ko so se že začeli uporabljati,

(c) o spremembah podpornih programov, potem ko so se že začeli uporabljati,

(d) o zahtevah in mejnih vrednostih za predplačila, vključno z zahtevo po varnosti, če se opravi predplačilo,

(d) o zahtevah in mejnih vrednostih za predplačila, vključno z zahtevo po varnosti, če se opravi predplačilo,

(e) ki vsebujejo splošne določbe in opredelitve za namen tega oddelka;

 

(f) da se prepreči zloraba podpornih ukrepov, vključno z omejitvami za preprečitev dvojnega financiranja projektov,

(f) da se prepreči zloraba podpornih ukrepov, vključno z omejitvami za preprečitev dvojnega financiranja projektov,

(g) v okviru katerih proizvajalci umaknejo stranske proizvode vinarstva in izjeme iz obveznosti, da se prepreči dodatno upravno breme, in predpise za prostovoljno certificiranje žganjarn,

(g) v okviru katerih proizvajalci umaknejo stranske proizvode vinarstva in izjeme iz obveznosti, da se prepreči dodatno upravno breme, in predpise za prostovoljno certificiranje žganjarn,

(h) za določitev zahtev, vključno s posebnimi pregledi, ki jih izvajajo države članice za izvajanje podpornih ukrepov, omejitev in pregledov za zagotovitev skladnosti s področjem uporabe podpornih ukrepov,

(h) za določitev zahtev, vključno s posebnimi pregledi, ki jih izvajajo države članice za izvajanje podpornih ukrepov, omejitev in pregledov za zagotovitev skladnosti s področjem uporabe podpornih ukrepov,

(i) o plačilih upravičencem in plačilih prek zavarovalniških posrednikov v primeru podpore za zavarovanje letine, kot je določeno v členu 47.

(i) o plačilih upravičencem in plačilih prek zavarovalniških posrednikov v primeru podpore za zavarovanje letine, kot je določeno v členu 47.

Or. en

 

Predlog spremembe  156

Predlog uredbe

Člen 52

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 52

Člen 52

Nacionalni programi in financiranje

Nacionalni programi in financiranje

1. Države članice lahko pripravijo nacionalne programe za sektor čebelarstva za obdobje treh let.

1. Države članice lahko pripravijo nacionalne programe za sektor čebelarstva za obdobje treh let. Ti programi se pripravijo v sodelovanju s predstavniškimi organizacijami in čebelarskimi zadrugami.

2. Prispevek Unije Unija za čebelarske programe ne preseže 50 % stroškov, ki jih nosijo države članice.

2. Prispevek Unije Unija za čebelarske programe ne preseže 60 % stroškov, ki jih nosijo države članice.

3. Da bi izpolnjevale pogoje za prispevek Unije, predviden v odstavek 2, države članice na svojem teritoriju opravijo študijo proizvodne in tržne strukture v sektorju čebelarstva.

3. Da bi izpolnjevale pogoje za prispevek Unije, predviden v odstavku 2, države članice vzpostavijo zanesljiv sistem za identifikacijo čebeljih panjev, ki omogoča redne popise populacij čebel, in na svojem teritoriju opravijo študijo proizvodne in tržne strukture v sektorju čebelarstva.

 

3a. V čebelarske programe se lahko vključijo naslednji ukrepi:

 

(a) tehnična pomoč čebelarjem in organizacijam čebelarjev;

 

(b) zatiranje škodljivcev in bolezni čebel, zlasti varoze;

 

(c) racionalizacija sezonskih selitev panjev;

 

(d) ukrepi za podporo laboratorijem za analizo čebeljih proizvodov, da bi čebelarjem pomagali tržiti proizvode in povečevati njihovo tržno vrednost;

 

(e) spremljanje staleža čebel v Uniji in podpora obnovi panjev;

 

(f) sodelovanje s specializiranimi organi za izvajanje programov aplikativnih raziskav na področju čebelarstva in čebelarskih proizvodov;

 

(g) spremljanje trga;

 

(h) izboljšanje kakovosti proizvodov za povečanje njihove tržne vrednosti;

 

(i) obvezna navedba države porekla čebeljih proizvodov, uvoženih ali pridelanih v Uniji, v primeru mešanih proizvodov ali proizvodov z različnim poreklom pa obvezna navedba razmerja med državami porekla.

 

3b. V primeru kmetov, ki so tudi čebelarji, se lahko v čebelarske programe vključijo tudi naslednji ukrepi:

 

(a) previdnostni ukrepi, vključno s tistimi za izboljšanje zdravja čebel in zmanjšanje negativnih učinkov nanje s pomočjo alternativnih možnosti za uporabo pesticidov, metod biološkega zatiranja škodljivcev in celostnega zatiranja;

 

(b) posebni ukrepi za povečanje rastlinske raznolikosti na kmetijah, zlasti medonosnih rastlin za čebelarstvo.

Or. en

 

Predlog spremembe  157

Predlog uredbe

Člen 53

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 53

Člen 53

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

Ob upoštevanju potrebe, da se zagotovi namenska poraba sredstev Unije za čebelarstvo, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 o:

Ob upoštevanju potrebe, da se zagotovi namenska poraba sredstev Unije za čebelarstvo, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 o:

(a) ukrepih, ki so lahko vključeni v čebelarske programe,

(a) dodatnih zahtevah za ukrepe, ki so lahko vključeni v čebelarske programe,

(b) predpisih za pripravo nacionalnih programov in njihovo vsebino ter o študijah iz člena 52(3) in

(b) predpisih za pripravo nacionalnih programov in njihovo vsebino ter o študijah iz člena 52(3) in

(c) pogojih za dodelitev finančnega prispevka Unije za vsako sodelujočo državo članico med drugim na osnovi skupnega števila čebeljega fonda v Uniji.

(c) pogojih za dodelitev finančnega prispevka Unije za vsako sodelujočo državo članico med drugim na osnovi skupnega števila čebeljega fonda v Uniji.

Or. en

 

Predlog spremembe  158

Predlog uredbe

Del II – naslov I – poglavje II – oddelek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Oddelek 5 a

 

Pomoč v sektorju hmelja

 

Člen 54a

 

Pomoči organizacijam proizvajalcev

 

1. Unija financira plačilo organizacijam proizvajalcev v sektorju hmelja, priznanim v skladu s členom 106, za financiranje ciljev iz točk (i), (ii) ali (iii) člena 106(c).

 

2. V primeru Nemčije letno financiranje Unije za plačila organizacijam proizvajalcev iz odstavka 1 znaša 2 277 000 EUR.

 

Člen 54b

 

Prenos pooblastil

 

Za zagotovitev, da bo pomoč financirala cilje iz člena 106, je Komisija v skladu s členom 160 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z:

 

(a) zahtevki za pomoč, vključno s pravili o rokih in spremnih dokumentih;

 

(b) upravičenostjo do pomoči, vključno s pravili o upravičenih površinah za hmelj in izračunom zneskov, ki jih je treba plačati vsaki organizaciji proizvajalcev;

 

(c) sankcijami, ki se uporabljajo v primeru neupravičenega plačila.

 

Člen 54c

 

Izvedbena pooblastila

 

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe, povezane s tem oddelkom v zvezi z naslednjim:

 

(a) plačilom pomoči;

 

(b) pregledi in inšpekcijami.

 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Or. en

 

Predlog spremembe  159

Predlog uredbe

Člen 55

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 55

Člen 55

Področje uporabe

Področje uporabe

Brez poseganja v druge določbe, ki veljajo za čebelarske proizvode, in v določbe, ki so bile sprejete v veterinarskem, fitosanitarnem in živilskem sektorjih za zagotovitev, da proizvodi ustrezajo higienskim in zdravstvenim standardom, in za zaščito zdravja živali, rastlin in ljudi, ta oddelek določa predpise o splošnem tržnem standardu in tržnih standardih za posamezne sektorje in/ali proizvode za kmetijske proizvode.

Brez poseganja v druge določbe, ki veljajo za čebelarske proizvode, in v določbe, ki so bile sprejete v veterinarskem, fitosanitarnem in živilskem sektorjih za zagotovitev, da proizvodi ustrezajo higienskim in zdravstvenim standardom, in za zaščito zdravja živali, rastlin in ljudi, ta oddelek določa predpise o splošnem tržnem standardu in tržnih standardih za posamezne sektorje in/ali proizvode za kmetijske proizvode. Ta pravila se delijo na obvezujoča pravila in na neobvezne rezervirane navedbe.

Or. en

 

Predlog spremembe  160

Predlog uredbe

Člen 56

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 56

Člen 56

Skladnost s splošnim tržnim standardom

Skladnost s splošnim tržnim standardom

1. Za namene te uredbe je proizvod skladen s „splošnim tržnim standardom“, če je zdrave in neoporečne tržne kakovosti.

1. Za namene te uredbe je proizvod skladen s „splošnim tržnim standardom“, če je zdrave in neoporečne tržne kakovosti.

2. Če niso bili določeni tržni standardi iz pododdelka 3 in direktiv Sveta 2000/36/ES, 2001/112/ES, 2001/113/ES, 2001/114/ES, 2001/110/ES in 2001/111/ES, se kmetijski proizvodi, ki so pripravljeni za prodajo ali dostavo končnim uporabnikom na drobno, kot je določeno v točki 7 člena 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, lahko tržijo samo, če so skladni s splošnim tržnim standardom.

2. Če niso bili določeni tržni standardi iz pododdelka 3 in direktiv Sveta 2000/36/ES, 2001/112/ES, 2001/113/ES, 2001/114/ES, 2001/110/ES in 2001/111/ES, se kmetijski proizvodi, ki so pripravljeni za prodajo ali dostavo končnim uporabnikom na drobno, kot je določeno v točki 7 člena 3 Uredbe (ES) št. 178/2002, lahko tržijo samo, če so skladni s splošnim tržnim standardom.

3. Proizvod se šteje za skladnega s splošnim tržnim standardom, kadar je proizvod, namenjen za trženje, v skladu z ustreznim standardom, ki ga sprejme ena od mednarodnih organizacij iz Priloge V.

3. Proizvod se brez poseganja v katere koli dodatne sanitarne, komercialne, etične ali druge zahteve Unije šteje za skladnega s splošnim tržnim standardom, kadar je proizvod, namenjen za trženje, v skladu z ustreznim standardom, ki ga sprejme ena od mednarodnih organizacij iz Priloge V.

 

3a. Ta uredba državam članicam ne preprečuje, da sprejmejo ali ohranijo nacionalne predpise o vidikih trženja, ki jih ta uredba izrecno ne usklajuje. Poleg tega lahko države članice sprejmejo ali ohranijo nacionalne predpise o tržnih standardih za sektorje ali proizvode, za katere veljajo splošni tržni standardi, če so ti predpisi v skladu s pravom Unije in pravili o delovanju notranjega trga.

Or. en

 

Predlog spremembe  161

Predlog uredbe

Člen 57

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 57

Člen 57

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

Ob upoštevanju potrebe po upoštevanju sprememb tržnih razmer in posebnosti posameznega sektorja je Komisija v skladu s členom 160 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s sprejemanjem, spreminjanjem in dovoljevanjem odstopanj od zahtev glede splošnega tržnega standarda iz člena 56(1) in predpisov iz člena 56(3).

1. Ob upoštevanju potrebe po upoštevanju sprememb tržnih razmer in posebnosti posameznega sektorja je Komisija v skladu s členom 160 pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s sprejemanjem podrobnih pravil o splošnem tržnem standardu in v zvezi s spreminjanjem in dovoljevanjem odstopanj od zahtev glede splošnega tržnega standarda iz člena 56(1).

 

2. Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, ki določajo pogoje za izvajanje in spremljanje skladnosti iz člena 56(3), ob upoštevanju, da se je treba izogniti znižanju splošnega tržnega standarda do točke, na kateri bi se kakovost evropskih proizvodov začela zmanjševati.

Or. en

 

Predlog spremembe  162

Predlog uredbe

Člen 59

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 59

Člen 59

Vzpostavitev in vsebina

Vzpostavitev in vsebina

1. Ob upoštevanju pričakovanj potrošnikov in potrebe po izboljšanju gospodarskih pogojev za proizvodnjo in trženje kmetijskih proizvodov in njihove kakovosti je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 o tržnih standardih iz člena 55, na vseh stopnjah trženja, kot tudi odstopanja in izvzetja od uporabe takšnih standardov, da se omogoči prilagoditev stalno spreminjajočim se pogojem na trgih, spremembam v povpraševanju potrošnikov ter da se upošteva razvoj zadevnih mednarodnih standardov in prepreči nastajanje ovir za inovativnost proizvodov.

1. Ob upoštevanju pričakovanj potrošnikov in potrebe po izboljšanju gospodarskih pogojev za proizvodnjo in trženje kmetijskih proizvodov in njihove kakovosti je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 o tržnih standardih iz člena 55, na vseh stopnjah trženja, kot tudi odstopanja in izvzetja od uporabe takšnih standardov samo za določen čas in v izjemnih primerih, da se omogoči prilagoditev stalno spreminjajočim se pogojem na trgih, spremembam v povpraševanju potrošnikov ter da se upošteva razvoj zadevnih mednarodnih standardov in prepreči nastajanje ovir za inovativnost proizvodov.

 

Katero koli takšno odstopanje ali izjema ne sme povzročiti dodatnih stroškov, ki jih nosijo izključno kmetje sami.

 

1a. Vendar pooblastilo Komisije za spreminjanje odstopanj in izjem od veljavnih tržnih standardov ne velja za Prilogo VII.

2. Tržni standardi iz odstavka 1 lahko zajemajo:

2. Tržni standardi iz odstavka 1 lahko vključujejo enega ali več naslednjih elementov:

(a) opredelitev, poimenovanje in/ali prodajne oznake, ki niso določene v tej uredbi, ter sezname trupov in njihovih delov, za katere velja Priloga VI;

(a) opredelitev, poimenovanje in/ali prodajne oznake, ki niso določene v tej uredbi, ter sezname trupov in njihovih delov, za katere velja Priloga VI, razen za proizvode vinskega sektorja;

(b) merila za razvrščanje, kot je razvrščanje v razrede, po teži, velikosti, starosti in v kategorije;

(b) merila za razvrščanje, kot je razvrščanje v razrede, po teži, velikosti, starosti in v kategorije;

(c) sorto rastline ali živalsko pasmo ali komercialni tip;

(c) vrsto, sorto rastline ali živalsko pasmo ali komercialni tip;

(d) predstavitev, prodajne oznake, označevanje, povezano z obveznimi tržnimi standardi, pakiranje, pravila, ki veljajo za pakirnice, označevanje, embaliranje, leto žetve in uporaba posebnih pogojev;

(d) predstavitev, prodajne oznake, označevanje, povezano z obveznimi tržnimi standardi, pakiranje, pravila, ki veljajo za pakirnice, označevanje, embaliranje, leto žetve in uporaba posebnih pogojev, razen za proizvode vinskega sektorja;

(e) merila, kot so videz, konsistenca, konformacija, značilnosti proizvoda;

(e) merila, kot so videz, konsistenca, konformacija, značilnosti proizvoda;

(f) posebne snovi, ki se uporabljajo v proizvodnji, ali sestavni deli ali sestavine, vključno z navedbo vsebnosti, čistosti in določitve snovi;

(f) posebne snovi, ki se uporabljajo v proizvodnji, ali sestavni deli ali sestavine, vključno z navedbo vsebnosti, čistosti in določitve snovi;

(g) način kmetovanja in proizvodno metodo, vključno z enološkimi praksami in z njimi povezanimi upravnimi pravili, ter delovni proces;

(g) način kmetovanja in proizvodno metodo, vključno z naprednimi kmetijskimi sistemi trajnostne proizvodnje in z njimi povezanimi upravnimi pravili, ter delovni proces;

(h) rezanje mošta in vina, vključno z opredelitvami pojmov, tipiziranje in omejitve, ki veljajo za to;

 

(i) metodo za ohranjanje in temperaturo;

(i) metodo za ohranjanje in temperaturo;

(j) kraj kmetovanja in/ali poreklo;

(j) kraj kmetovanja in/ali poreklo;

(k) pogostost zbiranja, dostave, konzerviranja in ravnanja;

(k) pogostost zbiranja, dostave, konzerviranja in ravnanja;

(l) identifikacijo ali registracijo proizvajalca in/ali industrijskih zmogljivosti, v katerih je bil proizvod pripravljen ali predelan;

(l) identifikacijo ali registracijo proizvajalca in/ali industrijskih zmogljivosti, v katerih je bil proizvod pripravljen ali predelan;

(m) odstotek vsebnosti vode;

(m) odstotek vsebnosti vode;

(n) omejitve glede uporabe nekaterih snovi in/ali praks;

(n) omejitve glede uporabe nekaterih snovi in/ali praks;

(o) posebno uporabo;

(o) posebno uporabo;

(p) trgovinske dokumente, priložene dokumente in registre, ki jih je treba hraniti;

(p) trgovinske dokumente, priložene dokumente in registre, ki jih je treba hraniti;

(q) skladiščenje, prevoz;

(q) skladiščenje, prevoz;

(r) certifikacijski postopek;

(r) certifikacijski postopek;

(s) pogoje, ki urejajo umik, kmetijsko gospodarstvo, pretok in uporabo proizvodov, ki niso v skladu s tržnimi standardi, sprejetimi na podlagi odstavka 1, in/ali opredelitvami, poimenovanji in prodajnimi oznakami iz člena 60, ter odstranjevanje stranskih proizvodov;

(s) pogoje, ki urejajo umik, kmetijsko gospodarstvo, pretok in uporabo proizvodov, ki niso v skladu s tržnimi standardi, sprejetimi na podlagi odstavka 1, in/ali opredelitvami, poimenovanji in prodajnimi oznakami iz člena 60, ter odstranjevanje stranskih proizvodov;

(t) roke.

(t) roke.

3. Tržni standardi po sektorjih ali proizvodih, sprejeti v skladu z odstavkom 1, se določijo brez poseganja v naslov VI Uredbe (EU) št. [COM(2010)733] o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in upoštevajo:

3. Tržni standardi po sektorjih ali proizvodih, sprejeti v skladu z odstavkom 1, se določijo brez poseganja v določbe glede neobveznih rezerviranih navedb iz člena 65a in Priloge VIIa in upoštevajo:

(a) lastnosti zadevnega proizvoda;

(a) lastnosti zadevnega proizvoda;

(b) potrebe po zagotovitvi pogojev za nemoteno prodajo teh proizvodov na trgu;

(b) potrebe po zagotovitvi pogojev za nemoteno prodajo teh proizvodov na trgu;

(c) interesa potrošnikov, da prejmejo ustrezne in pregledne informacije o proizvodu, vključno s krajem kmetovanja, ki se določi za vsak primer posebej na ustrezni geografski ravni;

(c) interes pridelovalcev, da posredujejo značilnosti proizvodov, in interes potrošnikov, da prejmejo ustrezne in pregledne informacije o proizvodu, vključno s krajem kmetovanja, ki se določi za vsak primer posebej na ustrezni geografski ravni, po opravljeni oceni učinka, ki upošteva tako stroške in upravno breme nosilcev kot tudi koristi proizvajalcev in končnih potrošnikov;

(d) metode za določitev fizičnih, kemičnih in organoleptičnih značilnosti proizvodov;

(d) metode za določitev fizičnih, kemičnih in organoleptičnih značilnosti proizvodov;

(e) standardna priporočila, ki jih sprejmejo mednarodni organi.

(e) standardna priporočila, ki jih sprejmejo mednarodni organi;

 

(ea) potrebo po ohranitvi naravnih in osnovnih lastnosti proizvodov in preprečevanju bistvenih sprememb sestave zadevnega proizvoda;

 

(eb) možna tveganja za potrošnike, da jih zavedejo njihovo ustaljeno dojemanje proizvoda in temu ustrezna pričakovanja, ob upoštevanju razpoložljivosti in izvedljivosti načinov obveščanja, ki bi izključili taka tveganja.

Or. en

 

Predlog spremembe  163

Predlog uredbe

Člen 59 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 59a

 

Dodatne zahteve za trženje proizvodov sektorja sadja in zelenjave

 

1. Proizvodi iz sektorja sadja in zelenjave, za katere je predvideno, da se potrošnikom prodajajo sveži, se lahko tržijo samo, če je navedena država porekla.

 

2. Tržni standardi iz člena 59(1) in vsi tržni standardi, ki veljajo za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, se uporabljajo na vseh stopnjah trženja, tudi med uvozom in izvozom, če Komisija ne določi drugače, in zajemajo kakovost, razvrščanje v razrede, težo, velikost, pakiranje, skladiščenje, prevoz, predstavitev in trženje.

 

3. Imetnik proizvodov iz sektorjev sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, za katere veljajo sprejeti tržni standardi, takih proizvodov znotraj Unije ne sme razstavljati, jih ponujati v prodajo, dobavljati ali z njimi trgovati na noben drug način kakor v skladu s temi standardi in je odgovoren za izpolnjevanje teh standardov.

 

4. Brez poseganja v posebne določbe, ki jih Komisija lahko sprejme v skladu s členom 160, zlasti o dosledni uporabi pregledov skladnosti v državah članicah, države članice za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave na podlagi analize tveganja selektivno preverijo, ali zadevni proizvodi izpolnjujejo ustrezne tržne standarde. Pri teh pregledih je poudarek na fazi pred odpremo iz proizvodnega območja, ko se proizvodi pakirajo ali nalagajo. Proizvodi iz tretjih držav se pregledajo pred sprostitvijo v prosti promet.

Or. en

 

Predlog spremembe  164

Predlog uredbe

Člen 59 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 59b

 

Certificiranje hmelja

 

1. Za proizvode iz sektorja hmelja, obrane ali pripravljene v Uniji, je treba opraviti certifikacijski postopek.

 

2. Certifikati se lahko izdajo samo za proizvode z lastnostmi vsaj najnižje zahtevane kakovosti, ki veljajo na določeni stopnji trženja. Za hmelj v prahu, hmelj v prahu z višjo vsebnostjo lupulina, hmeljni ekstrakt in mešane hmeljne proizvode se certifikat lahko izda samo, če vsebnost alfa kislin v teh proizvodih ni nižja od vsebnosti teh kislin v hmelju, iz katerega so bili pridobljeni.

 

3. V certifikatih so navedeni vsaj:

 

(a) kraj(-i) pridelave hmelja;

 

(b) leto(-a) spravila pridelka; ter

 

(c) sorta(-e).

 

4. Proizvodi iz sektorja hmelja se lahko dajejo na trg ali izvozijo samo, če je bil izdan certifikat iz odstavkov 1, 2 in 3.

 

Pri uvoženih proizvodih iz sektorja hmelja se kot enakovredno certifikatu šteje potrdilo iz člena 129a.

 

5. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160 za določanje ukrepov, ki odstopajo od odstavka 4:

 

(a) za izpolnitev tržnih zahtev nekaterih tretjih držav ali

 

(b) za proizvode, namenjene za posebno uporabo.

 

Ukrepi, na katere se nanaša prvi pododstavek:

 

(a) ne posegajo v običajno trženje proizvodov, za katere je bil izdan certifikat;

 

(b) so dopolnjeni z jamstvi, da bi se izognili kakršni koli zamenjavi s temi proizvodi.

Or. en

 

Predlog spremembe  165

Predlog uredbe

Člen 60

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 60

Člen 60

Opredelitve, označevanja in prodajne oznake za nekatere sektorje in proizvode

Opredelitve, označevanja in prodajne oznake za nekatere sektorje in proizvode

1. Opredelitve, označevanja in prodajne oznake iz Priloge VI se uporabljajo za naslednje sektorje ali proizvode:

1. Opredelitve, označevanja in prodajne oznake iz Priloge VI se uporabljajo za naslednje sektorje ali proizvode:

(a) oljčno olje in namizne oljke;

(a) oljčno olje in namizne oljke;

(b) vino;

(b) vino;

(c) govejega in telečjega mesa;

(c) govejega in telečjega mesa;

(d) mleko in mlečne proizvode, namenjene za prehrano ljudi;

(d) mleko in mlečne proizvode, namenjene za prehrano ljudi;

(e) perutnine;

(e) perutnine in jajc;

(f) mazave maščobe, namenjene za prehrano ljudi.

(f) mazave maščobe, namenjene za prehrano ljudi.

2. Opredelitve, poimenovanja ali prodajne oznake iz Priloge VI se lahko v Uniji uporabijo le za trženje proizvoda, ki je v skladu z ustreznimi zahtevami iz navedene Priloge.

2. Opredelitve, poimenovanja ali prodajne oznake iz Priloge VI se lahko v Uniji uporabijo le za trženje proizvoda, ki je v skladu z ustreznimi zahtevami iz navedene Priloge.

3. Ob upoštevanju potrebe, da bi se prilagodili razvijajočemu se povpraševanju potrošnikov, da bi upoštevali tehnični razvoj ter preprečili ustvarjanje ovir za inovacije proizvodov, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 o spremembah, odstopanjih ali izvzetjih k opredelitvam in prodajnim oznakam iz Priloge VI.

3. Ob upoštevanju potrebe, da bi se prilagodili razvijajočemu se povpraševanju potrošnikov, da bi upoštevali tehnični razvoj ter preprečili ustvarjanje ovir za inovacije proizvodov, je Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160 o spremembah, odstopanjih ali izvzetjih k opredelitvam in prodajnim oznakam iz Priloge VI.

Or. en

 

Predlog spremembe  166

Predlog uredbe

Člen 61

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 61

Člen 61

Dovoljeno odstopanje

Dovoljeno odstopanje

Da bi upoštevala posebnost posameznega sektorja, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160 o dovoljenem odstopanju za vsak standard, pri čemer se za celotno serijo proizvodov šteje, da ni v skladu s standardom, če se to odstopanje preseže.

1. Da bi upoštevala posebnost posameznega sektorja, je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160 o dovoljenem odstopanju za vsak posamezen standard, pri čemer se za celotno serijo proizvodov šteje, da ni v skladu s standardom, če se to odstopanje preseže.

 

To odstopanje, opredeljeno s pragi, ne sme spremeniti bistvenih lastnosti proizvoda in se uporablja le za težo, velikost ali druga manj pomembna merila.

 

2. Države članice lahko sprejmejo ali ohranijo dodatno nacionalno zakonodajo za proizvode, za katere velja tržni standard Unije, če so te določbe skladne s pravom Unije, zlasti z načelom prostega pretoka blaga.

Or. en

 

Predlog spremembe  167

Predlog uredbe

Člen 62

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 62

Člen 62

Enološki postopki in metode analize

Enološki postopki in metode analize

1. Samo enološki postopki, ki so dovoljeni v skladu s Prilogo VII in določeni v točki (g) člena 59(2) ter v odstavkih 2 in 3 člena 65, se uporabljajo za proizvodnjo in shranjevanje proizvodov, navedenih v delu II Priloge VI, v Uniji.

1. Samo enološki postopki, ki so dovoljeni v skladu s Prilogo VII in določeni v odstavkih 2 in 3 člena 65, se uporabljajo za proizvodnjo in shranjevanje proizvodov, navedenih v delu II Priloge VI, v Uniji.

Prvi pododstavek se ne uporablja za:

Prvi pododstavek se ne uporablja za:

(a) grozdni sok in zgoščeni grozdni sok;

(a) grozdni sok in zgoščeni grozdni sok;

(b) grozdni mošt in zgoščeni grozdni mošt, namenjen za pripravo grozdnega soka.

(b) grozdni mošt in zgoščeni grozdni mošt, namenjen za pripravo grozdnega soka.

Dovoljeni enološki postopki se lahko uporabljajo samo za zagotavljanje ustrezne vinifikacije, ustreznega ohranjanja ali ustreznega prečiščenja proizvoda.

Dovoljeni enološki postopki se lahko uporabljajo samo za zagotavljanje ustrezne vinifikacije, ustreznega ohranjanja ali ustreznega prečiščenja proizvoda.

Proizvodi, navedeni v delu II Priloge VI, se proizvajajo v Uniji v skladu s predpisi iz Priloge VII.

Proizvodi, navedeni v delu II Priloge VI, se proizvajajo v Uniji v skladu s predpisi iz Priloge VII.

Proizvodi, navedeni v delu II Priloge VI, se ne tržijo v Uniji, če:

Proizvodi, navedeni v delu II Priloge VI, se ne tržijo v Uniji, če:

(a) so bili na njih uporabljeni enološki postopki, ki niso dovoljeni v Uniji, ali

(a) so bili na njih uporabljeni enološki postopki, ki niso dovoljeni v Uniji, ali

(b) so bili na njih uporabljeni nedovoljeni nacionalni enološki postopki ali

(b) so bili na njih uporabljeni nedovoljeni nacionalni enološki postopki ali

(c) niso skladni s predpisi iz Priloge VII.

(c) niso skladni s predpisi iz Priloge VII.

 

Proizvodi, ki jih ni mogoče tržiti v skladu s petim pododstavkom, se uničijo. Z odstopanjem od tega pravila države članice lahko dovolijo, da se nekateri proizvodi, katerih značilnosti določijo, uporabijo v destilarnah, kisarnah ali za industrijske namene, pod pogojem, da to dovoljenje ne postane spodbuda za proizvodnjo z nedovoljenimi enološkimi postopki.

2. Pri odobritvi enoloških postopkov za vino iz točke (g) člena 59(2) Komisija:

2. Pri pripravi predlogov o enoloških postopkih za vino iz odstavka 1 Komisija:

(a) izhaja iz enoloških postopkov in analiznih metod, ki jih je priporočil in objavil OIV, ter izsledkov poskusne uporabe doslej nedovoljenih enoloških postopkov;

(a) upošteva enološke postopke in analizne metode, ki jih je priporočil in objavil OIV, ter izsledke poskusne uporabe doslej nedovoljenih enoloških postopkov;

(b) upošteva varovanje človekovega zdravja;

(b) upošteva varovanje človekovega zdravja;

(c) upošteva možna tveganja za potrošnike, da jih zavedejo njihova pričakovanja in dojemanja, ob upoštevanju razpoložljivosti in uporabnosti načinov obveščanja, ki bi izključili taka tveganja;

(c) upošteva možna tveganja za potrošnike, da jih zavedejo njihovo ustaljeno dojemanje proizvoda in temu ustrezna pričakovanja, ob upoštevanju razpoložljivosti in uporabnosti načinov obveščanja, ki bi izključili taka tveganja;

(d) omogoči ohranitev naravnih in osnovnih lastnosti vina in ne povzroča bistvenih sprememb sestave zadevnega proizvoda;

(d) omogoči ohranitev naravnih in osnovnih lastnosti vina in ne povzroča bistvenih sprememb sestave zadevnega proizvoda;

(e) zagotovi najnižjo sprejemljivo raven skrbi za okolje;

(e) zagotovi najnižjo sprejemljivo raven skrbi za okolje;

(f) upošteva splošna pravila glede enoloških postopkov in predpisov, ki so navedeni v Prilogi VII.

(f) upošteva splošna pravila glede enoloških postopkov in predpisov, ki so navedeni v Prilogi VII.

3. Komisija bo za proizvode iz dela II Priloge VI po potrebi z delegiranimi akti sprejela metode iz točke (d) člena 59(3). Te metode morajo temeljiti na morebitnih ustreznih metodah, ki jih priporoča in objavi Mednarodni urad za vinsko trto in vino (OIV), razen če bi bile neučinkovite ali neustrezne glede na izpolnjevanje legitimnega cilja. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

3. Za proizvode iz dela II Priloge VI se metode iz točke (d) člena 59(3) sprejmejo v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 43(2) Pogodbe. Te metode morajo temeljiti na morebitnih ustreznih metodah, ki jih priporoča in objavi Mednarodni urad za vinsko trto in vino (OIV), razen če bi bile neučinkovite ali neustrezne glede na izpolnjevanje cilja Unije.

Do sprejetja takšnih predpisov se uporabljajo metode in pravila, ki jih dovoli zadevna država članica.

Do sprejetja takšnih določb se uporabljajo metode in pravila, ki jih dovoli zadevna država članica.

Or. en

 

Predlog spremembe  168

Predlog uredbe

Člen 65

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 65

Člen 65

Nacionalni predpisi za nekatere proizvode in sektorje

Nacionalni predpisi za nekatere proizvode in sektorje

1. Ne glede na določbe člena 59(1) lahko države članice sprejmejo ali ohranijo nacionalne predpise, ki določajo različne ravni kakovosti za mazave maščobe. Taka pravila omogočajo, da se te ravni kakovosti ocenijo na podlagi meril, ki se zlasti nanašajo na uporabljene surovine, organoleptične značilnosti proizvodov ter njihovo fizično in mikrobiološko stabilnost.

1. Ne glede na določbe člena 59(1) lahko države članice sprejmejo ali ohranijo nacionalne predpise, ki določajo različne ravni kakovosti za mazave maščobe. Taka pravila omogočajo, da se te ravni kakovosti ocenijo na podlagi meril, ki se zlasti nanašajo na uporabljene surovine, organoleptične značilnosti proizvodov ter njihovo fizično in mikrobiološko stabilnost.

Države članice, ki uporabljajo možnost iz prvega pododstavka, zagotovijo, da se lahko na proizvodih drugih držav članic, ki izpolnjujejo merila, določena z navedenimi nacionalnimi pravili, na nediskriminacijski način uporabijo izrazi, ki navajajo, da so ta merila izpolnjena.

Države članice, ki uporabljajo možnost iz prvega pododstavka, zagotovijo, da se lahko na proizvodih drugih držav članic, ki izpolnjujejo merila, določena z navedenimi nacionalnimi pravili, na nediskriminacijski način uporabijo izrazi, ki navajajo, da so ta merila izpolnjena.

2. Države članice lahko omejijo ali prepovejo uporabo nekaterih enoloških postopkov in določijo strožja pravila za vina, ki jih dovoljuje zakonodaja Unije in se pridelujejo na njihovem ozemlju, da bi izboljšale ohranjanje osnovnih lastnosti vin z zaščiteno označbo porekla ali z zaščiteno geografsko označbo ter penečih vin in likerskih vin.

2. Države članice lahko omejijo ali prepovejo uporabo nekaterih enoloških postopkov in določijo strožja pravila za vina, ki jih dovoljuje zakonodaja Unije in se pridelujejo na njihovem ozemlju, da bi izboljšale ohranjanje osnovnih lastnosti vin z zaščiteno označbo porekla ali z zaščiteno geografsko označbo ter penečih vin in likerskih vin.

3. Države članice lahko dovolijo poskusno uporabo nedovoljenih enoloških postopkov v skladu s pogoji, ki jih Komisija določi z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu z odstavkom 4.

3. Države članice lahko dovolijo poskusno uporabo nedovoljenih enoloških postopkov v skladu s pogoji, ki jih Komisija določi z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu z odstavkom 4.

4. Ob upoštevanju potrebe po zagotavljanju pravilne in pregledne uporabe se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, s katerimi določi pogoje za uporabo odstavkov 1, 2 in 3 tega člena ter pogoje za posedovanje, promet in uporabo proizvodov, pridobljenih s poskusnimi postopki iz odstavka 3 tega člena.

4. Ob upoštevanju potrebe po zagotavljanju pravilne in pregledne uporabe se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, s katerimi določi pogoje za uporabo odstavkov 1, 2 in 3 tega člena ter pogoje za posedovanje, promet in uporabo proizvodov, pridobljenih s poskusnimi postopki iz odstavka 3 tega člena.

 

4a. Države članice lahko sprejmejo ali ohranijo tržne standarde za sektorje ali proizvode, če so ti ukrepi v skladu z zakonodajo Unije.

Or. en

 

Predlog spremembe  169

Predlog uredbe

Del II – naslov II – poglavje I – oddelek 1 – pododdelek 3 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

PODODDELEK 3a

 

NEOBVEZNE REZERVIRANE NAVEDBE

 

Člen 65a

 

Področje uporabe

 

Shema za neobvezne rezervirane navedbe se vzpostavi, da bi proizvajalci kmetijskih proizvodov z značilnostmi ali lastnostmi dodane vrednosti te značilnosti ali lastnosti lažje sporočali znotraj notranjega trga, ter zlasti za podpiranje in dopolnjevanje posebnih tržnih standardov.

 

Člen 65b

 

Obstoječe neobvezne rezervirane navedbe:

 

1. Neobvezne rezervirane navedbe, ki jih ta shema zajema na datum začetka veljavnosti te uredbe, so navedene v Prilogi VIIa k tej uredbi skupaj z akti, ki določajo zadevne navedbe in pogoje njihove uporabe.

 

2. Neobvezne rezervirane navedbe iz odstavka 1 ostanejo v veljavi do spremembe ali preklica v skladu s členom 65c.

 

Člen 65c

 

Rezervacija, sprememba in ukinitev neobveznih rezerviranih navedb

 

Da bi se upoštevala pričakovanja potrošnikov, razvoj znanstvenih in tehničnih dognanj, položaj na trgu ter razvoj tržnih in mednarodnih standardov, je Komisija v skladu s členom 160 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, s katerimi:

 

(a) pridrži dodatno neobvezno navedbo, pri čemer določi pogoje njene uporabe,

 

(b) spremeni pogoje uporabe neobvezne rezervirane navedbe ali

 

(c) prekliče neobvezno rezervirano navedbo.

 

Člen 65d

 

Dodatne neobvezne rezervirane navedbe:

 

1. Navedba je upravičena do pridržanja kot dodatna neobvezna rezervirana navedba samo, če izpolnjuje naslednja merila:

 

(a) navedba se nanaša na značilnost proizvoda ali način kmetovanja ali predelave ter na tržni standard, s pristopom po posameznih sektorjih;

 

(b) uporaba navedbe doda vrednost proizvodu v primerjavi s proizvodi podobne vrste; ter

 

(c) proizvod je dan na trg z značilnostjo ali lastnostjo iz točke (a), ki jo potrošniki prepoznajo v več državah članicah.

 

Komisija upošteva vse zadevne mednarodne standarde in veljavne rezervirane navedbe za zadevne proizvode ali sektorje.

 

2. Neobvezne navedbe, ki opisujejo tehnične lastnosti proizvoda z namenom izvajanja obveznih tržnih standardov in niso namenjene obveščanju potrošnikov o teh lastnostih proizvoda, v okviru te sheme niso pridržane.

 

3. Da se upoštevajo posebnosti nekaterih sektorjev in pričakovanja potrošnikov, je Komisija pooblaščena, da v skladu s členom 160 sprejme delegirane akte za določitev podrobnih pravil v zvezi z zahtevami za oblikovanje dodatnih neobveznih rezerviranih navedb iz odstavka 1.

 

Člen 65e

 

Omejitev uporabe neobveznih rezerviranih navedb

 

1. Neobvezna rezervirana navedba se lahko uporablja le za opis proizvodov, ki so v skladu z ustreznimi pogoji uporabe.

 

2. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da označevanje proizvodov ne povzroča zamenjave z neobveznimi rezerviranimi navedbami.

 

3. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, s katerimi določi pravila za uporabo neobveznih rezerviranih navedb.

Or. en

 

Predlog spremembe  170

Predlog uredbe

Člen 66

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 66

Člen 66

Splošne določbe

Splošne določbe

Ob upoštevanju posebnih lastnosti trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami ter posebnih značilnosti nekaterih kmetijskih proizvodov se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160 za opredelitev pogojev, pod katerimi se za uvožene proizvode šteje, da enakovredno izpolnjujejo zahteve Unije glede tržnih standardov, in pogojev, ki omogočajo odstopanja od člena 58, ter določitev pravil v zvezi z uporabo tržnih standardov za proizvode, izvožene iz Unije.

Ob upoštevanju posebnih lastnosti trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami, posebnih značilnosti nekaterih kmetijskih proizvodov ter potrebe po zagotavljanju, da potrošnikov ne bi zavedlo njihovo ustaljeno dojemanje proizvodov in temu ustrezna pričakovanja, se lahko v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 43(2) Pogodbe sprejmejo ukrepi za opredelitev pogojev, pod katerimi se za uvožene proizvode šteje, da enakovredno izpolnjujejo zahteve Unije glede tržnih standardov, in pogojev, ki omogočajo odstopanja od člena 58, ter določitev pravil v zvezi z uporabo tržnih standardov za proizvode, izvožene iz Unije.

Or. en

 

Predlog spremembe  171

Predlog uredbe

Člen 67

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 67

Člen 67

Posebne določbe za uvoz vina

Posebne določbe za uvoz vina

1. Razen če ni drugače določeno v sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe, se za proizvode, ki se uvažajo v Unijo in se uvrščajo v oznake KN 2009 61, 2009 69 ter 2204, uporabljajo določbe o označbah porekla in geografskih označbah ter označevanju vina iz oddelka 2 tega poglavja in opredelitve, poimenovanja ter prodajne oznake iz člena 60 te uredbe.

1. Razen če ni drugače določeno v sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe, se za proizvode, ki se uvažajo v Unijo in se uvrščajo v oznake KN 2009 61, 2009 69 ter 2204, uporabljajo določbe o označbah porekla in geografskih označbah ter označevanju vina iz oddelka 2 tega poglavja in opredelitve, poimenovanja ter prodajne oznake iz člena 60 te uredbe.

2. Če ni drugače določeno v sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe, se proizvodi iz odstavka 1 tega člena pridelujejo po enoloških postopkih, ki jih priporoča in objavi OIV ali dovoljuje Unija v skladu s to uredbo.

2. Če ni drugače določeno v sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe, se proizvodi iz odstavka 1 tega člena pridelujejo po enoloških postopkih, ki jih dovoljuje Unija v skladu s to uredbo.

 

Ukrepi, ki odstopajo od tega odstavka, se sprejmejo v skladu z rednim zakonodajnim postopkom iz člena 43(2) Pogodbe.

3. Ob uvozu proizvodov iz odstavka 1 je treba predložiti:

3. Ob uvozu proizvodov iz odstavka 1 je treba predložiti:

(a) potrdilo, ki dokazuje skladnost z določbami iz odstavkov 1 in 2 ter ga sestavi pristojni organ s seznama, ki ga objavi Komisija, v državi porekla;

(a) potrdilo, ki dokazuje skladnost z določbami iz odstavkov 1 in 2 ter ga sestavi pristojni organ s seznama, ki ga objavi Komisija, v državi porekla;

(b) analizno poročilo, ki ga sestavi organ ali urad, ki ga imenuje država porekla, če je proizvod namenjen za neposredno prehrano ljudi.

(b) analizno poročilo, ki ga sestavi organ ali urad, ki ga imenuje država porekla, če je proizvod namenjen za neposredno prehrano ljudi.

Or. en

 

Predlog spremembe  172

Predlog uredbe

Člen 67 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 67a

 

Prenos pooblastil

 

Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da se podrobno opredelijo:

 

(a) pravila za razlago in izvrševanje opredelitev in prodajnih oznak iz Priloge VI;

 

(b) pravila za nacionalne postopke glede umika in uničenja vinskih proizvodov, ki ne ustrezajo zahtevam iz te uredbe.

Or. en

 

Predlog spremembe  173

Predlog uredbe

Člen 68

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 68

Člen 68

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Izvedbena pooblastila v skladu s postopkom pregleda

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe, povezane s tem oddelkom, zlasti ukrepe:

Komisija lahko z izvedbenimi akti sprejme potrebne ukrepe, povezane s tem oddelkom, in sicer ukrepe:

(a) za izvajanje splošnega tržnega standarda;

 

(b) za izvajanje opredelitev in prodajnih oznak iz Priloge VI;

 

(c) za pripravo seznama mleka in mlečnih proizvodov iz drugega odstavka točke 5 dela III Priloge VI ter mazavih maščob iz točke (a) šestega odstavka dela IV Priloge VI na podlagi okvirnih seznamov proizvodov, za katere države članice menijo, da na njihovem ozemlju ustrezajo navedenim določbam, ki ga države članice pošljejo Komisiji;

(c) za pripravo seznama mleka in mlečnih proizvodov iz drugega odstavka točke 5 dela III Priloge VI ter mazavih maščob iz točke (a) šestega odstavka dela IV Priloge VI na podlagi okvirnih seznamov proizvodov, za katere države članice menijo, da na njihovem ozemlju ustrezajo navedenim določbam, ki ga države članice pošljejo Komisiji;

(d) za izvajanje tržnih standardov po sektorju ali proizvodu, vključno s podrobnimi pravili za jemanje vzorcev, in metod analize za določanje sestave proizvodov;

(d) za izvajanje tržnih standardov po sektorju ali proizvodu, vključno s podrobnimi pravili za jemanje vzorcev, in metod analize za določanje sestave proizvodov;

(e) za ugotavljanje, ali so bili na proizvodih uporabljeni nedovoljeni enološki postopki;

(e) za ugotavljanje, ali so bili na proizvodih uporabljeni nedovoljeni enološki postopki;

(f) za določanje ravni odstopanja;

(f) za določanje ravni odstopanja;

(g) za izvajanje člena 66.

(g) za izvajanje člena 66.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Or. en

 

Predlog spremembe  174

Predlog uredbe

Člen 69

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 69

Člen 69

Področje uporabe

Področje uporabe

1. Pravila o označbah porekla, geografskih označbah in tradicionalnih izrazih iz tega oddelka se uporabljajo za proizvode iz točk 1, 3 do 6, 8, 9, 11, 15 in 16 dela II Priloge VI.

1. Pravila o označbah porekla, geografskih označbah in tradicionalnih izrazih iz tega oddelka se uporabljajo za proizvode iz točk 1, 3 do 6, 8, 9, 11, 15 in 16 dela II Priloge VI.

2. Pravila iz odstavka 1 temeljijo na:

2. Pravila iz odstavka 1 temeljijo na:

(a) zaščiti legitimnih interesov potrošnikov in proizvajalcev;

(a) zaščiti legitimnih interesov potrošnikov in proizvajalcev;

(b) zagotavljanju nemotenega delovanja notranjega trga za zadevne proizvode; ter

(b) zagotavljanju nemotenega delovanja notranjega trga za zadevne proizvode; ter

(c) spodbujanju pridelave kakovostnih proizvodov, pri čemer se lahko uporabljajo tudi ukrepi v okviru nacionalne politike kakovosti.

(c) spodbujanju pridelave proizvodov v okviru shem kakovosti, pri čemer se lahko uporabljajo tudi ukrepi v okviru nacionalne politike kakovosti.

Or. en

 

Predlog spremembe  175

Predlog uredbe

Člen 70

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 70

Člen 70

Opredelitve pojmov

Opredelitve pojmov

1. Za namene tega oddelka se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. Za namene tega oddelka se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) „označba porekla“ pomeni ime regije, določenega kraja ali izjemoma v ustrezno utemeljenih primerih države, ki se uporablja za opis proizvodov iz člena 69(1), ki ustrezajo naslednjim zahtevam:

(a) „označba porekla“ pomeni ime regije, določenega kraja ali izjemoma v ustrezno utemeljenih primerih države, ki se uporablja za opis proizvodov iz člena 69(1), ki ustrezajo naslednjim zahtevam:

(i) kakovost in značilnosti proizvoda so bistveno ali izključno posledica posebnega geografskega okolja z njemu lastnimi naravnimi in človeškimi dejavniki;

(i) kakovost in značilnosti proizvoda so bistveno ali izključno posledica posebnega geografskega okolja z njemu lastnimi naravnimi in človeškimi dejavniki;

(ii) grozdje, iz katerega so proizvodi pridelani, izvira izključno s tega geografskega območja;

(ii) grozdje, iz katerega so proizvodi pridelani, izvira izključno s tega geografskega območja;

(iii) pridelava poteka na navedenem geografskem območju ter

(iii) pridelava poteka na navedenem geografskem območju ter

(iv) proizvodi so pridobljeni iz sort vinske trte vrste Vitis vinifera;

(iv) proizvodi so pridobljeni iz sort vinske trte vrste Vitis vinifera;

(b) „geografska označba“ pomeni označbo, ki se nanaša na regijo, določen kraj ali izjemoma v ustrezno utemeljenih primerih državo, ki se uporablja za opis proizvodov iz člena 69(1), ki ustrezajo naslednjim zahtevam:

(b) „geografska označba“ pomeni označbo, ki se nanaša na regijo, določen kraj ali izjemoma v ustrezno utemeljenih primerih državo, ki se uporablja za opis proizvodov iz člena 69(1), ki ustrezajo naslednjim zahtevam:

(i) imajo določeno kakovost, ugled ali druge lastnosti, ki jih je mogoče pripisati temu geografskemu poreklu;

(i) imajo določeno kakovost, ugled ali druge lastnosti, ki jih je mogoče pripisati temu geografskemu poreklu;

(ii) vsaj 85 % grozdja, iz katerega so pridelani, izvira izključno s tega geografskega območja;

(ii) vsaj 85 % grozdja, iz katerega so pridelani, izvira izključno s tega geografskega območja;

(iii) pridelani so na tem geografskem območju; ter

(iii) pridelani so na tem geografskem območju; ter

(iv) so pridobljeni iz sort vinske trte vrste Vitis vinifera ali s križanjem vrste Vitis vinifera z drugimi vrstami rodu Vitis.

(iv) so pridobljeni iz sort vinske trte vrste Vitis vinifera ali s križanjem vrste Vitis vinifera z drugimi vrstami rodu Vitis.

 

1a. Za namene uporabe točk (a)(iii) in (b)(iii) odstavka 1 „pridelava“ obsega vse vključene postopke, od trgatve grozdja do zaključka postopka pridelave vina, z izjemo poproizvodnih postopkov.

 

Za namene uporabe točke (b)(ii) odstavka 1 mora grozdje, ki lahko v deležu do 15 % izvira zunaj opredeljenega geografskega območja, prihajati iz države članice ali tretje države, v kateri leži opredeljeno območje.

 

Z odstopanjem od točk (a)(iii) in (b)(iii) odstavka 1 ter če tako predvideva specifikacija proizvoda, opredeljena v členu 71(2), se lahko proizvod z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo predeluje v vino:

 

(a) na območju v neposredni bližini zadevnega opredeljenega območja;

 

(b) na območju, ki se nahaja v isti upravni enoti ali v sosednji upravni enoti, kakor je opredeljeno v nacionalni zakonodaji;

 

(c) v primeru čezmejne označbe porekla ali geografske označbe, ali kjer obstaja sporazum o ukrepih nadzora med dvema ali več državami članicami ali med eno ali več državami članicami in eno ali več tretjimi državami, se proizvod z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo lahko predeluje v vino na območjih, ki se nahajajo v neposredni bližini zadevnega opredeljenega območja.

 

Z odstopanjem od točke (a)(iii) odstavka 1 in od tretjega pododstavka tega odstavka ter pod pogojem, da je tako navedeno v specifikaciji proizvoda iz člena 71(2), se lahko proizvod predeluje v peneče vino ali biser vino z zaščiteno označbo porekla izven neposredne bližine zadevnega opredeljenega območja, če je bila takšna praksa prisotna pred 1. marcem 1986.

2. Določena tradicionalno uporabljana imena predstavljajo označbo porekla, če:

2. Določena tradicionalno uporabljana imena predstavljajo označbo porekla, če:

(a) označujejo vino;

(a) označujejo vino;

(b) se nanašajo na geografsko ime;

(b) se nanašajo na geografsko ime;

(c) izpolnjujejo zahteve iz točk (i) do (iv) odstavka 1(a); ter

(c) izpolnjujejo zahteve iz točk (i) do (iv) odstavka 1(a); ter

(d) se za njih izvede postopek zaščite označbe porekla in geografske označbe iz tega pododdelka.

(d) se za njih izvede postopek zaščite označbe porekla in geografske označbe iz tega pododdelka.

3. Označbe porekla in geografske označbe, vključno s tistimi, ki se nanašajo na geografska območja v tretjih državah, so upravičene do zaščite v Uniji v skladu s pravili iz tega pododdelka.

3. Označbe porekla in geografske označbe, vključno s tistimi, ki se nanašajo na geografska območja v tretjih državah, so upravičene do zaščite v Uniji v skladu s pravili iz tega pododdelka.

Or. en

 

Predlog spremembe  176

Predlog uredbe

Člen 71

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 71

Člen 71

Vloge za zaščito

Vloge za zaščito

1. Vloge za zaščito imen kot označb porekla ali geografskih označb vključujejo tehnično dokumentacijo, ki vsebuje:

1. Vloge za zaščito imen kot označb porekla ali geografskih označb vključujejo tehnično dokumentacijo, ki vsebuje:

(a) ime, ki naj se zaščiti;

(a) ime, ki naj se zaščiti;

(b) ime in priimek ter naslov vložnika;

(b) ime in priimek ter naslov vložnika;

(c) specifikacijo proizvoda iz odstavka 2; ter

(c) specifikacijo proizvoda iz odstavka 2; ter

(d) enotni dokument, ki povzema specifikacijo proizvoda iz odstavka 2.

(d) enotni dokument, ki povzema specifikacijo proizvoda iz odstavka 2.

2. Specifikacija proizvoda zainteresiranim stranem omogoča, da preverijo ustrezne pridelovalne okoliščine, potrebne za označbo porekla ali geografsko označbo.

2. Specifikacija proizvoda zainteresiranim stranem omogoča, da preverijo ustrezne pridelovalne okoliščine, potrebne za označbo porekla ali geografsko označbo.

 

Takšno specifikacijo proizvoda sestavljajo vsaj:

 

(a) ime, ki naj se zaščiti;

 

(b) opis vina/vin ter zlasti:

 

(i) za vina z označbo porekla, glavne analitske in organoleptične lastnosti;

 

(ii) glavne analitske lastnosti ter vrednotenje ali navedba organoleptičnih lastnosti za vina z geografsko označbo;

 

(c) po potrebi specifični enološki postopki za proizvodnjo vin(-a) in ustrezne omejitve pri proizvodnji;

 

(d) omejitev zadevnega geografskega območja;

 

(e) maksimalni pridelek na hektar;

 

(f) navedba sorte ali sort vinske trte, iz katerih je pridobljeno vino;

 

(g) navedbe, ki dokazujejo, da so izpolnjene zahteve iz člena 70(1)(a) ali, glede na primer, iz člena 70(1)(b)(i);

 

(h) morebitne veljavne zahteve glede proizvodnje proizvodov z označbo ZOP ali ZGO, določene v zakonodaji Unije ali nacionalni zakonodaji ali, če so jih določile države članice, določene s strani organizacije, ki upravlja zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo;

 

(i) imena in naslovi oblasti ali organov, ki preverjajo skladnost specifikacije proizvoda z določbami, ter njihove naloge.

 

Zahteve iz točke (h) drugega pododstavka morajo biti objektivne in nediskriminatorne ter skladne s pravom Unije.

3. Kadar se vloga za zaščito nanaša na geografsko območje, ki se nahaja v tretji državi, vsebuje poleg elementov iz odstavkov 1 in 2 tudi dokazilo, da je zadevno ime zaščiteno v državi porekla.

3. Kadar se vloga za zaščito nanaša na geografsko območje, ki se nahaja v tretji državi, vsebuje poleg elementov iz odstavkov 1 in 2 tudi dokazilo, da je zadevno ime zaščiteno v državi porekla.

Or. en

 

Predlog spremembe  177

Predlog uredbe

Člen 73

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 73

Člen 73

Predhodni nacionalni postopek

Predhodni nacionalni postopek

1. Pri vlogah za zaščito označbe porekla ali geografske označbe iz člena 71 za vina, ki izvirajo iz Unije, se opravi predhodni nacionalni postopek.

1. Pri vlogah za zaščito označbe porekla ali geografske označbe iz člena 71 za vina, ki izvirajo iz Unije, se opravi predhodni nacionalni postopek.

 

1a. Vloga za zaščito se vloži v državi članici, z ozemlja katere izvira označba porekla ali geografska označba.

 

Država članica pregleda vlogo za zaščito, da preveri, ali izpolnjuje pogoje iz tega pododdelka.

 

Država članica zagotovi primerno objavo vloge na nacionalni ravni in omogoči, da se lahko v obdobju vsaj dveh mesecev od dneva objave vložijo pisni ugovori na predlagano zaščito. Takšni ugovori morajo biti v obliki ustrezno utemeljene izjave, vloži pa jih lahko vsaka fizična ali pravna oseba z upravičenim interesom, ki ima prebivališče ali sedež na ozemlju tiste države članice.

2. Če država članica meni, da označba porekla ali geografska označba ne izpolnjuje zahtev ali da ni skladna z zakonodajo Unije, vlogo zavrne.

2. Če država članica meni, da označba porekla ali geografska označba ni skladna s pogoji iz tega pododdelka ali ni skladna z zakonodajo Unije, vlogo zavrne.

3. Če država članica meni, da so zahteve izpolnjene, izvede nacionalni postopek, ki zagotavlja primerno objavo specifikacij proizvoda vsaj na internetu.

3. Če država članica meni, da so pogoji, določeni v tem pododdelku, izpolnjeni, potem:

 

(a) vsaj na internetu zagotovi ustrezno objavo specifikacij proizvoda iz točke (d) člena 71(1);

 

(b) Komisiji predloži vlogo za zaščito, ki vsebuje naslednje informacije:

 

(i) ime in priimek ter naslov vložnika;

 

(ii) enotni dokument iz člena 71(1)(d);

 

(iii) izjavo države članice, da je vloga vlagatelja skladna z zahtevanimi pogoji; ter

 

(iv) sklicevanje na objavo v skladu s točko (a).

 

Informacije iz prvega pododstavka točke (b) se pošljejo v enem od uradnih jezikov Unije ali pa jim je priložen overjeni prevod v enega od teh jezikov.

Or. en

 

Predlog spremembe  178

Predlog uredbe

Člen 79

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 79

Člen 79

Razmerje do blagovnih znamk

Razmerje do blagovnih znamk

1. Če je označba porekla ali geografska označba zaščitena po tej uredbi, se registracija blagovne znamke, katere uporaba spada pod člen 80(2) in se nanaša na proizvod iz ene od kategorij iz dela II Priloge VI, zavrne, če je vloga za registracijo blagovne znamke vložena po dnevu predložitve vloge za zaščito označbe porekla ali geografske označbe Komisiji in se označba porekla ali geografska označba nato zaščiti.

1. Registracija blagovne znamke, ki vsebuje označbo porekla ali geografsko označbo, zaščiteno po tej uredbi, ali ki jo takšna označba sestavlja, katere uporaba spada pod člen 80(2) in se nanaša na proizvod iz ene od kategorij iz dela II Priloge VI, se zavrne, če je vloga za registracijo blagovne znamke vložena po dnevu predložitve vloge za zaščito označbe porekla ali geografske označbe Komisiji in se označba porekla ali geografska označba nato zaščiti.

Registracije blagovnih znamk, ki so v nasprotju s prvim pododstavkom, se razveljavijo.

Registracije blagovnih znamk, ki so v nasprotju s prvim pododstavkom, se razveljavijo.

2. Brez poseganja v člen 78(2) se lahko blagovna znamka, katere uporaba spada pod člen 80(2) in ki je bila prijavljena, registrirana ali, v primerih, ko to možnost določa zadevna zakonodaja, pridobljena z dobroverno uporabo na ozemlju Unije pred dnem predložitve vloge za zaščito označbe porekla ali geografske označbe Komisiji, še naprej uporablja in obnovi kljub zaščiti označbe porekla ali geografske označbe, če ne obstajajo razlogi za neveljavnost ali razveljavitev blagovne znamke, določeni v Direktivi 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ali z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti.

2. Brez poseganja v člen 78(2) se lahko blagovna znamka, katere uporaba spada pod člen 80(2) in ki je bila prijavljena, registrirana ali, v primerih, ko to možnost določa zadevna zakonodaja, pridobljena z dobroverno uporabo na ozemlju Unije pred dnem zaščite označbe porekla ali geografske označbe v izvorni državi ali pred 1. januarjem 1996, še naprej uporablja kljub zaščiti označbe porekla ali geografske označbe, če ne obstajajo razlogi za neveljavnost ali razveljavitev blagovne znamke, določeni v Direktivi 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami ali z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti.

V teh primerih je dovoljena uporaba označbe porekla ali geografske označbe skupaj z ustreznimi blagovnimi znamkami.

V teh primerih je dovoljena uporaba označbe porekla ali geografske označbe skupaj z ustreznimi blagovnimi znamkami.

Or. en

 

Predlog spremembe  179

Predlog uredbe

Člen 82

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 82

Člen 82

Spremembe specifikacij proizvoda

Spremembe specifikacij proizvoda

1. Vložnik, ki izpolnjuje pogoje določene v skladu s točko (b) člena 86(4), lahko vloži zahtevo za odobritev spremembe specifikacije zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe, zlasti zaradi upoštevanja razvoja znanstvenih in tehničnih dognanj ali zaradi nove opredelitve zadevnega geografskega območja. Zahteve vsebujejo opis sprememb, ki se zahtevajo, in njihovo utemeljitev.

1. Vložnik, ki izpolnjuje pogoje iz člena 72, lahko vloži zahtevo za odobritev spremembe specifikacije zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe, zlasti zaradi upoštevanja razvoja znanstvenih in tehničnih dognanj ali zaradi nove opredelitve geografskega območja iz točke (d) drugega pododstavka člena 71(2). Zahteve vsebujejo opis sprememb, ki se zahtevajo, in njihovo utemeljitev.

 

Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice ali zainteresirane tretje države ali njihovi pristojni organi zaprosijo za odobritev spremembe specifikacije za veljavna zaščitena imena vin v skladu s členom 84(1).

 

1a. Kadar predlagana sprememba vključuje eno ali več sprememb enotnega dokumenta iz člena 71(1)(d), se za vlogo za spremembo smiselno uporabljajo členi 73 do 76. Ko pa se predlagajo le manjše spremembe, Komisija sprejme izvedbene akte, ki vsebujejo njeno odločitev, ali se vloga odobri brez postopka iz člena 74(2) in člena 75, ter v primeru odobritve objavi podatke iz člena 74(3). Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

 

1b. Če predlagana sprememba ne pomeni spremembe enotnega dokumenta, se uporabijo naslednja pravila:

 

(a) če je zadevno geografsko območje v določeni državi članici, ta država članica odloči o spremembi in, če se z njo strinja, objavi spremenjeno specifikacijo proizvoda ter Komisijo obvesti o odobrenih spremembah in razlogih zanje;

 

(b) kadar zadevno geografsko območje leži v tretji državi, Komisija z izvedbenimi akti odloči, ali bo predlagane spremembe odobrila. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Or. en

 

Predlog spremembe  180

Predlog uredbe

Člen 84

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 84

Člen 84

Obstoječa zaščitena imena vin

Obstoječa zaščitena imena vin

1. Imena vin, ki so zaščitena v skladu s členoma 51 in 54 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 ter členom 28 Uredbe Komisije (ES) št. 753/2002, so samodejno zaščitena na podlagi te uredbe. Komisija jih vključi v register iz člena 81 te uredbe.

1. Imena vin iz členov 51 in 54 Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 ter člena 28 Uredbe Komisije (ES) št. 753/2002, so samodejno zaščitena na podlagi te uredbe. Komisija jih vključi v register iz člena 81 te uredbe.

2. Komisija z izvedbenimi akti ustrezno uradno odstrani iz registra iz člena 86 imena vin, za katera se uporablja člen 191(3) Uredbe (EU) št. [COM(2010)799].

2. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi odstrani imena, za katera se uporablja člen 118s(3) Uredbe (ES) št. 1234/2007, iz registra iz člena 81. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

3. Člen 83 se ne uporablja za obstoječa zaščitena imena vin iz odstavka 1 tega člena.

3. Člen 83 se ne uporablja za obstoječa zaščitena imena vin iz odstavka 1 tega člena.

Komisija lahko do 31. decembra 2014 na lastno pobudo z izvedbenimi akti sklene, da preklicuje zaščito obstoječih zaščitenih imen vin iz odstavka 1, če ne izpolnjujejo pogojev iz člena 70.

Komisija lahko do 31. decembra 2014 na lastno pobudo z izvedbenimi akti sklene, da preklicuje zaščito obstoječih zaščitenih imen vin iz odstavka 1, če ne izpolnjujejo pogojev iz člena 70.

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

4. Za Hrvaško se na podlagi te uredbe zaščitijo imena vin, objavljena v Uradnem listu Evropske unije*, s pridržkom ugodnega izida postopka ugovora. Komisija jih vključi v register iz člena 81.

4. Za Hrvaško se na podlagi te uredbe zaščitijo imena vin, objavljena v Uradnem listu Evropske unije*, s pridržkom ugodnega izida postopka ugovora. Komisija jih vključi v register iz člena 81.

Or. en

 

Predlog spremembe  181

Predlog uredbe

Člen 86

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 86

Člen 86

Prenos pooblastil

Prenos pooblastil

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 5 tega člena.

1. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 160, da določi ukrepe, navedene v odstavkih 2 do 5 tega člena.

2. Ob upoštevanju posebnih lastnosti proizvodnje na razmejenih geografskih območjih lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme:

2. Ob upoštevanju posebnih lastnosti proizvodnje na razmejenih geografskih območjih lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme:

(a) načela za razmejitev geografskih območij ter

(a) dodatne podrobnosti za razmejitev geografskih območij ter

(b) opredelitve, omejitve in odstopanja glede proizvodnje na razmejenih geografskih območjih.

(b) omejitve in odstopanja glede proizvodnje na razmejenih geografskih območjih.

3. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi kakovosti in sledljivost proizvodov, lahko Komisija z delegiranimi akti določi pogoje, pod katerimi lahko specifikacije proizvodov vključujejo dodatne zahteve.

3. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi kakovosti in sledljivost proizvodov, lahko Komisija z delegiranimi akti določi pogoje, pod katerimi lahko specifikacije proizvodov vključujejo dodatne zahteve.

4. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi legitimnih pravic in interesov proizvajalcev ali izvajalcev lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o:

4. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi legitimnih pravic in interesov proizvajalcev ali izvajalcev lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila o:

(a) elementih specifikacij proizvodov;

 

(b) tipu vložnika, ki lahko vloži vlogo za zaščito označbe porekla ali geografske označbe;

(b) tipu vložnika, ki lahko vloži vlogo za zaščito označbe porekla ali geografske označbe;

(c) pogojih, ki jih je treba izpolnjevati pri vložitvi vloge za zaščito označbe porekla ali geografske označbe, predhodnih nacionalnih postopkih, pregledu Komisije, postopku ugovora, in postopkih za spremembo, preklic in pretvorbo zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb;

(c) pogojih, ki jih je treba izpolnjevati pri vložitvi vloge za zaščito označbe porekla ali geografske označbe, pregledu Komisije, postopku ugovora, in postopkih za spremembo, preklic in pretvorbo zaščitenih označb porekla ali zaščitenih geografskih označb;

(d) pogojih, ki veljajo za čezmejne vloge;

(d) pogojih, ki veljajo za čezmejne vloge;

(e) pogojih za vloge v zvezi z geografskimi območji v tretji državi;

(e) pogojih za vloge v zvezi z geografskimi območji v tretji državi;

(f) datumu začetka veljavnosti zaščite ali spremembe zaščite;

(f) datumu začetka veljavnosti zaščite ali spremembe zaščite;

(g) pogojih v zvezi s spremembami specifikacij proizvodov.

(g) pogojih v zvezi s spremembami specifikacij proizvodov in pogojih, pod katerimi se sprememba šteje, da je manjša v smislu člena 82(1a).

5. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi ustrezne zaščite lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme omejitve v zvezi z zaščitenim imenom.

5. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi ustrezne zaščite lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme omejitve v zvezi z zaščitenim imenom.

6. Ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi tega, da gospodarski subjekti in pristojni organi niso oškodovani z uporabo tega pododdelka v zvezi z imeni vin, za katera je bila zaščita dodeljena pred 1. avgustom 2009 ali pa je bila pred tem datumom vložena vloga za njihovo zaščito, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme prehodne določbe v zvezi z naslednjim:

 

(a) imeni vin, ki so jih države članice priznale kot označbe porekla ali geografske označbe do 1. avgusta 2009, in imeni vin, za katere je bila pred tem datumom vložena vloga za zaščito

 

(b) predhodnim nacionalnim postopkom;

 

(c) vini, ki so bila dana v promet ali označena pred določenim datumom; ter

 

(d) spremembami specifikacij proizvoda.

 

Or. en

 

Predlog spremembe  182

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Tradicionalne izraze prizna, opredeli in zaščiti Komisija.

Or. en

 

Predlog spremembe  183

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Tradicionalni izrazi so zaščiteni samo v jeziku in za kategorije proizvodov vinske trte, navedene v vlogi, pred:

 

(a) vsako zlorabo zaščitenega imena, tudi če mu je dodan izraz, kot je „stil”, „tip”, „metoda”, „kot se prideluje v”, „posnetek”, „okus”, „kot” ali podobno;

 

(b) vsako drugo napačno ali zavajajočo označbo vrste, značilnosti ali bistvenih lastnosti proizvoda na notranji ali zunanji embalaži, v reklamnem gradivu ali dokumentih, ki se nanašajo na proizvod;

 

(c) vsemi drugimi praksami, ki utegnejo potrošnika zavajati, zlasti z ustvarjanjem vtisa, da vino izpolnjuje pogoje za zaščiten tradicionalni izraz.

Or. en

 

Predlog spremembe  184

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Če je tradicionalni izraz zaščiten s to uredbo, se registracija blagovne znamke, katere raba bi bila v nasprotju s členom 89c, oceni v skladu z Direktivo 2008/95/ES ali Uredbo (ES) št. 207/2009.

 

Blagovne znamke, registrirane v nasprotju s prvim pododstavkom, se na zahtevo razglasijo za neveljavne, v skladu z veljavnimi postopki iz Direktive 2008/95/ES ali Uredbe (ES) št. 207/2009.

 

Blagovna znamka, ki ustreza kateri od situacij iz člena 89c in ki je bila prijavljena, registrirana ali, če je ta možnost predvidena v ustrezni zakonodaji, pridobljena z uporabo na ozemlju Unije pred 4. majem 2002 ali pred dnem vložitve vloge za zaščito tradicionalnega izraza, se lahko še naprej uporablja in obnavlja kljub zaščiti tradicionalnega izraza. V takih primerih je dovoljena vzporedna uporaba tradicionalnega izraza in ustrezne blagovne znamke.

 

Ime se ne zaščiti kot tradicionalni izraz, če je zaradi ugleda in slovesa blagovne znamke verjetno, da bi taka zaščita zavedla potrošnika glede resničnega porekla, narave, značilnosti ali kakovosti vina.

Or. en

 

Predlog spremembe  185

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. Če se odda vloga za zaščito izraza, ki je popolna ali delna enakozvočnica tradicionalnega izraza, ki je že bil zaščiten v skladu s tem poglavjem, se pri zaščiti izraza ustrezno upošteva lokalna in tradicionalna raba ter možnost zamenjave. Enakozvočni izraz ki potrošnika zavede glede narave, kakovosti ali resničnega izvora izdelka, se ne registrira, tudi če je pravilen.

 

Uporaba zaščitenega enakozvočnega izraza je dovoljena samo, če se pozneje zaščiteni enakozvočni izraz v praksi dovolj razlikuje od že zaščitenega tradicionalnega izraza, pri čemer se upošteva, da je treba zagotoviti enako obravnavo pridelovalcev in preprečiti zavajanje potrošnika.

Or. en

 

Predlog spremembe  186

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1d. Vsaka država članica ali tretja država ali vsaka fizična ali pravna oseba s pravnim interesom lahko v dveh mesecih od dneva objave vloge Komisije ugovarja predlaganemu priznanju, tako da vloži zahtevo za ugovor.

Or. en

 

Predlog spremembe  187

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1e. Prosilec lahko prosi za odobritev spremembe tradicionalnega izraza, navedenega jezika, zadevnega vina ali zadevnih vin, povzetka opredelitve ali pogojev uporabe zadevnega tradicionalnega izraza.

Or. en

 

Predlog spremembe  188

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1 f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1f. Komisija lahko na podlagi ustrezno utemeljene zahteve države članice, tretje države ali fizične ali pravne osebe s pravnim interesom sprejme izvedbene akte, ki vsebujejo njeno odločitev o preklicu zaščite tradicionalnega izraza, če izraz ne ustreza več opredelitvi iz člena 89.

 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Or. en

 

Predlog spremembe  189

Predlog uredbe

Člen 89 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 89a

 

Pogoji za uporabo tradicionalnih izrazov

 

1. Izraz, ki ga je treba zaščititi, je bodisi:

 

(a) v uradnem ali regionalnem jeziku ali jezikih države članice ali tretje države, iz katere izraz izvira, ali

 

(b) v jeziku, ki se za ta izraz uporablja v trgovini.

 

2. Izraz, ki se uporablja v določenem jeziku, se nanaša na proizvode iz člena 69(1).

 

3. Izraz se registrira v njegovem izvirnem zapisu(-ih).

Or. en

 

Predlog spremembe  190

Predlog uredbe

Člen 89 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 89b

 

Pogoji veljavnosti

 

1. Priznanje tradicionalnega izraza se sprejme, če:

 

(a) je izraz le:

 

(i) ime, ki se tradicionalno uporablja v trgovini na velikem delu ozemlja EU ali zadevne tretje države za razlikovanje posameznih kategorij proizvodov vinske trte iz člena 69(1), ali

 

(ii) ime, ki se tradicionalno uporablja v trgovini najmanj na ozemlju zadevne države članice ali tretje države za razlikovanje posameznih kategorij proizvodov vinske trte iz člena 69(1);

 

(b) izraz:

 

(i) ni generičen,

 

(ii) opredeljuje in ureja ga zakonodaja države članice, ali

 

(iii) uporablja se ga pod pogoji, določenimi s predpisi, ki se uporabljajo za proizvajalce vina v zadevni tretji državi, vključno s tistimi, ki izhajajo iz reprezentativnih strokovnih organizacij.

 

2. V odstavku 1, točka (a) „tradicionalna uporaba“ pomeni:

 

(a) uporabo najmanj pet let v primeru izrazov, predloženih v jeziku ali jezikih iz člena 89a(1)(a);

 

(b) uporabo najmanj petnajst let primeru izrazov, predloženih v jeziku iz člena 89a(1)(b).

 

3. Za namene odstavka (1)(b)(i) „generičen“ pomeni, da je ime tradicionalnega izraza postalo obče ime zadevnega proizvoda vinske trte v Uniji, čeprav se nanaša na poseben postopek pridobivanja ali staranja ali na kakovost, barvo, vrsto kraja ali poseben dogodek, povezan z zgodovino proizvoda vinske trte.

 

4. Pogoj iz odstavka 1(b) tega člena se ne uporabljajo za tradicionalne izraze, navedene v členu 89(b).

Or. en

 

Predlog spremembe  191

Predlog uredbe

Člen 89 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 89c

 

Prosilci

 

1. Pristojni organi držav članic ali tretjih držav ali reprezentativne strokovne organizacije s sedežem v tretjih državah lahko pri Komisiji vložijo vlogo za zaščito tradicionalnih izrazov v smislu člena 89.

 

2. „Reprezentativna strokovna organizacija” je organizacija proizvajalcev ali združenje organizacij proizvajalcev, ki sprejmejo enake predpise in delujejo na zadevnem območju ali več zadevnih območjih označb porekla ali geografskih označb vina, če sta vanjo včlanjeni vsaj dve tretjini proizvajalcev na območju označbe porekla ali geografske označbe, na katerem deluje, ki predstavlja vsaj dve tretjini proizvodnje. Reprezentativna strokovna organizacija lahko vloži vlogo za zaščito le za vina, ki jih proizvaja.

Or. en

 

Predlog spremembe  192

Predlog uredbe

Člen 89 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 89d

 

Postopek priznanja

 

Vsako odločitev za zavrnitev ali priznanje zadevnega tradicionalnega izraza sprejme Komisija na podlagi razpoložljivih dokazov. Komisija preveri, če so izpolnjeni pogoji iz členov 89, 89a in 89b ali pogoji, predvideni v členu 90a(3) ali v členu 90.

 

Odločitev o zavrnitvi se sporoči vlagatelju zahtevka in organom države članice ali tretje države ali reprezentativni strokovni organizaciji s sedežem v zadevni tretji državi.

Or. en

 

Predlog spremembe  193

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) vložnike, ki lahko vložijo vlogo za zaščito tradicionalnega izraza;

črtano

Or. en

 

Predlog spremembe  194

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) podlage za ugovarjanje predlaganemu priznanju tradicionalnega izraza;

črtano

Or. en

 

Predlog spremembe  195

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 3 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) obseg zaščite, razmerje do blagovnih znamk, zaščitenih tradicionalnih izrazov, zaščitenih označb porekla ali geografskih označb, homonimov ali nekaterih imen vinske trte;

črtano

Or. en

 

Predlog spremembe  196

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 3 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) razloge za preklic tradicionalnega izraza;

črtano

Or. en

 

Predlog spremembe  197

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ob upoštevanju posebnih lastnosti trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami, lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pogoje, pod katerimi se tradicionalni izrazi lahko uporabljajo za proizvode iz tretjih držav, in določi odstopanja od člena 89.

4. Ob upoštevanju posebnih lastnosti trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami, lahko Komisija z odstopanjem od člena 89 sprejme delegirane akte, s katerimi določi pogoje, pod katerimi se tradicionalni izrazi lahko uporabljajo za proizvode iz tretjih držav, in določi odstopanja od člena 89.

Or. en

 

Predlog spremembe  198

Predlog uredbe

Člen 93 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo brez uporabe postopka iz člena 162(2) ali (3).

Or. en

 

Predlog spremembe  199

Predlog uredbe

Člen 95

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razen če ni drugače določeno s to uredbo, se za označevanje in predstavitev uporabljajo Direktiva 2008/95/ES, Direktiva Sveta 89/396/EGS, Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiva 2007/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

1. Razen če ni drugače določeno s to uredbo, se za označevanje in predstavitev uporabljajo Direktiva 2008/95/ES, Direktiva Sveta 89/396/EGS, Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiva 2007/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta.

 

Označevanja proizvodov iz točk 1 do 11, 13, 15 in 16 v delu II Priloge VI se ne sme dopolniti z drugimi oznakami kot z oznakami iz te uredbe, razen če izpolnjujejo zahteve iz člena 2(1)(a) Direktive 2000/13/ES.

 

1a. Če eden od proizvodov iz dela II Priloge VI te uredbe vsebuje eno ali več sestavin, naštetih v Prilogi IIIa Direktive 2000/13/ES, se te sestavine navedejo na etiketi za izrazom „vsebuje“.

 

V primeru sulfitov se lahko uporabljajo naslednje navedbe: „sulfiti“ in „žveplov dioksid“.

 

1b. Seznamu sestavin iz odstavka 1 se lahko doda uporaba piktograma. Komisija je v skladu s členom 160 pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov, ki določajo uporabo teh piktogramov.

Or. en

 

Predlog spremembe  200

Predlog uredbe

Člen 96 – odstavek 2

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od točke (a) odstavka 1 se lahko navedba kategorije proizvoda vinske trte izpusti za vina, katerih oznake vključujejo ime zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe.

2. Z odstopanjem od točke (a) odstavka 1 se lahko navedba kategorije proizvoda vinske trte izpusti za vina, katerih oznake vključujejo ime zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe, ter za kakovostna peneča vina, ki imajo na etiketi naveden izraz „Sekt“.

Or. en

 

Predlog spremembe  201

Predlog uredbe

Člen 96 – odstavek 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) kadar je na oznaki naveden tradicionalni izraz iz člena 89(a);

(a) kadar je na oznaki naveden tradicionalni izraz iz člena 89(1)(a) v skladu z zakonodajo države članice ali specifikacije proizvoda iz člena 71(2) te uredbe;

Or. en

 

Predlog spremembe  202

Predlog uredbe

Člen 99 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za zagotovitev skladnosti s horizontalnimi predpisi glede označevanja in predstavitve ter ob upoštevanju posebnosti vinskega sektorja lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme opredelitve pojmov, pravila in omejitve glede:

2. Za zagotovitev skladnosti s horizontalnimi predpisi glede označevanja in predstavitve ter ob upoštevanju posebnosti vinskega sektorja lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme pravila in omejitve glede:

Or. en

 

Predlog spremembe  203

Predlog uredbe

Člen 99 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Zaradi potrebe po upoštevanju posebnosti trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme odstopanja od tega oddelka glede trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami.

6. Zaradi potrebe po upoštevanju posebnosti trgovine med Unijo in nekaterimi tretjimi državami lahko Komisija z delegiranimi akti sprejme odstopanja od tega oddelka glede izvoza v nekatere tretje države.

Or. en

 

Predlog spremembe  204

Predlog uredbe

Člen 100 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 100a

 

Trajanje

 

Z izjemo člena 101(1), (2b), (2d) in (2e) ter člena 101a se ta oddelek uporablja do konca tržnega leta 2019/2020.

Or. en

 

Predlog spremembe  205

Predlog uredbe

Del II – naslov II – poglavje II – oddelek 1 – pododdelek 1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

PODODDELEK 1

 

POSEBNI UKREPI

Or. en

 

Predlog spremembe  206

Predlog uredbe

Člen 101

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 101

Člen 101

Sporazumi v sektorju sladkorja

Sporazumi v sektorju sladkorja

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in sladkornega trsa, vključno s predsetvenimi sporazumi o dobavi, urejajo pisni panožni sporazumi, sklenjeni med pridelovalci sladkorne pese in sladkornega trsa iz Unije in podjetji za proizvodnjo sladkorja iz Unije.

1. Pogoje za nakup sladkorne pese in sladkornega trsa, vključno s predsetvenimi pogodbami o dobavi, urejajo pisni panožni sporazumi, sklenjeni med pridelovalci sladkorne pese in sladkornega trsa iz Unije ali, v njihovem imenu, organizacijami, katerih člani so, na eni strani in podjetji za proizvodnjo sladkorja iz Unije ali, v njihovem imenu, organizacijami, katerih člani so, na drugi strani.

2. Ob upoštevanju posebnosti sektorja sladkorja je Komisija pooblaščena, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 160 o pogojih sporazumov iz odstavka 1 tega člena.

 

 

2a. V pogodbah o dobavi je treba pri količinah sladkorja, ki bodo proizvedene iz sladkorne pese, razlikovati med:

 

(a) kvotnim sladkorjem; ali

 

(b) izvenkvotnim sladkorjem.

 

2b. Vsako podjetje za proizvodnjo sladkorja predloži državi članici, v kateri proizvaja sladkor, naslednje informacije:

 

(a) količine sladkorne pese iz točke (a) odstavka 2a, za katere so sklenila predsetvene pogodbe o dobavi, ter vsebnost sladkorja, na kateri temeljijo te pogodbe;

 

(b) ustrezni ocenjeni donos.

 

Države članice lahko zahtevajo dodatne podatke.

 

2c. Podjetja za proizvodnjo sladkorja, ki niso podpisala predsetvenih pogodb o dobavi po najnižji ceni za kvotno sladkorno peso, kot je predvideno v členu 101g, za količino sladkorne pese, ki ustreza sladkorju, za katerega razpolagajo s kvoto, po potrebi prilagojeno glede na koeficient preventivnega umika, določen v skladu z drugim odstavkom člena 101d, plačajo vsaj najnižjo ceno za kvotno sladkorno peso za vso sladkorno peso, ki jo predelajo v sladkor.

 

2d. Panožni sporazumi lahko odstopajo od odstavkov 2a, 2b in 2c, če to odobri zadevna država članica.

 

2e. Če panožnih sporazumov ni, zadevna država članica sprejme potrebne ukrepe, skladne s to uredbo, da zavaruje interese zadevnih strani.

Or. en

 

Predlog spremembe  207

Predlog uredbe

Člen 101 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 101a

 

Poročanje o cenah na trgu za sladkor

 

Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi sistem za poročanje o cenah na trgu za sladkor, vključno z ureditvijo za objavo ravni cen na tem trgu. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2);

 

Sistem iz prvega odstavka temelji na informacijah, ki jih predložijo podjetja za proizvodnjo belega sladkorja ali drugi gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo s trgovino s sladkorjem. Te informacije se obravnavajo kot zaupne informacije.

 

Komisija zagotovi, da objavljeni podatki ne omogočajo prepoznavanja cen posameznih podjetij ali izvajalcev.

Or. en

 

Predlog spremembe  208

Predlog uredbe

Člen 101 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 101b

 

Proizvodna dajatev

 

1. Proizvodna dajatev se zaračunava do konca tržnega leta 2019/2020 za kvote za sladkor, izoglukozo in inulinski sirup, ki jih imajo podjetja za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa iz člena 101h, odstavek 2, ter za količine izvenkvotnega sladkorja, predvidene v členu 101l, odstavek 1, točka e.

 

2. Proizvodna dajatev se določi pri 12,00 EUR za tono kvotnega sladkorja in kvotnega inulinskega sirupa. Za izoglukozo se proizvodna dajatev določi pri 50 % dajatve, ki se uporablja za sladkor.

 

3. Skupno proizvodno dajatev, ki se plača v skladu z odstavkom 1, zaračuna država članica podjetjem na svojem ozemlju v skladu s kvoto, ki jo imajo v zadevnem tržnem letu.

 

Podjetja izvedejo plačila najpozneje do konca februarja ustreznega tržnega leta.

 

4. Podjetja za proizvodnjo sladkorja in inulinskega sirupa iz Unije lahko od pridelovalcev sladkorne pese ali sladkornega trsa ter dobaviteljev cikorije zahtevajo, da krijejo do 50 % zadevne proizvodne dajatve.

Or. en

 

Predlog spremembe  209

Predlog uredbe

Člen 101 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 101c

 

Proizvodno nadomestilo

 

1. Za proizvode, navedene v točkah (b) do (e) dela III Priloge I, se lahko do konca tržnega leta 2019/2020 dodeli proizvodno nadomestilo, če presežni sladkor ali uvoženi sladkor, presežna izoglukoza ali presežni inulinski sirup niso na voljo po ceni, ki ustreza svetovni ceni za proizvodnjo proizvodov iz člena 101m(2)(b) in (c).

 

2. Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi proizvodna nadomestila iz odstavka 1. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

 

3. Da bi se upoštevale posebne značilnosti trga za izvenkvotni sladkor v Uniji, se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 160, s katerimi se določijo pogoji za dodelitev proizvodnih nadomestil iz tega oddelka.

Or. en

 

Predlog spremembe  210

Predlog uredbe

Člen 101 d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 101d

 

Umik sladkorja

 

1. Ob upoštevanju potrebe po preprečitvi padca cen na notranjem trgu in reševanju stanja čezmerne proizvodnje, določene na podlagi predvidene bilance oskrbe, in ob upoštevanju obveznosti Unije, ki izhajajo iz sporazumov, sklenjenih v skladu s členom 218 Pogodbe, lahko Komisija sprejme izvedbene akte, ki vsebujejo odločitev,da se v določenem tržnem letu s trga umakne količina sladkorja ali izoglukoze, proizvedena v okviru kvote, ki presega prag, izračunan v skladu z odstavkom 2 tega člena.

 

V tem primeru se uvozi belega in surovega sladkorja iz vseh virov, ki niso pridržani za proizvodnjo enega od proizvodov iz člena 101m(2), v enakem sorazmerju umaknejo s trga Unije za zadevno tržno leto.

 

2. Prag za umik iz odstavka 1 se za vsako podjetje, ki razpolaga s kvoto, izračuna tako, da se njegova kvota pomnoži s koeficientom. Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi ta koeficient na podlagi pričakovanih tržnih gibanj, najpozneje do 28. februarja predhodnega tržnega leta .

 

Na podlagi posodobljenih tržnih gibanj lahko Komisija do 31. oktobra zadevnega tržnega leta sprejme izvedbene akte, ki vsebujejo njeno odločitev, da koeficient prilagodi ali, če v skladu s prvim pododstavkom ni bil določen noben koeficient, da koeficient določi.

 

3. Vsako podjetje, ki mu je bila dodeljena kvota, do začetka naslednjega tržnega leta na svoje stroške skladišči sladkor, ki je bil proizveden v okviru kvote in presega prag, izračunan v skladu z odstavkom 2. Količine sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa, umaknjene v tržnem letu, se obravnavajo kot prve količine, proizvedene v okviru kvote, za naslednje tržno leto.

 

Z odstopanjem od prvega pododstavka lahko Komisija ob upoštevanju pričakovanih gibanj na trgu sladkorja sprejme izvedbene akte, ki vsebujejo njeno odločitev, da se v tekočem in/ali naslednjem tržnem letu ves umaknjeni sladkor, izoglukoza ali inulinski sirup ali del umaknjenega sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa šteje za:

 

(a) presežni sladkor, izoglukozo ali inulinski sirup, ki je na voljo za spremembo v industrijski sladkor, izoglukozo ali inulinski sirup ali

 

(b) začasno proizvodno kvoto, katere del se lahko ob upoštevanju obveznosti Unije iz sporazumov, sklenjenih na podlagi člena 218 Pogodbe, rezervira za izvoz.

 

4. Če je dobava sladkorja v Uniji neprimerna, lahko Komisija sprejme izvedbene akte, ki vsebujejo njeno odločitev, da se določena količina umaknjenega sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa proda na trgu Unije pred koncem obdobja umika.

 

5. Če se umaknjeni sladkor obravnava kot prva količina sladkorja, proizvedena v okviru kvote za naslednje tržno leto, se pridelovalcem sladkorne pese izplača minimalna cena, ki je v veljavi v tistem tržnem letu.

 

Zahteve iz člena 101g glede minimalne cene se ne uporabljajo, če je umaknjeni sladkor spremenjen v industrijski sladkor ali izvožen v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 3 tega člena.

 

Če se umaknjeni sladkor v skladu z odstavkom 4 proda na trgu Unije pred koncem obdobja umika, se pridelovalcem sladkorne pese izplača najnižja cena, ki je v veljavi v tekočem tržnem letu.

 

6. Izvedbeni akti iz tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Or. en

 

Predlog spremembe  211

Predlog uredbe

Člen 101 da (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 101da

 

Začasni mehanizem upravljanja trga

 

Brez poseganja v sporazume, sklenjene v skladu s členom 218 Pogodbe, in do konca režima kvot lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi aktivira začasni mehanizem upravljanja trga z namenom odprave resnih tržnih neravnovesij in sproži naslednje ukrepe:

 

– sprostitev izvenkvotnega sladkorja na notranji trg, pri čemer bi veljali isti pogoji kot za kvotni sladkor, kot je opisano v členu 101l(1)(e); ter

 

– opustitev uvoznih dajatev, zlasti ko podatki Evropske komisije za uvožen surovi in beli sladkor dosežejo raven pod 3 milijoni ton za tržno leto, kot je opisano v členu 130b.

 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 162(2).

Or. en

 

Predlog spremembe  212

Predlog uredbe

Člen 101 e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 101e

 

Prenos pooblastil

 

Da se upoštevajo posebne značilnosti sektorja sladkorja in zagotovi ustrezno upoštevanje interesov vseh strani ter glede na to, da je treba preprečiti morebitne motnje trga, lahko Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 160, s katerimi uvede pravila o:

 

(a) pogodbah o dobavi in nakupnih pogojih iz člena 101(1);

 

(b) merilih, ki jih uporabijo podjetja za proizvodnjo sladkorja pri dodelitvi količin sladkorne pese prodajalcem sladkorne pese, ki jih bodo zajemale predsetvene pogodbe o dobavi iz člena 101(2b);

 

(c) začasnem mehanizmu upravljanja trga iz člena 101da, na podlagi napovedane bilance oskrbe, ki vključuje pogoje, pod katerimi se izvenkvotni sladkor iz člena 101l(1)(e) sprosti na notranji trg, pri čemer veljajo isti pogoji kot za kvotni sladkor.

Or. en

 

Predlog spremembe  213

Predlog uredbe

Del II – naslov II – poglavje II – oddelek 1 – pododdelek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

PODODDELEK 1a

 

SISTEM REGULACIJE PROIZVODNJE

Or. en

 

Predlog spremembe  214

Predlog uredbe

Člen 101 f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 101f

 

Kvote v sektorju sladkorja

 

1. Sistem kvot oziroma omejitev kvot se uporablja za sladkor, izoglukozo in inulinski sirup.

 

2. Glede sistema kvot iz odstavka 1 tega člena, če proizvajalec preseže ustrezno kvoto in za sladkor ne uporabi presežnih količin iz člena 101l, se za take količine plača presežna dajatev v skladu s pogoji iz členov 101l do 101o.

Or. en

 

Predlog spremembe  215

Predlog uredbe

Člen 101 g (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 101g

 

Minimalna cena sladkorne pese

 

1. Minimalna cena za sladkorno peso iz kvote je 26,29 EUR na tono do konca tržnega leta 2019/2020.

 

2. Najnižja cena iz odstavka 1 velja za sladkorno peso standardne kakovosti, določene v delu B Priloge III.

 

3. Podjetja za proizvodnjo sladkorja morajo pri nakupu kvotne sladkorne pese, ki je primerna za predelavo v sladkor in namenjena za predelavo v kvotni sladkor, plačati vsaj najnižjo ceno, prilagojeno navzgor ali navzdol, zato da se lahko dovolijo odstopanja od standardne kakovosti.

 

Za prilagoditev cen v primeru, ko se dejanska kakovost sladkorne pese razlikuje od standardne kakovosti, se povečanja in znižanja iz prvega pododstavka uporabljajo v skladu s pravili, ki jih Komisija določi z delegiranimi akti na podlagi člena 101p(5).

 

4. Za količine sladkorne pese, ki ustrezajo količinam industrijskega sladkorja ali presežnega sladkorja, za katere velja presežna dajatev iz člena 101o, zadevno podjetje za proizvodnjo sladkorja prilagodi nabavno ceno tako, da je vsaj enaka najnižji ceni za kvotno sladkorno peso.

Or. en

 

Predlog spremembe  216

Predlog uredbe

Člen 101 h (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 101h

 

Dodelitev kvot

 

1. Kvote za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa na nacionalni in regionalni ravni so določene v Prilogi IIIb.

 

Z odstopanjem od pododstavka 1 lahko Komisija sprejme izvedbene akte brez uporabe člena 162(2) ali (3) in na zahtevo zadevnih držav članic dodeli kvote državam članicam, ki so se v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 320/2006, odpovedale svoji celotni kvoti. Za namen tega pododstavka Komisija pri oceni zahteve države članice ne upošteva kvot, dodeljenih podjetjem, ki imajo sedež v najbolj oddaljenih regijah Unije.

 

2. Države članice dodelijo kvoto vsakemu podjetju za proizvodnjo sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa, ki ima sedež na njihovem ozemlju in je odobreno v skladu s členom 101(i).

 

Za vsako podjetje je dodeljena kvota enaka kvoti iz Uredbe (ES) št. 513/2010, ki je bila dodeljena podjetju za tržno leto 2010/2011.

 

3. Kadar je kvota dodeljena podjetju za proizvodnjo sladkorja, ki ima več kot en proizvodni obrat, države članice sprejmejo ukrepe, za katere menijo, da so potrebni za ustrezno upoštevanje interesov pridelovalcev sladkorne pese in sladkornega trsa.

Or. en

 

Predlog spremembe  217

Predlog uredbe

Člen 101 i (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 101i

 

Odobrena podjetja