Förfarande : 2011/0281(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0080/2013

Ingivna texter :

B7-0080/2013

Debatter :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Omröstningar :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0085

FÖRSLAG TILL BESLUT OM INLEDANDE AV OCH MANDAT FÖR INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR
PDF 829kWORD 2887k
11.2.2013
PE503.601v02-00
 
B7-0080/2013

i enlighet med artiklarna 70.2 och 70a i arbetsordningen


om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (COM(2011)0626 – C7‑0339/2011 – COM (2012)0535 – C7‑0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP))


Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (*)
(*) Förhandlingsgrupp: Ordföranden, föredraganden och skuggföredragandena

Förslag till Europaparlamentets beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) (COM(2011)0626 – C7 0339/2011 – COM (2012)0535 – C7 0310/2012 – 2011/0281(COD)2013/2529(RSP))    
B7-0080/2013

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av förslaget från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

–   med beaktande av artiklarna 70.2 och 70a i arbetsordningen.

–   med beaktande av att den finansieringsram som specificeras i lagstiftningsförslaget endast är en vägledning för den lagstiftande myndigheten och att denna ram inte kan fastställas förrän en överenskommelse nåtts om förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020.

Europaparlamentet beslutar att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande mandat:

MANDAT

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Beaktandeled 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av revisionsrättens yttrande1,

 

____________________

 

EUT C … Ännu inte offentliggjort i EUT.

Or. en

 

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Beaktandeled 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

med beaktande av Regionkommitténs yttrande1,

 

____________________

 

1 EUT C 225, 27.7.2012.

Or. en

 

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) I kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell balans anges vilka utmaningar som den gemensamma jordbrukspolitiken kan komma att ställas inför efter 2013 och det fastställs mål och riktlinjer för denna. Mot bakgrund av de diskussioner som hållits kring meddelandet bör den gemensamma jordbrukspolitiken reformeras med verkan från och med den 1 januari 2014. Reformen bör omfatta alla grundförordningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken, även rådets förordning (EU) nr [KOM(2010)799] av den […] om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”). Med tanke på dessa ändringars omfattning bör förordning ((EU) nr [KOM(2010)799] upphävas och ersättas med en ny förordning om en samlad marknadsordning. Reformen bör dessutom i görligaste mån innebära att bestämmelserna harmoniseras, strömlinjeformas och förenklas, särskilt de bestämmelser som omfattar mer än en jordbrukssektor, bland annat genom att det säkras att kommissionen kan ändra icke väsentliga delar av åtgärder genom delegerade akter.

(1) I kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén med titeln Den gemensamma jordbrukspolitiken mot 2020: Att klara framtidens utmaningar i fråga om livsmedel, naturresurser och territoriell balans anges vilka utmaningar som den gemensamma jordbrukspolitiken kan komma att ställas inför efter 2013 och det fastställs mål och riktlinjer för denna. Mot bakgrund av de diskussioner som hållits kring meddelandet bör den gemensamma jordbrukspolitiken reformeras med verkan från och med den 1 januari 2014. Reformen bör omfatta alla grundförordningar inom den gemensamma jordbrukspolitiken, även rådets förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”). Med tanke på dessa ändringars omfattning bör förordning (EG) nr 1234/2007 upphävas och ersättas med en ny förordning om en samlad marknadsordning. Reformen bör dessutom i görligaste mån innebära att bestämmelserna harmoniseras, strömlinjeformas och förenklas, särskilt de bestämmelser som omfattar mer än en jordbrukssektor, bland annat genom att det säkras att kommissionen kan ändra icke väsentliga delar av åtgärder genom delegerade akter. Dessutom bör reformen följa samma riktning som tidigare reformer, mot större konkurrenskraft och marknadsinriktning.

Or. en

 

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Tillämpningen av denna förordning bör vara förenlig med målen för utvecklingssamarbetet i EU:s policyram för en tryggad livsmedelsförsörjning (COM(2010)0127), och man bör framför allt säkerställa att åtgärder som vidtas inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken inte äventyrar kapaciteten för livsmedelsproduktion och den långsiktiga livsmedelsförsörjningen i utvecklingsländerna eller deras befolkningars förmåga att livnära sig själva, samtidigt som målen i unionens politik för utvecklingssamarbete uppfylls enligt artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Or. en

 

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) Ett huvudmål för den gemensamma jordbrukspolitiken bör vara att garantera tryggad livsmedelsförsörjning och livsmedelssuveränitet i medlemsstaterna, och det finns därför ett behov, när det gäller produktion, av reglering och distributionsnät för att länder och regioner ska kunna utveckla sin produktion på ett sätt som, i så hög grad som möjligt, gör det möjligt för dem att tillgodose sina behov. Dessutom är det mycket viktigt att justera styrkeförhållandena till förmån för producenterna i livsmedelskedjan.

Or. en

 

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt, i god tid och på rätt sätt till Europaparlamentet och rådet.

(2) I syfte att säkerställa att det system som inrättas genom denna förordning fungerar väl bör befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen, för att kommissionen ska kunna komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av denna förordning. Det bör fastställas vilka delar som kan bli föremål för denna befogenhet samt vilka villkor som ska gälla för denna delegering. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt, i god tid och på rätt sätt till Europaparlamentet och rådet.

Or. en

 

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Enligt artikel 43.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat fördraget) ska rådet besluta om åtgärder om fastställande av priser, avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar. Av tydlighetsskäl bör denna förordning, när artikel 43.3 i fördraget är tillämplig, uttryckligen hänvisa till det faktum att rådet kommer att besluta om åtgärder på den grunden.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Denna förordning bör innehålla alla grundläggande delar i den samlade marknadsordningen. Fastställandet av priser, avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar är i vissa fall oupplösligt förbundet med dessa grundläggande delar.

(4) Denna förordning bör innehålla alla grundläggande delar i den samlade marknadsordningen. Fastställandet av priser, avgifter, stöd och kvantitativa begränsningar är i allmänhet oupplösligt förbundet med dessa grundläggande delar.

Or. en

 

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Kommissionens fastställda mål för den framtida gemensamma jordbrukspolitiken bör följas när det gäller hållbar förvaltning av naturresurserna, livsmedelssäkerhet, en jordbruksverksamhet i hela EU, balanserad territoriell utveckling, konkurrenskraft för europeiska jordbruksprodukter och en förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

 

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) Det är särskilt viktigt att förenkla de administrativa bestämmelserna för jordbrukare när det gäller tillämpningen av den gemensamma jordbrukspolitiken, dock utan att detta leder till en alltför stor likriktning av kriterierna som inte tar hänsyn till de regionala och lokala särdragen.

Or. en

 

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) I denna förordning och andra rättsakter som antas på grundval av artikel 43 i fördraget används de varubeskrivningar och hänvisningar till rubriker och underrubriker som anges i Kombinerade nomenklaturen. Om Gemensamma tulltaxans nomenklatur ändras kan det komma att krävas tekniska ändringar av de berörda rättsakterna. Kommissionen bör ges befogenhet att anta genomförandeåtgärder avseende sådana ändringar. För klarhetens och enkelhetens skull bör den förordning genom vilken kommissionen för närvarande ges den befogenheten, dvs. rådets förordning (EEG) nr 234/79 av den 5 februari 1979 om förfarandet vid anpassning av Gemensamma tulltaxans nomenklatur för jordbruksprodukter, upphöra att gälla och befogenheten bör skrivas in i denna förordning.

(7) I denna förordning hänvisas till de varubeskrivningar och hänvisningar till rubriker och underrubriker som anges i Kombinerade nomenklaturen. Om Gemensamma tulltaxans nomenklatur ändras kan det komma att krävas tekniska ändringar av denna förordning. Kommissionen bör delegeras befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget. För klarhetens och enkelhetens skull bör den förordning genom vilken kommissionen för närvarande ges den befogenheten, dvs. rådets förordning (EEG) nr 234/79 av den 5 februari 1979 om förfarandet vid anpassning av Gemensamma tulltaxans nomenklatur för jordbruksprodukter, upphöra att gälla och ett nytt anpassningsförfarande bör skrivas in i denna förordning.

Or. en

 

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Mot bakgrund av de särdrag som kännetecknar sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa regleringsårens löptid för sådana produkter.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Offentlig intervention på marknaden som en nödåtgärd bör endast inledas för att stabilisera en extrem prisvolatilitet till följd av ett tillfälligt utbudsöverskott på den europeiska marknaden. Åtgärden bör inte användas för att stabilisera en strukturell överproduktion.

Or. en

 

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Av tydlighets- och öppenhetsskäl bör bestämmelserna ingå i en gemensam struktur, samtidigt som man bibehåller politiken inom varje sektor. Det är därför lämpligt att göra åtskillnad mellan referenspriser och interventionspriser och att fastställa en definition av sistnämnda priser varvid det särskilt bör klargöras att det endast är interventionspriserna för offentlig intervention som motsvarar de tillämpade administrativa priser som avses i punkt 8 första meningen i bilaga 3 till WTO-avtalet om jordbruk (dvs. prisstödet). Det bör påpekas att begreppet marknadsintervention omfattar både offentlig intervention och andra former av intervention som inte använder förutfastställda priser.

(13) Av tydlighets- och öppenhetsskäl bör bestämmelserna ingå i en gemensam struktur, samtidigt som man bibehåller politiken inom varje sektor. Det är därför lämpligt att göra åtskillnad mellan referenspriser och interventionspriser och att fastställa en definition av sistnämnda priser varvid det särskilt bör klargöras att det endast är interventionspriserna för offentlig intervention som motsvarar de tillämpade administrativa priser som avses i punkt 8 första meningen i bilaga 3 till WTO-avtalet om jordbruk (dvs. prisstödet). Det bör även påpekas att begreppet marknadsintervention omfattar både offentlig intervention och hjälp till privat lagring samt andra former av intervention som inte, helt eller delvis, använder förut fastställda priser.

Or. en

 

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Mot bakgrund av praxis och erfarenheter inom tidigare gemensamma organisationer av marknaden bör interventionssystemet på lämpligt sätt för varje berörd sektor finnas att tillgå under vissa perioder av året och intervention bör under sådana perioder inledas antingen på permanent bas eller beroende på marknadspriserna.

(14) Mot bakgrund av praxis och erfarenheter inom tidigare gemensamma organisationer av marknaden bör det offentliga interventionssystemet på lämpligt sätt för varje berörd sektor finnas att tillgå, närhelst det finns ett uppenbart behov, och intervention bör inledas antingen på permanent bas eller beroende på marknadspriserna.

Or. en

 

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 16

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) I denna förordning bör det föreskrivas en möjlighet att avyttra produkter som köpts upp inom ramen för offentlig intervention. Sådana åtgärder bör vidtas på ett sådant sätt att det inte uppstår några störningar på marknaden och så att köparna garanteras lika tillträde till varorna och likabehandling.

(16) I denna förordning bör det föreskrivas en möjlighet att avyttra produkter som köpts upp inom ramen för offentlig intervention. Sådana åtgärder bör vidtas på ett sådant sätt att det inte uppstår några störningar på marknaden, så att köparna garanteras lika tillträde till varorna och likabehandling och så att produkter kan tillhandahållas för ordningen för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen.

Or. en

 

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Unionens skalor för klassificering av slaktkroppar i sektorerna för nöt- och kalvkött, griskött samt får- och getkött är väsentliga för prisnoteringar och tillämpningen av interventionsbestämmelser inom dessa sektorer. De är dessutom i linje med målet att förbättra öppenheten och insynen på marknaden.

Or. en

 

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 16b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b) Stödet till privat lagring bör uppnå målet att stabilisera marknaderna och bidra till en skälig levnadsstandard för jordbruksbefolkningen. Det bör därför inte aktiveras endast genom indikatorer med koppling till marknadspriser utan även vid särskilt svåra ekonomiska situationer på marknaderna, i synnerhet situationer som i stor utsträckning påverkar jordbruksproducenternas vinstmarginaler.

Or. en

 

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 22

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) För att sörja för standardisering av hur de olika produkterna presenteras i syfte att förbättra insynen på marknaden, prisnoteringarna och tillämpningen av interventionsåtgärder som offentlig intervention och privat lagring bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller unionens skalor för klassificering av slaktkroppar i sektorerna för nöt- och kalvkött, griskött samt får- och getkött.

(22) För att sörja för standardisering av hur de olika produkterna presenteras i syfte att förbättra insynen på marknaden, prisnoteringarna och tillämpningen av interventionsåtgärder som offentlig intervention och privat lagring och ta hänsyn till särdragen inom unionen samt den tekniska utvecklingen och behoven inom vissa sektorer, bör befogenhet att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen för att anpassa och uppdatera unionens skalor för klassificering av slaktkroppar inom sektorerna för nöt- och kalvkött, griskött samt får- och getkött.

Or. en

 

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a) För att stärka och komplettera de befintliga redskapen för förvaltning av marknaderna och säkerställa att de fungerar väl bör ett instrument för privat förvaltning av utbudet och samordning av de olika aktörerna införas. Med hjälp av detta instrument bör erkända sammanslutningar av producentorganisationer av lämplig marknadsstorlek kunna dra tillbaka en produkt under regleringsåret.

Or. en

 

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 23b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23b) I syfte att undvika att instrumentet motverkar den gemensamma jordbrukspolitikens mål eller stör den gemensamma marknadens funktion bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av bestämmelser för instrumentets funktion och aktivering. För att säkerställa att instrumentet är förenligt med unionslagstiftningen bör dessutom befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på bestämmelserna om finansieringen av instrumentet, inbegripet i sådana fall då kommissionen anser det vara lämpligt att bevilja stöd till privat lagring.

Or. en

 

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Barns konsumtion av frukt, grönsaker och mjölkprodukter bör främjas, bland annat genom att man varaktigt ökar andelen frukt och grönsaker i barns kosthållning i den ålder då deras matvanor grundläggs. Det är därför lämpligt att främja unionsstöd för finansiering eller medfinansiering av utdelning till skolbarn av sådana produkter.

(25) För att motivera barn att skaffa sig sunda matvanor bör de uppmuntras att äta frukt, grönsaker och mjölkprodukter, bland annat genom att man varaktigt ökar andelen av dessa produkter i deras kosthållning i den ålder då deras matvanor grundläggs. Det är därför lämpligt att främja unionsstöd för finansiering eller medfinansiering av utdelning till barn i skolor, förskolor och kringaktiviteter av sådana produkter. Dessa program bör också bidra till att nå den gemensamma jordbrukspolitikens mål, däribland öka jordbruksinkomsterna, stabilisera marknaderna och trygga försörjningen både nu och i framtiden.

Or. en

 

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) För att garantera en sund budgetförvaltning av ordningarna bör det antas lämpliga bestämmelser för var och en av dessa. Unionsstöd bör inte användas istället för nationell finansiering av befintliga nationella program för frukt i skolan. Mot bakgrund av budgetrestriktionerna bör medlemsstaterna dock kunna ersätta sina ekonomiska bidrag till ordningarna med bidrag från den privata sektorn. För att se till att skolfruktsprogrammen är effektiva bör medlemsstaterna införa kompletterande åtgärder och för dessa bör medlemsstaterna tillåtas bevilja nationellt stöd.

(26) För att garantera en sund budgetförvaltning av ordningarna bör det antas lämpliga bestämmelser för var och en av dessa. Unionsstöd bör inte användas i stället för nationell finansiering av befintliga nationella program för frukt, grönsaker och mjölkprodukter i skolan. Mot bakgrund av budgetrestriktionerna bör medlemsstaterna dock kunna ersätta sina ekonomiska bidrag till dessa eventuella nationella program för frukt och grönsaker i skolan med bidrag från den privata sektorn. För att se till att programmen för frukt och grönsaker i skolan är effektiva bör medlemsstaterna införa kompletterande åtgärder och för dessa bör medlemsstaterna tillåtas bevilja nationellt stöd.

Or. en

 

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) För att främja hälsosamma matvanor hos barn, för att säkra att EU-medlen används på ett effektivt och målinriktat sätt och för att sprida kunskap om programmet för frukt i skolan bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen, när det gäller att fastställa vilka produkter som inte berättigar till stöd från programmet, programmets målgrupp, de nationella eller regionala strategier som medlemsstaterna ska utarbeta för att få ta del av stödet, inklusive kompletterande åtgärder, bestämmelser för godkännande och urval av de sökande, objektiva kriterier för fördelningen av stöd mellan medlemsstaterna, preliminär fördelning av stöd mellan medlemsstaterna, metoden för omfördelning av stöd mellan medlemsstaterna utifrån de ansökningar som har inkommit, de stödberättigande utgifterna, inklusive möjligheten att fastställa ett totalt maxbelopp för de utgifterna, samt villkor enligt vilka stödmottagarna åläggs att offentliggöra unionsstödet.

(27) För att säkerställa att genomförandet av programmet motsvarar de fastställda målen på ett effektivt sätt, för att säkra att EU-medlen används på ett effektivt och målinriktat sätt och för att sprida kunskap om stödprogrammet för frukt och grönsaker i skolan bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen, när dt gäller att fastställa vilka produkter som inte berättigar till stöd från programmet, programmets målgrupp, de nationella eller regionala strategier som medlemsstaterna ska utarbeta för att få ta del av stödet, inklusive kompletterande åtgärder, bestämmelser för godkännande och urval av de sökande, tilläggskriterier med utgångspunkt från den preliminära fördelningen av stöd mellan medlemsstaterna och metoden för omfördelning av stöd mellan medlemsstaterna utifrån de ansökningar som har inkommit, de stödberättigande utgifterna, inklusive möjligheten att fastställa ett totalt maxbelopp för de utgifterna, bestämmelser om övervakning och utvärdering, och för att bestämma villkoren för medlemsstaternas offentliggörande av deltagandet i stödprogrammet och meddelande om att det subventioneras av unionen.

Or. en

 

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) För att ta hänsyn till hur konsumtionsmönstren för mejeriprodukter utvecklas och till innovationer och utvecklingen på marknaden för mejeriprodukter, för att säkerställa att det är rätt stödmottagare och sökande som kommer ifråga för stödet och för att sprida kunskap om stödordningen bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen, avseende programmet för mjölk i skolan, när det gäller att fastställa vilka produkter som berättigar till stöd från programmet, de nationella eller regionala strategier som medlemsstaterna ska utarbeta för att få ta del av stödet, programmets målgrupp, villkor för beviljande av stöd, bestämmelser om att en säkerhet ska ställas som garanti för genomförandet när det betalas ut ett förskott på stödet, bestämmelser om övervakning och utvärdering, samt villkor enligt vilka skolorna åläggs att offentliggöra unionsstödet.

(28) För att säkerställa att genomförandet av programmet motsvarar de fastställda målen på ett effektivt sätt, för att säkerställa att det är rätt stödmottagare och sökande som kommer ifråga för stödet och för att sprida kunskap om stödprogrammet bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen, avseende programmet för mjölk i skolan, när det gäller att fastställa vilka produkter som berättigar till stöd från programmet, de nationella eller regionala strategier som medlemsstaterna ska utarbeta för att få ta del av stödet, programmets målgrupp, bestämmelser för godkännande och urval av de sökande, villkor för beviljande av stöd, bestämmelser om att en säkerhet ska ställas som garanti för genomförandet när det betalas ut ett förskott på stödet, bestämmelser om övervakning och utvärdering, och för att bestämma villkoren för medlemsstaternas offentliggörande av deltagandet i stödprogrammet och meddelande om att det subventioneras av unionen.

Or. en

 

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a) Kommissionen bör överväga att föreslå program för främjande av skolbarns konsumtion av andra produkter än frukt och grönsaker och mjölkprodukter.

Or. en

 

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 29

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) Ordningen för stöd till producentorganisationer för humleproducenter utnyttjas endast i en medlemsstat. För att skapa flexibilitet och harmonisera politiken för sektorn med andra sektorer bör stödordningen avslutas och producentorganisationerna bör ges möjlighet att få stöd inom ramen för åtgärderna för landsbygdsutveckling.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) För att garantera att stödet till aktörsorganisationerna för olivolja och bordsoliver uppfyller målet att förbättra produktionskvaliteten på olivolja och bordsoliver och för att säkra att aktörsorganisationerna uppfyller sina åligganden bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa enligt vilka villkor aktörsorganisationerna bör godkännas för stödordningen, villkor för tillfällig och definitiv indragning av det godkännandet, vilka åtgärder som kan komma i fråga för unionsfinansiering, fördelningen av unionsfinansiering till särskilda åtgärder, verksamheter och kostnader som inte berättigar till unionsfinansiering, samt villkor för urval och godkännande av arbetsprogrammen och för den säkerhet som ska ställas.

(31) För att garantera att stödet till aktörsorganisationerna för olivolja och bordsoliver uppfyller målet att förbättra produktionskvaliteten på olivolja och bordsoliver och för att säkra att producent- och branschorganisationerna uppfyller sina åligganden bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa enligt vilka villkor producent- och branschorganisationerna bör godkännas för stödprogrammet, villkor för avslag, tillfällig och definitiv indragning av det godkännandet, närmare uppgifter om vilka åtgärder som kan komma i fråga för unionsfinansiering, fördelningen av unionsfinansiering till särskilda åtgärder, verksamheter och kostnader som inte berättigar till unionsfinansiering, samt villkor för urval och godkännande av urval och godkännande av arbetsprogrammen och för den säkerhet som ska ställas.

Or. en

 

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Skäl 32

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) I denna förordning görs åtskillnad mellan å ena sidan frukt och grönsaker, vilket inbegriper frukt och grönsaker för saluföring och frukt och grönsaker avsedda för bearbetning, och å andra sidan bearbetad frukt och bearbetade grönsaker. Reglerna för producentorganisationer, verksamhetsprogram och unionens ekonomiska stöd gäller endast frukt och grönsaker och frukt och grönsaker som endast är avsedda för bearbetning.

(32) I denna förordning görs åtskillnad mellan å ena sidan frukt och grönsaker, vilket inbegriper frukt och grönsaker för saluföring som färskvaror och frukt och grönsaker avsedda för bearbetning, och å andra sidan bearbetad frukt och bearbetade grönsaker.

Or. en

 

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) För att förbättra effektiviteten för de operativa programmen inom frukt- och grönsakssektorn, särskilt för förebyggande åtgärder och åtgärder för krishantering, bör de genomföras i strukturer av lämplig marknadsstorlek. Sammanslutningar av producentorganisationer bör därför uppmuntras att lägga fram och förvalta, helt eller delvis, operativa program och åtgärder för förebyggande och krishantering.

Or. en

 

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Skäl 35

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) Stöd till etablering av producentgrupper bör beviljas inom alla sektorer i alla medlemsstater inom ramen för politiken för landsbygdsutveckling, varför det specifika stödet inom frukt- och grönsakssektorn bör upphöra.

(35) Stöd till etablering av producentgrupper bör beviljas inom alla sektorer i alla medlemsstater inom ramen för politiken för landsbygdsutveckling, varför det specifika stödet till bildande av dessa grupper inom frukt- och grönsakssektorn bör upphöra. Detta stöd bör inte snedvrida konkurrensvillkoren för jordbrukare och deras producentorganisationer på den inre marknaden.

Or. en

 

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Skäl 40

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) En viktig stödberättigad åtgärd i nationella stödprogram bör vara säljfrämjande och saluföring av vin från unionen i tredjeland. Verksamheter inriktade på omstrukturering och omställning bör även fortsättningsvis finansieras på grund av de positiva strukturella verkningarna på vinsektorn. Investeringar i vinsektorn som är inriktade på att förbättra företagens ekonomiska resultat bör också stödjas. Stöd till destillation av biprodukter bör vara en åtgärd som står till förfogande för medlemsstater som önskar använda ett sådant instrument för att säkerställa vinkvaliteten och samtidigt skydda miljön.

(40) En viktig stödberättigad åtgärd i nationella stödprogram bör vara säljfrämjande och saluföring av vin från unionen i unionen och i tredjeland. På grund av den stora betydelsen för konkurrenskraften inom EU:s vinsektor bör ett stöd även finnas till forsknings- och utvecklingsverksamhet. Verksamheter inriktade på omstrukturering och omställning bör även fortsättningsvis finansieras på grund av de positiva strukturella verkningarna på vinsektorn. Investeringar i vinsektorn som är inriktade på att förbättra företagens ekonomiska resultat bör också stödjas. Stöd till destillation av biprodukter bör vara en åtgärd som står till förfogande för medlemsstater som önskar använda ett sådant instrument för att säkerställa vinkvaliteten och samtidigt skydda miljön.

Or. en

 

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Skäl 42

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42) Bestämmelserna om stöd till vinodlare i form av stödrättigheter som fastställs av medlemsstaterna har gjorts slutgiltiga. Det enda sådant stöd som får beviljas är således stöd som medlemsstaterna fattar beslut om senast den 1 december 2013 enligt artikel 137 i förordning (EU) nr [KOM(2010)799] på de villkor som anges i den artikeln.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Skäl 43

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43) För att säkerställa att syftena med stödprogrammen för vin uppfylls och att EU-fonderna används målinriktat, bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller regler för ansvaret för utgifterna från den dag då stödprogrammen eller ändringar av dessa inkommer till den dag de börjar gälla, urvalskriterier för vilka stödåtgärder som kan komma i fråga, stödberättigande utgifter och åtgärder, ej stödberättigande åtgärder och högsta stödnivå per åtgärd, ändringar av stödprogram som har börjat gälla, krav och trösklar i samband med förskottsutbetalningar, inklusive kravet på en säkerhet vid förskott, allmänna bestämmelser och definitioner rörande tillämpningen av stödprogrammen, åtgärder för att undvika att stödåtgärderna missbrukas och att projekt dubbelfinansieras, de villkor enligt vilka producenterna ska dra tillbaka biprodukterna från vinframställning och undantag från detta krav för att undvika ytterligare administration, och bestämmelser rörande frivillig certifiering av destillerier, krav som medlemsstaterna ska iaktta i samband med genomförandet av stödåtgärderna, liksom begränsningar i syfte att garantera förenlighet med stödåtgärdernas tillämpningsområde, samt regler om betalningar till stödmottagare, inklusive betalningar via försäkringsmäklare.

(43) För att säkerställa att syftena med stödprogrammen för vin uppfylls och att EU-fonderna används målinriktat, bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller regler för ansvaret för utgifterna från den dag då stödprogrammen eller ändringar av dessa inkommer till den dag de börjar gälla, urvalskriterier för vilka stödåtgärder som kan komma i fråga, stödberättigande utgifter och åtgärder, ej stödberättigande åtgärder och högsta stödnivå per åtgärd, ändringar av stödprogram som har börjat gälla, krav och trösklar i samband med förskottsutbetalningar, inklusive kravet på en säkerhet vid förskott, åtgärder för att undvika att stödåtgärderna missbrukas och att projekt dubbelfinansieras, de villkor enligt vilka producenterna ska dra tillbaka biprodukterna från vinframställning och undantag från detta krav för att undvika ytterligare administration, och bestämmelser rörande frivillig certifiering av destillerier, krav som medlemsstaterna ska iaktta i samband med genomförandet av stödåtgärderna, liksom begränsningar i syfte att garantera förenlighet med stödåtgärdernas tillämpningsområde, samt regler om betalningar till stödmottagare, inklusive betalningar via försäkringsmäklare.

Or. en

 

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Skäl 44

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44) Biodling kännetecknas av skillnader i produktionsvillkor och avkastning samt spridning och mångfald i fråga om ekonomiska aktörer, både på produktions- och saluföringsnivå. Med tanke på varroasjukans utbredning i flera medlemsstater under de senaste åren och de problem som sjukdomen medför för honungsproduktionen krävs det fortfarande åtgärder på unionsnivå, eftersom sjukdomen inte kan utrotas helt och måste behandlas med godkända medel. Under sådana omständigheter och för att förbättra produktionen och saluföringen av biodlingsprodukter i unionen, bör det vart tredje år utarbetas nationella program i syfte att förbättra de allmänna villkoren inom produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Dessa nationella program bör delvis finansieras av unionen.

(44) Biodling kännetecknas av skillnader i produktionsvillkor och avkastning samt spridning och mångfald i fråga om ekonomiska aktörer, både på produktions- och saluföringsnivå. Med tanke på den ökande förekomsten av vissa angrepp mot bisamhällena, särskilt varroasjukans utbredning i flera medlemsstater under de senaste åren och de problem som sjukdomen medför för honungsproduktionen, krävs det fortfarande samordnade åtgärder på unionsnivå, inom ramen för den europeiska veterinärmedicinska politiken, eftersom sjukdomen inte kan utrotas helt och måste behandlas med godkända medel. Under sådana omständigheter och för att förbättra binas hälsa och produktionen och saluföringen av biodlingsprodukter i unionen, bör det vart tredje år utarbetas nationella program i syfte att förbättra de allmänna villkoren inom produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Dessa nationella program bör delvis finansieras av unionen.

Or. en

 

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Skäl 45

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45) För att säkerställa att unionsstödet för biodling används målinriktat bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller vilka åtgärder som får ingå i biodlingsprogram, regler om skyldigheterna rörande innehållet i de nationella programmen, utarbetandet av dessa, undersökningar i samband härmed och villkoren för tilldelning av unionsstöd till de deltagande medlemsstaterna.

(45) För att säkerställa att unionsstödet för biodling används målinriktat bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller närmare uppgifter om de åtgärder som får ingå i biodlingsprogram, regler om skyldigheterna rörande innehållet i de nationella programmen, utarbetandet av dessa, undersökningar i samband härmed och villkoren för tilldelning av unionsstöd till de deltagande medlemsstaterna.

Or. en

 

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Skäl 48a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(48a) En viktig stödberättigad åtgärd enligt nationella stödprogram bör vara säljfrämjande och saluföring av unionens jordbruksprodukter i unionen och i tredjeland.

Or. en

 

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Skäl 50

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50) För att garantera att alla produkter är av sund och god marknadsmässig kvalitet, och utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, bör det vara lämpligt att införa en allmän grundläggande handelsnorm av det slag som beskrivs i nämnda meddelande från kommissionen för produkter som inte omfattas av handelsnormerna för enskilda sektorer eller produkter. När sådana produkter överensstämmer med en tillämplig internationell norm bör de anses överensstämma med den allmänna handelsnormen.

(50) För att garantera att alla produkter är av sund och god marknadsmässig kvalitet, och utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, bör det vara lämpligt att införa en allmän grundläggande handelsnorm av det slag som beskrivs i nämnda meddelande från kommissionen för produkter som inte omfattas av handelsnormerna för enskilda sektorer eller produkter. När sådana produkter överensstämmer med en tillämplig internationell norm bör de anses överensstämma med den allmänna handelsnormen. Utan att det påverkar unionslagstiftningen och den inre marknadens ändamålsenliga funktion bör medlemsstaterna ändå ha kvar befogenheten att anta eller behålla nationella bestämmelser avseende sektorer eller produkter som regleras genom den allmänna handelsnormen eller avseende sektorer och produkter som regleras genom särskilda handelsnormer, för delar som inte uttryckligen harmoniseras genom denna förordning.

Or. en

 

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Skäl 53a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53a) Handelsnormerna bör vara tydligt uppdelade i obligatoriska regler och frivilliga förbehållna termer. De frivilliga förbehållna termerna bör fortsätta att bidra till att målet med handelsnormerna uppnås, vilket innebär att deras tillämpningsområde bör vara begränsat till att omfatta produkterna i bilaga I till fördragen.

Or. en

 

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Skäl 53b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53b) Mot bakgrund av målen för denna förordning och av tydlighetsskäl bör befintliga frivilliga förbehållna termer hädanefter regleras genom denna förordning.

Or. en

 

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Skäl 54

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(54) Med hänsyn till konsumenternas intresse av att få tillräcklig och tydlig produktinformation, bör det framför allt vara möjligt att ge lämpliga upplysningar om produktionsplats. Produktionsplatsen ska anges på en efter omständigheterna i det enskilda fallet lämplig geografisk nivå, samtidigt som hänsyn tas till vissa sektorers särdrag, framför allt när det gäller bearbetade jordbruksprodukter.

(54) Med hänsyn till konsumenternas intresse av att få tillräcklig och tydlig produktinformation, bör det vara möjligt att få uppgift om produktionsplats. Produktionsplatsen ska anges på en efter omständigheterna i det enskilda fallet lämplig geografisk nivå med beaktande av de följder en ofullständig och inkorrekt information kan få för det ekonomisk-produktiva systemet inom det aktuella territoriet, och samtidigt som hänsyn tas till vissa sektorers särdrag på regional nivå, framför allt när det gäller bearbetade jordbruksprodukter.

Or. en

 

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Skäl 56

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56) Det bör införas särskilda regler för produkter som importeras från tredjeländer om de nationella bestämmelser som gäller i de berörda tredjeländerna kan motivera undantag från handelsnormerna och om det kan garanteras att de motsvarar unionslagstiftningen.

(56) Det bör införas särskilda regler som antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget för produkter som importeras från tredjeländer när det gäller fastställande av villkor för när importerade produkter ska anses hålla en likvärdig nivå av överensstämmelse med unionens krav beträffande handelsnormer och för när det får göras undantag från regeln att produkter endast får saluföras i unionen om de uppfyller unionens handelsnormer. Det bör även fastställas regler för tillämpningen av handelsnormer på produkter som exporteras från unionen.

Or. en

 

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Skäl 58

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58) För att bemöta förändringar i marknadssituationen och ta hänsyn till varje sektors särprägel bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller akter om antagande och ändring av eller undantag från krav rörande den allmänna handelsnormen och när det gäller regler om överensstämmelse med denna.

(58) För att bemöta förändringar i marknadssituationen och ta hänsyn till varje sektors särprägel bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller antagande av detaljerade bestämmelser om den allmänna handelsnormen och ändring av eller undantag från krav rörande den allmänna handelsnormen och när det gäller regler om överensstämmelse med denna.

Or. en

 

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Skäl 61

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(61) För att ta hänsyn till särdragen i handeln mellan unionen och vissa tredjeländer och till vissa jordbruksprodukters särskilda egenskaper och de enskilda sektorernas särdrag bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller antagandet av en tolerans för varje norm, utöver vilken ett helt parti av en produkt ska anses inte överensstämma med normen, när det gäller fastställande av villkor för när importerade produkter ska anses hålla en likvärdig nivå av överensstämmelse med unionens krav beträffande handelsnormer och för när det får göras undantag från regeln att produkter endast får saluföras i unionen om de uppfyller unionens handelsnormer och när det gäller fastställande av regler för tillämpningen av handelsnormer på produkter som exporteras från unionen.

(61) För att ta hänsyn till vissa jordbruksprodukters särskilda egenskaper och de enskilda sektorernas särdrag bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller antagandet av en tolerans för varje norm, utöver vilken ett helt parti av en produkt ska anses inte överensstämma med normen.

Or. en

 

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Skäl 69

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(69) För att ta hänsyn till särdragen i produktionen i det avgränsade geografiska området, för att säkra kvalitet och spårbarhet och för att tillvarata producenters eller aktörers legitima rättigheter eller intressen, bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller principer för avgränsningen av det geografiska området, definitioner, restriktioner och undantag rörande produktionen i det avgränsade geografiska området, de villkor på vilka produktspecifikationerna får innehålla ytterligare krav, samt när det gäller innehållet i produktspecifikationen; vidare regler för vilka typer av sökande som får ansöka om skydd av en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, de förfaranden som bör följas för en ansökan om skydd av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning, även vad gäller de förberedande nationella förfarandena, kommissionens granskning av ansökningarna, förfaranden för invändningar och förfaranden för ändringar, strykningar och omvandling av en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning; dessutom när det gäller förfaranden för gränsöverskridande ansökningar, förfaranden för ansökningar som rör ett geografiskt område i ett tredjeland, fastställandet av den dag från och med vilken skyddet ska gälla, förfarandet för ändring av produktspecifikationerna, samt fastställandet av det datum från och med vilket en ändring ska gälla.

(69) För att ta hänsyn till särdragen i produktionen i det avgränsade geografiska området, för att säkra kvalitet och spårbarhet och för att tillvarata producenters eller aktörers legitima rättigheter eller intressen, bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller tilläggsuppgifterna avseende avgränsningen av det geografiska området, restriktioner och undantag rörande produktionen i det avgränsade geografiska området, de villkor på vilka produktspecifikationerna får innehålla ytterligare krav, samt när det gäller innehållet i produktspecifikationen; Regler för vilka typer av sökande som får ansöka om skydd av en ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning, de förfaranden som bör följas för en ansökan om skydd av en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning, även vad gäller de förberedande nationella förfarandena, kommissionens granskning av ansökningarna, förfaranden för invändningar och förfaranden för ändringar, strykningar och omvandling av en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning; dessutom när det gäller förfaranden för gränsöverskridande ansökningar, förfaranden för ansökningar som rör ett geografiskt område i ett tredjeland, fastställandet av den dag från och med vilken skyddet ska gälla, förfarandet för ändring av produktspecifikationerna, samt fastställandet av det datum från och med vilket en ändring ska gälla.

Or. en

 

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Skäl 70

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70) För att säkerställa ett adekvat skydd och för att se till att ekonomiska aktörer och behöriga myndigheter inte påverkas negativt av tillämpningen av denna förordning när det gäller vinnamn som har beviljats skydd före den 1 augusti 2009 bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller begränsningar för användningen av ett skyddat namn och när det gäller övergångsbestämmelser för vinnamn som medlemsstaterna har erkänt som ursprungsbeteckningar eller geografiska beteckningar före den 1 augusti 2009, det förberedande nationella förfarandet, viner som släppts ut på marknaden eller märkts före ett visst datum, ändringar av produktspecifikationer.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Skäl 74

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(74) För att säkerställa att befintlig märkningspraxis iakttas, för att säkra att de övergripande reglerna om märkning och presentation följs och för att beakta de särdrag som kännetecknar vinsektorn, för att säkerställa att certifierings-, godkännande- och kontrollförfarandena iakttas, för att skydda aktörernas legitima intressen och för att se till att de ekonomiska aktörerna inte påverkas negativt bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa under vilka exceptionella omständigheter det ska vara motiverat att utesluta hänvisningen till uttrycket ”skyddad ursprungsbeteckning” eller ”skyddad geografisk beteckning”, när det gäller användning av andra presentationsformer och uppgifter i märkningen än de som föreskrivs i denna förordning, när det gäller vissa obligatoriska uppgifter, frivilliga uppgifter och presentationsformen, när det gäller de åtgärder som krävs avseende märkning och presentation av vin med ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som uppfyller villkoren för beteckningarna i fråga, när det gäller vin som släppts ut på marknaden och märkts före den 1 augusti 2009 och när det gäller undantag från bestämmelserna om märkning och presentation.

(74) För att säkerställa att befintlig märkningspraxis iakttas, för att säkra att de övergripande reglerna om märkning och presentation följs och för att beakta de särdrag som kännetecknar vinsektorn, för att säkerställa att certifierings-, godkännande- och kontrollförfarandena iakttas, för att skydda aktörernas legitima intressen och för att se till att de ekonomiska aktörerna inte påverkas negativt bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att fastställa under vilka exceptionella omständigheter det ska vara motiverat att utesluta hänvisningen till uttrycket ”skyddad ursprungsbeteckning” eller ”skyddad geografisk beteckning”, när det gäller användning av andra presentationsformer och uppgifter i märkningen än de som föreskrivs i denna förordning, när det gäller vissa obligatoriska uppgifter, frivilliga uppgifter och presentationsformen, när det gäller de åtgärder som krävs avseende märkning och presentation av vin med ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som uppfyller villkoren för beteckningarna i fråga, när det gäller vin som släppts ut på marknaden och märkts före den 1 augusti 2009 och när det gäller undantag från bestämmelserna om märkning för export och presentation.

Or. en

 

 

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Skäl 77

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(77) Det bör fastställas vissa oenologiska metoder och restriktioner för vinproduktionen, särskilt när det gäller blandning och användning av vissa typer av druvmust, druvsaft och färska druvor med ursprung i tredjeländer. För att uppfylla de internationella normerna bör kommissionen när det gäller ytterligare oenologiska metoder, som en allmän regel, basera sig på de oenologiska metoder som har rekommenderats av Internationella vinorganisationen (OIV).

(77) Det bör fastställas vissa oenologiska metoder och restriktioner för vinproduktionen, särskilt när det gäller blandning och användning av vissa typer av druvmust, druvsaft och färska druvor med ursprung i tredjeländer. För att uppfylla de internationella normerna bör kommissionen när den lägger fram förslag om ytterligare oenologiska metoder, som en allmän regel, basera sig på de oenologiska metoder som rekommenderas av Internationella vinorganisationen (OIV).

Or. en

 

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Skäl 82a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(82a) Av ekonomiska, sociala och miljörelaterade skäl och av hänsyn till den fysiska planeringen i landbygdsområden med vinodlingstradition, och i syfte att gå längre än kraven på upprätthållande av kontrollen av, mångfalden hos, anseendet för och kvaliteten hos europeiska vinprodukter, bör man åtminstone fram till 2030 upprätthålla det befintliga systemet för planteringsrättigheter inom vinsektorn.

Or. en

 

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Skäl 83

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(83) Efter det att kvotsystemet har upphört kommer det fortfarande att krävas särskilda åtgärder för att säkerställa en rättvis balans mellan sockerföretagens och sockerbetsodlarnas respektive rättigheter och skyldigheter. Det bör därför fastställas standardbestämmelser för de avtal som dessa ingår sinsemellan.

(83) Inom sockersektorn krävs det särskilda åtgärder för att säkerställa en rättvis balans mellan sockerföretagens och sockerbetsodlarnas respektive rättigheter och skyldigheter. Det bör därför fastställas standardbestämmelser för de avtal som dessa ingår sinsemellan.

Or. en

 

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Skäl 84

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(84) För att ta hänsyn till de särskilda förhållandena i sockersektorn och för att garantera att alla parters intressen vederbörligen beaktas bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen särskilt när det gäller villkoren för köp, leverans och övertagande av sockerbetor samt betalning.

(84) För att ta hänsyn till de särskilda förhållandena i sockersektorn och för att garantera att alla parters intressen vederbörligen beaktas bör ett visst antal regler införas särskilt när det gäller villkoren för köp, leverans och övertagande av sockerbetor samt betalning.

Or. en

 

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Skäl 84a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(84a) I syfte att möjliggöra för betodlarna att fullborda sin anpassning till den djupgående reform som genomfördes inom sockersektorn 2006 och i syfte att fullfölja de konkurrensinsatser som gjorts sedan dess bör man förlänga det befintliga kvotsystemet ända till utgången av regleringsåret 2019–2020. Kommissionen bör i detta hänseende tillåtas tilldela produktionskvoter till de medlemsstater som avstod från alla sina kvoter under 2006.

Or. en

 

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Skäl 84b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(84b) De betydande och återkommande spänningar som förekommit på den europeiska sockermarknaden kräver emellertid en mekanism som släpper ut utomkvotssocker på den inre marknaden på samma villkor som för kvotsocker. Denna mekanism bör samtidigt tillåta mer tullfri import för att garantera en tillräcklig mängd råvaror på unionens sockermarknad och för att bevara den strukturella balansen på denna marknad.

Or. en

 

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Skäl 84c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(84c) Inför det definitiva avskaffandet av kvotsystemet 2020 bör kommissionen före den 1 juli 2018 lägga fram en rapport för parlamentet och rådet om lämpliga sätt att lämna det befintliga kvotsystemet och om sektorns framtid efter 2020. Rapporten ska innehålla alla förslag som krävs för att förbereda hela sektorn för tiden efter 2020. Före den 31 december 2014 bör kommissionen även lägga fram en rapport om livsmedelskedjan i unionens sockersektor.

Or. en

 

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Skäl 85

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(85) Producentorganisationerna och sammanslutningarna av producentorganisationer har en viktig roll att spela när det gäller att koncentrera utbudet och främja bästa praxis. Branschorganisationerna kan spela en viktig roll för att möjliggöra en dialog mellan aktörerna i leveranskedjan och främja bästa praxis och öppenhet och insyn på marknaden. De befintliga reglerna för hur producentorganisationer respektive sammanslutningar av producentorganisationer definieras och om vad som krävs för erkännande, omfattar för närvarande bara vissa sektorer och bör därför harmoniseras, strömlinjeformas och utvidgas så att erkännande kan beviljas på grundval av en unionslagstiftning som omfattar alla sektorer.

(85) Producentorganisationerna och sammanslutningarna av producentorganisationer har en viktig roll att spela när det gäller att koncentrera utbudet, förbättra saluföringen, korrigera obalanser i värdekedjan och främja bästa praxis, i synnerhet när det gäller att uppnå målen för artikel 39 i fördraget, särskilt målet om stabilisering av producenternas inkomster, bland annat genom att tillhandahålla deras medlemmar riskhanteringsverktyg, genom förbättring av saluföringen, koncentration av utbudet och förhandling av kontrakt för att på så sätt stärka producenternas förhandlingskraft.

Or. en

 

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Skäl 85a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(85a) Branschorganisationerna kan spela en viktig roll för att möjliggöra en dialog mellan aktörerna i leveranskedjan och främja bästa praxis och öppenhet och insyn på marknaden.

Or. en

 

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Skäl 85b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(85b) De befintliga reglerna för hur producentorganisationer respektive sammanslutningar av producentorganisationer samt branschorganisationer definieras och om vad som krävs för erkännande, omfattar för närvarande bara vissa sektorer och bör därför harmoniseras, strömlinjeformas och utvidgas så att erkännande kan beviljas i enlighet med bestämmelserna i denna förordning för alla sektorer. Det är särskilt viktigt att de kriterier för producentorganisationers erkännande och stadga som fastställs inom ramen för gemenskapsrätten säkerställer att sådana enheter har upprättats på initiativ av jordbrukare, vilka på demokratiskt sätt fastställer organisationens allmänna politik samt fattar beslut om dess interna funktionssätt.

Or. en

 

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Skäl 87

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(87) När det gäller levande växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och getkött, ägg och fjäderfäkött bör det finnas möjlighet att anta vissa åtgärder för att anpassa utbudet till marknadsefterfrågan, vilket kan bidra till att marknaderna stabiliseras och till att säkra en skälig levnadsstandard för det berörda jordbrukssegmentet.

(87) Det bör finnas möjlighet att anta vissa åtgärder för att anpassa utbudet till marknadsefterfrågan, vilket kan bidra till att marknaderna stabiliseras och till att säkra en skälig levnadsstandard för det berörda jordbrukssegmentet.

Or. en

 

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Skäl 88

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(88) För att stimulera producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och branschorganisationer till att vidta åtgärder för att underlätta anpassa utbudet till marknadsefterfrågan, med undantag av åtgärder som rör återtag från marknaden, bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller kvalitetsförbättrande åtgärder inom sektorerna för levande växter, nöt- och kalvkött, griskött, får- och getkött, ägg och fjäderfäkött, åtgärder som främjar en bättre organisation av produktion, bearbetning och saluföring. åtgärder som gör det lättare att följa marknadsprisutvecklingen, och åtgärder som möjliggör prognoser på kort och lång sikt på grundval av vilka produktionsmedel som används.

(88) För att stimulera producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och branschorganisationer till att vidta åtgärder för att underlätta anpassa utbudet till marknadsefterfrågan, med undantag av åtgärder som rör återtag från marknaden, bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller kvalitetsförbättrande åtgärder, åtgärder som främjar en bättre organisation av produktion, bearbetning och saluföring, åtgärder som gör det lättare att följa marknadsprisutvecklingen, och åtgärder som möjliggör prognoser på kort och lång sikt på grundval av vilka produktionsmedel som används.

Or. en

 

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Skäl 90

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(90) Då det saknas EU-lagstiftning om formaliserade skriftliga avtal kan medlemsstaterna, inom sina egna avtalsrättsliga system, göra det obligatoriskt att använda sådana avtal, förutsatt att unionslagstiftningen följs och framförallt att detta inte hindrar att den inre marknaden och den samlade marknadsordningen fungerar väl. Med tanke på de olika situationer som råder i unionen i detta sammanhang bör det i enlighet med subsidiaritetsprincipen vara medlemsstaterna som fattar sådana beslut. För att garantera att det inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter fastställs lämpliga minimikrav för sådana avtal och att den inre marknaden och den samlade marknadsordningen fungerar väl, bör dock vissa grundläggande villkor för användningen av sådana avtal fastställas på unionsnivå. Eftersom vissa mejerikooperativ i sina stadgar kan ha regler med liknande effekt bör de i sådana fall av förenklingsskäl undantas från avtalskravet. För att garantera att sådana system är effektiva bör de tillämpas även i fall då mellanhänder hämtar mjölk från mjölkproducenter för leverans till bearbetningsföretag.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Skäl 90a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(90a) Det är inte vanligt att det används formella, skriftliga avtal som ingås före leveransen och innehåller de mest grundläggande villkoren. Emellertid skulle sådana avtal kunna bidra till att aktörerna, exempelvis inom mejerikedjan, åläggs ökat ansvar och ökar medvetenheten för behovet att ta större hänsyn till marknadssignaler, förbättra prisöverföringen och anpassa tillgången till efterfrågan samt bidra till att vissa otillbörliga affärsmetoder undviks.

Or. en

 

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Skäl 90b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(90b) I avsaknad av unionslagstiftning om sådana avtal bör medlemsstaterna kunna göra dem obligatoriska inom ramen för sina egna avtalslagar, under förutsättning att unionslagstiftningen respekteras, särskilt i fråga om den inre marknadens och den gemensamma marknadsorganisationens funktion. Med tanke på de olika situationer som råder i unionen i fråga om avtalslagar bör det i enlighet med subsidiaritetsprincipen vara medlemsstaterna som fattar sådana beslut. Likvärdiga villkor bör gälla för alla leveranser inom ett visst territorium. Om en medlemsstat beslutar att varje leverans från en jordbrukare till ett bearbetningsföretag inom medlemsstatens territorium ska omfattas av ett skriftligt avtal mellan parterna bör denna skyldighet därför även gälla för leveranser från andra medlemsstater, men det är inte nödvändigt att den gäller för leveranser till andra medlemsstater. I enlighet med subsidiaritetsprincipen bör det vara upp till medlemsstaterna att bestämma om den första köparen ska krävas lämna ett skriftligt anbud till jordbrukaren för ett sådant avtal.

Or. en

 

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Skäl 91

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(91) För att garantera en rationell utveckling av produktionen och därigenom garantera mjölkproducenterna en skälig levnadsstandard bör deras förhandlingsposition i förhållande till bearbetningsföretagen stärkas, vilket bör leda till en rättvisare distribution av mervärde i leveranskedjan. För att dessa mål för den gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna uppnås bör det därför införas bestämmelser i enlighet med artiklarna 42 och 43.2 i fördraget som gör det möjligt för producentorganisationer bestående av mjölkproducenter eller deras sammanslutningar att för vissa eller alla medlemmars produktion förhandla med mejerierna om avtalsvillkor, bland annat pris. För att upprätthålla en effektiv konkurrens på mejerimarknaden bör lämpliga kvantitativa gränser gälla för denna möjlighet.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Skäl 91a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(91a) För att garantera en livskraftig utveckling av produktionen och därigenom garantera jordbrukare en skälig levnadsstandard bör deras förhandlingsposition i förhållande till potentiella köpare stärkas, vilket bör leda till en rättvisare distribution av mervärde i leveranskedjan. För att dessa mål för den gemensamma jordbrukspolitiken ska kunna uppnås bör det införas bestämmelser i enlighet med artikel 42 och i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget som gör det möjligt för producentorganisationer bestående av jordbrukare eller deras sammanslutningar att för vissa eller alla medlemmars produktion förhandla med en köpare om villkoren i alla kontrakt, inklusive om priser, för att undvika att köpare fastställer priser som inte täcker produktionskostnaderna. Emellertid bör endast producentorganisationer som ansöker om att erkännas och erkänns kunna omfattas av denna bestämmelse. Dessutom bör bestämmelsen inte gälla för kooperativ. Vidare bör befintliga producentorganisationer som erkänns enligt nationell lagstiftning vara berättigade till ett faktiskt erkännande enligt denna förordning.

Or. en

 

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Skäl 91b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(91b) Med tanke på betydelsen av skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar inom i synnerhet utsatta landsbygdsregioner och för att säkerställa mervärdet och behålla kvaliteten på framför allt de ostar som skyddas genom sådana beteckningar, samt i samband med det utlöpande systemet med mjölkkvoter, bör medlemsstaterna ha rätt att tillämpa regler som ska reglera utbudet av sådan ost som produceras inom ett fastställt geografiskt område. Reglerna ska omfatta hela produktionen av de berörda ostarna och ska begäras av en branschorganisation, producentorganisation eller grupp i enlighet med definitionen i rådets förordning (EG) nr 510/2006 av den 20 mars 2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel. En sådan begäran bör stödjas av en stor majoritet av mjölkproducenterna, som ska representera en majoritet av den mjölkvolym som används för den specifika osten och, vid branschorganisationer och grupper, av en stor majoritet av ostproducenterna, som ska representera en stor majoritet av denna ostproduktion. Dessa regler ska dessutom åläggas strikta villkor, i synnerhet för att undvika att skada handeln med produkter på andra marknader och för att skydda minoriteters rättigheter. Medlemsstaterna ska omedelbart offentliggöra och informera kommissionen om de regler som har antagits, säkerställa regelbundna kontroller och upphäva reglerna om de inte följs.

Or. en

 

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Skäl 91c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(91c) Enligt förordning (EG) nr 1234/2007 kommer mjölkkvoterna att upphöra inom en relativt kort tid efter det att denna förordning trätt i kraft. Efter det att förordning (EG) nr 1234/2007 har upphävts bör de relevanta bestämmelserna fortsätta att gälla till dess att detta system upphör.

Or. en

 

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Skäl 91d (nytt)

 

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(91d) Beslutet att avskaffa mjölkkvoterna åtföljs av ett åtagande för att säkerställa en ”mjuklandning” för sektorn för mjölk och mjölkprodukter. Förordning (EU) nr 261/20121 om avtalsvillkor inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter utgör ett första steg i denna riktning, som bör kompletteras med andra bestämmelser. Enligt detta synsätt bör kommissionen i händelse av allvarlig obalans på marknaden för mjölk och mjölkprodukter ges befogenhet att bevilja stöd till mjölkproducenter som frivilligt minskar sin produktion, och även att uppbära en avgift från mjölkproducenter som ökar sin produktion under samma period och i samma utsträckning.

 

____________________

 

1 EUT L 94, 30.3.2012, s. 38.

Or. en

 

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Skäl 93

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(93) För att se till att de mål och ansvarsområden som gäller för producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer, branschorganisationer och aktörsorganisationer är tydligt definierade på ett sådant sätt att de bidrar till att dessa organisationers åtgärder fungerar effektivt, till att hänsyn tas till varje sektors särdrag, till att det säkras att konkurrenslagstiftningen efterlevs och till att den samlade marknadsordningen fungerar väl, bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller de specifika mål som dessa organisationer och sammanslutningar får, ska eller inte ska sträva efter att nå, inbegripet när det gäller undantag från de mål som anges i denna förordning, organisationernas och sammanslutningarnas stadgar, erkännande av dem, deras struktur, juridiska form, medlemskap, storlek, ansvarighet och verksamhet, konsekvenserna av att de erkänns, att erkännandet återkallas och sammanslagningar, när det gäller transnationella producentorganisationer och transnationella sammanslutningar av producentorganisationer, organisationers och sammanslutningars utläggande av verksamhet på entreprenad och tillhandahållande av tekniska hjälpmedel. organisationers eller sammanslutningars avsättningsbara produktions minsta volym eller värde, när det gäller utvidgning av vissa av organisationernas regler så att de även omfattar icke-medlemmar och obligatoriska medlemsavgifter för icke-medlemmar, inbegripet en förteckning över striktare produktionsregler vars räckvidd kan utvidgas, när det gäller kompletterande krav avseende representativitet, när det gäller vilka ekonomiska områden som omfattas, även vad gäller kommissionens granskning av hur dessa definieras, när det gäller under vilken period en regel som lägst måste ha varit i kraft innan dess räckvidd kan utvidgas, när det gäller för vilka personer och organisationer en regel eller ett bidrag får tillämpas, samt när det gäller vid vilka omständigheter kommissionen får begära att en utvidgning av en regels räckvidd eller obligatoriskt bidrag stoppas eller dras tillbaka.

(93) För att se till att de mål och ansvarsområden som gäller för producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer, branschorganisationer och aktörsorganisationer är tydligt definierade på ett sådant sätt att de bidrar till att dessa organisationers åtgärder fungerar effektivt, till att hänsyn tas till varje sektors särdrag, till att det säkras att konkurrenslagstiftningen efterlevs och till att den samlade marknadsordningen fungerar väl, bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller de specifika mål som dessa organisationer och sammanslutningar får, ska eller inte ska sträva efter att nå, och som vid behov läggs till de mål som anges i denna förordning, stadgar för andra organisationer än producentorganisationer, de specifika villkor som gäller för producentorganisationernas stadgar inom vissa sektorer, deras struktur, juridiska form, medlemskap, storlek, ansvarighet och verksamhet, konsekvenserna av att de erkänns, att erkännandet återkallas och sammanslagningar, när det gäller transnationella producentorganisationer och transnationella sammanslutningar av producentorganisationer, inbegripet reglerna avseende tillhandahållande av administrativt bistånd i samband med transnationellt samarbete, villkoren för organisationers och sammanslutningars utläggande av verksamhet på entreprenad och tillhandahållande av tekniska hjälpmedel, organisationers eller sammanslutningars avsättningsbara produktions minsta volym eller värde, när det gäller utvidgning av vissa av organisationernas regler så att de även omfattar icke-medlemmar och obligatoriska medlemsavgifter för icke-medlemmar, inbegripet en förteckning över striktare produktionsregler vars räckvidd kan utvidgas, när det gäller kompletterande krav avseende representativitet, när det gäller vilka ekonomiska områden som omfattas, även vad gäller kommissionens granskning av hur dessa definieras, när det gäller under vilken period en regel som lägst måste ha varit i kraft innan dess räckvidd kan utvidgas, när det gäller för vilka personer och organisationer en regel eller ett bidrag får tillämpas, samt när det gäller vid vilka omständigheter kommissionen får begära att en utvidgning av en regels räckvidd eller obligatoriskt bidrag stoppas eller dras tillbaka, de specifika villkoren för genomförandet av avtalssystem och de specifika mängder som kan bli föremål för förhandlingar om avtal.

Or. en

 

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Skäl 94

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(94) En inre marknad förutsätter ett system för handel över unionens yttre gränser. Handelssystemet bör innefatta importtullar och exportbidrag och bör i princip fungera på ett sätt som stabiliserar unionsmarknaden. Handelssystemet bör bygga på de åtaganden som gjorts inom ramen för Uruguayrundans multilaterala handelsförhandlingar och bilaterala avtal.

(94) En inre marknad förutsätter ett system för handel över unionens yttre gränser. Handelssystemet bör innefatta importtullar och exportbidrag och bör i princip fungera på ett sätt som stabiliserar unionsmarknaden, utan att för den skull störa marknaderna i utvecklingsländer. Handelssystemet bör bygga på de åtaganden som gjorts inom ramen för Uruguayrundans multilaterala handelsförhandlingar och bilaterala avtal.

Or. en

 

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Skäl 94a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(94a) Genomförandet av internationella överenskommelser bör dock inte kunna avvika från ömsesidighetsprincipen, särskilt när det gäller avgifter, hälsa, växtskydd, miljö och djurs välfärd. Dessutom bör det utföras så att man säkerställer full förenlighet med mekanismerna för ingångspriser, särskilda tilläggstullar och utjämningsavgifter.

Or. en

 

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Skäl 96

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(96) För att ta hänsyn till utvecklingen i handeln och på marknaden, de berörda marknadernas behov och om nödvändigt för att övervaka importen och exporten av produkterna i fråga, bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller förteckningen över produkter från sektorer för vilka det krävs att en import- eller exportlicens uppvisas och när det gäller de fall och situationer då ingen import- eller exportlicens behöver uppvisas.

(96) För att ta hänsyn till utvecklingen i handeln och på marknaden, de berörda marknadernas behov och om nödvändigt för att övervaka importen och exporten av produkterna i fråga, bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen för att ändra och komplettera förteckningen över produkter från sektorer för vilka det krävs att en import- eller exportlicens uppvisas och när det gäller de fall och situationer då ingen import- eller exportlicens behöver uppvisas.

Or. en

 

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Skäl 100

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(100) För att säkra att systemet med ingångspriser är effektivt bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att införa en bestämmelse om att tullvärdet ska kontrolleras mot ett annat värde än enhetspriset.

(100) För att säkra att systemet med ingångspriser är effektivt bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att införa en bestämmelse om att tullvärdet ska kontrolleras mot enhetspriset, eller om att tullvärdet vid behov ska kontrolleras i förhållande till schablonvärdet vid import. Kontrollen av tullvärdet bör inte i något fall genomföras genom en deduktiv metod som skulle minska eller hindra tillämpningen av särskilda tilläggstullar.

Or. en

 

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Skäl 103a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(103a) För att underlätta utvecklingen och tillväxten i den biobaserade ekonomin och för att förebygga sådana negativa effekter på unionsmarknaden för biobaserade industriella produkter som annars skulle kunna uppstå bör man vidta åtgärder för att säkerställa att producenter av biobaserade industriella produkter har tillgång till säkra leveranser av råvaror från jordbruket till priser som är konkurrenskraftiga på världsmarknaden. Om råvaror från jordbruket importeras tullfritt till unionen för användning i produktionen av biobaserade industriella produkter, bör man vidta åtgärder för att se till att råvarorna verkligen används för det angivna ändamålet.

Or. en

 

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Skäl 105

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(105) Systemet med tullar gör alla andra skyddsåtgärder vid unionens yttre gränser överflödiga. Den inre marknaden och den mekanism som tullarna utgör kan i undantagsfall visa sig vara otillräckliga. För att i sådana fall kunna skydda unionsmarknaden mot de störningar som kan uppkomma bör unionen ha möjlighet att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder. Åtgärderna bör vara förenliga med unionens internationella åtaganden.

(105) Systemet med tullar gör alla andra skyddsåtgärder vid unionens yttre gränser överflödiga. Den inre marknaden och den mekanism som tullarna utgör kan i undantagsfall visa sig vara otillräckliga. För att i sådana fall kunna skydda unionsmarknaden mot de störningar som kan uppkomma bör unionen ha möjlighet att utan dröjsmål vidta alla nödvändiga åtgärder. Åtgärderna bör vara förenliga med unionens internationella åtaganden och med dess politik för utvecklingssamarbete.

Or. en

 

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Skäl 107

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(107) Bestämmelserna om beviljande av bidrag för export till tredjeländer på grundval av skillnaden mellan priserna inom unionen och på världsmarknaden, inom de gränser som fastställs genom åtagandena i WTO, bör säkerställa unionens deltagande i den internationella handeln med vissa av de produkter som omfattas av denna förordning. Exporten med bidrag bör begränsas både när det gäller värde och kvantitet.

(107) Bidrag för export till tredjeländer på grundval av skillnaden mellan priserna inom unionen och på världsmarknaden, inom de gränser som fastställs genom åtagandena i WTO, bör behållas som ett instrument för krishantering för vissa av de produkter som omfattas av denna förordning till dess att instrumentets framtid har fastställts inom Världshandelsorganisationens ram, med utgångspunkt från principen om ömsesidighet. Budgetrubriken för exportbidrag bör därför provisoriskt anges till noll. Exportbidrag bör när de används begränsas både när det gäller värde och kvantitet, och bör inte äventyra utvecklingen av utvecklingsländernas jordbrukssektorer och ekonomier.

Or. en

 

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Skäl 120

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(120) I enlighet med artikel 42 i fördraget ska de bestämmelser i fördraget som rör konkurrensregler tillämpas på produktion av och handel med jordbruksprodukter endast i den mån detta fastställs i unionslagstiftningen inom ramen för bestämmelserna i artikel 43.2 och 43.3 i fördraget och enligt det förfarande som anges där.

(120) I enlighet med artikel 42 i fördraget ska de bestämmelser i fördraget som rör konkurrensregler tillämpas på produktion av och handel med jordbruksprodukter endast i den mån detta fastställs i unionslagstiftningen inom ramen för bestämmelserna i artikel 43.2 i fördraget och enligt det förfarande som anges där.

Or. en

 

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Skäl 121a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(121a) Jordbrukssektorns särskilda karaktär bör bättre återspeglas i genomförandet av unionens konkurrensregler, så att de uppgifter som anförtros producentorganisationer, sammanslutningar av producentorganisationer och branschorganisationer utförs korrekt och effektivt.

Or. en

 

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Skäl 121b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(121b) För att säkerställa en enhetlig tillämpning av dessa bestämmelser om konkurrensrätt och därmed bidra till en väl fungerande inre marknad, bör kommissionen samordna insatserna mellan de olika nationella konkurrensmyndigheterna. Kommissionen bör i detta syfte offentliggöra riktlinjer och bästa metoder till stöd för de olika nationella konkurrensmyndigheterna och för företag inom jordbruks- och livsmedelssektorn.

Or. en

 

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Skäl 122

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(122) Ett särskilt tillvägagångssätt är motiverat när det gäller jordbrukar- och producentorganisationer eller sammanslutningar av dessa som är särskilt inriktade på gemensam produktion eller gemensam saluföring av jordbruksvaror eller utnyttjande av gemensamma anläggningar, såvida inte sådan gemensam verksamhet sätter konkurrensen ur spel eller äventyrar förverkligandet av de mål som anges i artikel 39 i fördraget.

(122) Ett särskilt tillvägagångssätt är motiverat när det gäller producentorganisationer eller sammanslutningar av dessa som är särskilt inriktade på gemensam produktion eller gemensam saluföring av jordbruksvaror eller utnyttjande av gemensamma anläggningar, såvida inte sådan gemensam verksamhet sätter konkurrensen ur spel. Det är särskilt viktigt att avtal, beslut och samordnade förfaranden inom dessa organisationer anses som nödvändiga för att uppnå målen för den gemensamma jordbrukspolitiken i artikel 39 i fördraget och att artikel 101.1 i fördraget inte tillämpas på dessa avtal, såvida inte konkurrensen sätts ur spel. I detta fall är det motiverat att de förfaranden som avses i artikel 2 i förordning nr 1/20031 tillämpas, och i alla förfaranden som inletts för att utesluta konkurrens bör bevisbördan vila på den part eller myndighet som hävdar överträdelsen.

 

____________________

 

1 EGT L 1, 4.1.2003, s. 1.

Or. en

 

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Skäl 124

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(124) Nationella stöd skulle kunna äventyra den inre marknadens funktion. Fördragets bestämmelser om statligt stöd bör därför generellt omfatta jordbruksprodukter. Undantag bör tillåtas i vissa situationer. När sådana undantag gäller bör kommissionen kunna vara i stånd att upprätta en förteckning över befintliga, nya eller föreslagna nationella stöd, lämna lämpliga synpunkter till medlemsstaterna och föreslå passande åtgärder.

 

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

 

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Skäl 129

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(129) Medlemsstaterna bör tillåtas att fortsätta att betala ut nationellt stöd för nötter av det slag som nu föreskrivs i artikel 120 i förordning (EG) nr 73/2009 för att dämpa effekterna av frikopplingen av det tidigare unionsstödet för nötter. För tydlighetens skull och med tanke på att den förordningen kommer att upphöra att gälla bör sådant nationellt stöd föreskrivas i den här förordningen.

(129) Medlemsstaterna bör tillåtas att fortsätta att betala ut nationellt stöd för nötter av det slag som föreskrivs i artikel 120 i förordning (EG) nr 73/2009 för att dämpa effekterna av frikopplingen av det tidigare unionsstödet för nötter. För tydlighetens skull och med tanke på att den förordningen kommer att upphöra att gälla bör sådant nationellt stöd föreskrivas i den här förordningen.

Or. en

 

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Skäl 131a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(131a) Uppgifter som samlas in genom informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter bör beaktas när man genomför studier och forskning i syfte att förebygga kriser inom de olika jordbrukssektorerna, eftersom dessa uppgifter återspeglar jordbrukens resultat. Uppgifterna bör utgöra ett värdefullt redskap för förebyggande och hantering av kriser.

Or. en

 

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Skäl 133

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(133) För att möjliggöra ett effektivt och ändamålsenligt gensvar om det föreligger en risk för marknadsstörningar på grund av kraftiga prisstegringar eller prisfall på interna eller externa marknader eller på grund av andra faktorer som påverkar marknaden bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att anta de åtgärder som krävs för den berörda sektorn, inbegripet vid behov åtgärder för att utvidga eller ändra räckvidden, varaktigheten eller andra aspekter av andra åtgärder som föreskrivs i denna förordning, eller helt eller delvis tillfälligt avskaffa importtullarna för vissa kvantiteter eller tidsperioder.

(133) För att möjliggöra ett effektivt och ändamålsenligt gensvar om det föreligger marknadsstörningar på grund av kraftiga prisstegringar eller prisfall på interna eller externa marknader eller en kraftig höjning av produktionskostnaderna eller på grund av andra faktorer som påverkar marknaden och där situationen ser ut att förbli sådan eller förvärras bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller att anta de åtgärder som krävs för den berörda sektorn, inbegripet vid behov åtgärder för att utvidga eller ändra räckvidden, varaktigheten eller andra aspekter av andra åtgärder som föreskrivs i denna förordning, eller helt eller delvis tillfälligt avskaffa importtullarna för vissa kvantiteter eller tidsperioder.

Or. en

 

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Skäl 135

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(135) Företag, medlemsstater och/eller tredjeländer kan för tillämpningen av denna förordning komma att uppmanas att inkomma med meddelanden för övervakning, analys och förvaltning av marknaden för jordbruksprodukter, för säkerställande av insyn på marknaden, för säkrande av att åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken fungerar på ett tillfredsställande sätt, för kontroll, övervakning, utvärdering och revision av åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och för genomförandet av internationella avtal, även vad gäller anmälningsplikten enligt dessa avtal. För att säkra ett harmoniserat, strömlinjeformat och förenklat tillvägagångssätt bör kommissionen ges befogenhet att vidta alla åtgärder som krävs när det gäller meddelanden. Kommissionen bör därvid ta hänsyn till uppgiftsbehovet och till möjliga synergieffekter mellan uppgiftskällorna.

(135) Företag, medlemsstater och/eller tredjeländer kan för tillämpningen av denna förordning komma att uppmanas att inkomma med meddelanden för övervakning, analys och förvaltning av marknaden för jordbruksprodukter, för säkerställande av insyn på marknaden, för säkrande av att åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken fungerar på ett tillfredsställande sätt, för kontroll, övervakning, utvärdering och revision av åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken och för genomförandet av internationella avtal, även vad gäller anmälningsplikten enligt dessa avtal. För att säkra ett harmoniserat, strömlinjeformat och förenklat tillvägagångssätt är det lämpligt att kommissionen ges befogenhet att vidta vissa åtgärder i enlighet med artikel 290 i fördraget i fråga om åtgärder som krävs när det gäller meddelanden. Kommissionen bör därvid ta hänsyn till uppgiftsbehovet och till möjliga synergieffekter mellan uppgiftskällorna samt övervaka efterlevnaden av principen att personuppgifter bara kan vidarebehandlas på ett sätt som överensstämmer med det ursprungliga ändamålet för vilket de samlades in, som Europeiska datatillsynsmannen avgav ett yttrande om den 14 december 20111.

 

____________________

 

1 EUT C 35, 9.2.2012, s. 1.

Or. en

 

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Skäl 137

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(137) Unionslagstiftningen om skydd av och den fria rörligheten för personuppgifter bör tillämpas, främst Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

(137) Unionslagstiftningen om skydd av och den fria rörligheten för personuppgifter bör tillämpas, främst Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter1 och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter2.

 

_____________________

 

1 EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

 

2 EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en

 

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Skäl 139

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(139) För att säkra en smidig övergång från bestämmelserna i förordning (EU) nr [KOM(2010)799] till bestämmelserna i den här förordningen bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller de åtgärder som är nödvändiga för att skydda företagens förvärvade rättigheter och legitima förväntningar.

(139) För att säkra en smidig övergång från bestämmelserna i förordning (EG) nr 1234/2007 till bestämmelserna i den här förordningen bör befogenhet att anta vissa akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller de åtgärder som är nödvändiga för att skydda företagens förvärvade rättigheter och legitima förväntningar.

Or. en

 

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Skäl 140

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(140) Det skyndsamma förfarandet bör endast användas i exceptionella fall där detta visar sig nödvändigt för att på ett effektivt sätt reagera på hot om marknadsstörningar eller redan förekommande marknadsstörningar. Valet av det skyndsamma förfarandet bör motiveras och det bör specificeras i vilka fall förfarandet bör användas.

(140) Det skyndsamma förfarandet bör användas för att på ett effektivt sätt reagera på vissa marknadsstörningar och på skadedjur, växt- och djursjukdomar, förlorat konsumentförtroende på grund av risker för folkhälsa, djurhälsa eller växtskydd, eller för att lösa specifika problem.

Or. en

 

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Skäl 143

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(143) Kommissionen bör omedelbart anta tillämpliga genomförandeakter genom vilka kommissionen, mot bakgrund av välmotiverade skäl till skyndsamhet, får anta, återkalla eller ändra unionens skyddsåtgärder, avbryta användningen av systemen för förädling, aktiv och passiv förädling om så krävs för att reagera omedelbart på situationer på marknaden och lösa specifika problem i nödsituationer om det krävs omedelbara åtgärder.

(143) Kommissionen bör omedelbart anta tillämpliga genomförandeakter genom vilka kommissionen, mot bakgrund av välmotiverade skäl till skyndsamhet, får anta, återkalla eller ändra unionens skyddsåtgärder, avbryta användningen av systemen för förädling, aktiv och passiv förädling om så krävs för att reagera omedelbart på situationer på marknaden.

Or. en

 

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Skäl 143a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(143a) Skyddsåtgärder bör vidtas, särskilt när man vid import av jordbruksprodukter från tredjeland inte kan garantera livsmedelssäkerheten eller spårbarheten för livsmedel eller att dessa produkter uppfyller den inre marknadens alla hälso- och miljökrav och krav på djurs välbefinnande, när kriser uppstår för marknader eller vid konstaterade brister när det gäller villkoren i importlicenser avseende pris, kvantiteter eller kalender. Denna kontroll av uppfyllandet av fastställda villkor för import av jordbruksprodukter bör utföras i ett integrerat system för kontroll av importer till unionen i realtid.

Or. en

 

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Skäl 146

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(146) I enlighet med förordning (EU) nr [KOM(2010) 799] kommer flera sektorsbestämmelser, bland annat bestämmelserna om mjölkkvoter, sockerkvoter, andra bestämmelser på sockerområdet, bestämmelserna om begränsningar av nyplantering av vinstockar samt bestämmelserna om vissa statliga stöd, att upphöra att gälla inom en rimlig tidsperiod efter det att denna förordning trätt i kraft. Efter det att förordning (EU) nr [KOM(2010) 799] har upphört att gälla bör de relevanta bestämmelserna fortsätta att gälla till utgången av de berörda ordningarna.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Skäl 147

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(147) För att säkerställa en smidig övergång från bestämmelserna i förordning (EU) nr [KOM(2010)799] till bestämmelserna i denna förordning bör kommissionen ges befogenhet att anta övergångsbestämmelser.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Skäl 149

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(149) När det gäller avtalsförhållanden inom sektorerna för mjölk och mjölkprodukter är de åtgärder som föreskrivs i denna förordning motiverade mot bakgrund av de nuvarande ekonomiska förhållandena på mejerimarknaden och leveranskedjans struktur. De bör därför tillämpas under tillräckligt lång tid (både före och efter avskaffandet av mjölkkvoterna) för att de ska få full effekt. Eftersom åtgärderna emellertid är så pass omfattande bör de vara tillfälliga och det bör göras en översyn av hur de fungerar. Kommissionen bör anta rapporter om utvecklingen av mjölkmarknaden, som bör läggas fram senast den 30 juni 2014 och den 31 december 2018 och särskilt omfatta potentiella incitament för att förmå jordbrukare att ingå gemensamma produktionsavtal.

 

(149) När det gäller avtalsförhållanden inom sektorerna för mjölk och mjölkprodukter är de åtgärder som föreskrivs i denna förordning motiverade mot bakgrund av de nuvarande ekonomiska förhållandena på mejerimarknaden och leveranskedjans struktur. De bör därför tillämpas under tillräckligt lång tid (både före och efter avskaffandet av mjölkkvoterna) för att de ska få full effekt. Eftersom åtgärderna emellertid är så pass omfattande bör de vara tillfälliga och det bör göras en översyn av hur de fungerar i syfte att utvärdera deras effekt och bestämma om de ska fortsätta att gälla. Kommissionen bör anta rapporter om utvecklingen av mjölkmarknaden, som bör läggas fram senast den 30 juni 2014 och den 31 december 2018 och särskilt omfatta potentiella incitament för att förmå jordbrukare att ingå gemensamma produktionsavtal.

Or. en

 

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Skäl 150a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(150a) Utvecklingen av internationella marknader, ökningen av världens befolkning och strategin för en livsmedelförsörjning till rimliga priser för människor i unionen kommer i stor utsträckning att påverka den miljö i vilken det europeiska jordbruket utvecklas. Senast fyra år efter det att denna förordning träder i kraft bör kommissionen därför förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om marknadens utveckling och framtida förvaltningsverktyg på jordbruksmarknaderna. Rapporten bör analysera lämpligheten av befintliga förvaltningsverktyg på marknaderna mot den nya internationella kontexten och, eventuellt, undersöka möjligheten att skapa strategiska lager. Den bör åtföljas av lämpliga förslag till långsiktig strategi för unionen i syfte att uppfylla målen i artikel 39 i fördraget.

Or. en

 

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De jordbruksprodukter som avses i punkt 1 ska fördelas på följande sektorer enligt bilaga I:

2. De jordbruksprodukter som avses i punkt 1 ska fördelas på följande sektorer enligt bilaga I till denna förordning:

Or. en

 

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j) Bearbetad frukt och bearbetade grönsaker, del X i bilaga I.

(j) Bearbetad frukt och bearbetade grönsaksprodukter, del X i bilaga I.

Or. en

 

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led m

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m) Levande växter, del XIII i bilaga I.

(m) Levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.d., snittblommor och snittgrönt, del XIII i bilaga I.

Or. en

 

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led u

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(u) Etylalkohol, del XXI i bilaga I.

(u) Etylalkohol från jordbruket, del XXI i bilaga I.

Or. en

 

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led v

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(v) Biodling, del XXII i bilaga I.

(v) Produkter av biodling, del XXII i bilaga I.

Or. en

 

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Mot bakgrund av rissektorns särdrag ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 när det gäller aktualisering av de definitioner för rissektorn som anges i del I i bilaga II.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. I denna förordning avses med ” ogynnsamma klimatiska förhållanden” ogynnsamma väderförhållanden som kan likställas med en naturkatastrof, det vill säga förhållanden som frost, hagel, snöblandat regn, regn eller torka som orsakar förstörelse eller minskad produktion av mer än 30% jämfört med den genomsnittliga årsproduktionen för en jordbrukare. Den genomsnittliga årliga produktionen ska beräknas på grundval av den föregående treårsperioden eller på grundval av ett treårigt genomsnitt för den föregående femårsperioden med uteslutande av det högsta och lägsta värdet.

Or. en

 

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. I denna förordning avses med ”avancerade system för hållbar produktion”, ”avancerade metoder för hållbar produktion” och ”avancerade åtgärder för hållbar produktion” sådana jordbruksmetoder som är mer långtgående än de tvärvillkor som fastställs i avdelning VI i förordning (EU) nr [...] [den horisontella förordningen] och som hela tiden utvecklas för en bättre förvaltning av naturliga näringsämnen, vattnets kretslopp och energiflöden för att minska miljöskador och slöseriet med icke förnybara resurser, och för att behålla en hög nivå på grödor, jordbruksdjur och den naturliga mångfalden i produktionssystemen.

Or. en

 

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får, genom genomförandeakter, om så är påkallat av ändringar av Kombinerade nomenklaturen, ändra de varubeskrivningar och hänvisningar till rubriker och underrubriker i Kombinerade nomenklaturen som ingår i denna förordning och andra akter som antagits enligt artikel 43 i fördraget. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 för att, om så är påkallat av ändringar av Kombinerade nomenklaturen, ändra de varubeskrivningar och hänvisningar till rubriker och underrubriker i Kombinerade nomenklaturen som ingår i denna förordning.

Or. en

 

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 6 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) 1 januari–31 december under ett givet år för banansektorn.

(a) 1 januari–31 december under ett givet år för sektorn för frukt och grönsaker, sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker och banansektorn.

Or. en

 

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Mot bakgrund av de särdrag som kännetecknar sektorn för frukt och grönsaker och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 för att fastställa regleringsårens löptid för sådana produkter.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Artikel 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7

Artikel 7

Referenspriser

Referenspriser

Referenspriserna ska vara följande:

1. Vid tillämpningen av del II, avdelning I, kapitel I och del V, kapitel I ska referenspriserna vara följande:

(a) När det gäller spannmål, 101,31 euro/ton, avseende grossistledet för varor, fritt lager, före lossning.

(a) När det gäller spannmål, 101,31 euro/ton, avseende grossistledet för varor, fritt lager, före lossning.

(b) När det gäller paddyris, 150 euro/ton för standardkvalitet enligt definitionen i punkt A i bilaga III, avseende grossistledet för varor fritt lager, före lossning.

(b) När det gäller paddyris, 150 euro/ton för standardkvalitet enligt definitionen i punkt A i bilaga III, avseende grossistledet för varor fritt lager, före lossning.

(c) När det gäller socker i lösvikt av standardkvalitet enligt definitionen i punkt B i bilaga III, fritt fabriken:

(c) När det gäller socker i lösvikt av standardkvalitet enligt definitionen i punkt B i bilaga III, fritt fabriken:

(i) för vitsocker: 404,4 euro/ton.

(i) för vitsocker: 404,4 euro/ton.

(ii) för råsocker: 335,2 euro/ton.

(ii) för råsocker: 335,2 euro/ton.

(d) 2 224 euro/ton för slaktkroppar av handjur av nötkreatur av kvaliteten R3 enligt den unionsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur som avses i artikel 18.8.

(d) 2 224 euro/ton för slaktkroppar av handjur av nötkreatur av kvaliteten R3 enligt den unionsskala för klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur som avses i artikel 9a.

(e) När det gäller sektorn för mjölk och mjölkprodukter:

(e) När det gäller sektorn för mjölk och mjölkprodukter:

(i) 246,39 euro/100 kg för smör.

(i) 246,39 euro/100 kg för smör.

(ii) 169,80 euro/100 kg för skummjölkspulver.

(ii) 169,80 euro/100 kg för skummjölkspulver.

(f) När det gäller griskött, 1 509,39 euro/ton för slaktkroppar av gris av standardkvalitet på grundval av slaktvikt och slaktkropparnas innehåll av magert kött i enlighet med den unionsskala för klassificering av slaktkroppar av gris som avses i artikel 18.8 enligt följande:

(f) När det gäller griskött, 1 509,39 euro/ton för slaktkroppar av gris av standardkvalitet på grundval av slaktvikt och slaktkropparnas innehåll av magert kött i enlighet med den unionsskala för klassificering av slaktkroppar av gris som avses i artikel 9a enligt följande:

(i) Slaktkroppar som väger minst 60 kg men mindre än 120 kg: klass E

(i) Slaktkroppar som väger minst 60 kg men mindre än 120 kg: klass E

(ii) Slaktkroppar som väger 120–180 kg: klass R.

(ii) Slaktkroppar som väger 120–180 kg: klass R.

 

(fa) När det gäller olivolja:

 

(i) 2 388 euro/ton för extra jungfruolja.

 

(ii) 2 295 euro/ton för jungfruolja.

 

(iii) 1 524 euro/ton för bomolja vars innehåll av fria fettsyror är 2 grader; detta belopp ska minskas med 36,70 euro/ton för varje extra surhetsgrad.

 

1a. Referenspriserna ska med jämna mellanrum ses över på grundval av objektiva kriterier, särskilt mot bakgrund av produktionsutvecklingen, produktionskostnader, särskilt för insatsvaror, och marknadsutvecklingen. Vid behov ska referenspriserna uppdateras i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

 

Tidsintervallen mellan prisanpassningarna kan variera mellan produktkategorierna och ska fastställas med beaktande av volatilitetsmönstret för varje produktkategori.

Or. en

 

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ursprung för de produkter som kan komma i fråga

Ursprung för de produkter som kan komma i fråga

De produkter som kan komma ifråga för uppköp inom ramen för offentlig intervention eller för stöd för privat lagring ska ha sitt ursprung i unionen. Produkter som kommer från grödor ska komma från grödor som skördats i unionen och produkter som kommer från mjölk ska komma från mjölk som producerats i unionen.

De produkter som kan komma ifråga för uppköp inom ramen för offentlig intervention eller för stöd för privat lagring ska ha sitt ursprung i unionen. Produkter som kommer från grödor ska komma från grödor som skördats i unionen, och för animaliska produkter ska hela produktionsprocessen ha ägt rum i unionen.

Or. en

 

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Unionens skalor och inspektioner

 

1. Unionens skalor för klassificering av slaktkroppar ska gälla i enlighet med reglerna i bilaga IIIa i följande sektorer:

 

(a) Nöt- och kalvkött när det gäller slaktkroppar av vuxna nötkreatur.

 

(b) Griskött när det gäller slaktkroppar av andra grisar än sådana som använts för avel.

 

I sektorn för får- och getkött får medlemsstaterna tillämpa en unionsskala för klassificering av slaktkroppar när det gäller fårslaktkroppar i enlighet med reglerna i punkt C i bilaga IIIa.

 

2. Inspektioner på plats när det gäller klassificering av slaktkroppar av vuxna nötkreatur och får ska genomföras på unionens vägnar av en inspektionskommitté från unionen bestående av experter från kommissionen och experter som utnämnts av medlemsstaterna. Denna kommitté ska rapportera till kommissionen och medlemsstaterna om de inspektioner som genomförts.

 

Unionen ska bära kostnaderna för utförda inspektioner.

Or. en

 

Ändringsförslag  108

Förslag till förordning

Artikel 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 10

Artikel 10

Produkter som kan komma i fråga för offentlig intervention

Produkter som kan komma i fråga för offentlig intervention

Offentlig intervention ska tillämpas i fråga om följande produkter i enlighet med detta avsnitt och de krav och villkor som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter och/eller genomförandeakter i enlighet med artiklarna 18 och 19:

Offentlig intervention ska tillämpas i fråga om följande produkter i enlighet med detta avsnitt och andra eventuella krav och villkor som kan komma att fastställas av kommissionen genom delegerade akter och/eller genomförandeakter i enlighet med artiklarna 18 och 19:

(a) Vanligt vete, korn och majs.

(a) Vanligt vete, durumvete, sorghum, korn och majs.

(b) Paddyris.

(b) Paddyris.

(c) Färskt eller kylt nöt- och kalvkött enligt KN-numren 0201 10 00 och 0201 20 20 till 0201 20 50.

(c) Färskt eller kylt nöt- och kalvkött enligt KN-numren 0201 10 00 och 0201 20 20 till 0201 20 50.

(d) Smör som direkt och uteslutande har framställts av pastöriserad grädde som direkt och uteslutande har framställts av komjölk i ett godkänt företag i unionen och som har en lägsta smörfetthalt av 82 viktprocent och en högsta vattenhalt av 16 viktprocent.

(d) Smör som direkt och uteslutande har framställts av pastöriserad grädde som direkt och uteslutande har framställts av komjölk i ett godkänt företag i unionen och som har en lägsta smörfetthalt av 82 viktprocent och en högsta vattenhalt av 16 viktprocent.

(e) Skummjölkspulver av högsta kvalitet som framställts av komjölk genom spraytorkning i ett godkänt företag i unionen och som har en lägsta proteinhalt på 34,0 viktprocent beräknat på den fettfria torrsubstansen.

(e) Skummjölkspulver av högsta kvalitet som framställts av komjölk genom spraytorkning i ett godkänt företag i unionen och som har en lägsta proteinhalt på 34,0 viktprocent beräknat på den fettfria torrsubstansen.

Or. en

 

Ändringsförslag  109

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Strategiska lager

 

I syfte att förebygga kraftiga obalanser på marknaden och garantera animaliesektorns fortbestånd bör man upprätta strategiska lager av råvaror för foder.

 

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 för att upprätta sådana strategiska lager som avses i första stycket och se till att de fungerar väl.

Or. en

 

Ändringsförslag  110

Förslag till förordning

Artikel 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 11

Artikel 11

Perioder för offentlig intervention

Perioder för offentlig intervention

Offentlig intervention får ske under följande perioder:

Offentlig intervention får ske för de produkter som anges i artikel 10 när som helst under året.

(a) 1 november – 31 maj för vanligt vete, korn och majs.

 

(b) 1 april–31 juli för paddyris.

 

(c) Under hela regleringsåret för nöt- och kalvkött.

 

(d) 1 mars–31 augusti för smör och skummjölkspulver.

 

Or. en

 

Ändringsförslag  111

Förslag till förordning

Artikel 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 12

Artikel 12

Inledande och avslutande av offentlig intervention

Inledande och avslutande av offentlig intervention

1. Under de perioder som anges i artikel 11 ska följande gälla för offentlig intervention:

1. Följande ska gälla för offentlig intervention:

(a) Offentlig intervention ska inledas för vanligt vete, smör och skummjölkspulver.

(a) Offentlig intervention ska inledas för vanligt vete, smör och skummjölkspulver.

(b) Offentlig intervention för korn, majs och paddyris (även särskilda sorter och typer av paddyris) får inledas av kommissionen, genom genomförandeakter, om marknadssituationen så kräver. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

(b) Offentlig intervention för durumvete, sorghum, korn, majs och paddyris (även särskilda sorter och typer av paddyris) ska inledas av kommissionen genom genomförandeakter om marknadssituationen så kräver. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

(c) Offentlig intervention för nöt- och kalvkött får inledas av kommissionen genom andra genomförandeakter, om det genomsnittliga marknadspriset under en representativ period enligt artikel 19 led a för nöt- och kalvkött i en medlemsstat eller i en region i en medlemsstat som noteras på grundval av den unionsskala för klassificering av slaktkroppar som avses i artikel 18.8 är lägre än 1 560 euro/ton.

(c) Offentlig intervention för nöt- och kalvkött ska inledas av kommissionen genom andra genomförandeakter som antas utan tillämpning av artikel 162.2 eller 162.3, om det genomsnittliga marknadspriset under en representativ period som fastställs enligt artikel 19 led a för nöt- och kalvkött i en medlemsstat eller i en region i en medlemsstat som noteras på grundval av den unionsskala för klassificering av slaktkroppar som avses i artikel 9a är lägre än 90 % av referenspriset i artikel 7.1 d.

2. Kommissionen får, genom genomförandeakter, avsluta offentlig intervention inom sektorn för nöt- och kalvkött, om de villkor som anges i punkt 1 led c inte längre uppfylls under en representativ period som fastställs enligt artikel 19 led a.

2. Kommissionen ska, genom genomförandeakter som antas utan tillämpning av artikel 162.2 eller 162.3, avsluta offentlig intervention inom sektorn för nöt- och kalvkött, om de villkor som anges i punkt 1 led c inte längre uppfylls under en representativ period som fastställs enligt artikel 19 led a.

Or. en

 

Ändringsförslag  112

Förslag till förordning

Artikel 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 13

Artikel 13

Uppköp till fast pris eller anbudsförfaranden

Uppköp till fast pris eller anbudsförfaranden

1. När offentlig intervention inleds i enlighet med artikel 12.1 a ska uppköp göras till fast pris och avse högst följande mängder för var och en av de perioder som anges i artikel 11:

1. När offentlig intervention inleds i enlighet med artikel 12.1 a ska uppköp göras till det fasta pris som anges i artikel 14.2 och avse högst följande mängder för var och en av de perioder som anges i artikel 11:

(a) Vanligt vete, högst 3 miljoner ton.

(a) Vanligt vete, högst 3 miljoner ton.

(b) Smör, högst 30 000 ton.

(b) Smör, högst 70 000 ton.

(c) Skummjölkspulver, högst 109 000 ton.

(c) Skummjölkspulver, högst 109 000 ton.

2. När offentlig intervention inleds i enlighet med artikel 12.1 ska uppköpen göras genom ett anbudsförfarande genom vilket det fastställs ett högsta uppköpspris och berörda kvantiteter för

2. När offentlig intervention inleds i enlighet med artikel 12.1 ska uppköpen göras genom ett anbudsförfarande genom vilket det fastställs ett högsta uppköpspris och berörda kvantiteter för

(a) vanligt vete, smör och skummjölkspulver utöver de gränsvärden som anges i punkt 1, och

(a) vanligt vete, smör och skummjölkspulver utöver de gränsvärden som anges i punkt 1, och

(b) korn, majs, paddyris och nöt- och kalvkött.

(b) durumvete, sorghum, korn, majs, paddyris och nöt- och kalvkött.

Under särskilda och välmotiverade omständigheter får kommissionen genom genomförandeakter fatta beslut om att ett anbudsförfarande ska begränsas till en viss medlemsstat eller till en viss region i en medlemsstat eller, på grundval av artikel 14.2, om att uppköpspriserna per medlemsstat eller region i en medlemsstat ska fastställas på grundval av de noterade genomsnittliga marknadspriserna. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

Under särskilda och välmotiverade omständigheter får kommissionen genom genomförandeakter fatta beslut om att ett anbudsförfarande ska begränsas till en viss medlemsstat eller till en viss region i en medlemsstat eller, på grundval av artikel 14.2, om att uppköpspriserna per medlemsstat eller region i en medlemsstat ska fastställas på grundval av de noterade genomsnittliga marknadspriserna. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

Or. en

 

Ändringsförslag  113

Förslag till förordning

Artikel 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 14

Artikel 14

Interventionspriser

Interventionspriser

1. Med interventionspris avses följande:

1. Med interventionspris avses följande:

(a) Det pris till vilket produkter ska köpas upp inom ramen för offentlig intervention till fast pris, eller

(a) Det pris till vilket produkter ska köpas upp inom ramen för offentlig intervention till fast pris, eller

(b) det högsta pris till vilket produkter som kan komma i fråga för offentlig intervention får köpas in när detta görs genom ett anbudsförfarande.

(b) det högsta pris till vilket produkter som kan komma i fråga för offentlig intervention får köpas in när detta görs genom ett anbudsförfarande.

2. Interventionspriserna ska vara följande:

2. Interventionspriserna ska vara följande:

(a) För vanligt vete, korn, majs, paddyris och skummjölkspulver ska interventionspriset vid uppköp till fast pris vara samma som de respektiva referenspriser som fastställs i artikel 7 och får inte överskrida de respektiva referenspriser som gäller vid uppköp genom anbudsförfarande.

(a) För vanligt vete, durumvete, sorghum, korn, majs, paddyris och skummjölkspulver ska interventionspriset vid uppköp till fast pris vara samma som de respektive referenspriser som fastställs i artikel 7 och får inte överskrida de respektive referenspriser som gäller vid uppköp genom anbudsförfarande.

(b) För smör ska interventionspriset vid uppköp till fast pris vara 90 % av det referenspris som anges i artikel 7 och får inte överskrida 90 % av det referenspris som gäller vid uppköp genom anbudsförfarande

(b) För smör ska interventionspriset vid uppköp till fast pris vara 90 % av det referenspris som anges i artikel 7 och får inte överskrida 90 % av det referenspris som gäller vid uppköp genom anbudsförfarande

(c) För nöt- och kalvkött får interventionspriset vid uppköp inte överskrida det pris som avses i artikel 12.1 c.

(c) För nöt- och kalvkött får interventionspriset vid uppköp inte överskrida 90 % av det referenspris som anges i artikel 7.1 d.

3. De interventionspriser som avses i punkterna 1 och 2 ska gälla utan att detta påverkar eventuella prisökningar och prisminskningar avseende vanligt vete, korn, majs och paddyris som görs av kvalitetsskäl. För att säkra att produktionen inriktas på vissa sorters paddyris ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 160 i syfte att fastställa ökningar och minskningar av interventionspriset.

3. De interventionspriser som avses i punkterna 1 och 2 ska gälla utan att detta påverkar eventuella prisökningar och prisminskningar avseende vanligt vete, durumvete, sorghum, korn, majs och paddyris som görs av kvalitetsskäl.

Or. en

 

Ändringsförslag  114

Förslag till förordning

Artikel 15

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 15

Artikel 15

Allmänna principer för avyttring av produkter som köpts upp inom ramen för offentlig intervention

Allmänna principer för avyttring av produkter som köpts upp inom ramen för offentlig intervention

De produkter som köps upp inom ramen för offentlig intervention ska avyttras på ett sådant sätt att

1. De produkter som köps upp inom ramen för offentlig intervention ska avyttras på ett sådant sätt att

(a) att det inte förekommer några störningar på marknaden,

(a) att det inte förekommer några störningar på marknaden,

(b) att det är möjligt att säkra att uppköparna garanteras lika tillträde till varorna och likabehandling, och

(b) att det är möjligt att säkra att uppköparna garanteras lika tillträde till varorna och likabehandling, och

(c) att försäljningen är förenlig med de åtaganden som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 i fördraget.

(c) att försäljningen är förenlig med de åtaganden som följer av avtal som ingåtts i enlighet med artikel 218 i fördraget.

Produkterna får avyttras genom att de ställs till förfogande inom ordningen för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen enligt förordning (EU) nr […] om så föreskrivs i förordningen. Bokföringsvärdet för sådana produkter ska i så fall motsvara det relevanta fasta interventionspris som avses i artikel 14.2.

2. Produkterna får avyttras genom att de ställs till förfogande inom ordningen för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen enligt förordning (EU) nr […]. Bokföringsvärdet för sådana produkter ska i så fall motsvara det relevanta fasta interventionspris som avses i artikel 14.2.

 

2a. Varje år ska kommissionen offentliggöra de villkor på vilka de offentliga interventionslagren såldes under det föregående året.

Or. en

 

Ändringsförslag  115

Förslag till förordning

Artikel 16 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stöd för privat lagring får beviljas i fråga om följande produkter om inte annat följer av de villkor som fastställs i detta avsnitt och de krav och villkor som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter och/eller genomförandeakter i enlighet med artiklarna 17–19:

Stöd för privat lagring får beviljas i fråga om följande produkter enligt de villkor som fastställs i detta avsnitt och eventuella ytterligare krav och villkor som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter och/eller genomförandeakter i enlighet med artiklarna 17–19:

Or. en

 

Ändringsförslag  116

Förslag till förordning

Artikel 16 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Olivolja.

(b) Olivolja och bordsoliver.

Or. en

 

Ändringsförslag  117

Förslag till förordning

Artikel 16 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea) Ost.

Or. en

 

Ändringsförslag  118

Förslag till förordning

Artikel 17

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 17

Artikel 17

Villkor för beviljande av stöd

Villkor för beviljande av stöd

1. Om så krävs för att säkra insyn på marknaden eller om det finns anledning att bemöta en särskilt svår marknadssituation eller en viss ekonomisk utveckling inom en viss sektor i en eller flera medlemsstater, bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 i syfte att fastställa enligt vilka villkor kommissionen får bevilja stöd till privat lagring för de produkter som förtecknas i artikel 16, med hänsyn tagen till de noterade genomsnittliga marknadspriserna i EU och referenspriserna för de aktuella produkterna.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 om så krävs för att säkra insyn på marknaden, i syfte att fastställa enligt vilka villkor kommissionen får bevilja stöd till privat lagring för de produkter som förtecknas i artikel 16, med hänsyn tagen till följande:

 

(a) de noterade genomsnittliga marknadspriserna i EU och referenspriserna och produktionskostnaderna för de aktuella produkterna och/eller

 

(b) behovet av att snabbt bemöta en marknadssituation eller en ekonomisk utveckling som är särskilt svår och som, antingen var och en för sig eller tillsammans, väsentligt påverkar vinstmarginalerna för producenter inom sektorn i en eller flera medlemsstater och/eller

 

(ba) särarten hos vissa sektorer eller den säsongsbetonade produktionen i vissa medlemsstater.

2. Kommissionen får, genom genomförandeakter, besluta att bevilja stöd till privat lagring för de produkter som förtecknas i artikel 16, med hänsyn tagen till de villkor som avses i punkt 1 i denna artikel. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

2. Kommissionen får, genom genomförandeakter, besluta att bevilja stöd till privat lagring för de produkter som förtecknas i artikel 16, med hänsyn tagen till de villkor som avses i punkt 1 i denna artikel. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

3. Kommissionen ska, genom genomförandeakter, fastställa stödet för privat lagring enligt artikel 16, antingen genom att stödet förhandsfastställs eller genom ett anbudsförfarande. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

3. Kommissionen ska, genom genomförandeakter, fastställa stödet för privat lagring enligt artikel 16, antingen genom att stödet förhandsfastställs eller genom ett anbudsförfarande. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

4. Kommissionen får, genom genomförandeakter, begränsa beviljandet av stöd till privat lagring eller fastställa stödet till privat lagring per medlemsstat eller region i en medlemsstat på grundval av noterade genomsnittliga marknadspriser. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

4. Kommissionen får, genom genomförandeakter, begränsa beviljandet av stöd till privat lagring eller fastställa stödet till privat lagring per medlemsstat eller region i en medlemsstat på grundval av noterade genomsnittliga marknadspriser och de sökandes vinstmarginaler. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

Or. en

 

Ändringsförslag  119

Förslag till förordning

Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

AVSNITT 3a

 

SAMORDNINGSSYSTEM FÖR TILLFÄLLIGA TILLBAKADRAGANDEN FRÅN MARKNADEN

 

Artikel 17a

 

SAMORDNINGSSYSTEM FÖR TILLFÄLLIGA TILLBAKADRAGANDEN FRÅN MARKNADEN

 

1. För att förhindra stora obalanser på marknaderna eller för att återställa till normal ordning i händelse av allvarliga störningar, kan sammanslutningar av producentorganisationer, enligt ett av de områden i artikel 1.2 i denna förordning, och som anses vara representativ med avsnittet 110 i denna förordning, upprätta och aktivera ett samordningssystem för ett tillfälligt tillbakadragande från marknaden som utförts av deras medlemmar.

 

Dessa bestämmelser påverkar inte del IV i denna förordning och ligger utanför tillämpningsområdet för artikel 101.1 i fördraget.

 

2. När en sammanslutning av producentorganisationer fattar beslutet att aktivera systemet gäller det för alla dess medlemmar.

 

3. Systemet finansieras av

 

(a) ekonomiska bidrag från medlemsorganisationerna och/eller sammanslutningen av producentorganisationerna själva och, i förekommande fall

 

(b) ekonomiskt stöd från unionen som avses i artikel 8, under villkor som fastställs av kommissionen enligt artikel 18.10 c), och som inte i något fall får överstiga 50% av de totala kostnaderna.

 

4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160, för att säkerställa att systemet fungerar på ett sätt som överensstämmer med målen för den gemensamma jordbrukspolitiken och att det inte är till hinder för en väl fungerande inre marknad.

Or. en

 

Ändringsförslag  120

Förslag till förordning

Del II – avdelning I – kapitel I – avsnitt 4 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

AVSNITT 4

AVSNITT 4

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER OM OFFENTLIG INTERVENTION OCH PRIVAT LAGRING

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER OM OFFENTLIG INTERVENTION, PRIVAT LAGRING OCH SAMORDNINGSSYSTEM FÖR TILLFÄLLIGA TILLBAKADRAGANDEN FRÅN MARKNADEN

Or. en

 

Ändringsförslag  121

Förslag till förordning

Artikel 18

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 18

Artikel 18

Delegerade befogenheter

Delegerade befogenheter

1. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 för att anta de åtgärder som föreskrivs i punkterna 2–9 i denna artikel.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 för att anta de åtgärder som föreskrivs i punkterna 2–9 i denna artikel.

2. För att ta hänsyn till de särskilda förhållandena i de olika sektorerna får kommissionen genom delegerade akter fastställa vilka krav och villkor som, utöver de krav som fastställs i denna förordning, ska gälla för produkter som köps upp vid offentlig intervention och lagras inom ramen för stödordningen för privat lagring. Syftet med kraven och villkoren ska vara att garantera att de uppköpta och lagrade produkterna är stödberättigande och håller nödvändig kvalitet i fråga om kvalitetsgrupper, kvalitetsklasser, kategorier, kvantiteter, emballering, märkning, högsta ålder, hållbarhet och det produktled till vilket interventionspriset och stödet hänför sig.

2. För att ta hänsyn till de särskilda förhållandena i de olika sektorerna får kommissionen genom delegerade akter fastställa vilka krav och villkor som, utöver de krav som fastställs i denna förordning, ska gälla för produkter som köps upp vid offentlig intervention och lagras inom ramen för stödordningen för privat lagring. Syftet med kraven och villkoren ska vara att garantera att de uppköpta och lagrade produkterna är stödberättigande och håller nödvändig kvalitet i fråga om kvalitetsgrupper, kvalitetsklasser, kategorier, kvantiteter, emballering, märkning, högsta ålder, hållbarhet och det produktled till vilket interventionspriset och stödet hänför sig.

3. För att ta hänsyn till de särskilda förhållandena i sektorerna för spannmål och paddyris får kommissionen genom delegerade akter fastställa tillämpliga prisökningar eller prissänkningar av kvalitetsskäl i enlighet med artikel 14.3 för både uppköp och försäljning av vanligt vete, korn, majs och paddyris.

3. För att ta hänsyn till de särskilda förhållandena i sektorerna för spannmål och paddyris får kommissionen genom delegerade akter fastställa tillämpliga prisökningar eller prissänkningar av kvalitetsskäl i enlighet med artikel 14.3 för både uppköp och försäljning av vanligt vete, durumvete, sorghum, korn, majs och paddyris.

 

3a. För att ta hänsyn till säsongsbundenhet och/eller särdragen hos vissa gårdar i en del medlemsstater eller regioner ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter, för att fastställa olika objektiva villkor och styra de faktorer som motiverar att privat lagring inleds.

4. För att ta hänsyn till de särskilda förhållandena i nöt- och kalvköttssektorn får kommissionen genom delegerade akter anta regler rörande kravet på de utbetalande organen att låta bena ur allt nötkött efter övertagandet och före lagringen.

4. För att ta hänsyn till de särskilda förhållandena i nöt- och kalvköttssektorn får kommissionen genom delegerade akter anta regler rörande kravet på de utbetalande organen att låta bena ur allt nötkött efter övertagandet och före lagringen.

5. För att ta hänsyn till de olikartade förhållanden som råder i unionen vad gäller lagringen av interventionsprodukter och säkerställa att aktörerna har tillfredsställande tillgång till offentlig intervention, ska kommissionen genom delegerade akter fastställa

5. För att ta hänsyn till de olikartade förhållanden som råder i unionen vad gäller lagringen av interventionsprodukter och säkerställa att aktörerna har tillfredsställande tillgång till offentlig intervention, ska kommissionen genom delegerade akter fastställa

(a) vilka krav interventionsorterna ska uppfylla för de produkter som ska köpas in inom ramen för systemet, inklusive regler om lagringsplatsernas minsta lagringskapacitet samt tekniska krav för hur produkter som tagits över ska kunna bevaras i gott skick och avyttras när lagringsperioden är över,

(a) vilka krav interventionsorterna ska uppfylla för de produkter som ska köpas in inom ramen för systemet, inklusive regler om lagringsplatsernas minsta lagringskapacitet samt tekniska krav för hur produkter som tagits över ska kunna bevaras i gott skick och avyttras när lagringsperioden är över,

(b) regler om försäljning av små kvantiteter som är kvar i lager i medlemsstaterna och som ska säljas under medlemsstaternas ansvar, med tillämpning av samma förfaranden som de som tillämpas av unionen, samt regler som tillåter att kvantiteter bjuds ut till direktförsäljning när de inte längre kan ompaketeras eller när de har försämrats kvalitetsmässigt,

(b) regler om försäljning av små kvantiteter som är kvar i lager i medlemsstaterna och som ska säljas under medlemsstaternas ansvar, med tillämpning av samma förfaranden som de som tillämpas av unionen, samt regler som tillåter att kvantiteter bjuds ut till direktförsäljning när de inte längre kan ompaketeras eller när de har försämrats kvalitetsmässigt,

(c) regler om lagring av produkter inom och utanför den medlemsstat som ansvarar för produkterna och om vilken tull som ska tas ut för dessa samt om eventuella andra belopp som ska beviljas eller uppbäras inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

(c) regler om lagring av produkter inom och utanför den medlemsstat som ansvarar för produkterna och om vilken tull som ska tas ut för dessa samt om eventuella andra belopp som ska beviljas eller uppbäras inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken,

 

(ca) de villkor enligt vilka det kan beslutas att produkter som omfattas av avtal om privat lagring åter får släppas ut på marknaden eller avyttras.

6. För att säkerställa att stödet till privat lagring har önskad effekt på marknaden

6. För att säkerställa att stödet till privat lagring har önskad effekt på marknaden

(a) ska kommissionen genom delegerade akter anta åtgärder för att minska stödbeloppen i de fall då den lagrade kvantiteten är mindre än den kvantitet som avtalats,

(a) ska kommissionen genom delegerade akter anta åtgärder för att minska stödbeloppen i de fall då den lagrade kvantiteten är mindre än den kvantitet som avtalats,

(b) får kommissionen genom delegerade akter fastställa villkor för förskottsbetalning.

(b) får kommissionen genom delegerade akter fastställa villkor för förskottsbetalning.

7. Mot bakgrund av de rättigheter och skyldigheter som gäller för aktörer som deltar i åtgärder rörande offentlig intervention eller privat lagring, får kommissionen genom delegerade akter anta regler om

7. Mot bakgrund av de rättigheter och skyldigheter som gäller för aktörer som deltar i åtgärder rörande offentlig intervention eller privat lagring, får kommissionen genom delegerade akter anta regler om

(a) användningen av anbudsförfaranden för att garantera lika tillträde till varor och lika behandling för aktörerna,

(a) användningen av anbudsförfaranden för att garantera lika tillträde till varor och lika behandling för aktörerna,

(b) vilka aktörer som kan komma i fråga,

(b) vilka aktörer som kan komma i fråga,

(c) skyldigheten att ställa en säkerhet som garanti för att aktören uppfyller sina åtaganden.

(c) skyldigheten att ställa en säkerhet som garanti för att aktören uppfyller sina åtaganden.

 

7a. För att ta hänsyn till sektorernas tekniska utveckling och behov ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 i syfte att anpassa och uppdatera bestämmelserna om klassificering, identifiering och presentation av slaktkroppar av vuxna nötkreatur, av gris och av får enligt bilaga IIIa.

 

7b. För att ta hänsyn till behovet av standardisering av hur de olika produkterna presenteras i syfte att förbättra insynen på marknaden, prisnoteringarna och tillämpningen av marknadsåtgärder som offentlig intervention och privat lagring i sektorerna för nöt- och kalvkött, griskött och fårkött, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter

 

(a) som innehåller bestämmelser om klassificering (inklusive automatisk klassificering), presentation, innehåll av magert kött, identifiering, vägning och märkning av slaktkroppar,

 

(b) som innehåller bestämmelser om beräkning av genomsnittspriserna i unionen och om aktörernas skyldighet att tillhandahålla information om slaktkroppar av nötkreatur, gris och får, framför allt marknadspriser och representativa priser.

 

7c. För att ta hänsyn till de särdrag som finns inom unionen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter som innehåller bestämmelser om undantag, särskilt

 

(a) undantag som medlemsstaterna får bevilja för slakterier där det slaktas få nötkreatur,

 

(b) rätten för medlemsstater att inte tillämpa klassificeringsskalan för slaktkroppar av gris och att använda ytterligare bedömningskriterier utöver vikt och uppskattat innehåll av magert kött.

 

7d. För att ta hänsyn till behovet av att säkerställa att unionens inspektionskommitté fyller sin funktion ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter för att fastställa kommitténs ansvarsområden och sammansättning.

8. För att sörja för standardisering av hur de olika produkterna presenteras i syfte att förbättra insynen på marknaden, prisnoteringarna och tillämpningen av marknadsåtgärder som offentlig intervention och stöd till privat lagring får kommissionen, genom delegerade akter, anta unionens skalor för klassificering av slaktkroppar i följande sektorer:

 

(a) Nöt- och kalvkött.

 

(b) Griskött.

 

(c) Får- och getkött.

 

9. För att säkra att slaktkropparna klassificeras på ett korrekt och tillförlitligt sätt får kommissionen, genom delegerade akter, föreskriva att klassificeringen av slaktkroppar i medlemsstaterna ska kontrolleras av en inspektionskommitté från unionen, bestående av experter från kommissionen och experter som utses av medlemsstaterna. I bestämmelserna får anges att unionen ska bära kostnaderna för kontrollverksamheten.

 

Or. en

 

Ändringsförslag  122

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a. Eftersom samordningssystemet för tillfälliga tillbakadraganden från marknaden måste fungera väl, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter för att fastställa de krav som systemet ska uppfylla och då särskilt

 

(a) de allmänna villkoren för aktivering och drift,

 

(b) de krav som sammanslutningar av producentorganisationer måste uppfylla för att systemet ska kunna tillämpas,

 

(c) reglerna för dess finansiering, särskilt de villkor enligt vilka kommissionen ska besluta huruvida en gemenskapsfinansiering som faller inom ramen för stöd till privat lagring får beviljas eller inte till sammanslutningar av producentorganisationer,

 

(d) regler som garanterar att en alltför stor procentandel av tillgängliga produkter inte blockeras av aktiveringen av detta system.

Or. en

 

 

Ändringsförslag  123

Förslag till förordning

Artikel 19

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 19

Artikel 19

Genomförandebefogenheter i enlighet med granskningsförfarandet

Genomförandebefogenheter i enlighet med granskningsförfarandet

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta de åtgärder som krävs för att säkra att detta kapitel tillämpas enhetligt i hela unionen. Sådana åtgärder kan framför allt gälla

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta de åtgärder som krävs för att säkra att detta kapitel tillämpas enhetligt i hela unionen. Sådana åtgärder kan framför allt gälla

(a) de representativa perioder, representativa marknader och representativa marknadspriser som behövs för tillämpningen av detta kapitel,

(a) de representativa perioder, representativa marknader, representativa marknadspriser och vinstmarginaltrender som behövs för tillämpningen av detta kapitel,

(b) de förfaranden och villkor som ska gälla för leveransen av produkter som köps upp inom ramen för offentlig intervention, de transportkostnader som den som lämnar erbjudandet ska stå för, samt de utbetalande organens övertag och betalning av produkterna,

(b) de förfaranden och villkor som ska gälla för leveransen av produkter som köps upp inom ramen för offentlig intervention, de transportkostnader som den som lämnar erbjudandet ska stå för, samt de utbetalande organens övertag och betalning av produkterna,

(c) de olika åtgärder som hör samman med urbening inom sektorn för nöt- och kalvkött,

(c) de olika åtgärder som hör samman med urbening inom sektorn för nöt- och kalvkött,

(d) eventuella tillstånd för lagring utanför den medlemsstats territorium där produkterna har köpts upp och lagrats,

(d) eventuella tillstånd för lagring utanför den medlemsstats territorium där produkterna har köpts upp och lagrats,

(e) villkor för försäljning eller avyttring av produkter som köpts upp inom ramen för offentlig intervention, särskilt avseende försäljningspriser, villkor för utlagring, produkternas användning eller destination efter frisläppandet, inbegripet förfaranden för produkter som ställs till förfogande för ordningen för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen, även överföringar mellan medlemsstaterna,

(e) villkor för försäljning eller avyttring av produkter som köpts upp inom ramen för offentlig intervention, särskilt avseende försäljningspriser, villkor för utlagring, produkternas användning eller destination efter frisläppandet, inbegripet förfaranden för produkter som ställs till förfogande för ordningen för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen, även överföringar mellan medlemsstaterna,

(f) ingåendet av avtal mellan den behöriga myndigheten i medlemsstaten och de sökande, samt innehållet i avtalen,

(f) ingåendet av avtal mellan den behöriga myndigheten i medlemsstaten och de sökande, samt innehållet i avtalen,

(g) inlagring, lagring och utlagring av produkter vid privat lagring,

(g) inlagring, lagring och utlagring av produkter vid privat lagring,

(h) lagringsperiodens längd och villkor för hur lagringsperioden, efter det att den fastställts i avtalet, får förkortas eller förlängas,

(h) lagringsperiodens längd och villkor för hur lagringsperioden, efter det att den fastställts i avtalet, får förkortas eller förlängas,

(i) de villkor enligt vilka det kan beslutas att produkter som omfattas av avtal om privat lagring åter får släppas ut på marknaden eller avyttras,

 

(j) reglerna om vilka förfaranden som ska följas vid uppköp till fast pris eller vid beviljande av stöd för privat lagring till fast pris,

(j) reglerna om vilka förfaranden som ska följas vid uppköp till fast pris eller vid beviljande av stöd för privat lagring till fast pris,

(k) användandet av upphandling, både för offentlig intervention och för privat lagring, framför allt när det gäller

(k) användandet av upphandling, både för offentlig intervention och för privat lagring, framför allt när det gäller

(i) inlämnandet av erbjudanden eller anbud, och minimikvantiteten för en ansökan eller en anmälan,

(i) inlämnandet av erbjudanden eller anbud, och minimikvantiteten för en ansökan eller en anmälan,

(ii) urval av erbjudanden; i samband med detta ska företräde ges åt de erbjudanden som är mest förmånliga för unionen och det ska också tydliggöras att ett anbudsförfarande inte med nödvändighet alltid leder till att ett kontrakt tilldelas.

(ii) urval av erbjudanden; i samband med detta ska företräde ges åt de erbjudanden som är mest förmånliga för unionen och det ska också tydliggöras att ett anbudsförfarande inte med nödvändighet alltid leder till att ett kontrakt tilldelas.

 

(ka) praktiska bestämmelser om märkning av klassificerade slaktkroppar,

 

(kb) införande av unionens skalor för klassificering av slaktkroppar av nötkreatur, gris och får, särskilt rörande

 

(i) meddelandet om klassificeringsresultat,

 

(ii) kontroller, inspektionsrapporter och uppföljningsåtgärder,

 

(kc) inspektioner på plats när det gäller klassificering av och prisrapportering för slaktkroppar av vuxna nötkreatur och får för unionens räkning av unionens inspektionskommitté,

 

(kd) praktiska bestämmelser om kommissionens beräkning av det vägda genomsnittspriset i unionen för slaktkroppar av nötkreatur, gris och får,

 

(ke) förfaranden för medlemsstaternas fastställande av utbildade klassificerare av slaktkroppar av vuxna nötkreatur och får.

Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

Or. en

 

Ändringsförslag  124

Förslag till förordning

Del II – avdelning I – kapitel II – avsnitt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avsnitt 1

Avsnitt 1

ORDNINGAR FÖR ATT FÖRBÄTTRA VISSA GRUPPERS TILLGÅNG TILL LIVSMEDEL

PROGRAM FÖR ATT FÖRBÄTTRA VISSA GRUPPERS TILLGÅNG TILL LIVSMEDEL OCH FÖR ATT FÖRBÄTTRA BARNS MATVANOR

 

Artikel 20a

 

Målgrupp

 

Stödprogram för att förbättra tillgången till livsmedel och för att förbättra barns matvanor riktar sig till barn som regelbundet går i en grundskola eller gymnasieskola samt till barn i förskola eller andra inrättningar som bedriver verksamhet utanför skoltid och som förvaltas eller är godkända av behöriga myndigheter i en medlemsstat.

Or. en

 

Ändringsförslag  125

Förslag till förordning

Del 2 – avdelning 1 – kapitel 2 – avsnitt 1 – underavsnitt 1 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

UNDERAVSNITT 1

UNDERAVSNITT 1

PROGRAM FÖR FRUKT I SKOLAN

PROGRAM FÖR FRUKT OCH GRÖNSAKER I SKOLAN

Or. en

 

Ändringsförslag  126

Förslag till förordning

Artikel 21

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 21

Artikel 21

Stöd till utdelning av frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker och bananprodukter till barn

Stöd till utdelning av frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker och bananprodukter till barn

1. På villkor som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter och genomförandeakter i enlighet med artiklarna 22 och 23 ska unionsstöd beviljas

1. På villkor som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter och genomförandeakter i enlighet med artiklarna 22 och 23 ska unionsstöd beviljas

(a) för utdelning till skolbarn, inklusive barn i daghem, förskolor, primärskolor och sekundärskolor, av produkter från sektorerna för frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker respektive bananer, och

(a) för utdelning till barn i de inrättningar som avses i artikel 20a av produkter från sektorerna för frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker respektive bananer, och

(b) för vissa därmed sammanhängande kostnader knutna till logistik och distribution, utrustning, publicitet, uppföljning och utvärdering.

(b) för vissa därmed sammanhängande kostnader knutna till logistik och distribution, utrustning, publicitet, uppföljning och utvärdering.

2. Medlemsstater som önskar delta i programmet ska först upprätta en strategi på nationell eller regional nivå för hur programmet ska genomföras. De ska också besluta om de kompletterande åtgärder som krävs för att programmet ska fungera effektivt.

2. Medlemsstater som önskar delta i programmet ska först upprätta en strategi på nationell eller regional nivå för hur det ska genomföras. De ska också besluta om de kompletterande åtgärder, som kan omfatta åtgärder för att informera om sunda matvanor, om lokala livsmedelskedjor och bekämpning av slöseri med livsmedel, som krävs för att programmet ska fungera effektivt.

3. När medlemsstaterna utarbetar sina strategier ska de upprätta en förteckning över frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker och bananprodukter som kan komma i fråga inom deras respektive program. Förteckningen får emellertid inte innehålla produkter som uteslutits genom de åtgärder som kommissionen vidtagit genom delegerade akter enligt artikel 22.2 a. Medlemsstaterna ska välja ut produkterna på grundval av objektiva kriterier som kan inbegripa när produkten har säsong, tillgängligheten eller miljöhänsyn. I detta sammanhang får medlemsstaterna ge företräde åt produkter med ursprung i unionen.

3. När medlemsstaterna utarbetar sina strategier ska de upprätta en förteckning över frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker och bananprodukter som kan komma i fråga inom deras respektive program. Förteckningen får emellertid inte innehålla produkter som uteslutits genom de åtgärder som kommissionen vidtagit genom delegerade akter enligt artikel 22.2 a. Medlemsstaterna ska välja ut produkterna på grundval av objektiva kriterier som kan inbegripa hälso- och miljöfördelar och produktens säsong, sort eller tillgänglighet, med prioritering av lokala livsmedelskedjor. I detta sammanhang ska medlemsstaterna ge företräde åt produkter med ursprung i unionen.

4. Det unionsstöd som avses i punkt 1 får inte

4. Det unionsstöd som avses i punkt 1 får inte

(a) överstiga 150 miljoner euro per läsår, eller

(a) överstiga 150 miljoner euro per läsår, eller

(b) överstiga 75 % av de distributionskostnader och därmed sammanhängande kostnader som avses i punkt 1, respektive 90 % av dessa kostnader i regioner som utvecklas långsammare eller i de yttersta randområdena enligt artikel 349 i fördraget, eller

(b) överstiga 75 % av de distributionskostnader och därmed sammanhängande kostnader som avses i punkt 1, respektive 90 % av dessa kostnader i regioner som utvecklas långsammare och i de yttersta randområdena enligt artikel 349 i fördraget samt på de mindre Egeiska öarna enligt definitionen i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1405/2006, eller

(c) täcka andra kostnader än de distributionskostnader och därmed sammanhängande kostnader som avses i punkt 1.

(c) täcka andra kostnader än de distributionskostnader och därmed sammanhängande kostnader som avses i punkt 1.

 

4a. Unionsstöd enligt punkt 1 ska beviljas varje medlemsstat på grundval av objektiva kriterier som bygger på andelen barn i åldrarna sex till tio år som går i de skolor som definieras i artikel 20a. Medlemsstater som deltar i programmet ska dock vardera få minst 175 000 euro i unionsstöd. De ska söka unionsstöd varje år på grundval av sina strategier. Efter ansökan från medlemsstaterna ska kommissionen besluta om den slutgiltiga fördelningen, inom ramen för de budgetanslag som står till förfogande.

5. Unionsstöd enligt punkt 1 får inte utnyttjas för att ersätta finansieringen av redan förekommande nationella program för frukt i skolan eller andra program för distribution i skolor som även avser frukt. Om en medlemsstat redan har infört ett program som berättigar till unionsstöd enligt denna artikel och avser att utöka det eller att effektivisera det, inklusive programmets målgrupp, dess varaktighet eller stödberättigade produkter, får dock unionsstöd beviljas förutsatt att gränserna enligt punkt 4 b respekteras vad avser unionsstödets proportion av det totala nationella bidraget. I detta fall ska medlemsstaten i sin genomförandestrategi ange hur den tänker utöka programmet eller effektivisera det.

5. Unionsstöd enligt punkt 1 får inte utnyttjas för att ersätta finansieringen av redan förekommande nationella program för frukt och grönsaker i skolan eller andra program för distribution i skolor som även avser frukt och grönsaker. Om en medlemsstat redan har infört ett program som berättigar till unionsstöd enligt denna artikel och avser att utöka det eller att effektivisera det, inklusive programmets målgrupp, dess varaktighet eller stödberättigade produkter, får dock unionsstöd beviljas förutsatt att gränserna enligt punkt 4 b respekteras vad avser unionsstödets proportion av det totala nationella bidraget. I detta fall ska medlemsstaten i sin genomförandestrategi ange hur den tänker utöka programmet eller effektivisera det.

6. Medlemsstaterna får, utöver unionsstödet, bevilja nationellt stöd i enlighet med artikel 152.

6. Medlemsstaterna får, utöver unionsstödet, bevilja nationellt stöd i enlighet med artikel 152.

7. Unionens program för frukt i skolan ska inte påverka enskilda nationella program för frukt i skolan som är förenliga med unionslagstiftningen.

7. Unionens program för frukt och grönsaker i skolan ska inte påverka enskilda nationella program för frukt och grönsaker i skolan som är förenliga med unionslagstiftningen.

8. Unionen får även i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) nr […] om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, finansiera åtgärder för information, uppföljning och utvärdering avseende programmet för frukt i skolan, däribland åtgärder som syftar till att öka allmänhetens medvetande om programmet och därmed sammanhängande åtgärder för upprättande av nätverk.

8. Unionen får även i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) nr […] om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, finansiera åtgärder för information, uppföljning och utvärdering avseende programmet för frukt och grönsaker i skolan, däribland åtgärder som syftar till att öka allmänhetens medvetande om programmet och därmed sammanhängande åtgärder för upprättande av nätverk.

 

8a. Medlemsstater som deltar i programmet ska på bidragsorten ge publicitet åt sin medverkan i stödprogrammet och åt att det subventioneras av unionen.

Or. en

 

Ändringsförslag  127

Förslag till förordning

Artikel 22

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 22

Artikel 22

Delegerade befogenheter

Delegerade befogenheter

1. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 i syfte att anta de åtgärder som föreskrivs i punkterna 2–4 i denna artikel.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 i syfte att anta de åtgärder som föreskrivs i punkterna 2–4 i denna artikel.

2. För att främja goda matvanor hos barn får kommissionen genom delegerade akter anta regler rörande

2. För att säkerställa att programmet genomförs effektivt i förhållande till de mål som fastställts för det får kommissionen genom delegerade akter anta regler rörande

(a) vilka produkter som inte kan komma i fråga för programmet med hänsyn till näringsmässiga aspekter,

(a) vilka produkter som inte kan komma i fråga för programmet med hänsyn till näringsmässiga aspekter,

(b) programmets målgrupp,

(b) programmets målgrupp,

(c) de nationella eller regionala strategier som medlemsstaterna ska utarbeta för att få ta del av stödet, inklusive kompletterande åtgärder,

(c) de nationella eller regionala strategier som medlemsstaterna ska utarbeta för att få ta del av stödet, inklusive kompletterande åtgärder,

(d) godkännande och urval av arbetsprogram.

(d) godkännande och urval av arbetsprogram.

3. För att säkerställa att medlen från unionen används effektivt och målinriktat får kommissionen genom delegerade akter anta regler rörande

3. För att säkerställa att medlen från unionen används effektivt och målinriktat får kommissionen genom delegerade akter anta regler rörande

(a) objektiva kriterier för fördelningen av stöd mellan medlemsstaterna, preliminär fördelning av stöd mellan medlemsstaterna, metoden för omfördelning av stöd mellan medlemsstaterna utifrån de ansökningar som har inkommit,

(a) tilläggskriterier för preliminär fördelning av stöd mellan medlemsstaterna och metoden för omfördelning av stöd mellan medlemsstaterna utifrån de stödansökningar som har inkommit,

(b) de stödberättigande utgifterna, inklusive möjligheten att fastställa ett totalt maxbelopp för de utgifterna,

(b) de stödberättigande utgifterna, inklusive möjligheten att fastställa ett totalt maxbelopp för de utgifterna,

(c) övervakning och utvärdering.

(c) övervakning och utvärdering.

4. För att öka medvetenheten om programmet får kommissionen genom delegerade akter kräva att medlemsstaterna ger publicitet åt programmets subventionerande roll.

4. För att öka medvetenheten om programmet får kommissionen genom delegerade akter ange villkoren för hur medlemsstaterna ska ge publicitet åt sin medverkan i stödprogrammet och åt att det subventioneras av unionen.

Or. en

 

Ändringsförslag  128

Förslag till förordning

Artikel 23

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 23

Artikel 23

Genomförandebefogenheter i enlighet med granskningsförfarandet

Genomförandebefogenheter i enlighet med granskningsförfarandet

Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta alla åtgärder som krävs för detta underavsnitt, särskilt rörande

Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta de åtgärder som krävs för detta underavsnitt rörande

(a) den definitiva fördelningen av stödet mellan de deltagande medlemsstaterna inom ramen för de budgetanslag som står till förfogande,

(a) den definitiva fördelningen av stödet mellan de deltagande medlemsstaterna inom ramen för de budgetanslag som står till förfogande,

(b) stödansökningarna och stödutbetalningarna,

(b) stödansökningarna och stödutbetalningarna,

(c) metoder för att ge publicitet och skapa nätverk i anknytning till programmet.

(c) metoder för att ge publicitet och skapa nätverk i anknytning till programmet.

Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

Or. en

 

Ändringsförslag  129

Förslag till förordning

Artikel 24

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 24

Artikel 24

Utdelning av mjölkprodukter till skolelever

Stöd till utdelning av mjölk och mjölkprodukter till skolbarn

1. Unionsstöd ska beviljas för utdelning av vissa mjölkprodukter till skolbarn.

1. På villkor som ska fastställas av kommissionen genom delegerade akter och genomförandeakter i enlighet med artiklarna 25 och 26, ska unionsstöd beviljas för utdelning till skolbarn i de inrättningar som avses i artikel 20a av mjölk och mjölkprodukter enligt KN-nummer 0401, 0403, 0404 90 och 0406 eller KN-nummer 2202 90.

2. Medlemsstater som önskar delta i programmet på nationell eller regional nivå ska först upprätta en strategi för hur programmet ska genomföras.

2. Medlemsstater som önskar delta i programmet på nationell eller regional nivå ska först upprätta en strategi för hur programmet ska genomföras. De ska också besluta om de kompletterande åtgärder, som kan innefatta åtgärder för att informera om sunda matvanor, om lokala livsmedelskedjor och bekämpning av slöseri med livsmedel, som krävs för att programmet ska fungera effektivt.

 

2a. När medlemsstaterna utarbetar sina strategier ska de upprätta en förteckning över mjölk och mjölkprodukter som kan komma i fråga inom deras respektive program, i enlighet med de regler som antagits av kommissionen enligt artikel 25.

 

2b. Unionsstöd enligt punkt 1 får inte utnyttjas för att ersätta finansieringen av redan förekommande nationella program för mjölk och mjölkprodukter eller andra program för utdelning i skolor som avser mjölk och mjölkprodukter. Om en medlemsstat redan har infört ett program som berättigar till unionsstöd enligt denna artikel och avser att utöka det eller att effektivisera det, även med avseende på programmets målgrupp, dess varaktighet eller stödberättigade produkter, får dock unionsstöd beviljas. I detta fall ska medlemsstaten i sin genomförandestrategi ange hur den tänker utöka programmet eller effektivisera det.

3. Medlemsstaterna får, utöver unionsstödet, bevilja nationellt stöd i enlighet med artikel 152.

3. Medlemsstaterna får, utöver unionsstödet, bevilja nationellt stöd i enlighet med artikel 152.

 

3a. Unionens program för mjölk och mjölkprodukter i skolan ska inte påverka enskilda nationella program för uppmuntran av konsumtion av mjölk och mjölkprodukter i skolan som är förenliga med unionslagstiftningen.

4. Åtgärder för att fastställa unionsstödet för all mjölk ska antas av rådet i enlighet med artikel 43.3 i fördraget.

 

5. Det unionsstöd som avses i punkt 1 ska beviljas för högst 0,25 l mjölkekvivalenter per elev och skoldag.

5. Det unionsstöd som avses i punkt 1 ska beviljas för högst 0,25 l mjölkekvivalenter per elev och skoldag.

 

5a. Medlemsstater som deltar i programmet ska på bidragsorten ge publicitet åt sin medverkan i stödprogrammet och åt att det subventioneras av unionen.

Or. en

 

Ändringsförslag  130

Förslag till förordning

Artikel 25

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 25

Artikel 25

Delegerade befogenheter

Delegerade befogenheter

1. Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 i syfte att anta de åtgärder som föreskrivs i punkterna 2–4 i denna artikel.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 i syfte att anta de åtgärder som föreskrivs i punkterna 2–4 i denna artikel.

2. För att ta hänsyn till hur konsumtionsmönstren för mejeriprodukter utvecklas, till innovationer och utvecklingen på marknaden för mejeriprodukter och till näringsmässiga aspekter ska kommissionen genom delegerade akter fastställa vilka produkter som kan komma i fråga för programmet och anta regler om de nationella eller regionala strategier som medlemsstaterna ska utarbeta för att få ta del av stödet och om programmets målgrupp.

2. För att säkerställa att programmet genomförs effektivt i förhållande till de mål som fastställts för det får kommissionen genom delegerade akter anta regler om

 

(a) vilka produkter som kan komma i fråga för programmet, i enlighet med bestämmelserna i artikel 24.1 och med hänsyn till näringsmässiga aspekter,

 

(b) programmets målgrupp,

 

(c) de nationella eller regionala strategier som medlemsstaterna ska utarbeta för att få ta del av stödet, inklusive kompletterande åtgärder,

 

(d) godkännande och urval av sökande,

 

(e) övervakning och utvärdering.

3. För att säkerställa att det är de stödmottagare och sökande som är lämpliga som beviljas stöd, ska kommissionen genom delegerade akter anta stödvillkor.

3. För att säkerställa att det är de stödmottagare och sökande som är lämpliga som beviljas stöd, ska kommissionen genom delegerade akter anta stödvillkor.

För att säkerställa att de sökande uppfyller sina skyldigheter ska kommissionen genom delegerade akter anta regler om att en säkerhet ska ställas som garanti för genomförandet när det betalas ut ett förskott av stödet.

För att säkerställa att de sökande uppfyller sina skyldigheter ska kommissionen genom delegerade akter anta regler om att en säkerhet ska ställas som garanti för genomförandet när det betalas ut ett förskott av stödet.

4. För att öka medvetenheten om programmet får kommissionen genom delegerade akter kräva att skolorna ger publicitet åt programmets subventionerande roll.

4. För att öka medvetenheten om programmet får kommissionen genom delegerade akter ange villkoren för hur medlemsstaterna ska ge publicitet åt sin medverkan i stödprogrammet och åt att det subventioneras av unionen.

Or. en

 

Ändringsförslag  131

Förslag till förordning

Artikel 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 26

Artikel 26

Genomförandebefogenheter i enlighet med granskningsförfarandet

Genomförandebefogenheter i enlighet med granskningsförfarandet

Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta alla åtgärder som krävs, särskilt rörande

Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta de åtgärder som krävs för detta underavsnitt rörande

(a) förfaranden för att säkra att de maximikvantiteter som kan komma i fråga för stöd iakttas,

(a) förfaranden för att säkra att de maximikvantiteter som kan komma i fråga för stöd iakttas,

(b) godkännande av sökande, stödansökningar och utbetalningar,

(b) stödansökningar och utbetalningar,

(c) metoder för offentliggörande av ordningen.

(c) metoder för offentliggörande av ordningen,

 

(ca) fastställande av stöd för alla typer av mjölk och mjölkprodukter, med hänsyn till behovet av att tillräckligt främja tillhandahållandet av mjölkprodukter till de inrättningar som avses i artikel 20a.

Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

Or. en

 

Ändringsförslag  132

Förslag till förordning

Artikel 26a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 26a

 

Program för olivolja och bordsoliver i skolan

 

Kommissionen ska senast …* överväga att föreslå ett program för olivolja och bordsoliver liknande programmen för att främja skolbarns konsumtion av mjölkprodukter och av frukt och grönsaker. Medlemsstaterna ska själva kunna bestämma om de vill delta i detta program och därmed beviljas unionsstöd på samma sätt som för de befintliga programmen.

 

__________________

 

* EUT, vänligen för in datum: ett år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Or. en

 

Ändringsförslag  133

Förslag till förordning

Artikel 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 27

Artikel 27

Stöd till aktörsorganisationer

Program för stöd till sektorn för olivolja och bordsoliver

1. Unionen ska finansiera treåriga arbetsprogram som ska upprättas av de aktörsorganisationer som definieras i artikel 109 på ett eller flera av nedanstående områden:

1. Unionen ska finansiera treåriga arbetsprogram som ska upprättas av de producentorganisationer som erkänns i artikel 106 eller de branschorganisationer som erkänns i artikel 108 på ett eller flera av nedanstående områden:

 

(-a) Marknadsövervakning och förvaltning inom sektorn för olivolja och bordsoliver.

(a) Miljöförbättrande åtgärder i samband med olivodling.

(a) Miljöförbättrande åtgärder i samband med olivodling.

 

(aa) Förbättring av olivodlingens konkurrenskraft genom modernisering och omstrukturering.

(b) Kvalitetsförbättrande åtgärder i samband med produktionen av olivolja och bordsoliver.

(b) Kvalitetsförbättrande åtgärder i samband med produktionen av olivolja och bordsoliver.

(c) Åtgärder för spårbarhet, certifiering och skydd av kvaliteten på olivolja och bordsoliver, särskilt kontroll av kvaliteten på olivolja som säljs till slutkonsumenter, under översyn av de nationella förvaltningarna.

(c) Åtgärder för spårbarhet, certifiering och skydd av kvaliteten på olivolja och bordsoliver, särskilt kontroll av kvaliteten på olivolja som säljs till slutkonsumenter, under översyn av de nationella förvaltningarna.

 

(ca) Åtgärder för att sprida information om insatser som producent- eller branschorganisationer har gjort för att förbättra kvaliteten på olivolja och bordsoliver.

2. Unionsstödet till de arbetsprogram som avses i punkt 1 ska vara följande:

2. Unionsstödet till de arbetsprogram som avses i punkt 1 ska vara följande:

(a) 11 098 000 euro per år till Grekland.

(a) 11 098 000 euro per år till Grekland.

(b) 576 000 euro per år till Frankrike. och

(b) 576 000 euro per år till Frankrike. och

(c) 35 991 000 euro per år till Italien.

(c) 35 991 000 euro per år till Italien.

 

2a. De medlemsstater som inte anges i punkt 2 får använda hela eller delar av det stöd som finns tillgängligt inom de begränsningar som fastställs i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning [XXXX/XXXX] om regler för direktstöd för jordbrukare för finansiering av de arbetsprogram som avses i punkt 1.

3. Unionsstödet till de arbetsprogram som avses i punkt 1 ska högst motsvara de belopp som hålls inne av medlemsstaterna. Stödnivåerna ska högst vara

3. Unionsstödet till de arbetsprogram som avses i punkt 1 ska högst motsvara de belopp som hålls inne av medlemsstaterna. Stödnivåerna ska högst vara

(a) 75 % för verksamhet i de områden som avses i punkt 1 a,

(a) 75 % för verksamhet i de områden som avses i leden -a, a och aa i punkt 1,

(b) 75 % för investeringar i fasta tillgångar och 50 % för annan verksamhet inom det område som avses i punkt 1 b,

(b) 75 % för investeringar i fasta tillgångar och 50 % för annan verksamhet inom det område som avses i punkt 1 b,

(c) 75 % för arbetsprogram som genomförs i minst tre tredjeländer eller icke-producerande medlemsstater av godkända aktörsorganisationer från minst två medlemsstater med produktion inom de områden som anges i punkt 1 c, och 50 % för annan verksamhet inom dessa områden.

(c) 75 % för arbetsprogram som genomförs i minst tre tredjeländer eller icke-producerande medlemsstater av godkända aktörsorganisationer från minst två medlemsstater med produktion inom de områden som anges i leden c och ca i punkt 1, och 50 % för annan verksamhet inom dessa områden.

Medlemsstaten ska stå för kompletterande finansiering med upp till 50 % av de kostnader som inte täcks av unionsstödet.

Medlemsstaten ska stå för kompletterande finansiering med upp till 50 % av de kostnader som inte täcks av unionsstödet.

Or. en

 

Ändringsförslag  134

Förslag till förordning

Artikel 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 28

Artikel 28

Delegerade befogenheter

Delegerade befogenheter

1. För att säkra att det stöd som föreskrivs i artikel 27 uppfyller målet att förbättra produktionskvaliteten på olivolja och bordsoliver ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 när det gäller

1. För att säkra att det stöd som föreskrivs i artikel 27 uppfyller målet att förbättra produktionskvaliteten på olivolja och bordsoliver ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 när det gäller

(a) villkoren för godkännande av aktörsorganisationer inom stödordningen och för tillfällig eller slutgiltig indragning av sådana godkännanden,

 

(b) åtgärder som kan komma i fråga för unionsfinansiering,

(b) närmare uppgifter om vilka åtgärder som kan komma i fråga för unionsfinansiering,

(c) avsättning av unionsfinansiering till särskilda åtgärder,

(c) avsättning av unionsfinansiering till särskilda åtgärder,

(d) verksamheter och kostnader som inte berättigar till unionsfinansiering,

(d) verksamheter och kostnader som inte berättigar till unionsfinansiering,

(e) urval och godkännande av arbetsprogram.

(e) urval och godkännande av arbetsprogram.

2. För att säkra att aktörerna uppfyller sina åtaganden ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 när det gäller ställandet av en säkerhet i de fall då det betalas ut ett förskott av stödet.

2. För att säkra att aktörerna uppfyller sina åtaganden ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 när det gäller ställandet av en säkerhet i de fall då det betalas ut ett förskott av stödet.

Or. en

 

Ändringsförslag  135

Förslag till förordning

Artikel 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 30

Artikel 30

Driftsfonder

Driftsfonder

1. Producentorganisationer inom sektorn för frukt och grönsaker får inrätta driftsfonder. Fonderna ska finansieras genom

1. Producentorganisationer och/eller deras sammanslutningar inom sektorn för frukt och grönsaker får inrätta tre- till femåriga driftsfonder. Fonderna ska finansieras genom

(a) ekonomiska bidrag från medlemmarna eller själva producentorganisationen,

(a) ekonomiska bidrag från

 

(i) medlemmar i producentorganisationen och/eller själva producentorganisationen eller

 

(ii) sammanslutningar av producentorganisationer genom medlemmarna i dessa sammanslutningar.

(b) ekonomiskt stöd från unionen som får beviljas producentorganisationer, i enlighet med villkoren i delegerade akter och genomförandeakter som antas av kommissionen i enlighet med artiklarna 35 och 36.

(b) ekonomiskt stöd från unionen som får beviljas producentorganisationer eller sammanslutningar av dessa där dessa sammanslutningar presenterar, förvaltar och genomför ett verksamhetsprogram eller en del av ett verksamhetsprogram, i enlighet med villkoren i delegerade akter och genomförandeakter som antas av kommissionen i enlighet med artiklarna 35 och 36.

2. Driftsfonderna få endast användas för att finansiera verksamhetsprogram som lämnats in till medlemsstaterna och godkänts av dessa.

2. Driftsfonderna få endast användas för att finansiera verksamhetsprogram som lämnats in till medlemsstaterna och godkänts av dessa.

Or. en

 

Ändringsförslag  136

Förslag till förordning

Artikel 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 31

Artikel 31

Verksamhetsprogram

Verksamhetsprogram

1. Verksamhetsprogrammen inom sektorn för frukt och grönsaker ska ha minst två av de syften som avses i artikel 106 c eller följande syften:

1. Verksamhetsprogrammen inom sektorn för frukt och grönsaker ska ha minst två av de syften som avses i artikel 106 c eller två av följande syften:

(a) Produktionsplanering.

(a) Produktionsplanering.

(b) Förbättrad produktkvalitet.

(b) Förbättring av kvaliteten på produkterna, oavsett om de är färska eller bearbetade.

(c) Ökat handelsvärde för produkterna.

(c) Ökat handelsvärde för produkterna.

(d) Säljfrämjande åtgärder för produkterna, oavsett om de är färska eller bearbetade.

d) Säljfrämjande åtgärder för produkterna, oavsett om de är färska eller bearbetade.

(e) Miljöåtgärder och produktionsmetoder som tar hänsyn till miljön, inbegripet ekologiskt jordbruk.

(e) Miljöåtgärder, särskilt när det gäller vatten, och produktions-, hanterings-, tillverknings- eller bearbetningsmetoder som tar hänsyn till miljön, inbegripet ekologiskt jordbruk och integrerad produktion.

(f) Krisförebyggande och krishantering.

(f) Krisförebyggande och krishantering.

Verksamhetsprogrammen ska lämna sin till medlemsstaterna för godkännande.

Verksamhetsprogrammen ska lämna sin till medlemsstaterna för godkännande.

 

1a. Sammanslutningar av producentorganisationer får företräda sina medlemmar för förvaltning, behandling, genomförande och presentation av verksamhetsprogrammen.

 

Sammanslutningarna får även presentera en del av ett verksamhetsprogram som består av åtgärder som identifierats men inte genomförts av medlemsorganisationerna inom deras verksamhetsprogram. En sådan del av ett verksamhetsprogram ska omfattas av samma regler som andra verksamhetsprogram och ska bedömas samtidigt som medlemsorganisationernas verksamhetsprogram.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa i detta syfte säkerställa att

 

(a) åtgärder inom delar av verksamhetsprogram finansieras helt av bidrag från medlemsorganisationerna i den berörda sammanslutningen och att dessa medel tas från medlemsorganisationernas driftsfonder,

 

(b) åtgärderna och motsvarande finansiella andel anges i verksamhetsprogrammet för varje medlemsorganisation,

 

(c) det inte förekommer någon dubbel finansiering.

2. Krisförebyggande och krishantering enligt punkt 1 f ska gå ut på att undvika samt hantera kriser på frukt- och grönsaksmarknaderna och ska i samband därmed omfatta

2. Krisförebyggande och krishantering enligt punkt 1 f ska gå ut på att undvika samt hantera kriser på frukt- och grönsaksmarknaderna och ska i samband därmed omfatta

(a) återtag från marknaden

(a) prognoser och uppföljning av produktion och konsumtion,

(b) grön skörd av frukt och grönsaker eller obärgad skörd,

(b) investeringar för en effektivare förvaltning av volymer som släpps ut på marknaden,

(c) marknadsföring och kommunikation,

(c) utbildning, utbyte av bästa praxis och strukturell kapacitetsuppbyggnad,

(d) utbildning,

(d) marknadsföring och kommunikation, i förebyggande syfte eller under krisperioden,

(e) skördeförsäkring,

(e) stöd för administrativa utgifter för bildande av gemensamma fonder,

(f) stöd för administrativa utgifter för bildande av gemensamma fonder.

(f) röjningsstöd för omställning av fruktträdgårdar,

 

(g) återtag från marknaden, även av produkter som bearbetas av producentorganisationer,

 

(h) grön skörd av frukt och grönsaker eller obärgad skörd,

 

(i) skördeförsäkring.

Åtgärder inom krisförebyggande och krishantering, inklusive återbetalning av kapital och ränta enligt tredje stycket, får inte uppgå till mer än en tredjedel av utgifterna enligt verksamhetsprogrammet.

Åtgärder inom krisförebyggande och krishantering, inklusive återbetalning av kapital och ränta enligt fjärde stycket, får inte uppgå till mer än 40 % av utgifterna enligt verksamhetsprogrammet.

 

Skördeförsäkringen ska innefatta åtgärder som bidrar till att trygga producenternas intäkter och täcka marknadsförluster som drabbar producentorganisationer och/eller deras medlemmar när dessa intäkter påverkas av naturkatastrofer, ogynnsamma väderleksförhållanden, sjukdomar eller skadedjursangrepp. Stödmottagarna ska kunna visa att de har vidtagit de nödvändiga riskförebyggande åtgärderna.

Producentorganisationer får teckna lån på kommersiella villkor för att finansiera åtgärder inom krisförebyggande och krishantering. Återbetalning av kapital och ränta på sådana lån får i så fall ingå i verksamhetsprogrammet och därigenom vara berättigande till ekonomiskt stöd från unionen enligt artikel 32. Varje enskild åtgärd inom krisförebyggande och krishantering ska finansieras antingen genom sådana lån eller direkt, men inte på båda dessa sätt.

Producentorganisationer får teckna lån på kommersiella villkor för att finansiera åtgärder inom krisförebyggande och krishantering. Återbetalning av kapital och ränta på sådana lån får i så fall ingå i verksamhetsprogrammet och därigenom vara berättigande till ekonomiskt stöd från unionen enligt artikel 32. Varje enskild åtgärd inom krisförebyggande och krishantering får finansieras antingen genom sådana lån och/eller direkt av producentorganisationer.

 

2a. I detta avsnitt gäller följande definitioner:

 

(a) grön skörd: skörd, helt eller delvis, av osäljbara produkter på ett givet område, före den normala skörden. De berörda produkterna får inte ha skadats redan före den gröna skörden, vare sig på grund av väderförhållanden eller sjukdom eller på annat sätt.

 

(b) obärgad skörd: en situation där hela eller delar av den kommersiella produktionen inte har bärgats från den berörda arealen under den normala produktionscykeln. Produkter som förstörts genom väderförhållanden eller sjukdom ska inte betraktas som obärgad skörd.

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att

3. Medlemsstaterna ska säkerställa att

(a) verksamhetsprogram omfattar minst två miljöåtgärder, eller

(a) verksamhetsprogram omfattar minst två miljöåtgärder, eller

(b) minst 10 % av utgifterna inom verksamhetsprogrammen avser miljöåtgärder.

(b) minst 10 % av utgifterna inom verksamhetsprogrammen avser miljöåtgärder.

Miljöåtgärder ska uppfylla kraven för stöd för miljövänligt jordbruk i artikel 29 i förordning (EU) nr […] om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Miljöåtgärder ska uppfylla kraven för stöd för miljövänligt jordbruk i artikel 29 i förordning (EU) nr […] om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Om minst 80 % av medlemsproducenterna i en producentorganisation omfattas av en eller flera identiska åtaganden om miljövänligt jordbruk enligt artikel 29.3 i förordning (EU) nr […] om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) ska vart och ett av dessa åtaganden anses vara en miljöåtgärd enligt första stycket led a.

Om minst 80 % av medlemsproducenterna i en producentorganisation omfattas av en eller flera identiska åtaganden om miljövänligt jordbruk enligt artikel 29.3 i förordning (EU) nr […] om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) ska vart och ett av dessa åtaganden anses vara en miljöåtgärd enligt första stycket led a.

Stöd till sådana miljöåtgärder som avses i första stycket ska täcka extrakostnader och inkomstbortfall till följd av sådana skyldigheter.

Stöd till sådana miljöåtgärder som avses i första stycket ska täcka extrakostnader och inkomstbortfall till följd av sådana skyldigheter.

4. Medlemsstaterna ska säkra att investeringar som ökar miljöbelastningen endast tillåts om effektiva åtgärder har vidtagits för att skydda miljön mot belastningen.

4. Medlemsstaterna ska säkra att investeringar som ökar miljöbelastningen endast tillåts om effektiva åtgärder har vidtagits för att skydda miljön mot belastningen.

Or. en

 

Ändringsförslag  137

Förslag till förordning

Artikel 32

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 32

Artikel 32

Ekonomiskt unionsstöd

Ekonomiskt unionsstöd

1. Det ekonomiska unionsstödet ska motsvara summan av de faktiskt inbetalade ekonomiska bidrag som avses i artikel 30.1 a men begränsas till 50 % av de faktiskt verkställda utgifterna.

1. Det ekonomiska unionsstödet ska motsvara summan av de faktiskt inbetalade ekonomiska bidrag som avses i artikel 30.1 a men begränsas till 50 % av de faktiskt verkställda utgifterna eller 75 % när det gäller de yttersta randområdena.

2. Det ekonomiska unionsstödet ska begränsas till högst 4,1 % av värdet av varje producentorganisations saluförda produktion.

2. Det ekonomiska unionsstödet ska begränsas till högst 4,1 % av värdet av varje producentorganisations och/eller dess sammanslutnings saluförda produktion av färska eller bearbetade produkter.

Denna procentsats får dock ökas till 4,6 % av värdet av den saluförda produktionen under förutsättning att det belopp som överstiger 4,1 % av värdet av den saluförda produktionen endast används för åtgärder inom krisförebyggande och krishantering.

Denna procentsats får dock ökas till 4,6 % av värdet av producentorganisationens saluförda produktion av färska eller bearbetade produkter under förutsättning att det belopp som överstiger 4,1 % av värdet av den saluförda produktionen av färska eller bearbetade produkter endast används för åtgärder inom krisförebyggande och krishantering.

 

När det gäller sammanslutningar av producentorganisationer får denna procentandel ökas till 5 % av värdet av de färska eller bearbetade produkter som saluförs av sammanslutningen eller dess medlemmar, under förutsättning att det belopp som överstiger 4,1 % av värdet av de saluförda färska eller bearbetade produkterna endast används för åtgärder inom krisförebyggande och krishantering som genomförs av sammanslutningen av producentorganisationer på medlemmarnas vägnar.

3. På begäran av en producentorganisation ska den procentsats på 50 % som fastställs i punkt 1 uppgå till 60 % för ett verksamhetsprogram, eller en del av ett verksamhetsprogram, som uppfyller minst ett av följande villkor:

3. På begäran av en producentorganisation ska den procentsats på 50 % som fastställs i punkt 1 uppgå till 60 % för ett verksamhetsprogram, eller en del av ett verksamhetsprogram, som uppfyller minst ett av följande villkor:

(a) Det lämnas in av flera av unionens producentorganisationer som är verksamma i olika medlemsstater för gränsöverskridande åtgärder.

(a) Det lämnas in av flera av unionens producentorganisationer som är verksamma i olika medlemsstater för gränsöverskridande åtgärder.

(b) Det lämnas in av en eller flera producentorganisationer för verksamhet som bedrivs över branschgränserna.

(b) Det lämnas in av en eller flera producentorganisationer för verksamhet som bedrivs över branschgränserna.

(c) Det omfattar endast särskilt stöd för produktion av ekologiska produkter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 834/2007.

(c) Det omfattar endast särskilt stöd för produktion av ekologiska produkter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 834/2007.

(d) Det är det första verksamhetsprogram som lämnas in av en erkänd producentorganisation som har gått samman med en annan erkänd producentorganisation.

(d) Det är det första verksamhetsprogram som lämnas in av en erkänd producentorganisation som har gått samman med en annan erkänd producentorganisation.

 

(da) Programmet presenteras av flera erkända producentorganisationer som tillsammans utgör en gemensam saluföringsorganisation.

(e) Det är det första verksamhetsprogram som lämnas in av en erkänd sammanslutning av producentorganisationer.

(e) Det är det första verksamhetsprogram som lämnas in av en erkänd sammanslutning av producentorganisationer.

(f) Det lämnas in av producentorganisationer i medlemsstater där producentorganisationerna saluför mindre än 20 % av produktionen av frukt och grönsaker.

(f) Det lämnas in av producentorganisationer i medlemsstater där producentorganisationerna saluför mindre än 20 % av produktionen av frukt och grönsaker.

(g) Det lämnas in av en producentorganisation i ett av unionens yttersta randområden enligt artikel 349 i fördraget.

(g) Det lämnas in av en producentorganisation i ett av unionens yttersta randområden enligt artikel 349 i fördraget eller på de mindre Egeiska öarna enligt definitionen i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1405/2006.

(h) Det omfattar endast särskilt stöd för åtgärder som syftar till att främja konsumtionen av frukt och grönsaker och som riktar sig till skolbarn.

 

4. Den procentsats på 50 % som fastställs i punkt 1 ska uppgå till 100 % vid sådana återtag från marknaden av frukt och grönsaker som inte överstiger 5 % av volymen saluförd produktion från varje producentorganisation och som avyttras

4. Den procentsats på 50 % som fastställs i punkt 1 ska uppgå till 100 % vid sådana återtag från marknaden av frukt och grönsaker som inte överstiger 5 % av volymen saluförd produktion från varje producentorganisation och som avyttras

(a) genom gratis utdelning till välgörenhetsorganisationer och välgörenhetsstiftelser, som har godkänts för detta ändamål av medlemsstaterna, i deras arbete med att hjälpa personer som enligt nationell lagstiftning har rätt till offentligt understöd, särskilt på grund av att de saknar tillräckliga medel för sitt uppehälle,

(a) genom gratis utdelning till välgörenhetsorganisationer och välgörenhetsstiftelser, som har godkänts för detta ändamål av medlemsstaterna, i deras arbete med att hjälpa personer som enligt nationell lagstiftning har rätt till offentligt understöd, särskilt på grund av att de saknar tillräckliga medel för sitt uppehälle,

(b) genom gratis utdelning till kriminalvårdsanstalter, skolor, offentliga utbildningsinstitutioner och feriekolonier samt till sjukhus och ålderdomshem som utsetts av medlemsstaterna, varvid dessa ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de utdelade kvantiteterna utgör ett extra tillskott till de kvantiteter som normalt köps in av dessa inrättningar.

(b) genom gratis utdelning till kriminalvårdsanstalter, skolor och de inrättningar som avses i artikel 20a och feriekolonier samt till sjukhus och ålderdomshem som utsetts av medlemsstaterna, varvid dessa ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de utdelade kvantiteterna utgör ett extra tillskott till de kvantiteter som normalt köps in av dessa inrättningar.

Or. en

 

Ändringsförslag  138

Förslag till förordning

Artikel 34

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 34

Artikel 34

Nationella villkor och nationell strategi för verksamhetsprogram

Nationella villkor och nationell strategi för verksamhetsprogram

1. Medlemsstaterna ska fastställa nationella villkor för utarbetande av allmänna villkor för de miljöåtgärder som avses i artikel 31.3. I de villkoren ska särskilt föreskrivas att miljöåtgärderna i fråga ska uppfylla de lämpliga kraven i förordning (EU) nr […] om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), särskilt kraven i artikel 6 som rör överensstämmelse.

1. Medlemsstaterna ska fastställa nationella villkor för utarbetande av allmänna villkor för de miljöåtgärder som avses i artikel 31.3. I de villkoren ska särskilt föreskrivas att miljöåtgärderna i fråga ska uppfylla de lämpliga kraven i förordning (EU) nr […] om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), särskilt kraven i artikel 6 som rör överensstämmelse.

Medlemsstaterna ska lämna in sina förslag till villkor till kommissionen som, genom genomförandeakter, får begära ändringar inom tre månader om den anser att förslaget inte gör det möjligt att uppnå de mål som fastställs i artikel 191 i fördraget och i unionens sjätte miljöhandlingsprogram. Även vid investeringar i enskilda jordbruksföretag som får stöd från verksamhetsprogrammen ska hänsyn tas till de målen.

Medlemsstaterna ska lämna in sina förslag till villkor till kommissionen som får anta genomförandeakter, utan tillämpning av artikel 162.2 eller 162.3, för att begära ändringar inom tre månader om den anser att förslaget inte gör det möjligt att uppnå de mål som fastställs i artikel 191 i fördraget och i unionens sjätte miljöhandlingsprogram. Även vid investeringar i enskilda jordbruksföretag som får stöd från verksamhetsprogrammen ska hänsyn tas till de målen.

2. Var och en av medlemsstaterna ska utarbeta en nationell strategi för hållbara verksamhetsprogram på marknaden för frukt och grönsaker. Strategin ska omfatta

2. Var och en av medlemsstaterna ska utarbeta en nationell strategi för hållbara verksamhetsprogram på marknaden för frukt och grönsaker. Strategin ska omfatta

(a) en analys av läget med såväl starka som svaga sidor inbegripna och utvecklingspotentialen,

(a) en analys av läget med såväl starka som svaga sidor inbegripna och utvecklingspotentialen,

(b) en motivering av valet av prioriteringar,

(b) en motivering av valet av prioriteringar,

(c) verksamhetsprogrammens mål och medel samt resultatindikatorer,

(c) verksamhetsprogrammens mål och medel samt resultatindikatorer,

(d) bedömningar av verksamhetsprogrammen,

(d) bedömningar av verksamhetsprogrammen,

(e) producentorganisationernas rapporteringsskyldigheter.

(e) producentorganisationernas rapporteringsskyldigheter.

Den nationella strategin ska också omfatta de nationella villkor som avses i punkt 1.

Den nationella strategin ska också omfatta de nationella villkor som avses i punkt 1.

3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på medlemsstater som saknar erkända producentorganisationer.

3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på medlemsstater som saknar erkända producentorganisationer.

Or. en

 

Ändringsförslag  139

Förslag till förordning

Artikel 34a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 34a

 

Nationellt nätverk

 

1. Medlemsstaterna får inrätta ett nationellt nätverk för frukt och grönsaker där man samlar producentorganisationerna, producentorganisationernas sammanslutningar och de myndigheter som medverkar i genomförandet av den nationella strategin.

 

2. Nätverket ska finansieras genom en maximal avgift på 0,5 % av unionens andel av finansieringen av driftsfonder.

 

3. Nätverkets uppgift ska vara att förvalta nätverket, undersöka överförbara bra metoder, samla in relevant information, anordna konferenser och seminarier för dem som deltar i förvaltningen av den nationella strategin, genomföra program för att övervaka och utvärdera den nationella strategin och genomföra annan verksamhet som fastställs i den nationella strategin.

Or. en

 

Ändringsförslag  140

Förslag till förordning

Artikel 35

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 35

Artikel 35

Delegerade befogenheter

Delegerade befogenheter

För att säkerställa att stödet till producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker är effektivt, målinriktat och hållbart, ska kommissionen ha befogenhet att i enlighet med artikel 160 anta delegerade akter med regler om

För att säkerställa att stödet till producentorganisationerna inom sektorn för frukt och grönsaker är effektivt, målinriktat och hållbart, ska kommissionen ha befogenhet att i enlighet med artikel 160 anta delegerade akter med regler om

a) driftsfonder och verksamhetsprogram, särskilt

a) driftsfonder och verksamhetsprogram, särskilt

(i) preliminära belopp, finansieringen och användningen av driftsfonder,

(i) preliminära belopp, finansieringen och användningen av driftsfonder,

(ii) innehåll, varaktighet, godkännande och ändring av verksamhetsprogram,

(ii) innehåll, varaktighet, godkännande och ändring av verksamhetsprogram,

(iii) stödberättigandet för åtgärder, verksamheter eller utgifter inom ramen för verksamhetsprogram och kompletterande nationella regler i detta sammanhang,

(iii) stödberättigandet för åtgärder, verksamheter eller utgifter inom ramen för verksamhetsprogram, regler för investeringar i enskilda företag och kompletterande nationella regler i detta sammanhang,

(iv) förhållandet mellan verksamhetsprogram och landsbygdsutvecklingsprogram,

(iv) förhållandet mellan verksamhetsprogram och landsbygdsutvecklingsprogram,

(v) verksamhetsprogram för sammanslutningar av producentorganisationer.

(v) verksamhetsprogram för sammanslutningar av producentorganisationer.

 

(va) de specifika regler som gäller i fall där sammanslutningar av producentorganisationer helt eller delvis företräder sina medlemmar i samband med förvaltning, behandling, genomförande och presentation av verksamhetsprogram.

(b) strukturen för och innehållet i nationella villkor och strategier.

(b) strukturen för och innehållet i nationella villkor och strategier.

(c) ekonomiskt unionsstöd, särskilt

(c) ekonomiskt unionsstöd, särskilt

(i) grundvalen för beräkningen av det ekonomiska stödet från unionen, särskilt värdet av en producentorganisations saluförda produktion,

(i) grundvalen för beräkningen av det ekonomiska stödet från unionen, särskilt värdet av en producentorganisations saluförda produktion,

(ii) referensperioder vid stödberäkning,

(ii) referensperioder vid stödberäkning,

(iii) minskade rättigheter till ekonomiskt stöd när stödansökningarna lämnas in för sent,

(iii) minskade rättigheter till ekonomiskt stöd när stödansökningarna lämnas in för sent,

(iv) förskottsbetalningar, säkerheter och förverkande av säkerheter vid förskottsbetalningar.

(iv) förskottsbetalningar, säkerheter och förverkande av säkerheter vid förskottsbetalningar.

 

(iva) de specifika regler som gäller för finansieringen av verksamhetsprogram för sammanslutningar av producentorganisationer, särskilt de som gäller de tak som avses i artikel 32.2.

(d) krisförebyggande och krishantering, särskilt

(d) krisförebyggande och krishantering, särskilt

(i) urvalet av åtgärder inom krisförebyggande och krishantering,

(i) urvalet av åtgärder inom krisförebyggande och krishantering,

(ii) definitionen av återtag från marknaden,

(ii) de villkor enligt vilka återtag från marknaden utlöses,

(iii) användningen av återtagna produkter,

(iii) användningen av återtagna produkter,

(iv) maximalt stöd för återtag från marknaden,

(iv) maximalt stöd för återtag från marknaden,

(v) förhandsanmälan vid återtag från marknaden,

(v) förhandsanmälan vid återtag från marknaden,

(vi) beräkningen av volymen för saluförd produktion vid återtag,

(vi) beräkningen av volymen för saluförd produktion vid återtag,

(vii) märkningen med Europeiska unionens emblem på förpackningar med produkter för gratisutdelning,

(vii) märkningen med Europeiska unionens emblem på förpackningar med produkter för gratisutdelning,

(viii) villkoren för mottagarna av återtagna produkter,

(viii) villkoren för mottagarna av återtagna produkter,

(ix) definitionerna av grön skörd och obärgad skörd,

 

(x) villkoren för tillämpning av grön skörd och obärgad skörd,

(x) villkoren för tillämpning av grön skörd och obärgad skörd,

(xi) målen med skördeförsäkring,

(xi) villkoren för tillämpning av skördeförsäkring,

(xii) definitionen av ogynnsamma väderförhållanden,

 

(xiii) villkoren för stöd för administrativa utgifter vid bildande av gemensamma fonder.

(xiii) villkoren för stöd för administrativa utgifter vid bildande av gemensamma fonder.

(e) nationellt ekonomiskt stöd, särskilt

(e) nationellt ekonomiskt stöd, särskilt

(i) andelen organiserade producenter,

(i) andelen organiserade producenter,

(ii) ändringar av verksamhetsprogrammen,

(ii) ändringar av verksamhetsprogrammen,

(iii) minskade rättigheter till ekonomiskt stöd när ansökningar om ekonomiskt stöd lämnas in för sent,

(iii) minskade rättigheter till ekonomiskt stöd när ansökningar om ekonomiskt stöd lämnas in för sent,

(iv) ställande, frisläppande och förverkande av säkerheter vid förskottsbetalningar,

(iv) ställande, frisläppande och förverkande av säkerheter vid förskottsbetalningar,

(v) maximal andel av det nationella ekonomiska stödet som unionen får ge ersättning för.

(v) maximal andel av det nationella ekonomiska stödet som unionen får ge ersättning för.

Or. en

 

Ändringsförslag  141

Förslag till förordning

Artikel 38

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 38

Artikel 38

Förenlighet och överensstämmelse

Förenlighet och överensstämmelse

1. Stödprogrammen ska vara förenliga med unionsrätten och stämma överens med unionens verksamhet, politik och prioriteringar.

1. Stödprogrammen ska vara förenliga med unionsrätten och stämma överens med unionens verksamhet, politik och prioriteringar.

2. Medlemsstaterna ska ansvara för stödprogrammen och se till att de överensstämmer sinsemellan samt utformas och genomförs på ett objektivt sätt med beaktande av de berörda producenternas ekonomiska situation och nödvändigheten av att undvika omotiverad olika behandling av producenter.

2. Medlemsstaterna ska ansvara för stödprogrammen och se till att de överensstämmer sinsemellan samt utformas och genomförs på ett objektivt sätt med beaktande av de berörda producenternas ekonomiska situation och nödvändigheten av att undvika omotiverad olika behandling av producenter.

3. Stöd ska inte beviljas för

3. Stöd ska inte beviljas för

(a) forskningsprojekt och åtgärder till stöd för forskningsprojekt utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 43.3 leden d och e,

 

(b) åtgärder som ingår i medlemsstaternas program för landsbygdsutveckling enligt förordning (EU) nr […] om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

(b) åtgärder som ingår i medlemsstaternas program för landsbygdsutveckling enligt förordning (EU) nr […] om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).

Or. en

 

Ändringsförslag  142

Förslag till förordning

Artikel 39

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 39

Artikel 39

Inlämning av stödprogram

Inlämning av stödprogram

1. Var och en av de producentmedlemsstater som förtecknas i bilaga IV ska till kommissionen lämna in ett förslag till ett femårigt stödprogram som innehåller minst en av de stödberättigande åtgärder som anges i artikel 40.

1. Var och en av de producentmedlemsstater som förtecknas i bilaga IV ska till kommissionen lämna in ett förslag till ett femårigt stödprogram som innehåller minst en av de stödberättigande åtgärder som anges i artikel 40.

 

1a. Stödåtgärderna inom stödprogrammen ska upprättas på den geografiska nivå som medlemsstaten bedömer vara den mest lämpliga. Medlemsstaten ska rådfråga de behöriga myndigheterna och organisationerna på lämplig territoriell nivå om stödprogrammet innan det lämnas in till kommissionen.

 

1b. Varje medlemsstat ska lämna in ett enda förslag till stödprogram, i vilket hänsyn kan tas till regionala särdrag.

2. Stödprogrammen ska börja gälla tre månader efter det att de har lämnats in till kommissionen.

2. Stödprogrammen ska börja gälla tre månader efter det att de har lämnats in till kommissionen.

Om kommissionen genom en genomförandeakt emellertid konstaterar att det inlämnade stödprogrammet inte uppfyller kraven i detta avsnitt, ska kommissionen underrätta medlemsstaten om detta. Medlemsstaten ska i så fall lägga fram ett reviderat stödprogram för kommissionen. Det reviderade stödprogrammet ska börja gälla två månader efter det att det lämnades in, såvida det inte fortfarande föreligger oförenligheter i vilket fall detta stycket ska gälla.

Om kommissionen genom en genomförandeakt emellertid konstaterar att det inlämnade stödprogrammet inte uppfyller kraven i detta avsnitt, ska kommissionen underrätta medlemsstaten om detta. Medlemsstaten ska i så fall lägga fram ett reviderat stödprogram för kommissionen. Det reviderade stödprogrammet ska börja gälla två månader efter det att det lämnades in, såvida det inte fortfarande föreligger oförenligheter i vilket fall detta stycket ska gälla.

3. Punkt 2 ska även gälla i tillämpliga delar för ändringar som görs i stödprogram som lämnats in av medlemsstaterna.

3. Punkt 2 ska även gälla i tillämpliga delar för ändringar som görs i stödprogram som lämnats in av medlemsstaterna.

Or. en

 

Ändringsförslag  143

Förslag till förordning

Artikel 39a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 39a

 

Stödprogrammens innehåll

 

Stödprogrammen ska bestå av följande delar:

 

(a) En detaljerad beskrivning av de föreslagna åtgärderna och deras kvantifierade mål.

 

(b) Resultaten av de samråd som hållits.

 

(c) En uppskattning av de förväntade tekniska, ekonomiska, miljömässiga och sociala effekterna.

 

(d) En tidsplan för genomförandet av åtgärderna.

 

(e) En allmän finansieringsöversikt med en redogörelse för vilka resurser som kommer att avsättas och för den planerade preliminära fördelningen av resurserna mellan åtgärderna i enlighet med de tak som anges i bilaga IV.

 

(f) De kriterier och kvantitativa indikatorer som ska användas för övervakning och utvärdering och de åtgärder som ska vidtas för att se till att stödprogrammen genomförs på ett lämpligt och effektivt sätt.

 

(g) Uppgifter om de behöriga myndigheter och organ som ansvarar för genomförandet av stödprogrammet.

Or. en

 

Ändringsförslag  144

Förslag till förordning

Artikel 40

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 40

Artikel 40

Stödberättigande åtgärder

Stödberättigande åtgärder

Stödprogrammen får omfatta en eller flera av följande åtgärder:

Stödprogrammen får omfatta en eller flera av följande åtgärder:

(a) Stöd enligt systemet med samlat gårdsstöd i enlighet med artikel 42.

 

(b) Säljfrämjande åtgärder i enlighet med artikel 43.

(b) Säljfrämjande åtgärder i enlighet med artikel 43.

(c) Omstrukturering och omställning av vinodlingar i enlighet med artikel 44.

(c) Omstrukturering och omställning av vinodlingar i enlighet med artikel 44.

(d) Grön skörd i enlighet med artikel 45.

(d) Grön skörd i enlighet med artikel 45.

(e) Gemensamma fonder i enlighet med artikel 46.

(e) Gemensamma fonder i enlighet med artikel 46.

(f) Skördeförsäkring i enlighet med artikel 47.

(f) Skördeförsäkring i enlighet med artikel 47.

(g) Investeringar i enlighet med artikel 48.

(g) Investeringar i enlighet med artikel 48.

(h) Destillation av biprodukter i enlighet med artikel 49.

(h) Destillation av biprodukter i enlighet med artikel 49.

 

(ha) Forskning och utveckling i enlighet med artikel 43a.

 

(hb) Stödprogram för vinodlingar på branta sluttningar i enlighet med artikel 44a.

Or. en

 

Ändringsförslag  145

Förslag till förordning

Artikel 42

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 42

utgår

Samlat gårdsstöd och stöd till vinodlare

 

Stödprogrammen får endast inbegripa stöd till vinodlare i form av stödrättigheter som redan beslutats av medlemsstaterna senast 1 december 2012 i enlighet med artikel 137 i förordning (EU) nr [KOM(2010)799] på de villkor som där anges.

 

Or. en

 

Ändringsförslag  146

Förslag till förordning

Artikel 43

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 43

Artikel 43

Säljfrämjande åtgärder i tredjeland

Säljfrämjande åtgärder

1. Stöd enligt denna artikel ska lämnas för informations- och säljfrämjande åtgärder för unionsvin i tredjeland i syfte att förbättra vinets konkurrenskraft i de länderna.

1. Stöd enligt denna artikel ska lämnas för informations- eller säljfrämjande åtgärder för unionsvin först och främst i tredjeland, men även på den inre marknaden, i syfte att förbättra vinets konkurrenskraft.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska gälla vin med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning och vin med uppgift om vindruvssort.

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska gälla vin med skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning och vin med uppgift om vindruvssort.

3. De åtgärder som avses i punkt 1 får endast vara följande:

3. De åtgärder som avses i punkt 1 får endast vara följande:

(a) PR, marknadsföring eller reklam, som särskilt betonar fördelarna med unionsprodukterna, särskilt när det gäller kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn.

(a) PR, marknadsföring eller reklam, som särskilt betonar fördelarna med unionsprodukterna, särskilt när det gäller kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljöstandarder.

(b) Deltagande i stora internationella evenemang, varumässor eller utställningar.

(b) Deltagande i stora internationella evenemang, varumässor eller utställningar.

(c) Informationskampanjer, särskilt om unionssystemen för skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och ekologisk produktion.

(c) Informationskampanjer, särskilt om unionssystemen för skyddad ursprungsbeteckning, skyddad geografisk beteckning och ekologisk produktion.

(d) Undersökningar om nya marknader som är nödvändiga för att utöka avyttringsmöjligheterna.

(d) Undersökningar om nya marknader som är nödvändiga för att utöka avyttringsmöjligheterna.

(e) Utvärderingsstudier av resultaten av informationsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna.

(e) Utvärderingsstudier av resultaten av informationsåtgärderna och de säljfrämjande åtgärderna.

4. Unionens bidrag till säljfrämjande åtgärder enligt punkt 1 får högst utgöra 50 % av de stödberättigande kostnaderna.

4. Unionens bidrag till säljfrämjande åtgärder enligt punkt 1 får högst utgöra 50 % av de stödberättigande kostnaderna.

Or. en

 

Ändringsförslag  147

Förslag till förordning

Artikel 43a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 43a

 

Forskning och utveckling

 

Stöd till forskning och utveckling ska göra det möjligt att finansiera forskningsprojekt som är särskilt inriktade på att förbättra produkternas kvalitet, produktionens miljöpåverkan och hälsosäkerheten i vinsektorn.

Or. en

 

Ändringsförslag  148

Förslag till förordning

Artikel 43b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 43b

 

Utbyte av bästa praxis avseende avancerade system för hållbar produktion

 

1. Stöd enligt denna artikel ska omfatta åtgärder till stöd för utbyte av bästa praxis avseende avancerade system för hållbar produktion, för att göra det möjligt för jordbrukarna att inhämta ny kompetens.

 

2. De åtgärder som avses i punkt 1 ska gälla avancerade system för vinodling och vinframställning som ökar marktäckningen, avsevärt minskar användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel eller ökar sortvariationen och som är mer långtgående än de tvärvillkor som fastställs i avdelning VI i förordning (EU) nr […] [den horisontella förordningen].

 

3. De åtgärder som avses i punkt 1 får omfatta

 

(a) val, beskrivning och offentliggörande av bästa praxis avseende avancerade metoder för hållbar vinodling,

 

(b) tillhandahållande av lantbruksutbildning och kompetensuppbyggnad avseende avancerade system för hållbara jordbrukssystem.

Or. en

 

Ändringsförslag  149

Förslag till förordning

Artikel 44

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 44

Artikel 44

Omstrukturering och omställning av vingårdar

Omstrukturering och omställning av vingårdar

1. Syftet med åtgärder för omstrukturering och omställning av vinodlingar ska vara att öka vinproducenternas konkurrenskraft.

1. Syftet med åtgärder för omstrukturering och omställning av vinodlingar ska vara att öka vinproducenternas konkurrenskraft.

2. Stöd för omstrukturering och omställning av vinodlingar får endast beviljas om medlemsstaterna har lämnat in sina inventeringar av produktionskapaciteten enligt artikel 102.3.

2. Stöd för omstrukturering och omställning av vinodlingar får endast beviljas om medlemsstaterna har lämnat in sina inventeringar av produktionskapaciteten enligt artikel 102.3.

3. Stödet för omstrukturering och omställning av vinodlingar får endast omfatta en eller flera av följande verksamheter:

3. Stödet för omstrukturering och omställning av vinodlingar får endast omfatta en eller flera av följande verksamheter:

(a) Omställning till andra sorter, även genom dubbelympning.

(a) Omställning till andra sorter, även genom dubbelympning.

(b) Omlokalisering av vinodlingar.

(b) Omlokalisering av vinodlingar.

(c) Förbättringar av tekniken för att förvalta vinodlingarna.

(c) Förbättringar av tekniken för att förvalta vinodlingarna.

 

(ca) Minskad användning av bekämpningsmedel.

 

(cb) Återplantering av hälsoskäl när ingen teknisk lösning finns tillgänglig för att rädda produktionen på plats.

Stöd får inte beviljas för normal förnyelse av uttjänta vinodlingar.

Stöd får inte beviljas för normal förnyelse av uttjänta vinodlingar, det vill säga återplantering av samma skifte med samma druvsort och enligt samma vinodlingsmetod.

 

Medlemsstaterna får föreskriva ytterligare specifikationer, särskilt beträffande ålder på de vinodlingar som förnyas.

4. Stöd för omstrukturering och omställning av vinodlingar får endast ges i följande former:

4. Stöd för förbättring av system för vinframställning samt för omstrukturering och omställning av vinodlingar får endast ges i följande former:

(a) Ersättning till producenter för förlorade intäkter till följd av genomförandet av åtgärden.

(a) Ersättning till producenter för förlorade intäkter till följd av genomförandet av åtgärden.

(b) Bidrag till kostnaderna för omstrukturering och omställning.

(b) Bidrag till kostnaderna för omstrukturering och omställning.

5. Ersättningen till producenter för förlorade intäkter enligt punkt 4 a får täcka upp till 100 % av den relevanta förlusten och får beviljas i en av följande former:

5. Ersättningen till producenter för förlorade intäkter enligt punkt 4 a får täcka upp till 100 % av den relevanta förlusten och får beviljas i en av följande former:

(a) Tillåtelse att, utan hinder av bestämmelserna i del II avdelning I kapitel III avsnitt V underavsnitt II i förordning (EU) nr [KOM(2010)799] om övergångssystemet för planteringsrätter, ha både gamla och nya vinstockar samtidigt under en fastställd period på högst tre år, till dess att övergångssystemet för planteringsrätter har upphört att gälla, eller

(a) Tillåtelse att, utan hinder av bestämmelserna i del II avdelning I kapitel III avsnitt V underavsnitt II i förordning (EG) nr 1234/2007 om övergångssystemet för planteringsrätter, ha både gamla och nya vinstockar samtidigt under en fastställd period på högst tre år, till dess att övergångssystemet för planteringsrätter har upphört att gälla, eller

(b) ekonomisk ersättning.

(b) ekonomisk ersättning.

6. Unionens bidrag till de faktiska kostnaderna för omstruktureringen och omställningen av vinodlingar får inte överstiga 50 %. I regioner som utvecklas långsammare får unionens bidrag till kostnaderna för omstrukturering och omställning inte överstiga 75 %.

6. Unionens bidrag till de faktiska kostnaderna för omstruktureringen och omställningen av vinodlingar får inte överstiga 50 %. I regioner som utvecklas långsammare får unionens bidrag till kostnaderna för omstrukturering och omställning inte överstiga 75 %.

Or. en

 

Ändringsförslag  150

Förslag till förordning

Artikel 44a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 44a

 

Stödprogram för vinodlingar på branta sluttningar

 

Åtgärderna i stödprogrammet för vinodlingar på branta sluttningar syftar till att långsiktigt bevara vinodlingar på svårbrukade, branta sluttningar och på terrasser genom att förbättra deras konkurrenskraft.

 

Stödet kan ges i form av ett schablonbelopp per hektar som ska fastställas av den berörda medlemsstaten eller differentieras i förhållande till hur brant den aktuella sluttningen är.

Or. en

 

Ändringsförslag  151

Förslag till förordning

Artikel 45

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 45

Artikel 45

Grön skörd

Grön skörd

1. I denna artikel avses med grön skörd fullständig destruktion eller borttagande av omogna druvklasar i syfte att reducera avkastningen från det berörda området till noll.

1. I denna artikel avses med grön skörd fullständig destruktion eller borttagande av omogna druvklasar i syfte att reducera avkastningen från det berörda området till noll.

 

Det förfarande som innebär att säljbara druvor lämnas på vinstockarna under den normala produktionscykeln (situation där skörden inte bärgas) ska inte betraktas som grön skörd.

2. Stöd för grön skörd ska bidra till att återupprätta balansen mellan tillgång och efterfrågan på unionens vinmarknad och därmed förebygga marknadskriser.

2. Stöd för grön skörd ska bidra till att förbättra kvaliteten på druvorna och återupprätta balansen mellan tillgång och efterfrågan på unionens vinmarknad och därmed förebygga marknadskriser.

3. Stöd för grön skörd får lämnas som ersättning i form av ett schablonbelopp per hektar som ska fastställas av den berörda medlemsstaten.

3. Stöd för grön skörd får lämnas som ersättning i form av ett schablonbelopp per hektar som ska fastställas av den berörda medlemsstaten.

Stödet får inte överskrida 50 % av summan av de direkta kostnaderna för destruktion eller avlägsnande av druvklasar och de förlorade intäkterna i samband med destruktion eller avlägsnande.

Stödet får inte överskrida 50 % av summan av de direkta kostnaderna för destruktion eller avlägsnande av druvklasar och de förlorade intäkterna i samband med destruktion eller avlägsnande.

4. De berörda medlemsstaterna ska inrätta ett system som grundar sig på objektiva kriterier för att se till att åtgärden grön skörd inte leder till att enskilda vinproducenter får ersättning som överstiger de tak som avses i punkt 3 andra stycket.

4. De berörda medlemsstaterna ska inrätta ett system som grundar sig på objektiva kriterier för att se till att åtgärden grön skörd inte leder till att enskilda vinproducenter får ersättning som överstiger de tak som avses i punkt 3 andra stycket.

Or. en

 

Ändringsförslag  152

Förslag till förordning

Artikel 47

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 47

Artikel 47

Skördeförsäkring

Skördeförsäkring

1. Stöd för skördeförsäkring ska bidra till att trygga producenternas intäkter när dessa påverkas av naturkatastrofer, ogynnsamma väderleksförhållanden, sjukdomar eller skadedjursangrepp.

1. Stöd för skördeförsäkring ska bidra till att trygga producenternas intäkter och täcka producentorganisationernas och/eller deras medlemmars marknadsförluster, när dessa påverkas av naturkatastrofer, ogynnsamma väderleksförhållanden, sjukdomar eller skadedjursangrepp.

 

Stödmottagarna ska kunna visa att de har vidtagit de nödvändiga riskförebyggande åtgärderna.

2. Stöd för skördeförsäkring får beviljas i form av ett ekonomiskt bidrag från unionen, dock högst

2. Stöd för skördeförsäkring får beviljas i form av ett ekonomiskt bidrag från unionen, dock högst

(a) 80 % av de kostnader för försäkringspremier som producenterna betalar för att försäkra sig mot förluster som uppstår till följd av ogynnsamma väderleksförhållanden som kan jämställas med naturkatastrofer,

(a) 80 % av de kostnader för försäkringspremier som producenterna, producentorganisationerna och/eller kooperativen betalar för att försäkra sig mot förluster som uppstår till följd av ogynnsamma väderleksförhållanden som kan jämställas med naturkatastrofer,

(b) 50 % av de kostnader för försäkringspremier som producenten betalar för att försäkra sig mot

(b) 50 % av de kostnader för försäkringspremier som producenten betalar för att försäkra sig mot

(i) förluster enligt led a och andra förluster som uppstår till följd av ogynnsamma väderleksförhållanden,

(i) förluster enligt led a och andra förluster som uppstår till följd av ogynnsamma väderleksförhållanden,

(ii) förluster som uppstår till följd av djur, växtsjukdomar eller skadedjursangrepp.

(ii) förluster som uppstår till följd av djur, växtsjukdomar eller skadedjursangrepp.

3. Stöd för skördeförsäkring får beviljas om de berörda försäkringsbetalningarna inte kompenserar producenterna för mer än 100 % av deras intäktsförluster, medräknat eventuell ersättning som producenterna kan ha fått från andra stödordningar i samband med den försäkrade risken.

3. Stöd för skördeförsäkring får beviljas om de berörda försäkringsbetalningarna inte kompenserar producenterna för mer än 100 % av deras intäktsförluster, medräknat eventuell ersättning som producenterna kan ha fått från andra stödordningar i samband med den försäkrade risken.

4. Stödet för skördeförsäkring får inte snedvrida konkurrensen på försäkringsmarknaden.

4. Stödet för skördeförsäkring får inte snedvrida konkurrensen på försäkringsmarknaden.

Or. en

 

Ändringsförslag  153

Förslag till förordning

Artikel 48

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 48

Artikel 48

Investeringar

Investeringar

1. Stöd får beviljas för materiella och immateriella investeringar i bearbetningsanläggningar, infrastruktur för vinframställning och saluföring av vin som förbättrar företagets totala resultat och avser ett eller flera av följande områden:

1. Stöd får beviljas för materiella och immateriella investeringar i bearbetningsanläggningar, infrastruktur för vinframställning, destillationsanläggningar samt strukturer och verktyg för saluföring, inklusive registrering av kollektivmärken. Dessa investeringar ska syfta till att förbättra företagets totala resultat och dess anpassning till marknadens krav, samt till att öka dess konkurrenskraft på den inre marknaden och i tredjeländer, och ska avse ett eller flera av följande områden:

(a) Framställning eller saluföring av vinprodukter enligt del II i bilaga VI.

(a) Framställning eller saluföring av vinprodukter enligt del II i bilaga VI.

(b) Utveckling av nya produkter, processer och tekniska metoder kopplade till produkter enligt del II i bilaga VI.

(b) Utveckling av nya produkter, processer och tekniska metoder kopplade till produkter enligt del II i bilaga VI.

 

(ba) Utveckling av avancerade åtgärder för hållbar jordbruksproduktion.

 

(bb) Bearbetning av biprodukter från destillerier eller investeringar som bidrar till att förbättra deras energibesparingar och deras globala energieffektivitet.

2. Den högsta procentsatsen för stöd enligt punkt 1 ska endast beviljas mikroföretag samt små och medelstora företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

2. Den högsta procentsatsen för stöd enligt punkt 1 ska endast beviljas producentorganisationer och mikroföretag samt små och medelstora företag i den mening som avses i kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

Genom undantag från första stycket ska den högsta procentsatsen gälla för alla företag i de yttersta randområdena enligt artikel 349 i fördraget och på de mindre Egeiska öarna i den mening som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1405/2006 . För företag som inte omfattas av artikel 2.1 i avdelning I i bilagan till rekommendation 2003/361/EG och som har färre än 750 anställda eller en omsättning som understiger 200 miljoner EUR ska den högsta stödnivån halveras.

Genom undantag från första stycket ska den högsta procentsatsen gälla för alla företag i de yttersta randområdena enligt artikel 349 i fördraget och på de mindre Egeiska öarna i den mening som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1405/2006 . För företag som inte omfattas av artikel 2.1 i avdelning I i bilagan till rekommendation 2003/361/EG och som har färre än 750 anställda eller en omsättning som understiger 200 miljoner EUR ska den högsta stödnivån halveras.

Stöd får inte beviljas företag i svårigheter i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

Stöd får inte beviljas företag i svårigheter i den mening som avses i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

3. De stödberättigande kostnaderna ska inte omfatta de icke-stödberättigande kostnader som avses i punkt 3 i artikel 59 i förordning (EU) nr [KOM(2011) 615].

3. De stödberättigande kostnaderna ska inte omfatta de icke-stödberättigande kostnader som avses i punkt 3 i artikel 59 i förordning (EU) nr [KOM(2011) 615].

4. Följande högsta stödsatser i förhållande till de stödberättigande kostnaderna ska gälla för unionens bidrag:

4. Följande högsta stödsatser i förhållande till de stödberättigande kostnaderna ska gälla för unionens bidrag:

(a) 50 % i regioner som utvecklas långsammare.

(a) 50 % i regioner som utvecklas långsammare.

(b) 40 % i andra regioner än regioner som utvecklas långsammare.

(b) 40 % i andra regioner än regioner som utvecklas långsammare.

(c) 75 % i de yttersta randområdena enligt artikel 349 i fördraget, och

(c) 75 % i de yttersta randområdena enligt artikel 349 i fördraget, och

(d) 65 % på de mindre Egeiska öarna enligt definitionen i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1405/2006.

(d) 65 % på de mindre Egeiska öarna enligt definitionen i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1405/2006.

5. Artikel 61 i förordning (EU) nr [KOM(2011) 615] ska i tillämpliga delar gälla för det stöd som avses i punkt 1 i denna artikel.

5. Artikel 61 i förordning (EU) nr [KOM(2011) 615] ska i tillämpliga delar gälla för det stöd som avses i punkt 1 i denna artikel.

Or. en

 

Ändringsförslag  154

Förslag till förordning

Artikel 49

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 49

Artikel 49

Destillation av biprodukter

Destillation av biprodukter

1. Stöd får beviljas för frivillig eller obligatorisk destillation av biprodukter vid framställning av vin som har utförts i enlighet med villkoren i del II avsnitt D i bilaga VII.

1. Stöd får beviljas för frivillig eller obligatorisk destillation av biprodukter vid framställning av vin som har utförts i enlighet med villkoren i del II avsnitt D i bilaga VII.

Stödbeloppet för den producerade alkoholen ska fastställas per volymprocent och hektoliter. Inget stöd ska betalas för den volym alkohol i de biprodukter som ska destilleras vilken överskrider 10 % i förhållande till alkoholvolymen i det framställda vinet.

Stödbeloppet för den producerade alkoholen ska fastställas per volymprocent och hektoliter. Inget stöd ska betalas för den volym alkohol i de biprodukter som ska destilleras vilken överskrider 10 % i förhållande till alkoholvolymen i det framställda vinet.

 

1b. Stödet ska betalas ut till destillatörer som bearbetar de produkter som levereras för destillation till råalkohol med en alkoholhalt på minst 92 volymprocent.

 

Medlemsstaterna får ställa som villkor för beviljande av stöd att stödmottagaren har ställt en säkerhet.

2. Det högsta tillämpliga stödbeloppet ska grundas på kostnaderna för insamling och bearbetning och fastställas av kommissionen genom genomförandeakter i enlighet med artikel 51.

2. Det högsta tillämpliga stödbeloppet ska grundas på kostnaderna för insamling och bearbetning och fastställas av kommissionen genom genomförandeakter i enlighet med artikel 51.

 

2a. Stödet ska innefatta ett schablonbelopp som ska kompensera kostnaderna för insamling av de produkter som ska överföras från destillatören till producenten, om dessa kostnader bärs av producenten.

3. Alkoholen från destillation med stöd enligt punkt 1 ska uteslutande användas för industriella ändamål eller som energikälla för att undvika snedvridning av konkurrensen.

3. Alkoholen från destillation med stöd enligt punkt 1 ska uteslutande användas för industriella ändamål eller som energikälla för att undvika snedvridning av konkurrensen.

 

3a. För att förhindra att dubbelt stöd beviljas till destillation ska den alkohol som avses i punkt 3 inte omfattas av förmånsrätten enligt artikel 21.2 i direktiv 2009/28/EG, som handlar om biodrivmedel som produceras från avfall och om att deras bidrag till den totala konsumtionen av energi från förnybara källor inom transportsektorn räknas dubbelt jämfört med andra biodrivmedel.

Or. en

 

Ändringsförslag  155

Förslag till förordning

Artikel 50

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 50

Artikel 50

Delegerade befogenheter

Delegerade befogenheter

För att säkerställa att stödprogrammen uppfyller sina mål och att unionens finansiella medel används på ett ändamålsenligt sätt ska kommissionen ha befogenhet att i enlighet med artikel 160 anta delegerade akter med regler om följande:

För att säkerställa att stödprogrammen uppfyller sina mål och att unionens finansiella medel används på ett ändamålsenligt sätt ska kommissionen ha befogenhet att i enlighet med artikel 160 anta delegerade akter med regler om följande:

(a) Ansvaret för utgifterna från den dag då stödprogrammen eller ändringar av dessa inkommer till den dag de börjar gälla.

(a) Ansvaret för utgifterna från den dag då stödprogrammen eller ändringar av dessa inkommer till den dag de börjar gälla.

(b) Urvalskriterier för vilka stödåtgärder som kan komma i fråga, stödberättigande utgifter och åtgärder, ej stödberättigande åtgärder och högsta stödnivå per åtgärd.

(b) Urvalskriterier för vilka stödåtgärder som kan komma i fråga, stödberättigande utgifter och åtgärder, ej stödberättigande åtgärder och högsta stödnivå per åtgärd.

(c) Ändringar av stödprogram som har börjat gälla.

(c) Ändringar av stödprogram som har börjat gälla.

(d) Krav och trösklar i samband med förskottsutbetalningar, inklusive kravet på en säkerhet vid förskott.

(d) Krav och trösklar i samband med förskottsutbetalningar, inklusive kravet på en säkerhet vid förskott.

(e) Allmänna bestämmelser och definitioner för tillämpningen av detta avsnitt.

 

(f) Åtgärder för att undvika att stödåtgärderna missbrukas och att projekt dubbelfinansieras.

(f) Åtgärder för att undvika att stödåtgärderna missbrukas och att projekt dubbelfinansieras.

(g) Regler om att producenterna ska dra tillbaka biprodukterna från vinframställning samt undantag från detta krav för att undvika ytterligare administration, och regler om frivillig certifiering av destillerier.

(g) Regler om att producenterna ska dra tillbaka biprodukterna från vinframställning samt undantag från detta krav för att undvika ytterligare administration, och regler om frivillig certifiering av destillerier.

(h) Krav för hur medlemsstaterna ska genomföra stödåtgärderna samt begränsningar i syfte att garantera förenlighet med stödåtgärdernas tillämpningsområde.

(h) Krav för hur medlemsstaterna ska genomföra stödåtgärderna samt begränsningar i syfte att garantera förenlighet med stödåtgärdernas tillämpningsområde.

(i) Regler för utbetalningar till stödmottagare, inklusive utbetalningar via försäkringsmäklare i samband med stöd till skördeförsäkring enligt artikel 47.

(i) Regler för utbetalningar till stödmottagare, inklusive utbetalningar via försäkringsmäklare i samband med stöd till skördeförsäkring enligt artikel 47.

Or. en

 

Ändringsförslag  156

Förslag till förordning

Artikel 52

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 52

Artikel 52

Nationella program och finansiering

Nationella program och finansiering

1. Medlemsstaterna får utarbeta nationella treårsprogram för sektorn för biodling.

1. Medlemsstaterna får utarbeta nationella treårsprogram för sektorn för biodling. Dessa program ska utarbetas i samarbete med branschorganisationer och kooperativ inom biodlingssektorn.

2. Unionen ska delta i finansieringen av biodlingsprogrammen med högst 50 % av medlemsstaternas kostnader.

2. Unionen ska delta i finansieringen av biodlingsprogrammen med högst 60 % av medlemsstaternas kostnader.

3. För att vara berättigade till den unionsfinansiering som föreskrivs i artikel 2 ska medlemsstaterna genomföra en studie över produktions- och saluföringsstrukturer inom biodlingssektorn på sina respektive territorier.

3. För att vara berättigade till den unionsfinansiering som föreskrivs i punkt 2 ska medlemsstaterna upprätta ett tillförlitligt identifieringssystem för bikupor för periodisk inventering av bibestånden och genomföra en studie över produktions- och saluföringsstrukturer inom biodlingssektorn på sina respektive territorier.

 

3a. Följande åtgärder får ingå i biodlingsprogrammen:

 

(a) Tekniskt stöd till biodlare och biodlingsorganisationer.

 

(b) Bekämpning av angrepp på bibestånd och sjukdomar som drabbar bibestånd, särskilt varroakvalster.

 

(c) Rationalisering vid flyttning av bisamhällen.

 

(d) Åtgärder till stöd för laboratorier som utför analyser av biodlingsprodukter för att hjälpa biodlarna att saluföra och öka värdet av sina produkter.

 

(e) Övervakning av bibeståndet i unionen och stöd för utökning av bibeståndet.

 

(f) Samarbete med specialiserade organisationer vid genomförandet av program för tillämpad forskning inom biodlingssektorn och om biodlingsprodukter.

 

(g) Marknadsövervakning.

 

(h) Förbättring av produktkvaliteten för ett bättre utnyttjande av produkternas marknadspotential.

 

(i) Obligatorisk märkning med ursprungsland av biodlingsprodukter som importeras eller framställs i EU och, för blandprodukter och produkter med olika ursprung, obligatorisk märkning med andel som kommer från varje ursprungsland.

 

3b. När det gäller jordbrukare som även är biodlare kan även följande åtgärder ingå i biodlingsprogram:

 

(a) Försiktighetsåtgärder, däribland åtgärder för att förbättra bins hälsa och minska negativa effekter på dem, genom användning av alternativ till bekämpningsmedel, biologiska kontrollmetoder och integrerat växtskydd.

 

(b) Särskilda åtgärder för att öka artmångfalden på jordbruken, särskilt avseende dragväxter för biodling.

Or. en

 

Ändringsförslag  157

Förslag till förordning

Artikel 53

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 53

Artikel 53

Delegerade befogenheter

Delegerade befogenheter

För att säkra att unionens finansiella medel för biodling används på ett ändamålsenligt sätt ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 rörande följande:

För att säkra att unionens finansiella medel för biodling används på ett ändamålsenligt sätt ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 rörande följande:

(a) Vilka åtgärder som får ingå i biodlingsprogram.

(a) Ytterligare krav på åtgärder som får ingå i biodlingsprogram.

(b) Regler för hur de nationella programmen och de studier som avses i artikel 52.3 ska utarbetas och för deras innehåll. och

(b) Regler för hur de nationella programmen och de studier som avses i artikel 52.3 ska utarbetas och för deras innehåll. och

(c) Villkoren för fördelningen av unionens ekonomiska bidrag till de deltagande medlemsstaterna på grundval av bland annat det samlade antalet bibestånd i unionen.

(c) Villkoren för fördelningen av unionens ekonomiska bidrag till de deltagande medlemsstaterna på grundval av bland annat det samlade antalet bibestånd i unionen.

Or. en

 

Ändringsförslag  158

Förslag till förordning

Del II – avdelning I – kapitel II – avsnitt 5a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Avsnitt 5a

 

Stöd inom humlesektorn

 

Artikel 54a

 

Stöd till producentorganisationer

 

1. Unionen ska finansiera stöd till producentorganisationer i humlesektorn som är erkända enligt artikel 106 för finansiering av de syften som avses i artikel 106 c i–iii.

 

2. Unionens årliga finansiering av utbetalningen till producentorganisationerna enligt punkt 1 ska för Tyskland uppgå till 2 277 000 euro.

 

Artikel 54b

 

Delegerade befogenheter

 

För att se till att stödet finansierar de syften som avses i artikel 106 ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 rörande

 

(a) stödansökningar, inklusive regler om tidsfrister och åtföljande dokumentation,

 

(b) stödrättigheter, inklusive regler om stödberättigande humlearealer och beräkning av de belopp som ska betalas ut till varje enskild producentorganisation,

 

(c) påföljder som ska tillämpas vid felaktiga utbetalningar.

 

Artikel 54c

 

Genomförandebefogenheter

 

Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa de åtgärder som krävs inom ramen för detta avsnitt rörande

 

(a) utbetalningen av stödet,

 

(b) kontroller och inspektioner.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

Or. en

 

Ändringsförslag  159

Förslag till förordning

Artikel 55

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 55

Artikel 55

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser beträffande jordbruksprodukter och utan att det påverkar de bestämmelser som inom den veterinära sektorn, den fytosanitära sektorn och inom livsmedelssektorn antagits för att säkra att produkterna är förenliga med hygien- och hälsonormerna samt för att skydda människors, växters och djurs hälsa fastställs i detta avsnitt regler avseende den allmänna handelsnormen och sektor- och/eller produktspecifika handelsnormer för jordbruksprodukter.

Utan att det påverkar tillämpningen av andra bestämmelser beträffande jordbruksprodukter och utan att det påverkar de bestämmelser som inom den veterinära sektorn, den fytosanitära sektorn och inom livsmedelssektorn antagits för att säkra att produkterna är förenliga med hygien- och hälsonormerna samt för att skydda människors, växters och djurs hälsa fastställs i detta avsnitt regler avseende den allmänna handelsnormen och sektor- och/eller produktspecifika handelsnormer för jordbruksprodukter. Dessa regler ska delas upp i obligatoriska regler och frivilliga förbehållna termer.

Or. en

 

Ändringsförslag  160

Förslag till förordning

Artikel 56

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 56

Artikel 56

Överensstämmelse med den allmänna handelsnormen

Överensstämmelse med den allmänna handelsnormen

1. För tillämpningen av denna förordning ska en produkt anses överensstämma med den allmänna handelsnormen om den är av sund, god och marknadsmässig kvalitet.

1. För tillämpningen av denna förordning ska en produkt anses överensstämma med den allmänna handelsnormen om den är av sund, god och marknadsmässig kvalitet.

2. Om det inte har fastställts några handelsnormer enligt underavsnitt 3 och enligt rådets direktiv 2000/36/EG, 2001/112/EG, 2001/113/EG, 2001/114/EG, 2001/110/EG, 2001/111/EG, får produkter som är redo för saluföring eller leverans till slutkonsumenten via detaljhandeln enligt artikel 3.7 i förordning (EG) nr 178/2002 endast saluföras om de överensstämmer med den allmänna handelsnormen.

2. Om det inte har fastställts några handelsnormer enligt underavsnitt 3 och enligt rådets direktiv 2000/36/EG, 2001/112/EG, 2001/113/EG, 2001/114/EG, 2001/110/EG, 2001/111/EG, får produkter som är redo för saluföring eller leverans till slutkonsumenten via detaljhandeln enligt artikel 3.7 i förordning (EG) nr 178/2002 endast saluföras om de överensstämmer med den allmänna handelsnormen.

3. En produkt som är avsedd att saluföras ska anses överensstämma med den allmänna handelsnormen om den överensstämmer med en gällande norm, som antagits av någon av de internationella organisationer som förtecknas i bilaga V.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella ytterligare unionskrav på sanitära, kommersiella, etiska eller andra områden ska en produkt som är avsedd att saluföras anses överensstämma med den allmänna handelsnormen om den överensstämmer med en gällande norm som antagits av någon av de internationella organisationer som förtecknas i bilaga V.

 

3a. Denna förordning ska inte hindra medlemsstaterna att anta eller behålla nationella bestämmelser om aspekter av saluföring som inte uttryckligen harmoniseras genom denna förordning. Dessutom får medlemsstaterna anta eller behålla nationella bestämmelser om handelsnormer för sektorer eller produkter som omfattas av de allmänna handelsnormerna, förutsatt att sådana bestämmelser är förenliga med unionsrätten och reglerna för den inre marknadens funktion.

Or. en

 

Ändringsförslag  161

Förslag till förordning

Artikel 57

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 57

Artikel 57

Delegerade befogenheter

Delegerade befogenheter

För att bemöta förändringar i marknadssituationen och ta hänsyn till varje sektors särprägel ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 i syfte att anta, ändra och medge undantag från de krav som gäller för den allmänna handelsnormen enligt artikel 56.1, och de regler om överensstämmelse som avses i artikel 56.3.

1. För att bemöta förändringar i marknadssituationen och ta hänsyn till varje sektors särprägel ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 i syfte att anta närmare bestämmelser om den allmänna handelsnormen och att ändra och medge undantag från de krav som gäller för den allmänna handelsnormen enligt artikel 56.1.

 

2. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 med avseende på villkoren för genomförande och övervakning av överensstämmelse enligt artikel 56.3, med hänsyn till behovet av att inte sänka den allmänna handelsnormen så mycket att kvaliteten på europeiska produkter börjar försämras.

Or. en

 

Ändringsförslag  162

Förslag till förordning

Artikel 59

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 59

Artikel 59

Fastställande och innehåll

Fastställande och innehåll

1. För att ta hänsyn till konsumenternas förväntningar, för att förbättra de ekonomiska villkoren för produktion och saluföring av jordbruksprodukter och för att bidra till att jordbruksprodukterna håller hög kvalitet ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 avseende de handelsnormer som avses i artikel 55 i alla handelsled samt att anta undantag från tillämpningen av sådana normer, i syfte att göra anpassningar till de ständigt skiftande marknadsvillkoren och till utvecklingen i konsumenternas efterfrågan och för att ta hänsyn till utvecklingen när det gäller relevanta internationella normer och undvika att det uppstår hinder för produktutvecklingen.

1. För att ta hänsyn till konsumenternas förväntningar, för att förbättra de ekonomiska villkoren för produktion och saluföring av jordbruksprodukter och för att bidra till att jordbruksprodukterna håller hög kvalitet ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 avseende de handelsnormer som avses i artikel 55 i alla handelsled samt att anta undantag från tillämpningen av sådana normer, endast under en begränsad tid och i undantagsfall, i syfte att göra anpassningar till de ständigt skiftande marknadsvillkoren och till utvecklingen i konsumenternas efterfrågan och för att ta hänsyn till utvecklingen när det gäller relevanta internationella normer och undvika att det uppstår hinder för produktutvecklingen.

 

Undantag som antagits på detta sätt får inte medföra några extra kostnader som skulle bäras enbart av jordbrukare.

 

1a. Kommissionens befogenhet att ändra undantag från gällande handelsnormer ska dock inte gälla bilaga VII.

2. De handelsnormer som avses i punkt 1 får omfatta följande:

2. De handelsnormer som avses i punkt 1 får omfatta en eller flera av följande aspekter:

(a) Andra definitioner, beteckningar och/eller varubeskrivningar än de som anges i denna förordning och förteckningar över slaktkroppar och delar av dessa för vilka bilaga VI gäller.

(a) Andra definitioner, beteckningar och/eller varubeskrivningar än de som anges i denna förordning och förteckningar över slaktkroppar och delar av dessa för vilka bilaga VI gäller, med undantag för produkter i vinsektorn.

(b) Klassificeringskriterier, t.ex. klass, vikt, storlek, ålder och kategori.

(b) Klassificeringskriterier, t.ex. klass, vikt, storlek, ålder och kategori.

(c) Växtsort, djurras eller handelstyp.

(c) Art, växtsort, djurras eller handelstyp.

(d) Presentation, varubeskrivningar, märkning kopplad till obligatoriska handelsnormer, förpackning, regler som ska gälla för förpackningscentraler, märkning, emballering, skördeår och användning av särskilda uttryck.

(d) Presentation, varubeskrivningar, märkning kopplad till obligatoriska handelsnormer, förpackning, regler som ska gälla för förpackningscentraler, märkning, emballering, skördeår och användning av särskilda uttryck, med undantag för produkter i vinsektorn.

(e) Kriterier som utseende, konsistens, konformation och produktegenskaper.

(e) Kriterier som utseende, konsistens, konformation och produktegenskaper.

(f) Särskilda ämnen som används i produktionen, eller ingredienser eller beståndsdelar, inklusive deras mängd, renhet och identifiering.

(f) Särskilda ämnen som används i produktionen, eller ingredienser eller beståndsdelar, inklusive deras mängd, renhet och identifiering.

(g) Typ av jordbruks- och produktionsmetod, inbegripet oenologiska metoder och tillhörande administrativa föreskrifter, och tillverkningsprocess.

(g) Typ av jordbruks- och produktionsmetod, inbegripet avancerade system för en hållbar jordbruksproduktion och tillhörande administrativa föreskrifter, och tillverkningsprocess.

(h) Blandning (coupage) av must och vin, inbegripet definitioner av detta, blandning och restriktioner för detta.

 

(i) Lagringsmetod och lagringstemperatur.

(i) Lagringsmetod och lagringstemperatur.

(j) Produktionsplats och/eller ursprung.

(j) Produktionsplats och/eller ursprung.

(k) Uppsamlings-, leverans-, lagrings- och behandlingsfrekvens.

(k) Uppsamlings-, leverans-, lagrings- och behandlingsfrekvens.

(l) Identifiering eller registrering av producenten och/eller den industrianläggning i vilken produkten har beretts eller bearbetats.

(l) Identifiering eller registrering av producenten och/eller den industrianläggning i vilken produkten har beretts eller bearbetats.

(m) Vattenhalten i procent.

(m) Vattenhalten i procent.

(n) Begränsningar när det gäller användningen av vissa ämnen och/eller metoder.

(n) Begränsningar när det gäller användningen av vissa ämnen och/eller metoder.

(o) Särskilda användningsområden.

(o) Särskilda användningsområden.

(p) Handelsdokument, följedokument och register som ska föras.

(p) Handelsdokument, följedokument och register som ska föras.

(q) Lagring och transport.

(q) Lagring och transport.

(r) Certifieringsförfarandet.

(r) Certifieringsförfarandet.

(s) Villkor för avyttring, lagring, omsättning och användning av produkter som inte överensstämmer med de handelsnormer som antagits enligt punkt 1 och/eller med de definitioner, beteckningar och varubeskrivningar som avses i artikel 60, samt för avyttring av biprodukter.

(s) Villkor för avyttring, lagring, omsättning och användning av produkter som inte överensstämmer med de handelsnormer som antagits enligt punkt 1 och/eller med de definitioner, beteckningar och varubeskrivningar som avses i artikel 60, samt för avyttring av biprodukter.

(t) Tidsfrister.

(t) Tidsfrister.

3. De sektor- eller produktspecifika handelsnormer som antas i enlighet med punkt 1 ska fastställas utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt IV i förordning (EU) nr [KOM(2010) 733] om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och hänsyn ska därvid tas till

3. De sektor- eller produktspecifika handelsnormer som antas i enlighet med punkt 1 ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna om frivilliga förbehållna termer i artikel 65a och bilaga VIIa, och hänsyn ska därvid tas till

(a) de berörda produkternas särdrag,

(a) de berörda produkternas särdrag,

(b) behovet av att säkerställa en smidig avyttring av produkterna på marknaden,

(b) behovet av att säkerställa en smidig avyttring av produkterna på marknaden,

(c) konsumenternas intresse av att få riktig och tydlig produktinformation, även om produktionsplatsen, vilken från fall till fall ska fastställas på lämplig geografisk nivå,

(c) producenternas intresse av att informera om produkternas egenskaper och konsumenternas intresse av att få riktig och tydlig produktinformation, även om produktionsplatsen, vilken från fall till fall ska fastställas på lämplig geografisk nivå, efter en konsekvensanalys av särskilt kostnaderna och de administrativa bördorna för aktörer, liksom fördelarna för producenter och konsumenter,

(d) de metoder som använts för att fastställa produkternas fysikaliska, kemiska och organoleptiska egenskaper,

(d) de metoder som använts för att fastställa produkternas fysikaliska, kemiska och organoleptiska egenskaper,

(e) de rekommendationer till normer som fastställts av internationella organ.

(e) de rekommendationer till normer som fastställts av internationella organ,

 

(ea) behovet av att bevara produkternas naturliga och kännetecknande egenskaper och undvika en genomgripande ändring av den berörda produktens sammansättning,

 

(eb) eventuella risker för att konsumenterna vilseleds på grund av en väl etablerad uppfattning om produkten och motsvarande förväntningar, med beaktande av vilka informationsmöjligheter som finns och kan utnyttjas för att undvika sådana risker.

Or. en

 

Ändringsförslag  163

Förslag till förordning

Artikel 59a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 59a

 

Ytterligare krav för saluföring av produkter inom frukt- och grönsakssektorn

 

1. Produkter inom frukt- och grönsakssektorn som ska säljas färska till konsumenten får endast saluföras om ursprungslandet anges.

 

2. De handelsnormer som avses i artikel 59.1 och alla handelsnormer för frukt- och grönsakssektorn och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker ska gälla alla avsättningsled, inbegripet import och export, om inte annat föreskrivs av kommissionen, och ska omfatta kvalitet, kategorisering, vikt, storlek, emballering, förpackning, lagring, transport, presentation och saluföring.

 

3. Innehavaren av produkter från frukt- och grönsakssektorn och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker för vilka handelsnormer antagits får endast ställa ut eller utbjuda dessa produkter till försäljning eller leverera eller på annat sätt saluföra dessa produkter inom unionen i överensstämmelse med dessa normer och ska vara ansvarig för sådan överensstämmelse.

 

4. Utan att det påverkar tillämpningen av eventuella särskilda bestämmelser som får antas av kommissionen i enlighet med artikel 160, särskilt i fråga om en konsekvent tillämpning i medlemsstaterna av överensstämmelsekontroller, ska medlemsstaterna när det gäller frukt- och grönsakssektorn och sektorn för bearbetad frukt och bearbetade grönsaker selektivt, med utgångspunkt i en riskanalys, kontrollera att dessa produkter överensstämmer med respektive handelsnormer. Dessa kontroller ska inriktas på det skede som föregår avsändningen från produktionsområdena, när produkterna förpackas eller lastas. När det gäller produkter från tredjeländer ska kontrollerna utföras innan produkterna släpps ut på marknaden.

Or. en

 

Ändringsförslag  164

Förslag till förordning

Artikel 59b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 59b

 

Certifiering av humle

 

1. Certifiering ska tillämpas för humleprodukter som skördats eller framställts inom unionen.

 

2. Certifikat får endast utfärdas för produkter med kvalitetsegenskaper som anges som minimikrav i ett bestämt avsättningsled. För humlepulver, lupulinberikat humlepulver, humleextrakt och humleblandningar får certifikat endast utfärdas om alfasyrahalten i dessa produkter inte är lägre än halten i det humle ur vilket de utvunnits.

 

3. Certifikaten ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 

(a) Humlets produktionsplats.

 

(b) Skördeår.

 

(c) Sort eller sorter.

 

4. Humleprodukter får endast saluföras eller exporteras om ett certifikat enligt punkterna 1–3 har utfärdats.

 

För importerade humleprodukter ska det intyg som avses i artikel 129a betraktas som likvärdigt med detta certifikat.

 

5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 för att fastställa åtgärder som avviker från punkt 4

 

(a) i syfte att uppfylla handelskraven i vissa tredjeländer, eller

 

(b) för produkter avsedda för särskild användning.

 

De åtgärder som avses i första stycket

 

(a) får inte vara till skada för den normala avsättningen av produkter för vilka certifikatet har utfärdats,

 

(b) måste åtföljas av garantier som syftar till att undvika förväxling med sådana produkter.

Or. en

 

Ändringsförslag  165

Förslag till förordning

Artikel 60

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 60

Artikel 60

Definitioner, beteckningar och varubeskrivningar för vissa sektorer och produkter

Definitioner, beteckningar och varubeskrivningar för vissa sektorer och produkter

1. De definitioner, beteckningar och varubeskrivningar som anges i bilaga VI ska gälla för följande sektorer och produkter:

1. De definitioner, beteckningar och varubeskrivningar som anges i bilaga VI ska gälla för följande sektorer och produkter:

(a) Olivolja och bordsoliver.

(a) Olivolja och bordsoliver.

(b) Vin.

(b) Vin.

(c) Nöt- och kalvkött.

(c) Nöt- och kalvkött.

(d) Mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel.

(d) Mjölk och mjölkprodukter avsedda att användas som livsmedel.

(e) Fjäderfäkött.

(e) Fjäderfäkött och ägg.

(f) Bredbara fetter avsedda att användas som livsmedel.

(f) Bredbara fetter avsedda att användas som livsmedel.

2. De definitioner, beteckningar eller varubeskrivningar som anges i bilaga VI får i unionen endast användas för saluföring av produkter som uppfyller motsvarande krav i bilagan i fråga.

2. De definitioner, beteckningar eller varubeskrivningar som anges i bilaga VI får i unionen endast användas för saluföring av produkter som uppfyller motsvarande krav i bilagan i fråga.

3. För att ta hänsyn till hur konsumenternas efterfrågan utvecklas och för att ta hänsyn till tekniska framsteg och undvika att skapa hinder för produktutveckling ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 i syfte att anta ändringar eller undantag från definitionerna och varubeskrivningarna i bilaga VI.

3. För att ta hänsyn till hur konsumenternas efterfrågan utvecklas och för att ta hänsyn till tekniska framsteg och undvika att skapa hinder för produktutveckling ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 i syfte att anta ändringar eller undantag från definitionerna och varubeskrivningarna i bilaga VI.

Or. en

 

Ändringsförslag  166

Förslag till förordning

Artikel 61

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 61

Artikel 61

Tolerans

Tolerans

För att ta hänsyn till varje sektors särprägel ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 om toleranser för varje norm; utöver toleransen ska ett helt parti av en produkt anses inte överensstämma med normen.

1. För att ta hänsyn till varje sektors särprägel ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 om toleranser för varje specifik norm; utöver toleransen ska ett helt parti av en produkt anses inte överensstämma med normen.

 

Denna tolerans definieras med hjälp av trösklar och ändrar inte den egentliga kvaliteten hos produkten samt gäller endast för vikt, storlek och andra mindre väsentliga kriterier.

 

2. Medlemsstaterna får anta eller behålla kompletterande nationell lagstiftning om produkter som omfattas av en EU‑handelsnorm, förutsatt att dessa bestämmelser är förenliga med unionsrätten, särskilt principen om fri rörlighet för varor.

Or. en

 

Ändringsförslag  167

Förslag till förordning

Artikel 62

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 62

Artikel 62

Oenologiska metoder och analysmetoder

Oenologiska metoder och analysmetoder

1. Vid framställning och lagring i unionen av de produkter som förtecknas i del II i bilaga VI får endast de oenologiska metoder som är tillåtna enligt bilaga VII och som föreskrivs i artiklarna 59.2 g, 65.2 och 65.3 användas.

1. Vid framställning och lagring i unionen av de produkter som förtecknas i del II i bilaga VI får endast de oenologiska metoder som är tillåtna enligt bilaga VII och som föreskrivs i artikel 65.2 och 65.3 användas.

Första stycket ska inte gälla

Första stycket ska inte gälla

(a) druvsaft och koncentrerad druvsaft,

(a) druvsaft och koncentrerad druvsaft,

(b) druvmust och koncentrerad druvmust avsedd för framställning av druvsaft.

(b) druvmust och koncentrerad druvmust avsedd för framställning av druvsaft.

De tillåtna oenologiska metoderna får endast användas för att säkerställa att framställning, lagring och förädling av produkten sker på ett korrekt sätt.

De tillåtna oenologiska metoderna får endast användas för att säkerställa att framställning, lagring och förädling av produkten sker på ett korrekt sätt.

De produkter som förtecknas i del II i bilaga VI ska produceras i unionen i enlighet med de regler som anges i bilaga VII.

De produkter som förtecknas i del II i bilaga VI ska produceras i unionen i enlighet med de regler som anges i bilaga VII.

De produkter som förtecknas i del II i bilaga VI får inte saluföras i unionen om

De produkter som förtecknas i del II i bilaga VI får inte saluföras i unionen om

(a) de har behandlats med oenologiska metoder som inte är tillåtna i unionen,

(a) de har behandlats med oenologiska metoder som inte är tillåtna i unionen,

(b) de har behandlats med oenologiska metoder som inte är tillåtna i en medlemsstat, eller om

(b) de har behandlats med oenologiska metoder som inte är tillåtna i en medlemsstat, eller om

(c) de inte överensstämmer med reglerna i bilaga VII.

(c) de inte överensstämmer med reglerna i bilaga VII.

 

Produkter som betraktas som osäljbara enligt femte stycket ska förstöras. Genom undantag från denna regel får medlemsstaterna tillåta att vissa produkter, vars egenskaper de ska fastställa, får användas av destillerier eller ättiksfabriker eller för industriella ändamål, förutsatt att detta tillstånd inte främjar produktion med otillåtna oenologiska metoder.

2. Kommissionen ska, när den godkänner oenologiska metoder för vin enligt artikel 59.2 g,

2. Kommissionen ska, när den föreslår oenologiska metoder för vin enligt punkt 1,

(a) grunda sig på de oenologiska metoder och analysmetoder som rekommenderas och offentliggörs av OIV och resultaten av användningen av ännu inte tillåtna oenologiska metoder för försöksändamål,

(a) ta hänsyn till de oenologiska metoder och analysmetoder som rekommenderas och offentliggörs av OIV och till resultaten av användningen av ännu inte tillåtna oenologiska metoder för försöksändamål,

(b) ta hänsyn till behovet av att skydda människors hälsa,

(b) ta hänsyn till behovet av att skydda människors hälsa,

(c) ta hänsyn till eventuella risker för att konsumenterna vilseleds på grund av förväntningar och uppfattningar och i samband med detta undersöka vilka informationsmöjligheter som finns och kan utnyttjas för att undvika sådana risker,

(c) ta hänsyn till eventuella risker för att konsumenterna vilseleds på grund av en väl etablerad uppfattning om produkten och motsvarande förväntningar, och i samband med detta undersöka vilka informationsmöjligheter som finns och kan utnyttjas för att undvika sådana risker,

(d) sörja för möjligheter att bevara vinets naturliga och kännetecknande egenskaper och motverka genomgripande ändringar av den berörda produktens sammansättning,

(d) sörja för möjligheter att bevara vinets naturliga och kännetecknande egenskaper och motverka genomgripande ändringar av den berörda produktens sammansättning,

(e) säkerställa en acceptabel miniminivå för miljöskyddet,

(e) säkerställa en acceptabel miniminivå för miljöskyddet,

(f) följa de allmänna reglerna för oenologiska metoder och restriktioner i bilaga VII.

(f) följa de allmänna reglerna för oenologiska metoder och restriktioner i bilaga VII.

3. Kommissionen ska vid behov, genom genomförandeakter, fastställa de metoder som avses i artikel 59.3 d för de produkter som förtecknas i del II i bilaga VI. Metoderna ska baseras på en relevant metod som rekommenderats och offentliggjorts av OIV, utom om en sådan metod skulle vara ineffektiv eller olämplig med tanke på det legitima mål som man önskar uppnå. Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

3. De metoder som avses i artikel 59.3 d för de produkter som förtecknas i del II i bilaga VI ska antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget. Metoderna ska baseras på en relevant metod som rekommenderats och offentliggjorts av OIV, utom om en sådan metod skulle vara ineffektiv eller olämplig med tanke på det mål som man önskar uppnå i unionen.

I avvaktan på att sådana regler antas ska man tillämpa de metoder som är tillåtna i den berörda medlemsstaten.

I avvaktan på att sådana bestämmelser antas ska man tillämpa de metoder och regler som är tillåtna i den berörda medlemsstaten.

Or. en

 

Ändringsförslag  168

Förslag till förordning

Artikel 65

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 65

Artikel 65

Nationella regler för vissa produkter och sektorer

Nationella regler för vissa produkter och sektorer

1. Trots bestämmelserna i artikel 59.1 får medlemsstaterna anta eller behålla nationella regler om differentierade kvalitetsnivåer för bredbara fetter. Reglerna ska medge en bedömning av de olika kvalitetsnivåerna på grundval av kriterier som är baserade på i synnerhet de använda råvarorna, produkternas organoleptiska egenskaper och deras fysikaliska och mikrobiologiska stabilitet.

1. Trots bestämmelserna i artikel 59.1 får medlemsstaterna anta eller behålla nationella regler om differentierade kvalitetsnivåer för bredbara fetter. Reglerna ska medge en bedömning av de olika kvalitetsnivåerna på grundval av kriterier som är baserade på i synnerhet de använda råvarorna, produkternas organoleptiska egenskaper och deras fysikaliska och mikrobiologiska stabilitet.

Medlemsstater som utnyttjar den möjlighet som föreskrivs i första stycket ska säkerställa att det för andra medlemsstaters produkter, som uppfyller de fastställda nationella kriterierna, på icke-diskriminerande villkor får användas uttryck som anger att dessa kriterier är uppfyllda.

Medlemsstater som utnyttjar den möjlighet som föreskrivs i första stycket ska säkerställa att det för andra medlemsstaters produkter, som uppfyller de fastställda nationella kriterierna, på icke-diskriminerande villkor får användas uttryck som anger att dessa kriterier är uppfyllda.

2. Medlemsstaterna får begränsa eller förbjuda användningen av vissa oenologiska metoder som är tillåtna enligt unionsrätten, samt införa strängare regler för vin som framställs inom deras territorium i syfte att bättre bevara de egenskaper som är kännetecknande för vin med en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning och för mousserande vin och likörvin.

2. Medlemsstaterna får begränsa eller förbjuda användningen av vissa oenologiska metoder som är tillåtna enligt unionsrätten, samt införa strängare regler för vin som framställs inom deras territorium i syfte att bättre bevara de egenskaper som är kännetecknande för vin med en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning och för mousserande vin och likörvin.

3. Medlemsstaterna får för försöksändamål tillåta användningen av otillåtna oenologiska metoder, på villkor som kommissionen fastställer genom delegerade akter som antas enligt punkt 4.

3. Medlemsstaterna får för försöksändamål tillåta användningen av otillåtna oenologiska metoder, på villkor som kommissionen fastställer genom delegerade akter som antas enligt punkt 4.

4. För att säkerställa en korrekt och öppen tillämpning ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 om villkor för tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel samt villkoren för innehav, omsättning och användning av produkter som erhållits från de försöksmetoder som avses i punkt 3 i denna artikel.

4. För att säkerställa en korrekt och öppen tillämpning ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 om villkor för tillämpningen av punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel samt villkoren för innehav, omsättning och användning av produkter som erhållits från de försöksmetoder som avses i punkt 3 i denna artikel.

 

4a. Medlemsstaterna får anta eller behålla handelsnormer för sektorer eller produkter under förutsättning att dessa bestämmelser är förenliga med unionsrätten.

Or. en

 

Ändringsförslag  169

Förslag till förordning

Del II – avdelning II – kapitel I – avsnitt 1 – underavsnitt 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

UNDERAVSNITT 3a

 

FRIVILLIGA FÖRBEHÅLLNA TERMER

 

Artikel 65a

 

Tillämpningsområde

 

Ett system för frivilliga förbehållna termer ska upprättas för att hjälpa producenter av jordbruksprodukter vars egenskaper eller kännetecken ger ett mervärde, att kommunicera dessa egenskaper eller kännetecken på den inre marknaden i syfte att stödja och komplettera särskilda handelsnormer.

 

Artikel 65b

 

Befintliga frivilliga förbehållna termer

 

1. De frivilliga förbehållna termer som ska omfattas av detta system den dag då denna förordning träder i kraft anges i bilaga VIIa till denna förordning tillsammans med de rättsakter där termerna i fråga fastställs tillsammans med villkoren för deras användning.

 

2. De frivilliga förbehållna termer som avses i punkt 1 ska förbli giltiga, med förbehåll för ändringar, såvida de inte upphävs i enlighet med artikel 65c.

 

Artikel 65c

 

Reservation, ändring och upphävande av frivilliga förbehållna termer

 

För att ta hänsyn till konsumenternas förväntningar, den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, situationen på marknaden och utvecklingen av handelsnormer samt internationella standarder ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 för att

 

(a) reservera ytterligare frivilliga förbehållna termer genom att fastställa användningsvillkoren,

 

(b) ändra användningsvillkoren för en frivillig förbehållen term, eller

 

(c) upphäva en frivillig förbehållen term.

 

Artikel 65d

 

Ytterligare frivilliga förbehållna termer

 

1. En term ska endast kunna reserveras som ytterligare frivillig förbehållen term om den uppfyller följande kriterier:

 

(a) Termen berör en produktegenskap eller en särskild produktion eller en förädling och en handelsnorm enligt en strategi sektor för sektor.

 

(b) Användningen av termen ger produkten mervärde jämfört med liknande produkter.

 

(c) Produkten har saluförts med uppgift om den egenskap eller det kännetecken som avses i led a, som kan identifieras av konsumenter i flera medlemsstater.

 

Kommissionen ska ta hänsyn till alla relevanta internationella normer och de befintliga förbehållna termer som förekommer för berörda produkter eller sektorer.

 

2. Frivilliga termer som beskriver produktens tekniska egenskaper för den obligatoriska tillämpningen av handelsnormer och som inte är avsedda att informera konsumenterna om dessa egenskaper ska inte vara skyddade enligt detta system.

 

3. I syfte att ta hänsyn till vissa sektorers särdrag och konsumenternas förväntningar ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 för att fastställa närmare bestämmelser om villkoren för skapande av de ytterligare frivilliga förbehållna termer som avses i punkt 1.

 

Artikel 65e

 

Begränsningar för användning av frivilliga förbehållna termer

 

1. En frivillig förbehållen term får endast användas för att beskriva produkter som uppfyller de tillämpliga användningsvillkoren.

 

2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att produktmärkningen inte orsakar oklarhet när det gäller frivilliga förbehållna termer.

 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 för att fastställa bestämmelser för användningen av frivilliga förbehållna termer.

Or. en

 

Ändringsförslag  170

Förslag till förordning

Artikel 66

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 66

Artikel 66

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser

För att ta hänsyn till särdragen i handeln mellan unionen och vissa tredjeländer och till vissa jordbruksprodukters särskilda egenskaper ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 160 för att fastställa villkor för när importerade produkter ska anses hålla en likvärdig nivå av överensstämmelse med unionens krav när det gäller handelsnormer och när det får göras undantag från artikel 58 samt för att fastställa regler för tillämpningen av handelsnormer på produkter som exporteras från unionen.

För att ta hänsyn till särdragen i handeln mellan unionen och vissa tredjeländer, till vissa jordbruksprodukters särskilda egenskaper och till behovet av att garantera att konsumenterna inte vilseleds på grund av en väl etablerad uppfattning om produkten och motsvarande förväntningar, får åtgärder antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget för att fastställa villkor för när importerade produkter ska anses hålla en likvärdig nivå av överensstämmelse med unionens krav när det gäller handelsnormer och för att fastställa regler för tillämpningen av handelsnormer på produkter som exporteras från unionen.

Or. en

 

Ändringsförslag  171

Förslag till förordning

Artikel 67

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 67

Artikel 67

Särskilda bestämmelser för import av vin

Särskilda bestämmelser för import av vin

1. Om inte annat föreskrivs i avtal som ingåtts enligt artikel 218 i fördraget, ska bestämmelserna om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar och om märkning av vin i avsnitt 2 i detta kapitel och i de definitioner, beteckningar och varubeskrivningar som avses i artikel 60 i denna förordning gälla för produkter enligt KN-nummer 2009 61, 2009 69 och 2204 som importeras till unionen.

1. Om inte annat föreskrivs i avtal som ingåtts enligt artikel 218 i fördraget, ska bestämmelserna om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar och om märkning av vin i avsnitt 2 i detta kapitel och i de definitioner, beteckningar och varubeskrivningar som avses i artikel 60 i denna förordning gälla för produkter enligt KN-nummer 2009 61, 2009 69 och 2204 som importeras till unionen.

2. Om inte annat föreskrivs i avtal som ingåtts enligt artikel 218 i fördraget, ska de produkter som avses i punkt 1 i denna artikel framställas enligt de oenologiska metoder som rekommenderas och offentliggörs av Internationella vinorganisationen eller som godkänts av unionen enligt denna förordning.

2. Om inte annat föreskrivs i avtal som ingåtts enligt artikel 218 i fördraget, ska de produkter som avses i punkt 1 i denna artikel framställas enligt de oenologiska metoder som godkänts av unionen enligt denna förordning.

 

Åtgärder som avviker från denna punkt ska antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget.

3. Vid import av de produkter som avses i punkt 1 ska det uppvisas

3. Vid import av de produkter som avses i punkt 1 ska det uppvisas

(a) ett intyg som styrker att bestämmelserna i punkterna 1 och 2 har följts, vilket ska ha utfärdats av ett behörigt organ i produktens ursprungsland som finns upptaget på en förteckning som ska offentliggöras av kommissionen.

(a) ett intyg som styrker att bestämmelserna i punkterna 1 och 2 har följts, vilket ska ha utfärdats av ett behörigt organ i produktens ursprungsland som finns upptaget på en förteckning som ska offentliggöras av kommissionen.

(b) en analysrapport som ska ha upprättats av ett organ eller en myndighet som har utsetts av produktens ursprungsland, om produkten är avsedd för direkt konsumtion.

(b) en analysrapport som ska ha upprättats av ett organ eller en myndighet som har utsetts av produktens ursprungsland, om produkten är avsedd för direkt konsumtion.

Or. en

 

Ändringsförslag  172

Förslag till förordning

Artikel 67a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 67a

 

Delegerade befogenheter

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 160 för att fastställa

 

(a) regler för tolkningen och tillämpningen av de definitioner och varubeskrivningar som anges i bilaga VI,

 

(b) regler för de nationella förfarandena för återkallande och förstörelse av vinprodukter som inte uppfyller kraven i denna förordning.

Or. en

 

Ändringsförslag  173

Förslag till förordning

Artikel 68

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 68

Artikel 68

Genomförandebefogenheter i enlighet med granskningsförfarandet

Genomförandebefogenheter i enlighet med granskningsförfarandet

Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta alla åtgärder som krävs för detta avsnitt, särskilt när det gäller att

Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta alla åtgärder som krävs för detta avsnitt, när det gäller att

(a) fastställa åtgärder för genomförandet av den allmänna handelsnormen,

 

(b) fastställa åtgärder för genomförandet av de definitioner och varubeskrivningar som föreskrivs i bilaga VI,

 

(c) fastställa åtgärder för upprättandet av förteckningarna över mjölk och mjölkprodukter enligt bilaga VI del III punkt 5 andra stycket och över bredbara fetter enligt bilaga VI del VI sjätte stycket led a, på grundval av vägledande förteckningar som medlemsstaterna ska skicka till kommissionen över de produkter som medlemsstaterna inom sina respektive territorier anser motsvarar de aktuella bestämmelserna,

(c) fastställa åtgärder för upprättandet av förteckningarna över mjölk och mjölkprodukter enligt bilaga VI del III punkt 5 andra stycket och över bredbara fetter enligt bilaga VI del VI sjätte stycket led a, på grundval av vägledande förteckningar som medlemsstaterna ska skicka till kommissionen över de produkter som medlemsstaterna inom sina respektive territorier anser motsvarar de aktuella bestämmelserna,

(d) fastställa åtgärder för genomförandet av de sektor- eller produktspecifika handelsnormerna, inbegripet närmare regler om provtagning och analysmetoder för att bestämma produkternas sammansättning,

(d) fastställa åtgärder för genomförandet av de sektor- eller produktspecifika handelsnormerna, inbegripet närmare regler om provtagning och analysmetoder för att bestämma produkternas sammansättning,

(e) fastställa åtgärder för bestämning av huruvida en produkt har genomgått en behandling som står i strid med tillåtna oenologiska metoder,

(e) fastställa åtgärder för bestämning av huruvida en produkt har genomgått en behandling som står i strid med tillåtna oenologiska metoder,

(f) fastställa åtgärder för toleransnivån,

(f) fastställa åtgärder för toleransnivån,

(g) fastställa åtgärder för genomförandet av artikel 66.

(g) fastställa åtgärder för genomförandet av artikel 66.

Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

Genomförandeakterna ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 162.2.

Or. en

 

Ändringsförslag  174

Förslag till förordning

Artikel 69

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 69

Artikel 69

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde

1. Regler gällande ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck enligt detta avsnitt ska gälla för de produkter som avses i punkterna 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 och 16 i bilaga VI del II.

1. Regler gällande ursprungsbeteckningar, geografiska beteckningar och traditionella uttryck enligt detta avsnitt ska gälla för de produkter som avses i punkterna 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 och 16 i bilaga VI del II.

2. De regler som avses i punkt 1 syftar till att

2. De regler som avses i punkt 1 syftar till att

(a) skydda konsumenternas och producenternas legitima intressen,

(a) skydda konsumenternas och producenternas legitima intressen,

(b) säkerställa att den inre marknaden för de berörda produkterna fungerar väl, och

(b) säkerställa att den inre marknaden för de berörda produkterna fungerar väl, och

(c) främja framställningen av kvalitetsprodukter samtidigt som utrymme ges för nationella kvalitetspolitiska åtgärder.

(c) främja framställningen av produkter som omfattas av kvalitetsordningar samtidigt som utrymme ges för nationella kvalitetspolitiska åtgärder.

Or. en

 

Ändringsförslag  175

Förslag till förordning

Artikel 70

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 70

Artikel 70

Definitioner

Definitioner

1. I detta avsnitt gäller följande definitioner:

1. I detta avsnitt gäller följande definitioner:

(a) namn på en region, en ort eller i välmotiverade undantagsfall ett land, som används för att beskriva en produkt som avses i artikel 69.1 och som uppfyller följande krav:

(a) namn på en region, en ort eller i välmotiverade undantagsfall ett land, som används för att beskriva en produkt som avses i artikel 69.1 och som uppfyller följande krav:

(i) Dess kvalitet och egenskaper beror helt eller väsentligen på en viss geografisk omgivning med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den.

(i) Dess kvalitet och egenskaper beror helt eller väsentligen på en viss geografisk omgivning med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den.

(ii) De druvor som vinet framställts av kommer uteslutande från det geografiska området.

(ii) De druvor som vinet framställts av kommer uteslutande från det geografiska området.

(iii) Produktionen sker inom det geografiska området. och

(iii) Produktionen sker inom det geografiska området. och

(iv) Produkten framställs av druvsorter tillhörande sorten Vitis vinifera.

(iv) Produkten framställs av druvsorter tillhörande sorten Vitis vinifera.

(b) beteckning för en region, en ort eller i välmotiverade undantagsfall ett land, som används för att beskriva en produkt som avses i artikel 69.1 och som uppfyller följande krav:

(b) beteckning för en region, en ort eller i välmotiverade undantagsfall ett land, som används för att beskriva en produkt som avses i artikel 69.1 och som uppfyller följande krav:

(i) Den besitter en specifik kvalitet, ett specifikt anseende eller någon annan specifik egenskap som kan hänföras till det geografiska ursprunget.

(i) Den besitter en specifik kvalitet, ett specifikt anseende eller någon annan specifik egenskap som kan hänföras till det geografiska ursprunget.

(ii) Minst 85 % av de druvor som används för framställningen kommer uteslutande från det geografiska området.

(ii) Minst 85 % av de druvor som används för framställningen kommer uteslutande från det geografiska området.

(iii) Produktionen sker inom det geografiska området. och

(iii) Produktionen sker inom det geografiska området. och

(iv) Den framställs av druvsorter tillhörande arten Vitis vinifera eller en korsning mellan denna art och andra arter av släktet Vitis.

(iv) Den framställs av druvsorter tillhörande arten Vitis vinifera eller en korsning mellan denna art och andra arter av släktet Vitis.

 

1a. Vid tillämpning av punkt 1 led a iii och b iii avses med ”produktion” alla berörda produktionsmoment, från skörden av druvorna till slutförandet av vintillverkningsprocessen, med undantag av eventuella processer efter framställningen.

 

Vid tillämpning av punkt 1 led b ii ska de 15 % av druvorna som inte behöver komma från det avgränsade geografiska området komma från den medlemsstat eller det tredjeland där det avgränsade området är beläget.

 

Genom undantag från punkt 1 led a iii och b iii, och under förutsättning att det föreskrivs i den produktspecifikation som avses i artikel 71.2, får en produkt med en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning användas för vinframställning

 

(a) i ett område i omedelbar närhet till det berörda avgränsade området,

 

(b) i ett område som är beläget i samma administrativa enhet eller i en intilliggande administrativ enhet, i enlighet med nationell lagstiftning,

 

(c) då det förekommer en ursprungsbeteckning eller en geografisk beteckning som avser ett geografiskt område som skär över nationella gränser, eller om det finns ett avtal om kontrollåtgärder mellan två eller flera medlemsstater eller mellan en eller flera medlemsstater och ett eller flera tredjeländer, i ett område som ligger i omedelbar närhet till det avgränsade området i fråga.