Предложение за резолюция - B7-0081/2013Предложение за резолюция
B7-0081/2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЗАПОЧВАНЕТО НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ И СВЪРЗАНИЯ С ТЯХ МАНДАТ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

  4.2.2013 - (COM(2011)0627 final/3 – C7‑0340/2011 – COM(2012)0553 – C7‑0313/2012 – 2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP))

  внесено съгласно член 70, параграф 2 и член 70а от Правилника за дейността
  Комисия по земеделие и развитие на селските райони (*)

  (*) Преговарящ екип: Председател, докладчик и докладчици в сянка


  Процедура : 2011/0282(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0081/2013
  Внесени текстове :
  B7-0081/2013
  Приети текстове :

  B7‑0081/2013

  Предложение за решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални преговори и свързания с тях мандат във връзка с предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

  (COM(2011)0627 final/3 – C7‑0340/2011, COM(2012)0553 – C7‑0313/2012 – 2011/0282(COD)2013/2530(RSP))
   

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

  –   като взе предвид член 70, параграф 2 и член 70а от своя правилник,

  –   като има предвид, че определеният в законодателното предложение финансов пакет е единствено указание за законодателния орган и че той не може да бъде определен, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

  решава да започне междуинституционални преговори на основание на следния мандат:

  МАНДАТ

  Изменение  1

  Предложение за регламент

  Позоваване 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 42 и 43 от него,

  като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 42 и член 43, параграф 2 от него,

  Or. en

  Обосновка

  Пояснение: за всички законодателни актове от пакета за реформи следва да се използва едно и също правно основание.

   

  Изменение  2

  Предложение за регламент

  Съображение 8

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8) С цел осигуряване на незабавно стартиране и ефективно изпълнение на програмите за развитие на селските райони подпомагането от ЕЗФРСР следва да се основава на наличието на добри административни рамкови условия. Следователно държавите членки следва да оценят спазването на определени предварителни условия. Всяка държава членка следва да изготви или национална програма за развитие на селските райони за цялата си територия, или пакет от регионални програми. Във всяка програма следва да се определи стратегия за изпълнение на целите, свързани с приоритетите на Европейския съюз за развитие на селските райони, и набор от мерки. Програмирането следва да съблюдава приоритетите на Съюза за развитие на селските райони, като същевременно е съобразено с националния контекст и допълва останалите политики на ЕС, по-специално селскостопанската пазарна политика, политиката на сближаване и общата политика в областта на рибарството. Държавите членки, които предпочитат пакет от регионални програми, следва да могат да изготвят също национална рамка без специално предвидени бюджетни средства, за да улеснят координирането между регионите при преодоляването на предизвикателствата, обхващащи територията на цялата страна.

  (8) С цел осигуряване на незабавно стартиране и ефективно изпълнение на програмите за развитие на селските райони подпомагането от ЕЗФРСР следва да се основава на наличието на добри административни рамкови условия. Следователно държавите членки следва да оценят спазването на определени предварителни условия. Всяка държава членка следва да изготви или национална програма за развитие на селските райони за цялата си територия, или пакет от регионални програми. Във всяка програма следва да се определи стратегия за изпълнение на целите, свързани с приоритетите на Европейския съюз за развитие на селските райони, и набор от мерки. Програмирането следва да съблюдава приоритетите на Съюза за развитие на селските райони, като същевременно е съобразено с националния контекст и допълва останалите политики на ЕС, по-специално селскостопанската пазарна политика, политиката на сближаване и общата политика в областта на рибарството. Държавите членки, които предпочитат пакет от регионални програми, следва да могат да изготвят също национална програма за прилагането на конкретни мерки на национално равнище или национална рамка, за да улеснят координирането между регионите при преодоляването на предизвикателствата, обхващащи територията на цялата страна.

  Or. en

   

  Изменение  3

  Предложение за регламент

  Съображение 12

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12) Необходимо е да се установят определени правила за програмиране и преглед на програмите на развитие на селските райони. Следва да се предвиди по-облекчена процедура за преглед, при която не се засяга стратегията на програмите или съответното финансово участие на Съюза.

  (12) Необходимо е да се установят определени правила за програмиране и преглед на програмите на развитие на селските райони. Следва да се предвиди по-опростена процедура за преглед, при която не се засяга стратегията на програмите или съответното финансово участие на Съюза.

  Or. en

   

  Изменение  4

  Предложение за регламент

  Съображение 13

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13) За осигуряването на правна сигурност и яснота по отношение на процедурата, която трябва да се спазва в случай на внасяне на изменения в програмите, в съответствие с член 290 от Договора на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове по отношение на определянето на критериите, въз основа на които предложените изменения на количествено измеримите цели по програмите се считат за основни, което поражда необходимост програмата да бъде изменена посредством акт за изпълнение съгласно член 91 от настоящия регламент.

  (13) За осигуряването на правна сигурност и яснота по отношение на процедурата, която трябва да се спазва в случай на внасяне на изменения в програмите, в съответствие с член 290 от Договора на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове по отношение на определянето на критериите, дефиниращи съществено коригиране на количествено измеримите цели.

  Or. en

  Обосновка

  Промените в програмите не са само технически решения.

   

  Изменение  5

  Предложение за регламент

  Съображение 16

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16) Консултантските услуги в областта на селското стопанство помагат на селскостопанските производители, горските производители и МСП в селските райони да подобрят устойчивото управление и общата ефективност на техните стопанства или предприятия. Ето защо следва да се поощрява разкриването на такива услуги и използването на консултации от селскостопанските производители, горските производители и МСП. С оглед да се повиши качеството и ефективността на предлаганите консултации, следва да се въведе разпоредба за минималните квалификации и редовното обучение на консултантите. Консултантските услуги за селскостопанска дейност, предвидени в Регламент (ЕС) № HR/2012 на Европейския парламент и на Съвета от […] г., следва да подпомогнат селскостопанските производители да оценят по-добре ефективността на своите земеделски стопанства и да определят необходимите подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление, доброто земеделско и екологично състояние, селскостопанските практики, благоприятни за климата и опазването на околната среда, установени в Регламент (ЕС) № DP/2012 на Европейския парламент и на Съвета от […] г., изискванията или дейностите за смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, биологичното разнообразие, опазването на водите, уведомяването за болести по животните и иновациите най-малко като предвидените в приложение I към Регламент (ЕС) № HR/2012. Когато е приложимо, консултациите следва да включват и стандартите за безопасност на труда. Консултациите могат да включват въпроси, свързани с икономическата, селскостопанската или екологичната ефективност на стопанството или предприятието. Услугите по управление на стопанства и услуги по заместване в стопанства следва да помагат на селскостопанските производители да подобрят и улеснят управлението на своите стопанства.

  (16) Консултантските услуги в областта на селското стопанство помагат на селскостопанските производители, горските производители и МСП в селските райони да подобрят устойчивото управление и общата ефективност на техните стопанства или предприятия. Ето защо следва да се поощрява разкриването на такива услуги и използването на консултации от селскостопанските производители, горските производители и МСП. С оглед да се повиши качеството и ефективността на предлаганите консултации, следва да се въведе разпоредба за минималните квалификации и редовното обучение на консултантите. Консултантските услуги за селскостопанска дейност, предвидени в Регламент (ЕС) № …/2013 [HR] на Европейския парламент и на Съвета, следва да подпомогнат селскостопанските производители да оценят по-добре ефективността на своите земеделски стопанства и да определят необходимите подобрения във връзка със законоустановените изисквания за управление, доброто земеделско и екологично състояние, селскостопанските практики, благоприятни за климата и опазването на околната среда, установени в Регламент (ЕС) № …/2013 [DP] на Европейския парламент и на Съвета, изискванията или дейностите за смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, биологичното разнообразие, опазването на водите, уведомяването за болести по животните и иновациите най-малко като предвидените в приложение I към Регламент (ЕС) № …/2013 [HR]. Когато е приложимо, консултациите следва да включват и стандартите за безопасност на труда или на стопанствата. Консултациите могат да включват подпомагане за установяването на млади селскостопански производители, устойчивото развитие на икономическите дейности на стопанството и въпроси за местното преработване и предоставяне на пазара, свързани с икономическата, селскостопанската или екологичната ефективност на стопанството или предприятието. Услугите по управление на стопанства и услуги по заместване в стопанства следва да помагат на селскостопанските производители да подобрят и улеснят управлението на своите стопанства.

  Or. en

   

  Изменение  6

  Предложение за регламент

  Съображение 19

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (19) С оглед подобряване на икономическите и екологичните показатели на земеделските стопанства и предприятията в селските райони, повишаване на ефективността на сектора за търговия и преработка на селскостопански продукти, осигуряване на необходимата инфраструктура за развитието на селското стопанство и подпомагане на непроизводствените инвестиции, необходими за постигането на екологични цели, трябва да бъде осигурена подкрепа за инвестициите във физически активи, допринасящи за постигането на тези цели. През програмния период 2007—2013 г. различни сфери на намеса бяха обхванати от разнообразни мерки. С цел опростяване и за да се създадат възможности за бенефициерите да планират и осъществяват интегрирани проекти с повишена добавена стойност, всички видове инвестиции във физически активи следва да бъдат обхванати от една мярка. Държавите членки следва да определят праг за земеделските стопанства, които отговарят на условията за предоставяне на помощ за инвестиции, свързани с подпомагане на жизнеспособността на стопанствата, въз основа на резултатите от анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT анализ) като средство за по-добро целево насочване на помощта.

  (19) С оглед подобряване на икономическите и екологичните показатели на земеделските стопанства и предприятията в селските райони, повишаване на ефективността на сектора за търговия и преработка на селскостопански продукти, осигуряване на необходимата инфраструктура за развитието на селското стопанство и подпомагане на непроизводствените инвестиции, необходими за постигането на екологични цели, трябва да бъде осигурена подкрепа за инвестициите във физически активи, допринасящи за постигането на тези цели. През програмния период 2007—2013 г. различни сфери на намеса бяха обхванати от разнообразни мерки. С цел опростяване и за да се създадат възможности за бенефициерите да планират и осъществяват интегрирани проекти с повишена добавена стойност, всички видове инвестиции във физически активи следва да бъдат обхванати от една мярка.

  Or. en

   

  Изменение  7

  Предложение за регламент

  Съображение 21

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (21) Разкриването и развитието на нови икономически дейности под формата на нови стопанства, нови предприятия или нови инвестиции в неселскостопански дейности е от централно значение за развитието и конкурентоспособността на селските райони. Дадена мярка за развитие на стопанствата и предприятията следва да улеснява първоначалното установяване на млади селскостопански производители и структурното приспособяване на техните стопанства след първоначалното им установяване, стартирането на неселскостопански дейности на младите селскостопански производители и учредяването и развитието на неселскостопански МСП в селските райони. Освен това следва да се насърчава развитието на малки стопанства, които са потенциално жизнеспособни от икономическа гледна точка. С цел гарантиране на жизнеспособността на новите икономически дейности, предвидени в тази мярка, помощта следва да се предоставя само при представянето на бизнес план. Помощта за създаване на предприятия следва да обхваща единствено първоначалния период от жизнения цикъл на предприятието и да не се превръща в оперативна помощ. Следователно, ако държавите членки са избрали да предоставят помощ на вноски, тези вноски следва да се отпускат за максимален период от пет години. Освен това, за да се насърчи преструктурирането на селскостопанския сектор, следва да се осигури подпомагане под формата на годишни плащания за селскостопанските производители, които участват в схемата за дребни селскостопански производители, установена в дял V от Регламент (ЕС) № DP/2012, които се задължат да прехвърлят цялото си стопанство и съответните права на плащане на друг селскостопански производител, който не участва в тази схема

  (21) Разкриването и развитието на нови икономически дейности под формата на нови стопанства, нови области на дейност, нови предприятия, свързани със селското и горското стопанство, или нови инвестиции в неселскостопански дейности, нови инвестиции в социалното селско стопанство и нови инвестиции в туристически дейности е от централно значение за развитието и конкурентоспособността на селските райони. Дадена мярка за развитие на стопанствата и предприятията следва да улеснява първоначалното установяване на млади селскостопански производители и структурното приспособяване на техните стопанства след първоначалното им установяване, и да насърчава предприемачеството сред жените, включително стартирането на неселскостопански дейности на младите селскостопански производители и учредяването и развитието на неселскостопански МСП в селските райони. Освен това следва да се насърчава развитието на малки предприятия, свързани със селското и горското стопанство, които са потенциално жизнеспособни от икономическа гледна точка. С цел гарантиране на жизнеспособността на новите икономически дейности, предвидени в тази мярка, помощта следва да се предоставя само при представянето на бизнес план. Помощта за създаване на предприятия следва да обхваща единствено първоначалния период от жизнения цикъл на предприятието и да не се превръща в оперативна помощ. Следователно, ако държавите членки са избрали да предоставят помощ на вноски, тези вноски следва да се отпускат за максимален период от пет години. Освен това, за да се насърчи преструктурирането на селскостопанския сектор, следва да се осигури подпомагане за селскостопанските производители, които се задължават да прехвърлят цялото си стопанство и съответните права на плащане на друг селскостопански производител. За да стане тази мярка по-привлекателна, подобно подпомагане следва да представлява еднократно плащане.

  Or. en

   

  Изменение  8

  Предложение за регламент

  Съображение 22

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (22) МСП формират гръбнака на икономиката в селските райони на ЕС. Развитието на стопанства и неселскостопански предприятия следва да е насочено към насърчаване на заетостта и разкриване на качествени работни места в селските райони, запазване на вече съществуващите работни места, намаляване на сезонните колебания в заетостта, развитие на неселскостопанските сектори извън селското стопанство, преработката на селскостопански продукти и хранително-вкусовата промишленост, като същевременно се насърчават бизнес интеграцията и местните междуотраслови връзки. Следва да се насърчават проекти, които обединяват едновременно земеделие, селски туризъм — чрез насърчаване на устойчив и отговорен туризъм в селските райони, природно и културно наследство, както и инвестициите в енергия от възобновяеми източници.

  (22) МСП формират гръбнака на устойчивата икономика в селските райони на ЕС. Развитието на стопанства и неселскостопански предприятия следва да е насочено към насърчаване на заетостта и разкриване на качествени работни места в селските райони, особено за млади хора, както и към запазване на вече съществуващите работни места, намаляване на сезонните колебания в заетостта, развитие на неселскостопанските сектори извън селското стопанство, преработката на селскостопански продукти и хранително-вкусовата промишленост, като същевременно се насърчават бизнес интеграцията и местните междуотраслови връзки в съответствие с устойчивото регионално развитие. Следва да се насърчават проекти, които обединяват едновременно земеделие, селски туризъм — чрез насърчаване на устойчив и отговорен туризъм в селските райони, природно и културно наследство, както и инвестициите в енергия от възобновяеми източници. Устойчивото развитие на селските райони следва да се укрепва чрез насърчаване на връзките между градовете и селата и на междурегионалното сътрудничество.

  Or. en

   

  Изменение  9

  Предложение за регламент

  Съображение 27

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (27) Организациите на производителите помагат на селскостопанските производители да посрещат съвместно предизвикателствата, свързани с нарастващата конкуренция и консолидирането на пазарите надолу по веригата във връзка с предлагането на техните продукти на включително на местните пазари. Ето защо следва да се насърчава създаването на организации на производителите. С оглед осигуряване на най-ефективното използване на ограничените финансови ресурси от помощта следва да се възползват единствено организации на производителите, които отговарят на критериите за МСП. Като условие за признаването на организацията на производителите от държавите членки следва да бъде представен бизнес план, за да се гарантира, че тази организация ще се превърне в жизнеспособен субект. С оглед да се избегне предоставянето на оперативна помощ и да се запази стимулиращата роля на помощта, нейната максимална продължителност не трябва да превишава пет години.

  (27) Организациите и групите на производителите помагат на селскостопанските производители да посрещат съвместно предизвикателствата, свързани с нарастващата конкуренция и консолидирането на пазарите надолу по веригата във връзка с предлагането на техните продукти на включително на местните пазари. Ето защо следва да се насърчава създаването и развитието на организации на производителите. С оглед осигуряване на най-ефективното използване на ограничените финансови ресурси от помощта следва да се възползват единствено организации на производителите, които отговарят на критериите за МСП. Като условие за признаването на организацията на производителите от държавите членки следва да бъде представен бизнес план, за да се гарантира, че тази организация ще се превърне в жизнеспособен субект. С оглед да се избегне предоставянето на оперативна помощ и да се запази стимулиращата роля на помощта, нейната максимална продължителност не трябва да превишава пет години.

  Or. en

   

  Изменение  10

  Предложение за регламент

  Съображение 28

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (28) Плащанията за агроекология и климат следва да продължат да играят важна роля при подпомагане на устойчивото развитие на селските райони и за посрещане на все по-голямото търсене на екологични услуги от страна на обществото. Те следва допълнително да насърчават селскостопанските производители и останалите управители на земи да обслужват обществото като цяло чрез въвеждане или по-нататъшно прилагане на селскостопански практики, допринасящи за смекчаване на и адаптиране към изменението на климата и съвместими с опазването и подобряването на околната среда, ландшафта и неговите особености, природните ресурси, почвата и генетичното разнообразие. В този контекст следва да се обърне специално внимание на опазването на генетичните ресурси в селското стопанство, както и на допълнителните нужди на селскостопанските системи с висока природна стойност. Плащанията следва да допринасят за покриването на допълнителни разходи и пропуснати доходи, произтичащи от поетите задължения, и следва да покриват единствено онези задължения, които са извън приложимите задължителни стандарти и изисквания, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“. В много случаи взаимодействията, произтичащи от задължения, поети съвместно от група селскостопански производители, умножават ползите за околната среда и климата. Съвместните действия обаче генерират допълнителни разходи по транзакции, които следва да бъдат адекватно обезщетени. С оглед да се гарантира, че селскостопанските производители и останалите управители на земи са в състояние да изпълняват коректно поетите задължения държавите членки следва да положат усилия да им осигурят необходимите знания и умения. Държавите членки следва да поддържат нивото на полаганите усилия от програмния период 2007—2013 г. и трябва да изразходват минимум 25 % от общия принос от ЕЗФРСР за всяка програма за развитие на селските райони за смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, както и за управление на земите чрез агроклиматични мерки и мерки в областта на околната среда, екоземеделието и плащанията за площи, с природни или други специфични ограничения.

  (28) Плащанията за агроекология и климат следва да продължат да играят важна роля при подпомагане на устойчивото развитие на селските райони и за посрещане на все по-голямото търсене на екологични услуги от страна на обществото. Те следва да насърчават на първо място селскостопанските производители да обслужват обществото като цяло чрез въвеждане или по-нататъшно прилагане на селскостопански практики, допринасящи за смекчаване на и адаптиране към изменението на климата и съвместими с опазването и подобряването на околната среда, ландшафта и неговите особености, природните ресурси, почвата и генетичното разнообразие. В този контекст следва да се обърне специално внимание на опазването на генетичните ресурси в селското стопанство, както и на допълнителните нужди на селскостопанските системи с висока природна стойност. Плащанията следва да допринасят за покриването на допълнителни разходи и пропуснати доходи, произтичащи от поетите задължения. Резултатите, постигнати посредством признати агроекологични мерки, следва да се считат за изпълнение на задълженията за екологизиране в схемата на преките плащания. В много случаи взаимодействията, произтичащи от задължения, поети съвместно от група селскостопански производители, умножават ползите за околната среда и климата. Съвместните действия обаче генерират допълнителни разходи по транзакции, които следва да бъдат адекватно обезщетени. С оглед да се гарантира, че селскостопанските производители са в състояние да изпълняват коректно поетите задължения държавите членки следва да положат усилия да им осигурят необходимите знания и умения. Държавите членки следва да поддържат нивото на полаганите усилия от програмния период 2007—2013 г. От тях следва също да се изисква да изразходват минимум 25 % от общия принос от ЕЗФРСР за всяка програма за развитие на селските райони за смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, както и за управление на земите чрез плащания за агроклиматични мерки и мерки в областта на околната среда и екоземеделието. При тази мярка следва да се дава приоритет на управителите на стопанства.

  Or. en

   

  Изменение  11

  Предложение за регламент

  Съображение 30

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (30) Плащанията за преминаване към или поддържане на биологично земеделие следва да насърчават селскостопанските производители да участват в такива схеми и по този начин да се отговори на увеличеното желание от страна на обществото да се използват екологосъобразни селскостопански практики и високи стандарти за хуманно отношение към животните. С оглед увеличаване на взаимодействията при генерираните от мярката ползи за биологичното разнообразие следва да се насърчават колективните договори или сътрудничеството между селскостопанските производители, за да се обхванат по-големи съседни райони. С цел избягване на широкомащабно връщане на селскостопанските производители към конвенционална селскостопанска дейност, следва да се подпомагат мерки за преминаване и поддържане на органично земеделие. Плащанията следва да допринасят за покриването на направените допълнителни разходи и пропуснатите доходи, произтичащи от поетото задължение, и следва да покриват единствено онези задължения, които са извън приложимите задължителни стандарти и изисквания.

  (30) Плащанията за преминаване към или поддържане на биологично земеделие следва да насърчават селскостопанските производители да участват в такива схеми и по този начин да се отговори на увеличеното желание от страна на обществото да се използват екологосъобразни селскостопански практики и високи стандарти за хуманно отношение към животните. С оглед увеличаване на взаимодействията при генерираните от мярката ползи за биологичното разнообразие следва да се насърчават колективните договори или сътрудничеството между селскостопанските производители или други управители на земи, за да се обхванат по-големи съседни райони. С цел избягване на широкомащабно връщане на селскостопанските производители към конвенционална селскостопанска дейност, следва да се подпомагат мерки за преминаване и поддържане на органично земеделие. Плащанията следва да допринасят за покриването на направените допълнителни разходи и пропуснатите доходи, произтичащи от поетото задължение, и следва да покриват единствено онези задължения, които са извън приложимите задължителни стандарти и изисквания.

  Or. en

  Обосновка

  Вж. съответното изменение на член 30.

   

  Изменение  12

  Предложение за регламент

  Съображение 33

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (33) С оглед гарантиране на ефикасното използване на фондовете на ЕС и еднакво третиране на селскостопанските производители на цялата територия на ЕС планинските райони или районите с природни или други специфични ограничения, следва да се определят в съответствие с обективни критерии. Когато става дума за райони с природни ограничения, това следва да бъдат биофизични критерии, подкрепени с убедителни научни доказателства. Следва да се приемат преходни режими с цел да се улесни постепенното спиране на плащанията в районите, които повече няма да се считат за райони с природни ограничения, в резултат на прилагането на тези критерии.

  (33) С оглед гарантиране на ефикасното използване на фондовете на ЕС и еднакво третиране на селскостопанските производители на цялата територия на ЕС планинските райони или районите с природни или други специфични ограничения, следва да се определят в съответствие с обективни критерии. Когато става дума за райони с природни ограничения, това следва да бъдат биофизични критерии, подкрепени с убедителни научни доказателства. До 31 декември 2014 г. Комисията следва да представи законодателно предложение за установяване на задължителни биофизични критерии и съответните прагови стойности, които да се прилагат при бъдещото определяне на границите, както и подходящи правила за прецизиране и преходни режими.

  Or. en

   

  Изменение  13

  Предложение за регламент

  Съображение 37

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (37) Понастоящем селскостопанските производители са изложени на нарастващи икономически и екологични рискове вследствие на изменението на климата и повишената нестабилност на цените. В този контекст ефективното управление на рисковете е все по-важно за селскостопанските производители. По тази причина следва да бъде установена мярка за управление на риска за подпомагане на селскостопанските производители при справянето с най-разпространените рискове, с които те се сблъскват. Следователно тази мярка следва да помага на селскостопанските производители да покриват плащането на премиите за застраховане на реколтата, на животните и на растенията, създаването на взаимоспомагателни фондове, както и обезщетението, изплащано от такива фондове на селскостопанските производители за претърпените загуби в резултат на появата на болести по животните или по растенията или на екологични катастрофи. Освен това тя трябва да обхваща инструмент за стабилизиране на доходите под формата на взаимоспомагателен фонд за подпомагане на селскостопански производители, изправени пред сериозен спад в техните доходи. С оглед гарантиране на еднакво третиране на селскостопанските производители на цялата територия на Съюза, ненарушаване на конкуренцията и спазване на международните задължения на Съюза следва да се предвидят специални условия за предоставяне на помощ по линия на тези мерки. С цел осигуряване на ефикасно използване на бюджетните ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в съответствие с член 290 от Договора на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове във връзка с определянето на минималния и максималния срок на търговските заеми за взаимоспомагателни фондове.

  (37) Понастоящем селскостопанските производители са изложени на нарастващи икономически и екологични рискове вследствие на изменението на климата и повишената нестабилност на цените. В този контекст ефективното управление на рисковете е все по-важно за селскостопанските производители. По тази причина следва да бъде установена мярка за управление на риска за подпомагане на селскостопанските производители при справянето с най-разпространените рискове, с които те се сблъскват. Следователно тази мярка следва да помага на селскостопанските производители или на групи селскостопански производители да покриват плащането на премиите за застраховане на реколтата, на животните и на растенията, създаването на взаимоспомагателни фондове, както и обезщетението, изплащано от такива фондове на селскостопанските производители за претърпените загуби в резултат на появата на болести по животните или по растенията, на вредни организми, екологични катастрофи или неблагоприятни климатични явления. Освен това тя трябва да обхваща инструмент за стабилизиране на доходите под формата на взаимоспомагателен фонд или застрахователен договор за подпомагане на селскостопански производители, изправени пред сериозен спад в техните доходи. С оглед гарантиране на еднакво третиране на селскостопанските производители на цялата територия на Съюза, ненарушаване на конкуренцията и спазване на международните задължения на Съюза следва да се предвидят специални условия за предоставяне на помощ по линия на тези мерки. С цел осигуряване на ефикасно използване на бюджетните ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в съответствие с член 290 от Договора на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове във връзка с определянето на минималния и максималния срок на търговските заеми за взаимоспомагателни фондове.

  Or. en

   

  Изменение  14

  Предложение за регламент

  Съображение 38

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (38) Подходът за местно развитие LEADER с течение на годините доказа своята полезност за насърчаване на развитието на селските райони, като отчита в пълна степен нуждите от ендогенно развитие на селските райони в различни сектори чрез своя подход „отдолу нагоре“. Ето защо LEADER трябва да продължи да се използва в бъдеще и прилагането му трябва да остане задължително за всички програми за развитие на селските райони.

  (38) Подходът за местно развитие LEADER с течение на годините доказа своята полезност за насърчаване на развитието на селските райони, като отчита в пълна степен нуждите от ендогенно развитие на селските райони в различни сектори чрез своя подход „отдолу нагоре“. Ето защо LEADER трябва да продължи да се използва в бъдеще и прилагането му трябва да остане задължително за всички програми за развитие на селските райони. Следва допълнително да се проучат взаимодействията чрез насърчаване на сътрудничество с местни участници в сферата на развитието в развиващите се страни, при пълно зачитане на традиционните знания, както е отразено в Декларацията на ООН относно правата на коренното население и в Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, с цел насърчаване на устойчиви селскостопански практики, съвместими с опазването и подобряването на околната среда, почвата и генетичното разнообразие.

  Or. en

  Обосновка

  Традиционните и местните знания и иновационната дейност, свързана с общностите, съставляват обширна сфера на натрупано практическо знание и на способност за създаване на знания, необходими за постигането на целите на устойчивостта и развитието. Проучването на взаимодействията чрез сътрудничество с местни участници в сферата на развитието съответства на отразените в Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие и в Декларацията на ООН относно правата на коренното население принципи относно закрилата на традиционните знания и практики на коренните и местните общности.

   

  Изменение  15

  Предложение за регламент

  Съображение 40

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (40) Помощта от ЕЗФРСР за местното развитие в рамките на LEADER следва да обхваща всички аспекти на изготвянето и прилагането на стратегиите за местно развитие и функционирането на местните групи за действие, както и сътрудничеството между териториите и групите, които осъществяват местното развитие „отдолу нагоре“, движено от общността. С оглед да се създаде възможност за партньорите в селските райони, които все още не прилагат LEADER, да изпробват и да се подготвят за формулирането и осъществяването на стратегия за местно развитие, следва да се финансира и „стартов пакет в рамките на LEADER“. С цел осигуряване на ефикасно и ефективно използване на бюджетните ресурси в рамките на ЕЗФРСР, в съответствие с член 290 от Договора на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове по отношение на подробното определяне на допустимите разходи за възстановяване за местните групи за действие.

  (40) Помощта от ЕЗФРСР за местното развитие в рамките на LEADER следва да обхваща всички аспекти на изготвянето и прилагането на стратегиите за местно развитие и функционирането на местните групи за действие, в които вземането на решения се извършва от общността и в партньорство със съответните участници, както и сътрудничеството между териториите и групите, които осъществяват местното развитие „отдолу нагоре“, движено от общността. С оглед да се създаде възможност за партньорите в селските райони, които все още не прилагат LEADER, да изпробват и да се подготвят за формулирането и осъществяването на стратегия за местно развитие, следва да се финансира и „стартов пакет в рамките на LEADER“. С цел осигуряване на ефикасно и ефективно използване на бюджетните ресурси в рамките на ЕЗФРСР и прилагане на подхода LEADER, в съответствие с член 290 от Договора на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове по отношение на подробното определяне на допустимите разходи за възстановяване за местните групи за действие и за целите на приемането на правила, за да се гарантира, че държавите членки прилагат изцяло подхода, воден от общността.

  Or. en

   

  Изменение  16

  Предложение за регламент

  Съображение 50

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (50) ЕЗФРСР следва да покаже, че Съюзът признава способността на подходите за местно развитие и на транснационалното измерение да се стимулират взаимно, особено когато се прилага новаторски дух. Фондът следва да направи това чрез присъждането на награди на ограничен брой проекти, които са показателен пример за тези характеристики. Наградите следва да допълват други източници на финансиране, достъпни в рамките на политиката за развитие на селските райони, като отдават признание на всеки подходящ водещ проект, независимо дали този проект е бил финансиран и по програма за развитие на селските райони.

  заличава се

  Or. en

   

  Изменение  17

  Предложение за регламент

  Съображение 51

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (51) В програмите за развитие на селските райони следва да се предвиждат иновативни действия, насърчаващи продуктивен селскостопански сектор с ниски емисии на въглероден диоксид, който използва ресурсите по ефективен начин, с подпомагането на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост. ЕПИ следва да е насочено към насърчаване на едно по-бързо и по-широкообхватно прилагане на иновативните решения в практиката. ЕПИ следва да създава добавена стойност чрез подобряване на усвояването и ефективността на инструментите, свързани с иновациите, и чрез повишаване на взаимодействията между тях. ЕПИ следва да попълва празнините чрез по-успешното свързване на научните изследвания и практиката в областта на селското стопанство.

  (51) В програмите за развитие на селските райони следва да се предвиждат иновативни действия, насърчаващи продуктивен селскостопански сектор с ниски емисии на въглероден диоксид, който използва ресурсите по ефективен начин, с подпомагането на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост. ЕПИ следва да е насочено към насърчаване на едно по-бързо и по-широкообхватно прилагане на иновативните решения в практиката. ЕПИ следва да създава добавена стойност чрез подобряване на усвояването и ефективността на инструментите, свързани с иновациите, и чрез повишаване на взаимодействията между тях. ЕПИ следва да попълва празнините чрез по-успешното свързване на научните изследвания и практиката в областта на селското стопанство, като по този начин улеснява диалога.

  Or. en

   

  Изменение  18

  Предложение за регламент

  Съображение 52

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (52) Изпълнението на иновативни проекти в контекста на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост следва да се предприема от оперативни групи, които обединяват селскостопански производители, изследователи, консултанти, предприятия и други участници, заинтересовани от иновациите в селскостопанския сектор. Резултатите от такива проекти следва да бъдат разпространявани публично с оглед да се гарантира, че те са от ползва на сектора като цяло.

  (52) Изпълнението на иновативни проекти в контекста на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост следва да се предприема от оперативни групи, които обединяват селскостопански производители, изследователи, консултанти, предприятия и други участници, заинтересовани от иновациите в селскостопанския сектор. С оглед да се гарантира, че резултатите от такива проекти са от ползва на сектора като цяло, публичното им разпространяване следва да бъде насърчавано, а дейностите по разпространение следва да бъдат финансирани от различни източници, включително и с техническа помощ. Следва да се насърчава сътрудничеството с преследващите сходни цели иновационни мрежи в развиващите се страни, по-специално с тези, които подпомагат децентрализираните изследвания на принципа на участието и разпространяването на знания за най-добрите устойчиви селскостопански практики, включително схемите, които са специално разработени за жените.

  Or. en

   

  Изменение  19

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква г)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) „дейност“: проект, група проекти, договор или споразумение, или друга операция, избрани съгласно критериите, заложени в съответната програма за развитие на селските райони, и изпълнени от един или повече бенефициери, които позволяват постигането на един или повече приоритети на ЕС за развитие на селските райони;

  г) „дейност“: проект, група проекти, договор или споразумение, или друга операция, избрани съгласно критериите, заложени в съответната програма за развитие на селските райони, и изпълнени от един или повече бенефициери, които позволяват постигането на един или повече приоритети на ЕС за развитие на селските райони, включително възможността за съчетаване на помощта от различни фондове по Общата стратегическа рамка (ОСР), включително в рамките на една приоритетна ос на програмите, съфинансирани от ЕФРР и ЕСФ, както е посочено в член 87, параграф 1 от Регламент (ЕС) № …/2013[CPR];

  Or. en

   

  Изменение  20

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква e)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е) „система за мониторинг и оценка“: общ подход, разработен от Комисията и държавите членки, определящ ограничен брой общи показатели, отнасящи се до първоначалната ситуация и финансовото изпълнение, продукцията, резултатите и въздействието на програмите;

  е) „система за мониторинг и оценка“: общ подход, разработен от Комисията и държавите членки, определящ ограничен брой общи показатели, отнасящи се до първоначалната ситуация и финансовото изпълнение, продукцията, резултатите и финансовото изпълнение на програмите; системата не трябва да бъде основана изключително върху измервания и при необходимост този подход, при използване на подходящи методи, може да бъде заменен с основан върху качеството подход към резултатите от програмата;

  Or. en

   

  Изменение  21

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква й а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  йа) „преходни региони“: региони с брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението между 75 % и 90 % от средния за ЕС-27;

  Or. en

  Обосновка

  Преходните региони следва да бъдат вземани предвид, в съответствие с изменението към член 65 относно участието на фонда.

   

  Изменение  22

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква л)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  л) „разходи по транзакции“: разходи, свързани с осъществяването на даден ангажимент, които обаче не произтичат непосредствено от изпълнението на този ангажимент;

  л) „разходи по транзакции“: разходи, свързани с осъществяването на даден ангажимент, които са непряко генерирани от изпълнението на този ангажимент; те могат да бъдат изчислени въз основа на стандартни разходи;

  Or. en

   

  Изменение  23

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – точка 1 а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ла) „система за производство” комплекс от земя и материали, управлявани като едно цяло;

  Or. en

   

  Изменение  24

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква о)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  o) „неблагоприятно климатично събитие“: метеорологични условия като слана, бури, градушка, заледяване, проливни дъждове или тежка суша, които могат да бъдат приравнени към природно бедствие;

  o) „неблагоприятно климатично събитие“: метеорологични условия като слана, бури, циклонни ветрове, градушка, заледяване, проливни дъждове или тежка суша, които могат да бъдат приравнени към природно бедствие;

  Or. en

   

  Изменение  25

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква с)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  с) „природно бедствие“: естествено настъпващо събитие, свързано с живата или неживата природа, което води до съществени нарушения на системите за селскостопанско производство и на горските структури и като краен резултат причинява сериозни икономически щети на селскостопанския и горския сектор;

  с) „природно бедствие“: естествено настъпващо събитие, свързано с живата или неживата природа, което води до съществени нарушения на системите за селскостопанско производство и на горските структури и като краен резултат причинява сериозни икономически щети на селскостопанския или горския сектор;

  Or. en

   

  Изменение  26

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква т)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  т) „катастрофично събитие“: непредвидено събитие, свързано с живата или неживата природа, предизвикано от човешка дейност, което води до съществени нарушения на системите за селскостопанско производство и на горските структури и като краен резултат причинява сериозни икономически щети на селскостопанския и горския сектор;

  т) „катастрофично събитие“: непредвидено събитие, свързано с живата или неживата природа, предизвикано от човешка дейност, което води до съществени нарушения на системите за селскостопанско производство и на горските структури и като краен резултат причинява сериозни икономически щети на селскостопанския или горския сектор;

  Or. en

   

  Изменение  27

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква у)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  у) „къса верига на доставки“: верига на доставки, в която участват ограничен брой икономически оператори, заинтересовани за сътрудничеството, местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производителите и потребителите;

  у) „къса верига на доставки“: верига на доставки, в която участват ограничен брой икономически оператори в директни продажби, местни пазари и поддържана от общността селскостопанска дейност, ангажирани със сътрудничеството, местното икономическо развитие, използващи стратегия за местно развитие и близките териториални и социални отношения между производителите, преработвателите и потребителите;

  Or. en

  Обосновка

  За да бъде насърчен цялостен подход към развитието на късата верига на доставки и за да се откликне пряко на нуждите на общностите в селските райони, в определението за къса верига на доставки следва да се прави конкретно позоваване на каналите за предлагане на пазара, като например преки продажби, местни пазари и поддържана от общността селскостопанска дейност като средства, които помагат на селските стопани и производителите да предлагат на пазара висококачествени храни.

   

  Изменение  28

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква ф)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ф) „млад селскостопански производител“: селскостопански производител на възраст под 40 години към момента на подаване на заявлението, който притежава съответни професионални умения и компетенции и установява за пръв път земеделско стопанство в качеството на ръководител на стопанството;

  ф) „млад селскостопански производител“: селскостопански производител на възраст 40 години или по-млад към момента на подаване на заявлението, който притежава съответни професионални умения и компетенции и е ръководител на стопанството;

  Or. en

   

  Изменение  29

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква ч а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ча) „селскостопански производител“: активен селскостопански производител по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) и член 9 от Регламент (ЕС) № …/2013 [DP].

  Or. en

   

  Изменение  30

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 – буква ч б) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  чб) „водено от общностите местно развитие“: децентрализирано управление „отдолу нагоре“ и партньорство на местно и подрегионално равнище, което насърчава действащите лица в селските райони да планират и провеждат многосекторни стратегии за местно развитие на база региони, насърчавайки ангажираност, изграждане на капацитет и иновации от страна на общността;

  Or. en

   

  Изменение  31

  Предложение за регламент

  Член 2 – параграф 1 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1a. Определенията, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) № .../2013 [DP], се прилагат и за целите на настоящия регламент .

  Or. en

   

  Изменение  32

  Предложение за регламент

  Член 2 - параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Във връзка с определението на понятието „млад селскостопански производител“, установено в параграф 1, буква ф), Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно условията, при които дадено юридическо лице може да се разглежда като „млад селскостопански производител“, включително определянето на гратисен период за придобиване на професионални умения.

  2. По отношение на младите селскостопански производители и малките стопанства Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно условията, при които дадено юридическо лице може да се счита за „млад селскостопански производител“ или „селскостопански производител от малко стопанство“, включително определянето на гратисен период за придобиване на професионални умения, при отчитане на специфичните особености на всяка държава членка.

  Or. en

   

  Изменение  33

  Предложение за регламент

  Член 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ЕЗФРСР следва да допринесе за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ чрез насърчаване на устойчивото развитие на селските райони на цялата територия на ЕС по начин, който допълва останалите инструменти на общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „ОСП“), политиката на сближаване и общата политика в областта на рибарството. Фондът следва да допринесе за един по-балансиран в териториално и екологично отношение, по-съобразен с и устойчив на изменението на климата и по-иновативен селскостопански сектор на ЕС.

  ЕЗФРСР следва да допринесе за изпълнението на стратегията „Европа 2020“, в рамките на стратегия на ЕС за развитие на селските райони, чрез насърчаване на устойчивото развитие на селските райони на цялата територия на ЕС по начин, който допълва останалите инструменти на общата селскостопанска политика (наричана по-нататък „ОСП“), при съгласуване и допълване по отношение на политиката на сближаване и общата политика в областта на рибарството. Фондът следва да допринесе за развитието на един по-балансиран в териториално и екологично отношение, по-съобразен с и устойчив на изменението на климата, по-конкурентоспособен, производителен и иновативен селскостопански и горски сектор на ЕС и на по-жизнеспособни селски райони.

  Or. en

  Обосновка

  Тъй като целите на ЕЗФРСР, изложени в членове 4 и 5, се отнасят и до мерки, насочени към селски райони извън селскостопанския сектор, мисията на ЕЗФРСР следва да бъде формулирана по по-включващ начин.

   

  Изменение  34

  Предложение за регламент

  Член 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 4

  Член 4

  Цели

  Цели

  В обхвата на цялостната рамка на ОСП подпомагането на развитието на селските райони допринася за постигане на следните цели:

  В обхвата на цялостната рамка на ОСП подпомагането на развитието на селските райони допринася за постигане на следните цели:

  (1) конкурентоспособност на селското стопанство;

  (1) стимулиране на конкурентоспособността на селското и горското стопанство;

  (2) устойчиво управление на природните ресурси и дейности, свързани с климата;

  (2) гарантиране на устойчивото управление на природните ресурси и дейности, свързани с климата;

  (3) балансирано териториално развитие на селските райони.

  (3) постигане на балансирано териториално развитие на селските икономики и общности, което създава работни места и поддържа заетостта.

  Or. en

   

  Изменение  35

  Предложение за регламент

  Член 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 5

  Член 5

  Приоритети на ЕС за развитие на селските райони

  Приоритети на ЕС за развитие на селските райони

  Постигането на целите за развитие на селските райони, допринасящи за стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, следва да се осъществява чрез следните шест приоритета на ЕС за развитие на селските райони, в които са отразени съответните тематични цели на ОСР:

  Постигането на целите за развитие на селските райони, допринасящи за стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, следва да се осъществява чрез следните шест приоритета на ЕС за развитие на селските райони, в които са отразени съответните тематични цели на ОСР:

  (1) стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:

  (1) стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони с акцент върху следните области:

  a) стимулиране на иновациите и базата от знания в селските райони;

  a) стимулиране на иновациите, на нови начини за сътрудничество и на развитието на базата от знания в селските райони;

  б) укрепване на връзките между селското и горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите.

  б) укрепване на връзките между селското и горското стопанство и научноизследователската дейност и иновациите.

  в) поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство.

  в) поощряване на ученето през целия живот и професионалното обучение в секторите на селското и горското стопанство, включително във връзка с осведомеността относно безопасността на стопанствата;

  (2) повишаване на конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност и укрепване на жизнеспособността на стопанствата с акцент върху следните области:

  (2) повишаване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност, както и на горския сектор и хранително-вкусовата промишленост, с акцент върху следните области:

  a) улесняване на преструктурирането на стопанства със сериозни структурни проблеми, по-специално стопанства с ниска степен на пазарно участие, пазарно ориентирани стопанства в определени сектори и стопанства, нуждаещи се от разнообразяване на селскостопанските дейности;

  a) насърчаване на инвестиции в иновативни селскостопански технологии и улесняване на тяхното разпространение и усвояване;

  б) улесняване на приемствеността в селскостопанския сектор.

  б) улесняване на навлизането в селскостопанския сектор на нови, напълно обучени участници, включително чрез приемственост;

   

  ба) подобряване на икономическите резултати на всички стопанства, засилване на пазарното участие, ориентацията и диверсификацията;

   

  бб) улесняване на преструктурирането и модернизацията на стопанствата;

   

  бв) поддържане на продуктивно селско стопанство в планински райони или райони в по-неблагоприятно положение или в най-отдалечени региони;

   

  бг) подобряване на конкурентоспособността на сектора за преработване на селскостопански хранителни продукти чрез повишаване на ефективността и добавената стойност на селскостопанските продукти.

  (3) насърчаване на организацията на хранителната верига и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:

  (3) насърчаване на организацията на хранителната верига и управлението на риска в селското стопанство с акцент върху следните области:

  a) по-добро интегриране на първичните производители в хранителната верига посредством схеми за качество, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, организации на производителите и междубраншови организации;

  a) по-добро интегриране на първичните производители в хранителната верига посредством схеми за качество, популяризиране на местните пазари и къси вериги на доставки, организации на производителите и междубраншови организации;

  б) подпомагане управлението на риска на стопанствата:

  б) подпомагане на превенцията и управлението на риска на стопанствата:

  (4) възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, зависещи от селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:

  (4) възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, които са под въздействието на селското и горското стопанство, с акцент върху следните области:

  a) възстановяване и запазване на биологичното разнообразие, включително в зони по Натура 2000 и земеделие с висока природна стойност и състоянието на европейските природни дадености;

  a) възстановяване и запазване на биологичното разнообразие, включително в зони по Натура 2000 и земеделие с висока природна стойност и състоянието на европейските природни дадености;

   

  aa) подобряване на хуманното отношение към животните;

  б) подобряване управлението на водите,

  б) подобряване управлението на водите,

  в) подобряване управлението на почвите.

  в) подобряване управлението на почвите.

  (5) насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горския сектор, с акцент върху следните области;

  (5) насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горския сектор, с акцент върху следните области;

  a) повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;

  a) повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство;

  б) повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;

  б) повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;

  в) улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци, остатъци и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;

  в) улесняване на доставките и използването на възобновяеми източници на енергия, на странични продукти, отпадъци, остатъци и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката;

  г) намаляване на емисиите на двуазотен окис и метан от селското стопанство;

  г) намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство и подобряване на качеството на въздуха;

  д) стимулиране на поглъщането на въглерода в областта на селското и горското стопанство;

  д) стимулиране на съхраняването и поглъщането на въглерода в сектора на селското и горското стопанство;

   

  да) улесняване на използването на нови, основани на научни изследвания продукти и методи и процеси на приложение във веригата за създаване на стойност в хранително-вкусовия отрасъл за подобряване на управлението на биологичното разнообразие и ресурсната ефективност;

  (6) насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:

  (6) насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следните области:

  a) улесняване на диверсификацията, създаване на нови малки предприятия и разкриване на работни места;

  a) улесняване на диверсификацията, създаване на нови малки предприятия и разкриване на работни места;

  б) стимулиране на местното развитие в селските райони;

  б) стимулиране на местното развитие в селските райони;

  в) подобряване на достъпа до, използването и качеството на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в селските райони.

  в) подобряване на достъпа до, използването и качеството на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в селските райони.

  Всички приоритети следва да допринасят за междусекторните цели в областта на иновациите, околната среда и смекчаването на последиците от и адаптиране към изменението на климата.

  Всички приоритети следва да допринасят за междусекторните цели в областта на иновациите, околната среда и смекчаването на последиците от и адаптиране към изменението на климата.

  Or. en

   

  Изменение  36

  Предложение за регламент

  Член 6 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Следва да има съгласуваност между помощта от ЕЗФРСР и мерките, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.

  1. Следва да има съгласуваност между помощта от ЕЗФРСР и мерките, финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието или други финансови инструменти на Съюза.

  Or. en

   

  Изменение  37

  Предложение за регламент

  Член 7

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 7

  Член 7

  Програми за развитие на селските райони

  Програми за развитие на селските райони

  1. ЕЗФРСР действа в държавите членки чрез програмите за развитие на селските райони. Тези програми осъществяват стратегия за изпълнение на приоритетите на ЕС за развитие на селските райони чрез пакет от мерки, определени в дял ІІІ, за постигането на които ще се търси помощ от ЕЗФРСР.

  1. ЕЗФРСР действа в държавите членки чрез програмите за развитие на селските райони. Тези програми осъществяват стратегия за изпълнение на приоритетите на ЕС за развитие на селските райони чрез пакет от мерки, определени в дял ІІІ, за постигането на които ще се търси помощ от ЕЗФРСР.

  2. Дадена държава членка може да представи или единична програма за цялата си територия, или пакет от регионални програми.

  2. Дадена държава членка може да представи единична програма за цялата си територия или пакет от регионални програми, или и двете. Мерките, които се прилагат на национално равнище, не се осъществяват чрез регионални програми.

  3. Държавите членки с регионални програми може също да представят за одобрение национална рамка, съдържаща общи елементи за тези програми без отделни бюджетни средства.

  3. Държавите членки с регионални програми може също да представят за одобрение национална рамка, съдържаща общи елементи за тези програми без отделни бюджетни средства.

  Or. en

   

  Изменение  38

  Предложение за регламент

  Член 8

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 8

  Член 8

  Тематични подпрограми

  Тематични подпрограми

  1. Държавите членки могат да включат в обхвата на програмите за развитие на селските райони тематични подпрограми, които допринасят за приоритетите на ЕС за развитие на селските райони, насочени към задоволяването на установени специфични нужди по-специално по отношение на:

  1. За да допринесат за постигането на приоритетите за развитие на селските райони, държавите членки могат да включат в обхвата на програмите си за развитие на селските райони тематични подпрограми, насочени към специфични нужди. Такива тематични подпрограми могат, inter alia, да се отнасят до:

  a) млади селскостопански производители;

  a) млади селскостопански производители;

  б) малки земеделски стопанства, посочени в член 20, параграф 2, третата алинея;

  б) малки земеделски стопанства, посочени в член 20, параграф 2, третата алинея;

  в) планински райони, посочени в член 33, параграф 2;

  в) планински райони, посочени в член 33, параграф 2;

  г) къси вериги на доставки.

  г) къси вериги на доставки;

   

  га) жените в селските райони.

  Примерен списък на мерките и видовете дейности от особено значение за всяка тематична подпрограма е представен в приложение III.

  Примерен списък на мерките и видовете дейности от особено значение за всяка тематична подпрограма е представен в приложение III.

  2. Тематичните подпрограми могат да задоволяват и специфични нужди, свързани с преструктурирането на селскостопански сектори със значително влияние върху развитието на определен селски район.

  2. Тематичните подпрограми могат да задоволяват и специфични нужди, свързани с преструктурирането на селскостопански сектори със значително влияние върху развитието на определен селски район, или други специфични нужди, определени от държавата членка.

  3. Установените в приложение I размери на подпомагането могат да бъдат увеличени с 10 процентни пункта за дейностите, поддържани в рамките на тематичните подпрограми, свързани с малки стопанства и къси вериги на доставки. В случая на млади селскостопански производители и планински райони максималните размери на подпомагането може да бъдат увеличени в съответствие с приложение I. Максималният комбиниран процент на подпомагане обаче не надхвърля 90 %.

  3. Установените в приложение I размери на подпомагането могат да бъдат увеличени с 10 процентни пункта за дейностите, поддържани в рамките на тематичните подпрограми, свързани с малки стопанства и къси вериги на доставки. В случая на, inter alia, млади селскостопански производители и планински райони максималните размери на подпомагането може да бъдат увеличени в съответствие с приложение I. Максималният комбиниран процент на подпомагане обаче не надхвърля 90 %.

  Or. en

   

  Изменение  39

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 1 – буква в) – алинея 2 – подточка vii)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  vii) са запланувани инициативи за повишаване на осведомеността и иновативни действия за възстановяване и за сформиране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост;

  vii) са запланувани инициативи за повишаване на осведомеността и иновативни действия за възстановяване и за сформиране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанско производство, икономическа жизнеспособност и устойчивост;

  Or. en

   

  Изменение  40

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 1 – буква г)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) оценката на предварителните условия и, при необходимост, действията, посочени в член 17, параграф 4 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012] и определените за целите на член 19 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012] ориентири;

  г) оценката на предварителните условия, свързани с развитието на селските райони, посочени в приложение ІV, които са приложими за програмата, и при необходимост, действията, посочени в член 17, параграф 4 от Регламент (ЕС) № …/2013 [CSF];

  Or. en

  Обосновка

  Предварителните условия за програмите за развитие на селските райони не следва да влияят на области извън сферата на политиката за развитие на селските райони и следва да се използват само за оценка на условията, пряко свързани с работата в рамките на програмата.

   

  Изменение  41

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 1 – буква e)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е) във връзка с местното развитие, конкретно описание на механизмите за координация между стратегиите за местно развитие, мярката за сътрудничество по член 36, мярката за основни услуги и обновяване на селата в селските райони по член 21 и помощта за неселскостопански дейности в селските райони в рамките на мярката за развитие на стопанствата и предприятията в селските райони по член 20;

  е) във връзка с местното развитие, конкретно описание на механизмите за координация между стратегиите за местно развитие, мярката за сътрудничество по член 36, мярката за основни услуги и обновяване на селата в селските райони по член 21, включително връзките между градовете и селата и междурегионалното сътрудничество, и помощта за неселскостопански дейности в селските райони в рамките на мярката за развитие на стопанствата и предприятията в селските райони по член 20;

  Or. en

   

  Изменение  42

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 1 – буква ж)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж) описание на подхода към иновациите с оглед повишаване на производителността и устойчивото управление на ресурсите и приноса към постигането на целите на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, посочено в член 61;

  ж) описание на подхода към иновациите с оглед повишаване на производството на земеделските стопанства и тяхната икономическата жизнеспособност и устойчивото управление на ресурсите и приноса към постигането на целите на ЕПИ за селскостопанско производство, икономическа жизнеспособност и устойчивост, посочено в член 61;

  Or. en

   

  Изменение  43

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 1 – буква й)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  й) план на показателите, който включва за всеки от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони, включени в програмата, показателите и подбраните мерки заедно с планираните резултати и планираните разходи, групирани на публични и частни;

  й) план на показателите, който включва за всеки от приоритетите на ЕС за развитие на селските райони, включени в програмата, показателите и подбраните мерки заедно с планираните резултати, ориентирани към процесите и политиката, и планираните разходи, групирани на публични и частни;

  Or. en

  Обосновка

  За да се гарантира ясна връзка между целите на политиката за развитие на селските райони и доказателствата в програмните документи, които обосновават специфични цели в случаите, когато се изисква намеса, е необходимо запазване на фокуса върху целите на политиката в мерките за планиране на резултатите.

   

  Изменение  44

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 1 – буква м)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  м) информация за допълняемост към мерките, финансирани от другите инструменти на общата селскостопанска политика, чрез кохезионната политика или чрез ЕФМДР;

  м) информация за допълняемост към мерките, финансирани от другите инструменти на общата селскостопанска политика, за механизмите, осигуряващи координация с мерките, подкрепяни от други фондове по ОСР, и за прилагане на финансови инструменти, посочени в Дял IV от Регламент (ЕС) №.../2013 [CSF].

  Or. en

   

  Изменение  45

  Предложение за регламент

  Член 9 – параграф 2 – буква в)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) отделен план на специфичните показатели заедно с планираните резултати и планираните разходи, групирани на публични и частни.

  в) отделен план на специфичните показатели заедно с планираните резултати, ориентирани към процесите и политиката, и планираните разходи, групирани на публични и частни.

  Or. en

  Обосновка

  За да се гарантира ясна връзка между целите на политиката за развитие на селските райони и доказателствата в програмните документи, които обосновават специфични цели в случаите, когато се изисква намеса, е необходимо запазване на фокуса върху целите на политиката в мерките за планиране на резултатите.

   

  Изменение  46

  Предложение за регламент

  Член 10

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В допълнение към предварителните условия, посочени в приложение ІV, общите предварителни условия, установени в приложение ІV към Регламент (ЕС) № [CSF/2012], се прилагат по отношение на ЕЗФРСР.

  Предварителните условия, посочени в приложение ІV, се прилагат по отношение на ЕЗФРСР, ако се отнасят и са приложими към специфичните цели, преследвани с приоритетите на програмата.

  Or. en

  Обосновка

  Политиката за развитие в селското стопанство може да не бъде съзнателно формулирана за постигане на изисквания в други политически области. Предварителните условия следва да бъдат изисквани само за съществени приоритети на тази политика.

   

  Изменение  47

  Предложение за регламент

  Член 11 – параграф 2 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2a. Комисията може да одобри програма за развитие на селските райони преди приемането на договор за партньорство с държава членка в такива случаи, при които Комисията счита, че всички елементи на програмата за развитие на селските райони отговарят на разпоредбите на настоящия регламент и на тези части от договора за партньорство, които се отнасят до ЕЗФРСР.

  Or. en

   

  Изменение  48

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ii) промяна в размера на участието на ЕЗФРСР в една или повече мерки;

  заличава се

  Or. en

   

  Изменение  49

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 1 – буква а) – подточка iv)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  iv) прехвърляне на средства между мерки, които се изпълняват при условията на различни размери на участието на ЕЗФРСР.

  заличава се

  Or. en

   

  Изменение  50

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 1 – буква а) – подточка iv а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  iva) прехвърляне на средства между програми с оглед избягване на загубата на ресурси на ЕЗФРСР.

  Or. en

  Обосновка

  С оглед да се избегне загубата от държави членки на средства от ЕС, преразпределението на ресурсите между програмите за развитие на селските райони в една и съща държава членка се позволява, когато анализ на изпълнението покаже, че съществува риск от автоматично отменяне на бюджетно задължение.

   

  Изменение  51

  Предложение за регламент

  Член 12 – параграф 1 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1a. Одобрението, посочено в параграф 1, се дава от Комисията в срок до два месеца от получаване на искането.

  Or. en

   

  Изменение  52

  Предложение за регламент

  Член 13 – параграф 1 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията приема посредством актове за изпълнение правила относно процедурите и сроковете за:

  На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове съгласно член 90 относно правила относно процедурите и сроковете за:

  Or. en

  Обосновка

  Това не е само техническо решение.

   

  Изменение  53

  Предложение за регламент

  Член 13 - параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 91.

  заличава се

  Or. en

   

  Изменение  54

  Предложение за регламент

  Член 14 – параграф 1 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1a. Единствено селскостопански производители, които са активни селскостопански производители съгласно определението в Регламент (ЕС) №…/2013 [DP], се ползват от мерките, насочени към селските стопанства.

  Or. en

   

  Изменение  55

  Предложение за регламент

  Член 15

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 15

  Член 15

  Трансфер на знания и действия за осведомяване

  Трансфер на знания и действия за осведомяване

  1. Подпомагането по тази мярка обхваща дейности за професионално обучение и придобиване на умения, демонстрационни дейности и действия за осведомяване. Дейностите за професионално обучение и придобиване на умения могат да включват курсове за обучение, семинари и индивидуално обучение.

  1. Подпомагането по тази мярка обхваща дейности за професионално обучение и придобиване на умения, демонстрационни дейности и действия за осведомяване. Дейностите за професионално обучение и придобиване на умения могат да включват курсове за обучение, семинари и индивидуално обучение.

  Подпомагането може да обхваща и краткосрочен обмен на опит в управлението на стопанства и посещения на стопанства.

  Подпомагането може да обхваща и краткосрочен обмен на опит в управлението на земеделски и горски стопанства, както и посещения на земеделски и горски стопанства.

  2. Подпомагането по тази мярка е в полза на лица, ангажирани в селското стопанство, хранително-вкусовата и горската промишленост, селскостопански производители и други икономически субекти, които са МСП, осъществяващи дейност в селски райони.

  2. Подпомагането по тази мярка е в полза на лица, ангажирани в селското стопанство, хранително-вкусовата и горската промишленост, селскостопански производители и други икономически субекти, които са МСП, осъществяващи дейност в селски райони. При предоставяне на подпомагане по тази мярка за МСП може да се даде приоритет на МСП, свързани със селскостопанския и горския сектор.

  Бенефициер на помощта е доставчикът на обучение или на други форми на трансфер на знания и действия за осведомяване.

  Бенефициер на помощта е доставчикът на обучение или на други форми на трансфер на знания и действия за осведомяване, който може да е публичен орган.

  3. Помощите по тази мярка не включват курсове за инструктиране или обучение, които са част от стандартни програми или системи за обучение за средни или висши училища.

  3. Помощите по тази мярка не включват курсове за инструктиране или обучение, които са част от стандартни програми или системи за обучение за средни или висши училища.

  Органите, предоставящи услуги по трансфер на знания и информационни услуги, разполагат с необходимия капацитет под формата на квалификации на персонала и редовно обучение за изпълнение на тази задача.

  Органите, предоставящи услуги по трансфер на знания и информационни услуги, разполагат с необходимия капацитет под формата на квалификации на персонала и редовно обучение за изпълнение на тази задача.

  4. Допустимите разходи по тази мярка са разходите за организиране и провеждане на трансфера на знания или действията за осведомяване. В случай на демонстрационни проекти подпомагането може да включва и съответните разходи за инвестиции. Допустими са също разходите за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците, както и разходите за заместници на селскостопанските производители.

  4. Допустимите разходи по тази мярка са разходите за организиране и провеждане на трансфера на знания или действията за осведомяване. В случай на демонстрационни проекти подпомагането може да включва и съответните разходи за инвестиции. Допустими са също разходите за път, настаняване и дневните командировъчни на участниците, както и разходите за заместници на селскостопанските производители.

  5. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно допълнителното уточняване на допустимите разходи, минималните квалификации на органите, предоставящи услуги по трансфер на знания и продължителността и съдържанието на схемите за обмен на опит и посещения на стопанства.

  5. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно допълнителното уточняване на допустимите разходи, минималните квалификации на органите, предоставящи услуги по трансфер на знания и продължителността и съдържанието на схемите за обмен на опит и посещения на стопанства.

  Or. en

   

  Изменение  56

  Предложение за регламент

  Член 16

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 16

  Член 16

  Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в стопанство

  Консултантски услуги, услуги по управление и услуги по заместване в стопанство

  1. Подпомагането по тази мярка се предоставя за:

  1. Подпомагането по тази мярка се предоставя за:

  a) подпомагане на селскостопанските и горските производители и МСП в селските райони с оглед да се облагодетелстват от използването на консултантски услуги за подобряване на икономическите и екологичните показатели, както и на климатичната съобразеност и устойчивост на изменението на климата на техните стопанства, предприятия и/или инвестиции;

  a) подпомагане на селскостопанските и горските производители и МСП в селските райони с оглед да се облагодетелстват от използването на консултантски услуги за подобряване на икономическите и екологичните показатели, както и на климатичната съобразеност и устойчивост на изменението на климата на техните стопанства, предприятия и/или инвестиции;

  б) насърчаване на въвеждането на управление на стопанства, услуги по заместване в стопанства и селскостопански консултантски услуги, както и консултантски услуги за горското стопанство, включително системата за съвети в селското стопанство, посочена в членове 12, 13 и 14 от Регламент (ЕС) № HR/2012;

  б) насърчаване на въвеждането на управление на стопанства, услуги по заместване в стопанства и селскостопански консултантски услуги, както и консултантски услуги за горското стопанство, включително системата за съвети в селското стопанство, посочена в членове 12, 13 и 14 от Регламент (ЕС) № …/2013 [HR];

  в) насърчаване на обучението на консултанти.

  в) насърчаване на обучението на консултанти.

   

  ва) подпомагане за установяването на млади селскостопански производители.

  2. Бенефициер на подпомагането, предвидено в параграф 1, букви a) и в), е доставчикът на консултации или обучение. Помощите, предвидени в параграф 1, буква б), се предоставят на органа или институцията, които са избрани да разкрият услугите за управление на стопанства, услуги по заместване в стопанства, селскостопанските консултантски услуги и консултантските услуги за горското стопанство.

  2. Бенефициер на подпомагането, предвидено в параграф 1, букви a), в) и (ва), е доставчикът на консултации или обучение. Помощите, предвидени в параграф 1, буква б), се предоставят на органа или институцията, които са избрани да разкрият услугите за управление на стопанства, услуги по заместване в стопанства, селскостопанските консултантски услуги и консултантските услуги за горското стопанство.

  3. Органите или институциите, избрани да предоставят консултации, следва да разполагат с подходящи ресурси от редовно обучен и квалифициран персонал и консултантски опит и надеждност по отношение на сферите, в които дават консултации. Бенефициерите се избират чрез покани за набиране на предложения. Процедурата за подбор е обективна и отворена както за публични, така и за частни организации.

  3. Органите или институциите, избрани да предоставят консултации, следва да разполагат с подходящи ресурси от редовно обучен и квалифициран персонал и консултантски опит и демонстрират независимост и надеждност по отношение на сферите, в които дават консултации. Бенефициерите се избират чрез покани за набиране на предложения. Процедурата за подбор се управлява от публичното право и е отворена както за публични, така и за частни организации. Тя е обективна и изключва кандидати с конфликт на интереси.

  При предоставянето на консултации консултантските услуги съблюдават задълженията за поверителност на информацията съгласно 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № HR/2012.

  При предоставянето на консултации консултантските услуги съблюдават задълженията за поверителност на информацията съгласно 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № .../2013 [HR].

   

  3a. Системата за съвети в селското стопанство отговаря на изискванията, посочени в член 12 от Регламент (ЕС) № .../2013 [HR]. Допълнително подпомагане за консултантски услуги се предоставя единствено ако държавата членка е създала система за съвети в селското стопанство, съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № …/2013 [HR].

  4. Консултациите за селскостопански производители са свързани най-малко с един приоритет на ЕС за развитие на селските райони и обхващат най-малко един от следните елементи:

  4. Консултациите за селскостопански производители са свързани с два или повече приоритета на ЕС за развитие на селските райони и обхващат два или повече от следните елементи:

  a) едно или повече от законоустановените изисквания за управление и/или стандартите за добро земеделско и екологично състояние, предвидени в глава І на дял VI от Регламент (ЕС) № HR/2012;

  a) едно или повече от законоустановените изисквания за управление и/или стандартите за добро земеделско и екологично състояние, предвидени в глава І на дял VI от Регламент (ЕС) № .../2013 [HR];

  б) където е приложимо, селскостопанските практики, благоприятни за климата и опазването на околната среда, установени в глава 2 на дял III от Регламент (ЕС) № DP/2012, и поддръжката на земеделските земи съгласно член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № DP/2012;

  б) където е приложимо, селскостопанските практики, благоприятни за климата и опазването на околната среда, установени в глава 2 на дял III от Регламент (ЕС) № .../2013 [DP], и поддръжката на земеделските земи съгласно член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № .../2013 [DP];

  в) изискванията или дейностите за смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, биологичното разнообразие, опазването на водите и почвите, уведомяването за болести по животните и по растенията и иновациите, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № HR/2012;

  в) изискванията или дейностите за смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, биологичното разнообразие, опазването на водите и почвите, уведомяването за болести по животните и по растенията и иновациите, определени в приложение I към Регламент (ЕС) № .../2013 [HR];

  г) устойчивото развитие на икономическата дейност на малките стопанства, определени от държавите-членки, и като минимум стопанствата, които участват в схемата за подпомагане за дребните селскостопански производители, посочена в дял V от Регламент (ЕС) № DP/2012; или

  г) устойчивото развитие на икономическата дейност на малките стопанства, определени от държавите членки, и като минимум стопанствата, които участват в схемата за подпомагане на дребните селскостопански производители, посочена в дял V от Регламент (ЕС) № .../2013 [DP]; или

  д) по целесъобразност, стандартите за безопасност на труда, основани на законодателството на ЕС.

  д) по целесъобразност, стандартите за безопасност на труда или на стопанствата, основани на националното право или на правото на ЕС;

   

  да) подпомагане за създаването на стопанства от млади или нови селскостопански производители, за достъп до земя и заеми за създаване на стопанство или за която и да е от тези дейности;

   

  дб) устойчивото развитие на икономическите дейности на земеделските стопанства в съответствие с всички мерки, препоръчани в програмите за развитие на селските райони, включително модернизирането на стопанства, изграждането на конкурентоспособност, секторната интеграция и развитието на биологичното земеделие;

   

  дв) специфични консултантски услуги за подпомагане на местното преработване и търговското предлагане на близко разстояние, включително обучение и прилагането на адаптирани хигиенни правила и стандарти за безопасност на храните;

   

  дг) аспекти на инициативата „Общо здраве“ във връзка с животновъдството.

  Консултациите могат да включват и други въпроси, свързани с икономическата, селскостопанската или екологичната ефективност на земеделското стопанство.

  Консултациите могат да включват и други въпроси, свързани с икономическата, селскостопанската или екологичната ефективност на земеделското стопанство.

  5. Консултациите за горски производители обхващат като минимум приложимите задължения съгласно директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО и 2000/60/ЕО. Консултациите могат да включват и въпроси, свързани с икономическата и екологичната ефективност на горското стопанство.

  5. Консултациите за горски производители обхващат като минимум приложимите задължения съгласно директиви 92/43/ЕИО, 2009/147/ЕО и 2000/60/ЕО. Консултациите могат да включват и въпроси, свързани с икономическата и екологичната ефективност на горското стопанство.

  6. Консултациите за МСП могат да включват въпроси, свързани с икономическата и екологичната ефективност на предприятието.

  6. Консултациите за МСП могат да включват въпроси, свързани с икономическата и екологичната ефективност на предприятието. Приоритет може да бъде даван на микропредпиятията и на МСП, свързани със селскостопанския и горския сектор.

  7. Когато това е обосновано и уместно, част от консултациите могат да се предоставят на групи, като същевременно се отчита положението на всеки отделен потребител на консултантските услуги.

  7. Когато това е обосновано и уместно, част от консултациите могат да се предоставят на групи, като същевременно се отчита положението на всеки отделен потребител на консултантските услуги.

  8. Помощите по параграф 1, букви a) и в) се ограничават до максималните суми, определени в приложение I. Помощите по параграф 1, буква б) са намаляващи за максимален период от пет години от учредяването.

  8. Помощите по параграф 1, букви a) и в) се ограничават до максималните суми, определени в приложение I. Помощите по параграф 1, буква б) са намаляващи за максимален период от пет години от учредяването.

  9. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно допълнителното уточняване на минималните квалификации на органите или институциите, предоставящи консултантски услуги.

  9. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно допълнителното уточняване на минималните квалификации на органите или институциите, предоставящи консултантски услуги.

  Or. en

   

  Изменение  57

  Предложение за регламент

  Член 17

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 17

  Член 17

  Схеми за качество за селскостопански продукти и храни

  Схеми за качество за селскостопански продукти и храни

  1. Подпомагането по тази мярка обхваща присъединяването на нови селскостопански производители към:

  1. Подпомагането по тази мярка обхваща присъединяването на нови селскостопански производители, групи производители и организации на производители към:

  a) схеми за качество за селскостопанските продукти, памука или храните, установени от законодателството на ЕС;

  a) схеми за качество за селскостопанските продукти, памука или храните, установени от правото на ЕС;

  б) схеми за качество за селскостопанските продукти, памука или храните, които държавите-членки признават като отговарящи на следните критерии:

  б) схеми за качество за селскостопанските продукти, памука или храните, които държавите-членки признават като отговарящи на следните критерии:

  i) спецификата на готовия продукт по такива схеми произтича от ясни задължения, с които да се гарантират:

  i) спецификата на готовия продукт по такива схеми произтича от ясни задължения, с които да се гарантират:

  - специфични характеристики на продукта или

  - специфични характеристики на продукта или

  - специфични селскостопански или производствени методи или

  - специфични селскостопански или производствени методи или

  - определено качество на готовия продукт, което значително надхвърля пазарните стокови стандарти по отношение на общественото здраве, здравето на животните или растенията, хуманното отношение към животните или опазването на околната среда;

  - определено качество на готовия продукт, което значително надхвърля пазарните стокови стандарти по отношение на общественото здраве, здравето на животните или растенията, хуманното отношение към животните или опазването на околната среда; или

   

  - къси и на местно равнище вериги за снабдяване с храни;

  ii) схемата е отворена за всички производители;

  ii) схемата е отворена за всички производители;

  iii) схемата включва задължителни продуктови спецификации и спазването на тези спецификации се удостоверява от публични органи или от независим орган за инспекция;

  iii) схемата включва задължителни продуктови спецификации и спазването на тези спецификации се удостоверява от публични органи или от независим орган за инспекция;

  iv) схемата е прозрачна и осигурява пълна проследяемост на продуктите;

  iv) схемата е прозрачна и осигурява пълна проследяемост на продуктите;

  или

  или

  в) схеми за доброволно сертифициране на селскостопански продукти, които държавите членки признават като съблюдаващи насоките за най-добри практики на ЕС за прилагане на схеми за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и храни.

  в) схеми за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и на стопанства, които държавите членки признават като съблюдаващи насоките за най-добри практики на ЕС за прилагане на схеми за доброволно сертифициране на селскостопански продукти и храни.

   

  1a. Подпомагането може също така да покрива разходите на селскостопански производители, групи производители или организации на производители за информационни и рекламни дейности за продуктите съгласно схемите за качество, посочени в параграф 1, букви а) и б).

  2. Помощи се отпускат като годишно поощрение, чийто размер се определя съгласно размера на фиксираните разходи, възникнали от участието в подпомагани схеми, за максимален период от пет години.

  2. Помощи се отпускат като годишно поощрение, чийто размер се определя съгласно размера на фиксираните разходи, възникнали от участието в подпомагани схеми, за максимален период от пет години.

   

  Чрез дерогация от параграф 1 могат да бъдат подпомагани също и бенефициери, които са участвали в подобни схеми през програмния период 2007—2013 г., при условие че се изключва двойното финансиране и е спазен общият максимален срок от пет години. Подпомагането се предоставя ежегодно при представяне на документи, удостоверяващи участие в схемата. Производителят обаче подава едно заявление, обхващащо петгодишен период.

  За целите на настоящия параграф „постоянни разходи“ означава разходите, възникнали от присъединяването към схема за подпомагане на качеството, и годишната вноска за участие в такава схема, включително, когато е необходимо, разходите за проверки, които се изискват за удостоверяване спазването на спецификациите на схемата.

  За целите на настоящия параграф „постоянни разходи“ означава разходите, възникнали от присъединяването към схема за подпомагане на качеството, и годишната вноска за участие в такава схема, включително, когато е необходимо, разходите за проверки, които се изискват за удостоверяване спазването на спецификациите на схемата.

  3. Помощите се ограничават до максималната сума, определена в приложение І.

  3. Помощите се ограничават до максималната сума, определена в приложение І. Когато подпомагането се предоставя на групи производители в съответствие с параграф 1а, държавите членки могат да определят друга максимална сума.

  4. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно специфичните схеми за качество на ЕС, обхванати в параграф 1, буква a).

  4. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно специфичните схеми за качество на ЕС, обхванати в параграф 1, буква a).

  Or. en

   

  Изменение  58

  Предложение за регламент

  Член 18

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 18

  Член 18

  Инвестиции във физически активи

  Инвестиции във физически активи

  1. Подпомагането по тази мярка обхваща материални и/или нематериални инвестиции, които:

  1. Подпомагането по тази мярка обхваща материални и/или нематериални инвестиции, които:

  a) подобряват общата производителност на земеделското стопанство;

  a) подобряват общата производителност и устойчивост на земеделското стопанство, включително ефективността на ресурсите му и баланса на парникови газове;

  б) са свързани с преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопанските продукти в обхвата на приложение I към Договора, или на памука. Резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на това приложение;

  б) са свързани с преработката, предлагането на пазара, запазването или развитието на селскостопански продукти в обхвата на приложение I към Договора, или на памука, включително продукти, обхванати от схемите за качество, посочени в член 17; резултатът от производствения процес може да бъде продукт, който не е включен в обхвата на това приложение; подпомагане може да се предоставя за създаване или развитие на малки кланици;

  в) се отнасят до инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на селското стопанство, включително достъп до земеделска и горска земя, обединяване и подобряване на земи, енергоснабдяване и управление на водите; или

  в) се отнасят до инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското стопанство, включително достъп до земеделска и горска земя, обединяване и подобряване на земи, доставка и спестяване на енергия и вода и колективно управление на земите и водите, или

  г) представляват инвестиции в непроизводствени дейности, свързани с постигане на агро-екологичните ангажименти и ангажиментите за опазване на околната среда в горите, състоянието на запазване на биологичното разнообразие на местообитанията и видовете, както и с увеличаване на привлекателността на районите от Натура 2000 или други райони с висока природна стойност, които следва да се определят в програмата.

  г) представляват инвестиции в непроизводствени дейности, свързани с постигане на агро-екологичните ангажименти и ангажиментите за опазване на околната среда в горите, състоянието на запазване на биологичното разнообразие на местообитанията и видовете и с устойчивото управление на ловните и генетичните ресурси, както и с увеличаване на привлекателността на районите от Натура 2000 или други райони с висока природна стойност, които следва да се определят в програмата.

  2. Подпомагането по параграф 1, буква а) се предоставя на земеделски стопанства. В случай на инвестиции за подпомагане преструктурирането на стопанствата право на помощ имат само стопанства, които не превишават определен мащаб и следва да бъдат определени в програмата от държавите-членки въз основа на SWOT-анализ, направен по отношение на приоритета на ЕС за развитие на селските райони „повишаване на конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност и на жизнеспособността на стопанствата“.

  2. Подпомагането по параграф 1, буква а) се предоставя на земеделски стопанства или на групи производители и организации.

  3. Подпомагането по тази мярка е ограничено до максималните размери на помощта, установени в приложение I. Тези максимални размери могат да се увеличат за млади селскостопански производители, колективни инвестиции и интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка, инвестиции в райони със значителни природни ограничения съгласно член 33, параграф 3 и дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост в съответствие с размерите на помощта, определени в приложение I. Максималният размер на комбинираната помощ обаче не може да превишава 90 %.

  3. Подпомагането по тази мярка е ограничено до максималните размери на помощта, установени в приложение I. Тези максимални размери могат да се увеличат за млади селскостопански производители за проекти за сътрудничество между малки селскостопански производители с цел подобряване на устойчивата производителност на техните стопанства и за да бъдат насърчавани да търсят алтернативни източници на приходи, включително разнообразяване на преработването; за селскостопански производители, които инвестират в агроекологични системи за производство; за колективни инвестиции и интегрирани проекти, които включват подпомагане в рамките на повече от една мярка; за инвестиции в райони със значителни природни ограничения съгласно член 33, параграф 3 и за дейности, подпомагани по линия на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост в съответствие с размерите на помощта, определени в приложение I. Максималният размер на комбинираната помощ обаче не може да превишава 90 %.

  4. Параграф 3 не се прилага за инвестициите в непроизводствени дейности, посочени в параграф 1, буква г).

  4. Параграф 3 не се прилага за инвестициите в непроизводствени дейности, посочени в параграф 1, буква г).

   

  4a. Може да се предостави подпомагане по отношение на инвестиции, направени от селскостопанските производители за спазване на нововъведени стандарти на Съюза в областта на опазването на околната среда, общественото здраве, здравето на животните и растенията, хуманното отношение към животните и професионалната безопасност, приети след влизане в сила на настоящия регламент.

  Or. en

   

  Изменение  59

  Предложение за регламент

  Член 19 – параграф 1 – буква а)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) инвестициите в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия и катастрофични събития;

  a) инвестициите в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни условия на околната среда и катастрофични събития;

  Or. en

   

  Изменение  60

  Предложение за регламент

  Член 19 – параграф 1 – буква б)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) инвестиции за възстановяване потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, разрушени от природни бедствия и катастрофични събития.

  б) инвестиции за възстановяване потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, разрушени от природни бедствия, неблагоприятни условия на околната среда и катастрофични събития.

  Or. en

   

  Изменение  61

  Предложение за регламент

  Член 20

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 20

  Член 20

  Развитие на стопанства и предприятия

  Развитие на стопанства и предприятия

  1. Подпомагането по тази мярка обхваща:

  1. Подпомагането по тази мярка обхваща:

  a) стартова помощ за:

  a) стартова помощ за:

  i) млади селскостопански производители;

  i) млади селскостопански производители;

  ii) неселскостопански дейности в селските райони;

  ii) неселскостопански дейности и предоставяне на селскостопански услуги в селските райони;

  iii) развитието на малки стопанства;

  iii) развитието на малки стопанства;

  б) инвестиции в неселскостопански дейности;

  б) инвестиции в неселскостопански дейности;

  в) годишно подпомагане на селскостопански производители, участващи в схемата за дребни селскостопански производители, установена в дял V от Регламент (ЕС) № DP/2012 (наричана по-долу „схема за дребни селскостопански производители“), които трайно прехвърлят стопанството си на друг селскостопански производител.

  в) еднократно подпомагане на селскостопански производители, участващи в схемата за дребни селскостопански производители, установена в дял V от Регламент (ЕС) № .../2013 [DP] (наричана по-долу „схема за дребни селскостопански производители“), които трайно прехвърлят стопанството си на друг селскостопански производител;

   

  ва) подпомагане за селскостопански производители, които трайно прехвърлят стопанството си на друг селскостопански производител, с цел създаване на жизнеспособни стопански единици.

  2. Подпомагането по параграф 1, буква а), точка i) се предоставя на млади селскостопански производители.

  2. Подпомагането по параграф 1, буква а), точка i) се предоставя на млади селскостопански производители.

  Подпомагането по параграф 1, буква a), точка ii) се предоставя на селскостопански производители или членове на земеделското стопанство, които стартират неселскостопански дейности, и на микро- и малки предприятия в селските райони, извършващи неселскостопански дейности.

  Подпомагането по параграф 1, буква a), точка ii) се предоставя на селскостопански производители или членове на земеделското стопанство, които стартират неселскостопански дейности, и на микро- и малки предприятия в селските райони, извършващи неселскостопански дейности, включително туризъм.

  Подпомагането по параграф 1, буква a), точка iii) се предоставя на малки стопанства, определени от държавите-членки.

  Подпомагането по параграф 1, буква a), точка iii) се предоставя на малки стопанства, определени от държавите-членки.

  Подпомагането по параграф 1, буква б) се предоставя на микро- и малки предприятия в селските райони, извършващи неселскостопански дейности, и на селскостопански производители или членове на земеделското стопанство.

  Подпомагането по параграф 1, буква б) се предоставя на микро- и малки предприятия в селските райони, извършващи неселскостопански дейности, и на селскостопански производители или членове на земеделското стопанство.

  Подпомагането по параграф 1, буква в) се предоставя на селскостопански производители, участващи в схемата за дребни селскостопански производители в момента на внасянето на заявленията им за подпомагане за поне една година, ако са се задължили да прехвърлят цялото си стопанство и съответните права за плащане на друг селскостопански производител. Подпомагането се изплаща от датата на прехвърлянето до 31 декември 2020 г.

  Подпомагането по параграф 1, буква в) се предоставя на селскостопански производители, участващи в схемата за дребни селскостопански производители в момента на внасянето на заявленията им за подпомагане за поне една година, ако са се задължили да прехвърлят цялото си стопанство и съответните права за плащане на друг селскостопански производител. Подпомагането се изчислява от датата на прехвърлянето до 31 декември 2020 г.

   

  Подпомагането по параграф 1, буква вa) се предоставя на земеделски производители, при условие че те:

   

  a) са извършвали селскостопанска дейност в продължение на поне 10 години;

   

  б) прехвърлят трайно цялото си стопанство и съответните права на плащане на друг земеделски производител и

   

  в) прекратяват окончателно всякаква селскостопанска дейност с търговски характер.

   

  Държавите членки определят допълнителни критерии за жизнеспособността на стопанските единици, които могат да бъдат подпомагани съгласно параграф 1, буква ва).

   

  2a. Когато се предоставя подпомагане съгласно параграф 1, буква а), точка ii) и буква б), може да се даде приоритет на неселскостопански дейности, свързани със селското и горското стопанство, както и на дейности, развивани от местни партньорства, водени от общността.

  3. Като член на земеделско стопанство може да се разглежда всяко физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица, независимо от статута на групата и нейните членове по силата на националното законодателство, с изключение на селскостопански работници. Когато юридическо лице или група от юридически лица се счита за член на земеделското стопанство, този член трябва да упражнява селскостопанска дейност в земеделското стопанство към момента на подаване на заявлението за подпомагане.

  3. Като член на земеделско стопанство може да се разглежда всяко физическо или юридическо лице или група физически или юридически лица, независимо от статута на групата и нейните членове по силата на националното законодателство, с изключение на селскостопански работници. Когато юридическо лице или група от юридически лица се счита за член на земеделското стопанство, този член трябва да упражнява селскостопанска дейност в земеделското стопанство към момента на подаване на заявлението за подпомагане.

  4. Подпомагането по параграф 1, буква a) се предоставя само при представянето на бизнес план. Изпълнението на този бизнес план трябва да започне в срок от шест месеца от датата на решението за отпускане на помощта.

  4. Подпомагането по параграф 1, буква a) се предоставя само при представянето на бизнес план. Изпълнението на този бизнес план трябва да започне в срок от шест месеца от датата на решението за отпускане на помощта.

  Държавите-членки определят горни и долни прагове за разрешаване на достъп до подпомагане на земеделските стопанства респективно съгласно параграф 1, буква a), точка i) и параграф 1, буква a), точка iii). Долният праг за подпомагане по параграф 1, буква a), точка i) е значително по-нисък от горния праг за подпомагане по параграф 1, буква a), точка iii). Подпомагането обаче се ограничава до стопанства, отговарящи на определението за микро- и малки предприятия.

  Държавите-членки определят горни и долни прагове за разрешаване на достъп до подпомагане на земеделските стопанства респективно съгласно параграф 1, буква a), точка i) и параграф 1, буква a), точка iii). Долният праг за подпомагане по параграф 1, буква a), точка i) е значително по-нисък от горния праг за подпомагане по параграф 1, буква a), точка iii). Подпомагането обаче се ограничава до стопанства, отговарящи на определението за микро- и малки предприятия.

   

  Подпомагането по параграф 1, буква а), точка i) също може да бъде насочено към наемане на земя за млади селскостопански производители под формата на банкова гаранция за договори за наем на земя и помощ за лихви.

  5. Подпомагането по параграф 1, буква a) е под формата на плащане с фиксиран размер, което може да се изплати на най-малко две вноски през максимален период от пет години. Плащанията могат да бъдат намаляващи. В съответствие с параграф 1, буква a), точки i) и ii) плащането на последната вноска се извършва само при коректно изпълнение на бизнес плана.

  5. Подпомагането по параграф 1, буква a) е под формата на плащане с фиксиран размер, което може да се изплати на най-малко две вноски през максимален период от пет години. Плащанията могат да бъдат намаляващи. В съответствие с параграф 1, буква a), точки i) и ii) плащането на последната вноска се извършва само при коректно изпълнение на бизнес плана.

  6. Максималната сума на подпомагането по параграф 1, буква а) е установена в приложение I. Държавите-членки определят сумата на подпомагането по параграф 1, буква a), точки i) и ii), като отчитат и социално-икономическата ситуация в програмния район.

  6. Максималната сума на подпомагането по параграф 1, буква а) е установена в приложение I. Държавите-членки определят сумата на подпомагането по параграф 1, буква a), точки i) и ii), като отчитат и социално-икономическата ситуация в програмния район.

  7. Подпомагането по параграф 1, буква в) се равнява на 120 % от годишното плащане, което бенефициерът е получавал по схемата за дребни селскостопански производители.

  7. Подпомагането по параграф 1, буква в) се равнява на 120% от годишното плащане, което бенефициерът е получавал по схемата за дребни селскостопански производители, изчислено за периода от датата на прехвърлянето до 31 декември 2020 г. Съответната сума се изплаща под формата на еднократно плащане.

   

  7a. Подпомагането по параграф 1, буква ва) се предоставя под формата еднократно плащане в размер до максималната сума, определена в приложение І.

  8. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно минималното съдържание на бизнес плановете и критериите, които ще се използват от държавите-членки за определяне на праговете, посочени в параграф 4.

  8. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно минималното съдържание на бизнес плановете и критериите, които ще се използват от държавите-членки за определяне на праговете, посочени в параграф 4.

  Or. en

   

  Изменение  62

  Предложение за регламент

  Член 21

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 21

  Член 21

  Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

  Основни услуги и обновяване на селата в селските райони

  1. Подпомагането по тази мярка обхваща по-специално:

  1. Подпомагането по тази мярка обхваща по-специално:

  a) изготвяне и актуализиране на планове за развитие на общините в селските райони и на техните основни услуги и на планове за защита и управление, отнасящи се до области от Натура 2000 и други райони с висока природна стойност;

  a) изготвяне и актуализиране на планове за развитие на общините в селските райони и на техните основни услуги и на планове за защита и управление, отнасящи се до области от Натура 2000 и други райони с висока природна стойност;

  б) инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове дребна по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници;

  б) инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове дребна по мащаби инфраструктура, включително в развитието и разширяването на местния маркетинг и агротуризма; и инвестиции в енергия от възобновяеми източници, енергоспестяващи системи и системи за управление на отпадъците;

  в) широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство;

  в) широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство;

  г) инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението на селските райони, включително за дейности за отдих и културни дейности, и в съответната инфраструктура;

  г) инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на основни услуги на местно равнище за населението на селските райони, включително за дейности за отдих и културни дейности, и в съответната инфраструктура;

  д) инвестиции от публични органи в инфраструктура за отдих, туристическа информация и обозначаване на туристически обекти;

  д) инвестиции за обществена полза в инфраструктура за отдих, туристическа информация, дребномащабна туристическа инфраструктура, маркетинг на услуги за селски туризъм и обозначаване на туристически обекти;

  е) проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата и селския ландшафт, включително съответните социално-икономически аспекти;

  е) проучвания и инвестиции, свързани с поддръжка, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата и селския ландшафт, включително съответните социално-икономически аспекти;

  ж) инвестиции, чиято цел е преместването на дейности и преустройването на сгради или други съоръжения, разположени в близост до населени места от селски тип, с оглед подобряване на качеството на живот или повишаване на екологичната ефективност на населеното място.

  ж) инвестиции, чиято цел е преместването на дейности и преустройването на сгради или други съоръжения, разположени в близост до населени места от селски тип, с оглед подобряване на качеството на живот или повишаване на екологичната ефективност на населеното място.

   

  Приоритет може да се дава на инвестиции във водени от общността инициативи за местно развитие и инвестиционни проекти, които са собственост на общността и под контрола на общността.

  2. Подпомагането по тази мярка се отнася единствено до дребна по мащаби инфраструктура съгласно определеното в програмата от всяка държава-членка. Програмите за развитие на селските райони обаче могат да предвиждат специфични дерогации от това правило за инвестиции в широколентова инфраструктура и енергия от възобновяеми източници. В този случай се предвиждат ясни критерии за осигуряване на взаимно допълване с помощта в рамките на други инструменти на ЕС.

  2. Подпомагането по тази мярка се отнася единствено до дребна по мащаби инфраструктура съгласно определеното в програмата от всяка държава-членка. Програмите за развитие на селските райони обаче могат да предвиждат специфични дерогации от това правило за инвестиции в широколентова инфраструктура и енергия от възобновяеми източници. В този случай се предвиждат ясни критерии за осигуряване на взаимно допълване с помощта в рамките на други инструменти на ЕС.

  3. Инвестициите по параграф 1 са допустими за подпомагане, когато съответните дейности се изпълняват в съответствие с плановете за развитие на общините в селските райони и на техните основни услуги, когато са налице такива планове, а ако съществува стратегия за местно развитие, са съгласувани и с нея.

  3. Инвестициите по параграф 1 са допустими за подпомагане, когато съответните дейности се изпълняват в съответствие с плановете за развитие на общините в селските райони и на техните основни услуги, когато са налице такива планове, а ако съществува стратегия за местно развитие, са съгласувани и с нея.

  4. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно определянето на видовете инфраструктура за енергия от възобновяеми източници, които са допустими за подпомагане по настоящата мярка.

  4. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно определянето на видовете инфраструктура за енергия от възобновяеми източници, които са допустими за подпомагане по настоящата мярка.

  Or. en

   

  Изменение  63

  Предложение за регламент

  Член 22

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 22

  Член 22

  Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите

  Инвестиции в устойчиво развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите

  1. Подпомагането по тази мярка се отнася до:

  1. Подпомагането по тази мярка се отнася до:

  a) залесяване и създаване на гористи местности;

  a) залесяване и създаване на гористи местности;

  б) създаване на агро-лесовъдни системи;

  б) създаване на агро-лесовъдни системи;

  в) превенция и възстановяване на вредите върху горите от горски пожари и природни бедствия, включително нашествие от вредители и поява на болест, катастрофични събития и заплахи, свързани с климата;

  в) превенция и възстановяване на вредите върху горите от горски пожари и природни бедствия, включително нашествие от вредители и поява на болест, катастрофични събития и заплахи, свързани с климата;

  г) инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност, както и на потенциала за смекчаване на последиците от изменението на климата на горските екосистеми;

  г) инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност, както и на потенциала за смекчаване на последиците от изменението на климата на горските екосистеми;

  д) инвестиции в нови технологии за лесовъдство и в преработката и търговията на горски продукти.

  д) инвестиции в подобрени технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти.

  2. Ограниченията на собствеността върху гори, установени в членове 36—40, не се прилагат към тропичните и субтропичните гори и към залесените площи на териториите на Азорските острови, островите Мадейра, Канарските острови, малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93 на Съвета, и към френските отвъдморски департаменти.

  2. Ограниченията на собствеността върху гори, установени в членове 23—27, не се прилагат към тропичните и субтропичните гори и към залесените площи на териториите на Азорските острови, островите Мадейра, Канарските острови, малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93 на Съвета от 19 юли 1993 г. относно въвеждане на специфични мерки за малките острови в Егейско море относно някои селскостопански продукти, и към френските отвъдморски департаменти.

  За стопанства над определен размер, който държавите членки определят в програмата, подпомагане се предоставя само при представянето на план за управление на горите или на еквивалентен инструмент в съответствие с устойчивото управление на горите както е определен от министерската конференция за защита на горите в Европа от 1993 г. (наричан по-надолу „устойчиво управление на горите“).

  За стопанства над определен размер, който държавите членки определят в програмата, подпомагане се предоставя само при представянето на относимата информация от план за управление на горите или на еквивалентен инструмент в съответствие с устойчивото управление на горите, както е определен от министерската конференция за опазване на горите в Европа от 1993 г. (наричан по-надолу „устойчиво управление на горите“).

  3. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно условията за установяване на настъпването на природно бедствие, нашествие от вредители или поява на болест и определянето на допустимите видове превантивни действия.

  3. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно условията за установяване на настъпването на природно бедствие, нашествие от вредители или поява на болест и определянето на допустимите видове превантивни действия.

  Or. en

   

  Изменение  64

  Предложение за регламент

  Член 23

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 23

  Член 23

  Залесяване и създаване на гористи местности

  Залесяване и създаване на гористи местности

  1. Подпомагането по член 22, параграф 1, буква a) се предоставя на частни собственици на земи и арендатори, общини и техни сдружения, и покрива разходите за установяване и за годишна премия за хектар, която да покрива разходите за поддръжка, включително ранните и късните прочиствания, за максимален период от десет години.

  1. Подпомагането по член 22, параграф 1, буква a) се предоставя на частни собственици на земи и арендатори, общини и техни сдружения, и покрива разходите за установяване и за годишна премия за хектар, която да покрива разходите за поддръжка, включително ранните и късните прочиствания, за максимален период от петнадесет години.

  2. Допустими за подпомагане са земеделски и неземеделски земи. Засадените растителни видове са пригодени към екологичните и климатичните условия на района и да изпълняват минимални екологични изисквания. Не се отпуска помощ за засаждане на нискостеблените дървесни култури с кратък цикъл на ротация, коледни елхи или бързорастящи дървета за производството на енергия. В райони, където залесяването е затруднено от тежки почвено-климатични условия, помощ може да се отпуска за засаждането на други многогодишни дървесни видове като храсти или храстовидна растителност, подходящи за местните условия.

  2. Допустими за подпомагане са земеделски и неземеделски земи. Засадените растителни видове са пригодени към екологичните и климатичните условия на района и отговарят на минимални екологични изисквания. Не се отпуска помощ за засаждане на дървесни видове с кратък цикъл на ротация, коледни елхи или бързорастящи дървета за производството на енергия. В райони, където залесяването е затруднено от тежки почвено-климатични условия, помощ може да се отпуска за засаждането на други многогодишни дървесни видове като храсти или храстовидна растителност, подходящи за местните условия. С цел избягване на отрицателното въздействие върху околната среда или биологичното разнообразие държавите членки могат да определят райони като неподходящи за залесяване.

  3. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 90 относно определянето на минимални изисквания по отношение на околната среда, посочени в параграф 2.

  3. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 90, определящи минималните изисквания по отношение на околната среда, посочени в параграф 2, които вземат предвид разнообразието на горските екосистеми в целия Съюз.

  Or. en

   

  Изменение  65

  Предложение за регламент

  Член 24

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 24

  Член 24

  Създаване на агро-лесовъдни системи

  Създаване на агро-лесовъдни системи

  1. Подпомагането по член 22, параграф 1, буква б) се предоставя на частни собственици на земи и арендатори, общини и техни сдружения, и покрива разходите за установяване и за годишна премия за хектар, която да покрива разходите за поддръжка за максимален период от три години.

  1. Подпомагането по член 22, параграф 1, буква б) се предоставя на частни собственици на земи и арендатори, общини и техни сдружения, и покрива разходите за установяване и за годишна премия за хектар, която да покрива разходите за поддръжка за максимален период от пет години.

  2. „Агро-лесовъдни системи“ означава системи за използване на земята, при които се отглеждат комбинирано дървета и екстензивни селскостопански култури на една и съща площ. Държавите-членки определят максималния брой дървета, които могат да се засаждат на хектар, като се съобразяват с местните почвено-климатични условия, горските видове и с необходимостта от осигуряване на земеделско ползване на земята.

  2. „Агро-лесовъдни системи“ означава системи за използване на земята, при които се отглеждат комбинирано дървета и екстензивни селскостопански култури на една и съща площ. Държавите членки определят минималния и максималния брой дървета, които могат да се засаждат или запазват на хектар, като се съобразяват с местните почвено-климатични и екологични условия, горските видове и с необходимостта от осигуряване на устойчиво земеделско ползване на земята.

  3. Помощите се ограничават до максималния размер, определен в приложение І.

  3. Помощите се ограничават до максималния размер, определен в приложение І.

  Or. en

   

  Изменение  66

  Предложение за регламент

  Член 25

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 25

  Член 25

  Превенция и възстановяване на вредите върху горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

  Превенция и възстановяване на вредите върху горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития

  1. Подпомагането по член 22, параграф 1, буква в) се предоставя на частни, полупублични и публични собственици на земи, общини, държавни гори и техни сдружения, и покрива разходите за:

  1. Подпомагането по член 22, параграф 1, буква в) се предоставя на частни, полупублични и публични собственици на земи, общини, държавни гори и техни сдружения, и покрива разходите за:

  a) изграждане на защитна инфраструктура. В случай на противопожарни просеки помощта може да покрива също участие за финансиране на разходите за поддръжка. Не се предоставя подпомагане за свързани селскостопански дейности в райони, обхванати от агроекологични ангажименти;

  a) изграждане на защитна инфраструктура. В случай на противопожарни просеки помощта може да покрива също участие за финансиране на разходите за поддръжка. Не се предоставя подпомагане за свързани селскостопански дейности в райони, обхванати от агроекологични ангажименти. Подпомагане може да се предоставя на животновъди, чиито тревопасни животни предотвратяват пожари посредством пашата си.

  б) местни превантивни дейности с малък мащаб за борба с пожарите или други природни бедствия;

  б) местни превантивни дейности с малък мащаб за борба с пожарите или други природни бедствия;

  в) изграждане и усъвършенстване на средства за мониторинг на горски пожари, нашествия на вредители и поява на болести, както и за комуникационна техника;

  в) изграждане и усъвършенстване на средства за мониторинг на горски пожари, нашествия на вредители и поява на болести, както и за комуникационна техника; както и

  г) възстановяване на горския потенциал, повреден вследствие на пожари и други природни бедствия, включително вредители, болести, както и катастрофични събития и събития, свързани с изменението на климата.

  г) възстановяване на горския потенциал, повреден вследствие на пожари и други природни бедствия, включително вредители, болести, както и катастрофични събития и събития, свързани с изменението на климата.

   

  В областите, определени като високорискови, въвеждането на оборудване за предотвратяване на горски пожари е предпоставка за подпомагането.

  2. В случай на превантивни действия във връзка с вредители и болести рискът от настъпване на съответното бедствие трябва да се подкрепя от научни доказателства и да бъде признат от научни обществени организации. Когато е уместно, в програмите трябва да се предоставя списък на видовете вредители по растенията, които могат да причинят бедствия.

  2. В случай на превантивни действия във връзка с вредители и болести рискът от настъпване на съответното бедствие трябва да се подкрепя от научни доказателства и да бъде признат от научни обществени организации. Когато е уместно, в програмите трябва да се предоставя списък на видовете вредители по растенията, които могат да причинят бедствия.

  Дейностите, допустими за подпомагане, са съгласувани с въведения от държавите членки план за опазване на горите. За стопанства над определен размер, който държавите членки определят в програмата, подпомагане се предоставя само при представянето на план за управление на горите с подробно формулирани превантивни цели.

  Дейностите, допустими за подпомагане, са съгласувани с въведения от държавите членки план за опазване на горите. За стопанства над определен размер, който държавите членки определят в програмата, подпомагане се предоставя само при представянето на план за управление на горите с подробно формулирани превантивни цели.

  Горските райони, класифицирани като райони със среден или висок риск от пожари според плана за опазване на горите, установен от държавите-членки, са допустими за помощ, свързана с предотвратяване на горски пожари. Горските райони, класифицирани като райони със среден или висок риск от пожари според плана за опазване на горите, установен от държавите-членки, са допустими за помощ, свързана с предотвратяване на горски пожари.

  Горските райони, класифицирани като райони със среден или висок риск от пожари според плана за опазване на горите, установен от държавите-членки, са допустими за помощ, свързана с предотвратяване на горски пожари. Горските райони, класифицирани като райони със среден или висок риск от пожари според плана за опазване на горите, установен от държавите-членки, са допустими за помощ, свързана с предотвратяване на горски пожари.

  3. Подпомагането по параграф 1, буква г) се предоставя при условие, че компетентните публични органи на държавите-членки официално признаят настъпването на природно бедствие и причиняването на разрушения в размер най-малко на 30 % на съответния горски потенциал вследствие на настъпването на това бедствие или на мерките, приети в съответствие с Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране или ограничаване на болест по растенията или нашествие на вредители. Тези проценти се определят въз основа или на средния наличен горски потенциал през тригодишния период, който непосредствено предхожда бедствието, или на средната стойност за петгодишния период, който непосредствено предхожда бедствието, като се изключват най-високият и най-ниският показател.

  3. Подпомагането по параграф 1, буква г) се предоставя при условие, че компетентните публични органи на държавите членки официално признаят настъпването на природно бедствие и причиняването на значителни разрушения, чиито праг следва да се определи от държавите членки, на съответния горски потенциал вследствие на настъпването на това бедствие или на мерките, приети в съответствие с Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране или ограничаване на болест по растенията или нашествие на вредители. Степента на щетите се определя въз основа или на средния наличен горски потенциал през тригодишния период, който непосредствено предхожда бедствието, или на средната стойност за петгодишния период, който непосредствено предхожда бедствието, като се изключват най-високият и най-ниският показател.

  4. По тази мярка не се предоставя подпомагане за загуби на доход, дължащи се на природното бедствие.

  4. По тази мярка не се предоставя подпомагане за загуби на доход, дължащи се на природното бедствие.

  Държавите членки гарантират, че се избягва свръхкомпенсация в резултат на комбиниране на настоящата мярка с други финансови инструменти на национално равнище или на равнището на ЕС или с частни застрахователни схеми.

  Държавите членки гарантират, че се избягва свръхкомпенсация в резултат на комбиниране на настоящата мярка с други финансови инструменти на национално равнище или на равнището на ЕС или с частни застрахователни схеми.

  Or. en

   

  Изменение  67

  Предложение за регламент

  Член 27

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 27

  Член 27

  Инвестиции в нови технологии за лесовъдство и в преработката и търговията на горски продукти

  Инвестиции в подобрени технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

  1. Подпомагането по член 22, параграф 1, буква д) се предоставя на частни собственици на гори, общини и техни сдружения и на МСП за инвестиции за повишаване на потенциала на горското стопанство или свързани с преработка и търговия с добавена стойност за горските продукти. За териториите на Азорските острови, островите Мадейра, Канарските острови, малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93 и френските отвъдморски департаменти за предприятия, които не са МСП, също може да се отпускат помощи.

  1. Подпомагането по член 22, параграф 1, буква д) се предоставя на частни собственици на гори, общини и техни сдружения и на МСП за инвестиции за повишаване на потенциала на горското стопанство или свързани с преработка, мобилизирането и търговия с добавена стойност за горските продукти. За териториите на Азорските острови, островите Мадейра, Канарските острови, малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93 и френските отвъдморски департаменти за предприятия, които не са МСП, също може да се отпускат помощи.

   

  Подпомагане се предоставя само за инвестиции и технологии, които са в съответствие с Регламент (ЕC) № 995/2010 и не увреждат биологичното разнообразие или други горски екосистемни услуги.

  2. Инвестициите, свързани с подобряване на икономическата стойност на горите, се осъществяват на равнището на горското стопанство и могат да включват инвестиции за оборудване и практики за прибиране на реколтата, щадящи почвата и ресурсите.

  2. Инвестициите, свързани с подобряване на икономическата стойност на горите, се осъществяват на равнището на горското стопанство и могат да включват инвестиции за оборудване и практики за прибиране на реколтата, щадящи почвата и ресурсите.

  3. Инвестициите, свързани с използването на дървесина като суровина или като източник за производство на енергия, се ограничават до всички стопански дейности, предхождащи промишлената преработка.

  3. Инвестициите, свързани с използването на дървесина като суровина или като източник за производство на енергия, се ограничават до всички стопански дейности, предхождащи промишлената преработка.

  4. Подкрепата се ограничава до максималните размери, определени в приложение І.

  4. Подкрепата се ограничава до максималните размери, определени в приложение І.

  Or. en

   

  Изменение  68

  Предложение за регламент

  Член 28

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 28

  Член 28

  Създаване на групи на производителите

  Създаване на групи и организации на производители

  1. Подпомагането по тази мярка се отпуска с оглед улесняване на учредяването на групи на производителите в сектора на селското и горското стопанство с цел:

  1. Подпомагането по тази мярка се отпуска с оглед улесняване на учредяването и развитието на групи и организации на производителите в сектора на селското и горското стопанство с цел:

  a) адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на производители, които са членове на такива групи;

  a) адаптиране към пазарните изисквания на продукцията и производството на производители, които са членове на такива групи;

  б) съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажби и доставки за купувачи на едро;

  б) съвместно пускане на стоки на пазара, включително подготовка за продажби, централизация на продажби и доставки за купувачи на едро;

  в) установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибирането на реколтата и наличностите; както и

  в) установяване на общи правила за информация за продукцията, в частност за прибирането на реколтата и наличностите; както и

  г) други дейности, които могат да се осъществяват от групи на производителите, като изграждане на умения и организация за стопанска и търговска дейност и улесняване на иновационните процеси.

  г) други дейности, които могат да се осъществяват от групи на производителите, като изграждане на умения и организация за стопанска и търговска дейност и улесняване на иновационните процеси.

  2. Подкрепата се отпуска на групи на производителите, които са официално признати от компетентните органи на държавите-членки, въз основа на бизнес план. Тя е ограничена до групи производители, които отговарят на определението за МСП.

  2. Подкрепата се отпуска на групи на производителите, които са официално признати от компетентните органи на държавите-членки, въз основа на бизнес план. Приоритет може да се дава на групи производители на висококачествени продукти в обхвата на член 17, както и на микропредприятия. Не се предоставя подпомагане на групи производители, които не отговарят на критериите в определението за МСП.

  Държавите-членки проверяват дали целите на бизнес плана са изпълнени в срок от пет години след признаване на групата производители.

  Държавите-членки проверяват дали целите на бизнес плана са изпълнени в срок от пет години след признаване на групата производители.

  3. Подкрепата се изплаща като фиксирана помощ на годишни вноски за първите пет години след датата, на която групата производители е призната въз основа на своя бизнес план. Тя се изчислява на база годишната продадена продукция от групата. Държавите членки изплащат последната вноска едва след като са проверили коректното изпълнение на бизнес плана.

  3. Подкрепата се изплаща като фиксирана помощ на годишни вноски за първите пет години след датата, на която групата производители е призната въз основа на своя бизнес план. Тя се изчислява на база годишната продадена продукция от групата. Държавите членки изплащат последната вноска едва след като са проверили коректното изпълнение на бизнес плана.

  През първата година държавите членки могат да изплатят помощ на групата производители, изчислена на база средната годишна продадена продукция от нейните членовете през трите години, предхождащи включването им в групата. За групи на производителите в горския сектор подпомагането се изчислява на база средната продадена продукция от членовете на групата през последните пет години, предхождащи нейното признаване, с изключение на най-високата и на най-ниската стойност.

  През първата година държавите членки могат да изплатят помощ на групата производители, изчислена на база средната годишна продадена продукция от нейните членовете през трите години, предхождащи включването им в групата. За групи на производителите в горския сектор подпомагането се изчислява на база средната продадена продукция от членовете на групата през последните пет години, предхождащи нейното признаване, с изключение на най-високата и на най-ниската стойност.

  4. Подкрепата се ограничава до максималните проценти и суми, определени в приложение І.

  4. Подкрепата се ограничава до максималните проценти и суми, определени в приложение І.

  Or. en

   

  Изменение  69

  Предложение за регламент

  Член 29

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 29

  Член 29

  Агроекология и климат

  Агроекология и климат

  1. Държавите-членки предоставят подпомагането по тази мярка в рамките на техните територии, съобразно техните специфични национални, регионални или местни нужди и приоритети. Включването на тази мярка в програмите за развитие на селските райони е задължително.

  1. Държавите-членки предоставят подпомагането по тази мярка в рамките на техните територии, съобразно техните специфични национални, регионални или местни нужди и приоритети. Включването на тази мярка в програмите за развитие на селските райони е задължително.

  2. Плащанията за агроекология и климат се отпускат на селскостопански производители, групи селскостопански производители или групи селскостопански производители и други управители на земи, които доброволно се задължават да извършват дейности, състоящи се от един или повече ангажименти за агроекология и климат по отношение на земеделска земя. Когато са надлежно обосновани за постигане на екологичните цели, плащания за агроекология и климат може да се отпускат и на други управители на земи или групи от други управители на земи.

  2. Плащанията за агроекология и климат се отпускат на селскостопански производители и групи селскостопански производители, които доброволно се задължават да извършват дейности, състоящи се от един или повече ангажименти за агроекология и климат по отношение на земеделска земя или земя, подходяща за земеделие, или които са инвестирали в мерки за приспособяване към изменението на климата.

  3. Плащанията за агроекология и климат покриват само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно глава I на дял VI от Регламент (ЕС) № HR/2012 и други приложими задължения съгласно глава 2 на дял III от Регламент (ЕС) № DP/2012, приложимите минимални изисквания за употреба на торове и препарати за растителна защита и други приложими задължителни изисквания, установени от националното законодателство. Всички упоменати задължителни изисквания се установяват в програмите.

  3. Плащанията за агроекология и климат покриват само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно глава I на дял VI от Регламент (ЕС) № .../2013 [HR], приложимите минимални изисквания за употреба на торове и препарати за растителна защита и други приложими задължителни изисквания, установени от националното право. Всички упоменати задължителни изисквания се установяват в програмите.

  4. Държавите-членки се стремят да обезпечат лицата, които се задължават да извършват дейности по тази мярка, с необходимите знания и информация за тяхното изпълнение, в това число чрез експертни консултации във връзка с ангажиментите и/или чрез поставянето на подпомагането по тази мярка в зависимост от съответно обучение.

  4. Държавите-членки се стремят да обезпечат лицата, които се задължават да извършват дейности по тази мярка, с необходимите знания и информация за тяхното изпълнение, в това число чрез експертни консултации във връзка с ангажиментите и/или чрез поставянето на подпомагането по тази мярка в зависимост от съответно обучение.

  5. Задълженията по тази мярка се поемат за период между пет и седем години. При все това държавите-членки могат да определят в своите програми за развитие на селските райони по-дълъг период за определени видове ангажименти, включително чрез предвиждане на едногодишно удължаване след изтичане на първоначалния период, когато това е необходимо с оглед постигането или запазването на търсените ползи за околната среда.

  5. Задълженията по тази мярка се поемат за период между пет и седем години. При все това държавите членки могат да определят в своите програми за развитие на селските райони по-дълъг или по-кратък период за определени видове задължения, включително чрез предвиждане на едногодишно удължаване след изтичане на първоначалния период, когато това е необходимо с оглед постигането или запазването на търсените ползи за околната среда.

  6. Плащанията се отпускат годишно и покриват изцяло или частично размера на допълнителните разходи и пропуснатите доходи на бенефициерите, произтичащи от поетите задължения. При необходимост те могат да покриват и разходи по транзакции на стойност до 20 % от платимата премия за ангажименти за агроекология и климат. Когато задълженията се поемат от групи селскостопански производители, максималното равнище е 30 %.

  6. Плащанията се отпускат годишно и покриват изцяло или частично размера на допълнителните разходи и пропуснатите доходи на бенефициерите, произтичащи от поетите задължения. Такива плащания се правят в случаите, когато се запазват съществуващи екологосъобразни практики. При необходимост плащанията могат да покриват и разходи по транзакции и включват компонент на стимулиране на стойност до 20 % от платимата премия за ангажименти за агроекология и климат. Когато задълженията са обхванати от колективно действие, максималното равнище е 30 %.

   

  Допълнителните разходи и пропуснатите доходи се установяват във връзка с практиките, считани за по-малко екологосъобразни. Това са тези практики, чието провеждане публичните органи биха очаквали за цялата въпросна площ, ако не е имало плащания.

   

  Подкрепа от ЕЗФРСР може да се използва за мерки, които попадат в обхвата на Глава 2 от Дял III от Регламент (ЕС) № .../2013 [DP].

  7. Когато това е необходимо с оглед осигуряване на ефикасното прилагане на мярката, държавите-членки могат да използват процедурата за подбор на бенефициери по член 49, параграф 3.

  7. Когато това е необходимо с оглед осигуряване на ефикасното прилагане на мярката, държавите-членки могат да използват процедурата за подбор на бенефициери по член 49, параграф 3.

  8. Подкрепата се ограничава до максималните суми, определени в приложение І.

  8. Подкрепата се ограничава до максималните суми, определени в приложение І.

  Подкрепа по тази мярка не се предоставя за ангажименти, които попадат в обхвата на мярката за биологично земеделие.

  Подкрепа по тази мярка не се предоставя за ангажименти, които попадат в обхвата на мярката за биологично земеделие.

  9. Могат да се отпускат помощи за опазване на генетичните ресурси в земеделието за дейности, които не са обхванати от разпоредбите по параграфи 1—8.

  9. Могат да се отпускат помощи за опазване и устойчива употреба на генетичните ресурси в земеделието за дейности, които не са обхванати от разпоредбите по параграфи 1—8.

  10. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно едногодишното удължаване на срока на ангажиментите след изтичане на първоначалния период на дейността, условията, приложими към ангажиментите за преминаване към екстензивно животновъдство или за промяна в осъществяването на животновъдната дейност, за ограничаване употребата на торове, препарати за растителна защита или други материали за третиране, за отглеждане на местни породи, които са заплашени от изчезване в животновъдството или за запазване на генетичните растителни ресурси, както и относно определяне на допустимите дейности по параграф 9.

  10. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно едногодишното удължаване на срока на ангажиментите след изтичане на първоначалния период на дейността, условията, приложими към ангажиментите за преминаване към екстензивно животновъдство или за промяна в осъществяването на животновъдната дейност, за насочване на употребата на торове, препарати за растителна защита или други материали за третиране към устойчиво земеделие, за отглеждане на местни породи, които са заплашени от изчезване в животновъдството или за запазване на генетичните растителни ресурси, както и относно определяне на допустимите дейности по параграф 9.

  Or. en

   

  Изменение  70

  Предложение за регламент

  Член 30

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 30

  Член 30

  Биологично земеделие

  Биологично земеделие

  1. Подпомагането по тази мярка се предоставя на хектар ИЗЗ, на селскостопански производители или групи селскостопански производители, които доброволно се ангажират да преминат към или да поддържат практиките и методите за биологично земеделие, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета.

  1. Подпомагането по тази мярка се предоставя на хектар ИЗЗ, на селскостопански производители или групи селскостопански производители, които доброволно се ангажират да преминат към или да поддържат практиките и методите за биологично земеделие, определени в Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти.

  2. Подкрепа се предоставя само за онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно глава I на дял VI от Регламент (ЕС) № HR/2012, приложимите минимални изисквания за употреба на торове и препарати за растителна защита, както и други приложими задължителни изисквания, установени от националното законодателство. Всички упоменати изисквания се установяват в програмите.

  Подкрепа се предоставя само за онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно глава I на дял VI от Регламент (ЕС) № .../2013 [HR], приложимите минимални изисквания за употреба на торове и препарати за растителна защита, както и други приложими задължителни изисквания, установени от националното право. Всички упоменати изисквания се установяват в програмите.

  3. Задълженията по тази мярка се поемат за период между пет и седем години. Когато подпомагането се предоставя за поддържането на биологично земеделие, държавите-членки могат да предвидят в своите програми за развитие на селските райони едногодишно удължаване след изтичане на първоначалния период.

  3. Задълженията по тази мярка се поемат за период между пет и седем години. За насърчаване възприемането на тази мярка и след 2015 г. държавите членки могат да установят механизъм за подпомагане на селскостопанските производители чрез последваща мярка след 2020 г. Когато подпомагането се предоставя за поддържането на биологично земеделие, държавите-членки могат да предвидят в своите програми за развитие на селските райони едногодишно удължаване след изтичане на първоначалния период.

  4. Плащанията се отпускат годишно и покриват изцяло или частично размера на допълнителните разходи и пропуснатите доходи на бенефициерите, произтичащи от поетите задължения. При необходимост те могат да покриват и разходи по транзакции на стойност до 20 % от платимата премия за поети задължения. Когато задълженията се поемат от групи селскостопански производители, максималното равнище е 30 %.

  4. Плащанията се отпускат годишно и покриват изцяло или частично размера на допълнителните разходи и пропуснатите доходи на бенефициерите, произтичащи от поетите задължения. При необходимост те могат да покриват и разходи по транзакции на стойност до 20 % от платимата премия за поети задължения. Когато задълженията се поемат от групи селскостопански производители или от групи от други управители на земи, максималното равнище е 30 %.

  5. Подкрепата се ограничава до максималните суми, определени в приложение І.

  5. Подкрепата се ограничава до максималните суми, определени в приложение І.

   

  5a. В програмите си за развитие на селските райони държавите членки посочват начина, по който тази мярка може да се комбинира с други, и по-специално с мерките, определени в членове 17, 18, 28, 29 и 31—36, с цел разширяване на биологичното земеделие и постигане на екологичните и икономическите цели на селските райони.

  Or. en

   

  Изменение  71

  Предложение за регламент

  Член 31

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 31

  Член 31

  Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите

  Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите

  1. Подкрепата, предвидена в тази мярка, се отпуска годишно и за хектар използвана земеделска земя или за хектар гора, за да компенсира бенефициерите за направените разходи и пропуснатите доходи, произтичащи от неблагоприятните условия във въпросните райони, свързани с изпълнението на Директиви 92/43/EИО, 2009/147/EО и 2000/60/EО.

  1. Подкрепата, предвидена в тази мярка, се отпуска годишно и за хектар използвана земеделска земя или за хектар гора, за да компенсира бенефициерите за направените разходи и пропуснатите доходи, произтичащи от неблагоприятните условия във въпросните райони, свързани с изпълнението на Директива 92/43/EИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна1, Директива 2009/147/EC на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици2 и Директива 2000/60/EC на Европейския парламент и на съвета от 23 октомври 2000 г година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите3.

   

  За изискванията с постоянен характер подкрепата може да бъде под формата на плащане на еднократна сума за хектар използвана земеделска земя или за хектар гора, която покрива пълната компенсация. В този случай изискванията се записват като сервитути за бъдещото използване на земята в националния поземлен регистър. В надлежно обосновани случаи може да бъде предоставено подпомагане въз основа на разходи на единица, различна от хектар, като например на километър воден път.

   

  Подпомагането може да обхваща материални и/или нематериални инвестиции в непроизводствени дейности, които са необходими за постигане на съответствие с изискванията, свързани с Директиви 2009/147/EО, 92/43/EИО и 2000/60/EО.

  2. Подпомагането се предоставя на селскостопански производители, частни собственици на гори и респективно на сдружения на частни собственици на гори. В надлежно обосновани случаи подпомагане може да се предостави и на други управители на земи.

  2. Подпомагането се предоставя на селскостопански производители, частни собственици на гори и респективно на сдружения на частни собственици на гори. В надлежно обосновани случаи подпомагане може да се предостави и на други управители на земи.

  3. Подкрепата за селскостопански производители във връзка с Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО се отпуска само по отношение на неблагоприятни условия, произтичащи от изискванията, които надхвърлят условията за добро селскостопанско и екологично състояние, посочени в член 94 от и в приложение II към Регламент (ЕС) № HR/2012 на Съвета.

  3. Подкрепата за селскостопански производители във връзка с Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО се отпуска само по отношение на неблагоприятни условия, произтичащи от изискванията, които надхвърлят условията за добро селскостопанско и екологично състояние, посочени в член 94 от и в приложение II към Регламент (ЕС) № HR/2012 на Съвета.

  4. Подкрепата за селскостопански производители във връзка с Директива 2000/60/ЕО се отпуска само по отношение на специфични изисквания, които:

  4. Подкрепата за селскостопански производители във връзка с Директива 2000/60/ЕО се отпуска само по отношение на специфични изисквания, които:

  a) бяха въведени с Директива 2000/60/ЕО и са в съответствие с програмите от мерки, които са част от плановете за управление на речните басейни, с цел да се постигнат набелязаните в същата директива екологични цели, и надхвърлят мерките, изисквани във връзка с прилагането на друго законодателство на ЕС в областта на защитата на водите;

  a) бяха въведени с Директива 2000/60/ЕО и са в съответствие с програмите от мерки, които са част от плановете за управление на речните басейни, с цел да се постигнат набелязаните в същата директива екологични цели, и надхвърлят мерките, изисквани във връзка с прилагането на друго право на ЕС в областта на защитата на водите;

  б) надхвърлят законоустановените изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние, предвидени в глава І на дял VI от Регламент (ЕС) № HR/2012 и задълженията, установени в глава 2 на дял III от Регламент (ЕС) № DP/2012;

  б) надхвърлят законоустановените изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние, предвидени в глава І на дял VI от Регламент (ЕС) № .../2013 [HR] и задълженията, установени в глава 2 на дял III от Регламент (ЕС) № .../2013 [DP];

  в) надхвърлят степента на защита, предвидена в законодателството на ЕС, съществуващо към момента на приемане на Директива 2000/60/ЕО, както се предвижда в член 4, параграф 9 от Директива 2000/60/ЕО; както и

  в) надхвърлят степента на защита, предвидена в правото на ЕС, съществуващо към момента на приемане на Директива 2000/60/ЕО, както се предвижда в член 4, параграф 9 от Директива 2000/60/ЕО; както и

  г) налагат съществени промени в начина на използване на земята и/или съществени ограничения в селскостопанската практика, които водят до значителна загуба на доход.

  г) налагат съществени промени в начина на използване на земята и/или съществени ограничения в селскостопанската практика, които водят до значителна загуба на доход.

  5. Изискванията, посочени в параграфи 3 и 4, се установяват в програмите.

  5. Изискванията, посочени в параграфи 3 и 4, се установяват в програмите.

  6. Следните области отговарят на условията за финансово подпомагане:

  6. Следните области отговарят на условията за финансово подпомагане:

  a) селскостопанските и горските райони по Натура 2000, определени по реда на Директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;

  a) селскостопанските и горските райони по Натура 2000, определени по реда на Директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО;

  б) други определени защитени природни зони с екологични ограничения по отношение на селското стопанство или горите, които допринасят за прилагане на член 10 от Директива 92/43/ЕИО. За всяка програма за развитие на селските райони тези зони не следва да надхвърлят 5 % от районите, определени по Натура 2000, които попадат в нейния териториален обхват;

  б) други определени защитени природни зони с екологични ограничения по отношение на селското стопанство или горите, които допринасят за подобряване на популациите на видове, съгласно приложение IV към Директива 92/43/ЕИО, за прилагане на член 10 от Директива 92/43/ЕИО и за всички видове птици, в съответствие с член 1 от Директива 2009/147/ЕО. За всяка програма за развитие на селските райони тези зони не следва да надхвърлят 7 % от районите, определени по Натура 2000, които попадат в нейния териториален обхват;

  в) селскостопански райони, включени в плановете за управление на речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО.

  в) селскостопански и горски райони, включени в плановете за управление на речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО.

  7. Подкрепата се ограничава до максималните суми, определени в приложение І.

  7. Подкрепата се ограничава до максималните суми, определени в приложение І.

   

  Държавите членки могат да представят във финансовите си планове отделни бюджети за плащания за селскостопански и горски райони по Натура 2000, както и за плащания по Рамковата директива за водите.

   

  –––––––––––––––

   

  1 OВ L 206, 22.7.1992 г., стp.7.

   

  2 OВ L 20, 26.1.2010 г., стp.7.

   

  3 OВ L 327, 22.12.2000 г., стp.1.

  Or. en

   

  Изменение  72

  Предложение за регламент

  Член 32

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 32

  Член 32

  Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

  Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

  1. Плащанията за селскостопански производители в планински райони и в други райони с природни или други специфични ограничения, се отпускат годишно за хектар използвана земеделска земя, за да компенсират селскостопанските производители за направените допълнителни разходи и пропуснатите доходи, свързани с ограниченията за селскостопанско производство в съответния район.

  1. Плащанията за селскостопански производители в планински райони и в други райони с природни или други специфични ограничения, се отпускат годишно за хектар използвана земеделска земя, за да компенсират селскостопанските производители за направените допълнителни разходи и пропуснатите доходи, свързани с ограниченията за селскостопанско производство в съответния район.

  Допълнителните разходи и пропуснатите доходи се изчисляват чрез съпоставяне с райони, които не са с природни или други специфични ограничения, като се вземат предвид плащанията по реда на глава 3 на дял III от Регламент (ЕС) № DP/2012.

  Допълнителните разходи и пропуснатите доходи се изчисляват чрез съпоставяне с райони, които не са с природни или други специфични ограничения. Държавите-членки гарантират, че свръхкомпенсация в резултат на комбиниране на настоящата мярка с други финансови инструменти на национално равнище или на равнището на ЕС се избягва.

   

  При изчисляване на допълнителните разходи и пропуснати доходи държавите членки могат да направят разграничение, когато това е надлежно обосновано, за да се вземе предвид:

   

  - положението и целите за развитие, характерни за региона;

   

  - сериозността на постоянните неблагоприятни природни условия, засягащи селскостопанската дейност;

   

  - вида на производство и, по целесъобразност, на икономическата структура на стопанството.

  2. Плащанията се отпускат на селскостопански производители, които приемат да упражняват своята селскостопанска дейност в определените райони съгласно член 33.

  2. Плащанията се отпускат на селскостопански производители, които приемат да упражняват своята селскостопанска дейност в определените райони съгласно член 33.

  3. Плащанията се фиксират между минималната и максимална сума, посочени в приложение І.

  3. Плащанията се фиксират между минималната и максимална сума, посочени в приложение І.

   

  Държавите членки могат да предоставят индивидуални плащания, надвишаващи максималната сума, посочена в приложение I, когато това е надлежно обосновано и при условие че максималната сума е съобразена със средната за програмата.

  4. Държавите-членки предвиждат намаляващи плащания над прагово ниво за площ от стопанството, което се определя в програмата.

  4. Държавите-членки предвиждат намаляващи плащания над прагово ниво за площ от стопанството, което се определя в програмата.

  5. В периода между 2014 и 2017 г. държавите-членки могат да отпускат плащания по настоящата мярка на селскостопански производители в райони, които са били допустими по член 36, буква a), точка ii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 за програмния период 2007—2013 г., но вече не са допустими след определянето на новите граници, посочено в член 33, параграф 3. Тези плащания са намаляващи, като намалението започва през 2014 г. с 80 % от получените плащания през 2013 г. и завършва през 2017 г. с 20 % от тези плащания.

  5. За период от четири години държавите членки могат да отпускат плащания по настоящата мярка на селскостопански производители в райони, които са били допустими по член 36, буква a), точка ii) от Регламент (ЕО) № 1698/2005 за програмния период 2007—2013 г., но вече не са допустими след определяне на новите граници, съгласно посоченото в член 33, параграф 3. Тези плащания са намаляващи, като намалението започва през първата година с 80 % от получените плащания през програмния период 2007—2013 г. и завършва през четвъртата година с 20 % от тези плащания.

  6. В държави-членки, които не са завършили очертаването на границите, посочено в член 33, параграф 3 преди 1 януари 2014 г., параграф 5 се прилага за селскостопански производители, които получават плащания в райони, които са били допустими да получават плащания през периода 2007—2013 г. След завършване на очертаването на границите селскостопанските производители в районите, които остават допустими, получават пълния размер на плащанията по тази мярка. Селскостопанските производители в райони, които вече не са допустими, продължават да получават плащания в съответствие с параграф 5.

   

  Or. en

   

  Изменение  73

  Предложение за регламент

  Член 33

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 33

  Член 33

  Определяне на райони с природни или други специфични ограничения

  Определяне на райони с природни или други специфични ограничения

  1. Въз основа на параграфи 2, 3 и 4 държавите членки определят районите, допустими за плащанията, предвидени в член 32, в рамките на следните категории:

  1. Въз основа на параграфи 2, 3 и 4 държавите членки определят районите, допустими за плащанията, предвидени в член 32, в рамките на следните категории:

  a) планински райони;

  a) планински райони;

  б) райони, различни от планински райони със съществени природни ограничения; както и

  б) райони, различни от планински райони със съществени природни ограничения; както и

  в) други райони със специфични ограничения.

  в) други райони със специфични ограничения.

  2. С оглед да бъдат допустими за плащанията, предвидени в член 32, планинските райони се характеризират със значително ограничение на възможностите за използване на земята и осезаемо нарастване на разходите за обработка поради:

  2. С оглед да бъдат допустими за плащанията, предвидени в член 32, планинските райони се характеризират със значително ограничение на възможностите за използване на земята и осезаемо нарастване на разходите за обработка поради:

  a) наличието на много неблагоприятни климатични условия поради надморската височина, които значително скъсяват вегетационния период за растениевъдството;

  a) наличието на много неблагоприятни климатични условия поради надморската височина, които значително скъсяват вегетационния период за растениевъдството;

  б) наличието, на по-ниска надморска височина, на стръмни склонове в по-голямата част от въпросния район, поради което не може да се използва механизирана техника или пък се налага използването на твърде скъпо специално оборудване, или комбинация от тези два фактора, като затрудненията, произтичащи от всеки един, взети поотделно, са по-малки, но комбинацията от двата фактора води до еквивалентно затруднение.

  б) наличието, на по-ниска надморска височина, на стръмни склонове в по-голямата част от въпросния район, поради което не може да се използва механизирана техника или пък се налага използването на твърде скъпо специално оборудване, или комбинация от тези два фактора, като затрудненията, произтичащи от всеки един, взети поотделно, са по-малки, но комбинацията от двата фактора води до еквивалентно затруднение.

  Районите на север от 62ия паралел и някои съседни райони се считат за планински райони.

  Районите на север от 62ия паралел и някои съседни райони се считат за планински райони.

  3. С оглед да бъдат допустими за плащания по член 32 районите, различни от планински райони, се разглеждат като райони със съществени природни ограничения, ако най-малко 66 % от използваната земеделска земя отговаря на поне един от критериите, изброени в приложение II, по определената прагова стойност. Спазването на това условие се гарантира на подходящото равнище на местните административни единици (равнище LAU 2).

  3. Държавите членки определят райони, различни от планински райони, със съществени природни ограничения, като допустими за плащания по член 32. Тези райони се характеризират със съществени природни ограничения, по-специално ниска производителност на почвата или неблагоприятни климатични условия, както и от факта, че запазването на екстензивна земеделска дейност е важно за управлението на земята.

  При очертаването на районите, разглеждани по настоящия параграф, държавите-членки извършват прецизиране въз основа на обективни критерии с цел изключване на райони, в които са документирани съществени природни ограничения в съответствие с първата алинея, които обаче са преодолени чрез инвестиции или чрез стопанска дейност.

  До 31 декември 2014 г. Комисията представя законодателно предложение за задължителни биофизични критерии и съответните прагови стойности, които да се прилагат при бъдещото очертаване на границите, както и подходящи правила за прецизиране и преходни режими.

  4. Райони, различни от посочените в параграфи 2 и 3, са допустими за плащане на помощи по член 32, ако са със специфични ограничения и когато управлението на земята следва да продължи с цел запазване или подобряване на околната среда, поддържане на ландшафта и запазване на туристическия потенциал в района, или за защита на бреговата линия.

  4. Райони, различни от посочените в параграфи 2 и 3, са допустими за плащания по член 32, ако са засегнати от специфични ограничения, включително ниска гъстота на популациите, и когато управлението на земята следва да продължи с цел запазване или подобряване на околната среда, поддържане на ландшафта и запазване на туристическия потенциал в района, или за защита на бреговата линия.

  Районите със специфични ограничения обхващат земеделски площи, които са хомогенни от гледна точка на условията за опазване на природата, и тяхната обща площ не надвишава 10 % от територията на съответната държава-членка.

  Районите със специфични ограничения обхващат земеделски площи, които са хомогенни от гледна точка на условията за опазване на природата, и тяхната обща площ не надвишава 10 % от територията на съответната държава-членка.

  5. Държавите-членки прилагат към своите програми за развитие на селските райони:

  5. Държавите членки прилагат към своите програми за развитие на селските райони съществуващото или измененото определяне на граници съгласно параграфи 2, 3 и 4.

  a) съществуващото или измененото определяне на граници съгласно параграфи 2 и 4;

   

  б) новото определяне на граници на районите, посочени в параграф 3.

   

  Or. en

   

  Изменение  74

  Предложение за регламент

  Член 34 - параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Плащанията за хуманно отношение към животните покриват само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно глава І на дял VI от Регламент (ЕС) № HR/2012, и други приложими задължителни изисквания, установени от националното законодателство. Тези приложими изисквания се установяват в програмите.

  2. Плащанията за хуманно отношение към животните покриват само онези ангажименти, които надхвърлят съответните задължителни стандарти съгласно глава І на дял VI от Регламент (ЕС) № .../2013 [HR], и други приложими задължителни изисквания, установени от правото на Съюза. Тези приложими изисквания се установяват в програмите.

  Тези ангажименти се поемат за период от една година, който подлежи на подновяване.

  Тези ангажименти се поемат за период от една до седем години, който подлежи на подновяване.

  Or. en

   

  Изменение  75

  Предложение за регламент

  Член 35 – параграф 1 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Подпомагането по тази мярка се предоставя за хектар гора на горски производители, общини и техни сдружения, които доброволно се задължават да извършват дейности, състоящи се от едно или повече поети задължения за опазване на околната среда в горите. Органите, управляващи държавни гори, също може да се възползват от подпомагане, при условие че са независими от държавния бюджет.

  Подпомагането по тази мярка се предоставя за хектар гора изключително на горски производители, общини и техни сдружения, които доброволно се задължават да извършват дейности, състоящи се от едно или повече поети задължения за опазване на околната среда в горите. Органите, управляващи държавни гори, също може да се възползват от подпомагане, при условие че са независими от държавния бюджет.

  Or. en

   

  Изменение  76

  Предложение за регламент

  Член 35 – параграф 1 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За горски стопанства над определен праг, който държавите-членки определят в програмите за развитие на селските райони, подпомагане по параграф 1 се предоставя само при представянето на план за управление на горите или на еквивалентен инструмент в съответствие с устойчивото управление на горите.

  заличава се

  Or. en

  Обосновка

  Вече съществува подходяща законова разпоредба на национално равнище за прогресивното управление на дървесните масиви и горите, независимо от размера на въпросните стопанства. Изискването горските стопани да изготвят планове за управление само ще означава още повече бюрокрация.

   

  Изменение  77

  Предложение за регламент

  Член 35 - параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Плащанията покриват частично или изцяло допълнителните разходи и пропуснатите доходи на бенефициерите, произтичащи от поетите задължения. При необходимост те могат да покриват и разходи по транзакции на стойност до 20 % от платимата премия за поети задължения за опазване на околната среда в горите. Помощите се ограничават до максималната сума, определена в приложение І.

  3. Плащанията покриват частично или изцяло допълнителните разходи и пропуснатите доходи на бенефициерите, произтичащи от поетите задължения. При необходимост те могат да покриват и разходи по транзакции на стойност до 20 % от платимата премия за поети задължения за опазване на околната среда в горите. Помощите се ограничават до максималната сума, определена в приложение І. При ясно обосновани случаи подпомагането за споразумения да не се използват дървета или насаждения от дървета могат също да бъдат отпускани под формата на еднократни плащания или суми по единни ставки на проект, изчислени на базата на съответните допълнителни разходи и загуби на доход.

  Or. en

  Обосновка

  В горските екосистеми често по-добър резултат дава разработването на финансиране чрез няколко проекта, отколкото чрез основан на размерите проект. Една постоянна единна ставка от 200,--/хектар като че ли няма същата равностойност за покриване на действителните разходи, тъй като горите имат дълъг вегетативен период.

   

  Изменение  78

  Предложение за регламент

  Член 36

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 36

  Член 36

  Сътрудничество

  Сътрудничество

  1. Подпомагането по тази мярка насърчава форми на сътрудничество, в които участват най-малко два субекта, по-специално:

  1. Подпомагането по тази мярка насърчава форми на сътрудничество, в които участват най-малко два субекта, по-специално:

  a) подходи за сътрудничество между различни участници в селското стопанство и в хранителната верига на ЕС, в горския сектор и между други участници, които допринасят за постигане на целите и приоритетите на политиката за развитие на селските райони, включително междубраншовите организации;

  a) подходи за сътрудничество между различни участници в селското стопанство и в хранителната верига на ЕС, в горския сектор и между други участници, които допринасят за постигане на целите и приоритетите на политиката за развитие на селските райони, включително групите производители, кооперативите и междубраншовите организации;

  б) създаване на клъстери и мрежи;

  б) създаване на клъстери, мрежи и координиращи звена;

  в) сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, посочено в член 62.

  в) сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, посочено в член 62.

   

  ва) иновация и сътрудничество чрез оперативно сътрудничество между мрежите в Съюза и в трети държави;

  2. Сътрудничеството по параграф 1 е свързано по-специално със следното:

  2. Сътрудничеството по параграф 1 е свързано по-специално със следното:

  a) пилотни проекти;

  a) пилотни, демонстрационни и водещи проекти;

  б) разработването на нови продукти, практики, процеси и технологии в сектора на селското стопанство, храните и сектора на горското стопанство;

  б) разработването на нови продукти, практики, процеси и технологии в сектора на селското стопанство, храните и сектора на горското стопанство, включително такива за намаляване на отпадъците;

  в) сътрудничество между малки икономически оператори за организиране на съвместни работни процеси и за споделяне на оборудване и ресурси;

  в) сътрудничество между малки икономически оператори за организиране на съвместни работни процеси и за споделяне на оборудване и ресурси;

  г) хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането на логистични платформи с оглед стимулиране на късите вериги на доставки и местните пазари;

  г) хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането на логистични платформи с оглед стимулиране на късите вериги на доставки и местните и регионалните пазари;

  д) насърчаване на дейности на местно равнище, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари;

  д) насърчаване на дейности на местно равнище, свързани с развитието на късите вериги на доставки, местните и регионалните пазари и на продукти по схемите за качество;

  е) предприемане на съвместни действия с оглед смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата;

  е) предприемане на съвместни действия с оглед смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата;

  ж) колективни подходи към екологосъобразните проекти и съществуващите екологосъобразни практики;

  ж) координирани подходи към екологосъобразните проекти и съществуващите екологосъобразни практики; включително ефективно управление на водите, използване на енергия от възобновяеми източници и опазване на селскостопанския ландшафт;

  з) хоризонтално и вертикално сътрудничество сред участниците във веригата на доставки за устойчиво производство на биомаса за приложение в областта на храните, производството на енергия и промишлените процеси.

  з) хоризонтално и вертикално сътрудничество сред участниците във веригата на доставки за устойчиво производство на биомаса за приложение в областта на храните, производството на енергия и промишлените процеси.

  и) привеждане в действие, по-специално от публично-частни партньорства, различни от определените в член 28, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], на стратегии за местно развитие, насочени към един или повече от приоритети на Съюза за развитие на селските райони;

  и) привеждане в действие, по-специално от публично-частни партньорства, различни от определените в член 28, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № .../2013 [CSF], на стратегии за местно развитие, насочени към един или повече от приоритети на Съюза за развитие на селските райони;

  й) изготвяне на планове за управление на горите или еквивалентни инструменти.

  й) изготвяне на планове за управление на горите или еквивалентни инструменти.

   

  йа) развитие, включително маркетинг, на туристически услуги, отнасящи се до селския туризъм;

   

  йб) разработване на селскостопански проекти със социална насоченост.

   

  2a. При разпределяне на подпомагането приоритет може да бъде даван на сътрудничеството между организации, които включват първични производители.

  3. Подпомагането по параграф 1, буква б) се предоставя само на новосформирани клъстери и мрежи и на онези от тях, които започват нова за тях дейност.

   

  Подпомагането на дейности по параграф 2, буква б) може да се предоставя и на отделни участници, когато тази възможност е предвидена в програмата за развитие на селските райони.

  3. Подпомагането на дейности по параграф 2, буква б) може да се предоставя и на отделни участници, когато тази възможност е предвидена в програмата за развитие на селските райони.

  4. Резултатите от пилотните проекти и дейностите на отделни участници съгласно параграф 2, буква б) се разпространяват публично.

  4. Резултатите от пилотните проекти и дейностите на отделни участници съгласно параграф 2, буква б) се разпространяват публично.

  5. В обхвата на настоящата мярка допустими за подпомагане са следните разходи, свързани с формите на сътрудничество, посочени в параграф 1:

  5. В обхвата на настоящата мярка допустими за подпомагане са следните разходи, свързани с формите на сътрудничество, посочени в параграф 1:

  a) проучвания в съответния район, проучвания за техническа осъществимост и разходите за съставяне на бизнес план, план за управление на горите или еквивалентен инструмент, или стратегия за местно развитие, различна от стратегията, посочена в член 29 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012];

  a) проучвания в съответния район, проучвания за техническа осъществимост и разходите за съставяне на бизнес план, план за управление на горите или еквивалентен инструмент, или стратегия за местно развитие, различна от стратегията, посочена в член 29 от Регламент (ЕС) № .../2013 [CSF];

  б) възстановяване на съответния район с цел създаване на условия за осъществяване на колективен териториален проект. В случай на клъстери възстановяването може да е свързано и с организиране на обучение, изграждане на мрежа между членовете и набиране на нови членове;

  б) възстановяване на съответния район с цел създаване на условия за осъществяване на колективен териториален проект. В случай на клъстери възстановяването може да е свързано и с организиране на обучение, изграждане на мрежа между членовете и набиране на нови членове;

  в) текущите разходи във връзка със сътрудничеството;

  в) текущите разходи във връзка със сътрудничеството;

  г) преките разходи за конкретни проекти, свързани с изпълнението на бизнес план, стратегия за местно развитие, различна от стратегията, посочена в член 29 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012] или дейност, насочена към иновации;

  г) преките разходи за конкретни проекти, свързани с изпълнението на бизнес план, стратегия за местно развитие, различна от стратегията, посочена в член 29 от Регламент (ЕС) № .../2013 [CSF] или дейност, насочена към иновации;

  д) разходи за дейности по популяризиране.

  д) разходи за дейности по популяризиране.

  6. Когато се прилага бизнес план, план за управление на горите или еквивалентен инструмент или стратегия за развитие, държавите-членки могат да отпуснат помощта или като обща сума, която покрива разходите за сътрудничество и разходите за изпълнените проекти, или да покрият само разходите за сътрудничество и да използват средства по линия на други мерки или други фондове на ЕС за изпълнението на проекти.

  6. Когато се прилага бизнес план, план за управление на горите или еквивалентен инструмент или стратегия за развитие, държавите-членки могат да отпуснат помощта или като обща сума, която покрива разходите за сътрудничество и разходите за изпълнените проекти, или да покрият само разходите за сътрудничество и да използват средства по линия на други мерки или други фондове на ЕС за изпълнението на проекти.

  7. Сътрудничество сред участници в различни региони или държави-членки също е допустимо за подпомагане.

  7. Сътрудничество сред участници в различни региони или държави членки, както и с участници от развиващи се страни, също е допустимо за подпомагане.

  8. Подпомагането се ограничава до максимален период от седем години, освен за съвместни дейности по опазване на околната среда в надлежно обосновани случаи.

  8. Подпомагането се ограничава до максимален период от седем години, освен за съвместни дейности по опазване на околната среда в надлежно обосновани случаи.

  9. Сътрудничеството по тази мярка може да се комбинира с проекти, които се подпомагат по фондове на ЕС на същата територия, различни от ЕЗФРСР. Държавите-членки гарантират, че свръхкомпенсация в резултат на комбиниране на настоящата мярка с други финансови инструменти на национално равнище или на равнището на ЕС се избягва.

  9. Сътрудничеството по тази мярка може да се комбинира с проекти, които се подпомагат по фондове на ЕС на същата територия, различни от ЕЗФРСР. Държавите-членки гарантират, че свръхкомпенсация в резултат на комбиниране на настоящата мярка с други финансови инструменти на национално равнище или на равнището на ЕС се избягва.

  10. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно допълнителното уточняване на характеристиките на пилотните проекти, клъстерите, мрежите, късите вериги на доставки и местните пазари, които ще бъдат допустими за отпускане на помощ, както и относно условията за отпускане на помощ на видовете дейности, изброени в параграф 2.

  10. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно допълнителното уточняване на характеристиките на пилотните проекти, клъстерите, мрежите, късите вериги на доставки и местните пазари, които ще бъдат допустими за отпускане на помощ, както и относно условията за отпускане на помощ за видовете сътрудничество, изброени в параграф 2.

  Or. en

   

  Изменение  79

  Предложение за регламент

  Член 37

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 37

  Член 37

  Управление на риска

  Управление на риска

  1. Подпомагането по тази мярка обхваща:

  1. Подпомагането по тази мярка обхваща:

  a) финансови вноски, изплащани директно на селскостопанските производители, за премиите за застраховка на реколтата, животните и растенията срещу икономически загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, в случай на болести по животните или по растенията или нашествие от вредители;

  a) финансови вноски, изплащани директно на селскостопанските производители или групите селскостопански производители, за премиите за застраховка на реколтата, животните и растенията срещу икономически загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, в случай на болести по животните или по растенията или нашествие от вредители;

  б) финансови вноски във взаимоспомагателни фондове за изплащане на обезщетения на селскостопанските производители за икономически загуби, причинени от поява на болест по животните или по растенията или от екологична катастрофа;

  б) финансови вноски във взаимоспомагателни фондове за изплащане на обезщетения на селскостопанските производители за икономически загуби, причинени от поява на болест по животните или по растенията, от вредни организми, екологична катастрофа или неблагоприятни климатични събития, включително суша;

  в) инструмент за стабилизиране на доходите под формата на финансови вноски във взаимоспомагателни фондове за предоставяне на обезщетения на селскостопански производители, които търпят сериозен спад в техните доходи.

  в) инструмент за стабилизиране на доходите под формата на финансови вноски във взаимоспомагателни фондове или застраховки за предоставяне на обезщетения на селскостопански производители, които търпят сериозен спад в техните доходи, или на финансови вноски, плащани директно на селскостопанските производители за изплащане на застрахователни премии за покриване на риска от сериозен спад в доходите.

  2. За целите на параграф 1, букви б) и в), „взаимоспомагателен фонд“ означава схема, акредитирана от държава-членка съгласно националното законодателство, чиято цел е членуващите селскостопански производители да се застраховат, при която се извършват компенсаторни плащания на членуващите селскостопански производители, претърпели икономически загуби, причинени от поява на болест по животните или по растенията или от екологична катастрофа, или на селскостопански производители, които търпят сериозен спад в техните доходи.

  2. За целите на параграф 1, букви б) и в), „взаимоспомагателен фонд“ означава схема, акредитирана от държава членка съгласно националното законодателство, чиято цел е членуващите селскостопански производители да се застраховат, при която се извършват компенсаторни плащания на членуващите селскостопански производители, претърпели икономически загуби, причинени от поява на болест по животните или по растенията, от вредни организми, екологична катастрофа или неблагоприятни климатични събития, или на селскостопански производители, които търпят сериозен спад в техните доходи.

  3. Държавите-членки гарантират, че се избягва свръхкомпенсация в резултат на комбиниране на настоящата мярка с други финансови инструменти на национално равнище или на равнището на ЕС или с частни застрахователни схеми. При изчисляване равнището на доходите на селскостопанските производители ще се взема предвид и директното подпомагане на доходите, получено по линия на Европейския фонд36 за приспособяване към глобализацията (по-нататък наричан „ЕФПГ“).

  3. Държавите-членки гарантират, че се избягва свръхкомпенсация в резултат на комбиниране на настоящата мярка с други финансови инструменти на национално равнище или на равнището на ЕС или с частни застрахователни схеми.

  4. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно минималния и максималния срок на търговските заеми за взаимоспомагателни фондове, посочени в член 39, параграф 3, буква б) и член 40, параграф 4.

  4. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно минималния и максималния срок на търговските заеми за взаимоспомагателни фондове, посочени в член 39, параграф 3, буква б) и член 40, параграф 4.

   

  Комисията извършва междинен преглед по отношение на прилагането на мярката за управление на риска, след което представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Докладът е придружен, когато е целесъобразно, от съответните законодателни предложения за подобряване на прилагането на мярката за управление на риска.

  Or. en

   

  Изменение  80

  Предложение за регламент

  Член 38

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 38

  Член 38

  Застраховане на реколтата, животните и растенията

  Застраховане на реколтата, животните и растенията

  1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, буква a) се отпуска единствено за застрахователни договори, покриващи загуба, причинена от неблагоприятно климатично събитие, от болест по животните или по растенията или от нашествие на вредители, или от приемането на мярка в съответствие с Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране или ограничаване на болест или вредители по растенията, които унищожават над 30 % от средногодишната продукция на даден селскостопански производител за предшестващия тригодишен период или средния обем за три години на база предшестващия петгодишен период, като се изключват най-високият и най-ниският показател.

  1. Помощ съгласно член 37, параграф 1, буква a) се отпуска единствено за застрахователни договори, покриващи загуба, причинена от неблагоприятно климатично събитие, от болест по животните или по растенията или от нашествие на вредители, или за приемането на мярка в съответствие с Директива 2000/29/ЕО за ликвидиране или ограничаване на болест или вредители по растенията, които водят до намаляване на годишната продукция с над 30 % в сравнение със средногодишната продукция на даден селскостопански производител. Тази средна годишна продукция се изчислява като се използват показателите за предшестващия тригодишен или петгодишен период, като се изключват най-високите и най-ниските показатели или, при надлежно обосновани извънредни обстоятелства, като се използват показателите за конкретна година от предшестващите пет години.

   

  Измерването на степента на причинената загуба може да се приспособи спрямо конкретните характеристики на всеки тип продукт, като се използват:

   

  a) биологични показатели (количество на загубената биомаса) или еквиваленти показатели за загубен добив, установени на равнището на стопанствата, на местно, регионално или национално равнище; или

   

  б) свързани с времето показатели (включително количество на валежите и температурата), установени на местно, регионално или национално равнище.

  2. Настъпването на неблагоприятното климатично събитие, появата на болест по животните или по растенията или нашествието на вредителите трябва да бъде официално признато като такова от компетентен орган на съответната държава-членка.

  2. Настъпването на неблагоприятното климатично събитие, появата на болест по животните или по растенията или нашествието на вредителите трябва да бъде официално признато като такова от компетентен орган на съответната държава-членка.

  Когато е целесъобразно, държавите-членки могат предварително да установят критерии, при изпълнение на които да се счита, че официалното признаване е направено.

  Когато е целесъобразно, държавите-членки могат предварително да установят критерии, при изпълнение на които да се счита, че официалното признаване е направено.

  3. Застрахователните плащания покриват не повече от общия размер на разходите за отстраняването на загубите, посочени в член 37, параграф 1, буква а), и не изискват и не са свързани с определяне на вида или количеството на бъдещото производство.

  3. Застрахователните плащания покриват не повече от общия размер на разходите за отстраняването на загубите, посочени в член 37, параграф 1, буква а), и не изискват и не са свързани с определяне на вида или количеството на бъдещото производство.

  Държавите-членки могат да ограничат размера на премията, която отговаря на условията за помощ, като приложат подходящи тавани.

  Държавите-членки могат да ограничат размера на премията, която отговаря на условията за помощ, като приложат подходящи тавани.

  4. Помощите се ограничават до максималния размер, определен в приложение І.

  4. Помощите се ограничават до максималния размер, определен в приложение І.

  Or. en

   

  Изменение  81

  Предложение за регламент

  Член 39

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 39

  Член 39

  Взаимоспомагателни фондове за болести по животните и по растенията и за екологични катастрофи

  Взаимоспомагателни фондове за болести по животните и по растенията, за вредни организми, екологични катастрофи и за неблагоприятни климатични събития

  1. За да отговаря на условията за подпомагане, съответният взаимоспомагателен фонд:

  1. За да отговаря на условията за подпомагане, съответният взаимоспомагателен фонд:

  a) е акредитиран от компетентния орган в съответствие с националното законодателство;

  a) е акредитиран от компетентния орган в съответствие с националното законодателство;

  б) осъществява прозрачна политика по отношение на плащанията във фонда и тегленията от фонда;

  б) осъществява прозрачна политика по отношение на плащанията във фонда и тегленията от фонда;

  в) има ясни правила за определяне на отговорностите за всички възникнали задължения.

  в) има ясни правила за определяне на отговорностите за всички възникнали задължения.

  2. Държавите членки определят правилата за създаване и управление на взаимоспомагателните фондове, а именно за отпускане на компенсаторни плащания на селскостопанските производители в случай на криза или за управлението и мониторинга на спазването на тези правила.

  2. Държавите членки определят правилата за създаване и управление на взаимоспомагателните фондове, а именно за отпускане на компенсаторни плащания на селскостопанските производители в случай на криза или за управлението и мониторинга на спазването на тези правила. Държавите членки могат да решат да допълнят взаимоспомагателните фондове със застрахователни схеми.

   

  Селскостопанските производители отговарят на условията за получаване на обезщетения, само ако са взели всички необходими предпазни мерки за подобряване на устойчивостта на техните стопанства по отношение на влошаването на състоянието на околната среда, болестите по животните и растенията, вредните организми и събития, причинени от изменението на климата.

  3. Финансовите вноски, посочени в член 37, параграф 1, буква б), могат да се отнасят единствено до:

  3. Финансовите вноски, посочени в член 37, параграф 1, буква б), могат да се отнасят единствено до:

  a) административните разходи за създаване на взаимоспомагателния фонд, разпределени дегресивно за период от максимум три години,

  a) административните разходи за създаване на взаимоспомагателния фонд, разпределени дегресивно за период от максимум три години,

  б) сумите, изплатени от взаимоспомагателния фонд като финансова компенсация на селскостопанските производители. Освен това, финансовите вноски могат да се отнасят до лихвата по търговските заеми, взети от взаимоспомагателния фонд с цел изплащане на финансова компенсация на селскостопанските производители в случай на криза.

  б) сумите, изплатени от взаимоспомагателния фонд като финансова компенсация на селскостопанските производители. Освен това, финансовите вноски могат да се отнасят до лихвата по търговските заеми, взети от взаимоспомагателния фонд с цел изплащане на финансова компенсация на селскостопанските производители в случай на криза, или до застрахователните премии за полици, сключени от взаимоспомагателния фонд на пазарни цени.

  Не се внасят публични финансови средства в първоначалния базов капитал.

  Не се внасят публични финансови средства в първоначалния базов капитал.

  4. По отношение на болестите по животните финансова компенсация по член 37, параграф 1, буква б) може да се предостави само във връзка с болестите, упоменати в списъка на болести по животните, съставен от Световната организация за здравеопазване на животните, и/или в приложението към Решение 90/424/ЕИО.

  4. По отношение на болестите по животните финансова компенсация по член 37, параграф 1, буква б) може да се предостави във връзка с болестите, упоменати в списъка на болести по животните, съставен от Световната организация за здравеопазване на животните, или в приложението към Решение 90/424/ЕИО, както и по отношение на болестите по пчелите.

  5. Помощите се ограничават до максималния размер, определен в приложение І.

  5. Помощите се ограничават до максималния размер, определен в приложение І.

  Държавите членки могат да ограничат разходите, които отговарят на условията за финансова помощ, като приложат:

  Държавите членки могат да ограничат разходите, които отговарят на условията за финансова помощ, като приложат:

  a) тавани за всеки фонд,

  a) тавани за всеки фонд,

  б) подходящи единични тавани.

  б) подходящи единични тавани.

  Or. en

   

  Изменение  82

  Предложение за регламент

  Член 40

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 40

  Член 40

  Инструмент за стабилизиране на доходите

  Инструмент за стабилизиране на доходите

  1. Подпомагането по член 37, параграф 1, буква в) може да се отпуска при условие че спадът в доходите надхвърля 30 % от средногодишния доход на отделния селскостопански производител за предшестващия тригодишен период или усреднената сума за три години на база предшестващия петгодишен период, като се изключват най-високият и най-ниският показател. За целите на член 37, параграф 1, буква в) под доход се разбира сумата на приходите, които селскостопанският производител получава от пазара, включително всички форми на публично подпомагане, намалена с разходите за производствени ресурси. Плащанията за селскостопански производители от взаимоспомагателни фондове не компенсират повече от 70 % от загубата на доходи.

  1. Подпомагането по член 37, параграф 1, буква в) може да се отпуска при условие че спадът в доходите надхвърля 30 % от средногодишния доход на отделния селскостопански производител за предшестващия тригодишен период или усреднената сума за три години на база предшестващия петгодишен период, като се изключват най-високият и най-ниският показател. За целите на член 37, параграф 1, буква в) под доход се разбира сумата на приходите, които селскостопанският производител получава от пазара, включително всички форми на публично подпомагане, намалена с разходите за производствени ресурси. Плащанията за селскостопански производители от взаимоспомагателни фондове или от застраховки не компенсират повече от 70 % от загубата на доходи.

  2. За да отговаря на условията за подпомагане, съответният взаимоспомагателен фонд:

  2. За да отговаря на условията за подпомагане, съответният взаимоспомагателен фонд:

  a) е акредитиран от компетентния орган в съответствие с националното законодателство;

  a) е акредитиран от компетентния орган в съответствие с националното законодателство;

  б) осъществява прозрачна политика по отношение на плащанията във фонда и тегленията от фонда;

  б) осъществява прозрачна политика по отношение на плащанията във фонда и тегленията от фонда;

  в) има ясни правила за определяне на отговорностите за всички възникнали задължения.

  в) има ясни правила за определяне на отговорностите за всички възникнали задължения.

  3. Държавите членки определят правилата за създаване и управление на взаимоспомагателните фондове, а именно за отпускане на компенсаторни плащания на селскостопанските производители в случай на криза или за управлението и мониторинга на спазването на тези правила.

  3. Държавите членки определят правилата за създаване и управление на взаимоспомагателните фондове, а именно за отпускане на компенсаторни плащания на селскостопанските производители в случай на криза или за управлението и мониторинга на спазването на тези правила.

  4. Финансовите вноски, посочени в член 37, параграф 1, буква в) могат да се отнасят единствено до сумите, изплащани от взаимоспомагателните фондове като финансова компенсация за селскостопанските производители. Освен това, финансовите вноски могат да се отнасят до лихвата по търговските заеми, взети от взаимоспомагателния фонд с цел изплащане на финансова компенсация на селскостопанските производители в случай на криза.

  Финансовите вноски, посочени в член 37, параграф 1, буква в) се отпускат само за застрахователни полици, покриващи загубата на доходи, посочена в параграф 1, или като алтернативна възможност, когато се отнасят единствено до сумите, изплащани от взаимоспомагателните фондове като финансова компенсация за селскостопанските производители. Освен това, финансовите вноски могат да се отнасят до лихвата по търговските заеми, взети от взаимоспомагателния фонд с цел изплащане на финансова компенсация на селскостопанските производители в случай на криза.

  Не се внасят публични финансови средства в първоначалния базов капитал.

  Не се внасят публични финансови средства в първоначалния базов капитал.

  5. Помощите се ограничават до максималния размер, определен в приложение І.

  5. Помощите се ограничават до максималния размер, определен в приложение І.

  Or. en

   

  Изменение  83

  Предложение за регламент

  Член 41 – параграф 1 – буква в)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) поставянето на разграничения с други мерки, преобразуването в мерни единици, различни от използваните в приложение I, изчисляването на разходите по транзакции и преобразуването или адаптирането на поетите задължения в обхвата на мярката за агроекология и климат, посочена в член 29, мярката за екологично земеделие, посочена в член 30, и мярката за екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите, посочена в член 35;

  в) поставянето на разграничения с други мерки, преобразуването в мерни единици, различни от използваните в приложение I, изчисляването на разходите по трансакции и преобразуването или адаптирането на поетите задължения в обхвата на мярката за агроекология и климат, посочена в член 29, мярката за екологично земеделие, посочена в член 30, мярката за хуманно отношение към животните, посочена в член 34, и мярката за екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите, посочена в член 35;

  Or. en

  Обосновка

  В член 34 също се споменават разходи по трансакции, като следва в този контекст те да бъдат описани заедно с разходите по трансакции за други мерки.

   

  Изменение  84

  Предложение за регламент

  Член 42 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. В допълнение към задачите, посочени в член 30 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], местните групи за действие могат да извършват и допълнителни задачи, които са им делегирани от управителния орган и/или от разплащателната агенция.

  1. В допълнение към задачите, посочени в член 30 от Регламент (ЕС) № .../2013 [CSF], местните групи за действие могат също да:

   

  a) извършват допълнителни задачи, които са им делегирани от управителния орган и/или от разплащателната агенция, или

   

  б) да извършват операции, сами или заедно с партньори и в рамките на стратегия за местно развитие, с широко териториално измерение, т.нар. проекти, които се изпълняват от партньори и обединяват няколко области („umbrella projects“);

  Or. en

  Обосновка

  We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the complicated administrative path.

   

  Изменение  85

  Предложение за регламент

  Член 43 – параграф 1 – буква б)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) изграждане на капацитет, обучение и изграждане на мрежи с цел подготовка и изпълнение на стратегия за местно развитие.

  б) изграждане на капацитет, обучение и изграждане на мрежи с цел подготовка и изпълнение на ръководена от Общността стратегия за местно развитие.

  Or. en

   

  Изменение  86

  Предложение за регламент

  Член 43 – параграф 1 – буква б а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба) възможността съществуващите местни групи за действие да извършат изследванията и планирането на общностните проекти, необходими за кандидатстването на нови райони в програмата Leader.

  Or. en

   

  Изменение  87

  Предложение за регламент

  Член 44 – параграф 1 – буква а) – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) междутериториални или транснационални проекти за сътрудничество;

  a) междутериториални или транснационални проекти за сътрудничество, включително проекти за сътрудничество с развиващи се страни;

  Or. en

  Обосновка

  Последователността на политиките за развитие (ППР) отива по-далеч от „принципа за ненанасянето на вреда“, като внушава, че възможният ефект от взаимодействието на вътрешните политики на ЕС с оглед на целите за развитие също следва да бъде проучен. Съобщението на Комисията и заключенията на Съвета за рамка за политиката по отношение на продоволствената сигурност подчертават необходимостта от включване в изготвянето на политиките относно развитието на селските райони и селското стопанство на основни заинтересовани страни, включително групи за развитие на общностите, организации на селскостопанските производители и сдружения на жените. Това може да бъде подкрепено и чрез транснационален обмен в контекста на проектите LEADER.

   

  Изменение  88

  Предложение за регламент

  Член 44 – параграф 2 – буква б а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба) органи, които преследват цели за развитие, съответстващи на приоритетите, заложени в член 5 от настоящия регламент.

  Or. en

   

  Изменение  89

  Предложение за регламент

  Член 45 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Разходите за насърчаване на развитието на територията, посочени в член 31, буква г) от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], са разходи, свързани с действия за предоставяне на информация за стратегията за местно развитие, както и със задачи за разработване на проекти.

  2. Разходите за насърчаване на развитието на територията, посочени в член 31, буква г) от Регламент (ЕС) № .../2013 [CSF], са разходи, направени с цел улесняване на обмена между заинтересованите страни, за предоставяне на информация и за насърчаване на стратегията за местно развитие и за подпомагане на потенциалните бенефициери в разработването на проекти и подготвянето на заявления.

  Or. en

   

  Изменение  90

  Предложение за регламент

  Член 46

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 46

  Член 46

  Инвестиции

  Инвестиции

  1. С оглед да отговарят на условията за помощ от ЕЗФРСР инвестиционните проекти следва да се предхождат от оценка на очакваното въздействие върху околната среда в съответствие със специфичното за този вид инвестиции законодателство, когато инвестицията вероятно ще окаже отрицателни ефекти върху околната среда.

  1. Държавите членки могат да обвържат условията за допустимост на инвестиционните проекти с предварителна оценка на очакваното въздействие върху околната среда в съответствие със специфичното за този вид инвестиции национално право и право на Съюза. Държавите членки могат да дадат предимство на инвестиции, които:

   

  a) значително подобряват екологичните и климатичните показатели на стопанствата, както и тези в областта на хуманното отношение към животните;

   

  б) помагат за разнообразяване на източниците на доходи на селскостопанските производители; или

   

  в) се състоят от съвместни дейности.

  2. Допустимите разходи се свеждат до:

  2. Допустимите разходи се свеждат до:

  a) изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

  a) изграждането, придобиването, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

  б) закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната цена на актива;

  б) закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер до пазарната цена на актива;

  в) общи разходи, свързани с разноските по букви а) и б), например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, проучвания за техническа осъществимост, придобиване на патенти или лицензии.

  в) общи разходи, свързани с разноските по букви а) и б), например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост и придобиване на патенти или лицензии.

  3. В случай на напояване на площи за допустими разходи се считат само инвестиции, които водят до съкращаване на предишното потребление на вода с поне 25 %. Чрез дерогация в държавите членки, които се присъединиха към ЕС от 2004 г. нататък, инвестиции в нови напоителни инсталации могат да се считат за допустими разходи в случаите, когато се докаже чрез анализ на околната среда, че въпросната инвестиция е устойчива и няма отрицателно въздействие.

  3. В случай на напояване на площи за допустими разходи се считат нови инвестиции, включително модернизирането на съществуващите системи за подобряване на ефективното използване на водите и на енергийната ефективност. В райони, където са изготвени планове за управление на речните басейни със съответните програми за изпълнението им съгласно Директива 2000/60/ЕО, инвестициите се считат за допустими разходи, ако съответстват на целите на тези планове относно околната среда.

  4. В случая на селскостопански инвестиции, не се признават за допустими за инвестиционно подпомагане закупуването на права за производство на селскостопанска продукция, права на плащане, животни, едногодишни растения и тяхното засаждане. В случай обаче на възстановяване на потенциала на селскостопанската продукция, увреден от природни бедствия, в съответствие с член 19, параграф 1, буква б) разходите за закупуване на животни могат да бъдат допустими разходи.

  4. В случая на селскостопански инвестиции, не се признават за допустими за инвестиционно подпомагане закупуването на права за производство на селскостопанска продукция, права на плащане, животни, едногодишни растения и тяхното засаждане. В случай обаче на възстановяване на потенциала на селскостопанската продукция, увреден от природни бедствия, в съответствие с член 19, параграф 1, буква б) разходите за закупуване на животни могат да бъдат допустими разходи.

  5. Бенефициерите на помощ, свързана с инвестиции, могат да поискат авансово плащане до 50 % от публичната помощ, свързана с инвестицията, от компетентните разплащателни агенции, ако тази възможност е включена в програмата за развитие на селските райони.

  5. Бенефициерите на помощ, свързана с инвестиции, могат да поискат авансово плащане до 50 % от публичната помощ, свързана с инвестицията, от компетентните разплащателни агенции, ако тази възможност е включена в програмата за развитие на селските райони.

  6. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно условия, при които други разходи, свързани с договори за лизинг, използвано оборудване и обикновени инвестиции за подмяна, могат да се считат за допустими разходи.

  6. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно условия, при които други разходи, свързани с договори за лизинг, използвано оборудване и обикновени инвестиции за подмяна, могат да се считат за допустими разходи.

  Or. en

   

  Изменение  91

  Предложение за регламент

  Член 49 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Управляващият орган на програмата за развитие на селските райони определя критерии за подбор на проекти по всички мерки след консултация с Комитета за мониторинг. Критериите за подбор имат за цел да гарантират еднакво третиране на кандидатите, по-добро използване на финансовите ресурси и насочване на мерките в съответствие с приоритетите на ЕС за развитие на селските райони. При определяне на критерии за подбор се взема под внимание принципът на пропорционалност във връзка с безвъзмездни помощи в ограничен размер.

  1. Управляващият орган на програмата за развитие на селските райони определя критерии за подбор на проекти по всички мерки след консултация с Комитета за мониторинг. Критериите за подбор имат за цел да гарантират, че мерките, насочени към земеделските стопанства, се прилагат единствено по отношение на „активните селскостопански производители“, както е посочено в Регламент (ЕС) № .../2013 [Проектопредложение]. Освен това целта на тези критерии е да гарантират по-добро използване на финансовите ресурси и насочване на мерките в съответствие с приоритетите на ЕС за развитие на селските райони. При определяне и прилагане на тези критерии се взема под внимание принципът на пропорционалност във връзка с безвъзмездни помощи в ограничен размер.

  Or. en

  Обосновка

  Подпомагането чрез мерки, насочени към земеделските стопанства, следва да е насочено само към „активни селскостопански производители“, както е посочено в предложението за регламент за директните плащания в рамките на ОСП. Щом това разграничение се прави в първия стълб, то трябва да бъде направено и във втория.

   

  Изменение  92

  Предложение за регламент

  Член 50 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За целите на настоящия регламент управляващият орган определя „селски район“ на равнище програми.

  За целите на настоящия регламент управляващият орган определя „селски район“ на равнище програми. Той може да определи и различни специфични райони в рамките на дадена мярка, когато са налице обективни основания за това.

  Or. en

   

  Изменение  93

  Предложение за регламент

  Член 51 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. От средствата, посочени в параграф 1 се отделя сума в размер на 30 млн. EUR, която се използва за финансиране на наградата за новаторско местно сътрудничество, посочена в член 56.

  заличава се

  Or. en

   

  Изменение  94

  Предложение за регламент

  Член 51 – параграф 3 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  По инициатива на държавите членки до 4 % от общите средства на всяка програма за развитие на селските райони могат да се отделят за задачите, посочени в член 52 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], както и разходи, свързани с подготвителни дейности за определяне на райони с природни ограничения, посочени в член 33, параграф 3.

  По инициатива на държавите членки до 4 % от общите средства на всяка програма за развитие на селските райони могат да се отделят за задачите, посочени в член 52 от Регламент (ЕС) № .../2013 [CSF], както и разходи, свързани с подготвителни дейности за определяне на райони с природни или други специфични ограничения, посочени в член 33.

  Or. en

   

  Изменение  95

  Предложение за регламент

  Член 52 – параграф 2 – буква а)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) да повиши участието на заинтересованите страни в развитието на селските райони;

  a) да повиши участието на заинтересованите страни от сферата на селското стопанство, горското стопанство и други сектори на селските райони в развитието на селските райони;

  Or. en

   

  Изменение  96

  Предложение за регламент

  Член 52 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Комисията определя организационната структура и дейност на Европейската мрежа за развитие на селските райони чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 91.

  4. Комисията следва да бъде упълномощена да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно организационната структура и дейност на Европейската мрежа за развитие на селските райони.

  Or. en

  Обосновка

  Това не е чисто техническо решение.

   

  Изменение  97

  Предложение за регламент

  Член 53

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 53

  Член 53

  Мрежа за ЕПИ

  Мрежа за ЕПИ

  1. Създава се мрежа за ЕПИ за подпомагане на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, посочено в член 61, в съответствие с член 51, параграф 1. Тя дава възможност за свързване в мрежа на оперативни групи, консултантски услуги и изследователи.

  1. Създава се мрежа за ЕПИ за подпомагане на ЕПИ за селскостопанско производство, икономическа жизнеспособност и устойчивост, посочено в член 61, в съответствие с член 51, параграф 1. Тя дава възможност за свързване в мрежа на оперативни групи, консултантски услуги и изследователи.

  2. Задачите на мрежата за ЕПИ са както следва:

  2. Задачите на мрежата за ЕПИ са както следва:

  a) да изпълнява ролята на информационно бюро и да предоставя информация на ключови участници относно ЕПИ;

  a) да изпълнява ролята на информационно бюро и да предоставя информация на ключови участници, по-специално на първичните производители, техните доставчици и на тези, на които те доставят, относно ЕПИ;

  б) да подпомага дискусии на равнището на програмата с цел да насърчи създаването на оперативни групи;

   

  в) да проверява и докладва за резултати от изследвания и знания, които се отнасят за ЕПИ;

   

  г) да събира, обобщава и разпространява добри практики за иновациите;

  г) да събира, обобщава и разпространява резултати от изследвания и нови технологии за иновациите и обмен на знания;

   

  га) да създава диалог между селскостопанските производители и научноизследователската общност;

  д) да организира конференции и семинари и да разпространява информация в областта на ЕПИ.

   

  3. Комисията определя организационната структура и дейност на мрежата за ЕПИ чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 91.

  3. Комисията следва да бъде упълномощена да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно организационната структура и дейност на мрежата за ЕПИ.

  Or. en

   

  Изменение  98

  Предложение за регламент

  Член 54 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Комисията определя организационната структура и дейност на Европейската мрежа за оценка на развитието на селските райони чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 91.

  3. Комисията следва да бъде упълномощена да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно организационната структура и дейност на Европейската мрежа за оценка на развитието на селските райони.

  Or. en

  Обосновка

  Това не е чисто техническо решение.

   

  Изменение  99

  Предложение за регламент

  Член 55 – параграф 2 – буква в)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) да информира широката общественост и потенциалните бенефициери за политиката за развитие на селските райони;

  в) да информира широката общественост и потенциалните бенефициери за политиката за развитие на селските райони и възможностите за финансиране;

  Or. en

   

  Изменение  100

  Предложение за регламент

  Член 55 – параграф 2 – буква г)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) да насърчава иновациите в селското стопанство.

  г) да насърчава иновациите в селското и горското стопанство.

  Or. en

   

  Изменение  101

  Предложение за регламент

  Член 55 – параграф 3 – буква б) – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) за изготвянето и изпълнението на план за действие, който съдържа най-малко следното:

  б) за изготвянето и изпълнението на план за действие, който може да съдържа следното:

  Or. en

   

  Изменение  102

  Предложение за регламент

  Член 55 – параграф 3 – буква б) – подточка iii)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  iii) подкрепа за извършването на мониторинг, по-специално чрез събиране и споделяне на съответни обратни връзки, препоръки и анализ, предимно от комитетите за мониторинг, посочени в член 41 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012]. Местните групи за действие се подпомагат и от националната мрежа за селски райони при мониторинга и оценката на стратегиите за местно развитие;

  заличава се

  Or. en

   

  Изменение  103

  Предложение за регламент

  Член 55 – параграф 3 – буква б) – подточка v)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  v) събиране на примери за проекти, обхващащи всички приоритети на програмите за развитие на селските райони;

  заличава се

  Or. en

   

  Изменение  104

  Предложение за регламент

  Член 55 – параграф 3 – буква б) – подточка vi)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  vi) текущи проучвания и анализи;

  заличава се

  Or. en

   

  Изменение  105

  Предложение за регламент

  Член 55 – параграф 3 – буква б) – подточка vii)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  vii) дейности за изграждане на мрежа за местните групи за действие и по-конкретно техническа помощ за междутериториално и транснационално сътрудничество, улесняване на сътрудничеството сред местни групи за действие и търсенето на партньори за посочената в член 36 мярка;

  заличава се

  Or. en

   

  Изменение  106

  Предложение за регламент

  Член 55 – параграф 3 – буква б) – подточка vii a) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  viia) план за насърчаване на местното цифрово или физическо „обслужване на едно гише“, за да се предоставя на местно равнище информация на потенциалните бенефициери относно програмите за развитие на селските райони и другите програми на фондове в рамките на ОСР.

  Or. en

   

  Изменение  107

  Предложение за регламент

  Член 55 – параграф 3 – буква в)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) за създаването на комисия от независими експерти за предварителен подбор и процес на предварителен подбор на кандидатите за наградата за иновативно местно сътрудничество, посочена в член 58, параграф 2.

  заличава се

  Or. en

   

  Изменение  108

  Предложение за регламент

  Член 55 – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Комисията приема правила за създаването и обслужването на национални мрежи за селските райони чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 91.

  4. Комисията следва да бъде упълномощена да приема делегирани актове в съответствие с член 90 относно създаването и обслужването на национални мрежи за селските райони.

  Or. en

  Обосновка

  Това не е чисто техническо решение.

   

  Изменение  109

  Предложение за регламент

  Член 56

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 56

  заличава се

  Награда за новаторско местно сътрудничество в селските райони

   

  Средствата по член 51, параграф 2 се използват за финансиране на връчването на награда на проекти за сътрудничество, които включват най-малко два субекта от различни държави членки и които реализират новаторска местна концепция.

   

  Or. en

   

  Изменение  110

  Предложение за регламент

  Член 57

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 57

  заличава се

  Покана за представяне на предложения

   

  1. Не по-късно от 2015 г. и всяка година след това Комисията отправя покана за представяне на предложения с цел връчването на наградата, посочена в член 56. Последната покана за представяне на предложения се отправя не по-късно от 2019 г.

   

  2. В поканата за представяне на предложения се посочва тема за предложенията, която е свързана с един от приоритетите на Съюза за развитие на селските райони. Темата също така е подходяща за изпълнение чрез сътрудничество на транснационално ниво.

   

  3. Поканата за представяне на предложения се отнася за местни групи за действие и за отделни субекти, които си сътрудничат за целите на конкретния проект.

   

  Or. en

   

  Изменение   111

  Предложение за регламент

  Член 58

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 58

  заличава се

  Процедура на подбор

   

  1. Заявленията за наградата се подават от кандидати от всички държави членки до съответната национална мрежа за селските райони, която отговаря за предварителния подбор на заявленията.

   

  2. Националните мрежи за селските райони създават съставена от техните членове комисия от независими експерти за предварителен подбор на заявленията. Предварителният подбор на заявленията се извършва въз основа на критерии за изключване, подбор и възлагане, определени в поканата за представяне на предложения. Всяка национална мрежа за селските райони избира предварително не повече от 10 заявления и ги изпраща на Комисията.

   

  3. Комисията отговаря за подбора на петдесет печеливши проекта измежду заявленията, които са предварително подбрани във всички държави членки. Комисията създава инициативна група ad hoc, съставена от независими експерти. Инициативната група подготвя подбора на печелившите заявления въз основа на критериите за изключване, подбор и възлагане, определени в поканата за представяне на предложения.

   

  4. Комисията, посредством акт за изпълнение, взема решение относно списъка от проекти, на които се връчва наградата.

   

  Or. en

   

  Изменение  112

  Предложение за регламент

  Член 59

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 59

  заличава се

  Финансова награда – условия и изплащане

   

  1. Като условие за допустимост на проектите за наградата, времето, което е необходимо за приключването им, не надвишава две години от датата на приемане на акта за изпълнение, с който се връчва наградата. Периодът за осъществяването на проекта се определя в заявлението.

   

  2. Наградата се дава под формата на еднократна сума. Размерът на плащането се определя от Комисията, посредством актове за изпълнение, в съответствие с критериите, определени в поканата за представяне на предложения, и като се вземат под внимание очакваните разходи за осъществяването на проекта, посочени в заявлението. Максималната награда за един проект не надвишава 100 000 EUR.

   

  3. Държавите членки изплащат наградата на печелившите кандидати след като се уверят, че проектът е изпълнен. Съответните разходи се възстановяват от Европейския съюз на държавите членки в съответствие с разпоредбите на дял IV, глава II, раздел 4 от Регламент (ЕС) № HR/2012. Държавите членки могат да вземат решение да изплатят изцяло или частично сумата на наградата на печелившите кандидати преди да се уверят, че проектът е изпълнен, но в този случай те поемат отговорността за разходите докато се удостовери изпълнението на проекта.

   

  Or. en

   

  Изменение  113

  Предложение за регламент

  Член 60

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 60

  заличава се

  Правила относно процедурата, сроковете и сформирането на инициативната група

   

  Комисията постановява подробни разпоредби за процедурата и сроковете за подбора на проекти и правилата за създаването на инициативната група от независими експерти, посочена в член 58, параграф 3, чрез актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, упомената в член 91.

   

  Or. en

   

  Изменение  114

  Предложение за регламент

  Дял ІV

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост

  ЕПИ за селскостопанско производство, икономическа жизнеспособност и устойчивост

  Or. en

   

  Изменение  115

  Предложение за регламент

  Член 61

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 61

  Член 61

  Цели

  Цели

  1. Целите на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост са както следва:

  1. Целите на ЕПИ за селскостопанско производство, икономическа жизнеспособност и устойчивост са както следва:

  a) насърчаване на продуктивен, съобразен с и устойчив на изменението на климата селскостопански сектор с ниски емисии на въглероден диоксид, който използва ресурсите ефективно и работи в хармония с основните природни ресурси, от които зависи селскостопанската дейност;

  a) насърчаване на продуктивен, съобразен с и устойчив на изменението на климата селскостопански и горски сектор с конкурентни ниски емисии на въглероден диоксид, които използват ресурсите ефективно и работят в хармония с основните природни ресурси, от които зависи селскостопанската и горската дейност;

  б) подпомагане на устойчивото снабдяване с храна, фуражи и биоматериали, съществуващи и нови;

  б) подпомагане на устойчивото увеличаване на производителността на европейското селско стопанство и на устойчивото снабдяване с храна, фуражи и биоматериали, съществуващи и нови

  в) подобряване на процесите за запазване на околната среда, адаптиране към и смекчаване на изменението на климата;

  в) подобряване на процесите за опазване на околната среда, насърчаване на агроекологични системи за производство, адаптиране към и смекчаване на изменението на климата; както и

  г) изграждане на мостове между най-новите изследователски знания и технологии и селскостопанските производители, предприятия и консултантски услуги.

  г) изграждане на мостове между най-новите изследователски знания и технологии и селскостопанските производители, управители на горски стопанства, селски общности, предприятия, НПО и консултантски услуги.

   

  га) улесняване обмена на изследвания, знания и технологии, свързани с производителността и устойчивостта на селското стопанство между Съюза и развиващите се страни, като особено внимание се отделя на потребностите на дребните селскостопански производители.

  2. ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост се стреми да постигне своите цели чрез:

  2. ЕПИ за селскостопанско производство, икономическа жизнеспособност и устойчивост се стреми да постигне своите цели чрез:

  a) създаване на добавена стойност чрез по-добро свързване на изследователската дейност и селскостопанската практика, и насърчаване на по-ширококообхватно използване на наличните мерки за иновация;

  a) създаване на добавена стойност чрез по-добро свързване на изследователската дейност и селскостопанската практика и насърчаване на по-широкообхватно използване на наличните мерки за иновация посредством подход, свързан с участието на заинтересованите страни;

  б) насърчаване на по-бързо и по-обхватно прилагане на иновативните решения в практиката; както и

  б) насърчаване на по-бързо и по-обхватно прилагане на иновативните решения в практиката;

  в) информиране на научната общност относно нуждите от изследвания в полза на селскостопанската практика.

  в) информиране на научната общност относно нуждите от изследвания в полза на селскостопанската практика; както и

   

  ва) сътрудничество със съответните мрежи и институции в развиващите се страни.

   

  вб) определяне на регулаторните пречки, които възпрепятстват иновациите и инвестициите в научноизследователска и развойна дейност, в съответствие с принципите, установени в съобщенията на Комисията относно „По-добро регулиране за растеж и работни места в Европейския съюз“1 и относно „Разумно регулиране в Европейския съюз“2.

  3. ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост, като в съответствие с член 36 подпомага оперативните групи на ЕПИ, посочени в член 62, и мрежата за ЕПИ, посочена в член 53.

  3. ЕЗФРСР допринася за целите на ЕПИ за селскостопанско производство, икономическа жизнеспособност и устойчивост, като в съответствие с член 36 подпомага оперативните групи на ЕПИ, посочени в член 62, и мрежата за ЕПИ, посочена в член 53.

   

  –––––––––––––––––

   

  1 COM(2005)97.

   

  2 COM(2010)543.

  Or. en

   

  Изменение  116

  Предложение за регламент

  Член 62

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 62

  Член 62

  Оперативни групи

  Оперативни групи

  1. Оперативните групи на ЕПИ съставляват част от ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост. Те се създават от заинтересовани страни като селскостопански производители, изследователи, консултанти и предприятия, които участват в селското стопанство и сектора на храните.

  1. Оперативните групи на ЕПИ съставляват част от ЕПИ за селскостопанско производство, икономическа жизнеспособност и устойчивост. Те се създават от заинтересовани страни като селскостопански производители, изследователи, консултанти и предприятия, които участват в селското стопанство и сектора на храните. Сформирането на оперативни групи се определя с консенсус от страна на заинтересованите страни, които представляват широк спектър от интереси в областта на селското стопанство, развитието на селските райони и научните изследвания. Оперативните групи не се създават от една или от група заинтересовани страни, които представляват само един вид интереси. Оперативните групи могат да функционират в рамките на една държава членка, да имат членове в повече от една държава членка, както и в трети държави.

  2. Оперативните групи на ЕПИ определят вътрешни процедури, които гарантират прозрачност на тяхната дейност, и избягват ситуации на конфликт на интереси.

  2. Оперативните групи на ЕПИ определят вътрешни процедури, които гарантират прозрачност на тяхната дейност, и избягват ситуации на конфликт на интереси.

  Or. en

   

  Изменение  117

  Предложение за регламент

  Член 63

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 63

  Член 63

  Задачи на оперативните групи

  Задачи на оперативните групи

  1. Оперативните групи на ЕПИ съставят план, който съдържа следното:

  1. Оперативните групи на ЕПИ съставят план, който съдържа следното:

  a) описание на иновативния проект, който ще се разработва, изпитва, адаптира или изпълнява;

  a) описание на иновативния проект, който ще се разработва, изпитва, адаптира или изпълнява;

  б) описание на очакваните резултати и приноса към целта на ЕПИ за повишаване на производителността и устойчиво управление на ресурси.

  б) описание на очакваните резултати и приноса към целта на ЕПИ за повишаване на производителността и устойчиво управление на ресурси.

  2. При изпълнението на своите иновативни проекти оперативните групи:

  2. При изпълнението на своите иновативни проекти оперативните групи:

  a) вземат решения за разработването и изпълнението на иновативни действия; както и

  a) вземат решения за разработването и изпълнението на иновативни действия; както и

  изпълняват иновативни действия чрез мерки, финансирани чрез програми за развитие на селските райони.

  б) изпълняват иновативни действия чрез мерки, финансирани чрез програми за развитие на селските райони, или „Хоризонт 2020“ и други научноизследователски програми на Съюза, което ще улесни прилагането на резултатите от научните изследвания в практиката от страна на селскостопанските производители.

  3. Оперативните групи разпространяват резултатите от своите проекти по-специално чрез мрежата за ЕПИ.

  3. Оперативните групи разпространяват резултатите от своите проекти по-специално чрез мрежата за ЕПИ.

  Or. en

   

  Изменение  118

  Предложение за регламент

  Член 64

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 64

  Член 64

  Ресурси и тяхното разпределение

  Ресурси и тяхното разпределение

  1. Общият размер на помощта от Европейския съюз за развитие на селските райони съгласно настоящия регламент за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., нейната годишна разбивка и минималната сума, която да се насочи в по-слабо развитите райони, се определят от Европейския парламент и Съвета по предложение на Комисията в съответствие с многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. и Междуинституционалното споразумение относно сътрудничество по бюджетни въпроси и добро финансово управление за същия период.

  1. Общият размер на помощта от Европейския съюз за развитие на селските райони съгласно настоящия регламент за периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., нейната годишна разбивка и минималната сума, която да се насочи в по-слабо развитите райони, се определят от Европейския парламент и Съвета по предложение на Комисията в съответствие с многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. и Междуинституционалното споразумение относно сътрудничество по бюджетни въпроси и добро финансово управление за същия период.

  2. 0,25 % от ресурсите по параграф 1 се заделят за техническа помощ за Комисията съгласно член 51, параграф 1.

  2. 0,25 % от ресурсите по параграф 1 се заделят за техническа помощ за Комисията съгласно член 51, параграф 1.

  3. За целите на тяхното програмиране и последващото въвеждане в общия бюджет на Европейския съюз сумите по параграф 1 се индексират с 2 % годишно.

  3. За целите на тяхното програмиране и последващото въвеждане в общия бюджет на Европейския съюз сумите по параграф 1 се индексират с 2 % годишно.

  4. Комисията прави годишна разбивка по държави членки на сумите по параграф 1 чрез актове за изпълнение, след като приспадне сумата по параграф 2 и като взема предвид прехвърлянето на средства, посочено в член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № DP/2012. При изготвянето на годишната разбивка Комисията отчита:

  4. Годишната разбивка по държави членки на сумите по параграф 1, след като приспадне сумата по параграф 2 и като взема предвид прехвърлянето на средства, посочено в член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) № .../2013 [DP], е представена в приложение Iа.

  a) обективни критерии, свързани с целите, посочени в член 4; както и

   

  б) резултати от минали периоди.

   

   

  4a. Комисията има правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 90 за изменение, при необходимост, на приложение Ia, с цел включване на средства, предоставени на ЕЗФРСР, съгласно член 7, параграф 2 и член 14 от Регламент (ЕС) № .../2013 [DP].

  5. В допълнение на сумите, посочени в параграф 4, актът за изпълнение, посочен в същия параграф, включва също така финансовите средства, прехвърлени към ЕЗФРСР в изпълнение на член 7, параграф 2 и член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) № DP/2012, както и финансовите средства, прехвърлени към ЕЗФРСР в изпълнение на членове 10б и 136 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета* по отношение на календарната 2013 година.

   

  6. За целите на разпределяне на резервния фонд за изпълнение, посочен в член 20, параграф 2 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], наличните целеви приходи, събрани съгласно член 45 от Регламент (ЕС) № HR/2012 за ЕЗФРСР се прибавят към сумите, посочени в член 18 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012]. Той се разпределя между държавите членки пропорционално на дела им в общата сума на подпомагането по ЕЗФРСР.

  6. Наличните целеви приходи, събрани съгласно член 45 от Регламент (ЕС) № …/2013 [HR] за ЕЗФРСР, се разпределят между държавите членки пропорционално на дела им в общата сума на подпомагането по ЕЗФРСР.

  (Текстът на Комисията в член 64, параграф 5 е заменен с текста от COM(2012)0553))

  Or. en

   

  Изменение  119

  Предложение за регламент

  Член 65

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 65

  Член 65

  Участие на фонда

  Участие на фонда

  1. В решението за приемане на програма за развитие на селските райони се определя максималното участие на ЕЗФРСР за всяка програма. При необходимост в решението ясно се посочват отпуснатите суми, разпределени на по-слабо развитите райони.

  1. В решението за приемане на програма за развитие на селските райони се определя максималното участие на ЕЗФРСР за всяка програма. При необходимост в решението ясно се посочват отпуснатите суми, разпределени на по-слабо развитите райони.

  2. Участието на ЕЗФРСР се изчислява въз основа на размера на допустимия публичен разход.

  2. Участието на ЕЗФРСР се изчислява въз основа на размера на допустимия публичен разход.

  3. В програмите за развитие на селските райони се определя единно процентно участие на ЕЗФРСР, приложимо за всички мерки. По целесъобразност се определя отделен размер на участие на ЕЗФРСР за по-слабо развитите райони и за отдалечени райони и по-малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2019/93. Максималното процентно участие на ЕЗФРСР е:

  3. В програмите за развитие на селските райони се определя единно процентно участие на ЕЗФРСР, приложимо за всички мерки. По целесъобразност се определя отделен размер на участие на ЕЗФРСР за по-слабо развитите райони и за отдалечени райони и малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2019/93. Максималното процентно участие на ЕЗФРСР е:

  a) 85 % от допустимия публичен разход в по-слабо развитите райони, отдалечените райони и по-малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

  a) 85 % от допустимия публичен разход в по-слабо развитите райони, отдалечените райони и малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

  б) 50 % от допустимия публичен разход в другите райони.

  б) 50 % от допустимия публичен разход в другите райони.

  Минималното процентно участие на ЕЗФРСР е 20 %.

  Минималното процентно участие на ЕЗФРСР е 20 %.

  4. Чрез дерогация от параграф 3 максималното процентно участие на ЕЗФРСР е:

  4. Чрез дерогация от параграф 3 максималното процентно участие на ЕЗФРСР е:

  a) 80 % за мерките, посочени в членове 15, 28 и 36, за местното развитие в рамките на LEADER, посочено в член 28 от Регламент (ЕС) № [CSF/2012], и за дейности съгласно член 20, параграф 1, буква а), точка i). То може да се увеличи до 90 % за програмите на по-слабо развитите райони, отдалечени райони и по-малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

  a) 80 % за мерките, посочени в членове 15, 28 и 36, за местното развитие в рамките на LEADER, посочено в член 28 от Регламент (ЕС) № …/2013 [CSF] , и за дейности съгласно член 20, параграф 1, буква а), точка i). То може да се увеличи до 90 % за програмите на по-слабо развитите райони, отдалечени райони и малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93;

  б) 100 % за дейности, получаващи финансиране по член 66.

   

   

  в) 55 % за мерките за агроекология и климат, посочени в член 29. То може да се увеличи до 90 % за програмите на по-слабо развитите райони, отдалечените райони и малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (EИО) № 2019/93.

   

  Чрез дерогация от параграф 3, буква б), за да се гарантира съгласуваност с равнището на процента съфинансиране от други фондове по ОСР в райони в преход, държавите членки могат да увеличат максималния принос от ЕЗФРСР за мерки, подчинени на многофондовия подход, по програми, които се прилагат в райони в преход, съгласно посоченото в член 82, параграф 2 от Регламент за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка (ОСР).

   

  Чрез дерогация от параграф 3, средствата, прехвърлени към ЕЗФРСР при прилагането на член 14 от Регламент (ЕС) № …/2013 [DP], могат да възлизат на 95 % финансиране от ЕЗФРСР, ако държавата членка отговаря на едно от следните условия:

   

  i) на държавата членка се предоставя финансова помощ от Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране1;

   

  ii) на държавата членка се предоставя средносрочна финансова помощ в съответствие с Регламент (EО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс на държавите членки2; или

   

  iii) на държавата членка се предоставя финансова помощ под формата на заем от ЕМС в съответствие с Договора за създаване на европейски механизъм за стабилност.

   

  4a. Средствата, получени от прилагането на член 14, параграф 1а на Регламент (ЕС) № …/2013 [DP] се запазват за мерки съобразно член 29.

  5. Най-малко 5 % от общия размер на участието на ЕЗФРСР за програмата за развитие на селските райони е запазен за „LEADER“.

  5. Най-малко 5 % от общия размер на участието на ЕЗФРСР за програмата за развитие на селските райони е запазен за „LEADER“.

   

  5a. Най-малко 25 % от общия принос от ЕЗФРСР за програмата за развитие на селските райони се запазват за мерки съгласно членове 29 и 30.

  6. Разход, съфинансиран от ЕЗФРСР, не може да бъде съфинансиран с участие на структурните фондове, Кохезионния фонд или друг финансов инструмент на Европейския съюз.

  6. Разход, съфинансиран от ЕЗФРСР, не може да бъде съфинансиран с участие на структурните фондове, Кохезионния фонд или друг финансов инструмент на Европейския съюз. Това не ограничава или възпрепятства програмирането, което обединява по съгласуван и интегриран начин подкрепата от различни фондове по ОСР, които могат да са необходими за постигане на тематичните цели, посочени в член 9 от Регламент (ЕС) …/2013 [CSF].

   

  6a. Националният принос за допустимите публични разходи може да бъде заменен от частен принос с нетърговски характер.

  7. Публичният разход за помощ на предприятия съответства на ограниченията за помощи, определени относно държавната помощ, освен ако в настоящия регламент се предвижда друго.

  7. Публичният разход за помощ на предприятия съответства на ограниченията за помощи, определени относно държавната помощ, освен ако в настоящия регламент се предвижда друго.

   

  __________________

   

  1 OВ L 118, 12.5.2010 г., стp. 1.

   

  2 ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1.

  (Текстът на Комисията в член 65, параграф 5 е заменен с текста от COM(2012)0553))

  Or. en

   

  Изменение  120

  Предложение за регламент

  Член 66

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 66

  заличава се

  Финансиране на дейности със значителен принос за иновации

   

  Средствата, прехвърлени на ЕЗФРСР в прилагане на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № DP/2012, са запазени за дейности, които имат значителен принос за иновации, свързани със селскостопанската производителност и устойчивост, включително смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата.

   

  Or. en

   

  Изменение  121

  Предложение за регламент

  Член 67 – параграф 2 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Разходите са допустими за финансиране от ЕЗФРСР само когато са направени за дейности, одобрени от управляващия орган на съответната програма, или за дейности, за които той отговаря, съобразно критериите за подбор, определени в член 49.

  Разходите са допустими за финансиране от ЕЗФРСР само когато са направени за дейности, одобрени от управляващия орган на съответната програма, или за дейности, за които той отговаря, съобразно критериите за подбор, определени в член 49, с изключение на предложения, представени през преходния период между двете програми, за да се избегне междинен период, който има вероятност да попречи на инвестициите.

  Or. en

   

  Изменение  122

  Предложение за регламент

  Член 69 - параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Когато помощта се отпуска въз основа на стандартни разходи или допълнителни разходи и пропуснати доходи, държавите членки гарантират, че съответните изчисления са адекватни и точни, както и че са направени въз основа на метода за коректно, справедливо и доказуемо изчисление. За тази цел орган, който е независим от органите, отговарящи за изчисленията, и който притежава подходящите експертни знания, предоставя сертификат, удостоверяващ адекватността и точността на изчисленията. Този сертификат е включен в програмата за развитие на селските райони.

  2. Когато помощта се отпуска въз основа на стандартни разходи или допълнителни разходи и пропуснати доходи, държавите членки гарантират, че съответните изчисления са адекватни и точни, както и че са направени въз основа на метода за коректно, справедливо и доказуемо изчисление. За тази цел орган, който е независим от органите, отговарящи за изчисленията, и който притежава подходящите експертни знания, предоставя сертификат, удостоверяващ адекватността и точността на изчисленията. Този сертификат е включен в програмата за развитие на селските райони. Комисията гарантира, преди да одобри програмите, че всички относими елементи са включени в изчисленията, че основните допускания са основателни и че основните параметри са уместни.

  Or. en

  Обосновка

  Изменението отразява проблемите, установени от Съда във връзка с проблеми при определянето на размерите на помощта (вж. параграф 97 от Специален доклад 7/2011).

   

  Изменение  123

  Предложение за регламент

  Член 73 – параграф 1 – буква б)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) предоставяне на Комисията на съответните данни за показателите във връзка с действията, избрани за финансиране, включително ключови характеристики на бенефициера и проекта, на всяко тримесечие;

  б) предоставяне ежегодно на Комисията на съответните данни за показателите във връзка с действията, избрани за финансиране, включително информация относно показателите за резултатите и финансовите показатели;

  Or. en

  Обосновка

  Доклад на всяко тримесечие води до огромно увеличение на администрацията, която не е съгласна с всички усилия за опростяване.

   

  Изменение  124

  Предложение за регламент

  Член 73 – параграф 3 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3a. В случаите, когато държава членка има повече от една програма, координиращ орган може да бъде посочен с цел най-малко да осигурява съгласуваност при управлението на фондовете и да осъществява свръзка между Комисията и националните органи на управление.

  Or. en

  Обосновка

  Както се предлага в съображение 5 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика, важно е да се признае необходимостта от орган, който да координира разплащателните агенции.

   

  Изменение  125

  Предложение за регламент

  Член 75 – буква а)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) да демонстрира напредъка и постиженията на политиката за развитие на селските райони и да оцени въздействието, ефективността, ефикасността и значението на интервенциите на политиката за развитие на селските райони;

  a) да оценява критично и обективно напредъка и постиженията на политиката за развитие на селските райони и да оцени въздействието, ефективността, ефикасността и значението на интервенциите на политиката за развитие на селските райони;

  Or. en

  Обосновка

  Оригиналната формулировка е твърде прескриптивна.

   

  Изменение  126

  Предложение за регламент

  Член 76 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. В системата за наблюдение и оценка, предвидена в член 74, се определя списък с общите показатели, свързани с първоначалната ситуация, както и с финансовото изпълнение, крайни продукти, резултати и въздействие на програмата, които са приложими за всяка програма, с цел да се даде възможност за обобщаване на данните на равнището на Европейския съюз.

  1. В системата за наблюдение и оценка, предвидена в член 74, се определя списък с общите показатели, свързани с първоначалната ситуация, както и с финансовото изпълнение, крайни продукти и резултати на програмата, които са приложими за всяка програма, с цел да се даде възможност за обобщаване на данните на равнището на Европейския съюз.

  Or. en

   

  Изменение  127

  Предложение за регламент

  Член 78 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Бенефициерите на помощта по мерките за развитие на селските райони и местните групи за действие се задължават да предоставят на управляващия орган и/или на назначените оценители или други органи, на които е делегирано да изпълняват функции от негово име, цялата необходима информация, която позволява мониторинг и оценка на програмата и по-конкретно във връзка със спазването на посочените цели и приоритети.

  Бенефициерите на помощта по мерките за развитие на селските райони и местните групи за действие се задължават да предоставят на управляващия орган и/или на назначените оценители или други органи, на които е делегирано да изпълняват функции от негово име, цялата необходима информация, която позволява мониторинг и оценка на програмата и по-конкретно във връзка със спазването на посочените цели и приоритети, като се гарантира, че са спазени правото на поверителност и правото на защита на личните данни, заложени в националното право и правото на Съюза.

  Or. en

   

  Изменение  128

  Предложение за регламент

  Член 81 – параграф 1 – буква б)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) проверява дейностите и резултатите, свързани с плана за оценка на програмата;

  б) проверява плана за оценка, представен от управляващия орган и напредъка в неговото изпълнение.

  Or. en

   

  Изменение  129

  Предложение за регламент

  Член 82 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. До 31 май 2016 г. и до 31 май всяка следваща година до 2023 г. включително държавата членка представя на Комисията годишен доклад за изпълнението относно програмата за развитие на селските райони през предходната календарна година. Докладът, предаден през 2016 г., обхваща календарните години 2014 и 2015.

  1. До 30 юни 2016 г. и до 30 юни всяка следваща година до 2022 г. включително, държавата членка представя на Комисията годишен доклад за изпълнението относно програмата за развитие на селските райони през предходната календарна година. Окончателният доклад за изпълнението се представя от държавата членка до 31 декември 2023 г. Докладът, предаден през 2016 г., обхваща календарните години 2014 и 2015.

  Or. en

   

  Изменение  130

  Предложение за регламент

  Член 85

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  През 2023 г. държавите членки изготвят доклад за последваща оценка за всички програми за развитие на селските райони. Този доклад се представя на Комисията най-късно до 31 декември 2023 г.

  През 2023 г. държавите членки изготвят доклад за последваща оценка за всички програми за развитие на селските райони. Този доклад следва да бъде завършен най-късно до 31 декември 2023 г.

  Or. en

   

  Изменение  131

  Предложение за регламент

  Член 88 – параграф 2 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2a. Когато членове 107, 108 и 109 от ДФЕС са приложими, Комисията е оправомощена да приема делегирани актове съгласно член 90 относно разпоредбите за освобождаване от правилата за държавна помощ на всички мерки съгласно настоящия регламент, които не попадат в обхвата на член 42 от ДФЕС.

  Or. en

   

  Изменение  132

  Предложение за регламент

  Член 89 – заглавие

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Допълнително национално финансиране

  Допълнително национално финансиране и помощ, която не попада в обхвата на член 42 от Договора

  Or. en

   

  Изменение  133

  Предложение за регламент

  Член 89 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Плащанията, направени от държавите членки във връзка с проекти, попадащи в обхвата на член 42 от Договора и предназначени за осигуряване на допълнително финансиране за развитието на селските райони, за които е отпусната помощ от ЕС, подлежат на уведомяване от страна на държавите членки и на одобрение от Комисията в съответствие с настоящия регламент като част от програмирането по член 7. При оценяването на тези плащания Комисията прилага по аналогия критериите, определени за прилагането на член 107 от Договора. Съответните държави членки не привеждат в действие предлаганото допълнително финансиране за развитие на селските райони докато то не бъде одобрено.

  Плащанията, направени от държавите членки във връзка с проекти, попадащи в обхвата на член 42 от ДФЕС и предназначени за осигуряване на допълнително финансиране за развитието на селските райони, за които е отпусната помощ от ЕС, и плащанията, направени от държавите членки във връзка с дейности, които не попадат в обхвата на член 42 от ДФЕС, подлежат на уведомяване от страна на държавите членки и на одобрение от Комисията в съответствие с настоящия регламент като част от програмирането по член 7. При оценяването на тези плащания Комисията прилага по аналогия критериите, определени за прилагането на член 107 от ДФЕС. Съответните държави членки не привеждат в действие предлаганото допълнително финансиране за развитие на селските райони докато то не бъде одобрено.

  Or. en

   

  Изменение  134

  Предложение за регламент

  Член 90 - параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в настоящия регламент, се предоставя на Комисията за неопределен период от време от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

  2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в настоящия регламент, се предоставя на Комисията за период от пет години от влизането в сила на настоящия регламент. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове със същата продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

   

  .

  Or. en

  Обосновка

  Европейският парламент следва активно да потвърждава делегирането на правомощия на Комисията и, в случай на съмнение, не следва да се налага да се бори, за да си възстанови законодателните права.

   

  Изменение  135

  Предложение за регламент

  Приложение І – член 18, параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  18(3)

  Инвестиции във физически активи

   

   

  50 %

   

  75 %

   

  65 %

   

  40 %

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  50 %

   

  75 %

   

  65 %

   

  40 %

  Селско стопанство

  от сумата за допустима инвестиция в по-слабо развити райони

  от сумата за допустима инвестиция в най-отдалечени региони

  от сумата за допустима инвестиция в малките острови в Егейско море

  от сумата за допустима инвестиция в други райони

  Горните ставки могат да се увеличат с 20 %, ако максималното комбинирано подпомагане не надхвърля 90 %, за:

  - установяване на млади селскостопански производители

  - колективни инвестиции и интегрирани проекти

  - области с природни ограничения, както е посочено в член 33

  - дейности, подпомагани в рамките на ЕПИ

  Преработка и предлагане на пазара на продукти от приложение І

  от сумата за допустима инвестиция в по-слабо развити райони

  от сумата за допустима инвестиция в най-отдалечени региони

  от сумата за допустима инвестиция в малките острови в Егейско море

  от сумата за допустима инвестиция в други райони

  Горните ставки могат да се увеличат с 20 % за дейности, подпомагани в рамките на ЕПИ, ако максималното комбинирано подпомагане не надхвърля 90 %

   

   

  Изменение

  18(3)

  Инвестиции във физически активи

   

   

  50 %

   

   

  75 %

   

   

  75 %

   

   

  40 %

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  50 %

   

   

  75 %

   

   

  75 %

   

   

  40 %

  Селско стопанство

  от сумата за допустима инвестиция в по-слабо развити райони

  от сумата за допустима инвестиция в най-отдалечени региони

  от сумата за допустима инвестиция в малките острови в Егейско море

  от сумата за допустима инвестиция в други райони

  Горните ставки могат да се увеличат с 20 %, ако максималното комбинирано подпомагане не надхвърля 90 %, за:

  - установяване на млади селскостопански производители

  - колективни инвестиции и интегрирани проекти

  - области с природни ограничения, както е посочено в член 33

  - дейности, подпомагани в рамките на ЕПИ

  - селскостопански производители, развиващи биологично земеделие

  - мерки за изпълнение на „Натура 2000“ и на Рамковата директива за водите

  - агро-екологични схеми

   

   

  Преработка и предлагане на пазара на продукти от приложение І

  от сумата за допустима инвестиция в по-слабо развити райони

  от сумата за допустима инвестиция в най-отдалечени региони

  от сумата за допустима инвестиция в малките острови в Егейско море

  от сумата за допустима инвестиция в други райони

  Горните ставки могат да се увеличат с 20 % за дейности, подпомагани в рамките на ЕПИ и колективни инвестиции, и интегрирани проекти, ако максималното комбинирано подпомагане не надхвърля 90 %

  Or. en

   

  Изменение  136

  Предложение за регламент

  Приложение І – член 24, параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  24(3)

  Създаване на агро-лесовъдни системи

  80 %

  От сумата за допустима инвестиция за създаване на агро-лесовъдни системи

   

  Изменение

  24(3)

  Създаване на агро-лесовъдни системи

  100 %

  От сумата за допустима инвестиция за създаване на агро-лесовъдни системи

  Or. en

   

  Изменение  137

  Предложение за регламент

  Приложение І – член 27, параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  27(5)

  Инвестиции в нови технологии за лесовъдство и в преработката и търговията на горски продукти

  50 %

             
  75 %

   

  65 %

                         
  40 %

  от сумата за допустима инвестиция в по-слабо развити райони

  от сумата за допустима инвестиция в най-отдалечени региони

  от сумата за допустима инвестиция в малките острови в Егейско море

  от сумата за допустима инвестиция в други райони

   

   

  Изменение

  27(5)

  Инвестиции в нови технологии за лесовъдство и в преработката и търговията на горски продукти

  50 %

             
  75 %

   

  75 %

                         
  40 %

  от сумата за допустима инвестиция в по-слабо развити райони

  от сумата за допустима инвестиция в най-отдалечени региони

  от сумата за допустима инвестиция в малките острови в Егейско море

  от сумата за допустима инвестиция в други райони

   

  Or. en

   

  Изменение  138

  Предложение за регламент

  Приложение І – член 32, параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Член 32, параграф 3

  Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

  25

   

  250(*)

   

  300(*)

   

  минимален размер за хектар за година

  максимален размер за хектар за година

  максимален размер за хектар за година в планински райони, определени в член 46, параграф 2

   

   

  Изменение

  Член 32, параграф 3

  Плащания за райони с природни или други специфични ограничения

  25

   

  250(*)

   

  450(*)

   

  минимален размер за хектар за година

  максимален размер за хектар за година

  максимален размер за хектар за година в планински райони, определени в член 46, параграф 2

  Or. en

   

  Изменение  139

  Предложение за регламент

  Приложение Іa

  Текст, предложен от Комисията

   

  Изменение

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ Ia

  Национални пакети, посочени в член 64

  (в милиона EUR)

   

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Белгия

  73.838

  73.838

  73.838

  73.838

  73.838

  73.838

  73.838

  България

  400.215

  400.215

  400.215

  400.215

  400.215

  400.215

  400.215

  Чешка република

  432.820

  432.820

  432.820

  432.820

  432.820

  432.820

  432.820

  Дания

  87.536

  87.536

  87.536

  87.536

  87.536

  87.536

  87.536

  Германия

  1.355.922

  1.355.922

  1.355.922

  1.355.922

  1.355.922

  1.355.922

  1.355.922

  Естония

  109.623

  109.623

  109.623

  109.623

  109.623

  109.623

  109.623

  Ирландия

  377.842

  377.842

  377.842

  377.842

  377.842

  377.842

  377.842

  Гърция

  595.667

  595.667

  595.667

  595.667

  595.667

  595.667

  595.667

  Испания

  1.219.781

  1.219.781

  1.219.781

  1.219.781

  1.219.781

  1.219.781

  1.219.781

  Франция

  1.148.806

  1.148.806

  1.148.806

  1.148.806

  1.148.806

  1.148.806

  1.148.806

  Италия

  1.361.055

  1.361.055

  1.361.055

  1.361.055

  1.361.055

  1.361.055

  1.361.055

  Кипър

  24.926

  24.926

  24.926

  24.926

  24.926

  24.926

  24.926

  Латвия

  159.703

  159.703

  159.703

  159.703

  159.703

  159.703

  159.703

  Литва

  267.461

  267.461

  267.461

  267.461

  267.461

  267.461

  267.461

  Люксембург

  14.383

  14.383

  14.383

  14.383

  14.383

  14.383

  14.383

  Унгария

  584.679

  584.679

  584.679

  584.679

  584.679

  584.679

  584.679

  Малта

  11.762

  11.762

  11.762

  11.762

  11.762

  11.762

  11.762

  Нидерландия

  89.850

  89.850

  89.850

  89.850

  89.850

  89.850

  89.850

  Австрия

  609.744

  609.744

  609.744

  609.744

  609.744

  609.744

  609.744

  Полша

  2.029.504

  2.029.504

  2.029.504

  2.029.504

  2.029.504

  2.029.504

  2.029.504

  Португалия

  614.811

  614.811

  614.811

  614.811

  614.811

  614.811

  614.811

  Румъния

  1.435.645

  1.435.645

  1.435.645

  1.435.645

  1.435.645

  1.435.645

  1.435.645

  Словения

  138.743

  138.743

  138.743

  138.743

  138.743

  138.743

  138.743

  Словакия

  302.467

  302.467

  302.467

  302.467

  302.467

  302.467

  302.467

  Финландия

  326.416

  326.416

  326.416

  326.416

  326.416

  326.416

  326.416

  Швеция

  291.736

  291.736

  291.736

  291.736

  291.736

  291.736

  291.736

  Обединено кралство

  362.465

  362.465

  362.465

  362.465

  362.465

  362.465

  362.465

  Or. en

   

  Изменение  140

  Предложение за регламент

  Приложение ІI

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Приложението се заличава.

  Or. en

   

  Изменение  141

  Предложение за регламент

  Приложение ІІІ – тематична подпрограма 1 – точка 1 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Публично-частни партньорства за улесняване на прехода между поколенията

  Or. en

  Обосновка

  One of the major issues young farmers face when deciding to start their activity is the expenses and administrative hurdles of taking over the farming activities of their elder. These different elements difficult generational transition and are among the reasons why average age of farmers is above 50 years in the EU. Facilitating generational transition through public-private partnerships should be integrated within the indicative list of measures and operations of particular relevance to thematic sub-programmes in order to take this element into consideration when developing the rural development tools at national level.

   

  Изменение  142

  Предложение за регламент

  Приложение V – раздел 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 17 Схеми за качеството за селскостопански продукти и храни

  Член 17 Схеми за качеството за селскостопански продукти и храни

  Членове 32—33 Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

  Членове 32—33 Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения

   

  Член 34 Хуманно отношение към животните

  Or. en

  Обосновка

  Селскостопанските производители, които гарантират хуманно отношение към животните, отговарят на пазарното търсене и могат да получат по-високи цени за своите продукти, като по този начин подобряват своята конкурентоспособност. Те трябва да бъдат подпомогнати, за да преминат към тези системи за производство.