Πρόταση ψηφίσματος - B7-0081/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0081/2013

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

  4.2.2013 - (COM(2011)0627 τελικό/3 – C7‑0340/2011 – COM(2012)0553 – C7‑0313/2012 – 2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP))

  σύμφωνα με το άρθρο 70, παράγραφος 2 και το άρθρο 70 α του Κανονισμού
  Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (*)

  (*) Διαπραγματευτική ομάδα: Πρόεδρος, εισηγητής και σκιώδεις εισηγητές


  Διαδικασία : 2011/0282(COD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0081/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0081/2013
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0081/2013

  Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έναρξη και την εντολή διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

  (COM(2011)0627 τελικό/3 – C7‑0340/2011, COM(2012)0553 – C7‑0313/2012 – 2011/0282(COD)2013/2530(RSP))
   

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 70 παράγραφος 2 και το άρθρο 70 α του Κανονισμού του,

  –   λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρηματοδοτικό κονδύλιο που ορίζεται στη νομοθετική πρόταση συνιστά απλώς ένδειξη προς τη νομοθετική αρχή και ότι το ακριβές ύψος του δεν μπορεί να καθοριστεί αν δεν επιτευχθεί συμφωνία επί της προτάσεως κανονισμού για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020·

  αποφασίζει την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων βάσει της ακόλουθης εντολής:

  ΕΝΤΟΛΗ

   

  Τροπολογία  1

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική αναφορά 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 42 και 43,

  Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα άρθρα 42 και 43, παράγραφος 2,

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Χάριν αποσαφηνίσεως. Πρέπει να χρησιμοποιείται η ίδια νομική βάση για όλες τις νομοθετικές πράξεις της δέσμης μεταρρυθμίσεων.

   

  Τροπολογία  2

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 8

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (8) Προκειμένου να βελτιωθεί η άμεση έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται στην ύπαρξη συνθηκών σωστού διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη μέλη οφείλουν να αξιολογούν τη συμμόρφωση με ορισμένους εκ των προτέρων καθορισμένους όρους. Κάθε κράτος μέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων. Κάθε πρόγραμμα πρέπει να χαράσσει μια στρατηγική για την επίτευξη των στόχων σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και να επιλέγει τα μέτρα. Ο προγραμματισμός πρέπει να συνάδει με τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, να είναι προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια και να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές της Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις γεωργικές αγορές, την πολιτική συνοχής και την κοινή αλιευτική πολιτική. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν ένα σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν επίσης ένα εθνικό πλαίσιο, χωρίς ξεχωριστή χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό, προκειμένου να διευκολύνεται ο συντονισμός μεταξύ των περιφερειών στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε εθνικό επίπεδο.

  (8) Προκειμένου να βελτιωθεί η άμεση έναρξη και η αποδοτική υλοποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, η στήριξη του ΕΓΤΑΑ πρέπει να βασίζεται στην ύπαρξη συνθηκών σωστού διοικητικού πλαισίου. Συνεπώς, τα κράτη μέλη οφείλουν να αξιολογούν τη συμμόρφωση με ορισμένους εκ των προτέρων καθορισμένους όρους. Κάθε κράτος μέλος εκπονεί είτε ένα εθνικό πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για ολόκληρη την επικράτειά του ή ένα σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων. Κάθε πρόγραμμα πρέπει να χαράσσει μια στρατηγική για την επίτευξη των στόχων σε συνάρτηση με τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και να επιλέγει τα μέτρα. Ο προγραμματισμός πρέπει να συνάδει με τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, να είναι προσαρμοσμένος στα εθνικά πλαίσια και να συμπληρώνει τις άλλες πολιτικές της Ένωσης, ιδίως την πολιτική για τις γεωργικές αγορές, την πολιτική συνοχής και την κοινή αλιευτική πολιτική. Τα κράτη μέλη που επιλέγουν ένα σύνολο περιφερειακών προγραμμάτων πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν επίσης ένα εθνικό πρόγραμμα υλοποίησης συγκεκριμένων μέτρων σε εθνικό επίπεδο ή ένα εθνικό πλαίσιο, προκειμένου να διευκολύνεται ο συντονισμός μεταξύ των περιφερειών στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε εθνικό επίπεδο.

  Or. en

   

  Τροπολογία  3

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 12

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (12) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες για τον προγραμματισμό και την αναθεώρηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Πρέπει να προβλεφθεί μια πιο ευέλικτη διαδικασία για τις αναθεωρήσεις που δεν επηρεάζουν τη στρατηγική των προγραμμάτων ή τις αντίστοιχες χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ένωσης.

  (12) Είναι ανάγκη να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες για τον προγραμματισμό και την αναθεώρηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Πρέπει να προβλεφθεί μια απλοποιημένη διαδικασία για τις αναθεωρήσεις που δεν επηρεάζουν τη στρατηγική των προγραμμάτων ή τις αντίστοιχες χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ένωσης.

  Or. en

   

  Τροπολογία  4

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 13

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (13) Προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια δικαίου και η σαφήνεια σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση τροποποιήσεων του προγράμματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τη θέσπιση των κριτηρίων βάσει των οποίων οι προτεινόμενες αλλαγές των ποσοτικών στόχων των προγραμμάτων θεωρούνται σημαντικές, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη τροποποίησης του προγράμματος μέσω εκτελεστικής πράξης που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 91 του παρόντος κανονισμού.

  (13) Προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια δικαίου και η σαφήνεια σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση τροποποιήσεων του προγράμματος, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τη θέσπιση κριτηρίων που καθορίζουν σημαντικό επανακαθορισμό των ποσοτικών στόχων.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Οι τροποποιήσεις του προγράμματος δεν αποτελούν αμιγώς τεχνικές αποφάσεις.

   

  Τροπολογία  5

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 16

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (16) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθούν τους γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης ή επιχείρησής τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενθαρρυνθούν τόσο η σύσταση τέτοιων υπηρεσιών, όσο και η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ. Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων συμβουλών, πρέπει να προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. HR/2012 της […] πρέπει να βοηθήσουν τους γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και καθορίζονται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. DP/2012 της […], τις απαιτήσεις ή δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών των ζώων και την καινοτομία, τουλάχιστον όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012. Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές πρέπει επίσης να καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Οι συμβουλές μπορούν επίσης να καλύπτουν θέματα που συνδέονται με τις οικονομικές, γεωργικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και αντικατάστασης στην εκμετάλλευση πρέπει να βοηθούν τους γεωργούς να βελτιώσουν και να διευκολύνουν τη διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

  (16) Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις βοηθούν τους γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να βελτιώσουν τη βιώσιμη διαχείριση και τη συνολική απόδοση της εκμετάλλευσης ή επιχείρησής τους. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενθαρρυνθούν τόσο η σύσταση τέτοιων υπηρεσιών, όσο και η χρήση των συμβουλών από τους γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ. Προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των προσφερόμενων συμβουλών, πρέπει να προβλεφθούν τα ελάχιστα προσόντα και η τακτική επιμόρφωση των συμβούλων. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπως προβλέπεται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΑΕ] πρέπει να βοηθήσουν τους γεωργούς να αξιολογούν την απόδοση της γεωργικής τους εκμετάλλευσης και να προσδιορίζουν τις αναγκαίες βελτιώσεις όσον αφορά τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης, τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και καθορίζονται στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΑΕ], τις απαιτήσεις ή δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την προστασία των υδάτων, την κοινοποίηση ασθενειών των ζώων και την καινοτομία, τουλάχιστον όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [HR]. Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές πρέπει επίσης να καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφάλειας στο χώρο εργασίας ή στη γεωργική εκμετάλλευση. Οι συμβουλές μπορούν επίσης να καλύπτουν θέματα στήριξης για την εγκατάσταση νέων γεωργών, βιώσιμης ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, θέματα τοπικής μεταποίησης και εμπορίας, που συνδέονται με τις οικονομικές, γεωργικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης. Οι υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και αντικατάστασης στην εκμετάλλευση πρέπει να βοηθούν τους γεωργούς να βελτιώσουν και να διευκολύνουν τη διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.

  Or. en

   

  Τροπολογία  6

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 19

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (19) Προκειμένου να βελτιωθούν οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των τομέων εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, να παρασχεθεί η απαιτούμενη υποδομή για την ανάπτυξη της γεωργίας και τη στήριξη μη κερδοφόρων επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να παρασχεθεί στήριξη για επενδύσεις σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, μια ποικιλία μέτρων κάλυψε διαφορετικούς τομείς παρέμβασης. Για λόγους απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα έργα με αυξημένη προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο μέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους επενδύσεων σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία. Τα κράτη μέλη οφείλουν να καθορίσουν ένα όριο για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση με σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεων που σχετίζονται με τη στήριξη της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών («ΠΑΕΑ») ως μέσου για την καλύτερη στόχευση των ενισχύσεων.

  (19) Προκειμένου να βελτιωθούν οι οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών επιχειρήσεων, να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των τομέων εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, να παρασχεθεί η απαιτούμενη υποδομή για την ανάπτυξη της γεωργίας και τη στήριξη μη κερδοφόρων επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, πρέπει να παρασχεθεί στήριξη για επενδύσεις σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, μια ποικιλία μέτρων κάλυψε διαφορετικούς τομείς παρέμβασης. Για λόγους απλούστευσης, αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα στους δικαιούχους να εκπονήσουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα έργα με αυξημένη προστιθέμενη αξία, ένα ενιαίο μέτρο πρέπει να καλύπτει όλους τους τύπους επενδύσεων σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία.

  Or. en

   

  Τροπολογία  7

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 21

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων επιχειρήσεων ή νέων επενδύσεων σε μη γεωργικές δραστηριότητες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική σύσταση, τη διαφοροποίηση των γεωργών σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων που είναι εν δυνάμει οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει μόνο την αρχική περίοδο ζωής της επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνοται σε περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, πρέπει να παρέχεται στήριξη υπό μορφή ετήσιων ενισχύσεων στους γεωργούς που συμμετέχουν στο καθεστώς για γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων που θεσπίστηκε από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012, οι οποίοι δεσμεύονται να μεταβιβάσουν ολόκληρη την εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό ο οποίος δεν συμμετέχει στο εν λόγω καθεστώς.

  (21) Η δημιουργία και η ανάπτυξη νέας οικονομικής δραστηριότητας με τη μορφή νέων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, νέων τομέων δραστηριότητας, νέων επιχειρήσεων που σχετίζονται με τη γεωργία ή τη δασονομία ή νέων επενδύσεων σε μη γεωργικές δραστηριότητες, νέων επενδύσεων στην κοινωνική γεωργία και νέων επενδύσεων σε τουριστικές δραστηριότητες είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών περιοχών. Ένα μέτρο ανάπτυξης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των επιχειρήσεων πρέπει να διευκολύνει την αρχική εγκατάσταση νέων γεωργών και τη διαρθρωτική προσαρμογή των εκμεταλλεύσεών τους μετά την αρχική σύσταση, να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα των γυναικών, μεταξύ άλλων και τη διαφοροποίηση των γεωργών σε μη γεωργικές δραστηριότητες και τη σύσταση και ανάπτυξη μη γεωργικών ΜΜΕ σε αγροτικές περιοχές. Πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία και είναι εν δυνάμει οικονομικά βιώσιμες. Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου, η στήριξη πρέπει να εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Η στήριξη για σύσταση επιχείρησης πρέπει να καλύπτει μόνο την αρχική περίοδο ζωής της επιχείρησης και να μην καταστεί ενίσχυση λειτουργίας. Ως εκ τούτου, όταν τα κράτη μέλη επιλέγουν να χορηγήσουν ενίσχυση σε δόσεις, αυτές πρέπει να εκτείνοται σε περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αναδιάρθρωση του τομέα της γεωργίας, πρέπει να παρέχεται στήριξη στους γεωργούς που δεσμεύονται να μεταβιβάσουν ολόκληρη την εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό. Για να καταστεί ελκυστικότερο αυτό το μέτρο, αυτού του είδους η στήριξη πρέπει να λάβει την μορφή εφάπαξ πληρωμής.

  Or. en

   

  Τροπολογία  8

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 22

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (22) Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της αγροτικής οικονομίας της Ένωσης. Η ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μη γεωργικών επιχειρήσεων πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση της απασχόλησης και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, στη διατήρηση των ήδη υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στη μείωση των διακυμάνσεων της απασχόλησης λόγω εποχικού χαρακτήρα, στην ανάπτυξη μη γεωργικών τομέων εκτός της γεωργίας και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενοποίηση των επιχειρήσεων και τους τοπικούς διατομεακούς δεσμούς. Πρέπει να ενθαρρυνθούν έργα στα οποία ενσωματώνονται ταυτόχρονα η γεωργία, ο αγροτουρισμός μέσω της προώθησης ενός βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού στις αγροτικές περιοχές, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  (22) Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της βιώσιμης αγροτικής οικονομίας της Ένωσης. Η ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και μη γεωργικών επιχειρήσεων πρέπει να αποσκοπεί στην προώθηση της απασχόλησης και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, ιδίως για νέους, στις αγροτικές περιοχές, καθώς και στη διατήρηση των ήδη υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στη μείωση των διακυμάνσεων της απασχόλησης λόγω εποχικού χαρακτήρα, στην ανάπτυξη μη γεωργικών τομέων εκτός της γεωργίας και της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενοποίηση των επιχειρήσεων και τους τοπικούς διατομεακούς δεσμούς, στην κατεύθυνση της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης. Πρέπει να ενθαρρυνθούν έργα στα οποία ενσωματώνονται ταυτόχρονα η γεωργία, ο αγροτουρισμός μέσω της προώθησης ενός βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού στις αγροτικές περιοχές, η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών θα πρέπει να ενισχυθεί με την προαγωγή της σύνδεσης αστικών και αγροτικών περιοχών και της διαπεριφερειακής συνεργασίας.

  Or. en

   

  Τροπολογία  9

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 27

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (27) Οι ομάδες παραγωγών βοηθούν τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις που θέτουν η αύξηση του ανταγωνισμού και η παγίωση των κατάντη αγορών σε σχέση με την εμπορία των προϊόντων τους, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αγορών. Συνεπώς, πρέπει να ενθαρρυνθεί η σύσταση ομάδων παραγωγών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη χρήση των περιορισμένων οικονομικών πόρων, μόνο οι ομάδες παραγωγών που μπορούν να θεωρηθούν ως ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνουν στήριξη. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια ομάδα παραγωγών καθίσταται βιώσιμη οντότητα πρέπει να υποβληθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο ως προϋπόθεση για την αναγνώριση της ομάδας παραγωγών από τα κράτη μέλη. Για να αποφευχθεί η χορήγηση ενίσχυσης λειτουργίας και να διατηρηθεί ο ρόλος της στήριξης ως κινήτρου, η μέγιστη διάρκειά της πρέπει να περιορίζεται σε πέντε έτη.

  (27) Οι ομάδες και οργανώσεις παραγωγών βοηθούν τους γεωργούς να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις που θέτουν η αύξηση του ανταγωνισμού και η παγίωση των κατάντη αγορών σε σχέση με την εμπορία των προϊόντων τους, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αγορών. Συνεπώς, πρέπει να ενθαρρυνθεί η σύσταση και η ανάπτυξη ομάδων παραγωγών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη χρήση των περιορισμένων οικονομικών πόρων, μόνο οι ομάδες παραγωγών που μπορούν να θεωρηθούν ως ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνουν στήριξη. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μια ομάδα παραγωγών καθίσταται βιώσιμη οντότητα πρέπει να υποβληθεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο ως προϋπόθεση για την αναγνώριση της ομάδας παραγωγών από τα κράτη μέλη. Για να αποφευχθεί η χορήγηση ενίσχυσης λειτουργίας και να διατηρηθεί ο ρόλος της στήριξης ως κινήτρου, η μέγιστη διάρκειά της πρέπει να περιορίζεται σε πέντε έτη.

  Or. en

   

  Τροπολογία  10

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 28

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης της κοινωνίας για περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει επιπλέον να ενθαρρύνουν τους γεωργούς και άλλους διαχειριστές γης να υπηρετούν την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές που συμβάλλουν στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και των χαρακτηριστικών του, των φυσικών πόρων, του εδάφους και της γενετικής ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν και να καλύπτουν μόνο δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Σε πολλές περιπτώσεις οι συνέργειες που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί και άλλοι διαχειριστές γης είναι σε θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και οφείλουν να διαθέσουν τουλάχιστον το 25 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, την προσαρμογή και τη διαχείριση γης, μέσω των γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη βιολογική γεωργία και των ενισχύσεων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.

  (28) Οι γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές ενισχύσεις πρέπει να εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης της κοινωνίας για περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Πρέπει πρωτίστως να ενθαρρύνουν τους γεωργούς να υπηρετούν την κοινωνία ως σύνολο, εισάγοντας ή εξακολουθώντας να εφαρμόζουν γεωργικές πρακτικές που συμβάλλουν στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και στην προσαρμογή, και είναι συμβατές με την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, του τοπίου και των χαρακτηριστικών του, των φυσικών πόρων, του εδάφους και της γενετικής ποικιλομορφίας. Εν προκειμένω, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση των γενετικών πόρων στη γεωργία και στις πρόσθετες ανάγκες των συστημάτων γεωργικής εκμετάλλευσης με υψηλή φυσική αξία. Οι ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών και της απώλειας εισοδήματος που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν. Οι επιδόσεις αναγνωρισμένων γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων θα πρέπει να υπολογίζονται όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων οικολογικοποίησης (greening) στο πλαίσιο του συστήματος των άμεσων πληρωμών. Σε πολλές περιπτώσεις οι συνέργειες που προκύπτουν από τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν από κοινού από ομάδα γεωργών πολλαπλασιάζει τα οφέλη για το περιβάλλον και το κλίμα. Ωστόσο, η κοινή δράση επιφέρει πρόσθετο κόστος συναλλαγής για το οποίο πρέπει να δοθεί κατάλληλη αποζημίωση. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί είναι σε θέση να εφαρμόσουν σωστά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει, τα κράτη μέλη πρέπει να προσπαθήσουν να τους παράσχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις. Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το επίπεδο προσπαθειών που κατέβαλαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Οφείλουν επίσης να διαθέσουν υποχρεωτικά τουλάχιστον το 25 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος, την προσαρμογή και τη διαχείριση γης, μέσω των γεωργοπεριβαλλοντικών και κλιματικών ενισχύσεων, των ενισχύσεων στη βιολογική γεωργία Τα μέτρα αυτά πρέπει να τίθενται κατά προτεραιότητα στη διάθεση των διευθυντών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

  Or. en

   

   

  Τροπολογία  11

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 30

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (30) Οι ενισχύσεις για τη μεταστροφή στη βιολογική γεωργία ή τη διατήρησή της πρέπει να ενθαρρύνουν τους αγρότες να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αυξανόμενη ζήτηση της κοινωνίας για χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών και για υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων. Προκειμένου να αυξηθεί η συνέργεια όσον αφορά τα οφέλη βιοποικιλότητας που παράγει το μέτρο, πρέπει να ενθαρρύνονται οι συλλογικές συμβάσεις ή η συνεργασία μεταξύ γεωργών ώστε να καλύπτονται ευρύτερες παρακείμενες περιοχές. Προκειμένου να αποφευχθεί η μεγάλης κλίμακας επιστροφή των γεωργών στη συμβατική γεωργία, πρέπει να λάβουν στήριξη τόσο τα μέτρα μεταστροφής όσο και τα μέτρα διατήρησης. Οι ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και της απώλειας εισοδήματος ως αποτέλεσμα της δέσμευσης που ανελήφθη και να καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις.

  (30) Οι ενισχύσεις για τη μεταστροφή στη βιολογική γεωργία ή τη διατήρησή της πρέπει να ενθαρρύνουν τους αγρότες να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αυξανόμενη ζήτηση της κοινωνίας για χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών και για υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων. Προκειμένου να αυξηθεί η συνέργεια όσον αφορά τα οφέλη βιοποικιλότητας που παράγει το μέτρο, πρέπει να ενθαρρύνονται οι συλλογικές συμβάσεις ή η συνεργασία μεταξύ γεωργών ή άλλων διαχειριστών γης ώστε να καλύπτονται ευρύτερες παρακείμενες περιοχές. Προκειμένου να αποφευχθεί η μεγάλης κλίμακας επιστροφή των γεωργών στη συμβατική γεωργία, πρέπει να λάβουν στήριξη τόσο τα μέτρα μεταστροφής όσο και τα μέτρα διατήρησης. Οι ενισχύσεις πρέπει να συμβάλλουν στην κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν και της απώλειας εισοδήματος ως αποτέλεσμα της δέσμευσης που ανελήφθη και να καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα και απαιτήσεις.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Βλέπε αντίστοιχη τροπολογία στο άρθρο 30

   

  Τροπολογία  12

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 33

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (33) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των κονδυλίων της Ένωσης και η ίση μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι ορεινές περιοχές και οι περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα πρέπει να ορίζονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στην περίπτωση περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα, τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι βιοφυσικά κριτήρια υποστηριζόμενα από ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις. Πρέπει να θεσπισθούν μεταβατικές ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή κατάργηση των ενισχύσεων σε περιοχές που δεν θα θεωρούνται πλέον ως περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα λόγω της εφαρμογής των εν λόγω κριτηρίων.

  (33) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των κονδυλίων της Ένωσης και η ίση μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, οι ορεινές περιοχές και οι περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα πρέπει να ορίζονται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Στην περίπτωση περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα, τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι βιοφυσικά κριτήρια υποστηριζόμενα από ισχυρές επιστημονικές αποδείξεις. Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει αφενός νομοθετική πρόταση που θεσπίζει υποχρεωτικά βιοφυσικά κριτήρια και τις αντίστοιχες οριακές τιμές που θα εφαρμοστούν για την μελλοντική οριοθέτηση και, αφετέρου, τους κατάλληλους κανόνες περί συντονισμού ακριβείας και μεταβατικών διευθετήσεων.

  Or. en

   

  Τροπολογία  13

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 37

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (37) Οι γεωργοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι σε αυξανόμενους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια της αλλαγής του κλίματος και της αυξανόμενης αστάθειας των τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων έχει αυξημένη σημασία για τους γεωργούς. Για το λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα μέτρο διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους πλέον κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται. Αυτό το μέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει στήριξη στους γεωργούς για την κάλυψη των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών, καθώς και την κάλυψη της δημιουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας και της αποζημίωσης που καταβάλλουν τα εν λόγω ταμεία στους γεωργούς για απώλειες τις οποίες υπέστησαν λόγω κρουσμάτων ζωικών ή φυτικών ασθενειών ή περιβαλλοντικών συμβάντων. Πρέπει επίσης να καλύπτει ένα εργαλείο σταθεροποίησης του εισοδήματος υπό μορφή ταμείου αλληλοβοήθειας για τη στήριξη των γεωργών που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού και η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης, πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την παροχή στήριξης δυνάμει αυτών των μέτρων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό της ελάχιστης και της μέγιστης διάρκειας των εμπορικών δανείων στα ταμεία αλληλοβοήθειας.

  (37) Οι γεωργοί είναι σήμερα εκτεθειμένοι σε αυξανόμενους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, ως συνέπεια της αλλαγής του κλίματος και της αυξανόμενης αστάθειας των τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων έχει αυξημένη σημασία για τους γεωργούς. Για το λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα μέτρο διαχείρισης κινδύνου ώστε να βοηθηθούν οι γεωργοί να αντιμετωπίσουν τους πλέον κοινούς κινδύνους που παρουσιάζονται. Αυτό το μέτρο πρέπει συνεπώς να παρέχει στήριξη στους γεωργούς και σε ομάδες γεωργών για την κάλυψη των ασφαλίστρων που καταβάλλουν για την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών, καθώς και την κάλυψη της δημιουργίας ταμείων αλληλοβοήθειας και της αποζημίωσης που καταβάλλουν τα εν λόγω ταμεία στους γεωργούς για απώλειες τις οποίες υπέστησαν λόγω κρουσμάτων ζωικών ή φυτικών ασθενειών, βλαβερών οργανισμών, περιβαλλοντικών συμβάντων ή αντίξοων κλιματικών καταστάσεων. Πρέπει επίσης να καλύπτει ένα εργαλείο σταθεροποίησης του εισοδήματος υπό μορφή ταμείου αλληλοβοήθειας ή ασφαλιστήριου συμβολαίου για τη στήριξη των γεωργών που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη την Ένωση, η αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού και η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης, πρέπει να δημιουργηθούν ειδικές συνθήκες για την παροχή στήριξης δυνάμει αυτών των μέτρων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική χρήση των δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό της ελάχιστης και της μέγιστης διάρκειας των εμπορικών δανείων στα ταμεία αλληλοβοήθειας.

  Or. en

   

  Τροπολογία  14

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 38

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (38) Η προσέγγιση LEADER για την τοπική ανάπτυξη έχει, επί σειρά ετών, αποδείξει τη χρησιμότητά της στην προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις πολυτομεακές ανάγκες της ενδογενούς αγροτικής ανάπτυξης μέσω της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή. Επομένως, η προσέγγιση LEADER πρέπει να συνεχιστεί στο μέλλον και η εφαρμογή της να παραμείνει υποχρεωτική για όλα τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

  (38) Η προσέγγιση LEADER για την τοπική ανάπτυξη έχει, επί σειρά ετών, αποδείξει τη χρησιμότητά της στην προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις πολυτομεακές ανάγκες της ενδογενούς αγροτικής ανάπτυξης μέσω της προσέγγισης από τη βάση προς την κορυφή. Επομένως, η προσέγγιση LEADER πρέπει να συνεχιστεί στο μέλλον και η εφαρμογή της να παραμείνει υποχρεωτική για όλα τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να προωθηθεί η περαιτέρω αξιοποίηση των συνεργιών με την ενθάρρυνση της συνεργασίας με τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς στις αναπτυσσόμενες χώρες, με πλήρη σεβασμό στην αναγνώριση της παραδοσιακής γνώσης όπως παγιώνεται στη Δήλωση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων και στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα, προκειμένου να προωθηθούν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, συμβατές με την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος, του εδάφους και της γενετικής ποικιλότητας.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Η παραδοσιακή και τοπική γνώση και η καινοτομία σε επίπεδο κοινότητας αποτελούν μια μεγάλη σφαίρα συσσωρευμένης πρακτικής γνώσης και ικανότητας παραγωγής γνώσης, που είναι αναγκαία για την επίτευξη των στόχων της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης. Η αξιοποίηση των συνεργιών μέσω της συνεργασίας με τους τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς θα πρέπει αντίστοιχα να ευθυγραμμίζεται με τις αρχές που παγιώνονται στη Δήλωση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων σχετικά με την προστασία των παραδοσιακών γνώσεων και πρακτικών των αυτοχθόνων και των τοπικών κοινοτήτων.

   

  Τροπολογία  15

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 40

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (40) Η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ της τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του LEADER πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της προετοιμασίας και της υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και της λειτουργίας των ομάδων τοπικής δράσης, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ περιοχών και ομάδων που υλοποιούν την τοπική ανάπτυξη με μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή με την καθοδήγηση συνεταιριστικών ενώσεων. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εταίρους στις αγροτικές περιοχές οι οποίοι δεν υλοποιούν ακόμη το LEADER να δοκιμάσουν και να προετοιμάσουν την εκπόνηση και την εκτέλεση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, πρέπει επίσης να χρηματοδοτηθεί ένα «σύνολο εργαλείων εκκίνησης LEADER». Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το λεπτομερή καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών εμψύχωσης οι οποίες αφορούν ομάδες τοπικής δράσης.

  (40) Η στήριξη από το ΕΓΤΑΑ της τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του LEADER πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της προετοιμασίας και της υλοποίησης των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης και της λειτουργίας των ομάδων τοπικής δράσης, όπου η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι σε επίπεδο κοινότητας και διεξάγεται σε συνεργασία με άλλους σχετικούς φορείς, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ περιοχών και ομάδων που υλοποιούν την τοπική ανάπτυξη με μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή με την καθοδήγηση συνεταιριστικών ενώσεων. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εταίρους στις αγροτικές περιοχές οι οποίοι δεν υλοποιούν ακόμη το LEADER να δοκιμάσουν και να προετοιμάσουν την εκπόνηση και την εκτέλεση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, πρέπει επίσης να χρηματοδοτηθεί ένα «σύνολο εργαλείων εκκίνησης LEADER». Προκειμένου να διασφαλισθεί η αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των δημοσιονομικών πόρων του ΕΓΤΑΑ, και εφαρμογής της προσέγγισης LEADER, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή όσον αφορά το λεπτομερή καθορισμό των επιλέξιμων δαπανών εμψύχωσης οι οποίες αφορούν ομάδες τοπικής δράσης και με σκοπό την υιοθέτηση κανόνων που διασφαλίζουν ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πλήρως την προσέγγιση με βάση την κοινότητα.

  Or. en

   

  Τροπολογία  16

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 50

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (50) Το ΕΓΤΑΑ πρέπει να σηματοδοτεί την αναγνώριση από την Ένωση του τρόπου με τον οποίο οι προσεγγίσεις της τοπικής ανάπτυξης και η διακρατική διάσταση μπορούν να αλληλοενισχύονται, ειδικά όταν χαρακτηρίζονται από καινοτόμο πνεύμα. Αυτό πρέπει να γίνει με την απονομή βραβείων σε περιορισμένο αριθμό έργων τα οποία ενσαρκώνουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Τα βραβεία πρέπει να συμπληρώνουν άλλες πηγές χρηματοδότησης που διατίθενται μέσω της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης παρέχοντας αναγνώριση σε κάθε πρωτοπόρο κατάλληλο έργο, ανεξάρτητα εάν το εν λόγω έργω είχε επίσης χρηματοδοτηθεί μέσω ενός προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης.

  διαγράφεται

  Or. en

   

  Τροπολογία  17

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 51

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (51) Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να προβλέπουν καινοτόμες δράσεις που προάγουν έναν γεωργικό τομέα με αποδοτική χρήση των πόρων, παραγωγικό και με χαμηλές εκπομπές, με στήριξη των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Οι ΕΣΚ πρέπει να αποσκοπούν στην προώθηση της ταχύτερης και ευρύτερης μεταφοράς καινοτόμων λύσεων στην πράξη. Οι ΕΣΚ πρέπει να παράγουν προστιθέμενη αξία ενισχύοντας τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των σχετικών με την καινοτομία μέσων, καθώς και τις συνέργειες μεταξύ τους. Οι ΕΣΚ πρέπει να γεφυρώνουν το χάσμα συνδέοντας καλύτερα την έρευνα και την πρακτική γεωργία.

  (51) Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να προβλέπουν καινοτόμες δράσεις που προάγουν έναν γεωργικό τομέα με αποδοτική χρήση των πόρων, παραγωγικό και με χαμηλές εκπομπές, με στήριξη των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Οι ΕΣΚ πρέπει να αποσκοπούν στην προώθηση της ταχύτερης και ευρύτερης μεταφοράς καινοτόμων λύσεων στην πράξη. Οι ΕΣΚ πρέπει να παράγουν προστιθέμενη αξία ενισχύοντας τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των σχετικών με την καινοτομία μέσων, καθώς και τις συνέργειες μεταξύ τους. Οι ΕΣΚ πρέπει να γεφυρώνουν το χάσμα συνδέοντας καλύτερα την έρευνα και την πρακτική γεωργία, διευκολύνοντας τον διάλογο.

  Or. en

   

  Τροπολογία  18

  Πρόταση κανονισμού

  Αιτιολογική σκέψη 52

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (52) Η υλοποίηση καινοτόμων έργων στο πλαίσιο των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας πρέπει να αναληφθεί από επιχειρησιακές ομάδες στις οποίες συμμετέχουν γεωργοί, ερευνητές, σύμβουλοι, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς που ενδιαφέρονται για την καινοτομία στον τομέα της γεωργίας. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω έργων ωφελούν τον τομέα στο σύνολό του, τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να διαδίδονται.

  (52) Η υλοποίηση καινοτόμων έργων στο πλαίσιο των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας πρέπει να αναληφθεί από επιχειρησιακές ομάδες στις οποίες συμμετέχουν γεωργοί, ερευνητές, σύμβουλοι, επιχειρήσεις και άλλοι φορείς που ενδιαφέρονται για την καινοτομία στον τομέα της γεωργίας. Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα αποτελέσματα των εν λόγω έργων ωφελούν τον τομέα στο σύνολό του, πρέπει να ενθαρρύνεται η διάδοση των αποτελεσμάτων και να χρηματοδοτούνται δράσεις διάδοσης στον τομέα της τεχνικής βοήθειας. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η συνεργασία με δίκτυα καινοτομίας στις αναπτυσσόμενες χώρες τα οποία έχουν παρόμοιους στόχους, ιδιαίτερα δε με εκείνα που υποστηρίζουν την αποκεντρωμένη συμμετοχική έρευνα και τη διάδοση της γνώσης σχετικά με τις βέλτιστες βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ειδικά σχεδιασμένων για γυναίκες.

  Or. en

   

  Τροπολογία  19

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (δ) «δράση»: ένα έργο, μια ομάδα έργων, μια σύμβαση ή ένας διακανονισμός, ή άλλη δράση που επιλέγεται σύμφωνα με κριτήρια που έχουν τεθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και που υλοποιείται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, επιτρέποντας την επίτευξη μίας ή περισσοτέρων προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη·

  (δ) «δράση»: ένα έργο, μια ομάδα έργων, μια σύμβαση ή ένας διακανονισμός, ή άλλη δράση που επιλέγεται σύμφωνα με κριτήρια που έχουν τεθεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και που υλοποιείται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους, επιτρέποντας την επίτευξη μίας ή περισσοτέρων προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας συνδυασμού της στήριξης από διάφορα ταμεία κοινού στρατηγικού πλαισίου (ΚΣΠ), μεταξύ άλλων και εντός ενός άξονα προτεραιότητας προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 87, παράγραφος 1 του κανονισμού αριθ. (ΕΕ)…/2013 (ΚΚΔ)·

  Or. en

   

  Τροπολογία  20

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (στ) «σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης»: μια γενική προσέγγιση που εκπονείται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και καθορίζει περιορισμένο αριθμό κοινών δεικτών σχετικά με την κατάσταση αναφοράς και τη δημοσιονομική εκτέλεση, εκροές, αποτελέσματα και επιπτώσεις των προγραμμάτων·

  (στ) «σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης»: μια γενική προσέγγιση που εκπονείται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και καθορίζει περιορισμένο αριθμό κοινών δεικτών σχετικά με την κατάσταση αναφοράς και τις εκροές, τα αποτελέσματα και τη δημοσιονομική εκτέλεση των προγραμμάτων· δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά σε μια ποσοτική προσέγγιση του προγράμματος αλλά μπορεί κατά περίπτωση να αντικαθίσταται από μια βασισμένη στην ποιότητα προσέγγιση των αποτελεσμάτων του προγράμματος με τις κατάλληλες μεθόδους·

  Or. en

   

  Τροπολογία  21

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (ια) «περιφέρειες μετάβασης»: περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) κυμαίνεται μεταξύ του 75 % και του 90% του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ των 27·

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι περιοχές σε μεταβατική φάση, σε συνάρτηση με την τροπολογία επί του άρθρου 65 που αφορά τη συνεισφορά του ταμείου.

   

  Τροπολογία  22

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ιβ) «κόστος συναλλαγής»: το κόστος που συνδέεται με μια δέσμευση, αλλά δεν καταλογίζεται άμεσα στην υλοποίησή της·

  (ιβ) «κόστος συναλλαγής»: το κόστος που συνδέεται με μια δέσμευση και προκύπτει έμμεσα από την υλοποίησή της· μπορεί να υπολογίζεται σε μια τυποποιημένη βάση του κόστους·

  Or. en

   

  Τροπολογία  23

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (ιβ α) «Σύστημα παραγωγής»: σύνολο γαιών και μέσων παραγωγής που υπόκεινται σε κοινή διαχείριση.

  Or. en

   

  Τροπολογία  24

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ιε) «δυσμενές κλιματικό συμβάν»: καιρικά φαινόμενα, όπως παγετός, καταιγίδες και χαλάζι, πάγος, έντονη βροχόπτωση ή σοβαρή ξηρασία, που μπορούν να εξομοιωθούν με φυσική καταστροφή·

  (ιε) «δυσμενές κλιματικό συμβάν»: καιρικά φαινόμενα, όπως παγετός, καταιγίδες, άνεμοι κυκλώνα, χαλάζι, πάγος, έντονη βροχόπτωση ή σοβαρή ξηρασία, που μπορούν να εξομοιωθούν με φυσική καταστροφή·

  Or. en

   

  Τροπολογία  25

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ιη) «φυσική καταστροφή»: ένα φυσικό γεγονός βιοτικής ή αβιοτικής φύσεως που οδηγεί σε σημαντικές διαταραχές των συστημάτων γεωργικής παραγωγής και των δασικών δομών, προκαλώντας εν τέλει σημαντικές οικονομικές ζημιές στους τομείς της γεωργίας και των δασών·

  (ιη) «φυσική καταστροφή»: ένα φυσικό γεγονός βιοτικής ή αβιοτικής φύσεως που οδηγεί σε σημαντικές διαταραχές των συστημάτων γεωργικής παραγωγής και των δασικών δομών, προκαλώντας εν τέλει σημαντικές οικονομικές ζημιές στους τομείς της γεωργίας ή των δασών·

  Or. en

   

  Τροπολογία  26

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ιθ) «καταστροφικό συμβάν»: ένα απρόβλεπτο συμβάν βιοτικής ή αβιοτικής φύσεως, οφειλόμενο σε ανθρώπινη δραστηριότητα, το οποίο οδηγεί σε σημαντικές διαταραχές των συστημάτων γεωργικής παραγωγής και των δασικών δομών, προκαλώντας εν τέλει σημαντικές οικονομικές ζημιές στους τομείς της γεωργίας και των δασών·

  (ιθ) «καταστροφικό συμβάν»: ένα απρόβλεπτο συμβάν βιοτικής ή αβιοτικής φύσεως, οφειλόμενο σε ανθρώπινη δραστηριότητα, το οποίο οδηγεί σε σημαντικές διαταραχές των συστημάτων γεωργικής παραγωγής και των δασικών δομών, προκαλώντας εν τέλει σημαντικές οικονομικές ζημιές στους τομείς της γεωργίας ή των δασών·

  Or. en

   

  Τροπολογία  27

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων που έχουν αναλάβει δέσμευση για συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών·

  (κ) «βραχεία αλυσίδα εφοδιασμού»: μια αλυσίδα εφοδιασμού που περιλαμβάνει περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων στην άμεση πώληση, την τοπική αγορά και την κοινοτικά στηριζόμενη γεωργία, που έχουν αναλάβει δέσμευση για συνεργασία, τοπική οικονομική ανάπτυξη, με χρήση τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, και στενές γεωγραφικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ παραγωγών, μεταποιητών και καταναλωτών·

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Για να υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση της ανάπτυξης της βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού και να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων, ο ορισμός της βραχείας αλυσίδας εφοδιασμού πρέπει να έχει συγκεκριμένη αναφορά στους διαύλους εμπορίας όπως η άμεση πώληση, οι τοπικές αγορές και η κοινοτιικά στηριζόμενη γεωργία, που αποτελούν μέσα για την διάθεση από πλευράς αγροτών και παραγωγών υψηλής ποιότητας προϊόντων διατροφής.

   

  Τροπολογία  28

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (κα) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας κάτω των 40 ετών κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, ο οποίος διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες, και εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε γεωργική εκμετάλλευση ως υπεύθυνος της εκμετάλλευσης·

  (κα) «νέος γεωργός»: γεωργός ηλικίας μέχρι 40 ετών κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, ο οποίος διαθέτει επαρκή επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες, και είναι υπεύθυνος της εκμετάλλευσης·

  Or. en

   

  Τροπολογία  29

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (κδ α) «γεωργός»: ενεργός γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο a) και το άρθρο 9 του κανονισμού (EΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ].

  Or. en

   

  Τροπολογία  30

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ β (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (κδ β) «τοπική ανάπτυξη υπό την καθοδήγηση της κοινότητας»: αποκεντρωμένη διακυβέρνηση από τη βάση προς την κορυφή και συμπράξεις σε τοπικό και υποπεριφερειακό επίπεδο που ενθαρρύνουν τους αγροτικούς φορείς κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολυτομεακών τοπικών στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης ανά περιοχή, προάγοντας την κοινοτική κυριότητα, την ανάπτυξη δυναμικού και την καινοτομία·

  Or. en

   

  Τροπολογία  31

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1α. Οι ορισμοί του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [ΑΕ] ισχύουν και για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

  Or. en

   

  Τροπολογία  32

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 2 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Όσον αφορά τον ορισμό του νέου γεωργού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο κα), η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί ως «νέος γεωργός», συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού περιόδου χάριτος για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων.

  2. Όσον αφορά τους νέους γεωργούς και τις μικρές εκμεταλλεύσεις η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να θεωρηθεί ως νέος γεωργός, ή μικρός γεωργός, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού περιόδου χάριτος για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε κράτους μέλους.

  Or. en

   

   

  Τροπολογία  33

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» προωθώντας τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ»), της πολιτικής συνοχής και της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Θα συμβάλλει σε έναν εδαφικά και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένο, φιλικό στο περιβάλλον, ανθεκτικό στην αλλαγή του κλίματος και καινοτόμο γεωργικό τομέα στην Ένωση.

  Το ΕΓΤΑΑ θα συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής αγροτικής ανάπτυξης, προωθώντας τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση κατά τρόπο συμπληρωματικό ως προς τα άλλα μέσα της κοινής γεωργικής πολιτικής (εφεξής «ΚΓΠ») και κατά τρόπο συντονισμένο και συμπληρωματικό με την πολιτική συνοχής και την κοινή αλιευτική πολιτική . Θα συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός εδαφικά και περιβαλλοντικά πιο ισορροπημένου, φιλικού στο περιβάλλον, ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος, ανταγωνιστικού, παραγωγικού και καινοτόμου γεωργικού και δασοκομικού τομέα στην Ένωση και στην ανάπτυξη ζωτικών αγροτικών περιοχών.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Δεδομένου ότι οι στόχοι του ΕΓΤΑΑ, όπως περιγράφονται στα άρθρα 4 και 5, αφορούν επίσης μέτρα για αγροτικές περιοχές πέραν του τομέα της γεωργίας, πρέπει η αποστολή του ΕΓΤΑΑ να διατυπωθεί με πιο περιεκτικό τρόπο.

   

  Τροπολογία  34

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 4

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 4

  Άρθρο 4

  Στόχοι

  Στόχοι

  Στο γενικό πλαίσιο της ΚΓΠ, η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης θα συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  Στο γενικό πλαίσιο της ΚΓΠ, η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης θα συμβάλλει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  (1) ανταγωνιστικότητα της γεωργίας·

  (1) προώθηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας και της δασοκομίας·

  (2) βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα·

  (2) διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και δράση για το κλίμα·

  (3) ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

  (3) επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων που δημιουργεί και διατηρεί απασχόληση.

  Or. en

   

  Τροπολογία  35

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 5

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 5

  Άρθρο 5

  Προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη

  Προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη

  Η επίτευξη των στόχων της αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλλουν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων έξι προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες εκφράζουν τους σχετικούς θεματικούς στόχους του ΚΣΠ:

  Η επίτευξη των στόχων της αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίοι συμβάλλουν στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, επιδιώκεται μέσω των ακόλουθων έξι προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες εκφράζουν τους σχετικούς θεματικούς στόχους του ΚΣΠ:

  (1) προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

  (1) προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

  (α) προώθηση της καινοτομίας και της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές·

  (α) προώθηση της καινοτομίας, νέων τρόπων συνεργασίας και της ανάπτυξης της βάσης γνώσεων στις αγροτικές περιοχές·

  (β) ενίσχυση των δεσμών μεταξύ γεωργίας και δασοκομίας και έρευνας και καινοτομίας·

  (β) ενίσχυση των δεσμών μεταξύ γεωργίας και δασοκομίας και έρευνας και καινοτομίας·

  (γ) προώθηση της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας·

  (γ) προώθηση της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας, συμπεριλαμβανομένης της ευαισθητοποίησης όσον αφορά την ασφάλεια στη γεωργική εκμετάλλευση·

  (2) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

  (2) ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων γεωργίας και δασοκομίας, καθώς και του τομέα των τροφίμων, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

  (α) διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, κυρίως των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με χαμηλό βαθμό συμμετοχής στην αγορά, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με προσανατολισμό στην αγορά σε συγκεκριμένους τομείς και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που χρειάζεται να διαφοροποιηθούν ως προς τη γεωργία·

  (α) ενθάρρυνση των επενδύσεων σε καινοτόμες γεωργικές τεχνολογίες και διευκόλυνση της διάδοσης και της απορρόφησης αυτών·

  (β) διευκόλυνση της ανανέωσης των γενεών στο γεωργικό τομέα.

  (β) διευκόλυνση της εισόδου στο γεωργικό επάγγελμα νέων και πλήρως καταρτισμένων ανθρώπων, μεταξύ άλλων και μέσω της ανανέωσης των γενεών·

   

  (βα) βελτίωση της οικονομικής απόδοσης όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, αύξηση της συμμετοχής στην αγορά, προσανατολισμός και διαφοροποίηση·

   

  (ββ) διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

   

  (βγ) διατήρηση μιας παραγωγικής γεωργίας στις ορεινές περιοχές ή σε αυτές που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή στις ιδιαίτερα απόκεντρες περιφέρειες·

   

  (βδ) βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων διατροφής, μεταξύ άλλων και μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας και της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων.

  (3) προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

  (3) προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

  (α) καλύτερη ενσωμάτωση των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές και βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, ομάδων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων·

  (α) καλύτερη ενσωμάτωση των πρωτογενών παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων μέσω συστημάτων ποιότητας, προώθησης σε τοπικές αγορές και βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, ομάδων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων·

  (β) στήριξη της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση.

  (β) στήριξη της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση:

  (4) αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από την γεωργία και τη δασοκομία, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

  (4) αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που επηρεάζονται από την γεωργία και τη δασοκομία, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

  (α) αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000 και της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων·

  (α) αποκατάσταση και διατήρηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000 και της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας, και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων·

   

  (αα) βελτίωση της διαβίωσης των ζώων·

  (β) βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων·

  (β) βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων·

  (γ) βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

  (γ) βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.

  (5) προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

  (5) προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και στήριξη της μεταστροφής προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

  (α) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία·

  (α) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης νερού στη γεωργία·

  (β) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων·

  (β) αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης ενέργειας στον τομέα της γεωργίας και της μεταποίησης τροφίμων·

  (γ) διευκόλυνση της προμήθειας και χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιο-οικονομίας·

  (γ) διευκόλυνση της προμήθειας και χρήσης ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών εκτός των τροφίμων για τους σκοπούς της βιο-οικονομίας·

  (δ) μείωση των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου και μεθανίου από τη γεωργία·

  (δ) μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας από τη γεωργία και βελτίωση της ποιότητας του αέρα·

  (ε) προώθηση της δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία·

  (ε) προώθηση της διατήρησης και δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στη γεωργία και τη δασοκομία·

   

  (εα) όσον αφορά την αλυσίδα αξίας των γεωργικών προϊόντων διατροφής, δίνεται έμφαση στη διευκόλυνση της χρήσης νέων προϊόντων, μεθόδων εφαρμογής και διαδικασιών, που βασίζονται στην έρευνα, για τη βελτίωση της διαχείρισης της βιοποικιλότητας και της αποδοτικότητας των πόρων·

  (6) προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

  (6) προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, με έμφαση στους ακόλουθους τομείς:

  (α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

  (α) διευκόλυνση της διαφοροποίησης, της δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας·

  (β) προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·

  (β) προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές·

  (γ) ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές.

  (γ) ενίσχυση της προσβασιμότητας, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές.

  Όλες οι προτεραιότητες θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για την καινοτομία, το περιβάλλον και τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή.

  Όλες οι προτεραιότητες θα συμβάλλουν στην επίτευξη των εγκάρσιων στόχων για την καινοτομία, το περιβάλλον και τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή.

  Or. en

   

  Τροπολογία  36

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 6 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ της στήριξης από το ΕΓΤΑΑ και των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων.

  1. Πρέπει να υπάρχει συνοχή μεταξύ της στήριξης από το ΕΓΤΑΑ και των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων ή από άλλους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ένωσης.

  Or. en

   

  Τροπολογία  37

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 7

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 7

  Άρθρο 7

  Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

  Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης

  1. Το ΕΓΤΑΑ δραστηριοποιείται στα κράτη μέλη μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Τα εν λόγω προγράμματα υλοποιούν μια στρατηγική ώστε να επιτευχθούν οι προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη μέσω μιας δέσμης μέτρων που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ, για την επίτευξη των οποίων θα επιδιωχθεί η ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ.

  1. Το ΕΓΤΑΑ δραστηριοποιείται στα κράτη μέλη μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Τα εν λόγω προγράμματα υλοποιούν μια στρατηγική ώστε να επιτευχθούν οι προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη μέσω μιας δέσμης μέτρων που ορίζονται στον τίτλο ΙΙΙ, για την επίτευξη των οποίων θα επιδιωχθεί η ενίσχυση του ΕΓΤΑΑ.

  2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει είτε ένα ενιαίο πρόγραμμα για ολόκληρη την επικράτειά του είτε μια δέσμη περιφερειακών προγραμμάτων.

  2. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει ένα ενιαίο πρόγραμμα για ολόκληρη την επικράτειά του ή μια δέσμη περιφερειακών προγραμμάτων, ή και τα δύο. Τα μέτρα που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο δεν θα εφαρμόζονται μέσω περιφερειακών προγραμμάτων.

  3. Τα κράτη μέλη με περιφερειακά προγράμματα μπορούν επίσης να υποβάλλουν προς έγκριση ένα εθνικό πλαίσιο που περιλαμβάνει κοινά στοιχεία των εν λόγω προγραμμάτων χωρίς ξεχωριστές πιστώσεις από τον προϋπολογισμό.

  3. Τα κράτη μέλη με περιφερειακά προγράμματα μπορούν επίσης να υποβάλλουν προς έγκριση ένα εθνικό πλαίσιο που περιλαμβάνει κοινά στοιχεία των εν λόγω προγραμμάτων χωρίς ξεχωριστές πιστώσεις από τον προϋπολογισμό.

  Or. en

   

  Τροπολογία  38

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 8

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 8

  Άρθρο 8

  Θεματικά υποπρογράμματα

  Θεματικά υποπρογράμματα

  1. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θεματικά υποπρογράμματα που συμβάλλουν στις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, με σκοπό την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών που διαπιστώθηκαν, ιδίως σε σχέση με:

  1. Με στόχο τη συμβολή στην επίτευξη των προτεραιοτήτων της αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θεματικά υποπρογράμματα τα οποία αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ανάγκες. Τα εν λόγω θεματικά υποπρογράμματα μπορεί, μεταξύ άλλων, να αφορούν:

  (α) νέους γεωργούς·

  (α) νέους γεωργούς·

  (β) τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο·

  (β) τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο·

  (γ) τις ορεινές περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2·

  (γ) τις ορεινές περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 2·

  (δ) τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού.

  (δ) τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού·

   

  (δα) τις γυναίκες στις αγροτικές περιοχές.

  Ένας ενδεικτικός κατάλογος των μέτρων και των ειδών δράσεων με ιδιαίτερη σημασία για κάθε θεματικό υποπρόγραμμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα III.

  Ένας ενδεικτικός κατάλογος των μέτρων και των ειδών δράσεων με ιδιαίτερη σημασία για κάθε θεματικό υποπρόγραμμα περιλαμβάνεται στο παράρτημα III.

  2. Τα θεματικά υποπρογράμματα μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες ανάγκες σχετικά με την αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα με ισχυρό αντίκτυπο στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης αγροτικής περιοχής.

  2. Τα θεματικά υποπρογράμματα μπορούν επίσης να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες ανάγκες σχετικά με την αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα με ισχυρό αντίκτυπο στην ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης αγροτικής περιοχής ή άλλες συγκεκριμένες ανάγκες που διαπιστώθηκαν από το κράτος μέλος.

  3. Τα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των θεματικών υποπρογραμμάτων που αφορούν τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού. Στην περίπτωση των νέων γεωργών και των ορεινών περιοχών, τα ανώτατα ποσοστά στήριξης μπορούν να αυξηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα I. Ωστόσο, το μέγιστο συνδυασμένο ποσοστό στήριξης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90 %.

  3. Τα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των θεματικών υποπρογραμμάτων που αφορούν τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού. Στην περίπτωση, μεταξύ άλλων, των νέων γεωργών και των ορεινών περιοχών, τα ανώτατα ποσοστά στήριξης μπορούν να αυξηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα I. Ωστόσο, το μέγιστο συνδυασμένο ποσοστό στήριξης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 90 %.

  Or. en

   

  Τροπολογία  39

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 2 – σημείο vii

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  προγραμματίζονται πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση και την διοργάνωση καινοτόμων δράσεων καθώς και τη σύσταση επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ γαι την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας·

  (vii) προγραμματίζονται πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση και την διοργάνωση καινοτόμων δράσεων καθώς και τη σύσταση επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγή και την οικονομική και γενικότερη βιωσιμότητα της γεωργίας·

  Or. en

   

  Τροπολογία  40

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) εκτίμηση των εκ των προτέρων προϋποθέσεων και, όπου απαιτείται, τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] και τις προθεσμίες που καθορίστηκαν για τους σκοπούς του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]·

  (δ) εκτίμηση των εκ των προτέρων προϋποθέσεων σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη, οι οποίες αναφέρονται στο παράρτημα ΙV και σχετίζονται με το πρόγραμμα, και, όπου απαιτείται, τις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΚΣΠ]·

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Οι εκ των προτέρων προϋποθέσεις για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης δεν θα πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση με τομείς που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την αξιολόγηση των συνθηκών που σχετίζονται άμεσα με τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος.

   

  Τροπολογία  41

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (στ) σε σχέση με την τοπική ανάπτυξη, ειδική περιγραφή των μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, του μέτρου συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 36, του μέτρου των κύριων υπηρεσιών και της ανάπλασης χωριών στις αγροτικές περιοχές που αναφέρεται στο άρθρο 21 και της στήριξης των μη γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο του μέτρου για την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές που αναφέρεται στο άρθρο 20·

  (στ) σε σχέση με την τοπική ανάπτυξη, ειδική περιγραφή των μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, του μέτρου συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 36, του μέτρου των κύριων υπηρεσιών και της ανάπλασης χωριών στις αγροτικές περιοχές που αναφέρεται στο άρθρο 21, συμπεριλαμβανομένων της σύνδεσης αστικών και αγροτικών περιοχών και της διαπεριφερειακής συνεργασίας, και της στήριξης των μη γεωργικών δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο του μέτρου για την ανάπτυξη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές που αναφέρεται στο άρθρο 20·

  Or. en

   

  Τροπολογία  42

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ζ) περιγραφή της προσέγγισης για την καινοτομία με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, και τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας που αναφέρονται στο άρθρο 61·

  (ζ) περιγραφή της προσέγγισης για την καινοτομία με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής των εκμεταλλεύσεων, της οικονομικής τους βιωσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης πόρων καθώς και τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων των ΕΣΚ για την παραγωγή και την οικονομική και γενικότερη βιωσιμότητα της γεωργίας που αναφέρονται στο άρθρο 61·

  Or. en

   

  Τροπολογία  43

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ι) ένα σχέδιο δεικτών που περιλαμβάνει για καθεμία από τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, τους δείκτες και τα επιλεγμένα μέτρα με προγραμματισμένες εκροές και προγραμματισμένες δαπάνες που κατανέμονται μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

  (ι) ένα σχέδιο δεικτών που περιλαμβάνει για καθεμία από τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, τους δείκτες και τα επιλεγμένα μέτρα με προγραμματισμένες εκροές που εστιάζονται στη διαδικασία και στην πολιτική και προγραμματισμένες δαπάνες που κατανέμονται μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Προκειμένου να διασφαλιστεί μια σαφής σύνδεση μεταξύ των στόχων της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και των αποδεικτικών στοιχείων που περιέχονται στα έγγραφα προγραμματισμού και αιτιολογούν συγκεκριμένους στόχους όπου η παρέμβαση είναι απαραίτητη, είναι ανάγκη να δίδεται έμφαση στους στόχους πολιτικής όσον αφορά τα μέτρα για τις προγραμματισμένες εκροές.

   

  Τροπολογία  44

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ιγ) πληροφορίες για τη συμπληρωματικότητα με μέτρα που χρηματοδοτούνται από τα άλλα κοινά μέσα της γεωργικής πολιτικής, μέσω της πολιτικής συνοχής ή από το ΕΤΘΑ·

  (ιγ) πληροφορίες για τη συμπληρωματικότητα με μέτρα που χρηματοδοτούνται από τα άλλα κοινά μέσα της γεωργικής πολιτικής, για τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν συντονισμό με τα μέτρα που στηρίζονται από άλλους πόρους του ΚΣΠ και για την χρήση χρηματοδοτικών μέσων που αναφέρονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΚΣΠ]·

  Or. en

   

  Τροπολογία  45

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (γ) ένα ξεχωριστό ειδικό σχέδιο δεικτών, με προγραμματισμένες εκροές και προγραμματισμένες δαπάνες που κατανέμονται μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

  (γ) ένα ξεχωριστό ειδικό σχέδιο δεικτών, με προγραμματισμένες εκροές που δίνουν έμφαση στη διαδικασία και στην πολιτική και προγραμματισμένες δαπάνες που κατανέμονται μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Προκειμένου να διασφαλιστεί μια σαφής σύνδεση μεταξύ των στόχων της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη και των αποδεικτικών στοιχείων που περιέχονται στα έγγραφα προγραμματισμού και αιτιολογούν συγκεκριμένους στόχους όπου η παρέμβαση είναι απαραίτητη, είναι ανάγκη να δίδεται έμφαση στους στόχους πολιτικής όσον αφορά τα μέτρα για τις προγραμματισμένες εκροές.

   

  Τροπολογία  46

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 10

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Εκτός από τους εκ των προτέρων καθορισμένους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα IV, για το ΕΓΤΑΑ ισχύουν οι γενικοί, εκ των προτέρων καθορισμένοι, όροι του παραρτήματος ΙV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012].

  Οι εκ των προτέρων καθορισμένοι όροι που αναφέρονται στο παράρτημα IV ισχύουν για το ΕΓΤΑΑ κατά περίπτωση και μπορούν να εφαρμοστούν στους συγκεκριμένους στόχους που επιδιώκονται μέσω των προτεραιοτήτων του προγράμματος.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Η πολιτική για την ανάπτυξη στον τομέα της γεωργίας δεν μπορεί να επιδιώκει την εκπλήρωση των απαιτήσεων σε άλλους τομείς πολιτικής. Αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να συνιστούν απαίτηση μόνο για βασικές προτεραιότητες της πολιτικής αυτής.

   

  Τροπολογία  47

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2 a. Η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει ένα πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης πριν από την έγκριση της σύμβασης σύμπραξης με ένα κράτος μέλος, σε περιπτώσεις όπου θεωρεί ότι όλα τα στοιχεία ενός προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και με τα τμήματα της σύμβασης σύμπραξης που αφορούν το ΕΓΤΑΑ.

  Or. en

   

  Τροπολογία  48

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο ii

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (ii) αλλαγή του ποσοστού συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ σε ένα ή περισσότερα μέτρα·

  διαγράφεται

  Or. en

   

  Τροπολογία  49

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (iv) μεταφορά κονδυλίων μεταξύ μέτρων που υλοποιούνται βάσει διαφορετικών ποσοστών συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ.

  διαγράφεται

  Or. en

   

  Τροπολογία  50

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iv α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  μεταφορά κονδυλίων μεταξύ των προγραμμάτων με σκοπό να αποφευχθεί η απώλεια πόρων του ΕΓΤΑΑ.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια ενωσιακών κονδυλίων από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να είναι δυνατή η ανακατανομή των πόρων μεταξύ των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης στο ίδιο κράτος μέλος όταν από την ανάλυση της υλοποίησης καταδεικνύεται ότι υπάρχει κίνδυνος αυτόματης αποδέσμευσης.

   

  Τροπολογία  51

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1a. Η έγκριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εκδίδεται από την Επιτροπή εντός δύο μηνών μετά την παραλαβή της αίτησης.

  Or. en

   

  Τροπολογία  52

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα που αφορούν:

  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 90, σχετικά με τις διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα που αφορούν:

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Το εν λόγω ζήτημα δεν είναι αμιγώς τεχνικής φύσης.

   

  Τροπολογία  53

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 13 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91.

  διαγράφεται

  Or. en

   

  Τροπολογία  54

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  1a. Μόνο οι γεωργοί που είναι ενεργοί γεωργοί, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΑΕ] ενισχύονται από τα μέτρα που έχουν στόχο τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

  Or. en

   

  Τροπολογία  55

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 15

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 15

  Άρθρο 15

  Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

  Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου καλύπτει την επαγγελματική κατάρτιση και τις δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, τις δράσεις επίδειξης και τις δράσεις ενημέρωσης. Η επαγγελματική κατάρτιση και οι δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων μπορούν να περιλαμβάνουν επιμορφωτικά μαθήματα, εργαστήρια και ατομική καθοδήγηση.

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου καλύπτει την επαγγελματική κατάρτιση και τις δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων, τις δράσεις επίδειξης και τις δράσεις ενημέρωσης. Η επαγγελματική κατάρτιση και οι δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων μπορούν να περιλαμβάνουν επιμορφωτικά μαθήματα, εργαστήρια και ατομική καθοδήγηση.

  Η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

  Η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων και δασών, καθώς και επισκέψεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και δάση.

  2. Η στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου πρέπει να αποβαίνει προς όφελος των προσώπων που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας, των διαχειριστών γης και άλλων οικονομικών φορέων που είναι ΜΜΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές.

  2. Η στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου πρέπει να αποβαίνει προς όφελος των προσώπων που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας, των διαχειριστών γης και άλλων οικονομικών φορέων που είναι ΜΜΕ οι οποίες δραστηριοποιούνται στις αγροτικές περιοχές. Κατά την παροχή ενίσχυσης στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου για τις ΜΜΕ, μπορεί να δίνεται προτεραιότητα στις ΜΜΕ που συνδέονται με τους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας.

  Ο πάροχος κατάρτισης ή άλλης δράσης μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης είναι ο δικαιούχος της ενίσχυσης.

  Ο πάροχος της δράσης κατάρτισης ή άλλης δράσης μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να είναι δημόσιος φορέας, είναι ο δικαιούχος της ενίσχυσης.

  3. Η στήριξη βάσει αυτού του μέτρου δεν περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα ή κατάρτιση τα οποία αποτελούν μέρος κανονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συστημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας ή ανώτερης εκπαίδευσης.

  3. Η στήριξη βάσει αυτού του μέτρου δεν περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μαθήματα ή κατάρτιση τα οποία αποτελούν μέρος κανονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συστημάτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας ή ανώτερης εκπαίδευσης.

  Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού και τακτική επιμόρφωση για την εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος.

  Οι φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες όσον αφορά τα προσόντα του προσωπικού και τακτική επιμόρφωση για την εκτέλεση του εν λόγω καθήκοντος.

  4. Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο αυτού του μέτρου θεωρούνται οι δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης δράσεων μεταφοράς γνώσεων ή ενημέρωσης. Στην περίπτωση των έργων επίδειξης, η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει τις σχετικές επενδυτικές δαπάνες. Τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών είναι επίσης επιλέξιμες.

  4. Ως επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο αυτού του μέτρου θεωρούνται οι δαπάνες διοργάνωσης και εκτέλεσης δράσεων μεταφοράς γνώσεων ή ενημέρωσης. Στην περίπτωση των έργων επίδειξης, η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει τις σχετικές επενδυτικές δαπάνες. Τα οδοιπορικά, οι δαπάνες διαμονής και οι ημερήσιες δαπάνες των συμμετεχόντων, καθώς και οι δαπάνες αντικατάστασης των γεωργών είναι επίσης επιλέξιμες.

  5. Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με την περαιτέρω εξειδίκευση των επιλέξιμων δαπανών, τα ελάχιστα προσόντα των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς γνώσεων και τη διάρκεια και το περιεχόμενο των προγραμμάτων ανταλλαγής γεωργικής εκμετάλλευσης και επισκέψεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

  5. Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με την περαιτέρω εξειδίκευση των επιλέξιμων δαπανών, τα ελάχιστα προσόντα των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς γνώσεων και τη διάρκεια και το περιεχόμενο των προγραμμάτων ανταλλαγής γεωργικής εκμετάλλευσης και επισκέψεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

  Or. en

   

  Τροπολογία  56

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 16

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 16

  Άρθρο 16

  Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

  Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου πρέπει να παρέχεται με σκοπό:

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου πρέπει να παρέχεται με σκοπό:

  (α) να βοηθήσει τους γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να επωφεληθούν από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης, της επιχείρησης ή/και της επένδυσής τους αλλά και της φιλικότητας και ανθεκτικότητάς της ως προς το κλίμα·

  (α) να βοηθήσει τους γεωργούς, τους δασοκαλλιεργητές και τις ΜΜΕ στις αγροτικές περιοχές να επωφεληθούν από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της εκμετάλλευσης, της επιχείρησης ή/και της επένδυσής τους αλλά και της φιλικότητας και ανθεκτικότητάς της ως προς το κλίμα·

  (β) να προωθήσει τη δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, αντικατάστασης στην εκμετάλλευση και παροχής συμβουλών στην εκμετάλλευση, καθώς και υπηρεσιών παροχής δασοκομικών συμβουλών, συμπεριλαμβανομένου του συμβουλευτικού συστήματος γεωργικής εκμετάλλευσης που αναφέρεται στα άρθρα 12, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012·

  (β) να προωθήσει τη δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, αντικατάστασης στην εκμετάλλευση και παροχής συμβουλών στην εκμετάλλευση, καθώς και υπηρεσιών παροχής δασοκομικών συμβουλών, συμπεριλαμβανομένου του συμβουλευτικού συστήματος γεωργικής εκμετάλλευσης που αναφέρεται στα άρθρα 12, 13 και 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [HR]·

  (γ) να προωθήσει την επιμόρφωση των συμβούλων.

  (γ) να προωθήσει την επιμόρφωση των συμβούλων.

   

  (γa) να στηρίξει την εγκατάσταση νέων γεωργών.

  2. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και γ) είναι ο πάροχος συμβουλών ή κατάρτισης. Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται στην αρχή ή στον φορέα που επιλέγεται για τη δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, αντικατάστασης στην εκμετάλλευση, παροχής συμβουλών σε γεωργική εκμετάλλευση ή παροχής δασοκομικών συμβουλών.

  2. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχεία α), γ) και γα) είναι ο πάροχος συμβουλών ή κατάρτισης. Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται στην αρχή ή στον φορέα που επιλέγεται για τη δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, αντικατάστασης στην εκμετάλλευση, παροχής συμβουλών σε γεωργική εκμετάλλευση ή παροχής δασοκομικών συμβουλών.

  3. Οι αρχές ή οι φορείς που επιλέγονται για την παροχή συμβουλών διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους υπό μορφή τακτικά εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία και επιδεικνύουν ανεξαρτησία και αξιοπιστία όσον αφορά τα πεδία στα οποία παρέχουν συμβουλές. Οι δικαιούχοι επιλέγονται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η διαδικασία επιλογής είναι αντικειμενική και ανοικτή στο κοινό καθώς και σε ιδιωτικούς φορείς.

  3. Οι αρχές ή οι φορείς που επιλέγονται για την παροχή συμβουλών διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους υπό μορφή τακτικά εκπαιδευόμενου και εξειδικευμένου προσωπικού και συμβουλευτική εμπειρία και επιδεικνύουν ανεξαρτησία και αξιοπιστία όσον αφορά τα πεδία στα οποία παρέχουν συμβουλές. Οι δικαιούχοι επιλέγονται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Η διαδικασία επιλογής διέπεται από το δημόσιο δίκαιο και είναι ανοικτή σε δημόσιους και σε ιδιωτικούς φορείς. Είναι αντικειμενική και αποκλείει υποψηφίους όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

  Κατά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τηρούνται οι υποχρεώσεις περί απορρήτου που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012.

  Κατά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τηρούνται οι υποχρεώσεις περί απορρήτου που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [HR].

   

  3a. Το συμβουλευτικό σύστημα γεωργικής εκμετάλλευσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [HR]. Πρόσθετη στήριξη για συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχεται μόνο εάν το κράτος μέλος έχει θεσπίσει συμβουλευτικό σύστημα γεωργικής εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [HR].

  4. Η παροχή συμβουλών στους γεωργούς συνδέεται με μία τουλάχιστον προτεραιότητα της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και καλύπτει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

  4. Η παροχή συμβουλών στους γεωργούς συνδέεται με δύο ή περισσότερες προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και καλύπτει δύο ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

  (α) μία ή περισσότερες καταστατικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012·

  (α) μία ή περισσότερες καταστατικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [HR]·

  (β) όπου κρίνεται σκόπιμο, τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον όπως προβλέπονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012 και τη διατήρηση των γεωργικών περιοχών όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012·

  (β) όπου κρίνεται σκόπιμο, τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον όπως προβλέπονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013[ΑΕ] και τη διατήρηση των γεωργικών περιοχών όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013[ΑΕ]·

  (γ) τις απαιτήσεις ή δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την προστασία των υδάτων και του εδάφους, την κοινοποίηση ασθενειών των ζώων και των φυτών και την καινοτομία, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012 ·

  (γ) τις απαιτήσεις ή δράσεις που σχετίζονται με τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή, τη βιοποικιλότητα, την προστασία των υδάτων και του εδάφους, την κοινοποίηση ασθενειών των ζώων και των φυτών και την καινοτομία, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [HR]·

  (δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως αυτές ορίζονται από τα κράτη μέλη και τουλάχιστον των εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων που αναφέρονται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012· ή

  (δ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων όπως αυτές ορίζονται από τα κράτη μέλη και τουλάχιστον των εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων που αναφέρονται στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΑΕ]· ή

  (ε) όπου κρίνεται σκόπιμο, τα πρότυπα εργασιακής ασφάλειας βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης.

  (ε) όπου κρίνεται σκόπιμο, τα πρότυπα εργασιακής ασφάλειας ή ασφάλειας στη γεωργική εκμετάλλευση βάσει της νομοθεσίας της Ένωσης ή της εθνικής νομοθεσίας·

   

  (εα) στήριξη της εγκατάστασης γεωργών νεαρής ηλικίας ή νέων γεωργών, πρόσβαση σε γη και δάνεια για την εγκατάσταση γεωργικής εκμετάλλευσης, ή οποιοδήποτε από αυτά·

   

  (εβ) τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με όλα τα μέτρα που προβλέπονται στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων του εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων, της επίτευξης της ανταγωνιστικότητας, της τομεακής ολοκλήρωσης και της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας·

   

  (εγ) ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες που στηρίζουν την τοπική μεταποίηση και την εμπορία σε μικρές αποστάσεις, συμπεριλαμβανομένων της επιμόρφωσης και της εφαρμογής προσαρμοσμένων κανόνων υγιεινής και προτύπων ασφάλειας των τροφίμων·

   

  (εδ) πτυχές της προσέγγισης «Μία Υγεία» στις ζωοτεχνικές πρακτικές.

  Η παροχή συμβουλών μπορεί επίσης να καλύπτει και άλλα θέματα που συνδέονται με τις οικονομικές, γεωργικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης.

  Η παροχή συμβουλών μπορεί επίσης να καλύπτει και άλλα θέματα που συνδέονται με τις οικονομικές, γεωργικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης.

  5. Η παροχή συμβουλών στους δασοκαλλιεργητές καλύπτει τουλάχιστον τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ. Μπορεί επίσης να καλύπτει θέματα που συνδέονται με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της εκμετάλλευσης των δασών.

  5. Η παροχή συμβουλών στους δασοκαλλιεργητές καλύπτει τουλάχιστον τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ. Μπορεί επίσης να καλύπτει θέματα που συνδέονται με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της εκμετάλλευσης των δασών.

  6. Η παροχή συμβουλών στις ΜΜΕ μπορεί να καλύπτει θέματα που συνδέονται με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης.

  6. Η παροχή συμβουλών στις ΜΜΕ μπορεί να καλύπτει θέματα που συνδέονται με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης. Μπορεί να δοθεί προτεραιότητα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ που συνδέονται με τους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας.

  7. Εάν δικαιολογείται και κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές μπορούν εν μέρει να παρέχονται σε ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των επιμέρους χρηστών των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

  7. Εάν δικαιολογείται και κρίνεται σκόπιμο, οι συμβουλές μπορούν εν μέρει να παρέχονται σε ομάδα, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση των επιμέρους χρηστών των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

  8. Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχεία α) και γ) περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα Ι. Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β) είναι φθίνουσα για μέγιστη περίοδο πέντε ετών από την έναρξή της.

  8. Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχεία α) και γ) περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα Ι. Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο β) είναι φθίνουσα για μέγιστη περίοδο πέντε ετών από την έναρξή της.

  9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με την περαιτέρω εξειδίκευση των ελάχιστων προσόντων των αρχών ή των φορέων που παρέχουν συμβουλές.

  9. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με την περαιτέρω εξειδίκευση των ελάχιστων προσόντων των αρχών ή των φορέων που παρέχουν συμβουλές.

  Or. en

   

  Τροπολογία  57

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 17

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 17

  Άρθρο 17

  Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

  Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου καλύπτει κάθε νέα συμμετοχή των γεωργών σε:

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου καλύπτει κάθε νέα συμμετοχή των γεωργών, των ομάδων παραγωγών και των οργανώσεων παραγωγών σε:

  (α) συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, του βάμβακος ή των τροφίμων που καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης·

  (α) συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, του βάμβακος ή των τροφίμων που καθορίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης·

  (β) συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη εφόσον συμμορφώνονται με τα ακόλουθα κριτήρια:

  (β) συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων, βάμβακος ή τροφίμων που αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη εφόσον συμμορφώνονται με τα ακόλουθα κριτήρια:

  (i) η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος στο πλαίσιο των εν λόγω συστημάτων προέρχεται από σαφείς υποχρεώσεις εγγύησης:

  (i) η ιδιοτυπία του τελικού προϊόντος στο πλαίσιο των εν λόγω συστημάτων προέρχεται από σαφείς υποχρεώσεις εγγύησης:

  των ειδικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, ή

  των ειδικών χαρακτηριστικών του προϊόντος, ή

  των ειδικών μεθόδων γεωργίας ή παραγωγής, ή

  των ειδικών μεθόδων γεωργίας ή παραγωγής, ή

  της ποιότητας του τελικού προϊόντος που είναι σαφώς ανώτερη από τα συνήθη εμπορικά πρότυπα όσον αφορά τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή των φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων ή την προστασία του περιβάλλοντος·

  της ποιότητας του τελικού προϊόντος που είναι σαφώς ανώτερη από τα συνήθη εμπορικά πρότυπα όσον αφορά τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή των φυτών, την καλή διαβίωση των ζώων ή την προστασία του περιβάλλοντος· ή

   

  των μικρών και τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού με τρόφιμα

  (ii) το σύστημα είναι ανοικτό σε όλους τους παραγωγούς·

  (ii) το σύστημα είναι ανοικτό σε όλους τους παραγωγούς·

  το σύστημα συνεπάγεται υποχρεωτικές προδιαγραφές προϊόντων και η συμμόρφωση με τις εν λόγω προδιαγραφές ελέγχεται από τις δημόσιες αρχές ή από ανεξάρτητο φορέα επιθεώρησης·

  το σύστημα συνεπάγεται υποχρεωτικές προδιαγραφές προϊόντων και η συμμόρφωση με τις εν λόγω προδιαγραφές ελέγχεται από τις δημόσιες αρχές ή από ανεξάρτητο φορέα επιθεώρησης·

  (iv) το σύστημα είναι διαφανές και εξασφαλίζει την πλήρη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων·

  (iv) το σύστημα είναι διαφανές και εξασφαλίζει την πλήρη ιχνηλασιμότητα των προϊόντων·

  ή

  ή

  (c) εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων τα οποία αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη εφόσον τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές περί βέλτιστης πρακτικής της Ένωσης για τη λειτουργία των εθελοντικών συστημάτων πιστοποίησης για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.

  (γ) εθελοντικά συστήματα πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων τα οποία αναγνωρίζονται από τα κράτη μέλη εφόσον τηρούν τις κατευθυντήριες γραμμές περί βέλτιστης πρακτικής της Ένωσης για τη λειτουργία των εθελοντικών συστημάτων πιστοποίησης για γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.

   

  1a. Η στήριξη μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που προκύπτουν για τους γεωργούς ή τις ομάδες παραγωγών και τις οργανώσεις παραγωγών από δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης προϊόντων στο πλαίσιο των συστημάτων ποιότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β).

  2. Η στήριξη παρέχεται ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, του οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος των πάγιων δαπανών που απορρέουν από τη συμμετοχή στα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.

  2. Η στήριξη παρέχεται ως ετήσιο ποσό υπό μορφή κινήτρου, του οποίου το ύψος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος των πάγιων δαπανών που απορρέουν από τη συμμετοχή στα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη, για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών.

   

  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στήριξη μπορεί επίσης να παρέχεται σε δικαιούχους, οι οποίοι συμμετείχαν σε παρόμοιο πρόγραμμα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, υπό τον όρο ότι οι διπλές πληρωμές αποκλείονται και ότι τηρείται η συνολική μέγιστη διάρκεια των πέντε ετών. Η στήριξη καταβάλλεται σε ετήσια βάση κατόπιν προσκομίσεως εγγράφων που αποδεικνύουν συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ωστόσο, ο παραγωγός υποβάλλει ενιαία αίτηση, η οποία καλύπτει περίοδο πέντε ετών.

  Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «πάγιες δαπάνες» νοούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

  Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ως «πάγιες δαπάνες» νοούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

  3. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

  3. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα Ι. Στις περιπτώσεις που η στήριξη παρέχεται σε ομάδες παραγωγών σύμφωνα με την παράγραφο 1α, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν διαφορετικό ανώτατο ποσό.

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με τα ειδικά συστήματα ποιότητας της Ένωσης που καλύπτονται από την παράγραφο 1 στοιχείο α).

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με τα ειδικά συστήματα ποιότητας της Ένωσης που καλύπτονται από την παράγραφο 1 στοιχείο α).

  Or. en

   

  Τροπολογία  58

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 18

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 18

  Άρθρο 18

  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου πρέπει να καλύπτει τις επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία οι οποίες:

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου πρέπει να καλύπτει τις επενδύσεις σε υλικά ή/και άυλα στοιχεία οι οποίες:

  (α) βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις της γεωργικής εκμετάλλευσης·

  (α) βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις και τη βιωσιμότητα της γεωργικής εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων της αποδοτικής χρήσης των πόρων και του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου·

  (β) αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης ή του βάμβακος. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής μπορεί να είναι ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από το εν λόγω παράρτημα·

  (β) αφορούν τη μεταποίηση, εμπορία, διατήρηση ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης ή του βάμβακος, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων τα οποία καλύπτονται από συστήματα ποιότητας κατά το άρθρο 17· το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής μπορεί να είναι ένα προϊόν που δεν καλύπτεται από το εν λόγω παράρτημα· στήριξη μπορεί να χορηγείται για τη δημιουργία ή την ανάπτυξη σφαγείων μικρής κλίμακας·

  (γ) αφορούν υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την προσαρμογή της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γεωργική και δασική γη, τον αναδασμό και τη βελτίωση, τον ενεργειακό εφοδιασμό και τη διαχείριση των υδάτων· ή

  (γ) αφορούν υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε γεωργική και δασική γη, τον αναδασμό και τη βελτίωση, τον εφοδιασμό και την εξοικονόμηση ενέργειας και υδάτων και τη συλλογική διαχείριση του εδάφους και των υδάτων·

  (δ) είναι μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη των γεωργοδασοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων, την κατάσταση διατήρησης της βιοποικιλότητας των ειδών και των ενδιαιτημάτων καθώς και την ενίσχυση της αξίας ως δημόσιου αγαθού ενός τόπου που υπάγεται στο Natura 2000 ή άλλης περιοχής μεγάλης φυσικής αξίας που καθορίζεται στο πρόγραμμα.

  (δ) είναι μη παραγωγικές επενδύσεις που συνδέονται με την επίτευξη των γεωργοδασοπεριβαλλοντικών υποχρεώσεων, την κατάσταση διατήρησης της βιοποικιλότητας των ειδών και των ενδιαιτημάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των θηραματικών και των γενετικών πόρων καθώς και την ενίσχυση της αξίας ως δημόσιου αγαθού ενός τόπου που υπάγεται στο Natura 2000 ή άλλης περιοχής μεγάλης φυσικής αξίας που καθορίζεται στο πρόγραμμα.

  2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) πρέπει να παρέχεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Σε περίπτωση επενδύσεων για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, είναι επιλέξιμες μόνο οι εκμεταλλεύσεις που δεν υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος το οποίο καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, με βάση την ανάλυση ΠΑΕΑ που διεξάγεται σε σχέση με την προτεραιότητα της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη «ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας όλων των τύπων της γεωργίας και ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

  2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) πρέπει να παρέχεται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή σε ομάδες και οργανώσεις παραγωγών.

  3. Η στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Τα εν λόγω ανώτατα ποσοστά μπορούν να αυξηθούν για τους νέους γεωργούς, τις συλλογικές επενδύσεις και τα ενοποιημένα έργα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο περισσοτέρων του ενός μέτρων, τις επενδύσεις σε περιοχές με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 και τις δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας σύμφωνα με τα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Ωστόσο, το ανώτατο συνδυασμένο ποσοστό στήριξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90 %.

  3. Η στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Τα εν λόγω ανώτατα ποσοστά μπορούν να αυξηθούν για τους νέους γεωργούς όσον αφορά έργα συνεργασίας μεταξύ γεωργών μικρών εκμεταλλεύσεων με σκοπό τη βελτίωση της αειφόρου παραγωγικότητας στις εκμεταλλεύσεις τους και προκειμένου να παροτρυνθούν να διαφοροποιήσουν τις πηγές εσόδων, περιλαμβανομένης και της δραστηριότητας μεταποίησης· για τους γεωργούς ή τις ομάδες γεωργών που επενδύουν σε συστήματα αγροοικολογικής παραγωγής· για τις συλλογικές επενδύσεις και τα ενοποιημένα έργα που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο περισσοτέρων του ενός μέτρων· για τις επενδύσεις σε περιοχές με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 και για τις δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας σύμφωνα με τα ποσοστά στήριξης που προβλέπονται στο παράρτημα Ι. Ωστόσο, το ανώτατο συνδυασμένο ποσοστό στήριξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 90 %.

  4. Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται για μη παραγωγικές επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ).

  4. Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται για μη παραγωγικές επενδύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ).

   

  4α. Στήριξη μπορεί να παρέχεται σε σχέση με επενδύσεις που πραγματοποίησαν γεωργοί προκειμένου να συμμορφωθούν με προσφάτως εισαχθέντα πρότυπα της Ένωσης στα πεδία της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και των φυτών, της καλής διαβίωσης των ζώων και της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, τα οποία εγκρίθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  Or. en

   

  Τροπολογία  59

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (α) τις επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων·

  (α) τις επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, αντίξοων περιβαλλοντικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων·

  Or. en

   

  Τροπολογία  60

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) τις επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα.

  (β) τις επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, από αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες και από καταστροφικά συμβάντα.

  Or. en

   

  Τροπολογία  61

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 20

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 20

  Άρθρο 20

  Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

  Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου καλύπτει:

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου καλύπτει:

  (α) τις ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για:

  (α) τις ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης για:

  (i) νέους γεωργούς·

  (i) νέους γεωργούς·

  (ii) μη γεωργικές δραστηριότητες σε αγροτικές περιοχές·

  (ii) μη γεωργικές δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών γεωργικής φύσεως σε αγροτικές περιοχές·

  (iii) την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων·

  (iii) την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων·

  (β) επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες·

  (β) επενδύσεις σε μη γεωργικές δραστηριότητες·

  (γ) τις ετήσιες ενισχύσεις στους γεωργούς που συμμετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων το οποίο θεσπίστηκε από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012 (εφεξής «το καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων») που μεταβιβάζουν τη μόνιμη εκμετάλλευσή τους σε άλλο γεωργό.

  (γ) τις εφάπαξ ενισχύσεις στους γεωργούς που συμμετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων το οποίο θεσπίστηκε από τον τίτλο V του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2013 (εφεξής «το καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων») που μεταβιβάζουν τη μόνιμη εκμετάλλευσή τους σε άλλο γεωργό.

   

  (γα) τις ενισχύσεις στους γεωργούς που μεταβιβάζουν τη μόνιμη εκμετάλλευσή τους σε άλλο γεωργό με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων οικονομικών μονάδων.

  2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση i) χορηγείται σε νέους γεωργούς.

  2. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση i) χορηγείται σε νέους γεωργούς.

  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση ii) χορηγείται σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού που ασκούν διαφοροποιημένες δραστηριότητες μη γεωργικού χαρακτήρα και σε μη γεωργικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές.

  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση ii) χορηγείται σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού τα οποία ασκούν διαφοροποιημένες δραστηριότητες μη γεωργικού χαρακτήρα και σε μη γεωργικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ασχολούνται με τον τουρισμό.

  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση iii) χορηγείται σε μικρές εκμεταλλεύσεις, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη.

  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση iii) χορηγείται σε μικρές εκμεταλλεύσεις, όπως ορίζονται από τα κράτη μέλη.

  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται σε μη γεωργικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.

  Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται σε μη γεωργικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε αγροτικές περιοχές και σε γεωργούς ή μέλη γεωργικού νοικοκυριού.

  Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) χορηγείται στους γεωργούς οι οποίοι συμμετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων, κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησής τους για στήριξη, επί ένα τουλάχιστον έτος, και οι οποίοι δεσμεύονται να μεταβιβάσουν μόνιμα ολόκληρη την εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης σε ένα άλλο γεωργό. Η ενίσχυση καταβάλλεται από την ημερομηνία της μεταβίβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

  Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) χορηγείται στους γεωργούς οι οποίοι συμμετέχουν στο καθεστώς για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων, κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησής τους για στήριξη, επί ένα τουλάχιστον έτος, και οι οποίοι δεσμεύονται να μεταβιβάσουν μόνιμα ολόκληρη την εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης σε ένα άλλο γεωργό. Η ενίσχυση υπολογίζεται από την ημερομηνία της μεταβίβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

   

  Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο γ α) χορηγείται στους γεωργούς υπό τον όρο ότι:

   

  (α) έχουν ασκήσει το επάγγελμα του γεωργού επί δέκα τουλάχιστον έτη,

   

  (β) αναλαμβάνουν τη δέσμευση να μεταβιβάσουν μόνιμα ολόκληρη την εκμετάλλευσή τους και τα αντίστοιχα δικαιώματα ενίσχυσης σε άλλο γεωργό και

   

  (γ) παύουν οριστικά κάθε εμπορική γεωργική δραστηριότητα.

   

  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν πρόσθετα κριτήρια για τη βιωσιμότητα των οικονομικών μονάδων, οι οποίες δύναται να αποτελούν αντικείμενο στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο γα).

   

  2α. Όταν προβλέπεται στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση ii) ή της παραγράφου 1 στοιχείο β), μπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε μη γεωργικές δραστηριότητες που συνδέονται με τη γεωργία και τη δασοκομία καθώς και σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τοπικές συμπράξεις με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

  3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος που παρέχεται στην ομάδα και τα μέλη της από την εθνική νομοθεσία, μπορεί να θεωρηθεί ως μέλος γεωργικού νοικοκυριού, εκτός των γεωργικών εργατών. Εάν το νομικό πρόσωπο ή η ομάδα νομικών προσώπων θεωρείται μέλος γεωργικού νοικοκυριού, το εν λόγω μέλος πρέπει να ασκεί γεωργική δραστηριότητα στη γεωργική εκμετάλλευση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης στήριξης.

  3. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών ή νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως του νομικού καθεστώτος που παρέχεται στην ομάδα και τα μέλη της από την εθνική νομοθεσία, μπορεί να θεωρηθεί ως μέλος γεωργικού νοικοκυριού, εκτός των γεωργικών εργατών. Εάν το νομικό πρόσωπο ή η ομάδα νομικών προσώπων θεωρείται μέλος γεωργικού νοικοκυριού, το εν λόγω μέλος πρέπει να ασκεί γεωργική δραστηριότητα στη γεωργική εκμετάλλευση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης στήριξης.

  4. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοχείο α) εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης.

  4. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοχείο α) εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου. Η υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης.

  Τα κράτη μέλη καθορίζουν ανώτατα και κατώτατα όρια που επιτρέπουν την πρόσβαση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση i) και της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση iii) αντίστοιχα. Το χαμηλότερο όριο στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση i) είναι σημαντικά υψηλότερο από το ανώτατο όριο στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση iii). Ωστόσο, η στήριξη περιορίζεται σε εκμεταλλεύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

  Τα κράτη μέλη καθορίζουν ανώτατα και κατώτατα όρια που επιτρέπουν την πρόσβαση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση i) και της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση iii) αντίστοιχα. Το χαμηλότερο όριο στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση i) είναι σημαντικά υψηλότερο από το ανώτατο όριο στήριξης δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση iii). Ωστόσο, η στήριξη περιορίζεται σε εκμεταλλεύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

   

  Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περίπτωση i) μπορεί επίσης να έχει στόχο τη μίσθωση γης για νέους γεωργούς και δύναται να λάβει τη μορφή τραπεζικής εγγύησης για συμβόλαια μίσθωσης γης και ενίσχυσης για τα επιτόκια.

  5. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) λαμβάνει τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης, η οποία μπορεί να καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις για περίοδο πέντε ετών κατ’ανώτατο όριο. Οι δόσεις μπορούν να είναι φθίνουσες. Η καταβολή της τελευταίας δόσης, δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περιπτώσεις i) και ii) εξαρτάται από την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

  5. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) λαμβάνει τη μορφή κατ’ αποκοπή ενίσχυσης, η οποία μπορεί να καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις για περίοδο πέντε ετών κατ’ανώτατο όριο. Οι δόσεις μπορούν να είναι φθίνουσες. Η καταβολή της τελευταίας δόσης, δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περιπτώσεις i) και ii) εξαρτάται από την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

  Το ανώτατο ποσό στήριξης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) καθορίζεται στο παράρτημα Ι. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό στήριξης βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περιπτώσεις i) και ii) λαμβάνοντας επίσης υπόψη την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα.

  Το ανώτατο ποσό στήριξης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) καθορίζεται στο παράρτημα Ι. Τα κράτη μέλη καθορίζουν το ποσό στήριξης βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο α) περιπτώσεις i) και ii) λαμβάνοντας επίσης υπόψη την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται το πρόγραμμα.

  7. Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) πρέπει να ισούται με το 120 % της ετήσιας ενίσχυσης που έλαβε ο δικαιούχος στο πλαίσιο του καθεστώτος για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων.

  7. Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο γ) πρέπει να ισούται με το 120 % της ετήσιας ενίσχυσης που έλαβε ο δικαιούχος στο πλαίσιο του καθεστώτος για τους γεωργούς μικρών εκμεταλλεύσεων, υπολογιζόμενη για την περίοδο από την ημερομηνία μεταβίβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται με τη μορφή εφάπαξ πληρωμής.

   

  7a. Η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο γα) καταβάλλεται με τη μορφή εφάπαξ πληρωμής που δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

  8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με το ελάχιστο περιεχόμενο των επιχειρηματικών σχεδίων και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

  8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με το ελάχιστο περιεχόμενο των επιχειρηματικών σχεδίων και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για τον καθορισμό των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

  Or. en

   

  Τροπολογία  62

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 21

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 21

  Άρθρο 21

  Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

  Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου πρέπει να καλύπτει ιδίως:

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου πρέπει να καλύπτει ιδίως:

  (α) την εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη των δήμων αγροτικων περιοχών και των βασικών υπηρεσιών τους καθώς και σχεδίων προστασίας και διαχείρισης των τόπων του NATURA 2000 και άλλων περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας·

  (α) την εκπόνηση και επικαιροποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη των δήμων αγροτικων περιοχών και των βασικών υπηρεσιών τους καθώς και σχεδίων προστασίας και διαχείρισης των τόπων του NATURA 2000 και άλλων περιοχών μεγάλης φυσικής αξίας·

  (β) επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των ειδών υποδομών μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

  (β) επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση όλων των ειδών υποδομών μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης και της επέκτασης της τοπικής εμπορίας και του αγροτουρισμού, των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, των συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας και των βιώσιμων συστημάτων διαχείρισης των πόρων και των αποβλήτων·

  (γ) την ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την παροχή πρόσβασης στις ευρυζωνικές και δημόσιες λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

  (γ) την ευρυζωνική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας, βελτίωσης και επέκτασής της, την παθητική ευρυζωνική υποδομή και την παροχή πρόσβασης στις ευρυζωνικές και δημόσιες λύσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·

  (δ) επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αναψυχής και των πολιτιστικών υπηρεσιών καθώς και της σχετικής υποδομής·

  (δ) επενδύσεις για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών αναψυχής και των πολιτιστικών υπηρεσιών καθώς και της σχετικής υποδομής·

  (ε) επενδύσεις δημόσιων φορέων σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες και επισήμανση τουριστικών αξιοθέατων·

  (ε) επενδύσεις για σκοπούς κοινής ωφελείας σε υποδομή αναψυχής, τουριστικές πληροφορίες, μικρής κλίμακας τουριστικές υποδομές, εμπορική διάθεση υπηρεσιών αγροτουρισμού και επισήμανση τουριστικών αξιοθέατων

  (στ) μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών και των αγροτικών τοπίων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών·

  (στ) μελέτες και επενδύσεις που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών και των αγροτικών τοπίων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών·

  (ζ) επενδύσεις που στοχεύουν στη μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και στη μετατροπή κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε αγροτικούς οικισμούς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οικισμού.

  (ζ) επενδύσεις που στοχεύουν στη μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και στη μετατροπή κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε αγροτικούς οικισμούς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ή την αύξηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οικισμού.

   

  Μπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε επενδύσεις σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης που αναλαμβάνουν τοπικές κοινότητες και σε επενδυτικά έργα τα οποία υπόκεινται στην κυριότητα και τον έλεγχο της τοπικής κοινότητας.

  2. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου αφορά μόνο υποδομή μικρής κλίμακας, όπως ορίζεται από κάθε κράτος μέλος στο πρόγραμμα. Ωστόσο, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να προβλέπουν ειδικές παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα για επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, προβλέπονται σαφή κριτήρια που διασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της Ένωσης.

  2. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου αφορά μόνο υποδομή μικρής κλίμακας, όπως ορίζεται από κάθε κράτος μέλος στο πρόγραμμα. Ωστόσο, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης μπορούν να προβλέπουν ειδικές παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα για επενδύσεις σε ευρυζωνικά δίκτυα και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτή την περίπτωση, προβλέπονται σαφή κριτήρια που διασφαλίζουν τη συμπληρωματικότητα με τη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο άλλων μέσων της Ένωσης.

  3. Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 είναι επιλέξιμες για στήριξη εάν οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τα προγράμματα ανάπτυξης των δήμων αγροτικών περιοχών και των βασικών υπηρεσιών τους, όπου τέτοια προγράμματα υφίστανται, και είναι σύμφωνες με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης εφόσον αυτή υπάρχει.

  3. Οι επενδύσεις βάσει της παραγράφου 1 είναι επιλέξιμες για στήριξη εάν οι σχετικές δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τα προγράμματα ανάπτυξης των δήμων αγροτικών περιοχών και των βασικών υπηρεσιών τους, όπου τέτοια προγράμματα υφίστανται, και είναι σύμφωνες με την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης εφόσον αυτή υπάρχει.

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με τον ορισμό των ειδών των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου.

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με τον ορισμό των ειδών των υποδομών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου.

  Or. en

   

  Τροπολογία  63

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 22

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 22

  Άρθρο 22

  Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

  Επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών

  1. Η στήριξη βάσει αυτού του μέτρου αφορά τα ακόλουθα:

  1. Η στήριξη βάσει αυτού του μέτρου αφορά τα ακόλουθα:

  (α) τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων·

  (α) τη δάσωση και τη δημιουργία δασικών εκτάσεων·

  (β) τη δημιουργία γεωργοδασοκομικών συστημάτων·

  (β) τη δημιουργία γεωργοδασοκομικών συστημάτων·

  (γ) την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στα δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων και των κρουσμάτων ασθενειών, των καταστροφικών συμβάντων και των απειλών κατά του κλίματος·

  (γ) την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στα δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων και των κρουσμάτων ασθενειών, των καταστροφικών συμβάντων και των απειλών κατά του κλίματος·

  (δ) επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος και του δυναμικού μεριασμού της, καθώς και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων·

  (δ) επενδύσεις για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος και του δυναμικού μεριασμού της, καθώς και της περιβαλλοντικής αξίας των δασικών οικοσυστημάτων·

  (ε) επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων.

  (ε) επενδύσεις σε βελτιωμένες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων.

  2. Οι περιορισμοί στην ιδιοκτησία των δασών που προβλέπονται στα άρθρα 36 έως 40 δεν ισχύουν για τα τροπικά ή υποτροπικά δάση και τις δασικές εκτάσεις στο έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων.

  2. Οι περιορισμοί στην ιδιοκτησία των δασών που προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 27 δεν ισχύουν για τα τροπικά ή υποτροπικά δάση και τις δασικές εκτάσεις στο έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 1993 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα προς όφελος των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους, και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων.

  Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την υποβολή προγράμματος διαχείρισης των δασών ή ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη το 1993 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση δασών»).

  Για τις εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την παρουσίαση των σχετικών πληροφοριών από πρόγραμμα διαχείρισης των δασών ή ισοδύναμο μέσο, σύμφωνα με την αειφόρο διαχείριση των δασών όπως ορίστηκε στην Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη το 1993 (εφεξής «αειφόρος διαχείριση δασών»).

  3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 για τους όρους προσδιορισμού φυσικής καταστροφής, προσβολής από παράσιτα και κρουσμάτων ασθενειών, καθώς και τον ορισμό των ειδών των επιλέξιμων προληπτικών δράσεων.

  3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 για τους όρους προσδιορισμού φυσικής καταστροφής, προσβολής από παράσιτα και κρουσμάτων ασθενειών, καθώς και τον ορισμό των ειδών των επιλέξιμων προληπτικών δράσεων.

  Or. en

   

  Τροπολογία  64

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 23

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 23

  Άρθρο 23

  Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

  Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων

  1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο δέκα ετών.

  1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται σε ιδιώτες ιδιοκτήτες γης και ενοικιαστές, σε δήμους και σε ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων της πρόωρων και όψιμων καθαρισμών, για μέγιστη περίοδο δεκαπέντε ετών.

  2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη που φυτεύονται προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν χορηγείται στήριξη για φύτευση δενδρυλλίων περιοδικής υλοτόμησης, χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή ενέργειας. Σε περιοχές όπου η δάσωση καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών εδαφοκλιματικών συνθηκών, η στήριξη μπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες.

  2. Τόσο οι γεωργικές όσο και οι μη γεωργικές γαίες είναι επιλέξιμες. Τα είδη που φυτεύονται προσαρμόζονται στις περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες της περιοχής και πληρούν τις ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Δεν χορηγείται στήριξη για φύτευση δένδρων περιοδικής υλοτόμησης, χριστουγεννιάτικων δένδρων ή δένδρων ταχείας ανάπτυξης για παραγωγή ενέργειας. Σε περιοχές όπου η δάσωση καθίσταται δύσκολη λόγω δυσχερών εδαφοκλιματικών συνθηκών, η στήριξη μπορεί να παρέχεται για φύτευση άλλων πολυετών ξυλωδών ειδών, όπως χαμόδενδρα ή θάμνοι, κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες. Προκειμένου να αποφευχθούν βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή τη βιοποικιλότητα, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν περιοχές ως ακατάλληλες για δάσωση.

  3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 όσον αφορά τον καθορισμό των ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

  3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 με τις οποίες εισάγει τον ορισμό των ελάχιστων περιβαλλοντικών απαιτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των δασικών οικοσυστημάτων σε ολόκληρη την Ένωση.

  Or. en

   

  Τροπολογία  65

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 24

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 24

  Άρθρο 24

  Καθιέρωση γεωργοδασοκομικών συστημάτων

  Καθιέρωση γεωργοδασοκομικών συστημάτων

  1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης για μέγιστη περίοδο τριών ετών.

  1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχεται σε ιδιώτες ιδιοκτήτες γης, ενοικιαστές, δήμους και ενώσεις τους, και καλύπτει το κόστος εγκατάστασης και την ετήσια πριμοδότηση ανά εκτάριο για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης για μέγιστη περίοδο πέντε ετών.

  2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Ο μέγιστος αριθμός δένδρων που πρέπει να φυτεύονται ανά εκτάριο καθορίζεται από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, τα δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης της γεωργικής χρήσης της γης.

  2. Ως «γεωργοδασοκομικά συστήματα» νοούνται τα συστήματα χρήσης γης, στα οποία φύονται δένδρα σε συνδυασμό με εκτατική γεωργία στην ίδια έκταση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τον ελάχιστο και τον μέγιστο αριθμό δένδρων που πρέπει να φυτεύονται ή να διατηρούνται ανά εκτάριο, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές εδαφοκλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, τα δασικά είδη και την ανάγκη διασφάλισης της αειφόρου γεωργικής χρήσης της γης.

  3. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό στήριξης που προβλέπεται στο παράρτημα I.

  3. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό στήριξης που προβλέπεται στο παράρτημα I.

  Or. en

   

  Τροπολογία  66

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 25

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 25

  Άρθρο 25

  Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

  Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων

  1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, δήμους, κρατικά δάση και ενώσεις τους, και καλύπτει τις δαπάνες για:

  1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγείται σε ιδιώτες, ημιδημόσιους και δημόσιους ιδιοκτήτες δασικών εκτάσεων, δήμους, κρατικά δάση και ενώσεις τους, και καλύπτει τις δαπάνες για:

  (α) τη δημιουργία προστατευτικών υποδομών. Για αντιπυρικές ζώνες η στήριξη μπορεί να καλύπτει επίσης τις ενισχύσεις που συμβάλλουν στο κόστος συντήρησης. Δεν παρέχεται στήριξη για γεωργικές δραστηριότητες σε περιοχές στις οποίες έχουν αναληφθεί γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις·

  (α) τη δημιουργία προστατευτικών υποδομών. Για αντιπυρικές ζώνες η στήριξη μπορεί να καλύπτει επίσης τις ενισχύσεις που συμβάλλουν στο κόστος συντήρησης. Δεν παρέχεται στήριξη για γεωργικές δραστηριότητες σε περιοχές στις οποίες έχουν αναληφθεί γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις. Μπορεί να δοθεί στήριξη σε κτηνοτρόφους, των οποίων τα ζώα προλαμβάνουν τις πυρκαγιές μέσω της βοσκής·

  (β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών·

  (β) τοπικές δραστηριότητες πρόληψης μικρής κλίμακας κατά πυρκαγιών ή άλλων φυσικών καταστροφών·

  (γ) την καθιέρωση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, παρασίτων και ασθενειών·

  (γ) την καθιέρωση και βελτίωση εγκαταστάσεων και επικοινωνιακού εξοπλισμού για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών, παρασίτων και ασθενειών· και

  (δ) την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων, των ασθενειών, καθώς και των καταστροφικών συμβάντων και συμβάντων που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος.

  (δ) την αποκατάσταση του δασικού δυναμικού που επλήγη από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των παρασίτων, των ασθενειών, καθώς και των καταστροφικών συμβάντων και συμβάντων που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος.

   

  Στις ζώνες που έχουν χαρακτηρισθεί ως ζώνες υψηλού κινδύνου, η ενσωμάτωση εξοπλισμών πρόληψης των δασικών πυρκαγιών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για οιαδήποτε στήριξη.

  2. Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις που αφορούν παράσιτα και ασθένειες, ο κίνδυνος εμφάνισης σχετικής ασθένειας πρέπει να στηρίζεται από επιστημονικές αποδείξεις και να αναγνωρίζεται από επιστημονικούς δημόσιους οργανισμούς. Όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα κατάλογος των ειδών οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή.

  2. Όσον αφορά τις προληπτικές δράσεις που αφορούν παράσιτα και ασθένειες, ο κίνδυνος εμφάνισης σχετικής ασθένειας πρέπει να στηρίζεται από επιστημονικές αποδείξεις και να αναγνωρίζεται από επιστημονικούς δημόσιους οργανισμούς. Όπου κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα κατάλογος των ειδών οργανισμών που είναι επιβλαβείς για τα φυτά και μπορούν να προκαλέσουν καταστροφή.

  Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με το πρόγραμμα προστασίας των δασών που καταρτίζεται από τα κράτη μέλη. Για εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την υποβολή προγράμματος διαχείρισης δασών στο οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι προληπτικοί στόχοι.

  Οι επιλέξιμες δράσεις είναι σύμφωνες με το πρόγραμμα προστασίας των δασών που καταρτίζεται από τα κράτη μέλη. Για εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο μέγεθος, το οποίο καθορίζεται από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα, η στήριξη εξαρτάται από την υποβολή προγράμματος διαχείρισης δασών στο οποίο διατυπώνονται λεπτομερώς οι προληπτικοί στόχοι.

  Οι δασικές περιοχές που ταξινομούνται ως μέσου έως υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας των δασών που καταρτίζουν τα κράτη μέλη είναι επιλέξιμες για στήριξη σχετική με την πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Οι δασικές περιοχές που ταξινομούνται ως μέσου έως υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας των δασών που καταρτίζουν τα κράτη μέλη είναι επιλέξιμες για στήριξη σχετική με την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

  Οι δασικές περιοχές που ταξινομούνται ως μέσου έως υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας των δασών που καταρτίζουν τα κράτη μέλη είναι επιλέξιμες για στήριξη σχετική με την πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Οι δασικές περιοχές που ταξινομούνται ως μέσου έως υψηλού κινδύνου δασικής πυρκαγιάς, σύμφωνα με το πρόγραμμα προστασίας των δασών που καταρτίζουν τα κράτη μέλη είναι επιλέξιμες για στήριξη σχετική με την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

  3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής ασθένειας ή παρασίτων έχουν προκαλέσει καταστροφή τουλάχιστον του 30 % του σχετικού δασικού δυναμικού. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται με βάση είτε το μέσο υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά την τριετία ακριβώς πριν από την καταστροφή ή τον μέσο όρο της πενταετίας ακριβώς πριν από την καταστροφή, αφού αφαιρεθούν η υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

  3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) υπόκειται στην επίσημη αναγνώριση από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές των κρατών μελών ότι σημειώθηκε φυσική καταστροφή, και ότι η εν λόγω καταστροφή ή τα μέτρα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή συγκράτηση μιας φυτικής ασθένειας ή παρασίτων, έχουν προκαλέσει σημαντική καταστροφή του σχετικού δασικού δυναμικού μέχρι ενός ορίου το οποίο καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Η έκταση της ζημιάς καθορίζεται με βάση είτε το μέσο υφιστάμενο δασικό δυναμικό κατά την τριετία ακριβώς πριν από την καταστροφή ή τον μέσο όρο της πενταετίας ακριβώς πριν από την καταστροφή, αφού αφαιρεθούν η υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

  4. Δεν παρέχεται στήριξη βάσει αυτού του μέτρου για απώλεια εισοδήματος που είναι αποτέλεσμα φυσικής καταστροφής.

  4. Δεν παρέχεται στήριξη βάσει αυτού του μέτρου για απώλεια εισοδήματος που είναι αποτέλεσμα φυσικής καταστροφής.

  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού του μέτρου και άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέσων στήριξης ή καθεστώτων ιδιωτικής ασφάλισης.

  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως αποτέλεσμα του συνδυασμού αυτού του μέτρου και άλλων εθνικών ή ενωσιακών μέσων στήριξης ή καθεστώτων ιδιωτικής ασφάλισης.

  Or. en

   

  Τροπολογία  67

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 27

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 27

  Άρθρο 27

  Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων

  Επενδύσεις σε βελτιωμένες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία δασικών προϊόντων

  1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

  1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο ε) χορηγείται σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών, σε δήμους και σε ενώσεις τους, και σε ΜΜΕ για επενδύσεις ενίσχυσης του δασοκομικού δυναμικού ή σχετικές με τη μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία που παράγουν προστιθέμενη αξία για τα δασοκομικά προϊόντα. Στο έδαφος των Αζορών, της Μαδέρας, των Καναρίων Νήσων, των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93 και των γαλλικών υπερπόντιων διαμερισμάτων η στήριξη μπορεί επίσης να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ.

   

  Χορηγείται στήριξη μόνο σε επενδύσεις και τεχνολογίες που συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και οι οποίες δεν βλάπτουν τη βιολογική ποικιλία ή άλλες υπηρεσίες του δασικού οικοσυστήματος.

  2. Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών πρέπει να πραγματοποιούνται σε επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης και μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής που είναι φιλικά για το έδαφος και τους πόρους.

  2. Οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών πρέπει να πραγματοποιούνται σε επίπεδο δασικής εκμετάλλευσης και μπορούν να περιλαμβάνουν επενδύσεις σε μηχανήματα και πρακτικές συγκομιδής που είναι φιλικά για το έδαφος και τους πόρους.

  3. Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης,

  3. Οι επενδύσεις που αφορούν τη χρήση ξυλείας ως πρώτης ύλης ή πηγής ενέργειας περιορίζονται σε όλες τις εργασίες εκμετάλλευσης που προηγούνται της βιομηχανικής μεταποίησης,

  4. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά στήριξης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

  4. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά στήριξης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

  Or. en

   

  Τροπολογία  68

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 28

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 28

  Άρθρο 28

  Σύσταση ομάδων παραγωγών

  Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου χορηγείται προκειμένου να διευκολυνθεί η σύσταση ομάδων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας με σκοπό:

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου χορηγείται προκειμένου να διευκολυνθεί η σύσταση και ανάπτυξη ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας με σκοπό:

  (α) την προσαρμογή της παραγωγής και των αποδόσεων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των ομάδων στις απαιτήσεις της αγοράς·

  (α) την προσαρμογή της παραγωγής και των αποδόσεων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των ομάδων στις απαιτήσεις της αγοράς·

  (β) την κοινή διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, όπου συμπεριλαμβάνονται η προετοιμασία προς πώληση, η κεντρική οργάνωση των πωλήσεων και ο εφοδιασμός χονδρεμπόρων·

  (β) την κοινή διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, όπου συμπεριλαμβάνονται η προετοιμασία προς πώληση, η κεντρική οργάνωση των πωλήσεων και ο εφοδιασμός χονδρεμπόρων·

  (γ) τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες όσον αφορά την παραγωγή, και ιδίως τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα· και

  (γ) τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες όσον αφορά την παραγωγή, και ιδίως τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα· και

  (δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων και οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας, και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

  (δ) άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων και οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας, και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.

  2. Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια αρχή των κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Περιορίζεται σε ομάδες παραγωγών που εμπίπτουν στον ορισμό των ΜΜΕ.

  2. Η στήριξη παρέχεται σε ομάδες παραγωγών οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από την αρμόδια αρχή των κρατών μελών με βάση ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Μπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε ομάδες παραγωγών προϊόντων ποιότητας που καλύπτονται από το άρθρο 17, καθώς και σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. Καμία στήριξη δεν παρέχεται σε ομάδες παραγωγών οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζονται με τον ορισμό των ΜΜΕ.

  Τα κράτη μέλη ελέγχουν κατά πόσο οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν επιτευχθεί εντός πέντε ετών μετά την αναγνώριση της ομάδας παραγωγών.

  Τα κράτη μέλη ελέγχουν κατά πόσο οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν επιτευχθεί εντός πέντε ετών μετά την αναγνώριση της ομάδας παραγωγών.

  3. Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις κατά τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η ομάδα παραγωγών με βάση το επιχειρηματικό της σχέδιο. Υπολογίζεται με βάση την ετήσια παραγωγή της ομάδας η οποία έχει διατεθεί στο εμπόριο. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν την τελευταία δόση μόνο εφόσον ελέγξουν την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

  3. Η στήριξη καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις κατά τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η ομάδα παραγωγών με βάση το επιχειρηματικό της σχέδιο. Υπολογίζεται με βάση την ετήσια παραγωγή της ομάδας η οποία έχει διατεθεί στο εμπόριο. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν την τελευταία δόση μόνο εφόσον ελέγξουν την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

  Το πρώτο έτος, τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλλουν στήριξη στην ομάδα παραγωγών υπολογιζόμενη με βάση την μέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών της κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα. Όσον αφορά τις ομάδες παραγωγών στον τομέα της δασοκομίας, η στήριξη υπολογίζεται με βάση τη μέση παραγωγή των μελών της ομάδας που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την αναγνώριση, αφού αφαιρεθούν η υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

  Το πρώτο έτος, τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλλουν στήριξη στην ομάδα παραγωγών υπολογιζόμενη με βάση την μέση ετήσια αξία της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών της κατά τη διάρκεια τριών ετών πριν από τη συμμετοχή τους στην ομάδα. Όσον αφορά τις ομάδες παραγωγών στον τομέα της δασοκομίας, η στήριξη υπολογίζεται με βάση τη μέση παραγωγή των μελών της ομάδας που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την αναγνώριση, αφού αφαιρεθούν η υψηλότερη και η χαμηλότερη τιμή.

  4. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά και ποσά που αναγράφονται στο παράρτημα Ι.

  4. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσοστά και ποσά που αναγράφονται στο παράρτημα Ι.

  Or. en

   

  Τροπολογία  69

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 29

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 29

  Άρθρο 29

  Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

  Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα

  1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου σε όλη την επικράτειά τους, σύμφωνα με τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητες. Η ένταξη του εν λόγω μέτρου στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης είναι υποχρεωτική.

  1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου σε όλη την επικράτειά τους, σύμφωνα με τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές ιδιαίτερες ανάγκες και προτεραιότητες. Η ένταξη του εν λόγω μέτρου στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης είναι υποχρεωτική.

  2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε γεωργούς, ομάδες γεωργών ή άλλους διαχειριστές γης που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις που συνίστανται σε μία ή περισσότερες δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα σε γεωργική γη. Εφόσον αυτό δικαιολογείται δεόντως για την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα μπορούν να χορηγούνται και σε άλλους διαχειριστές γης ή ομάδες άλλων διαχειριστών γης.

  2. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα χορηγούνται σε γεωργούς και ομάδες γεωργών που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις που συνίστανται σε μία ή περισσότερες δεσμεύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα σε γεωργική γη ή γη κατάλληλη για γεωργική χρήση ή που έχουν επενδύσει σε μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

  3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές υποχρεώσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο 2 του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012, τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται στο πρόγραμμα.

  3. Οι ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις εκείνες που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [HR], τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι υποχρεωτικές απαιτήσεις προσδιορίζονται στο πρόγραμμα.

  4. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να παράσχουν στα άτομα που αναλαμβάνουν να διεξάγουν δράσεις στο πλαίσιο αυτού του μέτρου τις γνώσεις και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίησή τους, όπου συμπεριλαμβάνονται οι εξειδικευμένες συμβουλές που σχετίζονται με τη δέσμευση ή/και θεσπίζοντας ως προϋπόθεση για στήριξη βάσει αυτού του μέτρου σχετική επιμόρφωση.

  4. Τα κράτη μέλη προσπαθούν να παράσχουν στα άτομα που αναλαμβάνουν να διεξάγουν δράσεις στο πλαίσιο αυτού του μέτρου τις γνώσεις και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την υλοποίησή τους, όπου συμπεριλαμβάνονται οι εξειδικευμένες συμβουλές που σχετίζονται με τη δέσμευση ή/και θεσπίζοντας ως προϋπόθεση για στήριξη βάσει αυτού του μέτρου σχετική επιμόρφωση.

  5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται για την επίτευξη ή τη διατήρηση των επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

  5. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε έως επτά ετών. Ωστόσο, όταν απαιτείται για την επίτευξη ή τη διατήρηση των επιδιωκόμενων περιβαλλοντικών οφελών, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν μεγαλύτερο ή μικρότερο χρονικό διάστημα στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για ιδιαίτερους τύπους δεσμεύσεων, μεταξύ άλλων μέσω παροχής ετήσιας παράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

  6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και αποζημιώνουν τους γεωργούς για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος συναλλαγής αξίας έως και 20 % της πριμοδότησης που καταβάλλεται για την ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

  6. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και αποζημιώνουν τους γεωργούς για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. Τέτοιες ενισχύσεις δίνονται επίσης στις περιπτώσεις όπου διατηρούνται οι υπάρχουσες φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές. Εφόσον είναι αναγκαίο μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος συναλλαγής και το κόστος των κινήτρων για αξία έως και 20 % της πριμοδότησης που καταβάλλεται για την ανάληψη δεσμεύσεων για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα. Όταν οι δεσμεύσεις συνιστούν μέρος συλλογικής ενέργειας, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

   

  Οι πρόσθετες δαπάνες και το διαφυγόν εισόδημα καθορίζονται σε σύγκριση με πρακτικές που θεωρούνται λιγότερο ευνοϊκές. Οι πρακτικές αυτές αντιστοιχούν στις πρακτικές που θα νομιμοποιούνταν να προσδοκούν γενικά οι δημόσιες αρχές στο κατάλληλο εδαφικό πλαίσιο χωρίς τη στήριξη.

   

  Οι ενισχύσεις από το ΕΓΤΑΑ μπορούν να αφορούν μέτρα που καλύπτονται από τον Τίτλο ΙΙΙ του Κεφαλαίου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [AE].

  7. Όταν απαιτείται για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του μέτρου, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 για την επιλογή δικαιούχων.

  7. Όταν απαιτείται για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του μέτρου, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 για την επιλογή δικαιούχων.

  8. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

  8. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

  Δεν μπορεί να παρασχεθεί στήριξη βάσει αυτού του μέτρου για τις δεσμεύσεις που καλύπτονται από το μέτρο για τη βιολογική γεωργία.

  Δεν μπορεί να παρασχεθεί στήριξη βάσει αυτού του μέτρου για τις δεσμεύσεις που καλύπτονται από το μέτρο για τη βιολογική γεωργία.

  9. Η στήριξη μπορεί να παρέχεται για τη διατήρηση των γενετικών πόρων στη γεωργία, για δράσεις που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8.

  9. Η στήριξη μπορεί να παρέχεται για τη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των γενετικών πόρων στη γεωργία, για δράσεις που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8.

  10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 όσον αφορά την ετήσια παράταση των δεσμεύσεων μετά την αρχική περίοδο της δράσης, τους όρους που ισχύουν για τις δεσμεύσεις για την εκτατικοποίηση ή τη διαχείριση της κτηνοτροφίας με διαφορετικό τρόπο, τον περιορισμό των λιπασμάτων, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή άλλες εισροές, την εκτροφή τοπικών φυλών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση από την κτηνοτροφία ή τη διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων, καθώς και όσον αφορά τον ορισμό των επιλέξιμων δράσεων βάσει της παραγράφου 9.

  10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 όσον αφορά την ετήσια παράταση των δεσμεύσεων μετά την αρχική περίοδο της δράσης, τους όρους που ισχύουν για τις δεσμεύσεις για την εκτατικοποίηση ή τη διαχείριση της κτηνοτροφίας με διαφορετικό τρόπο, τον προσανατολισμό της χρήσης λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή άλλων εισροών προς τη βιώσιμη γεωργία, την εκτροφή τοπικών φυλών ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση από την κτηνοτροφία ή τη διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων, καθώς και όσον αφορά τον ορισμό των επιλέξιμων δράσεων βάσει της παραγράφου 9.

  Or. en

   

  Τροπολογία  70

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 30

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 30

  Άρθρο 30

  Βιολογική γεωργία

  Βιολογική γεωργία

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου παρέχεται ανά εκτάριο χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, στους γεωργούς ή σε ομάδες γεωργών που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, τη στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή τους, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου παρέχεται ανά εκτάριο χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, στους γεωργούς ή σε ομάδες γεωργών που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, τη στροφή σε πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας ή τη διατήρησή τους, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων.

  2. Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. HR/2012, τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι απαιτήσεις προσδιορίζονται στο πρόγραμμα.

  Η στήριξη παρέχεται μόνο για τις δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίζονται σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2013 [HR], τις σχετικές ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία. Όλες αυτές οι απαιτήσεις προσδιορίζονται στο πρόγραμμα.

  3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε έως επτά ετών. Όταν παρέχεται στήριξη για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ετήσια παράταση, μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

  3. Οι δεσμεύσεις στο πλαίσιο αυτού του μέτρου αναλαμβάνονται για περίοδο πέντε έως επτά ετών. Προκειμένου να ενισχυθεί η χρήση του εν λόγω μέτρου και μετά το 2015, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν έναν μηχανισμό στήριξης των αγροτών μέσω επακόλουθου μέτρου μετά το 2020. Όταν παρέχεται στήριξη για τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ετήσια παράταση, μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου.

  4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και αποζημιώνουν τους γεωργούς για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος συναλλαγής αξίας έως και 20 % της πριμοδότησης που καταβάλλεται για τις δεσμεύσεις. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

  4. Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και αποζημιώνουν τους γεωργούς για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο μπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος συναλλαγής αξίας έως και 20 % της πριμοδότησης που καταβάλλεται για τις δεσμεύσεις. Όταν οι δεσμεύσεις αναλαμβάνονται από ομάδες αγροτών ή ομάδες άλλων διαχειριστών γης, το ανώτατο ποσοστό είναι 30 %.

  5. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

  5. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

   

  5a. Στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν πώς μπορεί να συνδυαστεί αυτό το μέτρο με άλλα μέτρα, και συγκεκριμένα με τα μέτρα που καθορίζονται στα άρθρα 17, 18, 28, 29, 31 και 36, προκειμένου να διαδοθεί η βιολογική γεωργία και να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν το περιβάλλον και την αγροτική οικονομία.

  Or. en

   

  Τροπολογία  71

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 31

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 31

  Άρθρο 31

  Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα

  Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα

  1. Η στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) ή ανά εκτάριο δάσους για να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν και για την απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των μειονεκτημάτων των αντίστοιχων περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ, 2009/147/ΕΚ και 2000/60/ΕΚ.

  1. Η στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) ή ανά εκτάριο δάσους για να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν και για την απώλεια εισοδήματος ως αποτέλεσμα των μειονεκτημάτων των αντίστοιχων περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1, της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ης Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών2 και της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων3.

   

  Στην περίπτωση δεσμεύσεων μόνιμου χαρακτήρα, η στήριξη μπορεί να λάβει τη μορφή κατ’ αποκοπήν ποσού ανά εκτάριο ΧΓΕ ή δάσους, για την κάλυψη του συνόλου της αποζημίωσης. Στην περίπτωση αυτή, οι δεσμεύσεις καταχωρούνται ως δικαιώματα μελλοντικής χρήσης της γης στο εθνικό κτηματολόγιο. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να δοθεί στήριξη με βάση άλλο μοναδιαίο κόστος πέραν του μοναδιαίου κόστους των εκταρίων, όπως ο αριθμός των χιλιομέτρων υδάτινου ρεύματος.

   

  Η στήριξη μπορεί να καλύπτει υλικές ή/και άυλες μη παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες είναι υποχρεωτικό να συνάδουν με δεσμεύσεις που συνδέονται με τις οδηγίες 2009/147/ΕΚ, 92/43/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ.

  2. Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών και ενώσεις ιδιοκτητών δασών, αντίστοιχα. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να χορηγείται και σε άλλους διαχειριστές γης.

  2. Η στήριξη χορηγείται στους γεωργούς και σε ιδιώτες ιδιοκτήτες δασών και ενώσεις ιδιοκτητών δασών, αντίστοιχα. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να χορηγείται και σε άλλους διαχειριστές γης.

  3. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία συνδέεται με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ χορηγείται μόνο σε σχέση με τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 94 και στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012 του Συμβουλίου.

  3. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία συνδέεται με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ χορηγείται μόνο σε σχέση με τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από απαιτήσεις που υπερβαίνουν τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που προβλέπονται στο άρθρο 94 και στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [HR] του Συμβουλίου.

  4. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία συνδέεται με την οδηγία 2000/60/ΕΚ χορηγείται μόνο σε σχέση με ειδικές απαιτήσεις οι οποίες:

  4. Η στήριξη στους γεωργούς, η οποία συνδέεται με την οδηγία 2000/60/ΕΚ χορηγείται μόνο σε σχέση με ειδικές απαιτήσεις οι οποίες:

  (α) καθιερώθηκαν με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, είναι σύμφωνες με τα προγράμματα μέτρων τα οποία προβλέπονται στα προγράμματα διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της εν λόγω οδηγίας, και υπερβαίνουν τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή άλλων νομοθετικών κειμένων της Ένωσης για την προστασία των υδάτων·

  (α) καθιερώθηκαν με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, είναι σύμφωνες με τα προγράμματα μέτρων τα οποία προβλέπονται στα προγράμματα διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της εν λόγω οδηγίας, και υπερβαίνουν τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή άλλων νομοθετικών κειμένων της Ένωσης για την προστασία των υδάτων·

  (β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012 και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012·

  (β) υπερβαίνουν τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [HR] και τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του κεφαλαίου 2 του τίτλου III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [AE]·

  (γ) υπερβαίνουν το επίπεδο προστασίας της νομοθεσίας της Ένωσης που ίσχυε κατά τη στιγμή έκδοσης της οδηγίας 2000/60/EΚ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 9 της οδηγίας 2000/60/EΚ· και

  (γ) υπερβαίνουν το επίπεδο προστασίας της νομοθεσίας της Ένωσης που ίσχυε κατά τη στιγμή έκδοσης της οδηγίας 2000/60/EΚ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 9 της οδηγίας 2000/60/EΚ· και

  (δ) επιβάλλουν μεγάλες αλλαγές στο είδος χρήσης γης ή/και σημαντικούς περιορισμούς στις γεωργικές πρακτικές με συνέπεια σημαντική απώλεια εισοδήματος.

  (δ) επιβάλλουν μεγάλες αλλαγές στο είδος χρήσης γης ή/και σημαντικούς περιορισμούς στις γεωργικές πρακτικές με συνέπεια σημαντική απώλεια εισοδήματος.

  5. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 προσδιορίζονται στο πρόγραμμα.

  5. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 προσδιορίζονται στο πρόγραμμα.

  6. Είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις οι ακόλουθες περιοχές:

  6. Είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις οι ακόλουθες περιοχές:

  (α) οι γεωργικές και δασικές περιοχές που υπάγονται στο Natura 2000, οι οποίες χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/EΚ·

  (α) οι γεωργικές και δασικές περιοχές που υπάγονται στο Natura 2000, οι οποίες χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/EΚ·

  (β) άλλες οριοθετημένες περιοχές προστασίας της φύσης με περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον αφορά τη γεωργία και τα δάση που συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Οι περιοχές αυτές δεν πρέπει, για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, να υπερβαίνουν το 5 % των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του·

  (β) άλλες οριοθετημένες περιοχές προστασίας της φύσης με περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον αφορά τη γεωργία και τα δάση που συμβάλλουν στη βελτίωση των πληθυσμών των ειδών σύμφωνα με το παράρτημα IV της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στην εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και στη διατήρηση όλων των ειδών πτηνών σύμφωνα με το άρθρο 1 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Οι περιοχές αυτές δεν πρέπει, για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, να υπερβαίνουν το 7 % των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του·

  (γ) οι γεωργικές περιοχές που περιλαμβάνονται σε προγράμματα διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/EΚ.

  (γ) οι γεωργικές και δασικές περιοχές που περιλαμβάνονται σε προγράμματα διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/EΚ.

  7. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

  7. Η στήριξη περιορίζεται στα ανώτατα ποσά που καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

   

  Τα κράτη μέλη μπορούν, στα οικεία σχέδια χρηματοδότησης, να παρουσιάσουν χωριστούς προϋπολογισμούς για τις ενισχύσεις που αφορούν τις γεωργικές περιοχές του Natura 2000, τις δασικές περιοχές του Natura 2000 και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

   

  –––––––––––––––

   

  1 ΕΕ L 206, 22.7.1992, σ. 7.

   

  2 ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7.

   

  3 ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.

  Or. en

   

  Τροπολογία  72

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 32

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 32

  Άρθρο 32

  Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

  Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

  1. Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στη συγκεκριμένη περιοχή.

  1. Οι ενισχύσεις στους γεωργούς των ορεινών περιοχών και άλλων περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο ΧΓΕ, προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί για τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος που σχετίζονται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής παραγωγής στη συγκεκριμένη περιοχή.

  Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση με περιοχές που δεν πλήττονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ενισχύσεις σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012.

  Οι πρόσθετες δαπάνες και η απώλεια εισοδήματος υπολογίζονται σε σύγκριση με περιοχές που δεν πλήττονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, ως αποτέλεσμα συνδυασμού αυτού του μέτρου με άλλα εθνικά ή ενωσιακά μέσα στήριξης.

   

  Κατά τον υπολογισμό των πρόσθετων δαπανών και του διαφυγόντος εισοδήματος, τα κράτη μέλη μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να διαφοροποιούνται προκειμένου να λάβουν υπόψη

   

  - την κατάσταση και τους αναπτυξιακούς στόχους που προσιδιάζουν σε κάθε περιφέρεια·

   

  - τη σοβαρότητα των μόνιμων φυσικών μειονεκτημάτων που επηρεάζουν τη γεωργική δραστηριότητα·

   

  - τον τύπο παραγωγής και, ενδεχομένως, την οικονομική διάρθρωση της εκμετάλλευσης.

  2. Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς που αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητά τους στις περιοχές που καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 33.

  2. Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε γεωργούς που αναλαμβάνουν τη δέσμευση να συνεχίσουν τη γεωργική δραστηριότητά τους στις περιοχές που καθορίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 33.

  3. Οι ενισχύσεις καθορίζονται μεταξύ του κατώτατου και του ανώτατου ποσού που προβλέπονται στο παράρτημα Ι.

  3. Οι ενισχύσεις καθορίζονται μεταξύ του κατώτατου και του ανώτατου ποσού που προβλέπονται στο παράρτημα Ι.

   

  Τα κράτη μέλη μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, να χορηγούν μεμονωμένες ενισχύσεις που υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό, το οποίο καθορίζεται στο παράρτημα Ι, υπό τον όρο ότι το ανώτατο ποσό τηρείται κατά μέσο όρο στο επίπεδο προγραμματισμού.

  4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την προοδευτική μείωση των ενισχύσεων όταν υπερβαίνουν ένα όριο έκτασης ανά εκμετάλλευση, το οποίο καθορίζεται στο πρόγραμμα.

  4. Τα κράτη μέλη προβλέπουν την προοδευτική μείωση των ενισχύσεων όταν υπερβαίνουν ένα όριο έκτασης ανά εκμετάλλευση, το οποίο καθορίζεται στο πρόγραμμα.

  5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου από το 2014 έως το 2017 στους γεωργούς των περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά την νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το 2014 με το 80 % της ενίσχυσης που ελάμβαναν το 2013 και καταλήγουν στο 20 % το 2017.

  5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις δυνάμει αυτού του μέτρου για τετραετή περίοδο στους γεωργούς των περιοχών που ήταν επιλέξιμες βάσει του άρθρου 36 στοιχείο α) περίπτωση ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, αλλά δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά από νέα οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3. Οι εν λόγω ενισχύσεις είναι φθίνουσες, αρχής γενομένης από το πρώτο έτος με το 80 % της ενίσχυσης που ελάμβαναν κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και καταλήγουν στο 20 % το τέταρτο έτος.

  6. Στα κράτη μέλη που δεν έχουν ολοκληρώσει την οριοθέτηση που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, εφαρμόζεται η παράγραφος 5 σε γεωργούς που λαμβάνουν ενισχύσεις σε περιοχές που είναι επιλέξιμες για τις εν λόγω ενισχύσεις κατά την περίοδο 2007-2013. Μετά την ολοκλήρωση της οριοθέτησης, οι γεωργοί περιοχών που παραμένουν επιλέξιμες λαμβάνουν το σύνολο των ενισχύσεων στο πλαίσιο αυτού του μέτρου. Οι γεωργοί περιοχών που δεν είναι πλέον επιλέξιμες εξακολουθούν να λαμβάνουν ενισχύσεις σύμφωνα με την παράγραφο 5.

   

  Or. en

   

  Τροπολογία  73

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 33

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 33

  Άρθρο 33

  Καθορισμός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

  Καθορισμός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

  1. Τα κράτη μέλη κατατάσσουν, βάσει των παραγράφων 2, 3 και 4 τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για τις ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 στις ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Τα κράτη μέλη κατατάσσουν, βάσει των παραγράφων 2, 3 και 4 τις περιοχές που είναι επιλέξιμες για τις ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 στις ακόλουθες κατηγορίες:

  (α) ορεινές περιοχές·

  (α) ορεινές περιοχές·

  (β) περιοχές, εκτός των ορεινών περιοχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα· και

  (β) περιοχές, εκτός των ορεινών περιοχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα· και

  (γ) άλλες περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα.

  (γ) άλλες περιοχές που επηρεάζονται από ειδικά μειονεκτήματα.

  2. Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις βάσει του άρθρου 32, οι ορεινές περιοχές πρέπει να χαρακτηρίζονται από σημαντικό περιορισμό των δυνατοτήτων χρήσης της γης και σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω:

  2. Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις βάσει του άρθρου 32, οι ορεινές περιοχές πρέπει να χαρακτηρίζονται από σημαντικό περιορισμό των δυνατοτήτων χρήσης της γης και σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω:

  (α) της ύπαρξης, λόγω υψομέτρου, πολύ δυσμενών κλιματικών συνθηκών, με αποτέλεσμα σημαντική συρρίκνωση της καλλιεργητικής περιόδου·

  (α) της ύπαρξης, λόγω υψομέτρου, πολύ δυσμενών κλιματικών συνθηκών, με αποτέλεσμα σημαντική συρρίκνωση της καλλιεργητικής περιόδου·

  (β) της ύπαρξης, σε χαμηλότερο υψόμετρο, στο μεγαλύτερο τμήμα της εν λόγω περιοχής, πλαγιών με μεγάλη κλίση που καθιστούν αδύνατη τη χρήση μηχανημάτων ή απαιτούν τη χρήση πολύ δαπανηρού ειδικού εξοπλισμού ή λόγω συνδυασμού των δύο αυτών παραγόντων, όταν το μειονέκτημα που προκύπτει από τον καθένα εξ αυτών, λαμβανόμενο χωριστά, είναι λιγότερο σοβαρό, αλλά από τον συνδυασμό των δύο προκύπτει ισοδύναμο μειονέκτημα.

  (β) της ύπαρξης, σε χαμηλότερο υψόμετρο, στο μεγαλύτερο τμήμα της εν λόγω περιοχής, πλαγιών με μεγάλη κλίση που καθιστούν αδύνατη τη χρήση μηχανημάτων ή απαιτούν τη χρήση πολύ δαπανηρού ειδικού εξοπλισμού ή λόγω συνδυασμού των δύο αυτών παραγόντων, όταν το μειονέκτημα που προκύπτει από τον καθένα εξ αυτών, λαμβανόμενο χωριστά, είναι λιγότερο σοβαρό, αλλά από τον συνδυασμό των δύο προκύπτει ισοδύναμο μειονέκτημα.

  Οι περιοχές βορείως του 62ου παραλλήλου και ορισμένες παρακείμενες περιοχές θεωρούνται ορεινές περιοχές.

  Οι περιοχές βορείως του 62ου παραλλήλου και ορισμένες παρακείμενες περιοχές θεωρούνται ορεινές περιοχές.

  3. Για να είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις βάσει του άρθρου 32, οι περιοχές, εκτός των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα, εάν τουλάχιστον το 66 % της ΧΓΕ πληροί τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ στην οριακή τιμή που αναφέρεται. Η τήρηση της εν λόγω προϋπόθεσης πρέπει να διασφαλίζεται στο κατάλληλο επίπεδο τοπικών διοικητικών μονάδων (επίπεδο «ΤΔΜ 2»).

  3. Τα κράτη μέλη ορίζουν περιοχές, εκτός των ορεινών περιοχών, που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα, ως επιλέξιμες για ενισχύσεις βάσει του άρθρου 32. Οι εν λόγω περιοχές χαρακτηρίζονται από σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα, ιδίως από χαμηλή παραγωγικότητα του εδάφους ή κακές κλιματικές συνθήκες, και από το γεγονός ότι η διατήρηση εκτατικής γεωργικής δραστηριότητας είναι σημαντική στις περιοχές αυτές για τη διαχείριση της γης.

  Κατά την οριοθέτηση των περιοχών τις οποίες αφορά η παρούσα παράγραφος, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε συντονισμό ακριβείας, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, με σκοπό τον αποκλεισμό περιοχών στις οποίες έχουν διαπιστωθεί σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, αλλά έχουν ξεπεραστεί με επενδύσεις ή με οικονομική δραστηριότητα.

  Το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει αφενός νομοθετική πρόταση σχετικά με τα υποχρεωτικά βιοφυσικά κριτήρια και τις αντίστοιχες οριακές τιμές που θα εφαρμοστούν για την μελλοντική οριοθέτηση και αφετέρου κατάλληλους κανόνες λεπτομερούς ρύθμισης και μεταβατικές ρυθμίσεις.

  4. Περιοχές εκτός αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 32 εάν αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα και η διαχείριση γης πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί το περιβάλλον, να διατηρηθεί η ύπαιθρος και να διαφυλαχθεί το τουριστικό δυναμικό της περιοχής ή να προστατευθεί η ακτογραμμή.

  4. Περιοχές εκτός αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις δυνάμει του άρθρου 32 εάν αντιμετωπίζουν ειδικά μειονεκτήματα, μεταξύ άλλων να είναι πολύ αραιοκατοικημένες, και η διαχείριση γης πρέπει να συνεχιστεί προκειμένου να διατηρηθεί ή να βελτιωθεί το περιβάλλον, να διατηρηθεί η ύπαιθρος και να διαφυλαχθεί το τουριστικό δυναμικό της περιοχής ή να προστατευθεί η ακτογραμμή.

  Στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα συγκαταλέγονται οι γεωργικές περιοχές οι οποίες είναι ομοιογενείς από πλευράς φυσικών συνθηκών προστασίας και η συνολική τους έκταση δεν υπερβαίνει το 10 % της περιοχής του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

  Στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα συγκαταλέγονται οι γεωργικές περιοχές οι οποίες είναι ομοιογενείς από πλευράς φυσικών συνθηκών προστασίας και η συνολική τους έκταση δεν υπερβαίνει το 10 % της περιοχής του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

  5. Τα κράτη μέλη επισυνάπτουν στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης:

  5. Τα κράτη μέλη επισυνάπτουν στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης την ισχύουσα ή τροποποιημένη οριοθέτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4.

  (α) την ισχύουσα ή τροποποιημένη οριοθέτηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4·

   

  (β) τη νέα οριοθέτηση των περιοχών που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

   

  Or. en

   

  Τροπολογία  74

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 34 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Οι ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίστηκαν σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012 και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία. Οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις προσδιορίζονται στο πρόγραμμα.

  2. Οι ενισχύσεις για την καλή διαβίωση των ζώων καλύπτουν μόνο τις δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα σχετικά υποχρεωτικά πρότυπα που καθορίστηκαν σύμφωνα με το κεφάλαιο Ι του τίτλου VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2013 και άλλες σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από την εθνική νομοθεσία. Οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις προσδιορίζονται στο πρόγραμμα.

  Οι εν λόγω δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης.

  Οι εν λόγω δεσμεύσεις αναλαμβάνονται για διάστημα από ένα έτος έως επτά έτη με δυνατότητα ανανέωσης.

  Or. en

   

  Τροπολογία  75

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου χορηγείται ανά εκτάριο δάσους σε δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης κρατικών δασών μπορούν επίσης να λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν εξαρτώνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Η στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου χορηγείται ανά εκτάριο δάσους αποκλειστικά σε δασοκαλλιεργητές, σε δήμους και στις ενώσεις τους που αναλαμβάνουν, σε εθελοντική βάση, να διεξάγουν δράσεις που συνίστανται στην ανάληψη μίας ή περισσοτέρων δασοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων. Οι φορείς διαχείρισης κρατικών δασών μπορούν επίσης να λάβουν στήριξη υπό τον όρο ότι δεν εξαρτώνται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Or. en

   

  Τροπολογία  76

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 35 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Για δασικές εκμεταλλεύσεις που υπερβαίνουν ένα ορισμένο όριο που καθορίζεται από τα κράτη μέλη στα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, η στήριξη δυνάμει της παραγράφου 1 εξαρτάται από την υποβολή προγράμματος διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου μέσου, σύμφωνα με την αειφόρο διαχείριση των δασών.

  διαγράφεται

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Είναι ήδη επαρκής η καταστατική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο για την προοδευτική διαχείριση δασών και δασικών εκτάσεων, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπό εξέταση εκμεταλλεύσεων. Το να απαιτείται από δασοκαλλιεργητές η κατάρτιση προγράμματος διαχείρισης δεν θα σήμαινε άλλο από περισσότερη γραφειοκρατία.

   

  Τροπολογία  77

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 35 – παράγραφος 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και της απώλειας εισοδήματος εξαιτίας των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο μπορούν να καλύπτουν επίσης το κόστος συναλλαγής αξίας έως και 20 % της πριμοδότησης που καταβλήθηκε για τις δασοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

  3. Οι ενισχύσεις αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων δαπανών και της απώλειας εισοδήματος εξαιτίας των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. Εφόσον είναι αναγκαίο μπορούν να καλύπτουν επίσης το κόστος συναλλαγής αξίας έως και 20 % της πριμοδότησης που καταβλήθηκε για τις δασοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό που καθορίζεται στο παράρτημα Ι. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, στήριξη σε συμφωνίες να μη χρησιμοποιούνται δένδρα ή στηρίγματα δένδρων μπορεί επίσης να χορηγείται υπό μορφή εφάπαξ πληρωμών ή κατ’ αποκοπήν ενισχύσεων ανά έργο, που θα υπολογίζονται με βάση τις σχετικές πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Για τα δασικά οικοσυστήματα είναι συχνά αποτελεσματικότερη η χρηματοδότηση μέσω διάφορων προγραμμάτων σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση με βάση το μέγεθος. Η ενιαία ενίσχυση κατ' αποκοπή των 200 ευρώ ανά εκτάριο δεν φαίνεται να μπορεί να καλύψει τις πραγματικές δαπάνες, δεδομένου ότι τα δάση έχουν μεγάλη περίοδο βλάστησης.

   

  Τροπολογία  78

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 36

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 36

  Άρθρο 36

  Συνεργασία

  Συνεργασία

  1. Η στήριξη δυνάμει αυτού του μέτρου προωθεί τις μορφές συνεργασίας στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς, και συγκεκριμένα:

  1. Η στήριξη δυνάμει αυτού του μέτρου προωθεί τις μορφές συνεργασίας στην οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς, και συγκεκριμένα:

  (α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των διεπαγγελματικών οργανώσεων·

  (α) τις μεθόδους συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της γεωργίας και της αλυσίδας τροφίμων, του δασικού τομέα και άλλων παραγόντων της Ένωσης που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και των προτεραιοτήτων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων παραγωγών, των συνεταιρισμών και των διεπαγγελματικών οργανώσεων·

  (β) τη δημιουργία συσπειρώσεων και δικτύων·

  (β) τη δημιουργία συσπειρώσεων και δικτύων και σημείων συντονισμού·

  (γ) την ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62.

  (γ) την ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62.

   

  (γ α)καινοτομία και συνεργασία μέσω αδελφοποιήσεων δικτύων της Ένωσης και τρίτων χωρών·

  2. Η συνεργασία βάσει της παραγράφου 1 αφορά ιδίως τα ακόλουθα:

  2. Η συνεργασία βάσει της παραγράφου 1 αφορά ιδίως τα ακόλουθα:

  (α) πιλοτικά έργα·

  (α) πιλοτικά έργα, προγράμματα επίδειξης και εμβληματικά έργα·

  (β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας·

  (β) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τη μείωση των αποβλήτων·

  (γ) τη συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων·

  (γ) τη συνεργασία μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας, κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων·

  (δ) την οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για δημιουργία πλατφορμών υλικοτεχνικής υποστήριξης με σκοπό την προώθηση των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών·

  (δ) την οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για δημιουργία πλατφορμών υλικοτεχνικής υποστήριξης με σκοπό την προώθηση των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών και περιφερειακών αγορών·

  (ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχειών αλυσίδων και τοπικών αγορών·

  (ε) δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχειών αλυσίδων και τοπικών και περιφερειακών αγορών και την ανάπτυξη προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων ποιότητας·

  (στ) κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή·

  (στ) κοινή δράση που αναλαμβάνεται με σκοπό τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος ή την προσαρμογή σε αυτή·

  (ζ) συλλογικές προσεγγίσεις περιβαλλοντικών έργων και τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές·

  (ζ) συντονισμένες προσεγγίσεις περιβαλλοντικών έργων και τρέχουσες περιβαλλοντικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της διατήρησης του γεωργικού τοπίου·

  (η) οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη βιώσιμη παραγωγή βιομάζας για χρήση σε τρόφιμα, στην παραγωγή ενέργειας και σε βιομηχανικές διαδικασίες·

  (η) οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ των παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη βιώσιμη παραγωγή βιομάζας για χρήση σε τρόφιμα, στην παραγωγή ενέργειας και σε βιομηχανικές διαδικασίες·

  (θ) εφαρμογή, ιδίως με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012], των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για την επιδίωξη μίας ή περισσότερων από τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη·

  (θ) εφαρμογή, ιδίως με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 28 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΚΣΠ], των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για την επιδίωξη μίας ή περισσότερων από τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη·

  (ι) εκπόνηση προγραμμάτων διαχείρισης δασών ή ισοδύναμων μέσων.

  (ι) εκπόνηση προγραμμάτων διαχείρισης δασών ή ισοδύναμων μέσων.

   

  (ια) ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης στην αγορά, τουριστικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τον αγροτικό τουρισμό·

   

  (ιβ) ανάπτυξη έργων «κοινωνικής γεωργίας».

   

  2α. Κατά τη χορήγηση στήριξης, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ φορέων στους οποίους συμμετέχουν πρωτογενείς παραγωγοί.

  3. Η στήριξη βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β) χορηγείται μόνο σε νεοσυσταθείσες συσπειρώσεις και σε νεοσυσταθέντα δίκτυα και σε εκείνες(-α) που ξεκινούν νέα δραστηριότητα.

   

  Η στήριξη δράσεων δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο β) μπορεί επίσης να χορηγείται σε μεμονωμένους φορείς, εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

  3. Η στήριξη δράσεων δυνάμει της παραγράφου 2 στοιχείο β) μπορεί επίσης να χορηγείται σε μεμονωμένους φορείς, εφόσον αυτή η δυνατότητα προβλέπεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

  4. Η διάδοση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών έργων και δράσεων από μεμονωμένους φορείς βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο β) είναι υποχρεωτική.

  4. Η διάδοση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών έργων και δράσεων από μεμονωμένους φορείς βάσει της παραγράφου 2 στοιχείο β) είναι υποχρεωτική.

  5. Οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες συνδέονται με τις μορφές συνεργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου:

  5. Οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες συνδέονται με τις μορφές συνεργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι επιλέξιμες για στήριξη στο πλαίσιο αυτού του μέτρου:

  (α) οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και οι δαπάνες εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου ή προγράμματος διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου, ή η χάραξη στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού ΕΕ αριθ. [ΚΣΠ/2012]·

  (α) οι μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής, οι μελέτες σκοπιμότητας και οι δαπάνες εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου ή προγράμματος διαχείρισης δασών ή ισοδύναμου, ή η χάραξη στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού ΕΕ αριθ. …/2013 [ΚΣΠ]·

  (β) η οργάνωση της εμπλεκόμενης περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό ένα συλλογικό εδαφικό έργο. Όσον αφορά τις συσπειρώσεις, η οργάνωση μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση μεταξύ μελών και την στρατολόγηση νέων μελών·

  (β) η οργάνωση της εμπλεκόμενης περιοχής προκειμένου να καταστεί εφικτό ένα συλλογικό εδαφικό έργο. Όσον αφορά τις συσπειρώσεις, η οργάνωση μπορεί επίσης να αφορά τη διοργάνωση κατάρτισης, τη δικτύωση μεταξύ μελών και την στρατολόγηση νέων μελών·

  (γ) οι λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας·

  (γ) οι λειτουργικές δαπάνες της συνεργασίας·

  (δ) οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού ΕΕ αριθ. [ΚΣΠ/2012], ή μιας δράσης με στόχο την καινοτομία·

  (δ) οι άμεσες δαπάνες συγκεκριμένων έργων που συνδέονται με την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, εκτός από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 29 του κανονισμού ΕΕ αριθ. …/2013 [ΚΣΠ], ή μιας δράσης με στόχο την καινοτομία·

  (ε) οι δαπάνες δραστηριοτήτων προώθησης.

  (ε) οι δαπάνες δραστηριοτήτων προώθησης.

  6. Όταν υλοποιείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο ή ένα πρόγραμμα διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο, ή μια στρατηγική ανάπτυξης, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις είτε ως συνολικό ποσό που καλύπτει τις δαπάνες της συνεργασίας και τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται ή ως επιμέρους ποσό που καλύπτει μόνο τις δαπάνες συνεργασίας και χρησιμοποιεί πόρους από άλλα μέτρα ή άλλα Ταμεία της Ένωσης για την υλοποίηση του έργου.

  6. Όταν υλοποιείται ένα επιχειρηματικό σχέδιο ή ένα πρόγραμμα διαχείρισης δασών ή ισοδύναμο, ή μια στρατηγική ανάπτυξης, τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν ενισχύσεις είτε ως συνολικό ποσό που καλύπτει τις δαπάνες της συνεργασίας και τις δαπάνες των έργων που υλοποιούνται ή ως επιμέρους ποσό που καλύπτει μόνο τις δαπάνες συνεργασίας και χρησιμοποιεί πόρους από άλλα μέτρα ή άλλα Ταμεία της Ένωσης για την υλοποίηση του έργου.

  7. Η συνεργασία μεταξύ φορέων που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικές περιοχές ή κράτη μέλη είναι επίσης επιλέξιμη για στήριξη.

  7. Η συνεργασία μεταξύ φορέων που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικές περιοχές ή κράτη μέλη, καθώς και η συνεργασία με παράγοντες από αναπτυσσόμενες χώρες είναι επίσης επιλέξιμες για στήριξη.

  8. Η στήριξη περιορίζεται σε μέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών, εκτός εάν πρόκειται για συλλογική περιβαλλοντική δράση σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

  8. Η στήριξη περιορίζεται σε μέγιστη χρονική περίοδο επτά ετών, εκτός εάν πρόκειται για συλλογική περιβαλλοντική δράση σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

  9. Η συνεργασία στο πλαίσιο αυτού του μέτρου μπορεί να συνδυαστεί με έργα που χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία της Ένωσης, εκτός του ΕΓΤΑΑ, στην ίδια επικράτεια. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, ως αποτέλεσμα συνδυασμού αυτού του μέτρου με άλλα εθνικά ή ενωσιακά μέσα στήριξης.

  9. Η συνεργασία στο πλαίσιο αυτού του μέτρου μπορεί να συνδυαστεί με έργα που χρηματοδοτούνται από άλλα Ταμεία της Ένωσης, εκτός του ΕΓΤΑΑ, στην ίδια επικράτεια. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση, ως αποτέλεσμα συνδυασμού αυτού του μέτρου με άλλα εθνικά ή ενωσιακά μέσα στήριξης.

  10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με την περαιτέρω εξειδίκευση των χαρακτηριστικών των πιλοτικών έργων, των συσπειρώσεων, των δικτύων, των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών που είναι επιλέξιμα για στήριξη, καθώς και σχετικά με τους όρους χορήγησης ενίσχυσης στα είδη δράσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2.

  10. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με την περαιτέρω εξειδίκευση των χαρακτηριστικών των πιλοτικών έργων, των συσπειρώσεων, των δικτύων, των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών που είναι επιλέξιμα για στήριξη, καθώς και σχετικά με τους όρους χορήγησης ενίσχυσης στα είδη συνεργασίας που απαριθμούνται στην παράγραφο 2.

  Or. en

   

  Τροπολογία  79

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 37

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 37

  Άρθρο 37

  Διαχείριση κινδύνου

  Διαχείριση κινδύνου

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου καλύπτει:

  1. Η στήριξη στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου καλύπτει:

  (α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και φυτών από οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή προσβολή από παράσιτα·

  (α) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές που καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς ή σε ομάδες γεωργών για ασφάλιστρα καλλιεργειών, ζώων και φυτών από οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά συμβάντα και ζωικές ή φυτικές ασθένειες ή προσβολή από παράσιτα·

  (β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς για οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή από περιβαλλοντικό συμβάν·

  (β) τις χρηματοδοτικές συνεισφορές σε ταμεία αλληλοβοήθειας για την πληρωμή χρηματικών αποζημιώσεων σε γεωργούς για οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας, από επιβλαβείς οργανισμούς, από περιβαλλοντικό συμβάν ή από αντίξοα μετεωρολογικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων των ξηρασιών·

  (γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος, με τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία αλληλοβοήθειας, παρέχοντας αποζημίωση στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους.

  (γ) ένα εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος, με τη μορφή χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ταμεία αλληλοβοήθειας ή ασφαλίσεων, παρέχοντας αποζημίωση στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του εισοδήματός τους ή χρηματοδοτικών συνεισφορών που καταβάλλονται απευθείας στους γεωργούς για την καταβολή ασφαλίστρων για την κάλυψη του κινδύνου σοβαρής μείωσης εισοδήματος.

  2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ), ως «ταμείο αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα διαπιστευμένο από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την ασφάλιση των γεωργών μελών μέσω της καταβολής αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους γεωργούς μέλη για οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή περιβαλλοντικό συμβάν ή που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του εισοδήματος τους.

  2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ), ως «ταμείο αλληλοβοήθειας» νοείται ένα σύστημα διαπιστευμένο από το κράτος μέλος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την ασφάλιση των γεωργών μελών μέσω της καταβολής αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους γεωργούς μέλη για οικονομικές απώλειες που προκαλούνται από κρούσματα ζωικής ή φυτικής ασθένειας, επιβλαβείς οργανισμούς, περιβαλλοντικό συμβάν ή δυσμενή κλιματικά συμβάντα ή που αντιμετωπίζουν σοβαρή μείωση του εισοδήματος τους.

  3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως αποτέλεσμα του συνδυασμού του παρόντος μέτρου με άλλα εθνικά ή ενωσιακά μέσα στήριξης ή καθεστώτα ιδιωτικής ασφάλισης. Η άμεση στήριξη του εισοδήματος που λαμβάνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (εφεξής «ΕΤΠΠ») λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την εκτίμηση του ύψους του εισοδήματος των γεωργών.

  3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αποφεύγεται η υπεραντιστάθμιση ως αποτέλεσμα του συνδυασμού του παρόντος μέτρου με άλλα εθνικά ή ενωσιακά μέσα στήριξης ή καθεστώτα ιδιωτικής ασφάλισης.

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με την ελάχιστη και τη μέγιστη διάρκεια των εμπορικών δανείων σε ταμεία αλληλοβοήθειας που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 στοιχείο β) και στο άρθρο 40 παράγραφος 4.

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με την ελάχιστη και τη μέγιστη διάρκεια των εμπορικών δανείων σε ταμεία αλληλοβοήθειας που αναφέρονται στο άρθρο 39 παράγραφος 3 στοιχείο β) και στο άρθρο 40 παράγραφος 4.

   

  Η Επιτροπή εκπονεί ενδιάμεση αναθεώρηση σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου διαχείρισης κινδύνου και υποβάλλει εν συνεχεία έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον είναι σκόπιμο, από τις δέουσες νομοθετικές προτάσεις για τη βελτίωση της εφαρμογής του μέτρου διαχείρισης κινδύνου.

  Or. en

   

  Τροπολογία  80

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 38

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 38

  Άρθρο 38

  Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών

  Ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών

  1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο για ασφαλιστικά συμβόλαια που καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή φυτική ασθένεια, ή προσβολή από παράσιτα, ή μέτρο που εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 30 % της μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου όρου της τριετίας που υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής.

  1. Η στήριξη δυνάμει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο α) χορηγείται μόνο για ασφαλιστικά συμβόλαια που καλύπτουν απώλειες που προκαλούνται από δυσμενές κλιματικό συμβάν, ή ζωική ή φυτική ασθένεια, ή προσβολή από παράσιτα, ή για μέτρο που εγκρίθηκε σύμφωνα με την οδηγία 2000/29/ΕΚ για την εξάλειψη ή συγκράτηση φυτικής ασθένειας ή προσβολής από παράσιτα, με αποτέλεσμα την καταστροφή άνω του 30% της παραγωγής εν σχέσει προς την μέση ετήσια παραγωγή του γεωργού. Η μέση ετήσια παραγωγή υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της προηγούμενης τριετίας ή της προηγούμενης πενταετίας, ύστερα από αφαίρεση των υψηλότερων και των χαμηλότερων τιμών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες, βάσει των στοιχείων ενός συγκεκριμένου έτους μεταξύ των πέντε προηγουμένων.

   

  Ο υπολογισμός της έκτασης της απώλειας που προκλήθηκε μπορεί να διαμορφωθεί αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε τύπου προϊόντος με τη χρήση

   

  (α) βιολογικών δεικτών (ποσότητα της απώλειας βιομάζας) ή αντίστοιχων δεικτών απώλειας απόδοσης οι οποίοι καθορίζονται σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης ή σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

   

  (β) μετεωρολογικών δεικτών (συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας), οι οποίοι καθορίζονται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

  2. Η εκδήλωση δυσμενούς κλιματικού συμβάντος ή κρουσμάτων ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή η προσβολή από παράσιτα πρέπει να αναγνωρίζεται επίσημα ως τέτοια από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

  2. Η εκδήλωση δυσμενούς κλιματικού συμβάντος ή κρουσμάτων ζωικής ή φυτικής ασθένειας ή η προσβολή από παράσιτα πρέπει να αναγνωρίζεται επίσημα ως τέτοια από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους.

  Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η εν λόγω αναγνώριση.

  Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν εκ των προτέρων κριτήρια, βάσει των οποίων θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η εν λόγω αναγνώριση.

  3. Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις δεν παρέχουν αντιστάθμισμα ανώτερο από το συνολικό κόστος της αποκατάστασης των απωλειών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο α) και δεν εξαρτώνται από, ούτε προσδιορίζουν, τον τύπο ή την ποσότητα της μελλοντικής παραγωγής.

  3. Οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις δεν παρέχουν αντιστάθμισμα ανώτερο από το συνολικό κόστος της αποκατάστασης των απωλειών που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο α) και δεν εξαρτώνται από, ούτε προσδιορίζουν, τον τύπο ή την ποσότητα της μελλοντικής παραγωγής.

  Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν το ποσό του ασφαλίστρου που είναι επιλέξιμο για στήριξη με την επιβολή κατάλληλων ορίων.

  Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν το ποσό του ασφαλίστρου που είναι επιλέξιμο για στήριξη με την επιβολή κατάλληλων ορίων.

  4. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

  4. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

  Or. en

   

  Τροπολογία  81

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 39

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 39

  Άρθρο 39

  Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ζωικές και φυτικές ασθένειες και τα περιβαλλοντικά συμβάντα

  Ταμεία αλληλοβοήθειας για τις ζωικές και φυτικές ασθένειες, τους επιβλαβείς οργανισμούς, τα περιβαλλοντικά συμβάντα και τα δυσμενή κλιματικά συμβάντα

  1. Για να είναι επιλέξιμο για στήριξη, το σχετικό ταμείο αλληλοβοήθειας πρέπει:

  1. Για να είναι επιλέξιμο για στήριξη, το σχετικό ταμείο αλληλοβοήθειας πρέπει:

  (α) να είναι διαπιστευμένα από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

  (α) να είναι διαπιστευμένα από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

  (β) να έχει διαφανή πολιτική για τις ενισχύσεις στο ταμείο και τις αναλήψεις από αυτό·

  (β) να έχει διαφανή πολιτική για τις ενισχύσεις στο ταμείο και τις αναλήψεις από αυτό·

  (γ) να έχει σαφείς κανόνες απόδοσης ευθυνών για τα χρέη που προκύπτουν·

  (γ) να έχει σαφείς κανόνες απόδοσης ευθυνών για τα χρέη που προκύπτουν·

  2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανόνες.

  2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανόνες. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να συμπληρώσουν τα ταμεία αλληλοβοήθειας με ασφαλιστικά συστήματα.

   

  Οι γεωργοί είναι επιλέξιμοι για αποζημίωση μόνο εφόσον έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα της εκμετάλλευσής τους έναντι της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ζωικών και φυτικών ασθενειών, επιβλαβών οργανισμών και συμβάντων που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος.

  3. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορούν να αφορούν μόνο:

  3. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορούν να αφορούν μόνο:

  (α) τις διοικητικές δαπάνες σύστασης του ταμείου αλληλοβοήθειας, με κατανομή σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο, κατά φθίνοντα τρόπο·

  (α) τις διοικητικές δαπάνες σύστασης του ταμείου αλληλοβοήθειας, με κατανομή σε τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο, κατά φθίνοντα τρόπο·

  (β) τα ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με σκοπό την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης.

  (β) τα ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με σκοπό την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης ή τα ασφάλιστρα ασφαλιστηρίων συμβολαίων που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας σε τιμές αγοράς.

  Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά από δημόσιους πόρους στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

  Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά από δημόσιους πόρους στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

  4. Όσον αφορά τις φυτικές ασθένειες, η χρηματική αποζημίωση βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να χορηγείται μόνο για τις ασθένειες που αναγράφονται στον κατάλογο ζωικών ασθενειών που καταρτίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων ή/και στο παράρτημα της απόφασης 90/424/ΕΟΚ.

  4. Όσον αφορά τις φυτικές ασθένειες, η χρηματική αποζημίωση βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο β) μπορεί να χορηγείται για τις ασθένειες που αναγράφονται στον κατάλογο ζωικών ασθενειών που καταρτίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων ή στο παράρτημα της απόφασης 90/424/ΕΟΚ, και για τις ασθένειες των μελισσών.

  5. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό στήριξης που προβλέπεται στο παράρτημα I.

  5. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό στήριξης που προβλέπεται στο παράρτημα I.

  Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για στήριξη επιβάλλοντας:

  Τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για στήριξη επιβάλλοντας:

  (α) ανώτατα όρια ανά ταμείο·

  (α) ανώτατα όρια ανά ταμείο·

  (β) κατάλληλα όρια ανά μονάδα.

  (β) κατάλληλα όρια ανά μονάδα.

  Or. en

   

  Τροπολογία  82

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 40

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 40

  Άρθρο 40

  Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος

  Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος

  1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να χορηγείται μόνο όταν η μείωση εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις από το ταμείο αλληλοβοήθειας στους γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ ανώτατο όριο.

  1. Η στήριξη βάσει του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί να χορηγείται μόνο όταν η μείωση εισοδήματος υπερβαίνει το 30 % του μέσου ετήσιου εισοδήματος εκάστου γεωργού κατά την προηγούμενη τριετία ή του μέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται με βάση την προηγούμενη πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και της χαμηλότερης τιμής. Το εισόδημα για τους σκοπούς του άρθρου 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ) αναφέρεται στο σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά, συμπεριλαμβανομένης κάθε μορφής δημόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση του κόστους των εισροών. Οι ενισχύσεις από το ταμείο αλληλοβοήθειας ή ασφάλισης στους γεωργούς αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήματος σε ποσοστό 70 % κατ’ ανώτατο όριο.

  2. Για να είναι επιλέξιμο για στήριξη, το σχετικό ταμείο αλληλοβοήθειας πρέπει:

  2. Για να είναι επιλέξιμο για στήριξη, το σχετικό ταμείο αλληλοβοήθειας πρέπει:

  (α) να είναι διαπιστευμένα από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

  (α) να είναι διαπιστευμένα από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία·

  (β) να έχει διαφανή πολιτική για τις ενισχύσεις στο ταμείο και τις αναλήψεις από αυτό·

  (β) να έχει διαφανή πολιτική για τις ενισχύσεις στο ταμείο και τις αναλήψεις από αυτό·

  (γ) να έχει σαφείς κανόνες απόδοσης ευθυνών για τα χρέη που προκύπτουν·

  (γ) να έχει σαφείς κανόνες απόδοσης ευθυνών για τα χρέη που προκύπτουν·

  3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανόνες.

  3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους κανόνες που διέπουν τη σύσταση και τη διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας, ιδίως όσον αφορά τη χορήγηση αντισταθμιστικών ενισχύσεων στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης, καθώς και τη διαχείριση και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανόνες.

  4. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορούν να αφορούν μόνο τα ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με σκοπό την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης.

  Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο γ) χορηγούνται μόνο για ασφαλιστήρια συμβόλαια που καλύπτουν την απώλεια εισοδήματος που αναφέρει η παράγραφος 1 ή, εναλλακτικά, αφορούν μόνο τα ποσά που καταβάλλονται από το ταμείο αλληλοβοήθειας ως χρηματική αποζημίωση στους γεωργούς. Επιπλέον, η χρηματοδοτική συνεισφορά μπορεί να αφορά το επιτόκιο εμπορικών δανείων που συνάπτει το ταμείο αλληλοβοήθειας με σκοπό την καταβολή της χρηματικής αποζημίωσης στους γεωργούς σε περίπτωση κρίσης.

  Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά από δημόσιους πόρους στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

  Δεν πραγματοποιείται καμία συνεισφορά από δημόσιους πόρους στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.

  Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

  5. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσοστό που καθορίζεται στο παράρτημα Ι.

  Or. en

   

  Τροπολογία  83

  Πρόταση κανονισμού

  Article 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο c

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (γ) τον διαχωρισμό από άλλα μέτρα, τη μετατροπή σε μονάδες διαφορετικές από εκείνες που χρησιμοποιούνται στο παράρτημα Ι, τον υπολογισμό του κόστους συναλλαγής και τη μετατροπή ή προσαρμογή των δεσμεύσεων στο πλαίαιο του μέτρου για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα που προβλέπεται στο άρθρο 29, το μέτρο για τη βιολογική γεωργία που προβλέπεται στο άρθρο 30 και το μέτρο για τις δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και τη διατήρηση των δασών που προβλέπεται στο άρθρο 35·

  (γ) τον διαχωρισμό από άλλα μέτρα, τη μετατροπή σε μονάδες διαφορετικές από εκείνες που χρησιμοποιούνται στο παράρτημα Ι, τον υπολογισμό του κόστους συναλλαγής και τη μετατροπή ή προσαρμογή των δεσμεύσεων στο πλαίσιο του μέτρου για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα που προβλέπεται στο άρθρο 29, το μέτρο για τη βιολογική γεωργία που προβλέπεται στο άρθρο 30, το μέτρο για την καλή διαβίωση των ζώων που αναφέρεται στο άρθρο 34 και το μέτρο για τις δασοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υπηρεσίες και τη διατήρηση των δασών που προβλέπεται στο άρθρο 35·

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Το άρθρο 34 αναφέρει επίσης το κόστος συναλλαγής και πρέπει να συμπεριληφθεί στο παρόν άρθρο παράλληλα με το κόστος συναλλαγής των άλλων μέτρων.

   

  Τροπολογία  84

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 42 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] οι ομάδες τοπικής δράσης μπορούν επίσης να εκτελούν επιπλέον καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από τη διαχειριστική αρχή ή/και τον οργανισμό πληρωμών.

  1. Εκτός από τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΚΣΠ] οι ομάδες τοπικής δράσης μπορούν επίσης:

   

  (a) να εκτελούν επιπλέον καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από τη διαχειριστική αρχή ή/και τον οργανισμό πληρωμών, ή

   

  (β) να εκτελούν, μόνες ή από κοινού με εταίρους, επιχειρήσεις με ευρεία εδαφική διάσταση που αποκαλούνται "σχέδια-ομπρέλες" στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  We propose to allow local action groups for independent implementation of projects in the framework of local development strategy of the broad territorial reach, with participation of partners from the LDS area. The current regulations limit the role of LAGs to being an intermediary in transfer of financial means and an animator. It seems that possibility of realisation of flagship projects in the framework of a strategy would create a significant added value. Moreover, our polish experiences show that there is a huge demand for small-scale projects of short duration. Unfortunately, in situation when they have to follow the same administrative path, many applicants resign. Thanks to the proposed amendment, those partners would have contact only with a LAG and they would not need to get through the complicated administrative path.

   

  Τροπολογία  85

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) δημιουργία ικανοτήτων, κατάρτιση και δικτύωση με σκοπό την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.

  (β) δημιουργία ικανοτήτων, κατάρτιση και δικτύωση με σκοπό την προετοιμασία και την υλοποίηση μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης υπό την καθοδήγηση της κοινότητας.

  Or. en

   

  Τροπολογία  86

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (βα) δυνατότητα για τις ήδη συσταθείσες ομάδες τοπικής δράσης να προβαίνουν στις απαραίτητες μελέτες και σε δράσεις εμψύχωσης στην περιοχή έτσι ώστε να προταθούν νέες υποψήφιες εκτάσεις για το πρόγραμμα LEADER.

  Or. en

   

  Τροπολογία  87

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 44 - παράγραφος 1 - στοιχείο α – εδάφιο 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (α) διατοπικά ή διακρατικά έργα συνεργασίας·

  (α) διατοπικά ή διακρατικά έργα συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων έργων συνεργασίας με αναπτυσσόμενες χώρες·

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Η ΣΑΠ πηγαίνει πέρα από την αρχή «μην κάνεις κακό», προβλέποντας επίσης τη διερεύνηση του ενδεχομένου να προκύποτυν συνέργιες από τις εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ σε σχέση με αναπτυξιακούς στόχους. Η ανακοίνωση της Επιτροπής και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για ένα πλαίσιο πολιτικής επισιτιστικής ασφάλειας υπογραμμίζουν την ανάγκη της συμμετοχής των κύριων ομάδων ενδιαφερομένων, όπως οι αναπτυξιακές ομάδες, οι φορείς εκπροσώπησης των αγροτών και οι γυναικείες οργανώσεις, στη διαμόρφωση της πολιτικής για την ύπαιθρο και την αγροτική ανάπτυξη. Τούτο θα μπορούσε επίσης να υποστηριχτεί με διακρατικές ανταλλαγές στο πλαίσιο έργων του LEADER.

   

  Τροπολογία  88

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (βα) φορείς που εξυπηρετούν αναπτυξιακούς στόχους σύμφωνα με τις προτεραιότητες που θέτει το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

  Or. en

   

  Τροπολογία  89

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 45 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Οι δαπάνες οργάνωσης της περιοχής που αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] είναι δαπάνες για την κάλυψη δράσεων ενημέρωσης για τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, καθώς και των καθηκόντων ανάπτυξης έργου.

  2. Οι δαπάνες οργάνωσης της περιοχής που αναφέρονται στο άρθρο 31 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΚΣΠ] είναι δαπάνες που προκύπτουν από τη διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, για την ενημέρωση για τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης και την προώθηση αυτής και για τη στήριξη δυνητικών δικαιούχων για την ανάπτυξη έργων και την προπαρασκευή αιτήσεων.

  Or. en

   

  Τροπολογία  90

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 46

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 46

  Άρθρο 46

  Επενδύσεις

  Επενδύσεις

  1. Για να είναι επιλέξιμες για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ πριν από τις επενδυτικές πράξεις προηγείται αξιολόγηση των αναμενόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη για αυτό το είδος επένδυσης νομοθεσία, εάν η επένδυση είναι πιθανό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

  1. Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαρτήσουν την επιλεξιμότητα των επενδυτικών πράξεων από προηγούμενη αξιολόγηση των αναμενόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη για αυτό το είδος επένδυσης εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Τα κράτη μέλη μπορούν να δώσουν προτεραιότητα σε επενδύσεις, οι οποίες:

   

  (a) βελτιώνουν ουσιαστικά τις επιδόσεις των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το περιβάλλον, το κλίμα και την καλή διαβίωση των ζώων·

   

  (β) συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των πηγών εισοδήματος των γεωργών ή

   

  (γ) συνίστανται σε κοινές δραστηριότητες.

  2. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται:

  2. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιορίζονται:

  (α) στην κατασκευή, απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας·

  (α) στην κατασκευή, απόκτηση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας·

  (β) στην αγορά ή στη χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου·

  (β) στην αγορά ή στη χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική αξία του περιουσιακού στοιχείου·

  (γ) σε γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή αδειών.

  (γ) σε γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, συμβουλές για την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας, και απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή αδειών·

  3. Σε περίπτωση άρδευσης, μόνο οι επενδύσεις που οδηγούν σε μείωση της προηγούμενης κατανάλωσης νερού τουλάχιστον κατά 25 % θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες. Κατά παρέκκλιση, στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ένωση από το 2004 και μετά, οι επενδύσεις σε νέες εγκαταστάσεις άρδευσης μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες εάν, βάσει περιβαλλοντικής ανάλυσης, αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη επένδυση είναι βιώσιμη και δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

  3. Σε περίπτωση άρδευσης, νέες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων συστημάτων για τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης νερού και της ενεργειακής απόδοσης, θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες. Σε περιοχές που έχουν καταρτιστεί σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, με συναφή προγράμματα υλοποίησης, στο πλαίσιο της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, οι εν λόγω επενδύσεις θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες μόνο αν συμμορφώνονται με τους περιβαλλοντικούς στόχους των σχεδίων αυτών.

  4. Όσον αφορά τις γεωργικές επενδύσεις, η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης, ζώων, ετήσιων φυτών και φύτευσής τους δεν είναι επιλέξιμη για επενδυτική στήριξη. Ωστόσο, σε περίπτωση αποκατάστασης γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι δαπάνες αγοράς ζώων μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες.

  4. Όσον αφορά τις γεωργικές επενδύσεις, η αγορά δικαιωμάτων γεωργικής παραγωγής, δικαιωμάτων ενίσχυσης, ζώων, ετήσιων φυτών και φύτευσής τους δεν είναι επιλέξιμη για επενδυτική στήριξη. Ωστόσο, σε περίπτωση αποκατάστασης γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι δαπάνες αγοράς ζώων μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες.

  5. Οι δικαιούχοι επενδυτικής στήριξης μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή προκαταβολής ύψους μέχρι 50 % της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την επένδυση από τους αρμόδιους οργανισμούς πληρωμών, εάν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

  5. Οι δικαιούχοι επενδυτικής στήριξης μπορούν να ζητήσουν την πληρωμή προκαταβολής ύψους μέχρι 50 % της δημόσιας ενίσχυσης που συνδέεται με την επένδυση από τους αρμόδιους οργανισμούς πληρωμών, εάν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

  6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους άλλες δαπάνες που συνδέονται με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, μεταχειρισμένο εξοπλισμό και απλές επενδύσεις αντικατάστασης μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες.

  6. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους άλλες δαπάνες που συνδέονται με συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, μεταχειρισμένο εξοπλισμό και απλές επενδύσεις αντικατάστασης μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες.

  Or. en

   

  Τροπολογία  91

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 49 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει τα κριτήρια επιλογής δράσεων στο πλαίσιο όλων των μέτρων κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή παρακολούθησης. Τα κριτήρια επιλογής αποσκοπούν να διασφαλίσουν την ίση μεταχείριση των αιτούντων, την καλύτερη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων και τη στόχευση των μέτρων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τις μικρές επιχορηγήσεις.

  1. Η διαχειριστική αρχή του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει τα κριτήρια επιλογής δράσεων στο πλαίσιο όλων των μέτρων κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή παρακολούθησης. Τα κριτήρια επιλογής αποσκοπούν να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εφαρμόζονται μόνο σε «ενεργούς γεωργούς», όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΑΕ]. Επιπλέον, αυτά τα κριτήρια αποσκοπούν να διασφαλίσουν καλύτερη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων και τη στόχευση των μέτρων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή αυτών των κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αναλογικότητας όσον αφορά τις μικρές επιχορηγήσεις.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Η ενίσχυση μέσω μέτρων για γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να ωφελεί μόνο «ενεργούς γεωργούς», όπως ορίζονται στον προτεινόμενο κανονισμό για τις άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ. Αν αυτή η διάκριση γίνεται στον πρώτο πυλώνα, πρέπει να γίνεται και στον δεύτερο.

   

  Τροπολογία  92

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 50 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η διαχειριστική αρχή ορίζει την «αγροτική περιοχή» σε επίπεδο προγράμματος.

  Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η διαχειριστική αρχή ορίζει την «αγροτική περιοχή» σε επίπεδο προγράμματος. Μπορεί επίσης να προσδιορίζει διάφορες συγκεκριμένες περιοχές στο πλαίσιο συγκεκριμένου μέτρου, όταν υπάρχει αντικειμενικός λόγος που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο.

  Or. en

   

  Τροπολογία  93

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 51 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Ένα ποσό ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ θα αφαιρεθεί από τα κονδύλια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ενός βραβείου για καινοτόμο τοπική συνεργασία που αναφέρεται στο άρθρο 56.

  διαγράφεται

  Or. en

   

  Τροπολογία  94

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Με πρωτοβουλία των κρατών μελών, έως και 4 % του συνολικού ποσού κάθε προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να διατίθεται στις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. [ΚΣΠ/2012], καθώς και στις δαπάνες που αφορούν προπαρασκευαστικές εργασίες οριοθέτησης των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα και αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3.

  Με πρωτοβουλία των κρατών μελών, έως και 4 % του συνολικού ποσού κάθε προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να διατίθεται στις δράσεις που αναφέρονται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/2013 [ΚΣΠ], καθώς και στις δαπάνες που αφορούν προπαρασκευαστικές εργασίες οριοθέτησης των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά και άλλα ειδικά μειονεκτήματα και αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3.

  Or. en

   

  Τροπολογία  95

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 52 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (α) την αύξηση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης·

  (α) την ενίσχυση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών από τους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας και άλλων φορέων από αγροτικές περιοχές στην υλοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης·

  Or. en

   

  Τροπολογία  96

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 52 – παράγραφος 4

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91.

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Η εν λόγω απόφαση δεν είναι αμιγώς τεχνικής φύσεως.

   

  Τροπολογία  97

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 53

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 53

  Άρθρο 53

  Δίκτυο ΕΣΚ

  Δίκτυο ΕΣΚ

  1. Δημιουργείται δίκτυο ΕΣΚ με σκοπό τη στήριξη των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 61, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1. Το εν λόγω δίκτυο θα καταστήσει δυνατή τη δικτύωση των επιχειρησιακών ομάδων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των ερευνητών.

  1. Δημιουργείται δίκτυο ΕΣΚ με σκοπό τη στήριξη των ΕΣΚ για τη γεωργική παραγωγή, την οικονομική και γενικότερη βιωσιμότητα όπως αναφέρεται στο άρθρο 61, σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 1. Το εν λόγω δίκτυο θα καταστήσει δυνατή τη δικτύωση των επιχειρησιακών ομάδων, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των ερευνητών.

  2. Τα καθήκοντα του δικτύου ΕΣΚ είναι:

  2. Τα καθήκοντα του δικτύου ΕΣΚ είναι:

  (α) η παροχή υπηρεσιών γραφείου τεχνικής υποστήριξης και η παροχή πληροφοριών σε κύριους παράγοντες σχετικά με τις ΕΣΚ·

  (α) η παροχή υπηρεσιών γραφείου τεχνικής υποστήριξης και η παροχή πληροφοριών σε κύριους παράγοντες σχετικά με τις ΕΣΚ, ιδίως στους πρωτογενείς παραγωγούς και τους παράγοντες που βρίσκονται πριν ή μετά από αυτούς στην αλυσίδα τροφίμων·

  (β) η διοργάνωση συζητήσεων σε επίπεδο προγράμματος με σκοπό την ενθάρρυνση της σύστασης επιχειρησιακών ομάδων·

   

  (γ) ο έλεγχος και η υποβολή εκθέσεων με αντικείμενο τα ερευνητικά αποτελέσματα και τις γνώσεις σχετικά με τις ΕΣΚ·

   

  (δ) η συλλογή, παγίωση και διάδοση ορθών πρακτικών σχετικά με την καινοτομία·

  (δ) η συλλογή, παγίωση και διάδοση ερευνητικών πορισμάτων και νέων τεχνολογιών σχετικά με την καινοτομία και την ανταλλαγή γνώσεων·

   

  (δα) η θέσπιση διαλόγου μεταξύ γεωργών και ερευνητικής κοινότητας·

  (ε) η διοργάνωση διαλέξεων και εργομηγύρεων, και η διάδοση πληροφοριών στο πεδίο των ΕΣΚ.

   

  3. Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζει την οργανωτική δομή και τη λειτουργία του δικτύου των ΕΣΚ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91.

  3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με την οργανωτική δομή και τη λειτουργία του δικτύου των ΕΣΚ.

  Or. en

   

  Τροπολογία  98

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 54 – παράγραφος 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  3. Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αξιολόγησης για την Αγροτική Ανάπτυξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91.

  3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 σχετικά με την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αξιολόγησης για την Αγροτική Ανάπτυξη.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Η εν λόγω απόφαση δεν είναι αμιγώς τεχνικής φύσεως.

   

  Τροπολογία  99

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (γ) την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης·

  (γ) την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των δυνητικών δικαιούχων για την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης·

  Or. en

   

  Τροπολογία  100

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 55 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δ) την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία.

  (δ) την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργία και τη δασοκομία.

  Or. en

   

  Τροπολογία  101

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) για την προετοιμασία και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

  (β) για την προετοιμασία και υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης που περιλαμβάνει ενδεχομένως τα ακόλουθα:

  Or. en

   

  Τροπολογία  102

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο iii

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  στήριξη για την παρακολούθηση, ιδίως μέσω της συγκέντρωσης και της κοινής χρήσης της σχετικής ανάδρασης, συστάσεων και αναλύσεων, ιδίως από τις επιτροπές παρακολούθησης που αναφέρονται στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]. Οι ομάδες τοπικής δράσης πρέπει επίσης να στηρίζονται από το εθνικό αγροτικό δίκτυο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης·

  διαγράφεται

  Or. en

   

  Τροπολογία  103

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο v

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (v) συγκέντρωση παραδειγμάτων έργων που καλύπτουν όλες τις προτεραιότητες των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης·

  διαγράφεται

  Or. en

   

  Τροπολογία  104

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο vi

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (vi) εν εξελίξει μελέτες και αναλύσεις·

  διαγράφεται

  Or. en

   

  Τροπολογία  105

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – στοιχείο b – σημείο vii

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  δραστηριότητες δικτύωσης για τις ομάδες τοπικής δράσης, και ιδίως τεχνική βοήθεια για τη διατοπική και διακρατική συνεργασία, τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων τοπικής δράσης και την αναζήτηση εταίρων για το μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 36·

  διαγράφεται

  Or. en

   

  Τροπολογία  106

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – στοιχείο vii α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  (viia) σχέδιο ενθάρρυνσης της δημιουργίας τοπικών υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης (one stop shops), σε ψηφιακή ή σε υλική μορφή μορφή, οι οποίες θα καθιστούν τις πληροφορίες σχετικά με προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και με άλλα προγράμματα των ταμείων ΚΣΠ τοπικά προσιτές σε δυνητικούς δικαιούχους.

  Or. en

   

  Τροπολογία  107

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 55 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  γ) για τη σύσταση επιτροπής προεπιλογής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και τη διαδικασία προεπιλογής των αιτήσεων για το βραβείο καινοτόμου τοπικής συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 2.

  διαγράφεται

  Or. en

   

  Τροπολογία  108

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 55 – παράγραφος 4

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  4. Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, κανόνες για τη σύσταση και λειτουργία των εθνικών αγροτικών δικτύων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91.

  4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 90, σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των εθνικών αγροτικών δικτύων.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Η εν λόγω απόφαση δεν είναι αμιγώς τεχνικής φύσεως.

   

  Τροπολογία  109

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 56

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 56

  διαγράφεται

  Βραβείο καινοτόμου τοπικής συνεργασίας στις αγροτικές περιοχές

   

  Τα κονδύλια που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 2 χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της απονομής βραβείου σε έργα συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον δύο φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη και υλοποιούν μια καινοτόμο ιδέα σε τοπικό επίπεδο.

   

  Or. en

   

  Τροπολογία  110

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 57

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 57

  διαγράφεται

  Προσκλήσεις υποβολής προτάσεων

   

  1. Με έναρξη το αργότερο το 2015 και μετέπειτα κάθε έτος, η Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την απονομή του βραβείου που αναφέρεται στο άρθρο 56. Η τελευταία πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα προκηρυχθεί το αργότερο το 2019.

   

  2. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αναγράφει το θεματικό περιεχόμενο των προτάσεων που θα αφορά μία από τις προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. Το θεματικό περιεχόμενο θα είναι επίσης κατάλληλο για υλοποίηση μέσω συνεργασίας σε διακρατικό επίπεδο.

   

  3. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή τόσο στις ομάδες τοπικής δράσης όσο και σε μεμονωμένους φορείς που συνεργάζονται για τους σκοπούς του συγκεκριμένου έργου.

   

  Or. en

   

  Τροπολογία              111

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 58

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 58

  διαγράφεται

  Διαδικασία επιλογής

   

  1. Οι αιτήσεις για το βραβείο υποβάλλονται από τους υποψηφίους σε όλα τα κράτη μέλη στο αντίστοιχο εθνικό αγροτικό δίκτυο, το οποίο είναι αρμόδιο για την προεπιλογή των υποψηφιοτήτων.

   

  2. Τα εθνικά αγροτικά δίκτυα συγκροτούν, επιλέγοντας μεταξύ των μελών τους, μια επιτροπή προεπιλογής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την προεπιλογή των υποψηφιοτήτων. Η προεπιλογή των υποψηφιοτήτων γίνεται με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού, επιλογής και απονομής που καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Κάθε εθνικό αγροτικό δίκτυο προεπιλέγει 10 υποψηφιότητες κατ’ ανώτατο όριο και τις διαβιβάζει στην Επιτροπή.

   

  3. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την επιλογή πενήντα προς βράβευση έργων μεταξύ των υποψηφιοτήτων που έχουν προεπιλεγεί σε όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή συστήνει μια ειδική διευθύνουσα ομάδα που απαρτίζεται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η εν λόγω διευθύνουσα ομάδα επιλέγει τις προς βράβευση υποψηφιότητες βάσει των κριτηρίων αποκλεισμού, επιλογής και απονομής που καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

   

  4. Η Επιτροπή καταρτίζει, με εκτελεστική πράξη, τον κατάλογο των έργων στα οποία απονέμεται το βραβείο.

   

  Or. en

   

  Τροπολογία  112

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 59

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 59

  διαγράφεται

  Χρηματικό βραβείο - όροι και καταβολή

   

  1. Προκειμένου τα έργα να είναι επιλέξιμα για το βραβείο, ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής πράξης απονομής του βραβείου. Το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του έργου ορίζεται στην αίτηση υποψηφιότητας.

   

  2. Το βραβείο χορηγείται υπό μορφή κατ’ αποκοπήν ποσού. Το ποσό της πληρωμής καθορίζεται από την Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων και λαμβάνοντας υπόψη το εκτιμώμενο κόστος υλοποίησης του έργου που αναφέρεται στην αίτηση. Το ανώτατο βραβείο ανά έργο δεν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.

   

  3. Τα κράτη μέλη καταβάλλουν το βραβείο στους επιτυχόντες υποψηφίους αφού εξακριβώσουν ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί. Οι σχετικές δαπάνες επιστρέφονται από την Ένωση στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας 4 του κεφαλαίου II του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να καταβάλουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει το ποσό του βραβείου στους επιτυχόντες υποψηφίους πριν από τον έλεγχο της ολοκλήρωσης του έργου, αλλά, σε αυτή την περίπτωση, φέρουν την ευθύνη για τις δαπάνες έως ότου ελεγχθεί η ολοκλήρωση του έργου.

   

  Or. en

   

  Τροπολογία  113

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 60

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 60

  διαγράφεται

  Κανόνες για τη διαδικασία, τα χρονοδιαγράμματα και τη σύσταση διευθύνουσας επιτροπής

   

  Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει λεπτομερείς διατάξεις για τη διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα επιλογής των έργων και κανόνες σχετικά με τη σύσταση της διευθύνουσας επιτροπής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 58 παράγραφος 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 91.

   

  Or. en

   

  Τροπολογία  114

  Πρόταση κανονισμού

  Title IV

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

  ΕΣΚ για τη γεωργική παραγωγή, την οικονομική και γενικότερη βιωσιμότητα

  Or. en

   

  Τροπολογία  115

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 61

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 61

  Άρθρο 61

  Στόχοι

  Στόχοι

  1. Οι ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας:

  1. ΕΣΚ για τη γεωργική παραγωγή, την οικονομική και γενικότερη βιωσιμότητα

  (α) προωθούν την αποδοτική χρήση των πόρων, την παραγωγικότητα, τις χαμηλές εκπομπές, τη φιλικότητα προς το κλίμα και την ανθεκτικότητα στον τομέα της γεωργίας, σε αρμονία με τους βασικούς φυσικούς πόρους από τους οποίους εξαρτάται η γεωργία·

  (α) προωθούν την αποδοτική χρήση των πόρων, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα, τις χαμηλές εκπομπές, τη φιλικότητα προς το κλίμα και την ανθεκτικότητα στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, σε αρμονία με τους βασικούς φυσικούς πόρους από τους οποίους εξαρτάται η γεωργία και η δασοκομία·

  (β) συμβάλλουν στη διασφάλιση σταθερού εφοδιασμού τροφίμων, ζωοτροφών και βιοϋλικών, τόσο υφιστάμενων όσο και νέων·

  (β) συμβάλλουν στην βιώσιμη αύξηση της παραγωγικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας και στη διασφάλιση σταθερού εφοδιασμού τροφίμων, ζωοτροφών και βιοϋλικών, τόσο υφιστάμενων όσο και νέων·

  (γ) βελτιώνουν τις διαδικασίες προστασίας του περιβάλλοντος, προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και μετριασμού της·

  (γ) βελτιώνουν τις διαδικασίες προστασίας του περιβάλλοντος, προώθησης των γεωργοοικολογικών συστημάτων παραγωγής, προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και μετριασμού της· και

  (δ) γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της έρευνας, των γνώσεων και της τεχνολογίας αιχμής και των γεωργών, των επιχειρήσεων και των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

  (δ) γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της έρευνας, των γνώσεων και της τεχνολογίας αιχμής και των γεωργών, των διαχειριστών των δασών, των αγροτικών κοινοτήτων, των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ και των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

   

  (δα) διευκόλυνση της ανταλλαγής έρευνας, γνώσεων και τεχνολογίας που έχουν σημασία για την παραγωγικότητα της γεωργίας και τη βιωσιμότητα της συνεργασίας της Ένωσης με τις αναπτυσσόμενες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των μικρών γεωργικών μονάδων.

  2. Οι ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας επιδιώκουν να επιτύχουν τους στόχους του μέσω:

  2. Οι ΕΣΚ για την γεωργική παραγωγή, την οικονομική και γενικότερη βιωσιμότητα επιδιώκουν να επιτύχουν τους στόχους του μέσω:

  (α) της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας με καλύτερη διασύνδεση της έρευνας και των γεωργικών πρακτικών, και ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης των διαθέσιμων μέτρων καινοτομίας·

  (α) της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας με καλύτερη διασύνδεση της έρευνας και των γεωργικών πρακτικών, και ενθάρρυνση της ευρύτερης χρήσης των διαθέσιμων μέτρων καινοτομίας μέσω μιας συμμετοχικής προσέγγισης από την πλευρά των ενδιαφερομένων μερών·

  (β) της προώθησης της ταχύτερης και ευρύτερης μεταφοράς καινοτόμων λύσεων στην πράξη· και

  (β) της προώθησης της ταχύτερης και ευρύτερης μεταφοράς καινοτόμων λύσεων στην πράξη·

  (γ) της ενημέρωσης της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις ερευνητικές ανάγκες της γεωργικής πρακτικής.

  (γ) της ενημέρωσης της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις ερευνητικές ανάγκες της γεωργικής πρακτικής· και

   

  (γα) της συνεργασίας με σχετικά δίκτυα και ιδρύματα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

   

  (γβ) της αναγνώρισης των ρυθμίσεων που προκαλούν συμφόρηση και εμποδίζουν την καινοτομία και τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, σύμφωνα με τις αρχές που έθεσε η Επιτροπή με τις ανακοινώσεις της: «Βελτίωση της νομοθεσίας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση»1 και «Έξυπνη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση»2.

  3. Το ΕΓΤΑΑ συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας μέσω της στήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 36, των επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ που αναφέρονται στο άρθρο 62 και του δικτύου των ΕΣΚ που αναφέρεται στο άρθρο 53.

  3. Το ΕΓΤΑΑ συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών των ΕΣΚ για την γεωργική παραγωγή, την οικονομική και γενικότερη βιωσιμότητα μέσω της στήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 36, των επιχειρησιακών ομάδων των ΕΣΚ που αναφέρονται στο άρθρο 62 και του δικτύου των ΕΣΚ που αναφέρεται στο άρθρο 53.

   

  –––––––––––––––––

   

  1 COM(2005)97.

   

  2 COM(2010)543.

  Or. en

   

  Τροπολογία  116

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 62

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 62

  Άρθρο 62

  Επιχειρησιακές ομάδες

  Επιχειρησιακές ομάδες

  1. Οι επιχειρησιακές ομάδες των ΕΣΚ αποτελούν μέρος των ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Συστήνονται από ενδιαφερόμενους φορείς, όπως γεωργούς, ερευνητές, συμβούλους και επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων.

  1. Οι επιχειρησιακές ομάδες των ΕΣΚ αποτελούν μέρος των ΕΣΚ για την γεωργική παραγωγή, την οικονομική και γενικότερη βιωσιμότητα. Συστήνονται από ενδιαφερόμενους φορείς, όπως γεωργούς, ερευνητές, συμβούλους και επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων. Η δημιουργία επιχειρησιακής ομάδας αποφασίζεται με συναίνεση εκ μέρους των ενδιαφερομένων μερών που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα συμφερόντων που καλύπτει όλους τους τομείς έρευνας και ανάπτυξης της γεωργίας. Οι επιχειρησιακές ομάδες δεν συστήνονται από ένα μόνο ενδιαφερόμενο μέρος ή από ομάδα ενδιαφερομένων μερών που εκπροσωπούν μόνο μία κατηγορία συμφερόντων. Οι επιχειρησιακές ομάδες μπορούν να λειτουργούν εντός των συνόρων κράτους μέλους και να έχουν μέλη σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες.

  2. Οι επιχειρησιακές ομάδες των ΕΣΚ θεσπίζουν εσωτερικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια της λειτουργίας τους και αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

  2. Οι επιχειρησιακές ομάδες των ΕΣΚ θεσπίζουν εσωτερικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια της λειτουργίας τους και αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.

  Or. en

   

  Τροπολογία  117

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 63

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 63

  Άρθρο 63

  Καθήκοντα επιχειρησιακών ομάδων

  Καθήκοντα επιχειρησιακών ομάδων

  1. Οι επιχειρησιακές ομάδες των ΕΣΚ καταρτίζουν σχέδιο που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Οι επιχειρησιακές ομάδες των ΕΣΚ καταρτίζουν σχέδιο που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  (α) περιγραφή του καινοτόμου έργου που πρόκειται να αναπτυχθεί, τεθεί υπό δοκιμή, προσαρμοστεί ή υλοποιηθεί·

  (α) περιγραφή του καινοτόμου έργου που πρόκειται να αναπτυχθεί, τεθεί υπό δοκιμή, προσαρμοστεί ή υλοποιηθεί·

  (β) περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και της συμβολής στο στόχο των ΕΣΚ για ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων.

  (β) περιγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και της συμβολής στο στόχο των ΕΣΚ για ενίσχυση της παραγωγικότητας και της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων.

  2. Κατά την υλοποίηση των καινοτόμων έργων τους, οι επιχειρησιακές ομάδες:

  2. Κατά την υλοποίηση των καινοτόμων έργων τους, οι επιχειρησιακές ομάδες:

  (α) λαμβάνουν αποφάσεις για την εκπόνηση και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων· και

  (α) λαμβάνουν αποφάσεις για την εκπόνηση και υλοποίηση καινοτόμων δράσεων· και

  (β) υλοποιούν καινοτόμες δράσεις, μέσω μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

  (β) υλοποιούν καινοτόμες δράσεις, μέσω μέτρων που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, ή από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και από άλλα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ με στόχο να διευκολύνεται η εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην πράξη από τους αγρότες.

  3. Οι επιχειρησιακές ομάδες διαδίδουν τα αποτελέσματα του έργου τους, ιδίως μέσω του δικτύου των ΕΣΚ.

  3. Οι επιχειρησιακές ομάδες διαδίδουν τα αποτελέσματα του έργου τους, ιδίως μέσω του δικτύου των ΕΣΚ.

  Or. en

   

  Τροπολογία  118

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 64

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 64

  Άρθρο 64

  Πόροι και κατανομή τους

  Πόροι και κατανομή τους

  1. Το συνολικό ποσό της στήριξης της Ένωσης στην αγροτική ανάπτυξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, η ετήσια κατανομή του καθώς και το ελάχιστο ποσό που πρέπει να διατίθεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 2020 και τη διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού και για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για την ίδια περίοδο.

  1. Το συνολικό ποσό της στήριξης της Ένωσης στην αγροτική ανάπτυξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, η ετήσια κατανομή του καθώς και το ελάχιστο ποσό που πρέπει να διατίθεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για τα έτη 2014 έως 2020 και τη διοργανική συμφωνία για τη συνεργασία σε θέματα προϋπολογισμού και για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για την ίδια περίοδο.

  2. Το 0,25 % των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθεται για τεχνική βοήθεια στην Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1.

  2. Το 0,25 % των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθεται για τεχνική βοήθεια στην Επιτροπή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 51 παράγραφος 1.

  3. Για λόγους προγραμματισμού και επακόλουθης εγγραφής τους στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή 2 % ετησίως.

  3. Για λόγους προγραμματισμού και επακόλουθης εγγραφής τους στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή 2 % ετησίως.

  4. Η Επιτροπή προβαίνει, με εκτελεστική πράξη, στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ύστερα από αφαίρεση του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταφορά κονδυλίων που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012. Κατά την ετήσια κατανομή η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη:

  4. Στο Παράρτημα Ια καθορίζεται η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ύστερα από αφαίρεση του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 2, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταφορά κονδυλίων που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [AE].

  (a) αντικειμενικά κριτήρια συνδεόμενα με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 4· και

   

  (β) τις προηγούμενες επιδόσεις.

   

   

  4a. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 για την τροποποίηση, όπου κρίνεται σκόπιμο, του Παραρτήματος Ια προκειμένου να περιλάβει επίσης τα κονδύλια που μεταφέρθηκαν στο ΕΓΤΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [AE].

  5. «Επιπλέον των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 4, η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην ίδια παράγραφο περιλαμβάνει επίσης τα κονδύλια που μεταφέρονται στο ΕΓΤΑΑ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 και του άρθρου 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012 και τα κονδύλια που μεταφέρονται στο ΕΓΤΑΑ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10β και του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009* του Συμβουλίου για το ημερολογιακό έτος 2013.

   

  6. Για τους σκοπούς της κατανομής του αποθεματικού επιδόσεων που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012], τα έσοδα για ειδικό προορισμό που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. HR/2012 για το ΕΓΤΑΑ, προστίθεται στα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012]. Χορηγούνται στα κράτη μέλη ανάλογα με το μερίδιό τους στο συνολικό ποσό ενίσχυσης από το ΕΓΤΑΑ.

  6. Τα έσοδα για ειδικό προορισμό που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΑΕ] για το ΕΓΤΑΑ χορηγούνται στα κράτη μέλη ανάλογα με το μερίδιό τους στο συνολικό ποσό ενίσχυσης από το ΕΓΤΑΑ.

  (Το κείμενο της Επιτροπής στην παράγραφο 5 του άρθρου 64 αντικαταστάθηκε με κείμενο από το COM(2012)0553))

  Or. en

   

  Τροπολογία  119

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 65

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 65

  Άρθρο 65

  Συνεισφορά του Ταμείου

  Συνεισφορά του Ταμείου

  1. Η απόφαση έγκρισης προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει την ανώτατη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα. Η απόφαση προσδιορίζει σαφώς, εάν χρειάζεται, τις πιστώσεις που διατίθενται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

  1. Η απόφαση έγκρισης προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης καθορίζει την ανώτατη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα. Η απόφαση προσδιορίζει σαφώς, εάν χρειάζεται, τις πιστώσεις που διατίθενται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.

  2. Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ υπολογίζεται με βάση το ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

  2. Η συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ υπολογίζεται με βάση το ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης.

  3. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης καθορίζουν ένα ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που ισχύει για όλα τα μέτρα. Όπου κρίνεται σκόπιμο, καθορίζεται ξεχωριστό ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις άκρως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93. Το ανώτατο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ είναι:

  3. Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης καθορίζουν ένα ενιαίο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ που ισχύει για όλα τα μέτρα. Όπου κρίνεται σκόπιμο, καθορίζεται ξεχωριστό ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις άκρως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93. Το ανώτατο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ είναι:

  (α) το 85 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, στις άκρως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93·

  (α) το 85 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, στις άκρως απόκεντρες περιοχές και στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93·

  (β) το 50 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις άλλες περιφέρειες.

  (β) το 50 % των επιλέξιμων δημόσιων δαπανών στις άλλες περιφέρειες.

  Το ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ είναι 20 %.

  Το ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ είναι 20 %.

  4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η ανώτατη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ είναι:

  4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η ανώτατη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ είναι:

  (α) 80 % για τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 15, 28 και 36, για την τοπική ανάπτυξη LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [ΚΣΠ/2012] και για τις δράσεις δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο α) περίπτωση i). Μπορεί να αυξηθεί σε 90 % για τα προγράμματα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις άκρως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93·

  (α) 80 % για τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 15, 28 και 36, για την τοπική ανάπτυξη LEADER που αναφέρεται στο άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΚΣΠ] και για τις δράσεις δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο α) περίπτωση i). Μπορεί να αυξηθεί σε 90 % για τα προγράμματα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις άκρως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93·

  (β) 100 % για τις δράσεις που λαμβάνουν χρηματοδότηση βάσει του άρθρου 66.

   

   

  (γ) 55% στις ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα που αναφέρονται στο άρθρο 29. Μπορεί να αυξηθεί σε 90 % για τα προγράμματα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, τις άκρως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93.

   

  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 στοιχείο β), προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή με το επίπεδο των ποσοστών συγχρηματοδότησης άλλων ταμείων ΚΣΠ στις περιφέρειες μετάβασης, τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν τη μέγιστη συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ για μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πολυταμειακής προσέγγισης σε προγράμματα που υλοποιούνται σε περιφέρειες μετάβασης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 82 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΚΚΔ).

   

  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, τα κονδύλια που μεταφέρθηκαν στο ΕΓΤΑΑ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [AE] μπορεί να υπαχθούν σε ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ της τάξεως του 95%, εάν ένα κράτος μέλος ικανοποιεί έναν από τους εξής όρους:

   

  (i) του χορηγείται οικονομική ενίσχυση από την Ένωση στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 407/2010 του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης1·

   

  (ii) διατίθεται σε αυτό μεσοπρόθεσμη χρηματοδοτική ενίσχυση σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 332/2002, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών2· ή

   

  (iii) διατίθεται σε αυτό χρηματοδοτική συνδρομή υπό τη μορφή δανείου του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας δυνάμει της Συνθήκης για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθερότητας.

   

  4α. Τα κονδύλια που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 1α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [AE] προορίζονται για μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 29.

  5. Τουλάχιστον το 5%, και στην περίπτωση της Κροατίας το 2,5%, της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται για το LEADER.»

  5. Τουλάχιστον το 5%, και στην περίπτωση της Κροατίας το 2,5%, της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται για το LEADER.»

   

  5a. Τουλάχιστον το 25 % της συνολικής συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης προορίζεται για μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30.

  6. Οι δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ δεν συγχρηματοδοτούνται με συνεισφορά των διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου Συνοχής ή οποιουδήποτε άλλου ενωσιακού χρηματοδοτικού μέσου.

  6. Οι δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ δεν συγχρηματοδοτούνται με συνεισφορά των διαρθρωτικών ταμείων, του Ταμείου Συνοχής ή οποιουδήποτε άλλου ενωσιακού χρηματοδοτικού μέσου. Αυτό δεν περιορίζει ούτε εμποδίζει τον προγραμματισμό που συνδυάζει, με συνεκτικό, ολοκληρωμένο τρόπο, τη στήριξη από διάφορα ταμεία ΚΣΠ, η οποία μπορεί να είναι αναγκαία για την επίτευξη των θεματικών στόχων του άρθρου 9 του κανονισμού αριθ. …/2013 [ΚΣΠ].

   

  6a. Η εθνική συνεισφορά στις επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες μπορεί να αντικατασταθεί από μη εμπορικές, ιδιωτικές συνεισφορές.

  7. Οι δημόσιες δαπάνες για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις τηρούν τα όρια ενισχύσεων που προβλέπονται σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις, εκτός αντίθετων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

  7. Οι δημόσιες δαπάνες για ενισχύσεις σε επιχειρήσεις τηρούν τα όρια ενισχύσεων που προβλέπονται σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις, εκτός αντίθετων διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

   

  __________________

   

  1 ΕΕ L 118 της 12.5.2010, σ. 1.

   

  2 ΕΕ L 53, 23.02.02, σελ. 1.

  (Το κείμενο της Επιτροπής στην παράγραφο 5 του άρθρου 65 αντικαταστάθηκε με κείμενο από το COM(2012)0553))

  Or. en

   

  Τροπολογία  120

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 66

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 66

  διαγράφεται

  Χρηματοδότηση δράσεων με σημαντική συνεισφορά στην καινοτομία

   

  Τα κονδύλια που μεταφέρονται στο ΕΓΤΑΑ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. DP/2012 προορίζονται για δράσεις που συμβάλλουν σημαντικά στην καινοτομία σχετικά με την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και της προσαρμογής.

   

  Or. en

   

  Τροπολογία  121

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 67 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ μόνον εάν πραγματοποιούνται για δράσεις που έχουν αποφασισθεί από τη διαχειριστική αρχή του σχετικού προγράμματος ή υπ’ ευθύνη της, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο άρθρο 49.

  Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ μόνον εάν πραγματοποιούνται για δράσεις που έχουν αποφασισθεί από τη διαχειριστική αρχή του σχετικού προγράμματος ή υπ’ ευθύνη της, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο άρθρο 49, με την εξαίρεση των προτάσεων που παρουσιάστηκαν κατά την μεταβατική περίοδο μεταξύ δύο προγραμμάτων, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διακοπή ενδέχεται να δημιουργήσει προσκόμματα στις επενδύσεις.

  Or. en

   

  Τροπολογία  122

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 69 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Όταν η ενίσχυση χορηγείται με βάση τις συνήθεις δαπάνες ή τις πρόσθετες δαπάνες και το απολεσθέν εισόδημα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι σχετικοί υπολογισμοί είναι επαρκείς και ακριβείς, και πραγματοποιούνται εκ των προτέρων βάσει σωστού, δίκαιου και επαληθεύσιμου υπολογισμού. Για το σκοπό αυτό, ένας φορέας ανεξάρτητος από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τους υπολογισμούς και διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία παρέχει πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την ορθότητα και την ακρίβεια των υπολογισμών. Το εν λόγω πιστοποιητικό συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης.

  2. Όταν η ενίσχυση χορηγείται με βάση τις συνήθεις δαπάνες ή τις πρόσθετες δαπάνες και το απολεσθέν εισόδημα, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι σχετικοί υπολογισμοί είναι επαρκείς και ακριβείς, και πραγματοποιούνται εκ των προτέρων βάσει σωστού, δίκαιου και επαληθεύσιμου υπολογισμού. Για το σκοπό αυτό, ένας φορέας ανεξάρτητος από τις αρχές που είναι αρμόδιες για τους υπολογισμούς και διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία παρέχει πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει την ορθότητα και την ακρίβεια των υπολογισμών. Το εν λόγω πιστοποιητικό συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Πριν την έγκριση των προγραμμάτων, η Επιτροπή διασφαλίζει ότι όλα τα σημαντικά στοιχεία περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς, ότι οι κύριες υποθέσεις είναι εύλογες και οι κύριες παράμετροι είναι οι δέουσες.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Αυτή η τροποποίηση άπτεται των προβλημάτων που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο σε σχέση με τον καθορισμό του ύψους των ενισχύσεων (βλ. παρ. 97 της ειδικής έκθεσης 7/2011).

   

  Τροπολογία  123

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 73 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή, σε τριμηνιαία βάση, τα σχετικά δεδομένα δείκτες για τις δράσεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των κύριων χαρακτηριστικών του δικαιούχου, καθώς και του έργου·

  (β) να διαβιβάζει στην Επιτροπή, σε ετήσια βάση, τα σχετικά δεδομένα δείκτες για τις δράσεις που επελέγησαν για χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τους δείκτες εκροών και τους οικονομικούς δείκτες·

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Η υποβολή εκθέσεων σε τριμηνιαία βάση οδηγεί σε υπερβολική αύξηση του διοικητικού φόρτου, η οποία δεν συνάδει με τη συνολική προσπάθεια για απλούστευση των διαδικασιών.

   

  Τροπολογία  124

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 73 – παράγραφος 3 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  3a. Στα κράτη μέλη που έχουν περισσότερα του ενός προγράμματα, μπορεί να ορίζεται ένας συντονιστικός φορέας που θα εξασφαλίζει τουλάχιστον τη συνεκτικότητα της διαχείρισης των πόρων και θα χρησιμεύει ως σύνδεσμος μεταξύ της Επιτροπής και των εθνικών διαχειριστικών αρχών.

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 5 του κανονισμού αριθ. 1290/2005 σχετικά με τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται η ανάγκη ύπαρξης ενός φορέα που θα συντονίζει τους οργανισμούς πληρωμών.

   

  Τροπολογία  125

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 75 – στοιχείο α

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (α) να αποδείξει την πρόοδο και τα επιτεύγματα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και να αξιολογήσει τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνάφεια των παρεμβάσεων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης·

  (α) να αξιολογήσει με αυστηρότητα και αντικειμενικότητα την πρόοδο και τα επιτεύγματα της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης και να αξιολογήσει τον αντίκτυπο, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνάφεια των παρεμβάσεων της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης·

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Η αρχική διατύπωση είναι υπερβολικά ρυθμιστική.

   

  Τροπολογία  126

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 76 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Ένας κατάλογος κοινών δεικτών που σχετίζονται με την αρχική κατάσταση καθώς και τη δημοσιονομική εκτέλεση, τις εκροές, τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του προγράμματος, ο οποίος εφαρμόζεται σε κάθε πρόγραμμα, καθορίζεται στο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 74 ώστε να καθίσταται δυνατή η συγκέντρωση δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης.

  1. Ένας κατάλογος κοινών δεικτών που σχετίζονται με την αρχική κατάσταση καθώς και τη δημοσιονομική εκτέλεση, τις εκροές και τα αποτελέσματα του προγράμματος, ο οποίος εφαρμόζεται σε κάθε πρόγραμμα, καθορίζεται στο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 74 ώστε να καθίσταται δυνατή η συγκέντρωση δεδομένων σε επίπεδο Ένωσης.

  Or. en

   

  Τροπολογία  127

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 78 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι δικαιούχοι της στήριξης στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και οι ομάδες τοπικής δράσης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παράσχουν στη διαχειριστική αρχή ή/και στους διορισμένους αξιολογητές ή άλλους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν καθήκοντα για λογαριασμό της, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος, ιδίως σε σχέση με την επίτευξη καθορισμένων στόχων και προτεραιοτήτων.

  Οι δικαιούχοι της στήριξης στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και οι ομάδες τοπικής δράσης αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παράσχουν στη διαχειριστική αρχή ή/και στους διορισμένους αξιολογητές ή άλλους φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί να εκτελούν καθήκοντα για λογαριασμό της, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος, ιδίως σε σχέση με την επίτευξη καθορισμένων στόχων και προτεραιοτήτων, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται τα δικαιώματα στο απόρρητο και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως κατοχυρώνονται δυνάμει του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου.

  Or. en

   

  Τροπολογία  128

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 81 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  (β) εξετάζει τις δραστηριότητες και τις εκροές που σχετίζονται με το σχέδιο αξιολόγησης του προγράμματος·

  (β) εξετάζει το σχέδιο αξιολόγησης του προγράμματος που υποβάλλει η διαχειριστική αρχή καθώς και την πρόοδο ως προς την εφαρμογή τους.

  Or. en

   

  Τροπολογία  129

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 82 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  1. Έως την 31η Μαΐου 2016 και έως την 31η Μαΐου κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 2023, το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση υλοποίησης σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2016 θα καλύπτει τα ημερολογιακά έτη 2014 και 2015.

  1. Έως την 30ή Ιουνίου 2016 και έως την 30ή Ιουνίου κάθε επόμενου έτους μέχρι και το 2022, το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση υλοποίησης σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η τελική έκθεση εφαρμογής θα υποβληθεί από το κράτος μέλος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η έκθεση που θα υποβληθεί το 2016 θα καλύπτει τα ημερολογιακά έτη 2014 και 2015.

  Or. en

   

  Τροπολογία  130

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 85

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Το 2023, τα κράτη μέλη καταρτίζουν έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης για καθένα από τα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Η έκθεση υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

  Το 2023, τα κράτη μέλη καταρτίζουν έκθεση εκ των υστέρων αξιολόγησης για καθένα από τα οικεία προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Η έκθεση ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

  Or. en

   

  Τροπολογία  131

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 88 – παράγραφος 2 α (νέα)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  2α. Στις περιπτώσεις όπου ισχύουν τα άρθρα 107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 90 όσον αφορά τους κανόνες για την εξαίρεση από τις διατάξεις σχετικά με τις ενισχύσεις όλων των μέτρων του παρόντος κανονισμού που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ.

  Or. en

   

  Τροπολογία  132

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 89 – τίτλος

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση

  Πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση και βοήθεια που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ.

  Or. en

   

  Τροπολογία  133

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 89 – παράγραφος 1

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σε σχέση με δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της συνθήκης και αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη στην οποία παρέχεται στήριξη από την Ένωση κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη και εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το παρόντα κανονισμό ως μέρος του προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7. Κατά την αξιολόγηση των εν λόγω πληρωμών η Επιτροπή εφαρμόζει, κατ’ αναλογία, τα κριτήρια που θεσπίστηκαν για την εφαρμογή του άρθρου 107 της συνθήκης. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν πραγματοποιεί την προτεινόμενη πρόσθετη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης πριν αυτή εγκριθεί.

  Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σε σχέση με δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ και αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη στην οποία παρέχεται στήριξη από την Ένωση και οι πληρωμές εκ μέρους κρατών μελών για δράσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 της ΣΛΕΕ, κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη και εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το παρόντα κανονισμό ως μέρος του προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7. Κατά την αξιολόγηση των εν λόγω πληρωμών η Επιτροπή εφαρμόζει, κατ’ αναλογία, τα κριτήρια που θεσπίστηκαν για την εφαρμογή του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν πραγματοποιεί την προτεινόμενη πρόσθετη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης πριν αυτή εγκριθεί.

  Or. en

   

  Τροπολογία  134

  Πρόταση κανονισμού

  Άρθρο 90 – παράγραφος 2

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα πέντε ετών αρχής γενομένης από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για τις εξουσιοδοτήσεις το αργότερο εννέα μήνες πριν από το πέρας του χρονικού διαστήματος των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

   

  .

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να επιβεβαιώνει ενεργά την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή και, σε περίπτωση αμφιβολίας, πρέπει να μην υποχρεώνεται να αγωνίζεται για την ανάκτηση δικών του νομοθετικών δικαιωμάτων.

   

  Τροπολογία  135

  Πρόταση κανονισμού

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Άρθρο 18(3)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  18(3)

  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού

   

   

   

  50 %

   

  75 %

   

   

  65 %

   

   

  40 %

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  50 %

   

  75 %

   

   

  65 %

   

  40 %

  Γεωργικός τομέας

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άκρως απόκεντρες περιοχές

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες

  Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να προσαυξηθούν κατά 20% υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90% για:

  εγκατάσταση νέων γεωργών

  - συλλογικές επενδύσεις και ενοποιημένα έργα

  - περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα όπως αναφέρεται στο άρθρο 33.

  - δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των ΕΣΚ

  Μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων του παραρτήματος I

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άκρως απόκεντρες περιοχές

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες

  Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να προσαυξηθούν κατά 20% υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90% για δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των ΕΣΚ

   

   

  Τροποποίηση της διατύπωσης.

  18(3)

  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού

   

   

   

  50 %

   

   

  75 %

   

   

  75 %

   

  40 %

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  50 %

   

   

  75 %

   

   

  75 %

   

   

  40 %

  Γεωργικός τομέας

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άκρως απόκεντρες περιοχές

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες

  Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να προσαυξηθούν κατά 20% υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90% για:

  εγκατάσταση νέων γεωργών

  - συλλογικές επενδύσεις και ενοποιημένα έργα

  - περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά μειονεκτήματα όπως αναφέρεται στο άρθρο 33

  - δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των ΕΣΚ

  - γεωργούς βιολογικών καλλιεργειών

  - μέτρα για την τήρηση του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα

  - γεωργο-περιβαλλοντικά μέτρα

   

   

  Μεταποίηση και εμπορία των προϊόντων του παραρτήματος I

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άκρως απόκεντρες περιοχές

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες

  Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να προσαυξηθούν κατά 20% υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90% για δράσεις που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο των ΕΣΚ και για τις συλλογικές επενδύσεις και τα ενοποιημένα έργα

  Or. en

   

  Τροπολογία  136

  Πρόταση κανονισμού

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Άρθρο 24(3)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  24(3)

  Καθιέρωση γεωργοδασοκομικών συστημάτων

  80 %

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων για την καθιέρωση γεωργοδασοκομικών συστημάτων 27 παράγραφος 5

   

  Τροποποίηση της διατύπωσης.

  24(3)

  Καθιέρωση γεωργοδασοκομικών συστημάτων

  100 %

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων για την καθιέρωση γεωργοδασοκομικών συστημάτων 27 παράγραφος 5

  Or. en

   

  Τροπολογία  137

  Πρόταση κανονισμού

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Άρθρο 27(5)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  27(5)

  Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων

  50 %

             
  75 %

   

  65 %

                         
  40 %

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άκρως απόκεντρες περιοχές

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες

   

   

  Τροπολογία

  27(5)

  Επενδύσεις σε νέες δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων

  50 %

             
  75 %

   

  75 %

                         
  40 %

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άκρως απόκεντρες περιοχές

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

  του ποσού των επιλέξιμων επενδύσεων στις άλλες περιφέρειες

   

  Or. en

   

  Τροπολογία  138

  Πρόταση κανονισμού

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Άρθρο 32(3)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Άρθρο 32 (3)

  Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

  25

  250(*)

  300(*)

   

  Ελάχιστο ποσό ανά εκτάριο ετησίως

  Μέγιστο ποσό ανά εκτάριο ετησίως

  Μέγιστο ποσό ανά εκτάριο ετησίως στις ορεινές περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2

   

   

  Τροποποίηση της διατύπωσης.

  Άρθρο 32 (3)

  Ενισχύσεις σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

  25

  250(*)

  450(*)

   

  Ελάχιστο ποσό ανά εκτάριο ετησίως

  Μέγιστο ποσό ανά εκτάριο ετησίως

  Μέγιστο ποσό ανά εκτάριο ετησίως στις ορεινές περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2

  Or. en

   

  Τροπολογία  139

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα I α

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

   

  Τροπολογία

   

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ια

  Εθνικά κονδύλια που αναφέρονται στο άρθρο 64

  (εκατ. EUR)

   

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  Bέλγιο

  73.838

  73.838

  73.838

  73.838

  73.838

  73.838

  73.838

  Βουλγαρία

  400.215

  400.215

  400.215

  400.215

  400.215

  400.215

  400.215

  Τσεχική Δημοκρατία

  432.820

  432.820

  432.820

  432.820

  432.820

  432.820

  432.820

  Δανία

  87.536

  87.536

  87.536

  87.536

  87.536

  87.536

  87.536

  Γερμανία

  1.355.922

  1.355.922

  1.355.922

  1.355.922

  1.355.922

  1.355.922

  1.355.922

  Εσθονία

  109.623

  109.623

  109.623

  109.623

  109.623

  109.623

  109.623

  Ιρλανδία

  377.842

  377.842

  377.842

  377.842

  377.842

  377.842

  377.842

  Ελλάδα

  595.667

  595.667

  595.667

  595.667

  595.667

  595.667

  595.667

  Ισπανία

  1.219.781

  1.219.781

  1.219.781

  1.219.781

  1.219.781

  1.219.781

  1.219.781

  Γαλλία

  1.148.806

  1.148.806

  1.148.806

  1.148.806

  1.148.806

  1.148.806

  1.148.806

  Ιταλία

  1.361.055

  1.361.055

  1.361.055

  1.361.055

  1.361.055

  1.361.055

  1.361.055

  Κύπρος

  24.926

  24.926

  24.926

  24.926

  24.926

  24.926

  24.926

  Λετονία

  159.703

  159.703

  159.703

  159.703

  159.703

  159.703

  159.703

  Λιθουανία

  267.461

  267.461

  267.461

  267.461

  267.461

  267.461

  267.461

  Λουξεμβούργο:

  14.383

  14.383

  14.383

  14.383

  14.383

  14.383

  14.383

  Ουγγαρία

  584.679

  584.679

  584.679

  584.679

  584.679

  584.679

  584.679

  Μάλτα

  11.762

  11.762

  11.762

  11.762

  11.762

  11.762

  11.762

  Κάτω Χώρες

  89.850

  89.850

  89.850

  89.850

  89.850

  89.850

  89.850

  Αυστρία

  609.744

  609.744

  609.744

  609.744

  609.744

  609.744

  609.744

  Πολωνία

  2.029.504

  2.029.504

  2.029.504

  2.029.504

  2.029.504

  2.029.504

  2.029.504

  Πορτογαλία

  614.811

  614.811

  614.811

  614.811

  614.811

  614.811

  614.811

  Ρουμανία

  1.435.645

  1.435.645

  1.435.645

  1.435.645

  1.435.645

  1.435.645

  1.435.645

  Σλοβενία

  138.743

  138.743

  138.743

  138.743

  138.743

  138.743

  138.743

  Σλοβακία

  302.467

  302.467

  302.467

  302.467

  302.467

  302.467

  302.467

  Φινλανδία

  326.416

  326.416

  326.416

  326.416

  326.416

  326.416

  326.416

  Σουηδία

  291.736

  291.736

  291.736

  291.736

  291.736

  291.736

  291.736

  Ηνωμένο Βασίλειο

  362.465

  362.465

  362.465

  362.465

  362.465

  362.465

  362.465

  Or. en

   

  Τροπολογία  140

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα II

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

   

  Το παράρτημα διαγράφεται

  Or. en

   

  Τροπολογία  141

  Πρόταση κανονισμού

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Θεματικό υποπρόγραμμα 1 – στοιχείο 1 α (νέο)

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη διευκόλυνση της ανανέωσης των γενεών

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι γεωργοί όταν αποφασίζουν να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους είναι τα έξοδα και διοικητικά εμπόδια κατά την ανάληψη των γεωργικών δραστηριοτήτων από τους μεγαλυτέρους τους. Αυτά όλα δυσχεραίνουν την μετάβαση σε μια νέα γενιά παραγωγών και είναι από τους λόγους για τους οποίους ο μέσος όρος ηλικίας των αγροτών είναι άνω των 50 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διευκόλυνση της μετάβασης από την μία γενεά στην άλλη μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα θα πρέπει να ενσωματωθεί στο πλαίσιο του ενδεικτικού καταλόγου των μέτρων και ενεργειών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θεματικά υπο-προγράμματα, προκειμένου να ληφθεί το στοιχείο αυτό υπόψη κατά την ανάπτυξη των εργαλείων αγροτικής ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο.

   

  Τροπολογία  142

  Πρόταση κανονισμού

  Παράρτημα V – τμήμα 3

   

  Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

  Τροπολογία

  Άρθρο 17 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

  Άρθρο 17 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

  Άρθρα 32 -33 Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

  Άρθρα 32 -33 Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

   

  Άρθρο 34 Καλή διαβίωση των ζώων

  Or. en

  Αιτιολόγηση

  Οι γεωργοί που παράγουν τηρώντας τα κριτήρια καλής διαβίωσης των ζώων ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και μπορούν να εξασφαλίσουν υψηλή τιμή για τα προϊόντα τους, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Χρειάζονται στήριξη για τη στροφή τους στα εν λόγω συστήματα παραγωγής.