Projekt rezolucji - B7-0081/2013Projekt rezolucji
B7-0081/2013

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI W SPRAWIE ROZPOCZĘCIA NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH I OKREŚLENIA MANDATU NEGOCJACYJNEGO w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

4.2.2013 - (COM(2011)0627 final/3 – C7‑0340/2011 – COM(2012)0553 – C7‑0313/2012 – 2011/0282(COD) – 2013/2530(RSP))

złożony zgodnie z art. 70 ust. 2 i art. 70a Regulaminu
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (*)

(*) Zespół negocjacyjny: przewodniczący, sprawozdawca i kontrsprawozdawcy


Procedura : 2011/0282(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0081/2013

B7‑0081/2013

Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

(COM(2011)0627 final/3 – C7‑0340/2011, COM(2012)0553 – C7‑0313/2012 – 2011/0282(COD)2013/2530(RSP))
 

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

–   uwzględniając art. 70 ust. 2 oraz art. 70a Regulaminu,

–   mając na uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym pula środków finansowych stanowi jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020;

postanawia rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne w oparciu o poniższy mandat:

MANDAT

 

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Odniesienie 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 i 43,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 i art. 43 ust. 2,

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zapisu. Ta sama podstawa prawna powinna być stosowana do wszystkich aktów ustawodawczych pakietu reform.

 

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W celu zapewnienia niezwłocznego startu i efektywnej realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich wsparcie z EFRROW powinno opierać się na istnieniu należytych ramowych warunków administracyjnych. Z tego względu państwa członkowskie powinny oceniać zgodność z pewnymi warunkami ex ante. Każde państwo członkowskie powinno przygotować krajowy program rozwoju obszarów wiejskich dla całego terytorium kraju albo też zbiór programów regionalnych. W każdym programie należy określić strategię osiągania celów w odniesieniu do priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz zestaw środków. Programowanie powinno być zgodne z priorytetami unijnymi w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, a jednocześnie dostosowane do kontekstu krajowego, oraz uzupełniać inne obszary polityki unijnej, w szczególności politykę rynku rolnego, politykę spójności oraz wspólną politykę rybołówstwa. Państwa członkowskie, które decydują się na opracowanie zestawu programów regionalnych powinny również być w stanie opracować ramy krajowe – bez alokacji oddzielnych środków budżetowych – w celu ułatwienia koordynacji realizacji wyzwań ogólnokrajowych między regionami.

(8) W celu zapewnienia niezwłocznego startu i efektywnej realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich wsparcie z EFRROW powinno opierać się na istnieniu należytych ramowych warunków administracyjnych. Z tego względu państwa członkowskie powinny oceniać zgodność z pewnymi warunkami ex ante. Każde państwo członkowskie powinno przygotować krajowy program rozwoju obszarów wiejskich dla całego terytorium kraju albo też zbiór programów regionalnych. W każdym programie należy określić strategię osiągania celów w odniesieniu do priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz zestaw środków. Programowanie powinno być zgodne z priorytetami unijnymi w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, a jednocześnie dostosowane do kontekstu krajowego, oraz uzupełniać inne obszary polityki unijnej, w szczególności politykę rynku rolnego, politykę spójności oraz wspólną politykę rybołówstwa. Państwa członkowskie, które decydują się na opracowanie zestawu programów regionalnych, powinny również być w stanie opracować krajowy program wdrażania szczególnych środków na szczeblu krajowym lub ramy krajowe, w celu ułatwienia koordynacji realizacji wyzwań ogólnokrajowych między regionami.

Or. en

 

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Konieczne jest ustanowienie pewnych zasad programowania i dokonywania przeglądów programów rozwoju obszarów wiejskich. W przypadku zmian niemających wpływu na strategię programów lub odpowiedni wkład finansowy Unii należy przewidzieć mniej rygorystyczną procedurę.

(12) Konieczne jest ustanowienie pewnych zasad programowania i dokonywania przeglądów programów rozwoju obszarów wiejskich. W przypadku zmian niemających wpływu na strategię programów lub odpowiedni wkład finansowy Unii należy przewidzieć uproszczoną procedurę.

Or. en

 

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) W celu zapewnienia pewności prawa i jasności w kwestii procedury, która ma być stosowana w przypadku dokonywania zmian w programie, należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do ustalania kryteriów, na podstawie których proponowane zmiany skwantyfikowanych celów programu będą uważane za istotne, a zatem wymagające zmiany programu w drodze aktu wykonawczego przyjętego zgodnie z art. 91 niniejszego rozporządzenia.

(13) W celu zapewnienia pewności prawa i jasności w kwestii procedury, która ma być stosowana w przypadku dokonywania zmian w programie, należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do ustalania kryteriów określających istotną zmianę skwantyfikowanych celów.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany w programie nie są decyzjami o czysto technicznym charakterze.

 

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Usługi doradcze dla gospodarstw rolnych umożliwiają rolnikom, posiadaczom lasów i MŚP na obszarach wiejskich bardziej zrównoważone zarządzanie i poprawę ogólnej efektywności ich gospodarstw lub przedsiębiorstw. Z tego względu należy zachęcać zarówno do tworzenia takich usług, jak i do korzystania z nich przez rolników, posiadaczy lasów i MŚP. W celu poprawy jakości i skuteczności oferowanego doradztwa należy określić wymogi dotyczące minimalnych kwalifikacji i regularnego szkolenia doradców. Usługi doradcze dla gospodarstw rolnych, określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr HR/2012 z dnia […], powinny wspierać rolników w ocenie efektywności ich gospodarstw rolnych i określaniu koniecznych ulepszeń w odniesieniu do podstawowych wymogów w zakresie zarządzania, zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr DP/2012 z dnia […], wymogów lub działań związanych z przeciwdziałaniem zmianie klimatu i przystosowaniem się do niej, różnorodnością biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt oraz innowacją, przynajmniej w zakresie określonym w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr HR/2012. W stosownych przypadkach doradztwo powinno obejmować również normy bezpieczeństwa pracy. Doradztwo może także obejmować kwestie związane z efektywnością ekonomiczną, rolną i środowiskową gospodarstwa lub przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw powinny pomóc rolnikom w usprawnieniu i ułatwieniu zarządzania gospodarstwem.

(16) Usługi doradcze dla gospodarstw rolnych umożliwiają rolnikom, posiadaczom lasów i MŚP na obszarach wiejskich bardziej zrównoważone zarządzanie i poprawę ogólnej efektywności ich gospodarstw lub przedsiębiorstw. Z tego względu należy zachęcać zarówno do tworzenia takich usług, jak i do korzystania z nich przez rolników, posiadaczy lasów i MŚP. W celu poprawy jakości i skuteczności oferowanego doradztwa należy określić wymogi dotyczące minimalnych kwalifikacji i regularnego szkolenia doradców. Usługi doradcze dla gospodarstw rolnych, określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013 [HR], powinny wspierać rolników w ocenie efektywności ich gospodarstw rolnych i określaniu koniecznych ulepszeń w odniesieniu do podstawowych wymogów w zakresie zarządzania, zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013 [DP], wymogów lub działań związanych z przeciwdziałaniem zmianie klimatu i przystosowaniem się do niej, różnorodnością biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt oraz innowacją, przynajmniej w zakresie określonym w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr …/2013 [HR]. W stosownych przypadkach doradztwo powinno obejmować również normy bezpieczeństwa pracy lub bezpieczeństwa gospodarstw rolnych. Doradztwo może także obejmować wsparcie dla rozpoczynania działalności przez młodych rolników, zrównoważony rozwój działalności gospodarczej gospodarstwa rolnego, kwestie lokalnego przetwarzania i wprowadzania do obrotu związane z efektywnością ekonomiczną, rolną i środowiskową gospodarstwa lub przedsiębiorstwa. Usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw powinny pomóc rolnikom w usprawnieniu i ułatwieniu zarządzania gospodarstwem.

Or. en

 

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Aby zwiększyć efektywność gospodarczą i środowiskową gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, zwiększyć efektywność sektora handlu produktami rolnymi i ich przetwórstwa, zapewnić infrastrukturę potrzebną do rozwoju rolnictwa i wspierać inwestycje niedochodowe niezbędne do osiągnięcia celów środowiskowych, należy udzielać wsparcia na rzecz inwestycji w środki trwałe przyczyniających się do osiągnięcia tych celów. W okresie programowania 2007-2013 różne środki obejmowały różne obszary interwencji. Aby to uprościć, ale również by umożliwić beneficjentom opracowywanie i realizowanie połączonych projektów o zwiększonej wartości dodanej, jeden środek powinien obejmować wszystkie rodzaje inwestycji w środki trwałe. Aby lepiej ukierunkować pomoc, państwa członkowskie powinny określić próg w odniesieniu do gospodarstw rolnych kwalifikujących się do pomocy na rzecz inwestycji związanych ze wspieraniem rentowności gospodarstw w oparciu o wyniki analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń („analizy SWOT”).

(19) Aby zwiększyć efektywność gospodarczą i środowiskową gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, zwiększyć efektywność sektora handlu produktami rolnymi i ich przetwórstwa, zapewnić infrastrukturę potrzebną do rozwoju rolnictwa i wspierać inwestycje niedochodowe niezbędne do osiągnięcia celów środowiskowych, należy udzielać wsparcia na rzecz inwestycji w środki trwałe przyczyniających się do osiągnięcia tych celów. W okresie programowania 2007-2013 różne środki obejmowały różne obszary interwencji. Aby to uprościć, ale również by umożliwić beneficjentom opracowywanie i realizowanie połączonych projektów o zwiększonej wartości dodanej, jeden środek powinien obejmować wszystkie rodzaje inwestycji w środki trwałe.

Or. en

 

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności gospodarczej w postaci nowych gospodarstw, przedsiębiorstw lub inwestycji w działalność pozarolniczą ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i konkurencyjności obszarów wiejskich. Środek dotyczący rozwoju gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej powinien ułatwiać młodym rolnikom rozpoczęcie działalności i strukturalne dostosowanie ich gospodarstw po rozpoczęciu działalności, różnicowanie działalności w kierunku działalności pozarolniczej oraz tworzenie i rozwijanie MŚP prowadzących działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich. Należy także wspierać rozwój małych gospodarstw, których działalność jest potencjalnie gospodarczo rentowna. W celu zapewnienia rentowności nowej działalności gospodarczej wspieranej w ramach tego środka należy uzależnić wsparcie od przedłożenia planu operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia nowego przedsiębiorstwa powinno obejmować jedynie początkowy okres działalności przedsiębiorstwa i nie powinno stać się pomocą operacyjną. Z tego względu w przypadku gdy państwa członkowskie decydują się na udzielanie pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna być udzielana przez okres dłuższy niż pięć lat. Ponadto w celu zachęcania do restrukturyzacji sektora rolnictwa należy ustanowić wsparcie w formie rocznych płatności dla rolników uczestniczących w systemie dla drobnych producentów rolnych, ustanowionym w tytule V rozporządzenia (UE) nr DP/2012, którzy zobowiązują się do przekazania całego gospodarstwa wraz z odpowiednimi uprawnieniami do płatności innemu rolnikowi, który nie uczestniczy w przedmiotowym programie.

(21) Tworzenie i rozwój nowej działalności gospodarczej w postaci nowych gospodarstw, nowych rodzajów działalności, nowych przedsiębiorstw związanych z rolnictwem i leśnictwem lub nowych inwestycji w działalność pozarolniczą, inwestycji w rolnictwo społeczne i inwestycji działalność turystyczną ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju i konkurencyjności obszarów wiejskich. Środek dotyczący rozwoju gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej powinien ułatwiać młodym rolnikom rozpoczęcie działalności i strukturalne dostosowanie ich gospodarstw po rozpoczęciu działalności, a także powinien zachęcać kobiety do przedsiębiorczości, również w zakresie różnicowania działalności w kierunku działalności pozarolniczej oraz tworzenia i rozwijania MŚP prowadzących działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich. Należy także wspierać rozwój małych gospodarstw związanych z rolnictwem i leśnictwem, których działalność jest potencjalnie gospodarczo rentowna. W celu zapewnienia rentowności nowej działalności gospodarczej wspieranej w ramach tego środka należy uzależnić wsparcie od przedłożenia planu operacyjnego. Wsparcie na rzecz założenia nowego przedsiębiorstwa powinno obejmować jedynie początkowy okres działalności przedsiębiorstwa i nie powinno stać się pomocą operacyjną. Z tego względu w przypadku gdy państwa członkowskie decydują się na udzielanie pomocy w ratach, pomoc ta nie powinna być udzielana przez okres dłuższy niż pięć lat. Ponadto w celu zachęcania do restrukturyzacji sektora rolnictwa należy ustanowić wsparcie dla rolników, którzy zobowiązują się do przekazania całego gospodarstwa wraz z odpowiednimi uprawnieniami do płatności innemu rolnikowi. Aby środek ten był bardziej atrakcyjny, wsparcie takie powinno być udzielane w formie wypłaty jednorazowej.

Or. en

 

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) MŚP stanowią podstawę unijnej gospodarki wiejskiej. Rozwój gospodarstw i działalności pozarolniczej powinien mieć na celu wspieranie zatrudnienia i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy na obszarach wiejskich, zachowanie istniejących już miejsc pracy, ograniczenie sezonowych wahań zatrudnienia, rozwój sektorów nierolniczych poza rolnictwem i sektorem rolnym oraz sektorem przetwórstwa spożywczego, sprzyjając jednocześnie integracji przedsiębiorstw i powstawaniu lokalnych powiązań między sektorami. Należy wspierać projekty łączące jednocześnie rolnictwo, turystykę wiejską poprzez promowanie zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki na obszarach wiejskich oraz dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, a także promować inwestycje w energię odnawialną.

(22) MŚP stanowią podstawę zrównoważonej unijnej gospodarki wiejskiej. Rozwój gospodarstw i działalności pozarolniczej powinien mieć na celu wspieranie zatrudnienia i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy na obszarach wiejskich, w szczególności z myślą o ludziach młodych, a także zachowanie istniejących już miejsc pracy, ograniczenie sezonowych wahań zatrudnienia, rozwój sektorów nierolniczych poza rolnictwem i sektorem rolnym oraz sektorem przetwórstwa spożywczego, sprzyjając jednocześnie integracji przedsiębiorstw i powstawaniu lokalnych powiązań między sektorami, przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju regionalnego. Należy wspierać projekty łączące jednocześnie rolnictwo, turystykę wiejską poprzez promowanie zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki na obszarach wiejskich oraz dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, a także promować inwestycje w energię odnawialną. Należy wzmocnić zrównoważony rozwój obszarów wiejskich przez promowanie powiązań miejsko-wiejskich oraz współpracy między regionami.

Or. en

 

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 27 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) Grupy producentów pomagają rolnikom wspólnie stawiać czoła wyzwaniom związanym z rosnącą konkurencją i konsolidacją rynków niższego szczebla w odniesieniu do wprowadzania produktów do obrotu, w tym na rynkach lokalnych. Z tego względu należy zachęcać do tworzenia grup producentów. W celu zapewnienia najlepszego wykorzystania ograniczonych zasobów finansowych jedynie grupy producentów kwalifikujące się jako MŚP powinny korzystać ze wsparcia. Aby zagwarantować, że grupy producentów staną się podmiotami rentownymi, warunkiem uznania grupy producentów przez państwa członkowskie powinno być przedłożenie planu operacyjnego. W celu uniknięcia udzielania pomocy operacyjnej i aby zachować motywującą rolę wsparcia, maksymalny czas trwania pomocy należy ograniczyć do pięciu lat.

(27) Grupy i organizacje producentów pomagają rolnikom wspólnie stawiać czoła wyzwaniom związanym z rosnącą konkurencją i konsolidacją rynków niższego szczebla w odniesieniu do wprowadzania produktów do obrotu, w tym na rynkach lokalnych. Z tego względu należy zachęcać do tworzenia i rozwijania grup producentów. W celu zapewnienia najlepszego wykorzystania ograniczonych zasobów finansowych jedynie grupy producentów kwalifikujące się jako MŚP powinny korzystać ze wsparcia. Aby zagwarantować, że grupy producentów staną się podmiotami rentownymi, warunkiem uznania grupy producentów przez państwa członkowskie powinno być przedłożenie planu operacyjnego. W celu uniknięcia udzielania pomocy operacyjnej i aby zachować motywującą rolę wsparcia, maksymalny czas trwania pomocy należy ograniczyć do pięciu lat.

Or. en

 

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 28 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny nadal odgrywać znaczącą rolę we wspieraniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu wzrastającego wśród społeczeństwa popytu na usługi w zakresie ochrony środowiska. Powinny one dodatkowo zachęcać rolników i inne osoby gospodarujące gruntami do służenia całemu społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub dalsze stosowanie praktyk rolnych przyczyniających się do przeciwdziałania zmianie klimatu i do przystosowania się do niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i jego właściwości, zasobów naturalnych, gleby i różnorodności genetycznej. W tym kontekście powinno zwrócić się szczególną uwagę na zachowanie zasobów genetycznych w rolnictwie oraz na dodatkowe potrzeby systemów rolniczych o wysokiej wartości przyrodniczej. Płatności powinny przyczyniać się do pokrycia dodatkowych kosztów i utraconych dochodów wynikających z podjętych zobowiązań i powinny obejmować wyłącznie zobowiązania wykraczające poza odpowiednie obowiązkowe normy i wymogi, zgodne z zasadą „zanieczyszczający płaci”. W wielu sytuacjach synergie wynikające z zobowiązań podjętych wspólnie przez grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla środowiska i klimatu. Wspólne działanie powoduje jednak dodatkowe koszty transakcyjne, które należy odpowiednio zrekompensować. W celu zagwarantowania, że rolnicy i inne osoby gospodarujące gruntami są w stanie prawidłowo zrealizować podjęte zobowiązania, państwa członkowskie powinny dążyć do wyposażenia ich w konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa członkowskie powinny utrzymać poziom wysiłków podjętych w okresie programowania 2007-2013 wydawać co najmniej 25 % całkowitego wkładu EFRROW na każdy program rozwoju obszarów wiejskich na rzecz działań związanych z przeciwdziałaniem zmianie klimatu i przystosowaniem się do niej i zarządzaniem gruntami poprzez środki rolnośrodowiskowoklimatyczne, rolnictwo ekologiczne i płatności na rzecz obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

(28) Płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne powinny nadal odgrywać znaczącą rolę we wspieraniu zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz w zaspokajaniu wzrastającego wśród społeczeństwa popytu na usługi w zakresie ochrony środowiska. Powinny one w pierwszej kolejności zachęcać rolników do służenia całemu społeczeństwu poprzez wprowadzanie lub dalsze stosowanie praktyk rolnych przyczyniających się do przeciwdziałania zmianie klimatu i do przystosowania się do niej oraz zgodnych z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego, krajobrazu i jego właściwości, zasobów naturalnych, gleby i różnorodności genetycznej. W tym kontekście powinno zwrócić się szczególną uwagę na zachowanie zasobów genetycznych w rolnictwie oraz na dodatkowe potrzeby systemów rolniczych o wysokiej wartości przyrodniczej. Płatności powinny przyczyniać się do pokrycia dodatkowych kosztów i utraconych dochodów wynikających z podjętych zobowiązań. Świadczenie uznanych usług rolnośrodowiskowych powinno móc być uwzględniane w zobowiązaniach dotyczących ekologizacji w ramach płatności bezpośrednich. W wielu sytuacjach synergie wynikające z zobowiązań podjętych wspólnie przez grupę rolników zwielokrotniają korzyść dla środowiska i klimatu. Wspólne działanie powoduje jednak dodatkowe koszty transakcyjne, które należy odpowiednio zrekompensować. W celu zagwarantowania, że rolnicy są w stanie prawidłowo zrealizować podjęte zobowiązania, państwa członkowskie powinny dążyć do wyposażenia ich w konieczną wiedzę i umiejętności. Państwa członkowskie powinny utrzymać poziom wysiłków podjętych w okresie programowania 2007-2013 . Muszą być również zobowiązane do wydawania co najmniej 25 % całkowitego wkładu EFRROW na każdy program rozwoju obszarów wiejskich na rzecz działań związanych z przeciwdziałaniem zmianie klimatu i przystosowaniem się do niej i zarządzaniem gruntami poprzez środki rolnośrodowiskowoklimatyczne oraz płatności na rzecz rolnictwa ekologicznego. Środek ten powinien być dostępny przede wszystkim dla osób prowadzących gospodarstwa rolne.

 

Or. en

 

 

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 30 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30) Płatności z tytułu przejścia na rolnictwo ekologiczne lub utrzymania takiego rolnictwa powinny zachęcać rolników do udziału w takich programach, tym samym odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na stosowanie praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska i na wysokie standardy dotyczące dobrostanu zwierząt. W celu zwiększenia synergii w korzyściach w zakresie różnorodności biologicznej płynących z tego środka należy zachęcać do zawierania umów zbiorowych i do współpracy między rolnikami, aby objąć więcej obszarów przyległych. W celu uniknięcia masowego powrotu rolników do rolnictwa konwencjonalnego należy wspierać zarówno środki związane z przechodzeniem na rolnictwo ekologiczne, jak i z utrzymaniem takiego rolnictwa. Płatności powinny przyczyniać się do pokrycia dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów wynikających z podjętego zobowiązania i powinny obejmować wyłącznie zobowiązania wykraczające poza odpowiednie obowiązkowe normy i wymogi.

(30) Płatności z tytułu przejścia na rolnictwo ekologiczne lub utrzymania takiego rolnictwa powinny zachęcać rolników do udziału w takich programach, tym samym odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na stosowanie praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska i na wysokie standardy dotyczące dobrostanu zwierząt. W celu zwiększenia synergii w korzyściach w zakresie różnorodności biologicznej płynących z tego środka należy zachęcać do zawierania umów zbiorowych i do współpracy między rolnikami lub innymi osobami gospodarującymi gruntami, aby objąć więcej obszarów przyległych. W celu uniknięcia masowego powrotu rolników do rolnictwa konwencjonalnego należy wspierać zarówno środki związane z przechodzeniem na rolnictwo ekologiczne, jak i z utrzymaniem takiego rolnictwa. Płatności powinny przyczyniać się do pokrycia dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów wynikających z podjętego zobowiązania i powinny obejmować wyłącznie zobowiązania wykraczające poza odpowiednie obowiązkowe normy i wymogi.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. odpowiednia poprawka do art. 30

 

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 33 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) W celu zapewnienia efektywnego wykorzystywania funduszy Unii i równego traktowania rolników obszary górskie i inne obszary z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami należy zdefiniować według obiektywnych kryteriów. W przypadku obszarów z ograniczeniami naturalnymi powinny to być kryteria biofizyczne poparte wiarygodnymi dowodami naukowymi. W celu ułatwienia stopniowego znoszenia płatności na obszarach, które wskutek zastosowania tych kryteriów nie będą już uważane za obszary z ograniczeniami naturalnymi, należy przyjąć procedurę przejściową.

(33) W celu zapewnienia efektywnego wykorzystywania funduszy Unii i równego traktowania rolników obszary górskie i inne obszary z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami należy zdefiniować według obiektywnych kryteriów. W przypadku obszarów z ograniczeniami naturalnymi powinny to być kryteria biofizyczne poparte wiarygodnymi dowodami naukowymi. Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja powinna przedstawić wniosek ustawodawczy w sprawie ustanowienia obowiązkowych kryteriów biofizycznych i odpowiednich wartości progowych, które należy stosować w przyszłości do wytyczania obszarów, jak również w sprawie odpowiednich zasad zawężania wyboru i ustaleń przejściowych.

Or. en

 

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 37 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37) Rolnicy narażeni są obecnie na rosnące ryzyko gospodarcze i środowiskowe wskutek zmiany klimatu i większej zmienności cenowej. W tym kontekście efektywne zarządzanie ryzykiem ma dla rolników coraz większe znaczenie. Z tej przyczyny należy ustanowić środki zarządzania ryzykiem, aby pomagać rolnikom w rozwiązywaniu problemów związanych z najczęściej spotykanymi zagrożeniami. Środek ten powinien zatem wspierać rolników w pokrywaniu składek płaconych na ubezpieczenie plonów, zwierząt i roślin, a także pomagać w tworzeniu funduszy wspólnego inwestowania i rekompensat wypłacanych rolnikom za straty wynikające z ognisk chorób zwierząt lub roślin bądź incydentów środowiskowych. Środek ten powinien również obejmować narzędzie stabilizacji dochodów w postaci funduszu wspólnego inwestowania w celu zapewnienia wsparcia rolnikom doświadczającym poważnego spadku dochodów. W celu zapewnienia równego traktowania rolników w Unii, niezakłóconej konkurencji i poszanowania międzynarodowych zobowiązań Unii należy ustanowić szczegółowe warunki udzielania wsparcia w ramach tych środków. W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów budżetowych EFRROW należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do określania minimalnego i maksymalnego czasu trwania pożyczek komercyjnych udzielanych funduszom wspólnego inwestowania.

(37) Rolnicy narażeni są obecnie na rosnące ryzyko gospodarcze i środowiskowe wskutek zmiany klimatu i większej zmienności cenowej. W tym kontekście efektywne zarządzanie ryzykiem ma dla rolników coraz większe znaczenie. Z tej przyczyny należy ustanowić środki zarządzania ryzykiem, aby pomagać rolnikom w rozwiązywaniu problemów związanych z najczęściej spotykanymi zagrożeniami. Środek ten powinien zatem wspierać rolników lub grupy rolników w pokrywaniu składek płaconych na ubezpieczenie plonów, zwierząt i roślin, a także pomagać w tworzeniu funduszy wspólnego inwestowania i rekompensat wypłacanych rolnikom za straty wynikające z ognisk chorób zwierząt lub roślin, organizmów szkodliwych bądź incydentów środowiskowych lub niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Środek ten powinien również obejmować narzędzie stabilizacji dochodów w postaci funduszu wspólnego inwestowania lub umowy ubezpieczenia w celu zapewnienia wsparcia rolnikom doświadczającym poważnego spadku dochodów. W celu zapewnienia równego traktowania rolników w Unii, niezakłóconej konkurencji i poszanowania międzynarodowych zobowiązań Unii należy ustanowić szczegółowe warunki udzielania wsparcia w ramach tych środków. W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów budżetowych EFRROW należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do określania minimalnego i maksymalnego czasu trwania pożyczek komercyjnych udzielanych funduszom wspólnego inwestowania.

Or. en

 

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 38 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) W ciągu kilku lat podejście LEADER do rozwoju obszarów wiejskich udowodniło swoją użyteczność we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich poprzez całkowite uwzględnienie wielosektorowych potrzeb w zakresie endogenicznego rozwoju obszarów wiejskich z zastosowaniem podejścia oddolnego. Z tego względu należy kontynuować stosowanie podejścia LEADER w przyszłości i podejście to powinno pozostać obowiązkowe dla wszystkich programów rozwoju obszarów wiejskich.

(38) W ciągu kilku lat podejście LEADER do rozwoju obszarów wiejskich udowodniło swoją użyteczność we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich poprzez całkowite uwzględnienie wielosektorowych potrzeb w zakresie endogenicznego rozwoju obszarów wiejskich z zastosowaniem podejścia oddolnego. Z tego względu należy kontynuować stosowanie podejścia LEADER w przyszłości i podejście to powinno pozostać obowiązkowe dla wszystkich programów rozwoju obszarów wiejskich. Należy zbadać możliwość pogłębienia synergii poprzez zachęcanie do współpracę z lokalnymi podmiotami zajmującymi się rozwojem w krajach rozwijających się, przy pełnym poszanowaniu wykorzystywania tradycyjnej wiedzy, jak przewidziano w Deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach ludności rdzennej i w Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej, mając na celu propagowanie zrównoważonych praktyk rolnych zgodnych z ochroną i poprawą stanu środowiska naturalnego, gleby i różnorodności genetycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Tradycyjna i lokalna wiedza oraz innowacje wywodzące się ze społeczności lokalnych stanowią obszerną sferę nagromadzonej wiedzy praktycznej i możliwości tworzenia wiedzy potrzebnej do osiągnięcia celów dotyczących zrównoważonego charakteru i rozwoju. Pogłębianie synergii poprzez współpracę z lokalnymi podmiotami zajmującymi się rozwojem jest zatem zgodne z zasadami przewidzianymi w Deklaracji ONZ o prawach ludności rdzennej oraz w Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej, które dotyczą ochrony tradycyjnej wiedzy i praktyk społeczności rdzennych i lokalnych.

 

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 40 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40) Wsparcie z EFRROW na rzecz rozwoju lokalnego w ramach LEADER powinno obejmować wszystkie aspekty przygotowywania i realizowania lokalnych strategii rozwoju i działania lokalnych grup działania, a także współpracę między terytoriami i grupami przyczyniającą się do rozwoju lokalnego, który odbywa się w sposób oddolny i którym kieruje społeczność. W celu umożliwienia partnerom z obszarów wiejskich, gdzie inicjatywa LEADER nie jest jeszcze stosowana, zbadania opracowywania i realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz przygotowania się do tych czynności, należy objąć finansowaniem także „pakiet startowy LEADER”. W celu zapewnienia efektywnego i racjonalnego wykorzystania zasobów budżetowych EFRROW należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do szczegółowego określania kwalifikowalnych kosztów aktywizacji lokalnych grup działania.

(40) Wsparcie z EFRROW na rzecz rozwoju lokalnego w ramach LEADER powinno obejmować wszystkie aspekty przygotowywania i realizowania lokalnych strategii rozwoju i działania lokalnych grup działania, w których procesem podejmowania decyzji kieruje lokalna społeczność, a decyzje podejmowane są na zasadzie partnerstwa z innymi właściwymi podmiotami, a także współpracę między terytoriami i grupami przyczyniającą się do rozwoju lokalnego, który odbywa się w sposób oddolny i którym kieruje społeczność. W celu umożliwienia partnerom z obszarów wiejskich, gdzie inicjatywa LEADER nie jest jeszcze stosowana, zbadania opracowywania i realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz przygotowania się do tych czynności, należy objąć finansowaniem także „pakiet startowy LEADER”. W celu zapewnienia efektywnego i racjonalnego wykorzystania zasobów budżetowych EFRROW oraz wdrożenia podejścia LEADER należy powierzyć Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do szczegółowego określania kwalifikowalnych kosztów aktywizacji lokalnych grup działania oraz w celu przyjmowania przepisów służących zapewnieniu, że państwa członkowskie w pełni wdrożyły podejście oparte na społeczności lokalnej.

Or. en

 

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 50 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(50) EFRROW powinien zasygnalizować, że Unia dostrzega sposób, w jaki lokalne podejście do rozwoju i wymiar transnarodowy mogą wzajemnie się wzmacniać, szczególnie gdy obecny jest duch innowacji. Należy to uczynić poprzez przyznawanie nagród ograniczonej liczbie projektów, które stanowią przykład tych cech. Nagrody te powinny uzupełniać inne źródła finansowania dostępne za pośrednictwem polityki rozwoju obszarów wiejskich poprzez wyróżnianie wiodących odpowiednich projektów, bez względu na to, czy są one finansowane również w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

skreślony

Or. en

 

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 51 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(51) W programach rozwoju obszarów wiejskich należy przewidzieć innowacyjne działania promujące sektor rolny, który jest efektywny pod względem wykorzystania surowców, produktywny i niskoemisyjny, przy wsparciu ze strony EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Celem EPI powinno być promowanie szybszego i szerszego zastosowania innowacyjnych rozwiązań w praktyce. EPI powinno tworzyć wartość dodaną przez zwiększenie absorpcji i efektywności instrumentów związanych z innowacyjnością i wzmocnienie synergii między nimi. EPI powinno wypełnić luki poprzez lepsze powiązanie badań z praktycznym rolnictwem.

(51) W programach rozwoju obszarów wiejskich należy przewidzieć innowacyjne działania promujące sektor rolny, który jest efektywny pod względem wykorzystania surowców, produktywny i niskoemisyjny, przy wsparciu ze strony EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Celem EPI powinno być promowanie szybszego i szerszego zastosowania innowacyjnych rozwiązań w praktyce. EPI powinno tworzyć wartość dodaną przez zwiększenie absorpcji i efektywności instrumentów związanych z innowacyjnością i wzmocnienie synergii między nimi. EPI powinno wypełnić luki poprzez lepsze powiązanie badań z praktycznym rolnictwem, ułatwiając tym samym dialog między nimi.

Or. en

 

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 52 preambuły

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(52) Realizacją innowacyjnych projektów w kontekście EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa powinny zająć się grupy operacyjne zrzeszające rolników, badaczy, doradców, przedsiębiorstwa i inne podmioty zainteresowane innowacyjnością w sektorze rolnym. Aby zagwarantować, że wyniki takich projektów przyniosą korzyść całemu sektorowi, wyniki te należy rozpowszechniać.

(52) Realizacją innowacyjnych projektów w kontekście EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa powinny zająć się grupy operacyjne zrzeszające rolników, badaczy, doradców, przedsiębiorstwa i inne podmioty zainteresowane innowacyjnością w sektorze rolnym. Aby zagwarantować, że wyniki takich projektów przyniosą korzyść całemu sektorowi, należy zachęcać do rozpowszechniania tych wyników, a działania w tym zakresie powinny być finansowane z różnych źródeł, w tym w ramach pomocy technicznej. Należy zachęcać do współpracy z sieciami innowacji w krajach rozwijających się dążących do podobnych celów, w szczególności tych, które wspierają zdecentralizowane badania uczestniczące oraz upowszechnianie wiedzy o najlepszych zrównoważonych praktykach rolniczych, w tym o programach opracowanych specjalnie dla kobiet.

Or. en

 

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) „operacja”: projekt, grupa projektów, umowa lub porozumienie bądź inne działanie wybrane zgodnie z kryteriami danego programu rozwoju obszarów wiejskich i wykonywane przez jednego lub wielu beneficjentów, w sposób pozwalający na osiągnięcie co najmniej jednego z priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;

d) „operacja”: projekt, grupa projektów, umowa lub porozumienie bądź inne działanie wybrane zgodnie z kryteriami danego programu rozwoju obszarów wiejskich i wykonywane przez jednego lub wielu beneficjentów, w sposób pozwalający na osiągnięcie co najmniej jednego z priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym możliwości łączenia wsparcia z różnych funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, m. in. w ramach jednej osi priorytetowej programów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS, o których mowa w art. 87 ust. 1 rozporządzenia nr (UE)…/2013 [RWP];

Or. en

 

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera f)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) „ramy monitorowania i oceny”: ogólne podejście wypracowane przez Komisję i państwa członkowskie, określające ograniczoną liczbę wspólnych wskaźników odnoszących się do stanu wyjściowego oraz realizacji finansowej, produktów, rezultatów i oddziaływania programów;

f) „ramy monitorowania i oceny”: ogólne podejście wypracowane przez Komisję i państwa członkowskie, określające ograniczoną liczbę wspólnych wskaźników odnoszących się do stanu wyjściowego oraz realizacji finansowej, produktów, rezultatów i realizacji finansowej programów; nie ma się ono ograniczać jedynie do ilościowego podejścia do programu, ale może w razie konieczności zostać zastąpione podejściem jakościowym do jego realizacji odpowiednimi środkami;

Or. en

 

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera j a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja) „regiony w okresie przejściowym”: regiony, w których produkt krajowy brutto (PKB) na mieszkańca wynosi od 75% do 90% średniego PKB w UE-27;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest uwzględnienie regionów w okresie przejściowym, zgodnie z poprawką do art. 65 dotyczącą wkładu funduszu.

 

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera l)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l) „koszt transakcyjny”: koszt związany z zobowiązaniem, ale niezwiązany bezpośrednio z jego wypełnieniem;

l) „koszt transakcyjny”: koszt związany z zobowiązaniem, wynikający pośrednio z jego wypełnienia; może zostać obliczony na podstawie kosztu standardowego;

Or. en

 

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera l a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

la) „system produkcji”: ogół gruntów i środków produkcji podlegających wspólnemu zarządzaniu;

Or. en

 

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera o)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o) „niekorzystne zjawiska klimatyczne”: warunki pogodowe, które mogą być porównywane do klęsk żywiołowych, takie jak: mróz, burze, grad, lód, ulewne deszcze lub poważna susza;

o) „niekorzystne zjawiska klimatyczne”: warunki pogodowe, które mogą być porównywane do klęsk żywiołowych, takie jak: mróz, burze, cyklony, grad, lód, ulewne deszcze lub poważna susza;

Or. en

 

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera r)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

r) „klęska żywiołowa”: naturalnie występujące zdarzenie o charakterze biotycznym lub abiotycznym, które prowadzi do ważnych zakłóceń w systemach produkcji rolnej i strukturach leśnych, powodując ostatecznie znaczące szkody gospodarcze w sektorach rolnictwa i leśnictwa;

r) „klęska żywiołowa”: naturalnie występujące zdarzenie o charakterze biotycznym lub abiotycznym, które prowadzi do ważnych zakłóceń w systemach produkcji rolnej i strukturach leśnych, powodując ostatecznie znaczące szkody gospodarcze w sektorach rolnictwa lub leśnictwa;

Or. en

 

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera s)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

s) „klęska żywiołowa”: nieprzewidziane zdarzenie o charakterze biotycznym lub abiotycznym, spowodowane przez działalność człowieka, które prowadzi do ważnych zakłóceń w systemach produkcji rolnej i strukturach leśnych, powodując ostatecznie znaczące szkody gospodarcze w sektorach rolnictwa i leśnictwa;

s) „klęska żywiołowa”: nieprzewidziane zdarzenie o charakterze biotycznym lub abiotycznym, spowodowane przez działalność człowieka, które prowadzi do ważnych zakłóceń w systemach produkcji rolnej i strukturach leśnych, powodując ostatecznie znaczące szkody gospodarcze w sektorach rolnictwa lub leśnictwa;

Or. en

 

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera t)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych zaangażowanych we współpracę, przynosi lokalny rozwój gospodarczy oraz charakteryzuje się ścisłymi związkami geograficznymi i społecznymi między producentami i konsumentami;

t) „krótki łańcuch dostaw”: łańcuch dostaw, który obejmuje ograniczoną liczbę podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż bezpośrednią, na rynkach lokalnych, w ramach rolnictwa wspieranego przez społeczność lokalną, zaangażowanych we współpracę, lokalny rozwój gospodarczy, wykorzystujących strategię rozwoju lokalnego oraz ścisłe związki geograficzne i społeczne między producentami, przetwórcami i konsumentami;

Or. en

Uzasadnienie

W celu propagowania całościowego podejścia do krótkiego łańcucha dostaw oraz bezpośredniego zaspokojenia potrzeb społeczności wiejskich, w definicji krótkich łańcuchów dostaw należy zamieścić konkretne odniesienie do kanałów sprzedaży takich jak sprzedaż bezpośrednia, lokalne rynki i rolnictwo wspierane przez społeczność lokalną jako sposobów wprowadzenia na rynek przez rolników i producentów wysokiej jakości produktów żywnościowych.

 

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera u)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

u) „młody rolnik”: rolnik, który ma mniej niż 40 lat w chwili składania wniosku, posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy podejmuje działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący gospodarstwem;

u) „młody rolnik”: rolnik, który nie ukończył 40 lat w chwili składania wniosku, posiada odpowiednie umiejętności i kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy podejmuje działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący gospodarstwem;

Or. en

 

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

xa) „rolnik”: aktywny rolnik w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) i art. 9 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [DP].

Or. en

 

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera x b) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

xb) „rozwój kierowany przez lokalną społeczność”: zdecentralizowane, oddolne zarządzanie i partnerstwo na poziomie lokalnym i subregionalnym zachęcające podmioty wiejskie do planowania i realizowania wielosektorowych lokalnych strategii rozwoju na poszczególnych obszarach, promowania odpowiedzialności społeczności, budowania potencjału i innowacyjności;

Or. en

 

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Definicje, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [DP], mają również zastosowanie do celów niniejszego rozporządzenia.

Or. en

 

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli chodzi o definicję młodego rolnika określoną w ust. 1 lit. u), Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących warunków, na jakich osobę prawną można uznać zamłodego rolnika, w tym ustanowienia okresu karencji na nabycie umiejętności zawodowych.

2. Jeżeli chodzi o młodych rolników i małe gospodarstwa rolne, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 90 w odniesieniu do warunków, na jakich osobę prawną można uznać za młodego rolnika lub drobnego producenta rolnego, w tym ustanowienia okresu karencji na nabycie umiejętności zawodowych, przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych państw członkowskich.

Or. en

 

 

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EFRROW przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020” przez promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w całej Unii w sposób uzupełniający inne instrumenty wspólnej polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), politykę spójności i wspólną politykę rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do przekształcania sektora rolnego Unii w sektor bardziej zrównoważony terytorialnie i środowiskowo, przyjazny dla klimatu i odporny na jego zmianę oraz innowacyjny.

EFRROW przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020” w ramach europejskiej strategii rozwoju obszarów wiejskich przez promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w całej Unii w sposób uzupełniający inne instrumenty wspólnej polityki rolnej (zwanej dalej „WPR”), a także w sposób skoordynowany i komplementarny z polityką spójności i wspólną polityką rybołówstwa. EFRROW przyczynia się do rozwoju sektora rolnego Unii bardziej zrównoważonego terytorialnie i środowiskowo, przyjaznego dla klimatu i odpornego na jego zmianę oraz konkurencyjnego, efektywnego i innowacyjnego, a także do rozwoju istotnych obszarów wiejskich.

 

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ cele EFRROW wymienione w art. 4 i 5 dotyczą również środków przeznaczonych dla obszarów wiejskich spoza sektora rolnego, to zadania EFRROW należy sformułować w sposób lepiej uwzględniający te obszary.

 

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Cele

Cele

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia następujących celów w ramach WPR:

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przyczynia się do osiągnięcia następujących celów w ramach WPR:

1) poprawy konkurencyjności rolnictwa;

1) wsparcia poprawy konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa;

2) zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działaniami w dziedzinie klimatu;

2) zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz działaniami w dziedzinie klimatu;

3) zrównoważonego rozwoju terytorialnego obszarów wiejskich.

3) osiągnięcia zrównoważonego rozwoju terytorialnego gospodarek i społeczności wiejskich, tworzącego i utrzymującego zatrudnienie.

Or. en

 

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Artykuł 5

Priorytety Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Priorytety Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich

Do osiągnięcia celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, które przyczyniają się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, dąży się poprzez realizację sześciu następujących priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, które to priorytety stanowią odzwierciedlenie celów tematycznych wspólnych ram strategicznych:

Do osiągnięcia celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, które przyczyniają się do realizacji strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, dąży się poprzez realizację sześciu następujących priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, które to priorytety stanowią odzwierciedlenie celów tematycznych wspólnych ram strategicznych:

1) ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:

1) ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:

a) zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich;

a) zwiększanie innowacyjności, wspieranie nowych metod współpracy i rozwój bazy wiedzy na obszarach wiejskich;

b) wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją;

b) wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją;

c) promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym.

c) promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym, w tym w zakresie świadomości bezpieczeństwa gospodarstw rolnych;

2) poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:

2) zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych i poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i leśnictwa oraz przemysłu spożywczego, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:

a) ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw rolnych stojących przed poważnymi problemami strukturalnymi, a szczególnie gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, gospodarstw prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej;

a) wspieranie inwestycji w innowacyjne technologie rolnicze oraz ułatwianie ich upowszechniania i stosowania w praktyce;

b) ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym.

b) ułatwianie wchodzenia nowych, w pełni wyszkolonych podmiotów do sektora rolnego, w tym poprzez wymianę pokoleń;

 

ba) poprawa wyników ekonomicznych wszystkich gospodarstw rolnych, zwiększenie udziału w rynku, orientacja i dywersyfikacja;

 

bb) ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych;

 

bc) utrzymywanie produktywnego rolnictwa w regionach górskich i obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania lub w regionach najbardziej oddalonych;

 

bd) zwiększenie konkurencyjności sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym poprzez zwiększenie wydajności i wartości dodanej produktów rolnych;

3) poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:

3) poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:

a) lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe;

a) lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów i organizacje międzybranżowe;

b) wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych.

b) wspieranie zapobiegania ryzyku i zarządzania nim w gospodarstwach rolnych;

4) odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:

4) odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów, na które ma wpływ rolnictwo i leśnictwo, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:

a) odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów;

a) odtwarzanie i zachowanie różnorodności biologicznej, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów;

 

aa) poprawa dobrostanu zwierząt;

b) poprawa gospodarki wodnej;

b) poprawa gospodarki wodnej;

c) poprawa gospodarowania glebą.

c) poprawa gospodarowania glebą.

5) wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:

5) wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:

a) poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie;

a) poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w rolnictwie;

b) poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym;

b) poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym;

c) ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki;

c) ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców nieżywnościowych do celów biogospodarki;

d) redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa;

d) redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa oraz poprawa jakości powietrza;

e) promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie;

e) promowanie zachowania i pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie;

 

ea) ułatwienie wykorzystania nowych, opartych na badaniach produktów oraz metod stosowania i procesów w łańcuchu wartości sektora rolno-spożywczego, aby usprawnić zarządzanie różnorodnością biologiczną i efektywne gospodarowanie zasobami;

6) zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:

6) zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, ze szczególnym naciskiem na następujące obszary:

a) ułatwianie różnicowania działalności, zakładania nowych małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy;

a) ułatwianie różnicowania działalności, zakładania nowych małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy;

b) wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich;

b) wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich;

c) zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości.

c) zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości.

Wszystkie priorytety wpływają na osiąganie celów przekrojowych w zakresie innowacyjności, środowiska oraz przeciwdziałania zmianie klimatu i do przystosowania się do niej.

Wszystkie priorytety wpływają na osiąganie celów przekrojowych w zakresie innowacyjności, środowiska oraz przeciwdziałania zmianie klimatu i do przystosowania się do niej.

Or. en

 

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wsparcie z EFRROW jest spójne ze środkami finansowanymi przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji.

1. Wsparcie z EFRROW jest spójne ze środkami finansowanymi przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji lub inne instrumenty finansowe Unii.

Or. en

 

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

Artykuł 7

Programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Programy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

1. EFRROW działa w państwach członkowskich poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich. W programach tych wdraża się strategię za pośrednictwem zbioru środków określonych w tytule III w celu realizacji priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, do osiągnięcia których potrzebna będzie pomoc z EFRROW.

1. EFRROW działa w państwach członkowskich poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich. W programach tych wdraża się strategię za pośrednictwem zbioru środków określonych w tytule III w celu realizacji priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, do osiągnięcia których potrzebna będzie pomoc z EFRROW.

2. Państwo członkowskie może przedłożyć jednolity program dla całego swojego terytorium albo zbiór programów regionalnych.

2. Państwo członkowskie może przedłożyć jednolity program dla całego swojego terytorium, zbiór programów regionalnych, lub oba te rozwiązania. Środki wdrażane na szczeblu krajowym nie są realizowane za pośrednictwem programów regionalnych.

3. Państwa członkowskie, które przyjęły programy regionalne, mogą również przedłożyć do zatwierdzenia krajowe ramy zawierające elementy wspólne dla tych programów regionalnych bez przydzielania oddzielnych środków budżetowych.

3. Państwa członkowskie, które przyjęły programy regionalne, mogą również przedłożyć do zatwierdzenia krajowe ramy zawierające elementy wspólne dla tych programów regionalnych bez przydzielania oddzielnych środków budżetowych.

Or. en

 

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 8

Artykuł 8

Podprogramy tematyczne

Podprogramy tematyczne

1. Państwa członkowskie mogą włączać do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich podprogramy tematyczne przyczyniające się do realizacji priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, ukierunkowane na zidentyfikowane określone potrzeby, szczególnie w odniesieniu do:

1. Aby przyczynić się do realizacji priorytetów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, państwa członkowskie mogą włączać do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich podprogramy tematyczne ukierunkowane na określone potrzeby. Takie podprogramy tematyczne mogą odnosić się między innymi do:

a) młodych rolników;

a) młodych rolników;

b) małych gospodarstw rolnych, o których mowa w art. 20 ust. 2 akapit trzeci;

b) małych gospodarstw rolnych, o których mowa w art. 20 ust. 2 akapit trzeci;

c) obszarów górskich, o których mowa w art. 33 ust. 2;

c) obszarów górskich, o których mowa w art. 33 ust. 2;

d) krótkich łańcuchów dostaw.

d) krótkich łańcuchów dostaw;

 

da) kobiet w regionach wiejskich.

Orientacyjny wykaz środków i rodzajów operacji mających szczególne znaczenie dla każdego podprogramu tematycznego znajduje się w załączniku III.

Orientacyjny wykaz środków i rodzajów operacji mających szczególne znaczenie dla każdego podprogramu tematycznego znajduje się w załączniku III.

2. Podprogramy tematyczne mogą również dotyczyć szczególnych potrzeb związanych z restrukturyzacją sektorów rolnych mających znaczący wpływ na rozwój określonych obszarów wiejskich.

2. Podprogramy tematyczne mogą również dotyczyć szczególnych potrzeb związanych z restrukturyzacją sektorów rolnych mających znaczący wpływ na rozwój określonych obszarów wiejskich lub innych konkretnych potrzeb zidentyfikowanych przez państwo członkowskie.

3. W przypadku operacji, które otrzymują wsparcie w ramach podprogramów tematycznych dotyczących małych gospodarstw rolnych i krótkich łańcuchów dostaw, stawki wsparcia określone w załączniku I mogą zostać podwyższone o dziesięć punktów procentowych. W przypadku młodych rolników i obszarów górskich maksymalne stawki wsparcia mogą być podwyższane zgodnie z załącznikiem I. Maksymalna łączona stawka wsparcia nie przekracza jednak 90%.

3. W przypadku operacji, które otrzymują wsparcie w ramach podprogramów tematycznych dotyczących małych gospodarstw rolnych i krótkich łańcuchów dostaw, stawki wsparcia określone w załączniku I mogą zostać podwyższone o dziesięć punktów procentowych. W przypadku między innymi młodych rolników i obszarów górskich maksymalne stawki wsparcia mogą być podwyższane zgodnie z załącznikiem I. Maksymalna łączona stawka wsparcia nie przekracza jednak 90%.

Or. en

 

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera c) – akapit drugi – podpunkt (vii)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vii) zaplanowano inicjatywy dotyczące poszerzania wiedzy, działań innowacyjnych w zakresie aktywizacji i tworzenia grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa;

(vii) zaplanowano inicjatywy dotyczące poszerzania wiedzy, działań innowacyjnych w zakresie aktywizacji i tworzenia grup operacyjnych EPI na rzecz produkcji rolnej, rentowności i zrównoważonego rolnictwa;

Or. en

 

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) ocenę warunków ex ante i, w miarę potrzeby, działań, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], a także decydujących etapów określonych na potrzeby art. 19 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012];

d) ocenę warunków ex ante mających zastosowanie do rozwoju obszarów wiejskich i określonych w załączniku IV oraz istotnych dla programu i, w miarę potrzeby, działań, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [CSF];

Or. en

Uzasadnienie

Warunki ex ante programu rozwoju obszarów wiejskich nie powinny odnosić się do sfer, które wykraczają poza uprawnienia polityki rozwoju obszarów wiejskich, ale ograniczać się do oceny warunków, które bezpośrednio wiążą się z działaniem programu.

 

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera f)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) w odniesieniu do rozwoju lokalnego – szczegółowy opis mechanizmów koordynacji między lokalnymi strategiami rozwoju, środkiem dotyczącym współpracy, o którym mowa w art. 36, środkiem dotyczącym podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 21, i wsparciem dla działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich w ramach środka dotyczącego rozwoju gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 20;

f) w odniesieniu do rozwoju lokalnego – szczegółowy opis mechanizmów koordynacji między lokalnymi strategiami rozwoju, środkiem dotyczącym współpracy, o którym mowa w art. 36, środkiem dotyczącym podstawowych usług i odnowy wsi na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 21, w tym powiązań miejsko-wiejskich i współpracy między regionami, i wsparciem dla działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich w ramach środka dotyczącego rozwoju gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, o którym mowa w art. 20;

Or. en

 

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera g)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g) opis podejścia do innowacji, biorąc pod uwagę zwiększenie wydajności i zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz wkład w osiąganie celów EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, o których mowa w art. 61;

g) opis podejścia do innowacji, biorąc pod uwagę zwiększenie produkcji gospodarstw rolnych, ich rentowność i zrównoważone gospodarowanie zasobami oraz wkład w osiąganie celów EPI na rzecz produkcji, rentowności i zrównoważonego rolnictwa, o których mowa w art. 61;

Or. en

 

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera j)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j) plan wskaźników, zawierający dla każdego priorytetu Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich zawartego w programie wskaźniki i wybrane środki wraz z planowanymi produktami i zaplanowanymi wydatkami, w rozbiciu na wydatki publiczne i prywatne;

j) plan wskaźników, zawierający dla każdego priorytetu Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich zawartego w programie wskaźniki i wybrane środki wraz z planowanymi produktami ukierunkowanymi na procesy i na politykę, a także z zaplanowanymi wydatkami, w rozbiciu na wydatki publiczne i prywatne;

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić wyraźny związek między celami polityki rozwoju obszarów wiejskich i dowodami w dokumentach programowania uzasadniającymi szczegółowe cele wymagające interwencji, należy nadal koncentrować się na celach polityki w pomiarach produktów programu.

 

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera m)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m) informacje dotyczące komplementarności ze środkami finansowanymi przez inne instrumenty wspólnej polityki rolnej, w ramach polityki spójności lub przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki;

m) informacje dotyczące komplementarności ze środkami finansowanymi przez inne instrumenty wspólnej polityki rolnej i mechanizmów zapewniających koordynację z działaniami wspieranymi z innych funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi oraz stosowania instrumentów finansowania, o których mowa w tytule IV rozporządzenia (UE) nr …/2013 [CSF].

Or. en

 

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) oddzielny szczegółowy plan wskaźników zawierający planowane produkty i planowane wydatki, w podziale na publiczne i prywatne.

c) oddzielny szczegółowy plan wskaźników zawierający planowane produkty ukierunkowane na procesy i na politykę, a także planowane wydatki, w podziale na publiczne i prywatne.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić wyraźny związek między celami polityki rozwoju obszarów wiejskich i dowodami w dokumentach programowania uzasadniającymi szczegółowe cele wymagające interwencji, należy nadal koncentrować się na celach polityki w pomiarach produktów programu.

 

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Poza warunkami ex ante, o których mowa w załączniku IV, do EFRROW stosują się ogólne warunki ex ante, o których mowa w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012].

Warunki ex ante, o których mowa w załączniku IV, stosują się do EFRROW, jeżeli są dla niego istotne i mogą być stosowane do celów szczegółowych realizowanych w ramach priorytetów programu.

Or. en

Uzasadnienie

Polityka rozwoju obszarów wiejskich nie powinna ponosić odpowiedzialności za spełnianie wymogów w innych obszarach polityki. Warunki ex-ante powinny być wymagane tylko w odniesieniu do istotnych priorytetów tej polityki.

 

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja może zatwierdzić program rozwoju obszarów wiejskich przed przyjęciem umowy o partnerstwie z państwem członkowskim, jeśli uważa, że wszystkie elementy programu rozwoju obszarów wiejskich są zgodne z postanowieniami niniejszego rozporządzenia i z częściami umowy o partnerstwie dotyczącymi EFRROW.

Or. en

 

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (ii)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) zmiany stawki wkładu EFRROW dotyczącej co najmniej jednego środka;

skreślony

Or. en

 

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iv)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iv) przesunięcia funduszy między środkami wdrażanymi w ramach różnych stawek wkładu EFRROW.

skreślony

Or. en

 

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 – litera a) – podpunkt (iv a) (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(iva) przesunięcia środków finansowych programów, by uniknąć utraty środków EFRROW.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć utraty przez państwo członkowskie wspólnotowych środków finansowych powinno umożliwić się przesuwanie ich między EFRROW a programem rozwoju obszarów wiejskich tego samego państwa członkowskiego w przypadku, gdy ocena realizacji wykaże istnienie zagrożenia automatycznego ich umorzenia.

 

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Zatwierdzenie, o którym mowa w ust. 1, wydawane jest przez Komisję w terminie dwóch miesięcy od otrzymania wniosku.

Or. en

 

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja w drodze aktów wykonawczych przyjmuje zasady dotyczące procedur i harmonogramów odnoszących się do:

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 w sprawie zasad dotyczących procedur i harmonogramów odnoszących się do:

Or. en

Uzasadnienie

To nie jest kwestia o czysto technicznym charakterze.

 

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspomniane akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 91.

skreślony

Or. en

 

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Jedynie rolnicy będący czynnymi rolnikami zgodnie z rozporządzeniem UE nr …/2013 [DP] są beneficjentami środków przeznaczonych dla gospodarstw rolnych.

Or. en

 

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 15

Artykuł 15

Transfer wiedzy i działania informacyjne

Transfer wiedzy i działania informacyjne

1. Wsparcie w ramach tego środka obejmuje działania w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, demonstracje i działania informacyjne. Działania w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności mogą obejmować szkolenia, warsztaty i coaching.

1. Wsparcie w ramach tego środka obejmuje działania w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, demonstracje i działania informacyjne. Działania w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności mogą obejmować szkolenia, warsztaty i coaching.

Wsparcie może obejmować także krótkoterminową wymianę zarządzających gospodarstwami rolnymi i wizyty w gospodarstwach.

Wsparcie może obejmować także krótkoterminową wymianę zarządzających gospodarstwami rolnymi i lasami oraz wizyty w gospodarstwach i lasach.

2. Wsparcia w ramach tego środka udziela się na rzecz osób działających w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, osób gospodarujących gruntami i innych podmiotów gospodarczych będących MŚP prowadzącymi działalność na obszarach wiejskich.

2. Wsparcia w ramach tego środka udziela się na rzecz osób działających w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, osób gospodarujących gruntami i innych podmiotów gospodarczych będących MŚP prowadzącymi działalność na obszarach wiejskich. Przy udzielaniu MŚP wsparcia w ramach tego środka można priorytetowo potraktować MŚP powiązane z sektorami rolnictwa i leśnictwa.

Dostawca szkolenia lub innych usług transferu wiedzy i działania informacyjnego zostaje beneficjentem wsparcia.

Dostawca szkolenia lub innych usług transferu wiedzy i działania informacyjnego, który może być organem publicznym, zostaje beneficjentem wsparcia.

3. Wsparcie w ramach tego środka nie obejmuje kursów instruktażowych lub szkoleniowych, które stanowią część zwykłych programów lub systemów edukacyjnych na poziomie szkoły średniej lub wyższym.

3. Wsparcie w ramach tego środka nie obejmuje kursów instruktażowych lub szkoleniowych, które stanowią część zwykłych programów lub systemów edukacyjnych na poziomie szkoły średniej lub wyższym.

Podmioty świadczące usługi w zakresie transferu wiedzy i usługi informacyjne posiadają odpowiednie zdolności do wykonywania tego zadania w postaci wykwalifikowanego personelu odbywającego regularne szkolenia.

Podmioty świadczące usługi w zakresie transferu wiedzy i usługi informacyjne posiadają odpowiednie zdolności do wykonywania tego zadania w postaci wykwalifikowanego personelu odbywającego regularne szkolenia.

4. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach tego środka są koszty organizowania i realizowania transferu wiedzy lub działań informacyjnych. W przypadku projektów demonstracyjnych wsparcie może obejmować także odpowiednie koszty inwestycji. Koszty podróży, zakwaterowania i diet dziennych uczestników, a także koszty zastępstwa rolników również są kosztami kwalifikowalnymi.

4. Kosztami kwalifikowalnymi w ramach tego środka są koszty organizowania i realizowania transferu wiedzy lub działań informacyjnych. W przypadku projektów demonstracyjnych wsparcie może obejmować także odpowiednie koszty inwestycji. Koszty podróży, zakwaterowania i diet dziennych uczestników, a także koszty zastępstwa rolników również są kosztami kwalifikowalnymi.

5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących dalszej specyfikacji kosztów kwalifikowalnych, minimalnych kwalifikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie transferu wiedzy, a także czasu trwania i kwestii ujętych w programach wymiany pomiędzy gospodarstwami rolnymi i programach wizyt w gospodarstwach.

5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących dalszej specyfikacji kosztów kwalifikowalnych, minimalnych kwalifikacji podmiotów świadczących usługi w zakresie transferu wiedzy, a także czasu trwania i kwestii ujętych w programach wymiany pomiędzy gospodarstwami rolnymi i programach wizyt w gospodarstwach.

Or. en

 

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 16

Artykuł 16

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw

Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i zastępstw

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela się w celu:

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela się w celu:

a) udzielania pomocy rolnikom, posiadaczom lasów i MŚP na obszarach wiejskich w korzystaniu z usług doradczych w celu poprawienia efektywności gospodarczej i środowiskowej ich gospodarstw, przedsiębiorstw lub inwestycji, a także zwiększenia przyjazności tych gospodarstw, przedsiębiorstw lub inwestycji dla klimatu oraz ich odporności na zmianę klimatu;

a) udzielania pomocy rolnikom, posiadaczom lasów i MŚP na obszarach wiejskich w korzystaniu z usług doradczych w celu poprawienia efektywności gospodarczej i środowiskowej ich gospodarstw, przedsiębiorstw lub inwestycji, a także zwiększenia przyjazności tych gospodarstw, przedsiębiorstw lub inwestycji dla klimatu oraz ich odporności na zmianę klimatu;

b) promowania tworzenia usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz usług pomocy i doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, jak również usług doradczych w zakresie leśnictwa, w tym systemu doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 12, 13 i 14 rozporządzenia (UE) nr HR/2012;

b) promowania tworzenia usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz usług pomocy i doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, jak również usług doradczych w zakresie leśnictwa, w tym systemu doradztwa rolniczego, o którym mowa w art. 12, 13 i 14 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [HR];

c) wsparcia szkolenia doradców.

c) wsparcia szkolenia doradców.

 

(ca) wsparcia rozpoczynania działalności przez młodych rolników.

2. Beneficjentem wsparcia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i c), jest dostawca usług doradczych lub szkolenia. Wsparcia przewidzianego w ust. 1 lit. b) udziela się organowi lub podmiotowi wybranemu w celu świadczenia usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym, pomocy i doradztwa w tym zakresie lub usług doradczych w zakresie leśnictwa.

2. Beneficjentem wsparcia, o którym mowa w ust. 1 lit. a), c) i ca), jest dostawca usług doradczych lub szkolenia. Wsparcia przewidzianego w ust. 1 lit. b) udziela się organowi lub podmiotowi wybranemu w celu świadczenia usług z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym, pomocy i doradztwa w tym zakresie lub usług doradczych w zakresie leśnictwa.

3. Organy lub podmioty wybrane do świadczenia usług doradczych posiadają odpowiednie zasoby w postaci regularnie szkolonego i wykwalifikowanego personelu oraz doświadczenie w zakresie doradztwa i cechuje je wiarygodność w odniesieniu do dziedzin, których dotyczą świadczone przez nich usługi doradcze. Beneficjenci wybierani są w drodze zaproszenia do składania wniosków. Procedura wyboru jest obiektywna i otwarta zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

3. Organy lub podmioty wybrane do świadczenia usług doradczych posiadają odpowiednie zasoby w postaci regularnie szkolonego i wykwalifikowanego personelu oraz doświadczenie w zakresie doradztwa oraz mogą udowodnić niezależność i wiarygodność w odniesieniu do dziedzin, których dotyczą świadczone przez nich usługi doradcze. Beneficjenci wybierani są w drodze zaproszenia do składania wniosków. Procedura wyboru podlega prawu publicznemu i jest otwarta zarówno dla podmiotów publicznych, jak i prywatnych. Jest obiektywna i wyklucza kandydatów pozostających w konflikcie interesów.

Podczas świadczenia usług doradczych dostawca przestrzega obowiązków poszanowania poufności, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr HR/2012.

Podczas świadczenia usług doradczych dostawca przestrzega obowiązków poszanowania poufności, o których mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [HR].

 

3a. System doradztwa rolniczego spełnia wymogi określone w art. 12 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [HR]. Dodatkowe wsparcie na usługi doradztwa przyznaje się jedynie wówczas, gdy państwo członkowskie stworzyło system doradztwa rolniczego zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [HR].

4. Doradztwo dla rolników jest powiązane z co najmniej jednym priorytetem Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i obejmuje co najmniej jeden z następujących elementów:

4. Doradztwo dla rolników jest powiązane z co najmniej dwoma priorytetami Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i obejmuje co najmniej dwa z następujących elementów:

a) co najmniej jeden podstawowy wymóg w zakresie zarządzania lub co najmniej jedną normę dotyczącą zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, określone w rozdziale I tytułu VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012;

a) co najmniej jeden podstawowy wymóg w zakresie zarządzania lub co najmniej jedną normę dotyczącą zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, określone w rozdziale I tytułu VI rozporządzenia (UE) nr …/2013 [HR];

b) w stosownych przypadkach – praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska, o których mowa w rozdziale 2 tytułu III rozporządzenia (UE) nr DP/2012, oraz utrzymanie obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr DP/2012;

b) w stosownych przypadkach – praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska, o których mowa w rozdziale 2 tytułu III rozporządzenia (UE) nr DP/2012, oraz utrzymanie obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr …/2013 [DP];

c) wymogi lub działania związane z przeciwdziałaniem zmianie klimatu i przystosowywaniem się do niej, różnorodnością biologiczną, ochroną wód i gleb, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz innowacjami, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) nr HR/2012;

c) wymogi lub działania związane z przeciwdziałaniem zmianie klimatu i przystosowywaniem się do niej, różnorodnością biologiczną, ochroną wód i gleb, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz innowacjami, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) nr …/2013 [HR];

d) zrównoważony rozwój działalności gospodarczej małych gospodarstw zgodnie z definicją ustaloną przez państwa członkowskie, a przynajmniej gospodarstw objętych systemem dla drobnych producentów rolnych, o którym mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr DP/2012; lub

d) zrównoważony rozwój działalności gospodarczej małych gospodarstw zgodnie z definicją ustaloną przez państwa członkowskie, a przynajmniej gospodarstw objętych systemem dla drobnych producentów rolnych, o którym mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr …/2013 [DP]; lub

e) w stosownych przypadkach – normy bezpieczeństwa pracy oparte na prawodawstwie Unii.

e) w stosownych przypadkach – normy bezpieczeństwa pracy lub bezpieczeństwa gospodarstw rolnych oparte na prawodawstwie Unii lub przepisach krajowych;

 

ea) wsparcie dla rozpoczynania działalności przez młodych rolników lub nowych rolników, dostęp do ziemi oraz pożyczek na założenie gospodarstwa rolnego lub dowolne z powyższych;

 

eb) zrównoważony rozwój działalności gospodarczej gospodarstw rolnych, zgodny ze wszystkimi środkami proponowanymi w programach rozwoju obszarów wiejskich i obejmujący modernizację gospodarstw, dążenie do konkurencyjności, przynależność do danego sektora i rozwój rolnictwa ekologicznego;

 

ec) szczególne usługi doradztwa wspierające lokalne przetwórstwo i sprzedaż na niewielką odległość, w tym szkolenia i wdrażanie dostosowanych zasad higieny i norm bezpieczeństwa żywności;

 

ed) aspekty hodowli zwierząt oparte na zasadzie „jednego zdrowia”.

Doradztwo może obejmować także inne kwestie związane z efektywnością gospodarczą, rolną i środowiskową gospodarstwa rolnego.

Doradztwo może obejmować także inne kwestie związane z efektywnością gospodarczą, rolną i środowiskową gospodarstwa rolnego.

5. Doradztwo dla posiadaczy lasów obejmuje co najmniej odpowiednie zobowiązania na mocy dyrektyw 92/43/EWG, 2009/147/WE i 2000/60/WE. Może obejmować również kwestie związane z efektywnością gospodarczą i środowiskową gospodarstwa leśnego.

5. Doradztwo dla posiadaczy lasów obejmuje co najmniej odpowiednie zobowiązania na mocy dyrektyw 92/43/EWG, 2009/147/WE i 2000/60/WE. Może obejmować również kwestie związane z efektywnością gospodarczą i środowiskową gospodarstwa leśnego.

6. Doradztwo dla MŚP może obejmować kwestie związane z efektywnością gospodarczą i środowiskową przedsiębiorstwa.

6. Doradztwo dla MŚP może obejmować kwestie związane z efektywnością gospodarczą i środowiskową przedsiębiorstwa. Możliwe jest priorytetowe traktowanie mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP powiązanych z sektorami rolnictwa i leśnictwa.

7. W uzasadnionych i stosownych przypadkach usługi doradcze mogą być częściowo świadczone grupowo, biorąc pod uwagę sytuację poszczególnych użytkowników korzystających z usług doradczych.

7. W uzasadnionych i stosownych przypadkach usługi doradcze mogą być częściowo świadczone grupowo, biorąc pod uwagę sytuację poszczególnych użytkowników korzystających z usług doradczych.

8. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. a) i c) ogranicza się do wysokości maksymalnych kwot określonych w załączniku I. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. b) ma charakter degresywny przez okres maksymalnie pięciu lat od momentu ustanowienia.

8. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. a) i c) ogranicza się do wysokości maksymalnych kwot określonych w załączniku I. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. b) ma charakter degresywny przez okres maksymalnie pięciu lat od momentu ustanowienia.

9. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących dalszej specyfikacji minimalnych kwalifikacji organów lub podmiotów świadczących usługi doradcze.

9. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących dalszej specyfikacji minimalnych kwalifikacji organów lub podmiotów świadczących usługi doradcze.

Or. en

 

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 17

Artykuł 17

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

1. Wsparcie w ramach tego środka obejmuje przystąpienie rolników do:

1. Wsparcie w ramach tego środka obejmuje przystąpienie rolników, grup producentów i organizacji producentów do:

a) systemów jakości produktów rolnych, bawełny lub środków spożywczych ustanowionych prawodawstwem Unii;

a) systemów jakości produktów rolnych, bawełny lub środków spożywczych ustanowionych przepisami Unii;

b) systemów jakości produktów rolnych, bawełny lub środków spożywczych uznanych przez państwa członkowskie za spełniające następujące kryteria:

b) systemów jakości produktów rolnych, bawełny lub środków spożywczych uznanych przez państwa członkowskie za spełniające następujące kryteria:

i) specyfika produktu końcowego wytworzonego w ramach takich systemów wynika z jasnego wymogu zagwarantowania:

i) specyfika produktu końcowego wytworzonego w ramach takich systemów wynika z jasnego wymogu zagwarantowania:

- określonych cech produktu; lub

- określonych cech produktu; lub

- określonych metod uprawy lub produkcji; lub

- określonych metod uprawy lub produkcji; lub

- jakość produktu końcowego, która w sposób znaczący przewyższa handlową jakość produktów w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska naturalnego;

- jakości produktu końcowego, która w sposób znaczący przewyższa handlową jakość produktów w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska naturalnego; lub

 

- krótkich i lokalnych łańcuchów dostaw żywności;

(ii) system jest otwarty dla wszystkich producentów;

(ii) system jest otwarty dla wszystkich producentów;

(iii) system obejmuje obowiązujące specyfikacje produktów, a zgodność z tymi specyfikacjami jest weryfikowana przez organy publiczne lub niezależny organ kontroli;

(iii) system obejmuje obowiązujące specyfikacje produktów, a zgodność z tymi specyfikacjami jest weryfikowana przez organy publiczne lub niezależny organ kontroli;

(iv) system jest przejrzysty i zapewnia pełną identyfikowalność produktów;

(iv) system jest przejrzysty i zapewnia pełną identyfikowalność produktów;

lub

lub

c) dobrowolnych systemów certyfikacji produktów rolnych uznanych przez państwa członkowskie za zgodne z wytycznymi Unii dotyczącymi najlepszych praktyk dla dobrowolnych systemów certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych.

c) dobrowolnych systemów certyfikacji produktów rolnych i gospodarstw rolnych uznanych przez państwa członkowskie za zgodne z wytycznymi Unii dotyczącymi najlepszych praktyk dla dobrowolnych systemów certyfikacji produktów rolnych i środków spożywczych.

 

1a. Wsparcie może również obejmować ponoszone przez rolników oraz grupy producentów i organizacje producentów koszty wynikające z działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów w ramach systemów jakości, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b).

2. Wsparcie udzielane jest jako roczna płatność motywująca, której poziom ustala się według poziomu kosztów stałych wynikających z udziału we wspieranych systemach przez maksymalny okres pięciu lat.

2. Wsparcie udzielane jest jako roczna płatność motywująca, której poziom ustala się według poziomu kosztów stałych wynikających z udziału we wspieranych systemach przez maksymalny okres pięciu lat.

 

W drodze odstępstwa od postanowień ust. 1 możliwe jest udzielenie wsparcia również beneficjentom, którzy brali udział w podobnym systemie w okresie programowania 2007–2013, pod warunkiem wykluczenia podwójnych płatności oraz przestrzegania ogólnego maksymalnego okresu pięciu lat. Wsparcie jest wypłacane co roku na podstawie dokumentów poświadczających udział w systemie. Producent przedstawia jednak jeden wniosek obejmujący pięcioletni okres.

Do celów niniejszego ustępu „koszty stałe” oznaczają koszty poniesione na wprowadzenie wspieranego systemu jakości i roczną składkę za udział w tym systemie, w miarę potrzeby łącznie z wydatkami na wymagane kontrole sprawdzenia zgodności z wymaganiami systemu.

Do celów niniejszego ustępu „koszty stałe” oznaczają koszty poniesione na wprowadzenie wspieranego systemu jakości i roczną składkę za udział w tym systemie, w miarę potrzeby łącznie z wydatkami na wymagane kontrole sprawdzenia zgodności z wymaganiami systemu.

3. Wsparcie ogranicza się do wysokości maksymalnej kwoty określonej w załączniku I.

3. Wsparcie ogranicza się do wysokości maksymalnej kwoty określonej w załączniku I. W razie udzielania wsparcia grupom producentów zgodnie z ust. 1a, państwa członkowskie mogą określić odmienną kwotę maksymalną

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących określonych unijnych systemów jakości objętych ust. 1 lit. a).

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących określonych unijnych systemów jakości objętych ust. 1 lit. a).

Or. en

 

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 18

Artykuł 18

Inwestycje w środki trwałe

Inwestycje w środki trwałe

1. Wsparcie w ramach tego środka obejmuje materialne lub niematerialne inwestycje, które:

1. Wsparcie w ramach tego środka obejmuje materialne lub niematerialne inwestycje, które:

a) poprawiają ogólną efektywność gospodarstwa rolnego;

a) poprawiają ogólną efektywność i trwałość gospodarstwa rolnego, w tym efektywność wykorzystania zasobów i bilans gazów cieplarnianych;

b) dotyczą przetwarzania, wprowadzania do obrotu lub rozwoju produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu lub bawełny. Wynikiem procesu produkcyjnego może być produkt nieuwzględniony we wspomnianym załączniku;

b) dotyczą przetwarzania, wprowadzania do obrotu, ochrony lub rozwoju produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu lub bawełny, w tym takich produktów objętych systemami jakości, o których mowa w art. 17; Wynikiem procesu produkcyjnego może być produkt nieuwzględniony we wspomnianym załączniku; wsparcie może być udzielane na tworzenie lub rozwój małych rzeźni;

c) dotyczą infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa, w tym dostępu do gruntów rolnych i leśnych, scalania i poprawy gruntów, dostaw energii i gospodarki wodnej; lub

c) dotyczą infrastruktury związanej z rozwojem, modernizacją lub dostosowaniem rolnictwa, w tym dostępu do gruntów rolnych i leśnych, scalania i poprawy gruntów, dostaw i oszczędności energii i wody oraz wspólnego gospodarowania gruntami i wodą; lub

d) są inwestycjami nieprodukcyjnymi związanymi z wypełnianiem zobowiązań rolno- i leśnośrodowiskowych, ze stanem ochrony różnorodności biologicznej gatunków i siedlisk lub podwyższającymi użyteczność publiczną obszaru Natura 2000 lub innego obszaru o wysokiej wartości przyrodniczej, który zostanie określony w programie.

d) są inwestycjami nieprodukcyjnymi związanymi z wypełnianiem zobowiązań rolno- i leśnośrodowiskowych, ze stanem ochrony różnorodności biologicznej gatunków i siedlisk oraz ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami zwierzyny łownej i zasobami genetycznymi lub podwyższającymi użyteczność publiczną obszaru Natura 2000 lub innego obszaru o wysokiej wartości przyrodniczej, który zostanie określony w programie.

2. Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) udziela się gospodarstwom rolnym. W przypadku inwestycji wspierających restrukturyzację gospodarstw kwalifikują się wyłącznie gospodarstwa rolne nieprzekraczające określonego rozmiaru ustalonego przez państwa członkowskie w programie w oparciu o analizę SWOT przeprowadzoną w odniesieniu do priorytetu Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich „zwiększanie konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa i zwiększanie rentowności gospodarstwa”.

2. Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) udziela się gospodarstwom rolnym, grupom lub organizacjom producentów.

3. Wsparcie w ramach tego środka ogranicza się do maksymalnych stawek wsparcia określonych w załączniku I. Te maksymalne stawki można podnieść w przypadku młodych rolników, inwestycji zbiorowych i projektów zintegrowanych obejmujących wsparcie w ramach więcej niż jednego środka, inwestycji na obszarach ze znacznymi ograniczeniami naturalnymi, o których mowa w art. 33 ust. 3, oraz operacji wspieranych w ramach EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa zgodnie ze stawkami wsparcia określonymi w załączniku I. Maksymalna łączona stawka wsparcia nie może jednak przekroczyć 90%.

3. Wsparcie w ramach tego środka ogranicza się do maksymalnych stawek wsparcia określonych w załączniku I. Te maksymalne stawki można podnieść w przypadku młodych rolników; projektów współpracy drobnych producentów rolnych w celu podniesienia zrównoważonej wydajności ich gospodarstw oraz zachęcenia ich do dywersyfikacji skutkującej alternatywnymi źródłami dochodów, włącznie z przetwórstwem; rolników lub grup rolników inwestujących w agro-ekologiczne systemy produkcyjne; inwestycji zbiorowych i projektów zintegrowanych obejmujących wsparcie w ramach więcej niż jednego środka; inwestycji na obszarach ze znacznymi ograniczeniami naturalnymi, o których mowa w art. 33 ust. 3, oraz operacji wspieranych w ramach EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa zgodnie ze stawkami wsparcia określonymi w załączniku I. Maksymalna łączona stawka wsparcia nie może jednak przekroczyć 90%.

4. Ustęp 3 nie stosuje się do inwestycji nieprodukcyjnych, o których mowa w ust. 1 lit. d).

4. Ustęp 3 nie stosuje się do inwestycji nieprodukcyjnych, o których mowa w ust. 1 lit. d).

 

4a. Wsparcia można udzielić na inwestycje dokonywane przez rolników w celu dostosowania się do nowo wprowadzonych w Unii norm w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa pracy, przyjętych po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

 

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) inwestycje w działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych i katastrof;

a) inwestycje w działania zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk naturalnych i katastrof;

Or. en

 

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) inwestycje w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof.

b) inwestycje w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk naturalnych i katastrof.

Or. en

 

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 20

Artykuł 20

Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej

Rozwój gospodarstw rolnych i działalności gospodarczej

1. Wsparcie w ramach tego środka obejmuje:

1. Wsparcie w ramach tego środka obejmuje:

a) pomoc na założenie nowego przedsiębiorstwa na rzecz:

a) pomoc na założenie nowego przedsiębiorstwa na rzecz:

(i) młodych rolników;

(i) młodych rolników;

(ii) działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich;

(ii) działalności pozarolniczej oraz świadczenia usług rolniczych na obszarach wiejskich;

(iii) rozwoju małych gospodarstw;

(iii) rozwoju małych gospodarstw;

b) inwestycje w działalność pozarolniczą;

b) inwestycje w działalność pozarolniczą;

c) roczne płatności dla rolników uczestniczących w systemie dla drobnych producentów rolnych, ustanowionym w tytule V rozporządzenia (UE) nr DP/2012 (zwanym dalej „programem dla drobnych producentów rolnych”), którzy definitywnie przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi.

c) jednolite płatności dla rolników uczestniczących w systemie dla drobnych producentów rolnych, ustanowionym w tytule V rozporządzenia (UE) nr …/2013 [DP] (zwanym dalej „programem dla drobnych producentów rolnych”), którzy definitywnie przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi;

 

(ca) płatności dla rolników, którzy definitywnie przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi z zamiarem stworzenia dochodowych podmiotów gospodarczych.

2. Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (i) udziela się młodym rolnikom.

2. Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (i) udziela się młodym rolnikom.

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (ii) udziela się rolnikom lub członkom gospodarstwa rolnego różnicującym działalność w kierunku działalności pozarolniczej lub mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom prowadzącym działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich.

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (ii) udziela się rolnikom lub członkom gospodarstwa rolnego, którzy różnicują działalność w kierunku działalności pozarolniczej lub mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom prowadzącym działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich, w tym w sektorze turystyki.

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (iii) udziela się małym gospodarstwom zgodnie z definicją ustaloną przez państwa członkowskie.

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (iii) udziela się małym gospodarstwom zgodnie z definicją ustaloną przez państwa członkowskie.

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. b) udziela się mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom prowadzącym działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich oraz rolnikom lub członkom gospodarstwa rolnego.

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. b) udziela się mikroprzedsiębiorstwom i małym przedsiębiorstwom prowadzącym działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich oraz rolnikom lub członkom gospodarstwa rolnego.

Wsparcia w ramach ust. 1 lit. c) udziela się rolnikom uczestniczącym w systemie dla drobnych producentów rolnych od przynajmniej jednego roku w chwili składania przez nich wniosków o przyznanie pomocy oraz jeśli zobowiązują się oni do przekazania całego gospodarstwa wraz z odpowiednimi uprawnieniami do płatności innemu rolnikowi. Wsparcie wypłacane jest od daty przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wsparcia w ramach ust. 1 lit. c) udziela się rolnikom uczestniczącym w systemie dla drobnych producentów rolnych od przynajmniej jednego roku w chwili składania przez nich wniosków o przyznanie pomocy oraz jeśli zobowiązują się oni do przekazania całego gospodarstwa wraz z odpowiednimi uprawnieniami do płatności innemu rolnikowi. Wsparcie obliczane jest od daty przekazania gospodarstwa do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

Wsparcia na mocy ust. 1 lit. ca) udziela się rolnikom pod warunkiem, że:

 

a) prowadzili działalność rolniczą przez co najmniej 10 lat,

 

b) dokonują trwałego przekazania całego gospodarstwa wraz z odpowiednimi uprawnieniami do płatności innemu rolnikowi oraz

 

c) zaprzestają ostatecznie wszelkiej komercyjnej działalności rolniczej.

 

Państwa członkowskie określają dodatkowe kryteria rentowności podmiotów gospodarczych, które mogą być objęte wsparciem na mocy ust. 1 lit. ca).

 

2a. Przy udzielaniu wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (ii) lub ust. 1 lit. b) możliwe jest priorytetowe traktowanie działalności pozarolniczej związanej z rolnictwem i leśnictwem, a także działalności rozwijanej przez partnerstwa lokalne kierowane przez społeczność.

3. Każda osoba fizyczna lub prawna, bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, może być uważana za członka gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem robotników rolnych. W przypadku gdy za członka gospodarstwa rolnego uważa się osobę prawną lub grupę osób prawnych, członek ten musi prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie w chwili złożenia wniosku o wsparcie.

3. Każda osoba fizyczna lub prawna, bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, może być uważana za członka gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem robotników rolnych. W przypadku gdy za członka gospodarstwa rolnego uważa się osobę prawną lub grupę osób prawnych, członek ten musi prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie w chwili złożenia wniosku o wsparcie.

4. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. a) uzależnione jest od przedłożenia planu operacyjnego. Wdrożenie planu operacyjnego musi rozpocząć się w terminie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji o udzieleniu pomocy.

4. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. a) uzależnione jest od przedłożenia planu operacyjnego. Wdrożenie planu operacyjnego musi rozpocząć się w terminie sześciu miesięcy od dnia wydania decyzji o udzieleniu pomocy.

Państwa członkowskie określają górne i dolne progi umożliwiające gospodarstwom rolnym dostęp do wsparcia na mocy, odpowiednio, ust. 1 lit. a) pkt (i) i ust. 1 lit. a) pkt (iii). Niższy próg wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (i) jest znacznie wyższy niż górny próg dla wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (iii). Wsparcie jest jednak ograniczone do gospodarstw wchodzących w zakres definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw.

Państwa członkowskie określają górne i dolne progi umożliwiające gospodarstwom rolnym dostęp do wsparcia na mocy, odpowiednio, ust. 1 lit. a) pkt (i) i ust. 1 lit. a) pkt (iii). Niższy próg wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (i) jest znacznie wyższy niż górny próg dla wsparcia na mocy ust. 1 lit. a) pkt (iii). Wsparcie jest jednak ograniczone do gospodarstw wchodzących w zakres definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych przedsiębiorstw.

 

Wsparcie na mocy ust. 1 lit. a) ppkt (i) może również być ukierunkowane na dzierżawienie gruntów przez młodych rolników i może być udzielane w formie gwarancji bankowej w przypadku umowy dzierżawy gruntów i dofinansowania oprocentowania.

5. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. a) ma postać zryczałtowanej płatności, która może być wypłacana w co najmniej dwóch ratach przez okres maksymalnie pięciu lat. Raty mogą mieć charakter degresywny. Wypłacenie ostatniej raty na mocy ust. 1 lit. a) pkt (i) i (ii) uzależnione jest od prawidłowej realizacji planu operacyjnego.

5. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. a) ma postać zryczałtowanej płatności, która może być wypłacana w co najmniej dwóch ratach przez okres maksymalnie pięciu lat. Raty mogą mieć charakter degresywny. Wypłacenie ostatniej raty na mocy ust. 1 lit. a) pkt (i) i (ii) uzależnione jest od prawidłowej realizacji planu operacyjnego.

6. Maksymalna kwota wsparcia jest określona w załączniku I pkt 1 lit. a). Państwa członkowskie określają kwotę wsparcia na mocy pkt 1 lit. a) ppkt (i) i (ii), biorąc pod uwagę także sytuację społeczno-gospodarczą obszaru objętego programem.

6. Maksymalna kwota wsparcia jest określona w załączniku I pkt 1 lit. a). Państwa członkowskie określają kwotę wsparcia na mocy pkt 1 lit. a) ppkt (i) i (ii), biorąc pod uwagę także sytuację społeczno-gospodarczą obszaru objętego programem.

7. Wsparcie na mocy pkt 1 lit. c) jest równe 120 % rocznej płatności, którą beneficjent otrzymał w ramach systemu dla małych producentów rolnych.

7. Wsparcie na mocy pkt 1 lit. c) jest równe 120 % rocznej płatności, którą beneficjent otrzymał w ramach systemu dla małych producentów rolnych, obliczone na okres od daty przekazania do dnia 31 grudnia 2020 r. Odnośna kwota jest przyznawana w formie jednorazowej płatności.

 

7a. Wsparcia w ramach pkt 1 lit. ca) udziela się w formie jednorazowej płatności do maksymalnej kwoty określonej w załączniku I.

8. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących minimalnej zawartości planów operacyjnych oraz kryteriów stosowanych przez państwa członkowskie w celu wyznaczenia progów, o których mowa w ust. 4.

8. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących minimalnej zawartości planów operacyjnych oraz kryteriów stosowanych przez państwa członkowskie w celu wyznaczenia progów, o których mowa w ust. 4.

Or. en

 

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 21

Artykuł 21

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

1. Wsparcie w ramach tego środka obejmuje w szczególności:

1. Wsparcie w ramach tego środka obejmuje w szczególności:

a) sporządzanie i aktualizowanie planów rozwoju gmin na obszarach wiejskich i ich podstawowych usług oraz planów ochrony obszarów NATURA 2000 i innych obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej i planów zarządzania nimi;

a) sporządzanie i aktualizowanie planów rozwoju gmin na obszarach wiejskich i ich podstawowych usług oraz planów ochrony obszarów NATURA 2000 i innych obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej i planów zarządzania nimi;

b) inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną;

b) inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym rozwojem i ekspansją obrotu lokalnego i agroturystyki; oraz inwestycje w energię odnawialną, systemy oszczędzania energii i systemy zrównoważonego gospodarowania zasobami i odpadami;

c) infrastrukturę szerokopasmową, w tym w jej tworzenie, ulepszanie i rozbudowę, pasywną infrastrukturę szerokopasmową oraz zapewnianie dostępu do łączności szerokopasmowej i rozwiązań z zakresu publicznej e-administracji;

c) infrastrukturę szerokopasmową, w tym w jej tworzenie, ulepszanie i rozbudowę, pasywną infrastrukturę szerokopasmową oraz zapewnianie dostępu do łączności szerokopasmowej i rozwiązań z zakresu publicznej e-administracji;

d) inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury;

d) inwestycje w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury;

e) inwestycje organów publicznych w infrastrukturę rekreacyjną, informację turystyczną i oznaczanie miejsc turystycznych;

e) inwestycje pożytku publicznego w infrastrukturę rekreacyjną, informację turystyczną, drobną infrastrukturę turystyczną, marketing usług turystyki wiejskiej i oznaczanie miejsc turystycznych;

f) badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi i krajobrazu wiejskiego, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych.

f) badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi i krajobrazu wiejskiego, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych.

g) inwestycje ukierunkowane na przeniesienie działalności i przebudowę budynków lub innych obiektów położonych w pobliżu osad wiejskich, mające na celu poprawę jakości życia lub zwiększenie efektywności środowiskowej osady.

g) inwestycje ukierunkowane na przeniesienie działalności i przebudowę budynków lub innych obiektów położonych w pobliżu osad wiejskich, mające na celu poprawę jakości życia lub zwiększenie efektywności środowiskowej osady.

 

Możliwe jest priorytetowe traktowanie inwestycji w inicjatywy rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność oraz projekty inwestycyjne podlegające odpowiedzialności i kontroli społecznej.

2. Wsparcie w ramach tego środka dotyczy wyłącznie małej infrastruktury zgodnie z definicją ustaloną w programie przez każde państwo członkowskie. Programy rozwoju obszarów wiejskich mogą jednak przewidywać określone odstępstwa od tej zasady w przypadku inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i energię odnawialną. W tym przypadku ustalane są jasne kryteria zapewniające komplementarność ze wsparciem w ramach innych unijnych instrumentów.

2. Wsparcie w ramach tego środka dotyczy wyłącznie małej infrastruktury zgodnie z definicją ustaloną w programie przez każde państwo członkowskie. Programy rozwoju obszarów wiejskich mogą jednak przewidywać określone odstępstwa od tej zasady w przypadku inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i energię odnawialną. W tym przypadku ustalane są jasne kryteria zapewniające komplementarność ze wsparciem w ramach innych unijnych instrumentów.

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, kwalifikują się do wsparcia, jeżeli wdrożone są właściwe operacje zgodne z planami rozwoju gmin na obszarach wiejskich i ich podstawowych usług, w przypadku gdy takie plany istnieją, oraz są one spójne z lokalną strategią rozwoju, w przypadku gdy taka istnieje.

3. Inwestycje, o których mowa w ust. 1, kwalifikują się do wsparcia, jeżeli wdrożone są właściwe operacje zgodne z planami rozwoju gmin na obszarach wiejskich i ich podstawowych usług, w przypadku gdy takie plany istnieją, oraz są one spójne z lokalną strategią rozwoju, w przypadku gdy taka istnieje.

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących określenia rodzajów infrastruktury energii odnawialnej, które kwalifikują się do wsparcia w ramach tego środka.

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących określenia rodzajów infrastruktury energii odnawialnej, które kwalifikują się do wsparcia w ramach tego środka.

Or. en

 

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 22

Artykuł 22

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę rentowności lasów

Inwestycje w zrównoważony rozwój obszarów leśnych i poprawę rentowności lasów

1. Wsparcie w ramach tego środka dotyczy:

1. Wsparcie w ramach tego środka dotyczy:

a) zalesiania i tworzenia terenu zalesionego;

a) zalesiania i tworzenia terenu zalesionego;

b) zakładania systemów rolnoleśnych;

b) zakładania systemów rolnoleśnych;

c) zapobiegania zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów i klęsk żywiołowych, w tym wysypu szkodników, ognisk choroby, katastrof i zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, oraz odtwarzania lasów;

c) zapobiegania zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów i klęsk żywiołowych, w tym wysypu szkodników, ognisk choroby, katastrof i zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, oraz odtwarzania lasów;

d) Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych, ich wartość dla środowiska oraz ich potencjał w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu;

d) Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych, ich wartość dla środowiska oraz ich potencjał w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu;

e) inwestycji w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych.

e) inwestycji w ulepszone technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie, mobilizację i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych.

2. Ograniczenia własności lasów określone w art. 36-40 nie mają zastosowania do lasów tropikalnych i subtropikalnych oraz terenów zalesionych terytoriów Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 oraz francuskich departamentów zamorskich.

2. Ograniczenia własności lasów określone w art. 23–27 nie mają zastosowania do lasów tropikalnych i subtropikalnych oraz terenów zalesionych terytoriów Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 z dnia 19 lipca 1993 r. wprowadzającego szczególne środki dla mniejszych wysp Morza Egejskiego dotyczące niektórych produktów rolnych, oraz francuskich departamentów zamorskich.

W przypadku gospodarstw powyżej określonego rozmiaru, ustalanego w programie przez państwa członkowskie, wsparcie uzależnione jest od przedłożenia planu urządzenia lasu lub równorzędnego instrumentu zgodnego ze zrównoważoną gospodarką leśną zdefiniowaną przez konferencję ministerialną w sprawie ochrony lasów w Europie z 1993 (zwaną dalej „zrównoważoną gospodarką leśną”).

W przypadku gospodarstw powyżej określonego rozmiaru, ustalanego w programie przez państwa członkowskie, wsparcie uzależnione jest od przedstawienia stosownych informacji na podstawie planu urządzenia lasu lub równorzędnego instrumentu zgodnego ze zrównoważoną gospodarką leśną zdefiniowaną przez konferencję ministerialną w sprawie ochrony lasów w Europie z 1993 (zwaną dalej „zrównoważoną gospodarką leśną”).

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących warunków stwierdzenia wystąpienia klęski żywiołowej bądź wysypu szkodników lub ognisk choroby oraz określenia kwalifikujących się rodzajów działań zapobiegawczych.

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących warunków stwierdzenia wystąpienia klęski żywiołowej bądź wysypu szkodników lub ognisk choroby oraz określenia kwalifikujących się rodzajów działań zapobiegawczych.

Or. en

 

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 23

Artykuł 23

Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego

Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) udziela się prywatnym właścicielom i dzierżawcom gruntów, gminom i ich stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje koszty ustanowienia i roczną premię na hektar w celu pokrycia kosztów utrzymania, w tym wczesnego i późnego oczyszczania, przez okres maksymalnie dziesięciu lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. a) udziela się prywatnym właścicielom i dzierżawcom gruntów, gminom i ich stowarzyszeniom; wsparcie to obejmuje koszty ustanowienia i roczną premię na hektar w celu pokrycia kosztów utrzymania, w tym wczesnego i późnego oczyszczania, przez okres maksymalnie piętnastu lat.

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki są dostosowane do warunków środowiskowych i klimatycznych danego obszaru i spełniają minimalne wymagania w zakresie ochrony środowiska. Nie udziela się wsparcia na sadzenie zagajników o krótkiej rotacji, choinek świątecznych i szybko rosnących drzew z przeznaczeniem na produkcję energii. Na obszarach, gdzie zalesianie jest utrudnione ze względu na surowe warunki glebowe i klimatyczne, wsparcia można udzielać na sadzenie innych wieloletnich gatunków drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki odpowiednie do warunków lokalnych.

2. Kwalifikują się tu zarówno grunty rolnicze, jak i nierolnicze. Sadzone gatunki są dostosowane do warunków środowiskowych i klimatycznych danego obszaru i spełniają minimalne wymagania w zakresie ochrony środowiska. Nie udziela się wsparcia na sadzenie drzew w zagajnikach o krótkiej rotacji, choinek świątecznych i szybko rosnących drzew z przeznaczeniem na produkcję energii. Na obszarach, gdzie zalesianie jest utrudnione ze względu na surowe warunki glebowe i klimatyczne, wsparcia można udzielać na sadzenie innych wieloletnich gatunków drzewiastych, takich jak krzewy i krzaki odpowiednie do warunków lokalnych. Aby uniknąć niekorzystnego wpływu na środowisko lub różnorodność biologiczną, państwa członkowskie mogą określić obszary nienadające się do zalesiania.

3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 90 w odniesieniu do definicji minimalnych wymagań w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w ust. 2.

3. Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 90 określających definicję minimalnych wymagań w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w ust. 2, w której uwzględnia się różnorodność ekosystemów leśnych w całej Unii.

Or. en

 

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 24

Artykuł 24

Zakładanie systemów rolnoleśnych

Zakładanie systemów rolnoleśnych

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) udziela się prywatnym właścicielom i dzierżawcom gruntów, gminom i ich stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty założenia i roczną premię na hektar w celu pokrycia kosztów utrzymania przez okres maksymalnie trzech lat.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. b) udziela się prywatnym właścicielom i dzierżawcom gruntów, gminom i ich stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty założenia i roczną premię na hektar w celu pokrycia kosztów utrzymania przez okres maksymalnie pięciu lat.

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy użytkowania gruntów, w których drzewa uprawia się w połączeniu z rolnictwem ekstensywnym na tym samym gruncie. Państwa członkowskie określają maksymalną liczbę zasadzonych drzew na hektar, uwzględniając lokalne warunki glebowe i klimatyczne, gatunki leśne i konieczność zapewnienia ciągłości rolniczego użytkowania gruntów.

2. „Systemy rolnoleśne” oznaczają systemy użytkowania gruntów, w których drzewa uprawia się w połączeniu z rolnictwem ekstensywnym na tym samym gruncie. Państwa członkowskie określają minimalną i maksymalną liczbę zasadzonych lub utrzymanych drzew na hektar, uwzględniając lokalne warunki glebowe i klimatyczne oraz środowiskowe, gatunki leśne i konieczność zapewnienia ciągłości zrównoważonego rolniczego użytkowania gruntów.

3. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej stawki wsparcia określonej w załączniku I.

3. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej stawki wsparcia określonej w załączniku I.

Or. en

 

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 25

Artykuł 25

Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów

Zapobieganie zniszczeniom lasów wskutek pożarów lasów, klęsk żywiołowych i katastrof oraz odtwarzanie lasów

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) udziela się prywatnym, parapublicznym i publicznym właścicielom lasów, gminom, lasom państwowym i ich stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty:

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. c) udziela się prywatnym, parapublicznym i publicznym właścicielom lasów, gminom, lasom państwowym i ich stowarzyszeniom; obejmuje ono koszty:

a) utworzenia infrastruktury ochronnej. W przypadku pasów przeciwpożarowych wsparcie może obejmować również pomoc na pokrycie kosztów utrzymania. Nie udziela się wsparcia na działalność związaną z rolnictwem na obszarach objętych zobowiązaniami rolnośrodowiskowymi;

a) utworzenia infrastruktury ochronnej. W przypadku pasów przeciwpożarowych wsparcie może obejmować również pomoc na pokrycie kosztów utrzymania. Nie udziela się wsparcia na działalność związaną z rolnictwem na obszarach objętych zobowiązaniami rolnośrodowiskowymi. Możliwe jest udzielenie wsparcia hodowcom, których pasące się zwierzęta zapobiegają pożarom lasów za pomocą wypasu;

b) lokalnych działań zapobiegawczych na małą skalę, przeciwdziałających pożarom lub innym zagrożeniom naturalnym;

b) lokalnych działań zapobiegawczych na małą skalę, przeciwdziałających pożarom lub innym zagrożeniom naturalnym;

c) instalowania i modernizowania urządzeń do monitorowania pożarów lasów, występowania szkodników i chorób oraz sprzętu do komunikacji;

c) instalowania i modernizowania urządzeń do monitorowania pożarów lasów, występowania szkodników i chorób oraz sprzętu do komunikacji; oraz

d) przywracania potencjału leśnego zniszczonego wskutek pożarów lub innych klęsk żywiołowych, w tym szkodników, chorób, katastrof i zdarzeń związanych ze zmianą klimatu.

d) przywracania potencjału leśnego zniszczonego wskutek pożarów lub innych klęsk żywiołowych, w tym szkodników, chorób, katastrof i zdarzeń związanych ze zmianą klimatu.

 

Na obszarach zaklasyfikowanych jako obszary wysokiego ryzyka wstępnym warunkiem do otrzymania wsparcia jest stosowanie infrastruktury zapobiegającej pożarom lasów.

2. W przypadku działań zapobiegawczych związanych ze szkodnikami i chorobami ryzyko wystąpienia danej klęski musi być poparte dowodami naukowymi i uznane przez publiczne organizacje naukowe. W stosownych przypadkach program musi zawierać wykaz gatunków organizmów szkodliwych dla roślin, które to gatunki mogą spowodować klęskę.

2. W przypadku działań zapobiegawczych związanych ze szkodnikami i chorobami ryzyko wystąpienia danej klęski musi być poparte dowodami naukowymi i uznane przez publiczne organizacje naukowe. W stosownych przypadkach program musi zawierać wykaz gatunków organizmów szkodliwych dla roślin, które to gatunki mogą spowodować klęskę.

Kwalifikujące się operacje są spójne z planem ochrony lasów ustanowionym przez państwa członkowskie. W przypadku gospodarstw powyżej określonego rozmiaru, ustalanego w programie przez państwa członkowskie, wsparcie uzależnione jest od przedłożenia planu urządzenia lasu, w którym wyszczególnione są cele w zakresie działań zapobiegawczych.

Kwalifikujące się operacje są spójne z planem ochrony lasów ustanowionym przez państwa członkowskie. W przypadku gospodarstw powyżej określonego rozmiaru, ustalanego w programie przez państwa członkowskie, wsparcie uzależnione jest od przedłożenia planu urządzenia lasu, w którym wyszczególnione są cele w zakresie działań zapobiegawczych.

Do wsparcia związanego z zapobieganiem pożarom lasów kwalifikują się obszary leśne sklasyfikowane zgodnie z planem ochrony lasów ustanowionym przez państwa członkowskie jako obszary wysokiego lub średniego ryzyka występowania pożarów lasów. Do wsparcia związanego z zapobieganiem pożarom lasów kwalifikują się obszary leśne sklasyfikowane zgodnie z planem ochrony lasów ustanowionym przez państwa członkowskie jako obszary wysokiego lub średniego ryzyka występowania pożarów lasów.

Do wsparcia związanego z zapobieganiem pożarom lasów kwalifikują się obszary leśne sklasyfikowane zgodnie z planem ochrony lasów ustanowionym przez państwa członkowskie jako obszary wysokiego lub średniego ryzyka występowania pożarów lasów. Do wsparcia związanego z zapobieganiem pożarom lasów kwalifikują się obszary leśne sklasyfikowane zgodnie z planem ochrony lasów ustanowionym przez państwa członkowskie jako obszary wysokiego lub średniego ryzyka występowania pożarów lasów.

3. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. d) uzależnione jest od formalnego uznania przez właściwe organy publiczne państw członkowskich, że klęska żywiołowa wystąpiła i że klęska ta lub środki przyjęte zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu zwalczenia lub powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników spowodowały zniszczenie co najmniej 30% istotnego potencjału leśnego. Odsetek ten określa się na podstawie średniego potencjału lasu istniejącego w okresie trzech lat bezpośrednio poprzedzających klęskę albo średniego potencjału w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających klęskę, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

3. Wsparcie na mocy ust. 1 lit. d) uzależnione jest od formalnego uznania przez właściwe organy publiczne państw członkowskich, że klęska żywiołowa wystąpiła i że klęska ta lub środki przyjęte zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu zwalczenia lub powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników spowodowały poważne zniszczenie istotnego potencjału leśnego, którego próg określają państwa członkowskie. Rozmiar szkód określa się na podstawie średniego potencjału lasu istniejącego w okresie trzech lat bezpośrednio poprzedzających klęskę albo średniego potencjału w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających klęskę, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

4. W ramach tego środka nie udziela się wsparcia z tytułu straty dochodu wynikającej z klęski żywiołowej.

4. W ramach tego środka nie udziela się wsparcia z tytułu straty dochodu wynikającej z klęski żywiołowej.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty w wyniku połączenia tego środka i innych krajowych lub unijnych instrumentów wsparcia bądź prywatnych systemów ubezpieczeń.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty w wyniku połączenia tego środka i innych krajowych lub unijnych instrumentów wsparcia bądź prywatnych systemów ubezpieczeń.

Or. en

 

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 27

Artykuł 27

Inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych

Inwestycje w ulepszone technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie, mobilizację i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) udziela się prywatnym właścicielom lasów, gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP na rzecz inwestycji zwiększających potencjał leśny lub związanych z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów leśnych w sposób zwiększający ich wartość dodaną. Na terytorium Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 i francuskich departamentów zamorskich wsparcia można również udzielać przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

1. Wsparcia na mocy art. 22 ust. 1 lit. e) udziela się prywatnym właścicielom lasów, gminom i ich stowarzyszeniom oraz MŚP na rzecz inwestycji zwiększających potencjał leśny lub związanych z przetwarzaniem, mobilizacją i wprowadzaniem do obrotu produktów leśnych w sposób zwiększający ich wartość dodaną. Na terytorium Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 i francuskich departamentów zamorskich wsparcia można również udzielać przedsiębiorstwom niebędącym MŚP.

 

Wsparcia udziela się wyłącznie na inwestycje i technologie zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 995/2010 i które nie wywierają negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną lub inne funkcje ekosystemów leśnych.

2. Inwestycje związane z podwyższaniem wartości gospodarczej lasów przeprowadzane są na płaszczyźnie gospodarstw leśnych oraz mogą obejmować inwestycje w maszyny leśne i praktyki oszczędzające gleby i zasoby.

2. Inwestycje związane z podwyższaniem wartości gospodarczej lasów przeprowadzane są na płaszczyźnie gospodarstw leśnych oraz mogą obejmować inwestycje w maszyny leśne i praktyki oszczędzające gleby i zasoby.

3. Inwestycje związane z użyciem drewna jako surowca lub źródła energii są ograniczone do wszystkich prac poprzedzających przetwórstwo przemysłowe.

3. Inwestycje związane z użyciem drewna jako surowca lub źródła energii są ograniczone do wszystkich prac poprzedzających przetwórstwo przemysłowe.

4. Wsparcie ogranicza się do maksymalnych stawek wsparcia określonych w załączniku I.

4. Wsparcie ogranicza się do maksymalnych stawek wsparcia określonych w załączniku I.

Or. en

 

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 28

Artykuł 28

Tworzenie grup producentów

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela się w celu ułatwienia tworzenia grup producentów w sektorze rolnym i leśnym do celów:

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela się w celu ułatwienia tworzenia i rozwoju grup producentów i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym do celów:

a) dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami takich grup;

a) dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami takich grup;

b) wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych;

b) wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacji sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych;

c) ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności; oraz

c) ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności; oraz

d) innych działań, które mogą być przeprowadzane przez grupy producentów, takich jak rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji.

d) innych działań, które mogą być przeprowadzane przez grupy producentów, takich jak rozwijanie umiejętności biznesowych i marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów wprowadzania innowacji.

2. Wsparcia udziela się grupom producentów, które zostały oficjalnie uznane przez właściwy organ państwa członkowskiego na podstawie planu operacyjnego. Wsparcie to ogranicza się do grup producentów wchodzących w zakres definicji MŚP.

2. Wsparcia udziela się grupom producentów, które zostały oficjalnie uznane przez właściwy organ państwa członkowskiego na podstawie planu operacyjnego. Możliwe jest priorytetowe traktowanie grup producentów produktów wysokiej jakości, o których mowa w art. 17, a także mikroprzedsiębiorstw. Wsparcia nie udziela się grupom producentów, którzy nie spełniają kryteriów w ramach definicji MŚP.

Państwa członkowskie sprawdzają, czy cele określone w planie operacyjnym zostały osiągnięte w ciągu pięciu lat od uznania grupy producentów.

Państwa członkowskie sprawdzają, czy cele określone w planie operacyjnym zostały osiągnięte w ciągu pięciu lat od uznania grupy producentów.

3. Wsparcia udziela się w postaci zryczałtowanej pomocy w formie rocznych rat przez okres pierwszych pięciu lat następujących po dacie, w której grupa producentów została uznana na podstawie jej planu operacyjnego. Oblicza się je na podstawie rocznej sprzedanej produkcji grupy. Państwa członkowskie wypłacają ostatnią ratę wyłącznie po potwierdzeniu prawidłowej realizacji planu operacyjnego.

3. Wsparcia udziela się w postaci zryczałtowanej pomocy w formie rocznych rat przez okres pierwszych pięciu lat następujących po dacie, w której grupa producentów została uznana na podstawie jej planu operacyjnego. Oblicza się je na podstawie rocznej sprzedanej produkcji grupy. Państwa członkowskie wypłacają ostatnią ratę wyłącznie po potwierdzeniu prawidłowej realizacji planu operacyjnego.

W pierwszym roku państwa członkowskie mogą wypłacić grupie producentów wsparcie obliczone na podstawie średniej rocznej wartości sprzedanej produkcji członków grupy z okresu trzech lat przed ich przystąpieniem do grupy. W przypadku grup producentów w sektorze leśnym wsparcie oblicza się na podstawie średniej sprzedanej produkcji członków grupy w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uznanie grupy, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

W pierwszym roku państwa członkowskie mogą wypłacić grupie producentów wsparcie obliczone na podstawie średniej rocznej wartości sprzedanej produkcji członków grupy z okresu trzech lat przed ich przystąpieniem do grupy. W przypadku grup producentów w sektorze leśnym wsparcie oblicza się na podstawie średniej sprzedanej produkcji członków grupy w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uznanie grupy, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

4. Wsparcie ogranicza się do wysokości maksymalnych stawek i kwot określonych w załączniku I.

4. Wsparcie ogranicza się do wysokości maksymalnych stawek i kwot określonych w załączniku I.

Or. en

 

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 29

Artykuł 29

Środek rolnośrodowiskowoklimatyczny

Środek rolnośrodowiskowoklimatyczny

1. Państwa członkowskie udostępniają wsparcie w ramach tego środka na obszarze całego swojego terytorium zgodnie ze swoimi krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi potrzebami i priorytetami. Włączenie tego środka do programów rozwoju obszarów wiejskich jest obowiązkowe.

1. Państwa członkowskie udostępniają wsparcie w ramach tego środka na obszarze całego swojego terytorium zgodnie ze swoimi krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi szczególnymi potrzebami i priorytetami. Włączenie tego środka do programów rozwoju obszarów wiejskich jest obowiązkowe.

2. Płatności rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela się rolnikom, grupom rolników lub grupom rolników i innych osób gospodarujących gruntami, którzy dobrowolnie podejmują się przeprowadzenia operacji obejmujących co najmniej jedno zobowiązanie rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące gruntów rolnych. W należycie uzasadnionych przypadkach do osiągnięcia celów środowiskowych płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne mogą być udzielane innym osobom gospodarującym gruntami lub grupom takich osób.

2. Płatności rolnośrodowiskowoklimatycznych udziela się rolnikom i grupom rolników, którzy dobrowolnie podejmują się przeprowadzenia operacji obejmujących co najmniej jedno zobowiązanie rolnośrodowiskowoklimatyczne dotyczące gruntów rolnych lub użytków rolnych bądź podjęli działania inwestycyjne w celu przystosowania się do zmiany klimatu.

3. Płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują jedynie te zobowiązania, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 i inne odpowiednie obowiązki ustanowione na mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia (UE) nr DP/2012, jak również odpowiednie minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne odpowiednie wymogi obowiązkowe ustanowione ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te obowiązkowe wymogi określa się w programie.

3. Płatności rolnośrodowiskowoklimatyczne obejmują jedynie te zobowiązania, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia (UE) nr …/2013 [HR], jak również odpowiednie minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne odpowiednie wymogi obowiązkowe ustanowione ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te obowiązkowe wymogi określa się w programie.

4. Państwa członkowskie dążą do zapewnienia osobom podejmującym się przeprowadzenia operacji w ramach tego środka wiedzy i informacji potrzebnych do wykonania tych operacji, w tym przez doradztwo eksperckie dotyczące określonych zobowiązań lub przez uzależnienie otrzymania wsparcia w ramach tego środka od odpowiedniego szkolenia.

4. Państwa członkowskie dążą do zapewnienia osobom podejmującym się przeprowadzenia operacji w ramach tego środka wiedzy i informacji potrzebnych do wykonania tych operacji, w tym przez doradztwo eksperckie dotyczące określonych zobowiązań lub przez uzależnienie otrzymania wsparcia w ramach tego środka od odpowiedniego szkolenia.

5. Zobowiązania w ramach tego środka podejmowane są na okres od pięciu do siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne do osiągnięcia lub utrzymania oczekiwanych korzyści dla środowiska, państwa członkowskie mogą wyznaczyć w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich dłuższy okres w odniesieniu do określonych rodzajów zobowiązań, w tym przez przedłużenie czasu na ich realizację o rok po zakończeniu okresu początkowego.

5. Zobowiązania w ramach tego środka podejmowane są na okres od pięciu do siedmiu lat. Jeśli jednak jest to konieczne do osiągnięcia lub utrzymania oczekiwanych korzyści dla środowiska, państwa członkowskie mogą wyznaczyć w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich dłuższy lub krótszy okres w odniesieniu do określonych rodzajów zobowiązań, w tym przez przedłużenie czasu na ich realizację o rok po zakończeniu okresu początkowego.

6. Płatności udzielane są corocznie i rekompensują beneficjentom całość lub część dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w wyniku podjętych zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, płatności te mogą również obejmować koszty transakcyjne do wartości maksymalnie 20% premii wypłaconej z tytułu zobowiązań rolnośrodowiskowoklimatycznych. W przypadku gdy zobowiązania podejmowane są przez grupę rolników, maksymalny poziom wynosi 30%.

6. Płatności przyznawane są corocznie i rekompensują beneficjentom całość lub część dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w wyniku podjętych zobowiązań. Płatności takie powinny być także dokonywane w tych przypadkach, w których zachowane są istniejące praktyki korzystne dla środowiska. Jeśli jest to konieczne, płatności te mogą również obejmować koszty transakcyjne oraz element zachęt do wartości maksymalnie 20% premii wypłaconej z tytułu zobowiązań rolnośrodowiskowoklimatycznych. W przypadku gdy zobowiązania są podejmowane zbiorowo, maksymalny poziom wynosi 30%.

 

Koszty dodatkowe i utracone dochody są określane w odniesieniu do praktyk uznanych za mniej przyjazne dla środowiska. Są to praktyki, których władze publiczne mogłyby się spodziewać na całym danym terytorium w przypadku braku płatności.

 

Wsparciem z EFRROW mogą zostać objęte środki, o których mowa w rozdziale 2 tytułu III rozporządzenia (UE) nr …/2013 [DP].

7. Jeśli jest to konieczne do zapewnienia efektywnego stosowania tego środka, państwa członkowskie mogą zastosować procedurę, o której mowa w art. 49 ust. 3, w celu dokonania wyboru beneficjentów.

7. Jeśli jest to konieczne do zapewnienia efektywnego stosowania tego środka, państwa członkowskie mogą zastosować procedurę, o której mowa w art. 49 ust. 3, w celu dokonania wyboru beneficjentów.

8. Wsparcie ogranicza się do wysokości maksymalnych kwot określonych w załączniku I.

8. Wsparcie ogranicza się do wysokości maksymalnych kwot określonych w załączniku I.

W ramach tego środka nie można udzielać wsparcia na zobowiązania objęte środkiem dotyczącym rolnictwa ekologicznego.

W ramach tego środka nie można udzielać wsparcia na zobowiązania objęte środkiem dotyczącym rolnictwa ekologicznego.

9. Wsparcie może zostać udzielone na zachowanie zasobów genetycznych w rolnictwie w przypadku operacji nieobjętych przepisami ust. 1-8.

9. Wsparcie może zostać udzielone na zachowanie zasobów genetycznych w rolnictwie i ich zrównoważone wykorzystanie w przypadku operacji nieobjętych przepisami ust. 1-8.

10. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących rocznego przedłużenia zobowiązań po początkowym okresie operacji, warunków mających zastosowanie do zobowiązań dotyczących ekstensyfikacji chowu zwierząt gospodarskich lub zróżnicowanego gospodarowania chowem zwierząt gospodarskich, ograniczenia użycia nawozów, środków ochrony roślin lub innych środków, hodowli lokalnych ras zwierząt gospodarskich, których hodowla jest zagrożona, lub zachowania genetycznych zasobów roślinnych. W aktach delegowanych określa się także operacje kwalifikujące się na mocy ust. 9.

10. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90, dotyczących rocznego przedłużenia zobowiązań po początkowym okresie operacji, warunków mających zastosowanie do zobowiązań dotyczących ekstensyfikacji chowu zwierząt gospodarskich lub zróżnicowanego gospodarowania chowem zwierząt gospodarskich, ukierunkowania użycia nawozów, środków ochrony roślin lub innych środków na rzecz rolnictwa ekologicznego, hodowli lokalnych ras zwierząt gospodarskich, których hodowla jest zagrożona, lub zachowania genetycznych zasobów roślinnych. W aktach delegowanych określa się także operacje kwalifikujące się na mocy ust. 9.

Or. en

 

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 30

Artykuł 30

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela się na hektar użytków rolnych rolnikom lub grupom rolników, którzy dobrowolnie podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007.

1. Wsparcia w ramach tego środka udziela się na hektar użytków rolnych rolnikom lub grupom rolników, którzy dobrowolnie podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

2. Wsparcia udziela się wyłącznie w odniesieniu do zobowiązań, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012, odpowiednie minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi ustanowione ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te wymogi określa się w programie.

Wsparcia udziela się wyłącznie w odniesieniu do zobowiązań, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia (UE) nr …/2013 [HR], odpowiednie minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi ustanowione ustawodawstwem krajowym. Wszystkie te wymogi określa się w programie.

3. Zobowiązania w ramach tego środka podejmowane są na okres od pięciu do siedmiu lat. W przypadku gdy wsparcie udzielane jest na utrzymanie rolnictwa ekologicznego, państwa członkowskie mogą przewidzieć w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich przedłużenie realizacji środka o rok po zakończeniu okresu początkowego.

3. Zobowiązania w ramach tego środka podejmowane są na okres od pięciu do siedmiu lat. W celu propagowania wykorzystania tego środka również po 2015 r. państwa członkowskie mogą ustanowić mechanizm wsparcia dla rolników za pomocą środka będącego kontynuacją działań po roku 2020. W przypadku gdy wsparcie udzielane jest na utrzymanie rolnictwa ekologicznego, państwa członkowskie mogą przewidzieć w swoich programach rozwoju obszarów wiejskich przedłużenie realizacji środka o rok po zakończeniu okresu początkowego.

4. Płatności udzielane są corocznie i rekompensują beneficjentom całość lub część dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w wyniku podjętych zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, płatności te mogą również obejmować koszty transakcyjne do wartości maksymalnie 20% premii wypłaconej z tytułu zobowiązań. W przypadku gdy zobowiązania podejmowane są przez grupę rolników, maksymalny poziom wynosi 30%.

4. Płatności udzielane są corocznie i rekompensują beneficjentom całość lub część dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w wyniku podjętych zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, płatności te mogą również obejmować koszty transakcyjne do wartości maksymalnie 20% premii wypłaconej z tytułu zobowiązań. W przypadku gdy zobowiązania podejmowane są przez grupę rolników lub grupę innych osób gospodarujących gruntami, maksymalny poziom wynosi 30%.

5. Wsparcie ogranicza się do wysokości maksymalnych kwot określonych w załączniku I.

5. Wsparcie ogranicza się do wysokości maksymalnych kwot określonych w załączniku I.

 

5a. W swoich programach rozwoju obszarów wiejskich państwa członkowskie określają sposób połączenia tego środka z innymi środkami, w szczególności ze środkami określonymi w art. 17, 18, 28, 29, 31 i 36, aby upowszechniać rolnictwo ekologiczne oraz realizować cele w zakresie środowiska naturalnego i rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.

Or. en

 

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 31

Artykuł 31

Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z ramową dyrektywą wodną

Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z ramową dyrektywą wodną

1. Wsparcie w ramach tego środka udzielane jest rocznie na hektar użytków rolnych lub na hektar lasu w celu rekompensowania beneficjentom poniesionych kosztów i dochodów utraconych w wyniku niedogodności na danych obszarach związanych z wdrażaniem dyrektyw 92/43/EWG, 2009/147/WE i 2000/60/WE.

1. Wsparcie w ramach tego środka udzielane jest rocznie na hektar użytków rolnych lub na hektar lasu w celu rekompensowania beneficjentom poniesionych kosztów i dochodów utraconych w wyniku niedogodności na danych obszarach związanych z wdrażaniem dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa2 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej3.

 

W przypadku wymogów o stałym charakterze płatność może przybrać formę płatności ryczałtowej na hektar użytków rolnych lub hektar lasu w celu zapewnienia pełnej rekompensaty. W takim przypadku wymagania są zapisywane jako służebność w zakresie przyszłego korzystania z gruntu, która musi zostać odnotowana w krajowym rejestrze gruntów. W należycie uzasadnionych przypadkach wsparcie może być przyznawane na podstawie innych kosztów niż hektar kosztów jednostkowych, np. na podstawie liczby kilometrów cieku wodnego.

 

Wsparcie może również obejmować materialne lub niematerialne inwestycje nieprodukcyjne niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogami związanymi z dyrektywami 2009/147/WE, 92/43/EWG i 2000/60/WE.

2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz odpowiednio prywatnym właścicielom lasów i stowarzyszeniom właścicieli lasów. W należycie uzasadnionych przypadkach wsparcie może także być udzielane innym osobom gospodarującym gruntami.

2. Wsparcia udziela się rolnikom oraz odpowiednio prywatnym właścicielom lasów i stowarzyszeniom właścicieli lasów. W należycie uzasadnionych przypadkach wsparcie może także być udzielane innym osobom gospodarującym gruntami.

3. Wsparcia dla rolników powiązanego z dyrektywami 92/43/EWG i 2009/147/WE udziela się wyłącznie w związku z niedogodnościami wynikającymi z wymogów wykraczających poza zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska określone w art. 94 oraz w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr HR/2012.

3. Wsparcia dla rolników powiązanego z dyrektywami 92/43/EWG i 2009/147/WE udziela się wyłącznie w związku z niedogodnościami wynikającymi z wymogów wykraczających poza zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska określone w art. 94 oraz w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) nr …/2013 [HR].

4. Wsparcia dla rolników powiązanego z dyrektywą 2000/60/WE udziela się wyłącznie w odniesieniu do szczególnych wymogów, które:

4. Wsparcia dla rolników powiązanego z dyrektywą 2000/60/WE udziela się wyłącznie w odniesieniu do szczególnych wymogów, które:

a) zostały wprowadzone dyrektywą 2000/60/WE, są zgodne z programami środków przewidzianych w planach gospodarowania wodami w dorzeczu sporządzonych z zamiarem osiągnięcia celów środowiskowych wymienionej dyrektywy oraz wykraczają poza środki wymagane do wdrożenia pozostałego prawodawstwa Unii dotyczącego ochrony wód;

a) zostały wprowadzone dyrektywą 2000/60/WE, są zgodne z programami środków przewidzianych w planach gospodarowania wodami w dorzeczu sporządzonych z zamiarem osiągnięcia celów środowiskowych wymienionej dyrektywy oraz wykraczają poza środki wymagane do wdrożenia pozostałego prawodawstwa Unii dotyczącego ochrony wód;

b) wykraczają poza podstawowe wymogi w zakresie zarządzania i zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska określone w rozdziale I tytułu VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 oraz obowiązki ustanowione na mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia (UE) nr DP/2012;

b) wykraczają poza podstawowe wymogi w zakresie zarządzania i zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska określone w rozdziale I tytułu VI rozporządzenia (UE) nr .../2013 [HR] oraz obowiązki ustanowione na mocy rozdziału 2 tytułu III rozporządzenia (UE) nr …/2013 [PD];

c) wykraczają poza poziom ochrony przewidziany w prawodawstwie Unii obowiązującym w chwili przyjęcia dyrektywy 2000/60/WE, zgodnie z art. 4 ust. 9 wymienionej dyrektywy; oraz

c) wykraczają poza poziom ochrony przewidziany w prawodawstwie Unii obowiązującym w chwili przyjęcia dyrektywy 2000/60/WE, zgodnie z art. 4 ust. 9 wymienionej dyrektywy; oraz

d) narzucają zasadnicze zmiany dotyczące rodzaju użytkowania gruntów lub zasadnicze ograniczenia odnoszące się do praktyki rolnej, które powodują znaczne straty dochodu.

d) narzucają zasadnicze zmiany dotyczące rodzaju użytkowania gruntów lub zasadnicze ograniczenia odnoszące się do praktyki rolnej, które powodują znaczne straty dochodu.

5. Wymogi, o których mowa w ust. 3 i 4, określa się w programie.

5. Wymogi, o których mowa w ust. 3 i 4, określa się w programie.

6. Do płatności kwalifikują się następujące obszary:

6. Do płatności kwalifikują się następujące obszary:

a) obszary rolne i leśne sieci Natura 2000 wyznaczane zgodnie z dyrektywami 92/43/WE i 2009/147/EWG;

a) obszary rolne i leśne sieci Natura 2000 wyznaczane zgodnie z dyrektywami 92/43/WE i 2009/147/EWG;

b) inne wyznaczone obszary ochrony środowiska, na których obowiązują środowiskowe ograniczenia działalności rolnej lub leśniczej, służące realizacji przepisów art. 10 dyrektywy 92/43/EWG. Obszary te w każdym programie rozwoju obszarów wiejskich nie przekraczają 5% powierzchni wyznaczonych obszarów Natura 2000 objętych jego zasięgiem terytorialnym;

b) inne wyznaczone obszary ochrony środowiska, na których obowiązują środowiskowe ograniczenia działalności rolnej lub leśniczej, służące zwiększeniu populacji gatunków określonych w załączniku IV do dyrektywy 92/43/EWG, realizacji przepisów art. 10 dyrektywy 92/43/EWG i sprzyjające wszystkim gatunkom ptactwa zgodnie z art. 1 dyrektywy 2009/147/WE. Obszary te w każdym programie rozwoju obszarów wiejskich nie przekraczają 7% powierzchni wyznaczonych obszarów Natura 2000 objętych jego zasięgiem terytorialnym;

c) obszary rolne włączone do planów gospodarowania wodami w dorzeczach zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE.

c) obszary rolne i leśne włączone do planów gospodarowania wodami w dorzeczach zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE.

7. Wsparcie ogranicza się do wysokości maksymalnych kwot określonych w załączniku I.

7. Wsparcie ogranicza się do wysokości maksymalnych kwot określonych w załączniku I.

 

Państwa członkowskie mogą ująć w swoich planach finansowych odrębne budżety na płatności w ramach obszarów rolnych sieci Natura 2000, obszarów leśnych sieci Natura 2000 i płatności z tytułu ramowej dyrektywy wodnej.

 

–––––––––––––––

 

1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

 

2 Dz.U. L 20 z 26.1.10, s. 7.

 

3 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.

Or. en

 

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 32

Artykuł 32

Płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

Płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

1. Płatności dla rolników na obszarach górskich i innych obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami udzielane są rocznie na hektar użytków rolnych w celu zrekompensowania rolnikom dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w wyniku ograniczeń dla produkcji rolnej na danym obszarze.

1. Płatności dla rolników na obszarach górskich i innych obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami udzielane są rocznie na hektar użytków rolnych w celu zrekompensowania rolnikom dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w wyniku ograniczeń dla produkcji rolnej na danym obszarze.

Dodatkowe koszty i utracone dochody oblicza się przez porównanie z obszarami, które nie charakteryzują się ograniczeniami naturalnymi ani innymi szczególnymi ograniczeniami, biorąc pod uwagę płatności zgodnie z rozdziałem 3 tytułu III rozporządzenia (UE) nr DP/2012.

Dodatkowe koszty i utracone dochody oblicza się przez porównanie z obszarami, które nie charakteryzują się ograniczeniami naturalnymi ani innymi szczególnymi ograniczeniami. Państwa członkowskie dopilnowują, aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty w wyniku połączenia tego środka z innymi krajowymi lub unijnymi instrumentami wsparcia.

 

Przy obliczaniu dodatkowych kosztów i utraconych dochodów państwa członkowskie mogą, w należycie uzasadnionych przypadkach, wprowadzić rozróżnienie, aby uwzględnić:

 

- specyfikę i cele rozwoju poszczególnych regionów;

 

- skalę trwałych utrudnień naturalnych zakłócających prowadzenie działalności rolniczej;

 

- rodzaj produkcji oraz ewentualnie strukturę ekonomiczną gospodarstwa.

2. Płatności udziela się rolnikom, którzy zobowiązują się do kontynuowania działalności rolniczej na obszarach wyznaczonych zgodnie z art. 33.

2. Płatności udziela się rolnikom, którzy zobowiązują się do kontynuowania działalności rolniczej na obszarach wyznaczonych zgodnie z art. 33.

3. Płatności ustala się między wysokościami kwot minimalnych i maksymalnych określonymi w załączniku I.

3. Płatności ustala się między wysokościami kwot minimalnych i maksymalnych określonymi w załączniku I.

 

W należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą przyznać indywidualne płatności wykraczające poza kwotę maksymalną określoną w załączniku I, pod warunkiem że średnia kwota maksymalna jest przestrzegana na poziomie programowania.

4. Państwa członkowskie ustanowią zasadę stopniowego zmniejszania płatności dla gospodarstw o powierzchni gruntów powyżej określonego progu, który zostanie określony w programie.

4. Państwa członkowskie ustanowią zasadę stopniowego zmniejszania płatności dla gospodarstw o powierzchni gruntów powyżej określonego progu, który zostanie określony w programie.

5. W latach 2014-2017 państwa członkowskie mogą udzielać płatności w ramach omawianego środka rolnikom na obszarach, które w okresie programowania 2007-2013 kwalifikowały się na mocy art. 36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, ale wskutek nowego wytyczenia obszarów, o którym mowa w art. 33 ust. 3, nie kwalifikują się już do wsparcia. Płatności te zmniejszają się stopniowo, poczynając od 2014 r., w którym przyznaje się 80% płatności otrzymanej w 2013 r., a kończąc na 20% płatności w 2017 r.

5. Państwa członkowskie mogą przez okres 4 lat udzielać płatności w ramach omawianego środka rolnikom na obszarach, które w okresie programowania 2007–2013 kwalifikowały się na mocy art. 36 lit. a) pkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1698/2005, ale wskutek nowego wytyczenia obszarów, o którym mowa w art. 33 ust. 3, nie kwalifikują się już do wsparcia. Płatności te zmniejszają się stopniowo, poczynając od pierwszego roku, w którym przyznaje się 80% płatności otrzymanej w okresie programowania 2007–2013, a kończąc na 20% płatności w czwartym roku.

6. W państwach członkowskich, które do dnia 1 stycznia 2014 r. nie skończyły wytyczenia obszarów, o którym mowa w art. 33 ust. 3, do rolników otrzymujących płatności na obszarach, które kwalifikowały się do tych płatności w okresie 2007-2013, zastosowanie ma ust. 5. Po ukończeniu wytyczenia obszarów rolnicy na obszarach, które wciąż się kwalifikują do wsparcia, otrzymują pełne płatności w ramach tego środka. Rolnicy na obszarach, które już się nie kwalifikują, otrzymują nadal płatności zgodnie z ust. 5.

 

Or. en

 

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 33

Artykuł 33

Wytyczenie obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami

Wytyczenie obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami

1. Państwa członkowskie na podstawie ust. 2, 3 i 4 wyznaczają obszary kwalifikujące się do płatności określonych w art. 32 w ramach następujących kategorii:

1. Państwa członkowskie na podstawie ust. 2, 3 i 4 wyznaczają obszary kwalifikujące się do płatności określonych w art. 32 w ramach następujących kategorii:

a) obszary górskie;

a) obszary górskie;

b) obszary inne niż obszary górskie, charakteryzujące się znacznymi ograniczeniami naturalnymi; oraz

b) obszary inne niż obszary górskie, charakteryzujące się znacznymi ograniczeniami naturalnymi; oraz

c) inne obszary charakteryzujące się szczególnymi ograniczeniami.

c) inne obszary charakteryzujące się szczególnymi ograniczeniami.

2. Obszary górskie kwalifikujące się do płatności na mocy art. 32 charakteryzują się znacznymi ograniczeniami możliwości użytkowania gruntów i znacznym wzrostem kosztów produkcji w związku z:

2. Obszary górskie kwalifikujące się do płatności na mocy art. 32 charakteryzują się znacznymi ograniczeniami możliwości użytkowania gruntów i znacznym wzrostem kosztów produkcji w związku z:

a) występowaniem, ze względu na wysokość, bardzo trudnych warunków klimatycznych, w wyniku których ulega znacznemu skróceniu sezon wegetacyjny;

a) występowaniem, ze względu na wysokość, bardzo trudnych warunków klimatycznych, w wyniku których ulega znacznemu skróceniu sezon wegetacyjny;

b) na niższych wysokościach – występowaniem na większej części danego obszaru zboczy zbyt stromych do użycia sprzętu mechanicznego lub wymagających użycia bardzo drogiego sprzętu specjalistycznego, lub połączeniem tych dwóch czynników, w przypadku gdy ograniczenie wynikające z każdego z czynników z osobna jest mniej dotkliwe, ale połączenie ich obu powoduje równorzędne ograniczenie.

b) na niższych wysokościach – występowaniem na większej części danego obszaru zboczy zbyt stromych do użycia sprzętu mechanicznego lub wymagających użycia bardzo drogiego sprzętu specjalistycznego, lub połączeniem tych dwóch czynników, w przypadku gdy ograniczenie wynikające z każdego z czynników z osobna jest mniej dotkliwe, ale połączenie ich obu powoduje równorzędne ograniczenie.

Obszary położone na północ od 62. równoleżnika oraz niektóre obszary przyległe uznaje się za obszary górskie.

Obszary położone na północ od 62. równoleżnika oraz niektóre obszary przyległe uznaje się za obszary górskie.

3. W celu kwalifikowania się do płatności na mocy art. 32 obszary inne niż obszary górskie uznaje się za charakteryzujące się znacznymi ograniczeniami naturalnymi, jeśli co najmniej 66 % użytków rolnych spełnia co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w załączniku II na poziomie podanej wartości progowej. Przestrzeganie tego warunku zapewniane jest na odpowiednim poziomie lokalnych jednostek administracyjnych (poziom „LAU 2”).

3. Państwa członkowskie wskazują jako kwalifikujące się do uzyskania płatności na podstawie art. 32 obszary, inne niż obszary górskie, charakteryzujące się znacznymi ograniczeniami naturalnymi. Obszary te charakteryzują znaczne ograniczenia naturalne, zwłaszcza niska wydajność gleby lub trudne warunki klimatyczne, oraz fakt, że utrzymanie ekstensywnej działalności rolniczej ma duże znaczenie dla gospodarowania gruntami.

Przy wytyczaniu obszarów, których dotyczy niniejszy ustęp, państwa członkowskie przeprowadzają procedurę zawężania wyboru, w oparciu o obiektywne kryteria, w celu wykluczenia obszarów, na których znaczne ograniczenia naturalne wspomniane w akapicie pierwszym zostały udokumentowane, ale przezwyciężono je dzięki inwestycjom lub działalności gospodarczej.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy dotyczący obowiązkowych kryteriów biofizycznych i odpowiednich wartości progowych, które należy stosować przy wytyczaniu obszarów w przyszłości, a także odpowiednich zasad dostosowawczych i rozwiązań przejściowych.

4. Obszary inne niż te, o których mowa w ust. 2 i 3, kwalifikują się do płatności na mocy art. 32, jeśli charakteryzują się szczególnymi ograniczeniami oraz jeśli gospodarowanie gruntami powinno być na nich kontynuowane w celu zachowania lub poprawy środowiska naturalnego, utrzymania terenów wiejskich i zachowania potencjału turystycznego obszaru lub w celu ochrony linii brzegowej.

4. Obszary inne niż te, o których mowa w ust. 2 i 3, kwalifikują się do płatności na mocy art. 32, jeśli charakteryzują się szczególnymi ograniczeniami, w tym bardzo niską gęstością zaludnienia, oraz jeśli gospodarowanie gruntami powinno być na nich kontynuowane w celu zachowania lub poprawy środowiska naturalnego, utrzymania terenów wiejskich i zachowania potencjału turystycznego obszaru lub w celu ochrony linii brzegowej.

Obszary charakteryzujące się szczególnymi ograniczeniami obejmują obszary rolne, które są jednolite z punktu widzenia naturalnych warunków ochrony, a ich całkowita powierzchnia nie przekracza 10% powierzchni danego państwa członkowskiego.

Obszary charakteryzujące się szczególnymi ograniczeniami obejmują obszary rolne, które są jednolite z punktu widzenia naturalnych warunków ochrony, a ich całkowita powierzchnia nie przekracza 10% powierzchni danego państwa członkowskiego.

5. Państwa członkowskie załączają do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich:

5. Państwa członkowskie załączają do swoich programów rozwoju obszarów wiejskich obowiązujące lub zmienione wytyczenie obszarów zgodnie z ust. 2, 3 i 4.

a) obowiązujące lub zmienione wytyczenie obszarów zgodnie z ust. 2 i ust. 4;

 

b) nowe wytyczenie obszarów, o których mowa w ust. 3.

 

Or. en

 

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt obejmują jedynie te zobowiązania, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia (UE) nr HR/2012 oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi ustanowione ustawodawstwem krajowym. Te odpowiednie wymogi są określone w programie.

2. Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt obejmują jedynie te zobowiązania, które wykraczają poza odpowiednie obowiązkowe normy ustanowione zgodnie z rozdziałem I tytułu VI rozporządzenia (UE) nr …/2013 [HR] oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi ustanowione ustawodawstwem Unii. Te odpowiednie wymogi są określone w programie.

Przedmiotowe zobowiązania podejmowane są na okres jednego roku z możliwością przedłużenia.

Przedmiotowe zobowiązania podejmowane są na okres od jednego roku do siedmiu lat z możliwością przedłużenia.

Or. en

 

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wsparcia w ramach tego środka udziela się na hektar lasu posiadaczom lasów, gminom i ich stowarzyszeniom dobrowolnie podejmującym się przeprowadzenia operacji obejmujących co najmniej jedno zobowiązanie leśnośrodowiskowe. Podmioty zarządzające lasami państwowymi również mogą korzystać ze wsparcia, o ile są niezależne od budżetu państwa.

Wsparcia w ramach tego środka udziela się na hektar lasu wyłącznie posiadaczom lasów, gminom i ich stowarzyszeniom dobrowolnie podejmującym się przeprowadzenia operacji obejmujących co najmniej jedno zobowiązanie leśnośrodowiskowe. Podmioty zarządzające lasami państwowymi również mogą korzystać ze wsparcia, o ile są niezależne od budżetu państwa.

Or. en

 

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gospodarstw leśnych powyżej określonego progu, ustalanego przez państwa członkowskie w programach rozwoju obszarów wiejskich, wsparcie na mocy ust. 1 uzależnione jest od przedłożenia planu urządzenia lasu lub równorzędnego instrumentu zgodnego ze zrównoważoną gospodarką leśną.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

O postępową gospodarkę leśną dbają już w wystarczającym stopniu krajowe przepisy dotyczące leśnictwa, niezależnie od wielkości gospodarstw leśnych. Obowiązek przedstawienia przez posiadaczy lasów planu zagospodarowania prowadziłby jedynie do zwiększenia biurokracji.

 

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Płatności rekompensują beneficjentom całość lub część dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w wyniku podjętych zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, płatności te mogą również obejmować koszty transakcyjne do wartości maksymalnie 20% premii wypłaconej z tytułu zobowiązań leśnośrodowiskowych. Wsparcie ogranicza się do wysokości maksymalnej kwoty określonej w załączniku I.

3. Płatności rekompensują beneficjentom całość lub część dodatkowych kosztów i dochodów utraconych w wyniku podjętych zobowiązań. Jeśli jest to konieczne, płatności te mogą również obejmować koszty transakcyjne do wartości maksymalnie 20% premii wypłaconej z tytułu zobowiązań leśnośrodowiskowych. Wsparcie ogranicza się do wysokości maksymalnej kwoty określonej w załączniku I. W jasno uzasadnionych przypadkach wsparcie przyznaje się porozumieniom w sprawie rezygnacji z korzystania z drzew i zasobów leśnych, również w formie płatności jednorazowej lub kwoty ryczałtowej na każdy projekt, biorąc za podstawę obliczeń dodatkowe koszty i utracone dochody.

Or. en

Uzasadnienie

W ekosystemach leśnych często lepsze skutki przynosi finansowanie za pośrednictwem kilku projektów niż w oparciu o wielkość gospodarstwa. Jednolita płatność ryczałtowa w wysokości 200 EUR za hektar nie wydaje się odpowiednia, by pokryć rzeczywiste koszty ze względu na długi okres wegetacyjny lasów.

 

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 36

Artykuł 36

Współpraca

Współpraca

1. Wsparcie w ramach tego środka ma na celu wspieranie form współpracy z udziałem co najmniej dwóch podmiotów, a w szczególności:

1. Wsparcie w ramach tego środka ma na celu wspieranie form współpracy z udziałem co najmniej dwóch podmiotów, a w szczególności:

a) metod współpracy między różnymi podmiotami w rolnictwie i łańcuchu żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa i wśród innych podmiotów, które przyczyniają się do osiągania celów i priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym organizacji międzybranżowych;

a) metod współpracy między różnymi podmiotami w rolnictwie i łańcuchu żywnościowym Unii, w sektorze leśnictwa i wśród innych podmiotów, które przyczyniają się do osiągania celów i priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich, w tym grup producentów, spółdzielni i organizacji międzybranżowych;

b) tworzenia klastrów i sieci;

b) tworzenia klastrów i sieci oraz jednostek koordynujących;

c) ustanawiania i funkcjonowania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, o których mowa w art. 62.

c) ustanawiania i funkcjonowania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, o których mowa w art. 62.

 

ca) innowacji i współpracy bliźniaczej między sieciami w Unii i w państwach trzecich.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, dotyczy przede wszystkim:

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, dotyczy przede wszystkim:

a) projektów pilotażowych;

a) projektów pilotażowych, demonstracyjnych i sztandarowych;

b) rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym;

b) rozwoju nowych produktów, praktyk, procesów i technologii w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, w tym służących zmniejszeniu ilości odpadów;

c) współpracy między małymi podmiotami przy organizowaniu wspólnych procedur pracy, wspólnym korzystaniu z pomieszczeń i zasobów;

c) współpracy między małymi podmiotami przy organizowaniu wspólnych procedur pracy, wspólnym korzystaniu z pomieszczeń i zasobów;

d) horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz utworzenia platform logistycznych w celu promowania krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych;

d) horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz utworzenia platform logistycznych w celu promowania krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych i regionalnych;

e) działań promocyjnych w kontekście lokalnym, związanych z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych;

e) działań promocyjnych w kontekście lokalnym, związanych z rozwojem krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych i regionalnych oraz produktów objętych systemami jakości;

f) wspólnych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub przystosowania się do niej;

f) wspólnych działań podejmowanych w celu przeciwdziałania zmianie klimatu lub przystosowania się do niej;

g) wspólnego podejścia do projektów środowiskowych i ciągłych praktyk w zakresie ochrony środowiska;

g) skoordynowanego podejścia do projektów środowiskowych i stosowanych obecnie praktyk w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczących efektywnej gospodarki wodnej, korzystania z energii ze źródeł odnawialnych oraz ochrony krajobrazu rolnego;

h) horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz zrównoważonej produkcji biomasy do stosowania w produkcji żywności i energii oraz w procesach przemysłowych;

h) horyzontalnej i wertykalnej współpracy między podmiotami łańcucha dostaw na rzecz zrównoważonej produkcji biomasy do stosowania w produkcji żywności i energii oraz w procesach przemysłowych;

i) realizowania, w szczególności przez partnerstwa publiczno-prywatne inne niż te określone w art. 28 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], lokalnych strategii rozwoju dotyczących co najmniej jednego z priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;

i) realizowania, w szczególności przez partnerstwa publiczno-prywatne inne niż te określone w art. 28 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr …/2013 [CSF], lokalnych strategii rozwoju dotyczących co najmniej jednego z priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich;

j) opracowania planu urządzenia lasu lub równorzędnych instrumentów.

j) opracowania planu urządzenia lasu lub równorzędnych instrumentów.

 

ja) rozwoju, w tym wprowadzenia do obrotu, usług turystycznych związanych z turystyką wiejską;

 

jb) rozwoju projektów związanych z „rolnictwem społecznym”.

 

2a. Przy udzielaniu wsparcia można priorytetowo potraktować współpracę między jednostkami obejmującymi głównych producentów.

3. Wsparcia na mocy ust. 1 lit. b) udziela się wyłącznie nowo powstałym klastrom i sieciom, a także tym, które podejmują działalność nową dla nich.

 

Wsparcia na rzecz operacji na mocy ust. 2 lit. b) można udzielać również podmiotom indywidualnym, jeżeli taka możliwość określona jest w programie rozwoju obszarów wiejskich.

3. Wsparcia na rzecz operacji na mocy ust. 2 lit. b) można udzielać również podmiotom indywidualnym, jeżeli taka możliwość określona jest w programie rozwoju obszarów wiejskich.

4. Wyniki projektów pilotażowych i operacji przeprowadzanych przez podmioty indywidualne na mocy ust. 2 lit. b) są upowszechniane.

4. Wyniki projektów pilotażowych i operacji przeprowadzanych przez podmioty indywidualne na mocy ust. 2 lit. b) są upowszechniane.

5. Do wsparcia w ramach tego środka kwalifikują się następujące koszty związane z formami współpracy, o których mowa w ust. 1:

5. Do wsparcia w ramach tego środka kwalifikują się następujące koszty związane z formami współpracy, o których mowa w ust. 1:

a) koszty badania danego obszaru, analizy wykonalności oraz koszty opracowania planu operacyjnego, planu urządzenia lasu lub równorzędnego instrumentu, lub lokalnej strategii rozwoju innej niż ta, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012];

a) koszty badania danego obszaru, analizy wykonalności oraz koszty opracowania planu operacyjnego, planu urządzenia lasu lub równorzędnego instrumentu, lub lokalnej strategii rozwoju innej niż ta, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [CSF];

b) koszty aktywizacji danego obszaru w celu osiągnięcia wykonalności zbiorowego projektu terytorialnego. W przypadku klastrów aktywizacja może dotyczyć organizacji szkoleń, tworzenia sieci kontaktów między członkami i rekrutacji nowych członków;

b) koszty aktywizacji danego obszaru w celu osiągnięcia wykonalności zbiorowego projektu terytorialnego. W przypadku klastrów aktywizacja może dotyczyć organizacji szkoleń, tworzenia sieci kontaktów między członkami i rekrutacji nowych członków;

c) koszty bieżące współpracy;

c) koszty bieżące współpracy;

d) bezpośrednie koszty określonych projektów związane z realizacją planu operacyjnego, lokalnej strategii rozwoju innej niż ta, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], lub działania ukierunkowanego na innowacyjność;

d) bezpośrednie koszty określonych projektów związane z realizacją planu operacyjnego, lokalnej strategii rozwoju innej niż ta, o której mowa w art. 29 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [CSF], lub działania ukierunkowanego na innowacyjność;

e) koszty działań promocyjnych.

e) koszty działań promocyjnych.

6. W przypadku realizacji planu operacyjnego, planu urządzenia lasu lub równorzędnego instrumentu, lub strategii rozwoju państwa członkowskie mogą udzielić pomocy w postaci łącznej kwoty pokrywającej koszty współpracy i koszty realizowanych projektów lub mogą pokryć wyłącznie koszty współpracy i wykorzystać do zrealizowania projektu zasoby z innych środków lub innych funduszy unijnych.

6. W przypadku realizacji planu operacyjnego, planu urządzenia lasu lub równorzędnego instrumentu, lub strategii rozwoju państwa członkowskie mogą udzielić pomocy w postaci łącznej kwoty pokrywającej koszty współpracy i koszty realizowanych projektów lub mogą pokryć wyłącznie koszty współpracy i wykorzystać do zrealizowania projektu zasoby z innych środków lub innych funduszy unijnych.

7. Współpraca między podmiotami znajdującymi się w różnych regionach lub państwach członkowskich również kwalifikuje się do wsparcia.

7. Współpraca między podmiotami znajdującymi się w różnych regionach lub państwach członkowskich również kwalifikuje się do wsparcia, podobnie jak współpraca z podmiotami z państw rozwijających się.

8. Wsparcie ogranicza się do okresu maksymalnie siedmiu lat, z wyjątkiem wspólnych działań na rzecz środowiska w odpowiednio uzasadnionych przypadkach.

8. Wsparcie ogranicza się do okresu maksymalnie siedmiu lat, z wyjątkiem wspólnych działań na rzecz środowiska w odpowiednio uzasadnionych przypadkach.

9. Współpraca w ramach tego środka może być połączona z realizowanymi na tym samym terytorium projektami wspieranymi ze środków funduszy unijnych innych niż EFRROW. Państwa członkowskie dopilnowują, aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty w wyniku połączenia tego środka z innymi krajowymi lub unijnymi instrumentami wsparcia.

9. Współpraca w ramach tego środka może być połączona z realizowanymi na tym samym terytorium projektami wspieranymi ze środków funduszy unijnych innych niż EFRROW. Państwa członkowskie dopilnowują, aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty w wyniku połączenia tego środka z innymi krajowymi lub unijnymi instrumentami wsparcia.

10. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących dalszej specyfikacji cech projektów pilotażowych, klastrów, sieci, krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych, które kwalifikują się do wsparcia, a także dotyczących warunków udzielania pomocy rodzajom operacji wymienionym w ust. 2.

10. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących dalszej specyfikacji cech projektów pilotażowych, klastrów, sieci, krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych, które kwalifikują się do wsparcia, a także dotyczących warunków udzielania pomocy rodzajom współpracy wymienionym w ust. 2.

Or. en

 

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 37

Artykuł 37

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

1. Wsparcie w ramach tego środka obejmuje:

1. Wsparcie w ramach tego środka obejmuje:

a) wkład finansowy wypłacany bezpośrednio rolnikom, na rzecz składek z tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin od strat gospodarczych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi oraz chorobami zwierząt lub roślin lub inwazją szkodników;

a) wkład finansowy wypłacany bezpośrednio rolnikom lub grupom rolników, na rzecz składek z tytułu ubezpieczenia upraw, zwierząt i roślin od strat gospodarczych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi oraz chorobami zwierząt lub roślin lub inwazją szkodników;

b) wkład finansowy na rzecz funduszy wspólnego inwestowania w celu wypłacania rolnikom rekompensat finansowych z tytułu strat gospodarczych spowodowanych wystąpieniem choroby zwierząt lub roślin lub incydentem środowiskowym;

b) wkład finansowy na rzecz funduszy wspólnego inwestowania w celu wypłacania rolnikom rekompensat finansowych z tytułu strat gospodarczych spowodowanych wystąpieniem choroby zwierząt lub roślin, szkodliwych organizmów, incydentem środowiskowym lub niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, w tym suszami;

c) narzędzie stabilizacji dochodów w postaci wkładu finansowego na rzecz funduszy wspólnego inwestowania, zapewniające rekompensatę dla rolników, którzy doświadczają poważnego spadku dochodów.

c) narzędzie stabilizacji dochodów w postaci wkładu finansowego na rzecz funduszy wspólnego inwestowania lub zakładu ubezpieczeń, zapewniające rekompensatę dla rolników, którzy doświadczają poważnego spadku dochodów, lub w postaci wkładu finansowego wypłacanego bezpośrednio rolnikom na poczet składek z tytułu ubezpieczenia od ryzyka poważnego spadku dochodów.

2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz wspólnego inwestowania” oznacza system akredytowany przez państwo członkowskie zgodnie z jego prawem krajowym, który umożliwia stowarzyszonym rolnikom ubezpieczanie się i za pomocą którego rekompensaty wypłacane są tym rolnikom, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane wystąpieniem choroby zwierząt lub roślin, lub incydentem środowiskowym bądź którzy doświadczają poważnego spadku dochodów.

2. Dla celów ust. 1 lit. b) i c) „fundusz wspólnego inwestowania” oznacza system akredytowany przez państwo członkowskie zgodnie z jego prawem krajowym, który umożliwia stowarzyszonym rolnikom ubezpieczanie się i za pomocą którego rekompensaty wypłacane są tym rolnikom, którzy ponieśli straty gospodarcze spowodowane wystąpieniem choroby zwierząt lub roślin, szkodliwych organizmów, incydentem środowiskowym lub niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi bądź którzy doświadczają poważnego spadku dochodów.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty w wyniku połączenia tego środka z innymi krajowymi lub unijnymi instrumentami wsparcia bądź prywatnymi systemami ubezpieczeń. Przy szacowaniu poziomu dochodów rolników uwzględnia się również bezpośrednie wsparcie dochodów otrzymywane w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacj36i (zwanego dalej „EFG”).

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby nie wystąpiła nadwyżka rekompensaty w wyniku połączenia tego środka z innymi krajowymi lub unijnymi instrumentami wsparcia bądź prywatnymi systemami ubezpieczeń.

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących minimalnego i maksymalnego okresu zaciągania pożyczek komercyjnych udzielanych funduszom wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 39 ust. 3 lit. b) i art. 40 ust. 4.

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących minimalnego i maksymalnego okresu zaciągania pożyczek komercyjnych udzielanych funduszom wspólnego inwestowania, o których mowa w art. 39 ust. 3 lit. b) i art. 40 ust. 4.

 

Komisja przeprowadza średniookresowy przegląd wdrażania środków zarządzania ryzykiem, a następnie przedkłada sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. W razie potrzeby sprawozdanie uzupełnia się odpowiednimi wnioskami ustawodawczymi mającymi na celu udoskonalenie wdrażania środków zarządzania ryzykiem.

Or. en

 

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 38

Artykuł 38

Ubezpieczenie upraw, zwierząt i roślin

Ubezpieczenie upraw, zwierząt i roślin

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) udziela się wyłącznie na umowy ubezpieczenia, które pokrywają straty spowodowane niekorzystnym zjawiskiem klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, lub inwazją szkodników bądź środkiem przyjętym zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu zwalczenia lub powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników, które niszczą więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnika z poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

1. Wsparcia na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) udziela się wyłącznie na umowy ubezpieczenia, które pokrywają straty spowodowane niekorzystnym zjawiskiem klimatycznym, chorobą zwierząt lub roślin, lub inwazją szkodników, bądź na środki przyjęte zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu zwalczenia lub powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników, które powodują spadek rocznej produkcji o ponad 30% w porównaniu ze średnią roczną produkcją danego rolnika. Średnią roczną produkcję oblicza się w oparciu o liczby z poprzednich trzech lat lub z poprzednich pięciu lat z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej, lub – w należycie uzasadnionych wyjątkowych okolicznościach – w oparciu o liczby z określonego roku wybranego z poprzednich pięciu lat.

 

Pomiar rozmiarów zaistniałych strat może być dostosowany do specyfiki poszczególnych rodzajów produkcji z wykorzystaniem:

 

a) wskaźników biologicznych (ilość utraconej biomasy) lub wskaźników ekwiwalentu utraty produkcji ustalonych na szczeblu gospodarstwa, na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, lub

 

b) wskaźników pogodowych (w tym ilości opadów i temperatury) ustalonych na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.

2. Wystąpienie niekorzystnego zjawiska klimatycznego lub epidemii choroby zwierząt lub roślin lub inwazji szkodników musi zostać formalnie uznane przez właściwy organ danego państwa członkowskiego.

2. Wystąpienie niekorzystnego zjawiska klimatycznego lub epidemii choroby zwierząt lub roślin lub inwazji szkodników musi zostać formalnie uznane przez właściwy organ danego państwa członkowskiego.

W stosownych przypadkach państwa członkowskie mogą z wyprzedzeniem ustanowić kryteria, na podstawie których będzie można uważać, że wystąpienie wymienionych okoliczności zostało formalnie uznane.

W stosownych przypadkach państwa członkowskie mogą z wyprzedzeniem ustanowić kryteria, na podstawie których będzie można uważać, że wystąpienie wymienionych okoliczności zostało formalnie uznane.

3. Płatności z tytułu ubezpieczeń rekompensują nie więcej niż całkowity koszt pokrycia poniesionych strat, o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a), i nie określają rodzaju lub ilości dalszej produkcji ani nie wprowadzają wymagań w tym zakresie.

3. Płatności z tytułu ubezpieczeń rekompensują nie więcej niż całkowity koszt pokrycia poniesionych strat, o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a), i nie określają rodzaju lub ilości dalszej produkcji ani nie wprowadzają wymagań w tym zakresie.

Państwa członkowskie mogą ograniczyć kwotę składki kwalifikującej się do wsparcia, stosując odpowiednie pułapy.

Państwa członkowskie mogą ograniczyć kwotę składki kwalifikującej się do wsparcia, stosując odpowiednie pułapy.

4. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej stawki określonej w załączniku I.

4. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej stawki określonej w załączniku I.

Or. en

 

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 39

Artykuł 39

Fundusze wspólnego inwestowania dotyczące chorób zwierząt i roślin oraz incydentów środowiskowych

Fundusze wspólnego inwestowania dotyczące chorób zwierząt i roślin, szkodliwych organizmów, incydentów środowiskowych oraz niekorzystnych zjawisk klimatycznych

1. Kwalifikujące się do wsparcia fundusze wspólnego inwestowania:

1. Kwalifikujące się do wsparcia fundusze wspólnego inwestowania:

a) są akredytowane przez właściwy organ zgodnie z prawem krajowym;

a) są akredytowane przez właściwy organ zgodnie z prawem krajowym;

b) prowadzą transparentną politykę w odniesieniu do wpłat do funduszu i wypłat;

b) prowadzą transparentną politykę w odniesieniu do wpłat do funduszu i wypłat;

c) posiadają przejrzyste zasady podziału odpowiedzialności za długi.

c) posiadają przejrzyste zasady podziału odpowiedzialności za długi.

2. Państwa członkowskie określają zasady tworzenia funduszy wspólnego inwestowania i zarządzania nimi, w szczególności w zakresie przyznawania rolnikom rekompensat w przypadku kryzysu oraz w zakresie zarządzania i monitorowania zgodności z tymi zasadami.

2. Państwa członkowskie określają zasady tworzenia funduszy wspólnego inwestowania i zarządzania nimi, w szczególności w zakresie przyznawania rolnikom rekompensat w przypadku kryzysu oraz w zakresie zarządzania i monitorowania zgodności z tymi zasadami. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o uzupełnieniu funduszy wspólnego inwestowania o systemy ubezpieczeń.

 

Rolnicy są uprawnieni do wypłaty rekompensaty jedynie wówczas, jeżeli przedsięwzięli wszelkie niezbędne środki zapobiegawcze w celu poprawy odporności ich gospodarstw rolnych na degradację środowiska, choroby zwierząt i roślin, szkodliwe organizmy oraz zjawiska związane ze zmianą klimatu.

3. Wkład finansowy, o którym mowa w art. 37 ust. 1 lit. b), może dotyczyć wyłącznie:

3. Wkład finansowy, o którym mowa w art. 37 ust. 1 lit. b), może dotyczyć wyłącznie:

a) kosztów administracyjnych utworzenia funduszy wspólnego inwestowania, rozłożonych na okres nieprzekraczający trzech lat przy zastosowaniu metody degresywnej;

a) kosztów administracyjnych utworzenia funduszy wspólnego inwestowania, rozłożonych na okres nieprzekraczający trzech lat przy zastosowaniu metody degresywnej;

b) kwot wypłaconych przez fundusz wspólnego inwestowania jako finansowa rekompensata dla rolników. Ponadto wkład finansowy może dotyczyć odsetek od pożyczek komercyjnych zaciągniętych przez fundusz wspólnego inwestowania w celu wypłaty rolnikom rekompensaty finansowej w przypadku kryzysu.

b) kwot wypłaconych przez fundusz wspólnego inwestowania jako finansowa rekompensata dla rolników. Ponadto wkład finansowy może dotyczyć odsetek od pożyczek komercyjnych zaciągniętych przez fundusz wspólnego inwestowania w celu wypłaty rolnikom rekompensaty finansowej w przypadku kryzysu lub składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z funduszem wspólnego inwestowania po cenie rynkowej.

Początkowy kapitał podstawowy nie jest zasilany z wkładu ze środków publicznych.

Początkowy kapitał podstawowy nie jest zasilany z wkładu ze środków publicznych.

4. W przypadku chorób zwierząt rekompensata finansowa na mocy art. 37 ust. 1 lit. b) może być przyznana tylko w odniesieniu do chorób wymienionych w wykazie chorób zwierząt sporządzonym przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt lub w załączniku do decyzji Rady 90/424/EWG.

4. W przypadku chorób zwierząt rekompensata finansowa na mocy art. 37 ust. 1 lit. b) może być przyznana w odniesieniu do chorób wymienionych w wykazie chorób zwierząt sporządzonym przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt lub w załączniku do decyzji Rady 90/424/EWG oraz w odniesieniu do chorób pszczół.

5. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej stawki wsparcia określonej w załączniku I.

5. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej stawki wsparcia określonej w załączniku I.

Państwa członkowskie mogą ograniczyć koszty, które kwalifikują się do wsparcia, przez zastosowanie:

Państwa członkowskie mogą ograniczyć koszty, które kwalifikują się do wsparcia, przez zastosowanie:

a) pułapów w odniesieniu do funduszu;

a) pułapów w odniesieniu do funduszu;

b) odpowiednich pułapów jednostkowych.

b) odpowiednich pułapów jednostkowych.

Or. en

 

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 40

Artykuł 40

Narzędzie stabilizacji dochodów

Narzędzie stabilizacji dochodów

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) można przyznać wyłącznie w przypadku, gdy spadek dochodu przekracza 30% średniego rocznego dochodu indywidualnego rolnika z poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) dochód oznacza sumę przychodów, które rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich form wsparcia publicznego, po odjęciu kosztów produkcji. Płatności z funduszu wspólnego inwestowania na rzecz rolników rekompensują nie więcej niż 70% utraconych dochodów.

1. Wsparcie na mocy art. 37 ust. 1 lit. c) można przyznać wyłącznie w przypadku, gdy spadek dochodu przekracza 30% średniego rocznego dochodu indywidualnego rolnika z poprzednich trzech lat lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu wcześniejszych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej. Dla celów art. 37 ust. 1 lit. c) dochód oznacza sumę przychodów, które rolnik uzyskuje na rynku, w tym wszelkich form wsparcia publicznego, po odjęciu kosztów produkcji. Płatności z funduszu wspólnego inwestowania lub z zakładów ubezpieczeń na rzecz rolników rekompensują nie więcej niż 70% utraconych dochodów.

2. Kwalifikujące się do wsparcia fundusze wspólnego inwestowania:

2. Kwalifikujące się do wsparcia fundusze wspólnego inwestowania:

a) są akredytowane przez właściwy organ zgodnie z prawem krajowym;

a) są akredytowane przez właściwy organ zgodnie z prawem krajowym;

b) prowadzą transparentną politykę w odniesieniu do wpłat do funduszu i wypłat;

b) prowadzą transparentną politykę w odniesieniu do wpłat do funduszu i wypłat;

c) posiadają przejrzyste zasady podziału odpowiedzialności za długi.

c) posiadają przejrzyste zasady podziału odpowiedzialności za długi.

3. Państwa członkowskie określają zasady tworzenia funduszy wspólnego inwestowania i zarządzania nimi, w szczególności w zakresie przyznawania rolnikom rekompensat w przypadku kryzysu oraz w zakresie zarządzania i monitorowania zgodności z tymi zasadami.

3. Państwa członkowskie określają zasady tworzenia funduszy wspólnego inwestowania i zarządzania nimi, w szczególności w zakresie przyznawania rolnikom rekompensat w przypadku kryzysu oraz w zakresie zarządzania i monitorowania zgodności z tymi zasadami.

4. Wkład finansowy, o którym mowa w art. 37 ust. 1 lit. c) może dotyczyć wyłącznie kwot wypłaconych przez fundusz wspólnego inwestowania jako finansowa rekompensata dla rolników. Ponadto wkład finansowy może dotyczyć odsetek od pożyczek komercyjnych zaciągniętych przez fundusz wspólnego inwestowania w celu wypłaty rolnikom rekompensaty finansowej w przypadku kryzysu.

Wkład finansowy, o którym mowa w art. 37 ust. 1 lit. c), jest przyznawany wyłącznie na pokrycie kosztów umów ubezpieczenia, które pokrywają straty dochodu, o których mowa w ust. 1 lub, zamiennie, dotyczy wyłącznie kwot wypłaconych przez fundusz wspólnego inwestowania jako finansowa rekompensata dla rolników. Ponadto wkład finansowy może dotyczyć odsetek od pożyczek komercyjnych zaciągniętych przez fundusz wspólnego inwestowania w celu wypłaty rolnikom rekompensaty finansowej w przypadku kryzysu.

Początkowy kapitał podstawowy nie jest zasilany z wkładu ze środków publicznych.

Początkowy kapitał podstawowy nie jest zasilany z wkładu ze środków publicznych.

5. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej stawki określonej w załączniku I.

5. Wsparcie ogranicza się do maksymalnej stawki określonej w załączniku I.

Or. en

 

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 ustęp 1 litera (c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) określenia granicy z innymi środkami, konwersji na jednostki inne niż stosowane w załączniku I, obliczenia kosztów transakcyjnych i konwersji lub dostosowania zobowiązań w ramach środka rolnośrodowiskowoklimatycznego, o którym mowa w art. 29, środka dotyczącego rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 30, i środka dotyczącego usług leśnośrodowiskowych i klimatycznych oraz ochrony lasu, o którym mowa w art. 35;

c) określenia granicy z innymi środkami, konwersji na jednostki inne niż stosowane w załączniku I, obliczenia kosztów transakcyjnych i konwersji lub dostosowania zobowiązań w ramach środka rolnośrodowiskowoklimatycznego, o którym mowa w art. 29, środka dotyczącego rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 30, środka dotyczącego dobrostanu zwierząt, o którym mowa w art. 34, i środka dotyczącego usług leśnośrodowiskowych i klimatycznych oraz ochrony lasu, o którym mowa w art. 35;

Or. en

Uzasadnienie

W art. 34 również wspomniano o kosztach transakcyjnych, w związku z czym należy o tym wspomnieć w tym kontekście obok kosztów transakcyjnych związanych z innymi środkami.

 

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Oprócz zadań, o których mowa w art. 30 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], lokalne grupy działania mogą również wykonywać dodatkowe zadania powierzone im przez instytucję zarządzającą lub agencję płatniczą.

1. Oprócz zadań, o których mowa w art. 30 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [CSF], lokalne grupy działania mogą również:

 

a) wykonywać dodatkowe zadania powierzone im przez instytucję zarządzającą lub agencję płatniczą, lub

 

b) wdrażać samodzielnie lub z partnerami działania o szerokim zakresie terytorialnym, zwane „projektem parasolowym” w ramach lokalnej strategii rozwoju.

Or. en

Uzasadnienie

Proponujemy, aby lokalnym grupom działania umożliwić niezależne wdrażanie projektów o szerokim zasięgu terytorialnym w ramach lokalnej strategii rozwoju z udziałem partnerów z obszarów objętych lokalną strategią rozwoju (LSR). Obecne uregulowania ograniczają rolę lokalnych grup działania (LGD) do pośredniczenia w przekazywaniu środków finansowych i do inicjowania działań w tym zakresie. Wydaje się, że możliwość realizacji projektów przewodnich w ramach strategii tworzyłaby znaczną wartość dodaną. Ponadto nasze polskie doświadczenia pokazują, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na projekty prowadzone na małą skalę o krótkim czasie trwania. Niestety wielu wnioskodawców wycofuje się w sytuacji, gdy muszą przebyć taką samą ścieżkę administracyjną. Dzięki zaproponowanej poprawce partnerzy ci kontaktowaliby się wyłącznie z LGD i nie musieliby przechodzić skomplikowanej ścieżki administracyjnej.

 

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) budowanie zdolności, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju.

b) budowanie zdolności, szkolenie i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność.

Or. en

 

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) możliwość prowadzenia przez istniejące już lokalne grupy działania badań oraz planowania projektów na szczeblu lokalnych niezbędnych do zgłoszenia nowych obszarów do udziału w programie LEADER.

Or. en

 

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1 – litera a) – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) na projekty współpracy międzyterytorialnej lub transnarodowej;

a) na projekty współpracy międzyterytorialnej lub transnarodowej, w tym projekty współpracy z państwami rozwijającymi się;

Or. en

Uzasadnienie

Spójność polityki na rzecz rozwoju wykracza poza zasadę „nie szkodzić”, co oznacza, że należy zbadać możliwe efekty synergii polityki wewnętrznej UE w odniesieniu do celów rozwojowych. Komunikat Komisji i konkluzje Rady dotyczące ram polityki bezpieczeństwa żywnościowego uwypuklają potrzebę zaangażowania najważniejszych grup zainteresowanych podmiotów, takich jak grupy sprzyjające rozwojowi społeczności, organizacje rolnicze i stowarzyszenia kobiet, w kształtowanie polityki na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Można to osiągnąć także poprzez wymianę transnarodową w ramach projektów LEADER.

 

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) podmioty, które zmierzają do osiągnięcia celów rozwoju zgodnych z priorytetami określonymi w art. 5 niniejszego rozporządzenia.

Or. en

 

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Koszty aktywizacji obszaru, o których mowa w art. 31 lit. d) rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], są kosztami działań informacyjnych dotyczących lokalnej strategii rozwoju, a także zadań związanych z opracowaniem projektu.

2. Koszty aktywizacji obszaru, o których mowa w art. 31 lit. d) rozporządzenia (UE) nr …/2013 [CSF], są kosztami poniesionymi w celu ułatwienia wymiany między zainteresowanymi stronami, informowania o lokalnej strategii rozwoju i promowania jej, a także wspierania potencjalnych beneficjentów w opracowywaniu projektów i przygotowywaniu wniosków.

Or. en

 

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 46

Artykuł 46

Inwestycje

Inwestycje

1. Kwalifikujące się do wsparcia z EFRROW operacje inwestycyjne są poprzedzane oceną spodziewanego oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami właściwymi dla danego rodzaju inwestycji, w przypadku gdy inwestycja może mieć niekorzystne skutki dla środowiska.

1. Państwa członkowskie mogą uzależnić kwalifikowalność operacji inwestycyjnych od wcześniejszej oceny spodziewanego oddziaływania na środowisko zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami właściwymi dla danego rodzaju inwestycji. Państwa członkowskie mogą priorytetowo traktować inwestycje, które:

 

a) znacznie poprawiają wyniki gospodarstw rolnych w zakresie ochrony środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt;

 

b) wspierają dywersyfikację źródeł dochodów rolników; lub

 

c) składają się z działań wspólnych.

2. Wydatki kwalifikowalne ograniczają się do:

2. Wydatki kwalifikowalne ograniczają się do:

a) kosztów budowy, nabycia, włącznie z leasingiem, lub modernizacji nieruchomości;

a) kosztów budowy, nabycia, włącznie z leasingiem, lub modernizacji nieruchomości;

b) kosztów zakupu lub leasingu nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym oprogramowania komputerowego, do wartości rynkowej majątku;

b) kosztów zakupu lub leasingu nowych maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym oprogramowania komputerowego, do wartości rynkowej majątku;

c) kosztów ogólnych związanych z wydatkami, o których mowa w lit. a) i b), takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, studia wykonalności, nabycie patentów, pozwoleń lub licencji.

c) kosztów ogólnych związanych z wydatkami, o których mowa w lit. a) i b), takich jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, koszty doradztwa w zakresie zrównoważenia środowiskowego i doradztwa ekonomicznego, w tym studia wykonalności oraz nabycie patentów, pozwoleń lub licencji.

3. W przypadku nawadniania za wydatki kwalifikowalne uznaje się wyłącznie inwestycje, które prowadzą do zmniejszenia wcześniejszego zużycia wody o co najmniej 25%. Na zasadzie odstępstwa w państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii po 2004 r., inwestycje w nowe instalacje nawadniające można uznać za wydatki kwalifikowalne, w przypadku gdy analiza środowiskowa dostarcza dowodów na to, że dana inwestycja ma charakter zrównoważony i nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

3. W przypadku nawadniania za wydatki kwalifikowalne uznaje się nowe inwestycje, w tym modernizację istniejących systemów mającą na celu bardziej racjonalne zużycie wody i poprawę efektywności energetycznej. Inwestycje realizowane na obszarach, dla których opracowano plany gospodarowania wodami w dorzeczu zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE oraz odnośne programy wykonawcze, mogą zostać uznane za wydatki kwalifikowalne jedynie wówczas, gdy spełniają cele środowiskowe tych planów.

4. W przypadku inwestycji rolnych zakup praw do produkcji rolnej, uprawnień do płatności, zwierząt, roślin jednorocznych i ich sadzenie nie kwalifikują się do wsparcia inwestycyjnego. W przypadku przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. b) wydatki na zakup zwierząt mogą być jednak wydatkami kwalifikowalnymi.

4. W przypadku inwestycji rolnych zakup praw do produkcji rolnej, uprawnień do płatności, zwierząt, roślin jednorocznych i ich sadzenie nie kwalifikują się do wsparcia inwestycyjnego. W przypadku przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych zgodnie z art. 19 ust. 1 lit. b) wydatki na zakup zwierząt mogą być jednak wydatkami kwalifikowalnymi.

5. Beneficjenci środków wsparcia inwestycji mogą wnioskować do właściwych agencji płatniczych o wypłatę zaliczki w wysokości do 50% pomocy publicznej związanej z daną inwestycją, jeżeli taką możliwość przewiduje program rozwoju obszarów wiejskich.

5. Beneficjenci środków wsparcia inwestycji mogą wnioskować do właściwych agencji płatniczych o wypłatę zaliczki w wysokości do 50% pomocy publicznej związanej z daną inwestycją, jeżeli taką możliwość przewiduje program rozwoju obszarów wiejskich.

6. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących warunków, na jakich inne koszty związane z umowami leasingu, urządzeniami używanymi i zwykłymi inwestycjami odtworzeniowymi mogą być uważane za wydatki kwalifikowalne.

6. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 dotyczących warunków, na jakich inne koszty związane z umowami leasingu, urządzeniami używanymi i zwykłymi inwestycjami odtworzeniowymi mogą być uważane za wydatki kwalifikowalne.

Or. en

 

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Po konsultacji z komitetem monitorującym instytucja zarządzająca programem rozwoju obszarów wiejskich określa kryteria wyboru operacji w ramach wszystkich środków. Celem kryteriów wyboru jest zapewnienie równego traktowania wnioskodawców, lepszego wykorzystania zasobów finansowych i ukierunkowanie środków zgodnie z priorytetami Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Przy określaniu kryteriów wyboru w odniesieniu do małych dotacji uwzględniana jest zasada proporcjonalności.

1. Po konsultacji z komitetem monitorującym instytucja zarządzająca programem rozwoju obszarów wiejskich określa kryteria wyboru operacji w ramach wszystkich środków. Celem kryteriów wyboru jest zadbanie o to, aby ze środków przeznaczonych dla gospodarstw rolnych korzystali wyłącznie „rolnicy czynni zawodowo”, jak określono w rozporządzeniu (UE) nr …/2013 [DP]. Ponadto kryteria te powinny zapewniać lepsze wykorzystanie zasobów finansowych i ukierunkowanie środków zgodnie z priorytetami Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Przy określaniu i stosowaniu tych kryteriów w odniesieniu do małych dotacji uwzględniana jest zasada proporcjonalności.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynymi beneficjentami wsparcia przeznaczonego dla gospodarstw rolnych powinni być rolnicy czynni zawodowo, jak określono we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie płatności bezpośrednich w ramach WPR. Jeśli wprowadzono takie rozróżnienie w pierwszym filarze, to powinno się ono znaleźć również w drugim filarze.

 

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do celów niniejszego rozporządzenia instytucja zarządzająca określa definicję „obszaru wiejskiego” na poziomie programu.

Do celów niniejszego rozporządzenia instytucja zarządzająca określa definicję „obszaru wiejskiego” na poziomie programu. Jeżeli jest to obiektywnie uzasadnione, jeden środek może obejmować różne określone obszary.

Or. en

 

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Kwota 30 mln EUR wycofywana jest z przydziału, o którym mowa w ust. 1, i wykorzystywana do sfinansowania nagrody za innowacyjną współpracę lokalną, o której mowa w art. 56.

skreślony

Or. en

 

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 3 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Z inicjatywy państw członkowskich do 4 % całkowitej kwoty w ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich można przeznaczyć na zadania, o których mowa w art. 52 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], oraz na pokrycie kosztów związanych z pracami przygotowawczymi na potrzeby wytyczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi, wspomnianych w art. 33 ust. 3.

Z inicjatywy państw członkowskich do 4 % całkowitej kwoty w ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich można przeznaczyć na zadania, o których mowa w art. 52 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [CSF], oraz na pokrycie kosztów związanych z pracami przygotowawczymi na potrzeby wytyczenia obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami, wspomnianych w art. 33.

Or. en

 

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 2 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich;

a) zwiększenie udziału zainteresowanych stron z sektora rolnictwa i leśnictwa oraz innych podmiotów na obszarach wiejskich we wdrażaniu programów rozwoju obszarów wiejskich;

Or. en

 

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja w drodze aktów wykonawczych określa strukturę organizacyjną i funkcjonowanie Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wspomniane akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 91.

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90 w odniesieniu do struktury organizacyjnej i funkcjonowania Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

To nie jest decyzja o czysto technicznym charakterze.

 

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 53

Artykuł 53

Sieć EPI

Sieć EPI

1. Zgodnie z art. 51 ust. 1 zostaje utworzona sieć EPI w celu wspierania EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, o którym mowa w art. 61. Umożliwia ona kontakty między grupami operacyjnymi, służbami doradczymi i badaczami.

1. Zgodnie z art. 51 ust. 1 zostaje utworzona sieć EPI w celu wspierania EPI na rzecz produkcji rolnej, rentowności i zrównoważonego rolnictwa, o którym mowa w art. 61. Umożliwia ona kontakty między grupami operacyjnymi, służbami doradczymi i badaczami.

2. Zadaniem sieci EPI jest:

2. Zadaniem sieci EPI jest:

a) zapewnienie funkcji pomocy technicznej i dostarczanie informacji na temat EPI najważniejszym podmiotom;

a) zapewnienie funkcji pomocy technicznej i dostarczanie informacji na temat EPI najważniejszym podmiotom, zwłaszcza głównym producentom i podmiotom znajdującym się przed nimi i za nimi w łańcuchu produkcji;

b) ożywianie dyskusji na poziomie programu w celu zachęcania do tworzenia grup operacyjnych;

 

c) monitorowanie wyników badań i wiedzy istotnych dla EPI oraz powiadamianie o nich;

 

d) zbieranie, utrwalanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk dotyczących innowacji;

d) zbieranie, utrwalanie i rozpowszechnianie wyników badań i nowych technologii dotyczących innowacji oraz wymiana wiedzy;

 

da) nawiązanie dialogu między rolnikami i środowiskiem badawczym;

e) organizowanie konferencji i warsztatów oraz rozpowszechnianie informacji na temat EPI.

 

3. Komisja w drodze aktów wykonawczych określa strukturę organizacyjną i funkcjonowanie sieci EPI. Wspomniane akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 91.

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90, w odniesieniu do struktury organizacyjnej i funkcjonowania sieci EPI.

Or. en

 

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komisja w drodze aktów wykonawczych określa strukturę organizacyjną i funkcjonowanie europejskiej sieci oceny rozwoju obszarów wiejskich. Wspomniane akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 91.

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90, w odniesieniu do struktury organizacyjnej i funkcjonowania europejskiej sieci oceny rozwoju obszarów wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

To nie jest decyzja o czysto technicznym charakterze.

 

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2 – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich;

c) informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich oraz możliwościach finansowania;

Or. en

 

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2 – litera d)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) promowanie innowacji w rolnictwie.

d) promowanie innowacji w rolnictwie i leśnictwie.

Or. en

 

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3 – litera b) – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) na przygotowanie i wdrożenie planu działania obejmującego co najmniej następujące elementy:

b) na przygotowanie i wdrożenie planu działania, który może obejmować następujące elementy:

Or. en

 

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (iii)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) wsparcie w zakresie monitorowania, w szczególności poprzez gromadzenie i wymianę istotnych informacji zwrotnych, zaleceń i analiz, zwłaszcza od komitetów monitorujących, o których mowa w art. 41 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012]. Krajowa sieć obszarów wiejskich wspiera również lokalne grupy działania w zakresie monitorowania i oceny lokalnych strategii rozwoju;

skreślony

Or. en

 

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (v)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(v) gromadzenie przykładów projektów obejmujących wszystkie priorytety programów rozwoju obszarów wiejskich;

skreślony

Or. en

 

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (vi)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vi) ciągłe badania i analizę;

skreślony

Or. en

 

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (vii)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(vii) działania dotyczące tworzenia sieci kontaktów dla lokalnych grup działania, a w szczególności pomoc techniczną w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej, ułatwianie współpracy między lokalnymi grupami działania i szukanie partnerów na potrzeby środka, o którym mowa w art. 36;

skreślony

Or. en

 

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (vii a) (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(viia) plan na rzecz wspierania lokalnych punktów kompleksowej obsługi, cyfrowych lub fizycznych, w celu udostępnienia potencjalnym beneficjentom lokalnego dostępu do informacji dotyczących programów rozwoju obszarów wiejskich oraz innych programów funduszy wspólnych ram strategicznych.

Or. en

 

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 3 – litera c)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) na utworzenie komisji kwalifikacyjnej złożonej z niezależnych ekspertów oraz na proces wstępnej selekcji wniosków o nagrodę za innowacyjną współpracę lokalną, o której mowa w art. 58 ust. 2.

skreślona

Or. en

 

Poprawka  108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja w drodze aktów wykonawczych przyjmuje zasady dotyczące tworzenia i działania krajowych sieci obszarów wiejskich. Wspomniane akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 91.

4. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90, w odniesieniu do tworzenia i działania krajowych sieci obszarów wiejskich.

Or. en

Uzasadnienie

To nie jest decyzja o czysto technicznym charakterze.

 

Poprawka  109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 56

skreślony

Nagroda za innowacyjną współpracę lokalną na obszarach wiejskich

 

Środki pieniężne, o których mowa w art. 51 ust. 2, wykorzystywane są do sfinansowania nagrody przyznawanej projektom współpracy z udziałem co najmniej dwóch podmiotów, które znajdują się w różnych państwach członkowskich i realizują lokalnie innowacyjną koncepcję.

 

Or. en

 

Poprawka  110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 57

skreślony

Zaproszenie do składania wniosków

 

1. Najpóźniej począwszy od 2015 r., a następnie co roku Komisja ogłasza zaproszenie do składania wniosków w celu przyznania nagrody, o której mowa w art. 56. Ostatnie zaproszenie do składania wniosków ogłaszane jest nie później niż w 2019 r.

 

2. W zaproszeniu do składania wniosków określona jest tematyka wniosków, która związana jest z jednym z priorytetów Unii w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Tematyka ta musi być również odpowiednia do wdrożenia poprzez współpracę na poziomie transnarodowym.

 

3. Zaproszenie do składania wniosków otwarte jest zarówno dla lokalnych grup działania, jak i dla indywidualnych podmiotów współpracujących na potrzeby określonego projektu.

 

Or. en

 

Poprawka       111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 58

skreślony

Procedura selekcji

 

1. We wszystkich państwach członkowskich wnioski o nagrodę składane są przez wnioskodawców odpowiednim krajowym sieciom obszarów wiejskich, które są odpowiedzialne za wstępną selekcję wniosków.

 

2. Krajowe sieci obszarów wiejskich wyłaniają spośród swoich członków komisję kwalifikacyjną złożoną z niezależnych ekspertów w celu dokonania wstępnej selekcji wniosków. Wstępna selekcja wniosków odbywa się na podstawie kryteriów wykluczenia, wyboru i przyznania, określonych w zaproszeniu do składania wniosków. Każda krajowa sieć obszarów wiejskich w ramach wstępnej selekcji wybiera nie więcej niż 10 wniosków i przekazuje je Komisji.

 

3. Komisja jest odpowiedzialna za wybór pięćdziesięciu zwycięskich projektów spośród wniosków wybranych w ramach selekcji wstępnej we wszystkich państwach członkowskich. Komisja powołuje grupę sterującą ad hoc złożoną z niezależnych ekspertów. Ta grupa sterująca przygotowuje wybór zwycięskich wniosków na podstawie kryteriów wykluczenia, wyboru i przyznania, określonych w zaproszeniu do składania wniosków.

 

4. Komisja – w drodze aktów wykonawczych – podejmuje decyzje dotyczące wykazu projektów, którym przyznaje się nagrodę.

 

Or. en

 

Poprawka  112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 59

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 59

skreślony

Nagroda finansowa – warunki i płatność

 

1. Aby projekty kwalifikowały się do nagrody, czas potrzebny na ich ukończenie nie może przekraczać dwóch lat od daty przyjęcia aktu wykonawczego, na mocy którego przyznawana jest nagroda. Ramy czasowe dotyczące realizacji projektu są określone we wniosku.

 

2. Nagrodę przyznaje się w postaci jednorazowej płatności. Komisja w drodze aktów wykonawczych ustala kwotę płatności zgodnie z kryteriami określonymi w zaproszeniu do składania wniosków i z uwzględnieniem szacowanego kosztu realizacji projektu przedstawionego we wniosku. Maksymalna wysokość nagrody dla projektu nie przekracza 100 000 EUR.

 

3. Państwa członkowskie wypłacają nagrodę zwycięskim wnioskodawcom po potwierdzeniu ukończenia projektu. Unia zwraca państwom członkowskim odpowiednie wydatki zgodnie z przepisami sekcji 4 rozdziału II tytułu IV rozporządzenia (UE) nr HR/2012. Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o wypłaceniu zwycięskim wnioskodawcom całości lub części nagrody przed potwierdzeniem ukończenia projektu, ale w tym przypadku do czasu potwierdzenia ukończenia projektu ponoszą odpowiedzialność za wydatki.

 

Or. en

 

Poprawka  113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 60

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 60

skreślony

Zasady dotyczące procedury, harmonogramów i tworzenia grupy sterującej

 

Komisja w drodze aktów wykonawczych określa szczegółowe przepisy dotyczące procedury i harmonogramu wyboru projektów oraz zasady dotyczące powoływania grupy sterującej niezależnych ekspertów, o której mowa w art. 58 ust. 3. Wspomniane akty wykonawcze przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 91.

 

Or. en

 

Poprawka  114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł IV

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa

EPI na rzecz produkcji rolnej, rentowności i zrównoważonego rolnictwa

Or. en

 

Poprawka  115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 61

Artykuł 61

Cele

Cele

1. EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa ma na celu:

1. EPI na rzecz produkcji rolnej, rentowności i zrównoważonego rolnictwa ma na celu:

a) promowanie sektora rolnictwa, który jest efektywny pod względem wykorzystania surowców, produktywny, niskoemisyjny oraz przyjazny dla klimatu i odporny na jego zmianę, i który harmonijnie współpracuje z istotnymi surowcami naturalnymi, na których opiera się rolnictwo;

a) promowanie sektora rolnictwa i leśnictwa, który jest efektywny pod względem wykorzystania surowców, produktywny, konkurencyjny, niskoemisyjny oraz przyjazny dla klimatu i odporny na jego zmianę, i który harmonijnie współpracuje z istotnymi surowcami naturalnymi, na których opiera się rolnictwo i leśnictwo;

b) udzielanie pomocy w zapewnianiu stabilnych dostaw żywności, paszy i biomateriałów, zarówno istniejących, jak i nowych;

b) udzielanie pomocy w zrównoważonym zwiększaniu wydajności rolnictwa europejskiego i w zapewnianiu stabilnych dostaw żywności, paszy i biomateriałów, zarówno istniejących, jak i nowych;

c) udoskonalanie procesów w celu zachowania stanu środowiska, dostosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania jej;

c) udoskonalanie procesów w celu zachowania stanu środowiska, propagowania agroekologicznych systemów produkcji, dostosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania jej; oraz

d) tworzenie pomostu między najnowszymi badaniami i technologiami a rolnikami, przedsiębiorcami i usługami doradczymi.

d) tworzenie pomostu między najnowszymi badaniami i technologiami a rolnikami, zarządcami lasów, społecznościami wiejskimi, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i usługami doradczymi.

 

da) ułatwianie wymiany wyników badań, wiedzy i technologii dotyczących wydajności i zrównoważonego charakteru rolnictwa między Unią a państwami rozwijającymi się, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb drobnych rolników.

2. EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa dąży do osiągnięcia swoich celów przez:

2. EPI na rzecz produkcji rolnej, rentowności i zrównoważonego rolnictwa dąży do osiągnięcia swoich celów przez:

a) tworzenie wartości dodanej poprzez lepsze łączenie badań i praktyki rolnej oraz zachęcanie do powszechniejszego stosowania dostępnych środków na rzecz innowacji;

a) tworzenie wartości dodanej poprzez lepsze łączenie badań i praktyki rolnej oraz zachęcanie do powszechniejszego stosowania dostępnych środków na rzecz innowacji poprzez partycypacyjne podejście wśród zainteresowanych stron;

b) promowanie szybszego i szerszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w praktyce; oraz

b) promowanie szybszego i szerszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w praktyce;

c) informowanie środowiska naukowego o potrzebach w zakresie badań w odniesieniu do praktyki rolnej.

c) informowanie środowiska naukowego o potrzebach w zakresie badań w odniesieniu do praktyki rolnej oraz

 

ca) współpracę z odpowiednimi sieciami i instytucjami w państwach rozwijających się.

 

cb) określenie przeszkód regulacyjnych stojących na drodze innowacji i inwestycjom w dziedzinie badań i rozwoju, zgodnie z zasadami przedstawionymi w komunikatach Komisji pt. „Poprawa otoczenia regulacyjnego w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii Europejskiej”1 oraz „Inteligentne regulacje w Unii Europejskiej”2.

3. EFRROW przyczynia się do osiągania celów EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa poprzez wspieranie, zgodnie z art. 36, grup operacyjnych EPI, o których mowa w art. 62, oraz sieci EPI, o której mowa w art. 53.

3. EFRROW przyczynia się do osiągania celów EPI na rzecz produkcji rolnej, rentowności i zrównoważonego rolnictwa poprzez wspieranie, zgodnie z art. 36, grup operacyjnych EPI, o których mowa w art. 62, oraz sieci EPI, o której mowa w art. 53.

 

–––––––––––––––––

 

1 COM(2005)97.

 

2 COM(2010)543.

Or. en

 

Poprawka  116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 62

Artykuł 62

Grupy operacyjne

Grupy operacyjne

1. Część EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa stanowią grupy operacyjne EPI. Tworzą je zainteresowane podmioty, takie jak: rolnicy, badacze, doradcy i przedsiębiorstwa z sektora rolnego i spożywczego.

1. Część EPI na rzecz produkcji rolnej, rentowności i zrównoważonego rolnictwa stanowią grupy operacyjne EPI. Tworzą je zainteresowane podmioty, takie jak: rolnicy, badacze, doradcy i przedsiębiorstwa z sektora rolnego i spożywczego. Do utworzenia grupy operacyjnej potrzebny jest konsensus wśród zainteresowanych stron reprezentujących szeroki zakres interesów w dziedzinach związanych z rolnictwem, rozwojem obszarów wiejskich i badaniami. Grupy operacyjne nie mogą być tworzone przez pojedynczy podmiot lub grupę podmiotów reprezentujących tylko jeden rodzaj interesów. Grupy operacyjne mogą działać na terytorium państwa członkowskiego, mieć członków w więcej niż jednym państwie członkowskim i w państwach trzecich.

2. Grupy operacyjne EPI ustalają procedury wewnętrzne, które zapewniają przejrzystość ich działania i unikanie sytuacji, w których występują konflikty interesów.

2. Grupy operacyjne EPI ustalają procedury wewnętrzne, które zapewniają przejrzystość ich działania i unikanie sytuacji, w których występują konflikty interesów.

Or. en

 

Poprawka  117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 63

Artykuł 63

Zadania grup operacyjnych

Zadania grup operacyjnych

1. Grupy operacyjne EPI opracowują plan, który zawiera następujące elementy:

1. Grupy operacyjne EPI opracowują plan, który zawiera następujące elementy:

a) opis projektu innowacyjnego, który ma być opracowany, zbadany, dostosowany lub zrealizowany;

a) opis projektu innowacyjnego, który ma być opracowany, zbadany, dostosowany lub zrealizowany;

b) opis spodziewanych wyników i spodziewanego wkładu w osiąganie celu EPI dotyczącego zwiększenia wydajności i zrównoważonego gospodarowania zasobami.

b) opis spodziewanych wyników i spodziewanego wkładu w osiąganie celu EPI dotyczącego zwiększenia wydajności i zrównoważonego gospodarowania zasobami.

2. Podczas realizacji swoich innowacyjnych projektów grupy operacyjne:

2. Podczas realizacji swoich innowacyjnych projektów grupy operacyjne:

a) podejmują decyzje dotyczące rozwinięcia i wdrożenia działań innowacyjnych; oraz

a) podejmują decyzje dotyczące rozwinięcia i wdrożenia działań innowacyjnych; oraz

b) wdrażają działania innowacyjne za pośrednictwem środków finansowanych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich.

b) wdrażają działania innowacyjne za pośrednictwem środków finansowanych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich lub programu Horyzont 2020 i innych programów badawczych Unii oraz ułatwiają stosowanie wyników badań w praktyce przez rolników.

3. Grupy operacyjne rozpowszechniają wyniki swoich projektów, w szczególności za pośrednictwem sieci EPI.

3. Grupy operacyjne rozpowszechniają wyniki swoich projektów, w szczególności za pośrednictwem sieci EPI.

Or. en

 

Poprawka  118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 64

Artykuł 64

Środki finansowe i ich podział

Środki finansowe i ich podział

1. Całkowita kwota wsparcia z Unii na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalna kwota, która zostanie skoncentrowana w regionach słabiej rozwiniętych, są ustalane przez Parlament Europejski i Radę na wniosek Komisji, zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020 oraz porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami dla tego samego okresu.

1. Całkowita kwota wsparcia z Unii na rzecz rozwoju obszarów wiejskich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., jej podział na poszczególne lata oraz minimalna kwota, która zostanie skoncentrowana w regionach słabiej rozwiniętych, są ustalane przez Parlament Europejski i Radę na wniosek Komisji, zgodnie z wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2014-2020 oraz porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami dla tego samego okresu.

2. 0,25 % środków finansowych, o których mowa w ust. 1, przeznacza się dla Komisji na pomoc techniczną, o której mowa w art. 51 ust. 1.

2. 0,25 % środków finansowych, o których mowa w ust. 1, przeznacza się dla Komisji na pomoc techniczną, o której mowa w art. 51 ust. 1.

3. W celu ich programowania, a następnie uwzględnienia w ogólnym budżecie Unii, kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają indeksacji w wysokości 2 % w skali roku.

3. W celu ich programowania, a następnie uwzględnienia w ogólnym budżecie Unii, kwoty, o których mowa w ust. 1, podlegają indeksacji w wysokości 2 % w skali roku.

4. Komisja, w drodze aktu wykonawczego, dokonuje podziału kwot, o których mowa w ust. 1, na poszczególne lata według państw członkowskich, po odliczeniu kwoty, o której mowa w ust. 2, i z uwzględnieniem przesunięcia funduszy, o którym mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr DP/2012. Przy podziale kwot na poszczególne lata Komisja uwzględnia:

4. W załączniku Ia ustala się podział kwot, o których mowa w ust. 1, na poszczególne lata według państw członkowskich, po odliczeniu kwoty, o której mowa w ust. 2, i z uwzględnieniem przesunięcia funduszy, o którym mowa w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [PD].

a) obiektywne kryteria związane z celami, o których mowa w art. 4; oraz

 

b) wyniki w przeszłości.

 

 

4a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 90, dotyczących zmiany, w stosownych przypadkach, załącznika Ia, w celu ujęcia w nim środków pieniężnych przekazanych EFRROW zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 14 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [PD].

5. Poza kwotami, o których mowa w ust. 4, akt wykonawczy, o którym mowa w tym ustępie, obejmuje także środki pieniężne przeniesione do EFRROW zgodnie z art. 7 ust. 2 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr DP/2012 oraz środki pieniężne przekazane EFRROW zgodnie z art. 10b i 136 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do roku 2013.

 

6. Do celów przydzielania rezerwy na wykonanie, o której mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], dostępne dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr HR/2012 na rzecz EFRROW, dodaje się do kwot, o których mowa w art. 18 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012]. Rozdziela się je między państwa członkowskie proporcjonalnie do ich udziału w całkowitej kwocie wsparcia z EFRROW.

6. Dostępne dochody przeznaczone na określony cel, zgromadzone zgodnie z art. 45 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [HR] na rzecz EFRROW, rozdziela się między państwa członkowskie proporcjonalnie do ich udziału w całkowitej kwocie wsparcia z EFRROW.

(Tekst Komisji w art. 64 ust. 5 został zastąpiony tekstem z dokumentu COM(2012)0553)

Or. en

 

Poprawka  119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 65

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 65

Artykuł 65

Wkład funduszu

Wkład funduszu

1. W decyzji zatwierdzającej program rozwoju obszarów wiejskich ustanawia się maksymalny wkład z EFRROW na rzecz programu. W decyzji określa się w sposób wyraźny, jeśli to konieczne, kwotę środków przydzielonych regionom słabiej rozwiniętym.

1. W decyzji zatwierdzającej program rozwoju obszarów wiejskich ustanawia się maksymalny wkład z EFRROW na rzecz programu. W decyzji określa się w sposób wyraźny, jeśli to konieczne, kwotę środków przydzielonych regionom słabiej rozwiniętym.

2. Wkład EFRROW oblicza się na podstawie kwoty kwalifikujących się wydatków publicznych.

2. Wkład EFRROW oblicza się na podstawie kwoty kwalifikujących się wydatków publicznych.

3. W programach rozwoju obszarów wiejskich ustala się pojedynczą stawkę wkładu EFRROW mającą zastosowanie do wszystkich środków. W stosownych przypadkach ustala się odrębną stawkę wkładu EFRROW dla regionów słabiej rozwiniętych, regionów najbardziej oddalonych oraz mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93. Maksymalna stawka wkładu EFRROW wynosi:

3. W programach rozwoju obszarów wiejskich ustala się pojedynczą stawkę wkładu EFRROW mającą zastosowanie do wszystkich środków. W stosownych przypadkach ustala się odrębną stawkę wkładu EFRROW dla regionów słabiej rozwiniętych, regionów najbardziej oddalonych oraz mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93. Maksymalna stawka wkładu EFRROW wynosi:

a) 85 % publicznych wydatków kwalifikowalnych w regionach słabiej rozwiniętych, regionach najbardziej oddalonych oraz na mniejszych wyspach Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93;

a) 85 % publicznych wydatków kwalifikowalnych w regionach słabiej rozwiniętych, regionach najbardziej oddalonych oraz na mniejszych wyspach Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93;

b) 50 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w pozostałych regionach.

b) 50 % kwalifikowalnych wydatków publicznych w pozostałych regionach.

Minimalna stawka wkładu EFRROW wynosi 20 %.

Minimalna stawka wkładu EFRROW wynosi 20 %.

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 maksymalny wkład EFRROW wynosi:

4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 3 maksymalny wkład EFRROW wynosi:

a) 80 % w przypadku środków, o których mowa w art. 15, 28 i 36, rozwoju lokalnego w ramach LEADER, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr [CSF/2012], oraz operacji realizowanych na mocy art. 20 ust. 1 lit. a) pkt (i). Wkład ten może zostać zwiększony do 90% dla programów dotyczących regionów słabiej rozwiniętych, regionów najbardziej oddalonych oraz mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93;

a) 80% w przypadku środków, o których mowa w art. 15, 28 i 36, rozwoju lokalnego w ramach LEADER, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [CSF], oraz operacji realizowanych na mocy art. 20 ust. 1 lit. a) pkt (i). Wkład ten może zostać zwiększony do 90% dla programów dotyczących regionów słabiej rozwiniętych, regionów najbardziej oddalonych oraz mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93;

b) 100 % w przypadku operacji otrzymujących dofinansowanie na mocy art. 66.

 

 

c) 55% w przypadku środków rolnośrodowiskowoklimatycznych, o których mowa w art. 29. Wkład ten można zwiększyć do 90% w przypadku programów dotyczących regionów słabiej rozwiniętych, regionów najbardziej oddalonych oraz mniejszych wysp Morza Egejskiego w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 2019/93.

 

W drodze odstępstwa od ust. 3 lit. b), w celu zapewnienia spójności z poziomem współfinansowania w ramach innych funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych dla tej kategorii regionów, państwa członkowskie mogą zwiększyć maksymalny wkład EFRROW na środki realizowane w ramach podejścia wielofunduszowego przy programach realizowanych w regionach w okresie przejściowym, rozumianych w świetle art. 82 ust. 2 rozporządzenia [RWP].

 

W drodze odstępstwa od ust. 3 stawka wkładu EFFROW może wynosić 95% w przypadku środków przeniesionych do EFRROW na mocy art. 14 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [PD], jeżeli państwo członkowskie spełnia jeden z poniższych warunków:

 

(i) pomoc finansowa Unii jest mu udostępniona zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiającym europejski mechanizm stabilizacji finansowej1;

 

(ii) otrzymało średnioterminowe wsparcie finansowe na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 332/2002 z dnia 18 lutego 2002 r. ustanawiającego instrument średnioterminowej pomocy finansowej dla bilansów płatniczych państw członkowskich2; lub

 

(iii) pomoc finansowa w formie pożyczki w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności jest mu udostępniana zgodnie z Porozumieniem ustanawiającym Europejski Mechanizm Stabilności.

 

4a. Fundusze uzyskane w wyniku zastosowania art. 14 ust. 1a rozporządzenia (UE) nr …/2013 [DP] rezerwuje się na środki, o których mowa w art. 29.

5. Kwotę równą co najmniej 5% – a w przypadku Chorwacji 2,5% – całkowitego wkładu EFRROW w program rozwoju obszarów wiejskich rezerwuje się dla LEADER.

5. Kwotę równą co najmniej 5% – a w przypadku Chorwacji 2,5% – całkowitego wkładu EFRROW w program rozwoju obszarów wiejskich rezerwuje się dla LEADER.

 

5a. Kwotę równą co najmniej 25% całkowitego wkładu EFRROW w program rozwoju obszarów wiejskich rezerwuje się na środki określone w art. 29 i 30.

6. Wydatki współfinansowane przez EFRROW nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, FS lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego.

6. Wydatki współfinansowane przez EFRROW nie są współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, FS lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego. Zapis ten nie ogranicza ani nie wyklucza programowania łączącego w spójny i zintegrowany sposób wsparcie z różnych funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, które mogą być konieczne do osiągnięcia celów tematycznych określonych w art. 9 rozporządzenia (UE) nr …/2013 [CSF].

 

6a. Krajowy wkład w kwalifikowalne wydatki publiczne można zastąpić niekomercyjnymi wkładami prywatnymi.

7. Wydatki publiczne na pomoc przedsiębiorstwom są zgodne z limitami pomocy ustanowionymi w odniesieniu do pomocy państwa, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

7. Wydatki publiczne na pomoc przedsiębiorstwom są zgodne z limitami pomocy ustanowionymi w odniesieniu do pomocy państwa, o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej.

 

__________________

 

1 Dz.U. L 118 z 12.05.10, s. 1.

 

2 Dz.U. L 53 z 23.02.02, s. 1.

(Tekst Komisji w art. 65 ust. 5 został zastąpiony tekstem z dokumentu COM(2012)0553)

Or. en

 

Poprawka  120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 66

skreślony

Finansowanie na rzecz operacji o znaczącym wkładzie w innowacje

 

Środki przekazane EFRROW na mocy art. 7 ust 2 rozporządzenia (UE) nr DP/2012 rezerwuje się na operacje, które zapewniają znaczący wkład w innowacje istotne dla wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, w tym dla przeciwdziałania zmianie klimatu i przystosowania się do niej.

 

Or. en

 

Poprawka  121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 67 – ustęp 2 – akapit pierwszy

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wydatki kwalifikują się do wkładu z EFRROW tylko w przypadku, gdy są ponoszone na operacje podjęte przez instytucję zarządzającą danego programu lub na jej odpowiedzialność, zgodnie z kryteriami wyboru, o których mowa w art. 49.

Wydatki kwalifikują się do wkładu z EFRROW tylko w przypadku, gdy są ponoszone na operacje podjęte przez instytucję zarządzającą danego programu lub na jej odpowiedzialność, zgodnie z kryteriami wyboru, o których mowa w art. 49, z wyjątkiem wniosków przedstawionych w okresie przejściowym pomiędzy dwoma programami, tak aby zapobiec luce, która mogłaby zaszkodzić inwestycjom.

Or. en

 

Poprawka  122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 69 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy pomocy udziela się na podstawie kosztów standardowych lub dodatkowych kosztów i utraconych dochodów, państwa członkowskie dopilnowują, aby odpowiednie obliczenia były właściwe i dokładne oraz określone z wyprzedzeniem na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej kalkulacji. W tym celu podmiot niezależny od organów odpowiedzialnych za obliczenia i posiadający odpowiednią wiedzę fachową przedstawia poświadczenie potwierdzające stosowność i dokładność obliczeń. Poświadczenie to włącza się do programu rozwoju obszarów wiejskich.

2. W przypadku gdy pomocy udziela się na podstawie kosztów standardowych lub dodatkowych kosztów i utraconych dochodów, państwa członkowskie dopilnowują, aby odpowiednie obliczenia były właściwe i dokładne oraz określone z wyprzedzeniem na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej kalkulacji. W tym celu podmiot niezależny od organów odpowiedzialnych za obliczenia i posiadający odpowiednią wiedzę fachową przedstawia poświadczenie potwierdzające stosowność i dokładność obliczeń. Poświadczenie to włącza się do programu rozwoju obszarów wiejskich. Przed zatwierdzeniem programów Komisja dopilnowuje, by w obliczeniach uwzględniono wszystkie istotne elementy, by główne założenia były uzasadnione i by parametry były właściwe.

Or. en

Uzasadnienie

Ta zmiana odzwierciedla problemy, na jakie zwrócił uwagę Trybunał, np. problemy z ustaleniem wysokości pomocy (zob. ust. 97 sprawozdania specjalnego 7/2011).

 

Poprawka  123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 1 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przekazywanie co kwartał Komisji odpowiednich danych dotyczących wskaźników w odniesieniu do operacji wybranych do finansowania, w tym najważniejszych cech beneficjenta i projektu;

b) przekazywanie co roku Komisji odpowiednich danych dotyczących wskaźników w odniesieniu do operacji wybranych do finansowania, w tym informacji na temat wskaźników wyjściowych oraz finansowych;

Or. en

Uzasadnienie

Kwartalne sprawozdania oznaczają ogromne obciążenie administracyjne, co przeczy wszelkim dążeniom do uproszczenia.

 

Poprawka  124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 73 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W przypadku gdy państwo członkowskie realizuje więcej niż jeden program, może ono wyznaczyć organ koordynacji, który zapewni między innymi spójność zarządzania programami i będzie koordynowało działania Komisji i krajowych instytucji zarządzających.

Or. en

Uzasadnienie

Tak jak zaproponowano w punkcie 5 preambuły rozporządzenia 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, należy uznać potrzebę istnienia organu koordynacji agencji płatniczych.

 

Poprawka  125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 75 – litera a)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) zaprezentowanie postępów i osiągnięć w dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz ocenę wpływu, efektywności, skuteczności i znaczenia interwencji z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich;

a) krytyczna i obiektywna ocena postępów i osiągnięć w dziedzinie polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz ocenę wpływu, efektywności, skuteczności i znaczenia interwencji z zakresu polityki rozwoju obszarów wiejskich;

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie oryginalnego tekstu jest zbyt nakazowe.

 

Poprawka  126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 76 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Aby umożliwić gromadzenie danych na poziomie Unii, w każdym systemie monitorowania i oceny określonym w art. 74 ustala się wykaz wspólnych wskaźników dotyczących sytuacji wyjściowej, jak również realizacji finansowej, produktów, wyników i wpływu programu, mający zastosowanie do każdego programu.

1. Aby umożliwić gromadzenie danych na poziomie Unii, w każdym systemie monitorowania i oceny określonym w art. 74 ustala się wykaz wspólnych wskaźników dotyczących sytuacji wyjściowej, jak również realizacji finansowej, produktów i wyników programu, mający zastosowanie do każdego programu.

Or. en

 

Poprawka  127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 78 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Beneficjenci wsparcia w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich i lokalne grupy działania przekazują instytucji zarządzającej lub wyznaczonym ewaluatorom, lub innym podmiotom wyznaczonym do pełnienia funkcji w ich imieniu, wszystkie informacje niezbędne do umożliwienia monitorowania i oceny programu, szczególnie w odniesieniu do osiągnięcia określonych celów i priorytetów.

Beneficjenci wsparcia w ramach środków rozwoju obszarów wiejskich i lokalne grupy działania przekazują instytucji zarządzającej lub wyznaczonym ewaluatorom, lub innym podmiotom wyznaczonym do pełnienia funkcji w ich imieniu, wszystkie informacje niezbędne do umożliwienia monitorowania i oceny programu, szczególnie w odniesieniu do osiągnięcia określonych celów i priorytetów, zapewniając przestrzeganie ustalonych w przepisach krajowych i unijnych praw do poufności i do ochrony danych osobowych.

Or. en

 

Poprawka  128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 81 – ustęp 1 – litera b)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) bada działania i produkty związane z planem oceny programu;

b) bada plan oceny przedstawiony przez instytucję zarządzającą i postęp w jego wdrażaniu.

Or. en

 

Poprawka  129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 82 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do dnia 31 maja 2016 r. i do dnia 31 maja każdego kolejnego roku do 2023 r. włącznie państwa członkowskie przedstawiają Komisji roczne sprawozdania z realizacji dotyczące wdrażania programu rozwoju obszarów wiejskich w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie przedłożone w 2016 r. obejmuje lata kalendarzowe 2014 i 2015.

1. Do dnia […] 30 czerwca 2016 r. i do dnia […] 30 czerwca każdego kolejnego roku do 2022 r. włącznie państwa członkowskie przedstawiają Komisji roczne sprawozdania z realizacji dotyczące wdrażania programu rozwoju obszarów wiejskich w poprzednim roku kalendarzowym. Państwo członkowskie przedkłada końcowe sprawozdanie z realizacji do dnia 31 grudnia 2023 r. Sprawozdanie przedłożone w 2016 r. obejmuje lata kalendarzowe 2014 i 2015.

Or. en

 

Poprawka  130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 85

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W 2023 r. państwa członkowskie przygotowują sprawozdanie dotyczące oceny ex post w odniesieniu do każdego swojego programu rozwoju obszarów wiejskich. Sprawozdanie to przedkłada się Komisji najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

W 2023 r. państwa członkowskie przygotowują sprawozdanie dotyczące oceny ex post w odniesieniu do każdego swojego programu rozwoju obszarów wiejskich. Sprawozdanie to należy zakończyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.

Or. en

 

Poprawka  131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 88 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli zastosowanie mają artykuły 107, 108 i 109 traktatu, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 90, w odniesieniu do postanowień dotyczących wyłączenia z przepisów dotyczących pomocy udzielanej przez państwo wszystkich środków zgodnych z niniejszym rozporządzeniem, które nie wchodzą w zakres art. 42 TFUE.

Or. en

 

Poprawka  132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 89 – nagłówek

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dodatkowe finansowanie krajowe

Dodatkowe finansowanie krajowe oraz środki pomocowe niewchodzące w zakres stosowania art. 42 TFUE

Or. en

 

Poprawka  133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 89 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Płatności dokonywane przez państwa członkowskie w związku z operacjami wchodzącymi w zakres stosowania art. 42 Traktatu i mające na celu zapewnienie dodatkowego finansowania rozwoju obszarów wiejskich, na które udzielane jest wsparcie unijne, podlegają zgłoszeniu przez państwa członkowskie i zatwierdzeniu przez Komisję zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jako część programowania, o którym mowa w art. 7. Przy ocenie tych płatności Komisja stosuje przez analogię kryteria ustanowione na potrzeby stosowania art. 107 Traktatu. Zainteresowane państwo członkowskie nie wprowadza w życie proponowanego dodatkowego finansowania rozwoju obszarów wiejskich, dopóki nie zostanie ono zatwierdzone.

Płatności dokonywane przez państwa członkowskie w związku z operacjami wchodzącymi w zakres stosowania art. 42 TFUE i mające na celu zapewnienie dodatkowego finansowania rozwoju obszarów wiejskich, na które udzielane jest wsparcie unijne oraz płatności dokonywane przez państwa członkowskie na operacje niewchodzące w zakres stosowania art. 42 TFUE podlegają zgłoszeniu przez państwa członkowskie i zatwierdzeniu przez Komisję zgodnie z niniejszym rozporządzeniem jako część programowania, o którym mowa w art. 7. Przy ocenie tych płatności Komisja stosuje przez analogię kryteria ustanowione na potrzeby stosowania art. 107 TFUE. Zainteresowane państwo członkowskie nie wprowadza w życie proponowanego dodatkowego finansowania rozwoju obszarów wiejskich, dopóki nie zostanie ono zatwierdzone.

Or. en

 

Poprawka  134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 90 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, powierza się Komisji na okres pięciu lat od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na okresy o tej samej długości, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed zakończeniem każdego okresu.

 

.

Or. en

Uzasadnienie

PE powinien czynnie potwierdzać przekazanie uprawnień Komisji oraz w razie wątpliwości nie powinien być zmuszany zabiegać o odzyskanie własnych uprawnień legislacyjnych.

 

Poprawka  135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

ZAŁĄCZNIK I – artykuł 18(3)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Art. 18 ust. 3

Inwestycje w środki trwałe

 

 

 

50 %

 

75 %

 

 

65 %

 

 

40 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

75 %

 

 

65 %

 

40 %

Sektor rolny

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionach słabiej rozwiniętych.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionach najbardziej oddalonych.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionie mniejszych wysp Morza Egejskiego.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w innych regionach.

Powyższe stawki mogą być podwyższone o 20 %, pod warunkiem że maksymalna łączona stawka wsparcia nie przekracza 90 %, w przypadku:

- podejmowania działalności przez młodych rolników

- inwestycji zbiorowych i projektów zintegrowanych

- obszarów z ograniczeniami naturalnymi, o których mowa w art. 33

- operacji wspieranych w ramach EPI

Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów objętych załącznikiem I

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionach słabiej rozwiniętych.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionach najbardziej oddalonych.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionie mniejszych wysp Morza Egejskiego.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w innych regionach.

Powyższe stawki mogą być podwyższone o 20 %, pod warunkiem że maksymalna łączona stawka wsparcia nie przekracza 90 %, w przypadku operacji wspieranych w ramach programu na rzecz przedsiębiorczości i innowacji.

 

 

Poprawka

Art. 18 ust. 3

Inwestycje w środki trwałe

 

 

 

50 %

 

 

75 %

 

 

75 %

 

40 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 %

 

 

75 %

 

 

75 %

 

 

40 %

Sektor rolny

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionach słabiej rozwiniętych.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionach najbardziej oddalonych.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionie mniejszych wysp Morza Egejskiego.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w innych regionach.

Powyższe stawki mogą być podwyższone o 20 %, pod warunkiem że maksymalna łączona stawka wsparcia nie przekracza 90 %, w przypadku:

- podejmowania działalności przez młodych rolników

- inwestycji zbiorowych i projektów zintegrowanych

- obszarów z ograniczeniami naturalnymi, o których mowa w art. 33

- operacji wspieranych w ramach EPI

- rolnictwa ekologicznego

- środków realizacji programu Natura 2000 i ramowej dyrektywy wodnej

- programów rolno-środowiskowych

 

 

Przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów objętych załącznikiem I

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionach słabiej rozwiniętych.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionach najbardziej oddalonych.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionie mniejszych wysp Morza Egejskiego.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w innych regionach.

Powyższe stawki mogą być podwyższone o 20%, pod warunkiem że maksymalna łączona stawka wsparcia nie przekracza 90%, w przypadku operacji wspieranych w ramach EPI oraz inwestycji zbiorowych i projektów zintegrowanych.

Or. en

 

Poprawka  136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

ZAŁĄCZNIK I – artykuł 24(3)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Art. 24 ust. 3

Zakładanie systemów rolnoleśnych

80 %

Kwoty kwalifikującej się inwestycji w zakładanie systemów rolnoleśnych

 

Poprawka

Art. 24 ust. 3

Zakładanie systemów rolnoleśnych

100 %

Kwoty kwalifikującej się inwestycji w zakładanie systemów rolnoleśnych

Or. en

 

Poprawka  137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

ZAŁĄCZNIK I – artykuł 27(5)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Art. 27 ust. 5

Inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych

50 %

           
75 %

 

65 %

                       
40 %

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionach słabiej rozwiniętych.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionach najbardziej oddalonych.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionie mniejszych wysp Morza Egejskiego.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w innych regionach.

 

 

Poprawka

Art. 27 ust. 5

Inwestycje w nowe technologie w dziedzinie leśnictwa oraz w przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów leśnych

50 %

           
75 %

 

75 %

                       
40 %

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionach słabiej rozwiniętych.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionach najbardziej oddalonych.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w regionie mniejszych wysp Morza Egejskiego.

Kwoty kwalifikującej się inwestycji dokonywanej w innych regionach.

 

Or. en

 

Poprawka  138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

ZAŁĄCZNIK I – artykuł 32(3)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Art.32 ust.3

Płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

25

250(*)

300(*)

 

minimalna kwota na hektar rocznie

maksymalna kwota na hektar rocznie

maksymalna kwota na hektar rocznie na obszarach górskich określonych w art. 46 ust. 2

 

 

Poprawka

Art.32 ust.3

Płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

25

250(*)

450(*)

 

minimalna kwota na hektar rocznie

maksymalna kwota na hektar rocznie

maksymalna kwota na hektar rocznie na obszarach górskich określonych w art. 46 ust. 2

Or. en

 

Poprawka  139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I a

Tekst proponowany przez Komisję

 

Poprawka

 

ZAŁĄCZNIK Ia

Krajowe koperty finansowe, o których mowa w art. 64

(w mln EUR)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

73 838

73 838

73 838

73 838

73 838

73 838

73 838

Bułgaria

400 215

400 215

400 215

400 215

400 215

400 215

400 215

Republika Czeska

432 820

432 820

432 820

432 820

432 820

432 820

432 820

Dania

87 536

87 536

87 536

87 536

87 536

87 536

87 536

Niemcy

1 355 922

1 355 922

1 355 922

1 355 922

1 355 922

1 355 922

1 355 922

Estonia

109 623

109 623

109 623

109 623

109 623

109 623

109 623

Irlandia

377 842

377 842

377 842

377 842

377 842

377 842

377 842

Grecja

595 667

595 667

595 667

595 667

595 667

595 667

595 667

Hiszpania

1 219 781

1 219 781

1 219 781

1 219 781

1 219 781

1 219 781

1 219 781

Francja

1 148 806

1 148 806

1 148 806

1 148 806

1 148 806

1 148 806

1 148 806

Włochy

1 361 055

1 361 055

1 361 055

1 361 055

1 361 055

1 361 055

1 361 055

Cypr

24 926

24 926

24 926

24 926

24 926

24 926

24 926

Łotwa

159 703

159 703

159 703

159 703

159 703

159 703

159 703

Litwa

267 461

267 461

267 461

267 461

267 461

267 461

267 461

Luksemburg

14 383

14 383

14 383

14 383

14 383

14 383

14 383

Węgry

584 679

584 679

584 679

584 679

584 679

584 679

584 679

Malta

11 762

11 762

11 762

11 762

11 762

11 762

11 762

Królestwo Niderlandów

89 850

89 850

89 850

89 850

89 850

89 850

89 850

Austria

609 744

609 744

609 744

609 744

609 744

609 744

609 744

Polska

2 029 504

2 029 504

2 029 504

2 029 504

2 029 504

2 029 504

2 029 504

Portugalia

614 811

614 811

614 811

614 811

614 811

614 811

614 811

Rumunia

1 435 645

1 435 645

1 435 645

1 435 645

1 435 645

1 435 645

1 435 645

Słowenia

138 743

138 743

138 743

138 743

138 743

138 743

138 743

Słowacja

302 467

302 467

302 467

302 467

302 467

302 467

302 467

Finlandia

326 416

326 416

326 416

326 416

326 416

326 416

326 416

Szwecja

291 736

291 736

291 736

291 736

291 736

291 736

291 736

Zjednoczone Królestwo

362 465

362 465

362 465

362 465

362 465

362 465

362 465

Or. en

 

Poprawka  140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

ZAŁĄCZNIK II

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik zostaje skreślony.

Or. en

 

Poprawka  141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

ZAŁĄCZNIK III– szczegółowy program tematyczny 1 – punkt 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Partnerstwa publiczno-prywatne celem ułatwienia międzypokoleniowego przekazywania działalności

Or. en

Uzasadnienie

One of the major issues young farmers face when deciding to start their activity is the expenses and administrative hurdles of taking over the farming activities of their elder. These different elements difficult generational transition and are among the reasons why average age of farmers is above 50 years in the EU. Facilitating generational transition through public-private partnerships should be integrated within the indicative list of measures and operations of particular relevance to thematic sub-programmes in order to take this element into consideration when developing the rural development tools at national level.

 

Poprawka  142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

ZAŁĄCZNIK V – sekcja 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Art. 17 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Art. 17 Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Art. 32-33 Płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

Art. 32-33 Płatności z tytułu obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

 

Art. 34 Dobrostan zwierząt

Or. en

Uzasadnienie

Rolnicy prowadzący działalność przy zachowaniu troski o dobrostan zwierząt spełniają zapotrzebowanie rynkowe i mogą uzyskać lepsze ceny dla swoich produktów, zwiększając w ten sposób swoją konkurencyjność. Aby mogli przejść na te systemy produkcji, potrzebują jednak wsparcia.