Процедура : 2011/0288(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0082/2013

Внесени текстове :

B7-0082/2013

Разисквания :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Гласувания :

PV 13/03/2013 - 8.10
CRE 13/03/2013 - 8.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0087

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ЗАПОЧВАНЕТО НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ И СВЪРЗАНИЯ С ТЯХ МАНДАТ
PDF 466kWORD 999k
4.2.2013
PE503.603v01-00
 
B7-0082/2013

внесено съгласно член 70, параграф 2 и член 70а от Правилника за дейността


относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика (COM(2011)0628 окончателен/2 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 окончателен– C7‑0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP))


Комисия по земеделие и развитие на селските райони (*)
(*) Преговарящ екип: Председател, докладчик и докладчици в сянка

Предложение за решение на Европейския парламент относно започването на междуинституционални преговори относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и свързания с тях мандат  (COM(2011)0628 окончателен/2 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 окончателен – C7‑0312/2012 – 2011/0288(COD)2013/2531(RSP))    
B7‑0082/2013

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–   като взе предвид член 70, параграф 2 и член 70а от своя правилник,

като има предвид, че посоченият в законодателното предложение финансов пакет е само ориентировъчен за законодателния орган и че той не може да бъде определен, преди да бъде постигнато споразумение във връзка с предложението за регламент относно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.;

решава да започне междуинституционални преговори на основание на следния мандат:

МАНДАТ

 

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Намаляването на бюрократичната тежест е една от основните цели и изисквания на реформата на ОСП. Следва да бъдат въведени реалистични допустими стойности и минимални прагове и да бъде постигнато подходящо равновесие между доверие и контрол, за да се гарантира запазването в бъдеще на административна тежест за държавите членки и бенефициерите на разумно равнищe. Като част от процеса на намаляване на бюрокрацията следва да бъдат надлежно отчитани административните и другите разходи за контрола на всички равнища и да се възнаграждава използването на ефективни системи за управление и контрол. Главната цел следва да бъде да се намалят административните разходи и да се гарантира свеждането на административната тежест за селскостопанските производители и администрацията до разумно равнище.

Or. en

 

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) За да се допълнят или изменят някои несъществени елементи на настоящия регламент, съгласно член 290 от Договора на Комисията следва да се делегира правото да приема делегирани актове по отношение на акредитацията на разплащателните агенции и координационните органи, съдържанието на системата за съвети в селското стопанство, мерките, подлежащи на финансиране от бюджета на ЕС като публична интервенция и оценяването на действията, свързани с публична интервенция, намалението или временното спиране на възстановяванията на суми за държавите членки, компенсацията между разходи и приходи в рамките на фондовете, събиране на вземания, наказателни мерки спрямо бенефициерите в случаите на неспазване на условията за допустимост, правилата за обезпеченията, за функционирането на интегрираните системи за администриране и контрол, за мерките, изключени от проверката на транзакциите, наказателните мерки, прилагани в рамките на кръстосаното спазване, правилата за поддържане на постоянни пасища, правилата за определяне на правопораждащия факт и обменния курс за държавите членки, които не използват еврото и по отношение на съдържанието на общата рамка за оценка на мерките, приети по ОСП. От особено значение е Комисията да проведе подходящи консултации по време на подготвителната работа, включително и на ниво експерти. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и Съвета.

(3) За да се допълнят или изменят някои несъществени елементи на настоящия регламент, съгласно член 290 от Договора на Комисията следва да се делегира правото да приема делегирани актове по отношение на акредитацията на разплащателните агенции и координационните органи, съдържанието на системата за съвети в селското стопанство, мерките, подлежащи на финансиране от бюджета на ЕС като публична интервенция и оценяването на действията, свързани с публична интервенция, намалението или временното спиране на възстановяванията на суми за държавите членки, компенсацията между разходи и приходи в рамките на фондовете, събиране на вземания, административните санкции спрямо бенефициерите в случаите на неспазване на условията за допустимост, правилата за обезпеченията, за функционирането на интегрираните системи за администриране и контрол, за мерките, изключени от проверката на транзакциите, наказателните мерки, прилагани в рамките на кръстосаното спазване, правилата за поддържане на постоянни пасища и тревни площи, правилата за определяне на правопораждащия факт и обменния курс за държавите членки, които не използват еврото и по отношение на съдържанието на общата рамка за оценка на мерките, приети по ОСП. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното, своевременно и подходящо предаване на съответните документи на Европейския парламент и Съвета. В съответствие с член 287, параграф 4 втора алинея от ДФЕС по искане на Европейския парламент или на Съвета Сметната палата може да представя становища относно тези делегирани актове.

 

(Двете изменения, които заместват „наказателни мерки“ с „административни санкции“ и „постоянни пасища“ с „постоянни пасища и тревни площи“, се прилагат в целия текст; приемането им ще наложи съответните промени в целия текст.)

Or. en

 

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Настоящият регламент следва да предвиди, при необходимост, освобождавания в случаите на непреодолима сила и при извънредни обстоятелства. Във връзка с разпоредбите за селското стопанство, понятието „непреодолима сила“ следва да се тълкува съгласно съдебната практика на Съда.

Or. en

 

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) Повишаващите се изисквания към сертифициращите органи и разплащателните агенции не следва да се съчетават с допълнително увеличаване на бюрокрацията в държавите членки. Освен това тези изисиквания не следва да са по-строги от международните одиторски стандарти. По отношение на обхвата и съдържанието на процедурата по сертифициране следва да се запази баланс между разходите и ползите, а всички допълнителни задължения за докладване следва да имат очевидна добавена стойност.

Or. en

 

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) За да се повиши осведомеността на бенефициерите относно връзката между земеделските практики и управлението на стопанствата от една страна, и стандартите, свързани с околната среда, измененията на климата, доброто земеделско състояние на земята, безопасността на храните, общественото здраве, здравето на животните и растенията, хуманното отношение към животните и други, необходимо е държавите членки да установят широкообхватна система за съвети в селското стопанство, която да консултира бенефициентите. Тази система за съвети в селското стопанство по никакъв начин не следва да повлиява задълженията и отговорностите на бенефициерите за спазване на посочените стандарти. Освен това, държавите членки трябва да постигнат ясно разграничение между съветите и проверките.

(10) За да се повиши осведомеността на бенефициерите относно връзката между земеделските практики, управлението и управлението на риска на стопанствата от една страна, и стандартите, свързани с околната среда, измененията на климата, доброто земеделско състояние на земята, безопасността на храните, общественото здраве, здравето на животните и растенията, хуманното отношение към животните и други, необходимо е държавите членки да установят широкообхватна система за съвети в селското стопанство, която да консултира бенефициентите. Тази система за съвети в селското стопанство по никакъв начин не следва да повлиява задълженията и отговорностите на бенефициерите за спазване на посочените стандарти. Освен това, държавите членки трябва да постигнат ясно разграничение между съветите и проверките.

Or. en

 

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Системата за съвети в селското стопанство следва да покрива най-малко изискванията и стандартите, влизащи в обхвата на кръстосаното спазване. Тя следва също така да покрива изискванията, които трябва да се спазват по отношение на земеделските практики от полза за климата и околната среда във връзка с директните плащания, както и да обхваща поддръжката на земеделската площ по Регламент (ЕС) № DP/ххх на Европейския парламент и на Съвета от ххх, относно установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика. Накрая, системата следва да покрива и определени елементи, свързани с адаптацията и смекчаването на последиците от измененията на климата, биологичното разнообразие, опазването на водите, оповестяването на болести по животните и растенията и новаторството, както и устойчивото развитие и икономическата дейност на малките стопанства.

(11) Системата за съвети в селското стопанство следва да покрива най-малко изискванията и стандартите, влизащи в обхвата на кръстосаното спазване на равнище индивидуално стопанство. Тя следва също така да покрива изискванията, които трябва да се спазват по отношение на земеделските практики от полза за климата и околната среда във връзка с директните плащания, както и да обхваща поддръжката на земеделската площ по Регламент (ЕС) № DP/ххх на Европейския парламент и на Съвета от ххх, относно установяване на правила за директни плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика. В допълнение системата следва да покрива и определени елементи, свързани с адаптацията и смекчаването на последиците от измененията на климата, биологичното разнообразие, опазването на водите, оповестяването на болести по животните и растенията и новаторството, както и екологичната ефективност и устойчивото развитие на икономическата дейност на стопанствата, включително дейности за модернизиране на стопанства, създаване на конкурентоспособност, иновации в секторната интеграция и пазарна ориентация, както и насърчаването и прилагането на принципи, свързани със счетоводна отчетност, предприемачество и с устойчивото управление на икономически ресурси. И накрая, на държавите членки следва да бъде позволено да включат в своята система насърчаването на преобразуването на стопанства и на разнообразяването на тяхната икономическа дейност, а така също и въвеждането на подходящи превантивни действия за справяне с природни бедствия и с болести по животните и по растенията, както и консултации за интегрирана борба срещу вредителите и използване на нехимични алтернативи.

Or. en

 

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Бенефициерите следва да се включват в системата за съвети в селското стопанство на доброволни начала. Всички бенефициери, дори тези, които не получават подпомагане по ОСП, следва да имат право да участват в системата. Държавите членки обаче могат да установят критерии за включване с предимство. Поради естеството на системата е удачно информацията, получена в процеса на консултациите, да се смята за поверителна, освен в случаите на сериозни нарушения на националното законодателство или законодателството на Съюза. За да се обезпечи ефективността на системата, съветниците следва да притежават съответните квалификации и редовно да участват в обучения.

(12) Бенефициерите следва да се включват в системата за съвети в селското стопанство на доброволни начала. Всички бенефициери, дори тези, които не получават подпомагане по ОСП, следва да имат право да участват в системата. Държавите членки обаче следва да могат да определят въз основа на екологични, икономически и социални критерии категориите бенефициери, които имат приоритетен достъп до системата за съвети в селското стопанство. Поради естеството на системата е удачно информацията, получена в процеса на консултациите, да се смята за поверителна, освен в случаите на сериозни нарушения на националното законодателство или законодателството на Съюза. За да се обезпечи ефективността на системата, съветниците следва да притежават съответните квалификации и редовно да участват в обучения.

Or. en

 

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Финансовите средства по линия на ЕФГЗ, необходими за покриване на извършените разходи от акредитираните разплащателни агенции, се отпускат на държавите членки от Комисията под формата на възстановяване на разходите на разплащателните агенции при представяне на счетоводните отчети за тях. До изплащането на сумите за възстановяване на разходите под формата на месечни плащания, финансовите средства за извършване на съответните разходи трябва да се мобилизират от държавите членки съгласно потребностите на акредитираните от тях разплащателни агенции. Разходите за персонала и административните разходи на държавите членки и бенефициерите, участващи в изпълнението на Общата селскостопанска политика, следва да бъдат понесени самостоятелно и не подлежат на възстановяване.

(13) Финансовите средства по линия на ЕФГЗ, необходими за покриване на извършените разходи от акредитираните разплащателни агенции, се отпускат на държавите членки от Комисията под формата на възстановяване на разходите на разплащателните агенции при представяне на счетоводните отчети за тях. До изплащането на сумите за възстановяване на разходите под формата на месечни плащания, финансовите средства за извършване на съответните разходи трябва да се мобилизират от държавите членки съгласно потребностите на акредитираните от тях разплащателни агенции. С цел повишаване на ефикасността на функционирането на разплащателните агенции разходите за персонала и административните разходи на държавите членки и бенефициерите, участващи в изпълнението на Общата селскостопанска политика, следва да бъдат понесени от самите агенции.

Or. en

 

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Използването на агрометеорологичната система и придобиването и подобряването на сателитни изображения следва да предостави на Комисията възможности за управление на селскостопанските пазари и да улесни мониторинга на селскостопанските разходи.

(14) Използването на агрометеорологичната система и придобиването и подобряването на сателитни изображения следва да предостави на Комисията възможности за управление на селскостопанските пазари, за улесняване на мониторинга на селскостопанските разходи и на използването на ресурси, от които зависи земеделието, включително по отношение на агро-лесовъдните системи, както и за извършване на оценка и предоставяне на своевременна помощ при природни бедствия.

Or. en

 

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 23

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Програмите за развитие на селските райони се финансират от бюджета на Съюза на базата на поемане на задължения за изплащане на годишни вноски. Държавите членки трябва да бъдат в състояние да се ползват от предвидените средства от момента, в който започнат изпълнение на програмите. Следователно е необходимо да се въведе подходяща система за ограничено предварително финансиране, която да осигури непрекъснат поток на средствата с оглед на своевременното извършване на плащанията в полза на бенефициерите по програмите.

(23) Програмите за развитие на селските райони се финансират от бюджета на Съюза на базата на поемане на задължения за изплащане на годишни вноски. Държавите членки трябва да бъдат в състояние да се ползват от предвидените средства от момента, в който започнат изпълнение на програмите. Следователно следва да се отдаде приоритетно значение на въвеждането на подходяща система за ограничено предварително финансиране, която да осигури непрекъснат поток на средствата с оглед на своевременното извършване на плащанията в полза на бенефициерите по програмите.

Or. en

 

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 27

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Секторното законодателство в областта на селското стопанство изисква държавите членки да пращат информация за броя на извършените проверки и техния резултат в определени срокове. Тази статистика за контрола се използва при определянето на нивото на грешка на равнище държави членки, и по-общо за целите на контрол на управлението на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Те са важен източник за Комисията, когато иска да се увери в правилното управление на фондовете, и представляват съществен елемент от годишната декларация за управление. Като се има предвид особената важност на тази статистическа информация и с цел да се обезпечи спазването от страна на държавите членки на задължението им да я предават навреме, необходимо е да се предвиди възпираща мярка за закъсняло предоставяне на изискваните данни по начин, съизмерим със степента на липсата. Следователно трябва да се установят разпоредби, според които Комисията да прекратява временно част от месечните или междинни плащания, за които съответната статистическа информация не е била изпратена навреме.

(27) Секторното законодателство в областта на селското стопанство изисква държавите членки да пращат информация за броя на извършените проверки и техния резултат в определени срокове. Тази статистика за контрола се използва при определянето на нивото на грешка на равнище държави членки, и по-общо за целите на контрол на управлението на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Те са важен източник за Комисията, когато иска да се увери в правилното управление на фондовете, и представляват съществен елемент от годишната декларация за управление. Като се има предвид особената важност на тази статистическа информация и с цел да се обезпечи спазването от страна на държавите членки на задължението им да я предават навреме, необходимо е да се предвиди пропорционална възпираща мярка за закъсняло предоставяне на изискваните данни по начин, съизмерим със степента на липсата. Следователно трябва да се установят разпоредби, според които Комисията да прекратява временно част от месечните или междинни плащания, за които съответната статистическа информация не е била изпратена навреме. Подобно временно прекратяване обаче следва да се използва само ако забавянето излага на риск годишната бюджетна процедура по освобождаване от отговорност, в съответствие с принципа на пропорционалност.

Or. en

 

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Финансирането на мерките и операциите съгласно Общата селскостопанска политика ще включва отчасти и споделено управление. За да обезпечи надеждно управление на финансовите средства на Съюза, Комисията следва да извършва проверки на управлението на фондовете от властите на държавата членка, отговарящи за извършване на плащанията. В тази връзка е уместно да се определи естеството на проверките, които Комисията трябва да извърши, да се посочат условията за упражняване на нейните функции по изпълнение на бюджета и да се изяснят задълженията на държавите членки в рамките на сътрудничеството с Комисията.

(30) Финансирането на мерките и операциите съгласно Общата селскостопанска политика ще включва отчасти и споделено управление. За да обезпечи надеждно управление на финансовите средства на Съюза, Комисията следва да извършва необходимите проверки на управлението на фондовете от властите на държавата членка, отговарящи за извършване на плащанията. В тази връзка е уместно да се определят общите правила и принципи, които Комисията трябва да следва при извършване на проверки, както и естеството им, да се посочат условията за упражняване на нейните функции по изпълнение на бюджета и да се изяснят задълженията на държавите членки в рамките на сътрудничеството с Комисията.

Or. en

 

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 31

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) За да може Комисията да изпълнява задължението си да проверява за съществуването и правилното функциониране на системите за управление и контрол над изразходването на средствата на Съюза в държавите членки, независимо от вътрешния контрол, упражняван от държави членки, следва да бъде предвидено извършване на проверки от упълномощени от Комисията лица, които да имат право да изискват подпомагане от държавите членки при тяхната работа.

(31) За да може Комисията да изпълнява задължението си да проверява за съществуването и правилното функциониране на системите за управление и контрол над изразходването на средствата на Съюза в държавите членки, следва да бъде предвидено извършване на проверки от упълномощени от Комисията лица, които да имат право да изискват подпомагане от държавите членки при тяхната работа. Подобна национална разпоредба следва да взема предвид принципа на пропорционалност, равнището на доверие, което съществува по отношение на надеждността на националните системи за контрол и управление, както и общата ефективност на националния контрол при проверките, извършени от Комисията.

Or. en

 

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 36

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) Процедурите по възстановяване, прилагани от държавите членки, могат да имат за последица забавяне на възстановяването с години, без да има гаранция, че крайният резултат действително ще бъде успешен. Разходите по прилагането на тези процедури също могат да не бъдат пропорционални на сумите, които са или могат да бъдат събрани. Затова в определени случаи на държавите членки следва да се разреши да спрат процедурите по възстановяване.

(36) Процедурите по възстановяване, прилагани от държавите членки, могат да имат за последица забавяне на възстановяването с години, без да има гаранция, че крайният резултат действително ще бъде успешен. Разходите по прилагането на тези процедури също могат да не бъдат пропорционални на сумите, които са или могат да бъдат събрани. Прагът за възстановяването на неправомерно изплатени суми, в т.ч. лихви, е много нисък и възстановяване следва да се предприема само ако е икономически ефективно. Затова в определени случаи на държавите членки следва да се разреши да спрат процедурите по възстановяване.

Or. en

 

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 37

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) С оглед на защитата на финансовите интереси на бюджета на Съюза, държавите членки следва да предприемат мерки с цел да се уверят, че финансираните от ЕФГЗ и ЕЗФРСР транзакции са действителни и са правилно извършени. Също така, държавите членки следва да предотвратяват и да се справят ефективно с всякакви нередности или неспазване от страна на бенефициерите. За тази цел следва да се прилага Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности.

(37) С оглед на защитата на финансовите интереси на бюджета на Съюза, държавите членки следва да предприемат пропорционални мерки с цел да се уверят, че финансираните от ЕФГЗ и ЕЗФРСР транзакции са действителни и са правилно извършени. Също така, държавите членки следва да предотвратяват и да се справят ефективно с всякакви нередности или неспазване от страна на бенефициерите. За тази цел следва да се прилага Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности. За да бъде гарантирана последователността на приоритетите и целите на политиките на ЕС, рисковете за околната среда и общественото здраве следва да бъдат включени в обхвата на това, което се счита за опасно за общия бюджет на Европейския съюз, тъй като свързаните с тях разходи се прехвърлят към други области на публичните разходи, включително разходи на ЕС. Свеждането до минимум на допълнителните разходи в други области следва да гарантира ефикасността на публичните разходи.

Or. en

 

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 37 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37a) В допълнение към Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 в настоящия регламент следва да бъдат предвидени по-подробни разпоредби, засягащи нередностите в областта на общата селскостопанска политика. Бенефициер, който получи помощ, без да отговаря на критериите за допустимост или не спазва ангажиментите, свързани с отпускането на тази помощ, следва да се счита за лице, възползвало се неправомерно от облага. Такива облаги се отнемат съгласно член 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95. За да се предотвратят нарушения от страна на бенефициерите, следва да се прилагат административни санкции по смисъла на член 5 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 под формата на намаление или изключване от предлагането на помощи, по-специално в случаите, когато става въпрос за умишлено извършени нередности или такива в резултат на небрежност. Тези административни санкции могат да засегнат помощта, за която са изпълнени условията за допустимост или по която са поети ангажименти. Важно е обаче, че в случай на нередности, свързани с дял III, глава 2 на Регламент (ЕС) № ххх/ххх (Директни плащания), размерът на всички отнети и приспаднати суми от помощта не следва да надвишава размера на плащането, споменато в тази глава.

Or. en

 

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 38

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) Разпоредбите, свързани с общите принципи на проверки, оттегляне, намаляване, изключване от плащания и налагане на наказания, се съдържат в различни регламенти, отнасящи се до селскостопанския сектор. Тези правила следва да се съберат в една и съща правна рамка на хоризонтално ниво. Те следва да разглеждат задълженията на държавите членки по отношение на административните проверки и проверките на място, правилата за възстановяване, намаляване и изключване от подпомагането. Правилата за проверките на задълженията, които не са непременно свързани с плащането на помощ, следва също да се опишат.

(38) Разпоредбите, свързани с общите принципи на проверки, оттегляне, намаляване, изключване от плащания и налагане на съразмерни административни наказания, се съдържат в различни регламенти, отнасящи се до селскостопанския сектор. Тези правила следва да се съберат в една и съща правна рамка на хоризонтално ниво. Те следва да разглеждат задълженията на държавите членки по отношение на административните проверки и проверките на място, включително общите принципи и приложимите критерии, правилата за възстановяване, намаляване и изключване от подпомагането. Правилата за проверките на задълженията, които не са непременно свързани с плащането на помощ, следва също да се опишат. Необходимо е да се предвиди силен стимул, за да може държавите членки да намалят броя на проверките на място там, където степента на грешките е на приемливо ниво, както и да се осигури гъвкавост въз основа на обичайните стандарти на засегнатите държави членки или региони, така че да се допускат обосновани изключения при наличието на земеделски, екологични или природни съображения.

Or. en

 

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 38 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a) Една справедлива система за санкциониране на селскостопански производители, извършващи нередности, следва да изключва дублирането на наказания и едновременното налагане на административни санкции по настоящия регламент и на наказателноправни санкции по наказателното право, освен ако става въпрос за измама.

Or. en

 

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 38 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38б) Административни санкции, включително задължението за възстановяване на вече получени от селскостопанските производители плащания, следва да не се налагат при обстоятелства, които са обективно извън контрола на селскостопанските производители, и преди всичко при непредвидими събития.

Or. en

 

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 41

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) Следва да се запазят основните елементи на тази интегрирана система, и по-специално разпоредбите относно компютризираната база данни, системата за идентификация на земеделските парцели, заявленията за подпомагане или исканията за плащане и системата за идентификация и регистриране на правата на плащане.

(41) Следва да се запазят основните елементи на тази интегрирана система, и по-специално разпоредбите относно компютризираната база данни, системата за идентификация на земеделските парцели, заявленията за подпомагане или исканията за плащане и системата за идентификация и регистриране на правата на плащане. Държавите членки следва да използват по подходящ начин технологията при създаването на тези системи, за да се намали административната тежест и да се осигурят действащи и ефективни мерки за контрол.

Or. en

 

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 44

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44) Съгласно Регламент (ЕО) № 485/2008, държавите членки са длъжни да вземат мерките, необходими за осигуряване на ефективна защита на финансовите интереси на бюджета на Съюза, и по-специално за да се проверят истинността и съответствието на операциите, финансирани от ЕФГЗ. В интерес на яснотата и рационалността съответните разпоредби следва да се интегрират в един и същи акт. Следователно Регламент (ЕО) № 485/2008 следва да бъде отменен.

(44) Съгласно Регламент (ЕО) № 485/2008, държавите членки са длъжни да вземат мерките, необходими за осигуряване на ефективна защита на финансовите интереси на бюджета на Съюза, и по-специално за да се проверят истинността и съответствието на операциите, финансирани от ЕФГЗ. В интерес на опростяването, яснотата и рационалността съответните разпоредби следва да се интегрират в един и същи акт. Следователно Регламент (ЕО) № 485/2008 следва да бъде отменен.

Or. en

 

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 50

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(50) Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на селскостопански производители, и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) № 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/200125, който беше заменен от Регламент (ЕО) № 73/2009, установиха принципа, че пълното изплащане на бенефициерите на някои видове подпомагане по ОСП следва да бъде обвързано със спазването на правила за управлението на земите, селскостопанската продукция и селскостопанските дейности. Този принцип впоследствие залегна в Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“). В рамките на тази т.нар. „система за кръстосано спазване“ държавите членки са длъжни да прилагат наказателни мерки във вид на намаляване или изключване от подпомагането, получено по ОСП изцяло или частично.

(50) Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на селскостопански производители, и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) № 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/200125, който беше заменен от Регламент (ЕО) № 73/2009, установиха принципа, че пълното изплащане на бенефициерите на някои видове подпомагане по ОСП следва да бъде обвързано със спазването на правила за управлението на земите, селскостопанската продукция и селскостопанските дейности. Този принцип впоследствие залегна в Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои селскостопански продукти („Общ регламент за ООП“). В рамките на тази т.нар. „система за кръстосано спазване“ държавите членки са длъжни да прилагат административни наказателни мерки във вид на намаляване или изключване от подпомагането, получено по ОСП изцяло или частично, в съответствие с принципа на пропорционалност и при отчитане на общите критерии за степенуването на тези наказателни мерки съгласно определеното в настоящия регламент.

Or. en

 

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 53

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(53) Законоустановените изисквания за управление трябва да се приложат изцяло от държавите членки, за да влязат в действие на ниво индивидуално стопанство и да гарантират необходимото еднакво отношение към селскостопанските производители.

(53) Законоустановените изисквания за управление трябва да се приложат изцяло от държавите членки, за да влязат в действие на ниво индивидуално стопанство и да гарантират необходимото еднакво отношение към селскостопанските производители. Комисията следва да изготви насоки относно тълкуването на правилата за идентификация и регистрация на животни за целите на кръстосаното спазване, което следва при необходимост да гарантира гъвкавост на равнище индивидуално стопанство, за да се намери необходимият баланс между запазването на духа на законодателството и прилагането на съразмерни административни санкции единствено при нарушения, които пряко и недвусмислено може да бъдат отнесени до бенефициерите, по-специално във връзка с многократните случаи на повреда на използваната технология.

Or. en

 

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 54

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(54) По отношение на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г., за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, разпоредбите ще влизат в сила само в рамките на кръстосаното спазване, когато всички държави членки са ги приложили изцяло по-специално с ясни задължения на селскостопанските производители. Съгласно директивата изискванията на ниво индивидуално стопанство ще се приложат най-късно до 1 януари 2013 г.

заличава се

Or. en

 

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 55

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55) По отношение на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г., за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди, разпоредбите ще влизат в сила само в рамките на кръстосаното спазване, когато всички държави членки са ги приложили изцяло по-специално с ясни задължения на селскостопанските производители. Според директивата изискванията на ниво индивидуално стопанство ще се прилагат постепенно, следвайки график, и особено общите принципи на интегрирана борба с вредителите ще се прилагат най-късно от 1 януари 2014 г.

заличава се

Or. en

 

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 56

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(56) Съгласно член 22 от Директива 2000/60/ЕО, Директива 80/68/ЕИО на Съвета от 17 декември 1979 относно опазването на подземните води от замърсяване, причинено от определени опасни вещества се отменя на 23 декември 2013 г. За да се запазят правилата относно кръстосаното спазване, свързани с опазването на подземните води, докато се очаква включването на Директива 2000/60/ЕО в кръстосаното спазване е уместно да се коригира обхватът на кръстосаното спазване и да се определи стандарт за добро селскостопанско и екологично състояние, който да включва изискванията по членове 4 и 5 от Директива 80/68/ЕИО.

заличава се

Or. en

 

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 57

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(57) Системата за кръстосано спазване предполага някои административни ограничения както за бенефициерите, така и за националните администрации, тъй като воденето на документация трябва да се гарантира, трябва да се провеждат проверки и да се прилагат наказателни мерки, където е необходимо. Тези наказателни мерки следва да са пропорционални, ефективни и възпиращи. Такива наказателни мерки не следва да се влияят от предвидени в други разпоредби на съюзното или националното законодателство наказания. В името на последователността е уместно да се обединят съответните разпоредби на Съюза в единен правен инструмент. За селскостопански производители, участващи в схемата за подпомагане на малките стопанства, посочена в дял V от Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP], усилията, които е необходимо да се положат в системата за кръстосано спазване, може да се считат за надвишаващи предимствата от обхващането на тези производители в системата. С цел опростяване тези селскостопански производители следва да бъдат освободени от кръстосано спазване и особено от системата за контрол и риска за наказателни мерки по кръстосаното спазване. Освобождаването обаче не следва да оказва влияние върху задължението им да зачитат приложимите разпоредби на секторното законодателство или върху възможността да бъдат направени проверки и наложени наказания по това законодателство.

(57) Системата за кръстосано спазване предполага някои административни ограничения както за бенефициерите, така и за националните администрации, тъй като воденето на документация трябва да се гарантира, трябва да се провеждат проверки и да се прилагат наказателни мерки, където е необходимо. Тези наказателни мерки следва да са пропорционални, ефективни и възпиращи. Такива наказателни мерки не следва да се влияят от предвидени в други разпоредби на съюзното или националното законодателство наказания. В името на последователността е уместно да се обединят съответните разпоредби на Съюза в единен правен инструмент. За селскостопански производители, участващи в схемата за подпомагане на малките стопанства, посочена в дял V от Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP], усилията, които е необходимо да се положат в системата за кръстосано спазване, може да се считат за надвишаващи предимствата от обхващането на тези производители в системата. С цел опростяване тези селскостопански производители следва да бъдат освободени от кръстосано спазване и особено от системата за контрол и риска за наказателни мерки по кръстосаното спазване. Освобождаването обаче не следва да оказва влияние върху задължението им да зачитат приложимите разпоредби на секторното законодателство или върху възможността да бъдат направени проверки и наложени наказания по това законодателство. Незначителните и непредумишлени нарушения, свързани с инспекциите по кръстосаното спазване, не следва до водят до налагане на санкции. Вместо това следва да бъде отправяно предупреждение и спазването да бъде контролирано по време на бъдещи инспекции.

Or. en

 

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 60

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(60) Ефективното прилагане на кръстосаното спазване изисква проверка дали задълженията се спазват на ниво бенефициери. Ако държава членка реши да се възползва от възможността да не прилага намаление или изключване за суми под 100 EUR, през следващата година компетентният контролен орган следва да се увери чрез проверка на извадка от бенефициерите, че констатираното неспазване е отстранено.

(60) Ефективното прилагане на кръстосаното спазване изисква проверка дали задълженията се спазват на ниво бенефициери. Ако държава членка реши да се възползва от възможността да не прилага намаление или изключване за суми под 100 EUR, през следващата година компетентният контролен орган следва да се увери чрез проверка на извадка от бенефициерите, че констатираното неспазване е отстранено. Държавите членки могат също така да създават системи за ранно предупреждение, приложими за нетежки и извършани за първи път нарушения, с цел системата за кръстосано спазване да намери по-добър прием сред общностите на селскостопанските производители и с цел селскостопанските производители да бъдат привлечени за по-активно участие в прилагането на изискванията. Тази система следва да съдържа писма с отправяне на предупреждение към съответния бенефициер, призоваващи го за предприемане на коригиращи действия, чието изпълнение държавата членка проверява през следващата година.

Or. en

 

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 68

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(68) Всяка мярка по ОСП следва да бъде предмет на наблюдение и оценка, за да се подобри качеството Й и да се покажат нейните постижения. В този контекст следва да се определи списък с показатели и Комисията да оценява въздействието на ОСП във връзка с целите на политиката. Комисията следва да установи обща рамка за наблюдение и оценяване, с която между другото да гарантира, че съответните данни, включително тези от държавите членки, се предоставят своевременно. Същевременно тя следва да вземе предвид нуждата от данни и синергиите между потенциалните източници на данни. Освен това, в съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейският икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Бюджет за Европа 2020 — част ІІ се посочва, че разходите, свързани с климата в цялостния бюджет на Съюза следва да нараснат до поне 20 %, с принос от различните политики. Поради това Комисията следва да може да оцени въздействието на подпомагането от страна на Съюза на целите, свързани с климата в рамките на ОСП.

(68) Всяка мярка по ОСП следва да бъде предмет на наблюдение и оценка, за да се подобри качеството й и да се покажат нейните постижения. В този контекст следва да се определи списък с показатели и Комисията да оценява въздействието на ОСП във връзка с целите на политиката. Комисията следва да установи обща рамка за наблюдение и оценяване, с която между другото да гарантира, че съответните данни, включително тези от държавите членки, се предоставят своевременно. Същевременно тя следва да вземе предвид нуждата от данни и синергиите между потенциалните източници на данни и да ползва във възможно най-голяма степен вече съществуващи източници на данни. Освен това рамката за мониторинг и оценка следва да взема предвид и адекватно да отразява структурата на ОСП, тъй като рамката за мониторинг и оценка за стълб ІІ не може да бъде прилагана за стълб І, по-специално защото при стълб І има възможност за пораждане на полезни взаимодействия поради сравнително еднообразния характер на мерките. Това следва да се вземе надлежно предвид. Освен това в съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейският икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Бюджет за Европа 2020 — част ІІ се посочва, че разходите, свързани с климата в цялостния бюджет на Съюза следва да нараснат до поне 20 %, с принос от различните политики. Поради това Комисията следва да може да оцени въздействието на подпомагането от страна на Съюза на целите, свързани с климата в рамките на ОСП.

Or. en

 

Изменение  30

Предложение за регламент

Съображение 70в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70в) В решението си Съдът не оспорва легитимността на целта за засилването на публичния контрол върху използването на средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Тази цел следва да се анализира предвид новата рамка на финансовото управление и контрол, която ще се прилага от 1 януари 2014 г. В контекста на тази рамка, контролът от страна на държавните администрации не може да бъде изчерпателен и при почти всички схеми проверките на място могат да обхванат само ограничена част от заявителите и бенефициерите. Евентуалното увеличаване на минималния брой проверки над прилаганите към момента равнища ще представлява допълнителна финансова и административна тежест за националните администрации в настоящия контекст и няма да бъде икономически ефективно. Освен това, новата рамка предвижда, че при определени условия държавите членки могат да намалят броя на проверките на място. На този фон, публикуването на имената на бенефициерите на земеделските фондове засилва публичния контрол върху използването на тези фондове и следователно е полезно допълнение към съществуващата рамка за управление и контрол, което е нужно с цел гарантирането на адекватна защита на финансовите интереси на Съюза. При прилагането на новите правила за опростяване на административния процес на усвояване на средствата от Съюза и намаляване на административните разходи, на националните власти следва да се даде възможност да разчитат на публичния контрол, особено на неговия превантивен и възпиращ ефект по отношение на измамите и злоупотребите с публични средства като пречка пред неправомерни действия от страна на бенефициерите.

(70в) В решението си Съдът не оспорва легитимността на целта за засилването на публичния контрол върху използването на средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

Or. en

 

Изменение  31

Предложение за регламент

Съображение 70г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70г) Целта на публичния контрол на използването на средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, която се преследва с публикуването на бенефициерите, може да се постигне само ако се гарантира, че известна част от информацията ще се предостави на обществеността. Тази информация следва да включва данни за самоличността на бенефициера, предоставената сума и фонда, от който е отпусната, целта и естеството на предвижданата мярка. Публикуването на тази информация следва да се извърши по такъв начин, че да се ограничи накърняването на правото на зачитане на личния живот на бенефициера като цяло и на защита на личните данни и по специално — на правата, признати с членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(70г) Целта на публичния контрол на използването на средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, която се преследва с публикуването на бенефициерите, може да се постигне само ако се гарантира, че известна част от информацията ще бъде доведена до знанието на обществеността. Тази информация следва да включва данни за предоставената сума и всеки фонд, от който е отпусната, целта и естеството на предвижданата мярка. За да се осигури точна картина на териториалното разпределение на подкрепата по ОСП, следва също така да се предостави информация за местоположението на стопанствата, за които се прилагат тези мерки. Правото на зачитане на личния живот на бенефициера като цяло и на защита на личните данни и по специално — на правата, признати с членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз, следва да се запази.

Or. en

 

Изменение  32

Предложение за регламент

Съображение 70е

 

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70f) За да се запази равновесието между поставената цел за публичен контрол върху използването на средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР от една страна и правото на зачитане на личния живот като цяло и защита на личните данни на бенефициерите от друга, следва да се вземе предвид значимостта на помощта. След задълбочен анализ и консултация със заинтересованите страни се очерта мнението, че за да се засили ефективността на такова публикуване и да се ограничи нарушаването на правата на бенефициерите, следва да се установи праг на сумата на получената помощ, под който името на бенефициера не следва да се съобщава.

заличава се

Or. en

 

Изменение  33

Предложение за регламент

Съображение 70ж

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70g) Прагът следва да отразява и да се основава на нивото на схемите за подпомагане, установени в рамките на ОСП. Тъй като структурите на селскостопанските икономики на държавите членки значително се различават една от друга и може да са много различни от средната за Съюза структура на земеделското стопанство, следва да се позволи прилагането на различни минимални прагове, които да отразяват конкретната ситуация на отделните държави членки.Регламент xxx/xxx [DP] определя проста и специфична схема за малките стопанства. Член 49 от посочения регламент установява критерии за изчисляване на сумата на помощта. В името на последователността тези критерии следва да се използват и за определяне на специфични прагове за всяка държава членка относно публикуването на имената на бенефициерите. Под този специфичен праг, освен името, публикацията следва да съдържа и цялата меродавна информация, която да позволи на данъкоплатците да си съставят точна представа за ОСП.

заличава се

Or. en

 

Изменение  34

Предложение за регламент

Съображение 70 з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(70з) Освен това, предоставянето на публичен достъп до тази информация подобрява прозрачността по отношение на използването на средствата на Съюза в ОСП, като по този начин способства за популяризирането и по-доброто разбиране на тази политика. То дава възможност на гражданите да участват в процеса на вземане на решения и е гаранция за по-голяма законност, ефективност и отговорност на администрацията пред гражданите. Това ще помогне и местните граждани да станат свидетели на конкретни примери за предоставяне на „публични блага“ чрез земеделие и ще укрепи легитимността на държавното подпомагане за селскостопанския сектор. Освен това, ще се повиши и личната отговорност на селските стопани за използването на получените публични средства.

(70з) Освен това, предоставянето на публичен достъп до тази информация подобрява прозрачността по отношение на използването на средствата на Съюза в ОСП, като по този начин способства за популяризирането и по-доброто разбиране на тази политика. За да се постигне това и в другите области на политиката на Съюза, следва да се прилагат сравними правила също и за бенефициерите на средства от другите фондове на Съюза (ЕФРР, ЕСФ и ЕФР). То дава възможност на гражданите да участват в процеса на вземане на решения и е гаранция за по-голяма законност, ефективност и отговорност на администрацията пред гражданите. Това ще помогне и местните граждани да станат свидетели на конкретни примери за предоставяне на „публични блага“ чрез земеделие и ще укрепи легитимността на държавното подпомагане за селскостопанския сектор. Освен това, ще се повиши и личната отговорност на селските стопани за използването на получените публични средства.

Or. en

 

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За целите на настоящия регламент се прилагат определенията „селскостопански производител“, „селскостопанска дейност“, „земеделска площ“, „стопанство“, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) ххх/ххх [DP], освен ако настоящият регламент не предвижда друго.

1. За целите на настоящия регламент се прилагат определенията „селскостопански производител“, „селскостопанска дейност“ и „земеделска площ“, посочени в член 4 от Регламент (ЕС) ххх/ххх [DP].

Or. en

 

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Освен за целите на дял VI определението „предприятие“, изложено в член 4 на Регламент (ЕС) xxx/xxx [DP], се прилага за целите на настоящия регламент.

Or. en

 

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За целите на настоящия регламент „секторно законодателство в областта на селското стопанство“ означава всеки приложим акт, приет въз основа на член 43 от ДФЕС в рамките на ОСП, както и по целесъобразност – всички делегирани актове или актове за изпълнение, приети въз основа на тези актове.

Or. en

 

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(дa ) болест по растенията, засегнала част от или всички земеделски култури на бенефициера;

Or. en

 

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква e)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) отчуждаване на голяма част от стопанството, ако това не се е очаквало към деня, когато е била внесена молбата.

е) отчуждаване на цялото стопанство или на част от стопанството, ако това не се е очаквало към деня, когато е била внесена молбата, или повторно влизане във владение на земята от страна на собственика.

Or. en

 

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Разплащателните агенции са обособени отдели или органи на държавите членки, отговарящи за управлението и контрола на разходите, посочени в член 4, параграф 1 и член 5.

1. Разплащателните агенции са отдели или органи на държавите членки, отговарящи за управлението и контрола на всички разходи, посочени както в член 4, параграф 1, така и в член 5.

Or. en

 

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията, като използва подход, основан на риска, прави преглед на документните доказателства, предоставени от държавите членки в съответствие с член 102, и извършва оценка на функционирането на системите, за да потвърди, че ръководните и контролните органи отговарят на условията за национална акредитация.

Or. en

 

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) декларация за управлението във връзка с изчерпателността, точността и достоверността на отчетите, доброто функциониране на системите за вътрешен контрол, както и законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции и спазването на принципа на добро финансово управление;

б) декларация за управлението във връзка с изчерпателността, точността и достоверността на отчетите и доброто функциониране на системите за вътрешен контрол, въз основа на измерими критерии за изпълнимост, както и във връзка със законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции;

Or. en

 

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) обобщение на резултатите от всички налични и проведени одити и проверки, включително анализ на системните или повтарящите се слабости, както и на коригиращите действия, които са предприети или планирани.

в) обобщение на:

 

i) резултатите от всички налични и проведени одити и проверки, включително анализ на системните и повтарящите се слабости, както и на коригиращите действия, които са предприети или планирани,

 

ii) статистическите данни за контрола, изпратени в съответствие с член 102, параграф 1, буква в), подточка v), и

 

iii) други проверки, считани за важни.

Or. en

 

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 – алинея 2 –встъпително изречение

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В случаите на акредитиране на повече от една разплащателна агенция, държавата членка определя орган, наричан по-долу „координиращ орган“, на който възлага следните задачи:

В случаите, при които в резултат на конституционната уредба на държавата членка бъде акредитирана повече от една разплащателна агенция, държавата членка подбира орган, наричан по-долу „координиращ орган“, на който възлага следните задачи:

Or. en

 

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. В случаите, когато определена акредитирана разплащателна агенция не отговаря или е престанала да отговаря на едно или повече от условията по параграф 2, държавите членки следва да оттеглят акредитацията Й, освен ако разплащателната агенция не внесе необходимите промени в срок, който трябва да бъде определен в съответствие с трудността на проблема.

5. В случаите, когато определена акредитирана разплащателна агенция не отговаря или е престанала да отговаря на едно или повече от условията по параграф 2, държавите членки, по собствена инициатива или по искане на Комисията, оттеглят акредитацията й, освен ако разплащателната агенция не внесе необходимите промени в срок, който трябва да бъде определен в съответствие с трудността на проблема.

Or. en

 

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1– буква б а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) правилата относно обхвата и работата, свързани с декларацията за управлението на разплащателните агенции;

Or. en

 

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква в а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) задълженията на разплащателните агенции по отношение на публичната интервенция, както и на естеството на техните отговорности в областта на управлението и контрола;

Or. en

 

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) задълженията на разплащателните агенции по отношение на публичната интервенция, както и на естеството на техните отговорности в областта на управлението и контрола.

заличава се

Or. en

 

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Сертифициращият орган е публичен или частен одиторски орган, създаден от държавата членка, който представя становище относно декларацията за управлението във връзка с изчерпателността, точността и достоверността на годишния финансов отчет на разплащателната агенция, доброто функциониране на нейната система за вътрешен контрол, както и относно законосъобразността и правомерността на свързаните с тях операции и зачитането на принципа на доброто финансово управление.

1. Сертифициращият орган е публичен или частен одиторски орган. Когато е частен одиторски орган, той се избира от държавата членка чрез обществена тръжна процедура. Сертифициращият орган предоставя становище, изготвено в съответствие с международно приети одиторски стандарти, относно изчерпателността, точността и достоверността на годишния финансов отчет на разплащателната агенция и доброто функциониране на въведената система за контрол, както и законосъобразността и правомерността на свързаните с тях операции. В това становище се посочва, наред с другото, дали прегледът поставя под съмнение твърденията от декларацията за управлението, посочена в член 7, параграф 3, буква б).

Той е оперативно независим както от съответната разплащателна агенция, така и от органа, който я е акредитирал.

Той е оперативно независим както от съответната разплащателна агенция, така и от органа, който я е акредитирал.

2. Чрез актове за изпълнение Комисията определя правила относно статута на сертифициращите органи, специфичните им задачи, включително проверките, които трябва да провеждат, както и сертификатите и докладите, които тези органи трябва да съставят, и придружаващата ги документация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

2. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 111, с който се определят правилата относно статута на сертифициращите органи и специфичните им задачи, включително проверките, които следва да са структурирани по най-ефективния начин, като разчитат колкото се може повече на интегрирани примери с оглед свеждане до минимум на административната тежест върху земеделските производители и държавите членки.

 

 

Комисията приема актове за изпълнение, които определят правила относно сертификатите и докладите, които сертифициращите органи трябва да съставят, и придружаващата ги документация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

Or. en

 

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки изграждат система за съвети за бенефициерите по въпросите на управлението на земята и на стопанствата (наричана по-нататък „система за съвети в селското стопанство“), която се управлява от един или повече определени органи. Определените органи могат да бъдат публични или частни.

1. Държавите членки изграждат система за съвети за бенефициерите по въпросите на управлението на земята, управление на стопанствата и управление на риска на стопанствата („система за съвети в селското стопанство“), която се управлява от един или повече избрани органи. Избраните органи могат да бъдат публични и/или частни.

2. Системата за съвети в селското стопанство обхваща поне:

2. Системата за съвети в селското стопанство обхваща най-малко следното:

а) законоустановените изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земите, посочени в дял VІ, глава І.

а) задълженията на равнище индивидуално стопанство, произтичащи от законоустановените изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земите, посочени в дял VІ, глава І;

б) земеделските практики от полза за климата и околната среда, посочени в дял ІІІ, глава 2 от Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP] и поддържането на земеделската площ, посочено в член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP];

б) земеделските практики, благоприятни за климата и околната среда, посочени в дял ІІІ, глава 2 от Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP], и поддържането на земеделската площ, посочено в член 4, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP];

в) изискванията или действията, свързани с адаптация и смекчаване на въздействието на изменението на климата, биологичното разнообразие, защитата на водите, нотификацията за заболявания по животните и растенията и иновациите поне както са посочени в приложение І към настоящия регламент;

в) изискванията или действията, свързани с адаптация и смекчаване на въздействието на изменението на климата, биологичното разнообразие, защитата на водите, нотификацията за заболявания по животните и растенията и иновациите поне както са посочени в приложение І към настоящия регламент;

 

вa) устойчивото развитие на икономическите дейности на стопанствата в съответствие с мерките, предвидени в програмите за развитие на селските райони, включително мерките за модернизиране на стопанства, създаване на конкурентоспособност, секторна интеграция, иновация и пазарна ориентация, както и насърчаването и прилагането на принципи, свързани със счетоводна отчетност, предприемачество и устойчиво управление на икономически ресурси;

г) устойчивото развитие на икономическата дейност на малките стопанства, както е определено от държавите членки и поне на стопанствата, участващи в схемата за дребни селскостопански производители, посочена в дял V от Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

г) екологичната ефективност и устойчивото развитие на икономическата дейност на стопанствата, както е определено от държавите членки и най-вече на стопанствата, участващи в схемата за дребни селскостопански производители, посочена в дял V от Регламент (ЕС) № ххх/ххх [DP].

3. Системата за съвети за селското стопанство може също да обхваща по-специално:

3. Системата за съвети за селското стопанство може също да обхваща, наред с другото, следното:

а) устойчивото развитие на икономическата дейност на стопанства извън упоменатите в параграф 2, буква г);

 

 

aa) насърчаване на преобразуването на стопанства и на разнообразяването на тяхната икономическа дейност,

 

aб) управление на риска и въвеждане на подходящи превантивни действия в случай на природни бедствия, катастрофи, болести по животните и растенията;

 

aв) съвети за интегрираното управление на вредителите и за използването на нехимични алтернативи.

б) Минималните изисквания, установени в националното законодателство, както са посочени в член 29, параграф 3 и член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № ххх/ххх [RD]

б) минималните изисквания, установени в националното законодателство, както са посочени в член 29 и член 30 от Регламент (ЕС) № ххх/ххх [RD]

Or. en

 

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират, че съветниците в системата за съвети в селското стопанство имат подходяща квалификация и редовно участват в обучения.

1. Държавите членки гарантират, че съветниците в системата за съвети в селското стопанство имат подходяща квалификация и редовно участват във вътрешнофирмени обучения.

Or. en

 

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Компетентният национален орган предоставя на бенефициера съответния списък с определени органи, според случая и по електронен път.

3. Националният орган предоставя на потенциалния бенефициер съответния списък с избрани органи, предимно по електронен път.

Or. en

 

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Независимо дали получават подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика, включително и развитието на селските райони, бенефициерите могат да използват доброволно системата за съвети в селското стопанство.

Независимо дали получават подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика, включително и развитието на селските райони, бенефициерите могат да използват доброволно системата за съвети в селското стопанство.

Държавите членки могат да определят по обективни критерии категориите бенефициери, които да имат приоритетен достъп до системата за съвети в селското стопанство. Независимо от това държавите членки гарантират, че приоритет се дава на селскостопански производители, чийто достъп до друга система за съвети е най-ограничен.

Държавите членки могат да определят въз основа на екологични, икономически и социални критерии категориите бенефициери, които да имат приоритетен достъп до системата за съвети в селското стопанство, като те могат да включват наред с другото:

 

а) онези селскостопански производители, чийто достъп до друга система за съвети е най-ограничен;

 

б) селскостопански производители, които участват в мерките, предназначени да гарантират въглеродна, продоволствена и/или енергийна ефективност, описани в глава 2 на дял III от Регламент (ЕО) № xxx/xxx[DP];

 

в) мрежи, работещи с ограничени ресурси по смисъла на членове 53, 61 и 62 от Регламент (ЕС) (ЕС) № xxx/xxx [RD].

Системата за съвети в селското стопанство гарантира, че бенефициерите имат достъп до съвети, които вземат предвид специфичното положение на тяхното стопанство.

Системата за съвети в селското стопанство гарантира, че бенефициерите имат достъп до съвети, които вземат предвид специфичното положение на тяхното стопанство.

Or. en

 

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Посредством актове за изпълнение Комисията може да приеме правила за еднаквото прилагане на системата за съвети в селското стопанство. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

заличава се

Or. en

 

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 16 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В случай, че законодателството на Съюза предвиди намаления в посочената в параграф 1 сума, чрез актове за изпълнение Комисията ще преизчисли нетното салдо за разходите по ЕФГЗ на базата на данните, посочени в този законодателен акт.

2. В случай, че законодателството на Съюза предвиди намаления в посочената в параграф 1 сума, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 111 за определяне на нетното салдо за разходите по ЕФГЗ на базата на данните, посочени в този законодателен акт.

Or. en

 

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 22 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерките, финансирани съгласно член 6, буква в) имат за цел да предоставят на Комисията метод за управление на селскостопанските пазари на ЕС в глобален план, да осигурят агроикономическия мониторинг на селскостопанските земи и състоянието на посевите, за да дадат възможност за изготвяне на прогнози, особено по отношение на добива на земеделска продукция, да споделят достъпа до такива прогнози в международен контекст, например с инициативи, координирани от ООН или други международни организации, да допринесат за прозрачността на световните пазари и да обезпечат технологичното наблюдение на агрометеорологичната система.

Мерките, финансирани съгласно член 6, буква в) имат за цел да предоставят на Комисията метод за управление на селскостопанските пазари на ЕС в глобален план, да осигурят агроикономическия и агроекологичния мониторинг на селскостопанските и горските площи и състоянието на селскостопанската ресурсна база и посевите, за да дадат възможност за изготвяне на прогнози; например по отношение на добива, ресурсната ефективност и земеделската продукция в дългосрочен план, да споделят достъпа до такива прогнози в международен контекст, например с инициативи, координирани от ООН или други международни организации, да допринесат за прозрачността на световните пазари и да обезпечат наблюдението на агрометеорологичната система.

Or. en

 

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 22 — параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерките, финансирани съгласно член 6, буква в) засягат събирането или закупуването на данни, необходими за прилагане и мониторинг на Общата селскостопанска политика, включително сателитни и метеорологични данни, създаването на инфраструктура от пространствени данни и уебсайт, провеждането на специфични проучвания на климатичните условия и актуализирането на агрометеорологичните и иконометричните модели. Ако е необходимо, горепосочените действия се извършват в сътрудничество с националните лаборатории и органи.

Мерките, финансирани съгласно член 6, буква в) засягат събирането или закупуването на данни, необходими за прилагане и мониторинг на Общата селскостопанска политика, включително сателитни и метеорологични данни, създаването на инфраструктура от пространствени данни и уебсайт, провеждането на специфични проучвания на климатичните условия, мониторинга на състоянието на почвата, функционалността на почвата и актуализирането на агрометеорологичните и иконометричните модели. Ако е необходимо, горепосочените действия се извършват в сътрудничество с националните лаборатории и органи.

Or. en

 

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 25 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По предложение на Комисията, представено най-късно до 31 март на съответната календарна година, за която се прилага корекцията по параграф 1, Съветът определя тази корекция не по-късно от 30 юни на същата календарна година.

2. По предложение на Комисията, представено най-късно до 31 март на съответната календарна година, за която се прилага корекцията по параграф 1, Европейският парламент и Съветът определят тази корекция не по-късно от 30 юни на същата календарна година.

Or. en

 

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 25 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако до 30 юни всяка година коефициентът на корекция не е определен, Комисията го определя посредством акт за изпълнение и незабавно информира Съвета. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 112, параграф 2.

3. Ако до 30 юни всяка година коефициентът на корекция не е определен, Комисията го определя посредством акт за изпълнение и незабавно информира Европейския парламент и Съвета. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 112, параграф 2.

Or. en

 

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 25 - параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. По предложение на Комисията и въз основа на нова информация, с която разполага, до 1 декември Съветът може да приспособи коефициента на корекцията на директните плащания в съответствие с параграфи 2 или 3.

4. Ако бъде предоставена нова и съществена информация след като въз основа на тази информация вече е взето решение по смисъла на параграфи 2 и 3, Комисията може до 1 декември, без да прилага процедурите, посочени в член 112, параграфи 2 и 3, да приема актове за изпълнение за приспособяване коефициента на корекцията на директните плащания в съответствие с параграфи 2 или 3.

Or. en

 

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 25 - параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Преди да се приложи този член се взема предвид сумата, одобрена от бюджетния орган за резерва за кризисни ситуации в селскостопанския сектор, посочен в точка 14 на Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление.

6. Преди да представи предложението, посочено в параграф 2, Комисията проверява дали са изпълнени условията за използване на резерва за кризисни ситуации в селскостопанския сектор, посочен в точка 14 на Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление, и ако те са изпълнени, Комисията представя предложение в този смисъл.

Or. en

 

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 26 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако при изготвянето на проектобюджета за финансова година N се породи риск сумата, посочена в член 16 за финансова година N да бъде надхвърлена, Комисията предлага на Европейския парламент и Съвета или на Съвета необходимите мерки, които да обезпечат спазването на посочената сума.

2. Ако при изготвянето на проектобюджета за финансова година N се породи риск сумата, посочена в член 16 за финансова година N да бъде надхвърлена, Комисията предлага на Европейския парламент и Съвета необходимите мерки, които да обезпечат спазването на посочената сума.

Or. en

 

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 26 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако Комисията сметне, че съществува риск от превишаване на посочената в член 16 сума и че в рамките на своите управленски правомощия тя не може да предприеме подходящи мерки за подобряване на ситуацията, Комисията по всяко време предлага други мерки за гарантиране спазването на тази сума. Тези мерки се приемат от Съвета въз основа на член 43, параграф 3 от Договора или от Европейския парламент и Съвета въз основа на член 43, параграф 2 от Договора.

3. Ако Комисията сметне, че съществува риск от превишаване на посочената в член 16 сума и че в рамките на своите управленски правомощия тя не може да предприеме подходящи мерки за подобряване на ситуацията, Комисията по всяко време предлага други мерки за гарантиране спазването на тази сума. Тези мерки се приемат от Европейския парламент и Съвета въз основа на член 43, параграф 2 от Договора.

Or. en

 

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 29

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засяга допустимостта за подпомагане съгласно член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) № RD/xxx, разходите, финансирани по ЕЗФРСР не са предмет на никакво друго финансиране от бюджета на ЕС.

Без да се засяга допустимостта за подпомагане съгласно членове 29 и 30 от Регламент (ЕС) № RD/xxx, разходите, финансирани по ЕЗФРСР не са предмет на никакво друго финансиране от бюджета на ЕС.

Or. en

 

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 34 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След като Комисията вземе решение за одобрението на програмата, тя изплаща начална сума за предварително финансиране за целия програмен период. Тази начална сума за предварително финансиране представлява 4 % от приноса на ЕЗФРСР за съответната програма. Тя може да бъде разделена най-много на три вноски в зависимост от бюджетните наличности. Първата вноска представлява 2 % от приноса на ЕЗФРСР за съответната програма.

1. След като Комисията вземе решение за одобрението на програмата за развитие на селските райони, тя изплаща на държавата членка начална сума за предварително финансиране за целия програмен период. Тази начална сума за предварително финансиране представлява 7 % от приноса на ЕЗФРСР за съответната програма. Тя може да бъде разделена най-много на три вноски в зависимост от бюджетните наличности. Първата вноска представлява 2 % от приноса на ЕЗФРСР за съответната програма.

Or. en

 

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 35 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Междинните плащания се извършват за всяка отделна програма за развитие на селските райони. Изчисляват се чрез прилагане на нормата за частично финансиране за всеки отделен приоритет към направените публични разходи, отнесени към съответния приоритет.

1. Междинните плащания се извършват за всяка отделна програма за развитие на селските райони. Изчисляват се чрез прилагане на нормата за частично финансиране за всеки отделен приоритет към направените публични разходи, отнесени към съответния приоритет или към общите допустими разходи, включително публичните и частните разходи..

Or. en

 

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 3 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) на Комисията да е предадена декларация за разходи, подписана от името на акредитираната разплащателна агенция, съгласно член 102, параграф 1, буква в);

а) на Комисията да е предадена месечна декларация за разходи, подписана от акредитираната разплащателна агенция, съгласно член 102, параграф 1, буква в);

Or. en

 

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 37 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията автоматично отменя финансовия си ангажимент по изплащане на всеки дял от бюджетното задължение за отделна програма за развитие на селските райони, който не е използван за предварително финансиране или за междинни плащания, или за който не е представена декларация за разходи, отговаряща на условията по член 35, параграф 3, по отношение на разходите, извършени до 31 декември от втората година, считано от следващата година след годината на поемане на бюджетното задължение.

1. Комисията автоматично отменя финансовия си ангажимент по изплащане на всеки дял от бюджетното задължение на дадена държава членка, който не е използван за предварително финансиране или за междинни плащания, или за който не е представена декларация за разходи, отговаряща на условията по член 35, параграф 3, по отношение на разходите, извършени до 31 декември от втората година, считано от следващата година след годината на поемане на бюджетното задължение.

Or. en

 

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Държави членки, които поради своята федерална система на управление представят няколко програми за развитие на селските райони, могат до 31 декември от втората година, считано от следващата година след годината на поемане на бюджетното задължение, да компенсират неизползваните суми по една или повече програми за развитие на селските райони със сумите на разходите, надхвърлящи лимита по други такива програми. В случай че след посоченото компенсиране останат суми за освобождаване, те се разпределят пропорционално между програмите за развитие на селските райони, по отношение на които е регистрирано непълно усвояване.

Or. en

 

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 4 – алинея 1 – буква б a) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) частта от бюджетните ангажименти, която се отнася до помощи по силата на член 37, параграф 1, букви б) и в) от Регламент (ЕС) № xxxxxx (относно подпомагане на развитието на селските райони).

Or. en

 

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 38

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 38

заличава се

Бюджетни задължения

 

Решението на Комисията за приемане на списък с проекти за връчване на наградата за новаторско местно сътрудничество, както е упоменато в член 58, параграф 4 от Регламент (ЕС) № RD/xxx, представлява финансово решение по смисъла на член [75(2)] от Регламент (ЕС) № FR/xxx. След приемането на посоченото в първия параграф решение, Комисията поема бюджетните задължения по държави членки за цялата сума на наградите, присъдени на проекти в съответната държава членка в границите, посочени в член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) № RD/xxx.

 

Or. en

 

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 39

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 39

заличава се

Плащания към държавите членки

 

1. В рамките на междинните плащания, посочени в член 35, Комисията извършва плащания за възстановяване на разходите, направени от акредитирани разплащателни агенции за връчване на наградите, посочени в настоящия раздел, в границите на бюджетните кредити, които съответните държави членки имат на разположение.

 

2. Всяко плащане зависи от това дали на Комисията е предадена декларация за разходи, подписана от името на акредитираната разплащателна агенция съгласно член 102, параграф 1, буква в).

 

3. Акредитираните разплащателни агенции изготвят и изпращат на Комисията пряко или чрез посредничеството на координиращия орган, където е определен такъв, декларации за разходи, свързани с наградата за новаторско местно сътрудничество в сроковете, определени от Комисията посредством актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

 

Декларациите за разходи се отнасят за разходите, извършени от съответната агенция през всеки един от въпросните периоди.

 

Or. en

 

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 40

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 40

заличава се

Автоматична отмяна на наградата за новаторско местно сътрудничество

 

Комисията автоматично отменя сумите, посочени във втората алинея на член 38, които не са били използвани за възстановяване спрямо държавите членки, както е посочено в член 39, или за които на Комисията не е представена декларация за разходи, отговаряща на условията на същия член по отношение на разходи, направени преди 31 декември на втората година след годината на бюджетното задължение.

 

Член 37, параграфи 3, 4 и 5 се прилагат mutatis mutandis.

 

Or. en

 

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 42 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако държавите членки не спазват най-късната дата за плащания, те плащат на бенефициерите наказателни лихви, осигурени от държавния бюджет.

2. Ако държавите членки не спазват най-късната дата за плащания, те плащат на бенефициерите наказателни лихви. Настоящият параграф не се прилага в случаите, когато забавянето на плащането не е по вина на съответната държава членка.

Or. en

 

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 44 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато селскостопанското законодателство изисква от държавите членки в рамките на определен период от време да предадат информация за броя на извършените проверки и резултатите от тях и държавите членки просрочат този период, Комисията може временно да преустанови месечните плащания, посочени в член 18 или междинните плащания, посочени в член 35, за които съответната статистическа информация не е предадена навреме.

Ако селскостопанското законодателство изисква от държавите членки в рамките на определен период от време да предадат информация за броя на извършените по член 61 проверки и резултатите от тях и ако държавите членки просрочат този период, Комисията може временно да преустанови месечните плащания, посочени в член 18 или междинните плащания, посочени в член 35, за които съответната статистическа информация не е предадена навреме, при условие че Комисията е предоставила на разположение на държавите членки своевременно, преди началото на периода на събиране, всички данни, формуляри и разяснения, необходими за обобщаване на статистическата информация. При това Комисията действа в съответствие с принципа на пропорционалност и съгласно подробните правила, които е приела въз основа на член 48, параграф 5, като отчита степента на забава. По-специално Комисията прави ясно разграничение между ситуациите, в които късното предаване на информация застрашава механизма за ежегодно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, и ситуациите, в които такъв риск не съществува. Преди да преустанови временно месечните плащания, Комисията уведомява в писмен вид съответната държава членка.

Or. en

 

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Това осигурява последователна, обективна и пълна информация, както в границите на Съюза, така и извън него, за да се даде цялостна представа за тази политика.

Това осигурява последователна, обективна и пълна информация, както в границите на Съюза, така и извън него, за да се даде точна цялостна представа за тази политика.

Or. en

 

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 48 - параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Посредством актове за изпълнение Комисията може да установи допълнителни подробности относно задължението, посочено в член 46, както и специфичните условия по отношение на информацията, подлежаща на вписване в документацията на разплащателните агенции. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

6. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 111 във връзка с регламентирането на допълнителни подробности относно задължението, посочено в член 46, както и специфичните условия по отношение на информацията, подлежаща на вписване в документацията на разплащателните агенции.

Or. en

 

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 111 за определяне на допълнителни правила относно изплащането на наказателни лихви на бенефициерите от страна на държавите членки, съгласно посоченото в член 42, параграф 2.

Or. en

 

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 7 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) изплащането на наказателни лихви на бенефициерите от страна на държавите членки, както е посочено в член 42, параграф 2.

заличава се

Or. en

 

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква в a) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) дали разплащателната агенция отговаря на условията за акредитация, установени в член 7, параграф 2, и дали държавата членка прилага правилно разпоредбите на член 7, параграф 5;

Or. en

 

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква в б) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) работата, която сертифициращите органи трябва да извършват съгласно член 9;

Or. en

 

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – буква в в) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв) съответствието със задълженията, установени в член 56, параграф 1.

Or. en

 

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията дава предизвестие в разумен срок за извършването на проверка на място на съответната държава членка или на държавата членка, на чиято територия ще се извърши проверката. При такива проверки може да вземат участие и служители от съответната държава членка.

2. Комисията дава предизвестие в разумен срок за извършването на проверка на място на съответната държава членка или на държавата членка, на чиято територия ще се извърши проверката, и координира проверките с оглед намаляване на отрицателното въздействие върху разплащателните агенции. При такива проверки може да вземат участие и служители от съответната държава членка.

Or. en

 

Изменение  84

Предложение за регламент

Член 50 - параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация за нередности и подозрения за измама, установени от тях, и за стъпките, предприети с цел възстановяване на неправомерни плащания във връзка с тези нередности и измами съгласно раздел ІІІ на настоящата глава.

3. Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация за нередностите, установени от тях, и за стъпките, предприети с цел възстановяване на неправомерни плащания във връзка с тези нередности и измами съгласно раздел ІІІ на настоящата глава.

Or. en

 

Изменение  85

Предложение за регламент

Член 51 - параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Акредитираните разплащателни агенции съхраняват документите, доказващи извършването на плащания, и документите във връзка с извършването на административните и физическите проверки по силата на законодателството на Съюза, и предоставят тези документи и информация на разположението на Комисията.

Акредитираните разплащателни агенции съхраняват документите, доказващи извършването на плащания, и документите във връзка с извършването на административните и физическите проверки по силата на законодателството на Съюза, и предоставят тези документи и информация на разположението на Комисията. Такива доказателствени документи може да се съхраняват в електронен формат.

Or. en

 

Изменение  86

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посредством актове за изпълнение Комисията може да приема правила относно:

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 111, с които да приема правила относно:

Or. en

 

Изменение  87

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1 – буква в а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) условията, при които ще се извършва електронното съхранение на доказателствените документи, посочени в член 51, първа алинея, включително неговия формат и продължителност.

Or. en

 

Изменение  88

Предложение за регламент

Член 52 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

заличава се

Or. en

 

Изменение  89

Предложение за регламент

Член 54 - параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията оценява подлежащите на изключване суми въз основа на сериозността на отчетеното несъответствие. При оценката надлежно се вземат предвид естеството и сериозността на нарушението и на причинената на Съюза финансова щета.

2. Комисията оценява подлежащите на изключване суми въз основа на сериозността на отчетеното несъответствие. При оценката надлежно се вземат предвид естеството на нарушението, а изключените суми се основават на оценка на риска за земеделските фондове вследствие на нарушението.

Or. en

 

Изменение  90

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Комисията основава своите финансови корекции въз основа на открити отделни случаи на нередности или като взема предвид системното естество на нередността, за да определи дали да се приложи корекция чрез екстраполация или чрез прилагане на фиксирана ставка.

 

Корекциите с фиксирана ставка се прилагат само когато поради естеството на случая е невъзможно нито да се определят степента и размерът на установената нередност, нито да се екстраполира размерът на корекцията

Or. en

 

Изменение  91

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 3 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди взимането на решение за отказване на финансиране резултатите от проверките на Комисията, както и отговорите на съответната държава членка, се съобщават в писмен вид, след което двете страни се опитват да се споразумеят за необходимите мерки.

Преди взимането на решение за отказване на финансиране резултатите от проверките на Комисията, както и отговорите на съответната държава членка, се съобщават в писмен вид, след което двете страни се опитват да се споразумеят за необходимите мерки. В този контекст на държавата членка се предоставя възможност да докаже чрез проверка на съответната документация, че действителната степен на нередност е по-ниска от преценката на Комисията.

Or. en

 

Изменение  92

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако не се постигне споразумение, държавата членка може да отправи искане за откриване на процедура за помирение на позициите на всяка от страните в срок от четири месеца. На Комисията се предоставя доклад за резултата от процедурата, а тя го разглежда преди да вземе решение за отказване на финансиране.

Ако не се постигне споразумение, държавата членка може да отправи искане за откриване на процедура за помирение на позициите на всяка от страните в срок от четири месеца. На Комисията се предоставя доклад за резултата от процедурата и тя взема предвид неговите препоръки, преди да вземе решение за отказване на финансиране. Комисията посочва причините, ако реши да не се придържа към препоръките в доклада.

Or. en

 

Изменение  93

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 5 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) отпуснати национални помощи или нарушения, във връзка с които е открита процедура съответно по членове 108 или 258 от Договора;

б) национални помощи, за които процедурата, определена в член 108, параграф 2 от ДФЕС е стартирана от Комисията или нарушения, за които Комисията е уведомила с официално уведомително писмо съответната държава членка съгласно член 258 от ДФЕС;

Or. en

 

Изменение  94

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посредством актове за изпълнение Комисията определя правила относно:

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 111 за определяне на цели за различните фази от процедурата за приключване на сметки, на съответните роли и отговорности на различните участващи страни, както и на правила относно:

Or. en

 

Изменение  95

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) решението за уравняване по съответствие, предвидено в член 54 по отношение на мерките които трябва да се вземат във връзка с приемането и изпълнението на решението, включително и обмена на информация между Комисията и държавите членки и сроковете, които трябва да се спазват, както и помирителната процедура, предвидена в този член, включително учредяването, задачите, състава и правилника за дейността на помирителния орган.

б) решението за уравняване по съответствие, предвидено в член 54 по отношение на мерките които трябва да се вземат във връзка с приемането и изпълнението на решението, включително и обмена на информация между Комисията и държавите членки, дела на съфинансиране на корекциите, които трябва да се приложат, сроковете, които трябва да се спазват, както и помирителната процедура, предвидена в този член, включително учредяването, задачите, състава и правилника за дейността на помирителния орган.

Or. en

 

Изменение  96

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

заличава се

Or. en

 

Изменение  97

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За всяко неправомерно плащане, възникнало в резултат на нередност или небрежност, държавите членки изискват възстановяване от бенефициера в срок от една година от първия сигнал за извършено неправомерно плащане, и вписват съответните суми в регистъра на длъжниците на разплащателната агенция.

1. За всяко неправомерно плащане, възникнало в резултат на нередност или небрежност, държавите членки изискват възстановяване от бенефициера в срок от една година след одобрението и където е приложимо, получаването от страна на разплащателната агенция или органа, отговарящ за възстановяването, на контролен доклад или подобен документ, който посочва извършването на нередност. Съответните суми се вписват едновременно с искането за възстановяване в регистъра на длъжниците на разплащателната агенция.

Or. en

 

Изменение  98

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

Въпреки това, ако по причини, за които заинтересованата държава членка не носи отговорност, подлежащата на връщане сума не може да бъде върната в срока, посочен в алинея първа, и размерът на тази сума надвишава 1 милион евро, Комисията може, по искане на държавата членка, да удължи срока с максимум 50 % от продължителността на първоначалния срок.

Or. en

 

Изменение  99

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 3 – алинея 1 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) ако направените или евентуалните разходи по връщането на цялата сума надхвърлят размера на подлежащата на връщане сума; или

а) ако направените или евентуалните разходи по връщането на цялата сума надхвърлят размера на подлежащата на връщане сума; настоящото условие се счита за изпълнено, ако сумата, която трябва да бъде възстановена от бенефициера в контекста на едно-единствено плащане, не надвишава 300 EUR, или

Or. en

 

Изменение  100

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При кредитирането на бюджета на Съюза, посочено в първия параграф, държавата членка може да запази 10 % от съответните суми под формата на фиксирана такса за разходи по събирането, освен в случаите на нередности или небрежност от страна на административните власти или на други официални органи.

При кредитирането на бюджета на Съюза, посочено в първия параграф, държавата членка може да запази 20 % от съответните суми под формата на фиксирана такса за разходи по събирането, освен в случаите на нередности или небрежност от страна на административните власти или на други официални органи.

Or. en

 

Изменение  101

Предложение за регламент

Член 59

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се обезпечи правилното и ефективно прилагане на разпоредбите, свързани с възстановяването, посочени в настоящия раздел, Комисията се оправомощява да приема делегирани актове в съответствие с член 111 относно специфичните задължения, които държавите членки трябва да спазват.

За да се обезпечи правилното и ефективно прилагане на разпоредбите, свързани с условията и процедурите за събирането на вземанията и наказателните лихви по тях, посочени в настоящия раздел, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 111 относно специфичните задължения, които държавите членки трябва да спазват.

Or. en

 

Изменение  102

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) предлагат, особено по отношение на областите с по-висок риск, ефективни превантивни мерки срещу измами, които да имат възпиращ ефект, като вземат предвид себестойността и ползите, както и пропорционалността на мерките;

б) гарантират, особено по отношение на областите с по-висок риск, ефективни превантивни мерки срещу измами, които да имат възпиращ ефект, като вземат предвид себестойността и ползите, както и пропорционалността на мерките;

Or. en

 

Изменение  103

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 1 – буква д а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) предотвратяват неоправданите разходи за околна среда и обществено здраве, особено за да се избегне финансирането на дейности по ОСП, които генерират допълнителни разходи за други области на политиката в рамките на общия бюджет на Европейския съюз, особено в областта на околната среда и общественото здраве.

Or. en

 

Изменение  104

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки създават ефективни системи за управление и контрол, за да гарантират спазването на законодателните актове, уреждащи схемите за подпомагане на Съюза.

2. Държавите членки създават ефективни, пропорционални и основани на риска системи за управление и контрол, за да гарантират спазването на законодателните актове, уреждащи схемите за подпомагане на Съюза.

Or. en

 

Изменение  105

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Въвеждането на нови системи за плащане, което на свой ред би наложило въвеждането на нови, свързани с околната среда способи за мониторинг и системи за санкциониране, следва да се избягва, тъй като това би довело до създаването на необходимостта от допълнителни, сложни административни процедури и по-голяма бюрокрация.

Or. en

 

Изменение  106

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посредством актове за изпълнение Комисията може да приеме правила, целящи постигане на единно прилагане на параграфи 1 и 2 от настоящия член.

За да се обезпечи правилното и ефективно постигане на целите на параграфи 1 и 2 от настоящия член, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 111 относно специфичните задължения, които държавите членки трябва да спазват.

Or. en

 

Изменение  107

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

заличава се

Or. en

 

Изменение  108

422-424, 427, 433

Предложение за регламент

Член 61

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 111 относно правилата за минималната степен на проверки на място, необходими за ефективно и пропорционално управление на риска. Тези правила определят обстоятелствата, при които държавите членки трябва да регулират броя на проверките на място в зависимост от степента на свързания риск, и следва да предвидят възможността за намаляване на броя на проверките, когато наличието на грешки е на приемливо ниво и въведените системи за управление и контрол работят правилно;

1. Освен ако не е предвидено друго, системата, установена от държавите членки съгласно член 60, параграф 2 включва системни административни проверки на всички заявления за помощ и се допълва от проверки на място.

1. Освен ако не е предвидено друго, системата, установена от държавите членки съгласно член 60, параграф 2 включва системни административни проверки на всички заявления за помощ и искания за плащане, и се допълва от проверки на място, чиято цел е да се наблюдава спазването на разпоредбите на схемите за помощ и на степента на свързания риск, като техният брой се определя в съответствие с тази цел.

2. Относно проверките на място, отговорният орган прави извадка за проверка от цялата група заявители като включва, където е уместно, случаен и рисков подбор, за да придобие представителен процент на грешките, като същевременно се насочи към най-честите грешки.

2. Относно проверките на място, отговорният орган прави извадка за проверка от цялата група заявители като включва, където е уместно, случаен и рисков подбор, за да придобие представителен процент на грешките, като същевременно се насочи към областите, в които рискът от грешки е най-висок.

 

За да се гарантира пропорционалност при извършване на проверките, е необходимо да се вземат предвид някои фактори, включително:

 

– размерът на съответните суми;

 

– резултатите от извършените в предходни периоди одити на системите за управление и контрол;

 

– доброволно участие в системи за управление, сертифицирани съгласно международно признати стандарти.

Or. en

 

Изменение  109

Предложение за регламент

Член 64

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За да гарантира правилно и ефективно извършване на проверките, както и ефективно, съгласувано и недискриминативно проверяване на условията за допустимост, което защитава финансовия интерес на Съюза, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 111 относно ситуациите, при които бенефициери или техни представители пречат на извършването на проверките.

1. За да гарантира, че извършването на проверките е правилно и ефективно, както и ефективно, съгласувано и недискриминативно проверяване на условията за допустимост, което защитава финансовия интерес на Съюза, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 111, по-специално относно следното:

2. Посредством актове за изпълнение Комисията приема необходимите правила, целящи достигане на еднакво прилагане на настоящата глава в Съюза. По-специално тези правила могат да се отнасят до следното:

 

 

-a) правилата относно ситуациите, при които бенефициери или техни представители възпрепятстват извършването на проверките;

а) правила относно мерките за административни проверки и проверки на място, които държавите членки следва да извършват във връзка със спазването на задълженията, ангажиментите и критериите за допустимост, произтичащи от прилагането на законодателството на Съюза;

а) правила относно мерките за административни проверки и проверки на място, които държавите членки следва да извършват съгласно пропорционален и основаващ се на риска подход във връзка със спазването на задълженията, ангажиментите и критериите за допустимост, произтичащи от прилагането на законодателството на Съюза;

б) правила за минималното ниво на проверки на място, необходимо за ефективно управление на рисковете, както и условията, при които държавите членки трябва да учестят тези проверки, или могат да ги намалят, ако системите за управление и контрол функционират добре и процентите на грешка са на приемливо ниво;

 

в) правилата и методите за докладване на извършените проверки и контрол и на техните резултати;

в) правилата и методите за докладване на извършените проверки и контрол и на техните резултати;

г) органите, отговарящи за извършване на проверките за съответствие, както и до съдържанието, честотата и етапа на предлагане на пазара, за които се прилагат посочените проверки;

г) правилата относно назначаването на органи, отговарящи за извършване на проверките за съответствие, както и за съдържанието, честотата и етапа на предлагане на пазара, за които се прилагат посочените проверки;

д) когато конкретните нужди от правилно управление на системата изискват това, правила, въвеждащи допълнителни изисквания по отношение на митническите процедури, по-специално съгласно определеното в Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета;

д) когато правилното управление на системата изискват това, правила, въвеждащи допълнителни изисквания по отношение на митническите процедури, по-специално съгласно определеното в Регламент (ЕО) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета;

е) по отношение на конопа, както е посочено в член 38 от Регламент (ЕС) № xxx/xxx [DP], правила за специфични мерки за контрол и методи за определяне на съдържанието на тетрахидроканабинол;

е) по отношение на конопа, както е посочено в член 38 от Регламент (ЕС) № xxx/xxx [DP], правила за специфични мерки за контрол и методи за определяне на съдържанието на тетрахидроканабинол;

ж) по отношение на памука, както е посочено в член 42 от Регламент (ЕС) № xxx/xxx [DP], система за проверки на одобрените междубраншови организации;

ж) по отношение на памука, както е посочено в член 42 от Регламент (ЕС) № xxx/xxx [DP], система за проверки на одобрените междубраншови организации;

з) по отношение на лозаро-винарския сектор, както е посочено в регламент (ЕС) № общООП/ххх, правила за измерването на площи, както и такива, свързани с проверките и правила, уреждащи специфичните финансови процедури за подобрение на проверките;

з) по отношение на лозаро-винарския сектор, както е посочено в регламент (ЕС) № общООП/ххх, правила за измерването на площи, както и такива, свързани с проверките и правила, уреждащи специфичните финансови процедури за подобрение на проверките;

и) тестовете и методите, които следва да се прилагат за установяване на допустимостта на продукти за публична интервенция и частно съхранение, както и използването на процедури за търг както за публична интервенция, така и за частно съхранение.

и) тестовете и методите, които да се прилагат за установяване на допустимостта на продукти за публична интервенция и частно съхранение, както и използването на тръжни процедури и за двете.

 

1a. Комисията приема актове за изпълнение за определяне на времеви срокове, в рамките на които Комисията следва да отговори на дадено указание, че държавата членка възнамерява да намали броя на своите проверки на място.

Актовете за изпълнение, предвидени в първата алинея се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3 или в съответните членове на Регламент (ЕС) № ххх/ххх[DP], Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD] или Регламент (ЕС) № xxx/xxx[общ регламент за ООП].

Актовете за изпълнение, предвидени в първата алинея се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3 или в съответните членове на Регламент (ЕС) № ххх/ххх[DP], Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD] или Регламент (ЕС) № xxx/xxx[общ регламент за ООП].

Or. en

 

Изменение  110

Предложение за регламент

Член 65

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако се установи, че бенефициер не отговаря на критериите за допустимост или ангажиментите, свързани с условията за предоставяне на подпомагане, както е предвидено в секторното законодателство за селското стопанство, подпомагането се оттегля изцяло или частично.

1. Ако се установи, че бенефициер не отговаря, изцяло или частично, на критериите за допустимост за конкретна схема за подпомагане, както е предвидено в секторното законодателство за селското стопанство, съответната несъответстваща част от подпомагането се оттегля изцяло.

 

По-специално в случай на несъответствие с критериите за допустимост във връзка с броимите единици, като например хектари земя или брой животни, подпомагането се преустановява изцяло за онези единици, за които критериите за допустимост не са изпълнени.

 

1a. Когато подпомагането е обвързано с изпълнението на конкретни ангажименти и се установи, че бенефициерът не отговаря на тези ангажименти, съответното подпомагане се преустановява изцяло или частично.

2. Където законодателството на Съюза го изисква, държавите членки също така налагат наказателни мерки като намаляване или изключване на плащането или част от него, вече предоставено или очакващо предоставяне, по отношение на което критериите за допустимост или ангажиментите са били спазени.

2. Където законодателните актове по смисъла на член 289, параграф 3 от Договора го изискват, по целесъобразност, при изпълнението на допълнителни условия, определени в делегираните актове, държавите членки също така налагат административни санкции като намаляване или изключване на плащането или част от него, вече предоставено или очакващо предоставяне, по отношение на което критериите за допустимост или ангажиментите са били спазени.

Сумата, с която се намалява подпомагането зависи от тежестта, степента, продължителността и системността на установеното неспазване и може да достигне до пълно изключване от една или няколко схеми за подпомагане за една или повече календарни години.

Сумите по преустановяването на плащанията, посочено в параграф 1а, и административните санкции, посочени в параграф 2, зависят от естеството, тежестта, степента, продължителността и системността на установеното неспазване и могат да достигнат до пълно изключване за една или повече календарни години от една или няколко схеми за подпомагане или мерки за подкрепа, които са обект на несъответствието.

 

2а. Определянето на санкциите се основава на следните общи критерии:

 

- „тежестта“ на неспазването зависи по-специално от значението на последствията от неспазването и по-специално от риска, който то представлява за съответния фонд на Съюза и за последователното отчитане на целите на съответното изискване или стандарт;

 

- „степента“ на неспазване се определя, като се вземе предвид по-специално дали неспазването има сериозно влияние или дали е ограничено до самото стопанство;

 

- „продължителността“ на неспазването се определя от компетентния орган, като се отчита по-специално очакваният период от време, през който трае ефектът, или възможността този ефект да бъде прекратен с разумни средства;

 

- „системно“ неспазване означава, че неспазването на едно и също изискване, стандарт или задължение е установено повече от веднъж в рамките на последователен период от три календарни години, при условие че бенефициерът е бил уведомен за предишното неспазване и когато е приложимо, е имал възможността да вземе необходимите мерки да прекрати това предишно неспазване;

3. Сумата, засегната от оттеглянето, посочено в параграф 1 и от наказателните мерки, посочени в параграф 2, се възстановява изцяло.

3. Сумите, засегнати от оттеглянето и от административните санкции, посочени в предходните параграфи, се възстановяват изцяло.

Or. en

 

Изменение  111

Предложение за регламент

Член 65 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 65а

 

Оттегляния и намалявания на плащанията за селскостопански практики от полза за климата и околната среда

 

Независимо от член 65, сумата от оттегленията и намаляванията, приложени съгласно същия член в резултат на неспазване на задълженията, посочени в дял III, глава 2 от Регламент ... (Директни плащания) не надвишава сумата на плащанията, посочени в тази глава.

Or. en

 

Изменение  112

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) временното прекратяване на правото на участие в схема за подпомагане, изключването и временното спиране на плащане или намаляване на размера на помощи, плащания или възстановявания или всяка друга наказателна мярка, по-специално в случай че не са спазени сроковете, продуктът, размерът или количеството не отговаря на заявлението, оценката на схема или нотифицирането на информация не са били извършени, не са правилни или не са съобщени навреме;

а) временното прекратяване на правото на участие в схема за подпомагане, изключването и временното спиране на плащане или намаляване на размера на помощи, плащания или възстановявания в случай че не са спазени сроковете, продуктът, размерът или количеството не отговаря на заявлението, оценката на схема или нотифицирането на информация не са били извършени, не са правилни или не са съобщени навреме;

Or. en

 

Изменение  113

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 – буква ж)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) оттеглянето или временно прекратяване на одобрение или признаване, по-специално когато даден оператор, организация на производители, асоциация на организации на производители, група производители или междубраншова организация не спази или вече не отговаря на изискваните условия, включително неподаване на нотификации;

ж) оттеглянето или временно прекратяване на одобрение или признаване, когато даден оператор, организация на производители, асоциация на организации на производители, група производители или междубраншова организация не спази или вече не отговаря на изискваните условия, включително липса на нотификации;

Or. en

 

Изменение  114

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 – алинея 1 – буква и а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иа) процедурите и техническите критерии, свързани с мерките и санкциите, посочени в букви а)—и), в случай че бъде установено неспазване на някое от задълженията, произтичащи от прилагането на съответното законодателство;

Or. en

 

Изменение  115

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) процедурите и техничеките критерии, свързани с административните и наказателните мерки, посочени в параграф 1, в случай че бъде установено неспазване на някое от задълженията, произтичащи от прилагането на съответното законодателство;

заличава се

Or. en

 

 

Изменение  116

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) правилата и процедурите по отношение на възстановяването на неправомерни плащания в резултат на прилагане на съответното законодателство.

б) процедурите по отношение на възстановяването на неправомерни плащания в резултат на прилагане на съответното законодателство.

Or. en

 

Изменение  117

Предложение за регламент

Член 68

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка създава и прилага интегрирана система за администриране и контрол (наричана по-нататък „интегрираната система“).

1. Всяка държава членка създава и прилага интегрирана система за администриране и контрол (наричана по-нататък „интегрираната система“).

2. Интегрираната система се прилага към схемите за подпомагане, изброени в приложение І към Регламент (ЕС) № ххх/ххх[DP] и към подпомагането, предоставено в съответствие с член 22, параграф 1, букви а) и б), членове от 29 до 32, членове 34 и 35 от Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD] и където е приложимо, член 28, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № CR/xxx.

2. Интегрираната система се прилага към схемите за подпомагане, изброени в приложение І към Регламент (ЕС) № ххх/ххх[DP] и към подпомагането, предоставено в съответствие с член 22, параграф 1, букви а) и б), членове от 29 до 32, членове 34 и 35 от Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD] и където е приложимо, член 28, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № CR/xxx.

Тази глава обаче не се прилага за мерки, посочени в член 29, параграф 9 от Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD], както и за мерки по член 22, параграф 1, букви а) и б) от този регламент, когато се отнася за разходи за установяване.

Тази глава обаче не се прилага за мерки, посочени в член 29, параграф 9 от Регламент (ЕС) № xxx/xxx[RD], както и за мерки по член 22, параграф 1, букви а) и б) от този регламент, когато се отнася за разходи за установяване.

3. Доколкото е необходимо, интегрираната система се прилага също за контрол на кръстосаното спазване, както е посочено в дял VІ.

3. Доколкото е необходимо, интегрираната система се прилага също за контрол на кръстосаното спазване, както е посочено в дял VІ.

 

3а. Държавите членки използват по подходящ начин технологията при въвеждането на тяхната интегрирана система, за да намалят административната тежест и да гарантират, че мерките за контрол се прилагат по ефективен и ефикасен начин.

Or. en

 

Изменение  118

Предложение за регламент

Член 70 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тази база данни позволява по-специално справки чрез компетентния орган на държавата членка за данните, отнасящи се до съответната календарна година и/или пазарна година, считано от 2000 г. Тя също така позволява преки и непосредствени справки с данните, свързани поне с предишните пет последователни календарни години.

Тази база данни позволява по-специално справки чрез компетентния орган на държавата членка за данните, отнасящи се до съответната календарна година и/или пазарна година, считано от 2000 г. От държавите членки обаче, които се присъединиха към ЕС през 2004 година, се изисква да осигуряват справки за данните само след 2004 година. Тя също така позволява преки и непосредствени справки с данните, свързани поне с предишните пет последователни календарни години.

Or. en

 

Изменение  119

Предложение за регламент

Член 73 – параграфи 2 и параграф 2a (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки предоставят, inter alia и по електронен път, предварително изготвени формуляри, които се базират на площите, определени през предходната година, както и графичен материал, посочващ местоположението на тези площи. Държава членка може да реши заявлението за помощ да съдържа само промените по отношение на заявлението, подадено предходната година. По отношение на схемата за дребни селскостопански производители обаче, както е предвидено в дял V от Регламент (ЕС) № DP/xxx, тази възможност се дава на всички засегнати селскостопански производители.

2. Държавите членки предоставят, inter alia и по електронен път, предварително изготвени формуляри, които се базират на площите, определени през предходната година, както и графичен материал, посочващ местоположението на тези площи. Държава членка може да реши заявлението за помощ да съдържа само промените по отношение на заявлението, подадено предходната година. По отношение на схемата за дребни селскостопански производители обаче, както е предвидено в дял V от Регламент (ЕС) № DP/xxx, тази възможност се дава на всички засегнати селскостопански производители.

 

2а. Държавите членки могат да решат, че дадено заявление за помощ или молба за плащане, отговарящи на определените в параграф 1 изисквания, остават валидни в течение на няколко години, при условие че съответните бенефициери спазват задължението да отчитат всяка промяна в първоначално заявените данни. Многогодишното заявление обаче е обвързано с условието за ежегодно потвърждение на данните от страна на бенефициера.

Or. en

 

Изменение  120

Предложение за регламент

Член 75

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съгласно член 61, чрез разплащателните агенции или упълномощени от тях органи държавите членки извършват административни проверки на заявлението за помощ, за да проверят дали отговаря на условията за предоставяне на помощ. Тези проверки се допълват от проверки на място.

1. Съгласно член 61, чрез разплащателните агенции или упълномощени от тях органи държавите членки извършват административни проверки на заявлението за помощ, за да проверят дали отговаря на условията за предоставяне на помощ. Тези проверки се допълват от проверки на място, чиято цел е да следят за спазването на разпоредбите на схемите за подпомагане и за степента на свързания риск.

2. За целите на проверките на място държавите членки съставят план за вземане на извадки от земеделските стопанства и/или бенефициерите.

2. За целите на проверките на място държавите членки съставят план за вземане на извадки от бенефициерите, който включва както част, избрана на случаен принцип с цел получаване на представителен процент на грешки, и част, основана на риска, позволяваща съсредоточаване главно върху исканията с висока степен на риск.

3. Държавите членки могат да използват техники за дистанционно наблюдение и Глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) като средство за извършване на проверки на място на земеделските парцели.

3. Държавите членки могат да използват техники за дистанционно наблюдение и Глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) като средство за извършване на проверки на място на земеделските парцели.

4. В случай на неспазване на условията за допустимост се прилага член 65.

4. В случай на неспазване на условията за допустимост се прилага член 65.

Or. en

 

Изменение  121

Предложение за регламент

Член 76

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Плащанията по схемите за подпомагане и мерките, упоменати в член 68, параграф 2 се извършват в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година. В рамките на този период плащанията се извършват на най-много два транша.

1. Плащанията по схемите за подпомагане и мерките, упоменати в член 68, параграф 2 се извършват в периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година. В рамките на този период плащанията се извършват на най-много два транша.

В рамките на този период плащанията се извършват на най-много два транша.

В рамките на този период плащанията се извършват на най-много два транша.

Държавите членки обаче могат да отпускат авансови плащания в размер до 50 % по отношение на директните плащания и 75 % за подпомагането по програмите за развитие на селските райони, както е упоменато в член 68, параграф 2 преди 1 декември, но не и преди 16 октомври.

Държавите членки обаче могат да отпускат авансови плащания в размер до 50 % по отношение на директните плащания и 75 % за подпомагането по програмите за развитие на селските райони, както е упоменато в член 68, параграф 2 преди 1 декември, но не и преди 16 октомври.

 

Без да се засяга прилагането на алинея трета, Комисията може посредством актове за изпълнение да разреши на държавите членки да увеличат процента на авансовите плащания до 80 % в регионите, в които селскостопанските производители са изправени пред сериозни финансови затруднения поради извънредни обстоятелства. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

2. Плащанията, посочени в параграф 1, не се извършват преди да са приключили проверките на условията за допустимост, които се провеждат от държавите членки съгласно член 75.

2. Плащанията, посочени в параграф 1, не се извършват преди да са приключили проверките на условията за допустимост, които се провеждат от държавите членки съгласно член 75.

 

2а. Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член държавите членки могат да решат, след отчитане на риска от надплащане, да изплатят до 50 % от приложимото плащане, посочено в дял III от Регламент (EС) № xxx/xxx [DP] и 75 % от помощта, отпускана за развитие на селските райони, съгласно посоченото в член 68, параграф 2 след приключването на административните проверки, предвидени в член 61, параграф 1. Процентната стойност на плащането следва да бъде еднаква за всички бенефициери за дадена мярка или даден набор от операции.

 

2б. В случай на възникнали извънредни обстоятелства, по искане на една или повече държави членки и ако са на разположение необходимите бюджетни средства, Комисията може да разреши извършване на авансови плащания преди 16 октомври.

Or. en

 

Изменение  122

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 1 – буква a а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) правила за ползване на технологията при установяване на интегрираната система, която гарантира оптимизацията на системите;

Or. en

 

Изменение  123

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 1– буква б а) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) основните елементи, определения и изисквания за качество на компютризираната база данни, предвидена в член 70;

Or. en

 

Изменение  124

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 1 – буква б б) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб) основни елементи, определения и изисквания за качество на идентификационната система за земеделски парцели, предвидена в член 71 и за идентифициране на бенефициерите, предвидена в член 74;

Or. en

 

Изменение  125

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 1 – буква б в) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв) основните елементи, определения и изисквания за качество на системата за идентификация и регистрация на правата на плащане, предвидена в член 72;

Or. en

 

Изменение  126

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 1 – буква б г) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бг) правила относно заявленията за помощи и молбите за плащане, предвидени в член 73, заявления за права за плащане, включително крайната дата за представяне на заявления, изискванията за минималното количество информация, която следва да се съдържа в заявлението, разпоредби за изменения или оттегляне на заявления за помощ, освобождаване от задължението за представяне на заявление за помощ и разпоредби, с които на държавите членки се дава възможност да прилагат опростени процедури или да коригират очевидни грешки;

Or. en

 

Изменение  127

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 1 – буква б д) (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бд) правила за извършване на проверки с цел да се провери спазването на задълженията, както и точността и пълнотата на данните в заявлението за помощ или молбата за плащане;

Or. en

 

Изменение  128

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 2 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) разпоредби, необходими за хармонизираното определяне на основата за изчисляване на помощта, които включват правила за решаване на случаи, при които отговарящата на условията за подпомагане площ включва особености на ландшафта или дървета;

б) разпоредби, необходими за хармонизираното определяне на основата за изчисляване на помощта, които включват правила за решаване на случаи, при които отговарящата на условията за подпомагане площ включва особености на ландшафта или дървета; без да се засягат разпоредбите на член 9 от Регламент (EС) № xxx/xxx [DP], правилата за допустимост са съобразени с преодоляването на предизвикателствата на изменението на климата и загубата на биоразнообразие и поради това не санкционират селскостопанските системи с висока природна стойност или агро-лесовъдните системи за паша, или да предизвикват понижаване на качеството на околната среда; позволява се гъвкавост, обоснована с агрономически или екологични основания, на основата на обичайните стандарти на засегнатата държава членка или регион;

Or. en

 

Изменение  129

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 3 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) разпоредби за гарантиране на хармонизираното и пропорционално отношение към умишлено допуснати нередности, ситуации на дребни грешки, натрупване на намаления и едновременно прилагане на различни намаления;

б) разпоредби за гарантиране на хармонизираното и пропорционално отношение към сериозни нередности, ситуации на дребни грешки, натрупване на намаления и едновременно прилагане на различни намаления;

Or. en

 

Изменение  130

Предложение за регламент

Член 78 – параграф 1 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) основните елементи, определения и изисквания за качество на компютризираната база данни, предвидена в член 70;

заличава се

Or. en

 

Изменение  131

Предложение за регламент

Член 78 – параграф 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) основни елементи, определения и изисквания за качество на идентификационната система за земеделски парцели, предвидена в член 71 и за идентифициране на бенефициерите, предвидена в член 74;

заличава се

Or. en

 

Изменение  132

Предложение за регламент

Член 78 – параграф 1 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) основните елементи, определения и изисквания за качество на системата за идентификация и регистрация на правата на плащане, предвидена в член 72;

заличава се

Or. en

 

Изменение  133

Предложение за регламент

Член 78 – параграф 1 – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) правила относно заявленията за помощи и молбите за плащане, предвидени в член 73, заявления за права за плащане, включително крайната дата за представяне на заявления, изискванията за минималното количество информация, която следва да се съдържа в заявлението, разпоредби за изменения или оттегляне на заявления за помощ, освобождаване от задължението да се представи заявление за помощ, и разпоредби, с които на държавите членки се дава възможност да прилагат опростени процедури или да коригират очевидни грешки;

заличава се

Or. en

 

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 78 – параграф 1 – буква д)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) правила за извършване на проверки с цел да се провери спазването на задълженията, както и точността и пълнотата на данните в заявлението за помощ или молбата за плащане;

заличава се

Or. en

 

Изменение  135

Предложение за регламент

Член 78 – параграф 1 – буква e)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) технически определения, необходими за целите на еднаквото прилагане на настоящата глава;

заличава се

Or. en

 

Изменение  136

Предложение за регламент

Член 88 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посредством актове за изпълнение Комисията приема необходимите разпоредби с цел да постигне единно прилагане на настоящия регламент в Съюза, и по-специално по отношение на:

Посредством актове за изпълнение Комисията приема необходимите разпоредби с цел да постигне единно прилагане на настоящата глава, по-специално по отношение на:

Or. en

 

Изменение  137

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 111, отнасящи се до следното:

 

а) действията, които държавите членки следва да предприемат за предотвратяване на незаконната употреба на защитени наименования за произход и защитени географски указания;

 

б) съответните проверки и контрол, които следва да се извършват от държавите членки, в това число изпитванията.

Or. en

 

Изменение  138

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) действията, които държавите членки следва да предприемат за предотвратяване на незаконната употреба на защитени наименования за произход и защитени географски указания;

заличава се

Or. en

 

Изменение  139

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 4 – алинея 1 – буква г)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) проверките и контрола, които следва да се извършват от държавите членки, в това число изпитванията.

заличава се

Or. en

 

Изменение  140

Предложение за регламент

Член 91 – параграф 2 – буква а)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) Неспазването е резултат от действие или бездействие, за което въпросният бенефициер е пряко отговорен;

a) неспазването е резултат от действие или бездействие, за което въпросният бенефициер е пряко и безусловно отговорен;

Or. en

 

Изменение  141

Предложение за регламент

Член 91 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) неспазването е свързано със селскостопанската дейност на бенефициера; и

б) неспазването е свързано със селскостопанската дейност на бенефициера; или

Or. en

 

Изменение  142

Предложение за регламент

Член 93 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 2000/60/ЕО от 23 октомври 2000 за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите ще се разглежда като част от приложение ІІ след прилагането Й във всички държави членки и установяването на задълженията, които са пряко приложими спрямо селскостопанските производители. За да се вземат предвид тези компоненти, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 111 за целите на изменението на приложение ІІ в рамките на 12 месеца, считано от момента, когато последната държава членка е нотифицирала Комисията относно прилагането на директивата.

заличава се

Or. en

 

Изменение  143

Предложение за регламент

Член 93 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 21 октомври 2009 за установяване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди ще се разглежда като част от приложение ІІ след прилагането Й във всички държави членки и установяването на задълженията, които са пряко приложими спрямо селскостопанските производители. За да се вземат предвид тези компоненти, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 111 за целите на изменението на приложение ІІ в рамките на 12 месеца, считано от момента, когато последната държава членка е нотифицирала Комисията относно прилагането на директивата, включително задълженията, свързани с интегрираното управление на вредителите.

заличава се

Or. en

 

Изменение  144

Предложение за регламент

Член 93 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това, по отношение на 2014 и 2015 г. правилата за кръстосано спазване включват също поддържането на постоянни пасища. Държавите членки, които са били членове на Съюза към 1 януари 2004 г. гарантират, че земя, която е била заета от постоянни пасища към датата, посочена в заявленията за помощ за площите за 2003 г., се поддържа като заета от постоянни пасища в посочените граници. Държавите членки, присъединили се към Съюза през 2004 г. гарантират, че земя, която е била заета от постоянни пасища на 1 май 2004 г. се поддържа като заета от постоянни пасища в посочените граници. България и Румъния гарантират, че земя, която е била заета от постоянни пасища на 1 януари 2007 г., продължава да се поддържа като заета от постоянни пасища в посочените граници.

Освен това по отношение на 2014 и 2015 г. правилата за кръстосано спазване включват също поддържането на постоянни пасища и постоянни тревни площи. Държавите членки, които са били държави членки към 1 януари 2004 г. гарантират, че земя, която е била заета от постоянни пасища и постоянни тревни площи към датата, посочена в заявленията за помощ за площите за 2003 г., се поддържа като заета от постоянни пасища и постоянни тревни площи в посочените граници. Държавите членки, станали държави членки през 2004 г. гарантират, че земя, която е била заета от постоянни пасища и постоянни тревни площи на 1 май 2004 г. се поддържа като заета от постоянни пасища и постоянни тревни площи в посочените граници. България и Румъния гарантират, че земя, която е била заета от постоянни пасища и постоянни тревни площи на 1 януари 2007 г., продължава да се поддържа като заета от постоянни пасища и постоянни тревни площи в посочените граници.

 

Въпреки това, при надлежно обосновани обстоятелства държава членка може да поиска дерогация от алинея първа, при условие че предприема действия за предотвратяване на значително намаляване на общата площ на своите постоянни пасища и постоянни тревни площи.

Or. en

 

Изменение  145

Предложение за регламент

Член 93 – параграф 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това, посредством актове за изпълнение Комисията приема методите за определяне на съотношението между постоянни пасища и земеделска земя, което трябва да се поддържа. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 111 за определяне на методите за определяне на съотношението между постоянни пасища и земеделска земя, което трябва да се поддържа.

Or. en

 

Изменение  146

Предложение за регламент

Член 94

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следят цялата земеделска площ, включително земята, която вече не се използва за целите на производството, да се поддържа в добро селскостопанско и екологично състояние. Държавите членки определят на национално или на регионално равнище минимални стандарти за добро селскостопанско и екологично състояние, въз основа на рамката, установена в приложение II, като вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително почвено-климатичните условия, съществуващите системи за земеделие, използването на земята, сеитбооборота, земеделските практики и структурата на стопанствата. Държавите членки не определят минимални изисквания, които не са установени в приложение ІІ.

Държавите членки следят цялата земеделска площ да се поддържа в добро селскостопанско и екологично състояние. Държавите членки определят на национално или на регионално равнище минимални стандарти за добро селскостопанско и екологично състояние, въз основа на рамката, установена в приложение II, като вземат предвид специфичните характеристики на съответните площи, включително почвено-климатичните условия, съществуващите системи за земеделие, използването на земята, сеитбооборота, земеделските практики и структурата на стопанствата. Държавите членки не определят минимални изисквания, които не са установени в приложение ІІ.

Or. en

 

Изменение  147

Предложение за регламент

Член 96 – параграф 1 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да използват съществуващите си системи за администриране и контрол, за да гарантират спазване на правилата за кръстосано спазване.

Държавите членки могат да използват съществуващите си системи за администриране и контрол, за да гарантират спазване на правилата за кръстосано спазване и определят набор от проверими изисквания и стандарти, които да се прилагат на равнище индивидуално стопанство.

Or. en

 

Изменение  148

Предложение за регламент

Член 96 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Проверките на изискванията, стандартите, актовете или областите на кръстосано спазване могат да вземат предвид следните фактори:

 

- участието на селскостопанските производители в системата за предоставяне на консултации на селскостопанските производители, определена в дял III от настоящия регламент;

 

- участието на селскостопанските производители в сертификационна система, ако тя обхваща съответните изисквания и стандарти.

Or. en

 

Изменение  149

Предложение за регламент

Член 96 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки извършват проверки на място с цел да проверят дали бенефициерът спазва задълженията, посочени в настоящия дял.

3. Държавите членки извършват проверки на място с цел да проверят дали бенефициерът спазва задълженията, посочени в настоящия дял. Като правят това, държавите членки се концентрират основно върху искания с най-висока степен на риск съгласно принципа на пропорционалност.

Or. en

 

Изменение  150

Предложение за регламент

Член 96 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Посредством актове за изпълнение Комисията приема правила за извършване на проверки, за да провери дали се спазват задълженията, предвидени в настоящия дял.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 111 за определяне на правила за извършване на проверки, за да провери дали се спазват задълженията, предвидени в настоящия дял.

Or. en

 

Изменение  151

Предложение за регламент

Член 96 – параграф 4 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

заличава се

Or. en

 

Изменение  152

Предложение за регламент

Член 97 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Наказателната мярка, предвидена в член 91 се прилага, когато правилата за кръстосано спазване не се спазват във всеки момент на дадена календарна година (наричана оттук нататък „съответната календарна година“) и съответното неспазване се дължи на бенефициера, подал молбата за помощ или искането за плащане в съответната календарна година.

1. Наказателната мярка, предвидена в член 91, се прилага, когато правилата за кръстосано спазване не се спазват във всеки момент на дадена календарна година (наричана оттук нататък „съответната календарна година“) и съответното неспазване се дължи пряко и безусловно на бенефициера, подал молбата за помощ или искането за плащане в съответната календарна година.

Or. en

 

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 97 – параграф 3 – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато държава членка реши да използва възможността, предвидена в първата алинея, през следващата година компетентният орган предприема необходимите действия спрямо извадка от бенефициерите с цел да гарантира, че бенефициерът е отстранил съответното констатирано неспазване. Бенефициерът се уведомява за констатацията и за задължението да предприеме мерки за отстраняването на неспазването.

заличава се

Or. en

 

Изменение  154

Предложение за регламент

Член 99

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Наказателната мярка, посочена в член 91, се прилага посредством намаление или изключване на цялата сума на плащанията, посочени в член 92, които са предоставени или предстои да се предоставят на съответния бенефициер, свързани със съответната календарна година или години.

1. Наказателната мярка, посочена в член 91, се прилага посредством намаление или изключване на цялата сума на плащанията, посочени в член 92, които са предоставени или предстои да се предоставят на съответния бенефициер, свързани със съответната календарна година или години.

При изчисляването на намаленията и изключването се вземат предвид тежестта, степента, продължителността и системността на констатираното неспазване, както и критериите, посочени в параграфи 2, 3 и 4.

При изчисляването на намаленията и изключването се вземат предвид пропорционално естеството, тежестта, степента, продължителността и системността на констатираното неспазване, както и критериите, посочени в параграфи 2, 3 и 4.

2. В случай на неспазване поради небрежност процентът на намалението не надвишава 5 %, а в случаите на повторно неспазване 15 %.

2. В случай на неспазване поради небрежност процентът на намалението не надвишава 5 %, а в случаите на повторно неспазване не надвишава 15 %.

В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да решат да не прилагат намаление, когато предвид тежестта, размера и времетраенето му случаят на неспазване следва да се разглежда като маловажен. Въпреки това, случаи на неспазване, които представляват пряка опасност за общественото здраве или за здравето на животните, не се смятат за маловажни. Бенефициерът се уведомява за констатацията и за задължението да предприеме мерки за отстраняването на неспазването.

В надлежно обосновани случаи държавите членки могат да решат, че не трябва да се прилага намаление, когато предвид тежестта, размера и времетраенето му случаят на неспазване следва да се разглежда като маловажен. Въпреки това случаи на неспазване, които представляват пряка опасност за общественото здраве или за здравето на животните, не се смятат за маловажни.

 

Освен това държавите членки могат да въведат система за ранно предупреждение, която се прилага за случаи на първо неспазване, които не се приемат за сериозни. Когато държава членка реши да използва тази възможност, компетентният орган изпраща на бенефициера първоначално предупреждение, с което го уведомява за констатацията и за задължението да предприеме мерки за отстраняване на неспазването. Въздействието на такава система се ограничава до търсенето на отговорност от бенефициера за неспазването. След предупреждението следват надлежни проверки през следващата година за това дали неспазването е било отстранено. Ако то е било отстранено, не се прилага намаляване. Ако то не е било отстранено, намаляването в съответствие с параграф първи се прилага със задна дата. Въпреки това случаи на неспазване, които представляват непосредствен риск за общественото здраве или за здравето на животните, винаги се смятат за сериозни.

3. В случай на умишлено неспазване процентът на намалението по принцип не е по-нисък от 20 % и може да доведе до цялостно изключване от една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече календарни години.

3. В случай на сериозно неспазване поради груба небрежност процентът на намалението по принцип не може да бъде по-малко от 20 % и може да се стигне до цялостно изключване от една или повече схеми за помощи и това да се прилага за една или повече календарни години.

4. При всички случаи общата сума на намаленията и изключването от помощи за една календарна година не може да е по-голяма от общата сума, предвидена в първата алинея на параграф 1.

4. При всички случаи общата сума на намаленията и изключването от помощи за една календарна година не може да е по-голяма от общата сума, предвидена в първата алинея на параграф 1.

Or. en

 

Изменение  155

Предложение за регламент

Член 101

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За да осигури правилно разпределение на средствата между одобрените бенефициери, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 111 за установяване на хармонизирана база за изчисления на наказателни мерки, свързани с кръстосаното спазване, като взема предвид намаленията поради финансова дисциплина.

1. За да осигури правилно разпределение на средствата между одобрените бенефициери, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 111 за установяване на хармонизирана база за изчисления на наказателни мерки, свързани с кръстосаното спазване, като взема предвид намаленията поради финансова дисциплина.

2. За да гарантира, че кръстосаното спазване се извършва ефективно, съгласувано и недискриминативно, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 111 относно изчисляването и прилагането на наказателни мерки.

2. За да гарантира, че кръстосаното спазване се извършва ефективно, основано на риска и съразмерно, съгласувано и недискриминативно, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 111 относно изчисляването и прилагането на наказателни мерки. Тези делегирани актове съдържат по-специално правила за случаи, в които не следва да се налагат административни санкции за неспазване, което се дължи на техническа неизправност на системите за идентифициране и регистриране на животни, както е посочено в приложение II, ЗИУ 7 и ЗИУ 8, и не произтича от действие или пропуск, дължащ се пряко на засегнатия бенефициер.

Or. en

 

Изменение  156

Предложение за регламент

Член 102 – параграф 1 – алинея 1 – буква в) – подточка v)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

v) обобщение на резултатите от всички налични одити и проверки, извършени съгласно плана и подробните разпоредби, залегнали в специфичните правила за сектора.

v) годишно обобщение, заедно с отчетите за разходите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, на резултатите от всички налични одити и проверки, извършени съгласно плана и подробните разпоредби, залегнали в специфичните правила за сектора.

Or. en

 

Изменение  157

Предложение за регламент

Член 102 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. В случаите, в които от държавите членки се изисква да извършват статистически анализи с цел изпълнение на техните задължения съгласно настоящия член, Комисията им осигурява навременно цялата необходима информация.

Or. en

 

Изменение  158

Предложение за регламент

Член 106 — параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато в полза на бенефициера се извършва директно плащане, предвидено в Регламент (ЕО) № DP/xxx, във валута, различна от еврото, държавите членки конвертират сумата на помощта от евро в съответната национална валута въз основа на последния обменен валутен курс, определен от Европейската централна банка преди 1 октомври от годината, за която е отпусната помощта.

3. Когато в полза на бенефициера се извършва директно плащане, предвидено в Регламент (ЕО) № DP/xxx, във валута, различна от еврото, държавите членки конвертират сумата на помощта от евро в съответната национална валута въз основа на последния средномесечен обменен валутен курс, определен от Европейската централна банка преди 1 октомври от годината, за която е отпусната помощта.

Or. en

 

Изменение  159

Предложение за регламент

Член 107 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Посредством актове за изпълнение Комисията може да приема мерки с цел гарантиране на спазването на законодателството на Съюза, ако съществува опасност то да бъде застрашено от извънредни монетарни практики, свързани с националната валута. Когато е необходимо, тези мерки могат да представляват дерогация от съществуващи правила.

1. Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 111 за приемане на мерки с цел гарантиране на спазването на законодателството на Съюза, ако съществува опасност то да бъде застрашено от извънредни монетарни практики, свързани с националната валута. Когато е необходимо, тези мерки могат да представляват дерогация от съществуващи правила.

Or. en

 

Изменение  160

Предложение за регламент

Член 110

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Създава се обща рамка за мониторинг и оценка с цел да се измерят резултатите от общата селскостопанска политика. Тя включва всички инструменти, свързани с мониторинга и оценката на мерките на Общата селскостопанска политика и по-специално директните плащания, предвидени в Регламент (ЕС) № DP/xxx, пазарните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № CMO/xxx, мерките за развитие на селските райони, предвидени в Регламент (ЕС) № RD/xxx и на прилагането на кръстосаното спазване, предвидено в настоящия регламент.

1. Създава се обща рамка за мониторинг и оценка, с цел да се измерят резултатите от общата селскостопанска политика и по-специално:

 

а) директните плащания, предвидени в Регламент (EС) № ДП/xxx;

 

б) пазарните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № ООП/xxx;

 

в) мерките за развитие на селските райони, предвидени в Регламент (ЕС) № RD/xxx и на;

 

г) прилагането на кръстосаното спазване, предвидено в настоящия регламент.

За да осигури ефективно измерване на резултатите, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 111 относно съдържанието и изграждането на тази рамка.

Комисията следи изпълнението на тези политически мерки на основата на докладване от държавите членки в съответствие с правилата, определени в настоящия регламент. Комисията разработва многогодишен план за оценка за периодични оценки на конкретни инструменти, които тя ще извършва.

2. Въздействието на мерките от общата селскостопанска политика, посочени в параграф 1 се измерва във връзка със следните цели:

2. Въздействието на мерките от общата селскостопанска политика, посочени в параграф 1 се измерва във връзка със следните цели:

а) жизнеспособно производство на храни, с акцент върху селскостопанските доходи, селскостопанската производителност и стабилността на цените;

а) жизнеспособно производство на храни, с акцент върху входящите цени, селскостопанските доходи, селскостопанската производителност и стабилността на цените;

б) устойчиво управление на природните ресурси и действията, свързани с климата, с акцент върху емисиите на парникови газове, биологичното разнообразие, почвите и водите;

б) устойчиво управление на природните ресурси и действията, свързани с климата, с акцент върху емисиите на парникови газове, биологичното разнообразие, почвите и водите;

в) балансирано териториално развитие, с акцент върху заетостта в селските райони, растежа и бедността в селските райони.

в) балансирано териториално развитие, с акцент върху заетостта в селските райони, растежа и бедността в селските райони.

Посредством актове за изпълнение Комисията определя набор от показатели, специфични за целите, посочени в първата алинея. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

С цел да осигури ефективното прилагане на този параграф Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 111 относно съдържанието и изграждането на рамка за мониторинг и оценка, включително набора от показатели и методите за тяхното изчисление.

3. Държавите членки представят на Комисията цялата информация, необходима за извършването на мониторинга и оценката на съответните мерки. Комисията взема предвид по-специално нуждата от данни и полезните взаимодействия между източниците на данни, особено използването им за статистически цели, когато е уместно.

3. Държавите членки представят на Комисията цялата информация, необходима за извършването на мониторинга и оценката на съответните мерки. Доколкото е възможно, тази информация се основава на доказани източници на данни като Системата за земеделска счетоводна информация и Евростат. Комисията взема предвид по-специално нуждата от данни и полезните взаимодействия между източниците на данни, особено използването им за статистически цели, когато е уместно.

Посредством актове за изпълнение Комисията приема правила относно информацията, която държавите членки трябва да изпращат, както и относно нуждите от данни и положителното взаимодействие между потенциалните източници на данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

Посредством актове за изпълнение Комисията приема правила относно информацията, която държавите членки трябва да изпращат, без да налага ненужна административна тежест върху тях, както и относно правилата за нуждите от данни и положителното взаимодействие между потенциалните източници на данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

4. На всеки четири години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент. Първият доклад се представя не по-късно от 31 декември 2017 г.

4. На всеки четири години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящия регламент. Първият доклад се представя не по-късно от 31 декември 2017 г.

Or. en

 

Изменение  161

Предложение за регламент

Член 110а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 110 а
Публикуване на бенефициерите

заличава се

1. Държавите членки гарантират ежегодно публикуване ex post на бенефициерите на ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Това публикуване включва:

 

а) без да се засягат разпоредбите на член 110б, параграф 1 от настоящия регламент, имената на бенефициерите, както следва:

 

и) лично и фамилно име в случаите, когато бенефициерите са физически лица;

 

ii) пълното регистрирано юридическо наименование в случаите, когато бенефициерите са юридически лица със самостоятелна правосубектност по законодателството на съответната държава членка;

 

iii) пълното регистрирано наименование на асоциацията или приетото официално наименование в случаите, когато бенефициерите са асоциации без собствена правосубектност;

 

б) общината, в която бенефициерът живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;

 

в) Изплатените суми по всяка мярка, финансирана от ЕФГЗ и ЕЗФРСР, получени от всеки бенефициер през съответната финансова година;

 

г) Естеството и описанието на мерките, финансирани от ЕФГЗ или ЕЗФРСР, по които се предоставя посоченото в подточка в) подпомагане.

 

Посочената в първата алинея информация се оповестява на единен уебсайт във всяка отделна държава членка. Тя остава на разположение за срок от две години след датата на първоначалното публикуване.

 

2. Относно плащанията по мерките, финансирани от ЕЗФРСР и посочени в подточка в) от първата алинея на параграф 1, подлежащите на публикуване суми съответстват на общото публично финансиране, което включва приноса както на ЕС, така и на държавата членка.

 

Or. en

 

Изменение  162

Предложение за регламент

Член 110б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 110б
Праг

заличава се

Когато сумата на помощта, получена в рамките на една година от даден бенефициер, е по-малка или равна на сумата, определена от държавата членка съгласно член 49 от Регламент (ЕС) № DP/xxx, държавата членка не публикува името на съответния бенефициер, както е предвидено в точка а) от първата алинея на член 110а, параграф 1 на посочения регламент.

 

Сумите, определени от държавата членка съгласно член 49 от Регламент (ЕС) № DP/xxx и нотифицирани на Комисията съгласно същия регламент се оповестяват от Комисията в съответствие с правилата, приети по член 110г.

 

Когато се прилага първият параграф на посочения член, държавите членки публикуват информацията, определена в точки б), в) и г) от първата алинея на член 110а, параграф 1 и бенефициерът се идентифицира чрез код. Държавите членки вземат решение относно формата на този код.

 

Or. en

 

Изменение  163

Предложение за регламент

Член 110 в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 110 в
Информация за бенефициерите

заличава се

Държавите членки информират бенефициерите, че техните данни ще бъдат публикувани в съответствие с член 110а и че могат да бъдат обработвани от одитиращи или разследващи органи на Съюза и на държавите членки с цел опазване на финансовите интереси на Съюза.

 

Съгласно изискванията на Директива 95/46/ЕО, когато става въпрос за лични данни, държавите членки информират бенефициерите относно правата им в съответствие с правилата за защита на данните и относно процедурите, прилагани за упражняване на тези права.

 

Or. en

 

Изменение  164

Предложение за регламент

Член 110 г – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията може да определя правила за:

заличава се

а) формата, включително и начина на представяне по мерки, както и за графика за публикуване, предвиден в членове 110а и 110б;

 

б) единното прилагане на член 110в;

 

в) сътрудничеството между Комисията и държавите членки.

 

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 112, параграф 3.

 

Or. en

 

Изменение  165

Предложение за регламент

Член 111 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Делегирането на правомощия, посочено в настоящия регламент, се предоставя на Комисията за неопределен период от време от момента на влизане в сила на настоящия регламент.

Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове ..., се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ...*.

 

_____________

 

* Дата на влизане в сила на настоящия регламент.

Or. en

 

Изменение  166

Предложение за регламент

Член 111 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок Комисията представя доклад относно делегираните правомощия. Делегирането на правомощия се продължава за същия срок, ако Европейският парламент и Съветът се съгласят с това продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. За тази цел Европейският парламент взема решение с мнозинство от своите членове, а Съветът – с квалифицирано мнозинство.

Or. en

 

Изменение  167

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – тире 1 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– Информация, която помага на селскостопанските производители да планират как най-добре да инвестират в създаването на устойчивост на селскостопанските им системите към изменението на климата и кои фондове на ЕС могат да използват за тази цел; по-конкретно, информация за приспособяване на земеделската земя към климатичните колебания и по-дългосрочните изменения и информация за това, как да приемат практически агрономически мерки за повишаване на устойчивостта на селскостопанските им системи на наводнения и суши и за подобряване и оптимизиране на нивата на въглерод в почвата.

Or. en

 

Изменение  168

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 2 – тире 7 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– Информация за положителната зависимост между устойчивостта на биологичното разнообразие и на агроекологичната система и разпространението на риска, както и връзката между монокултурите и уязвимостта от щети по културите/загуба на реколтата от вредители и екстремни климатични явления

Or. en

 

Изменение  169

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 2 – тире 8 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– Информация за това, как успешно да се предотврати разпространението на инвазивни видове и защо това е важно за ефективното функциониране на екосистемата и устойчивостта й на измененията на климата, включително информация относно достъпа до финансиране за схемите за ликвидиране, които предполагат допълнителни разходи

Or. en

 

Изменение  170

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 3 – тире 5 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– Информация за устойчиви напоителни системи с ниско налягане и за това, как да се оптимизират системи, захранвани с дъждовна вода с цел насърчаване на ефективно използване на водата.

Or. en

 

Изменение  171

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 3 – тире 5 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– Информация за намаляване на използването на вода в селското стопанство, включително избор на култури, подобряване на почвения хумус с цел увеличаване на задържането на вода и намаляване на необходимостта от напояване.

Or. en

 

Изменение  172

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 5 – тире 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

– Информация за дейности, насочени към иновациите.

– Информация за целите на Европейското партньорство за иновации „Селскостопанска производителност и устойчивост“, посочени в член 61 от Регламент (ЕС) № .../... [RD].

Or. en

 

Изменение  173

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 5 – тире 1 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– Информация за съществуващите оперативни групи, създадени съгласно член 62 от Регламент (ЕС) № .../... [RD], включително техните задачи, и насърчаване на обмена и сътрудничеството с тях, когато е целесъобразно.

Or. en

 

Изменение  174

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 5 – тире 3 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– Информация за програмите за развитие на селските райони, насочени към изпълнението на приоритетите за трансфер на знания и иновации в селското стопанство, както се посочва в член 5, параграф 1 от Регламент (ЕС) № .../... [RD].

Or. en

 

Изменение  175

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – алинея 5 а (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Обмен на най-добри практики, обучение и изграждане на капацитет (хоризонтални за всички посочени по-горе теми)

Or. en

 

Изменение  176

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Води“ – ЗИУ 1 – последна колона

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членове 4 и 5

Спазване на програмата за действие и на кодекса за добри практики за стопанства в уязвими райони

Or. en

 

Изменение  177

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Води“ – ДСЕС 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Защита на подпочвените води от замърсяване: забрана за директно изхвърляне в подпочвените води и мерки за предотвратяване на прякото замърсяване на тези води чрез изхвърляне на земята и последващо просмукване в почвата на опасни вещества, изброени в приложението към Директива 80/68/ЕИО

заличава се

Or. en

 

Изменение  178

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Минимална почвена покривка

заличава се

Or. en

 

Изменение  179

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Минимално управление на земите съобразно специфичните местни условия с цел ограничаване на ерозията

заличава се

Or. en

 

Изменение  180

Предложение за регламент

Приложение ІІ – Основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Поддържане на нивото на органични вещества в почвата, включително забрана за изгаряне на стърнищата от полски култури

Поддържане на нивото на органични вещества в почвата чрез подходящи практики, включително забрана за изгаряне на стърнищата от полски култури, с изключение по фитосанитарни съображения и при отпадъци от резитба и кастрене.

Or. en

 

Изменение  181

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Почви и въглероден запас“ – ДСЕС 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Защита на влажните зони и почвите, богати на въглерод, включително забрана за първа оран

заличава се

Or. en

 

Изменение  182

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 2 – последна колона

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3, параграф 1, член 3, параграф 2, буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4

Член 3, параграф 1,член 3 параграф 2, буква б), член 4, параграфи 1, 2 и 4 и член 5, букви а), б) и г)

Or. en

 

Изменение  183

Предложение за регламент

Приложение II — Основен въпрос „Биологично разнообразие“ – ЗИУ 3 – последна колона

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6, параграфи 1 и 2

Член 6, параграфи 1 и 2 и член 13, параграф 1, буква а)

Or. en

 

Изменение  184

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Ландшафт, минимално ниво на поддържане“ – ДСЕС 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Запазване на особеностите на ландшафта, включително, където е приложимо, жив плет, езера, канавки и дървета в редица, в група или изолирани, синори и тераси, включително забрана за рязане на живи плетове и дървета по време на размножителния период и периода на отглеждане при птиците и възможни мерки за избягване на инвазивни видове и вредители

Запазване на особеностите на ландшафта, включително, където е приложимо, полуестествени местообитания, жив плет, езера, канавки и дървета в редица, в група или изолирани, синори и тераси, включително забрана за рязане на живи плетове и дървета по време на размножителния период и периода на отглеждане при птиците.

Or. en

 

Изменение  185

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Безопасност на храните“ – ЗИУ 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3)

заличава се

Or. en

 

Изменение  186

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Безопасност на храните“ – ЗИУ 5 – последна колона

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3, букви а), б) г) и д) и членове 4, 5 и 7

заличава се

Or. en

 

Изменение  187

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Идентификация и регистрация на животните“ – ЗИУ 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Директива 2008/71/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 г. относно идентификацията и регистрацията на прасета (ОВ L 213, 8.8.2005 г., стр. 31)

заличава се

Or. en

 

Изменение  188

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Идентификация и регистрация на животните“ – ЗИУ 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1)

заличава се

Or. en

 

Изменение  189

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Идентификация и регистрация на животните“ – ЗИУ 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8) 8), членове 3, 4 и 5

заличава се

Or. en

 

Изменение  190

Предложение за регламент

Приложение II – основен въпрос „Болести по животните“ – ЗИУ 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. за определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1)

заличава се

Or. en

 

Изменение  191

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Болести по животните“ – ЗИУ 9 – последна колона

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членове 7, 11, 12, 13 и 15

заличава се

Or. en

 

Изменение  192

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Действия срещу антимикробната резистентност (АМР)“ (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Действия срещу антимикробната резистентност (АМР)

Or. en

 

Изменение  193

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Действия срещу антимикробната резистентност (АМР)“ (нов) – ДСЕС 8в (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

План за действие на Комисията срещу нарастващите опасности от антимикробна резистентност, (COM(2011)0748 окончателен, 15.11.2011 г.). За животни, отглеждани за производство на храни: Добри селскостопански практики за избягване на инфекциите, включително ограничения за гъстота, документиране на лечението, в това число профилактика, неизползване на особено важни антимикробни средства

Or. en

 

 

Изменение  194

Предложение за регламент

Приложение II – Основен въпрос „Продукти за растителна защита“ – ЗИУ 10 – последна колона

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 55, първо и второ изречение

Правилно прилагане на продуктите за растителна защита; да се използват единствено разрешени продукти, в препоръчаните количества и в съответствие с указанията на етикета. Да се води регистър за наименованието на използвания продукт, формулировката му, датата и парцела земя, където е бил приложен, лицето, което го прилага и степента на квалификация на това лице, приложеното количество и метода на прилагане

Or. en

 

 

 

 

Правна информация - Политика за поверителност