Návrh usnesení - B7-0082/2013Návrh usnesení
B7-0082/2013

NÁVRH ROZHODNUTÍ O ZAHÁJENÍ INTERINSTITUCIONÁLNÍCH JEDNÁNÍ A MANDÁTU K INTERINSTITUCIONÁLNÍM JEDNÁNÍM o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

4. 2. 2013 - (COM(2011)0628/2 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP))

předložený v souladu s čl. 70 odst. 2 a článkem 70a jednacího řádu
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (*)

(*) Vyjednávací tým: předseda, zpravodaj a stínoví zpravodajové


Postup : 2011/0288(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0082/2013

B7‑0082/2013

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu o zahájení interinstitucionálních jednání a mandátu k interinstitucionálním jednáním o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky

(COM(2011)0628/2 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7‑0312/2012 – 2011/0288(COD)2013/2531(RSP))
 

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–   s ohledem na čl. 70 odst. 2 a článek 70a jednacího řádu,

vzhledem k tomu, že finanční krytí uvedené v legislativním návrhu je pouze orientačním údajem pro zákonodárný orgán a lze je přesně stanovit teprve poté, co bude dosaženo dohody ohledně návrhu nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období let 2014–2020;

se rozhodl zahájit interinstitucionální jednání na základě tohoto mandátu:

MANDÁT

 

 

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Jedním z klíčových cílů a hlavních požadavků reformy SZP je snížení byrokratické zátěže. Má-li být budoucí byrokratická zátěž členských států a příjemců finančních prostředků omezena na rozumnou míru, je třeba stanovit praktické toleranční limity a hodnoty, kdy se spouštějí kontrolní mechanismy, a nalézt vyvážený poměr mezi důvěrou a kontrolou. Při snižování byrokratické zátěže by měly být řádně zohledněny administrativní a jiné náklady na kontroly na všech úrovních a používání efektivních administrativních a kontrolních systémů by mělo být odměňováno. Prvořadým cílem by mělo být snížení administrativních nákladů a zajištění toho, aby se administrativní zatížení zemědělců a správních subjektů vrátilo na přiměřenou úroveň.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) S cílem doplnit nebo pozměnit některé nepodstatné prvky tohoto nařízení by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o akreditaci platebních agentur a koordinačních subjektů, obsah zemědělského poradenského systému, opatření, jež mají být financována z rozpočtu Unie v rámci veřejné intervence a ocenění operací v souvislosti s veřejnou intervencí, snížení a pozastavení náhrad členským státům, vyrovnání mezi výdaji a příjmy v rámci fondů, vymáhání dluhů, sankce uplatňované proti příjemcům v případě nedodržení podmínek způsobilosti, pravidla týkající se jistot, fungování integrovaného administrativního a kontrolního systému, opatření vyňatá z kontroly operací, sankce uplatňované v rámci podmíněnosti, pravidla pro zachování trvalých travních porostů, pravidla týkající se rozhodné skutečnosti a směnného kurzu používaných členskými státy, jež nepoužívají euro, a obsah společného rámce pro hodnocení opatření přijatých v rámci SZP. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(3) S cílem doplnit nebo pozměnit některé nepodstatné prvky tohoto nařízení by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o akreditaci platebních agentur a koordinačních subjektů, obsah zemědělského poradenského systému, opatření, jež mají být financována z rozpočtu Unie v rámci veřejné intervence a ocenění operací v souvislosti s veřejnou intervencí, snížení a pozastavení náhrad členským státům, vyrovnání mezi výdaji a příjmy v rámci fondů, vymáhání dluhů, správní sankce uplatňované proti příjemcům v případě nedodržení podmínek způsobilosti, pravidla týkající se jistot, fungování integrovaného administrativního a kontrolního systému, opatření vyňatá z kontroly operací, sankce uplatňované v rámci podmíněnosti, pravidla pro zachování trvalých travních porostů a pastvin, pravidla týkající se rozhodné skutečnosti a směnného kurzu používaných členskými státy, jež nepoužívají euro, a obsah společného rámce pro hodnocení opatření přijatých v rámci SZP. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit souběžné, včasné a náležité předávání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě. Účetní dvůr může na základě žádosti Evropského parlamentu nebo Rady podle čl. 287 odst. 4 SFEU poskytnout k těmto aktům v přenesené pravomoci své stanovisko.

 

(Tyto dvě změny – nahrazení pojmu „sankce“ pojmem „správní sankce“ a pojmu „trvalé travní porosty“ pojmem „trvalé travní porosty a pastviny“ – platí pro celý text; jejich přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

 

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Toto nařízení by v případě potřeby mělo stanovit výjimky v případech vyšší moci a za mimořádných okolností. Pokud jde o předpisy v oblasti zemědělství, výklad pojmu vyšší moci by se měl opírat o judikaturu Soudního dvora.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Rostoucí požadavky na certifikační subjekty a platební agentury by neměly být spojeny s dalším zvyšováním byrokracie v členských státech. Především by tyto nároky neměly být přísnější než mezinárodní auditorské standardy. Pokud jde o rozsah a náplň certifikace, měla by být zachována rovnováha mezi náklady a přínosy a jakékoli dodatečné požadavky týkající se předkládání údajů by měly přinášet jasnou přidanou hodnotu.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) S cílem pomoci příjemcům získat větší povědomí o vztahu mezi zemědělskými postupy a řízením zemědělských podniků na jedné straně a normami v oblasti životního prostředí, změny klimatu, dobrého zemědělského stavu půdy, bezpečnosti potravin, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat na straně druhé je nezbytné, aby členské státy zřídily komplexní zemědělský poradenský systém poskytující poradenství příjemcům. Zemědělským poradenským systémem by neměla nijak být dotčena povinnost a odpovědnost příjemců dodržovat uvedené normy. Členské státy by rovněž měly zajistit jasné oddělení poradenství od kontrol.

(10) S cílem pomoci příjemcům získat větší povědomí o vztahu mezi zemědělskými postupy, řízením a řízením rizik zemědělských podniků na jedné straně a normami v oblasti životního prostředí, změny klimatu, dobrého zemědělského stavu půdy, bezpečnosti potravin, veřejného zdraví, zdraví zvířat a rostlin a dobrých životních podmínek zvířat na straně druhé je nezbytné, aby členské státy zřídily komplexní zemědělský poradenský systém poskytující poradenství příjemcům. Zemědělským poradenským systémem by neměla nijak být dotčena povinnost a odpovědnost příjemců dodržovat uvedené normy. Členské státy by rovněž měly zajistit jasné oddělení poradenství od kontrol.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Zemědělský poradenský systém by se měl vztahovat alespoň na požadavky a normy, které tvoří oblast působnosti podmíněnosti. Tento systém by se také měl vztahovat na požadavky, které je třeba dodržovat v souvislosti se zemědělskými postupy, jež jsou příznivé pro klima a životní prostředí, pokud jde o přímé platby, jakož i udržování zemědělských ploch podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. přímé platby/xxx, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky. Tento systém by se měl rovněž vztahovat na některé prvky související s přizpůsobením se změně klimatu a jejím zmírňováním, biologickou rozmanitostí, ochranou vod, oznamováním chorob zvířat a rostlin a inovacemi, jakož i na udržitelný rozvoj hospodářské činnosti malých zemědělských podniků.

(11) Zemědělský poradenský systém by se měl vztahovat alespoň na požadavky a normy, které tvoří oblast působnosti podmíněnosti na úrovni zemědělského podniku. Tento systém by se také měl vztahovat na požadavky, které je třeba dodržovat v souvislosti se zemědělskými postupy, jež jsou příznivé pro klima a životní prostředí, pokud jde o přímé platby, jakož i udržování zemědělských ploch podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. přímé platby/xxx, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky. Tento systém by se navíc měl vztahovat na některé prvky související s přizpůsobením se změně klimatu a jejím zmírňováním, biologickou rozmanitostí, ochranou vod, oznamováním chorob zvířat a rostlin a inovacemi, jakož i na udržitelný rozvoj hospodářské činnosti zemědělských podniků a na její vliv na životní prostředí, a to včetně činností týkajících se modernizace těchto podniků, zvyšování konkurenceschopnosti, integrace inovací v odvětví a tržní orientace a také prosazování a zavádění zásad účetnictví, podnikání a udržitelného řízení hospodářských zdrojů. Členské státy by měly mít povoleno do svých systémů zařadit také podporu přeměny zemědělských podniků a diverzifikaci jejich hospodářské činnosti a zavedení vhodných preventivních opatření týkajících se přírodních katastrof a nemocí zvířat či rostlin a rovněž poradenství ohledně integrované ochrany rostlin a použití alternativních, nechemických metod.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Účast na zemědělském poradenském systému by měla být pro příjemce dobrovolná. Všem příjemcům by měla být umožněna účast v tomto systému, i když nedostávají podporu v rámci SZP. Členské státy však mohou stanovit prioritní kritéria. Vzhledem k povaze systému je vhodné, aby s informacemi získanými v rámci výkonu poradenské činnosti bylo zacházeno jako s důvěrnými informacemi, s výjimkou případů vážného porušení právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů. Aby byla zajištěna účinnost systému, měli by být poradci řádně kvalifikováni a pravidelně školeni.

(12) Účast na zemědělském poradenském systému by měla být pro příjemce dobrovolná. Všem příjemcům by měla být umožněna účast v tomto systému, i když nedostávají podporu v rámci SZP. Členské státy by však měly být schopné na základě hospodářských a sociálních kritérií a kritérií týkajících se životního prostředí určit kategorie příjemců, kteří mají přednostní přístup k zemědělskému poradenskému systému. Vzhledem k povaze systému je vhodné, aby s informacemi získanými v rámci výkonu poradenské činnosti bylo zacházeno jako s důvěrnými informacemi, s výjimkou případů vážného porušení právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů. Aby byla zajištěna účinnost systému, měli by být poradci řádně kvalifikováni a pravidelně školeni.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Rozpočtové prostředky na úhradu výdajů uskutečněných akreditovanými platebními agenturami, pokud jde o EZZF, by měla Komise členským státům poskytovat formou následné úhrady na základě vyúčtování výdajů uskutečněných těmito agenturami. Než dojde k následné úhradě formou měsíčních plateb, měly by členské státy mobilizovat nezbytné prostředky na základě potřeb svých akreditovaných platebních agentur. Náklady na zaměstnance a správní náklady, které vzniknou členským státům a příjemcům zapojeným do provádění SZP, by měly nést tyto státy a příjemci sami.

(13) Rozpočtové prostředky na úhradu výdajů uskutečněných akreditovanými platebními agenturami, pokud jde o EZZF, by měla Komise členským státům poskytovat formou následné úhrady na základě vyúčtování výdajů uskutečněných těmito agenturami. Než dojde k následné úhradě formou měsíčních plateb, měly by členské státy mobilizovat nezbytné prostředky na základě potřeb svých akreditovaných platebních agentur. S cílem zvýšit provozní efektivitu platebních agentury by náklady na zaměstnance a správní náklady, které vzniknou členským státům a příjemcům zapojeným do provádění SZP, měly nést samy tyto agentury.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Využívání agrometeorologického systému a získávání a vylepšování družicových snímků by Komisi mělo poskytnout prostředek k řízení zemědělských trhů a usnadnit sledování zemědělských výdajů.

(14) Využívání agrometeorologického systému a získávání a vylepšování družicových snímků by Komisi mělo poskytnout prostředek k řízení zemědělských trhů a usnadnit sledování zemědělských výdajů a využívání zdrojů, na nichž je zemědělství závislé, včetně zemědělsko-lesnických systémů, a vyhodnocovat a poskytovat včasnou pomoc v případě přírodních katastrof.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Programy rozvoje venkova jsou financovány z rozpočtu Unie na základě závazků v ročních splátkách. Členské státy by měly být schopny disponovat vyčleněnými prostředky Unie již od počátku provádění programů. Je tedy nezbytné zavést vhodným způsobem omezený systém předběžného financování s cílem zajistit pravidelný tok prostředků umožňující provádět v příslušném období platby příjemcům.

(23) Programy rozvoje venkova jsou financovány z rozpočtu Unie na základě závazků v ročních splátkách. Členské státy by měly být schopny disponovat vyčleněnými prostředky Unie již od počátku provádění programů. Mělo by se tudíž stát prioritou zavést vhodným způsobem omezený systém předběžného financování s cílem zajistit pravidelný tok prostředků umožňující provádět v příslušném období platby příjemcům.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Podle právních předpisů v odvětví zemědělství mají členské státy v konkrétních lhůtách zasílat informace o počtu prováděných kontrol a jejich výsledcích. Tyto kontrolní statistiky se používají k určování míry chybovosti na úrovni členských států a obecněji pro účely kontroly řízení EZZF a EZFRV. Jsou pro Komisi důležitým zdrojem ujištění o správném řízení fondů a jsou zásadním prvkem ročních prohlášení o věrohodnosti. Vzhledem k zásadní povaze těchto statistických informací a s cílem zajistit, aby členské státy dodržely povinnost zasílat je včas, je nezbytné stanovit odrazující prostředek proti pozdnímu poskytování požadovaných údajů, a to způsobem přiměřeným rozsahu neposkytnutí údajů. Proto by mělo být stanoveno, že Komise může pozastavit část měsíčních nebo průběžných plateb, pro které nebyly včas zaslány příslušné statistické informace.

(27) Podle právních předpisů v odvětví zemědělství mají členské státy v konkrétních lhůtách zasílat informace o počtu prováděných kontrol a jejich výsledcích. Tyto kontrolní statistiky se používají k určování míry chybovosti na úrovni členských států a obecněji pro účely kontroly řízení EZZF a EZFRV. Jsou pro Komisi důležitým zdrojem ujištění o správném řízení fondů a jsou zásadním prvkem ročních prohlášení o věrohodnosti. Vzhledem k zásadní povaze těchto statistických informací a s cílem zajistit, aby členské státy dodržely povinnost zasílat je včas, je nezbytné stanovit přiměřený odrazující prostředek proti pozdnímu poskytování požadovaných údajů, a to způsobem přiměřeným rozsahu neposkytnutí údajů. Proto by mělo být stanoveno, že Komise může pozastavit část měsíčních nebo průběžných plateb, pro které nebyly včas zaslány příslušné statistické informace. Takové pozastavení by se však mělo použít pouze tehdy, pokud toto prodlení ohrožuje udělování absolutoria za plnění ročního rozpočtu, v souladu se zásadou proporcionality.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Financování opatření a akcí v rámci SZP bude částečně probíhat v rámci sdíleného řízení. Aby bylo zajištěno řádné řízení finančních prostředků Unie, měla by Komise provádět kontrolu řízení fondů orgány členských států, které jsou pověřeny prováděním plateb. Je třeba vymezit povahu kontrol, které má provádět Komise, upřesnit podmínky umožňující Komisi nést odpovědnost za plnění rozpočtu a objasnit povinnost spolupracovat, kterou mají členské státy.

(30) Financování opatření a akcí v rámci SZP bude částečně probíhat v rámci sdíleného řízení. Aby bylo zajištěno řádné řízení finančních prostředků Unie, měla by Komise provádět kontrolu řízení fondů orgány členských států, které jsou pověřeny prováděním plateb. Je třeba vymezit obecná pravidla a zásady, které bude Komise při provádění kontrol dodržovat, a povahu těchto kontrol, upřesnit podmínky umožňující Komisi nést odpovědnost za plnění rozpočtu a objasnit povinnost spolupracovat, kterou mají členské státy.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) Aby mohla Komise plnit svou povinnost ověřovat existenci a řádné fungování systémů pro řízení a kontrolu výdajů Unie v členských státech a aniž jsou dotčeny kontroly prováděné členskými státy, měly by být zavedeny kontroly osobami pověřenými Komisí, které by měly mít možnost požádat členské státy o pomoc při výkonu své práce.

(31) Aby mohla Komise plnit svou povinnost ověřovat existenci a řádné fungování systémů pro řízení a kontrolu výdajů Unie v členských státech, měly by být zavedeny kontroly osobami pověřenými Komisí, které by měly mít možnost požádat členské státy o pomoc při výkonu své práce. Při těchto vnitrostátních kontrolách by se měla zohledňovat zásada proporcionality, míra důvěry ve spolehlivost vnitrostátních kontrol a systémů řízení a celková účinnost vnitrostátních kontrol při ověřování, které provedla Komise.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) Řízení o zpětném získání částek zahájená členskými státy mohou mít za následek zpoždění zpětného získání částek o několik let, a to bez jakékoli jistoty jejich úspěšného dokončení. Náklady na tato řízení mohou být také neúměrné vzhledem k částkám, které již byly nebo ještě mohou být inkasovány. Členským státům by proto mělo být v určitých případech umožněno řízení o zpětném získání částek zastavit.

(36) Řízení o zpětném získání částek zahájená členskými státy mohou mít za následek zpoždění zpětného získání částek o několik let, a to bez jakékoli jistoty jejich úspěšného dokončení. Náklady na tato řízení mohou být také neúměrné vzhledem k částkám, které již byly nebo ještě mohou být inkasovány. Strop pro zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek a úroků je stanoven velmi nízko a zpětné získávání by se mělo provádět jen tehdy, je-li nákladově efektivní. Členským státům by proto mělo být v určitých případech umožněno řízení o zpětném získání částek zastavit.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Aby byly chráněny finanční zájmy rozpočtu Unie, měly by členské státy přijmout opatření s cílem ověřit, že operace financované z EZZF a EZFRV opravdu probíhají a že jsou řádně prováděny. Členské státy by rovněž měly zamezovat, zjišťovat a účinně odstraňovat veškeré nesrovnalosti nebo nedodržení povinností způsobené příjemci. Za tímto účelem by se mělo použít nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.

(37) Aby byly chráněny finanční zájmy rozpočtu Unie, měly by členské státy přijmout přiměřená opatření s cílem ověřit, že operace financované z EZZF a EZFRV opravdu probíhají a že jsou řádně prováděny. Členské státy by rovněž měly zamezovat, zjišťovat a účinně odstraňovat veškeré nesrovnalosti nebo nedodržení povinností způsobené příjemci. Za tímto účelem by se mělo použít nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství. Aby byla zajištěna soudržnost priorit a cílů politik Unie, měly by okolnosti, které jsou považovány za rizikové vzhledem k souhrnnému rozpočtu Evropské unie, zahrnovat také rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví, neboť náklady s nimi spojené jsou externalizovány do jiných oblastí veřejných – i unijních – výdajů. Minimalizace dodatečných nákladů v jiných oblastech by měla zajistit efektivitu veřejných výdajů.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(37a) Vedle nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 by i toto nařízení mělo stanovit podrobnější opatření pro případ nesrovnalostí v oblasti společné zemědělské politiky. V případě, že příjemce obdrží podporu, aniž by splnil kritéria způsobilosti nebo dodržel závazky nezbytné pro obdržení takovéto podpory, se má za to, že neoprávněně získal výhodu. V souladu s článkem 4 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 se přistoupí k odnětí takovéto výhody. S cílem odradit příjemce od nedodržení stanovených podmínek jsou uplatňovány správní sankce ve smyslu článku 5 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95, a to ve formě snížení podpory či vyloučení z ní, zejména jedná-li se o úmyslné nesrovnalosti nebo nesrovnalosti způsobené z nedbalosti. Tyto správní sankce mohou mít dopad na podporu získanou při splnění kritérií způsobilosti nebo dodržení závazků. Důležité však je, aby v případě nesrovnalostí týkajících se hlavy III kapitoly 2 nařízení (EU) č. xxx/xxx (přímé platby) souhrn všech odňatých a snížených podpor nepřesáhl výši platby uvedené v dané kapitole.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38) Ustanovení týkající se obecných zásad pro kontroly, odnětí, snížení nebo vyloučení z plateb a uložení sankcí jsou obsažena v různých nařízeních pro odvětví zemědělství. Tato pravidla by měla být spojena do stejného právního rámce na horizontální úrovni. Měla by se týkat povinností členských států, pokud jde o správní kontroly a kontroly na místě, pravidla pro zpětné získání, sníženívyloučení z podpory. Rovněž by měla být stanovena pravidla pro kontrolu povinností, které nezbytně nezávisejí na platbě podpory.

(38) Ustanovení týkající se obecných zásad pro kontroly, odnětí, snížení nebo vyloučení z plateb a uložení přiměřených správních sankcí jsou obsažena v různých nařízeních pro odvětví zemědělství. Tato pravidla by měla být spojena do stejného právního rámce na horizontální úrovni. Měla by se týkat povinností členských států, pokud jde o správní kontroly a kontroly na místě, včetně obecných zásad a uplatňovaných kritérií, pravidla pro zpětné získánísnížení podpory či vyloučení z . Rovněž by měla být stanovena pravidla pro kontrolu povinností, které nezbytně nezávisejí na platbě podpory. Je nezbytné silně motivovat členské státy ke snížení počtu kontrol na místě, pokud se chybovost pohybuje na přijatelné úrovni, a k pružnosti v přístupu k normám obvyklým v daných členských státech nebo oblastech, čímž se vytvoří prostor pro výjimky odůvodněné z agronomických, ekologických nebo environmentálních hledisek.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a) Spravedlivý systém penalizace zemědělců, kteří se dopustí nesrovnalostí, by měl vylučovat dvojí postih a souběžné uplatňování administrativních sankcí podle tohoto nařízení a trestních postihů podle trestního práva, nejedná-li se o záměrný a úmyslný podvod.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38b) Administrativní sankce, včetně povinnosti vrátit veškeré platby, které zemědělec obdržel, by neměly být ukládány na základě okolností, jež zemědělec objektivně nemůže ovlivnit, zejména ne na základě nepředvídatelných událostí.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41) Měly by být zachovány hlavní prvky tohoto integrovaného systému, a zejména ustanovení týkající se počítačové databáze, systému identifikace zemědělských pozemků, žádostí o podporu nebo požadovaných plateb a systému identifikace a evidence platebních nároků.

(41) Měly by být zachovány hlavní prvky tohoto integrovaného systému, a zejména ustanovení týkající se počítačové databáze, systému identifikace zemědělských pozemků, žádostí o podporu nebo požadovaných plateb a systému identifikace a evidence platebních nároků. Členské státy by při vytváření těchto systémů měly vhodně využít technologických prostředků s cílem snížit administrativní zátěž a zajistit účinné a účelné kontroly.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 44

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44) Podle nařízení (ES) č. 485/2008 mají členské státy přijímat opatření nezbytná k zajištění účinné ochrany finančních zájmů rozpočtu Unie, a zejména ke kontrole skutečného a řádného provádění operací financovaných z EZZF. V zájmu srozumitelnosti a přehlednosti by příslušná ustanovení měla být integrována do stejného aktu. Nařízení (ES) č. 485/2008 by tedy mělo být zrušeno.

(44) Podle nařízení (ES) č. 485/2008 mají členské státy přijímat opatření nezbytná k zajištění účinné ochrany finančních zájmů rozpočtu Unie, a zejména ke kontrole skutečného a řádného provádění operací financovaných z EZZF. V zájmu jednoduchosti, srozumitelnosti a přehlednosti by příslušná ustanovení měla být integrována do stejného aktu. Nařízení (ES) č. 485/2008 by tedy mělo být zrušeno.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 50

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/200125, které bylo nahrazeno nařízením (ES) č. 73/2009, zavedlo zásadu, že platba příjemcům některých podpor v rámci SZP v plné výši by měla být spojena s dodržováním pravidel týkajících se hospodaření s půdou, zemědělské produkce a zemědělské činnosti. Tato zásada byla následně zohledněna v nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)26 a v nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)27. V rámci tzv. systému „podmíněnosti“ mají členské státy uložit sankce ve formě částečného nebo úplného snížení nebo vyloučení z podpory obdržené v rámci SZP.

(50) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/200125, které bylo nahrazeno nařízením (ES) č. 73/2009, zavedlo zásadu, že platba příjemcům některých podpor v rámci SZP v plné výši by měla být spojena s dodržováním pravidel týkajících se hospodaření s půdou, zemědělské produkce a zemědělské činnosti. Tato zásada byla následně zohledněna v nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)26 a v nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů)27. V rámci tzv. systému „podmíněnosti“ mají členské státy uložit administrativní sankce ve formě částečného nebo úplného snížení nebo vyloučení z podpory obdržené v rámci SZP v souladu se zásadou proporcionality a při zohlednění obecných kritérií pro odstupňování těchto sankcí, jak je definováno v tomto nařízení.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 53

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(53) Členské státy musí povinné požadavky na hospodaření plně provést, aby byly funkční na úrovni zemědělského podniku a zajistily mezi zemědělci nezbytné rovné zacházení.

(53) Členské státy musí povinné požadavky na hospodaření plně provést, aby byly funkční na úrovni zemědělského podniku a zajistily mezi zemědělci nezbytné rovné zacházení. Komise by měla vydat pokyny ohledně výkladu předpisů o identifikaci a evidenci zvířat pro účely podmíněnosti, které by měly případně umožňovat jistou flexibilitu na úrovni zemědělského podniku, aby bylo možné dosáhnout nezbytné rovnováhy mezi zachováním ducha právních předpisů a uplatňováním přiměřených správních sankcí v případě nedodržení podmínek, které lze přímo a jednoznačně přičíst příjemci, zejména dojde-li k opakovanému selhání, pokud jde o používané technologie.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 54

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(54) Pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, budou ustanovení v rámci podmíněnosti funkční, pouze pokud je všechny členské státy plně provedou, zejména co se týče jasných povinností pro zemědělce. Podle směrnice se požadavky na úrovni zemědělských podniků uplatní nejpozději ode dne 1. ledna 2013.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 55

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55) Pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, budou ustanovení v rámci podmíněnosti funkční, pouze pokud je všechny členské státy plně provedou, zejména co se týče jasných povinností pro zemědělce. Podle směrnice budou požadavky na úrovni zemědělského podniku uplatňovány postupně na základě harmonogramu, a zejména obecné zásady integrované ochrany rostlin budou uplatňovány nejpozději ode dne 1. ledna 2014.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 56

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(56) Podle článku 22 směrnice 2000/60/ES se dne 23. prosince 2013 zrušuje směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami. S cílem zachovat pravidla v rámci podmíněnosti týkající se ochrany podzemních vod je vhodné před začleněním směrnice 2000/60/ES do podmíněnosti upravit oblast působnosti podmíněnosti a vymezit normu dobrého zemědělského a environmentálního stavu zahrnující požadavky článků 4 a 5 směrnice 80/68/EHS.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 57

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(57) Systém podmíněnosti znamená určité správní překážky pro příjemce i vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit vedení záznamů, provádět kontroly a případně ukládat sankce. Tyto sankce by měly být přiměřené, účinné a odrazující. Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí stanovených ostatními ustanoveními právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do jednoho právního nástroje. V případě zemědělců, kteří se účastní režimu pro malé zemědělce uvedeného v hlavě V nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], lze mít za to, že úsilí vyvinuté v rámci systému podmíněnosti překračuje výhody, které přináší účast těchto zemědělců na tomto systému. Z důvodu zjednodušení by se proto na tyto zemědělce neměla vztahovat podmíněnost, a zejména její kontrolní systém a riziko sankcí v rámci podmíněnosti. Touto výjimkou by však neměla být dotčena povinnost dodržovat platná ustanovení odvětvových právních předpisů a možnost kontroly a uložení sankcí podle těchto právních předpisů.

(57) Systém podmíněnosti znamená určité správní překážky pro příjemce i vnitrostátní správy, neboť je třeba zajistit vedení záznamů, provádět kontroly a případně ukládat sankce. Tyto sankce by měly být přiměřené, účinné a odrazující. Sankce by se neměly dotýkat jiných sankcí stanovených ostatními ustanoveními právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů. Z důvodu soudržnosti je vhodné sloučit příslušné předpisy Unie do jednoho právního nástroje. V případě zemědělců, kteří se účastní režimu pro malé zemědělce uvedeného v hlavě V nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], lze mít za to, že úsilí vyvinuté v rámci systému podmíněnosti překračuje výhody, které přináší účast těchto zemědělců na tomto systému. Z důvodu zjednodušení by se proto na tyto zemědělce neměla vztahovat podmíněnost, a zejména její kontrolní systém a riziko sankcí v rámci podmíněnosti. Touto výjimkou by však neměla být dotčena povinnost dodržovat platná ustanovení odvětvových právních předpisů a možnost kontroly a uložení sankcí podle těchto právních předpisů. Za drobná nezáměrná porušení pravidel zjištěná při kontrolách plnění požadavků v rámci podmíněnosti by neměly být ukládány sankce. V takovém případě mělo být vydáno upozornění a při příští kontrole by mělo být ověřeno, zda došlo k nápravě.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 60

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(60) Účinné provádění podmíněnosti vyžaduje ověření, zda příjemci dodržují povinnosti. Pokud se členský stát rozhodne pro možnost neuplatnit snížení plateb či vyloučení z plateb v případě, že příslušná částka činí méně než 100 EUR, měl by příslušný kontrolní orgán v následujícím roce ověřit, že vzorek zemědělců zjištěné nedostatky v dodržování požadavků odstranil.

(60) Účinné provádění podmíněnosti vyžaduje ověření, zda příjemci dodržují povinnosti. Pokud se členský stát rozhodne pro možnost neuplatnit snížení plateb či vyloučení z plateb v případě, že příslušná částka činí méně než 100 EUR, měl by příslušný kontrolní orgán v následujícím roce ověřit, že vzorek zemědělců zjištěné nedostatky v dodržování požadavků odstranil. Členské státy mohou rovněž zavést systém včasného varování pro případ poprvé zjištěných nezávažných nedostatků, aby zajistily lepší přijetí systému podmíněnosti ze strany zemědělců a aby dosáhly lepšího zapojení zemědělců do provádění stanovených požadavků. Součástí tohoto systému by měla být písemná upozornění, jež budou po dotčeném příjemci požadovat, aby zajistil nápravu. V následujícím roce by pak měl členský stát ověřit, zda byly uložené požadavky splněny.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 68

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(68) Každé opatření v rámci SZP by mělo podléhat sledování a hodnocení s cílem zlepšit jeho kvalitu a prokázat jeho výsledky. V této souvislosti by Komise měla určit seznam ukazatelů a posoudit dopad SZP ve vztahu cílům politiky. Komise by měla zavést rámec pro společné sledování a hodnocení, který mimo jiné zajistí, že příslušné údaje, včetně informací z členských států, budou k dispozici včas. Přitom by Komise měla zohlednit potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rozpočet – Evropa 2020 – část II mimo jiné uvádí, že výdaje související s oblastí klimatu by v celkovém rozpočtu Unie měly být zvýšeny alespoň na 20 % za přispění různých politik. Komise by proto měla být schopna posoudit dopad podpory Unie v rámci SZP na cíle v oblasti klimatu.

(68) Každé opatření v rámci SZP by mělo podléhat sledování a hodnocení s cílem zlepšit jeho kvalitu a prokázat jeho výsledky. V této souvislosti by Komise měla určit seznam ukazatelů a posoudit dopad SZP ve vztahu cílům politiky. Komise by měla zavést rámec pro společné sledování a hodnocení, který mimo jiné zajistí, že příslušné údaje, včetně informací z členských států, budou k dispozici včas. Přitom by Komise měla zohlednit potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů a využívat v co největší míře zdroje údajů, které jsou již k dispozici. Rámec pro sledování a hodnocení by měl mimoto zohledňovat a adekvátně odrážet strukturu SZP, neboť rámec pro sledování a hodnocení druhého pilíře nemůže být uplatňován na první pilíř, a to především proto, že v prvním pilíři je díky srovnatelným, jednotným opatřením prostor pro vytváření synergie. To je třeba náležitě zohlednit. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rozpočet – Evropa 2020 – část II mimo jiné uvádí, že výdaje související s oblastí klimatu by v celkovém rozpočtu Unie měly být zvýšeny alespoň na 20 % za přispění různých politik. Komise by proto měla být schopna posoudit dopad podpory Unie v rámci SZP na cíle v oblasti klimatu.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 70 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(70 c) Ve svém rozsudku Soudní dvůr nezpochybnil oprávněnost cíle posílit veřejnou kontrolu v oblasti využívání peněžních prostředků z EZZF a EZFRV. Tento cíl by měl být analyzován s ohledem na nový rámec finančního řízení a kontroly, který se použije ode dne 1. ledna 2014. V souvislosti s tímto rámcem nemohou být kontroly ze strany vnitrostátních správních orgánů vyčerpávající, a zejména u téměř všech režimů může být kontrola na místě provedena pouze u omezeného počtu osob. Zvýšení minimální míry kontroly nad úroveň uplatňovanou v současné době by v této situaci znamenalo další finanční a administrativní zátěž pro vnitrostátní správní orgány, což by nebylo nákladově efektivní. Kromě toho nový rámec stanoví, že za určitých podmínek mohou členské státy snížit počet kontrol na místě. Za těchto okolností posiluje zveřejnění jména příjemců prostředků ze zemědělských fondů veřejnou kontrolu využívání těchto prostředků, a proto představuje užitečné doplnění stávajícího řídícího a kontrolního rámce, který je nutný k zajištění odpovídající úrovně ochrany finančních zájmů Unie. Při uplatňování nových pravidel, která zjednoduší administrativní proces používání prostředků Unie a sníží administrativní náklady, by vnitrostátním orgánům mělo být umožněno spoléhat na veřejnou kontrolu, zejména na její preventivní a odrazující účinek proti podvodům a jakémukoli zneužití veřejných prostředků, a to odrazováním jednotlivých příjemců podpory od nedovoleného chování.

(70 c) Ve svém rozsudku Soudní dvůr nezpochybnil oprávněnost cíle posílit veřejnou kontrolu v oblasti využívání peněžních prostředků z EZZF a EZFRV.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 70 d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(70d) Cíle veřejné kontroly využívání finančních prostředků z EZZF a EZFRV sledovaného zveřejněním údajů o příjemcích lze dosáhnout pouze tak, že se zajistí určitá míra informací poskytovaných veřejnosti. Tyto informace by měly zahrnovat údaje o totožnosti příjemce, poskytnutou částkuzemědělský fond, ze kterého je poskytována, jakož i účel a povahu daného opatření. Zveřejnění těchto informací by mělo probíhat takovým způsobem, aby méně zasahovalo do práva příjemců na respektování jejich soukromého života obecně a práva na ochranu jejich osobních údajů konkrétně, což jsou práva uznaná v článcích 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie.

(70d) Cíle veřejné kontroly využívání finančních prostředků z EZZF a EZFRV sledovaného zveřejněním údajů o příjemcích lze dosáhnout pouze tak, že se zajistí určitá míra informací poskytovaných veřejnosti. Tyto informace by měly zahrnovat údaje o poskytnuté částcekaždém zemědělském fondu, ze kterého je poskytována, jakož i o účelu a povaze daného opatření. K zajištění přesného přehledu územní distribuce podpory plynoucí ze SZP by měly být poskytnuty rovněž informace o místě, kde se podniky, na něž se tato opatření vztahují, nacházejí. Je třeba zabezpečit právo příjemců na respektování jejich soukromého života obecně a právo na ochranu jejich osobních údajů konkrétně, což jsou práva uznaná v článcích 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 70 f

 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(70f) V zájmu udržení rovnováhy mezi sledovaným cílem veřejné kontroly využívání prostředků z EZZF a EZFRV na jedné straně a právem příjemců na respektování jejich soukromého života obecně a na ochranu jejich osobních údajů na straně druhé by měl být zohledněn význam podpory. Po rozsáhlé analýze a konzultaci se zúčastněnými stranami bylo patrné, že by v zájmu posílení účinnosti zveřejnění a omezení zásahu do práv příjemců měla být stanovena prahová hodnota částky obdržené podpory, pod níž by jméno příjemce nemělo být zveřejněno.

 

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 70 g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(70g) Prahová hodnota by měla odrážet výši režimů podpory stanovených v rámci SZP a měla by na ní být založena. Vzhledem k tomu, že se struktura zemědělství členských států výrazně liší a může se významně odlišovat od průměrné struktury zemědělského podniku Unie, mělo by být umožněno použití různých minimálních prahových hodnot, které vycházejí z konkrétní situace členského státu. Nařízení xxx/xxx [přímé platby] stanoví jednoduchý a zvláštní režim pro malé zemědělské podniky. Článek 49 uvedeného nařízení stanoví kritéria pro výpočet výše podpory. Z důvodu soudržnosti by pro zveřejnění jména příjemce podpory tato kritéria měla být rovněž použita pro stanovení konkrétních prahových hodnot na členský stát. S výjimkou jména by zveřejnění pod tuto konkrétní prahovou hodnotu mělo obsahovat všechny relevantní informace, které daňovým poplatníkům umožní vytvořit si věrný obraz o SZP.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 70 h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(70h) Kromě toho zpřístupnění těchto informací veřejnosti zvyšuje transparentnost, pokud jde o využívání finančních prostředků Unie v rámci SZP, čímž se přispívá ke zviditelnění a lepšímu chápání této politiky. Umožňuje občanům užší zapojení do rozhodovacího procesu a zaručuje, že správní orgány budou mít větší legitimitu a budou se chovat efektivněji a odpovědněji vůči občanům. Také by to místním lidem pomohlo přesvědčit se o konkrétních příkladech „veřejných statků“, které poskytuje zemědělství, a podpořilo legitimitu státní podpory pro odvětví zemědělství. Kromě toho bude posílena osobní odpovědnost zemědělců za využívání veřejných prostředků, které obdrží.

(70h) Kromě toho zpřístupnění těchto informací veřejnosti zvyšuje transparentnost, pokud jde o využívání finančních prostředků Unie v rámci SZP, čímž se přispívá ke zviditelnění a lepšímu chápání této politiky. Má-li být tohoto cíle dosaženo i v dalších oblastech politiky Unie, měla by pro příjemce prostředků z jiných fondů Unie (EFRR, ESF a Evropský rybářský fond) platit obdobná pravidla. Umožňuje občanům užší zapojení do rozhodovacího procesu a zaručuje, že správní orgány budou mít větší legitimitu a budou se chovat efektivněji a odpovědněji vůči občanům. Také by to místním lidem pomohlo přesvědčit se o konkrétních příkladech „veřejných statků“, které poskytuje zemědělství, a podpořilo legitimitu státní podpory pro odvětví zemědělství. Kromě toho bude posílena osobní odpovědnost zemědělců za využívání veřejných prostředků, které obdrží.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Není-li v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se pro účely tohoto nařízení definice „zemědělce“, „zemědělské činnosti“, „zemědělské plochy“ a „zemědělského podniku“ stanovené v článku 4 nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby].

1. Pro účely tohoto nařízení se použijí definice „zemědělce“, „zemědělské činnosti“„zemědělské plochy“ stanovené v článku 4 nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby].

Or. en

 

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aniž by byla dotčena hlava VI, definice „zemědělského podniku“ stanovená v článku 4 nařízení (EU) xxx/xxx [přímé platby] se uplatní i pro účely tohoto nařízení.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pro účely tohoto nařízení se „právními předpisy v odvětví zemědělství“ rozumějí veškeré příslušné akty přijaté na základě článku 43 SFEU v rámci SZP a případně také veškeré akty v přenesené pravomoci či prováděcí akty přijaté na základě uvedených aktů.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) choroba rostlin, která postihne celou úrodu příjemce nebo její část;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) vyvlastnění velké části zemědělského podniku, nemohlo-li být předjímáno v den podání žádosti.

f) vyvlastnění zemědělského podniku nebo jeho části, nemohlo-li být předjímáno v den podání žádosti, nebo zpětné převzetí půdy vlastníkem.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Platební agentury jsou specializované úřady nebo subjekty členských států pověřené řízením a kontrolou výdajů uvedených v čl. 4 odst. 1článku 5.

1. Platební agentury jsou úřady nebo subjekty členských států pověřené řízením a kontrolou všech výdajů uvedených v čl. 4 odst. 1 i v článku 5.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise přehodnotí na základě rizika průkaznou dokumentaci, kterou poskytly členské státy podle článku 102, a vyhodnotí fungování jejich systémů s cílem potvrdit, že správní a kontrolní orgány splňují podmínky akreditace v členských státech.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) prohlášení řídicího subjektu o věrohodnosti ohledně úplnosti, přesnosti a pravdivosti účetní závěrky, řádného fungování systémů vnitřní kontroly, zákonnosti a správnosti uskutečněných operací a dodržování zásady řádného finančního řízení;

b) prohlášení řídícího subjektu o věrohodnosti ohledně úplnosti, přesnosti a pravdivosti účetní závěrkyřádného fungování systémů vnitřní kontroly – na základě měřitelných výkonnostních kritérií – a zákonnosti a správnosti uskutečněných operací;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) souhrn výsledků všech dostupných provedených auditů a kontrol, včetně analýzy systematických nebo opakujících se nedostatků a přijatých či plánovaných nápravných opatření.

c) souhrn:

 

i) výsledků všech dostupných provedených auditů a kontrol, včetně analýzy systematických a opakujících se nedostatků a přijatých či plánovaných nápravných opatření,

 

ii) statistik kontrol zaslaných podle čl. 102 odst. 1 písm. c) bodu v) a

 

iii) dalších kontrol, které se považují za důležité.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Je-li akreditováno více platebních agentur, určí členský stát subjekt, dále jen „koordinační subjekt“, který pověří těmito úkoly:

Je-li v důsledku ústavního systému členského státu akreditováno více platebních agentur, vybere členský stát subjekt, dále jen „koordinační subjekt“, který pověří těmito úkoly:

Or. en

 

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud akreditovaná platební agentura neplní nebo přestala plnit jedno nebo více akreditačních kritérií stanovených v odstavci 2, členský stát jí akreditaci odejme, nezjedná-li platební agentura nápravu ve lhůtě stanovené s ohledem na závažnost nedostatku.

5. Pokud akreditovaná platební agentura neplní nebo přestala plnit jedno nebo více akreditačních kritérií stanovených v odstavci 2, členský stát jí z vlastního podnětu nebo na žádost Komise akreditaci odejme, nezjedná-li platební agentura nápravu ve lhůtě stanovené s ohledem na závažnost nedostatku.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) pravidla týkající se rozsahu prohlášení o řízení vydávaného platebními agenturami a práce, na níž jsou tato prohlášení založena;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) povinnosti platebních agentur, pokud jde o veřejnou intervenci, a obsah jejich řídících a kontrolních povinností;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) povinností platebních agentur, pokud jde o veřejnou intervenci, a obsahu jejich řídících a kontrolních povinností.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Článek 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo soukromoprávní auditní subjekt určený členským státem, který poskytuje stanovisko ohledně prohlášení řídícího subjektu o věrohodnosti týkajícího se úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční účetní závěrky platební agentury, řádného fungování jejího systému vnitřní kontroly, zákonnosti a správnosti uskutečněných operací a dodržování zásady řádného finančního řízení.

1. Certifikační subjekt je veřejnoprávní nebo soukromoprávní auditní subjekt. Jedná-li se o soukromoprávní auditní subjekt, je vybrán členským státem ve veřejném nabídkovém řízení. Certifikační subjekt poskytuje stanovisko, vypracované v souladu s mezinárodně uznávanými auditními normami, ohledně úplnosti, přesnosti a pravdivosti roční účetní závěrky platební agentury a řádného fungování zavedených kontrolních postupů a ohledně zákonnosti a správnosti uskutečněných operací. V tomto stanovisku se mimo jiné uvede, zda posouzení zpochybňuje tvrzení uvedená v prohlášení řídícího subjektu o věrohodnosti, o kterém pojednává čl. 7 odst. 3 písm. b).

Je provozně nezávislý na dotčené platební agentuře a orgánu, jenž tuto agenturu akreditoval.

Je provozně nezávislý na dotčené platební agentuře a orgánu, jenž tuto agenturu akreditoval.

2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla, pokud jde o status certifikačních subjektů, konkrétní úkoly, včetně kontrol, které musí vykonávat, a osvědčení, zprávy a průvodní dokumenty, které tyto subjekty mají vypracovávat. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

2. Komise je v souladu s článkem 111 zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci stanovující pravidla, pokud jde o status certifikačních subjektů a konkrétní úkoly, včetně kontrol, které musejí být strukturovány nejúčinnějším možným způsobem a v co největší míře se opírají o integrované vzorky, aby minimalizovaly administrativní zátěž pro zemědělce a členské státy.

 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla, pokud jde o osvědčení a zprávy, jež mají vypracovávat certifikační subjekty, a průvodní dokumenty. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Článek 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou poradenský systém pro příjemce v oblasti obhospodařování půdy a řízení zemědělských podniků (dále jen „zemědělský poradenský systém“) provozovaný jedním či několika určenými subjekty. Určené subjekty mohou být veřejné nebo soukromé.

1. Členské státy zavedou poradenský systém pro příjemce v oblasti obhospodařování půdy, řízení zemědělských podniků a řízení rizik těchto podniků („zemědělský poradenský systém“) provozovaný jedním či několika vybranými subjekty. Vybrané subjekty mohou být veřejné a/nebo soukromé.

2. Zemědělský poradenský systém se týká alespoň:

2. Zemědělský poradenský systém se týká alespoň:

a) požadavků podle předpisů v oblasti řízení a norem dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, jak je stanoveno v hlavě VI kapitole I;

a) povinností na úrovni zemědělských podniků odvozených od požadavků podle předpisů v oblasti řízení a norem dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, jak je stanoveno v hlavě VI kapitole I;

b) zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí, jak je stanoveno v hlavě III kapitole 2 nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby] a udržování zemědělských ploch podle čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby];

b) zemědělských postupů příznivých pro klima a životní prostředí, jak je stanoveno v hlavě III kapitole 2 nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby] a udržování zemědělských ploch podle čl. 4 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby];

c) požadavků nebo opatření v souvislosti s přizpůsobením se změně klimatu a jejím zmírňováním, biologickou rozmanitostí, ochranou vod, oznamováním chorob zvířat a rostlin a inovacemi, a to přinejmenším tak, jak je stanoveno v příloze I tohoto nařízení;

c) požadavků nebo opatření v souvislosti s přizpůsobením se změně klimatu a jejím zmírňováním, biologickou rozmanitostí, ochranou vod, oznamováním chorob zvířat a rostlin a inovacemi, a to přinejmenším tak, jak je stanoveno v příloze I tohoto nařízení;

 

ca) udržitelného rozvoje hospodářských činností zemědělských podniků v souladu s opatřeními programů rozvoje venkova, včetně modernizace zemědělských podniků, zvyšování konkurenceschopnosti, zapojení dalších odvětví, inovace a orientace na trh spolu s podporou a zaváděním zásad v oblastech účetnictví, řízení podniku a udržitelného hospodaření s ekonomickými zdroji;

d) udržitelného rozvoje hospodářské činnosti malých zemědělských podniků vymezených členskými státy a přinejmenším zemědělských podniků účastnících se režimu pro malé zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby].

d) vlivu na životní prostředí a udržitelného rozvoje hospodářské činnosti zemědělských podniků vymezených členskými státy a přednostně zemědělských podniků účastnících se režimu pro malé zemědělce podle hlavy V nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby].

3. Zemědělský poradenský systém se také může týkat zejména:

3. Zemědělský poradenský systém se také může kromě jiného týkat:

a) udržitelného rozvoje hospodářské činnosti jiných zemědělských podniků, než podniků uvedených v odst. 2 písm. d);

 

 

aa) podpory přeměny zemědělských podniků a rozšíření jejich hospodářských činností;

 

ab) řízení rizik a přijímání vhodných preventivních opatření zaměřených na přírodní katastrofy, katastrofické události a choroby zvířat a rostlin;

 

ac) poradenství v otázkách integrované ochrany proti škůdcům a používání alternativních nechemických metod.

b) minimálních požadavků stanovených vnitrostátními právními předpisy podle čl. 29 odst. 3 a čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova].

b) požadavků stanovených vnitrostátními právními předpisy podle článků 29 a 30 nařízení (EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova].

Or. en

 

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby poradci v rámci zemědělského poradenského systému byli řádně kvalifikováni a pravidelně školeni.

1. Členské státy zajistí, aby poradci v rámci zemědělského poradenského systému byli řádně kvalifikováni a pravidelně absolvovali odpovídající školení.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušný vnitrostátní orgán poskytne příjemci daný seznam určených subjektů, a to případně elektronickou cestou.

3. Vnitrostátní orgán poskytne potenciálnímu příjemci daný seznam vybraných subjektů, a to především elektronickou cestou.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Článek 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příjemci mohou dobrovolně využívat zemědělského poradenského systému bez ohledu na to, zda dostávají podporu v rámci společné zemědělské politiky, včetně podpory pro rozvoj venkova.

Příjemci mohou dobrovolně využívat zemědělského poradenského systému bez ohledu na to, zda dostávají podporu v rámci společné zemědělské politiky, včetně podpory pro rozvoj venkova.

Členské státy však mohou podle objektivních kritérií určit kategorie příjemců, kteří mají prioritní přístup k zemědělskému poradenskému systému. Členské státy nicméně zajistí, aby byli upřednostněni zemědělci, jejichž přístup k jinému poradenskému systému, než je zemědělský poradenský systém, je nejvíce omezen.

Členské státy však mohou na základě environmentálních, ekonomických a sociálních kritérií určit kategorie příjemců, kteří mají prioritní přístup k zemědělskému poradenskému systému, mezi něž mohou mimo jiné patřit:

 

a) ti zemědělci, jejichž přístup k jinému poradenskému systému, než je zemědělský poradenský systém, je nejvíce omezen;

 

b) zemědělci zapojení do opatření, jež zvyšují uhlíkovou účinnost, účinnost využití živin a/nebo energetickou účinnost, jak je uvedeno v hlavě III kapitole 2 nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby];

 

c) sítě pracující s omezenými zdroji ve smyslu článků 53, 61 a 62 nařízení (EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova].

Zemědělský poradenský systém zajistí, aby příjemci měli přístup k poradenství odpovídajícímu konkrétní situaci jejich zemědělského podniku.

Zemědělský poradenský systém zajistí, aby příjemci měli přístup k poradenství odpovídajícímu konkrétní situaci jejich zemědělského podniku.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout pravidla pro jednotné provádění zemědělského poradenského systému. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V případě, že právní předpisy Unie stanoví snížení částky uvedené v odstavci 1, určí Komise prostřednictvím prováděcích aktů čistý zůstatek pro výdaje EZZF na základě údajů uvedených v těchto právních předpisech.

2. V případě, že právní předpisy Unie stanoví snížení částky uvedené v odstavci 1, je Komise oprávněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 111, jimiž určí čistý zůstatek pro výdaje EZZF na základě údajů uvedených v těchto právních předpisech.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem opatření financovaných podle čl. 6 písm. c) je poskytnout Komisi způsob, jak řídit zemědělské trhy Unie v globálním kontextu, zajistit agroekonomické sledování zemědělské půdy a stavu plodin, které umožní vytváření odhadů, zejména pokud jde o výnosy a zemědělskou produkci, sdílet přístup k těmto odhadům v mezinárodním měřítku, jako jsou iniciativy koordinované OSN nebo jinými mezinárodními agenturami, přispívat k transparentnosti světových trhů a zajistit technologické monitorování agrometeorologického systému.

Cílem opatření financovaných podle čl. 6 písm. c) je poskytnout Komisi způsob, jak řídit zemědělské trhy Unie v globálním kontextu, zajistit agroekonomické a agroekologické sledování zemědělské půdy, lesních pozemků a stavu základny zemědělských zdrojů a plodin, které umožní vytváření odhadů; například pokud jde o výnosy, účinnost zdrojůdlouhodobou zemědělskou produkci, sdílet přístup k těmto odhadům v mezinárodním měřítku, jako jsou iniciativy koordinované OSN nebo jinými mezinárodními agenturami, přispívat k transparentnosti světových trhů a zajistit monitorování agrometeorologického systému.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření financovaná podle čl. 6 písm. c) se týkají shromažďování nebo nákupu údajů nezbytných pro provádění a sledování společné zemědělské politiky, včetně údajů získaných ze satelitů a meteorologických údajů, vytváření infrastruktury prostorových údajů a tvorby internetových stránek, provádění specifických studií o klimatických podmínkách a aktualizace agrometeorologických a ekonometrických modelů. Je-li potřeba, tato opatření se provádějí ve spolupráci s laboratořemi a subjekty členských států.

Opatření financovaná podle čl. 6 písm. c) se týkají shromažďování nebo nákupu údajů nezbytných pro provádění a sledování společné zemědělské politiky, včetně údajů získaných ze satelitů a meteorologických údajů, vytváření infrastruktury prostorových údajů a tvorby internetových stránek, provádění specifických studií o klimatických podmínkách, sledování stavu a funkčnosti půdy a aktualizace agrometeorologických a ekonometrických modelů. Je-li potřeba, tato opatření se provádějí ve spolupráci s laboratořemi a subjekty členských států.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Rada jednající na základě návrhu předloženého Komisí nejpozději do 31. března kalendářního roku, pro který se použije úprava uvedená v odstavci 1, stanoví tuto úpravu nejpozději 30. června téhož kalendářního roku.

2. Evropský parlament a Rada jednající na základě návrhu předloženého Komisí nejpozději do 31. března kalendářního roku, pro který se použije úprava uvedená v odstavci 1, stanoví tuto úpravu nejpozději 30. června téhož kalendářního roku.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Není-li míra úpravy stanovena do 30. června daného roku, stanoví ji Komise prostřednictvím prováděcího aktu a bezodkladně informuje Radu. Tento prováděcí akt se přijímá v souladu s poradním postupem podle čl. 112 odst. 2.

3. 3. Není-li míra úpravy stanovena do 30. června daného roku, stanoví ji Komise prostřednictvím prováděcího aktu a bezodkladně informuje Evropský parlament a Radu. Tento prováděcí akt se přijímá v souladu s poradním postupem podle čl. 112 odst. 2.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Do 1. prosince může Rada na návrh Komise na základě nových informací, které má k dispozici, přizpůsobit míru úpravy přímých plateb stanovenou podle odstavců 2 a 3.

4. Kdykoli se po přijetí rozhodnutí na základě těchto informací podle odstavce 2 a 3 objeví nové a zásadní informace, může Komise do 1. prosince přizpůsobit míru úpravy přímých plateb stanovenou podle odstavců 2 a 3 prostřednictvím prováděcích aktů, které přijme, aniž by použila postup podle čl. 12 odst. 2 nebo 3.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Před použitím tohoto článku se nejprve zváží částka schválená rozpočtovým orgánem pro rezervu pro případ krizí v odvětví zemědělství uvedenou v bodu 14 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení.

6. Před předložením návrhu podle odstavce 2 Komise ověří, zda jsou splněny podmínky pro využití rezervy pro případ krizí v odvětví zemědělství uvedenou v bodu 14 interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení, a je-li tomu tak, předloží příslušný návrh.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ukáže-li se při sestavování návrhu rozpočtu na rozpočtový rok N, že existuje riziko překročení částky uvedené v článku 16 pro rozpočtový rok N, navrhne Komise Evropskému parlamentu a Radě nebo Radě opatření nezbytná k zajištění dodržení uvedené částky.

2. Ukáže-li se při sestavování návrhu rozpočtu na rozpočtový rok N, že existuje riziko překročení částky uvedené v článku 16 pro rozpočtový rok N, navrhne Komise Evropskému parlamentu a Radě opatření nezbytná k zajištění dodržení uvedené částky.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Kdykoli se Komise domnívá, že existuje riziko překročení částky uvedené v článku 16 a že nemůže v rámci svých pravomocí přijmout dostatečná nápravná opatření, navrhne jiná opatření, aby se zajistilo, že tato částka bude dodržena. Tato opatření přijme Rada na základě čl. 43 odst. 3 Smlouvy nebo Evropský parlament a Rada na základě čl. 43 odst. 2 Smlouvy.

3. Kdykoli se Komise domnívá, že existuje riziko překročení částky uvedené v článku 16 a že nemůže v rámci svých pravomocí přijmout dostatečná nápravná opatření, navrhne jiná opatření, aby se zajistilo, že tato částka bude dodržena. Tato opatření přijmou Evropský parlament a Rada na základě čl. 43 odst. 2 Smlouvy.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Článek 29

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčena způsobilost pro podporu podle čl. 30 odst. 2 nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx, nesmí být výdaje financované v rámci EZFRV financovány z jiných prostředků v rámci rozpočtu EU.

Aniž je dotčena způsobilost pro podporu podle článků 29 a 30 nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx, nesmí být výdaje financované v rámci EZFRV financovány z jiných prostředků v rámci rozpočtu EU.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o schválení programu, vyplatí počáteční částku předběžného financování na celé programové období. Tato částka předběžného financování představuje 4 % příspěvku z EZFRV na daný program. V závislosti na dostupnosti rozpočtových prostředků může být rozdělena nejvýše na tři splátky. První splátka představuje 2 % příspěvku z EZFRV na daný program.

1. Poté, co Komise přijme rozhodnutí o schválení programu rozvoje venkova, vyplatí členskému státu počáteční částku předběžného financování na celé programové období. Tato částka předběžného financování představuje 7 % příspěvku z EZFRV na daný program. V závislosti na dostupnosti rozpočtových prostředků může být rozdělena nejvýše na tři splátky. První splátka představuje 2 % příspěvku z EZFRV na daný program.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Průběžné platby se provádějí pro jednotlivé programy rozvoje venkova. Vypočítávají se tak, že se sazba spolufinancování jednotlivých opatření použije na potvrzené veřejné výdaje na dané opatření.

1. Průběžné platby se provádějí pro jednotlivé programy rozvoje venkova. Vypočítávají se tak, že se sazba spolufinancování jednotlivých opatření použije na potvrzené veřejné výdaje na dané opatření nebo na celkové způsobilé výdaje zahrnující veřejné a soukromé výdaje.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 3 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) předání výkazu výdajů podepsaného akreditovanou platební agenturou v souladu s čl. 102 odst. 1 písm. c) Komisi;

a) předání měsíčního výkazu výdajů podepsaného akreditovanou platební agenturou v souladu s čl. 102 odst. 1 písm. c) Komisi;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise automaticky zruší každou část rozpočtového závazku na program rozvoje venkova, která nebyla použita na předběžné financování nebo na průběžné platby nebo u níž nebyl Komisi předložen výkaz výdajů splňující požadavky stanovené v čl. 35 odst. 3, pokud jde o výdaje vzniklé do 31. prosince druhého roku následujícího po roce, kdy byl učiněn rozpočtový závazek.

1. Komise automaticky zruší každou část rozpočtového závazku členského státu, která nebyla použita na předběžné financování nebo na průběžné platby nebo u níž nebyl Komisi předložen výkaz výdajů splňující požadavky stanovené v čl. 35 odst. 3, pokud jde o výdaje vzniklé do 31. prosince druhého roku následujícího po roce, kdy byl učiněn rozpočtový závazek.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy, které z důvodu federativního státního uspořádání předkládají několik programů rozvoje venkova, mohou částky nevyčerpané do 31. prosince druhého roku následujícího po roce vzniku daného rozpočtového závazku u jednoho či více programů rozvoje venkova započíst proti částkám vynaloženým po tomto datu v rámci jiných programů rozvoje venkova. Pokud by i přes tento zápočet zbývaly prostředky, které by měly být předmětem rušení závazku, jsou tyto prostředky poměrným způsobem přiděleny na programy rozvoje venkova, které vykazují nevyčerpané částky.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) ta část rozpočtových závazků, která se týká podpory podle čl. 37 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (EU) č. XXXXXX (o podpoře rozvoje venkova).

Or. en

 

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Článek 38

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 38

vypouští se

Rozpočtové závazky

 

Rozhodnutí Komise o přijetí seznamu projektů, jimž se uděluje cena za inovativní místní spolupráci, uvedených v čl. 58 odst. 4 nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx představuje finanční rozhodnutí ve smyslu čl. [75 odst. 2] nařízení (EU) č. finanční nařízení/xxx. Po přijetí rozhodnutí uvedeného v prvním pododstavci přidělí Komise rozpočtový závazek podle členského státu na celkovou částku cen vyčleněných na projekty v dotyčném členském státě v rámci limitu uvedeného v čl. 51 odst. 2 nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx.

 

Or. en

 

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Článek 39

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 39

vypouští se

Platby členským státům

 

1. V rámci průběžných plateb podle článku 35 provádí Komise platby s cílem uhradit výdaje vzniklé akreditovaným platebním agenturám při udělování cen uvedených v tomto oddíle v rámci limitů dostupných rozpočtových závazků pro dotyčný členský stát.

 

2. Každá platba podléhá předání výkazu výdajů podepsaného akreditovanou platební agenturou v souladu s čl. 102 odst. 1 písm. c) Komisi.

 

3. Akreditované platební agentury vyhotoví a předávají Komisi přímo nebo prostřednictvím koordinačního subjektu, pokud byl určen, výkazy výdajů na cenu za inovativní místní spolupráci v obdobích stanovených Komisí prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

 

Tyto výkazy výdajů zahrnují výdaje vzniklé akreditovaným platebním agenturám během každého dotyčného období.

 

Or. en

 

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Článek 40

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 40

vypouští se

Automatické zrušení závazků u ceny za inovativní, místní spolupráci

 

Komise automaticky zruší částky uvedené v čl. 38 druhém pododstavci, které nebyly použity na úhradu členským státům, jak je stanoveno v článku 39, nebo u nichž nebyl v souvislosti s výdaji vzniklými do 31. prosince druhého roku následujícího po roce, kdy byl učiněn rozpočtový závazek, Komisi předložen výkaz výdajů splňující podmínky stanovené v uvedeném článku.

 

Obdobně se použije čl. 37 odst. 3, 4 a 5.

 

Or. en

 

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok z prodlení, a to za podpory vnitrostátního rozpočtu.

2. Nedodrží-li členské státy nejzazší možný termín pro platby, zaplatí příjemcům úrok z prodlení. Tento odstavec se nepoužije v případě, že ke zpoždění platby nedošlo vinou dotčeného členského státu.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud právní předpisy v odvětví zemědělství vyžadují, aby členské státy v konkrétním období předložily informace o počtu provedených kontrol a o jejich výsledku, a členské státy toto období překročí, může Komise pozastavit měsíční platby uvedené v článku 18 nebo průběžné platby uvedené v článku 35, pro které nebyly příslušné statistické informace zaslány včas.

Pokud právní předpisy v odvětví zemědělství vyžadují, aby členské státy v konkrétním období předložily informace o počtu kontrol provedených podle článku 61 a o jejich výsledku, a pokud členské státy toto období překročí, může Komise pozastavit měsíční platby uvedené v článku 18 nebo průběžné platby uvedené v článku 35, pro které nebyly příslušné statistické informace zaslány včas, pokud Komise poskytla členským státům všechny informace, formuláře a vysvětlení, které jsou nutné pro zjištění příslušných statistických údajů, v dostatečném předstihu před začátkem období, kterého se údaje týkají. Komise přitom postupuje v souladu se zásadou proporcionality a s podrobnými pravidly, která přijala na základě čl. 48 odst. 5 při zohlednění doby prodlení. Komise zejména důsledně rozlišuje mezi případy, kdy opožděné předložení údajů ohrožuje udělování absolutoria za plnění ročního rozpočtu, a případy, kdy toto nebezpečí nehrozí. Před pozastavením měsíčních plateb Komise písemně informuje dotčený členský stát.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Účelem je podávat vnitřně soudržné, objektivní a úplné informace v rámci Unie i mimo ni, aby byl poskytnut celkový obraz této politiky.

Účelem je podávat vnitřně soudržné, objektivní a úplné informace v rámci Unie i mimo ni, aby byl poskytnut přesný celkový obraz této politiky.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit další pravidla týkající se povinnosti stanovené v článku 46 a rovněž zvláštní podmínky vztahující se na informace, které se zanášejí do účtů vedených platebními agenturami. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

6. Komise je v souladu s článkem 111 oprávněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, jimiž stanoví další pravidla týkající se povinnosti stanovené v článku 46 a rovněž zvláštní podmínky vztahující se na informace, které se zanášejí do účtů vedených platebními agenturami.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Komise je v souladu s článkem 111 oprávněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, jimiž stanoví další pravidla pro platby úroků z prodlení členskými státy příjemcům, jak uvádí čl. 42 odst. 2.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 7 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) pravidel pro vyplácení úroků z prodlení příjemcům členskými státy, jak je uvedeno v čl. 42 odst. 2.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) zda platební agentura splňuje akreditační kritéria stanovená v čl. 7 odst. 2 a zda členské státy řádně uplatňují čl. 7 odst. 5;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) činnost, kterou jsou certifikační subjekty povinny vykonávat podle článku 9;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cc) splnění povinností stanovených v čl. 56 odst. 1.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise s dostatečným předstihem ohlásí kontrolu na místě členskému státu, u něhož nebo na jehož území má být provedena. Zástupci dotyčného členského státu se mohou této kontroly zúčastnit.

2. Komise s dostatečným předstihem ohlásí kontrolu na místě členskému státu, u něhož nebo na jehož území má být provedena, a koordinuje kontroly s cílem omezit negativní dopady na platební agentury. Zástupci dotyčného členského státu se mohou této kontroly zúčastnit.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy poskytují Komisi veškeré informace o zjištěných nesrovnalostech a případech podezření na podvod a o krocích podniknutých za účelem zpětného získání neoprávněných plateb v souvislosti s těmito nesrovnalostmi a podvody podle oddílu III této kapitoly.

3. Členské státy poskytují Komisi veškeré informace o zjištěných nesrovnalostech a o krocích podniknutých za účelem zpětného získání neoprávněných plateb v souvislosti s těmito nesrovnalostmi a podvody podle oddílu III této kapitoly.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 51 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Akreditované platební agentury shromažďují podklady k provedeným platbám a doklady týkající se provádění správních a fyzických kontrol předepsaných právními předpisy Unie a poskytují tyto doklady a údaje Komisi.

Akreditované platební agentury shromažďují podklady k provedeným platbám a doklady týkající se provádění správních a fyzických kontrol předepsaných právními předpisy Unie a poskytují tyto doklady a údaje Komisi. Tyto podklady mohou být uchovávány v elektronické podobě.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů stanovit pravidla týkající se:

Komise je v souladu s článkem 111 oprávněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, jimiž stanoví pravidla týkající se:

Or. en

 

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 1 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) podmínek, za nichž budou uchovávány podklady uvedené v čl. 51 prvním pododstavci, včetně způsobu a délky tohoto uchovávání.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prováděcí akty stanovené v prvním pododstavci se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise posuzuje částky, které mají být vyloučeny z financování, s ohledem na závažnost zjištěného nesouladu. Komise bere v úvahu povahu a závažnost porušení pravidel a finanční újmu, kterou Unie utrpěla.

2. Komise posuzuje částky, které mají být vyloučeny z financování, s ohledem na závažnost zjištěného nesouladu. Komise bere v úvahu povahu porušení pravidel, přičemž u vyloučených částek vychází z posouzení rizika pro zemědělské fondy v důsledku tohoto porušení.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise při svých finančních opravách vychází z jednotlivých případů zjištěných nesrovnalostí nebo bere v úvahu systémovou povahu nesrovnalostí, aby stanovila, zda použít opravu extrapolací nebo paušální sazbou.

 

Opravy paušální sazbou jsou použity pouze tehdy, je-li vzhledem k povaze případu nemožné buď určit rozsah a výši zjištěných nesrovnalostí, nebo extrapolovat částku, která má být opravena.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před schválením rozhodnutí o zamítnutí financování oznámí Komise písemně výsledky kontrol a dotyčný členský stát písemně oznámí svou odpověď; poté se obě strany pokusí dosáhnout dohody o opatřeních, která mají být přijata.

Před schválením rozhodnutí o zamítnutí financování oznámí Komise písemně výsledky kontrol a dotyčný členský stát písemně oznámí svou odpověď; poté se obě strany pokusí dosáhnout dohody o opatřeních, která mají být přijata. Členským státům proto musí být poskytnuta možnost prokázat prostřednictvím posouzení příslušné dokumentace, že skutečný rozsah nesrovnalostí je menší, než uvádí Komise.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Není-li dosaženo dohody, může členský stát ve lhůtě čtyř měsíců požádat o zahájení řízení, jehož účelem je smíření stanovisek obou stran. Výsledky řízení budou předmětem zprávy zaslané Komisi, která ji před vydáním rozhodnutí o zamítnutí financování posoudí.

Není-li dosaženo dohody, může členský stát ve lhůtě čtyř měsíců požádat o zahájení řízení, jehož účelem je smíření stanovisek obou stran. Výsledky řízení budou předmětem zprávy zaslané Komisi, která před vydáním rozhodnutí o zamítnutí financování zohlední doporučení uvedená ve zprávě. Rozhodne-li se Komise, že se od doporučení uvedených ve zprávě odchýlí, uvede důvody, které ji k tomu vedly.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 5 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vnitrostátních podpor nebo porušení pravidel, v jejichž důsledku bylo zahájeno řízení stanovené v článku 108 nebo 258 Smlouvy;

b) vnitrostátních podpor, v jejichž důsledku zahájila Komise řízení stanovené v čl. 108 odst. 2 SFEU, nebo porušení pravidel, na jehož základě Komise zaslala dotyčnému členskému státu v souladu s článkem 258 SFEU formální písemné upozornění;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví prováděcí pravidla týkající se:

Komise je v souladu s článkem 111 oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž stanoví cíle různých fází schvalování účetních závěrek, úlohy a povinnosti jednotlivých zúčastněných stran a pravidla týkající se:

Or. en

 

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) schvalování souladu podle článku 54, pokud jde o opatření přijímaná v souvislosti s přijetím rozhodnutí a jeho provádění, včetně výměny informací mezi Komisí a členskými státy a platných lhůt, jakož i smírčího řízení stanoveného v uvedeném článku, včetně zřízení, povinností, složení a pracovního režimu smírčího subjektu.

b) schvalování souladu podle článku 54, pokud jde o opatření přijímaná v souvislosti s přijetím rozhodnutí a jeho provádění, včetně výměny informací mezi Komisí a členskými státy, sazeb oprav spolufinancování, jež mají být uplatněny, a platných lhůt, jakož i smírčího řízení stanoveného v uvedeném článku, včetně zřízení, povinností, složení a pracovního režimu smírčího subjektu.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Čl. 55 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prováděcí akty stanovené v prvním pododstavci se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případě neoprávněných plateb v důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti požádají členské státy příjemce o zpětné získání těchto plateb do jednoho roku od prvního zjištění této nesrovnalosti a odpovídající částky zaznamenají do knihy dlužníků platební agentury.

1. V případě neoprávněných plateb v důsledku nesrovnalosti nebo nedbalosti požádají členské státy příjemce o zpětné získání těchto plateb do jednoho roku ode dne, kdy byla schválena zpráva o kontrole nebo podobný dokument upozorňující na zjištěné nesrovnalosti a kdy tuto zprávu nebo podobný dokument případně obdrží platební agentura či subjekt odpovědný za zpětné získání platby. Odpovídající částky se při vydání požadavku na zpětné získání platby zaznamenají do knihy dlužníků platební agentury.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   98

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

Pokud však z důvodů, jež nelze přičítat dotyčnému členskému státu, platbu není možné získat zpět ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci a pokud částka, která má být získána zpět, přesahuje 1 milion EUR, může Komise na žádost členského státu tuto lhůtu prodloužit nejvýše o 50 % původní lhůty.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   99

Návrh nařízení

Čl. 56 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pokud je souhrn vynaložených a odhadovaných nákladů na zpětné získání vyšší než částka, která má být získána zpět, nebo

a) pokud je souhrn vynaložených a odhadovaných nákladů na zpětné získání vyšší než částka, která má být získána zpět; tato podmínka je považována za splněnou, jestliže částka, která má být od příjemce získána zpět v rámci jedné platby, nepřesahuje 300 EUR, nebo

Or. en

 

Pozměňovací návrh   100

Návrh nařízení

Čl. 57 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při převádění do rozpočtu Unie podle prvního pododstavce si může členský stát ponechat 10 % odpovídajících částek jako paušální úhradu nákladů na zpětné získávání, s výjimkou částek vztahujících se k nesrovnalostem nebo nedbalostem, které lze přičíst správním orgánům nebo jinému subjektu dotyčného členského státu.

Při převádění do rozpočtu Unie podle prvního pododstavce si může členský stát ponechat 20 % odpovídajících částek jako paušální úhradu nákladů na zpětné získávání, s výjimkou částek vztahujících se k nesrovnalostem nebo nedbalostem, které lze přičíst správním orgánům nebo jinému subjektu dotyčného členského státu.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   101

Návrh nařízení

Článek 59

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro zajištění správného a účinného použití ustanovení o zpětném získávání částek uvedeném v tomto oddíle se Komise zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 111, pokud jde o zvláštní povinnosti, které musí členské státy dodržovat.

Pro zajištění správného a účinného použití ustanovení o podmínkách a postupech zpětného získávání dluhů a úroků z prodlení dle tohoto oddílu se Komise zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 111, pokud jde o zvláštní povinnosti, které musí členské státy dodržovat.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   102

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) k zajištění účinné ochrany před podvody, především pokud jde o oblasti s vyšší úrovní rizika, přičemž tato ochrana musí mít odrazující účinek, a to s ohledem na náklady a přínos i přiměřenost opatření;

b) k poskytnutí účinné ochrany před podvody, především pokud jde o oblasti s vyšší úrovní rizika, přičemž tato ochrana musí mít odrazující účinek, a to s ohledem na náklady a přínos i přiměřenost opatření;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   103

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 1 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) k zamezení zbytečným nákladům souvisejícím se životním prostředím a veřejným zdravím, a to především s cílem vyvarovat se vynakládání prostředků SZP na činnosti, které vytvářejí dodatečné náklady v oblasti jiných politik v rámci všeobecného rozpočtu Evropské unie, zejména v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   104

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zavedou účinné řídící a kontrolní systémy, aby zajistily soulad s právními předpisy, jež upravují režimy podpory Unie.

2. Členské státy zavedou účinné, přiměřené řídící a kontrolní systémy posuzující riziko, aby zajistily soulad s právními předpisy, jež upravují režimy podpory Unie.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   105

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Je třeba se vyhnout zavádění nových systémů plateb, které by následně vyžadovaly zavedení nových systémů sledování a postihů souvisejících s ekologizací, neboť by v takovém případě bylo nutné vytvořit další, složité správní postupy a vedlo by to k větší byrokracii.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   106

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout pravidla zaměřená na dosažení jednotného používání odstavců 1 a 2 tohoto článku.

S cílem zajistit správné a účinné dosažení cílů podle odstavců 1 a 2 tohoto článku je Komise v souladu s článkem 111 oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž stanoví konkrétní povinnosti členských států.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   107

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   108

422-424, 427, 433

Návrh nařízení

Článek 61

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. Komise v souladu s článkem 111 přijme akty v přenesené pravomoci týkající se pravidel stanovujících minimální úroveň kontrol prováděných na místě, jež je nezbytná pro účinné a přiměřené řízení rizik. Tato pravidla určí okolnosti, za kterých musí členské státy přizpůsobit počet kontrol na místě v závislosti na míře přítomných rizik, a umožní snížit počet kontrol, je-li míra chybovosti na přijatelné úrovni a zavedené systémy řízení a kontroly náležitě fungují;

1. Pokud není stanoveno jinak, zahrnuje systém stanovený členskými státy v souladu s čl. 60 odst. 2 systematické správní kontroly všech žádostí o podporu a je doplněn o kontroly na místě.

1. Pokud není stanoveno jinak, zahrnuje systém stanovený členskými státy v souladu s čl. 60 odst. 2 systematické správní kontroly všech žádostí o podporu a platbu a je doplněn o kontroly na místě, jejichž účelem je sledovat dodržování opatření režimů podpory a míru přítomného rizika a jejichž počet je tomuto účelu přizpůsoben.

2. Pokud jde o kontroly na místě, vybere odpovědný orgán z celkového souboru žadatelů kontrolní vzorek, který se případně skládá z namátkové části a z rizikové části, s cílem získat reprezentativní míru chybovosti rovněž se zaměřením na největší chyby.

2. Pokud jde o kontroly na místě, vybere odpovědný orgán z celkového souboru žadatelů kontrolní vzorek, který se případně skládá z namátkové části a z rizikové části, s cílem získat reprezentativní chybovosti rovněž se zaměřením na oblasti s nejvyšším rizikem výskytu chyb.

 

V zájmu zajištění přiměřenosti kontrol je třeba zohlednit určité faktory jako např.:

 

– finanční rozměr operací;

 

– výsledek předchozích kontrol provedených na systémech řízení a kontroly;

 

– dobrovolná účast na systémech řízení ověřených na základě mezinárodně uznávaných norem.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   109

Návrh nařízení

Článek 64

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo správné a účinné uplatňování kontrol a ověřování podmínek způsobilosti účinným, soudržným a nediskriminačním způsobem, který chrání finanční zájmy Unie, zmocňuje se Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 111, pokud jde o situace, kdy příjemci nebo jejich zástupci brání provádění kontrol.

1. Aby se zajistilo, že kontroly budou prováděny správně a účinně a že ověřování podmínek způsobilosti probíhá účinným, soudržným a nediskriminačním způsobem, který chrání finanční zájmy Unie, zmocňuje se Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 111, zejména pokud jde o:

2. Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijme nezbytná pravidla s cílem dosáhnout jednotného používání této kapitoly v Unii. Tato pravidla se mohou zejména týkat:

 

 

-a) pravidla týkající se situací, kdy příjemci nebo jejich zástupci brání provádění kontrol;

a) pravidel pro správní kontroly a kontroly na místě, které provádějí členské státy, pokud jde o dodržování povinností, závazků a kritérií způsobilosti plynoucích z použití právních předpisů Unie;

a) pravidla pro správní kontroly a kontroly na místě, které provádějí členské státy přiměřeným způsobem a se zaměřením na posouzení rizik, pokud jde o dodržování povinností, závazků a kritérií způsobilosti plynoucích z použití právních předpisů Unie;

b) pravidel pro minimální úroveň kontrol na místě nezbytných pro účinné řízení rizik, a rovněž podmínek, za kterých členské musí počet těchto kontrol zvýšit nebo snížit, pokud řídící a kontrolní systémy fungují správně a míra chybovosti se nachází na přijatelné úrovni;

 

c) pravidel a způsobů podávání zpráv o provedených kontrolách a ověřování a jejich výsledcích;

c) pravidla a způsoby podávání zpráv o provedených kontrolách a ověřování a jejich výsledcích;

d) orgánů příslušných k provádění kontrol souladu, jakož i obsahu, četnosti a fází uvádění na trh, na něž se tyto kontroly použijí;

d) pravidla týkající se jmenování orgánů příslušných k provádění kontrol souladu, jakož i obsahu, četnosti a fází uvádění produktu na trh, na něž se tyto kontroly uplatní;

e) pravidel zavádějících další požadavky, pokud jde o celní režimy, zejména jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008, jestliže to z důvodu řádné správy systému vyžadují konkrétní potřeby;

e) pravidla zavádějící další požadavky, pokud jde o celní režimy, zejména jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008, je-li to třeba z důvodu řádné správy systému;

f) pravidel pro zvláštní kontrolní opatření a metody umožňující stanovit obsah tetrahydrokannabinolu, pokud jde o konopí podle článku 38 nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby];

f) pravidla pro zvláštní kontrolní opatření a metody umožňující stanovit obsah tetrahydrokannabinolu, pokud jde o konopí podle článku 38 nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby];

g) systému kontrol schválených mezioborových organizací, pokud jde o bavlnu podle článku 42 nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby];

g) systém kontrol schválených mezioborových organizací, pokud jde o bavlnu podle článku 42 nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby];

h) pravidel o měření ploch a pravidel týkajících se kontrol a pravidel upravujících zvláštní finanční postupy pro zlepšení kontrol, pokud jde o víno podle nařízení (EU) č. jednotná společná organizace trhů/xxx;

(h) pravidla o měření ploch a pravidla týkající se kontrol a pravidla upravující zvláštní finanční postupy pro zlepšení kontrol, pokud jde o víno podle nařízení (EU) č. jednotná společná organizace trhů/xxx;

i) testůmetod používaných pro stanovení způsobilosti produktů určených pro veřejnou intervenci a soukromé skladování, jakož i používání nabídkových řízení pro veřejnou intervenci a soukromé skladování.

i) testymetody používané pro stanovení způsobilosti produktů určených pro veřejnou intervenci a soukromé skladování, jakož i používání nabídkových řízení pro oba uvedené účely.

 

1a. Komise přijme akty v přenesené pravomoci stanovující časové lhůty, v nichž má Komise reagovat na informaci o tom, že určitý členský stát hodlá snížit počet kontrol na místě.

Prováděcí akty stanovené v prvním pododstavci se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3 nebo podle odpovídajícího článku nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], respektive nařízení (EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova] nebo nařízení (EU) č. xxx/xxx [jednotná společná organizace trhů].

Prováděcí akty stanovené v prvním pododstavci se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3 nebo podle odpovídajícího článku nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby], respektive nařízení (EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova] nebo nařízení (EU) č. xxx/xxx [jednotná společná organizace trhů].

Or. en

 

Pozměňovací návrh   110

Návrh nařízení

Článek 65

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zjistí-li se, že příjemce nedodržuje kritéria způsobilosti nebo závazky týkající se podmínek pro poskytování podpory, jak je stanoveno v právních předpisech v odvětví zemědělství, odejme se podpora zcela nebo zčásti.

1. Zjistí-li se, že příjemce zcela nebo zčásti nedodržuje kritéria způsobilosti pro určitý režim podpory, jak je stanoveno v právních předpisech v odvětví zemědělství, podpora odpovídající části, u níž došlo k nedodržení kritérií, se odejme zcela.

 

Zejména v případě nedodržení kritérií způsobilosti vztahujících se k počitatelným jednotkám, jako jsou hektary půdy nebo počet zvířat, se u těch jednotek, u nichž nebyla dodržena kritéria způsobilosti, podpora odejme zcela.

 

1a. Pokud je podpora vázána na plnění konkrétních závazků a je zjištěno, že příjemce tyto závazky neplní, odpovídající podpora se odejme zcela nebo zčásti.

2. Stanoví-li to právo Unie, uvalí členské státy rovněž sankce snížením nebo vyloučením z platby nebo části platby, která byla nebo má být poskytnuta a u níž byla splněna kritéria způsobilosti nebo závazky.

2. Stanoví-li tak legislativní akty ve smyslu čl. 289 odst. 3 Smlouvy, případně s upřesněním v aktech v přenesené pravomoci, uvalí členské státy rovněž správní sankce v podobě snížení nebo vyloučení z platby nebo části platby, která byla nebo má být poskytnuta a u níž byla splněna kritéria způsobilosti nebo závazky.

Částka snížení podpory se odstupňuje podle závažnosti, rozsahu, trvání a opakování zjištěného nesouladu a může vést až k úplnému vyloučení z jednoho nebo více režimů podpory nebo podpůrných opatření během jednoho nebo více kalendářních roků.

Odňatá částka podpory podle odstavce 1a a správní sankce podle odstavce 2 se odstupňují podle povahy, závažnosti, rozsahu, trvání a opakování zjištěného nesouladu a může vést až k úplnému vyloučení na jeden nebo více kalendářních roků z jednoho nebo více režimů podpory nebo podpůrných opatření, jichž se tento nesoulad týká.

 

2a. Odstupňování sankcí vychází z těchto obecných kritérií:

 

– „závažnost“ nesouladu závisí především na tom, jak vážné jsou jeho důsledky, zejména riziko, které nesoulad představuje pro příslušný fond EU, přičemž se soustavně přihlíží k cílům příslušného požadavku nebo normy;

 

– „rozsah“ nesouladu se určí s přihlédnutím zejména k tomu, zda má nesoulad dalekosáhlý dopad, nebo zda se omezuje pouze na samotný zemědělský podnik;

 

– při stanovení „trvání“ nesouladu příslušný orgán přihlédne zejména k odhadované době, po kterou účinek trvá, nebo k možnosti ukončit tyto účinky vhodnými prostředky;

 

– „opakovaným“ nesouladem se rozumí stav, kdy bylo nedodržení téhož požadavku, normy nebo povinnosti zjištěno více než jednou v průběhu tří po sobě následujících kalendářních roků, pokud byl příjemce o předchozím nesouladu informován a měl případně možnost přijmout nezbytná opatření k jeho odstranění;

3. Částky, na které se vztahuje odnětí uvedené v odstavci 1 a sankce uvedené v odstavci 2, se získají zpět v celkové výši.

3. Částky, na které se vztahuje odnětí a správní sankce uvedené v předchozích odstavcích, se získají zpět v celkové výši.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   111

Návrh nařízení

Článek 65 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 65a

 

Odnětí a snížení podpory, pokud jde o platby určené na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí

 

Aniž je dotčen článek 65, souhrn všech odnětí a snížení podpor, která se uplatní v souladu s uvedeným článkem v důsledku nedodržení povinností uvedených v hlavě III kapitole 2 nařízení ... (přímé platby), nepřesáhne částku stanovenou v uvedené kapitole.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   112

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) pozastavení práva účastnit se režimu podpory, vyloučení a pozastavení platby nebo snížení míry podpor, plateb nebo náhrad nebo jakýchkoli jiných sankcí, zejména v případě nedodržení lhůt, nebo pokud produkt, velikost nebo množství není v souladu se žádostí, pokud nedošlo k hodnocení režimu nebo oznámení informací či pokud je nesprávné nebo nebylo oznámeno včas;

a) pozastavení práva účastnit se režimu podpory, vyloučení a pozastavení platby nebo snížení míry podpor, plateb nebo náhrad v případě nedodržení lhůt, nebo pokud produkt, velikost nebo množství není v souladu se žádostí, pokud nedošlo k hodnocení režimu nebo oznámení informací či pokud je nesprávné nebo nebylo oznámeno včas;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   113

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 1 – písm. g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) odnětí nebo pozastavení schválení nebo uznání, zejména pokud hospodářský subjekt, organizace producentů, sdružení organizací producentů, seskupení producentů nebo mezioborová organizace nedodržuje či již nesplňuje požadované podmínky, včetně oznamovací povinnosti;

g) odnětí nebo pozastavení schválení nebo uznání, pokud hospodářský subjekt, organizace producentů, sdružení organizací producentů, seskupení producentů nebo mezioborová organizace nedodržuje či již nesplňuje požadované podmínky, včetně oznamovací povinnosti;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   114

Návrh nařízení

Čl. 66. – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. i a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia) postupy a technická kritéria týkající se opatření a sankcí uvedených v písm. a) až i), je-li zjištěno nedodržení některé z povinností vyplývajících z použití příslušných právních předpisů;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   115

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) postupy a technická kritéria týkající se opatření a sankcí uvedených v odstavci 1, je-li zjištěno nedodržení povinností vyplývajících z použití příslušných právních předpisů;

vypouští se

Or. en

 

 

Pozměňovací návrh   116

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) pravidla a postupy pro zpětné získávání neoprávněných plateb v důsledku použití příslušných právních předpisů.

b) postupy pro zpětné získávání neoprávněných plateb v důsledku použití příslušných právních předpisů.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   117

Návrh nařízení

Článek 68

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zavede a provozuje integrovaný administrativní a kontrolní systém (dále jen „integrovaný systém“).

1. Každý členský stát zavede a provozuje integrovaný administrativní a kontrolní systém (dále jen „integrovaný systém“).

2. Integrovaný systém se použije na režimy podpory uvedené v příloze I nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby] a na podporu poskytovanou v souladu s čl. 22 odst. 1 písm. a) a b), články 29 až 32, 34 a 35 nařízení xxx/xxx [rozvoj venkova] a případně čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) zastřešující nařízení/xxx.

2. Integrovaný systém se použije na režimy podpory uvedené v příloze I nařízení (EU) č. xxx/xxx [přímé platby] a na podporu poskytovanou v souladu s čl. 22 odst. 1 písm. a) a b), články 29 až 32, 34 a 35 nařízení xxx/xxx [rozvoj venkova] a případně čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) zastřešující nařízení/xxx.

Tato kapitola se však nepoužije na opatření uvedená v čl. 29 odst. 9 nařízení (EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova] ani na opatření podle čl. 22 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení, pokud jde o náklady na zavedení.

Tato kapitola se však nepoužije na opatření uvedená v čl. 29 odst. 9 nařízení (EU) č. xxx/xxx [rozvoj venkova] ani na opatření podle čl. 22 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení, pokud jde o náklady na zavedení.

3. Integrovaný systém se také v nezbytném rozsahu použije na kontrolu podmíněnosti, jak je stanoveno v hlavě VI.

3. Integrovaný systém se také v nezbytném rozsahu použije na kontrolu podmíněnosti, jak je stanoveno v hlavě VI.

 

3a. Členské státy při zavádění svých integrovaných systémů využijí vhodným způsobem technické prostředky tak, aby snížily administrativní zátěž a zajistily, že kontroly budou prováděny účinně a účelně.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   118

Návrh nařízení

Čl. 70 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato databáze zejména umožní přístup prostřednictvím příslušného orgánu členského státu k údajům za kalendářní nebo hospodářské roky od roku 2000. Rovněž umožní přímý a bezprostřední přístup k údajům za alespoň pět předchozích po sobě následujících kalendářních roků.

Tato databáze zejména umožní přístup prostřednictvím příslušného orgánu členského státu k údajům za kalendářní nebo hospodářské roky od roku 2000. Členské státy, které k EU přistoupily v roce 2004, jsou však žádány, aby tento přístup umožnily od roku 2004. Rovněž umožní přímý a bezprostřední přístup k údajům za alespoň pět předchozích po sobě následujících kalendářních roků.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   119

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 2 a 2a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy poskytnou, mimo jiné elektronickou cestou, předem stanovené tiskopisy na základě ploch určených v předcházejícím roce, jakož i grafické dokumenty uvádějící polohu těchto ploch. Členský stát může rozhodnout, že žádost o podporu má obsahovat pouze změny ve vztahu k žádosti o podporu podané v předcházejícím roce. Pokud však jde o režim pro malé zemědělce uvedený v hlavě V nařízení (EU) č. přímé platby/xxx, poskytuje se tato možnost všem dotyčným zemědělcům.

2. Členské státy poskytnou, mimo jiné elektronickou cestou, předem stanovené tiskopisy na základě ploch určených v předcházejícím roce, jakož i grafické dokumenty uvádějící polohu těchto ploch. Členský stát může rozhodnout, že žádost o podporu má obsahovat pouze změny ve vztahu k žádosti o podporu podané v předcházejícím roce. Pokud však jde o režim pro malé zemědělce uvedený v hlavě V nařízení (EU) č. přímé platby/xxx, poskytuje se tato možnost všem dotyčným zemědělcům.

 

2a. Členské státy mohou rozhodnout, že určitá žádost o podporu nebo žádost o platbu, která splňuje požadavky uvedené v odstavci 1, zůstane v platnosti po určitý počet let za předpokladu, že dotyční příjemci mají povinnost hlásit veškeré změny v údajích, které předložili na počátku. Platnost víceleté žádosti je však podmíněna potvrzením, které příjemce předkládá každoročně.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   120

Návrh nařízení

Článek 75

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V souladu s článkem 61 členské státy prostřednictvím platebních agentur nebo jimi pověřených subjektů provádějí správní kontroly žádostí o podporu s cílem ověřit podmínky způsobilosti pro podporu. Tyto kontroly doplňují kontroly na místě.

1. V souladu s článkem 61 členské státy prostřednictvím platebních agentur nebo jimi pověřených subjektů provádějí správní kontroly žádostí o podporu s cílem ověřit podmínky způsobilosti pro podporu. Tyto kontroly doplňují kontroly na místě, jejichž účelem je sledovat dodržování ustanovení režimů podpory a úroveň přirozeného rizika.

2. Pro účely kontrol na místě vypracují členské státy plán výběru zemědělských podniků a/nebo příjemců.

2. Pro účely kontrol na místě vypracují členské státy plán výběru příjemců, který se skládá z namátkové části umožňující získat reprezentativní míru chybovosti a z části vycházející z rizika, která umožní zaměřit se především na vysoce rizikové žádosti.

3. Členské státy mohou pro provádění kontroly zemědělských pozemků na místě využívat techniky dálkového průzkumu Země a globální družicový navigační systém (GNSS).

3. Členské státy mohou pro provádění kontroly zemědělských pozemků na místě využívat techniky dálkového průzkumu Země a globální družicový navigační systém (GNSS).

4. V případě nedodržení podmínek způsobilosti se použije článek 65.

4. V případě nedodržení podmínek způsobilosti se použije článek 65.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   121

Návrh nařízení

Článek 76

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Platby v rámci režimů podpory a opatření uvedených v čl. 68 odst. 2 se provádějí v období od 1. prosince do 30. června následujícího kalendářního roku.

1. Platby v rámci režimů podpory a opatření uvedených v čl. 68 odst. 2 se provádějí v období od 1. prosince do 30. června následujícího kalendářního roku.

Platby se v tomto období provádějí až ve dvou splátkách.

Platby se v tomto období provádějí až ve dvou splátkách.

Členské státy však mohou do 1. prosince, avšak ne před 16. říjnem, vyplácet zálohy až do výše 50 %, pokud jde o přímé platby, a 75 % na podporu poskytnutou v rámci rozvoje venkova podle čl. 68 odst. 2.

Členské státy však mohou do 1. prosince, avšak ne před 16. říjnem, vyplácet zálohy až do výše 50 %, pokud jde o přímé platby, a 75 % na podporu poskytnutou v rámci rozvoje venkova podle čl. 68 odst. 2.

 

Aniž je dotčeno uplatňování třetího pododstavce, může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci povolit členským státům zvýšení procentního podílu záloh na 80 % v regionech, v nichž zemědělci čelí vážným finančním obtížím způsobeným výjimečnými podmínkami. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

2. Platby uvedené v odstavci 1 se neprovedou, dokud nebude dokončeno ověření podmínek způsobilosti, které podle článku 75 provádějí členské státy.

2. Platby uvedené v odstavci 1 se neprovedou, dokud nebude dokončeno ověření podmínek způsobilosti, které podle článku 75 provádějí členské státy.

 

2a. Odchylně od odstavce 2 tohoto článku mohou členské státy při zohlednění rizika přeplatků rozhodnout, že po ukončení správních kontrol podle čl. 61 odst. 1 budou hradit až 50 % plateb uvedených v hlavě III nařízení (EU) xxx/xxx (přímé platby) a až 75 % podpory poskytované v rámci rozvoje venkova, jak je uvedeno v čl. 68 odst. 2. Procentní podíl platby je pro všechny příjemce opatření nebo souboru operací stejný.

 

2b. Komise může na žádost jednoho nebo více členských států v případě výjimečných okolností, a pokud jsou k dispozici nezbytné rozpočtové zdroje, povolit platbu záloh také před 16. říjnem.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   122

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) pravidla týkající se použití technologií při zavádění integrovaného systému s cílem zajistit jeho optimalizaci;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   123

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) základní rysy, definice a požadavky na kvalitu počítačové databáze podle článku 70;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   124

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1 – písm. b b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb) základní rysy, definice a požadavky na kvalitu systému identifikace zemědělských pozemků stanoveného v článku 71 a systému identifikace příjemců stanoveného v článku 74;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   125

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1 – písm. b c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc) základní rysy, definice a požadavky na kvalitu systému identifikace a evidence platebních nároků podle článku 72;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   126

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1 – písm. b d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bd) pravidla týkající se žádosti o podporu a žádostí o platby podle článku 73 a žádosti o platební nároky, včetně konečného data pro podávání žádostí, požadavků na minimální údaje, které mají být v žádosti uvedeny, ustanovení o změnách nebo zpětvzetí žádostí o podporu, výjimky z požadavku předkládat žádost o podporu a ustanovení, která členskými státům umožní použít zjednodušené postupy nebo napravit zjevné chyby;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   127

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1 – písm. b e (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

be) pravidla pro provádění kontrol za účelem ověření, zda jsou dodržovány povinnosti a zda jsou údaje uvedené v žádosti o podporu nebo v žádosti o platbu správné a úplné;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   128

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) ustanovení nezbytná pro harmonizovanou definici základu pro výpočet podpory, včetně pravidel týkajících se některých případů, kdy plochy, na které lze poskytnout podporu, zahrnují krajinné prvky nebo stromy;

b) ustanovení nezbytná pro harmonizovanou definici základu pro výpočet podpory, včetně pravidel týkajících se některých případů, kdy plochy, na které lze poskytnout podporu, zahrnují krajinné prvky nebo stromy; aniž by byla dotčena ustanovení článku 9 nařízení (EU) č. xxx/xxx (přímé platby), pravidla způsobilosti jsou v souladu s úsilím o řešení problémů změny klimatu a ztráty biologické rozmanitosti, a neměla by tudíž znevýhodňovat zemědělství s vysokou přírodní hodnotou či spásané zemědělsko-lesnické systémy ani vést ke zhoršování stavu životního prostředí; je možno zvolit pružný přístup, pokud se tak děje z agronomických nebo ekologických důvodů, s ohledem na obvyklé zásady uplatňované v dotčeném členském státu nebo regionu;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   129

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) ustanovení k zajištění harmonizovaného a přiměřeného nakládání s úmyslnými nesrovnalostmi, méně závažnými chybami, kumulací snížení a souběžným uplatňováním různých snížení;

b) ustanovení k zajištění harmonizovaného a přiměřeného nakládání se závažnými nesrovnalostmi, méně závažnými chybami, kumulací snížení a souběžným uplatňováním různých snížení;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   130

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) základní rysy, definice a požadavky na kvalitu počítačové databáze podle článku 70;

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   131

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) základní rysy, definice a požadavky na kvalitu systému identifikace zemědělských pozemků stanoveného v článku 71 a systému identifikace příjemců stanoveného v článku 74;

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   132

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) základní rysy, definice a požadavky na kvalitu systému identifikace a evidence platebních nároků podle článku 72;

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   133

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) pravidla týkající se žádosti o podporu a žádostí o platby podle článku 73 a žádosti o platební nároky, včetně konečného data pro podávání žádostí, požadavků na minimální údaje, které mají být v žádosti uvedeny, ustanovení o změnách nebo zpětvzetí žádostí o podporu, výjimky z požadavku předkládat žádost o podporu a ustanovení, která členskými státům umožní použít zjednodušené postupy nebo napravit zjevné chyby;

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   134

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 1 – písm. e

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) pravidla pro provádění kontrol za účelem ověření, zda jsou dodržovány povinnosti a zda jsou údaje uvedené v žádosti o podporu nebo v žádosti o platbu správné a úplné;

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   135

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 1 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) technické definice pro účely jednotného provádění této kapitoly;

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   136

Návrh nařízení

Čl. 88 – odst. 2 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise případně prostřednictvím prováděcích aktů přijme ustanovení zajišťující jednotné používání tohoto nařízení v Unii, zejména pokud jde o:

Komise případně prostřednictvím prováděcích aktů přijme ustanovení zajišťující jednotné používání této kapitoly, zejména pokud jde o:

Or. en

 

Pozměňovací návrh   137

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Komise je zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 111, jimiž stanoví:

 

a) opatření, jež mají členské státy provést s cílem zabránit neoprávněnému používání chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení;

 

b) příslušné kontroly a ověření prováděné členskými státy, včetně testování.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   138

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) opatření, jež mají členské státy provést s cílem zabránit neoprávněnému používání chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení;

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   139

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) kontroly a ověření prováděné členskými státy, včetně testování.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   140

Návrh nařízení

Čl. 91 – odst. 2 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nesoulad vyplývá z jednání nebo opominutí, které lze přímo připsat dotyčnému příjemci;

a) nesoulad vyplývá z jednání nebo opominutí, které lze přímo a jednoznačně připsat dotyčnému příjemci;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   141

Návrh nařízení

Čl. 91 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) nesoulad souvisí se zemědělskou činností příjemce a

b) nesoulad souvisí se zemědělskou činností příjemce nebo

Or. en

 

Pozměňovací návrh   142

Návrh nařízení

Čl. 93 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Směrnice 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, bude považována za část přílohy II, jakmile tuto směrnici provedou všechny členské státy a jakmile budou vymezeny povinnosti přímo se vztahující na zemědělce. Aby se zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 111 pro účely změny přílohy II v období 12 měsíců počínajících dnem, kdy poslední členský stát oznámí Komisi provedení směrnice.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   143

Návrh nařízení

Čl. 93 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, bude považována za část přílohy II, jakmile tuto směrnici provedou všechny členské státy a jakmile budou vymezeny povinnosti přímo se vztahující na zemědělce. Aby se zohlednily tyto prvky, Komise se zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 111 pro účely změny přílohy II v období dvanácti měsíců počínajících dnem, kdy poslední členský stát oznámí Komisi provedení směrnice, včetně povinností týkajících se integrované ochrany rostlin.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   144

Návrh nařízení

Čl. 93 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o roky 2014 a 2015, musí pravidla podmíněnosti kromě toho rovněž obsahovat zachování trvalých travních porostů. Členské státy, které byly členy Unie dne 1. ledna 2004, zajistí, aby půda, která byla ke dni stanovenému pro žádosti o podporu na plochu pro rok 2003 pokryta trvalými travními porosty, zůstala zachována s trvalými travními porosty v rámci vymezených limitů. Členské státy, které se staly členy Unie v roce 2004, zajistí, aby půda, která byla dne 1. května 2004 pokryta trvalými travními porosty, zůstala zachována s trvalými travními porosty v rámci vymezených limitů. Bulharsko a Rumunsko zajistí, aby půda, která byla dne 1. ledna 2007 pokryta trvalými travními porosty, zůstala pokryta trvalými travními porosty v rámci vymezených limitů.

Pokud jde o roky 2014 a 2015, musí pravidla podmíněnosti kromě toho rovněž obsahovat zachování trvalých travních porostů a stálých pastvin. Členské státy, které byly členy Unie před 1. lednem 2004, zajistí, aby půda, která byla ke dni stanovenému pro žádosti o podporu na plochu pro rok 2003 pokryta trvalými travními porosty a stálými pastvinami, zůstala zachována s trvalými travními porosty a stálými pastvinami v rámci vymezených limitů. Členské státy, které se staly členy Unie v roce 2004, zajistí, aby půda, která byla dne 1. května 2004 pokryta trvalými travními porosty a stálými pastvinami, zůstala zachována s trvalými travními porosty a stálými pastvinami v rámci vymezených limitů. Bulharsko a Rumunsko zajistí, aby půda, která byla dne 1. ledna 2007 pokryta trvalými travními porosty a stálými pastvinami, zůstala pokryta trvalými travními porosty a stálými pastvinami v rámci vymezených limitů.

 

V řádně odůvodněných případech se však členský stát může odchýlit od ustanovení prvního pododstavce pod podmínkou, že přijme opatření s cílem zabránit značnému snížení své celkové plochy trvalých travních porostů a stálých pastvin.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   145

Návrh nařízení

Čl. 93 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise dále prostřednictvím prováděcích aktů přijme metody určení podílu trvalých travních porostů a zemědělské půdy, jejž je třeba zachovat. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

Komise je v souladu s článkem 111 oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž stanoví metody určení podílu trvalých travních porostů a zemědělské půdy, jejž je třeba zachovat.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   146

Návrh nařízení

Článek 94

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy dbají na to, aby veškerá zemědělská plocha, včetně půdy, která se již nevyužívá pro účely produkce, byla udržována v dobrém zemědělském a environmentálním stavu. Na základě přílohy II stanoví členské státy na vnitrostátní nebo regionální úrovni pro příjemce minimální normy týkající se dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, které zohledňují zvláštní charakteristiky dotyčných oblastí, včetně půdních a klimatických podmínek, stávajících způsobů hospodaření, využití půdy, střídání plodin, zemědělských postupů a struktury zemědělských podniků. Členské státy nesmí vymezit minimální požadavky, které nejsou stanoveny v příloze II.

Členské státy dbají na to, aby veškerá zemědělská plocha byla udržována v dobrém zemědělském a environmentálním stavu. Na základě přílohy II stanoví členské státy na vnitrostátní nebo regionální úrovni pro příjemce minimální normy týkající se dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy, které zohledňují zvláštní charakteristiky dotyčných oblastí, včetně půdních a klimatických podmínek, stávajících způsobů hospodaření, využití půdy, střídání plodin, zemědělských postupů a struktury zemědělských podniků. Členské státy nesmí vymezit minimální požadavky, které nejsou stanoveny v příloze II.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   147

Návrh nařízení

Čl. 96 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou využít svých stávajících administrativních a kontrolních systémů, aby zajistily dodržování pravidel podmíněnosti.

Členské státy mohou využít svých stávajících administrativních a kontrolních systémů, aby zajistily dodržování pravidel podmíněnosti, a stanoví soubor ověřitelných požadavků a standardů, které se uplatní na úrovni zemědělských podniků.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   148

Návrh nařízení

Čl. 96 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Kontrola požadavků, norem, aktů nebo oblastí podmíněnosti může vzít v úvahu následující skutečnosti:

 

– zapojení zemědělců do zemědělského poradenského systému stanoveného v hlavě III tohoto nařízení;

 

– zapojení zemědělců do certifikačního systému, pokud tento systém pokrývá dotčené požadavky a normy.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   149

Návrh nařízení

Čl. 96 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy provádějí kontroly na místě, aby ověřily, zda příjemce dodržuje povinnosti stanovené v této hlavě.

3. Členské státy provádějí kontroly na místě, aby ověřily, zda příjemce dodržuje povinnosti stanovené v této hlavě. Členské státy se při těchto kontrolách zaměřují především na žádosti spojené s nejvyšším rizikem podle zásady proporcionality.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   150

Návrh nařízení

Čl. 96 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů pravidla pro provádění kontrol za účelem ověření dodržování povinností uvedených v této hlavě.

Komise se v souladu s článkem 111 zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci, kterými stanoví pravidla pro provádění kontrol za účelem ověření dodržování povinností uvedených v této hlavě.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   151

Návrh nařízení

Čl. 96 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   152

Návrh nařízení

Čl. 97 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Sankce stanovená v článku 91 se uplatní v případě, že kdykoli v daném kalendářním roce (dále jen „daný kalendářní rok“) nejsou dodržována pravidla podmíněnosti a daný nesoulad lze přičíst příjemci, který v daném kalendářním roce podal žádost o podporu nebo žádost o platbu.

1. Sankce stanovená v článku 91 se uplatní v případě, že kdykoli v daném kalendářním roce (dále jen „daný kalendářní rok“) nejsou dodržována pravidla podmíněnosti a daný nesoulad lze přímo a jednoznačně přičíst příjemci, který v daném kalendářním roce podal žádost o podporu nebo žádost o platbu.

Or. en

 

Pozměňovací návrh                 153

Návrh nařízení

Čl. 97 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud se členský stát rozhodne využít možnosti podle prvního pododstavce, přijme příslušný orgán u vzorku příjemců v následujícím roce opatření nezbytná pro ověření toho, že příjemce odstranil zjištěné nedostatky v dodržování pravidel. Zjištěné nedostatky a povinnost přijmout nápravná opatření se oznámí příjemci.

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   154

Návrh nařízení

Článek 99

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Sankce stanovená v článku 91 se uplatní snížením nebo vyloučením z celkové částky plateb uvedených v článku 92, které byly nebo mají být poskytnuty příjemci a týkají se daného kalendářního roku nebo daných let.

1. Sankce stanovená v článku 91 se uplatní snížením nebo vyloučením z celkové částky plateb uvedených v článku 92, které byly nebo mají být poskytnuty příjemci a týkají se daného kalendářního roku nebo daných let.

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení je třeba vzít v úvahu závažnost, rozsah, trvalost a opakování zjištěného nedodržení, jakož i kritéria stanovená v odstavcích 2, 3 a 4.

Při výpočtu těchto snížení a vyloučení je třeba vzít přiměřeným způsobem v úvahu povahu, závažnost, rozsah, trvalost a opakování zjištěného nedodržení, jakož i kritéria stanovená v odstavcích 2, 3 a 4.

2. V případě nedodržení z důvodu nedbalosti nepřesáhne procento snížení 5 % a v případě opakovaného nedodržení 15 %.

2. V případě nedodržení z důvodu nedbalosti nepřesáhne procento snížení 5 % a v případě opakovaného nedodržení nepřekročí 15 %.

V řádně odůvodněných případech mohou členské státy rozhodnout o tom, že se snížení nepoužije, pokud je případ nedodržení požadavků s ohledem na svou závažnost, rozsah a trvání považován za méně závažný. Za méně závažné však nelze pokládat případy nedodržení požadavků, jež představují přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat. Zjištěné nedostatky a povinnost přijmout nápravná opatření se oznámí příjemci.

V řádně odůvodněných případech mohou členské státy rozhodnout o tom, že se snížení nepoužije, pokud by případ nedodržení požadavků s ohledem na svou závažnost, rozsah a trvání měl být považován za méně závažný. Za méně závažné však nelze pokládat případy nedodržení požadavků, jež představují přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat.

 

Dále mohou členské státy zavést systém včasného varování, který se uplatní v případě, že se jedná o první nedodržení pravidel a toto nedodržení není považováno za závažné. Pokud se členský stát rozhodne využít této možnosti, příslušný orgán příjemci zašle první upozornění, v němž jej informuje o zjištěných nedostatcích a o povinnosti přijmout nápravná opatření. Účinek tohoto systému je omezen na učinění příjemce odpovědným za nedodržení podmínek. Po upozornění a do konce následujícího roku se provedou příslušné kontroly, které ověří, zda došlo k nápravě. Pokud k nápravě došlo, nebudou platby sníženy. V případě neuspokojivého stavu dojde ke snížení plateb se zpětnou platností podle ustanovení prvního pododstavce. Případy nedodržení požadavků, jež představují přímé nebezpečí pro lidské zdraví nebo zdraví zvířat, se však vždy považují za závažné.

3. V případě úmyslného nedodržení nesmí být míra snížení v zásadě nižší než 20 % a může sahat až k úplnému vyloučení z jednoho či více režimů podpory a lze ji uplatnit na jeden kalendářní rok či na více kalendářních let.

3. V případě závažného nedodržení z důvodu hrubé nedbalosti nesmí být míra snížení v zásadě nižší než 20 % a může sahat až k úplnému vyloučení z jednoho či více režimů podpory a lze ji uplatnit na jeden kalendářní rok či na více kalendářních let.

4. V každém případě není celková výše snížení a vyloučení za jeden kalendářní rok vyšší než celková částka podle odst. 1 prvního pododstavce.

4. V každém případě není celková výše snížení a vyloučení za jeden kalendářní rok vyšší než celková částka podle odst. 1 prvního pododstavce.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   155

Návrh nařízení

Článek 101

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aby se zajistilo správné rozdělení finančních prostředků oprávněným příjemcům, zmocňuje se Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 111, které stanoví harmonizovaný základ pro výpočet sankcí v důsledku podmíněnosti s ohledem na snížení v důsledku finanční disciplíny.

1. Aby se zajistilo správné rozdělení finančních prostředků oprávněným příjemcům, zmocňuje se Komise k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 111, které stanoví harmonizovaný základ pro výpočet sankcí v důsledku podmíněnosti s ohledem na snížení v důsledku finanční disciplíny.

2. S cílem zajistit provádění podmíněnosti účinným, soudržným a nediskriminačním způsobem se Komise zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 111, pokud jde o výpočet a uplatňování sankcí.

2. S cílem zajistit provádění podmíněnosti účinným, přiměřeným, soudržným a nediskriminačním způsobem zaměřeným na rizika se Komise zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 111, pokud jde o výpočet a uplatňování sankcí. Tyto akty obsahují zejména pravidla týkající se případů, kdy by neměly být uloženy správní sankce za nedodržení požadavků, pokud je zapříčinilo technické selhání systémů identifikace a evidence zvířat uvedených v příloze II PPH 7 a PPH 8 a pokud nevyplývá z jednání nebo opomenutí, jež lze přičíst k odpovědnosti přímo dotčenému příjemci.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   156

Návrh nařízení

Čl. 102 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c – písm. v

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v) shrnutí výsledků všech dostupných auditů a kontrol prováděných v souladu s harmonogramem a prováděcími ustanoveními uvedenými ve zvláštních odvětvových pravidlech.

v) společně se zúčtováním výdajů z EZZF a EZFR, každoroční shrnutí výsledků všech dostupných auditů a kontrol prováděných v souladu s harmonogramem a prováděcími ustanoveními uvedenými ve zvláštních odvětvových pravidlech.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   157

Návrh nařízení

Čl. 102 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) Pokud se od členských států pro splnění povinností stanovených tímto článkem vyžaduje vypracovávání statistických analýz, poskytne jim Komise včas veškeré potřebné informace.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   158

Návrh nařízení

Čl. 106 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Je-li přímá platba stanovená nařízením (EU) č. přímé platby/xxx provedena příjemci v jiné měně než v euru, přepočtou členské státy na národní měnu částku podpory vyjádřenou v eurech na základě posledního směnného kursu stanoveného Evropskou centrální bankou před 1. říjnem kalendářního roku, pro který je podpora udělena.

3. Je-li přímá platba stanovená nařízením (EU) č. přímé platby/xxx provedena příjemci v jiné měně než v euru, přepočtou členské státy na národní měnu částku podpory vyjádřenou v eurech na základě průměrného směnného kursu za poslední měsíc stanoveného Evropskou centrální bankou před 1. říjnem kalendářního roku, pro který je podpora udělena.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   159

Návrh nařízení

Čl. 107 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přijmout opatření k ochraně používání právních předpisů Unie, pokud jsou mimořádné měnové postupy týkající se národní měny schopny ho ohrozit. Tato opatření se případně mohou odchýlit od stávajících pravidel.

1. Komise je v souladu s článkem 111 oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž přijímá opatření k ochraně používání právních předpisů Unie, pokud jsou mimořádné měnové postupy týkající se národní měny schopny ho ohrozit. Tato opatření se případně mohou odchýlit od stávajících pravidel.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   160

Návrh nařízení

Článek 110

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aby bylo možné měřit výkonnost společné zemědělské politiky, zřídí se společný rámec pro sledování a hodnocení. Tento rámec spojí všechny nástroje týkající se sledování a hodnocení opatření společné zemědělské politiky, a zejména přímých plateb podle nařízení (EU) č. přímé platby/xxx, tržních opatření podle nařízení (EU) č. společná organizace trhů/xxx, opatření pro rozvoj venkova podle nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx a uplatňování podmíněnosti podle tohoto nařízení.

1. Aby bylo možné měřit výkonnost společné zemědělské politiky, zřídí se společný rámec pro sledování a hodnocení, který se zaměří zejména na:

 

a) přímé platby podle nařízení (EU) č. přímé platby/xxx,

 

b) tržní opatření podle nařízení (EU) č. společná organizace trhů/xxx,

 

c) opatření pro rozvoj venkova podle nařízení (EU) č. rozvoj venkova/xxx, a

 

d) uplatňování podmíněnosti podle tohoto nařízení.

K zajištění účinného měření výkonnosti se Komise zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 111, pokud jde o obsah a tvorbu uvedeného rámce.

Komise v souladu s pravidly uvedenými v tomto nařízení sleduje tato politická opatření na základě zpráv členských států. Komise vypracuje víceletý plán hodnocení s pravidelným hodnocením konkrétních nástrojů, který také následně provede.

2. Dopad opatření společné zemědělské politiky podle odstavce 1 se měří ve vztahu k těmto cílům:

2. Dopad opatření společné zemědělské politiky podle odstavce 1 se měří ve vztahu k těmto cílům:

a) životaschopná produkce potravin zaměřená na příjmy zemědělství, zemědělskou produktivitu a cenovou stabilitu;

a) životaschopná produkce potravin zaměřená na cenu vstupů, příjmy zemědělství, zemědělskou produktivitu a cenovou stabilitu;

b) udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu zaměřené na emise skleníkových plynů, biologickou rozmanitost, půdu a vodu;

b) udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu zaměřené na emise skleníkových plynů, biologickou rozmanitost, půdu a vodu;

c) vyvážený územní rozvoj zaměřený na zaměstnanost, růst a chudobu ve venkovských oblastech.

c) vyvážený územní rozvoj zaměřený na zaměstnanost, růst a chudobu ve venkovských oblastech.

Komise prostřednictvím prováděcích aktů vymezí soubor zvláštních ukazatelů pro cíle uvedené v prvním pododstavci. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

V zájmu zajištění účinného uplatňování tohoto odstavce se Komise zmocňuje k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 111, pokud jde o obsah a strukturu tohoto sledovacího a hodnotícího rámce, včetně souboru ukazatelů a způsobů jejich výpočtu.

3. Členské státy poskytnou Komisi veškeré nezbytné informace, které umožní sledování a hodnocení dotyčných opatření. Komise zohlední potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů, a zejména jejich případné použití pro statistické účely.

3. Členské státy poskytnou Komisi veškeré nezbytné informace, které umožní sledování a hodnocení dotyčných opatření. Tyto informace by pokud možno měly pocházet od etablovaných zdrojů údajů, jakými jsou zemědělská účetní datová síť a Eurostat. Komise zohlední potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů, a zejména jejich případné použití pro statistické účely.

Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů pravidla pro informace zasílané členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

Komise přijme prováděcí akty stanovící pravidla pro informace zasílané členskými státy, aniž by na ně uvalovala přílišnou administrativní zátěž, jakož i pravidla pro potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

4. Komise předloží každé čtyři roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto článku. První zpráva musí být předložena nejpozději do 31. prosince 2017.

4. Komise předloží každé čtyři roky Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění tohoto článku. První zpráva musí být předložena nejpozději do 31. prosince 2017.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   161

Návrh nařízení

Článek 110 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 110a
Zveřejňování údajů o příjemcích

vypouští se

1. Členské státy zajistí každoroční následné zveřejnění údajů o příjemcích finančních prostředků z EZZF a EZFRV. Zveřejnění musí obsahovat:

 

a) aniž je dotčen čl. 110b první pododstavec tohoto nařízení, jména příjemců takto:

 

i) jméno a příjmení, pokud jsou příjemci fyzické osoby,

 

ii) plný evidovaný oficiální název, pokud jsou příjemci právnické osoby s vlastní právní subjektivitou podle právních předpisů daného členského státu,

 

iii) plný název sdružení, tak jak je zapsáno nebo jinak úředně uznáno, pokud jsou příjemci sdružení bez vlastní právní subjektivity;

 

b) obec, kde příjemce sídlí nebo je evidován, a případně poštovní směrovací číslo nebo jeho část identifikující obec;

 

c) výše platby odpovídající každému opatření financovanému z EZZF a EZFRV, které každý příjemce obdržel v daném finančním roce;

 

d) povahu a popis opatření financovaných z EZZF nebo EZFRV a v jejichž rámci se platby uvedené v písmenu c) udělují.

 

Údaje uvedené v prvním pododstavci se zveřejňují na zvláštních internetových stránkách pro každý členský stát. Musí být dostupné po dva roky od data, kdy byly poprvé zveřejněny.

 

2. Pokud jde o platby odpovídající opatřením financovaným z EZFRV uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. c), odpovídají částky, které mají být zveřejněny, celkovému veřejnému financování, které zahrnuje jak prostředky Unie, tak i vnitrostátní příspěvek.

 

Or. en

 

Pozměňovací návrh   162

Návrh nařízení

Článek 110 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 110b
Prahová hodnota

vypouští se

V případě, že je výše podpory obdržené příjemcem v jednom roce stejná jako částka stanovená členským státem podle článku 49 nařízení (EU) č. xxx/přímé platby nebo nižší, nesmí tento členský stát zveřejnit jméno uvedeného příjemce, jak je stanoveno v čl. 110a odst. 1 prvním pododstavci písm. a) tohoto nařízení.

 

Částky stanovené členským státem podle článku 49 nařízení (EU) č. přímé platby/xxx a oznámené Komisi podle uvedeného nařízení Komise zveřejní v souladu s pravidly přijatými podle článku 110d.

 

V případě, kdy se použije první pododstavec tohoto článku, zveřejní členské státy informace uvedené v čl. 110a odst. 1 prvním pododstavci písm. b), c) a d) a příjemce je identifikován pomocí kódu. Členské státy rozhodnou o formě tohoto kódu.

 

Or. en

 

Pozměňovací návrh   163

Návrh nařízení

Článek 110 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 110c
Informování příjemců

vypouští se

Členské státy informují příjemce, že jejich údaje budou zveřejněny v souladu s článkem 110a a že údaje mohou být zpracovávány subjekty Unie a členských států příslušnými v oblasti auditu a vyšetřování za účelem ochrany finančních zájmů Unie.

 

V souladu s požadavky směrnice 95/46/ES členské státy v případě osobních údajů informují příjemce o jejich právech vyplývajících z pravidel pro ochranu údajů a o postupech výkonu těchto práv.

 

Or. en

 

Pozměňovací návrh   164

Návrh nařízení

Čl. 110 d – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanoví pravidla týkající se:

vypouští se

a) formy, včetně způsobu prezentace podle opatření, a harmonogramu zveřejnění podle článků 110a a 110b;

 

b) jednotného uplatňování článku 110c;

 

c) spolupráce mezi Komisí a členskými státy.

 

Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 112 odst. 3.

 

Or. en

 

Pozměňovací návrh   165

Návrh nařízení

Čl. 111 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přenesení pravomoci uvedené v tomto nařízení je svěřeno Komisi na dobu neurčitou od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článcích … je svěřena Komisi na dobu pěti let od ...*.

 

_____________

 

*Den vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   166

Návrh nařízení

Čl. 111 – odst. 2 – pododstavec 1a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise nejpozději do devíti měsíců před uplynutím pětiletého období předloží zprávu o přenesení pravomocí. Přenesení pravomocí se prodlouží o stejné období, pokud Evropský parlament a Rada s tímto prodloužením souhlasí, nejpozději tři měsíce před koncem každého období. Za tímto účelem Evropský parlament rozhodne většinou hlasů svých poslanců a Rada kvalifikovanou většinou.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   167

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1 – odrážka 1 a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– informace napomáhající zemědělcům naplánovat, jak nejlépe investovat do přizpůsobování svých zemědělských systémů klimatu a které fondy Unie k tomu mohou využít; konkrétně informace o přizpůsobování zemědělské půdy klimatickým výkyvům a dlouhodobějším změnám a informace o tom, jak přizpůsobit praktická agronomická opatření s cílem zvýšit odolnost zemědělských systémů vůči záplavám a suchu a zlepšit a optimalizovat obsah uhlíku v půdě;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   168

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 7 a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– informace o kladné korelaci mezi biodiverzitou, odolností agro-ekosystémů a šířením rizika, a rovněž spojení mezi monokulturami a náchylností ke zničení či poškození úrody působením škůdců a extrémních klimatických jevů;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   169

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 8 a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– informace o tom, jak nejlépe předcházet šíření cizích invazivních druhů a proč je to důležité pro efektivní fungování ekosystému a jeho odolnost vůči změně klimatu, včetně informací o přístupu k financování eradikačních systémů v případech, kdy vzniknou dodatečné náklady;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   170

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – odrážka 5 b (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– informace o udržitelných, nízkoobjemových zavlažovacích systémech a o tom, jak optimalizovat systémy založené na dešťové vodě s cílem podporovat účinné využívání vody;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   171

Návrh nařízení

Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 3 – odrážka 5 c (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– informace o snižování využívání vody v zemědělství, včetně volby plodin, zlepšení obsahu humusu v půdě pro zvýšení zadržování vody a snížení potřeby zavlažovat;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   172

Návrh nařízení

Příloha 1 – odst. 1 – pododstavec 5 – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– Informace o opatřeních zaměřených na inovace.

– informace o cílech evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti podle článku 61 nařízení (EU) č. .../... (rozvoj venkova);

Or. en

 

Pozměňovací návrh   173

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 5 – odrážka 1 a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– informace o stávajících operačních skupinách, které byly vytvořeny podle článku 62 nařízení EU č. .../... (rozvoj venkova), včetně jejich úkolů, a o případném posílení výměny a spolupráce s nimi;

Or. en

 

Pozměňovací návrh   174

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 5 – odrážka 3 a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– informace o programech rozvoje venkova orientovaných na plnění priorit, kterými je přenos znalostí a inovace v zemědělství, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 nařízení EU č. .../... (rozvoj venkova);

Or. en

 

Pozměňovací návrh   175

Návrh nařízení

Příloha 1 – čl. 1 – pododstavec 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Výměna osvědčených postupů, školení a budování kapacit (horizontálně ke všem tématům uvedeným výše):

Or. en

 

Pozměňovací návrh   176

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Voda“ – PPH 1 – poslední sloupec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Články 4 a 5

Dodržování akčního programu a kodexu osvědčených postupů pro zemědělské podniky v ohrožených oblastech

Or. en

 

Pozměňovací návrh   177

Návrh nařízení

Příloha II — Hlavní téma „Voda“ — DZES 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ochrana podzemních vod proti znečištění: zákaz přímého vypouštění do podzemních vod a opatření na předcházení nepřímému znečištění podzemních vod vypouštěním nebezpečných látek uvedených v příloze směrnice 80/68/EHS na povrchu a jejich průsakem půdou

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   178

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Půda a zásoby uhlíku“ – DZES 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Minimální pokryv půdy

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   179

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Půda a zásoby uhlíku“ – DZES 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Minimální úroveň obhospodařování půdy odrážející specifické místní podmínky k omezování eroze

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   180

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Půda a zásoby uhlíku“ – DZES 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zachování úrovně organických složek půdy, včetně zákazu pálení orné půdy se strništěm

Zachování úrovně organických složek půdy vhodnými postupy, včetně zákazu pálení orné půdy se strništěm vyjma z důvodu ochrany zdraví rostlin a zbavování se zbytků po vyvětvování.

Or. en

 

Pozměňovací návrh   181

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Půda a zásoby uhlíku“ – DZES 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ochrana mokřin a půd bohatých na uhlík, včetně zákazu první orby

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   182

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Biologická rozmanitost“ – PPH 2 – poslední sloupec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 odst. 1, 2 a 4

Čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 2 písm. b), čl. 4 odst. 1, 2 a 4 a čl. 5 písm. a), b) a d)

Or. en

 

Pozměňovací návrh   183

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Biologická rozmanitost“ – PPH 3 – poslední sloupec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Čl. 6 odst. 1 a 2

Čl. 6 odst. 1 a 2 a čl. 13 odst. 1 písm. a)

Or. en

 

Pozměňovací návrh   184

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Krajina, minimální úroveň péče“ – DZES 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zachování krajinných prvků, včetně případných mezí, rybníků, příkopů, stromů ve stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, hranic polí a teras, včetně zákazu stříhání mezí a kácení stromů v období hnízdění a odchovu mláďat, a možná opatření k zamezení nepůvodním invazním druhům a škůdcům

Zachování krajinných prvků, včetně případných polopřirozených stanovišť, mezí, rybníků, příkopů, stromů ve stromořadí, ve skupině nebo zvlášť, hranic polí a teras, včetně zákazu stříhání mezí a kácení stromů v období hnízdění a odchovu mláďat

Or. en

 

Pozměňovací návrh   185

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Bezpečnost potravin“ – PPH 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Směrnice Rady 96/22/ES ze dne 29. dubna 1996 o zákazu používání některých látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat (Úř. věst. L 125, 23.5.1995, s. 3)

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   186

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Bezpečnost potravin“ – PPH 5 – poslední sloupec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Čl. 3 písm. a), b), d) a e) a články 4, 5 a 7

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   187

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Identifikace a evidence zvířat“ – PPH6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Směrnice Rady 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci a evidování prasat (Úř. věst. L 213, 8.8.2005, s. 31)

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   188

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Identifikace a evidence zvířat“ – PPH 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1)

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   189

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Identifikace a evidence zvířat“ – PPH 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8) Články 3, 4 a 5

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   190

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Choroby zvířat“ – PPH 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1)

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   191

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Choroby zvířat“ – PPH 9 – poslední sloupec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Články 7, 11, 12, 13 a 15

vypouští se

Or. en

 

Pozměňovací návrh   192

Návrh nařízení

Příloha II - Hlavní téma „Opatření proti antimikrobiální rezistenci (AMR)“ (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Opatření pro dosažení rezistence vůči antimikrobiálním látkám

Or. en

 

Pozměňovací návrh   193

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Opatření proti antimikrobiální rezistenci“ (nové) – DZES 8c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Akční plán Komise proti rostoucím hrozbám antimikrobiální rezistence (COM(2011)748 v konečném znění, 15.11.2011). Pro zvířata určená k produkci potravin: osvědčené zemědělské postupy pro předcházení infekci, včetně limitů pro koncentraci chovu, dokumentace použitých praktik včetně prevence, nepoužívání kritických antimikrobiálních látek

Or. en

 

 

Pozměňovací návrh   194

Návrh nařízení

Příloha II – Hlavní téma „Přípravky na ochranu rostlin“ – PPH 10 – poslední sloupec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Čl. 55 první a druhá věta

Správné používání přípravků na ochranu rostlin; používání výhradně povolených produktů, v doporučeném množství a podle návodu uvedeného na obalu; zachování záznamu o názvu použitého produktu, jeho složení, datu použití a části pozemku, na které byl použit, a příslušné osobě, včetně úrovně jejích kvalifikací, použitém množství a o metodě použití

Or. en