Forslag til beslutning - B7-0082/2013Forslag til beslutning
B7-0082/2013

FORSLAG TIL AFGØRELSE OM INDLEDNING AF OG MANDAT TIL INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

4.2.2013 - (COM(2011)0628/2 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 – C7‑0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 70, stk. 2, og artikel 70a
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (*)

(*) Forhandlingsteam: Formand, ordfører og skyggeordførere


Procedure : 2011/0288(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0082/2013

B7‑0082/2013

Forslag til Europa-Parlamentets afgørelse om indledning af og mandat til interinstitutionelle forhandlinger om Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik

(COM(2011)0628/2 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 – C7‑0312/2012 – 2011/0288(COD)2013/2531(RSP))
 

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 70, stk. 2, og artikel 70a,

påpeger, at den finansieringsramme, der er nærmere fastlagt i det lovgivningsmæssige forslag, kun er vejledende for den lovgivende myndighed, og at den ikke kan fastsættes endeligt, før der er indgået en aftale om forslaget til forordning om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020;

træffer afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende mandat:

MANDAT

 

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Mindre bureaukrati er et af de overordnede mål og krav i reformen af den fælles landbrugspolitik. Der bør indføres praktisk anvendelige tolerancetærskler og bagatelgrænser, og der bør tilvejebringes et afvejet forhold mellem tillid og kontrol for at sikre, at de fremtidige administrative byrder for medlemsstaterne og modtagerne begrænses til et fornuftigt niveau. I forbindelse med reduktionen af bureaukratiet bør der tages behørigt hensyn til de administrative og andre omkostninger ved kontroller på alle niveauer, og brugen af velfungerende forvaltnings- og kontrolsystemer bør belønnes. Det vigtigste mål bør være at reducere de administrative omkostninger og sikre, at de administrative byrder for landbrugere og forvaltninger igen kommer til at ligge på et fornuftigt niveau.

Or. en

 

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) For at supplere eller ændre visse ikke-væsentlige elementer af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten, for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og koordineringsorganer, indholdet af bedriftsrådgivningssystemet, foranstaltninger, der skal finansieres over Unionens budget under offentlig intervention og værdiansættelse af foranstaltningerne i forbindelse med offentlig intervention, reduktion og suspension af godtgørelser til medlemsstaterne, kompensation mellem udgifter og indtægter under fondene, inddrivelse af gæld, sanktioner over for modtagere i tilfælde af manglende opfyldelse af betingelserne for støtteberettigelse, for så vidt angår regler om sikkerhedsstillelse, om det integrerede administrations- og kontrolsystems funktionsmåde, foranstaltninger, der er udelukket fra kontrol af transaktioner, sanktioner, der anvendes ved krydsoverensstemmelse, regler om opretholdelse af permanente græsarealer, regler om udløsende begivenhed og den vekselkurs, der skal anvendes af medlemsstater, som ikke benytter euroen, samt indholdet af den fælles evalueringsramme for de foranstaltninger, der vedtages under den fælles landbrugspolitik. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(3) For at supplere eller ændre visse ikke-væsentlige elementer af denne forordning bør beføjelsen til at vedtage retsakter tillægges Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten, for så vidt angår godkendelse af betalingsorganer og koordineringsorganer, indholdet af bedriftsrådgivningssystemet, foranstaltninger, der skal finansieres over Unionens budget under offentlig intervention og værdiansættelse af foranstaltningerne i forbindelse med offentlig intervention, reduktion og suspension af godtgørelser til medlemsstaterne, kompensation mellem udgifter og indtægter under fondene, inddrivelse af gæld, administrative sanktioner over for modtagere i tilfælde af manglende opfyldelse af betingelserne for støtteberettigelse, for så vidt angår regler om sikkerhedsstillelse, om det integrerede administrations- og kontrolsystems funktionsmåde, foranstaltninger, der er udelukket fra kontrol af transaktioner, sanktioner, der anvendes ved krydsoverensstemmelse, regler om opretholdelse af permanente græsarealer og græsningsarealer, regler om udløsende begivenhed og den vekselkurs, der skal anvendes af medlemsstater, som ikke benytter euroen, samt indholdet af den fælles evalueringsramme for de foranstaltninger, der vedtages under den fælles landbrugspolitik. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet. Ifølge artikel 287, stk. 4, andet afsnit, i TEUF kan Revisionsretten på begæring fra enten Europa-Parlamentet eller Rådet fremkomme med bemærkninger til disse delegerede retsakter.

 

(Disse to ændringsforslag, der ændrer "sanktioner" til "administrative sanktioner" og "permanente græsarealer" til "permanente græsarealer og græsningsarealer", finder anvendelse i hele teksten, hvis de vedtages, skal der foretages ændringer i hele teksten.)

Or. en

 

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Denne forordning bør, hvor det er nødvendigt, give mulighed for fritagelser i tilfælde af force majeure og under ekstraordinære omstændigheder. I forbindelse med forskrifter bør begrebet force majeure fortolkes i henhold til Domstolens retspraksis.

Or. en

 

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) De stigende krav til certificerings- og betalingsorganerne bør ikke medføre voksende bureaukrati i medlemsstaterne. Frem for alt bør de ikke være strengere end de internationale kontrolstandarder. For så vidt angår omfanget og indholdet af de forhold, der skal kontrolleres, bør der sikres en rimelig omkostningseffektivitet, og yderligere indberetningsforpligtelser bør medføre en entydig merværdi.

Or. en

 

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at modtagerne kan blive mere bevidste om forholdet mellem landbrugspraksis og forvaltning af landbrug på den ene side og standarder vedrørende miljø, klimaforandring, god landbrugsmæssig stand af jord, fødevaresikkerhed, folkesundhed, dyresundhed, plantesundhed og dyrevelfærd på den anden side, er det nødvendigt, at medlemsstaterne indfører et omfattende bedriftsrådgivningssystem, som tilbyder rådgivning til modtagerne. Dette bedriftsrådgivningssystem bør på ingen måde påvirke modtagernes forpligtelse og ansvar for at respektere disse standarder. Medlemsstaterne bør også sørge for, at der er en klar adskillelse mellem rådgivning og kontrol.

(10) For at modtagerne kan blive mere bevidste om forholdet mellem landbrugspraksis, forvaltning og risikostyring af landbrug på den ene side og standarder vedrørende miljø, klimaforandring, god landbrugsmæssig stand af jord, fødevaresikkerhed, folkesundhed, dyresundhed, plantesundhed og dyrevelfærd på den anden side, er det nødvendigt, at medlemsstaterne indfører et omfattende bedriftsrådgivningssystem, som tilbyder rådgivning til modtagerne. Dette bedriftsrådgivningssystem bør på ingen måde påvirke modtagernes forpligtelse og ansvar for at respektere disse standarder. Medlemsstaterne bør også sørge for, at der er en klar adskillelse mellem rådgivning og kontrol.

Or. en

 

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Bedriftsrådgivningssystemet bør mindst dække de krav og standarder, som falder ind under krydsoverensstemmelsesordningens anvendelsesområde. Systemet bør også dække de krav, der skal respekteres med hensyn til praksis i landbruget, som er velgørende for klima og miljø, ved direkte betalinger, samt bevaring af landbrugsarealer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. DP/xxx af xxx om regler for direkte betaling til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. Denne ordning bør i sidste instans dække visse elementer, der vedrører mindskelse af og tilpasning til klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse af vand, notifikation om plante- og dyresygdomme, innovation samt bæredygtig udvikling af den økonomiske aktivitet i små landbrug.

(11) Bedriftsrådgivningssystemet bør mindst dække de krav og standarder, som falder ind under krydsoverensstemmelsesordningens anvendelsesområde på bedriftsniveau. Systemet bør også dække de krav, der skal respekteres med hensyn til praksis i landbruget, som er velgørende for klima og miljø, ved direkte betalinger, samt bevaring af landbrugsarealer i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. DP/xxx af xxx om regler for direkte betaling til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. Hertil kommer, at denne ordning bør dække visse elementer, der vedrører mindskelse af og tilpasning til klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse af vand, notifikation om plante- og dyresygdomme, innovation samt miljøresultater og bæredygtig udvikling af bedrifters økonomiske aktivitet, herunder aktiviteter vedrørende modernisering af landbrug, forbedring af konkurrenceevne, sektorintegration, innovation og markedsorientering samt fremme og gennemførelse af principper vedrørende regnskabsføring, iværksættervirksomhed og bæredygtig forvaltning af økonomiske ressourcer. Endelig kan medlemsstaterne i deres ordning indføre fremme af omstilling af bedrifter og diversificering af disses økonomiske aktivitet og indførelse af passende forebyggende foranstaltninger til håndtering af naturkatastrofer og dyre- og plantesygdomme samt rådgivning om integreret bekæmpelse af skadegørere og anvendelse af ikke-kemiske alternativer.

Or. en

 

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Det bør være frivilligt for modtagerne at træde ind i bedriftsrådgivningssystemet. Alle modtagere bør, uanset om de modtager støtte under den fælles landbrugsordning, kunne deltage i systemet. Medlemsstaterne vil dog kunne fastsætte prioriterede kriterier. På grund af systemets art er det hensigtsmæssigt, at de oplysninger, der opnås under rådgivningsarbejdet, behandles fortroligt, bortset fra i tilfælde af grove overtrædelser af Unionens lovgivning eller national lovgivning. For at sikre, at systemet fungerer effektivt, bør rådgiverne være passende kvalificerede og regelmæssigt modtage efteruddannelse.

(12) Det bør være frivilligt for modtagerne at træde ind i bedriftsrådgivningssystemet. Alle modtagere bør, uanset om de modtager støtte under den fælles landbrugsordning, kunne deltage i systemet. Medlemsstaterne bør dog være i stand til efter miljømæssige, økonomiske og sociale kriterier at fastsætte, hvilke kategorier af modtagere der har prioriteret adgang til bedriftsrådgivningssystemet. På grund af systemets art er det hensigtsmæssigt, at de oplysninger, der opnås under rådgivningsarbejdet, behandles fortroligt, bortset fra i tilfælde af grove overtrædelser af Unionens lovgivning eller national lovgivning. For at sikre, at systemet fungerer effektivt, bør rådgiverne være passende kvalificerede og regelmæssigt modtage efteruddannelse.

Or. en

 

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Det er vigtigt, at Kommissionen stiller de nødvendige bevillinger til dækning af udgifter, der er afholdt af de godkendte betalingsorganer på vegne af EGFL, til rådighed for medlemsstaterne i form af godtgørelser på grundlag af bogføringen af de udgifter, som disse organer afholder. Indtil sådanne godtgørelser, i form af månedlige betalinger, er foretaget, skal medlemsstaterne stille finansielle midler til rådighed i overensstemmelse med deres godkendte betalingsorganers behov. De udgifter, som medlemsstaterne og de modtagere, der er involveret i gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, har til personale og drift, bør afholdes af dem selv.

(13) Det er vigtigt, at Kommissionen stiller de nødvendige bevillinger til dækning af udgifter, der er afholdt af de godkendte betalingsorganer på vegne af EGFL, til rådighed for medlemsstaterne i form af godtgørelser på grundlag af bogføringen af de udgifter, som disse organer afholder. Indtil sådanne godtgørelser, i form af månedlige betalinger, er foretaget, skal medlemsstaterne stille finansielle midler til rådighed i overensstemmelse med deres godkendte betalingsorganers behov. For at effektivisere betalingsorganernes funktion bør de udgifter, som medlemsstaterne og de modtagere, der er involveret i gennemførelsen af den fælles landbrugspolitik, har til personale og drift, afholdes af organerne selv.

Or. en

 

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Med brugen af det agrometeorologiske system og erhvervelsen og forbedringen af satellitbilleder, bør det være muligt for Kommissionen at forvalte landbrugsmarkederne og at gøre det lettere at overvåge landbrugsudgifterne.

(14) Med brugen af det agrometeorologiske system og erhvervelsen og forbedringen af satellitbilleder bør det være muligt for Kommissionen at forvalte landbrugsmarkederne og at gøre det lettere at overvåge landbrugsudgifterne og brugen af de ressourcer, som landbruget er afhængigt af, herunder hvad angår skovlandbrugssystemer, og til at vurdere og rettidigt yde bistand i tilfælde af naturkatastrofer.

Or. en

 

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 23

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Programmerne for udvikling af landdistrikterne finansieres over Unionens budget på grundlag af forpligtelser i årlige trancher. Medlemsstaterne bør allerede fra iværksættelsen af programmerne for udvikling af landdistrikterne kunne råde over Unionens midler. Det er derfor nødvendigt at etablere en forfinansieringsordning, der kan sikre et regelmæssigt flow af betalinger til modtagerne, ligesom grænserne for en sådan ordning bør fastlægges.

(23) Programmerne for udvikling af landdistrikterne finansieres over Unionens budget på grundlag af forpligtelser i årlige trancher. Medlemsstaterne bør allerede fra iværksættelsen af programmerne for udvikling af landdistrikterne kunne råde over Unionens midler. En forfinansieringsordning med passende begrænsninger, der kan sikre et regelmæssigt flow af betalinger til modtagerne under programmerne, bør derfor gøres til en prioritet.

Or. en

 

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) Ifølge sektorlandbrugslovgivningen skal medlemsstaterne inden for nærmere fastsatte frister indsende oplysninger om det antal kontroller, der bliver foretaget, og om resultaterne heraf. Disse kontrolstatistikker benyttes til at fastslå fejlniveauer på medlemsstatsplan og mere generelt til at kontrollere forvaltningen af EGFL og ELFUL. De er en vigtig kilde for Kommissionen til at kunne se, om fondene bliver forvaltet korrekt, og de er et væsentligt element i den årlige revisionserklæring. I betragtning af hvor vigtige disse statistiske oplysninger er og for at sikre, at medlemsstaterne overholder deres forpligtelse til at indsende dem til tiden, er det nødvendigt med en afskrækkende virkning for at undgå for sen indsendelse af de krævede data, som står i et rimeligt forhold til omfanget af de manglende data. Derfor bør der indføres bestemmelser, som giver Kommissionen mulighed for at suspendere dele af de månedlige eller mellemliggende betalinger, som der ikke er blevet indsendt relevante, statistiske oplysninger om til tiden.

(27) Ifølge sektorlandbrugslovgivningen skal medlemsstaterne inden for nærmere fastsatte frister indsende oplysninger om det antal kontroller, der bliver foretaget, og om resultaterne heraf. Disse kontrolstatistikker benyttes til at fastslå fejlniveauer på medlemsstatsplan og mere generelt til at kontrollere forvaltningen af EGFL og ELFUL. De er en vigtig kilde for Kommissionen til at kunne se, om fondene bliver forvaltet korrekt, og de er et væsentligt element i den årlige revisionserklæring. I betragtning af hvor vigtige disse statistiske oplysninger er og for at sikre, at medlemsstaterne overholder deres forpligtelse til at indsende dem til tiden, er det nødvendigt med et passende afskrækkelsesmiddel for at undgå for sen indsendelse af de krævede data, som står i et rimeligt forhold til omfanget af de manglende data. Derfor bør der indføres bestemmelser, som giver Kommissionen mulighed for at suspendere dele af de månedlige eller mellemliggende betalinger, som der ikke er blevet indsendt relevante, statistiske oplysninger om til tiden. Der bør dog kun gøres brug af en sådan suspension, hvis forsinkelsen udgør en risiko for gennemførelsen af den årlige dechargeprocedure, i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet.

Or. en

 

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) Finansieringen af foranstaltninger og aktioner under den fælles landbrugspolitik vil delvis ske inden for rammerne af delt forvaltning. For at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af Unionens midler bør Kommissionen kontrollere den forvaltning af fondene, der foretages af de myndigheder i medlemsstaterne, som er ansvarlige for at foretage betalinger. Det bør fastslås, hvilken form for kontrol der skal foretages af Kommissionen, og under hvilke betingelser Kommissionen kan varetage sit ansvar for gennemførelsen af budgettet, ligesom det bør præciseres, hvilke samarbejdsforpligtelser medlemsstaterne har.

(30) Finansieringen af foranstaltninger og aktioner under den fælles landbrugspolitik vil delvis ske inden for rammerne af delt forvaltning. For at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af Unionens midler bør Kommissionen foretage den nødvendige kontrol af den forvaltning af fondene, der foretages af de myndigheder i medlemsstaterne, som er ansvarlige for at foretage betalinger. Det er formålstjenligt at fastslå, hvilke generelle regler og principper Kommissionen skal følge, når den gennemfører kontroller, hvilken form disse kontrolundersøgelser skal have, og under hvilke betingelser Kommissionen kan varetage sit ansvar for gennemførelsen af budgettet, ligesom det bør præciseres, hvilke samarbejdsforpligtelser medlemsstaterne har

Or. en

 

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31) For at Kommissionen kan opfylde sin forpligtelse til at sikre, at der i medlemsstaterne findes systemer til forvaltning af og tilsyn med Unionens udgifter, og at disse fungerer korrekt, og uden at dette berører den kontrol, der gennemføres af medlemsstaterne, bør Kommissionen kunne bemyndige personer til at foretage kontrol, og de bør have mulighed for at anmode medlemsstaterne om bistand hertil.

(31) For at Kommissionen kan opfylde sin forpligtelse til at sikre, at der i medlemsstaterne findes systemer til forvaltning af og tilsyn med Unionens udgifter, og at disse fungerer korrekt, bør Kommissionen kunne bemyndige personer til at foretage kontrol, og de bør have mulighed for at anmode medlemsstaterne om bistand hertil. Der bør i denne forbindelse tages hensyn til proportionalitetsprincippet, den grad af tillid, der næres til pålideligheden af de nationale kontrol- og forvaltningssystemer, og den generelle effektivitet af den nationale kontrol i de kontrolundersøgelser, som Kommissionen har foretaget.

Or. en

 

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 36

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36) Medlemsstaternes inddrivelsesprocedurer kan bevirke, at inddrivelsen forsinkes i et antal år uden nogen garanti for et vellykket resultat. Udgifterne i forbindelse med disse procedurer kan også stå i et urimeligt forhold til de foretagne eller mulige inddrivelser. Medlemsstaterne bør derfor i visse tilfælde kunne indstille inddrivelsesprocedurerne.

(36) Medlemsstaternes inddrivelsesprocedurer kan bevirke, at inddrivelsen forsinkes i et antal år uden nogen garanti for et vellykket resultat. Udgifterne i forbindelse med disse procedurer kan også stå i et urimeligt forhold til de foretagne eller mulige inddrivelser. Tærsklen for inddrivelse af uberettiget udbetalte beløb, herunder renter, er sat meget lavt, og inddrivelse bør kun foretages, når den er omkostningseffektiv. Medlemsstaterne bør derfor i visse tilfælde kunne indstille inddrivelsesprocedurerne.

Or. en

 

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 37

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37) For at beskytte Unionens finansielle interesser bør medlemsstaterne vedtage foranstaltninger, der kan sikre, at transaktioner, der finansieres gennem EGFL og ELFUL, rent faktisk har fundet sted og er gennemført korrekt. Medlemsstaterne bør også forebygge, afsløre og effektivt behandle enhver uregelmæssighed eller manglende overholdelse af forpligtelser fra modtagernes side. I den forbindelse bør Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser finde anvendelse.

(37) For at beskytte Unionens finansielle interesser bør medlemsstaterne vedtage passende foranstaltninger, der kan sikre, at transaktioner, der finansieres gennem EGFL og ELFUL, rent faktisk har fundet sted og er gennemført korrekt. Medlemsstaterne bør også forebygge, afsløre og effektivt behandle enhver uregelmæssighed eller manglende overholdelse af forpligtelser fra modtagernes side. I den forbindelse bør Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser finde anvendelse. For at sikre, at Unionens politiske prioriteter og målsætninger stemmer overens, bør risici for skade på miljøet og den offentlige sundhed betragtes som nogle af de forhold, der kan true Den Europæiske Unions almindelige budget, eftersom omkostningerne forbundet med disse områder er eksternaliseret til andre områder for offentlige udgifter, herunder Unionens udgifter. Det bør sikre effektivitet i de offentlige udgifter, når ekstraomkostninger minimeres på andre områder.

Or. en

 

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 37 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37a) Ud over forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 bør mere detaljerede bestemmelser fastsættes i denne forordning, som vedrører uregelmæssigheder inden for den fælles landbrugspolitik. En modtager, som modtager støtte uden at opfylde kriterierne for støtteberettigelse eller forpligtelserne for tildeling af denne støtte, bør anses for uberettiget at have opnået en fordel. Disse fordele tilbagekaldes i henhold til artikel 4 i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95. For at afholde modtagerne fra at tilsidesætte overholdelse bør administrative sanktioner i henhold til artikel 5 i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 finde anvendelse i form af en reduktion eller udelukkelse fra støtte, navnlig i situationer med forsætlige eller uagtsomme uregelmæssigheder. Disse administrative sanktioner kan have følger for støtte, for hvilken betingelserne for støtteberettigelse eller forpligtelserne er blevet opfyldt. Det er imidlertid vigtigt i forbindelse med afsnit III, kapitel 2 i forordning (EU) nr. xxx/xxx (direkte betalinger), at summen af alle tilbagetrækninger og nedsættelser af støtte ikke overstiger den betaling, der er omtalt i dette kapitel.

Or. en

 

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 38

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38) Bestemmelser vedrørende generelle principper for kontrol, tilbagetrækning, nedsættelse eller udelukkelse fra betalinger og vedrørende pålæggelse af sanktioner findes i forskellige sektorforskrifter for landbruget. Disse regler bør samles i en og samme lovramme på et horisontalt plan. De bør dække medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til administrativ kontrol og kontrol på stedet, regler om inddrivelse, nedsættelse og udelukkelse fra støtte. Der bør også fastlægges regler om kontrol af forpligtelser, som ikke nødvendigvis har at gøre med betaling af en støtte.

(38) Bestemmelser vedrørende generelle principper for kontrol, tilbagetrækning, nedsættelse eller udelukkelse fra betalinger og vedrørende pålægning af forholdsmæssigt afpassede administrative sanktioner findes i forskellige sektorforskrifter for landbruget. Disse regler bør samles i en og samme lovramme på et horisontalt plan. De bør dække medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til administrativ kontrol og kontrol på stedet, herunder de gældende almene principper og kriterier, regler om inddrivelse, nedsættelse og udelukkelse fra støtte. Der bør også fastlægges regler om kontrol af forpligtelser, som ikke nødvendigvis har at gøre med betaling af en støtte. Det er nødvendigt at skabe et stærkt incitament for medlemsstaterne til at begrænse antallet af kontroller på stedet, når fejlsatserne ligger på et acceptabelt niveau, samt for fleksibilitet på grundlag af sædvanlig praksis i den pågældende medlemsstat eller region, idet der gives mulighed for undtagelser begrundet i landbrugsmæssige eller økologiske hensyn.

Or. en

 

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 38 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a) Et retfærdigt system med sanktioner for landbrugere, der begår uregelmæssigheder, bør udelukke dobbelte sanktioner og samtidig anvendelse af administrative sanktioner i henhold til denne forordning eller strafferetlige sanktioner i henhold til straffeloven, undtagen i tilfælde af svindel.

Or. en

 

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 38 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38b) Administrative sanktioner, herunder pligt til tilbagebetaling af enhver form for betaling, som landbrugeren har modtaget, bør ikke være baseret på omstændigheder, der objektivt ligger uden for landbrugerens kontrol, og især ikke på uforudseelige begivenheder.

Or. en

 

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 41

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41) De vigtigste elementer i det integrerede system og især bestemmelserne om en elektronisk database, et system til identifikation af landbrugsparceller, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger fra landbrugerne og et system til identifikation og registrering af betalingsrettigheder, bør bevares.

(41) De vigtigste elementer i det integrerede system og især bestemmelserne om en elektronisk database, et system til identifikation af landbrugsparceller, støtteansøgninger eller betalingsanmodninger fra landbrugerne og et system til identifikation og registrering af betalingsrettigheder, bør bevares. Medlemsstaterne bør anvende teknologi i hensigtsmæssigt omfang, når de etablerer disse systemer, med henblik på at lette den administrative byrde og sikre en effektiv kontrol.

Or. en

 

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 44

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44) Ifølge forordning (EF) nr. 485/2008 skal medlemsstaterne træffe de fornødne forholdsregler for at sikre en effektiv beskyttelse af Unionens finansielle interesser med henblik på blandt andet at sikre sig, at de foranstaltninger, der finansieres af EGFL, virkelig er blevet gennemført, og at de er blevet gennemført korrekt. Af hensyn til klarhed og rationalisering bør de relevante bestemmelser integreres i en og samme retsakt. Forordning (EF) nr. 485/2008 bør derfor ophæves.

(44) Ifølge forordning (EF) nr. 485/2008 skal medlemsstaterne træffe de fornødne forholdsregler for at sikre en effektiv beskyttelse af Unionens finansielle interesser med henblik på blandt andet at sikre sig, at de foranstaltninger, der finansieres af EGFL, virkelig er blevet gennemført, og at de er blevet gennemført korrekt. Af hensyn til enkelhed, klarhed og rationalisering bør de relevante bestemmelser integreres i en og samme retsakt. Forordning (EF) nr. 485/2008 bør derfor ophæves.

Or. en

 

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 50

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(50) Ved Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/200125, som blev erstattet af forordning (EF) nr. 73/2009, indførtes princippet om, at fuldstændig udbetaling til modtagere af visse former for støtte under den fælles landbrugspolitik bør kædes sammen med overholdelse af regler vedrørende arealforvaltning, landbrugsproduktion og landbrugsaktiviteter. Dette princip blev senere afspejlet i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen). Under denne såkaldte "krydsoverensstemmelsesordning" skal medlemsstaterne pålægge sanktioner i form af nedsættelse af eller udelukkelse fra støtte, der er modtaget under den fælles landbrugspolitik, helt eller delvis.

(50) Ved Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om ændring af forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF) nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, (EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/200125, som blev erstattet af forordning (EF) nr. 73/2009, indførtes princippet om, at fuldstændig udbetaling til modtagere af visse former for støtte under den fælles landbrugspolitik bør kædes sammen med overholdelse af regler vedrørende arealforvaltning, landbrugsproduktion og landbrugsaktiviteter. Dette princip blev senere afspejlet i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen). Under denne såkaldte "krydsoverensstemmelsesordning" skal medlemsstaterne pålægge administrative sanktioner i form af nedsættelse af eller udelukkelse fra støtte, der er modtaget under den fælles landbrugspolitik, helt eller delvis, i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og under iagttagelse af de generelle kriterier for gradueringen af disse sanktioner som fastlagt i denne forordning.

Or. en

 

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 53

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53) De lovbestemte forvaltningskrav skal gennemføres fuldt ud af medlemsstaterne for at kunne bruges på bedriftsniveau og for at sikre den nødvendige ligebehandling blandt landbrugere.

(53) De lovbestemte forvaltningskrav skal gennemføres fuldt ud af medlemsstaterne for at kunne bruges på bedriftsniveau og for at sikre den nødvendige ligebehandling blandt landbrugere. Kommissionen bør udstede retningslinjer for fortolkning af reglerne om identifikation og registrering af dyr med henblik på krydsoverensstemmelse, som i givet fald bør være fleksible på bedriftsplan for at finde den nødvendige balance mellem sikring af lovgivningens ånd og anvendelse af passende administrative sanktioner, der kun anvendes i tilfælde af manglende overholdelse, som direkte og entydigt kan tilskrives modtagerne, navnlig i forbindelse med gennemgående mangler i den anvendte teknologi.

Or. en

 

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 54

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(54) Med hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger vil bestemmelserne først blive operationelle under krydsoverensstemmelse, når alle medlemsstater har gennemført dem fuldt ud, navnlig med klare forpligtelser for landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene på landbrugsplan senest finde anvendelse den 1. januar 2013.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 55

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55) Med hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider vil bestemmelserne først blive operationelle under krydsoverensstemmelse, når alle medlemsstater har gennemført dem fuldt ud, navnlig med klare forpligtelser for landbrugere. Ifølge direktivet vil kravene på landbrugsplan blive anvendt efterhånden efter en tidsplan og især vil de generelle principper om integreret bekæmpelse af skadegørere senest finde anvendelse den 1. januar 2014.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 56

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(56) Ifølge artikel 22 i direktiv 2000/60/EF ophæves Rådets direktiv 80/68/EØF af 17. december 1979 om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige stoffer den 23. december 2013. For at bibeholde reglerne under krydsoverensstemmelse vedrørende beskyttelse af grundvand er det hensigtsmæssigt i afventning af inddragelsen af direktiv 2000/60/EF i krydsoverensstemmelse at justere anvendelsesområdet for krydsoverensstemmelse og at definere en standard for god landbrugs- og miljømæssig stand, som omfatter kravene i artikel 4 og 5 i direktiv 80/68/EØF.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 57

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen indebærer visse administrative bånd for både modtagere og nationale myndigheder, eftersom der må sikres journalføring, foretages kontrol og om nødvendigt pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, være effektive og have afskrækkende virkning. Sådanne sanktioner bør ikke påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i andre bestemmelser i Unionens lovgivning eller national lovgivning. For at skabe sammenhæng er det hensigtsmæssigt at samle de relevante EU-bestemmelser i en enkelt retsakt. For landbrugere, der deltager i ordningen for mindre landbrugere, som er omhandlet i kapitel afsnit V i forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP], kan de bestræbelser, der skal gøres inden for krydsoverensstemmelsesordningen, anses for at overstige fordelene ved at beholde disse landbrugere under sidstnævnte ordning. Af hensyn til forenkling bør disse landbrugere derfor fritages for krydsoverensstemmelse og navnlig for dets kontrolsystem og for risikoen for krydsoverensstemmelsessanktioner. Denne fritagelse bør dog ikke få nogen indflydelse på forpligtelsen til at overholde gældende bestemmelser i sektorlovgivningen og på muligheden for at blive kontrolleret og pålagt sanktioner i medfør af denne lovgivning.

(57) Krydsoverensstemmelsesordningen indebærer visse administrative bånd for både modtagere og nationale myndigheder, eftersom der må sikres journalføring, foretages kontrol og om nødvendigt pålægges sanktioner. Disse sanktioner bør stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen, være effektive og have afskrækkende virkning. Sådanne sanktioner bør ikke påvirke andre sanktioner, der er fastlagt i andre bestemmelser i Unionens lovgivning eller national lovgivning. For at skabe sammenhæng er det hensigtsmæssigt at samle de relevante EU-bestemmelser i en enkelt retsakt. For landbrugere, der deltager i ordningen for mindre landbrugere, som er omhandlet i kapitel afsnit V i forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP], kan de bestræbelser, der skal gøres inden for krydsoverensstemmelsesordningen, anses for at overstige fordelene ved at beholde disse landbrugere under sidstnævnte ordning. Af hensyn til forenkling bør disse landbrugere derfor fritages for krydsoverensstemmelse og navnlig for dets kontrolsystem og for risikoen for krydsoverensstemmelsessanktioner. Denne fritagelse bør dog ikke få nogen indflydelse på forpligtelsen til at overholde gældende bestemmelser i sektorlovgivningen og på muligheden for at blive kontrolleret og pålagt sanktioner i medfør af denne lovgivning. Mindre, utilsigtede overtrædelser i forbindelse med krydsoverensstemmelseskontrol bør ikke medføre en sanktion. I stedet for bør der udstedes en advarsel, og overholdelsen bør herefter kontrolleres ved en fremtidig kontrol.

Or. en

 

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 60

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(60) En effektiv gennemførelse af krydsoverensstemmelse kræver verifikation hos modtagerne af, at forpligtelserne bliver overholdt. Beslutter en medlemsstat at gøre brug af muligheden for ikke at foretage en nedsættelse eller udelukkelse, hvis det pågældende beløb er mindre end 100 EUR, bør den kompetente kontrolmyndighed for et udsnit af modtagere i det efterfølgende år verificere, at den konstaterede manglende overholdelse er blevet afhjulpet.

(60) En effektiv gennemførelse af krydsoverensstemmelse kræver verifikation hos modtagerne af, at forpligtelserne bliver overholdt. Beslutter en medlemsstat at gøre brug af muligheden for ikke at foretage en nedsættelse eller udelukkelse, hvis det pågældende beløb er mindre end 100 EUR, bør den kompetente kontrolmyndighed for et udsnit af modtagere i det efterfølgende år verificere, at den konstaterede manglende overholdelse er blevet afhjulpet. Medlemsstaterne kan også oprette et varslingssystem for førstegangstilfælde af manglende overholdelse, der ikke er alvorlige, for at opnå en bedre accept af krydsoverensstemmelsesordningen i landbosamfundene og for bedre at inddrage landmændene i gennemførelsen af kravene. Dette system bør omfatte advarselsskrivelser med krav om, at modtageren træffer afhjælpende foranstaltninger, som året efter følges op ved, at medlemsstaten verificerer overholdelsen.

Or. en

 

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Betragtning 68

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(68) Hver enkelt foranstaltning under den fælles landbrugspolitik, bør gøres til genstand for overvågning og evaluering for at forbedre dens kvalitet og påvise dens resultater. I den forbindelse bør der opstilles en liste over indikatorer, og indvirkningen af den fælles landbrugspolitik bør vurderes af Kommissionen i forhold til politikmål. Kommissionen bør opstille en ramme for en fælles overvågning og evaluering, der blandt andet kan sikre, at relevante oplysninger, herunder oplysninger fra medlemsstaterne, er tilgængelige i rette tid. Når den gør det, bør den tage hensyn til databehovene og synergierne mellem potentielle datakilder. Af meddelelsen fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et budget for Europa 2020 - Del II fremgik det desuden, at klimarelaterede udgifter i Unionens almindelige budget burde forøges med mindst 20 % med bidrag fra forskellige politikker. Kommissionen bør derfor være i stand til at vurdere indvirkningen af Unionens støtte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik på klimamål.

(68) Hver enkelt foranstaltning under den fælles landbrugspolitik, bør gøres til genstand for overvågning og evaluering for at forbedre dens kvalitet og påvise dens resultater. I den forbindelse bør der opstilles en liste over indikatorer, og indvirkningen af den fælles landbrugspolitik bør vurderes af Kommissionen i forhold til politikmål. Kommissionen bør opstille en ramme for en fælles overvågning og evaluering, der blandt andet kan sikre, at relevante oplysninger, herunder oplysninger fra medlemsstaterne, er tilgængelige i rette tid. Når den gør det, bør den tage hensyn til databehovene og synergierne mellem potentielle datakilder, idet den så vidt muligt anvender allerede eksisterende datakilder. Desuden bør overvågnings- og evalueringsforanstaltningerne tage hensyn til og på korrekt vis afspejle strukturen i den fælles landbrugspolitik, eftersom overvågnings- og evalueringsforanstaltningerne i 2. søjle ikke kan overføres til 1. søjle, navnlig fordi der ved 1. søjle på grund af de relativt ens udformede foranstaltninger kan opnås synergieffekter. Dem skal der tages behørigt højde for. Af meddelelsen fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et budget for Europa 2020 - Del II fremgik det desuden, at klimarelaterede udgifter i Unionens almindelige budget burde forøges med mindst 20 % med bidrag fra forskellige politikker. Kommissionen bør derfor være i stand til at vurdere indvirkningen af Unionens støtte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik på klimamål.

Or. en

 

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Betragtning 70c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70c) Domstolen bestrider ikke i sin dom det legitime i målet om at styrke den offentlige kontrol med, hvordan penge fra EGFL og ELFUL bruges. Dette mål bør analyseres i lyset af den nye finansielle forvaltnings- og kontrolramme, der skal anvendes fra 1. januar 2014. Inden for rammerne heraf kan de nationale administrationers kontroller ikke blive udtømmende, og det er især for næsten alle ordningers vedkommende kun en begrænset del af befolkningen, der kan kontrolleres på stedet. En større minimumskontrolprocent end de niveauer, der anvendes for øjeblikket, ville i den nuværende kontekstforbindelse betyde ekstra finansielle og administrative byrder for de nationale administrationer og ville ikke være omkostningseffektiv. Desuden er det fastsat i det nye system, at medlemsstaterne under visse betingelser kan mindske antallet af kontroller på stedet. Herover står, at offentliggørelsen af navne på modtagere af landbrugsmidler styrker den offentlige kontrol med brugen af disse midler og derfor er et nyttigt supplement til den eksisterende forvaltnings- og kontrolramme, som er nødvendigt for at sikre en passende beskyttelse af Unionens finansielle interesser. De nationale myndigheder bør, når de anvender de nye regler, der skal forenkle den administrative procedure for gennemførelse af EU-midler og mindske de administrative omkostninger, kunne have tillid til den offentlige kontrol, navnlig da den virker forebyggende og afskrækkende over for svig og anden misbrug af offentlige midler ved at få de enkelte modtagere til at afholde sig fra lovstridig adfærd.

(70c) Domstolen bestrider ikke i sin dom det legitime i målet om at styrke den offentlige kontrol med, hvordan penge fra EGFL og ELFUL bruges.

Or. en

 

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Betragtning 70d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70d) Målet for den offentlige kontrol med brugen af penge fra EGFL og ELFUL med offentliggørelsen af modtagere kan kun nås, når det sikres, at visse oplysninger kommer til offentlighedens kendskab. Disse oplysninger bør omfatte data om modtagerens identitet, det tildelte beløb og de fonde, som beløbet er udbetalt fra, formålet med og arten af den pågældende foranstaltning. Offentliggørelsen af disse oplysninger bør foregå på en sådan måde, at det griber mindst muligt ind i modtagernes ret til respekt for privatliv generelt og til beskyttelse af deres personoplysninger specielt, hvilket er rettigheder, som fremgår af artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(70d) Målet for den offentlige kontrol med brugen af penge fra EGFL og ELFUL med offentliggørelsen af modtagere kan kun nås, når det sikres, at visse oplysninger bliver bragt til offentlighedens kendskab. Disse oplysninger bør omfatte data om det tildelte beløb under hver fond, som beløbet er udbetalt fra, formålet med og arten af den pågældende foranstaltning. For at give et præcist billede af den territoriale fordeling af den fælles landbrugspolitiks støtte bør der også forelægges oplysninger om placeringen af de bedrifter, som disse foranstaltninger vedrører. Modtagernes ret til respekt for privatliv generelt og til beskyttelse af deres personoplysninger specielt, hvilket er rettigheder, som fremgår af artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, bør sikres.

Or. en

 

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Betragtning 70f

 

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70f) For at opnå en balance mellem dels det tilstræbte mål med den offentlige kontrol med brugen af penge fra EGFL og ELFUL og dels modtagernes ret til respekt for privatliv generelt og til beskyttelse af deres personoplysninger bør der tages hensyn til omfanget af støtten. Af den indgående analyse og høringen af interessenterne fremgik det, at for at en sådan offentliggørelse kunne opnå større virkning og for at begrænse indgriben i modtagernes rettigheder, burde der fastlægges en tærskelværdi for det modtagne støttebeløb, under hvilken navnet på modtageren ikke skulle offentliggøres.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Betragtning 70g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70g) Tærskelværdien bør afspejle og være baseret på niveauet i de støtteordninger, der findes inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik. Da strukturerne i medlemsstaternes landbrugsvirksomheder varierer betydeligt og kan afvige markant fra den gennemsnitlige gårdstruktur i Unionen bør det være tilladt at anvende forskellige minimumstærskelværdier, som afspejler den særlige situation i medlemsstaterne. I forordning xxx/xxx [DP] er der fastsat en enkelt, specifik ordning for små landbrug. I artikel 49 i samme forordning er der fastlagt kriterier for beregning af støttebeløbet. For at sikre konsistens bør disse kriterier også anvendes til at fastsætte specifikke tærskelværdier for hver medlemsstat for offentliggørelsen af navnet på en modtager. Under denne specifikke tærskelværdi bør offentliggørelsen med undtagelse af navnet indeholde alle de oplysninger, der er relevante for, at skatteyderne kan få et nøjagtigt billede af den fælles landbrugspolitik.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Betragtning 70h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(70h) Ved at gøre disse oplysninger tilgængelige for offentligheden skabes der desuden mere åbenhed omkring brugen af EU-midler i den fælles landbrugspolitik, og det kan bidrage til at gøre denne politik mere synlig og skabe større forståelse herfor. Hermed får borgerne bedre mulighed for at deltage i beslutningsprocessen, og forvaltningen opnår en større legitimitet og bliver mere effektiv og ansvarlig over for borgerne. Desuden vil lokalbefolkningen også kunne se konkrete eksempler på "offentlige goder", som kommer fra landbrug, og det vil kunne gøre statsstøtte til landbrugssektoren mere legitim. Endvidere vil landmændene få et større personligt ansvar for brugen af modtagne offentlige midler.

(70h) Ved at gøre disse oplysninger tilgængelige for offentligheden skabes der desuden mere åbenhed omkring brugen af EU-midler i den fælles landbrugspolitik, og det kan bidrage til at gøre denne politik mere synlig og skabe større forståelse herfor. For at opnå dette også inden for andre af Unionens politikområder bør sammenlignelige regler også finde anvendelse på modtagere af midler fra Unionens andre fonde (EFRU, ESF og EFF). Hermed får borgerne bedre mulighed for at deltage i beslutningsprocessen, og forvaltningen opnår en større legitimitet og bliver mere effektiv og ansvarlig over for borgerne. Desuden vil lokalbefolkningen også kunne se konkrete eksempler på "offentlige goder", som kommer fra landbrug, og det vil kunne gøre statsstøtte til landbrugssektoren mere legitim. Endvidere vil landmændene få et større personligt ansvar for brugen af modtagne offentlige midler.

Or. en

 

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De definitioner på "landbruger", "landbrugsaktivitet", "landbrugsareal" og "bedrift", der er fastlagt i artikel 4 i forordning (EU) xxx/xxx[DP], finder anvendelse i nærværende forordning, medmindre andet er bestemt i nærværende forordning.

1. De definitioner på "landbruger", "landbrugsaktivitet" og "landbrugsareal" der er fastlagt i artikel 4 i forordning (EU) xxx/xxx[DP], finder anvendelse i nærværende forordning.

Or. en

 

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Undtagen med hensyn til afsnit VI finder definitionen af "bedrift", som er fastlagt i artikel 4 i forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP], anvendelse i nærværende forordning.

Or. en

 

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I denne forordning forstås ved "sektorlandbrugslovgivning": enhver gældende retsakt, der er vedtaget som led i den fælles landbrugspolitik på grundlag af artikel 43 i TEUF, samt i påkommende tilfælde enhver delegeret retsakt eller gennemførelsesretsakt, der er vedtaget på grundlag af disse retsakter.

Or. en

 

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ea) en plantesygdom, der rammer dele af eller alle modtagerens afgrøder

Or. en

 

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) ekspropriation af en væsentlig del af bedriften, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på dagen for indgivelse af ansøgningen.

f) ekspropriation af hele eller en del af bedriften, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på dagen for indgivelse af ansøgningen, eller ejerens generhvervelse af jorden.

Or. en

 

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Betalingsorganer er særlige tjenester eller organer i medlemsstaterne, som er ansvarlige for forvaltning og kontrol af udgifter, som er omhandlet i artikel 4, stk. 1, og artikel 5.

1. Betalingsorganer er tjenester eller organer i medlemsstaterne, som er ansvarlige for forvaltning og kontrol af samtlige udgifter, som er omhandlet i både artikel 4, stk. 1, og artikel 5.

Or. en

 

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen foretager en risikobaseret evaluering af dokumentationen fra medlemsstaterne i henhold til artikel 102 og vurderer systemernes funktionsmåde for at konstatere, at forvaltnings- og kontrolorganerne opfylder kravene til national godkendelse.

Or. en

 

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) en forvaltningserklæring om regnskabernes fuldstændighed, nøjagtighed og pålidelighed, de interne kontrolsystemers korrekte funktionsmåde samt de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed og overholdelsen af princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning

b) en forvaltningserklæring om regnskabernes fuldstændighed, nøjagtighed og pålidelighed og de interne kontrolsystemers korrekte funktionsmåde, der er baseret på målelige resultatkriterier, samt de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed

Or. en

 

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) en oversigt over resultatet af de foreliggende revisioner og udførte kontroller, herunder en analyse af systematiske eller tilbagevendende svagheder samt de korrigerende foranstaltninger, der er truffet eller planlagt

c) en oversigt over:

 

i) resultatet af de foreliggende revisioner og udførte kontroller, herunder en analyse af systematiske og tilbagevendende svagheder samt de korrigerende foranstaltninger, der er truffet eller planlagt

 

ii) kontrolstatistikkerne indsendt i overensstemmelse med artikel 102, stk. 1, litra c) og v)

 

iii) andre kontrolundersøgelser, der anses for at være relevante

Or. en

 

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis der godkendes mere end ét betalingsorgan, udpeger medlemsstaten et organ, i det følgende benævnt "koordineringsorganet", som det pålægger følgende opgaver:

Hvis der som følge af en medlemsstats forfatningsmæssige forhold godkendes mere end ét betalingsorgan, udvælger medlemsstaten et organ, i det følgende benævnt "koordineringsorganet", som det pålægger følgende opgaver:

Or. en

 

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Opfylder et godkendt betalingsorgan ikke eller ikke længere en eller flere af de godkendelseskriterier, der henvises til i stk. 2, tilbagekalder medlemsstaten sin godkendelse, medmindre betalingsorganet foretager de fornødne tilpasninger inden for en frist, der fastsættes under hensyntagen til problemets alvor.

5. Opfylder et godkendt betalingsorgan ikke eller ikke længere et eller flere af de godkendelseskriterier, der er omhandlet i stk. 2, tilbagekalder medlemsstaten på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen godkendelsen, medmindre betalingsorganet foretager de fornødne tilpasninger inden for en frist, der fastsættes under hensyntagen til problemets alvor.

Or. en

 

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) regler om omfanget af betalingsorganernes forvaltningserklæringer og arbejdet i forbindelse med disse

Or. en

 

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) betalingsorganernes forpligtelser hvad angår offentlig intervention, samt for indholdet af deres forvaltnings- og kontrolansvar.

Or. en

 

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) betalingsorganernes forpligtelser hvad angår offentlig intervention, samt for indholdet af deres forvaltnings- og kontrolansvar.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Certificeringsorganet er et offentligt eller privat revisionsorgan, som er udpeget af medlemsstaten, og som giver en udtalelse om forvaltningserklæringen omfattende betalingsorganets årsregnskabers fuldstændighed, nøjagtighed og pålidelighed, det interne kontrolsystems korrekte funktionsmåde, de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed samt respekten for princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning.

1. Certificeringsorganet er et offentligt eller privat revisionsorgan. Er det et privat revisionsorgan, udvælges det af medlemsstaten ved offentligt udbud. Certificeringsorganet giver en udtalelse, der er udfærdiget i overensstemmelse med internationalt accepterede revisionsnormer, omfattende betalingsorganets årsregnskabers fuldstændighed, nøjagtighed og pålidelighed og de etablerede kontrolsystemers korrekte funktionsmåde samt de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed. Det skal bl.a. fremgå af denne udtalelse, hvorvidt undersøgelsen har givet anledning til tvivl om de påstande, der er fremsat i forvaltningserklæringen i artikel 7, stk. 3, litra b).

Det fungerer uafhængigt af både det pågældende betalingsorgan og den myndighed, som godkendte dette organ.

Det fungerer uafhængigt af både det pågældende betalingsorgan og den myndighed, som godkendte dette organ.

2. Kommissionen fastlægger ved gennemførelsesretsakter regler vedrørende certificeringsorganernes status, de specifikke opgaver, herunder kontrol, som de skal udføre, samt de certifikater og rapporter, der sammen med de ledsagende dokumenter skal udarbejdes af disse organer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3.

 

 

 

 

 

 

 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 vedrørende regler om certificeringsorganernes status og de specifikke opgaver, herunder kontrol, der skal struktureres på den mest effektive måde og så vidt muligt under anvendelse af integrerede stikprøver med henblik på at minimere de administrative byrder for landbrugere og medlemsstater.

 

 

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, hvori der fastlægges regler vedrørende de certifikater og rapporter, som certificeringsorganerne skal udarbejde, samt for de ledsagende dokumenter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3.

Or. en

 

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne opretter et system til rådgivning af modtagere om areal- og bedriftsforvaltning (i det følgende benævnt "bedriftsrådgivningssystem"), der iværksættes af en eller flere udpegede organer. De udpegede organer kan være offentlige eller private.

1. Medlemsstaterne opretter et system til rådgivning af modtagere om arealplanlægning, bedriftsforvaltning og bedriftsrisikoforvaltning ("bedriftsrådgivningssystem"), der iværksættes af et eller flere udvalgte organer. De udvalgte organer kan være offentlige og/eller private.

2. Bedriftsrådgivningssystemet dækker mindst:

2. Bedriftsrådgivningssystemet dækker mindst:

a) de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og normerne for god landbrugs- og miljømæssig stand som fastlagt i kapitel I i afsnit VI;

a) forpligtelser på bedriftsniveau, som er afledt af de lovgivningsbestemte forvaltningskrav og normerne for god landbrugs- og miljømæssig stand som fastlagt i kapitel I i afsnit VI

b) praksis i landbruget, som er velgørende for klima og miljø, som fastlagt i kapitel 2 i afsnit III i forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP], og opretholdelse af landbrugsarealet som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP]

b) praksis i landbruget, som er velgørende for klima og miljø, som fastlagt i kapitel 2 i afsnit III i forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP], og opretholdelse af landbrugsarealet som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra c), i forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP]

c) de krav eller tiltag, der vedrører afbødning af og tilpasning til klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse af vand, anmeldelse af dyre- og plantesygdomme samt innovation, mindst som fastlagt i bilag I til nærværende forordning

c) de krav eller tiltag, der vedrører afbødning af og tilpasning til klimaforandring, biodiversitet, beskyttelse af vand, anmeldelse af dyre- og plantesygdomme samt innovation, mindst som fastlagt i bilag I til nærværende forordning

 

ca) bæredygtig udvikling af bedrifters økonomiske aktiviteter i overensstemmelse med de foranstaltninger, som programmer for udvikling af landdistrikter indeholder, herunder modernisering af landbrug, forbedring af konkurrenceevne, sektorintegration, innovation og markedsorientering samt fremme og gennemførelse af principper vedrørende regnskabsføring, iværksættervirksomhed og bæredygtig forvaltning af økonomiske ressourcer

d) bæredygtig udvikling af den økonomiske aktivitet i små landbrug som fastlagt af medlemsstaterne og i det mindste i landbrug, der deltager i ordningen for mindre landbrugere, som er omhandlet i kapitel afsnit V i forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP].

d) miljøresultater og bæredygtig udvikling af bedrifternes økonomiske aktivitet som fastlagt af medlemsstaterne, med prioritering af dem, der deltager i ordningen for mindre landbrugere, som er omhandlet i afsnit V i forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP].

3. Bedriftsrådgivningssystemet kan også dække navnlig:

3. Bedriftsrådgivningssystemet kan også dække bl.a. følgende:

a) bæredygtig udvikling af andre bedrifters økonomiske aktivitet end dem, der henvises til i stk. 2, litra d)

 

 

aa) fremme af omstilling af bedrifter og diversificering af disses økonomiske aktivitet

 

ab) risikoforvaltning og indførelse af passende forebyggende foranstaltninger til håndtering af naturkatastrofer, katastrofale hændelser og dyre- og plantesygdomme

 

ac) rådgivning om integreret bekæmpelse af skadegørere og anvendelse af ikke-kemiske alternativer

b) de minimumskrav, der er fastlagt ved national lovgivning, som omhandlet i artikel 29, stk. 3, og artikel 30, stk. 2, i forordning (EU) nr. xxx/xxx [RD].

b) de krav, der er fastlagt ved national lovgivning, som omhandlet i artikel 29 og artikel 30, stk. 2, i forordning (EU) nr. xxx/xxx [RD].

Or. en

 

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sørger for, at rådgiverne inden for bedriftsrådgivningssystemet er passende kvalificerede og regelmæssigt modtager efteruddannelse.

1. Medlemsstaterne sørger for, at rådgiverne inden for bedriftsrådgivningssystemet er passende kvalificerede og regelmæssigt følger efteruddannelse.

Or. en

 

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Den kompetente nationale myndighed giver modtageren den relevante liste over udpegede organer i givet fald ved hjælp af elektroniske midler.

3. Den nationale myndighed giver den potentielle modtager den relevante liste over udvalgte organer, primært ved hjælp af elektroniske midler.

Or. en

 

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Modtagere kan, uanset om de modtager støtte under den fælles landbrugspolitik, herunder udvikling af landdistrikterne, eller ikke, benytte bedriftsrådgivningssystemet på frivilligt grundlag.

Modtagere kan, uanset om de modtager støtte under den fælles landbrugspolitik, herunder udvikling af landdistrikterne, eller ikke, benytte bedriftsrådgivningssystemet på frivilligt grundlag.

Medlemsstaterne kan dog efter objektive kriterier fastsætte, hvilke kategorier af modtagere der har prioriteret adgang til bedriftsrådgivningssystemet. Medlemsstaterne sørger dog for, at landbrugere, hvis adgang til andre rådgivningssystemer end bedriftsrådgivningssystemet er mest begrænset, bliver prioriteret.

Medlemsstaterne kan dog efter miljømæssige, økonomiske og sociale kriterier fastsætte, hvilke kategorier af modtagere der skal have prioriteret adgang til bedriftsrådgivningssystemet, hvilket bl.a. kan indbefatte:

 

a) de landbrugere, hvis adgang til andre rådgivningssystemer end bedriftsrådgivningssystemet er mest begrænset

 

b) landbrugere, som deltager i foranstaltningerne til sikring af kulstof-, næringsstof- og/eller energieffektivitet, jf. afsnit III, kapitel 2, i forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP]

 

c) netværk, der opererer med begrænsede ressourcer som defineret i artikel 53, 61 og 62 i forordning (EU) nr. xxx/xxx [RD].

Bedriftsrådgivningssystemet skal sikre, at modtagere har adgang til en rådgivning, som er nyttig for deres bedrifts specifikke situation.

Bedriftsrådgivningssystemet skal sikre, at modtagere har adgang til en rådgivning, som er nyttig for deres bedrifts specifikke situation.

Or. en

 

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage regler om ensartet gennemførelse af bedriftsrådgivningssystemet. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I tilfælde af at det i Unionens lovgivning er fastsat, at der skal fratrækkes beløb fra de i stk. 1 omhandlede beløb, fastsætter Kommissionen ved gennemførelsesretsakter, hvilken nettobalance der er til rådighed for EGFL-udgifterne på grundlag af de i den pågældende lovgivning omhandlede data.

2. I tilfælde af at det i Unionens lovgivning er fastsat, at der skal fratrækkes beløb fra de i stk. 1 omhandlede beløb, tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 111, der fastsætter, hvilken nettobalance der er til rådighed for EGFL-udgifterne på grundlag af de i den pågældende lovgivning omhandlede data.

Or. en

 

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formålet med de foranstaltninger, der finansieres i henhold til artikel 6, litra c), er at give Kommissionen midler til at forvalte Unionens landbrugsmarkeder i global sammenhæng, at sørge for agroøkonomisk overvågning af landbrugsjord og af afgrødernes tilstand, for at der kan opstilles prognoser, særlig over udbyttet og landbrugsproduktionen, at lette adgangen til sådanne prognoser i en international kontekst, f.eks. initiativer koordineret af FN-organisationer eller andre internationale organer, at bidrage til åbenhed på verdensmarkederne og at sikre teknologisk opfølgning af det agrometeorologiske system.

Formålet med de foranstaltninger, der finansieres i henhold til artikel 6, litra c), er at give Kommissionen midler til at forvalte Unionens landbrugsmarkeder i global sammenhæng, at sørge for agroøkonomisk og agroøkologisk overvågning af landbrugsjord og skovarealer og af landbrugets ressourcegrundlags og afgrødernes tilstand, for at der kan opstilles prognoser; for eksempel over udbyttet, ressourceeffektiviteten og landbrugsproduktionen på lang sigt, at lette adgangen til sådanne prognoser i en international kontekst, f.eks. initiativer koordineret af FN-organisationer eller andre internationale organer, at bidrage til åbenhed på verdensmarkederne og at sikre opfølgning af det agrometeorologiske system.

Or. en

 

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De foranstaltninger, der finansieres i medfør af artikel 6, litra c), vedrører indsamling eller køb af data, der er nødvendige for at gennemføre og overvåge den fælles landbrugspolitik, herunder satellitdata og meteorologiske data, oprettelse af en infrastruktur for rumlige data og et websted, gennemførelse af specifikke undersøgelser af klimatiske forhold og opdatering af agrometeorologiske og økonometriske modeller. Disse aktioner gennemføres om nødvendigt i samarbejde med nationale laboratorier og organer.

De foranstaltninger, der finansieres i medfør af artikel 6, litra c), vedrører indsamling eller køb af data, der er nødvendige for at gennemføre og overvåge den fælles landbrugspolitik, herunder satellitdata og meteorologiske data, oprettelse af en infrastruktur for rumlige data og et websted, gennemførelse af specifikke undersøgelser af klimatiske forhold, overvågning af jordens sundhedstilstand og funktionalitet og opdatering af agrometeorologiske og økonometriske modeller. Disse aktioner gennemføres om nødvendigt i samarbejde med nationale laboratorier og organer.

Or. en

 

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Efter et forslag fra Kommissionen, som forelægges senest den 31. marts i det kalenderår, for hvilket de tilpasninger, der er nævnt i stk. 1, finder anvendelse, fastsætter Rådet disse tilpasninger senest den 30. juni i samme kalenderår.

2. Efter et forslag fra Kommissionen, som forelægges senest den 31. marts i det kalenderår, for hvilket de tilpasninger, der er nævnt i stk. 1, finder anvendelse, fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet disse tilpasninger senest den 30. juni i samme kalenderår.

Or. en

 

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis tilpasningssatsen ikke er blevet fastsat senest den 30. juni i et år, fastsætter Kommissionen den ved en gennemførelsesretsakt og underretter øjeblikkeligt Rådet. En sådan gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 112, stk. 2.

3. Hvis tilpasningssatsen ikke er blevet fastsat senest den 30. juni i et år, fastsætter Kommissionen den ved en gennemførelsesretsakt og underretter øjeblikkeligt Europa-Parlamentet og Rådet. En sådan gennemførelsesretsakt vedtages efter rådgivningsproceduren i artikel 112, stk. 2.

Or. en

 

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Senest den 1. december kan Rådet efter forslag fra Kommissionen på grundlag af nye elementer, den er kommet i besiddelse af, tilpasse tilpasningssatsen for direkte betalinger i overensstemmelse med stk. 2 eller 3.

4. Senest den 1. december kan Kommissionen, hvis der fremkommer nye væsentlige elementer, efter at afgørelsen i stk. 2 og 3 er taget på grundlag af disse oplysninger, uden at anvende en af de procedurer, der omhandles i artikel 112, stk. 2 og stk. 3, vedtage gennemførelsesretsakter, der tilpasser tilpasningssatsen for direkte betalinger i overensstemmelse med stk. 2 eller 3.

Or. en

 

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Inden denne artikel anvendes, skal der først tages hensyn til det beløb, som budgetmyndigheden har tilladt til reserven til kriser i landbrugssektoren, som der henvises til i punkt 14 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning.

6. Inden forslaget, der er omhandlet i stk. 2, forelægges, afgør Kommissionen, hvorvidt betingelserne for anvendelsen af reserven til kriser i landbrugssektoren, som der henvises til i punkt 14 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning, er opfyldt, og forelægger i givet fald Kommissionen et forslag herom.

Or. en

 

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis det ved opstillingen af budgetforslaget for regnskabsår N viser sig, at der er risiko for, at det i artikel 16, omhandlede beløb for regnskabsår N bliver overskredet, foreslår Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet de nødvendige foranstaltninger til at sikre overholdelsen af dette beløb.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

 

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Kommissionen skal på et hvilket som helst tidspunkt, hvis den mener, at der er en risiko for, at det i artikel 16 omhandlede beløb bliver overskredet, og at den ikke inden for rammerne af sine beføjelser vil kunne træffe tilstrækkelige foranstaltninger til at afbøde situationen, foreslå andre foranstaltninger til at sikre, at beløbet overholdes. Disse foranstaltninger vedtages af Rådet på grundlag af traktatens artikel 43, stk. 3, eller af Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af traktatens artikel 43, stk. 2.

3. Kommissionen skal på et hvilket som helst tidspunkt, hvis den mener, at der er en risiko for, at det i artikel 16 omhandlede beløb bliver overskredet, og at den ikke inden for rammerne af sine beføjelser vil kunne træffe tilstrækkelige foranstaltninger til at afbøde situationen, foreslå andre foranstaltninger til at sikre, at beløbet overholdes. Disse foranstaltninger vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af traktatens artikel 43, stk. 2.

Or. en

 

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 29

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uden at dette berører retten til støtte i henhold til artikel 30, stk. 2, i forordning (EU) nr. RD/xxx, må udgifter, der finansieres under ELFUL, ikke dækkes af anden finansiering under EU-budgettet.

Uden at dette berører retten til støtte i henhold til artikel 29 og 30, i forordning (EU) nr. RD/xxx, må udgifter, der finansieres under ELFUL, ikke dækkes af anden finansiering under EU-budgettet.

Or. en

 

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Efter Kommissionens afgørelse om godkendelse af programmet udbetaler Kommissionen en foreløbig forfinansiering for hele programperioden. Denne foreløbige forfinansiering udgør 4 % af ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan splittes op i maksimalt tre trancher afhængigt af disponible budgetmidler. Den første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's deltagelse i det pågældende program.

1. Efter Kommissionens afgørelse om godkendelse af programmet for udvikling af landdistrikterne udbetaler Kommissionen en foreløbig forfinansiering for hele programperioden til medlemsstaten. Denne foreløbige forfinansiering udgør 7 % af ELFUL's deltagelse i programmet. Den kan splittes op i maksimalt tre trancher afhængigt af disponible budgetmidler. Den første tranche skal udgøre 2 % af ELFUL's deltagelse i det pågældende program.

Or. en

 

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De mellemliggende betalinger foretages for hvert enkelt program for udvikling af landdistrikterne. De beregnes ved anvendelse af samfinansieringssatsen for hver enkelt foranstaltning på den opståede offentlige udgift til den pågældende foranstaltning.

1. De mellemliggende betalinger foretages for hvert enkelt program for udvikling af landdistrikterne. De beregnes ved anvendelse af samfinansieringssatsen for hver enkelt foranstaltning på den opståede offentlige udgift til den pågældende foranstaltning eller på de samlede støtteberettigede offentlige og private udgifter.

Or. en

 

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 3 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) fremsendelse til Kommissionen af en udgiftsanmeldelse, der er underskrevet af det godkendte betalingsorgan i overensstemmelse med artikel 102, stk. 1, litra c)

a) fremsendelse til Kommissionen af en månedlig udgiftsanmeldelse, der er underskrevet af det godkendte betalingsorgan i overensstemmelse med artikel 102, stk. 1, litra c)

Or. en

 

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den del af budgetforpligtelsen vedrørende et program for udvikling af landdistrikterne, som ikke er udnyttet til betaling af forfinansieringen eller til mellemliggende betalinger, eller for hvilken Kommissionen ikke senest den 31. december i det andet år efter det år, hvor budgetforpligtelsen er indgået, har fået forelagt nogen udgiftsanmeldelse vedrørende de afholdte udgifter, der opfylder de i artikel 35, stk. 3, omhandlede krav, frigør Kommissionen automatisk.

1. Den del af budgetforpligtelsen vedrørende en medlemsstat, som ikke er udnyttet til betaling af forfinansieringen eller til mellemliggende betalinger, eller for hvilken Kommissionen ikke senest den 31. december i det andet år efter det år, hvor budgetforpligtelsen er indgået, har fået forelagt nogen udgiftsanmeldelse vedrørende de afholdte udgifter, der opfylder de i artikel 35, stk. 3, omhandlede krav, frigør Kommissionen automatisk.

Or. en

 

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstater, der som følge af deres føderale/regionale statsinddeling indsender flere programmer om udvikling af landdistrikter, kan modregne de beløb, der ikke er anvendt inden den 31. december i det andet år efter året for budgetforpligtelsen for en eller flere programmer for udvikling af landdistrikter, mod beløb, der er brugt efter denne dato under andre programmer for udvikling af landdistrikter. Hvis der efter denne modregning resterer nogle beløb, der ikke er indgået forpligtelser for, skal de forholdsmæssigt udbetales til de programmer for udvikling af landdistrikter, hvor der er blevet registreret underudnyttelse.

Or. en

 

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 4 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) den del af budgetforpligtelserne, som berører støtte i henhold til artikel 37, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. XXXXXX (om støtte til udvikling af landdistrikterne).

Or. en

 

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 38

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 38

udgår

Budgetforpligtelser

 

Kommissionens afgørelse om vedtagelse af listen over projekter, som tildeles prisen for innovativt, lokalt samarbejde, jf. artikel 58, stk. 4, i forordning (EU) nr. RD/xxx er en finansieringsafgørelse i betydningen i artikel [75, stk. 2,] i forordning (EU) nr. FR/xxx. Efter vedtagelsen af den i stk. 1 omhandlede afgørelse indgår Kommissionen en budgetforpligtelse for hver medlemsstat med det samlede beløb for de priser, der tildeles projekterne i den pågældende medlemsstat inden for de rammer, der er omhandlet i artikel 51, stk. 2, i forordning (EU) nr. RD/xxx.

 

Or. en

 

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 39

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 39

udgår

Betalinger til medlemsstaterne

 

1. Inden for rammerne af de mellemliggende betalinger, der henvises til i artikel 35, foretager Kommissionen betalinger for at godtgøre de udgifter, som de godkendte betalingsorganer har haft i forbindelse med de i denne afdeling omhandlede priser, inden for det budget, der er til rådighed for forpligtelser for de pågældende medlemsstater.

 

2. Enhver betaling er betinget af, at der fremsendes en udgiftsanmeldelse til Kommissionen, som er underskrevet af det godkendte betalingsorgan i overensstemmelse med artikel 102, stk. 1, litra c).

 

3. De godkendte betalingsorganer udarbejder og sender de mellemliggende udgiftsanmeldelser vedrørende prisen for innovativt, lokalt samarbejde til Kommissionen enten direkte eller via koordineringsorganet, hvis et sådant er udpeget, med en hyppighed, der fastsættes af Kommissionen ved gennemførelsesretsakter, der vedtages efter den i artikel 112, stk. 3, omhandlede undersøgelsesprocedure.

 

Udgiftsanmeldelserne omfatter de udgifter, som betalingsorganerne har afholdt i hver af de pågældende perioder.

 

Or. en

 

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 40

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 40

udgår

Automatisk frigørelse for prisen for innovativt, lokalt samarbejde

 

De beløb, der er omhandlet i artikel 38, stk. 2, og som ikke er udnyttet til godtgørelse af medlemsstaterne som fastlagt i artikel 39, eller for hvilken Kommissionen ikke senest den 31. december i det andet år efter det år, hvor budgetforpligtelsen er indgået, har fået forelagt nogen udgiftsanmeldelse, der opfylder de i pågældende artikel omhandlede betingelser, frigør Kommissionen automatisk.

 

Artikel 37, stk. 3, 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

 

Or. en

 

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder den senest mulige betalingsdato, skal de betale morarenter til modtagerne fra det nationale budget.

2. Hvis medlemsstaterne ikke overholder den senest mulige betalingsdato, skal de betale morarenter til modtagerne. Dette stykke finder ikke anvendelse, når betalingsforsinkelsen ikke skyldes den pågældende medlemsstat.

Or. en

 

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis sektorlovgivningen for landbrug kræver, at medlemsstaten inden for en nærmere fastsat frist skal fremsende oplysninger om antallet af gennemførte kontroller og resultaterne heraf, og medlemsstaten overskrider denne frist, kan Kommissionen suspendere de i artikel 18 omhandlede månedlige betalinger eller de i artikel 35 omhandlede mellemliggende betalinger, som der ikke er blevet indsendt relevante statistiske oplysninger om til tiden.

Hvis sektorlovgivningen for landbrug kræver, at medlemsstaten inden for en nærmere fastsat frist skal fremsende oplysninger om antallet af gennemførte kontroller jf. artikel 61og resultaterne heraf, og hvis medlemsstaten overskrider denne frist, kan Kommissionen suspendere de i artikel 18 omhandlede månedlige betalinger eller de i artikel 35 omhandlede mellemliggende betalinger, som der ikke er blevet indsendt relevante statistiske oplysninger om til tiden, forudsat at Kommissionen rettidigt inden undersøgelsesperiodens begyndelse har stillet alle de nødvendige oplysninger, formularer og forklaringer, der er nødvendige for kontrollen af de statistiske oplysninger, til rådighed. Kommissionen skal, når den gør dette, handle i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og de detaljerede bestemmelser, den har vedtaget på grundlag af artikel 48, stk. 5, under hensyntagen til forsinkelsens omfang. Kommissionen sondrer navnlig mellem situationer, hvor sen indsendelse af oplysninger udgør en risiko for gennemførelsen af den årlige dechargeprocedure, og situationer, hvor en sådan risiko ikke er til stede. Inden Kommissionen suspenderer de månedlige betalinger, underretter den skriftligt den pågældende medlemsstat herom.

Or. en

 

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der skal gives sammenhængende, objektive og globale oplysninger både inden for og uden for Unionen med henblik på at give et samlet billede af denne politik.

Der skal gives sammenhængende, objektive og globale oplysninger både inden for og uden for Unionen med henblik på at give et præcist samlet billede af denne politik.

Or. en

 

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter fastlægge nærmere regler for den i artikel 46 fastlagte forpligtelse samt de specifikke betingelser, der gælder for de oplysninger, som skal indføres i det regnskab, der føres af betalingsorganerne. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3.

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 vedrørende nærmere regler for den i artikel 46 fastlagte forpligtelse samt de specifikke betingelser, der gælder for de oplysninger, som skal indføres i det regnskab, der føres af betalingsorganerne.

Or. en

 

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 vedrørende nærmere regler for medlemsstaternes betaling af morarenter til modtagerne som omhandlet i artikel 42, stk. 2.

Or. en

 

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 7 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) regler for medlemsstaternes betaling af morarenter til modtagerne som omhandlet i artikel 42, stk. 2.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) om et betalingsorgan overholder de godkendelseskriterier, der er fastsat i artikel 7, stk. 2, og om medlemsstaten anvender bestemmelserne i artikel 7, stk. 5, korrekt

Or. en

 

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) det arbejde, som godkendelsesorganerne skal udføre i henhold til artikel 9

Or. en

 

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc) overholdelsen af de krav, der er fastsat i artikel 56, stk. 1.

Or. en

 

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen giver tilstrækkeligt tidligt meddelelse inden kontrollen på stedet til den pågældende medlemsstat eller til den medlemsstat, på hvis område kontrollen finder sted. Ansatte fra den pågældende medlemsstat kan deltage i en sådan kontrol.

2. Kommissionen giver tilstrækkeligt tidligt meddelelse inden kontrollen på stedet til den pågældende medlemsstat eller til den medlemsstat, på hvis område kontrollen finder sted, og koordinerer kontroller med henblik på at reducere enhver negativ indvirkning på betalingsorganerne. Ansatte fra den pågældende medlemsstat kan deltage i en sådan kontrol.

Or. en

 

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne stiller alle oplysninger til rådighed for Kommissionen om uregelmæssigheder og tilfælde af formodet svig, der er konstateret, og om foranstaltninger, der er truffet med henblik på inddrivelse af beløb, der er uberettiget udbetalt som følge af nævnte uregelmæssigheder og tilfælde af svig, jf. afdeling III i dette kapitel.

3. Medlemsstaterne stiller alle oplysninger til rådighed for Kommissionen om uregelmæssigheder, der er konstateret, og om foranstaltninger, der er truffet med henblik på inddrivelse af beløb, der er uberettiget udbetalt som følge af nævnte uregelmæssigheder og tilfælde af svig, jf. afdeling III i dette kapitel.

Or. en

 

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De godkendte betalingsorganer opbevarer bilagene vedrørende de foretagne betalinger og dokumenterne vedrørende den administrative og fysiske kontrol, der er foreskrevet i Unionens lovgivning, og stiller disse dokumenter og oplysninger til rådighed for Kommissionen.

De godkendte betalingsorganer opbevarer bilagene vedrørende de foretagne betalinger og dokumenterne vedrørende den administrative og fysiske kontrol, der er foreskrevet i Unionens lovgivning, og stiller disse dokumenter og oplysninger til rådighed for Kommissionen. Disse bilag og dokumenter kan opbevares i elektronisk form.

Or. en

 

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter fastlægge regler vedrørende:

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 for at fastlægge regler vedrørende:

Or. en

 

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – litra c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) betingelserne for, hvordan den elektroniske lagring af bilag, der er omtalt i første afsnit i artikel 51, skal finde sted, herunder dens form og varighed.

Or. en

 

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen anslår de beløb, der skal udelukkes, på grundlag af det regelstridige forholds konstaterede omfang. Kommissionen tager i den forbindelse hensyn til overtrædelsens art og grovhed samt til den økonomiske skade, der er påført Unionen.

2. Kommissionen anslår de beløb, der skal udelukkes, på grundlag af det regelstridige forholds konstaterede omfang. Kommissionen tager i den forbindelse hensyn til overtrædelsens art, og den beregner de udelukkede beløb på grundlag af en vurdering af den risiko, landbrugsmidlerne er udsat for, der er opstået som følge af overtrædelsen.

Or. en

 

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kommissionen baserer sine finansielle korrektioner på konstaterede enkeltstående uregelmæssigheder eller ser på, om uregelmæssigheden er systembetinget, når den fastlægger, om der bør anvendes en ekstrapoleret eller en fast korrektion.

 

Faste korrektioner anvendes kun, hvis det på grund af sagens omstændigheder hverken er muligt at fastslå de konstaterede uregelmæssigheders omfang eller det involverede beløb eller at ekstrapolere det beløb, der skal korrigeres.

Or. en

 

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 3 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden vedtagelsen af enhver afgørelse om afvisning af finansiering skal de resultater, som Kommissionen er nået frem til ved sin efterprøvning, samt den pågældende medlemsstats svar foreligge i form af skriftlige meddelelser, hvorefter de to parter forsøger at blive enige om, hvilke konsekvenser der skal drages.

Inden vedtagelsen af enhver afgørelse om afvisning af finansiering skal de resultater, som Kommissionen er nået frem til ved sin efterprøvning, samt den pågældende medlemsstats svar foreligge i form af skriftlige meddelelser, hvorefter de to parter forsøger at blive enige om, hvilke konsekvenser der skal drages. I denne forbindelse gives der medlemsstaten lejlighed til via en undersøgelse af de pågældende dokumenter at påvise, at uregelmæssighedens faktiske omfang har været mindre end det, der fremgår af Kommissionens vurdering.

Or. en

 

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis parterne ikke kan blive enige, kan medlemsstaten anmode om, at der inden for en frist på fire måneder indledes en forligsprocedure. Der udarbejdes en rapport om resultaterne af denne procedure, som meddeles Kommissionen og gennemgås af denne, inden der træffes afgørelse om afvisning af finansiering.

Hvis parterne ikke kan blive enige, kan medlemsstaten anmode om, at der inden for en frist på fire måneder indledes en forligsprocedure. Der udarbejdes en rapport om resultaterne af denne procedure, som meddeles Kommissionen, der tager rapportens henstillinger til efterretning, inden der træffes afgørelse om afvisning af finansiering. Kommissionen anfører begrundelser, hvis den beslutter ikke at følge henstillingerne i rapporten.

Or. en

 

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 5 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) statsstøtte eller overtrædelser, for hvilke proceduren i henholdsvis artikel 108 eller traktatens artikel 258 er indledt

b) statsstøtte, for hvilken Kommissionen har indledt proceduren i artikel 108, stk. 2, i TEUF, eller overtrædelser, for hvilke Kommissionen har sendt medlemsstaten en åbningsskrivelse i overensstemmelse med artikel 258 i TEUF

Or. en

 

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter nærmere regler for gennemførelsen af:

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111, som fastlægger målsætninger for de forskellige faser af proceduren til efterprøvning af regnskabsafslutningen, de forskellige involverede parters respektive roller og ansvarsområder samt reglerne vedrørende:

Or. en

 

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) den i artikel 54 omhandlede efterprøvende regnskabsafslutning med hensyn til de foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med vedtagelsen af afgørelsen og dens gennemførelse, herunder informationsudvekslingen mellem Kommissionen og medlemsstaterne og de frister, der skal overholdes, samt den i samme artikel omhandlede forligsprocedure, herunder oprettelsen af forligsorganet, dets opgaver, sammensætning og arbejdsformer.

b) den i artikel 54 omhandlede efterprøvende regnskabsafslutning med hensyn til de foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med vedtagelsen af afgørelsen og dens gennemførelse, herunder informationsudvekslingen mellem Kommissionen og medlemsstaterne, de medfinansieringssatser, der skal anvendes, de frister, der skal overholdes, samt den i samme artikel omhandlede forligsprocedure, herunder oprettelsen af forligsorganet, dets opgaver, sammensætning og arbejdsformer.

Or. en

 

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De i stk. 1 omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For enhver uretmæssig betaling som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelighed anmoder medlemsstaterne modtageren om tilbagebetaling inden for ét år efter den første angivelse af, at en sådan uregelmæssighed har fundet sted, og indfører det hertil svarende beløb i betalingsorganets debitorregnskab.

1. For enhver uretmæssig betaling som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelighed anmoder medlemsstaterne modtageren om tilbagebetaling inden for ét år, efter at en kontrolrapport eller et tilsvarende dokument, der fastslår, at en uregelmæssighed har fundet sted, er blevet godkendt og eventuelt modtaget af betalingsorganet eller det organ, der er ansvarligt for inddrivelsen. Det hertil svarende beløb indføres samtidigt med tilbagebetalingsanmodningen i betalingsorganets debitorregnskab.

Or. en

 

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

 

Hvis det imidlertid, af årsager der ikke kan tilskrives den pågældende medlemsstat, ikke er muligt at foretage inddrivelsen inden for den frist, der er anført i første afsnit, og hvis det beløb, der skal inddrives, overskrider 1 mio. EUR, kan Kommissionen efter anmodning fra medlemsstaten forlænge fristen med en periode, der højst er halvt så lang som den oprindelige frist.

Or. en

 

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) hvis de allerede påløbne og de yderligere forventede udgifter til inddrivelse tilsammen vil være større end det beløb, der skal inddrives, eller

a) hvis de allerede påløbne og de yderligere forventede udgifter til inddrivelse tilsammen vil være større end det beløb, der skal inddrives, eller denne betingelse betragtes som opfyldt, hvis det beløb, der skal inddrives fra modtageren i forbindelse med en enkeltstående betalingstransaktion, ikke overstiger 300 EUR, eller

Or. en

 

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved indbetalingen til Unionens budget som omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten tilbageholde 10 % af de inddrevne beløb som fast godtgørelse for omkostninger til inddrivelse, dog ikke i tilfælde af uregelmæssigheder eller forsømmelighed, som kan tilskrives de administrative myndigheder eller andre organer i den pågældende medlemsstat.

Ved indbetalingen til Unionens budget som omhandlet i stk. 1 kan medlemsstaten tilbageholde 20 % af de inddrevne beløb som fast godtgørelse for omkostninger til inddrivelse, dog ikke i tilfælde af uregelmæssigheder eller forsømmelighed, som kan tilskrives de administrative myndigheder eller andre organer i den pågældende medlemsstat.

Or. en

 

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Artikel 59

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre en korrekt og effektiv anvendelse af bestemmelserne om inddrivelse i denne afdeling, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 vedrørende særlige forpligtelser, som skal overholdes af medlemsstaterne.

For at sikre en korrekt og effektiv anvendelse af bestemmelserne om betingelserne og procedurerne for inddrivelse af gæld og dennes morarenter i denne afdeling, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 vedrørende særlige forpligtelser, som skal overholdes af medlemsstaterne.

Or. en

 

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at tilbyde en effektiv forebyggelse af svig, især med hensyn til områder med et højere risikoniveau, som har en afskrækkende virkning, under hensyntagen til omkostningerne og fordelene samt rimeligheden ved foranstaltningerne

b) at sikre en effektiv forebyggelse af svig, især med hensyn til områder med et højere risikoniveau, som har en afskrækkende virkning, under hensyntagen til omkostningerne og fordelene samt rimeligheden ved foranstaltningerne

Or. en

 

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 1 – litra e a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) at forebygge unødige miljø- og sundhedsudgifter, især for at undgå finansiering af aktiviteter under den fælles landbrugspolitik, som medfører yderligere omkostninger for andre politikområder i Den Europæiske Unions almindelige budget, især miljøet og den offentlige sundhed.

Or. en

 

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indfører effektive forvaltnings- og kontrolsystemer, der kan sikre, at lovgivningen om Unionens støtteordninger overholdes.

2. Medlemsstaterne indfører effektive, proportionale og risikobaserede forvaltnings- og kontrolsystemer, der kan sikre, at lovgivningen om Unionens støtteordninger overholdes.

Or. en

 

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Indførelsen af nye betalingssystemer, som efterfølgende gør det nødvendigt at indføre nye overvågnings- og sanktionssystemer i forbindelse med den grønnere komponent, skal undgås, da dette vil skabe behov for yderligere, komplicerede administrative procedurer og mere bureaukrati.

Or. en

 

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesretsakter vedtage regler, som sigter mod at opnå en ensartet anvendelse af stk. 1 og 2 i denne artikel.

For at sikre, at målene i stk. 1 og 2 i denne artikel opfyldes korrekt og effektivt, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 vedrørende særlige forpligtelser, som skal overholdes af medlemsstaterne.

Or. en

 

Ændringsforslag  107

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  108

422-424, 427, 433

Forslag til forordning

Artikel 61

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 vedrørende regler for, hvilket minimumsniveau for kontrol på stedet der er nødvendigt for en effektiv og proportional risikoforvaltning. Disse regler skal præcisere, under hvilke omstændigheder medlemsstaterne skal tilpasse antallet af kontroller på stedet afhængig af graden af den iboende risiko og skal give mulighed for en begrænsning af antallet af kontroller, når fejlsatserne ligger på et acceptabelt niveau, og forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer korrekt.

1. Det system, som medlemsstaterne indfører i overensstemmelse med artikel 60, stk. 2, skal, medmindre andet er fastsat, omfatte systematisk administrativ kontrol af alle støtteansøgninger og skal suppleres af kontrol på stedet.

1. Det system, som medlemsstaterne indfører i overensstemmelse med artikel 60, stk. 2, skal, medmindre andet er fastsat, omfatte systematisk administrativ kontrol af støtteansøgninger og betalingsanmodninger og skal suppleres af kontrol på stedet, hvis formål skal være at overvåge overholdelsen af støtteordningernes bestemmelser og graden af den iboende risiko, og hvis antal skal tilpasses i lyset af dette formål.

2. I forbindelse med kontrol på stedet udvælger den ansvarlige myndighed sin stikprøve blandt samtlige ansøgere, omfattende i givet fald en tilfældigt udvalgt del og en risikobaseret del, for at opnå en repræsentativ fejlrate og samtidig også fokusere på de største fejl.

2. I forbindelse med kontrol på stedet udvælger den ansvarlige myndighed sin stikprøve blandt samtlige ansøgere, omfattende i givet fald en tilfældigt udvalgt del og en risikobaseret del, for at opnå en repræsentativ fejlrate og samtidig også fokusere på de områder, hvor fejlrisikoen er størst.

 

For at sikre, at kontrollen er proportional, er det nødvendigt at tage hensyn til faktorer såsom:

 

– de involverede beløbs størrelse

 

– resultatet af forvaltnings- og kontrolsystemernes tidligere revisioner

 

– frivillig deltagelse i forvaltningssystemer, der er certificeret på grundlag af anerkendte internationale standarder.

Or. en

 

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning

Artikel 64

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at sikre en korrekt og effektiv anvendelse af kontrollerne og at verifikationen af betingelserne for støtteberettigelse bliver udført på en effektiv, sammenhængene og ikke-diskriminerende måde, som beskytter Unionens finansielle interesser, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 vedrørende de situationer, hvor modtagere eller deres repræsentanter forhindrer, at der bliver udført kontrol.

1. For at sikre, at gennemførelsen af kontrollerne er korrekt og effektiv og at verifikationen af betingelserne for støtteberettigelse bliver udført på en effektiv, sammenhængene og ikke-diskriminerende måde, som beskytter Unionens finansielle interesser, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111, i særdeleshed vedrørende følgende:

2. Kommissionen fastsætter ved gennemførelsesretsakter de regler, der er nødvendige for at opnå ensartet anvendelse af dette kapitel i Unionen. Sådanne regler kan navnlig vedrøre følgende:

 

 

-a) regler angående situationer, hvor modtagerne eller deres repræsentanter forhindrer, at der bliver udført kontrol

a) regler for administrativ kontrol og kontrol på stedet, som medlemsstaterne skal foretage for at undersøge, om de forpligtelser, tilsagn og kriterier for støtteberettigelse, der følger af anvendelsen af Unionens lovgivning, bliver overholdt

a) regler for administrativ kontrol og kontrol på stedet, som medlemsstaterne skal foretage efter en proportional og risikobaseret metode, for at undersøge, om de forpligtelser, tilsagn og kriterier for støtteberettigelse, der følger af anvendelsen af Unionens lovgivning, bliver overholdt

b) regler for, hvilket minimumsniveau for kontrol på stedet der er nødvendigt for en effektiv risikoforvaltning, samt under hvilke betingelser medlemsstaterne skal forøge sådanne kontroller eller kan begrænse dem, når forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer korrekt og fejlsatserne ligger på et acceptabelt niveau

 

c) regler for og metoder til indberetning af, hvilken kontrol der er foretaget, og resultaterne heraf

c) regler for og metoder til indberetning af, hvilken kontrol der er foretaget, og resultaterne heraf

d) de myndigheder, der har ansvaret for at udføre overensstemmelseskontrol, og for hvilket indhold, hvilken hyppighed og i hvilket afsætningsled en sådan kontrol skal foretages

d) regler for udpegning af de myndigheder, der har ansvaret for at udføre overensstemmelseskontrol, og for hvilket indhold, hvilken hyppighed og i hvilket afsætningsled en sådan kontrol skal foretages

e) hvis de særlige behov for korrekt forvaltning af ordningen gør det nødvendigt, regler med yderligere krav med hensyn til toldprocedurer, bl.a. som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008

e) hvis korrekt forvaltning af ordningen gør det nødvendigt, regler med yderligere krav med hensyn til toldprocedurer, bl.a. som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 450/2008

f) for så vidt angår hamp som omhandlet i artikel 38 i forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP], regler om de specifikke kontrolforanstaltninger og metoder til bestemmelse af tetrahydrocannabinolniveauet

f) for så vidt angår hamp som omhandlet i artikel 38 i forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP], regler om de specifikke kontrolforanstaltninger og metoder til bestemmelse af tetrahydrocannabinolniveauet

g) for så vidt angår bomuld som omhandlet i artikel 42 i forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP], et system til kontrol af de godkendte brancheorganisationer

g) for så vidt angår bomuld som omhandlet i artikel 42 i forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP], et system til kontrol af de godkendte brancheorganisationer

h) for så vidt angår vin som omhandlet i forordning (EU) nr. sCMO/xxx, regler om opmåling af arealer såvel som vedrørende kontrol og regler for specifikke finansielle procedurer til forbedring af kontrollen

h) for så vidt angår vin som omhandlet i forordning (EU) nr. sCMO/xxx, regler om opmåling af arealer såvel som vedrørende kontrol og regler for specifikke finansielle procedurer til forbedring af kontrollen

i) test og metoder, der skal anvendes til konstatering af produkters støtteberettigelse ved offentlig intervention og privat oplagring, samt anvendelse af udbudsprocedurer både ved offentlig intervention og ved privat oplagring.

i) test og metoder, der skal anvendes til konstatering af produkters støtteberettigelse ved offentlig intervention og privat oplagring, samt anvendelse af udbudsprocedurer ved begge disse.

 

1a. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger frister, inden for hvilke Kommissionen skal reagere på en indikation af, at medlemsstaten agter at nedsætte antallet af kontroller på stedet.

De i første afsnit omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3, eller i den tilsvarende artikel i henholdsvis forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP], forordning (EU) nr. xxx/xxx[RD] eller forordning (EU) nr. xxx/xxx[sCMO].

De i første afsnit omhandlede gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3, eller i den tilsvarende artikel i henholdsvis forordning (EU) nr. xxx/xxx[DP], forordning (EU) nr. xxx/xxx[RD] eller forordning (EU) nr. xxx/xxx[sCMO].

Or. en

 

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning

Artikel 65

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Konstateres det, at en modtager ikke opfylder kriterierne for støtteberettigelse eller forpligtelserne vedrørende betingelserne for tildeling af støtte som fastsat i sektorlovgivningen for landbrug, tilbagetrækkes støtten helt eller delvis.

1. Konstateres det, at en modtager ikke opfylder alle eller dele af kriterierne for støtteberettigelse til en bestemt støtteordning som fastsat i sektorlovgivningen for landbruget, tilbagetrækkes den tilsvarende del af støtten.

 

Især i tilfælde af manglende overholdelse af kriterierne for støtteberettigelse vedrørende tællelige enheder såsom hektar land eller antal dyr tilbagetrækkes støtten helt for de enheder, for hvilke kriterierne for støtteberettigelse ikke er opfyldt.

 

1a. Når støtten er knyttet til opfyldelsen af specifikke forpligtelser, og det konstateres, at en modtager ikke opfylder disse forpligtelser, tilbagetrækkes støtten helt eller delvist.

2. Hvor det er fastsat i Unionens lovgivning pålægger medlemsstaterne også sanktioner i form af nedsættelse eller udelukkelse af betalingen eller en del af den tildelte eller kommende tildelte betaling, for hvilken kriterierne for støtteberettigelse er blevet opfyldt.

2. Hvor det er fastsat i en lovgivningsmæssig retsakt i betydningen efter traktatens artikel 289, stk. 3, – og yderligere detaljer eventuelt er fastsat i delegerede retsakter – pålægger medlemsstaterne også administrative sanktioner i form af nedsættelse eller udelukkelse af betalingen eller en del af den tildelte eller kommende tildelte betaling, for hvilken kriterierne for støtteberettigelse er blevet opfyldt.

Det beløb, som støtten nedsættes med, sættes i forhold til, hvor alvorlig, omfattende, varig og hyppig den konstaterede manglende overholdelse er, og kan i yderste konsekvens resultere i fuldstændig udelukkelse fra en eller flere støtteordninger eller støtteforanstaltninger i et eller flere kalenderår.

Størrelsen af den tilbagetrækning, der er omhandlet i stk. 1a og de administrative sanktioner, der er omhandlet i stk. 2, sættes i forhold til, af hvilken art, hvor alvorlig, omfattende, varig og hyppig den konstaterede manglende overholdelse er, og kan i yderste konsekvens resultere i fuldstændig udelukkelse i et eller flere kalenderår fra en eller flere støtteordninger eller støtteforanstaltninger, som er berørt af den manglende overholdelse.

 

2a. Gradueringen af sanktionerne baseres på følgende generelle kriterier:

 

– "alvoren" af manglende overholdelse afhænger navnlig af, hvor betydelige dens virkninger er og af, om den manglende overholdelse udgør en risiko for de tildelte EU-midler under behørig hensyntagen til formålene med de pågældende krav og standarder

 

– "omfanget" af en misligholdelse fastslås navnlig under hensyntagen til, om misligholdelsen har vidtrækkende virkninger eller er begrænset til selve bedriften;

 

– "varigheden" af den manglende overholdelse fastsættes af den kompetente myndighed, idet denne navnlig tager hensyn til, hvor længe dens virkninger vurderes at gøre sig gældende, eller hvorvidt det er muligt at bringe dens virkninger til ophør med rimelige midler

 

– ved "tilbagevendende" manglende overholdelse forstås manglende overholdelse af samme krav, norm eller forpligtelse konstateret mere end én gang inden for en sammenhængende periode på tre kalenderår, forudsat at modtageren er blevet underrettet om en tidligere manglende overholdelse og i givet fald har haft mulighed for at træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe denne til ophør.

3. De beløb, der berøres af tilbagetrækningen i stk. 1 og af sanktionerne i stk. 2, inddrives fuldt ud.

3. De beløb, der berøres af tilbagetrækningen og af de administrative sanktioner omhandlet i de foregående stykker, inddrives fuldt ud.

Or. en

 

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning

Artikel 65 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 65a

 

Tilbagetrækning og nedsættelse vedrørende betaling for landbrugsmetoder, der er til gavn for klimaet og miljøet

 

Uanset bestemmelserne i artikel 65 må summen af de tilbagetrækninger og nedsættelser af støtte, der gennemføres i medfør af denne artikel som følge af manglende opfyldelse af de forpligtelser, der omhandles i afsnit III i kapitel 2 i forordning …(direkte betalinger), ikke overstige den betaling, der er omtalt i dette kapitel.

Or. en

 

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) suspension af retten til at deltage i en støtteordning, udelukkelse fra og suspension af betalinger eller nedsættelse af støtte, betalinger eller refusioner eller enhver anden sanktion, navnlig hvis tidsfrister ikke er blevet overholdt, hvis produkt, størrelse eller mængde ikke svarer til ansøgningen, hvis en ordning ikke er blevet evalueret, hvis der ikke er blevet meddelt oplysninger, eller hvis de meddelte oplysninger ikke er korrekte eller ikke er meddelt rettidigt

a) suspension af retten til at deltage i en støtteordning, udelukkelse fra og suspension af betalinger eller nedsættelse af støtte, betalinger eller refusioner eller enhver anden sanktion, hvis tidsfrister ikke er blevet overholdt, hvis produkt, størrelse eller mængde ikke svarer til ansøgningen, hvis en ordning ikke er blevet evalueret, hvis der ikke er blevet meddelt oplysninger, eller hvis de meddelte oplysninger ikke er korrekte eller ikke er meddelt rettidigt

Or. en

 

Ændringsforslag  113

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) tilbagetrækning eller suspension af en godkendelse eller en anerkendelse, især hvis en aktør, producentorganisation, sammenslutning af producentorganisationer, producentsammenslutning eller brancheorganisation ikke længere overholder eller opfylder betingelserne, herunder manglende indsendelse af anmeldelser

g) tilbagetrækning eller suspension af en godkendelse eller en anerkendelse, hvis en aktør, producentorganisation, sammenslutning af producentorganisationer, producentsammenslutning eller brancheorganisation ikke længere overholder eller opfylder betingelserne, herunder manglende indsendelse af anmeldelser

Or. en

 

Ændringsforslag  114

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 – afsnit 1 – litra i a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia) procedurer og tekniske kriterier i forbindelse med foranstaltningerne og sanktionerne i litra a)-i), hvis der konstateres manglende overholdelse af de forpligtelser, der følger af anvendelsen af den relevante lovgivning

Or. en

 

Ændringsforslag  115

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) procedurer og tekniske kriterier i forbindelse med de foranstaltninger og sanktioner, der er omhandlet i stk. 1, hvis der konstateres manglende opfyldelse af de forpligtelser, der følger af anvendelsen af den relevante lovgivning

udgår

Or. en

 

 

Ændringsforslag  116

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) regler og procedurer for den inddrivelse af uretmæssige betalinger, der følger af anvendelsen af den relevante lovgivning.

b) procedurer for den inddrivelse af uretmæssige betalinger, der følger af anvendelsen af den relevante lovgivning.

Or. en

 

Ændringsforslag  117

Forslag til forordning

Artikel 68

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Anvendelsesområde Hver medlemsstat opretter og står for driften af et integreret administrations- og kontrolsystem (i det følgende benævnt "det integrerede system").

1. Anvendelsesområde Hver medlemsstat opretter og står for driften af et integreret administrations- og kontrolsystem (i det følgende benævnt "det integrerede system").

2. Det integrerede system anvendes på støtteordningerne i bilag I i forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP] og på den støtte, der ydes i henhold til artikel 22, stk. 1, litra a) og b), artikel 29-32, artikel 34 og 35 i forordning xxx/xxx [RD] og i givet fald artikel 28, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. CR/xxx.

2. Det integrerede system anvendes på støtteordningerne i bilag I i forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP] og på den støtte, der ydes i henhold til artikel 22, stk. 1, litra a) og b), artikel 29-32, artikel 34 og 35 i forordning xxx/xxx [RD] og i givet fald artikel 28, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. CR/xxx.

Dette kapitel anvendes dog ikke på foranstaltninger, der henvises til i artikel 29, stk. 9, i forordning (EU) nr. xxx/xxx[RD], og heller ikke på foranstaltninger under artikel 22, stk. 1, litra a) og b), i nævnte forordning, for så vidt angår etableringsomkostninger.

Dette kapitel anvendes dog ikke på foranstaltninger, der henvises til i artikel 29, stk. 9, i forordning (EU) nr. xxx/xxx[RD], og heller ikke på foranstaltninger under artikel 22, stk. 1, litra a) og b), i nævnte forordning, for så vidt angår etableringsomkostninger.

3. I det omfang det er nødvendigt, anvendes det integrerede system også til kontrol af krydsoverensstemmelse som fastlagt i afsnit VI.

3. I det omfang det er nødvendigt, anvendes det integrerede system også til kontrol af krydsoverensstemmelse som fastlagt i afsnit VI.

 

3a. Medlemsstaterne anvender teknologi i hensigtsmæssigt omfang, når de etablerer deres integrerede system, med henblik på at lette den administrative byrde og sikre, at kontrollen udføres på effektiv vis.

Or. en

 

Ændringsforslag  118

Forslag til forordning

Artikel 70 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Databasen skal især muliggøre, at der via medlemsstatens kompetente myndighed kan foretages søgninger på oplysningerne for kalender- og/eller produktionsårene fra 2000. Den skal også muliggøre direkte og umiddelbar søgning på oplysningerne for mindst de foregående fem på hinanden følgende kalenderår.

Databasen skal især muliggøre, at der via medlemsstatens kompetente myndighed kan foretages søgninger på oplysningerne for kalender- og/eller produktionsårene fra 2000. De medlemsstater, der tiltrådte Unionen i 2004, skal dog kun være forpligtede til at sikre, at der kan foretages søgning på data fra 2004. Den skal også muliggøre direkte og umiddelbar søgning på oplysningerne for mindst de foregående fem på hinanden følgende kalenderår.

Or. en

 

Ændringsforslag  119

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 2 og stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne tilvejebringer, bl.a. ved brug af elektroniske midler, på forhånd udarbejdede skemaer baseret på arealerne fastlagt det foregående år sammen med grafisk materiale, der angiver de pågældende arealers beliggenhed. En medlemsstat kan beslutte, at støtteansøgningen kun skal omfatte de ændringer, der er indtrådt siden indgivelsen af støtteansøgningen det foregående år. For så vidt angår ordningen for mindre landbrugere, jf. afsnit V i forordning (EU) nr. DP/xxx, skal alle berørte landbrugere dog have denne mulighed.

2. Medlemsstaterne tilvejebringer, bl.a. ved brug af elektroniske midler, på forhånd udarbejdede skemaer baseret på arealerne fastlagt det foregående år sammen med grafisk materiale, der angiver de pågældende arealers beliggenhed. En medlemsstat kan beslutte, at støtteansøgningen kun skal omfatte de ændringer, der er indtrådt siden indgivelsen af støtteansøgningen det foregående år. For så vidt angår ordningen for mindre landbrugere, jf. afsnit V i forordning (EU) nr. DP/xxx, skal alle berørte landbrugere dog have denne mulighed.

 

2a. Medlemsstaterne kan beslutte, at en støtteansøgning eller betalingsanmodning, der opfylder kravene i stk. 1, forbliver gyldig i en årrække, forudsat at de berørte modtagere er forpligtede til at indberette enhver ændring af de oprindeligt indgivne oplysninger. Den flerårige ansøgning er dog betinget af en årlig bekræftelse fra støttemodtageren.

Or. en

 

Ændringsforslag  120

Forslag til forordning

Artikel 75

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne foretager i overensstemmelse med artikel 61 og gennem betalingsorganerne eller de af dem delegerede organer en administrativ kontrol af støtteansøgningerne for at verificere betingelserne for berettigelsen til støtten. Denne kontrol suppleres af kontrol på stedet.

1. Medlemsstaterne foretager i overensstemmelse med artikel 61 og gennem betalingsorganerne eller de af dem delegerede organer en administrativ kontrol af støtteansøgningerne for at verificere betingelserne for berettigelsen til støtten. Denne kontrol suppleres af kontrol på stedet, som har til formål at overvåge overholdelse af betingelserne i støtteordningerne og graden af iboende risici.

2. I forbindelse med kontrol på stedet opstiller medlemsstaterne en plan for stikprøveudtagning for landbrugsbedrifter og/eller støttemodtagere.

2. I forbindelse med kontrol på stedet opstiller medlemsstaterne en plan for stikprøveudtagning for støttemodtagere, som består af både en stikprøvedel for at opnå en repræsentativ fejlrate og en risikobaseret del for at opnå et primært fokus på højrisikoanmodninger.

3. Medlemsstaterne kan anvende telemålingsteknikker og GNSS-teknikker (globalt satellitbaseret navigationssystem) til udførelse af kontrol på stedet af landbrugsparceller.

3. Medlemsstaterne kan anvende telemålingsteknikker og GNSS-teknikker (globalt satellitbaseret navigationssystem) til udførelse af kontrol på stedet af landbrugsparceller.

4. I tilfælde af manglende opfyldelse af betingelserne for støtteberettigelse finder artikel 65 anvendelse.

4. I tilfælde af manglende opfyldelse af betingelserne for støtteberettigelse finder artikel 65 anvendelse.

Or. en

 

Ændringsforslag  121

Forslag til forordning

Artikel 76

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Betalingerne under de i artikel 68, stk. 2, omhandlede støtteordninger og foranstaltninger foretages i perioden fra 1. december til 30. juni i det følgende kalenderår. Betalingerne foretages i op til to trancher inden for denne periode.

1. Betalingerne under de i artikel 68, stk. 2, omhandlede støtteordninger og foranstaltninger foretages i perioden fra 1. december til 30. juni i det følgende kalenderår. Betalingerne foretages i op til to trancher inden for denne periode.

Betalingerne foretages i op til to trancher inden for denne periode.

Betalingerne foretages i op til to trancher inden for denne periode.

Medlemsstaterne kan dog udbetale forskud på op til 50 % for direkte betalinger og 75 % for støtte, der er tildelt til udvikling af landdistrikterne som omhandlet i artikel 68, stk. 2, inden den 1. december og ikke før den 16. oktober.

Medlemsstaterne kan dog udbetale forskud på op til 50 % for direkte betalinger og 75 % for støtte, der er tildelt til udvikling af landdistrikterne som omhandlet i artikel 68, stk. 2, inden den 1. december og ikke før den 16. oktober.

 

Uden at det berører anvendelsen af tredje afsnit, kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, som giver medlemsstaterne tilladelse til at øge procentsatserne for forskud til 80 % i regioner, hvor landbrugerne har alvorlige finansielle vanskeligheder som følge af usædvanlige forhold. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3.

2. De betalinger, der henvises til i stk. 1, må ikke foretages, før verifikationen af betingelserne for støtteberettigelse, som skal udføres af medlemsstaterne i henhold til artikel 75, er blevet afsluttet.

2. De betalinger, der henvises til i stk. 1, må ikke foretages, før verifikationen af betingelserne for støtteberettigelse, som skal udføres af medlemsstaterne i henhold til artikel 75, er blevet afsluttet.

 

2a. Uanset denne artikels stk. 2 kan medlemsstaterne under hensyntagen til risikoen for overbetaling beslutte at betale op til 50 % af de gældende betalinger, der er omhandlet i afsnit III i forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP], og 75 % af den støtte, der er tildelt til udvikling af landdistrikterne som omhandlet i artikel 68, stk. 2, efter afslutningen af den administrative kontrol omhandlet i artikel 61, stk. 1. Procentsatsen er den samme for alle modtagere, der er omfattet af foranstaltningen eller operationerne.

 

2b. Kommissionen kan på anmodning af en eller flere medlemsstater under særlige omstændigheder, og såfremt de nødvendige budgetmidler er til rådighed, give tilladelse til udbetaling af forskud inden den 16. oktober.

Or. en

 

Ændringsforslag  122

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) regler for anvendelse af teknologi i forbindelse med indførelsen af den integrerede ordning for at sikre en optimering af dem

Or. en

 

Ændringsforslag  123

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) grundtræk, definitioner og kvalitetskrav i forbindelse med den i artikel 70 omhandlede elektroniske database

Or. en

 

Ændringsforslag  124

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 – litra b b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) grundtræk, definitioner og kvalitetskrav i forbindelse med det i artikel 71 omhandlede system til identifikation af landbrugsparceller og med det i artikel 74 omhandlede system til identifikation af modtagere

Or. en

 

Ændringsforslag  125

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 – litra b c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc) grundtræk, definitioner og kvalitetskrav i forbindelse med det i artikel 72 omhandlede system til identifikation og registrering af betalingsrettigheder

Or. en

 

Ændringsforslag  126

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 – litra b d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bd) regler om de i artikel 73 omhandlede støtteansøgninger og betalingsanmodninger og ansøgningerne om betalingsrettigheder, herunder sidste frist for indgivelse af ansøgninger, krav om de oplysninger, som ansøgningen som et minimum skal indeholde, bestemmelser om ændringer eller tilbagetrækning af støtteansøgninger, fritagelse for krav om at indgive en støtteansøgning, og bestemmelser, der giver medlemsstaterne mulighed for at anvende forenklede procedurer eller korrigere indlysende fejl

Or. en

 

Ændringsforslag  127

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 – litra b e (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

be) regler om gennemførelse af kontrol for at verificere, at forpligtelserne er overholdt, og at oplysningerne i støtteansøgningen eller betalingsanmodningen er korrekte og fuldstændige

Or. en

 

Ændringsforslag  128

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) bestemmelser, der kræves til en harmoniseret definition af grundlaget for beregning af støtte, herunder regler for, hvordan eksempelvis støtteberettigede arealer med landskabstræk eller træer skal behandles

b) bestemmelser, der kræves til en harmoniseret definition af grundlaget for beregning af støtte, herunder regler for, hvordan eksempelvis støtteberettigede arealer med landskabstræk eller træer skal behandles uanset artikel 9 i forordning (EU) nr. xxx/xxx [DP], skal reglerne om støtteberettigelse være forenelige med bestræbelserne på at imødegå udfordringerne i forbindelse med klimaændring og tab af biologisk mangfoldighed og skal derfor ikke straffe landbrug af høj naturværdi eller skovlandbrugssystemer med græsning eller forårsage forringelse af miljøkvaliteten; fleksibilitet, der begrundes med agronomiske eller miljømæssige hensyn, skal være mulig på grundlag af sædvanlig praksis i den pågældende medlemsstat eller region.

Or. en

 

Ændringsforslag  129

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) bestemmelser, der skal sikre en harmoniseret og proportional behandling af forsætlige uregelmæssigheder, mindre fejl, akkumulering af nedsættelser og samtidig anvendelse af forskellige nedsættelser

b) bestemmelser, der skal sikre en harmoniseret og proportional behandling af alvorlige uregelmæssigheder, mindre fejl, akkumulering af nedsættelser og samtidig anvendelse af forskellige nedsættelser

Or. en

 

Ændringsforslag  130

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) grundtræk, definitioner og kvalitetskrav i forbindelse med den i artikel 70 omhandlede elektroniske database

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  131

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) grundtræk, definitioner og kvalitetskrav i forbindelse med det i artikel 71 omhandlede system til identifikation af landbrugsparceller og med det i artikel 74 omhandlede system til identifikation af modtagere

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  132

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) grundtræk, definitioner og kvalitetskrav i forbindelse med det i artikel 72 omhandlede system til identifikation og registrering af betalingsrettigheder

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  133

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) regler om de i artikel 73 omhandlede støtteansøgninger og betalingsanmodninger og ansøgningerne om betalingsrettigheder, herunder sidste frist for indgivelse af ansøgninger, krav om de oplysninger, som ansøgningen som et minimum skal indeholde, bestemmelser om ændringer eller tilbagetrækning af støtteansøgninger, fritagelse for krav om at indgive en støtteansøgning, og bestemmelser, der giver medlemsstaterne mulighed for at anvende forenklede procedurer eller korrigere indlysende fejl

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag                  134

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) regler om gennemførelse af kontrol for at verificere, at forpligtelser er overholdt, og at oplysningerne i støtteansøgningen eller betalingsanmodningen er korrekte og fuldstændige

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  135

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 1 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) tekniske definitioner, der er nødvendige for ensartet gennemførelse af dette kapitel

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  136

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager om nødvendigt ved gennemførelsesretsakter de bestemmelser, der tilsigter at opnå en ensartet anvendelse af denne forordning i Unionen, navnlig med hensyn til følgende:

Kommissionen vedtager om nødvendigt ved gennemførelsesretsakter de bestemmelser, der tilsigter at opnå en ensartet anvendelse af dette kapitel, navnlig med hensyn til følgende:

Or. en

 

Ændringsforslag  137

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 vedrørende følgende:

 

a) tiltag, som skal gennemføres af medlemsstaterne for at forhindre ulovlig brug af beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser

 

b) relevant kontrol og verifikation, som medlemsstaterne skal foretage, herunder undersøgelser.

Or. en

 

Ændringsforslag  138

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 4 – afsnit 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) tiltag, som skal gennemføres af medlemsstaterne for at forhindre ulovlig brug af beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  139

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 4 – afsnit 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) kontrol, som medlemsstaterne skal udføre, herunder undersøgelser.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  140

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) den manglende overholdelse er resultatet af en handling eller udeladelse, som direkte kan tillægges den pågældende modtager

a) den manglende overholdelse er resultatet af en handling eller udeladelse, som direkte og entydigt kan tillægges den pågældende støttemodtager

Or. en

 

Ændringsforslag  141

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) den manglende overholdelse har tilknytning til modtagerens landbrugsaktivitet, samt

b) den manglende overholdelse har tilknytning til modtagerens landbrugsaktivitet, eller

Or. en

 

Ændringsforslag  142

Forslag til forordning

Artikel 93 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger vil blive anset for at være en del af bilag II, når først dette direktiv er gennemført i alle medlemsstater og de forpligtelser, som direkte gælder for landbrugere, er blevet identificeret. For at tage hensyn til disse elementer tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 med henblik på at ændre bilag II inden for tolv måneder startende det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat har givet meddelelse til Kommissionen om gennemførelsen af direktivet.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  143

Forslag til forordning

Artikel 93 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/128/EF af 21. oktober 2009 om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider vil blive anset for at være en del af bilag II, når dette først direktiv er gennemført i alle medlemsstater og de forpligtelser, som direkte gælder for landbrugere, er blevet identificeret. For at tage hensyn til disse elementer tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 med henblik på at ændre bilag II inden for tolv måneder startende det øjeblik, hvor den sidste medlemsstat har givet meddelelse til Kommissionen om gennemførelsen af direktivet, herunder forpligtelserne vedrørende integreret bekæmpelse af skadegørere.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  144

Forslag til forordning

Artikel 93 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Desuden skal, for så vidt angår 2014 og 2015, reglerne om krydsoverensstemmelse også omfatte opretholdelse af permanente græsarealer. De medlemsstater, der var medlem af Unionen pr. 1. januar 2004, sikrer, at arealer, der var permanente græsarealer på datoen for ansøgningerne om arealstøtte for 2003, forbliver permanente græsarealer inden for fastlagte grænser. De medlemsstater, der blev medlem af Unionen i 2004, sikrer, at arealer, der var permanente græsarealer pr. 1. maj 2004, forbliver permanente græsarealer inden for fastlagte grænser. Bulgarien og Rumænien sikrer, at arealer, der var permanente græsarealer pr. 1. januar 2007, forbliver permanente græsarealer inden for fastlagte grænser.

Desuden skal, for så vidt angår 2014 og 2015, reglerne om krydsoverensstemmelse også omfatte opretholdelse af permanente græsarealer og permanente græsningsarealer. De medlemsstater, der var medlemsstater inden 1. januar 2004, sikrer, at arealer, der var permanente græsarealer og permanente græsningsarealer på datoen for ansøgningerne om arealstøtte for 2003, forbliver permanente græsarealer og permanente græsningsarealer inden for fastlagte grænser. De medlemsstater, der blev medlemsstater i 2004, sikrer, at arealer, der var permanente græsarealer og permanente græsningsarealer pr. 1. maj 2004, forbliver permanente græsarealer og permanente græsningsarealer inden for fastlagte grænser. Bulgarien og Rumænien sikrer, at arealer, der var permanente græsarealer og permanente græsgange og permanente græsningsarealer pr. 1. januar 2007, forbliver permanente græsarealer og permanente græsningsarealer inden for fastlagte grænser.

 

En medlemsstat kan dog under behørigt begrundede omstændigheder fravige første afsnit, hvis den træffer forholdsregler til at hindre en betydelig nedgang i de samlede permanente græsarealer og permanente græsgange.

Or. en

 

Ændringsforslag  145

Forslag til forordning

Artikel 93 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Endvidere vedtager Kommissionen ved gennemførelsesretsakter metoder til fastlæggelse af, hvor stor en andel af permanente græsarealer og landbrugsland der skal bevares. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 vedrørende metoder til fastlæggelse af, hvor stor en andel af permanente græsarealer og landbrugsland der skal bevares.

Or. en

 

Ændringsforslag  146

Forslag til forordning

Artikel 94

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle landbrugsarealer, herunder arealer, der ikke længere anvendes til produktionsformål, holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand. Medlemsstaterne fastlægger på nationalt eller regionalt plan minimumsstandarder for modtagerne for god landbrugs- og miljømæssig stand på grundlag af bilag II, idet der tages hensyn til de pågældende områders særlige karakteristika, herunder jordbunds- og klimaforhold, eksisterende landbrugssystemer, arealanvendelse, vekseldrift, landbrugspraksis og landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne skal ikke fastlægge minimumskrav, som ikke er fastsat i bilag II.

Medlemsstaterne sikrer, at alle landbrugsarealer holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand. Medlemsstaterne fastlægger på nationalt eller regionalt plan minimumsstandarder for modtagerne for god landbrugs- og miljømæssig stand på grundlag af bilag II, idet der tages hensyn til de pågældende områders særlige karakteristika, herunder jordbunds- og klimaforhold, eksisterende landbrugssystemer, arealanvendelse, vekseldrift, landbrugspraksis og landbrugsstrukturer. Medlemsstaterne skal ikke fastlægge minimumskrav, som ikke er fastsat i bilag II.

Or. en

 

Ændringsforslag  147

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan anvende deres eksisterende administrations- og kontrolsystemer til at sikre, at reglerne om krydsoverensstemmelse overholdes.

Medlemsstaterne kan anvende deres eksisterende administrations- og kontrolsystemer til at sikre, at reglerne om krydsoverensstemmelse overholdes, og opstiller en række kontrollerbare krav og standarder, der skal finde anvendelse på bedriftsplan.

Or. en

 

Ændringsforslag  148

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Kontrollen af krav, standarder, retsakter eller krydsoverensstemmelsesområder kan omfatte følgende faktorer:

 

- landbrugernes deltagelse i bedriftsrådgivningssystemet i henhold til afsnit III i denne forordning;

 

- landbrugernes deltagelse i et godkendelsessystem, hvis dette system omfatter de pågældende krav og standarder.

Or. en

 

Ændringsforslag  149

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne foretager kontrol på stedet for at efterprøve, om en modtager overholder forpligtelserne i dette afsnit.

3. Medlemsstaterne foretager kontrol på stedet for at efterprøve, om en modtager overholder forpligtelserne i dette afsnit. I denne forbindelse fokuserer medlemsstaterne først og fremmest på de anmodninger, der er forbundet med de største risici, jf. princippet om proportionalitet.

Or. en

 

Ændringsforslag  150

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 4 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen vedtager ved gennemførelsesretsakter regler om udførelsen af kontrol for at verificere, om forpligtelserne i dette afsnit er overholdt.

Kommissionen tillægges beføjelser til i overensstemmelse med artikel 111 at vedtage delegerede retsakter med henblik på at fastsætte regler om udførelsen af kontrol for at verificere, om forpligtelserne i dette afsnit er overholdt.

Or. en

 

Ændringsforslag  151

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 4 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  152

Forslag til forordning

Artikel 97 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De i artikel 91 omhandlede sanktioner anvendes, når reglerne om krydsoverensstemmelse ikke er overholdt på ethvert tidspunkt i et givet kalenderår (i det følgende benævnt ”det pågældende kalenderår”), og den pågældende manglende overholdelse kan tilskrives den modtager, som har indgivet støtteansøgningen eller betalingsanmodningen i det pågældende kalenderår.

1. De i artikel 91 omhandlede sanktioner anvendes, når reglerne om krydsoverensstemmelse ikke er overholdt på ethvert tidspunkt i et givet kalenderår (i det følgende benævnt ”det pågældende kalenderår”), og den pågældende manglende overholdelse direkte og entydigt kan tilskrives den modtager, som har indgivet støtteansøgningen eller betalingsanmodningen i det pågældende kalenderår.

Or. en

 

Ændringsforslag                      153

Forslag til forordning

Artikel 97 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en medlemsstat beslutter at gøre brug af den mulighed, der er nævnt i første afsnit, træffer den kompetente myndighed for tilfældigt udvalgte modtagere i det følgende år de foranstaltninger, der er nødvendige for at verificere, at modtageren har afhjulpet de konstaterede manglende overholdelse. Modtageren underrettes om resultatet heraf og om forpligtelsen til at træffe afhjælpende foranstaltninger.

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  154

Forslag til forordning

Artikel 99

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De i artikel 91 omhandlede sanktioner anvendes ved hjælp af nedsættelse eller udelukkelse af summen af de i artikel 92 anførte betalinger, som er tildelt eller skal tildeles den pågældende modtager for det pågældende kalenderår eller de pågældende år.

1. De i artikel 91 omhandlede sanktioner anvendes ved hjælp af nedsættelse eller udelukkelse af summen af de i artikel 92 anførte betalinger, som er tildelt eller skal tildeles den pågældende modtager for det pågældende kalenderår eller de pågældende år.

Til beregning af disse nedsættelser og udelukkelser tages der hensyn til, hvor alvorlig, omfattende, varig og hyppig den konstaterede manglende overholdelse er, og til kriterierne i stk. 2, 3 og 4.

Til beregning af disse nedsættelser og udelukkelser tages der forholdsmæssigt passende hensyn til af hvilken art, hvor alvorlig, omfattende, varig og hyppig den konstaterede manglende overholdelse er, og til kriterierne i stk. 2, 3 og 4.

2. I tilfælde af manglende overholdelse må nedsættelsesprocenten ikke overstige 5 % og ved gentagen manglende overholdelse 15 %.

2. I tilfælde af manglende overholdelse må nedsættelsesprocenten ikke overstige 5 %, og ved gentagen manglende overholdelse må den ikke overstige 15 %.

I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne beslutte ikke at anvende nogen nedsættelse, hvis den manglende overholdelse betragtes som værende af mindre alvorlig, omfattende og varig karakter. Tilfælde af manglende overholdelse, der udgør en direkte risiko for menneskers eller dyrs sundhed, kan dog ikke betragtes som mindre væsentlige. Modtageren underrettes om resultatet heraf og om forpligtelsen til at træffe afhjælpende foranstaltninger.

I behørigt begrundede tilfælde kan medlemsstaterne beslutte, at der ikke skal anvendes nogen nedsættelse, hvis den manglende overholdelse betragtes som værende af mindre alvorlig, omfattende og varig karakter. Tilfælde af manglende overholdelse, der udgør en direkte risiko for menneskers eller dyrs sundhed, kan dog ikke betragtes som værende mindre væsentlige.

 

Medlemsstaterne kan desuden etablere et system for tidlig varsling, der anvendes på tilfælde af første manglende overholdelse, som ikke anses for alvorlig. Hvis en medlemsstat beslutter at gøre brug af denne mulighed, sender den kompetente myndighed en første advarsel til modtageren, hvor denne underrettes om det konstaterede tilfælde og om pligten til at træffe afhjælpende foranstaltninger. Virkningen af et sådant system skal være begrænset til at holde modtageren ansvarlig for den manglende overholdelse. Advarslen skal følges op af passende kontroller inden for det følgende år for at verificere, hvorvidt der er blevet rettet op på den manglende overholdelse. Er dette sket, iværksættes ingen nedsættelse. Er det ikke sket, iværksættes nedsættelsen i henhold til første afsnit med tilbagevirkende kraft. Tilfælde af manglende overholdelse, der udgør en direkte risiko for den offentlige sundhed eller dyresundheden, skal dog altid betragtes som alvorlige.

3. I tilfælde af forsætlig manglende overholdelse må nedsættelsesprocenten principielt ikke være mindre end 20 %, og den kan i yderste konsekvens resultere i fuldstændig udelukkelse fra en eller flere støtteordninger i et eller flere kalenderår.

3. I tilfælde af alvorlig manglende overholdelse som følge af grov forsømmelse må nedsættelsesprocenten principielt ikke være mindre end 20 %, og den kan i yderste konsekvens resultere i fuldstændig udelukkelse fra en eller flere støtteordninger i et eller flere kalenderår.

4. Under alle omstændigheder må det samlede beløb for nedsættelser og udelukkelser for ét kalenderår ikke overstige det samlede beløb, der henvises til i stk. 1, første afsnit.

4. Under alle omstændigheder må det samlede beløb for nedsættelser og udelukkelser for ét kalenderår ikke overstige det samlede beløb, der henvises til i stk. 1, første afsnit.

Or. en

 

Ændringsforslag  155

Forslag til forordning

Artikel 101

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. For at sikre en korrekt fordeling af midlerne mellem de støtteberettigede modtagere tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 til at fastlægge et harmoniseret grundlag til beregning af sanktioner som følge af krydsoverensstemmelse, idet der tages hensyn til nedsættelser som følge af finansiel disciplin.

1. For at sikre en korrekt fordeling af midlerne mellem de støtteberettigede modtagere tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 til at fastlægge et harmoniseret grundlag til beregning af sanktioner som følge af krydsoverensstemmelse, idet der tages hensyn til nedsættelser som følge af finansiel disciplin.

2. For at sikre, at krydsoverensstemmelsen udføres på en effektiv, sammenhængende og ikke-diskriminerende måde, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse artikel 111 vedrørende beregningen og anvendelsen af sanktioner.

2. For at sikre, at krydsoverensstemmelsen udføres på en effektiv, risikobaseret og forholdsmæssigt passende, sammenhængende og ikke-diskriminerende måde, tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse artikel 111 vedrørende beregningen og anvendelsen af sanktioner. Disse delegerede retsakter skal navnlig indeholde regler for tilfælde, hvor administrative sanktioner ikke pålægges for manglende overholdelse, der skyldes et teknisk svigt i ordningerne for identifikation og registrering af dyr, jf. bilag II, SMR 7 og SMR 8, der ikke er resultatet af en handling eller en undladelse, som direkte kan tilskrives den pågældende modtager.

Or. en

 

Ændringsforslag  156

Forslag til forordning

Artikel 102 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c – nr. v

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v) en oversigt over resultatet af de foreliggende revisioner og kontroller udført efter den tidsplan og de nærmere bestemmelser, der er fastlagt i sektorspecifikke regler.

v) en årlig oversigt over resultatet af de foreliggende revisioner og kontroller samt regnskabet for EGFL og ELFUL udført efter den tidsplan og de nærmere bestemmelser, der er fastlagt i sektorspecifikke regler.

Or. en

 

Ændringsforslag  157

Forslag til forordning

Artikel 102 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Hvis medlemsstaterne er nødt til at gennemføre statistiske analyser for at opfylde deres forpligtelser under denne artikel, forsyner Kommissionen dem i god tid med alle de oplysninger, som er nødvendige.

Or. en

 

Ændringsforslag  158

Forslag til forordning

Artikel 106 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Når en direkte betaling som omhandlet i forordning (EU) nr. DP/xxx foretages til en modtager i en anden valuta end euro, omregner medlemsstaterne støttebeløbet udtrykt i euro til national valuta på basis af den sidste vekselkurs, som Den Europæiske Centralbank har fastsat inden den 1. oktober forud for det regnskabsår, i løbet af hvilket støtten er tildelt.

3. Når en direkte betaling som omhandlet i forordning (EU) nr. DP/xxx foretages til en modtager i en anden valuta end euro, omregner medlemsstaterne støttebeløbet udtrykt i euro til national valuta på basis af den seneste måneds gennemsnitlige vekselkurs, som Den Europæiske Centralbank har fastsat inden den 1. oktober forud for det regnskabsår, i løbet af hvilket støtten er tildelt.

Or. en

 

Ændringsforslag  159

Forslag til forordning

Artikel 107 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen kan ved gennemførelsesretsakter vedtage foranstaltninger for at beskytte anvendelsen af Unionens lovgivning, hvis den kan blive skadet af usædvanlig monetær praksis. Disse foranstaltninger kan om nødvendigt afvige fra eksisterende regler.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 vedrørende foranstaltninger for at beskytte anvendelsen af Unionens lovgivning, hvis den kan blive skadet af usædvanlig monetær praksis. Disse foranstaltninger kan om nødvendigt afvige fra eksisterende regler.

Or. en

 

Ændringsforslag  160

Forslag til forordning

Artikel 110

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der fastlægges en fælles ramme for overvågning og evaluering med henblik på at måle resultaterne af den fælles landbrugspolitik. Den skal omfatte alle instrumenter med tilknytning til overvågning og evaluering af foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik og især af de direkte betalinger, der er omhandlet i forordning (EU) nr. DP/xxx, markedsforanstaltninger, der er omhandlet i forordning (EU) nr. CMO/xxx, foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omhandlet i forordning (EU) nr. RD/xxx, og anvendelsen af krydsoverensstemmelsen, der er omhandlet i nærværende forordning.

1. Der fastlægges en fælles ramme for overvågning og evaluering med henblik på at måle resultaterne af den fælles landbrugspolitik og især af:

 

a) de direkte betalinger, der er omhandlet i forordning (EU) nr. DP/xxx

 

b) markedsforanstaltninger, der er omhandlet i forordning (EU) nr. CMO/xxx

 

c) foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der er omhandlet i forordning (EU) nr. RD/xxx og

 

d) anvendelsen af krydsoverensstemmelsen, der er omhandlet i nærværende forordning.

For at sikre en effektiv måling af resultater tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 vedrørende indhold og opbygning af disse rammer.

Kommissionen overvåger disse foranstaltninger på grundlag af medlemsstaternes indberetninger i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser. Kommissionen fastlægger en flerårig evalueringsplan med periodiske evalueringer af de specifikke instrumenter, som den vil gennemføre.

2. Indvirkningen af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik måles i forhold til følgende målsætninger:

2. Indvirkningen af de i stk. 1 omhandlede foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik måles i forhold til følgende målsætninger:

a) en levedygtig fødevareproduktion med fokus på landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet

a) holdbar fødevareproduktion med fokus på råvarepriser, landbrugernes indkomst, landbrugets produktivitet og prisstabilitet

b) bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag med fokus på udledning af drivhusgasser, biodiversitet, jord og vand

b) bæredygtig forvaltning af naturressourcer og klimatiltag med fokus på udledning af drivhusgasser, biodiversitet, jord og vand

c) balanceret territorial udvikling med fokus på beskæftigelse, vækst og fattigdom i landdistrikterne.

c) balanceret territorial udvikling med fokus på beskæftigelse, vækst og fattigdom i landdistrikterne.

Kommissionen fastlægger ved gennemførelsesretsakter en række indikatorer for de målsætninger, der henvises til i første afsnit. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3.

For at sikre en effektiv gennemførelse af dette stykke tillægges Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 111 vedrørende indholdet og opbygningen af overvågnings- og evalueringsrammen, herunder en række indikatorer og metoder for beregningen heraf.

3. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere de pågældende foranstaltninger. Kommissionen tager hensyn til databehovene og synergierne mellem potentielle datakilder, navnlig deres anvendelse i statistisk øjemed, når det er relevant.

3. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for at kunne overvåge og evaluere de pågældende foranstaltninger. Disse oplysninger baseres så vidt muligt på etablerede datakilder, f.eks. informationsnettet for landøkonomisk bogføring og Eurostat. Kommissionen tager hensyn til databehovene og synergierne mellem potentielle datakilder, navnlig deres anvendelse i statistisk øjemed, når det er relevant.

Kommissionen vedtager ved delegerede retsakter regler om de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende, samt om databehovene og synergierne mellem potentielle datakilder. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3.

Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, der fastlægger regler om de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende, uden at pålægge disse en urimelig administrativ byrde, samt regler om databehovene og synergierne mellem potentielle datakilder. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3.

4. Kommissionen forelægger en rapport om gennemførelsen af denne artikel for Europa-Parlamentet og Rådet hvert fjerde år. Den første rapport forelægges senest den 31. december 2017.

4. Kommissionen forelægger en rapport om gennemførelsen af denne artikel for Europa-Parlamentet og Rådet hvert fjerde år. Den første rapport forelægges senest den 31. december 2017.

Or. en

 

Ændringsforslag  161

Forslag til forordning

Artikel 110 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 110a
Offentliggørelse af modtagere

udgår

1. Medlemsstaterne sørger for, at der hvert år foretages en efterfølgende offentliggørelse af modtagerne af EGFL og ELFUL. Offentliggørelsen skal indeholde:

 

a) med forbehold af artikel 110b, stk. 1, i denne forordning navnet på modtageren, som følger:

 

i) fornavn og efternavn, når modtageren er en fysisk person

 

ii) det fulde navn, der er registreret, når modtageren har status som selvstændig juridisk person i henhold til lovgivningen i den berørte medlemsstat

 

iii) det fulde navn på den registrerede eller på anden måde officielt anerkendte sammenslutning, når modtageren er en sammenslutning uden egen status som juridisk person

 

b) den kommune, hvor modtageren har hjemsted eller er registreret, og i givet fald postnummer eller del deraf, som identificerer kommunen

 

c) for hver foranstaltning, som er finansieret af EGFL og ELFUL, de betalingsbeløb, som hver modtager har fået i det pågældende regnskabsår

 

d) art og beskrivelse af de foranstaltninger, som er finansieret af EGFL og ELFUL, og hvorunder den i litra c) omhandlede betaling er tildelt

 

De i første afsnit nævnte oplysninger gøres tilgængelige på et enkelt netsted for hver medlemsstat. De forbliver tilgængelige i to år fra datoen for deres første offentliggørelse.

 

2. Hvad angår de betalinger for foranstaltninger, som er finansieret af EGFL og ELFUL som anført i stk. 1, første afsnit, litra c), skal de beløb, som offentliggøres, svare til den samlede offentlige finansiering, både Unionens og det nationale bidrag.

 

Or. en

 

Ændringsforslag  162

Forslag til forordning

Artikel 110b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 110b
Tærskelværdi

udgår

Hvis det støttebeløb, som en modtager har fået i et givet år, er lig med eller mindre end det beløb, som er fastsat af en medlemsstat i henholdt til artikel 49 i forordning (EU) nr. DP/xxx, offentliggør den pågældende medlemsstat ikke navnet på denne modtager, som det ellers er fastsat i artikel 110a, stk. 1, første afsnit, litra a), i nærværende forordning.

 

De beløb, som fastsættes af en medlemsstat i henhold til artikel 49 i forordning (EU) nr. DP/xxx, og som meddeles Kommissionen i medfør af denne forordning, gøres tilgængelige for Kommissionen efter de regler, som er vedtaget i henhold til artikel 110d.

 

Hvis stk. 1 i nærværende artikel finder anvendelse, offentliggør medlemsstaterne de oplysninger, der er omhandlet i artikel 110a, stk. 1, første afsnit, litra b), c) og d), og modtageren angives ved en kode. Medlemsstaterne beslutter, hvilken form denne kode skal have.

 

Or. en

 

Ændringsforslag  163

Forslag til forordning

Artikel 110 c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 110 c
Oplysninger om modtagerne

udgår

Medlemsstaterne underretter modtagerne om, at deres data vil blive offentliggjort i overensstemmelse med artikel 110a, og at dataene vil kunne blive behandlet af Unionens og medlemsstaternes revisions- og undersøgelsesorganer med henblik på at beskytte Unionens finansielle interesser.

 

Når der er tale om personoplysninger, underretter medlemsstaterne i overensstemmelse med kravene i direktiv 95/46/EF modtagerne om deres rettigheder i henhold til databeskyttelsesreglerne og om den procedure, der gælder for udøvelse af disse rettigheder.

 

Or. en

 

Ændringsforslag  164

Forslag til forordning

Artikel 110 d – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen fastlægger ved gennemførelsesretsakter regler for:

udgår

a) form, herunder præsentationsmåde for hver foranstaltning, og tidsplan for offentliggørelsen som fastsat i artikel 110a og 110b

 

b) ensartet anvendelse af artikel 110c

 

c) samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 112, stk. 3.

 

Or. en

 

Ændringsforslag  165

Forslag til forordning

Artikel 111 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den i denne forordning omhandlede delegation af beføjelser, tillægges Kommissionen på ubestemt tid fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel … tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra …*.

 

_____________

 

* Datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Or. en

 

Ændringsforslag  166

Forslag til forordning

Artikel 111 – stk. 2 – afsnit 1a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen aflægger rapport om de delegerede beføjelser senest ni måneder inden udløbet af perioden på fem år. Delegationen af beføjelser forlænges med samme periode, hvis Europa-Parlamentet og Rådet godkender denne forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode. Europa-Parlamentet træffer afgørelse herom med et flertal af medlemmernes stemmer, og Rådet med kvalificeret flertal.

Or. en

 

Ændringsforslag  167

Forslag til forordning

Bilag 1 – stk. 1 – afsnit 1 – led 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Oplysninger om, hvordan landbrugere kan optimere deres investeringer i klimasikring af deres landbrugssystemer, og hvilke EU-midler de kan bruge til dette formål; Det omfatter navnlig oplysninger om tilpasning af landbrugsjord til klimatiske udsving og langsigtede forandringer samt oplysninger om, hvordan der træffes konkrete agronomiske foranstaltninger til styrkelse af landbrugssystemernes modstandsdygtighed over for oversvømmelse og tørke og til forbedring og optimering af jordens kulstofindhold.

Or. en

 

Ændringsforslag  168

Forslag til forordning

Bilag 1 – stk. 1 – afsnit 2 – led 7 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Oplysninger om den positive sammenhæng mellem biodiversitet og agro-økosystemers modstandsdygtighed, om risikospredning samt om forbindelsen mellem monokulturer og risikoen for fejlslagen høst/skader fra skadedyr og ekstreme vejrforhold

Or. en

 

Ændringsforslag  169

Forslag til forordning

Bilag 1 – stk. 1 – afsnit 2 – led 8 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Oplysninger om, hvordan spredningen af invasive fremmede arter forhindres mest effektivt, og hvilken betydning dette har for økosystemernes funktions- og modstandsdygtighed over for klimaændringer, herunder oplysninger om adgang til finansiering til udryddelsesprogrammer, såfremt udryddelsen medfører yderligere omkostninger

Or. en

 

Ændringsforslag  170

Forslag til forordning

Bilag 1 – stk. 1 – afsnit 3 – led 5 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Oplysninger om bæredygtige vandingsanlæg med lav volumen og om, hvordan regnvandssystemer kan optimeres med henblik på at fremme en effektiv vandanvendelse.

Or. en

 

Ændringsforslag  171

Forslag til forordning

Bilag 1 – stk. 1 – afsnit 3 – led 5 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Oplysninger om nedbringelse af vandforbruget i landbruget, herunder afgrødevalg, om forbedring af humusjords vandbinding og om mindskelse af behovet for kunstvanding.

Or. en

 

Ændringsforslag  172

Forslag til forordning

Bilag 1 – stk. 1 – afsnit 5 – led 1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

- Oplysninger om tiltag rettet mod innovation.

- Oplysninger om målene for de europæiske innovationspartnerskaber for landbrugets produktivitet og bæredygtighed, som anført i artikel 61 i forordning (EU) nr.…/... [RD].

Or. en

 

Ændringsforslag  173

Forslag til forordning

Bilag 1 – stk. 1 – afsnit 5 – led 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Oplysninger om de eksisterende operationelle grupper oprettet under artikel 62 i forordning (EU) nr. .../… [RD], herunder deres opgaver, og fremme udveksling og samarbejde med dem, hvor det er relevant.

Or. en

 

Ændringsforslag  174

Forslag til forordning

Bilag 1 – stk. 1 – afsnit 5 – led 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- Oplysninger om de udviklingsprogrammer for landdistrikterne, som sigter mod at opfylde prioriteterne vedrørende vidensoverførsel og innovation inden for landbruget, som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EU) nr. …/…. [RD].

Or. en

 

Ændringsforslag  175

Forslag til forordning

Bilag 1 – stk. 1 – afsnit 5 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Udveksling af bedste praksis, uddannelse og kapacitetsopbygning (parallelt med alle ovenfor nævnte temaer)

Or. en

 

Ændringsforslag  176

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Vand" – SMR1 – sidste kolonne

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4 og 5

Overholdelse af handlingsprogrammet og reglerne for godt landmandskab i sårbare områder

Or. en

 

Ændringsforslag  177

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Vand" – GAEC 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beskyttelse af grundvand mod forurening; forbud mod direkte udtømning i grundvand og foranstaltninger til forebyggelse af indirekte forurening af grundvang gennem udtømning på jorden og infiltrering gennem jordbunden af farlige stoffer som anført i bilaget til direktiv 80/68/EØF

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  178

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Minimumsjorddække

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  179

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Minimumsarealforvaltning, der afspejler lokalitetsbestemt stand, for at begrænse erosion

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  180

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bevaring af jordens indhold af organiske stoffer, herunder forbud mod afbrænding af stubmarker

Bevaring af jordens indhold af organiske stoffer ved passende metoder, herunder forbud mod afbrænding af stubmarker, undtagen af plantesundhedshensyn eller for beskæringsrester.

Or. en

 

Ændringsforslag  181

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Jordbund og kullager" – GAEC 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beskyttelse af vådområder og kulstofrig jordbund, herunder forbud mod første pløjning

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  182

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR2 – sidste kolonne

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4, stk. 1, litra a) Artikel 3, stk.1, litra a), Artikel 2, stk. 4, litra b)

Artikel 3, stk.1, artikel 3, stk. 2, litra b), artikel 4, stk. 1, 2 og 4, og artikel 5, litra a), b) og d)

Or. en

 

Ændringsforslag  183

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Biodiversitet" – SMR3 – sidste kolonne

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6, stk. 1 og 2

Artikel 6, stk. 1 og 2, og artikel 13, stk. 1, litra a)

Or. en

 

Ændringsforslag  184

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Landskab, minimumsniveau for vedligeholdelse" – GAEC 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bevarelse af landskabstræk, herunder eventuelt hække, vandhuller, grøfter og træer i rækker, i grupper eller enkeltstående og markbræmmer og terrasser, og herunder forbud mod klipning af hække og træer i yngletid samt mulige foranstaltninger til at undgå invasive arter og skadegørere

Bevarelse af landskabstræk, herunder eventuelt delvis naturlige levesteder, hække, vandhuller, grøfter og træer i rækker, i grupper eller enkeltstående og markbræmmer og terrasser, og herunder forbud mod klipning af hække og træer i yngletid

Or. en

 

Ændringsforslag  185

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Fødevaresikkerhed" – SMR 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rådets direktiv 96/22/EF af 29. april 1996 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning og af beta-agonister i husdyrbrug (EFT L 125 af 23.5.1996, s. 3)

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  186

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Fødevaresikkerhed" – SMR 5 – sidste kolonne

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3, litra a), b), d) og e), og artikel 4, 5 og 7

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  187

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Identifikation og registrering af dyr" – SMR 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rådets direktiv 2008/71/EF af 15. juli 2008 om identifikation og registrering af svin (EUT L 213 af 8.8.2005, s. 31)

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  188

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Identifikation og registrering af dyr" – SMR 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1)

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  189

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Identifikation og registrering af dyr" – SMR 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8)

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  190

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Dyresygdomme" – SMR 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (EUT L 147 af 31.5.2001, s. 1)

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  191

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Dyresygdomme" – SMR 9 – sidste kolonne

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7, 11, 12, 13 og 15

udgår

Or. en

 

Ændringsforslag  192

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Indsats mod antimikrobiel resistens (AMR)" (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Indsats mod antimikrobiel resistens (AMR)

Or. en

 

Ændringsforslag  193

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Indsats mod antimikrobiel resistens (AMR)" (ny) – GAEC 8c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionens handlingsplan for den voksende trussel fra antimikrobiel resistens (COM(2011)0748 endelig, 15.11.2011). Dyr, der anvendes i fødevareproduktionen: gode landbrugsmetoder for at undgå infektioner inklusive dækningsgrader, dokumentation for behandlinger inklusive profylakse, ingen anvendelse af antimikrobielle stoffer af kritisk betydning

Or. en

 

 

Ændringsforslag  194

Forslag til forordning

Bilag II – Hovedgenstand "Plantebeskyttelsesmidler" – SMR 10 – sidste kolonne

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 55, første og andet punktum

Korrekt anvendelse af plantebeskyttelsesmidler; kun anvendelse af autoriserede midler, i de anbefalede mængder og i overensstemmelse med angivelserne på etiketten. Føring af en protokol over navnet på det anvendte produkt, dets formulering, datoen for dets anvendelse på den pågældende parcel, personen, som har anvendt det, og kvalifikationsniveauet for denne person, den anvendte mængde og anvendelsesmetoden

Or. en