Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0082/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0082/2013

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO DĖL TARPINSTITUCINIŲ DERYBŲ PRADĖJIMO IR ĮGALIOJIMŲ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos

4.2.2013 - (COMCOM(2011)0628 final/2 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7‑0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio 2 dalį ir 70a straipsnį
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas (*)

(*) Derybų grupė: pirmininkas, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai


Procedūra : 2011/0288(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

B7‑0082/2013

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento sprendimo dėl tarpinstitucinių derybų dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos pradėjimo ir įgaliojimų

(COM(2011)0628 final/2 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7‑0312/2012 – 2011/0288(COD)2013/2531(RSP))
 

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pasiūlymą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio 2 dalį ir 70a straipsnį,

kadangi pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto nurodytas finansinis paketas yra tik nuoroda teisėkūros institucijai ir negali būti nustatomas, kol nebus pasiektas susitarimas dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa;

nusprendžia pradėti tarpinstitucines derybas remdamasis šiais įgaliojimais:

ĮGALIOJIMAI

 

Pakeitimas                1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) mažinti biurokratiją yra vienas iš pagrindinių BŽŪP reformos tikslų ir reikalavimų. Siekiant užtikrinti, kad būsima valstybių narių ir paramos gavėjų administracinė našta būtų apribota iki pagrįsto lygio, turėtų būti taikomos tikroviškos leistinos ribos bei de minimis apribojimai ir nustatyta tinkama pasitikėjimo ir kontrolės pusiausvyra. Mažinant biurokratiją reikėtų atsižvelgti į administracines ir kitas visų lygmenų kontrolės išlaidas, o už gerai veikiančių administravimo ir stebėsenos sistemų naudojimą reikėtų atlyginti. Aukščiausias tikslas turėtų būti sumažinti administracines išlaidas ir užtikrinti, kad ūkininkų ir valdžios institucijų administracinė našta būtų palengvinta ir grąžinta iki racionalaus masto;

Or. en

 

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti kai kurias neesmines šio reglamento nuostatas, Komisijai turi būti deleguoti įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl mokėjimo agentūrų ir koordinavimo įstaigų akreditavimo, ūkių konsultavimo sistemos turinio, iš Sąjungos biudžeto valstybės intervencijos tvarka finansuotinų priemonių ir su valstybės intervencija susijusių veiksmų įvertinimo, kompensacijų valstybėms narėms sumažinimo ir jų mokėjimo sustabdymo, su fondais susijusių išlaidų ir įplaukų kompensavimo, skolų susigrąžinimo, paramos skyrimo sąlygų nesilaikymo atvejais paramos gavėjams taikomų nuobaudų, užstatų teikimo taisyklių, integruotos administravimo ir kontrolės sistemos veikimo, priemonių, kurioms netaikomas sandorių tikrinimas, pagal kompleksinės paramos tvarką taikomų nuobaudų, daugiamečių ganyklų išlaikymo taisyklių, operacinio įvykio taisyklių, euro neįsivedusių valstybių narių taikytino valiutos kurso ir bendros pagal BŽŪP priimtų priemonių vertinimo sistemos turinio. Ypač svarbu, kad Komisija, atlikdama parengiamąjį darbą, konsultuotųsi su atitinkamais asmenimis, įskaitant ekspertus. Rengdama ir sudarydama deleguotuosius aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(3) siekiant papildyti arba iš dalies pakeisti kai kurias neesmines šio reglamento nuostatas, pagal Sutarties 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl mokėjimo agentūrų ir koordinavimo įstaigų akreditavimo, ūkių konsultavimo sistemos turinio, iš Sąjungos biudžeto valstybės intervencijos tvarka finansuotinų priemonių ir su valstybės intervencija susijusių veiksmų įvertinimo, kompensacijų valstybėms narėms sumažinimo ir jų mokėjimo sustabdymo, su fondais susijusių išlaidų ir įplaukų kompensavimo, skolų susigrąžinimo, paramos skyrimo sąlygų nesilaikymo atvejais paramos gavėjams taikomų administracinių nuobaudų, užstatų teikimo taisyklių, integruotos administravimo ir kontrolės sistemos veikimo, priemonių, kurioms netaikomas sandorių tikrinimas, pagal kompleksinės paramos tvarką taikomų nuobaudų, daugiamečių pievų ir daugiamečių ganyklų išlaikymo taisyklių, operacinio įvykio taisyklių, euro neįsivedusių valstybių narių taikytino valiutos kurso ir bendros pagal BŽŪP priimtų priemonių vertinimo sistemos turinio. Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus, Komisija turėtų užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai. Europos Parlamento arba Tarybos prašymu Audito Rūmai gali pateikti savo nuomonę dėl šių deleguotųjų aktų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą;

 

(Šie du pakeitimai, kuriais žodis „nuobauda“ pakeičiamas žodžių junginiu „administracinė nuobauda“, o žodžių junginys „daugiametės ganyklos“ – „daugiametės pievos ir daugiametės ganyklos“, taikomi visam svarstomo teisės akto tekstui. Jei jie bus priimti, atitinkamus pakeitimus reikės padaryti visame tekste.)

Or. en

 

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) šiuo reglamentu, kai reikia, turėtų būti numatytos išimtys force majeure atvejams ir išskirtinėms aplinkybėms. Žemės ūkio sritį reglamentuojančiuose nuostatose force majeure sąvoka turėtų būti aiškinama atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką;

Or. en

 

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) didėjantys reikalavimai sertifikavimo įstaigoms ir mokėjimo agentūroms neturėtų lemti dar didesnės biurokratijos valstybėse narėse. Svarbiausia, šie reikalavimai neturėtų viršyti tarptautinių audito standartų. Kiek tai susiję su sertifikavimo proceso apimtimi ir turiniu, reikėtų išlaikyti subalansuotą išlaidų ir naudos santykį, o nustatant bet kokius papildomus ataskaitų teikimo reikalavimus reikėtų užtikrinti aiškią papildomą naudą;

Or. en

 

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) siekiant padėti paramos gavėjams daugiau sužinoti apie žemės ūkio veiklos ir ūkių valdymo ryšį su aplinkos, klimato kaitos prevencijos, geros agrarinės žemės būklės, maisto saugos, žmonių, gyvūnų, augalų sveikatos ir gyvulių gerovės standartais, būtina, kad valstybės narės nustatytų išsamią ūkių konsultavimo sistemą, pagal kurią būtų konsultuojami paramos gavėjai. Ši ūkių konsultavimo sistema neturėtų paveikti paramos gavėjų įsipareigojimo ir atsakomybės laikytis tų standartų. Taip pat valstybės narės turėtų užtikrinti aiškų konsultacijų ir patikrų atskyrimą;

(10) siekiant padėti paramos gavėjams daugiau sužinoti apie žemės ūkio veiklos, valdymo ir ūkių rizikos valdymo ryšį su aplinkos, klimato kaitos prevencijos, geros agrarinės žemės būklės, maisto saugos, žmonių, gyvūnų, augalų sveikatos ir gyvulių gerovės standartais, būtina, kad valstybės narės nustatytų išsamią ūkių konsultavimo sistemą, pagal kurią būtų konsultuojami paramos gavėjai. Ši ūkių konsultavimo sistema neturėtų paveikti paramos gavėjų įsipareigojimo ir atsakomybės laikytis tų standartų. Taip pat valstybės narės turėtų užtikrinti aiškų konsultacijų ir patikrų atskyrimą;

Or. en

 

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) į ūkių konsultavimo sistemą turėtų būti įtraukti bent jau tie reikalavimai ir standartai, kurie patenka į kompleksinės paramos taikymo sritį. Taip pat į ją turėtų būti įtraukti klimatui ir aplinkai palankios žemės ūkio veiklos reikalavimai ir žemės ūkio paskirties žemės priežiūros reikalavimai, kurių reikia laikytis siekiant gauti tiesiogines išmokas pagal xxx d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. DP/xxx, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės. Galiausiai, į sistemą turėtų būti įtraukti tam tikri elementai, susiję su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų ir augalų ligas, inovacijomis ir tvaria mažų ūkių ekonominės veiklos plėtra;

(11) į ūkių konsultavimo sistemą turėtų būti įtraukti bent jau tie reikalavimai ir standartai, kurie patenka į kompleksinės paramos taikymo sritį ūkių lygmeniu. Taip pat į ją turėtų būti įtraukti klimatui ir aplinkai palankios žemės ūkio veiklos reikalavimai ir žemės ūkio paskirties žemės priežiūros reikalavimai, kurių reikia laikytis siekiant gauti tiesiogines išmokas pagal xxx d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. DP/xxx, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos schemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės. Be to, į šią sistemą turėtų būti įtraukti tam tikri elementai, susiję su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų ir augalų ligas, inovacijomis, taip pat ekonominės ūkių veiklos aplinkosauginiu veiksmingumu ir tvaria plėtra, įskaitant ūkių modernizavimo, konkurencingumo skatinimo, sektorių integravimo, inovacijų ir rinkos orientavimo, taip pat principų, susijusių su apskaita, verslumu ir tvariu ekonominių išteklių valdymu, skatinimo ir įgyvendinimo veiklą. Pagaliau valstybėms narėms turėtų būti leista įtraukti į sistemą ūkių konversijos ir jų ekonominės veiklos įvairinimo skatinimą ir tinkamų prevencinių veiksmų, skirtų klausimams dėl stichinių nelaimių ir gyvūnų bei augalų ligų spręsti, taikymą, taip pat konsultavimą integruoto kenkėjų valdymo ir alternatyvių ne cheminių priemonių naudojimo klausimais;

Or. en

 

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) paramos gavėjų dalyvavimas sistemoje turėtų būti savanoriškas. Visiems jiems, net ir tiems, kurie negauna paramos pagal BŽŪP, turėtų būti leista dalyvauti sistemoje. Tačiau prioritetinius kriterijus gali nustatyti valstybės narės. Dėl sistemos pobūdžio tikslinga per konsultavimo veiklą surinktą informaciją laikyti konfidencialia, išskyrus rimtus Sąjungos arba nacionalinės teisės pažeidimo atvejus. Siekiant užtikrinti sistemos veiksmingumą konsultantai turėtų būti tinkamos kvalifikacijos ir jiems turėtų būti nuolat rengiami mokymai;

(12) paramos gavėjų dalyvavimas sistemoje turėtų būti savanoriškas. Visiems jiems, net ir tiems, kurie negauna paramos pagal BŽŪP, turėtų būti leista dalyvauti sistemoje. Tačiau valstybės narės, remdamosi aplinkos apsaugos, ekonominiais ir socialiniais kriterijais, turėtų turėti galimybę nustatyti paramos gavėjų, kurie turi pirmenybę pasinaudoti ūkių konsultavimo sistema, kategorijas. Dėl sistemos pobūdžio tikslinga per konsultavimo veiklą surinktą informaciją laikyti konfidencialia, išskyrus rimtus Sąjungos arba nacionalinės teisės pažeidimo atvejus. Siekiant užtikrinti sistemos veiksmingumą konsultantai turėtų būti tinkamos kvalifikacijos ir jiems turėtų būti nuolat rengiami mokymai;

Or. en

 

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) finansinius išteklius, reikalingus akredituotų mokėjimo agentūrų išlaidoms, finansuotinoms EŽŪGF lėšomis, padengti, Komisija valstybėms narėms skiria kaip kompensacijas remdamasi šių agentūrų išlaidų apskaita. Iki kol šios kompensacijos bus išmokėtos kaip mėnesinės išmokos, finansinius išteklius sutelkti turi pačios valstybės narės atsižvelgdamos į savo akredituotų mokėjimo agentūrų poreikius. Valstybių narių ir paramos gavėjų, dalyvaujančių įgyvendinant BŽŪP, patirtas personalo ir administracines sąnaudas padengia jie patys;

(13) finansinius išteklius, reikalingus akredituotų mokėjimo agentūrų išlaidoms, finansuotinoms EŽŪGF lėšomis, padengti, Komisija valstybėms narėms skiria kaip kompensacijas remdamasi šių agentūrų išlaidų apskaita. Iki kol šios kompensacijos bus išmokėtos kaip mėnesinės išmokos, finansinius išteklius sutelkti turi pačios valstybės narės atsižvelgdamos į savo akredituotų mokėjimo agentūrų poreikius. Siekiant, kad būtų gerinamas mokėjimo agentūrų veiklos veiksmingumas, valstybių narių ir paramos gavėjų, dalyvaujančių įgyvendinant BŽŪP, patirtas personalo ir administracines sąnaudas padengia pačios agentūros;

Or. en

 

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) Komisijos naudojama agrometeorologinė sistema ir įsigyjamos bei tobulinamos palydovinės nuotraukos turėtų būti priemonės žemės ūkio rinkoms valdyti ir žemės ūkio išlaidų stebėsenai palengvinti;

(14) Komisijos naudojama agrometeorologinė sistema ir įsigyjamos bei tobulinamos palydovinės nuotraukos turėtų būti priemonės žemės ūkio rinkoms valdyti, žemės ūkio išlaidų stebėsenai bei išteklių, nuo kurių priklauso žemės ūkis, įskaitant agrarinės miškininkystės sistemas, naudojimo stebėsenai palengvinti ir, įvykus stichinėms nelaimėms, pagalbai nustatyti ir laiku ją teikti;

Or. en

 

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) kaimo plėtros programos yra finansuojamos iš Sąjungos biudžeto pagal įsipareigojimus išmokant metines dalines išmokas. Valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė naudotis numatytais Sąjungos fondais iškart pradėjus įgyvendinti kaimo plėtros programas. Dėl to būtina nustatyti tinkamai apriboto išankstinio finansavimo sistemą, kuria būtų užtikrintas pastovus lėšų srautas, kad pagal programą numatytos išmokos gavėjams būtų mokamos laiku;

(23) kaimo plėtros programos yra finansuojamos iš Sąjungos biudžeto pagal įsipareigojimus išmokant metines dalines išmokas. Valstybėms narėms turėtų būti sudaryta galimybė naudotis numatytais Sąjungos fondais iškart pradėjus įgyvendinti kaimo plėtros programas. Dėl to pirmiausia reikėtų nustatyti tinkamai apriboto išankstinio finansavimo sistemą, kuria būtų užtikrintas pastovus lėšų srautas, kad pagal programą numatytos išmokos gavėjams būtų mokamos laiku;

Or. en

 

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) žemės ūkio sektorių teisės aktais valstybių narių reikalaujama informaciją apie atliktų patikrų skaičių ir rezultatus siųsti laikantis nurodytų terminų. Šie statistiniai kontrolės duomenys naudojami siekiant nustatyti klaidų kiekį valstybių narių lygmeniu ir apskritai vertinant EŽŪGF ir EŽŪFKP valdymą. Jie yra svarbus informacijos, kuria remdamasi Komisija vertina, ar fondai valdomi tinkamai, šaltinis ir pagrindinis metinės patikinimo deklaracijos elementas. Atsižvelgiant į didelę šios statistinės informacijos svarbą ir siekiant užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi įsipareigojimo laiku ją išsiųsti, būtina numatyti priemonę, skirtą atgrasyti nuo vėlavimo pateikti duomenis, kuri būtų proporcinga duomenų trūkumo mastui. Todėl turėtų būti numatytos nuostatos, pagal kurias Komisija gali sustabdyti tą mėnesinių arba tarpinių išmokų dalį, apie kurią nebuvo laiku pateikta atitinkamų statistinių duomenų;

(27) žemės ūkio sektorių teisės aktais valstybių narių reikalaujama informaciją apie atliktų patikrų skaičių ir rezultatus siųsti laikantis nurodytų terminų. Šie statistiniai kontrolės duomenys naudojami siekiant nustatyti klaidų kiekį valstybių narių lygmeniu ir apskritai vertinant EŽŪGF ir EŽŪFKP valdymą. Jie yra svarbus informacijos, kuria remdamasi Komisija vertina, ar fondai valdomi tinkamai, šaltinis ir pagrindinis metinės patikinimo deklaracijos elementas. Atsižvelgiant į didelę šios statistinės informacijos svarbą ir siekiant užtikrinti, kad valstybės narės laikytųsi įsipareigojimo laiku ją išsiųsti, būtina numatyti proporcingą priemonę, skirtą atgrasyti nuo vėlavimo pateikti duomenis, kuri atitiktų duomenų trūkumo mastą. Todėl turėtų būti numatytos nuostatos, pagal kurias Komisija gali sustabdyti tą mėnesinių arba tarpinių išmokų dalį, apie kurią nebuvo laiku pateikta atitinkamų statistinių duomenų. Vis dėlto išmokų mokėjimas turėtų būti sustabdomas tik tuo atveju, jeigu dėl tokio uždelsimo kiltų pavojaus metinei biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai, vadovaujantis proporcingumo principu;

Or. en

 

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) BŽŪP priemonių ir veiksmų finansavimas bus vykdomas iš dalies taikant pasidalijamąjį valdymą. Siekdama užtikrinti patikimą Sąjungos fondų finansinį valdymą, Komisija turėtų tikrinti, kaip už išmokas atsakingos valstybių narių institucijos valdo šiuos fondus. Tikslinga apibrėžti Komisijos atliekamų tikrinimų pobūdį, detalizuoti jos atsakomybės už biudžeto vykdymą sąlygas ir aiškiai nustatyti valstybių narių bendradarbiavimo įpareigojimus;

(30) BŽŪP priemonių ir veiksmų finansavimas bus vykdomas iš dalies taikant pasidalijamąjį valdymą. Siekdama užtikrinti patikimą Sąjungos fondų finansinį valdymą, Komisija turėtų atlikti būtinus tikrinimus, kaip už išmokas atsakingos valstybių narių institucijos valdo šiuos fondus. Tikslinga apibrėžti pagrindines taisykles ir principus, kurių Komisija turėtų laikytis vykdydama tikrinimus, bei Komisijos atliekamų tikrinimų pobūdį, detalizuoti jos atsakomybės už biudžeto vykdymą sąlygas ir aiškiai nustatyti valstybių narių bendradarbiavimo įpareigojimus;

Or. en

 

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) kad Komisija galėtų vykdyti savo įpareigojimą patikrinti, ar valstybėse narėse sukurtos ir tinkamai veikia Sąjungos išlaidų valdymo ir tikrinimo sistemos, turėtų būti numatyta nuostata, pagal kurią nepriklausomai nuo valstybių narių vykdomo tikrinimo patikras atlieka Komisijos įgalioti asmenys, kurie prireikus gali prašyti valstybių narių padėti jiems atlikti savo darbą;

(31) kad Komisija galėtų vykdyti savo įpareigojimą patikrinti, ar valstybėse narėse sukurtos ir tinkamai veikia Sąjungos išlaidų valdymo ir tikrinimo sistemos, turėtų būti numatyta nuostata, pagal kurią patikras atlieka Komisijos įgalioti asmenys, kurie prireikus gali prašyti valstybių narių padėti jiems atlikti savo darbą. Numatant tokią nacionalinę nuostatą reikėtų atsižvelgti į proporcingumo principą, pasitikėjimo nacionalinės kontrolės ir valdymo sistemų patikimumu laipsnį ir bendrą nacionalinės kontrolės veiklos Komisijai atliekant patikras efektyvumą;

Or. en

 

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36) valstybių narių vykdomos susigrąžinimo procedūros gali tęstis keletą metų neturint garantijų, kad jos bus veiksmingos. Šių procedūrų įgyvendinimo išlaidos taip pat gali būti neproporcingos sumoms, kurios yra ar gali būti surinktos. Todėl tam tikrais atvejais valstybėms narėms turėtų būti leista sustabdyti susigrąžinimo procedūras;

(36) valstybių narių vykdomos susigrąžinimo procedūros gali tęstis keletą metų neturint garantijų, kad jos bus veiksmingos. Šių procedūrų įgyvendinimo išlaidos taip pat gali būti neproporcingos sumoms, kurios yra ar gali būti surinktos. Nustatyta labai žema susigrąžinamų neteisėtai išmokėtų sumų, įskaitant palūkanas, ribinė vertė ir šios sumos turėtų būti susigrąžinamos tik tais atvejais, kai tai efektyvu sąnaudų atžvilgiu. Todėl tam tikrais atvejais valstybėms narėms turėtų būti leista sustabdyti susigrąžinimo procedūras;

Or. en

 

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37) siekdamos apsaugoti Sąjungos biudžeto finansinius interesus, valstybės narės turėtų imtis priemonių, užtikrinančių, kad EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis finansuojami sandoriai iš tiesų yra atliekami ir vykdomi teisingai. Valstybės narės taip pat turėtų užkirsti kelią visiems gavėjų pažeidimams arba įsipareigojimų nesilaikymui, juos aptikti ir veiksmingai ištaisyti. Šiuo tikslu turėtų būti taikomas 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos;

(37) siekdamos apsaugoti Sąjungos biudžeto finansinius interesus, valstybės narės turėtų imtis proporcingų priemonių, užtikrinančių, kad EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšomis finansuojami sandoriai iš tiesų yra atliekami ir vykdomi teisingai. Valstybės narės taip pat turėtų užkirsti kelią visiems gavėjų pažeidimams arba įsipareigojimų nesilaikymui, juos aptikti ir veiksmingai ištaisyti. Šiuo tikslu turėtų būti taikomas 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos. Siekiant užtikrinti Sąjungos politikos prioritetų ir tikslų derėjimą, prie veiksnių, keliančių riziką bendram Europos Sąjungos biudžetui, reikėtų priskirti ir pavojų aplinkai bei viešajai sveikatai, nes su tuo susijusios išlaidos perkeliamos į kitas viešųjų išlaidų, įskaitant ir Sąjungos, sritis. Sumažinant papildomas išlaidas kitose srityse, turėtų būti užtikrinamas viešųjų išlaidų veiksmingumas;

Or. en

 

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a) papildant Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95, šiame reglamente turėtų būti numatytos išsamesnės nuostatos dėl pažeidimų bendros žemės ūkio politikos srityje. Turėtų būti laikoma, kad gavėjas, kuris gauna pagalbą, tačiau neatitinka atitikties kriterijų arba nesilaiko su šios pagalbos teikimu susietų įsipareigojimų, neteisėtai gavo naudos. Tokia nauda turi būti panaikinta pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 4 straipsnį. Siekiant atgrasyti gavėjus nuo reikalavimų nesilaikymo, turėtų būti taikomos administracinės nuobaudos pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 5 straipsnį, sumažinant pagalbą arba jos nesuteikiant, ypač tais atvejais, kai padaromi tyčiniai pažeidimai arba pažeidimai dėl aplaidumo. Taikant šias administracines nuobaudas gali būti daromas poveikis pagalbai, kuriai gauti atitikties sąlygos ar įsipareigojimai buvo įgyvendinti. Vis dėlto svarbu, kad pažeidimų, susijusių su Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx (Tiesioginės išmokos) III antraštinės dalies 2 skyriumi, atvejais atšauktos ar sumažintos pagalbos suma neviršytų tame skyriuje minimos išmokos;

Or. en

 

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38) su bendraisiais patikrų, atšaukimų, sumažinimų arba išmokų neskyrimo principais ir su nuobaudų taikymu susijusios nuostatos įtrauktos į įvairių žemės ūkio sektorių reglamentus. Šios taisyklės turėtų būti surinktos į vieną horizontalaus lygmens teisinę sistemą. Į jas turėtų būti įtraukti valstybių narių įpareigojimai dėl administracinių ir vietoje atliekamų patikrų, taip pat išmokų susigrąžinimo, sumažinimo ir neskyrimo taisyklės. Taip pat turėtų būti nustatytos reikalavimų, kurie nebūtinai susiję su pagalbos išmokomis, laikymosi patikrų taisyklės;

(38) su bendraisiais patikrų, atšaukimų, sumažinimų arba išmokų neskyrimo principais ir su proporcingų administracinių nuobaudų taikymu susijusios nuostatos įtrauktos į įvairių žemės ūkio sektorių reglamentus. Šios taisyklės turėtų būti surinktos į vieną horizontalaus lygmens teisinę sistemą. Į jas turėtų būti įtraukti valstybių narių įpareigojimai dėl administracinių ir vietoje atliekamų patikrų, įskaitant bendruosius principus ir taikomus kriterijus, taip pat išmokų susigrąžinimo, sumažinimo ir neskyrimo taisyklės. Taip pat turėtų būti nustatytos reikalavimų, kurie nebūtinai susiję su pagalbos išmokomis, laikymosi patikrų taisyklės. Būtina valstybės narėms numatyti didelę paskatą mažinti patikrų vietoje skaičių, kai klaidų norma priimtino lygio, taip pat numatyti lankstumą remiantis įprastais atitinkamų valstybių narių ir regionų standartais sudarant galimybę naudotis agronominėmis, ekologinėmis ar aplinkosauginėmis priežastimis pagrįstomis išimtimis;

Or. en

 

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a) nustačius teisingą nuobaudų ūkininkams už pažeidimus sistemą turėtų būti išvengiama dvigubų nuobaudų ir administracinių nuobaudų pagal šį reglamentą arba baudžiamųjų sankcijų pagal baudžiamąją teisę taikymo tuo pačiu metu, išskyrus sukčiavimo atvejus;

Or. en

 

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

38 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38b) administracinės nuobaudos, įskaitant įpareigojimą grąžinti ūkininko gautas išmokas, neturėtų būti skiriamos remiantis aplinkybėmis, kurioms, vertinant objektyviai, ūkininkas negalėjo turėti įtakos, ypač kalbant apie įvykius, kurių nebuvo įmanoma numatyti;

Or. en

 

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41) reikėtų išlaikyti pagrindinius tos integruotos sistemos elementus, visų pirma nuostatas dėl kompiuterinės duomenų bazės, žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, pagalbos paraiškų arba mokėjimo prašymų ir teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistemos;

(41) reikėtų išlaikyti pagrindinius tos integruotos sistemos elementus, visų pirma nuostatas dėl kompiuterinės duomenų bazės, žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos, pagalbos paraiškų arba mokėjimo prašymų ir teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistemos. Valstybės narės, diegdamos šias sistemas, turėtų tinkamai pasinaudoti technologijomis, kad būtų galima sumažinti administracinę naštą ir užtikrinti veiksmingą ir našią kontrolę;

Or. en

 

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44) pagal Reglamentą (EB) Nr. 485/2008 valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių siekdamos užtikrinti veiksmingą finansinių Sąjungos biudžeto interesų apsaugą ir visų pirma tikrindamos, ar EŽŪGF finansuojami veiksmai yra nesuklastoti ir atitinka reikalavimus. Siekiant aiškumo ir racionalumo atitinkamos nuostatos turėtų būti integruotos į vieną aktą. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 485/2008 turėtų būti panaikintas;

(44) pagal Reglamentą (EB) Nr. 485/2008 valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių siekdamos užtikrinti veiksmingą finansinių Sąjungos biudžeto interesų apsaugą ir visų pirma tikrindamos, ar EŽŪGF finansuojami veiksmai yra nesuklastoti ir atitinka reikalavimus. Siekiant paprastumo, aiškumo ir racionalumo atitinkamos nuostatos turėtų būti integruotos į vieną aktą. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 485/2008 turėtų būti panaikintas;

Or. en

 

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

50 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(50) 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiančiu Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/200125, kuris buvo pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 73/2009, nustatytas principas, pagal kurį visas tam tikros BŽŪP numatytos paramos išmokėjimas gavėjui turėtų būti siejamas su taisyklių, taikomų žemės valdymui, žemės ūkio gamybai ir veiklai, laikymusi. Tas principas vėliau buvo įtrauktas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai26 ir 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą)27. Pagal vadinamąją kompleksinės paramos sistemą valstybės narės nustato nuobaudas, kuriomis sumažinama arba neskiriama visa BŽŪP numatyta parama arba jos dalis;

(50) 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiu bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiu tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiančiu Reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/200125, kuris buvo pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 73/2009, nustatytas principas, pagal kurį visas tam tikros BŽŪP numatytos paramos išmokėjimas gavėjui turėtų būti siejamas su taisyklių, taikomų žemės valdymui, žemės ūkio gamybai ir veiklai, laikymusi. Tas principas vėliau buvo įtrauktas į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai26 ir 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą)27. Pagal vadinamąją kompleksinės paramos sistemą valstybės narės nustato administracines nuobaudas, kuriomis sumažinama arba neskiriama visa BŽŪP numatyta parama arba jos dalis, laikantis proporcingumo principo ir atsižvelgiant į bendrus šių nuobaudų klasifikavimo kriterijus, kaip nurodyta šiame reglamente;

Or. en

 

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

53 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(53) kad teisės aktais nustatyti valdymo reikalavimai būtų taikomi ūkiuose ir jais būtų užtikrinamos lygios visų ūkininkų galimybės, jie turi būti išsamiai įgyvendinti valstybėse narėse;

(53) kad teisės aktais nustatyti valdymo reikalavimai būtų taikomi ūkiuose ir jais būtų užtikrinamos lygios visų ūkininkų galimybės, jie turi būti išsamiai įgyvendinti valstybėse narėse. Komisija turėtų priimti taisyklių dėl gyvulių identifikavimo ir registravimo kompleksinei paramai gauti aiškinimo gaires, kuriose prireikus turėtų būti numatytas lankstumas ūkių lygmeniu, kad būtų pasiekta reikalinga pusiausvyra tarp teisės aktų paskirties laikymosi ir proporcingų administracinių nuobaudų taikymo tik tiesiogiai ir neabejotinai paramos gavėjams priskirtino reikalavimų nesilaikymo atvejais, ypač kai tai susiję su nuolatiniu naudojamos technologijos neveikimu;

Or. en

 

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

54 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(54) 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, nuostatos bus taikomos tik pagal kompleksinės paramos tvarką, kai visos valstybės narės išsamiai jas įgyvendins ir visų pirma pagal jas ūkininkams nustatys aiškius įpareigojimus. Pagal direktyvą reikalavimai ūkių lygmeniu bus pradėti taikyti ne vėliau kaip 2013 m. sausio 1 d.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

55 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(55) 2000 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/128/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, nuostatos bus veiksmingai taikomos pagal kompleksinės paramos sistemą, tik kai visos valstybės narės išsamiai jas įgyvendins ir visų pirma pagal jas ūkininkams nustatys aiškius įpareigojimus. Pagal direktyvą reikalavimai ūkių lygmeniu bus pradėti laipsniškai taikyti remiantis atitinkamu tvarkaraščiu, o bendrieji integruoto kenkėjų valdymo principai bus pradėti taikyti ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d.;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

56 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(56) pagal Direktyvos 2000/60/EB 22 straipsnį 1979 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 80/68/EEB dėl požeminio vandens apsaugos nuo tam tikrų pavojingų medžiagų keliamos taršos panaikinama 2013 m. gruodžio 23 d. Siekiant išlaikyti pagal kompleksinės paramos sistemą taikomas taisykles dėl požeminio vandens apsaugos, tikslinga belaukiant Direktyvos 2000/60/EB nuostatų įtraukimo į kompleksinės paramos tvarką pakoreguoti šios sistemos taikymo sritį ir apibrėžti geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartus, apimančius Direktyvos 80/68/EEB 4 ir 5 straipsnių reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

57 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(57) kompleksinės paramos sistema numatyti tam tikri administraciniai reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek nacionalinėms administracijoms, nes turi būti užtikrinamas duomenų registravimas, atliekamos patikros ir prireikus taikomos nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti proporcingos, veiksmingos ir atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba nacionalinės teisės nuostatomis numatytų nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į vieną teisinę priemonę. Ūkininkų, kurie dalyvauja smulkių ūkininkų schemoje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, atveju pastangos, kurių reikia norint atitikti kompleksinės paramos sistemos reikalavimus, nusveria sistemos teikiamą naudą šiems ūkininkams. Todėl siekiant paprastumo šiems ūkininkams turėtų būti netaikoma kompleksinės paramos sistema ir ypač jos kontrolės sistema bei nuobaudos. Tačiau tai neturėtų paveikti šių ūkininkų įpareigojimų laikytis galiojančių žemės ūkio sektorių teisės aktų nuostatų ir galimybės būti tikrinamiems bei rizikos susilaukti nuobaudų pagal tuos teisės aktus;

(57) kompleksinės paramos sistema numatyti tam tikri administraciniai reikalavimai tiek paramos gavėjams, tiek nacionalinėms administracijoms, nes turi būti užtikrinamas duomenų registravimas, atliekamos patikros ir prireikus taikomos nuobaudos. Nuobaudos turėtų būti proporcingos, veiksmingos ir atgrasomosios. Jos turėtų būti taikomos nepažeidžiant kitų kitomis Sąjungos arba nacionalinės teisės nuostatomis numatytų nuobaudų. Siekiant nuoseklumo tikslinga atitinkamas Sąjungos nuostatas sujungti į vieną teisinę priemonę. Ūkininkų, kurie dalyvauja smulkių ūkininkų schemoje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, atveju pastangos, kurių reikia norint atitikti kompleksinės paramos sistemos reikalavimus, nusveria sistemos teikiamą naudą šiems ūkininkams. Todėl siekiant paprastumo šiems ūkininkams turėtų būti netaikoma kompleksinės paramos sistema ir ypač jos kontrolės sistema bei nuobaudos. Tačiau tai neturėtų paveikti šių ūkininkų įpareigojimų laikytis galiojančių žemės ūkio sektorių teisės aktų nuostatų ir galimybės būti tikrinamiems bei rizikos susilaukti nuobaudų pagal tuos teisės aktus; Dėl smulkių netyčinių pažeidimų, susijusių su kompleksinės paramos sistemos patikrinimais, neturėtų būti skiriamos nuobaudos. Tokiu atveju turėtų būti tik įspėjama ir kito patikrinimo metu stebima, ar laikomasi sistemos;

Or. en

 

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

60 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(60) norint veiksmingai įgyvendinti kompleksinės paramos sistemą, turi būti tikrinama, ar gavėjai laikosi įsipareigojimų. Jeigu valstybė narė nusprendžia pasinaudoti galimybe netaikyti išmokos mažinimo ar neskyrimo tais atvejais, kai atitinkama suma neviršija 100 EUR, kitais metais kompetentinga kontrolės institucija turėtų patikrinti dalį ūkininkų siekdama nustatyti, ar atitinkama neatitiktis taisyklėms ištaisyta;

(60) norint veiksmingai įgyvendinti kompleksinės paramos sistemą, turi būti tikrinama, ar gavėjai laikosi įsipareigojimų. Jeigu valstybė narė nusprendžia pasinaudoti galimybe netaikyti išmokos mažinimo ar neskyrimo tais atvejais, kai atitinkama suma neviršija 100 EUR, kitais metais kompetentinga kontrolės institucija turėtų patikrinti dalį ūkininkų siekdama nustatyti, ar atitinkama neatitiktis taisyklėms ištaisyta. Valstybės narės taip pat gali nustatyti išankstinio įspėjimo sistemą, taikomą pirmą kartą padaromiems nedideliems pažeidimams, siekiant, kad kompleksinės paramos sistema būtų priimtinesnė ūkininkų bendruomenėms ir kad ūkininkai būtų labiau įtraukti įgyvendinant jos reikalavimus. Ši sistema turėtų apimti įspėjimo laiškus, kuriais paramos gavėjas būtų raginamas vykdyti taisomuosius veiksmus, o valstybė narė kitais metais patikrintų, ar šie veiksmai buvo įgyvendinti;

Or. en

 

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

68 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(68) kiekviena BŽŪP numatyta priemonė turėtų būti stebima ir vertinama, kad būtų užtikrinta jos kokybė ir parodyti rezultatai. Šiuo tikslu turėtų būti sudarytas rodiklių sąrašas, o BŽŪP poveikį Komisija turėtų įvertinti atsižvelgdama į politikos tikslus. Komisija turėtų nustatyti bendrąją stebėsenos ir vertinimo sistemą, kuria be kita ko būtų užtikrinta, kad atitinkami duomenys, įskaitant valstybių narių pateikiamą informaciją, būtų prieinami laiku. Tai darydama ji turėtų atsižvelgti į duomenų poreikį ir potencialių duomenų šaltinių sinergiją. Be to, Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas – II dalis.“ pažymėta, kad visos Sąjungos biudžete su klimato politika susijusios išlaidos turėtų būti padidintos mažiausiai 20 proc., skiriant įvairių politikos krypčių įnašą. Todėl Komisija turėtų galėti įvertinti pagal BŽŪP teikiamos Sąjungos paramos poveikį siekiant klimato tikslų.

(68) kiekviena BŽŪP numatyta priemonė turėtų būti stebima ir vertinama, kad būtų užtikrinta jos kokybė ir parodyti rezultatai. Šiuo tikslu turėtų būti sudarytas rodiklių sąrašas, o BŽŪP poveikį Komisija turėtų įvertinti atsižvelgdama į politikos tikslus. Komisija turėtų nustatyti bendrąją stebėsenos ir vertinimo sistemą, kuria be kita ko būtų užtikrinta, kad atitinkami duomenys, įskaitant valstybių narių pateikiamą informaciją, būtų prieinami laiku. Tai darydama ji turėtų atsižvelgti į duomenų poreikį ir potencialių duomenų šaltinių sinergiją ir kiek įmanoma naudotis jau esamais duomenų šaltiniais. Be to, stebėsenos ir vertinimo sistema turėtų būti sukurta atsižvelgiant į BŽŪP struktūrą ir deramai ją atitikti, nes antrojo ramsčio stebėsenos ir vertinimo sistema negali būti taikoma pirmajam ramsčiui, ypač dėl to, kad pirmajame ramstyje dėl palyginti vienodo priemonių pobūdžio galima pasiekti sinergetinį poveikį. Į tai turi būti tinkamai atsižvelgiama. Be to, Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas – II dalis.“ pažymėta, kad visos Sąjungos biudžete su klimato politika susijusios išlaidos turėtų būti padidintos mažiausiai 20 proc., skiriant įvairių politikos krypčių įnašą. Todėl Komisija turėtų galėti įvertinti pagal BŽŪP teikiamos Sąjungos paramos poveikį siekiant klimato tikslų;

Or. en

 

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

70 c konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(70c) savo sprendime Teismas neužginčijo tikslo – stiprinti viešąją EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų naudojimo kontrolę – teisėtumo. Šis tikslas turėtų būti analizuojamas atsižvelgiant į naująją finansų valdymo ir kontrolės sistemą, kuri turi būti taikoma nuo 2014 m. sausio 1 d. Taikant tą sistemą nacionalinių administracijų vykdoma kontrolė negali būti nuodugni ir ypač pažymėtina tai, kad beveik pagal visas schemas tik nedidelė dalis subjektų gali būti tikrinama vietoje. Jeigu mažiausios kontrolės normos būtų padidintos ir viršytų dabar taikomas normas, dabartinėmis aplinkybėmis nacionalinėms administracijoms tektų papildoma finansinė ir administracinė našta, o tai sąnaudų atžvilgiu būtų neefektyvu. Be to, naujojoje sistemoje numatyta, kad tam tikromis sąlygomis valstybės narės gali sumažinti patikrinimų vietoje skaičių. Tokiomis aplinkybėmis žemės ūkio fondų paramos gavėjų asmenvardžių ar pavadinimų skelbimas stiprina viešąją šių lėšų naudojimo kontrolę ir todėl veiksmingai papildo esamą valdymo ir kontrolės sistemą, kuri būtina norint užtikrinti deramą Sąjungos finansinių interesų apsaugos lygį. Nacionalinėms valdžios institucijoms, taikančioms naująsias taisykles, pagal kurias supaprastinamas administracinis Sąjungos lėšų naudojimo procesas ir mažinamos administracinės išlaidos, turėtų būti suteikta galimybė kliautis viešąja kontrole (visų pirma pasitikėti tos kontrolės prevenciniu ir atgrasomuoju poveikiu sukčiaujantiems ir netinkamai viešojo sektoriaus lėšas naudojantiems asmenims), atgrasant pavienius paramos gavėjus nuo netinkamo elgesio;

(70c) savo sprendime Teismas neužginčijo tikslo – stiprinti viešąją EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų naudojimo kontrolę – teisėtumo.

Or. en

 

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

70 d konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(70d) viešosios EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų naudojimo kontrolės tikslas, kurio siekiama skelbiant gavėjus, gali būti pasiektas tik užtikrinus, kad visuomenei būtų suteikta tam tikro lygio informacija. Ta informacija turėtų apimti duomenis apie gavėjo tapatybę, skirtą sumą, lėšas skyrusį fondą, atitinkamos priemonės tikslą ir pobūdį. Ji turėtų būti skelbiama taip, kad būtų daromas mažesnis poveikis gavėjų teisei į pagarbą jų privačiam gyvenimui apskritai ir ypač teisei į jų asmens duomenų apsaugą – tai teisės, įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose;

(70d) viešosios EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų naudojimo kontrolės tikslas, kurio siekiama skelbiant gavėjus, gali būti pasiektas tik užtikrinus, kad visuomenei būtų pateikta tam tikro lygio informacija. Ta informacija turėtų apimti duomenis apie kiekvieno fondo skirtą sumą, atitinkamos priemonės tikslą ir pobūdį. Siekiant sudaryti tikslų vaizdą, susijusį su BŽŪP paramos teritoriniu paskirstymu, taip pat turėtų būti pateikta informacija apie valdų, kurioms taikomos šios priemonės, buvimo vietą. Turėtų būti užtikrinta gavėjų teisė į pagarbą jų privačiam gyvenimui apskritai ir ypač teisei į jų asmens duomenų apsaugą – tai teisės, įtvirtintos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose;

Or. en

 

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

70 f konstatuojamoji dalis

 

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(70f) siekiant užtikrinti pusiausvyrą tarp siekiamo tikslo – vykdyti viešąją EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų naudojimo kontrolę – ir gavėjų teisės į pagarbą jų privačiam gyvenimui apskritai ir teisės į asmens duomenų apsaugą, reikėtų atsižvelgti į pagalbos dydį. Po išsamios analizės ir konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis nustatyta, kad norint padidinti to informacijos skelbimo veiksmingumą ir riboti poveikį gavėjų teisėms, reikėtų nustatyti gautos pagalbos sumos ribą, kurios neviršijusių gavėjų asmenvardžiai ar pavadinimai nebūtų skelbiami;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

70 g konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(70g) riba turėtų atspindėti pagal BŽŪP sistemą nustatytų schemų paramos dydį ir turėtų būti juo pagrįsta. Kadangi valstybių narių žemės ūkio ekonomikos struktūros yra labai skirtingos ir gali gerokai skirtis nuo vidutinio Sąjungos ūkio struktūros, turėtų būti leidžiama taikyti konkrečią valstybių narių padėtį atspindinčias skirtingas mažiausias ribas. Reglamente xxx/xxx [DP] nustatoma paprasta konkrečiai mažiems ūkiams skirta schema. To reglamento 49 straipsnyje nustatyti pagalbos sumos skaičiavimo kriterijai. Siekiant nuoseklumo tais kriterijais turėtų būti vadovaujamasi ir tuomet, kai kiekvienai valstybei narei nustatomos su gavėjo asmenvardžio ar pavadinimo skelbimu susijusios konkrečios ribos. Tais atvejais, kai konkreti riba neviršijama, skelbime turėtų būti nurodoma visa svarbi informacija (išskyrus asmenvardį ar pavadinimą), kad mokesčių mokėtojai galėtų susidaryti tikslią nuomonę apie BŽŪP;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

70 h konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(70h) be to, užtikrinant šios informacijos prieinamumą visuomenei didinamas Sąjungos lėšų, skiriamų BŽŪP, naudojimo skaidrumas, todėl ši politika tampa labiau matoma ir geriau suprantama. Tai leidžia piliečiams aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procese, be to, taip užtikrinamas didesnis viešųjų institucijų veiklos legitimumas, šios institucijos tampa veiksmingesnės ir labiau atskaitingos piliečiams. Tai taip pat padėtų vietos gyventojams išvysti konkrečių pavyzdžių, kaip žemės ūkis kuria viešąsias gėrybes, ir padidintų valstybės paramos žemės ūkio sektoriui legitimumą. Be to, padidėtų asmeninė ūkininkų atskaitomybė už gautų viešųjų lėšų naudojimą;

(70h) be to, užtikrinant šios informacijos prieinamumą visuomenei didinamas Sąjungos lėšų, skiriamų BŽŪP, naudojimo skaidrumas, todėl ši politika tampa labiau matoma ir geriau suprantama. Siekiant to paties tikslo kitose Sąjungos politikos srityse, panašias taisykles reikėtų taikyti lėšų iš kitų Sąjungos fondų (ERPF, ESF, EŽF) gavėjams. Tai leidžia piliečiams aktyviau dalyvauti sprendimų priėmimo procese, be to, taip užtikrinamas didesnis viešųjų institucijų veiklos legitimumas, šios institucijos tampa veiksmingesnės ir labiau atskaitingos piliečiams. Tai taip pat padėtų vietos gyventojams išvysti konkrečių pavyzdžių, kaip žemės ūkis kuria viešąsias gėrybes, ir padidintų valstybės paramos žemės ūkio sektoriui legitimumą. Be to, padidėtų asmeninė ūkininkų atskaitomybė už gautų viešųjų lėšų naudojimą;

Or. en

 

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiame reglamente vartojamos Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [DP] 4 straipsnyje nustatytos ūkininko, žemės ūkio veiklos, žemės ūkio paskirties žemės, valdos apibrėžtys, išskyrus tuos atvejus, kai šiame reglamente nurodyta kitaip.

1. Šiame reglamente vartojamos Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [DP] 4 straipsnyje nustatytos ūkininko, žemės ūkio veiklos ir žemės ūkio paskirties žemės apibrėžtys.

Or. en

 

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Išskyrus VI antraštinę dalį, šiame reglamente taikoma Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx (DP) 4 straipsnyje numatyta valdos apibrėžtis.

Or. en

 

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies antra a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiame reglamente „žemės ūkio sektorių teisės aktai“ – visi taikytini aktai, priimti remiantis SESV 43 straipsniu pagal BŽŪP ir, atitinkamais atvejais, visi deleguotieji aktai arba įgyvendinimo aktai, priimti remiantis tais aktais.

Or. en

 

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea ) augalų liga, daranti poveikį visiems paramos gavėjo pasėliams arba jų daliai;

Or. en

 

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) didelės valdos dalies eksproprijavimas, jei tai negalėjo būti numatyta paraiškos pateikimo dieną.

f) visos valdos arba jos dalies eksproprijavimas, jei tai negalėjo būti numatyta paraiškos pateikimo dieną, arba žemės grąžinimas savininkui.

Or. en

 

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Mokėjimo agentūros – tai paskirti valstybių narių departamentai arba įstaigos, atsakingos už 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir kontrolę.

1. Mokėjimo agentūros – tai valstybių narių departamentai arba įstaigos, atsakingos už visų 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnyje nurodytų išlaidų valdymą ir kontrolę.

Or. en

 

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalies antra a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija, remdamasi rizikos įvertinimu, patikrina valstybių narių pagal 102 straipsnį pateiktus įrodomuosius dokumentus ir įvertina sistemų veikimą tam, kad galėtų patvirtinti, jog valdymo ir kontrolės institucijos atitinka nacionalinės akreditacijos sąlygas.

Or. en

 

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) valdymo patikinimo deklaraciją dėl ataskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo, tinkamo vidaus kontrolės sistemų veikimo, pagrindinių sandorių teisėtumo bei reguliarumo ir patikimo finansų valdymo principo laikymosi;

b) valdymo patikinimo deklaraciją dėl ataskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo bei tinkamo vidaus kontrolės sistemų veikimo, remiantis išmatuojamais veiklos efektyvumo kriterijais, ir dėl pagrindinių sandorių teisėtumo bei reguliarumo;

Or. en

 

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) visų atliktų auditų ir patikrų rezultatų santrauką, įskaitant sistemingų ar pasikartojančių trūkumų, taip pat įgyvendinamų ar planuojamų taisomųjų veiksmų analizę.

c) santrauką, kurioje būtų pateikiama informacija apie:

 

i) visų atliktų auditų ir patikrų rezultatus, įskaitant sistemingų ir pasikartojančių trūkumų, taip pat įgyvendinamų ar planuojamų taisomųjų veiksmų analizę,

 

ii) kontrolės statistikos duomenis, siunčiamus pagal 102 straipsnio 1 dalies c ir v punktus, ir

 

iii) kitas patikras, kurias, manoma, reikėjo atlikti.

Or. en

 

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu akredituota daugiau kaip viena mokėjimo agentūra, valstybė narė paskiria įstaigą (toliau – koordinavimo įstaiga), kuriai paveda šias užduotis:

4. Jeigu, remiantis valstybės narės konstitucine tvarka, akredituota daugiau kaip viena mokėjimo agentūra, valstybė narė parenka įstaigą (toliau – koordinavimo įstaiga), kuriai paveda šias užduotis:

Or. en

 

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Jeigu akredituota mokėjimo agentūra neatitinka arba nebeatitinka vieno ar kelių 2 dalyje nurodytų akreditavimo kriterijų, valstybė narė atšaukia jos akreditaciją, išskyrus tuos atvejus, kai mokėjimo agentūra per laikotarpį, kuris nustatomas atsižvelgiant į problemos mastą, įgyvendina reikiamus pakeitimus.

5. Jeigu akredituota mokėjimo agentūra neatitinka arba nebeatitinka vieno ar kelių 2 dalyje nurodytų akreditavimo kriterijų, valstybė narė (savo iniciatyva arba Komisijos prašymu) atšaukia jos akreditaciją, išskyrus tuos atvejus, kai mokėjimo agentūra per laikotarpį, kuris nustatomas atsižvelgiant į problemos mastą, įgyvendina reikiamus pakeitimus.

Or. en

 

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) aprėpties ir darbo, susijusio su mokėjimo agentūrų valdymo deklaracijomis, taisyklių;

Or. en

 

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) mokėjimo agentūrų įpareigojimų dėl viešosios intervencijos priemonių, tai pat jų valdymo ir kontrolės įgaliojimų turinio;

Or. en

 

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) mokėjimo agentūrų įpareigojimais dėl valstybės intervencijos priemonių, tai pat jų valdymo ir kontrolės atsakomybės apimtimi;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sertifikavimo įstaiga – tai valstybės narės paskirta viešoji arba privati audito įstaiga, kuri teikia nuomonę dėl valdymo patikinimo deklaracijos, kurioje patvirtinamas mokėjimo agentūros metinių finansinių ataskaitų išsamumas, tikslumas ir teisingumas, tinkamas jos vidaus kontrolės sistemų veikimas, pagrindinių sandorių teisėtumas bei reguliarumas ir patikimo finansų valdymo principo laikymasis.

1. Sertifikavimo įstaiga – tai viešoji arba privati audito įstaiga. Kai tai privati audito įstaiga, ją surengdama viešo konkurso procedūrą atrenka valstybė narė. Sertifikavimo įstaiga teikia nuomonę, kuri parengiama vadovaujantis tarptautiniu mastu priimtais audito standartais, dėl mokėjimo agentūros metinių finansinių ataskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo ir tinkamo jos taikomų kontrolės sistemų veikimo, taip pat pagrindinių sandorių teisėtumo bei reguliarumo. Šioje nuomonėje, inter alia, pažymima, ar atlikus patikrinimą kyla abejonių dėl 7 straipsnio 3 dalies b punkte nurodytoje valdymo patikinimo deklaracijoje pateiktų teiginių.

Veiklos požiūriu ji yra nepriklausoma tiek nuo atitinkamos mokėjimo agentūros, tiek nuo tą agentūrą akreditavusios institucijos.

Veiklos požiūriu ji yra nepriklausoma tiek nuo atitinkamos mokėjimo agentūros, tiek nuo tą agentūrą akreditavusios institucijos.

2. Komisija įgyvendinimo aktais nustato taisykles dėl sertifikavimo įstaigų statuso ir konkrečių užduočių, įskaitant jų atliekamas patikras, sertifikatų išdavimą ir ataskaitų bei pridėtinių dokumentų rengimą. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

2. Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos taisyklės, susijusios su sertifikavimo įstaigų statusu ir konkrečiomis užduotimis, įskaitant patikras, kurios parengiamos veiksmingiausiu būdu, kuo labiau remiantis integruotais pavyzdžiais, siekiant, kad būtų sumažinta administracinė našta ūkininkams ir valstybėms narėms.

 

 

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos taisyklės, taikytinos sertifikatams ir ataskaitoms, kuriuos rengia sertifikavimo įstaigos, bei kartu su jais pateikiamiems dokumentams. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 112 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Or. en

 

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato paramos gavėjų konsultavimo žemės ir ūkio valdymo klausimais sistemą (toliau – ūkių konsultavimo sistema), valdomą vienos ar kelių paskirtų įstaigų. Paskirtoji įstaiga gali būti viešoji arba privati.

1. Valstybės narės nustato paramos gavėjų konsultavimo žemės valdymo, ūkio valdymo ir ūkio rizikos valdymo klausimais sistemą (ūkių konsultavimo sistemą), valdomą vienos ar kelių atrinktų įstaigų. Atrinktoji įstaiga gali būti vieša ir (arba) privati.

2. Į ūkių konsultavimo sistemą privaloma įtraukti bent:

2. Į ūkių konsultavimo sistemą privaloma įtraukti bent:

a) teisės aktais nustatytus geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės reikalavimus ir standartus, nustatytus VI antraštinės dalies I skyriuje;

a) įpareigojimus ūkių lygmeniu, kildinamus iš teisės aktais nustatytų geros agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės reikalavimų ir standartų, nustatytų VI antraštinės dalies I skyriuje;

b) klimatui ir aplinkai palankią žemės ūkio praktiką, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [DP] III antraštinės dalies 2 skyriuje, ir žemės ūkio paskirties žemės priežiūrą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 4 straipsnio 1 dalies c punkte;

b) klimatui ir aplinkai palankią žemės ūkio praktiką, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [DP] III antraštinės dalies 2 skyriuje, ir žemės ūkio paskirties žemės priežiūrą, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [DP] 4 straipsnio 1 dalies c punkte;

c) su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius reikalavimus arba veiksmus, bent jau nurodytuosius šio reglamento I priede;

c) su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie jos, biologine įvairove, vandens apsauga, pranešimu apie gyvūnų bei augalų ligas ir inovacijomis susijusius reikalavimus arba veiksmus, bent jau nurodytuosius šio reglamento I priede;

 

ca) tvarų ūkių ekonominės veiklos vystymą remiantis priemonėmis, kurios numatytos pagal kaimo plėtros programas, įskaitant ūkio modernizavimo, konkurencingumo skatinimo, sektorių integravimo, inovacijų ir rinkos orientavimo programas, taip pat principų, susijusių su apskaita, verslumu ir tvariu ekonominių išteklių valdymu, skatinimą ir įgyvendinimą;

d) tvarią mažų ūkių, kaip nustato valstybės narės, visų pirma smulkiųjų ūkininkų schemoje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] V antraštinėje dalyje, dalyvaujančių ūkių, ekonominės veiklos plėtrą.

d) aplinkosauginį veiksmingumą ir tvarią ūkių ekonominės veiklos plėtrą, kaip nustato valstybės narės, prioritetą teikiant smulkiųjų ūkininkų schemoje, nurodytoje Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [DP] V antraštinėje dalyje, dalyvaujantiems ūkiams.

3. Į ūkių konsultavimo sistemą taip pat gali būti įtraukti:

3. Į ūkių konsultavimo sistemą, inter alia, taip pat gali būti įtraukta:

a) tvari 2 dalies d punkte nenurodytų valdų ekonominės veiklos plėtra;

 

 

aa) ūkių konversijos skatinimas ir jų ekonominės veiklos įvairinimas;

 

ab) rizikos valdymas ir tinkamų prevencinių veiksmų, kuriais siekiama kovoti su stichinėmis nelaimėmis, katastrofų reiškiniais, taip pat su gyvūnų ir augalų ligomis, taikymas;

 

ac) patarimai dėl integruoto kenkėjų valdymo ir alternatyvių ne cheminių metodų taikymo;

b) būtiniausi nacionaliniais teisės aktais nustatyti reikalavimai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [RD] 29 straipsnio 3 dalyje ir 30 straipsnio 2 dalyje.

b) nacionalinės teisės aktais nustatyti reikalavimai, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [RD] 29 ir 30 straipsniuose.

Or. en

 

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ūkių konsultavimo sistemos konsultantai būtų tinkamos kvalifikacijos ir jiems nuolat būtų rengiami mokymai.

1. Valstybės narės užtikrina, kad ūkių konsultavimo sistemos konsultantai būtų tinkamos kvalifikacijos ir jiems nuolat būtų rengiami profesiniai mokymai.

Or. en

 

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kompetentinga nacionalinė institucija paramos gavėjui pateikia atitinkamą paskirtųjų įstaigų sąrašą, jei įmanoma – elektroninėmis priemonėmis.

3. Nacionalinė institucija galimam paramos gavėjui pateikia atitinkamą atrinktų įstaigų sąrašą, pirmiausia stengdamasi naudotis elektroninėmis priemonėmis.

Or. en

 

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepriklausomai nuo to, ar paramos gavėjai gauna paramą pagal bendrą žemės ūkio politiką, įskaitant kaimo plėtrą, ar ne, jie gali savanoriškai naudotis ūkių konsultavimo sistema.

Nepriklausomai nuo to, ar paramos gavėjai gauna paramą pagal bendrą žemės ūkio politiką, įskaitant kaimo plėtrą, ar ne, jie gali savanoriškai naudotis ūkių konsultavimo sistema.

Tačiau valstybės narės, remdamosi objektyviais kriterijais, gali nustatyti paramos gavėjų, kurie turi pirmenybę pasinaudoti ūkių konsultavimo sistema, kategorijas. Valstybės narės užtikrina, kad pirmenybė būtų teikiama ūkininkams, kurie turi mažiausiai galimybių pasinaudoti kokiomis nors kitomis konsultavimo paslaugomis, nei teikiamos pagal ūkininkų konsultavimo sistemą.

Tačiau valstybės narės, remdamosi aplinkosaugos, ekonominiais ir socialiniais kriterijais, gali nustatyti paramos gavėjų, turinčių pirmenybę pasinaudoti ūkių konsultavimo sistema, kategorijas, kurios, inter alia, gali apimti:

 

a) tuos ūkininkus, kurie turi mažiausiai galimybių pasinaudoti kokiomis nors kitomis konsultavimo paslaugomis, nei teikiamos pagal ūkininkų konsultavimo sistemą;

 

b) ūkininkus, kurie taiko priemones, kuriomis siekiama užtikrinti CO2, mitybinių medžiagų ir (arba) energijos vartojimo efektyvumą, kaip apibūdinta Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [DP] III antraštinės dalies 2 skyriuje;

 

c) tinklus, kurie veikia naudodami ribotus išteklius, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [RD] 53, 61 ir 62 straipsniuose.

Ūkių konsultavimo sistema užtikrinama, kad paramos gavėjai galėtų gauti konsultacijas atsižvelgiant į konkrečią jų valdos padėtį.

Ūkių konsultavimo sistema užtikrinama, kad paramos gavėjai galėtų gauti konsultacijas atsižvelgiant į konkrečią jų valdos padėtį.

Or. en

 

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti taisykles, kuriomis užtikrinamas vienodas ūkių konsultavimo sistemos įgyvendinimas. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu Sąjungos teisės aktuose numatoma, kad 1 dalyje nurodytą sumą sudarančios sumos turi būti sumažintos, Komisija įgyvendinimo aktais nustato grynąjį EŽŪGF išlaidų likutį, grindžiamą tuose teisės aktuose nurodytais duomenimis.

2. Jeigu Sąjungos teisės aktuose numatoma, kad 1 dalyje nurodytą sumą sudarančios sumos turi būti sumažintos, Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatomas grynasis EŽŪGF išlaidų likutis, grindžiamas tuose teisės aktuose nurodytais duomenimis.

Or. en

 

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 6 straipsnio c punktą finansuojamomis priemonėmis siekiama Komisijai suteikti priemonių valdyti Sąjungos žemės ūkio rinkas pasauliniame kontekste, užtikrinti agrarinį ekonominį žemės ūkio paskirties žemės ir augalų būklės stebėseną, kad būtų galima atlikti apskaičiavimus, ypač derliaus ir žemės ūkio produkcijos, dalytis šiais apskaičiavimais tarptautiniu lygmeniu, pvz., per Jungtinių Tautų organizacijų arba kitų tarptautinių agentūrų koordinuojamas iniciatyvas, padėti siekti pasaulio rinkų skaidrumo ir užtikrinti agrometeorologinės sistemos technologinės pažangos stebėjimą.

Pagal 6 straipsnio c punktą finansuojamomis priemonėmis siekiama Komisijai suteikti priemonių valdyti Sąjungos žemės ūkio rinkas pasauliniame kontekste, užtikrinti agrarinę ekonominę ir agroekologinę žemės ūkio ir miškų paskirties žemės bei žemės ūkio išteklių bazės ir augalų būklės stebėseną, kad būtų galima atlikti apskaičiavimus, pavyzdžiui, derliaus, efektyvaus išteklių naudojimo ir ilgalaikės žemės ūkio produkcijos, dalytis šiais apskaičiavimais tarptautiniu lygmeniu, pvz., per Jungtinių Tautų organizacijų arba kitų tarptautinių agentūrų koordinuojamas iniciatyvas, padėti siekti pasaulio rinkų skaidrumo ir užtikrinti agrometeorologinės sistemos pažangos stebėjimą.

Or. en

 

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pagal 6 straipsnio c punktą finansuojamos priemonės yra susijusios su duomenų, būtinų bendrai žemės ūkio politikai įgyvendinti ir stebėti, įskaitant iš palydovų gautų duomenų ir meteorologinių duomenų, kaupimu ir pirkimu, su erdvinių duomenų infrastruktūros ir interneto svetainės sukūrimu, klimato sąlygų specialių tyrimų atlikimu, taip pat agrometeorologinių ir ekonometrinių modelių atnaujinimu. Jei reikia, šios priemonės įgyvendinamos bendradarbiaujant su nacionalinėmis laboratorijomis ir įstaigomis.

Pagal 6 straipsnio c punktą finansuojamos priemonės yra susijusios su duomenų, būtinų bendrai žemės ūkio politikai įgyvendinti ir stebėti, įskaitant iš palydovų gautų duomenų ir meteorologinių duomenų, kaupimu ir pirkimu, su erdvinių duomenų infrastruktūros ir interneto svetainės sukūrimu, klimato sąlygų specialių tyrimų atlikimu, dirvožemio būklės ir dirvožemio funkcionalumo stebėsena, taip pat agrometeorologinių ir ekonometrinių modelių atnaujinimu. Jei reikia, šios priemonės įgyvendinamos bendradarbiaujant su nacionalinėmis laboratorijomis ir įstaigomis.

Or. en

 

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, pateiktu ne vėliau kaip tų kalendorinių metų, kuriais taikomos 1 dalyje nurodytos korekcijos, kovo 31 d., korekcijas nustato ne vėliau kaip tų pačių kalendorinių metų birželio 30 d.

2. Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu, pateiktu ne vėliau kaip tų kalendorinių metų, kuriais taikomos 1 dalyje nurodytos korekcijos, kovo 31 d., korekcijas nustato ne vėliau kaip tų pačių kalendorinių metų birželio 30 d.

Or. en

 

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei iki birželio 30 d. koregavimo koeficientas nenustatomas, Komisija jį nustato įgyvendinimo aktu ir nedelsdama apie tai informuoja Tarybą. Šis įgyvendinimo aktas priimamas pagal 112 straipsnio 2 dalyje nurodytą patariamąją procedūrą.

3. Jei iki birželio 30 d. koregavimo koeficientas nenustatomas, Komisija jį nustato įgyvendinimo aktu ir nedelsdama apie tai informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 112 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros.

Or. en

 

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Iki gruodžio 1 d. Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir jos turima nauja informacija, gali pakoreguoti pagal 2 arba 3 dalį nustatytą tiesioginių išmokų koregavimo koeficientą.

4. Jei priėmus 2 ir 3 dalyse minimą sprendimą būtų gauta naujos esminės informacijos, kuria remiantis buvo priimtas sprendimas, Komisija, nepasinaudodama jokia 112 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta procedūra, gali iki gruodžio 1 d. priimti įgyvendinimo aktus, kuriais būtų pakoreguotas pagal 2 arba 3 dalį nustatytas tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas.

Or. en

 

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Prieš taikant šį straipsnį pirmiausiai reikia atsižvelgti į sumą, kurią biudžeto valdymo institucija patvirtino Tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 14 dalyje nurodytam žemės ūkio sektoriaus krizių rezervui.

6. Prieš pateikdama 2 dalyje nurodytą pasiūlymą, Komisija nustato, ar buvo patenkintos Tarpinstitucinio susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 14 dalyje nurodyto žemės ūkio sektoriaus krizių rezervo lėšų panaudojimo sąlygos ir, jei jos buvo patenkintos, pateikia dėl to pasiūlymą.

Or. en

 

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei rengiant N finansinių metų biudžeto projektą paaiškėja, kad esama rizikos, jog 16 straipsnyje nurodyta N finansinių metų suma bus viršyta, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai arba vien Tarybai pasiūlo priemones, kurios būtinos, kad ta suma nebūtų viršyta.

2. Jei rengiant N finansinių metų biudžeto projektą paaiškėja, kad esama rizikos, jog 16 straipsnyje nurodyta N finansinių metų suma bus viršyta, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlo priemones, kurios būtinos, kad ta suma nebūtų viršyta.

Or. en

 

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Bet kuriuo metu, jei Komisija mano, kad esama rizikos, jog 16 straipsnyje nurodyta suma gali būti viršyta ir kad ji pagal savo įgaliojimus negali imtis pakankamų priemonių situacijai ištaisyti, ji Tarybai pasiūlo kitas priemones, skirtas užtikrinti, kad ta suma nebūtų viršyta. Šias priemones priima Taryba, remdamasi Sutarties 43 straipsnio 3 dalimi, arba Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Sutarties 43 straipsnio 2 dalimi.

3. Bet kuriuo metu, jei Komisija mano, kad esama rizikos, jog 16 straipsnyje nurodyta suma gali būti viršyta ir kad ji pagal savo įgaliojimus negali imtis pakankamų priemonių situacijai ištaisyti, ji Tarybai pasiūlo kitas priemones, skirtas užtikrinti, kad ta suma nebūtų viršyta. Šias priemones priima Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Sutarties 43 straipsnio 2 dalimi.

Or. en

 

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nepažeidžiant atitikties paramos skyrimo pagal Reglamento (ES) Nr. RD/xxx reikalavimams kriterijų, EŽŪFKP lėšomis finansuojamos išlaidos negali būti finansuojamos jokiomis kitomis ES biudžeto lėšomis.

Nepažeidžiant atitikties paramos skyrimo pagal Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 29 ir 30 straipsnius reikalavimams kriterijų, EŽŪFKP lėšomis finansuojamos išlaidos negali būti finansuojamos jokiomis kitomis ES biudžeto lėšomis.

Or. en

 

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Priėmusi sprendimą dėl programos patvirtinimo, Komisija išmoka pradinę išankstinio finansavimo sumą už visą programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 4 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris dalines išmokas, priklausomai nuo turimų biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą.

1. Priėmusi sprendimą dėl kaimo plėtros programos patvirtinimo, Komisija valstybei narei išmoka pradinę išankstinio finansavimo sumą už visą programavimo laikotarpį. Ši suma sudaro 7 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą. Ji gali būti padalyta į ne daugiau kaip tris dalines išmokas, priklausomai nuo turimų biudžeto išteklių. Pirmoji dalinė išmoka sudaro 2 proc. EŽŪFKP įnašo į tą programą.

Or. en

 

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Tarpinės išmokos mokamos kiekvienai kaimo plėtros programai. Jos apskaičiuojamos su kiekviena priemone susijusioms viešosioms išlaidoms taikant tai priemonei nustatytą bendro finansavimo normą.

1. Tarpinės išmokos mokamos kiekvienai kaimo plėtros programai. Jos apskaičiuojamos su kiekviena priemone susijusioms viešosioms išlaidoms arba bendroms finansavimo reikalavimus atitinkančioms išlaidoms, įskaitant viešąsias ir privačias išlaidas, taikant tai priemonei nustatytą bendro finansavimo normą.

Or. en

 

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) pagal 102 straipsnio 1 dalies c punktą Komisijai yra perduodama akredituotos mokėjimo agentūros pasirašyta išlaidų deklaracija;

a) pagal 102 straipsnio 1 dalies c punktą Komisijai yra perduodama akredituotos mokėjimo agentūros pasirašyta mėnesinė išlaidų deklaracija;

Or. en

 

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija automatiškai panaikina bet kurią kaimo plėtros programai skirto biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota išankstiniam finansavimui ar tarpinėms išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai nebuvo pateikta 35 straipsnio 3 dalyje numatytus reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių po biudžetinio įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d., deklaracija.

1. Komisija automatiškai panaikina bet kurią valstybės narės biudžetinio įsipareigojimo dalį, kuri nebuvo panaudota išankstiniam finansavimui ar tarpinėms išmokoms arba kurios atžvilgiu Komisijai nebuvo pateikta 35 straipsnio 3 dalyje numatytus reikalavimus atitinkančių išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių po biudžetinio įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d., deklaracija.

Or. en

 

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Valstybės narės, kurios, atsižvelgiant į tai, kad jų valdymo sistema federalinė, pateikia keletą kaimo plėtros programų, gali kompensuoti sumas, kurios buvo nepanaudotos iki antrų metų, einančių po biudžetinio įsipareigojimo pagal vieną ar kelias kaimo plėtros programas metų, gruodžio 31 d., po tos datos išleistomis sumomis pagal kitas kaimo plėtros programas. Jei po tokio kompensavimo lieka sumų, su kuriomis susiję įsipareigojimai turi būti panaikinti, jos, remiantis proporcingumo principu, perkeliamos kaimo plėtros programoms, kurioms skirtas lėšas buvo pavėluota panaudoti.

Or. en

 

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) tą biudžetinių įsipareigojimų dalį, kuri yra skirta pagalbai pagal Reglamento (ES) Nr. XXXXXX (dėl paramos kaimo plėtrai) 37 straipsnio 1 dalies b ir c punktus.

Or. en

 

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

38 straipsnis

Išbraukta.

Biudžetiniai įsipareigojimai

 

Komisijos sprendimas, kuriuo priimamas projektų, kuriems suteikiamas vietos inovacinio bendradarbiavimo apdovanojimas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 58 straipsnio 4 dalyje, sąrašas, yra sprendimas dėl finansavimo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. FR/xxx 75 straipsnio 2 dalyje. Priėmus 1 pastraipoje nurodytą sprendimą Komisija kiekvienos valstybės narės atžvilgiu prisiima biudžetinį įsipareigojimą dėl visos valstybės narės projektams suteikiamų apdovanojimų sumos, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. RD/xxx 51 straipsnio 2 dalyje nurodytos ribos.

 

Or. en

 

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

39 straipsnis

Išbraukta.

Išmokos valstybėms narėms

 

1. Pagal 35 straipsnyje nurodytą tarpinių išmokų mokėjimo tvarką Komisija, laikydamasi dėl atitinkamos valstybės narės prisiimtų biudžetinių įsipareigojimų ribų, išmoka išmokas išlaidoms, kurias patyrė akredituota mokėjimo agentūra suteikdama šiame skirsnyje nurodytus apdovanojimus, kompensuoti.

 

2. Kiekviena išmoka išmokama tik Komisijai gavus akredituotos mokėjimo agentūros pasirašyta išlaidų deklaraciją pagal 102 straipsnio 1 dalies c punktą.

 

3. Akredituotos mokėjimo agentūros parengia ir per laikotarpius, kuriuos įgyvendinimo aktais, priimtais pagal 112 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą, nustato Komisija, tiesiogiai arba, jei yra paskirta koordinavimo įstaiga, per ją kaip per tarpininką Komisijai pateikia su vietos inovacinio bendradarbiavimo apdovanojimu susijusių išlaidų deklaracijas.

 

Išlaidų deklaracijose nurodomos išlaidos, kurias mokėjimo agentūros patyrė per kiekvieną atitinkamą laikotarpį.

 

Or. en

 

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

40 straipsnis

Išbraukta.

Automatiškas su vietos inovaciniu bendradarbiavimu susijusių įsipareigojimų panaikinimas

 

Komisija automatiškai panaikina įsipareigojimus dėl 38 straipsnio antroje pastraipoje nurodytų sumų, kurios nebuvo panaudotos valstybių narių išlaidoms kompensuoti pagal 39 straipsnį arba kurių atžvilgiu Komisijai nebuvo pateikta tame straipsnyje numatytas sąlygas atitinkančių išlaidų, patirtų iki antrųjų metų, einančių po biudžetinio įsipareigojimo metų, gruodžio 31 d., deklaracija.

 

37 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys taikomos mutatis mutandis.

 

Or. en

 

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios galimos mokėjimo datos, ji gavėjams iš nacionalinio biudžeto išmoka delspinigius.

2. Jei valstybė narė nepaiso vėliausios galimos mokėjimo datos, ji gavėjams išmoka delspinigius. Ši dalis netaikoma, kai atitinkama valstybė narė nėra atsakinga už mokėjimo vėlavimą.

Or. en

 

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais reikalaujama, kad valstybės narės per tam tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie atliktų patikrų skaičių ir rezultatus, o valstybės narės vėluoja tai padaryti, Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, apie kurias nebuvo laiku pateikta statistinė informacija, mokėjimą.

Kai žemės ūkio sektorių teisės aktais reikalaujama, kad valstybės narės per tam tikrą laikotarpį pateiktų informaciją apie patikrų, atliktų pagal 61 straipsnį, skaičių ir rezultatus, o valstybės narės vėluoja tai padaryti, Komisija gali sustabdyti 18 straipsnyje nurodytų mėnesinių išmokų arba 35 straipsnyje nurodytų tarpinių išmokų, apie kurias nebuvo laiku pateikta statistinė informacija, mokėjimą, su sąlyga, kad Komisija iš anksto prieš ataskaitinio laikotarpio pradžią bus parengusi valstybėms narėms visą informaciją, formas ir paaiškinimus, kurių joms reikia atitinkamiems statistiniams duomenims rinkti. Komisija imasi šių veiksmų laikydamasi proporcingumo principo, remdamasi išsamiomis taisyklėmis, kurias ji patvirtino pagal 48 straipsnio 5 dalį, ir atsižvelgdama į vėlavimo mastą. Visų pirma, Komisija aiškiai skiria situaciją, kai dėl vėlavimo pateikti informaciją kyla grėsmė metinio biudžeto įvykdymo mechanizmui, nuo situacijos, kai tokios grėsmės nėra. Prieš sustabdydama mėnesines išmokas, Komisija apie tai raštu informuoja atitinkamą valstybę narę.

Or. en

 

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo tikslu Sąjungoje ir už jos ribų siekiama teikti nuoseklią, objektyvią ir išsamią informaciją, kuri padėtų sudaryti bendrą politikos vaizdą.

Šiuo tikslu Sąjungoje ir už jos ribų siekiama teikti nuoseklią, objektyvią ir išsamią informaciją, kuri padėtų sudaryti tikslų bendrą politikos vaizdą.

Or. en

 

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti kitas 46 straipsnyje nurodyto įpareigojimo detales, taip pat specialias sąlygas, taikomas informacijai, kuri turi būti registruojama mokėjimo agentūrų tvarkomose apskaitose. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

6. Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose nustatomos kitos 46 straipsnyje nurodyto įpareigojimo detalės, taip pat specialios sąlygos, taikomos informacijai, kuri turi būti registruojama mokėjimo agentūrų tvarkomose apskaitose.

Or. en

 

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos tolesnės delspinigių, kuriuos valstybės narės sumoka paramos gavėjams, kaip nurodyta 42 straipsnio 2 dalyje, mokėjimo taisyklės.

Or. en

 

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl reglamento

48 straipsnio 7 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) delspinigių, kuriuos valstybės narės išmoka paramos gavėjams, kaip nurodyta 42 straipsnio 2 dalyje, mokėjimo.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) ar mokėjimo agentūra atitinka akreditavimo kriterijus, nustatytus 7 straipsnio 2 dalyje, ir ar valstybė narė teisingai taiko 7 straipsnio 5 dalies nuostatas;

Or. en

 

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb) darbą, kurį sertifikavimo įstaigos privalo atlikti pagal 9 straipsnį;

Or. en

 

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cc) atitiktį įpareigojimams, nustatytiems 56 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

 

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija apie patikrą vietoje pakankamai anksti praneša atitinkamai valstybei narei arba valstybei narei, kurios teritorijoje bus atliekama patikra. Atliekant tokias patikras gali dalyvauti atitinkamos valstybės narės atstovai.

2. Komisija apie patikrą vietoje pakankamai anksti praneša atitinkamai valstybei narei arba valstybei narei, kurios teritorijoje bus atliekama patikra, ir koordinuoja patikras, siekdama sumažinti bet kokį neigiamą poveikį mokėjimo agentūroms. Atliekant tokias patikras gali dalyvauti atitinkamos valstybės narės atstovai.

Or. en

 

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad visa informacija apie aptiktus pažeidimus įtariamo sukčiavimo atvejus ir veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant susigrąžinti su tais pažeidimais ir sukčiavimu susijusias neteisėtas išmokas pagal šio skyriaus III skirsnį, būtų prieinama Komisijai.

3. Valstybės narės užtikrina, kad visa informacija apie aptiktus pažeidimus ir veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant susigrąžinti su tais pažeidimais ir sukčiavimu susijusias neteisėtas išmokas pagal šio skyriaus III skirsnį, būtų prieinama Komisijai.

Or. en

 

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Akredituotos mokėjimo agentūros saugo išmokėtų išmokų patvirtinamuosius dokumentus ir Sąjungos teisės aktuose nustatytų administracinių ir fizinių patikrų atlikimo dokumentus ir užtikrina, kad šie dokumentai bei informacija būtų prieinami Komisijai.

Akredituotos mokėjimo agentūros saugo išmokėtų išmokų patvirtinamuosius dokumentus ir Sąjungos teisės aktuose nustatytų administracinių ir fizinių patikrų atlikimo dokumentus ir užtikrina, kad šie dokumentai bei informacija būtų prieinami Komisijai. Tokie patvirtinamieji dokumentai taip pat gali būti laikomi elektronine forma.

Or. en

 

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali nustatyti taisykles dėl:

Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomos taisyklės dėl:

Or. en

 

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) sąlygų, pagal kurias turi būti atliekamas elektroninis 51 straipsnio pirmoje pastraipoje minimas patvirtinamųjų dokumentų saugojimas, įskaitant jo formą ir trukmę.

Or. en

 

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje dalyje numatyti įgyvendinimo aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija įvertina sumas, kurios nebus finansuojamos, atsižvelgdama į nustatytą neatitikties lygį. Ji tinkamai atsižvelgia į pažeidimo pobūdį bei dydį ir į Sąjungai padarytą finansinę žalą.

2. Komisija įvertina sumas, kurios nebus finansuojamos, atsižvelgdama į nustatytą neatitikties lygį. Ji tinkamai atsižvelgia į pažeidimo pobūdį ir išskaitomas sumas pagrindžia dėl pažeidimo kylančios grėsmės žemės ūkio fondams įvertinimu.

Or. en

 

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija finansines korekcijas vykdo atsižvelgdama į atskirus nustatytų pažeidimų atvejus arba, siekdama nustatyti, ar taikyti ekstrapoliuotą ar vienodo dydžio korekciją, atsižvelgia į šių pažeidimų sisteminį pobūdį.

 

Vienodo dydžio korekcijos taikomos tik tada, kai konkrečiu atveju neįmanoma įvertinti nustatyto pažeidimo masto ir sumos arba neįmanoma ekstrapoliuoti taisomosios sumos.

Or. en

 

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš priimant sprendimą dėl atsisakymo finansuoti, raštu pateikiamos Komisijos tikrinimo išvados ir valstybės narės paaiškinimai; po to abi šalys siekia susitarti dėl priemonių, kurių reikės imtis.

Prieš priimant sprendimą dėl atsisakymo finansuoti, raštu pateikiamos Komisijos tikrinimo išvados ir valstybės narės paaiškinimai; po to abi šalys siekia susitarti dėl priemonių, kurių reikės imtis. Šiomis aplinkybėmis patikrinus atitinkamus dokumentus valstybėms narėms suteikiama galimybė įrodyti, kad iš tiesų pažeidimo mastas yra mažesnis, negu nustatė Komisija.

Or. en

 

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei nepavyksta susitarti, valstybė narė gali prašyti pradėti procedūrą, kurios tikslas yra suderinti abiejų šalių pozicijas per keturis mėnesius. Šios procedūros rezultatų ataskaita pateikiama Komisijai, kuri prieš priimdama sprendimą dėl atsisakymo finansuoti, ją išnagrinėja.

Jei nepavyksta susitarti, valstybė narė gali prašyti pradėti procedūrą, kurios tikslas yra suderinti abiejų šalių pozicijas per keturis mėnesius. Šios procedūros rezultatų ataskaita pateikiama Komisijai, kuri prieš priimdama sprendimą dėl atsisakymo finansuoti, atsižvelgia į ataskaitoje pateikiamas rekomendacijas. Komisija nurodo priežastis, jei nusprendžia nesilaikyti ataskaitos rekomendacijų.

Or. en

 

Pakeitimas  93

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 5 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) nacionalinės pagalbos arba pažeidimų, dėl kurių buvo pradėta Sutarties 108 arba 258 straipsnyje nurodyta procedūra;

b) nacionalinės pagalbos, dėl kurios Komisija yra pradėjusi SESV 108 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą, arba pažeidimų, dėl kurių Komisija, vadovaudamasi SESV 258 straipsniu, atitinkamai valstybei narei yra nusiuntusi oficialaus įspėjimo raštą;

Or. en

 

Pakeitimas  94

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais nustato taisykles, kurios taikomos:

Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose numatomi įvairių sąskaitų patikrinimo procedūros etapų tikslai, atitinkami įvairių šalių vaidmenys ir įgaliojimai, taip pat taisyklės dėl:

Or. en

 

Pakeitimas  95

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) pagal 54 straipsnį patvirtinant priemonių, kurių turi būti imtasi dėl sprendimo priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir valstybių narių keitimąsi informacija ir terminus, kurių reikia laikytis, išlaidų atitiktį, taip pat taikant tame straipsnyje numatytą suderinimo procedūrą, įskaitant suderinimo įstaigos įsteigimą, užduotis, sudėtį ir darbo tvarką.

b) pagal 54 straipsnį patvirtinant priemonių, kurių turi būti imtasi dėl sprendimo priėmimo ir įgyvendinimo, įskaitant Komisijos ir valstybių narių keitimąsi informacija, bendro finansavimo normos korekciją, kurią reikia taikyti, bei terminus, kurių reikia laikytis, išlaidų atitiktį, taip pat taikant tame straipsnyje numatytą suderinimo procedūrą, įskaitant suderinimo įstaigos įsteigimą, užduotis, sudėtį ir darbo tvarką.

Or. en

 

Pakeitimas  96

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirmoje dalyje numatyti įgyvendinimo aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  97

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius metus nuo pirmo pastebėjimo, kad padarytas pažeidimas, ir atitinkamas sumas registruoja mokėjimo agentūros skolininkų knygoje.

1. Valstybės narės visas dėl pažeidimo arba aplaidumo išmokėtas neteisėtas išmokas siekia iš gavėjų susigrąžinti per vienerius metus po to, kai mokėjimo agentūra arba už susigrąžinimą atsakinga įstaiga patvirtina, ir, jei taikoma, gauna kontrolės ataskaitą ar panašų dokumentą, kuriame nurodoma, kad padarytas pažeidimas. Atitinkamos sumos mokėjimo agentūros skolininkų knygoje užregistruojamos tuo pat metu, kaip ir susigrąžinimo prašymas.

Or. en

 

Pakeitimas  98

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 2 dalies antra a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

Vis dėlto, jei dėl su atitinkama valstybe nare nesusijusių priežasčių sumų buvo neįmanoma susigrąžinti per pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį ir jeigu susigrąžintina suma viršija 1 milijoną EUR, Komisija valstybės narės prašymu gali šį terminą pratęsti laikotarpiui, ne ilgesniam kaip pusė pradinio termino trukmės.

Or. en

 

Pakeitimas  99

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) jei jau patirtų ir dar numatomų susigrąžinimo sąnaudų suma viršija sumą, kuri turi būti susigrąžinta, arba

a) jei jau patirtų ir dar numatomų susigrąžinimo sąnaudų suma viršija sumą, kuri turi būti susigrąžinta; ši sąlyga laikoma įvykdyta, jei suma, kurią reikia susigrąžinti iš gavėjo vienu mokėjimu, neviršija 300 EUR, arba

Or. en

 

Pakeitimas  100

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai į Sąjungos biudžetą įskaičiuojamos įplaukos, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti gali pasilikti 10 proc. susigrąžintos sumos, išskyrus tuos atvejus, kai dėl pažeidimo arba aplaidumo atsakomybė tenka tos valstybės narės administracinėms institucijoms arba kitoms oficialioms įstaigoms.

Kai į Sąjungos biudžetą įskaičiuojamos įplaukos, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, valstybė narė kaip fiksuotą sumą susigrąžinimo sąnaudoms padengti gali pasilikti 20 proc. susigrąžintos sumos, išskyrus tuos atvejus, kai dėl pažeidimo arba aplaidumo atsakomybė tenka tos valstybės narės administracinėms institucijoms arba kitoms oficialioms įstaigoms.

Or. en

 

Pakeitimas  101

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant užtikrinti teisingą ir veiksmingą su šiame skirsnyje nurodytu susigrąžinimu susijusių nuostatų taikymą, Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį priimti deleguotąjį aktą dėl specialių įpareigojimų, kurių turi laikytis valstybės narės.

Siekiant užtikrinti teisingą ir veiksmingą nuostatų, susijusių su šiame skirsnyje nurodytų skolų ir už jas priskaičiuotų delspinigių susigrąžinimo sąlygomis ir procedūromis, taikymą, Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotąjį aktą dėl specialių įpareigojimų, kurių turi laikytis valstybės narės.

Or. en

 

Pakeitimas  102

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) siekiant veiksmingos atgrasomosios sukčiavimo prevencijos, ypač didelės rizikos srityse, atsižvelgiant į priemonių sąnaudas bei naudą ir paisant proporcingumo;

b) užtikrinant veiksmingą atgrasomąją sukčiavimo prevenciją, ypač didelės rizikos srityse, atsižvelgiant į priemonių sąnaudas bei naudą ir paisant proporcingumo;

Or. en

 

Pakeitimas  103

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) užkertant kelią netinkamoms aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos priežiūros išlaidoms, ypač siekiant išvengti veiklos finansavimo pagal BŽŪP, dėl kurio bendrame Europos Sąjungos biudžete būtų sukuriamos papildomos išlaidos kitoms politikos sritims, ypač aplinkosaugos ir visuomenės sveikatos.

Or. en

 

Pakeitimas  104

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos paramos schemas reglamentuojančių teisės aktų, valstybės narės nustato veiksmingas valdymo ir kontrolės sistemas.

2. Siekdamos užtikrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos paramos schemas reglamentuojančių teisės aktų, valstybės narės nustato veiksmingas, proporcingas ir rizika pagrįstas valdymo ir kontrolės sistemas.

Or. en

 

Pakeitimas  105

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Reikia vengti taikyti naujas mokėjimo sistemas, kurios savo ruožtu pareikalautų naujų, su ekologiškumo didinimu susijusių stebėsenos ir nuobaudų sistemų diegimo, nes dėl to atsirastų papildomų sudėtingų administracinių procedūrų ir daugiau biurokratijos.

Or. en

 

Pakeitimas  106

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti taisykles, kuriomis siekiama vienodo šio straipsnio 1 ir 2 dalių taikymo.

Siekiant užtikrinti, kad šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų tikslų būtų siekiama tinkamai ir veiksmingai, Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose numatomi specialūs valstybių narių įpareigojimai.

Or. en

 

Pakeitimas  107

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  108

422-424, 427, 433

Pasiūlymas dėl reglamento

61 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Komisija pagal 111 straipsnį priima deleguotuosius aktus dėl taisyklių, susijusių su minimalaus lygio patikromis vietoje, kurios būtinos norint veiksmingai ir proporcingai valdyti riziką. Remiantis šiomis taisyklėmis apibrėžiamos aplinkybės, kuriomis valstybės narės turi suderinti patikrų vietoje skaičių atsižvelgdamos į būdingos rizikos lygį, ir numatoma galimybė sumažinti patikrų skaičių, kai klaidų norma priimtino lygio ir tinkamai taikomos nustatytos valdymo ir kontrolės sistemos.

1. Į valstybių narių pagal 60 straipsnio 2 dalį nustatytas sistemas, jei nenumatyta kitaip, įtraukiami sistemingi visų pagalbos paraiškų administracinės patikros, kurios papildomos patikromis vietoje.

1. Į valstybių narių pagal 60 straipsnio 2 dalį nustatytas sistemas, jei nenumatyta kitaip, įtraukiamos sistemingos visų pagalbos paraiškų ir mokėjimų prašymų administracinės patikros ir jos papildomos patikromis vietoje, kurių tikslas – stebėti, ar laikomasi paramos schemų nuostatų, ir koks būdingos rizikos lygis ir kurių skaičius suderinamas atsižvelgiant į šį tikslą.

2. Atlikdama patikras vietoje, atsakingoji institucija tikrinamus pareiškėjus atrenka iš pareiškėjų visumos, prireikus sudarydama atsitiktinai atrinktų pareiškėjų grupę ir rizikos laipsniu grindžiamą pareiškėjų grupę, kad nustatytų tipinę klaidų, taip pat ir didžiausių, normą.

2. Atlikdama patikras vietoje, atsakingoji institucija tikrinamus pareiškėjus atrenka iš pareiškėjų visumos, prireikus sudarydama atsitiktinai atrinktų pareiškėjų grupę ir rizikos laipsniu grindžiamą pareiškėjų grupę, kad nustatytų tipinę klaidų normą, taip pat sritis, kuriose klaidų rizika didžiausia.

 

Siekiant užtikrinti, kad patikros būtų proporcingos, būtina atsižvelgti į šiuos veiksnius:

 

– atitinkamų sumų dydį;

 

– ankstesnio valdymo ir kontrolės sistemų audito išvadas;

 

– savanorišką dalyvavimą valdymo schemose, patvirtintose remiantis pripažintais tarptautiniais standartais.

Or. en

 

Pakeitimas  109

Pasiūlymas dėl reglamento

64 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad patikros būtų atliekamos teisingai ir veiksmingai ir kad atitikties sąlygos būtų tikrinamos efektyviai, nuosekliai, nešališkai ir atsižvelgiant į Sąjungos finansinius interesus, Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl atvejų, kai gavėjai arba jų atstovai siekia išvengti patikrų.

1. Siekiant užtikrinti, kad patikros būtų atliekamos teisingai ir veiksmingai ir kad atitikties sąlygos būtų tikrinamos efektyviai, nuosekliai, nešališkai ir atsižvelgiant į Sąjungos finansinius interesus, Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, pirmiausia susijusius su:

2. Komisija įgyvendinimo aktais priima taisykles, būtinas siekiant vienodo šio skyriaus taikymo visoje Sąjungoje. Tos taisyklės visų pirma gali būti susijusios su:

 

 

-a) taisyklėmis, taikytinomis tais atvejais, kai gavėjai arba jų atstovai siekia išvengti patikrų;

a) taisyklėmis dėl valstybių narių atliktinų administracinių patikrų ir patikrų vietoje, kuriomis tikrinama, ar laikomasi Sąjungos teisės aktais numatytų įpareigojimų, įsipareigojimų ir atitikties kriterijų;

a) taisyklėmis dėl administracinių patikrų ir patikrų vietoje, kurias vadovaudamosi proporcingu ir rizika pagrįstu principu turi atlikti valstybės narės ir kuriomis tikrinama, ar laikomasi Sąjungos teisės aktais numatytų įpareigojimų, įsipareigojimų ir atitikties kriterijų;

b) mažiausiu patikrų vietoje lygiu, būtinu užtikrinant veiksmingą rizikos valdymą, taip pat sąlygomis, kuriomis valstybės narės padidina šių patikrų lygį arba sumažina jį, jei valdymo ir kontrolės sistemos tinkamai veikia ir klaidų norma yra patenkinama;

 

c) vykdytų patikrų bei tikrinimo ir jų rezultatų ataskaitų teikimo taisyklėmis ir metodais;

c) vykdytų patikrų bei tikrinimo ir jų rezultatų ataskaitų teikimo taisyklėmis ir metodais;

d) institucijomis, atsakingomis už atitikties patikras, patikrų turiniu, dažnumu ir prekybos etapu, kuriuo tos patikros atliekamos;

d) institucijų, atsakingų už atitikties patikras paskyrimo taisyklėmis, patikrų turiniu, dažnumu ir prekybos etapu, kuriuo tos patikros atliekamos;

e) kai to reikia dėl konkrečių tinkamo sistemos valdymo poreikių, taisyklėmis, kuriomis nustatomi papildomi reikalavimai, susiję su muitinės procedūromis, visų pirma nustatytomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 450/2008;

e) kai to reikia norint užtikrinti tinkamą sistemos valdymą, taisyklėmis, kuriomis nustatomi papildomi reikalavimai, susiję su muitinės procedūromis, visų pirma nustatytomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 450/2008;

f) Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 38 straipsnyje nurodytų kanapių atveju, specialiomis kontrolės priemonėmis ir tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymu;

f) Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 38 straipsnyje nurodytų kanapių atveju, specialiomis kontrolės priemonėmis ir tetrahidrokanabinolio kiekio nustatymu;

g) Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 42 straipsnyje nurodytos medvilnės atveju, patvirtintų tarpšakinių organizacijų patikrų sistema;

g) Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP] 42 straipsnyje nurodytos medvilnės atveju, patvirtintų tarpšakinių organizacijų patikrų sistema;

h) Reglamente (ES) Nr. sCMO/xxx nurodyto vyno atveju, taisyklėmis dėl plotų matavimo taisyklėmis dėl patikrų ir specialių finansinių patikrų tobulinimo procedūrų taisyklėmis;

h) Reglamente (ES) Nr. sCMO/xxx nurodyto vyno atveju, taisyklėmis dėl plotų matavimo taisyklėmis dėl patikrų ir specialių finansinių patikrų tobulinimo procedūrų taisyklėmis;

i) testais ir metodais, taikomais nustatant produktų atitiktį valstybės intervencijos ir privataus sandėliavimo kriterijams, taip pat kvietimų teikti paraiškas tiek dėl valstybės intervencijos, tiek dėl privataus sandėliavimo procedūromis.

i) testais ir metodais, taikomais nustatant produktų atitiktį valstybės intervencijos ir privataus sandėliavimo kriterijams, taip pat kvietimų teikti paraiškas abiem tikslais procedūromis.

 

1a. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi terminai, iki kada Komisija turi atsakyti į pranešimą apie tai, kad valstybė narė ketina sumažinti patikrų vietoje skaičių.

Pirmoje pastraipoje numatyti įgyvendinimo aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje arba atitinkamame Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP], Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[RD] arba Reglamento (ES) Nr. [sCMO] straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pirmoje pastraipoje numatyti įgyvendinimo aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje arba atitinkamame Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[DP], Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx[RD] arba Reglamento (ES) Nr. [sCMO] straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

 

Pakeitimas  110

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jei nustatoma, kad gavėjas neatitinka atitikties kriterijų arba su žemės ūkio teisės aktuose numatytomis pagalbos skyrimo sąlygomis susijusių įsipareigojimų, atšaukiama visa pagalba arba jos dalis.

1. Jei nustatoma, kad gavėjas visiškai ar iš dalies neatitinka konkrečiai paramos schemai taikomų atitikties kriterijų, kaip numatyta pagal žemės ūkio teisės aktus, visiškai atšaukiama atitinkama pagalbos dalis.

 

Pirmiausia tuo atveju, kai nesilaikoma su suskaičiuojamais vienetais, pvz., žemės hektarais ar gyvulių skaičiumi, susijusių atitikties kriterijų, atšaukiama visa pagalba, numatyta tiems vienetams, kurių atitikties kriterijų nesilaikyta.

 

1a. Kai pagalba susieta su konkrečių įsipareigojimų vykdymu ir nustatoma, kad paramos gavėjas šių įsipareigojimų nevykdo, atšaukiama visa atitinkama pagalba arba jos dalis.

2. Jei taip numatyta Sąjungos teisėje, valstybės narės taip pat skiria nuobaudas – sumažina už priemones, kurios atitinka atitikties kriterijus arba įsipareigojimus, skirtą išmoką ar jos dalį arba visai neskiriat tokios išmokos ar jos dalies.

2. Jei taip numatyta teisėkūros procedūra priimamuose aktuose, nurodytuose Sutarties 289 straipsnio 3 dalyje (prireikus tolesnės detalės nustatomos pagal deleguotuosius aktus), valstybės narės taip pat skiria administracines nuobaudas – sumažina už priemones, kurios atitinka atitikties kriterijus arba įsipareigojimus, skirtą išmoką ar jos dalį arba visai neskiria tokios išmokos ar jos dalies.

Pagalbos sumažinimo dydis priklauso nuo reikalavimų nesilaikymo sunkumo, masto, trukmės bei pasikartojimo ir net vienerius ar kelerius kalendorinius metus gali būti visiškai atimta teisė pasinaudoti viena ar keliomis pagalbos schemomis arba paramos priemonėmis.

1a dalyje nurodytos atšauktos pagalbos ir 2 dalyje nurodytų administracinių nuobaudų dydis priklauso nuo reikalavimų nesilaikymo pobūdžio, sunkumo, masto, trukmės bei pasikartojimo ir net vienerius ar kelerius kalendorinius metus gali būti visiškai atimta teisė pasinaudoti viena ar keliomis pagalbos schemomis arba paramos priemonėmis, su kuriomis susijusių reikalavimų nesilaikoma.

 

2a. Nuobaudų gradacija grindžiama šiais bendrais kriterijais:

 

– neatitikties sunkumas pirmiausia priklauso nuo neatitikties pasekmių sunkumo, ypač nuo pavojaus, kurį ji kelia atitinkamam Sąjungos fondui, ir nuolat atsižvelgiant į tikslus, kurių siekiama remiantis atitinkamu reikalavimu ar standartu;

 

– neatitikties mastas nustatomas pirmiausia atsižvelgiant į tai, ar neatitikties poveikis labai didelis, ar susijęs tik su pačiu ūkiu;

 

– neatitikties trukmė nustatoma kompetentingai institucijai pirmiausia atsižvelgiant į numatomą poveikio laiko trukmę arba į galimybę nutraukti šį poveikį priimtinomis priemonėmis;

 

– neatitikties pasikartojimas reiškia, jog nustatoma, kad per trejų iš eilės kalendorinių metų laikotarpį to paties reikalavimo, standarto ar įsipareigojimo nesilaikyta daugiau negu vieną kartą, tačiau paramos gavėjas turėjo būti informuotas apie ankstesnį neatitikties atvejį ir, jei taikoma, turėti galimybę imtis priemonių ankstesnei neatitikčiai ištaisyti.

3. Pagal 1 dalį atšauktos ir pagal 2 dalį kaip nuobaudos skirtos sumos susigrąžinamos visos.

3. Ankstesnėse dalyse nurodytos atšauktos ir kaip administracinės nuobaudos skirtos sumos susigrąžinamos visos.

Or. en

 

Pakeitimas  111

Pasiūlymas dėl reglamento

65 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

65a straipsnis

 

Išmokos už klimatui ir aplinkai naudingą žemės ūkio veiklą atšaukimas ir sumažinimas

 

Nepaisant 65 straipsnio, dėl Reglamento ... (Tiesioginės išmokos) III antraštinės dalies 2 skyriuje nurodytų įsipareigojimų nesilaikymo pagal šį straipsnį atšaukiama arba sumažinama suma negali viršyti minėtajame skyriuje nurodytos išmokos sumos.

Or. en

 

Pakeitimas  112

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) teisės dalyvauti pagalbos schemoje sustabdymu, išmokų neskyrimu ir mokėjimo sustabdymu arba pagalbos, išmokų arba grąžinamųjų išmokų sumažinimo lygiu arba kokia nors kita nuobauda, visų pirma tais atvejais, kai nesilaikoma terminų, kai produktai, jų dydis arba kiekis neatitinka nurodytųjų paraiškoje, kai neatliktas arba neteisingai atliktas schemos įvertinimas arba apie jį laiku nepranešta arba kai nepateikta, neteisingai arba ne laiku pateikta informacija;

a) teisės dalyvauti pagalbos schemoje sustabdymu, išmokų neskyrimu ir mokėjimo sustabdymu arba pagalbos, išmokų arba grąžinamųjų išmokų sumažinimo lygiu tais atvejais, kai nesilaikoma terminų, kai produktai, jų dydis arba kiekis neatitinka nurodytųjų paraiškoje, kai neatliktas arba neteisingai atliktas schemos įvertinimas arba apie jį laiku nepranešta arba kai nepateikta, neteisingai arba ne laiku pateikta informacija;

Or. en

 

Pakeitimas  113

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) patvirtinimo arba pripažinimo atšaukimu arba jų galiojimo sustabdymu, visų pirma, kai veiklos vykdytojas, gamintojų organizacija, gamintojų organizacijų asociacija, gamintojų grupė arba tarpšakinė organizacija nesilaiko arba nebeatitinka nustatytų sąlygų, įskaitant pranešimų pateikimo reikalavimą;

g) patvirtinimo arba pripažinimo atšaukimu arba jų galiojimo sustabdymu, kai veiklos vykdytojas, gamintojų organizacija, gamintojų organizacijų asociacija, gamintojų grupė arba tarpšakinė organizacija nesilaiko arba nebeatitinka nustatytų sąlygų, įskaitant pranešimų pateikimo reikalavimą;

Or. en

 

Pakeitimas  114

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos i a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia) procedūromis ir techniniais kriterijais, susijusiais su a–i punktuose nurodytomis priemonėmis ir nuobaudomis, kurios taikomos aptikus, kad nesilaikoma kurio nors atitinkamais teisės aktais nustatyto įpareigojimo;

Or. en

 

Pakeitimas  115

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) procedūras ir techninius kriterijus, susijusius su 1 dalyje nurodytomis priemonėmis ir nuobaudomis, kurios taikomos aptikus, kad nesilaikoma kurio nors atitinkamais teisės aktais nustatyto įpareigojimo;

Išbraukta.

Or. en

 

 

Pakeitimas  116

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) taisykles ir procedūras dėl atitinkamais teisės aktais numatytų išmokų, kurios buvo neteisėtai išmokėtos, susigrąžinimo.

b) procedūras dėl atitinkamais teisės aktais numatytų išmokų, kurios buvo neteisėtai išmokėtos, susigrąžinimo.

Or. en

 

Pakeitimas  117

Pasiūlymas dėl reglamento

68 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė sukuria ir taiko integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (toliau – integruotoji sistema).

1. Kiekviena valstybė narė sukuria ir taiko integruotą administravimo ir kontrolės sistemą (toliau – integruotoji sistema).

2. Integruotoji sistema taikoma Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [DP] I priede išvardytoms paramos schemoms ir pagal Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [RD] 22 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 29–32, 34 ir 35 straipsnius ir, atitinkamais atvejais, pagal Reglamento (ES) Nr. CR/xxx 28 straipsnio 1 dalies b punktą taikomai paramai.

2. Integruotoji sistema taikoma Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [DP] I priede išvardytoms paramos schemoms ir pagal Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [RD] 22 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 29–32, 34 ir 35 straipsnius ir, atitinkamais atvejais, pagal Reglamento (ES) Nr. CR/xxx 28 straipsnio 1 dalies b punktą taikomai paramai.

Tačiau šis skyrius netaikomas priemonėms, nurodytoms Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [RD] 29 straipsnio 9 dalyje, taip pat priemonėms, numatytoms to reglamento 22 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, kai tai susiję su įsteigimo išlaidomis.

Tačiau šis skyrius netaikomas priemonėms, nurodytoms Reglamento (ES) Nr. xxx/xxx [RD] 29 straipsnio 9 dalyje, taip pat priemonėms, numatytoms to reglamento 22 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, kai tai susiję su įsteigimo išlaidomis.

3. Integruotoji sistema tiek, kiek reikalinga, taikoma ir VI antraštinėje dalyje nustatytai kompleksinės paramos kontrolei.

3. Integruotoji sistema tiek, kiek reikalinga, taikoma ir VI antraštinėje dalyje nustatytai kompleksinės paramos kontrolei.

 

3a. Valstybės narės, rengdamos savo integruotąją sistemą, tinkamai pasinaudoja technologijomis, kad būtų sumažinta administracinė našta ir užtikrintas veiksmingas ir naudingas kontrolės vykdymas.

Or. en

 

Pakeitimas  118

Pasiūlymas dėl reglamento

70 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šia duomenų baze visų pirma sudaromos sąlygos per valstybės narės kompetentingą instituciją gauti duomenis, susijusius su kalendoriniais ir (arba) prekybos metais nuo 2000 metų. Ja taip pat sudaromos sąlygos tiesiogiai ir greitai gauti duomenis, susijusius su mažiausiai penkeriais ankstesniais kalendoriniais metais iš eilės.

Šia duomenų baze visų pirma sudaromos sąlygos per valstybės narės kompetentingą instituciją gauti duomenis, susijusius su kalendoriniais ir (arba) prekybos metais nuo 2000 metų. Tačiau šalims, įstojusioms į Sąjungą 2004 m., reikalavimas užtikrinti duomenų prieinamumą taikomas tik nuo 2004 m. Ja taip pat sudaromos sąlygos tiesiogiai ir greitai gauti duomenis, susijusius su mažiausiai penkeriais ankstesniais kalendoriniais metais iš eilės.

Or. en

 

Pakeitimas  119

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 2 dalis ir 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės, inter alia, elektroninėmis priemonėmis pateikia iš anksto nustatytas formas, parengtas atsižvelgiant į ankstesniais metais nustatytus plotus, ir kartografinę medžiagą, kurioje nurodoma šių plotų vieta. Valstybė narė gali nuspręsti, kad pagalbos paraiškoje turi būti nurodyti tik tie duomenys, kurie skiriasi nuo ankstesnių metų pagalbos paraiškoje pateiktų duomenų. O Reglamento (ES) Nr. RD/xxx V antraštinėje dalyje nurodytos smulkių ūkininkų schemos atveju tokia galimybė suteikiama visiems joje dalyvaujantiems ūkininkams.

2. Valstybės narės, inter alia, elektroninėmis priemonėmis pateikia iš anksto nustatytas formas, parengtas atsižvelgiant į ankstesniais metais nustatytus plotus, ir kartografinę medžiagą, kurioje nurodoma šių plotų vieta. Valstybė narė gali nuspręsti, kad pagalbos paraiškoje turi būti nurodyti tik tie duomenys, kurie skiriasi nuo ankstesnių metų pagalbos paraiškoje pateiktų duomenų. O Reglamento (ES) Nr. RD/xxx V antraštinėje dalyje nurodytos smulkių ūkininkų schemos atveju tokia galimybė suteikiama visiems joje dalyvaujantiems ūkininkams.

 

2a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkanti pagalbos paraiška ar mokėjimo prašymas lieka galioti kelerius metus, jei susiję paramos gavėjai įpareigoti pranešti apie bet kokį jų pirma pateiktos informacijos pakeitimą. Tačiau daugiametei paraiškai keliama sąlyga, kad gavėjas turi ją kasmet patvirtinti.

Or. en

 

Pakeitimas  120

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagal 61 straipsnį valstybės narės per mokėjimo agentūras arba jų deleguotas įstaigas atlieka administracines pagalbos paraiškų patikras, siekdamos patikrinti, ar jos atitinka pagalbos skyrimo sąlygas. Šios patikros papildomos patikromis vietoje.

1. Pagal 61 straipsnį valstybės narės per mokėjimo agentūras arba jų deleguotas įstaigas atlieka administracines pagalbos paraiškų patikras, siekdamos patikrinti, ar jos atitinka pagalbos skyrimo sąlygas. Šios patikros papildomos patikromis vietoje, kurių tikslas – stebėti, ar laikomasi pagalbos schemų nuostatų, ir koks būdingos rizikos lygis.

2. Patikrų vietoje atveju valstybės narės parengia tikrintinų valdų ir (arba) paramos gavėjų atrankos planą.

2. Patikrų vietoje atveju valstybės narės parengia paramos gavėjų, kurie sudaro atsitiktinai atrinktų valdų ir paramos gavėjų grupę tipinei klaidų normai nustatyti, ir rizikos laipsniu grindžiamą valdų ir paramos gavėjų grupę, suteikiančią galimybę daugiausia dėmesio pirmiausia skirti didelės rizikos prašymams, atrankos planą.

3. Valstybės narės žemės ūkio paskirties sklypų patikroms vietoje gali naudoti nuotolinių stebėjimų ir pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) technologijas.

3. Valstybės narės žemės ūkio paskirties sklypų patikroms vietoje gali naudoti nuotolinių stebėjimų ir pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) technologijas.

4. Neatitikties paramos skyrimo sąlygoms atvejais taikomas 65 straipsnis.

4. Neatitikties paramos skyrimo sąlygoms atvejais taikomas 65 straipsnis.

Or. en

 

Pakeitimas  121

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagal 68 straipsnio 2 dalyje nurodytas paramos schemas ir priemones skiriamos išmokos išmokamos kitų kalendorinių metų gruodžio 1 d.–birželio 30 d. Jos išmokamos dviem dalinėmis išmokomis tuo laikotarpiu.

1. Pagal 68 straipsnio 2 dalyje nurodytas paramos schemas ir priemones skiriamos išmokos išmokamos kitų kalendorinių metų gruodžio 1 d.–birželio 30 d. Jos išmokamos dviem dalinėmis išmokomis tuo laikotarpiu.

Jos išmokamos dviem dalinėmis išmokomis tuo laikotarpiu.

Jos išmokamos dviem dalinėmis išmokomis tuo laikotarpiu.

Tačiau valstybės narės iki gruodžio 1 d., bet ne anksčiau, kaip spalio 16 d., gali išmokėti išankstines išmokas, kurios tiesioginių išmoku atveju sudaro 50 proc. visos išmokos, o 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos pagal kaimo plėtros politiką teikiamos paramos atveju – 75 proc. visos išmokos.

Tačiau valstybės narės iki gruodžio 1 d., bet ne anksčiau, kaip spalio 16 d., gali išmokėti išankstines išmokas, kurios tiesioginių išmoku atveju sudaro 50 proc. visos išmokos, o 68 straipsnio 2 dalyje nurodytos pagal kaimo plėtros politiką teikiamos paramos atveju – 75 proc. visos išmokos.

 

Nedarant poveikio trečios pastraipos taikymui, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais valstybėms narėms būtų leista padidinti išankstinių išmokų procentinę dalį iki 80 proc. regionuose, kur dėl išimtinių sąlygų ūkininkai susiduria su dideliais finansiniais sunkumais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 112 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

2. 1 dalyje nurodytos išmokos nemokamos, kol valstybė narė neužbaigia pagal 75 straipsnį tikrinti atitikties paramos skyrimo sąlygoms.

2. 1 dalyje nurodytos išmokos nemokamos, kol valstybė narė neužbaigia pagal 75 straipsnį tikrinti atitikties paramos skyrimo sąlygoms.

 

2a. Nukrypstant nuo šio straipsnio 2 dalies, valstybės narės, atsižvelgdamos į permokos riziką, gali nuspręsti sumokėti iki 50 proc. taikytinų išmokų, nurodytų Reglamento (ES) xxx/xxx [DP] III antraštinėje dalyje, ir 75 proc. paramos, suteiktos kaimo plėtrai, kaip nurodyta 68 straipsnio 2 dalyje, po to, kai baigiamos 61 straipsnio 1 dalyje nurodytos administracinės patikros. Procentinė išmoka vienoda visiems pagal priemonę ar seriją veiksmų numatytos paramos gavėjams.

 

2b. Vienos ar kelių valstybių narių prašymu Komisija gali išskirtinėmis aplinkybėmis ir esant reikiamų biudžeto lėšų leisti iki spalio 16 d. išmokėti išankstines išmokas.

Or. en

 

Pakeitimas  122

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) taisyklių, susijusių su technologijos naudojimu kuriant integruotą sistemą siekiant optimizuoti sistemas;

Or. en

 

Pakeitimas  123

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) 70 straipsnyje numatytos kompiuterinės duomenų bazės pagrindinių savybių, apibrėžčių ir kokybės reikalavimų;

Or. en

 

Pakeitimas  124

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb) 71 straipsnyje numatytos žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos ir 74 straipsnyje numatyto gavėjų identifikavimo pagrindinių savybių, apibrėžčių ir kokybės reikalavimų;

Or. en

 

Pakeitimas  125

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc) 72 straipsnyje numatytos teisių į išmokas nustatymo ir registravimo sistemos pagrindinių savybių, apibrėžčių ir kokybės reikalavimų;

Or. en

 

Pakeitimas  126

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 dalies b d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bd) taisyklių dėl 73 straipsnyje numatytų paramos paraiškų ir mokėjimo prašymų, taip pat teisių į išmokas paraiškų, įskaitant paskutinę paraiškų teikimo dieną, reikalavimus dėl būtiniausios informacijos, kuri turi būti pateikta paraiškoje, paramos paraiškų keitimo ar atsiėmimo nuostatas, reikalavimo pateikti paramos paraišką taikymo išimtį ir nuostatas, pagal kurias valstybės narės gali taikyti supaprastintas procedūras arba ištaisyti akivaizdžias klaidas;

Or. en

 

Pakeitimas  127

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 dalies b e punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

be) patikrų, kuriomis siekiama patikrinti, kaip laikomasi įsipareigojimų, ir paramos paraiškoje arba mokėjimo prašyme pateiktos informacijos tikslumą ir išsamumą, atlikimo taisyklių;

Or. en

 

Pakeitimas  128

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) nuostatas, reikalingas suderintam pagalbos apskaičiavimo pagrindui apibrėžti, įskaitant taisykles, kaip elgtis tam tikrais atvejais, kai paramos skyrimo reikalavimus atitinkančiuose plotuose yra kraštovaizdžio objektų arba medžių;

b) nuostatas, reikalingas suderintam pagalbos apskaičiavimo pagrindui apibrėžti, įskaitant taisykles, kaip elgtis tam tikrais atvejais, kai paramos skyrimo reikalavimus atitinkančiuose plotuose yra kraštovaizdžio objektų arba medžių; nedarant poveikio Reglamento (ES) xxx/xxx [DP] 9 straipsniui, tinkamumo taisyklės derinamos su siekiu įveikti klimato kaitos ir biologinės įvairovės praradimo iššūkius ir todėl remiantis jomis netaikomos nuobaudos gamtai labai vertingoms ūkininkavimo ar ganyklinėms agrarinės miškininkystės sistemoms ir nepabloginama aplinkos apsaugos kokybė; agronominėmis ar ekologinėmis priežastimis grindžiamas lankstumas leidžiamas atsižvelgiant į įprastus atitinkamos valstybės narės ar regiono standartus;

Or. en

 

Pakeitimas  129

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) nuostatų, kuriomis užtikrinami suderinti ir proporcingi veiksmai tyčinių pažeidimų, nedidelių klaidų, kelių išmokų sumažinimo ir įvairių tipų sumažinimo taikymo tuo pat metu atvejais;

b) nuostatų, kuriomis užtikrinami suderinti ir proporcingi veiksmai sunkių pažeidimų, nedidelių klaidų, kelių išmokų sumažinimo ir įvairių tipų sumažinimo taikymo tuo pat metu atvejais;

Or. en

 

Pakeitimas  130

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) 70 straipsnyje numatytos kompiuterinės duomenų bazės pagrindines savybes, apibrėžtis ir kokybės reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  131

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 71 straipsnyje numatytos žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemos ir 74 straipsnyje numatyto gavėjų identifikavimo pagrindines savybes, apibrėžtis ir kokybės reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  132

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) 72 straipsnyje numatytos teisių į išmokas nustatymo ir registravimo sistemos pagrindines savybes, apibrėžtis ir kokybės reikalavimus;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  133

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) taisykles dėl 73 straipsnyje numatytų pagalbos paraiškų ir mokėjimo prašymų, taip pat teisių į išmokas paraiškų, įskaitant paskutinę paraiškų teikimo dieną, reikalavimus dėl būtiniausios informacijos, kuri turi būti pateikta paraiškoje, paramos paraiškų keitimo ar atsiėmimo nuostatas, reikalavimo pateikti pagalbos paraišką taikymo išimtį ir nuostatas, pagal kurias valstybės narės gali taikyti supaprastintas procedūras arba ištaisyti akivaizdžias klaidas;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas                  134

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 1 dalies e punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) patikrų, kuriomis siekiama patikrinti, kaip laikomasi įsipareigojimų, ir pagalbos paraiškoje arba mokėjimo prašyme pateiktos informacijos tikslumą ir išsamumą, atlikimo taisykles;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  135

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) technines apibrėžtis, reikalingas, kad šis skyrius būtų vienodai įgyvendintas;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  136

Pasiūlymas dėl reglamento

88 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija, jei reikia, įgyvendinimo aktais priima nuostatas, kuriomis siekiama vienodai taikyti šį reglamentą Sąjungoje ir kurios visų pirma susijusios su:

Komisija, jei reikia, įgyvendinimo aktais priima nuostatas, kuriomis siekiama vienodai taikyti šį skyrių ir kurios visų pirma susijusios su:

Or. en

 

Pakeitimas  137

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl:

 

a) veiksmų, kuriuos turi įgyvendinti valstybės narės siekdamos užkirsti kelią neteisėtam saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų naudojimui;

 

b) atitinkamų patikrų ir tikrinimo, kuriuos turi atlikti valstybės narės, įskaitant bandymus.

Or. en

 

Pakeitimas  138

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) veiksmus, kuriuos turi įgyvendinti valstybės narės siekdamos užkirsti kelią neteisėtam saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų naudojimui;

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  139

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) patikras ir tikrinimą, kuruos turi atlikti valstybės narės, įskaitant bandymus.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  140

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) neatitiktis taisyklėms yra veiksmo arba aplaidumo, dėl kurio tiesiogiai atsakingas atitinkamas gavėjas, rezultatas;

a) neatitiktis taisyklėms yra veiksmo arba aplaidumo, dėl kurio tiesiogiai ir neabejotinai atsakingas atitinkamas gavėjas, rezultatas;

Or. en

 

Pakeitimas  141

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) neatitiktis taisyklėms yra susijusi su gavėjo vykdoma žemės ūkio veikla ir

b) neatitiktis taisyklėms yra susijusi su gavėjo vykdoma žemės ūkio veikla arba

Or. en

 

Pakeitimas  142

Pasiūlymas dėl reglamento

93 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, kai ją įgyvendins visos valstybės narės ir bus nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi įpareigojimai, bus laikoma II priedo dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos elementus, Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos II priedas bus iš dalies pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės valstybės narės pranešimo Komisijai apie direktyvos įgyvendinimą.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  143

Pasiūlymas dėl reglamento

93 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2009 m. spalio 21d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, kai ją įgyvendins visos valstybės narės ir bus nustatyti tiesiogiai ūkininkams taikomi įpareigojimai, bus laikoma II priedo dalimi. Siekiant atsižvelgti į tuos elementus, Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, pagal kuriuos II priedas bus iš dalies pakeistas per 12 mėnesių nuo paskutinės valstybės narės pranešimo Komisijai apie direktyvos įgyvendinimą, įskaitant kenkėjų integruotos kontrolės įpareigojimus.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  144

Pasiūlymas dėl reglamento

93 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, 2014 m. ir 2015 m. į kompleksinės paramos taisykles įtraukiamas ir daugiamečių ganyklų išlaikymas. Valstybės narės, kurios buvo Sąjungos narės 2004 m. sausio 1 d., užtikrina, kad žemė, kuri 2003 m. paramos už plotą paraiškų teikimo dieną buvo daugiametės ganyklos, yra išlaikoma kaip daugiametės ganyklos laikantis nustatytų ribų. Valstybės narės, kurios Sąjungos narėmis tapo 2004 m., užtikrina, kad žemė, kuri 2004 m. gegužės 1 d. buvo daugiametės ganyklos, yra išlaikoma kaip daugiametės ganyklos laikantis nustatytų ribų. Bulgarija ir Rumunija užtikrina, kad žemė, kuri 2007 m. sausio 1 d. buvo daugiametės ganyklos, yra išlaikoma kaip daugiametės ganyklos laikantis nustatytų ribų.

Be to, 2014 m. ir 2015 m. į kompleksinės paramos taisykles įtraukiamas ir daugiamečių pievų ir daugiamečių ganyklų išlaikymas. Valstybės narės, kurios iki 2004 m. sausio 1 d. jau buvo valstybės narės, užtikrina, kad žemė, kuri 2003 m. paramos už plotą paraiškų teikimo dieną buvo daugiametės pievos ir daugiametės ganyklos, būtų išlaikoma kaip daugiametės pievos ir daugiametės ganyklos laikantis nustatytų ribų. Valstybės narės, kurios valstybėmis narėmis tapo 2004 m., užtikrina, kad žemė, kuri 2004 m. gegužės 1 d. buvo daugiametės pievos ir daugiametės ganyklos, yra išlaikoma kaip daugiametės pievos ir daugiametės ganyklos laikantis nustatytų ribų. Bulgarija ir Rumunija užtikrina, kad žemė, kuri 2007 m. sausio 1 d. buvo daugiametės pievos ir daugiametės ganyklos, yra išlaikoma kaip daugiametės pievos ir daugiametės ganyklos laikantis nustatytų ribų.

 

Tačiau tinkamai pagrįstomis aplinkybėms valstybė narė gali nukrypti nuo pirmos pastraipos, jei ji imasi veiksmų, kuriais būtų užkirstas kelias dideliam jos bendro daugiamečių pievų ir daugiamečių ganyklų ploto sumažėjimui.

Or. en

 

Pakeitimas  145

Pasiūlymas dėl reglamento

93 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, Komisija įgyvendinimo aktais priima metodus, kuriais nustatomas privalomas išlaikyti daugiamečių ganyklų ir žemės ūkio paskirties žemės santykis. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriuose numatomi metodai, kuriais nustatomas privalomas išlaikyti daugiamečių ganyklų ir žemės ūkio paskirties žemės santykis.

Or. en

 

Pakeitimas  146

Pasiūlymas dėl reglamento

94 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės, įskaitant gamybos tikslais nebenaudojamą žemę, gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, atsižvelgdamos į konkrečias atitinkamų teritorijų charakteristikas, įskaitant dirvos būklę ir klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, nacionaliniu arba regioniniu lygiu nustato būtiniausius gavėjams taikomus gerai agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės standartus, grindžiamus II priedu. Valstybės narės nenustato būtiniausių reikalavimų, kurie nėra numatyti II priede.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų išlaikoma žemės ūkio paskirties žemės gera agrarinė ir aplinkosaugos būklė. Valstybės narės, atsižvelgdamos į konkrečias atitinkamų teritorijų charakteristikas, įskaitant dirvos būklę ir klimato sąlygas, taikomas ūkininkavimo sistemas, žemėnaudą, sėjomainą, ūkininkavimo veiklą ir ūkių struktūras, nacionaliniu arba regioniniu lygiu nustato būtiniausius gavėjams taikomus gerai agrarinės ir aplinkosaugos žemės būklės standartus, grindžiamus II priedu. Valstybės narės nenustato būtiniausių reikalavimų, kurie nėra numatyti II priede.

Or. en

 

Pakeitimas  147

Pasiūlymas dėl reglamento

96 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, užtikrindamos atitiktį kompleksinės paramos taisyklėms, gali naudoti jau turimas administravimo ir kontrolės sistemas.

Valstybės narės, užtikrindamos atitiktį kompleksinės paramos taisyklėms, gali naudoti jau turimas administravimo ir kontrolės sistemas ir sudaro ūkių lygmeniu taikomų reikalavimų ir standartų, kurių laikymąsi būtų galima patikrinti, rinkinį.

Or. en

 

Pakeitimas  148

Pasiūlymas dėl reglamento

96 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Patikra, siejama su atitinkamais reikalavimais, standartais, aktais ar kompleksinėmis paramos sritimis, gali būti vykdoma atsižvelgiant į:

 

– ūkininkų dalyvavimą ūkių konsultavimo sistemoje pagal šio reglamento III antraštinę dalį;

 

– ūkininkų dalyvavimą sertifikavimo sistemoje, jei tokia sistema atitinka atitinkamus reikalavimus ir standartus.

Or. en

 

Pakeitimas  149

Pasiūlymas dėl reglamento

96 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės atlieka patikras vietoje siekdamos patikrinti, ar gavėjas vykdo šioje antraštinėje dalyje nustatytus įpareigojimus.

3. Valstybės narės atlieka patikras vietoje siekdamos patikrinti, ar gavėjas vykdo šioje antraštinėje dalyje nustatytus įpareigojimus. Tai atlikdamos, valstybės narės pirmiausia didžiausią dėmesį skiria didžiausios rizikos prašymams pagal proporcingumo principą.

Or. en

 

Pakeitimas  150

Pasiūlymas dėl reglamento

96 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais priima patikrų, kuriomis siekiama patikrinti, ar vykdomi šioje antraštinėje dalyje nurodyti įpareigojimai, vykdymo taisykles.

Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatomos patikrų, kuriomis siekiama patikrinti, ar vykdomi šioje antraštinėje dalyje nurodyti įpareigojimai, vykdymo taisyklės.

Or. en

 

Pakeitimas  151

Pasiūlymas dėl reglamento

96 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  152

Pasiūlymas dėl reglamento

97 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 91 straipsnyje numatyta nuobauda taikoma tais atvejais, kai kuriuo nors atitinkamų vienerių kalendorinių metų (toliau – atitinkami kalendoriniai metai) laiku nesilaikoma kompleksinės paramos taisyklių ir dėl šio nesilaikymo yra atsakingas gavėjas, atitinkamais kalendoriniais metais pateikęs pagalbos paraišką arba mokėjimo prašymą.

1. 91 straipsnyje numatyta nuobauda taikoma tais atvejais, kai kuriuo nors atitinkamų vienerių kalendorinių metų (toliau – atitinkami kalendoriniai metai) laiku nesilaikoma kompleksinės paramos taisyklių ir dėl šio nesilaikymo tiesiogiai ir neabejotinai yra atsakingas gavėjas, atitinkamais kalendoriniais metais pateikęs pagalbos paraišką arba mokėjimo prašymą.

Or. en

 

Pakeitimas                  153

Pasiūlymas dėl reglamento

97 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei valstybė narė nusprendžia pasinaudoti pirmoje pastraipoje numatyta galimybe, kitais metais kompetentinga institucija atrinktų gavėjų grupės atžvilgiu imasi veiksmų, reikalingų patikrinti, ar jie ištaisė buvusias neatitiktis. Apie aptiktą neatitiktį ir įpareigojimą imtis taisomųjų veiksmų pranešama gavėjui.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  154

Pasiūlymas dėl reglamento

99 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 91 straipsnyje numatyta nuobauda yra 92 straipsnyje išvardytų išmokų, kurios atitinkamais kalendoriniais metais arba kelerių atitinkamų kalendorinių metų laikotarpiu skiriamos arba numatytos skirti atitinkamam gavėjui, sumažinimas arba neskyrimas.

1. 91 straipsnyje numatyta nuobauda yra 92 straipsnyje išvardytų išmokų, kurios atitinkamais kalendoriniais metais arba kelerių atitinkamų kalendorinių metų laikotarpiu skiriamos arba numatytos skirti atitinkamam gavėjui, sumažinimas arba neskyrimas.

Priimant sprendimą dėl sumažinimo dydžio ir neskyrimo atsižvelgiama į aptiktos neatitikties sunkumą, mąstą, trukmę ir pasikartojimą, taip pat į 2, 3 ir 4 dalyse išdėstytus kriterijus.

Priimant sprendimą dėl sumažinimo dydžio ir neskyrimo proporcingai atsižvelgiama į aptiktos neatitikties pobūdį, sunkumą, mąstą, trukmę ir pasikartojimą, taip pat į 2, 3 ir 4 dalyse išdėstytus kriterijus.

2. Neatitikties dėl aplaidumo atveju išmokos sumažinimo procentinis dydis neviršija 5 proc., o pakartotinės neatitikties atveju 15 proc.

2. Neatitikties dėl aplaidumo atveju išmokos sumažinimo procentinis dydis neviršija 5 proc., o pakartotinės neatitikties atveju šis dydis neviršija 15 proc.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali nuspręsti netaikyti išmokos sumažinimo, jei, atsižvelgiant į neatitikties sunkumą, mąstą ir trukmę, ją galima laikyti nereikšminga. Tačiau jei dėl neatitikties kyla tiesioginis pavojus žmonių ar gyvūnų sveikatai, ji nelaikoma nereikšminga. Apie aptiktą neatitiktį ir įpareigojimą imtis taisomųjų veiksmų pranešama gavėjui.

Tinkamai pagrįstais atvejais valstybės narės gali nuspręsti, kad išmokos sumažinimas taikomas nebus, jei, atsižvelgiant į neatitikties sunkumą, mąstą ir trukmę, ji turėtų būti laikoma nereikšminga. Tačiau jei dėl neatitikties kyla tiesioginis pavojus žmonių ar gyvūnų sveikatai, nelaikoma, kad ji nereikšminga.

 

Be to, valstybės narės gali parengti išankstinio perspėjimo sistemą, kuri būtų taikoma pirmos sunkia nelaikomos neatitikties atveju. Valstybei narei nusprendus pasinaudoti šia galimybe, kompetentinga institucija paramos gavėjui išsiunčia pradinį įspėjimą, kuriuo jam pranešama apie aptiktą atvejį ir apie įpareigojimą imtis taisomųjų veiksmų. Šios sistemos poveikis apsiriboja tuo, kad paramos gavėjas laikomas atsakingu už neatitiktį. Po to, kai įspėjama, tolesnių metų laikotarpiu atliekamos atitinkamos patikros siekiant įsitikinti, ar neatitiktis ištaisyta. Jei neatitiktis ištaisyta, netaikomas joks sumažinimas. Jei ne, atgaline data pritaikomas pagal pirmą pastraipą numatytas sumažinimas. Tačiau neatitikties atvejai, dėl kurių kyla tiesioginis pavojus visuomenės ar gyvūnų sveikatai, visada laikomi sunkiais.

3. Tyčinės neatitikties atveju išmokos paprastai mažinamos ne mažiau kaip 20 proc. ir jos gali būti net visiškai neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos schemas vienerius ar kelerius kalendorinius metus.

3. Sunkios neatitikties, kurią lemia didelis aplaidumas, atveju išmokos paprastai mažinamos ne mažiau kaip 20 proc. ir jos gali būti net visiškai neskiriamos pagal vieną ar kelias paramos schemas vienerius ar kelerius kalendorinius metus.

4. Bet kuriuo atveju visas sumažinimo ar neskyrimo dydis per vienerius kalendorinius metus neviršija 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos visos sumos.

4. Bet kuriuo atveju visas sumažinimo ar neskyrimo dydis per vienerius kalendorinius metus neviršija 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos visos sumos.

Or. en

 

Pakeitimas  155

Pasiūlymas dėl reglamento

101 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti teisingą lėšų paskirstymą teises į jas turintiems gavėjams, Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatytas vienodas nuobaudų, kurios taikomos dėl kompleksinės paramos pažeidimų atsižvelgiant į finansinės drausmės sąlygotą sumažinimą, apskaičiavimo pagrindas.

1. Siekiant užtikrinti teisingą lėšų paskirstymą teises į jas turintiems gavėjams, Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatytas vienodas nuobaudų, kurios taikomos dėl kompleksinės paramos pažeidimų atsižvelgiant į finansinės drausmės sąlygotą sumažinimą, apskaičiavimo pagrindas.

2. Siekiant užtikrinti, kad kompleksinė parama būtų taikoma veiksmingai, nuosekliai ir laikantis nediskriminavimo principo, Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl nuobaudų apskaičiavimo ir taikymo.

2. Siekiant užtikrinti, kad kompleksinė parama būtų taikoma veiksmingai, atsižvelgiant į riziką ir proporcingai, nuosekliai ir laikantis nediskriminavimo principo, Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl nuobaudų apskaičiavimo ir taikymo. Į tuos deleguotuosius aktus pirmiausia įtraukiamos konkrečios taisyklės, susijusios su atvejais, kai administracinės nuobaudos neskiriamos už neatitiktį, kurios priežastis – techninis gyvūnų identifikavimo ir registravimo sistemų, nurodytų II priedo 7 SVR ir 8 SVR punktuose, gedimas, o ne tiesiogiai atitinkamam paramos gavėjui priskirtinas veiksmas ar aplaidumas.

Or. en

 

Pakeitimas  156

Pasiūlymas dėl reglamento

102 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkto v papunktis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v) visų pagal tvarkaraštį ir pagal specifinėmis sektoriaus taisyklėmis nustatytas išsamias nuostatas atliktų auditų ir patikrų rezultatų suvestinę.

v) visų pagal tvarkaraštį ir pagal specifinėmis sektoriaus taisyklėmis nustatytas išsamias nuostatas atliktų auditų ir patikrų rezultatų metinę suvestinę kartu su EŽŪGF bei EŽŪFKP išlaidų ataskaita.

Or. en

 

Pakeitimas  157

Pasiūlymas dėl reglamento

102 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jei reikalaujama, kad valstybės narės, siekdamos įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šį straipsnį, atliktų statistinį vertinimą, Komisija joms laiku pateikia visą reikiamą informaciją.

Or. en

 

Pakeitimas  158

Pasiūlymas dėl reglamento

106 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei Reglamente (ES) Nr. DP/xxx numatyta tiesioginė išmoka gavėjui išmokama ne eurais, valstybės narės eurais išreikštą pagalbos sumą konvertuoja į nacionalinę valiutą remdamosi naujausiu valiutos kursu, kurį nustatė Europos Centrinis Bankas iki metų, kuriais skiriama pagalba, spalio 1 d.

3. Jei Reglamente (ES) Nr. DP/xxx numatyta tiesioginė išmoka gavėjui išmokama ne eurais, valstybės narės eurais išreikštą pagalbos sumą konvertuoja į nacionalinę valiutą remdamosi vidutiniu praėjusio mėnesio valiutos kursu, kurį nustatė Europos Centrinis Bankas iki metų, kuriais skiriama pagalba, spalio 1 d.

Or. en

 

Pakeitimas  159

Pasiūlymas dėl reglamento

107 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija įgyvendinimo aktais gali priimti priemones, kuriomis būtų užtikrinamas Sąjungos teisės aktų taikymas tais atvejais, kai jam gali trukdyti su nacionaline valiuta susijusi išskirtinė monetarinė praktika. Šiomis priemonėmis, jei reikia, gali būti nukrypstama nuo galiojančių taisyklių.

1. Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priemonių, kuriomis būtų užtikrinamas Sąjungos teisės aktų taikymas tais atvejais, kai jam gali trukdyti su nacionaline valiuta susijusi išskirtinė monetarinė praktika. Šiomis priemonėmis, jei reikia, gali būti nukrypstama nuo galiojančių taisyklių.

Or. en

 

Pakeitimas  160

Pasiūlymas dėl reglamento

110 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant įvertinti bendros žemės ūkio politikos rezultatus nustatoma bendra stebėsenos ir vertinimo sistema. Į ją įtraukiamos visos priemonės, susijusios su bendros žemės ūkio politikos priemonių, visų pirma Reglamente (ES) Nr. DP/xxx numatytų tiesioginių išmokų, Reglamente (ES) Nr. CMO/xxx numatytų rinkos priemonių, Reglamente (ES) Nr. RD/xxx numatytų kaimo plėtros priemonių ir šiame reglamente nurodytos kompleksinės paramos taikymo, stebėsena ir vertinimu.

1. Siekiant įvertinti bendros žemės ūkio politikos rezultatus nustatoma bendra stebėsenos ir vertinimo sistema, pirmiausia susijusi su:

 

a) Reglamente (ES) Nr. DP/xxx numatytomis tiesioginėmis išmokomis,

 

b) Reglamente (ES) Nr. CMO/xxx numatytomis rinkos priemonėmis,

 

c) Reglamente (ES) Nr. RD/xxx numatytomis kaimo plėtros priemonėmis ir

 

d) šiame reglamente nurodytos kompleksinės paramos taikymu.

Siekiant užtikrinti veiksmingą rezultatų įvertinimą, Komisija įgaliojama pagal 111 straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl tos sistemos turinio ir struktūros.

Komisija stebi šias politikos priemones remdamasi valstybių narių ataskaitomis, kaip nustatyta pagal šiame reglamente išdėstytas taisykles. Komisija parengia daugiametį vertinimo planą, įskaitant periodiškus konkrečių priemonių vertinimus, kuriuos ji vykdys.

2. Pirmoje dalyje nurodytų bendros žemės ūkio politikos priemonių poveikis vertinamas atsižvelgiant į šiuos tikslus:

2. Pirmoje dalyje nurodytų bendros žemės ūkio politikos priemonių poveikis vertinamas atsižvelgiant į šiuos tikslus:

a) perspektyvią maisto gamybą, daugiausia dėmesio skiriant žemės ūkio pajamoms, žemės ūkio produktyvumui ir kainų stabilumui;

a) perspektyvią maisto gamybą, daugiausia dėmesio skiriant sąnaudų maržai, žemės ūkio pajamoms, žemės ūkio produktyvumui ir kainų stabilumui;

b) tvarų natūralių išteklių valdymą ir klimato kaitos prevenciją, daugiausia dėmesio skiriant šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio mažinimui, biologinei įvairovei, dirvožemiui ir vandeniui;

b) tvarų natūralių išteklių valdymą ir klimato kaitos prevenciją, daugiausia dėmesio skiriant šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekio mažinimui, biologinei įvairovei, dirvožemiui ir vandeniui;

c) darnų teritorijų vystymąsi, daugiausia dėmesio skiriant užimtumui kaimo vietovėse, jų ekonominiam augimui ir skurdo jose prevencijai.

c) darnų teritorijų vystymąsi, daugiausia dėmesio skiriant užimtumui kaimo vietovėse, jų ekonominiam augimui ir skurdo jose prevencijai.

Komisija įgyvendinimo aktais apibrėžia specifinius pirmoje pastraipoje nurodytų tikslų rodiklius. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Siekiant užtikrinti veiksmingą šios dalies taikymą, Komisijai pagal 111 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos turinio ir struktūros, įskaitant rodiklių ir jų apskaičiavimo metodų rinkinį.

3. Valstybės narės Komisijai pateikia visą informaciją, būtiną atitinkamoms priemonėms stebėti ir vertinti. Komisija atsižvelgia į duomenų poreikį ir potencialių duomenų šaltinių sinergiją, visų pirma jų panaudojimą statistikos tikslais, jei reikia.

3. Valstybės narės Komisijai pateikia visą informaciją, būtiną atitinkamoms priemonėms stebėti ir vertinti. Ši informacija kaip galima labiau grindžiama pripažintais duomenų šaltiniais, pvz., ūkių apskaitos duomenų tinklo ir Eurostato duomenimis. Komisija atsižvelgia į duomenų poreikį ir potencialių duomenų šaltinių sinergiją, visų pirma jų panaudojimą statistikos tikslais, jei reikia.

Komisija įgyvendinimo aktais priima informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės narės, duomenų poreikių ir potencialių duomenų šaltinių sinergijos taisykles. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Komisija priima įgyvendinimo aktus, pagal kuriuos nustatomos informacijos, kurią turi atsiųsti valstybės narės, taisyklės neužkraunant joms netinkamos administracinės naštos, taip pat duomenų poreikių ir potencialių duomenų šaltinių sinergijos taisyklės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 112 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4. Komisija kas ketveri metai teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio straipsnio įgyvendinimą. Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d.

4. Komisija kas ketveri metai teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio straipsnio įgyvendinimą. Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d.

Or. en

 

Pakeitimas  161

Pasiūlymas dėl reglamento

110 a straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

110a straipsnis
Gavėjų skelbimas

Išbraukta.

1. Valstybės narės užtikrina, kad kasmet ex post būtų skelbiami EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų gavėjai. Skelbime pateikiama tokia informacija:

 

a) nepažeidžiant šio reglamento 110b straipsnio pirmos pastraipos, paramos gavėjų asmenvardžiai ar pavadinimai:

 

i) vardas ir pavardė, jei gavėjas – fizinis asmuo;

 

ii) visas įregistruotas juridinis pavadinimas, jei gavėjas yra juridinis asmuo, pagal atitinkamos valstybės narės įstatymus turintis savarankišką teisinį subjektiškumą;

 

iii) įregistruotas arba kitaip oficialiai pripažintas visas asociacijos pavadinimas, jei gavėjas yra asociacija, neturinti savarankiško teisinio subjektiškumo;

 

b) gyvenvietė, kurioje gavėjas nuolatos gyvena arba yra įregistruotas ir, jei yra, gyvenvietei identifikuoti naudojamas pašto kodas arba jo dalis;

 

c) pagal kiekvieną EŽŪGF ir EŽŪFKP finansuojamą priemonę skirtos išmokos sumos, kiekvieno gavėjo gautos atitinkamais finansiniais metais;

 

d) EŽŪGF arba EŽŪFKP finansuojamų priemonių, pagal kurias skiriamos c punkte minimos išmokos, pobūdis ir aprašas.

 

Pirmoje pastraipoje nurodoma informacija pateikiama vienoje kiekvienos valstybės narės interneto svetainėje Ji išlieka prieinama dvejus metus nuo pirminio paskelbimo dienos.

 

2. Skelbtinos mokėjimų, vykdomų pagal EŽŪFKP finansuojamas priemones, kaip nurodyta 1 dalies pirmos pastraipos c punkte, sumos atitinka visą viešąjį finansavimą, įskaitant Sąjungos ir nacionalinį įnašą.

 

Or. en

 

Pakeitimas  162

Pasiūlymas dėl reglamento

110 b straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

110b straipsnis
Riba

Išbraukta.

Jeigu pagalbos suma, kurią gavėjas gavo per vienus metus, atitinka sumą, kurią valstybė narė nustatė pagal Reglamento (ES) Nr. DP/xxx 49 straipsnį, arba yra už ją mažesnė, ta valstybė narė neskelbia gavėjo asmenvardžio ar pavadinimo, kaip numatyta šio reglamento 110a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkte.

 

Pagal Reglamento (ES) Nr. DP/xxx 49 straipsnį valstybės narės nustatytas ir pagal tą reglamentą Komisijai nurodytas sumas Komisija viešai paskelbia, laikydamasi pagal 110d straipsnį priimtų taisyklių.

 

Tais atvejais, kai taikoma šio straipsnio pirma pastraipa, valstybės narės 110a straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b, c ir d punktuose nurodytą informaciją paskelbia, o gavėjas nurodomas naudojant kodą. Valstybės narės priima sprendimą dėl to kodo formos.

 

Or. en

 

Pakeitimas  163

Pasiūlymas dėl reglamento

110 c straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

110c straipsnis
Gavėjų informavimas

Išbraukta.

Valstybės narės informuoja gavėjus, kad jų duomenys bus viešai paskelbti pagal 110a straipsnį ir kad Sąjungos ir valstybių narių audito ir tyrimų įstaigos gali tuos duomenis tvarkyti, kad apsaugotų finansinius Sąjungos interesus.

 

Laikantis Direktyvos 95/46/EB reikalavimų, kai tai susiję su asmens duomenimis, valstybės narės informuoja gavėjus apie jų teises pagal duomenų apsaugos taisykles ir procedūras, pagal kurias naudojamasi tokiomis teisėmis.

 

Or. en

 

Pakeitimas  164

Pasiūlymas dėl reglamento

110 d straipsnio pirma pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais nustato taisykles dėl:

Išbraukta.

a) ir 110b straipsniuose numatyto skelbimo formos, įskaitant informacijos pateikimo pagal atskiras priemones būdo, ir grafiko;

 

b) straipsnio vienodo taikymo;

 

c) Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimo.

 

Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 112 straipsnio 3 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Or. en

 

Pakeitimas  165

Pasiūlymas dėl reglamento

111 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente nurodyti įgaliojimai suteikiami Komisijai neribotam laikui nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Įgaliojimai priimti … straipsniuose nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ...*.

 

_____________

 

* Šio reglamento įsigaliojimo data.

Or. en

 

Pakeitimas  166

Pasiūlymas dėl reglamento

111 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų suteikimas pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiui, jei likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos tam pritaria Europos Parlamentas ir Taryba. Šį sprendimą Europos Parlamentas priima savo narių balsų dauguma, o Taryba – kvalifikuota dauguma.

Or. en

 

Pakeitimas  167

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo pirmos pastraipos pirmos dalies pirma a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– Informacija, kuri padėtų ūkininkams planuoti, kaip geriausia investuoti į savo ūkio sistemas, kad jos būtų atsparios klimato kaitai, ir kuriomis Sąjungos lėšomis jie gali pasinaudoti siekdami šio tikslo. Visų pirma informacija apie žemės ūkio paskirties teritorijos prisitaikymą prie klimato svyravimų ir ilgalaikių pokyčių ir informacija apie tai, kaip priimti praktines agronomines priemones, kuriomis būtų siekiama didinti ūkininkavimo sistemų atsparumą potvyniams ir sausroms, taip pat gerinti bei optimizuoti dirvožemyje esančio anglies dioksido kiekį.

Or. en

 

Pakeitimas  168

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo pirmos pastraipos antros dalies septinta a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– Informacija apie teigiamą biologinės įvairovės ir agrarinių sistemų atsparumo sąveiką ir rizikos plitimą, taip pat apie monokultūrų ir galimos rizikos prarasti pasėlius ir (arba) kenkėjų žalos bei ekstremalių klimato reiškinių ryšį.

Or. en

 

Pakeitimas  169

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo pirmos pastraipos antros dalies aštunta a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– Informacija apie tai, kaip geriausia užkirsti kelią svetimų invazinių rūšių plitimui ir kodėl tai svarbu ekosistemai našiai veikti ir atsparumui klimato kaitai užtikrinti, įskaitant informaciją apie galimybę finansuoti likvidavimo sistemas, kai numatoma papildomų sąnaudų.

Or. en

 

Pakeitimas  170

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo pirmos pastraipos trečios dalies penkta b įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– Informacija apie tvarias, nedideles drėkinimo sistemas ir tai, kaip kuo labiau patobulinti drėkinimo lietumi sistemas, siekiant skatinti efektyviai naudoti vandenį.

Or. en

 

Pakeitimas  171

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo pirmos pastraipos trečios dalies penkta c įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– Informacija apie vandens naudojimo mažinimą žemės ūkyje, įskaitant pasėlių pasirinkimą, apie dirvožemio humuso gerinimą, siekiant ilgiau išlaikyti vandenį ir sumažinti poreikį drėkinti.

Or. en

 

Pakeitimas  172

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo pirmos pastraipos penktos dalies pirma įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– Informacija apie veiksmus, kuriais siekiama kurti ir diegti inovacijas.

– Informacija apie Reglamento (ES) Nr. Nr. .../...[RD] 61 straipsnyje numatytų Europos žemės ūkio našumo ir tvarumo inovacijų partnerysčių tikslus.

Or. en

 

Pakeitimas  173

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo pirmos pastraipos penktos dalies pirma a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– Informacija apie esamas veiklos grupes, įsteigtas pagal Reglamento (ES) Nr. .../... [RD] 62 straipsnį, įskaitant jų užduotis, ir, kai taikytina, apie mainų ir bendradarbiavimo su jomis skatinimą.

Or. en

 

Pakeitimas  174

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo pirmos pastraipos penktos dalies trečia a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– Informacija apie kaimo plėtros programas, grindžiamas žinių perdavimo ir naujovių prioritetų žemės ūkio srityje įvykdymu, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. .../... [RD] 5 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

 

Pakeitimas  175

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo pirmos pastraipos penkta a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Keitimasis geriausia patirtimi, mokymai ir gebėjimų stiprinimas (horizontali tema, susijusi su visais pirmiau nurodytais klausimais)

Or. en

 

Pakeitimas  176

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Vanduo“. 1 SVR paskutinis stulpelis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4 ir 5 straipsniai

Veiksmų programos ir gerosios patirties kodekso įgyvendinimas tuo atveju, kai ūkiai yra pažeidžiamose vietovėse

Or. en

 

Pakeitimas  177

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Vanduo“. 3 GAAB

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gruntinio vandens apsauga nuo taršos: tiesioginio nuotekų išleidimo į gruntinį vandenį draudimas ir priemonės, kuriomis užkertamas kelias netiesioginei gruntinio vandens taršai, kai ant žemės patenka ir per dirvožemį persisunkia pavojingos medžiagos, išvardytos Direktyvoje 80/68/EEB.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  178

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Dirvožemis ir anglies sankaupa“. 4 GAAB

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Būtiniausia dirvožemio danga

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  179

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Dirvožemis ir anglies sankaupa“. 5 GAAB

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Būtiniausias žemės valdymas atsižvelgiant į konkrečiai teritorijai būdingas sąlygas, siekiant apriboti eroziją.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  180

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Dirvožemis ir anglies sankaupa“. 6 GAAB

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dirvožemio organinių medžiagų išsaugojimas, įskaitant ariamųjų ražienų deginimo draudimą.

Dirvožemio organinių medžiagų išsaugojimas taikant tinkamą praktiką, įskaitant ariamųjų ražienų deginimo draudimą, nebent tai būtina dėl priežasčių, susijusių su augalų būkle ar liekanų pašalinimu.

Or. en

 

Pakeitimas  181

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Dirvožemis ir anglies sankaupa“. 7 GAAB

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šlapynių ir daug anglies turinčio dirvožemio apsauga, įskaitant pirmojo arimo draudimą.

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  182

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Biologinė įvairovė“. 2 SVR paskutinis stulpelis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys

3 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 2 dalies b punktas, 4 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys ir 5 straipsnio a, b ir d punktai

Or. en

 

Pakeitimas  183

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Biologinė įvairovė“. 3 SVR paskutinis stulpelis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6 straipsnio 1 ir 2 dalys

6 straipsnio 1 ir 2 dalys ir 13 straipsnio 1 dalies a punktas

Or. en

 

Pakeitimas  184

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Kraštovaizdis, būtiniausio lygio priežiūra“. 8 GAAB

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal aplinkybes, gyvatvores, tvenkinius, griovius, medžių eiles grupėmis ar atskirai, taip pat laukų ribas ir terasas, išsaugojimas, įskaitant draudimą pjauti gyvatvores ir medžius paukščių jauniklių perėjimosi ir augimo sezonu, ir potencialios apsaugos nuo invazinių rūšių ir kenkėjų priemonės.

Kraštovaizdžio ypatumų, įskaitant, pagal aplinkybes, pusiau natūralias buveines, gyvatvores, tvenkinius, griovius, medžių eiles grupėmis ar atskirai, taip pat laukų ribas ir terasas, išsaugojimas, įskaitant draudimą pjauti gyvatvores ir medžius paukščių jauniklių perėjimosi ir augimo sezonu.

Or. en

 

Pakeitimas  185

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Maisto sauga“. 5 SVR

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/22/EB dėl draudimo vartoti gyvulininkystėje tam tikras medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, bei beta antagonistus (OL L 125, 1996 5 23, p. 3).

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  186

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Maisto sauga“. 5 SVR paskutinis stulpelis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnio a, b, d ir e punktai, 4, 5 ir 7 straipsniai

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  187

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Gyvūnų identifikavimas ir registravimas“. 6 SVR

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir registravimo (OL L 213, 2005 8 8, p. 31).

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  188

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Gyvūnų identifikavimas ir registravimas“. 7 SVR

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo bei registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos bei jos produktų ženklinimą (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  189

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Gyvūnų identifikavimas ir registravimas“. 8 SVR

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą (OL L 5, 2004 1 9, p. 8). 3, 4 ir 5 straipsniai

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  190

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Gyvūnų ligos“. 9 SVR

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (OL L 147, 2001 5 31, p. 1).

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  191

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Gyvūnų ligos“. 9 SVR paskutinis stulpelis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7, 11, 12, 13 ir 15 straipsniai

Išbraukta.

Or. en

 

Pakeitimas  192

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms susiję veiksmai (AAM)“ (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms susiję veiksmai (AAM)

Or. en

 

Pakeitimas  193

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms susiję veiksmai (AAM)“ (naujas). 8 c GAAB (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisijos Kovos su atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamomis grėsmėmis veiksmų planas (COM(2011) 748 galutinis, 2011 m. lapkričio 15 d.). Maistinių gyvūnų laikymas: siekiant išvengti infekcijų, taikoma geroji ūkininkavimo patirtis, įskaitant gyvūnų laikymo tankio ribas, gyvūnų gydymo, be kita ko, profilaktikos, dokumentaciją, itin svarbių antimikrobinių medžiagų nenaudojimą

Or. en

 

 

Pakeitimas  194

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedas. Pagrindinis objektas „Augalų apsaugos produktai“. 10 SVR paskutinis stulpelis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

55 straipsnio pirmas ir antras sakinys

Teisingas augalų apsaugos produktų naudojimas, tik leidžiamų produktų naudojimas rekomenduojamais kiekiais ir laikantis etiketėje pateikiamų nurodymų. Duomenų, į kuriuos įeina naudojamo produkto pavadinimas, sudėtis, naudojimo sklype data, naudotojas, naudotojo kvalifikacijos lygis, dozė ir naudojimo metodas, registro valdymas

Or. en