Rezolūcijas priekšlikums - B7-0082/2013Rezolūcijas priekšlikums
B7-0082/2013

PRIEKŠLIKUMS LĒMUMAM PAR IESTĀŽU SARUNU SĀKŠANU UN SARUNU MANDĀTU attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību

4.2.2013 - (COM(2011)0628 galīgā redakcija – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 galīgā redakcija – C7–0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP))

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 70. panta 2. punktu un 70.a pantu
Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja (*)

(*) Sarunu grupa: priekšsēdētājs, referents un ēnu referenti


Procedūra : 2011/0288(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0082/2013

B7‑0082/2013

Priekšlikums Eiropas Parlamenta lēmumam par iestāžu sarunu sākšanu un sarunu mandātu attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību

(COM(2011)0628 galīgā redakcija – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 galīgā redakcija – C7–0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531 (RSP))
 

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas priekšlikumu,

–   ņemot vērā Reglamenta 70. panta 2. punktu un 70.a pantu,

tā kā tiesību akta priekšlikumā norādītais finansējums ir tikai orientējoša norāde likumdevējai iestādei un to nevar precīzi noteikt, kamēr nav panākta vienošanās par priekšlikumu regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam,

nolemj sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādu mandātu:

MANDĀTS

 

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Birokrātijas sloga samazināšana ir viens no galvenajiem KLP reformas mērķiem un viena no galvenajām tās prasībām. Būtu jāievieš reālistiski pielaides sliekšņi un minimālie ierobežojumi, kā arī būtu jānodrošina atbilstošs līdzsvars starp uzticēšanos un pārbaudēm, lai panāktu, ka nākotnē dalībvalstu un atbalsta saņēmēju birokrātiskais slogs ir samērīgi liels. Kā daļa no šī birokrātiskā sloga samazināšanas procesa pienācīgi būtu jāņem vērā visu līmeņu pārbaužu administratīvās un citas izmaksas, un būtu jāstimulē efektīvu administratīvo un monitoringa sistēmu izmantošana. Virsmērķim vajadzētu būt samazināt administratīvās izmaksas un panākt, ka lauksaimnieku un pārvaldnieku administratīvais slogs atkal ir samērīgs.

Or. en

 

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Lai papildinātu vai grozītu noteiktus nebūtiskus šīs regulas elementus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz maksājumu aģentūru un koordinējošo iestāžu akreditāciju, saimniecību konsultatīvās sistēmas saturu, pasākumiem, kas finansējami no Savienības budžeta saskaņā ar valsts intervenci, un ar valsts intervencēm saistīto darbību novērtējumu, dalībvalstīm nodrošināto atmaksājumu samazinājumiem un to apturēšanu, izdevumu un ieņēmumu savstarpējo kompensēšanos fondos, parādu piedziņu, atbalsta saņēmējiem piemērojamiem sodiem par atbilstības nosacījumu neievērošanu, attiecībā uz noteikumiem par nodrošinājumu, par integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas darbību, pasākumiem, kuru darījumi netiek rūpīgi pārbaudīti, sodiem, ko piemēro par savstarpējās atbilstības prasību neievērošanu, noteikumiem par ilggadīgo zālaugu platību uzturēšanu, noteikumiem par noteicošo datumu un valūtas maiņas kursu, kas jāpiemēro dalībvalstīm, kuras nelieto euro, kā arī attiecībā uz saskaņā ar KLP pieņemto pasākumu kopīgās novērtēšanas sistēmas saturu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus vienlaikus, savlaicīgi un atbilstīgi nosūtītu Eiropas Parlamentam un Padomei.

(3) Lai papildinātu vai grozītu noteiktus nebūtiskus šīs regulas elementus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu attiecībā uz maksājumu aģentūru un koordinējošo iestāžu akreditāciju, saimniecību konsultatīvās sistēmas saturu, pasākumiem, kas finansējami no Savienības budžeta saskaņā ar valsts intervenci, un ar valsts intervencēm saistīto darbību novērtējumu, dalībvalstīm nodrošināto atmaksājumu samazinājumiem un to apturēšanu, izdevumu un ieņēmumu savstarpējo kompensēšanos fondos, parādu piedziņu, atbalsta saņēmējiem piemērojamiem administratīviem sodiem par atbilstības nosacījumu neievērošanu, attiecībā uz noteikumiem par nodrošinājumu, par integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas darbību, pasākumiem, kuru darījumi netiek rūpīgi pārbaudīti, sodiem, ko piemēro par savstarpējās atbilstības prasību neievērošanu, noteikumiem par ilggadīgo zālaugu platību un ganību uzturēšanu, noteikumiem par noteicošo datumu un valūtas maiņas kursu, kas jāpiemēro dalībvalstīm, kuras nelieto euro, kā arī attiecībā uz saskaņā ar KLP pieņemto pasākumu kopīgās novērtēšanas sistēmas saturu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, būtu jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus vienlaikus, savlaicīgi un atbilstīgi nosūtītu Eiropas Parlamentam un Padomei. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. panta 4. punkta otro daļu Revīzijas palāta var sniegt atzinumus par minētajiem deleģētajiem aktiem vai nu pēc Eiropas Parlamenta, vai Padomes pieprasījuma.

 

(Šie divi grozījumi, aizstājot vārdu „sodi” ar vārdiem „administratīvi sodi” un vārdus „ilggadīgās zālaugu platības ” ar vārdiem „ilggadīgās zālaugu platības un ganības”, attiecas uz visu tekstu; ja tos pieņems, atbilstošas izmaiņas vajadzēs veikt visā tekstā.)

Or. en

 

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Ar šo regulu būtu jāparedz attiecīgi izņēmumi nepārvaramas varas un ārkārtas apstākļu gadījumiem. Saistībā ar lauksaimniecības regulējumu nepārvaramas varas jēdziens būtu jāinterpretē atbilstoši Tiesas judikatūrai.

Or. en

 

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a) Palielinot sertifikācijas iestādēm un maksājumu aģentūrām izvirzītās prasības, nedrīkstētu pieļaut vēl lielāku birokrātiskā sloga palielināšanos dalībvalstīs. Jo īpaši minētajām prasībām nevajadzētu būt stingrākām par starptautiskajiem revīzijas standartiem. Attiecībā uz sertifikācijas procesa darbības jomu un saturu būtu jāsaglabā izmaksu un ieguvumu līdzsvars, un papildu prasībām attiecībā uz ziņošanu būtu jārada nepārprotama pievienotā vērtība.

Or. en

 

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Lai uzlabotu atbalsta saņēmēju informētību par sakarību starp lauksaimniecības praksi un saimniecību pārvaldību, no vienas puses, un standartiem, kas saistīti ar vidi, klimata pārmaiņām, zemes labiem lauksaimniecības apstākļiem, pārtikas nekaitīgumu, sabiedrības veselību, dzīvnieku veselību, augu veselību un dzīvnieku labturību, no otras puses, dalībvalstīm ir jāizveido visaptveroša saimniecību konsultatīvā sistēma, kas piedāvā konsultācijas atbalsta saņēmējiem. Šādai saimniecību konsultatīvajai sistēmai nevajadzētu nekādā veidā ietekmēt atbalsta saņēmēju pienākumu un atbildību ievērot šos standartus. Dalībvalstīm arī būtu jānodrošina konsultāciju un pārbaužu nepārprotama nošķirtība.

(10) Lai uzlabotu atbalsta saņēmēju informētību par sakarību starp lauksaimniecības praksi, pārvaldību un saimniecību riska pārvaldību, no vienas puses, un standartiem, kas saistīti ar vidi, klimata pārmaiņām, zemes labiem lauksaimniecības apstākļiem, pārtikas nekaitīgumu, sabiedrības veselību, dzīvnieku veselību, augu veselību un dzīvnieku labturību, no otras puses, dalībvalstīm ir jāizveido visaptveroša saimniecību konsultatīvā sistēma, kas piedāvā konsultācijas atbalsta saņēmējiem. Šādai saimniecību konsultatīvajai sistēmai nevajadzētu nekādā veidā ietekmēt atbalsta saņēmēju pienākumu un atbildību ievērot šos standartus. Dalībvalstīm arī būtu jānodrošina konsultāciju un pārbaužu nepārprotama nošķirtība.

Or. en

 

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Saimniecību konsultatīvajai sistēmai būtu jāaptver vismaz tās prasības un standarti, kas veido savstarpējās atbilstības prasību darbības jomu. Šai sistēmai būtu jāaptver arī prasības saistībā ar klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kā arī lauksaimniecības teritoriju apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes xxx Regulu (ES) Nr. TM/xxx, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām. Visbeidzot, šādai sistēmai būtu jāaptver noteikti elementi, kas saistīti ar klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, bioloģisko daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un inovācijām, kā arī mazo lauku saimniecību saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību.

(11) Saimniecību konsultatīvajai sistēmai būtu jāaptver vismaz tās prasības un standarti, kas veido savstarpējās atbilstības prasību darbības jomu saimniecību līmenī. Šai sistēmai būtu jāaptver arī prasības saistībā ar klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kā arī lauksaimniecības teritoriju apsaimniekošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes xxx Regulu (ES) Nr. TM/xxx, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām. Turklāt šādai sistēmai būtu jāaptver noteikti elementi, kas saistīti ar klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, bioloģisko daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un inovācijām, kā arī lauku saimniecību ekoloģisko efektivitāti un saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību, tostarp pasākumi saimniecību modernizācijai, konkurētspējas paaugstināšanai, nozares integrācijai, inovācijai un tirgus orientācijai, kā arī to principu popularizēšanai un īstenošanai, kas saistīti ar grāmatvedību, uzņēmējdarbību un ekonomisko resursu ilgtspējīgu pārvaldību. Visbeidzot, dalībvalstīm savās sistēmās vajadzētu ļaut ietvert lauku saimniecību pārveidošanas sekmēšanu un to saimnieciskās darbības dažādošanu, atbilstīgu profilaktisku pasākumu ieviešanu, lai reaģētu uz dabas katastrofām un dzīvnieku un augu slimībām, kā arī konsultācijas par integrētās augu aizsardzības metodēm un alternatīvu, neķīmisku līdzekļu izmantošanu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Atbalsta saņēmēju dalībai saimniecību konsultatīvajā sistēmā jābūt brīvprātīgai. Būtu jāatļauj dalība sistēmā visiem atbalsta saņēmējiem — pat tiem, kuri nesaņem atbalstu saskaņā ar KLP. Tomēr dalībvalstis var noteikt prioritātes kritērijus. Ņemot vērā sistēmas raksturu, ir atbilstoši konsultatīvās darbības gaitā iegūto informāciju uzskatīt par konfidenciālu, izņemot gadījumus, kad tiek nopietni pārkāpti Savienības vai valsts tiesību akti. Lai nodrošinātu sistēmas efektivitāti, konsultantiem jābūt atbilstoši kvalificētiem un tiem nepieciešamas regulāras mācības.

(12) Atbalsta saņēmēju dalībai saimniecību konsultatīvajā sistēmā jābūt brīvprātīgai. Būtu jāatļauj dalība sistēmā visiem atbalsta saņēmējiem — pat tiem, kuri nesaņem atbalstu saskaņā ar KLP. Tomēr dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai, pamatojoties uz vides, ekonomiskiem un sociāliem kritērijiem, noteikt to atbalsta saņēmēju kategorijas, kuriem ir prioritāra piekļuve saimniecību konsultatīvajai sistēmai. Ņemot vērā sistēmas raksturu, ir atbilstoši konsultatīvās darbības gaitā iegūto informāciju uzskatīt par konfidenciālu, izņemot gadījumus, kad tiek nopietni pārkāpti Savienības vai valsts tiesību akti. Lai nodrošinātu sistēmas efektivitāti, konsultantiem jābūt atbilstoši kvalificētiem un tiem nepieciešamas regulāras mācības.

Or. en

 

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Komisijai būtu jādara dalībvalstīm pieejami finanšu līdzekļi, kas vajadzīgi, lai segtu akreditēto maksājumu aģentūru izdevumus attiecībā uz ELGF. Tas tiek veikts atmaksājumu veidā, pamatojoties uz šo aģentūru iegrāmatotajiem izdevumiem. Kamēr atmaksājumi mēneša maksājumu veidā nav veikti, dalībvalstīm jāmobilizē finanšu līdzekļi atbilstoši akreditēto maksājumu aģentūru vajadzībām. Personāla un administratīvas izmaksas dalībvalstīm un KLP īstenošanā iesaistītajiem atbalsta saņēmējiem būtu jāsedz no saviem līdzekļiem.

(13) Komisijai būtu jādara dalībvalstīm pieejami finanšu līdzekļi, kas vajadzīgi, lai segtu akreditēto maksājumu aģentūru izdevumus attiecībā uz ELGF. Tas tiek veikts atmaksājumu veidā, pamatojoties uz šo aģentūru iegrāmatotajiem izdevumiem. Kamēr atmaksājumi mēneša maksājumu veidā nav veikti, dalībvalstīm jāmobilizē finanšu līdzekļi atbilstoši akreditēto maksājumu aģentūru vajadzībām. Lai maksājumu aģentūru darbība būtu efektīvāka, personāla un administratīvās izmaksas dalībvalstīm KLP īstenošanā būtu jāsedz aģentūrām pašām.

Or. en

 

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Agrometeoroloģisko sistēmu izmantošanai un satelītattēlu ieguvei un pilnveidei vajadzētu nodrošināt Komisijai līdzekli lauksaimniecības tirgu pārvaldībai un atvieglot lauksaimniecības izdevumu uzraudzību.

(14) Agrometeoroloģisko sistēmu izmantošanai un satelītattēlu ieguvei un pilnveidei vajadzētu nodrošināt Komisijai līdzekli lauksaimniecības tirgu pārvaldībai, atvieglot lauksaimniecības izdevumu uzraudzību un to resursu izmantošanu, no kuriem lauksaimniecība ir atkarīga, tostarp agromežsaimniecības sistēmām, kā arī novērtēt un savlaicīgi sniegt palīdzību dabas katastrofu gadījumā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Lauku attīstības programmas finansē no Savienības budžeta, pamatojoties uz saistībām un veicot gada maksājumus. Būtu jānodrošina iespēja dalībvalstīm izmantot paredzētos Savienības līdzekļus, tiklīdz tās sāk īstenot minētās programmas. Tāpēc, nosakot atbilstošus ierobežojumus, būtu jāievieš pirmsfinansēšanas sistēma, ar ko nodrošina regulāru finanšu līdzekļu plūsmu, lai maksājumus atbalsta saņēmējiem programmās veiktu atbilstošā laikā.

(23) Lauku attīstības programmas finansē no Savienības budžeta, pamatojoties uz saistībām un veicot gada maksājumus. Būtu jānodrošina iespēja dalībvalstīm izmantot paredzētos Savienības līdzekļus, tiklīdz tās sāk īstenot minētās programmas. Tāpēc par prioritāru būtu jāpadara tāda atbilstoši ierobežota pirmsfinansēšanas sistēma, ar ko nodrošina regulāru finanšu līdzekļu plūsmu, lai maksājumus atbalsta saņēmējiem programmās veiktu atbilstošā laikā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Lauksaimniecības nozares tiesību akti prasa, lai dalībvalstis noteiktos termiņos nosūtītu informāciju par veikto pārbaužu skaitu un to rezultātiem. Šo kontroles statistiku lieto, lai noteiktu kļūdu līmeni dalībvalsts līmenī, kā arī vispārīgāk – lai veiktu ELGF un ELFLA pārvaldības pārbaudi. Šī statistika ir nozīmīgs informācijas avots, lai Komisija varētu pārliecināties par līdzekļu pārvaldības pareizību, un tā ir būtisks gada ticamības deklarācijas elements. Ņemot vērā šīs statistiskās informācijas lielo nozīmi un lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis pilda savu pienākumu laicīgi nosūtīt šo informāciju, jānodrošina elements, kas novērš novēlošanos nepieciešamo datu iesniegšanā, tādā veidā, kas samērojams ar datu trūkuma pakāpi. Tāpēc būtu jāparedz noteikumi, ka Komisija var uz laiku apturēt daļu mēneša maksājuma vai starpmaksājuma, ja par to nav laicīgi atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

(27) Lauksaimniecības nozares tiesību akti prasa, lai dalībvalstis noteiktos termiņos nosūtītu informāciju par veikto pārbaužu skaitu un to rezultātiem. Šo kontroles statistiku lieto, lai noteiktu kļūdu līmeni dalībvalsts līmenī, kā arī vispārīgāk – lai veiktu ELGF un ELFLA pārvaldības pārbaudi. Šī statistika ir nozīmīgs informācijas avots, lai Komisija varētu pārliecināties par līdzekļu pārvaldības pareizību, un tā ir būtisks gada ticamības deklarācijas elements. Ņemot vērā šīs statistiskās informācijas lielo nozīmi un lai nodrošinātu to, ka dalībvalstis pilda savu pienākumu laicīgi nosūtīt šo informāciju, jānodrošina samērīgs elements, kas novērš novēlošanos nepieciešamo datu iesniegšanā, tādā veidā, kas samērojams ar datu trūkuma pakāpi. Tāpēc būtu jāparedz noteikumi, ka Komisija var uz laiku apturēt daļu mēneša maksājuma vai starpmaksājuma, ja par to nav laicīgi atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija. Tomēr šāda apturēšana būtu jāizmanto vienīgi gadījumos, kad kavēšanās apdraud budžeta izpildes apstiprināšanas mehānisma darbību, un tas būtu jādara, ievērojot proporcionalitātes principu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30) KLP pasākumus un darbības daļēji finansēs, īstenojot dalītu pārvaldību. Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu pārvaldību, Komisijai būtu jāveic pārbaudes par to, kā dalībvalstu iestādes, kuras atbild par maksājumu veikšanu, īsteno fondu pārvaldību. Ir lietderīgi definēt Komisijas veikto pārbaužu būtību, precizēt Komisijas budžeta izpildes pienākumu nosacījumus un padarīt skaidrākus dalībvalstu sadarbības pienākumus.

(30) KLP pasākumus un darbības daļēji finansēs, īstenojot dalītu pārvaldību. Lai nodrošinātu Savienības līdzekļu pareizu pārvaldību, Komisijai būtu jāveic nepieciešamās pārbaudes par to, kā dalībvalstu iestādes, kuras atbild par maksājumu veikšanu, īsteno fondu pārvaldību. Ir lietderīgi definēt vispārējos noteikumus un principus, kas Komisijai jāievēro, veicot pārbaudes, kā arī pārbaužu būtību, precizēt Komisijas budžeta izpildes pienākumu nosacījumus un padarīt skaidrākus dalībvalstu sadarbības pienākumus.

Or. en

 

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31) Lai Komisija varētu pildīt pienākumu pārbaudīt, vai dalībvalstīs pastāv un pareizi darbojas Savienības izdevumu vadības un kontroles sistēmas, neatkarīgi no pašu dalībvalstu veiktās pārbaudes būtu jāparedz pārbaudes, ko veic Komisijas deleģētas personas, kurām savā darbā jābūt iespējai pieprasīt palīdzību no dalībvalstīm.

(31) Lai Komisija varētu pildīt pienākumu pārbaudīt, vai dalībvalstīs pastāv un pareizi darbojas Savienības izdevumu vadības un kontroles sistēmas, būtu jāparedz pārbaudes, ko veic Komisijas deleģētas personas, kurām savā darbā jābūt iespējai pieprasīt palīdzību no dalībvalstīm. Šādā dalībvalstu paredzētā normā būtu jāņem vērā proporcionalitātes princips, uzticēšanās līmenis saistībā ar valstu pārbaudes un pārvaldes sistēmu ticamību un valstu pārbaužu vispārējā efektivitāte Komisijas veiktajās pārbaudēs.

Or. en

 

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

36. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(36) Dalībvalstu izmantotās maksājumu atgūšanas procedūras var aizkavēt atgūšanu vairākus gadus, negarantējot sekmīgu iznākumu. Šo procedūru īstenošanas izmaksas arī var būt nesamērīgas salīdzinājumā ar jau atgūtām vai iespējami atgūstamām summām. Tāpēc konkrētos gadījumos būtu jāatļauj dalībvalstīm atgūšanas procedūru pārtraukt.

(36) Dalībvalstu izmantotās maksājumu atgūšanas procedūras var aizkavēt atgūšanu vairākus gadus, negarantējot sekmīgu iznākumu. Šo procedūru īstenošanas izmaksas arī var būt nesamērīgas salīdzinājumā ar jau atgūtām vai iespējami atgūstamām summām. Robežvērtība nepamatoti izmaksāto summu atgūšanai un procentiem ir noteikta ļoti zema, un atgūšana būtu jāveic tikai tad, ja tas ir izmaksu ziņā lietderīgi. Tāpēc konkrētos gadījumos būtu jāatļauj dalībvalstīm atgūšanas procedūru pārtraukt.

Or. en

 

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37) Lai aizsargātu Savienības budžeta finanšu intereses, dalībvalstīm būtu jāveic pasākumi, lai pārliecinātos, ka ELGF un ELFLA finansētie darījumi ir faktiski notikuši un ir veikti pareizi. Dalībvalstīm būtu arī jānovērš, jākonstatē un efektīvi jārisina jebkuri atbalsta saņēmēju pieļautie pārkāpumi vai pienākumu neievērošanas gadījumi. Šajā nolūkā būtu jāpiemēro Padomes 1995. gada 18. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību.

(37) Lai aizsargātu Savienības budžeta finanšu intereses, dalībvalstīm būtu jāveic samērīgi pasākumi, lai pārliecinātos, ka ELGF un ELFLA finansētie darījumi ir faktiski notikuši un ir veikti pareizi. Dalībvalstīm būtu arī jānovērš, jākonstatē un efektīvi jārisina jebkuri atbalsta saņēmēju pieļautie pārkāpumi vai pienākumu neievērošanas gadījumi. Šajā nolūkā būtu jāpiemēro Padomes 1995. gada 18. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību. Lai nodrošinātu Savienības politikas prioritāšu un mērķu saskaņotību, par risku Eiropas Savienības vispārējam budžetam būtu jāuzskata arī apdraudējums videi un cilvēku veselībai, jo ar to saistītās izmaksas tiek pārnestas uz citām publisko izdevumu, tostarp Savienības izdevumu, jomām. Samazinot papildu izmaksas citās jomās, tiktu nodrošināta publisko izdevumu efektivitāte.

Or. en

 

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

37.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(37a) Papildinot Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/95, šajā regulā būtu jānosaka sīkāk izstrādāti noteikumi par pārkāpumiem kopējās lauksaimniecības politikas jomā. Saņēmējs, kurš atbalstu ir saņēmis, bet nav izpildījis atbilstības kritērijus vai saistības par šāda atbalsta piešķiršanu, būtu uzskatāms par personu, kas labumu ieguvusi nelikumīgi. Šādi labumi atgūstami saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 4. pantu. Lai saņēmējus atturētu no neatbilstības pieļaušanas, būtu jāpiemēro administratīvie sodi Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 5. panta nozīmē, kuri būtu atbalsta samazināšana vai izslēgšana no atbalsta saņemšanas, jo īpaši tad, ja pārkāpumi ir veikti apzināti vai radušies nolaidības rezultātā. Šos administratīvos sodus var attiecināt uz atbalstu, kura saņemšanai atbilstības nosacījumi vai saistības nav ievērotas. Tomēr ir svarīgi, lai gadījumā, kad ir atklāti ar Regulas (ES) Nr. xxx/xxx (Tiešie maksājumi) 2. nodaļas III sadaļu saistītie pārkāpumi, visu atsaukto un samazināto atbalsta maksājumu summa nepārsniegtu minētajā nodaļā noteikto maksājumu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

38. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38) Noteikumi par vispārīgiem principiem attiecībā uz maksājumu pārbaudēm, anulēšanu, samazinājumu vai maksājumu nepiešķiršanu un sodu piemērošanu ir paredzēti dažādas lauksaimniecības nozares regulās. Šie noteikumi būtu jāapkopo vienotā tiesiskajā regulējumā horizontālā līmenī. Tiem būtu jāaptver dalībvalstu pienākumi attiecībā uz administratīvajām pārbaudēm un pārbaudēm uz vietas, noteikumi par atbalsta atgūšanu, samazināšanu un nepiešķiršanu. Būtu jāparedz arī noteikumi par pārbaudēm attiecībā uz pienākumiem, kas ne vienmēr ir saistīti ar atbalsta maksājumu.

(38) Noteikumi par vispārīgiem principiem attiecībā uz maksājumu pārbaudēm, anulēšanu, samazinājumu vai maksājumu nepiešķiršanu un samērīgu administratīvu sodu piemērošanu ir paredzēti dažādas lauksaimniecības nozares regulās. Šie noteikumi būtu jāapkopo vienotā tiesiskajā regulējumā horizontālā līmenī. Tiem būtu jāaptver dalībvalstu pienākumi attiecībā uz administratīvajām pārbaudēm un pārbaudēm uz vietas, tostarp nosakot piemērojamos vispārējos principus un kritērijus, un noteikumi par atbalsta atgūšanu, samazināšanu un nepiešķiršanu. Būtu jāparedz arī noteikumi par pārbaudēm attiecībā uz pienākumiem, kas ne vienmēr ir saistīti ar atbalsta maksājumu. Ir jānodrošina spēcīgs stimuls dalībvalstīm samazināt uz vietas veicamo pārbaužu skaitu, ja kļūdu īpatsvars ir pieņemamā līmenī, kā arī jānodrošina elastīguma iespēja, balstoties uz attiecīgās dalībvalsts vai reģiona parastajiem standartiem, kas pieļauj pamatotus izņēmumus agronomisku, ekoloģisku vai vides apsvērumu dēļ.

Or. en

 

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

38.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(38a) Lauksaimniekiem piemērojamā taisnīgā sodu sistēmā par pārkāpumiem nebūtu pieļaujama divkārša sodīšana un saskaņā ar šo regulu noteikto administratīvo sodu piemērošana vienlaicīgi ar kriminālsodu piemērošanu saskaņā ar krimināllikumu, izņemot gadījumus, kad notikusi krāpšana.

Or. en

 

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

38.b apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(38b) Administratīvos sodus, tostarp pienākumu atmaksāt jebkuru lauksaimnieka saņemto maksājumu, nevajadzētu noteikt, pamatojoties uz apstākļiem, pār kuriem lauksaimniekam objektīvi nav kontroles, un jo īpaši neparedzamiem notikumiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

41. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(41) Būtu jāsaglabā šīs integrētās sistēmas galvenie elementi, jo īpaši noteikumi attiecībā uz elektronisko datubāzi, lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu identifikācijas sistēmu, atbalsta pieteikumiem vai maksājuma pieprasījumiem un sistēmu, ar ko nosaka un reģistrē maksājumtiesības.

(41) Būtu jāsaglabā šīs integrētās sistēmas galvenie elementi, jo īpaši noteikumi attiecībā uz elektronisko datubāzi, lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu identifikācijas sistēmu, atbalsta pieteikumiem vai maksājuma pieprasījumiem un sistēmu, ar ko nosaka un reģistrē maksājumtiesības. Dalībvalstīm, veidojot šīs sistēmas, būtu pienācīgi jāizmanto tehnoloģija nolūkā samazināt administratīvo slogu un nodrošināt efektīvas un iedarbīgas kontroles.

Or. en

 

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

44. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 485/2008 dalībvalstīm jāveic pasākumi, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu Savienības budžeta finanšu interešu efektīvu aizsardzību un jo īpaši lai pārbaudītu ELGF finansēto darbību īstumu un atbilstību. Skaidrības un racionalitātes nolūkā attiecīgie noteikumi būtu jāintegrē vienā tiesību aktā. Tādēļ Regula (EK) Nr. 485/2008 būtu jāatceļ.

(44) Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 485/2008 dalībvalstīm jāveic pasākumi, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu Savienības budžeta finanšu interešu efektīvu aizsardzību un jo īpaši lai pārbaudītu ELGF finansēto darbību īstumu un atbilstību. Vienkāršības, skaidrības un racionalitātes nolūkā attiecīgie noteikumi būtu jāintegrē vienā tiesību aktā. Tādēļ Regula (EK) Nr. 485/2008 būtu jāatceļ.

Or. en

 

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

50. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(50) Padomes 2003. gada 29. septembra Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/200125, kuru aizstāja Regula (EK) Nr. 73/2009, izveidoja principu, ka noteikta KLP atbalsta summu pilna samaksa atbalsta saņēmējiem būtu jāsaista ar atbilstību noteikumiem attiecībā uz zemes apsaimniekošanu, lauksaimniecības ražošanu un lauksaimniecisko darbību. Šo principu vēlāk atspoguļoja Padomes 2005. gada 20. septembra Regula (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)26 un Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula)27. Saskaņā ar šo tā dēvēto savstarpējās atbilstības sistēmu dalībvalstīm ir pienākums piemērot sodus, pilnībā vai daļēji samazinot vai nepiešķirot saņemto KLP atbalstu.

(50) Padomes 2003. gada 29. septembra Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/200125, kuru aizstāja Regula (EK) Nr. 73/2009, izveidoja principu, ka noteikta KLP atbalsta summu pilna samaksa atbalsta saņēmējiem būtu jāsaista ar atbilstību noteikumiem attiecībā uz zemes apsaimniekošanu, lauksaimniecības ražošanu un lauksaimniecisko darbību. Šo principu vēlāk atspoguļoja Padomes 2005. gada 20. septembra Regula (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)26 un Padomes 2007. gada 22. oktobra Regula (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula)27. Saskaņā ar šo tā dēvēto savstarpējās atbilstības sistēmu dalībvalstīm ir pienākums piemērot administratīvus sodus, pilnībā vai daļēji samazinot vai nepiešķirot saņemto KLP atbalstu, saskaņā ar proporcionalitātes principu un ņemot vērā vispārējos kritērijus attiecībā uz šo sodu gradāciju, kā tie noteikti šajā regulā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

53. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(53) Dalībvalstīm ir pilnībā jāīsteno tiesību aktos paredzētās apsaimniekošanas prasības, lai panāktu to darbību saimniecību līmenī un nodrošinātu nepieciešamo vienlīdzīgo attieksmi pret lauksaimniekiem.

(53) Dalībvalstīm ir pilnībā jāīsteno tiesību aktos paredzētās apsaimniekošanas prasības, lai panāktu to darbību saimniecību līmenī un nodrošinātu nepieciešamo vienlīdzīgo attieksmi pret lauksaimniekiem. Komisijai būtu jāizdod pamatnostādnes par dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas noteikumu interpretāciju savstarpējās atbilstības nodrošināšanai, kurās vajadzības gadījumā būtu jāparedz elastība saimniecību līmenī, lai tādējādi panāktu nepieciešamo līdzsvaru starp tiesību akta būtības saglabāšanu un samērīgu administratīvo sodu piemērošanu tikai tādā gadījumā, kad neatbilstība ir tieši un nepārprotami attiecināma uz saņēmējiem, jo īpaši ja atkārtoti nav ievērota izmantojamā tehnoloģija.

Or. en

 

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

54. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(54) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, savstarpējās atbilstības noteikumi darbosies tikai tad, ja tos būs īstenojušas visas dalībvalstis, jo īpaši skaidri nosakot lauksaimnieku pienākumus. Saskaņā ar direktīvu prasības saimniecību līmenī piemēros vēlākais no 2013. gada 1. janvāra.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

55. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(55) Attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai, savstarpējās atbilstības noteikumi darbosies tikai tad, ja tos būs īstenojušas visas dalībvalstis, jo īpaši skaidri nosakot lauksaimnieku pienākumus. Saskaņā ar direktīvu prasības saimniecību līmenī piemēros pakāpeniski, saskaņā ar grafiku, un konkrēti integrētās augu aizsardzības vispārīgos principus piemēros vēlākais no 2014. gada 1. janvāra.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  26

Regulas priekšlikums

56. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(56) Saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 22. pantu Padomes 1979. gada 17. decembra Direktīva 80/68/EEK par gruntsūdeņu aizsardzību pret dažu bīstamu vielu radītu piesārņojumu tiks atcelta 2013. gada 23. decembrī. Lai saglabātu savstarpējās atbilstības noteikumus saistībā ar gruntsūdeņu aizsardzību, gaidot Direktīvas 2000/60/EK iekļaušanu savstarpējās atbilstības noteikumos, it lietderigi koriģēt savstarpējās atbilstības darbības jomu un definēt labu lauksaimniecības un vides apstākļu standartu, ietverot Direktīvas 80/68/EEK 4. un 5. panta prasības.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  27

Regulas priekšlikums

57. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma nozīmē zināmus administratīvos ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, gan valsts pārvaldes iestādēm, jo jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart saskaņā ar citiem Savienības vai valsts tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi apvienot attiecīgos Savienības noteikumus vienā juridiskajā instrumentā. Attiecībā uz lauksaimniekiem, kuri ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, ir iespējams uzskatīt, ka savstarpējās atbilstības sistēmā ieguldītās pūles pārsniedz labumu, kāds rastos, noturot šos lauksaimniekus minētajā sistēmā. Tāpēc vienkāršošanas nolūkā šie lauksaimnieki būtu jāatbrīvo no savstarpējās atbilstības prasību izpildes, jo īpaši no kontroles sistēmas un savstarpējās atbilstības sodu riska. Tomēr šāds atbrīvojums nedrīkstētu skart pienākumu ievērot piemērojamos nozares tiesību aktu noteikumus, kā arī pārbaužu un soda sankciju noteikšanas iespēju saskaņā ar šiem tiesību aktiem.

(57) Savstarpējās atbilstības sistēma nozīmē zināmus administratīvos ierobežojumus gan atbalsta saņēmējiem, gan valsts pārvaldes iestādēm, jo jānodrošina uzskaite, jāveic pārbaudes un vajadzības gadījumā jāpiemēro sodi. Šiem sodiem jābūt samērīgiem, efektīviem un preventīviem. Šādus sodus nedrīkst skart saskaņā ar citiem Savienības vai valsts tiesību aktu noteikumiem paredzētos citus sodus. Konsekvences nolūkā ir lietderīgi apvienot attiecīgos Savienības noteikumus vienā juridiskajā instrumentā. Attiecībā uz lauksaimniekiem, kuri ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx[TM] V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas dalībnieki, ir iespējams uzskatīt, ka savstarpējās atbilstības sistēmā ieguldītās pūles pārsniedz labumu, kāds rastos, noturot šos lauksaimniekus minētajā sistēmā. Tāpēc vienkāršošanas nolūkā šie lauksaimnieki būtu jāatbrīvo no savstarpējās atbilstības prasību izpildes, jo īpaši no kontroles sistēmas un savstarpējās atbilstības sodu riska. Tomēr šāds atbrīvojums nedrīkstētu skart pienākumu ievērot piemērojamos nozares tiesību aktu noteikumus, kā arī pārbaužu un soda sankciju noteikšanas iespēju saskaņā ar šiem tiesību aktiem. Mazāk smagiem netīšiem pārkāpumiem saistībā ar savstarpējās atbilstības pārbaudēm nebūtu jāpiemēro sods. Tā vietā būtu jāizsaka brīdinājums, un atbilstība būtu jāuzrauga turpmākajā pārbaudē.

Or. en

 

Grozījums Nr.  28

Regulas priekšlikums

60. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(60) Efektīvai savstarpējās atbilstības prasību īstenošanai nepieciešamas pārbaudes atbalsta saņēmēju līmenī par to, vai tiek pildīti pienākumi. Ja dalībvalsts nolemj izmantot iespēju nepiemērot samazinājumu vai maksājuma nepiešķiršanu, ja attiecīgā summa ir mazāka par EUR 100, nākamajā gadā kompetentajai kontroles iestādei atbalsta saņēmēju izlases veidā būtu jāpārbauda, vai konstatētās neatbilstības ir novērstas.

(60) Efektīvai savstarpējās atbilstības prasību īstenošanai nepieciešamas pārbaudes atbalsta saņēmēju līmenī par to, vai tiek pildīti pienākumi. Ja dalībvalsts nolemj izmantot iespēju nepiemērot samazinājumu vai maksājuma nepiešķiršanu, ja attiecīgā summa ir mazāka par EUR 100, nākamajā gadā kompetentajai kontroles iestādei atbalsta saņēmēju izlases veidā būtu jāpārbauda, vai konstatētās neatbilstības ir novērstas. Dalībvalstis var arī izveidot agrīnās brīdināšanas sistēmu, kas piemērojama viegliem pirmo reizi notiekošiem neatbilstības gadījumiem, lai tādējādi nodrošinātu, ka lauksaimnieku kopienas labāk pieņem savstarpējās atbilstības sistēmu un lai veiksmīgāk iesaistītu lauksaimniekus prasību īstenošanā. Šai sistēmai būtu jāizpaužas kā brīdinājuma vēstulēm, kurās attiecīgais saņēmējs tiek aicināts veikt koriģējošu darbību, un nākamajā gadā dalībvalsts pārbauda atbilstību.

Or. en

 

Grozījums Nr.  29

Regulas priekšlikums

68. apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(68) Būtu jāveic katra KLP pasākuma uzraudzība un novērtējums, lai uzlabotu tā kvalitāti un parādītu tā sasniegumus. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānosaka rādītāju saraksts un jānovērtē KLP ietekme saistībā ar politikas mērķiem. Komisijai būtu jāizveido kopējas uzraudzības un novērtējuma regulējums, tostarp nodrošinot attiecīgo datu, tajā skaitā dalībvalstu sniegtās informācijas, savlaicīgu pieejamību. To darot, tai būtu jāņem vērā datu vajadzības un potenciālo datu avotu sinerģija. Turklāt Komisijas Paziņojuma Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020”” II daļā tika noteikts, ka ar klimata jomu saistītie izdevumi Savienības kopbudžetā būtu jāpalielina vismaz līdz 20 %, paredzot dažādu politiku ieguldījumu. Tāpēc Komisijai būtu jāspēj novērtēt Savienības KLP ietvaros sniegtā atbalsta ietekmi uz klimata jomas mērķiem.

(68) Būtu jāveic katra KLP pasākuma uzraudzība un novērtējums, lai uzlabotu tā kvalitāti un parādītu tā sasniegumus. Šajā sakarībā Komisijai būtu jānosaka rādītāju saraksts un jānovērtē KLP ietekme saistībā ar politikas mērķiem. Komisijai būtu jāizveido kopējas uzraudzības un novērtējuma regulējums, tostarp nodrošinot attiecīgo datu, tajā skaitā dalībvalstu sniegtās informācijas, savlaicīgu pieejamību. To darot, tai būtu jāņem vērā datu vajadzības un potenciālo datu avotu sinerģija, pēc iespējas vairāk izmantojot jau esošos datu avotus. Turklāt uzraudzības un novērtēšanas sistēmā būtu jāņem vērā un pienācīgi jāatspoguļo KLP uzbūve, jo novērtēšanas un uzraudzības sistēma, kas paredzēta otrajam pīlāram, nevar tikt piemērota pirmajam pīlāram, īpaši tāpēc, ka saskaņā ar pirmo pīlāru ir iespējas sinerģijas veidošanai, ņemot vērā, ka pasākumi ir samērā līdzīgi. Tas būtu pienācīgi jāņem vērā. Turklāt Komisijas Paziņojuma Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020”” II daļā tika noteikts, ka ar klimata jomu saistītie izdevumi Savienības kopbudžetā būtu jāpalielina vismaz līdz 20 %, paredzot dažādu politiku ieguldījumu. Tāpēc Komisijai būtu jāspēj novērtēt Savienības KLP ietvaros sniegtā atbalsta ietekmi uz klimata jomas mērķiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  30

Regulas priekšlikums

70.c apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(70c) Tiesa savā spriedumā neapstrīdēja to, ka mērķis pastiprināt sabiedrības kontroli pār ELGF un ELFLA līdzekļu izlietojumu ir likumīgs. Šis mērķis būtu jāanalizē, ņemot vērā jauno finanšu pārvaldības un kontroles sistēmu, kas jāpiemēro no 2014. gada 1. janvāra. Saskaņā ar šo sistēmu kontrole, ko veic valstu pārvaldes iestādes, nevar būt izsmeļoša un – tas attiecas uz gandrīz visām shēmām – uz vietas iespējams pārbaudīt tikai nelielu saņēmēju kopas daļu. Palielinot minimālo kontroles intensitāti virs pašreiz piemērojamajiem līmeņiem, pašreizējā situācijā tiktu radīts papildu finansiāls un administratīvs slogs valstu pārvaldes iestādēm un tas nebūtu izmaksu ziņā lietderīgi. Turklāt jaunajā sistēmā paredzēts, ka konkrētos apstākļos dalībvalstis var samazināt uz vietas veikto pārbaužu skaitu. Ņemot vērā iepriekšminēto, lauksaimniecības fondu atbalsta saņēmēju vārda publicēšana pastiprina sabiedrības kontroli pār minēto fondu izlietojumu, un tāpēc tā ir noderīgs pastāvošās pārvaldības un kontroles sistēmas papildinājums, kas vajadzīgs, lai nodrošinātu Savienības finansiālo interešu aizsardzību atbilstošā līmenī. Valsts iestādēm, piemērojot jaunos noteikumus, kas vienkāršo Savienības fondu īstenošanas pārvaldības procesu un samazina administratīvos izdevumus, būtu jādod iespēja paļauties uz sabiedrības kontroli, proti, uz tās preventīvo un atturošo ietekmi uz krāpšanu un publisko līdzekļu ļaunprātīgu izmantošanu, atturot individuālos saņēmējus no pretlikumīgas rīcības.

(70c) Tiesa savā spriedumā neapstrīdēja to, ka mērķis pastiprināt sabiedrības kontroli pār ELGF un ELFLA līdzekļu izlietojumu ir likumīgs.

Or. en

 

Grozījums Nr.  31

Regulas priekšlikums

70.d apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(70d) Izvirzīto mērķi, proti, sabiedrības kontroli pār ELGF un ELFLA līdzekļu izlietojumu, kuru iecerēts sasniegt, publicējot saņēmēju vārdus, var īstenot, nodrošinot to, ka atklātībai tiek darīta zināma tikai noteikta informācijas daļa. Minētajai informācijai būtu jāaptver dati par saņēmēja identitāti, piešķirto summu un fondu, no kura tā piešķirta, attiecīgā pasākuma nolūku un veidu. Minētās informācijas publicēšanai būtu jānotiek tādā veidā, kas pēc iespējas mazāk apdraud saņēmēju tiesības uz viņu privātās dzīves neaizskaramību vispār un uz personas datu aizsardzību konkrēti — tiesības, kas atzītas ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu.

(70d) Izvirzīto mērķi, proti, sabiedrības kontroli pār ELGF un ELFLA līdzekļu izlietojumu, kuru iecerēts sasniegt, publicējot saņēmēju vārdus, var īstenot, nodrošinot to, ka atklātībai tiek darīta zināma tikai noteikta informācijas daļa. Minētajai informācijai būtu jāaptver dati par summu, kas piešķirta no katra fonda, attiecīgā pasākuma nolūku un veidu. Lai sniegtu pareizu priekšstatu par KLP atbalsta teritoriālo sadalījumu, būtu jānorāda arī informācija par to saimniecību atrašanos vietu, uz kurām minētie pasākumi attiecas. Būtu jāaizsargā saņēmēju tiesības uz viņu privātās dzīves neaizskaramību vispār un uz personas datu aizsardzību konkrēti — tiesības, kas atzītas ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 8. pantu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  32

Regulas priekšlikums

70.f apsvērums

 

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(70f) Lai ievērotu līdzsvaru starp izvirzīto mērķi nodrošināt sabiedrības kontroli pār ELGF un ELFLA līdzekļu izlietojumu, no vienas puses, un saņēmēju tiesībām uz viņu privātās dzīves neaizskaramību vispār un uz viņu personas datu aizsardzību, no otras puses, būtu jāņem vērā atbalsta nozīme. Pēc plašas analīzes un apspriešanās ar ieinteresētajām personām tika secināts, ka nolūkā pastiprināt šādas publicēšanas efektivitāti un mazināt iejaukšanos saņēmēju tiesībās būtu jānosaka saņemtā atbalsta summas robežvērtība, kuras nepārsniegšanas gadījumā saņēmēja vārds nebūtu jāpublicē.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  33

Regulas priekšlikums

70.g apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(70g) Robežvērtībai būtu jāatspoguļo KLP satvarā izveidoto atbalsta shēmu apjoms un jāpamatojas uz to. Tā kā dalībvalstu lauksaimniecības ekonomikas struktūras ir ļoti dažādas un var būtiski atšķirties no Savienības vidējās lauku saimniecību struktūras, būtu jāatļauj piemērot dažādas minimālās robežvērtības, kas atspoguļo dalībvalstu īpašo situāciju. Regulā xx/xxx [TM] ir noteikta vienkārša un specifiska shēma mazajām lauku saimniecībām. Minētās regulas 49. pantā ir noteikti atbalsta apjoma aprēķināšanas kritēriji. Konsekvences labad minētos kritērijus būtu jāizmanto arī, nosakot katrai dalībvalstij konkrētas robežvērtības saņēmēja vārda publicēšanai. Gadījumos, kad minētā konkrētā robežvērtība nav pārsniegta, publikācijā būtu jāietver visa attiecīgā informācija – izņemot saņēmēja vārdu –, kas ļauj nodokļu maksātājiem gūt pareizu priekšstatu par KLP.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  34

Regulas priekšlikums

70.h apsvērums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(70h) Turklāt, darot šo informāciju publiski pieejamu, tiek palielināta pārredzamība pār Savienības līdzekļu izmantošanu KLP, tādējādi uzlabojot minētās politikas pamanāmību un izpratni par to. Tas dod pilsoņiem iespēju vēl vairāk iesaistīties lēmumu pieņemšanā un nodrošina lielāku pārvaldes sistēmas leģitimitāti un efektivitāti, un nosaka tai lielāku atbildību pilsoņu priekšā. Tas arī palīdzēs vietējiem iedzīvotājiem iepazīt konkrētus piemērus tam, kā lauksaimniecība nodrošina sabiedriskos labumus, un pamatos lauksaimniecības nozarei atvēlētā valsts atbalsta leģitimitāti. Turklāt tiks palielināta lauksaimnieku personiskā atbildība par saņemto publisko līdzekļu izlietojumu.

(70h) Turklāt, darot šo informāciju publiski pieejamu, tiek palielināta pārredzamība pār Savienības līdzekļu izmantošanu KLP, tādējādi uzlabojot minētās politikas pamanāmību un izpratni par to. Līdzīgi noteikumi būtu arī jāpiemēro citu Savienības fondu (ERAF, ESF un EZF) līdzekļu saņēmējiem, lai šo mērķi varētu sasniegt arī citās Savienības politikas jomās. Tas dod pilsoņiem iespēju vēl vairāk iesaistīties lēmumu pieņemšanā un nodrošina lielāku pārvaldes sistēmas leģitimitāti un efektivitāti, un nosaka tai lielāku atbildību pilsoņu priekšā. Tas arī palīdzēs vietējiem iedzīvotājiem iepazīt konkrētus piemērus tam, kā lauksaimniecība nodrošina sabiedriskos labumus, un pamatos lauksaimniecības nozarei atvēlētā valsts atbalsta leģitimitāti. Turklāt tiks palielināta lauksaimnieku personiskā atbildība par saņemto publisko līdzekļu izlietojumu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  35

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šīs regulas mērķiem piemēro Regulas (ES) xxx/xxx[TM] 4. pantā noteiktās „lauksaimnieka”, „lauksaimnieciskās darbības”, „lauksaimniecības platības” un „saimniecības” definīcijas, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

1. Šīs regulas mērķiem piemēro Regulas (ES) xxx/xxx [TM] 4. pantā noteiktās „lauksaimnieka”, „lauksaimnieciskās darbības” un „lauksaimniecības platības” definīcijas.

Or. en

 

Grozījums Nr.  36

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šajā regulā, izņemot VI sadaļu, piemēro Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 4. pantā izklāstīto „saimniecības” definīciju.

Or. en

 

Grozījums Nr.  37

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šajā regulā „lauksaimniecības nozares tiesību akti” ir jebkuri piemērojami tiesību akti, kas pieņemti, pamatojoties uz LESD 43. pantu, saistībā ar KLP, kā arī attiecīgā gadījumā jebkuri deleģētie vai īstenošanas akti, kuri pieņemti, pamatojoties uz minētajiem tiesību aktiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  38

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ea) augu slimība, kas ietekmē visus atbalsta saņēmējam piederošos kultūraugus vai daļu no tiem;

Or. en

 

Grozījums Nr.  39

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) lielas saimniecības daļas ekspropriācija, ja to nevarēja paredzēt pieteikuma iesniegšanās dienā.

f) visas saimniecības vai tās daļas ekspropriācija, ja to nevarēja paredzēt pieteikuma iesniegšanās dienā, vai gadījumi, kad īpašnieks paņem zemi atpakaļ.

Or. en

 

Grozījums Nr.  40

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Maksājumu aģentūras ir dalībvalstu atsevišķi dienesti vai iestādes, kas atbild par 4. panta 1. punktā un 5. pantā minēto izdevumu pārvaldību un kontroli.

1. Maksājumu aģentūras ir dalībvalstu dienesti vai iestādes, kas atbild par visu gan 4. panta 1. punktā, gan 5. pantā minēto izdevumu pārvaldību un kontroli.

Or. en

 

Grozījums Nr.  41

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija, pamatojoties uz risku, pārbauda apliecinošos dokumentus, ko dalībvalstis iesniegušas saskaņā ar 102. pantu, un novērtē sistēmu darbību, lai apstiprinātu, ka pārvaldības un kontroles struktūras atbilst valsts akreditācijas nosacījumiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  42

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) vadības sagatavotu ticamības deklarāciju par pārskatu pilnīgumu, precizitāti un patiesumu, iekšējās kontroles sistēmu pareizu darbību, kā arī par pamatā esošo darījumu likumību un pareizību un pareizas finanšu pārvaldības principa ievērošanu;

b) vadības sagatavotu ticamības deklarāciju par pārskatu pilnīgumu, precizitāti un patiesumu un iekšējās kontroles sistēmu pareizu darbību, pamatojoties uz izmērāmiem izpildes kritērijiem, kā arī par pamatā esošo darījumu likumību un pareizību;

Or. en

 

Grozījums Nr.  43

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) visu pieejamo veikto revīziju un pārbaužu rezultātu kopsavilkumu, tostarp analīzi par sistemātiskiem vai atkārtotiem trūkumiem, kā arī veiktajām vai plānotajām koriģējošajām darbībām.

c) kopsavilkumu par:

 

i) visu pieejamo veikto revīziju un pārbaužu rezultātiem, tostarp analīzi par sistemātiskiem un atkārtotiem trūkumiem, kā arī veiktajām vai plānotajām koriģējošajām darbībām;

 

ii) kontroles statistiku, kas nosūtīta saskaņā ar 102. panta 1. punkta c) apakšpunkta v) punktu, un

 

iii) citām pārbaudēm, ko uzskata par atbilstīgām.

Or. en

 

Grozījums Nr.  44

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ir akreditēta vairāk nekā viena maksājumu aģentūra, dalībvalsts ieceļ iestādi (turpmāk tekstā — „koordinējošā iestāde”), kurai tā uzdod šādu uzdevumu izpildi:

Ja saskaņā ar dalībvalsts konstitucionālajām normām ir akreditēta vairāk nekā viena maksājumu aģentūra, dalībvalsts izvēlas iestādi (turpmāk „koordinējošā iestāde”), kurai tā uzdod šādu uzdevumu izpildi:

Or. en

 

Grozījums Nr.  45

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Ja akreditēta maksājumu aģentūra neatbilst vai vairs neatbilst vienam vai vairākiem 2. punktā minētajiem akreditācijas kritērijiem, dalībvalsts akreditāciju atsauc, ja vien maksājumu aģentūra neveic vajadzīgos pielāgojumus termiņā, ko nosaka atbilstoši problēmas nopietnībai.

5. Ja akreditēta maksājumu aģentūra neatbilst vai vairs neatbilst vienam vai vairākiem 2. punktā minētajiem akreditācijas kritērijiem, dalībvalsts pēc savas iniciatīvas vai pēc Komisijas pieprasījuma akreditāciju atsauc, ja vien maksājumu aģentūra neveic vajadzīgos pielāgojumus termiņā, ko nosaka atbilstoši problēmas nopietnībai.

Or. en

 

Grozījums Nr.  46

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) noteikumiem par maksājumu aģentūru vadības deklarācijā iekļaujamo darbības jomu un darbību;

Or. en

 

Grozījums Nr.  47

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) maksājumu aģentūru pienākumiem attiecībā uz valsts intervenci, kā arī par to pārvaldības un kontroles pienākumu saturu;

Or. en

 

Grozījums Nr.  48

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) maksājumu aģentūru pienākumiem attiecībā uz valsts intervenci, kā arī par to vadības un kontroles pienākumu saturu;

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  49

Regulas priekšlikums

9. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Sertifikācijas iestāde ir dalībvalsts iecelta valsts vai privāta revīzijas iestāde, kas sniedz atzinumu par vadības sagatavoto ticamības deklarāciju, aptverot maksājumu aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, pareizību un patiesumu, tās iekšējās kontroles sistēmas pienācīgu darbību, pamatā esošo darījumu likumību un pareizību, kā arī pareizas finanšu pārvaldības principa ievērošanu.

1. Sertifikācijas iestāde ir valsts vai privāta revīzijas iestāde. Ja tā ir privāta revīzijas iestāde, to publiskā konkursa procedūrā izvēlas dalībvalsts. Sertifikācijas iestāde sniedz saskaņā ar starptautiski atzītiem revīzijas standartiem sagatavotu atzinumu par maksājumu aģentūras gada pārskatu pilnīgumu, pareizību un patiesumu un par ieviesto kontroles sistēmu pienācīgu darbību, kā arī par pamatā esošo darījumu likumību un pareizību. Šajā atzinumā cita starpā norāda, vai pārbaude rada šaubas par apgalvojumiem vadības sagatavotajā ticamības deklarācijā, kas minēta 7. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

Tā darbojas neatkarīgi no attiecīgās maksājumu aģentūras un iestādes, kas šo aģentūru ir akreditējusi.

Tā darbojas neatkarīgi no attiecīgās maksājumu aģentūras un iestādes, kas šo aģentūru ir akreditējusi.

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, paredz noteikumus par sertifikācijas iestāžu statusu, konkrētajiem uzdevumiem, tostarp to veicamajām pārbaudēm, kā arī apliecinājumiem un ziņojumiem un tos pamatojošajiem dokumentiem, kādi šīm iestādēm jāsagatavo. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru

2. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētus aktus, lai paredzētu noteikumus par sertifikācijas iestāžu statusu un konkrētajiem uzdevumiem, tostarp to veicamajām pārbaudēm, kas veidotas visefektīvākajā veidā un pēc iespējas balstītas uz integrētiem paraugiem nolūkā līdz minimumam samazināt administratīvo slogu lauksaimniekiem un dalībvalstīm.

 

 

Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros paredz noteikumus par apliecinājumiem un ziņojumiem, kā arī pavaddokumentiem, kādi minētajām sertifikācijas iestādēm jāsagatavo. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

 

Grozījums Nr.  50

Regulas priekšlikums

12. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis izveido sistēmu atbalsta saņēmēju konsultēšanai par zemes un saimniecību apsaimniekošanu (turpmāk – „saimniecību konsultatīvā sistēma”), ko vada viena vai vairākas šim nolūkam izraudzītas iestādes. Izraudzītās iestādes var būt valsts vai privātas struktūras.

1. Dalībvalstis izveido sistēmu atbalsta saņēmēju konsultēšanai par zemes apsaimniekošanu, saimniecību apsaimniekošanu un saimniecību riska pārvaldību („saimniecību konsultatīvā sistēma”), ko vada viena vai vairākas šim nolūkam izvēlētas iestādes. Izvēlētās iestādes var būt valsts un/vai privātas struktūras.

2. Saimniecību konsultatīvā sistēma aptver vismaz:

2. Saimniecību konsultatīvā sistēma aptver vismaz:

a) tiesību aktu noteiktās apsaimniekošanas prasības un VI sadaļas I nodaļā paredzētos labu lauksaimniecības un vides apstākļu standartus;

a) pienākumus lauku saimniecību līmenī, kuri izriet no tiesību aktu noteiktajām apsaimniekošanas prasībām un VI sadaļas I nodaļā paredzētajiem laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standartiem;

b) klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kā noteikts Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] III sadaļas 2. nodaļā, un Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto lauksaimniecības platību apsaimniekošanu;

b) klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi, kā noteikts Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] III sadaļas 2. nodaļā, un Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto lauksaimniecības platību apsaimniekošanu;

c) prasības vai pasākumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, bioloģisko daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un inovācijām vismaz tādā mērā, kā noteikts šīs regulas I pielikumā;

c) prasības vai pasākumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņu mazināšanu un pielāgošanos tām, bioloģisko daudzveidību, ūdens resursu aizsardzību, dzīvnieku un augu slimību izziņošanu un inovācijām vismaz tādā mērā, kā noteikts šīs regulas I pielikumā;

 

ca) lauku saimniecību saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību saskaņā ar pasākumiem, kas paredzēti lauku attīstības programmās, tostarp pasākumiem saimniecību modernizācijai, konkurētspējas paaugstināšanai, nozares integrācijai, inovācijai un tirgus orientācijai, kā arī to principu popularizēšanu un īstenošanu, kas saistīti ar grāmatvedību, uzņēmējdarbību un ekonomisko resursu ilgtspējīgu pārvaldību;

d) dalībvalstu definēto mazo lauku saimniecību un vismaz to saimniecību, kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu dalībnieces, saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību.

d) dalībvalstu definēto lauku saimniecību un pirmām kārtām to saimniecību, kas ir Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku atbalsta shēmu dalībnieces, ekoloģisko efektivitāti un saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību.

3. Saimniecību konsultatīvā sistēma var arī īpaši aptvert:

3. Saimniecību konsultatīvā sistēma cita starpā var aptvert arī:

a) saimniecību saimnieciskās darbības ilgtspējīgu attīstību, izņemot tās saimniecības, kas minētas 2. punkta d) apakšpunktā;

 

 

aa) lauku saimniecību pārveidošanas sekmēšanu un to saimnieciskās darbības dažādošanu,

 

ab) riska pārvaldību un atbilstīgu profilaktisku pasākumu ieviešanu, lai reaģētu uz dabas katastrofām un katastrofāliem notikumiem, kā arī dzīvnieku un augu slimībām,

 

ac) konsultācijas par integrētās augu aizsardzības metodēm un alternatīvu, neķīmisku līdzekļu izmantošanu;

b) valsts tiesību aktu noteikto prasību minimumu, kā minēts Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [LA] 29. panta 3. punktā un 30. panta 2. punktā.

b) valsts tiesību aktu noteiktās prasības, kā minēts Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [LA] 29. un 30. pantā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  51

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saimniecību konsultatīvās sistēmas konsultanti ir atbilstoši kvalificēti un tiem tiek nodrošinātas regulāras mācības.

1. Dalībvalstis nodrošina, ka saimniecību konsultatīvās sistēmas konsultanti ir atbilstoši kvalificēti un ka viņi regulāri piedalās apmācībā, kas notiek darbavietā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  52

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Kompetentā valsts iestāde nodrošina atbalsta saņēmējam, ja iespējams, elektroniskā veidā, izraudzīto iestāžu atbilstošu sarakstu.

3. Valsts iestāde nodrošina potenciālajam atbalsta saņēmējam galvenokārt elektroniskā veidā atlasīto iestāžu atbilstošu sarakstu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  53

Regulas priekšlikums

14. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atbalsta saņēmēji neatkarīgi no tā, vai tie saņem atbalstu saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, tostarp lauku attīstībai paredzēto atbalstu, var brīvprātīgi izmantot saimniecību konsultatīvo sistēmu.

Atbalsta saņēmēji neatkarīgi no tā, vai tie saņem atbalstu saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku, tostarp lauku attīstībai paredzēto atbalstu, var brīvprātīgi izmantot saimniecību konsultatīvo sistēmu.

Tomēr dalībvalstis saskaņā ar objektīviem kritērijiem var noteikt atbalsta saņēmēju kategorijas, kuriem ir prioritāra piekļuve saimniecību konsultatīvajai sistēmai. Tomēr dalībvalstis nodrošina prioritātes piešķiršanu lauksaimniekiem, kuru piekļuve citiem konsultatīvajiem pakapojumiem, kas nav saimniecību konsultatīvā sistēma, ir visierobežotākā.

Tomēr dalībvalstis, pamatojoties uz vides, ekonomiskiem un sociāliem kritērijiem, var noteikt atbalsta saņēmēju kategorijas, kuriem ir prioritāra piekļuve saimniecību konsultatīvajai sistēmai un kuri cita starpā var būt arī:

 

a) lauksaimnieki, kuru piekļuve citiem konsultatīvajiem pakalpojumiem, kas nav saimniecību konsultatīvā sistēma, ir visierobežotākā;

 

b) lauksaimnieki, kuri piedalās Regulas (ES) Nr. xxx/xxx[TM] III sadaļas 2. nodaļā izklāstītajos oglekļa, barības vielu un/vai enerģijas efektivitātes uzlabošanas pasākumos;

 

c) tīkli, kas strādā ar ierobežotiem resursiem Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [LA] 53., 61. un 62. panta nozīmē.

Saimniecību konsultatīvā sistēma nodrošina, ka atbalsta saņēmējiem ir pieejamas konsultācijas, kas atspoguļo to saimniecību konkrēto situāciju.

Saimniecību konsultatīvā sistēma nodrošina, ka atbalsta saņēmējiem ir pieejamas konsultācijas, kas atspoguļo to saimniecību konkrēto situāciju.

Or. en

 

Grozījums Nr.  54

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, var pieņemt noteikumus saimniecību konsultatīvās sistēmas vienotas ieviešanas vajadzībām. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  55

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja Savienības tiesību aktos paredzēta kādu summu atņemšana no 1. punktā minētās summas, Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, nosaka ELGF izdevumiem pieejamo neto atlikumu, pamatojoties uz attiecīgajā tiesību aktā minētajiem datiem.

2. Ja Savienības tiesību aktos paredzēta kādu summu atņemšana no 1. punktā minētās summas, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros nosaka ELGF izdevumiem pieejamo neto atlikumu, pamatojoties uz attiecīgajā tiesību aktā minētajiem datiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  56

Regulas priekšlikums

22.pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar 6. panta c) punktu finansēto pasākumu mērķis ir sniegt Komisijai līdzekli Savienības lauksaimniecības tirgu pārvaldībai pasaules kontekstā, nodrošināt lauksaimnieciski izmantojamo zemju un kultūraugu stāvokļa agroekonomisko uzraudzību tā, lai būtu iespējams gatavot aplēses, jo īpaši attiecībā uz ražu un lauksaimniecības produkciju, sekmēt piekļuvi šīm aplēsēm starptautiskā līmenī, piemēram, ANO organizāciju vai citu starptautisko aģentūru koordinētos pasākumos, lai veicinātu pasaules tirgu pārredzamību, un nodrošināt agrometeoroloģiskās sistēmas tehnoloģisko uzraudzību.

Saskaņā ar 6. panta c) punktu finansēto pasākumu mērķis ir sniegt Komisijai līdzekli Savienības lauksaimniecības tirgu pārvaldībai pasaules kontekstā, nodrošināt lauksaimnieciski izmantojamo zemju un meža platību, kā arī lauksaimniecības resursu bāzes un kultūraugu stāvokļa agroekonomisko un agroekoloģisko uzraudzību tā, lai būtu iespējams gatavot aplēses; piemēram, attiecībā uz ražu, resursu efektivitāti un lauksaimniecības produkciju ilgtermiņā, sekmēt piekļuvi šīm aplēsēm starptautiskā līmenī, piemēram, ANO organizāciju vai citu starptautisko aģentūru koordinētos pasākumos, lai veicinātu pasaules tirgu pārredzamību, un nodrošināt agrometeoroloģiskās sistēmas uzraudzību.

Or. en

 

Grozījums Nr.  57

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar 6. panta c) punktu finansētie pasākumi attiecas uz kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanai un uzraudzībai vajadzīgo datu, tostarp satelītnovērošanas un meteoroloģisko datu, vākšanu vai iegādi, teritorijas plānojuma datu infrastruktūras un tīmekļa vietnes izveidi, specifiskas, ar klimatiskajiem apstākļiem saistītas izpētes veikšanu un agrometeoroloģisko un ekonometrisko modeļu atjaunināšanu. Vajadzības gadījumā šos pasākumus veic sadarbībā ar valsts laboratorijām un iestādēm.

Saskaņā ar 6. panta c) punktu finansētie pasākumi attiecas uz kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanai un uzraudzībai vajadzīgo datu, tostarp satelītnovērošanas un meteoroloģisko datu, vākšanu vai iegādi, teritorijas plānojuma datu infrastruktūras un tīmekļa vietnes izveidi, specifiskas, ar klimatiskajiem apstākļiem saistītas izpētes veikšanu, augsnes veselības un augsnes funkcionalitātes monitoringu un agrometeoroloģisko un ekonometrisko modeļu atjaunināšanu. Vajadzības gadījumā šos pasākumus veic sadarbībā ar valsts laboratorijām un iestādēm.

Or. en

 

Grozījums Nr.  58

Regulas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Padome pēc Komisijas priekšlikuma, ko iesniedz ne vēlāk kā tā kalendārā gada 31. martā, uz kuru attiecas 1. punktā minētā korekcija, nosaka šo korekciju ne vēlāk kā tā paša kalendārā gada 30. jūnijā.

2. Eiropas Parlaments un Padome pēc Komisijas priekšlikuma, ko iesniedz ne vēlāk kā tā kalendārā gada 31. martā, uz kuru attiecas 1. punktā minētā korekcija, nosaka šo korekciju ne vēlāk kā tā paša kalendārā gada 30. jūnijā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  59

Regulas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja kādā gadā līdz 30. jūnijam korekcijas likme nav noteikta, Komisija to nosaka, izmantojot īstenošanas aktu, un nekavējoties informē Padomi. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

3. Ja kādā gadā līdz 30. jūnijam korekcijas likme nav noteikta, Komisija to nosaka, izmantojot īstenošanas aktu, un nekavējoties informē Eiropas Parlamentu un Padomi. Šo īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 112. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru.

Or. en

 

Grozījums Nr.  60

Regulas priekšlikums

25. pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Līdz 1. decembrim pēc Komisijas priekšlikuma, kas balstīts uz tās rīcībā esošu jaunu informāciju, Padome var pielāgot tiešo maksājumu korekcijas likmi, kas noteikta saskaņā ar 2. vai 3. punktu.

4. Ja pēc tam, kad, pamatojoties uz minēto informāciju, ir pieņemts 2. un 3. punktā minētais lēmums, kļūst zināma jauna būtiska informācija, Komisija līdz 1. decembrim, neizmantojot ne 112. panta 2., ne 3. punktā minēto procedūru, var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem pielāgo tiešo maksājumu korekcijas likmi, kas noteikta saskaņā ar 2. vai 3. punktu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  61

Regulas priekšlikums

25. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Pirms šā panta piemērošanas vispirms ņem vērā summu, ko budžeta iestāde ļāvusi izmantot Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas noslēgtā Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 14. punktā minētajai rezervei krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē.

6. Pirms 2. punktā minētā priekšlikuma iesniegšanas Komisija pārliecinās, vai ir izpildīti nosacījumi tās rezerves izmantošanai, kura paredzēta Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 14. punktā krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē, un, ja nosacījumi ir izpildīti, Komisija iesniedz attiecīgu priekšlikumu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  62

Regulas priekšlikums

26. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja, sagatavojot N finanšu gada budžeta projektu, šķiet, ka pastāv risks N finanšu gadā pārsniegt 16. pantā minēto summu, Komisija ierosina Eiropas Parlamentam un Padomei vai Padomei vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šīs summas nepārsniegšanu.

2. Ja, sagatavojot N finanšu gada budžeta projektu, šķiet, ka pastāv risks N finanšu gadā pārsniegt 16. pantā minēto summu, Komisija ierosina Eiropas Parlamentam un Padomei vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu šīs summas nepārsniegšanu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  63

Regulas priekšlikums

26. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Jebkurā laikā, ja Komisija uzskata, ka pastāv risks pārsniegt 16. pantā paredzēto summu un ka tā nevar veikt pietiekamus pasākumus, lai stāvokli uzlabotu saskaņā ar savām pilnvarām, tā ierosina citus pasākumus, lai nodrošinātu šīs summas nepārsniegšanu. Šos pasākumus, pamatojoties uz Līguma 43. panta 3. punktu, pieņem Padome vai arī, pamatojoties uz Līguma 43. panta 2. punktu, Eiropas Parlaments un Padome.

3. Jebkurā laikā, ja Komisija uzskata, ka pastāv risks pārsniegt 16. pantā paredzēto summu un ka tā nevar veikt pietiekamus pasākumus, lai stāvokli uzlabotu saskaņā ar savām pilnvarām, tā ierosina citus pasākumus, lai nodrošinātu šīs summas nepārsniegšanu. Šos pasākumus, pamatojoties uz Līguma 43. panta 2. punktu, pieņem Eiropas Parlaments un Padome.

Or. en

 

Grozījums Nr.  64

Regulas priekšlikums

29. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot tiesības uz atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. LA/xxx 30. panta 2. punktu, ELFLA finansētie izdevumi netiek finansēti no citiem ES budžeta finanšu līdzekļiem.

Neskarot tiesības uz atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. LA/xxx 29. un 30. pantu, ELFLA finansētie izdevumi netiek finansēti no citiem ES budžeta finanšu līdzekļiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  65

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Pēc Komisijas lēmuma par programmas apstiprināšanu pieņemšanas Komisija veic sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu par visu plānošanas periodu. Šis sākotnējais priekšfinansējuma maksājums veido 4 % no ELFLA ieguldījuma attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma attiecīgajā programmā.

1. Pēc Komisijas lēmuma par lauku attīstības programmas apstiprināšanu pieņemšanas Komisija dalībvalstij veic sākotnējo priekšfinansējuma maksājumu par visu plānošanas periodu. Šis sākotnējais priekšfinansējuma maksājums veido 7 % no ELFLA ieguldījuma attiecīgajā programmā. To var sadalīt ne vairāk kā trijās maksājuma daļās atkarībā no budžeta pieejamības. Pirmā maksājuma daļa veido 2 % no ELFLA ieguldījuma attiecīgajā programmā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  66

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Starpmaksājumus veic katras lauku attīstības programmas līmenī. Tos aprēķina, ar katru pasākumu saistītajiem veiktajiem publiskajiem izdevumiem piemērojot attiecīgā pasākuma līdzfinansējuma likmi.

1. Starpmaksājumus veic katras lauku attīstības programmas līmenī. Tos aprēķina, ar katru pasākumu saistītajiem veiktajiem publiskajiem izdevumiem, vai kopējiem attiecināmajiem izdevumiem, tostarp publiskiem un privātiem, piemērojot attiecīgā pasākuma līdzfinansējuma likmi.

Or. en

 

Grozījums Nr.  67

Regulas priekšlikums

35. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) Komisijai ir nosūtīta akreditētās maksājumu aģentūras parakstīta izdevumu deklarācija saskaņā ar 102. panta 1. punkta c) apakšpunktu;

a) Komisijai ir nosūtīta ikmēneša izdevumu deklarācija, ko ir parakstījis akreditētais maksātājs, saskaņā ar 102. panta 1. punkta c) apakšpunktu;

Or. en

 

Grozījums Nr.  68

Regulas priekšlikums

37. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija automātiski atceļ jebkuru lauku attīstības programmai paredzētu budžeta saistību daļu, kas nav izmantota priekšfinansējumam vai starpmaksājumiem vai par ko Komisija līdz 31. decembrim otrajā gadā pēc budžeta saistību uzņemšanas nav saņēmusi nevienu izdevumu deklarāciju, kura atbilst 35. panta 3. punktā izklāstītajām prasībām.

1. Komisija automātiski atceļ jebkuru dalībvalsts budžeta saistību daļu, kas nav izmantota priekšfinansējumam vai starpmaksājumiem vai par ko Komisija līdz 31. decembrim otrajā gadā pēc budžeta saistību uzņemšanas nav saņēmusi nevienu izdevumu deklarāciju, kura atbilst 35. panta 3. punktā izklāstītajām prasībām.

Or. en

 

Grozījums Nr.  69

Regulas priekšlikums

37. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Dalībvalstis, kas savas federālās pārvaldes sistēmas dēļ iesniedz vairākas lauku attīstības programmas, līdz 31. decembrim otrajā gadā pēc budžeta saistību uzņemšanās par vienu vai vairākām lauku attīstības programmām neizmantotās summas var kompensēt ar summām, kas izlietotas pēc minētā datuma citām lauku attīstības programmām. Ja pēc šādas kompensēšanas joprojām ir summas, attiecībā uz kurām ir jāatbrīvojas no saistībām, tās proporcionāli sadala pa lauku attīstības programmām, kuru līdzekļi nav izmantoti pilnībā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  70

Regulas priekšlikums

37. pants – 4. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) to daļu no budžeta saistībām, kas attiecas uz atbalstu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. XXXXXX (par atbalstu lauku attīstībai) 37. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  71

Regulas priekšlikums

38. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

38. pants

svītrots

Budžeta saistības

 

Komisijas lēmums, ar kuru pieņem Regulas (ES) Nr. LA/xxx 58. panta 4. punktā minēto projektu sarakstu, kuriem tiek piešķirta balva par novatorisku vietēja mēroga sadarbību, uzskatāms par finansēšanas lēmumu Regulas (ES) Nr. FR/xxx [75.] panta [2.] punkta nozīmē. Pēc pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas Komisija nodrošina dalībvalstij budžeta saistības šajā dalībvalstī projektiem piešķirto balvu kopējās summas apmērā, ievērojot Regulas (ES) Nr. LA/xxx 51. panta 2.punktā minēto ierobežojumu.

 

Or. en

 

Grozījums Nr.  72

Regulas priekšlikums

39. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

39. pants

svītrots

Maksājumi dalībvalstīm

 

1. Veicot 35. pantā minētos starpmaksājumus, Komisija veic maksājumus, lai atlīdzinātu akreditēto maksājumu aģentūru izdevumus, kas radušies, piešķirot šajā iedaļā minētās balvas, attiecīgajām dalībvalstīm pieejamo budžeta saistību robežās.

 

2. Katra maksājuma veikšana atkarīga no tā, vai Komisijai ir nosūtīta akreditētās maksājumu aģentūras parakstīta izdevumu deklarācija saskaņā ar 102. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

 

3. Akreditētās maksājumu aģentūras sagatavo un vai nu tiešā veidā, vai arī ar koordinējošās iestādes starpniecību, ja tāda ir norīkota, nosūta Komisijai izdevumu deklarācijas, kas saistītas ar balvu par novatorisku vietēja mēroga sadarbību, termiņos, kurus Komisija noteikusi, izmantojot īstenošanas aktus, kas pieņemti saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

 

Izdevumu deklarācijas aptver maksājumu aģentūru izdevumus, kas radušies katrā attiecīgā periodā.

 

Or. en

 

Grozījums Nr.  73

Regulas priekšlikums

40. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

40. pants

svītrots

Saistību automātiska atcelšana balvai par novatorisku vietēja mēroga sadarbību

 

Komisija automātiski atceļ saistības attiecībā uz 38. panta otrajā daļā minētajām summām, kas nav izmantotas, lai atlīdzinātu dalībvalstīm izdevumus saskaņā ar 39. pantu, vai par kurām Komisija līdz 31. decembrim otrajā gadā pēc budžeta saistību uzņemšanas nav saņēmusi nevienu izdevumu deklarāciju, kura atbilst minētā panta nosacījumiem.

 

37. panta 3., 4. un 5. punktu piemēro mutatis mutandis.

 

Or. en

 

Grozījums Nr.  74

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus, kurus finansē no valsts budžeta.

2. Ja dalībvalstis neievēro vēlāko iespējamo maksājuma termiņu, tās maksā atbalsta saņēmējiem kavējuma procentus. Šo punktu nepiemēro gadījumos, kad attiecīgā dalībvalsts nav vainojama par maksājumu kavēšanos.

Or. en

 

Grozījums Nr.  75

Regulas priekšlikums

44. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā iesniegt informāciju par veikto pārbaužu skaitu un to rezultātiem un dalībvalstis šo termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku apturēt 18. pantā minētos mēneša maksājumus vai 35. pantā minētos starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija.

Ja lauksaimniecības nozares tiesību akti prasa dalībvalstīm konkrētā termiņā iesniegt informāciju par saskaņā ar 61. pantu veikto pārbaužu skaitu un to rezultātiem un ja dalībvalstis šo termiņu pārsniedz, Komisija var uz laiku apturēt 18. pantā minētos mēneša maksājumus vai 35. pantā minētos starpmaksājumus, par kuriem nav laicīgi atsūtīta attiecīgā statistiskā informācija, ar nosacījumu, ka Komisija savlaicīgi pirms atskaites perioda sākuma ir darījusi dalībvalstīm pieejamu visu informāciju, veidlapas un skaidrojumus, kas nepieciešami, lai apkopotu attiecīgo statistiku. To darot, Komisija rīkojas saskaņā ar proporcionalitātes principu un sīki izklāstītajiem noteikumiem, ko tā pieņēmusi, pamatojoties uz 48. panta 5. punktu, un ņem vērā kavējuma ilgumu. Jo īpaši Komisija skaidri nodala gadījumus, kad kavēšanās ar informācijas sniegšanu apdraud budžeta izpildes apstiprināšanas mehānisma darbību, no gadījumiem, kad šāds risks nepastāv. Pirms mēneša maksājumu apturēšanas Komisija rakstiski par to paziņo attiecīgajai dalībvalstij.

Or. en

 

Grozījums Nr.  76

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Mērķis ir sniegt saskaņotu, objektīvu un visaptverošu informāciju gan Savienībā, gan ārpus tās, lai sniegtu plašu ieskatu šajā politikā.

Mērķis ir sniegt saskaņotu, objektīvu un visaptverošu informāciju gan Savienībā, gan ārpus tās, lai sniegtu patiesu un plašu ieskatu šajā politikā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  77

Regulas priekšlikums

48. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, var paredzēt sīkākus noteikumus 46. pantā minētajam pienākumam, kā arī īpašus noteikumus, ko piemēro maksājumu aģentūru nodrošinātajā uzskaitē reģistrētajai informācijai. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru

6. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētus aktus, ar kuriem paredz sīkākus noteikumus 46. pantā minētajam pienākumam, kā arī īpašus noteikumus, ko piemēro maksājumu aģentūru nodrošinātajā uzskaitē reģistrētajai informācijai.

Or. en

 

Grozījums Nr.  78

Regulas priekšlikums

48. pants – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētus aktus, ar kuriem paredz sīkākus noteikumus par dalībvalstu veiktajiem kavējuma procentu maksājumiem atbalsta saņēmējiem, kā minēts 42. panta 2. punktā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  79

Regulas priekšlikums

48. pants – 7. punkts – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) dalībvalstu veiktajiem kavējuma procentu maksājumiem atbalsta saņēmējiem, kā minēts 42. panta 2. punktā.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  80

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts – 1. daļa – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) vai maksājumu aģentūra ievēro 7. panta 2. punktā noteiktos akreditācijas kritērijus un vai dalībvalsts pareizi piemēro 7. panta 5. punkta noteikumus;

Or. en

 

Grozījums Nr.  81

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts – 1. daļa – cb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cb) tā darba izpildi, kas sertifikācijas iestādēm jāveic saskaņā ar 9. pantu;

Or. en

 

Grozījums Nr.  82

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts – 1. daļa – cc apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

cc) vai tiek ievērotas 56. panta 1. punktā noteiktās prasības.

Or. en

 

Grozījums Nr.  83

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Par pārbaudi uz vietas Komisija laikus informē attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalsti, kuras teritorijā tā notiks. Šādās pārbaudēs var piedalīties attiecīgās dalībvalsts pārstāvji.

2. Par pārbaudi uz vietas Komisija laikus informē attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalsti, kuras teritorijā tā notiks, un koordinē pārbaudes, lai samazinātu negatīvu ietekmi uz maksājumu aģentūrām. Šādās pārbaudēs var piedalīties attiecīgās dalībvalsts pārstāvji.

Or. en

 

Grozījums Nr.  84

Regulas priekšlikums

50. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis dara pieejamu Komisijai visu informāciju par konstatētiem pārkāpumiem un iespējamas krāpšanas gadījumiem, un par pasākumiem, kas veikti, lai atgūtu šo pārkāpumu un krāpšanas rezultātā nepamatoti izmaksātās summas saskaņā ar šīs nodaļas III iedaļu.

3. Dalībvalstis dara pieejamu Komisijai visu informāciju par konstatētiem pārkāpumiem, un par pasākumiem, kas veikti, lai atgūtu šo pārkāpumu un krāpšanas rezultātā nepamatoti izmaksātās summas saskaņā ar šīs nodaļas III iedaļu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  85

Regulas priekšlikums

51. pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Akreditētas maksājumu aģentūras glabā attaisnojošus dokumentus, kas attiecas uz veiktajiem maksājumiem, un dokumentus par Savienības tiesību aktos noteikto administratīvo un fizisko pārbaužu izpildi un dara šos dokumentus un informāciju pieejamus Komisijai.

Akreditētas maksājumu aģentūras glabā attaisnojošus dokumentus, kas attiecas uz veiktajiem maksājumiem, un dokumentus par Savienības tiesību aktos noteikto administratīvo un fizisko pārbaužu izpildi un dara šos dokumentus un informāciju pieejamus Komisijai. Šādus attaisnojošus dokumentus var glabāt elektroniski.

Or. en

 

Grozījums Nr.  86

Regulas priekšlikums

52. pants – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, var pieņemt noteikumus par:

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētus aktus, kuros paredz noteikumus par:

Or. en

 

Grozījums Nr.  87

Regulas priekšlikums

52. pants – 1. daļa – ca punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ca) nosacījumiem, saskaņā ar kuriem ir jāveic 51. panta pirmajā daļā minēto attaisnojošo dokumentu elektroniska glabāšana, tostarp — kādā veidā un cik ilgi tie jāglabā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  88

Regulas priekšlikums

52. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  89

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija novērtē summas, kas izslēdzamas no finansējuma, pamatojoties uz reģistrētās neatbilstības nopietnību. Komisija pienācīgi ņem vērā pārkāpuma būtību un nopietnību un Savienībai nodarīto finansiālo kaitējumu.

2. Komisija novērtē summas, kas izslēdzamas no finansējuma, pamatojoties uz reģistrētās neatbilstības nopietnību. Komisija pienācīgi ņem vērā pārkāpuma būtību un no finansējuma izslēdzamās summas aprēķina, pamatojoties uz novērtējumu par lauksaimniecības fondiem saistībā ar pārkāpumu radīto risku.

Or. en

 

Grozījums Nr.  90

Regulas priekšlikums

54. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Komisija finanšu korekcijas veic, pamatojoties uz konkrētiem konstatētiem pārkāpumiem vai ņemot vērā pārkāpuma sistēmiskumu, lai noteiktu, vai būtu jāpiemēro ekstrapolēta vai vienotas likmes korekcija.

 

Vienotas likmes korekcijas piemēro tikai tad, ja konkrētajā gadījumā nav iespējams nedz noteikt atklātā pārkāpuma apjomu un tam atbilstošo summu, nedz noteikt korekcijas apmēru ar ekstrapolācijas metodi.

Or. en

 

Grozījums Nr.  91

Regulas priekšlikums

54. pants – 3. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms pieņem lēmumu atteikt finansējumu, Komisijas veiktās pārbaudes rezultātus un attiecīgās dalībvalsts atbildes paziņo rakstiski, un pēc tam abas puses cenšas panākt vienošanos par veicamajiem pasākumiem.

Pirms pieņem lēmumu atteikt finansējumu, Komisijas veiktās pārbaudes rezultātus un attiecīgās dalībvalsts atbildes paziņo rakstiski, un pēc tam abas puses cenšas panākt vienošanos par veicamajiem pasākumiem. Šajā sakarībā dalībvalstīm dod iespēju pierādīt, pārbaudot attiecīgos dokumentus, ka faktiskais neatbilstības apjoms ir mazāks par Komisijas novērtējumā norādīto.

Or. en

 

Grozījums Nr.  92

Regulas priekšlikums

54. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja puses nevar vienoties, dalībvalsts var lūgt sākt procedūru, kuras mērķis ir četros mēnešos saskaņot pušu pozīcijas. Procedūras iznākums tiek atspoguļots ziņojumā, ko nosūta Komisija, kura to izskata, pirms tā pieņem lēmumu par iespējamu finansējuma atteikumu.

Ja puses nevar vienoties, dalībvalsts var lūgt sākt procedūru, kuras mērķis ir četru mēnešu laikā saskaņot pušu pozīcijas. Procedūras iznākums tiek atspoguļots ziņojumā, ko nosūta Komisija, kura ņem vērā tajā paustos ieteikumus, pirms tā pieņem lēmumu par iespējamu finansējuma atteikumu. Komisija paskaidro savu lēmumu, ja tā izlemj neievērot ziņojuma ieteikumus.

Or. en

 

Grozījums Nr.  93

Regulas priekšlikums

54. pants – 5. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) valsts atbalstu vai pārkāpumiem, par ko ir sākta attiecīgi Līguma 108. pantā vai 258. pantā paredzētā procedūra;

b) valsts atbalstu, par ko Komisija ir sākusi Līguma 108. panta 2. punktā paredzēto procedūru, vai pārkāpumiem, par kuriem Komisija atbilstīgi LESD 258. pantam attiecīgajai dalībvalstij ir nosūtījusi oficiālu paziņojuma vēstuli;

Or. en

 

Grozījums Nr.  94

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, var pieņemt īstenošanas noteikumus attiecībā uz:

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētus aktus, ar kuriem nosaka mērķus grāmatojumu noskaidrošanas procedūras dažādiem posmiem, dažādu iesaistīto personu attiecīgos uzdevumus un atbildību, kā arī noteikumus par:

Or. en

 

Grozījums Nr.  95

Regulas priekšlikums

55. pants – 1. daļa – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) šīs regulas 54. pantā paredzēto atbilstības noskaidrošanu saistībā ar pasākumiem, kas veicami sakarā ar lēmuma pieņemšanu un tā īstenošanu, tostarp informācijas apmaiņu starp Komisiju un dalībvalstīm un ievērojamajiem termiņiem, kā arī minētajā pantā paredzēto saskaņošanas procedūru, tostarp paredzot noteikumus samierināšanas iestādes izveidei, tās uzdevumus, sastāvu un darba kārtību.

b) šīs regulas 54. pantā paredzēto atbilstības noskaidrošanu saistībā ar pasākumiem, kas veicami sakarā ar lēmuma pieņemšanu un tā īstenošanu, tostarp informācijas apmaiņu starp Komisiju un dalībvalstīm, piemērojamām līdzfinansēšanas likmju korekcijām, ievērojamajiem termiņiem, kā arī minētajā pantā paredzēto saskaņošanas procedūru, tostarp paredzot noteikumus samierināšanas iestādes izveidei, tās uzdevumus, sastāvu un darba kārtību.

Or. en

 

Grozījums Nr.  96

Regulas priekšlikums

55. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  97

Regulas priekšlikums

56. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta saņēmējiem veikt pārkāpuma vai nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto maksājumu atmaksu gada laikā, kopš šāds pārkāpums ir pirmoreiz konstatēts, un veic attiecīgo summu uzskaiti maksājumu aģentūras debitoru reģistrā.

1. Dalībvalstis pieprasa atbalsta saņēmējiem veikt pārkāpuma vai nolaidības rezultātā nepamatoti saņemto maksājumu atmaksu gada laikā pēc tam, kad maksājumu aģentūra vai par atgūšanu atbildīgā iestāde ir apstiprinājusi un — attiecīgā gadījumā — saņēmusi kontroles ziņojumu vai līdzīgu dokumentu, kurā norādīts, ka ir noticis pārkāpums. Vienlaikus ar atmaksāšanas pieprasījumu veic attiecīgo summu uzskaiti maksājumu aģentūras debitoru reģistrā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  98

Regulas priekšlikums

56. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 

Tomēr, ja ar attiecīgo dalībvalsti nesaistītu iemeslu dēļ atgūšana nevar tikt veikta pirmajā daļā noteiktajos termiņos un ja atgūstamā summa pārsniedz EUR 1 miljonu, Komisija pēc dalībvalsts lūguma var pagarināt termiņus par ne vairāk kā pusi no sākotnējiem termiņiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  99

Regulas priekšlikums

56. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) ja līdzekļu atgūšanas izmaksas, kas jau radušās vai kas varētu rasties, pārsniedz atgūstamo līdzekļu summu vai

a) ja līdzekļu atgūšanas izmaksas, kas jau radušās vai kas varētu rasties, pārsniedz atgūstamo līdzekļu summu; šo nosacījumu uzskata par izpildītu, ja no saņēmēja atgūstamā summa viena maksājuma ietvaros nepārsniedz EUR 300, vai

Or. en

 

Grozījums Nr.  100

Regulas priekšlikums

57. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Veicot kredīta grāmatojumu Savienības budžetā atbilstīgi pirmajai daļai, dalībvalsts var paturēt 10 % no attiecīgajām summām kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas, izņemot, ja pārkāpumu veikušas vai nolaidību pieļāvušas tās pārvaldes iestādes vai citas oficiālas struktūras.

Veicot kredīta grāmatojumu Savienības budžetā atbilstīgi pirmajai daļai, dalībvalsts var paturēt 20 % no attiecīgajām summām kā vienotas likmes atgūšanas izmaksas, izņemot, ja pārkāpumu veikušas vai nolaidību pieļāvušas tās pārvaldes iestādes vai citas oficiālas struktūras.

Or. en

 

Grozījums Nr.  101

Regulas priekšlikums

59. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai nodrošinātu to noteikumu pareizu un efektīvu piemērošanu, kuri attiecas uz šajā iedaļā minēto atgūšanu, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 111. pantu, nosakot dalībvalstīm pildāmos īpašos pienākumus.

Lai nodrošinātu to noteikumu pareizu un efektīvu piemērošanu, kuri attiecas uz šajā iedaļā minētiem noteikumiem un procedūrām attiecībā uz parādu un ar tiem saistīto kavējuma procentu atgūšanu, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģēto aktu saskaņā ar 111. pantu, nosakot dalībvalstīm pildāmos īpašos pienākumus.

Or. en

 

Grozījums Nr.  102

Regulas priekšlikums

60. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) efektīvi novērstu krāpšanu, īpaši jomās, kurās pastāvošais risks ir augstāks, darbojoties preventīvi, ņemot vērā izmaksas un ieguvumus, kā arī pasākumu samērīgumu;

b) nodrošinātu efektīvu krāpšanas novēršanu, īpaši jomās, kurās pastāvošais risks ir augstāks, darbojoties preventīvi, ņemot vērā izmaksas un ieguvumus, kā arī pasākumu samērīgumu;

Or. en

 

Grozījums Nr.  103

Regulas priekšlikums

60. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ea) novērstu neatbilstīgas izmaksas saistībā ar vidi un sabiedrības veselību, jo īpaši lai izvairītos no tādu KLP pasākumu finansēšanas, kas rada papildu izmaksas Eiropas Savienības vispārējam budžetam citās politikas jomās, īpaši vides un sabiedrības veselības jomā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  104

Regulas priekšlikums

60. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis izveido efektīvas vadības un kontroles sistēmas, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, kas reglamentē Savienības atbalsta shēmas.

2. Dalībvalstis izveido efektīvas, samērīgas un uz riska analīzi balstītas vadības un kontroles sistēmas, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem, kas reglamentē Savienības atbalsta shēmas.

Or. en

 

Grozījums Nr.  105

Regulas priekšlikums

60. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Jāizvairās no jaunu maksājumu sistēmu ieviešanas, kuras rezultātā būtu nepieciešama jaunu ar nekaitīgumu videi saistītu uzraudzības un sodu sistēmu ieviešana, jo tādējādi radīsies papildu sarežģītas administratīvās procedūras, kā arī vēl lielāks birokrātiskais slogs.

Or. en

 

Grozījums Nr.  106

Regulas priekšlikums

60. pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, var pieņemt noteikumus, lai panāktu šā panta 1. un 2. punkta vienotu piemērošanu.

Lai nodrošinātu šā panta 1. un 2. punktā noteikto mērķu pareizu un efektīvu sasniegšanu, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētus aktus, ar kuriem nosaka konkrētus dalībvalstu pienākumus.

Or. en

 

Grozījums Nr.  107

Regulas priekšlikums

60. pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  108

422-424, 427, 433

Regulas priekšlikums

61. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1. Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, paredzot noteikumus par uz vietas veicamo pārbaužu minimumu, kas nepieciešams efektīvai un samērīgai riska pārvaldībai. Minētajos noteikumos paredz apstākļus, kādos dalībvalstīm jākoriģē uz vietas veicamo pārbaužu skaits atkarībā no jomai raksturīgā riska līmeņa, un paredz iespēju samazināt pārbaužu skaitu, ja kļūdu līmenis ir pieņemams un pārvaldības un kontroles sistēmas uz vietas darbojas pienācīgi.

1. Ja vien nav noteikts citādi, dalībvalstu izveidotā sistēma saskaņā ar 60. panta 2. punktu ietver visu atbalsta pieteikumu sistemātisku administratīvo pārbaudi, ko papildina pārbaudes uz vietas.

1. Ja vien nav noteikts citādi, dalībvalstu izveidotā sistēma saskaņā ar 60. panta 2. punktu ietver visu atbalsta pieteikumu un maksājumu pieprasījumu sistemātisku administratīvo pārbaudi, ko papildina pārbaudes uz vietas, kuru mērķis ir uzraudzīt atbalsta shēmu noteikumu ievērošanu un jomai raksturīgā riska līmeni un kuru skaitu pielāgo atbilstoši minētajam mērķim.

2. Attiecībā uz pārbaudēm uz vietas atbildīgā iestāde sagatavo pārbaudes izlasi, pamatojoties uz visu pieteikumu iesniedzēju kopu, un vajadzības gadījumā daļu izlases veido pēc nejaušības principa, bet daļu – pamatojoties uz riska analīzi, lai iegūtu reprezentatīvu kļūdas koeficientu, vienlaikus cenšoties aptvert arī lielākās kļūdas.

2. Attiecībā uz pārbaudēm uz vietas atbildīgā iestāde sagatavo pārbaudes izlasi, pamatojoties uz visu pieteikumu iesniedzēju kopu, un vajadzības gadījumā daļu izlases veido pēc nejaušības principa, bet daļu — pamatojoties uz riska analīzi, lai iegūtu reprezentatīvu kļūdas koeficientu, vienlaikus cenšoties aptvert arī jomas, kurās kļūdu iespējamība ir lielāka.

 

Lai pārbaudēs ievērotu proporcionalitātes principu, jāņem vērā daži aspekti, piemēram:

 

– iesaistīto summu apmērs;

 

– pārvaldības un kontroles shēmu iepriekšējo revīziju atzinums;

 

– brīvprātīga iesaistīšanās pārvaldības shēmās, kas ir sertificētas saskaņā ar starptautiski atzītiem standartiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  109

Regulas priekšlikums

64. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai nodrošinātu pārbaužu pareizu un efektīvu piemērošanu un to, ka pārliecināšanās par atbilstības nosacījumu ievērošanu notiek efektīvi, saskaņoti un nediskriminējoši, aizsargājot Savienības finanšu intereses, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu par situācijām, kad atbalsta saņēmēji vai to pārstāvji kavē pārbaužu veikšanu.

1. Lai nodrošinātu pārbaužu pareizu un efektīvu piemērošanu un to, ka pārliecināšanās par atbilstības nosacījumu ievērošanu notiek efektīvi, saskaņoti un nediskriminējoši, aizsargājot Savienības finanšu intereses, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, jo īpaši paredzot:

2. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem vajadzīgos noteikumus, lai panāktu šīs nodaļas vienādu piemērošanu Savienībā. Minētie noteikumi jo īpaši var skart:

 

 

-a) noteikumus par situācijām, kad atbalsta saņēmēji vai to pārstāvji kavē pārbaužu veikšanu;

a) noteikumus par administratīvām pārbaudēm un pārbaudēm uz vietas, kuras dalībvalstīm jāveic, lai pārbaudītu to pienākumu, saistību un atbilstības kritēriju ievērošanu, kas izriet no Savienības tiesību aktu piemērošanas;

a) noteikumus par administratīvām pārbaudēm un pārbaudēm uz vietas, kuras dalībvalstīm jāveic saskaņā ar samērīgu un uz riska analīzi balstītu pieeju, lai pārbaudītu to pienākumu, saistību un atbilstības kritēriju ievērošanu, kas izriet no Savienības tiesību aktu piemērošanas;

b) noteikumus par pārbaužu uz vietas minimumu, kas nepieciešams efektīvai risku pārvaldībai, kā arī nosacījumus, kuros dalībvalstīm ir jāpalielina šo pārbaužu skaits vai arī tas jāsamazina, ja vadības un kontroles sistēmas darbojas pienācīgi un kļūdu līmenis ir pieņemams;

 

c) noteikumus un metodes attiecībā uz ziņojumiem par veiktajām pārbaudēm un verifikāciju un to rezultātiem;

c) noteikumus un metodes attiecībā uz ziņojumiem par veiktajām pārbaudēm un verifikāciju un to rezultātiem;

d) iestādes, kuras atbildīgas par atbilstības pārbaužu veikšanu, kā arī par šo pārbaužu saturu, biežumu un tirdzniecības posmu, kurā tās veicamas;

d) noteikumus par tādu iestāžu izraudzīšanos, kuras atbildīgas par atbilstības pārbaužu veikšanu, kā arī par šo pārbaužu saturu, biežumu un tirdzniecības posmu, kurā tās veicamas;

e) ja tas ir vajadzīgs sistēmas pareizas pārvaldības īpašos nolūkos – noteikumus, ar kuriem ievieš papildu prasības attiecībā uz muitas procedūrām, jo īpaši saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 450/2008;

e) ja tas vajadzīgs sistēmas pareizai pārvaldībai — noteikumus, ar kuriem ievieš papildu prasības attiecībā uz muitas procedūrām, jo īpaši saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 450/2008;

f) attiecībā uz kaņepājiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 38. pantā, – noteikumus par īpašajiem kontroles pasākumiem un metodēm tetrahidrokanabinola līmeņa noteikšanai;

f) attiecībā uz kaņepājiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 38. pantā, – noteikumus par īpašajiem kontroles pasākumiem un metodēm tetrahidrokanabinola līmeņa noteikšanai;

g) attiecībā uz kokvilnu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 42. pantā, – sistēmu apstiprināto starpnozaru organizāciju pārbaužu veikšanai;

g) attiecībā uz kokvilnu, kā noteikts Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 42. pantā, – sistēmu apstiprināto starpnozaru organizāciju pārbaužu veikšanai;

h) attiecībā uz vīnu, kā noteikts Regulā (ES) Nr. vTKO/xxx – noteikumus par platību mērīšanu, kā arī saistībā ar pārbaudēm un noteikumiem, kas reglamentē īpašas finanšu procedūras pārbaužu uzlabošanai;

h) attiecībā uz vīnu, kā noteikts Regulā (ES) Nr. vTKO/xxx – noteikumus par platību mērīšanu, kā arī saistībā ar pārbaudēm un noteikumiem, kas reglamentē īpašas finanšu procedūras pārbaužu uzlabošanai;

i) testus un metodes, ko piemēro, lai noteiktu valsts intervencei un privātai uzglabāšanai domātu produktu atbilstību, kā arī konkursa procedūru izmantošanu gan valsts intervences, gan privātās uzglabāšanas gadījumā.

i) testus un metodes, ko piemēro, lai noteiktu valsts intervencei un privātai uzglabāšanai domātu produktu atbilstību, kā arī konkursa procedūru izmantošanu abiem gadījumiem.

 

1.a Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros nosaka termiņus, kādos Komisijai jāreaģē uz norādi, ka dalībvalsts ir paredzējusi samazināt uz vietas veicamo pārbaužu skaitu.

Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā vai attiecīgi atbilstošajā Regulas (ES) Nr. xxx/xxx[TM], Regulas (ES) Nr. xxx/xxx[LA] vai Regulas (ES) Nr. xxx/xxx[vTKO] pantā minēto pārbaudes procedūru.

Pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā vai attiecīgi atbilstošajā Regulas (ES) Nr. xxx/xxx[TM], Regulas (ES) Nr. xxx/xxx[LA] vai Regulas (ES) Nr. xxx/xxx[vTKO] pantā minēto pārbaudes procedūru.

Or. en

 

Grozījums Nr.  110

Regulas priekšlikums

65. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja konstatē, ka atbalsta saņēmējs neatbilst atbalsta piešķiršanas kritērijiem vai saistībām, kas attiecas uz atbalsta piešķiršanas nosacījumiem saskaņā ar lauksaimniecības nozares tiesību aktiem, atbalstu atsauc pilnībā vai daļēji.

1. Ja konstatē, ka atbalsta saņēmējs pilnībā vai daļēji neatbilst kādas konkrētas atbalsta shēmas atbalsta piešķiršanas kritērijiem saskaņā ar lauksaimniecības nozares tiesību aktiem, attiecīgo atbalsta daļu atsauc pilnībā.

 

Jo īpaši gadījumā, ja neatbilstība atbalsta piešķiršanas kritērijiem attiecas uz skaitāmajām vienībām, piemēram, zemes hektāriem vai dzīvnieku skaitu, pilnībā atsauc atbalstu par šīm vienībām, attiecībā uz kurām piešķiršanas kritēriji nav izpildīti.

 

1.a Ja atbalsts ir atkarīgs no konkrētu saistību izpildes un ir konstatēts, ka saņēmējs šīs saistības nav izpildījis, attiecīgo atbalstu atsauc pilnībā vai daļēji.

2. Ja Savienības tiesību akti to paredz, dalībvalstis piemēro arī sodus piešķirtā vai piešķiramā maksājuma vai maksājuma daļas samazinājuma vai nepiešķiršanas veidā, attiecībā uz kuru ir izpildīti atbilstības kritēriji vai saistības.

2. Ja tiesību akti Līguma 289. panta 3. punkta nozīmē to paredz un ja attiecīgā gadījumā uz to attiecas sīkāks deleģētajos aktos noteikts regulējums, dalībvalstis piemēro arī administratīvus sodus piešķirtā vai piešķiramā maksājuma vai maksājuma daļas samazinājuma vai nepiešķiršanas veidā, attiecībā uz kuru ir izpildīti atbilstības kritēriji vai saistības.

Atbalsta samazinājuma apjomu nosaka pakāpēs atbilstoši konstatētās neatbilstības nopietnībai, apmēram, ilgumam un atkārtotai konstatācijai, kā maksimālo līdzekli piemērojot pilnīgu pieteikuma izslēgšanu no vienas vai vairākām atbalsta shēmām vai atbalsta pasākumiem uz vienu vai vairākiem kalendārajiem gadiem.

Šā panta 1.a punktā minētās atsaukšanas summas un 2. punktā minētos administratīvos sodus nosaka pakāpēs atbilstoši konstatētās neatbilstības būtībai, nopietnībai, apmēram, ilgumam un atkārtotai konstatācijai, kā maksimālo līdzekli piemērojot pilnīgu pieteikuma izslēgšanu uz vienu vai vairākiem kalendārajiem gadiem no vienas vai vairākām atbalsta shēmām vai atbalsta pasākumiem, kuros konstatēta neatbilstība.

 

2.a Sodu pakāpi nosaka, pamatojoties uz šādiem galvenajiem kritērijiem:

 

– neatbilstības „nopietnība” ir jo īpaši atkarīga no neatbilstības seku nozīmīguma, jo īpaši riska, kādu tā rada attiecīgajam Savienības fondam, un konsekventi ņemot vērā attiecīgā standarta vai prasības mērķus;

 

– neatbilstības „apmēru” nosaka, jo īpaši ņemot vērā to, vai neatbilstībai ir tālejoša ietekme vai arī tā ietekmē tikai pašu saimniecību;

 

– neatbilstības „ilgumu” kompetentā iestāde nosaka, jo īpaši ņemot vērā tās ietekmes paredzamo ilgumu vai iespējas novērst tās ietekmi, izmantojot samērīgus līdzekļus;

 

– „atkārtota” neatbilstība nozīmē, ka neatbilstība vienai un tai pašai prasībai, standartam vai saistības neievērošana trīs kalendāro gadu laikā pēc kārtas ir konstatēta vairākas reizes, ja saņēmējs ir ticis informēts par iepriekšēju neatbilstību un ja viņam attiecīgā gadījumā ir bijusi iespēja veikt pasākumus, kas vajadzīgi minētās iepriekšējās neatbilstības novēršanai.

3. Summas, kur kurām attiecas 1. punktā minētā atsaukšana un 2. punktā minētie sodi, tiek atgūtas pilnā apmērā.

3. Summas, uz kurām attiecas iepriekšējos punktos minētā atsaukšana un minētie administratīvie sodi, tiek atgūtas pilnā apmērā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  111

Regulas priekšlikums

65.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

65.a pants

 

Atsaukšana un samazināšana attiecībā uz maksājumiem par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi

 

Neatkarīgi no 65. panta gadījumā, ja saskaņā ar minēto pantu atbalstu atsauc un samazina Regulas … (Tiešie maksājumi) 2. nodaļas III sadaļā minēto saistību neizpildes dēļ, atsaukto un samazināto maksājumu summa nedrīkst pārsniegt minētajā nodaļā noteikto maksājumu apmēru.

Or. en

 

Grozījums Nr.  112

Regulas priekšlikums

66. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) tiesību piedalīties atbalsta shēmā atcelšanu, maksājuma nepiešķiršanu un apturēšanu vai atbalsta, maksājumu vai kompensāciju samazinājuma likmi vai jebkuru citu sodu, jo īpaši gadījumos, kad nav ievēroti termiņi, produkts, lielums vai daudzums neatbilst pieteikumam, shēmas novērtēšana vai informācijas paziņošana nav notikusi, ir nepareiza vai nav laikus paziņota;

a) tiesību piedalīties atbalsta shēmā atcelšanu, maksājuma nepiešķiršanu un apturēšanu vai atbalsta, maksājumu vai kompensāciju samazinājuma likmi gadījumos, kad nav ievēroti termiņi, produkts, lielums vai daudzums neatbilst pieteikumam, shēmas novērtēšana vai informācijas paziņošana nav notikusi, ir nepareiza vai nav laikus paziņota;

Or. en

 

Grozījums Nr.  113

Regulas priekšlikums

66. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) apstiprinājuma vai atzīšanas atsaukšanu vai apturēšanu, jo īpaši tad, ja tirgus dalībnieks, ražotāju organizācija, ražotāju organizāciju apvienība, ražotāju grupa vai starpnozaru organizācija neievēro vai vairs neatbilst vajadzīgajiem nosacījumiem, tostarp nesniedz paziņojumus;

g) apstiprinājuma vai atzīšanas atsaukšanu vai apturēšanu, ja tirgus dalībnieks, ražotāju organizācija, ražotāju organizāciju apvienība, ražotāju grupa vai starpnozaru organizācija neievēro vai vairs neatbilst vajadzīgajiem nosacījumiem, tostarp nesniedz paziņojumus;

Or. en

 

Grozījums Nr.  114

Regulas priekšlikums

66. pants – 1. punkts — 1. daļa – ia apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ia) procedūrām un tehniskiem kritērijiem, kas saistīti ar a) līdz i) apakšpunkta pasākumiem un sodiem, ja ir konstatēta no attiecīgo tiesību aktu piemērošanas izrietošo saistību neizpilde;

Or. en

 

Grozījums Nr.  115

Regulas priekšlikums

66. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) procedūras un tehniskus kritērijus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem pasākumiem un sankcijām, ja ir konstatēta no attiecīgo tiesību aktu piemērošanas izrietošo saistību neizpilde;

svītrots

Or. en

 

 

Grozījums Nr.  116

Regulas priekšlikums

66. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) noteikumus un kārtību nepamatoti veikto maksājumu atgūšanai, kas izriet no attiecīgo tiesību aktu piemērošanas.

b) kārtību nepamatoti veikto maksājumu atgūšanai, kas izriet no attiecīgo tiesību aktu piemērošanas.

Or. en

 

Grozījums Nr.  117

Regulas priekšlikums

68. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts izveido un izmanto integrētu administrācijas un kontroles sistēmu (turpmāk – „integrētā sistēma”).

1. Katra dalībvalsts izveido un izmanto integrētu administrācijas un kontroles sistēmu (turpmāk – „integrētā sistēma”).

2. Integrētā sistēma ir piemērojama Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] I pielikumā uzskaitītajām atbalsta shēmām un atbalstam, kas piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [LA] 22. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, 29.–32. pantu, 34. un 35. pantu, kā arī attiecīgā gadījumā – Regulas (ES) CR/xxx 28. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

2. Integrētā sistēma ir piemērojama Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] I pielikumā uzskaitītajām atbalsta shēmām un atbalstam, kas piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [LA] 22. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu, 29.–32. pantu, 34. un 35. pantu, kā arī attiecīgā gadījumā – Regulas (ES) CR/xxx 28. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Tomēr šo nodaļu nepiemēro pasākumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [LA] 29. panta 9. punktā, kā arī pasākumiem, kas paredzēti minētās regulas 22. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā] attiecībā uz izveidošanas izdevumiem.

Tomēr šo nodaļu nepiemēro pasākumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [LA] 29. panta 9. punktā, kā arī pasākumiem, kas paredzēti minētās regulas 22. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā attiecībā uz izveidošanas izdevumiem.

3. Ciktāl nepieciešams, integrētā sistēma attiecas arī uz savstarpējās atbilstības kontroli, kā noteikts VI sadaļā.

3. Ciktāl nepieciešams, integrētā sistēma attiecas arī uz savstarpējās atbilstības kontroli, kā noteikts VI sadaļā.

 

3.a Dalībvalstis, izveidojot savu integrēto sistēmu, attiecīgi izmanto tehnoloģiju, lai samazinātu administratīvo slogu un nodrošinātu pārbaužu veikšanu efektīvā un iedarbīgā veidā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  118

Regulas priekšlikums

70. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī datubāze jo īpaši ļauj ar dalībvalsts kompetentās iestādes starpniecību iepazīties ar datiem, kas attiecas uz kalendārajiem un/vai tirdzniecības gadiem, sākot no 2000. gada. Tā ļauj arī tieši un nekavējoties iepazīties ar datiem, kas saistīti ar vismaz pieciem iepriekšējiem kalendārajiem gadiem pēc kārtas.

Šī datubāze jo īpaši ļauj ar dalībvalsts kompetentās iestādes starpniecību iepazīties ar datiem, kas attiecas uz kalendārajiem un/vai tirdzniecības gadiem, sākot no 2000. gada. Tomēr dalībvalstīm, kuras Savienībai pievienojās 2004. gadā, datu pieejamība ir jānodrošina tikai no 2004. gada. Tā ļauj arī tieši un nekavējoties iepazīties ar datiem, kas saistīti ar vismaz pieciem iepriekšējiem kalendārajiem gadiem pēc kārtas.

Or. en

 

Grozījums Nr.  119

Regulas priekšlikums

73. pants — 2. punkts un 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis, tostarp izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, nodrošina veidlapu sagataves, pamatojoties uz platībām, kas noteiktas iepriekšējā gadā, kā arī grafisko materiālu, kurā norāda minēto platību atrašanās vietu. Dalībvalsts var nolemt, ka atbalsta pieteikumā jāietver tikai izmaiņas attiecībā uz iepriekšējā gadā iesniegto atbalsta pieteikumu. Tomēr Regulas (ES) Nr. TM/xxx V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas gadījumā šī iespēja piešķirama visiem attiecīgajiem lauksaimniekiem.

2. Dalībvalstis, tostarp izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, nodrošina veidlapu sagataves, pamatojoties uz platībām, kas noteiktas iepriekšējā gadā, kā arī grafisko materiālu, kurā norāda minēto platību atrašanās vietu. Dalībvalsts var nolemt, ka atbalsta pieteikumā jāietver tikai izmaiņas attiecībā uz iepriekšējā gadā iesniegto atbalsta pieteikumu. Tomēr Regulas (ES) Nr. TM/xxx V sadaļā minētās mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas gadījumā šī iespēja piešķirama visiem attiecīgajiem lauksaimniekiem.

 

2.a Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, ka atbalsta pieteikumam vai maksājuma pieprasījumam, kurš atbilst 1. punktā noteiktajām prasībām, jābūt spēkā vairākus gadus ar nosacījumu, ka attiecīgajiem saņēmējiem ir pienākums ziņot par jebkādām izmaiņām informācijā, kuru tie sākotnēji iesnieguši. Tomēr daudzgadu pieteikums ir derīgs ar nosacījumu, ka saņēmējs katru gadu to apstiprina.

Or. en

 

Grozījums Nr.  120

Regulas priekšlikums

75. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Saskaņā ar 61. pantu dalībvalstis, izmantojot maksājumu aģentūras vai to deleģētas iestādes, veic atbalsta pieteikuma administratīvās pārbaudes, lai pārliecinātos par atbilstības nosacījumu ievērošanu atbalsta saņemšanai. Šīs pārbaudes papildina pārbaudes uz vietas.

1. Saskaņā ar 61. pantu dalībvalstis, izmantojot maksājumu aģentūras vai to deleģētas iestādes, veic atbalsta pieteikuma administratīvās pārbaudes, lai pārliecinātos par atbilstības nosacījumu ievērošanu atbalsta saņemšanai. Šīs pārbaudes papildina pārbaudes uz vietas, kuru mērķis ir uzraudzīt atbalsta shēmu noteikumu ievērošanu un jomai raksturīgā riska līmeni.

2. Lai veiktu pārbaudes uz vietas, dalībvalstis sagatavo lauku saimniecību un/vai atbalsta saņēmēju izlases veidošanas plānu.

2. Lai veiktu pārbaudes uz vietas, dalībvalstis sagatavo atbalsta saņēmēju izlases veidošanas plānu, saskaņā ar kuru daļu izlases veido pēc nejaušības principa, lai iegūtu reprezentatīvu kļūdas koeficientu, un daļu — pamatojoties uz riska analīzi, kas dod iespēju galveno uzmanību pievērst riskantākiem pieprasījumiem.

3. Dalībvalstis lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu pārbaudēm uz vietas var izmantot attālo izpēti un globālās satelītu navigācijas sistēmas metodi.

3. Dalībvalstis lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu pārbaudēm uz vietas var izmantot attālo izpēti un globālās satelītu navigācijas sistēmas metodi.

4. Ja konstatē atbilstības nosacījumu neievērošanu, piemēro 65. pantu.

4. Ja konstatē atbilstības nosacījumu neievērošanu, piemēro 65. pantu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  121

Regulas priekšlikums

76. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Maksājumus saskaņā ar 68. panta 2. punktā minētajām atbalsta shēmām un pasākumiem veic laikā no 1. decembra līdz nākamā kalendārā gada 30. jūnijam. Maksājumus minētajā periodā veic ne vairāk kā divās daļās.

1. Maksājumus saskaņā ar 68. panta 2. punktā minētajām atbalsta shēmām un pasākumiem veic laikā no 1. decembra līdz nākamā kalendārā gada 30. jūnijam. Maksājumus minētajā periodā veic ne vairāk kā divās daļās.

Maksājumus minētajā periodā veic ne vairāk kā divās daļās.

Maksājumus minētajā periodā veic ne vairāk kā divās daļās.

Tomēr līdz 1. decembrim, bet ne agrāk kā 16. oktobrī dalībvalstis var veikt avansa maksājumus līdz pat 50 % apmērā tiešajiem maksājumiem un 75 % apmērā lauku attīstības atbalstam, kas minēts 68. panta 2. punktā.

Tomēr līdz 1. decembrim, bet ne agrāk kā 16. oktobrī dalībvalstis var veikt avansa maksājumus līdz pat 50 % apmērā tiešajiem maksājumiem un 75 % apmērā lauku attīstības atbalstam, kas minēts 68. panta 2. punktā.

 

Neskarot trešās daļas piemērošanu, Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kas dalībvalstīm reģionos, kur lauksaimnieki ārkārtas apstākļu dēļ saskaras ar nopietnām finanšu grūtībām, ļauj palielināt avansa procentuālo daļu līdz 80 %. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

2. Šā panta 1. punktā minētos maksājumus neveic, pirms nav pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude, kura jāveic dalībvalstīm saskaņā ar 75. pantu.

2. Šā panta 1. punktā minētos maksājumus neveic, pirms nav pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude, kura jāveic dalībvalstīm saskaņā ar 75. pantu.

 

2.a Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, dalībvalstis pēc 61. panta 1. punktā noteikto administratīvo pārbaužu pabeigšanas, ņemot vērā pārmaksāšanas risku, var nolemt izmaksāt līdz 50 % no Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] III sadaļā minētā piemērojamā maksājuma un 75 % no lauku attīstībai piešķirtā atbalsta, kas minēts 68. panta 2. punktā. Visiem pasākuma vai darbību kopuma atbalsta saņēmējiem izmaksā procentuāli vienādu maksājumu.

 

2.b Ārkārtas apstākļos un ja ir pieejami nepieciešamie budžeta līdzekļi, Komisija pēc vienas vai vairāku dalībvalstu pieprasījuma var atļaut veikt avansa maksājumus pirms 16. oktobra.

Or. en

 

Grozījums Nr.  122

Regulas priekšlikums

77. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) noteikumiem par tehnoloģijas izmantošanu, kad veido integrēto sistēmu, ar kuru nodrošina to optimizāciju;

Or. en

 

Grozījums Nr.  123

Regulas priekšlikums

77. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba) šīs regulas 70. pantā noteiktās elektroniskās datubāzes pamatiezīmēm, definīcijām un kvalitātes prasībām;

Or. en

 

Grozījums Nr.  124

Regulas priekšlikums

77. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bb) šīs regulas 71. pantā noteiktās lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu identifikācijas sistēmas un 74. pantā noteiktās atbalsta saņēmēju identifikācijas sistēmas pamatiezīmēm, definīcijām un kvalitātes prasībām;

Or. en

 

Grozījums Nr.  125

Regulas priekšlikums

77. pants – 1. punkts – bc apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bc) šīs regulas 72. pantā noteiktās maksājumtiesību identifikācijas un reģistrācijas sistēmas pamatiezīmēm, definīcijām un kvalitātes prasībām;

Or. en

 

Grozījums Nr.  126

Regulas priekšlikums

77. pants – 1. punkts – bd apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

bd) noteikumiem par 73. pantā paredzētajiem atbalsta pieteikumiem un maksājuma pieprasījumiem un pieteikumiem attiecībā uz tiesībām saņemt maksājumu, tostarp paredzot pieteikumu iesniegšanas galīgo termiņu, prasībām attiecībā uz pieteikumā iekļaujamo obligāto informāciju, noteikumiem par atbalsta pieteikumu grozījumiem vai atsaukšanu, atbrīvojumu no prasības iesniegt atbalsta pieteikumu un noteikumiem, kas ļauj dalībvalstīm piemērot vienkāršotas procedūras vai koriģēt acīmredzamas kļūdas;

Or. en

 

Grozījums Nr.  127

Regulas priekšlikums

77. pants – 1. punkts – be apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

be) noteikumiem par pārbaužu veikšanu nolūkā pārliecināties par pienākumu izpildi un pārbaudīt atbalsta pieteikumā vai maksājuma pieprasījumā sniegtās informācijas pareizību un pilnīgumu;

Or. en

 

Grozījums Nr.  128

Regulas priekšlikums

77. pants — 2. punkts — b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) noteikumus, kas vajadzīgi atbalsta aprēķina pamata saskaņotai definēšanai, tostarp noteikumus par to, kā rīkoties dažos gadījumos, kad platībām, kas var pretendēt uz atbalstu, piemīt ainavas iezīmes vai uz tām atrodas koki;

b) noteikumus, kas vajadzīgi atbalsta aprēķina pamata saskaņotai definēšanai, tostarp noteikumus par to, kā rīkoties dažos gadījumos, kad platībām, kas var pretendēt uz atbalstu, piemīt ainavas iezīmes vai uz tām atrodas koki; neskarot Regulas (ES) Nr. xxx/xxx [TM] 9. pantu, atbilstības noteikumi ir saskanīgi ar uzdevumu novērst klimata pārmaiņas un bioloģiskās daudzveidības zudumu un tādējādi tie nekādā veidā nesoda bioloģiski augstvērtīgas lauksaimniecības vai agromežsaimniecības ganību sistēmas un nepazemina vides kvalitāti; elastība, kas vajadzīga agronomisku vai ekoloģisku apsvērumu dēļ, ir atļauta, balstoties uz attiecīgās dalībvalsts vai reģiona parastajiem standartiem;

Or. en

 

Grozījums Nr.  129

Regulas priekšlikums

77. pants — 3. punkts — b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) noteikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt saskaņotu un samērīgu attieksmi pret tīšiem pārkāpumiem, nenozīmīgu kļūdu gadījumiem, samazinājumu uzkrāšanos un dažādu samazinājumu vienlaicīgu piemērošanu;

b) noteikumiem, kuru mērķis ir nodrošināt saskaņotu un samērīgu attieksmi pret smagiem pārkāpumiem, nenozīmīgu kļūdu gadījumiem, samazinājumu uzkrāšanos un dažādu samazinājumu vienlaicīgu piemērošanu;

Or. en

 

Grozījums Nr.  130

Regulas priekšlikums

78. pants – 1. daļa – a punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) šīs regulas 70. pantā noteiktās elektroniskās datubāzes pamatiezīmes, definīcijas un kvalitātes prasības;

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  131

Regulas priekšlikums

78. pants – 1. daļa – b punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) šīs regulas 71. pantā noteiktās lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu identifikācijas sistēmas un 74. pantā noteiktās atbalsta saņēmēju identifikācijas sistēmas pamatiezīmes, definīcijas un kvalitātes prasības;

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  132

Regulas priekšlikums

78. pants – 1. daļa – c punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) šīs regulas 72. pantā noteiktās maksājumtiesību identifikācijas un reģistrācijas sistēmas pamatiezīmes, definīcijas un kvalitātes prasības;

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  133

Regulas priekšlikums

78. pants – 1. daļa – d punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) noteikumus par 73. pantā paredzētajiem atbalsta pieteikumiem un maksājuma pieprasījumiem un pieteikumiem attiecībā uz tiesībām saņemt maksājumu, tostarp paredzot pieteikumu iesniegšanas galīgo termiņu, prasības attiecībā uz pieteikumā iekļaujamo obligāto informāciju, noteikumus par atbalsta pieteikumu grozījumiem vai atsaukšanu, atbrīvojumu no prasības iesniegt atbalsta pieteikumu un noteikumus, kas ļauj dalībvalstīm piemērot vienkāršotas procedūras vai koriģēt acīmredzamas kļūdas;

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.            134

Regulas priekšlikums

78. pants – 1. daļa – e punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) noteikumus par pārbaužu veikšanu nolūkā pārliecināties par pienākumu izpildi un pārbaudītu atbalsta pieteikumā vai maksājuma pieprasījumā sniegtās informācijas pareizību un pilnīgumu;

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  135

Regulas priekšlikums

78. pants – 1. daļa – f punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) šīs nodaļas noteikumu vienotai īstenošanai vajadzīgās tehniskās definīcijas;

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  136

Regulas priekšlikums

88. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, vajadzības gadījumā pieņem noteikumus, kuru mērķis ir panākt šīs regulas vienotu piemērošanu Savienībā, jo īpaši attiecībā uz:

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, vajadzības gadījumā pieņem noteikumus, kuru mērķis ir panākt šīs nodaļas vienotu piemērošanu, jo īpaši attiecībā uz:

Or. en

 

Grozījums Nr.  137

Regulas priekšlikums

90. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētus aktus saskaņā ar 111. pantu attiecībā uz šādiem aspektiem:

 

a) dalībvalstu veicamie pasākumi aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nelikumīgas izmantošanas novēršanai;

 

b) attiecīgas pārbaudes un verifikācija, tostarp testēšana, kas jāveic dalībvalstīm.

Or. en

 

Grozījums Nr.  138

Regulas priekšlikums

90. pants – 4. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) dalībvalstu veicamos pasākumus aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu nelikumīgas izmantošanas novēršanai;

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  139

Regulas priekšlikums

90. pants – 4. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) pārbaudes un verifikāciju, kas jāveic dalībvalstīm, tostarp testēšanu.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  140

Regulas priekšlikums

91. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) neatbilstība ir tieši uz attiecīgo atbalsta saņēmēju attiecināmas darbības vai bezdarbības rezultāts;

a) neatbilstība ir tieši un nepārprotami uz attiecīgo atbalsta saņēmēju attiecināmas darbības vai bezdarbības rezultāts;

Or. en

 

Grozījums Nr.  141

Regulas priekšlikums

91. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) neatbilstība ir saistīta ar atbalsta saņēmēja lauksaimniecisko darbību; un

b) neatbilstība ir saistīta ar atbalsta saņēmēja lauksaimniecisko darbību; vai

Or. en

 

Grozījums Nr.  142

Regulas priekšlikums

93. pants – 3. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai paziņojusi par direktīvas īstenošanu.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  143

Regulas priekšlikums

93. pants – 4. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvu 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai, uzskatīs par II pielikuma daļu pēc tam, kad šo direktīvu būs īstenojušas visas dalībvalstis un būs noteikti pienākumi, kas tieši attiecināmi uz lauksaimniekiem. Lai ņemtu vērā šos elementus, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai grozītu II pielikumu 12 mēnešu laikā no brīža, kad pēdējā dalībvalsts ir Komisijai paziņojusi par direktīvas īstenošanu, tostarp attiecībā uz pienākumiem saistībā ar integrētu augu aizsardzību.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  144

Regulas priekšlikums

93. pants – 5. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turklāt attiecībā uz 2014. un 2015. gadu savstarpējās atbilstības noteikumi ietver arī ilggadīgo zālaugu platību uzturēšanu. Tās dalībvalstis, kas bija Savienības dalībvalstis 2004. gada 1. janvārī, nodrošina ilggadīgo zālaugu platību uzturēšanu noteiktajās robežās tajās zemes platībās, kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem zālaugiem datumā, kas bija paredzēts platībatkarīgā atbalsta pieteikumiem par 2003. gadu. Dalībvalstis, kuras kļuva par Savienības dalībvalstīm 2004. gadā, nodrošina ilggadīgo zālaugu platību uzturēšanu noteiktajās robežās tajās zemes platībās, kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem zālaugiem 2004. gada 1. maijā. Bulgārija un Rumānija nodrošina ilggadīgo zālaugu platību uzturēšanu noteiktajās robežās tajās zemes platībās, kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem zālaugiem 2007. gada 1. janvārī.

Turklāt attiecībā uz 2014. un 2015. gadu savstarpējās atbilstības noteikumi ietver arī ilggadīgo zālaugu un ilggadīgo ganību platību uzturēšanu. Tās dalībvalstis, kas bija dalībvalstis pirms 2004. gada 1. janvāra, nodrošina ilggadīgo zālaugu un ilggadīgo ganību platību uzturēšanu noteiktajās robežās tajās zemes platībās, kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem zālaugiem un ilggadīgajām ganībām datumā, kas bija paredzēts platībatkarīgā atbalsta pieteikumiem par 2003. gadu. Dalībvalstis, kuras kļuva par dalībvalstīm 2004. gadā, nodrošina ilggadīgo zālaugu un ilggadīgo ganību platību uzturēšanu noteiktajās robežās tajās zemes platībās, kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem zālaugiem un ilggadīgajām ganībām 2004. gada 1. maijā. Bulgārija un Rumānija nodrošina ilggadīgo zālaugu un ilggadīgo ganību platību uzturēšanu noteiktajās robežās tajās zemes platībās, kuras bija atvēlētas ilggadīgajiem zālaugiem un ilggadīgajām ganībām 2007. gada 1. janvārī.

 

Tomēr pietiekami pamatotos gadījumos dalībvalsts var atkāpties no pirmās daļas, ja tā veic darbību, lai novērstu kopējās ilggadīgo zālaugu un ilggadīgo ganību platības būtisku samazinājumu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  145

Regulas priekšlikums

93. pants – 8. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turklāt Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem metodes uzturamās ilggadīgo zālaugu platību un lauksaimniecības zemes attiecības noteikšanai. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētus aktus, ar kuriem paredz noteikumus par metodēm uzturamās ilggadīgo zālaugu platību un lauksaimniecības zemes attiecības noteikšanai.

Or. en

 

Grozījums Nr.  146

Regulas priekšlikums

94. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās lauksaimniecības platībās, tostarp zemē, ko vairs neizmanto ražošanai, tiktu uzturēti labi lauksaimniecības un vides apstākļi. Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī nosaka obligātos standartus atbalsta saņēmējiem attiecībā uz zemes labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem, pamatojoties uz II pielikumu un ņemot vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos apstākļus, esošās lauksaimniecības sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, lauksaimniecības praksi un saimniecību struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas obligātās prasības, kas nav noteiktas II pielikumā.

Dalībvalstis nodrošina to, lai visās lauksaimniecības platībās tiktu uzturēti labi lauksaimniecības un vides apstākļi. Dalībvalstis valsts vai reģiona līmenī nosaka obligātos standartus atbalsta saņēmējiem attiecībā uz zemes labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem, pamatojoties uz II pielikumu un ņemot vērā attiecīgo apgabalu raksturīgās īpašības, tostarp augsnes un klimatiskos apstākļus, esošās lauksaimniecības sistēmas, zemes izmantošanu, augseku, lauksaimniecības praksi un saimniecību struktūru. Dalībvalstis nenosaka tādas obligātās prasības, kas nav noteiktas II pielikumā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  147

Regulas priekšlikums

96. pants – 1. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis var izmantot savas pašreizējās administrācijas un kontroles sistēmas, lai nodrošinātu atbilstību savstarpējās atbilstības noteikumiem.

Dalībvalstis var izmantot savas pašreizējās administrācijas un kontroles sistēmas, lai nodrošinātu atbilstību savstarpējās atbilstības noteikumiem, un tās nosaka pārbaudāmas prasības un standartus, kas jāpiemēro saimniecību līmenī.

Or. en

 

Grozījums Nr.  148

Regulas priekšlikums

96. pants – 2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Prasību, standartu, aktu vai savstarpējas atbilstības jomu pārbaudē var ņemt vērā turpmāk minētos faktorus:

 

– lauksaimnieku līdzdalību šīs regulas III sadaļā paredzētajā saimniecību konsultatīvajā sistēmā;

 

– lauksaimnieku līdzdalību sertifikācijas sistēmā, ja šāda sistēma attiecas uz attiecīgajām prasībām un standartiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  149

Regulas priekšlikums

96. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai pārliecinātos, ka atbalsta saņēmējs pilda šajā sadaļā paredzētos pienākumus.

3. Dalībvalstis veic pārbaudes uz vietas, lai pārliecinātos, ka atbalsta saņēmējs pilda šajā sadaļā paredzētos pienākumus. To darot, dalībvalstis saskaņā ar proporcionalitātes principu galveno uzmanību pievērš riskantākajiem pieprasījumiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  150

Regulas priekšlikums

96.pants – 4. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem noteikumus pārbaužu veikšanai, lai pārliecinātos par šajā sadaļā minēto pienākumu izpildi.

Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētus aktus nolūkā paredzēt noteikumus par pārbaužu veikšanu, lai pārliecinātos par šajā sadaļā minēto pienākumu izpildi.

Or. en

 

Grozījums Nr.  151

Regulas priekšlikums

96.pants – 4. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  152

Regulas priekšlikums

97. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šīs regulas 91. pantā minēto sodu piemēro, ja kādā kalendārajā gadā (turpmāk – „attiecīgais kalendārais gads”) kādu brīdi nav ievēroti savstarpējās atbilstības noteikumi un attiecīgā neatbilstība ir attiecināma uz atbalsta saņēmēju, kurš attiecīgajā kalendārajā gadā iesniedza atbalsta pieteikumu vai maksājuma pieprasījumu.

1. Šīs regulas 91. pantā minēto sodu piemēro, ja kādā kalendārajā gadā (turpmāk – „attiecīgais kalendārais gads”) kādu brīdi nav ievēroti savstarpējās atbilstības noteikumi un attiecīgā neatbilstība ir tieši un nepārprotami attiecināma uz atbalsta saņēmēju, kurš attiecīgajā kalendārajā gadā iesniedza atbalsta pieteikumu vai maksājuma pieprasījumu.

Or. en

 

Grozījums Nr. 153

Regulas priekšlikums

97. pants – 3. punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja dalībvalsts nolemj izmantot pirmajā daļā paredzēto iespēju, kompetentā iestāde attiecībā uz atbalsta saņēmēju izlasi nākamajā gadā veic vajadzīgos pasākumus, lai pārliecinātos, ka atbalsta saņēmējs ir labojis attiecīgo konstatēto neatbilstību. Par konstatēto neatbilstību un pienākumu veikt koriģējošo darbību paziņo atbalsta saņēmējam.

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  154

Regulas priekšlikums

99. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. 91. pantā paredzēto sodu piemēro, samazinot vai nepiešķirot 92. pantā minēto maksājumu kopsummu, kas šim atbalsta saņēmējam ir piešķirta vai ir piešķirama saistībā ar attiecīgo kalendāro gadu vai attiecīgajiem gadiem.

1. Šīs regulas 91. pantā paredzēto sodu piemēro, samazinot vai nepiešķirot 92. pantā minēto maksājumu kopsummu, kas šim atbalsta saņēmējam ir piešķirta vai ir piešķirama saistībā ar attiecīgo kalendāro gadu vai attiecīgajiem gadiem.

Aprēķinot samazinājumus vai summas, kas netiks piešķirtas, ņem vērā konstatētās neatbilstības nopietnību, apjomu, pastāvīgumu un atkārtošanos, kā arī 2., 3. un 4. punktā izklāstītos kritērijus.

Aprēķinot samazinājumus vai summas, kas netiks piešķirtas, proporcionāli ņem vērā konstatētās neatbilstības būtību, nopietnību, apjomu, pastāvīgumu un atkārtošanos, kā arī 2., 3. un 4. punktā izklāstītos kritērijus.

2. Neatbilstības gadījumā, kuras iemesls ir nolaidība, samazinājuma procentuālā daļa nepārsniedz 5 %, bet atkārtotas neatbilstības gadījumā 15 %.

2. Neatbilstības gadījumā, kuras iemesls ir nolaidība, samazinājuma procentuālā daļa nepārsniedz 5 %, bet atkārtotas neatbilstības gadījumā tā nepārsniedz 15 %.

Pietiekami pamatotos gadījumos dalībvalstis var pieņemt lēmumu nepiemērot samazinājumu, ja konstatēta neatbilstība, bet tās nopietnība, apjoms un ilgums ir uzskatāmi par maznozīmīgiem. Tomēr neatbilstības, kas rada tiešu risku sabiedrības vai dzīvnieku veselībai, nav uzskatāmas par maznozīmīgām. Par konstatēto neatbilstību un pienākumu veikt koriģējošo darbību paziņo atbalsta saņēmējam.

Pietiekami pamatotos gadījumos dalībvalstis var pieņemt lēmumu nepiemērot samazinājumu, ja konstatēta neatbilstība, bet tās nopietnība, apjoms un ilgums jāuzskata par maznozīmīgiem. Tomēr neatbilstības, kas rada tiešu risku sabiedrības vai dzīvnieku veselībai, nav uzskatāmas par maznozīmīgām.

 

Turklāt dalībvalstis var izveidot agrīnās brīdināšanas sistēmu, ko izmantot pirmreizējas neatbilstības gadījumos, kas nav uzskatāmi par smagiem. Ja dalībvalsts nolemj šo iespēju izmantot, kompetentā iestāde saņēmējam nosūta sākotnēju brīdinājumu, paziņojot par konstatēto neatbilstību un pienākumu veikt koriģējošu darbību. Šādas sistēmas ietekme aprobežojas ar to, ka tiek noteikta saņēmēja atbildība par neatbilstību. Pēc brīdinājuma nosūtīšanas gada laikā veic atbilstošas pārbaudes, kurās pārliecinās, ka neatbilstība ir novērsta. Ja tā ir novērsta, samazinājumi netiek piemēroti. Ja tā nav novērsta, samazinājumu saskaņā ar pirmo daļu piemēro ar atpakaļejošu spēku. Tomēr neatbilstības, kas rada tiešu risku sabiedrības vai dzīvnieku veselībai, vienmēr uzskatāmas par smagām.

3. Tīšas neatbilstības gadījumā samazinājuma procentuālā daļa principā nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var būt pilnīga izslēgšana no vienas vai vairākām atbalsta shēmām, un to var piemērot vienu vai vairākus kalendāros gadus.

3. Ja smagu neatbilstību radījusi klaja nolaidība, samazinājuma procentuālā daļa principā nav mazāka par 20 % un tās rezultāts var būt pilnīga izslēgšana no vienas vai vairākām atbalsta shēmām, un to var piemērot vienu vai vairākus kalendāros gadus.

4. Katrā ziņā samazinājumu un nepiešķirto maksājumu kopējā summa par vienu kalendāro gadu nepārsniedz kopsummu, kas minēta 1. punkta pirmajā daļā.

4. Katrā ziņā samazinājumu un nepiešķirto maksājumu kopējā summa par vienu kalendāro gadu nepārsniedz kopsummu, kas minēta 1. punkta pirmajā daļā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  155

Regulas priekšlikums

101. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lai nodrošinātu pareizu līdzekļu sadali tiesīgajiem atbalsta saņēmējiem, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai noteiktu vienotu pamatu sodu aprēķināšanai par savstarpējo atbilstību, ņemot vērā samazinājumus finanšu disciplīnas piemērošanas rezultātā.

1. Lai nodrošinātu pareizu līdzekļu sadali tiesīgajiem atbalsta saņēmējiem, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 111. pantu, lai noteiktu vienotu pamatu sodu aprēķināšanai par savstarpējo atbilstību, ņemot vērā samazinājumus finanšu disciplīnas piemērošanas rezultātā.

2. Lai nodrošinātu savstarpējās atbilstības īstenošanu efektīvā, saskaņotā un nediskriminējošā veidā, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētos aktus par sodu aprēķināšanu un piemērošanu.

2. Lai nodrošinātu savstarpējās atbilstības īstenošanu efektīvā, uz riska analīzi balstītā un samērīgā, saskaņotā un nediskriminējošā veidā, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētos aktus par sodu aprēķināšanu un piemērošanu. Minētajos deleģētajos aktos īpaši paredz noteikumus attiecībā uz gadījumiem, kad administratīvie sodi par neatbilstību nav jāpiemēro, ja tā radusies tehniskas kļūmes dēļ dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas sistēmās, kas minētas II pielikuma AP 7 un AP 8, un nav tādas darbības vai bezdarbības rezultāts, kas tieši attiecināma uz attiecīgo atbalsta saņēmēju.

Or. en

 

Grozījums Nr.  156

Regulas priekšlikums

102. pants – 1. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts – v punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

v) visu pieejamo revīziju un pārbaužu rezultātu kopsavilkums, kas veiktas saskaņā ar grafiku un sīki izklāstītiem nosacījumiem, kas noteikti nozares īpašajos noteikumos.

v) visu pieejamo to revīziju un pārbaužu rezultātu ikgadējo kopsavilkumu, kuras veiktas saskaņā ar grafiku un sīki izklāstītiem nosacījumiem, kas paredzēti nozares īpašajos noteikumos, kopā ar ELGF un ELFLA izdevumu pārskatu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  157

Regulas priekšlikums

102. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3a) Ja dalībvalstīm saskaņā ar šo pantu noteikto pienākumu īstenošanai ir jāveic statistiska analīze, Komisija savlaicīgi nodrošina tām visu nepieciešamo informāciju.

Or. en

 

Grozījums Nr.  158

Regulas priekšlikums

106. pants — 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto tiešo maksājumu veic atbalsta saņēmējam tādā valūtā, kas nav euro, dalībvalstis konvertē euro izteikto atbalsta summu valsts valūtā, pamatojoties uz pēdējo Eiropas Centrālās bankas noteikto valūtas maiņas kursu pirms tā gada 1. oktobra, par kuru piešķirts atbalsts.

3. Ja Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto tiešo maksājumu veic atbalsta saņēmējam tādā valūtā, kas nav euro, dalībvalstis konvertē euro izteikto atbalsta summu valsts valūtā, pamatojoties uz pēdējā mēneša vidējo Eiropas Centrālās bankas noteikto valūtas maiņas kursu pirms tā gada 1. oktobra, par kuru piešķirts atbalsts.

Or. en

 

Grozījums Nr.  159

Regulas priekšlikums

107. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, var pieņemt pasākumus, lai aizsargātu Savienības tiesību aktu piemērošanu, ja to var apdraudēt ar valsts valūtu saistītas ārkārtējas monetāra rakstura darbības. Vajadzības gadījumā šie pasākumi var atkāpties no spēkā esošajiem noteikumiem.

1. Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētus aktus, ar kuriem nosaka pasākumus, lai aizsargātu Savienības tiesību aktu piemērošanu, ja to var apdraudēt ar valsts valūtu saistītas ārkārtējas monetāra rakstura darbības. Vajadzības gadījumā šie pasākumi var atkāpties no spēkā esošajiem noteikumiem.

Or. en

 

Grozījums Nr.  160

Regulas priekšlikums

110. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izveido kopīgu uzraudzības un novērtēšanas sistēmu, lai vērtētu kopējās lauksaimniecības politikas darbību. Tajā ietilpst visi instrumenti, kas saistīti ar kopējās lauksaimniecības politikas pasākumu uzraudzību un novērtēšanu un jo īpaši ar Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto tiešo maksājumu, Regulā (ES) Nr. TKO/xxx paredzēto tirgus pasākumu, Regulā (ES) Nr. LA/xxx paredzēto lauku attīstības pasākumu uzraudzību un novērtēšanu un šajā regulā paredzētās savstarpējās atbilstības piemērošanu.

1. Izveido kopīgu uzraudzības un novērtēšanas sistēmu, lai vērtētu kopējās lauksaimniecības politikas darbību un jo īpaši ar:

 

a) Regulā (ES) Nr. TM/xxx paredzēto tiešo maksājumu,

 

b) Regulā (ES) Nr. TKO/xxx paredzēto tirgus pasākumu,

 

c) Regulā (ES) Nr. LA/xxx paredzēto lauku attīstības pasākumu uzraudzību un novērtēšanu un

 

d) šajā regulā paredzētās savstarpējās atbilstības piemērošanu.

Lai nodrošinātu efektīvu darbības novērtējumu, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētos aktus attiecībā uz šīs sistēmas saturu un uzbūvi.

Komisija uzrauga šo politikas pasākumu īstenošanu, pamatojoties uz informāciju, ko dalībvalstis sniegušas saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem noteikumiem. Komisija izstrādā daudzgadu novērtēšanas plānu, paredzot periodiski veikt to instrumentu novērtēšanu, kurus tā īsteno.

2. 1. punktā minēto kopējās lauksaimniecības politikas pasākumu ietekmi vērtē saistībā ar šādiem mērķiem:

2. Šā panta 1. punktā minēto kopējās lauksaimniecības politikas pasākumu ietekmi vērtē saistībā ar šādiem mērķiem:

a) dzīvotspējīga pārtikas ražošana, pievēršoties lauksaimniecības ienākumiem, lauksaimniecības ražīgumam un cenu stabilitātei;

a) dzīvotspējīga pārtikas ražošana, pievēršoties ražošanas cenām, lauksaimniecības ienākumiem, lauksaimniecības ražīgumam un cenu stabilitātei;

b) dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un klimata pasākumi, pievēršoties siltumnīcefekta gāzu emisijām, bioloģiskajai daudzveidībai, augsnes un ūdens resursu aizsardzībai;

b) dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana un klimata pasākumi, pievēršoties siltumnīcefekta gāzu emisijām, bioloģiskajai daudzveidībai, augsnes un ūdens resursu aizsardzībai;

c) līdzsvarota teritoriālā attīstība, pievērošoties lauku nodarbinātībai, izaugsmei un cīņai ar nabadzību lauku apgabalos.

c) līdzsvarota teritoriālā attīstība, pievērošoties lauku nodarbinātībai, izaugsmei un cīņai ar nabadzību lauku apgabalos.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, nosaka virkni rādītāju, kas raksturīgi pirmajā daļā minētajiem mērķiem. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru

Lai nodrošinātu efektīvu šā punkta piemērošanu, Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 111. pantu pieņemt deleģētus aktus attiecībā uz šīs uzraudzības un novērtēšanas sistēmas saturu un uzbūvi, tostarp rādītāju kopumu un to aprēķināšanas metodēm.

3. Dalībvalstis iesniedz Komisijai visu informāciju, kas vajadzīga, lai ļautu veikt attiecīgo pasākumu uzraudzību un novērtēšanu. Komisija ņem vērā datu vajadzības un potenciālo datu avotu sinerģiju, jo īpaši vajadzības gadījumā to izmantošanu statistikas nolūkā.

3. Dalībvalstis iesniedz Komisijai visu informāciju, kas vajadzīga, lai ļautu veikt attiecīgo pasākumu uzraudzību un novērtēšanu. Šāda informācija pēc iespējas ir balstīta uz vispāratzītiem datu avotiem, piemēram, lauku saimniecību grāmatvedības datu tīklu un Eurostat. Komisija ņem vērā datu vajadzības un potenciālo datu avotu sinerģiju, jo īpaši vajadzības gadījumā to izmantošanu statistikas nolūkā.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem noteikumus par dalībvalstu nosūtāmo informāciju, kā arī par datu vajadzībām un potenciālo datu avotu sinerģiju. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija, izmantojot īstenošanas aktus, pieņem noteikumus par dalībvalstu nosūtāmo informāciju, neradot tām nevajadzīgu administratīvo slogu, kā arī noteikumus par datu vajadzībām un potenciālo datu avotu sinerģiju. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.

4. Reizi četros gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šā panta īstenošanu. Pirmo ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā 2017. gada 31. decembrī.

4. Reizi četros gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šā panta īstenošanu. Pirmo ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā 2017. gada 31. decembrī.

Or. en

 

Grozījums Nr.  161

Regulas priekšlikums

110.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

110.a pants

Saņēmēju publiskošana

svītrots

1. Dalībvalstis nodrošina ELGF un ELFLA atbalsta saņēmēju ikgadēju ex post publiskošanu. Publikācijā iekļauj:

 

a) neskarot šīs regulas 110.b panta pirmo daļu, saņēmēja vārdu, norādot:

 

i) vārdu un uzvārdu, ja saņēmēji ir fiziskas personas,

 

ii) pilnu reģistrētu juridisko nosaukumu, ja saņēmēji ir juridiskas personas, kurām saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību aktiem ir autonoma tiesībsubjektība,

 

iii) pilnu reģistrēto vai citā veidā oficiāli atzīto apvienības nosaukumu, ja saņēmēji ir apvienības, kurām nav savas tiesībsubjektības;

 

b) pašvaldību, kurā saņēmējs dzīvo vai ir reģistrēts un, ja ir pieejams, pasta indeksu vai tā daļu, pēc kā nosaka pašvaldību;

 

c) maksājuma summas, kas atbilst katram ELGF un ELFLA finansētajam pasākumam un ko katrs saņēmējs saņēmis attiecīgajā finanšu gadā;

 

d) to ELGF vai ELFLA finansēto pasākumu veidu un aprakstu, saskaņā ar kuriem piešķirts c) apakšpunktā minētais maksājums.

 

Pirmajā daļā minēto informāciju dara pieejamu vienā tīmekļa vietnē katrā dalībvalstī. Tā ir pieejama divus gadus no sākotnējās publicēšanas dienas.

 

2. Attiecībā uz maksājumiem, kas saistīti ar ELFLA finansētajiem pasākumiem, kā minēts 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā, publicējamās summas atbilst kopējam publiskajam finansējumam, kas ietver gan Savienības, gan valsts ieguldījumu.

 

Or. en

 

Grozījums Nr.  162

Regulas priekšlikums

110.b pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

110.b pants

Robežvērtība

svītrots

Ja atbalsta summa, ko saņēmējs saņēmis viena gada laikā, ir vienāda ar summu, ko dalībvalsts noteikusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. TM/xxx 49. pantu, vai mazāka par to, minētā dalībvalsts nepublicē attiecīgā saņēmēja vārdu, kā paredzēts šīs regulas 110.a panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā.

 

Summas, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. TM/xxx 49. pantu un paziņojušas Komisijai saskaņā ar minēto regulu, Komisija publicē atbilstīgi noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar 110.d pantu.

 

Ja piemēro šā panta pirmo daļu, dalībvalstis publicē 110.a panta 1. punkta pirmās daļas b), c) un d) apakšpunktā norādīto informāciju un saņēmēju identificē ar kodu. Dalībvalstis lemj par minētā koda formu.

 

Or. en

 

Grozījums Nr.  163

Regulas priekšlikums

110.c pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

110.c pants

Saņēmēju informēšana

svītrots

Dalībvalstis informē saņēmējus par to, ka viņu dati tiks publicēti saskaņā ar 110.a pantu un ka Savienības finansiālo interešu aizsardzības nolūkā šos datus var apstrādāt Savienības un dalībvalstu revīzijas un izmeklēšanas iestādes.

 

Saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK prasībām attiecībā uz personas datiem dalībvalstis informē saņēmējus par viņu tiesībām, kas paredzētas datu aizsardzības noteikumos, un par procedūrām, kas piemērojamas minēto tiesību izmantošanai.

 

Or. en

 

Grozījums Nr.  164

Regulas priekšlikums

110.d pants — 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija ar īstenošanas aktiem paredz noteikumus:

svītrots

a) par publicēšanas formu, tostarp par informācijas attēlošanu sadalījumā pa pasākumiem, un 110.a un 110.b pantā paredzētās publicēšanas termiņiem;

 

b) par 110.c panta vienādu piemērošanu;

 

c) par sadarbību starp Komisiju un dalībvalstīm.

 

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 112. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru

 

Or. en

 

Grozījums Nr.  165

Regulas priekšlikums

111. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā minētās pilnvaras ir deleģētas Komisijai uz nenoteiktu laiku, sākot ar šīs regulas spēkā stāšanās datumu.

Šīs regulas … pantā minētās pilnvaras pieņemt deleģētus aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no …*.

 

_____________

 

* Šīs regulas spēkā stāšanās datums.

Or. en

 

Grozījums Nr.  166

Regulas priekšlikums

111. pants – 2. punkts — 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģējumu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģējumu pagarina par tāda paša ilguma laikposmu, ja Eiropas Parlaments vai Padome piekrīt šādam pagarinājumam ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. Šādā nolūkā Eiropas Parlaments pieņem lēmumu ar savu locekļu balsu vairākumu, bet Padome — ar kvalificētu balsu vairākumu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  167

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. iedaļa – 1. daļa – 1.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– Informācija, kas palīdz lauksaimniekiem plānot, kā labāk ieguldīt viņu saimniecību sistēmās, lai nodrošinātos pret klimatu, un par to, kādus Savienības līdzekļus viņi tam var izmantot. Konkrētāk, informācija par saimniecības zemes pielāgošanu klimata svārstībām un ilgtermiņa pārmaiņām, un informācija par to, kā pielāgot praktiskos agronomijas pasākumus, lai palielinātu lauksaimniecības sistēmu noturību pret plūdiem un sausumu un lai uzlabotu un optimizētu oglekļa līmeni augsnē.

Or. en

 

Grozījums Nr.  168

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. iedaļa – 2. daļa – 7.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– Informācija par pozitīvo korelāciju starp bioloģisko daudzveidību un agroekosistēmu noturību, kā arī par izplatīšanās risku un saikni starp monokultūrām un noslieci uz to, ka augi aiziet bojā vai tiek bojāti kaitēkļu vai ekstrēmu klimatisko apstākļu dēļ.

Or. en

 

Grozījums Nr.  169

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. iedaļa – 2. daļa – 8.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– Informācija par to, kā vislabāk novērst invazīvu svešzemju sugu izplatīšanos un kāpēc ir svarīgi, lai ekosistēma darbotos efektīvi un būtu noturīga pret klimata pārmaiņām, tostarp informācija par finansējuma pieejamību izskaušanas shēmām, ja rodas papildu izmaksas.

Or. en

 

Grozījums Nr.  170

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. iedaļa – 3. daļa – 5.b ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– Informācija par noturīgām, neliela apjoma laistīšanas sistēmām un par to, kā optimizēt lietusūdens sistēmas, lai veicinātu efektīvu ūdens izmantošanu.

Or. en

 

Grozījums Nr.  171

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. iedaļa – 3. daļa – 5.c ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– Informācija par to, kā samazināt ūdens izmantošanu lauksaimniecībā, tostarp izvēloties kultūraugus, uzlabojot augsnes humusu, lai palielinātu ūdens aizturi, un samazinot nepieciešamību laistīt.

Or. en

 

Grozījums Nr.  172

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. iedaļa – 5. daļa – 1. ievilkums

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija par pasākumiem, kuru mērķis ir inovācijas.

– Informācija par Eiropas Inovāciju partnerību lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai mērķiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. ../.. [LA] 61. pantā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  173

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. iedaļa – 5. daļa – 1.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– Informācija par pastāvošajām darba grupām, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. ../.. [LA] 62. pantu, tostarp par to uzdevumiem, un attiecīgā gadījumā apmaiņas un sadarbības veicināšana ar šīm grupām.

Or. en

 

Grozījums Nr.  174

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. iedaļa –5. daļa – 3.a ievilkums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

– Informācija par lauku attīstības programmām, kuras virzītas uz to, lai sasniegtu prioritātes par zināšanu pārnesi un inovācijām lauksaimniecībā, kā minēts Regulas (ES) Nr. ../.. [LA] 5. panta 1. punktā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  175

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. iedaļa –5.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Paraugprakses apmaiņa, apmācība un spēju veidošana (horizontāla joma attiecībā pret visiem iepriekš minētajiem jautājumiem)

Or. en

 

Grozījums Nr.  176

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Ūdens resursi” – AP 1 – pēdējā sleja

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. un 5. pants

Atbilstība rīcības programmai un labas prakses kodeksam saimniecībām jutīgos apgabalos

Or. en

 

Grozījums Nr.  177

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Ūdens resursi” – LLVA 3

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Gruntsūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu: aizliegums veikt tiešu nopludināšanu gruntsūdeņos un pasākumi gruntsūdeņu netiešā piesārņojuma novēršanai, kas rodas, nopludinot zemē Direktīvas 80/68/EEK pielikumā minētās bīstamas vielas un tām iesūcoties zemē

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  178

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja ” – LLVA 4

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minimālais augsnes segums

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  179

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja ” – LLVA 5

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minimāla tādas zemes apsaimniekošana, kurā tiek atspoguļoti vietai specifiskie apstākļi, lai ierobežotu eroziju

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  180

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja ” – LLVA 6

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Augsnes organisko vielu satura saglabāšana, tostarp aizliegums dedzināt aramās rugaines

Augsnes organisko vielu satura saglabāšana, izmantojot atbilstīgas metodes, tostarp aizliegums dedzināt aramās rugaines, izņemot fitosanitāru apsvērumu dēļ vai atzarošanas atkritumu pārstrādes nolūkos

Or. en

 

Grozījums Nr.  181

Regulas priekšlikums

II pielikums — Galvenais jautājums „Augsne un oglekļa krāja ” — LLVA 7

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Mitrāju un augšņu ar augstu oglekļa saturu aizsardzība, tostarp pirmās aparšanas aizliegums

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  182

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 2 – pēdējā sleja

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. panta 1. punkts, 2. punkta b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts

3. panta 1. punkts, 3. panta 2. punkta b) apakšpunkts, 4. panta 1., 2. un 4. punkts, 5. panta a), b) un d) punkts

Or. en

 

Grozījums Nr.  183

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Bioloģiskā daudzveidība” – AP 3 – pēdējā sleja

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. panta 1. un 2. punkts

6. panta 1. un 2. punkts un 13. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Or. en

 

Grozījums Nr.  184

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums Ainava, obligātās apsaimniekošanas līmenisLLVA 8

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ainavas īpašību, tostarp attiecīgos gadījumos dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, grupās vai atsevišķi augošu koku, laukmaļu un terašu saglabāšana, tostarp aizliegums griezt dzīvžogus un cirst kokus putnu vairošanās un ligzdošanas sezonā, un iespējamie pasākumi invazīvo sugu un kaitēkļu izplatības novēršanai.

Ainavas īpatnību, tostarp attiecīgos gadījumos daļēji dabisku dzīvotņu, dzīvžogu, dīķu, grāvju, rindās, grupās vai atsevišķi augošu koku, laukmaļu un terašu saglabāšana, tostarp aizliegums griezt dzīvžogus un cirst kokus putnu vairošanās un ligzdošanas sezonā.

Or. en

 

Grozījums Nr.  185

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Pārtikas nekaitīgums” – AP 5

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Padomes 1996. gada 29. aprīļa Direktīva 96/22/EK par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā (OV L 125, 23.5.1996., 3. lpp.)

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  186

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Pārtikas nekaitīgums” – AP 5 – pēdējā sleja

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. panta a), b), d) un e) punkts un 4., 5. un 7. pants

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  187

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija” – AP 6

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīva 2008/71/EK par cūku identificēšanu un reģistrēšanu (OV L 213, 8.8.2005., 31. lpp.).

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  188

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija” – AP 7

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regula (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu (OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.)

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  189

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija” – AP 8

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Padomes 2003. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu (OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.) 3., 4. un 5. pants

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  190

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku slimības” – AP 9

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regula (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp.)

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  191

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Dzīvnieku slimības” – AP 9 – pēdējā sleja

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7., 11., 12., 13. un 15. pants

svītrots

Or. en

 

Grozījums Nr.  192

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Pasākumi saistībā ar mikrobu rezistenci (AMR)” (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pasākumi saistībā ar mikrobu rezistenci (AMR)

Or. en

 

Grozījums Nr.  193

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Pasākumi saistībā ar mikrobu rezistenci (AMR)” (jauns) – LLVA 8c (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisijas rīcības plāns pret pieaugošajiem draudiem, ko rada mikrobu rezistence (COM(2011)0748 galīgā redakcija, 15.11.2011.). Produktīvajiem dzīvniekiem: laba lauksaimniecības prakse, lai izvairītos no infekcijām, tostarp blīvuma ierobežojumi, ārstēšanas un arī profilaktisko pasākumu dokumentēšana, īpaši svarīgu antibakteriālu vielu neizmantošana

Or. en

 

 

Grozījums Nr.  194

Regulas priekšlikums

II pielikums – Galvenais jautājums „Augu aizsardzības līdzekļi” – AP 10 – pēdējā sleja

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

55. pants, pirmais un otrais teikums

Augu aizsardzības līdzekļu pareiza izmantošana: tikai atļautu līdzekļu izmantošana ieteicamajos daudzumos un saskaņā ar norādījumiem, kas minēti uz etiķetes. Uzskaites veikšana par izmantotā līdzekļa nosaukumu, sastāvu, datumu, kurā tas izmantots attiecīgajā zemes gabalā, personu, kura to izmantoja, un šīs personas kvalifikāciju, izmantoto daudzumu un lietošanas metodi.

Or. en