Projekt rezolucji - B7-0082/2013Projekt rezolucji
B7-0082/2013

  WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI W SPRAWIE ROZPOCZĘCIA NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH I OKREŚLENIA MANDATU NEGOCJACYJNEGO w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej

  4.2.2013 - (COM(2011)0628 final/2 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7‑0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP))

  złożony zgodnie z art. 70 ust. 2 i art. 70a Regulaminu
  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (*)

  (*) Zespół negocjacyjny: przewodniczący, sprawozdawca i kontrsprawozdawcy


  Procedura : 2011/0288(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

  B7‑0082/2013

  Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych i określenia mandatu negocjacyjnego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej

  (COM(2011)0628 final/2 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7‑0312/2012 – 2011/0288(COD)2013/2531(RSP))
   

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

  –   uwzględniając art. 70 ust. 2 oraz art. 70a Regulaminu,

  mając na uwagę, że określona we wniosku ustawodawczym pula środków finansowych stanowi jedynie wskazówkę dla władzy ustawodawczej i nie może zostać uznana za ostateczną do momentu osiągnięcia porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020;

  postanawia rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne w oparciu o poniższy mandat:

  MANDAT

   

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 1 a preambuły (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (1a) Zmniejszenie biurokracji stanowi jeden z głównych celów i wymogów reformy WPR. Należy wprowadzić realistyczne progi tolerancji i minimalne ograniczenia oraz znaleźć odpowiednią równowagę między zaufaniem a kontrolą celem dopilnowania, by obciążenie biurokratyczne spoczywające na państwach członkowskich i beneficjentach było w przyszłości ograniczone do rozsądnych rozmiarów. Przy ograniczaniu biurokracji należy odpowiednio uwzględnić koszty administracyjne i inne koszty związane z kontrolami na wszystkich szczeblach oraz należy nagradzać wykorzystywanie skutecznych systemów zarządzania i monitorowania. Najważniejszym celem powinno być ograniczenie kosztów administracyjnych oraz zapewnienie zmniejszenia obciążenia biurokratycznego rolników i organów administracji do rozsądnego poziomu.

  Or. en

   

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 3 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3) Aby uzupełnić lub zmienić niektóre, inne niż istotne, elementy niniejszego rozporządzenia, Komisji powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu dotyczących akredytacji agencji płatniczych oraz organów koordynujących, określenia zakresu systemu doradztwa rolniczego, środków finansowanych z budżetu Unii w ramach interwencji publicznej, zmniejszeń oraz zawieszeń zwrotów należności na rzecz państw członkowskich, kompensacji pomiędzy wydatkami i przychodami w ramach funduszy, odzyskiwania długów, kar nakładanych na beneficjentów w przypadku gdy nie spełniają oni warunków kwalifikujących, przepisów dotyczących zabezpieczeń, przepisów dotyczących funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków wyłączonych z kontroli transakcji, kar stosowanych w ramach zasady wzajemnej zgodności, przepisów dotyczących utrzymywania trwałych użytków zielonych, przepisów dotyczących terminu operacyjnego oraz kursu walutowego stosowanego przez państwa nie należące do strefy euro oraz treści wspólnych ram oceniania środków przyjętych w ramach WPR. Szczególnie istotne jest, aby Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje podczas prac przygotowawczych, w tym również konsultacje z ekspertami. W trakcie przygotowania i opracowania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne i odpowiednie przekazywanie na czas właściwych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

  (3) Aby uzupełnić lub zmienić niektóre, inne niż istotne, elementy niniejszego rozporządzenia, Komisji powinna posiadać uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu dotyczących akredytacji agencji płatniczych oraz organów koordynujących, określenia zakresu systemu doradztwa rolniczego, środków finansowanych z budżetu Unii w ramach interwencji publicznej, zmniejszeń oraz zawieszeń zwrotów należności na rzecz państw członkowskich, kompensacji pomiędzy wydatkami i przychodami w ramach funduszy, odzyskiwania długów, kar administracyjnych nakładanych na beneficjentów w przypadku gdy nie spełniają oni warunków kwalifikujących, przepisów dotyczących zabezpieczeń, przepisów dotyczących funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków wyłączonych z kontroli transakcji, kar stosowanych w ramach zasady wzajemnej zgodności, przepisów dotyczących utrzymywania trwałych użytków zielonych i pastwisk, przepisów dotyczących terminu operacyjnego oraz kursu walutowego stosowanego przez państwa nienależące do strefy euro oraz treści wspólnych ram oceniania środków przyjętych w ramach WPR. Szczególnie istotne jest, aby Komisja przeprowadziła odpowiednie konsultacje podczas prac przygotowawczych, w tym również konsultacje z ekspertami. W trakcie przygotowania i opracowania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić jednoczesne i odpowiednie przekazywanie na czas właściwych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Zgodnie z art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE Trybunał Obrachunkowy może wydawać opinie na temat tych aktów delegowanych na wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady.

   

  (Te dwie poprawki, w których zastępuje się termin „kara” terminem „kara administracyjna” i termin „trwałe użytki zielone” terminem „trwałe użytki zielone i pastwiska”, mają zastosowanie w całym tekście; przyjęcie ich będzie wymagało wprowadzenia odpowiednich zmian w całym dokumencie.)

  Or. en

   

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 5 a preambuły (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (5a) Niniejsze rozporządzenie powinno w stosownych przypadkach przewidywać wyłączenia w przypadku siły wyższej i wyjątkowych okoliczności. W związku z rozporządzeniami dotyczącymi rolnictwa wykładni pojęcia siły wyższej należy dokonywać w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości.

  Or. en

   

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 9 a preambuły (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (9a) Rosnące wymogi wobec jednostek certyfikujących i agencji płatniczych nie powinny wiązać się z dalszym wzrostem biurokracji w państwach członkowskich. Przede wszystkim wymogi te nie powinny być surowsze od międzynarodowych standardów rewizji finansowej. W odniesieniu do zakresu i treści kwestii podlegających certyfikacji należy utrzymać zrównoważony stosunek kosztów do korzyści, a wszelkie dodatkowe wymogi sprawozdawcze powinny wykazywać wyraźną wartość dodaną.

  Or. en

   

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 10 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (10) W celu zwiększenia świadomości beneficjentów na temat związku pomiędzy praktykami rolniczymi i zarządzaniem gospodarstwami z jednej strony, a normami w zakresie ochrony środowiska, zmiany klimatu, zasad dobrej kultury rolnej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz ich dobrostanu z drugiej strony, państwa członkowskie powinny stworzyć kompleksowy system doradztwa rolniczego, adresowany do beneficjentów. Przedmiotowy system doradztwa rolniczego nie powinien jednak wpływać w jakikolwiek sposób na zobowiązania i odpowiedzialność beneficjentów w zakresie przestrzegania wspomnianych norm. Państwa członkowskie powinny zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze i kontrolne.

  (10) W celu zwiększenia świadomości beneficjentów na temat związku pomiędzy praktykami rolniczymi, zarządzaniem gospodarstwami i zarządzaniem ryzykiem związanym z nimi, z jednej strony, a normami w zakresie ochrony środowiska, zmiany klimatu, zasad dobrej kultury rolnej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt, z drugiej strony, państwa członkowskie powinny stworzyć kompleksowy system doradztwa rolniczego, adresowany do beneficjentów. Przedmiotowy system doradztwa rolniczego nie powinien jednak wpływać w jakikolwiek sposób na zobowiązania i odpowiedzialność beneficjentów w zakresie przestrzegania wspomnianych norm. Państwa członkowskie powinny zatem jasno rozgraniczyć funkcje doradcze i kontrolne.

  Or. en

   

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 11 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (11) System doradztwa rolniczego powinien obejmować przynajmniej wymogi i normy w zakresie zasady wzajemnej zgodności. System powinien również obejmować wymogi, które należy spełnić w odniesieniu do praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu oraz środowiska w celu otrzymania płatności bezpośrednich, jak również w odniesieniu do utrzymywania użytków rolnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr DP/xxx z dnia … ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. Przedmiotowy system powinien ponadto obejmować pewne elementy związane z łagodzeniem skutków zmiany klimatu oraz odpowiednimi działaniami dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz innowacjami, jak również zrównoważonym rozwojem działalności gospodarczej małych gospodarstw.

  (11) System doradztwa rolniczego powinien obejmować przynajmniej wymogi i normy w zakresie zasady wzajemnej zgodności na szczeblu gospodarstw rolnych. System powinien również obejmować wymogi, które należy spełnić w odniesieniu do praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu oraz środowiska w celu otrzymania płatności bezpośrednich, jak również w odniesieniu do utrzymywania użytków rolnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr DP/xxx z dnia … ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej. Przedmiotowy system powinien ponadto obejmować pewne elementy związane z łagodzeniem skutków zmiany klimatu oraz odpowiednimi działaniami dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin oraz innowacjami, jak również efektywnością środowiskową oraz zrównoważonym rozwojem działalności gospodarczej gospodarstw, w tym działalności mającej na celu modernizację gospodarstw, dążenie do konkurencyjności, integrację sektorową, innowacyjność i ukierunkowanie na rynek, jak również promocję i wdrażanie zasad rachunkowości, przedsiębiorczości i zrównoważonego zarządzania zasobami gospodarczymi. Należy ponadto zezwolić państwom członkowskim na włączanie do swoich systemów promocji przekształceń gospodarstw rolnych i dywersyfikacji ich działalności gospodarczej oraz wprowadzania odpowiednich działań zapobiegawczych na wypadek klęsk żywiołowych oraz chorób zwierząt i roślin, jak również doradztwa w zakresie integrowanej ochrony roślin i stosowania niechemicznych metod alternatywnych.

  Or. en

   

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 12 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (12) Przystąpienie do systemu doradztwa rolniczego przez beneficjentów powinno odbywać się na zasadzie dobrowolności. Wszyscy beneficjenci, nawet nie otrzymujący pomocy w ramach WPR, powinni mieć możliwość uczestnictwa w systemie, jednak państwa członkowskie mogą ustalić kryteria priorytetowe. Ze względu na charakter systemu, celowym jest, aby informacje uzyskane w trakcie wykonywania działalności doradczej były traktowane jako poufne, za wyjątkiem przypadków poważnego naruszenia prawa unijnego lub krajowego. Aby zagwarantować skuteczność systemu, doradcy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i odbywać regularne szkolenia.

  (12) Przystąpienie do systemu doradztwa rolniczego przez beneficjentów powinno odbywać się na zasadzie dobrowolności. Wszyscy beneficjenci, nawet nieotrzymujący pomocy w ramach WPR, powinni mieć możliwość uczestnictwa w systemie. Państwa członkowskie powinny jednak mieć możliwość określenia – na podstawie kryteriów środowiskowych, gospodarczych i społecznych – kategorii beneficjentów, którzy będą mieli dostęp do systemu doradztwa rolniczego na zasadach pierwszeństwa. Ze względu na charakter systemu, celowym jest, aby informacje uzyskane w trakcie wykonywania działalności doradczej były traktowane jako poufne, za wyjątkiem przypadków poważnego naruszenia prawa unijnego lub krajowego. Aby zagwarantować skuteczność systemu, doradcy powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i odbywać regularne szkolenia.

  Or. en

   

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 13 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13) Środki finansowe, niezbędne do pokrycia wydatków dokonanych przez akredytowane agencje płatnicze w ramach EFRG, powinny być przekazywane do dyspozycji państw członkowskich przez Komisję w formie zwrotów na podstawie zaksięgowanych wydatków dokonanych przez te agencje. W oczekiwaniu na zwroty w formie płatności miesięcznych państwa członkowskie powinny zgromadzić niezbędne środki w zależności od potrzeb ich akredytowanych agencji płatniczych. Państwa członkowskie oraz beneficjenci zaangażowani w realizację WPR pokrywają ze środków własnych wszelkie koszty zatrudnienia oraz koszty administracyjne.

  (13) Środki finansowe, niezbędne do pokrycia wydatków dokonanych przez akredytowane agencje płatnicze w ramach EFRG, powinny być przekazywane do dyspozycji państw członkowskich przez Komisję w formie zwrotów na podstawie zaksięgowanych wydatków dokonanych przez te agencje. W oczekiwaniu na zwroty w formie płatności miesięcznych państwa członkowskie powinny zgromadzić niezbędne środki w zależności od potrzeb ich akredytowanych agencji płatniczych. Aby działalność agencji płatniczych stała się bardziej skuteczna, agencje te powinny pokrywać ze środków własnych koszty administracyjne i koszty zatrudnienia ponoszone przez państwa członkowskie i beneficjentów zaangażowanych w realizację WPR.

  Or. en

   

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 14 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (14) Korzystanie z systemu agrometeorologicznego oraz zakup i poprawa jakości zdjęć satelitarnych dostarczy Komisji odpowiednich środków zarządzania rynkami rolnymi i ułatwi monitorowanie i kontrolę wydatków rolniczych.

  (14) Korzystanie z systemu agrometeorologicznego oraz zakup i poprawa jakości zdjęć satelitarnych dostarczy Komisji odpowiednich środków zarządzania rynkami rolnymi, ułatwi monitorowanie wydatków rolniczych oraz wykorzystania zasobów, od których zależy rolnictwo, w tym w odniesieniu do systemów rolnoleśnych, oraz pozwoli na ocenę sytuacji i zapewnienie na czas pomocy w przypadku klęsk żywiołowych.

  Or. en

   

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 23 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (23) Programy rozwoju obszarów wiejskich są finansowane z budżetu unijnego na podstawie zobowiązań w ratach rocznych. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość korzystania z ustanowionych funduszy unijnych od momentu rozpoczęcia przedmiotowych programów. Dlatego też konieczne jest ustanowienie odpowiednio ograniczonego prefinansowania mającego zapewnić regularny przepływ środków umożliwiający terminowe dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów.

  (23) Programy rozwoju obszarów wiejskich są finansowane z budżetu unijnego na podstawie zobowiązań w ratach rocznych. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość korzystania z ustanowionych funduszy unijnych od momentu rozpoczęcia przedmiotowych programów. Dlatego też priorytetowo należy potraktować ustanowienie odpowiednio ograniczonego prefinansowania mającego zapewnić regularny przepływ środków umożliwiający terminowe dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów.

  Or. en

   

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 27 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (27) Sektorowe prawodawstwo rolne nakłada na państwa członkowskie obowiązek przesyłania w wyznaczonych terminach informacji dotyczących ilości przeprowadzonych kontroli oraz ich wyników. Wspomnianych statystyk kontroli używa się do określenia poziomu błędu na poziomie państwa członkowskiego, oraz – w szerszym zakresie – do celów kontroli zarządzania EFRG oraz EFRROW. Umożliwiają one Komisji zdobycie pewności, że zarządzanie funduszami odbywa się z odpowiedni sposób i są istotnym elementem rocznego poświadczenia wiarygodności. Ze względu na fundamentalny charakter wspomnianych informacji statystycznych oraz w celu zagwarantowania, że państwa członkowskie będą w terminie wywiązywać się z obowiązku przesyłania ich, konieczne jest ustanowienie instrumentu zapobiegającego opóźnieniom w przekazywaniu wymaganych danych w sposób proporcjonalny do zakresu braku danych. Należy zatem ustanowić przepisy, umożliwiające Komisji zawieszenie części miesięcznych lub okresowych płatności, w odniesieniu do których nie przesłano odpowiednich informacji statystycznych w wymaganym terminie.

  (27) Sektorowe prawodawstwo rolne nakłada na państwa członkowskie obowiązek przesyłania w wyznaczonych terminach informacji dotyczących ilości przeprowadzonych kontroli oraz ich wyników. Wspomnianych statystyk kontroli używa się do określenia poziomu błędu na poziomie państwa członkowskiego, oraz – w szerszym zakresie – do celów kontroli zarządzania EFRG oraz EFRROW. Umożliwiają one Komisji zdobycie pewności, że zarządzanie funduszami odbywa się z odpowiedni sposób i są istotnym elementem rocznego poświadczenia wiarygodności. Ze względu na fundamentalny charakter wspomnianych informacji statystycznych oraz w celu zagwarantowania, że państwa członkowskie będą w terminie wywiązywać się z obowiązku przesyłania ich, konieczne jest ustanowienie proporcjonalnego instrumentu zapobiegającego opóźnieniom w przekazywaniu wymaganych danych w sposób proporcjonalny do zakresu braku danych. Należy zatem ustanowić przepisy, umożliwiające Komisji zawieszenie części miesięcznych lub okresowych płatności, w odniesieniu do których nie przesłano odpowiednich informacji statystycznych w wymaganym terminie. Niemniej jednak takie zawieszenie należy stosować wyłącznie w przypadku, gdy opóźnienie zagraża mechanizmowi udzielania absolutorium z wykonania budżetu rocznego, zgodnie z zasadą proporcjonalności.

  Or. en

   

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 30 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (30) Finansowanie środków i działań w ramach WPR jest częściowo realizowane w ramach zarządzania dzielonego. W celu zapewnienia właściwego zarządzania finansami funduszy unijnych, Komisja powinna wykonywać działania zmierzające do sprawowania kontroli nad właściwym zarządzaniem funduszami przez organy państw członkowskich odpowiedzialne za dokonywanie płatności. Należy zdefiniować charakter kontroli, które miałyby być przeprowadzane przez Komisję, i dokładnie określić warunki umożliwiające Komisji przyjęcie odpowiedzialności w zakresie wykonywania budżetu, jak również jasno przedstawić obowiązki współpracy nałożone na państwa członkowskie.

  (30) Finansowanie środków i działań w ramach WPR jest częściowo realizowane w ramach zarządzania dzielonego. W celu zapewnienia właściwego zarządzania finansami funduszy unijnych Komisja powinna wykonywać niezbędne działania zmierzające do sprawowania kontroli nad właściwym zarządzaniem funduszami przez organy państw członkowskich odpowiedzialne za dokonywanie płatności. Należy zdefiniować ogólne przepisy i zasady, których Komisja miałaby przestrzegać podczas kontroli, oraz charakter kontroli i dokładnie określić warunki umożliwiające Komisji przyjęcie odpowiedzialności w zakresie wykonywania budżetu, jak również jasno przedstawić obowiązki współpracy nałożone na państwa członkowskie.

  Or. en

   

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 31 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (31) W celu spełnienia przez Komisję obowiązku sprawdzania istnienia i właściwego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli wydatków unijnych w państwach członkowskich, niezależnie od kontroli przeprowadzanych przez państwa członkowskie, należy umożliwić dokonywanie weryfikacji przez osoby uprawnione przez Komisję, jak również przyznać im prawo zwracania się o wsparcie do państw członkowskich.

  (31) W celu spełnienia przez Komisję obowiązku sprawdzania istnienia i właściwego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli wydatków unijnych w państwach członkowskich należy umożliwić dokonywanie weryfikacji przez osoby uprawnione przez Komisję, jak również przyznać im prawo zwracania się o wsparcie do państw członkowskich. Należy przy tym uwzględnić zasadę proporcjonalności, poziom zaufania do niezawodności krajowych systemów kontroli i zarządzania oraz ogólną skuteczność kontroli krajowych w kontekście kontroli przeprowadzonych przez Komisję.

  Or. en

   

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 36 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (36) Procedury windykacji stosowane przez państwa członkowskie mogą opóźniać odzyskiwanie środków o wiele lat, bez gwarancji co do ich skuteczności. Koszty stosowania powyższych procedur mogą być również nieproporcjonalne w stosunku do kwot odzyskanych lub możliwych do odzyskania. W związku z powyższym w pewnych przypadkach państwa członkowskie powinny mieć prawo wstrzymania procedur windykacji.

  (36) Procedury windykacji stosowane przez państwa członkowskie mogą opóźniać odzyskiwanie środków o wiele lat, bez gwarancji co do ich skuteczności. Koszty stosowania powyższych procedur mogą być również nieproporcjonalne w stosunku do kwot odzyskanych lub możliwych do odzyskania. Próg windykacji kwot niezależnie wypłaconych, w tym odsetek, jest bardzo niski i windykację należy przeprowadzać tylko wówczas, gdy jest opłacalna. W związku z powyższym w pewnych przypadkach państwa członkowskie powinny mieć prawo wstrzymania procedur windykacji.

  Or. en

   

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 37 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (37) Mając na uwadze ochronę interesów budżetu unijnego, należy przyjąć, że państwa członkowskie podejmują środki w celu upewnienia się, czy transakcje finansowane przez EFRG i EFRROW rzeczywiście mają miejsce i są poprawnie wykonywane. Państwa członkowskie powinny ponadto zapobiegać nieprawidłowościom lub naruszeniom zobowiązań przez beneficjentów, wykrywać je i skutecznie zwalczać. W tym celu stosuje się rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich.

  (37) Mając na uwadze ochronę interesów budżetu unijnego, należy przyjąć, że państwa członkowskie podejmują proporcjonalne środki w celu upewnienia się, czy transakcje finansowane przez EFRG i EFRROW rzeczywiście mają miejsce i są poprawnie wykonywane. Państwa członkowskie powinny ponadto zapobiegać nieprawidłowościom lub naruszeniom zobowiązań przez beneficjentów, wykrywać je i skutecznie zwalczać. W tym celu stosuje się rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich. Aby zapewnić spójność priorytetów i celów polityki UE, zakres branego pod uwagę ryzyka dla budżetu ogólnego Unii Europejskiej powinien obejmować zagrożenia dla środowiska i zdrowia publicznego, ponieważ koszty z nimi związane są przenoszone na inne obszary wydatków publicznych, w tym wydatków UE. Ograniczenie do minimum dodatkowych kosztów w innych obszarach powinno zapewnić efektywność wydatków publicznych.

  Or. en

   

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 37 a preambuły (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (37a) Oprócz rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95 w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić bardziej szczegółowe przepisy dotyczące nieprawidłowości w zakresie wspólnej polityki rolnej. Beneficjenta, który otrzyma pomoc bez spełnienia kryteriów kwalifikowalności czy zobowiązań dotyczących przyznania tej pomocy, należy uznać za bezprawnie uzyskującego korzyść. Korzyści takie należy cofnąć zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95. Aby zniechęcić beneficjentów do nieprzestrzegania wymogów, należy stosować kary administracyjne w rozumieniu art. 5 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2988/95 w formie zmniejszenia pomocy lub wykluczenia z jej otrzymywania, w szczególności w sytuacjach obejmujących nieprawidłowości dokonane celowo lub będące skutkiem zaniedbania. Te kary administracyjne mogą wpływać na pomoc, w przypadku której warunki kwalifikowalności zostały spełnione lub zobowiązania dopełnione. Jednak ważne jest, aby w razie nieprawidłowości związanych z tytułem III rozdziału 2 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx (Płatności bezpośrednie) suma wszystkich wycofań i zmniejszeń pomocy nie przekraczała kwoty, o której mowa we wspomnianym rozdziale.

  Or. en

   

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 38 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (38) Przepisy odnoszące się do ogólnych zasad dotyczących kontroli, wycofań, zmniejszeń i wykluczeń z płatności oraz do nakładania kar zawarte są w różnych sektorowych rozporządzeniach rolnych. Wspomniane przepisy powinny znaleźć się w tych samych ramach prawnych na poziomie horyzontalnym. Powinny one pokrywać zobowiązania państw członkowskich w odniesieniu do kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu, przepisów dotyczących odzyskiwania, zmniejszeń oraz wykluczeń z pomocy. Należy również ustanowić zasady dotyczące kontroli zobowiązań niezwiązanych bezpośrednio z wypłatą pomocy.

  (38) Przepisy odnoszące się do ogólnych zasad dotyczących kontroli, wycofań, zmniejszeń lub wykluczeń z płatności oraz do nakładania proporcjonalnych kar administracyjnych zawarte są w różnych sektorowych rozporządzeniach rolnych. Wspomniane przepisy powinny znaleźć się w tych samych ramach prawnych na poziomie horyzontalnym. Powinny one pokrywać zobowiązania państw członkowskich w odniesieniu do kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu, w tym zasad ogólnych i mających zastosowanie kryteriów, a także do przepisów dotyczących odzyskiwania, zmniejszeń oraz wykluczeń z pomocy. Należy również ustanowić zasady dotyczące kontroli zobowiązań niezwiązanych bezpośrednio z wypłatą pomocy. Konieczne jest zapewnienie państwom członkowskim silnej zachęty do obniżenia liczby kontroli na miejscu w przypadku, gdy wskaźnik błędu jest na dopuszczalnym poziomie, oraz elastyczności w oparciu o zwyczajowe standardy państw członkowskich lub regionów, dopuszczającej uzasadnione wyjątki z przyczyn agronomicznych, ekologicznych lub środowiskowych.

  Or. en

   

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 38 a preambuły (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (38a) Sprawiedliwy system kar wobec rolników, którzy dopuszczają się nieprawidłowości, powinien wykluczać podwójne karanie i równoczesne stosowanie kar administracyjnych na podstawie niniejszego rozporządzenia lub sankcji karnych na podstawie prawa karnego, chyba że chodzi o przypadki oszustw.

  Or. en

   

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 38 b preambuły (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (38b) Kary administracyjne, w tym obowiązek zwrotu wszelkich uzyskanych przez rolnika płatności, nie powinny być nakładane z racji okoliczności obiektywnie niezależnych od rolnika, a zwłaszcza z powodu nieprzewidzianych wydarzeń.

  Or. en

   

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 41 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (41) Należy zachować główne elementy systemu zintegrowanego, a w szczególności: przepisy dotyczące skomputeryzowanej bazy danych, system identyfikacji działek rolnych, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o przyznanie płatności oraz system identyfikacji i rejestrowania uprawnień do płatności.

  (41) Należy zachować główne elementy systemu zintegrowanego, a w szczególności: przepisy dotyczące skomputeryzowanej bazy danych, system identyfikacji działek rolnych, wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o przyznanie płatności oraz system identyfikacji i rejestrowania uprawnień do płatności. Przy tworzeniu tych systemów państwa członkowskie powinny odpowiednio wykorzystywać technologię w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych oraz zapewnienia skutecznych i efektywnych kontroli.

  Or. en

   

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 44 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (44) Rozporządzenie (WE) nr 485/2008 stanowi, że państwa członkowskie powinny podjąć środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych budżetu Unii, a w szczególności w celu upewnienia się co do realności i prawidłowości operacji finansowanych przez EFRG. Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości, odpowiednie przepisy powinny zostać zintegrowane w jednym akcie. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 485/2008.

  (44) Rozporządzenie (WE) nr 485/2008 stanowi, że państwa członkowskie powinny podjąć środki niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych budżetu Unii, a w szczególności w celu upewnienia się co do realności i prawidłowości operacji finansowanych przez EFRG. Dla zapewnienia prostoty, jasności i zrozumiałości, odpowiednie przepisy powinny zostać zintegrowane w jednym akcie. Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 485/2008.

  Or. en

   

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 50 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (50) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/200125, które zostało zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 73/2009, ustanowiono zasadę, że płatność pełnej kwoty wsparcia w ramach WPR powinna być powiązana z przestrzeganiem zasad dotyczących gospodarowania gruntami, produkcji rolnej oraz działalności rolniczej. Wspomniana zasada została następnie odzwierciedlona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)26 oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)27. W ramach tak zwanej „zasady wzajemnej zgodności” państwa członkowskie powinny nakładać kary w formie zmniejszenia wsparcia lub wykluczenia ze wsparcia otrzymanego w ramach WPR w całości lub w części.

  (50) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/200125, które zostało zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 73/2009, ustanowiono zasadę, że płatność pełnej kwoty wsparcia w ramach WPR powinna być powiązana z przestrzeganiem zasad dotyczących gospodarowania gruntami, produkcji rolnej oraz działalności rolniczej. Wspomniana zasada została następnie odzwierciedlona w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)26 oraz rozporządzeniu Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”)27. W ramach tak zwanej „zasady wzajemnej zgodności” państwa członkowskie powinny nakładać kary administracyjne w formie zmniejszenia wsparcia lub wykluczenia ze wsparcia otrzymanego w ramach WPR w całości lub w części, zgodnie z zasadą proporcjonalności oraz przy uwzględnieniu ogólnych kryteriów różnicowania tych kar, określonych w niniejszym rozporządzeniu.

  Or. en

   

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 53 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (53) Państwa członkowskie muszą w pełni wdrożyć wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, tak by można je było stosować na poziomie gospodarstw oraz zagwarantować równe traktowanie rolników.

  (53) Państwa członkowskie muszą w pełni wdrożyć wymogi podstawowe w zakresie zarządzania, tak by można je było stosować na poziomie gospodarstw oraz zagwarantować równe traktowanie rolników. Komisja powinna wydać wytyczne w sprawie wykładni przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt dla celów wzajemnej zgodności, które to wytyczne powinny w razie potrzeby zapewniać elastyczność na poziomie gospodarstw, aby osiągnąć niezbędną równowagę między zachowaniem ducha przepisów a stosowaniem proporcjonalnych kar administracyjnych jedynie w przypadku niezgodności dającej się bezpośrednio i jednoznacznie przypisać do danych beneficjentów, w szczególności w odniesieniu do powtarzających się awarii wykorzystywanej technologii.

  Or. en

   

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 54 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (54) W przypadku dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, przepisy dotyczące stosowania zasady wzajemnej zgodności będą w pełni obowiązywać dopiero wówczas, gdy wszystkie państwa członkowskie wdrożą je w pełni, w szczególności w zakresie jasnych wymogów obowiązujących rolników. Zgodnie z dyrektywą, wspomniane wymogi na szczeblu gospodarstw będą stosowane najpóźniej od dnia 1stycznia 2013 r.

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 55 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (55) W przypadku dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów, przepisy dotyczące stosowania zasady wzajemnej zgodności będą w pełni obowiązywać dopiero wówczas, gdy wszystkie państwa członkowskie wdrożą je w pełni, w szczególności w zakresie jasnych wymogów obowiązujących rolników. Zgodnie z dyrektywą, wspomniane wymogi na poziomie gospodarstw będą stosowane stopniowo i zgodnie z harmonogramem, a przede wszystkim ogólne przepisy dotyczące integrowanej ochrony roślin będą stosowane najpóźniej od dnia 1 stycznia 2014 r.

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  26

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 56 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (56) Zgodnie z art. 22 dyrektywy 2000/60/WE, dyrektywa Rady 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne zostanie uchylona z dniem 23 grudnia 2013 r. Aby utrzymać przepisy obowiązujące w ramach zasady wzajemnej zgodności, związane z ochroną wód gruntowych, właściwe jest, podczas oczekiwania na włączenie dyrektywy 2000/60/WE do zasady wzajemnej zgodności, dostosowanie zakresu zasady wzajemnej zgodności oraz określenie normy w zakresie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska obejmującej wymogi określone w art. 4 i 5 dyrektywy 80/68/EWG.

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  27

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 57 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (57) Zasada wzajemnej zgodności nakłada pewne ograniczenia administracyjne zarówno na beneficjentów jak i na organy administracji krajowej, wynikające z konieczności – w stosownych przypadkach – prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzania kontroli oraz stosowania kar. Wspomniane kary powinny być proporcjonalne, obiektywne i stopniowalne. Kary te należy stosować bez uszczerbku dla kar ustanowionych w ramach innych przepisów prawa Unii lub prawa krajowego. W celu zapewnienia spójności właściwe jest połączenie odpowiednich przepisów unijnych w jeden jednolity instrument prawny. W przypadku rolników uczestniczących w systemie dla drobnych producentów rolnych, o którym mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP], obciążenia wynikające ze stosowania zasady wzajemnej zgodności można uznać za przekraczające korzyści wynikające z uczestnictwa tych rolników we wspomnianym systemie. W celu uproszczenia, wspomniani rolnicy powinni zostać zatem zwolnieni z obowiązków wynikających z zasady wzajemnej zgodności, a w szczególności z podlegania systemowi kontroli oraz narażenia na stosowanie odnośnych kar. Takie zwolnienie należy jednak stosować bez uszczerbku dla obowiązku przestrzegania odnośnych przepisów sektorowego prawodawstwa rolnego oraz możliwości przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar na podstawie wspomnianego prawodawstwa.

  (57) Zasada wzajemnej zgodności nakłada pewne ograniczenia administracyjne zarówno na beneficjentów jak i na organy administracji krajowej, wynikające z konieczności – w stosownych przypadkach – prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzania kontroli oraz stosowania kar. Wspomniane kary powinny być proporcjonalne, obiektywne i stopniowalne. Kary te należy stosować bez uszczerbku dla kar ustanowionych w ramach innych przepisów prawa Unii lub prawa krajowego. W celu zapewnienia spójności właściwe jest połączenie odpowiednich przepisów unijnych w jeden jednolity instrument prawny. W przypadku rolników uczestniczących w systemie dla drobnych producentów rolnych, o którym mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP], obciążenia wynikające ze stosowania zasady wzajemnej zgodności można uznać za przekraczające korzyści wynikające z uczestnictwa tych rolników we wspomnianym systemie. W celu uproszczenia, wspomniani rolnicy powinni zostać zatem zwolnieni z obowiązków wynikających z zasady wzajemnej zgodności, a w szczególności z podlegania systemowi kontroli oraz narażenia na stosowanie odnośnych kar. Takie zwolnienie należy jednak stosować bez uszczerbku dla obowiązku przestrzegania odnośnych przepisów sektorowego prawodawstwa rolnego oraz możliwości przeprowadzenia kontroli i nałożenia kar na podstawie wspomnianego prawodawstwa. Drobne nieumyślne naruszenia przepisów związane z kontrolami wzajemnej zgodności nie powinny być karalne. Powinno się w ich przypadku wydać ostrzeżenie i zadbać o monitorowanie zgodności podczas kontroli w przyszłości.

  Or. en

   

  Poprawka  28

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 60 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (60) Sprawne wdrożenie zasady wzajemnej zgodności wymaga weryfikacji przestrzegania zobowiązań przez beneficjentów. W przypadku, gdy państwo członkowskie decyduje się na skorzystanie z wariantu niezastosowania zmniejszenia lub wykluczenia w przypadku gdy odnośna kwota wynosi mniej niż 100 euro, właściwy organ kontrolny powinien, w odniesieniu do próby beneficjentów w roku następnym, sprawdzić, czy w odniesieniu do ustaleń związanych z niespełnieniem przedmiotowych wymogów podjęto działania naprawcze.

  (60) Sprawne wdrożenie zasady wzajemnej zgodności wymaga weryfikacji przestrzegania zobowiązań przez beneficjentów. W przypadku, gdy państwo członkowskie decyduje się na skorzystanie z wariantu niezastosowania zmniejszenia lub wykluczenia w przypadku gdy odnośna kwota wynosi mniej niż 100 euro, właściwy organ kontrolny powinien, w odniesieniu do próby beneficjentów w roku następnym, sprawdzić, czy w odniesieniu do ustaleń związanych z niespełnieniem przedmiotowych wymogów podjęto działania naprawcze. Państwa członkowskie mogą również ustanowić system wczesnego ostrzegania mający zastosowanie do pierwszych przypadków niezgodności o mniejszej wadze w celu osiągnięcia lepszej akceptacji systemu wzajemnej zgodności przez społeczności rolnicze oraz w celu większego zaangażowania rolników na rzecz spełniania wymogów. System ten powinien obejmować pisma ostrzegające wzywające danego beneficjenta do działań zaradczych, a następnie – rok później – weryfikację zgodności przeprowadzaną przez państwo członkowskie.

  Or. en

   

  Poprawka  29

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 68 preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (68) Każdy środek w ramach WPR powinien podlegać monitorowaniu i ocenie w celu poprawy jego jakości oraz wykazania osiągnięć. W związku z powyższym Komisja powinna ustanowić wykaz wskaźników oraz ocenić wpływ WPR w odniesieniu do celów tej polityki. Komisja powinna ustanowić ramy wspólnego monitorowania i wspólnej oceny, gwarantując między innymi dostępność odpowiednich danych, w tym informacji od państw członkowskich, w stosownym terminie. W trakcie tego procesu powinna ona uwzględnić zapotrzebowanie na dane, jak również synergie pomiędzy poszczególnymi źródłami danych. Ponadto w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Budżet z perspektywy „Europy 2020” – Część II: poszczególne dziedziny polityki” stwierdzono, że należy zwiększyć wydatki budżetu Unii związane z klimatem o przynajmniej 20 % za pomocą wkładu finansowego różnych dziedzin polityki. Komisja powinna zatem mieć możliwość oceny wpływu wsparcia Unii w ramach WPR na cele w dziedzinie klimatu.

  (68) Każdy środek w ramach WPR powinien podlegać monitorowaniu i ocenie w celu poprawy jego jakości oraz wykazania osiągnięć. W związku z powyższym Komisja powinna ustanowić wykaz wskaźników oraz ocenić wpływ WPR w odniesieniu do celów tej polityki. Komisja powinna ustanowić ramy wspólnego monitorowania i wspólnej oceny, gwarantując między innymi dostępność odpowiednich danych, w tym informacji od państw członkowskich, w stosownym terminie. W trakcie tego procesu powinna ona uwzględnić zapotrzebowanie na dane, jak również synergie pomiędzy poszczególnymi źródłami danych, odwołując się o ile to możliwe do już istniejących źródeł danych. Ponadto ramy monitorowania i oceny powinny uwzględniać i odpowiednio odzwierciedlać strukturę WPR, ponieważ ramy monitorowania i oceny drugiego filaru nie mogą mieć zastosowania do pierwszego filaru, głównie z uwagi na to, że w pierwszym filarze – ze względu na stosunkowo jednolite środki – można osiągnąć efekty synergii. Należy to odpowiednio uwzględnić. Ponadto w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Budżet z perspektywy „Europy 2020” – Część II: poszczególne dziedziny polityki” stwierdzono, że należy zwiększyć wydatki budżetu Unii związane z klimatem o przynajmniej 20 % za pomocą wkładu finansowego różnych dziedzin polityki. Komisja powinna zatem mieć możliwość oceny wpływu wsparcia Unii w ramach WPR na cele w dziedzinie klimatu.

  Or. en

   

  Poprawka  30

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 70c preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (70c) W swoim wyroku Trybunał nie zakwestionował zasadności celu wzmocnienia kontroli publicznej nad sposobem wykorzystywania środków pieniężnych z EFRG i EFRROW. Cel ten powinien być analizowany w świetle nowych ram zarządzania finansami i kontroli, które mają być stosowane od dnia 1 stycznia 2014 r. W kontekście tych ram kontrole prowadzone przez administracje krajowe nie mogą być wyczerpujące oraz, w szczególności w odniesieniu do prawie wszystkich programów pomocy, jedynie niewielką część populacji można poddawać kontroli na miejscu. Zwiększenie minimalnego wskaźnika kontroli poza poziomy stosowane obecnie stanowiłoby w tym kontekście dodatkowe obciążenie finansowe i administracyjne dla administracji krajowych i nie byłoby racjonalne pod względem kosztów. Ponadto nowe ramy stanowią, że w pewnych okolicznościach państwa członkowskie mogą ograniczyć liczbę kontroli na miejscu. W tym kontekście publikowanie nazw (nazwisk) beneficjentów funduszy rolniczych wzmacnia publiczną kontrolę wykorzystania środków tych funduszy i dlatego jest użytecznym uzupełnieniem istniejących ram zarządzania i kontroli, niezbędnym do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony interesów finansowych Unii. Stosując nowe reguły upraszczające administracyjny proces wdrażania funduszy unijnych oraz zmniejszające koszty administracyjne, organy krajowe powinny mieć możliwość polegania na zapobiegawczych i odstraszających skutkach kontroli publicznej, przede wszystkim w odniesieniu do nadużyć finansowych i wszelkich przypadków niewłaściwego wykorzystania funduszy publicznych poprzez zniechęcanie indywidualnych beneficjentów do nieprawidłowości.

  (70c) W swoim wyroku Trybunał nie zakwestionował zasadności celu wzmocnienia kontroli publicznej nad sposobem wykorzystywania środków pieniężnych z EFRG i EFRROW.

  Or. en

   

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 70d preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (70d) Cel publicznej kontroli nad sposobem wykorzystania środków pieniężnych z EFRG i EFRROW, któremu służy publikacja informacji o beneficjentach, można osiągnąć jedynie poprzez dopilnowanie, aby zakres informacji, które mają być przekazywane do wiadomości publicznej był właściwy. Informacje te powinny obejmować dane dotyczące tożsamości beneficjenta, przyznanej kwoty pomocy, funduszu, z którego ona pochodzi, oraz celu i charakteru odnośnego środka. Publikacja tych informacji powinna być dokonana w sposób, który w jak najmniejszym stopniu ingeruje w prawo beneficjentów do generalnego poszanowania ich życia prywatnego oraz, w szczególności, w ich prawo do ochrony danych osobowych, uznane w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

  (70d) Cel publicznej kontroli nad sposobem wykorzystania środków pieniężnych z EFRG i EFRROW, któremu służy publikacja informacji o beneficjentach, można osiągnąć jedynie poprzez zapewnienie przekazywania do wiadomości publicznej pewnych informacji. Informacje te powinny obejmować dane dotyczące kwoty pomocy przyznanej w ramach każdego funduszu, celu i charakteru odnośnego środka. Aby przedstawić dokładny obraz terytorialnego podziału wsparcia w ramach WPR, należy również przekazywać informacje o lokalizacji gospodarstw, w odniesieniu do których stosuje się te środki. Należy chronić prawo beneficjentów do generalnego poszanowania ich życia prywatnego oraz, w szczególności, ich prawo do ochrony danych osobowych, uznane w art. 7 i 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

  Or. en

   

  Poprawka  32

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 70f preambuły

   

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (70f) W celu zachowania równowagi między zamierzonym celem wzmocnienia kontroli publicznej nad sposobem wykorzystania środków pieniężnych z EFRG i EFRROW, a prawem beneficjentów do generalnego poszanowania ich życia prywatnego oraz do ochrony ich danych osobowych, należy uwzględnić wysokość udzielonej pomocy. Z dogłębnej analizy i konsultacji z zainteresowanymi stronami wynika, że w celu wzmocnienia skuteczności omawianej publikacji oraz ograniczenia ingerencji w prawa beneficjentów, należy ustanowić próg kwoty otrzymanej pomocy, poniżej którego nazwisko beneficjenta nie powinno być publikowane.

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  33

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 70g preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (70g) Próg ten powinien być proporcjonalny do poziomu programów wsparcia ustanowionych w ramach WPR. Struktury gospodarek rolnych państw członkowskich są bardzo różnorodne i mogą istotnie różnić się od przeciętnej struktury gospodarstw rolnych Unii, należy zatem dopuścić stosowanie różnych minimalnych progów, odzwierciedlających szczególną sytuację w poszczególnych państwach członkowskich. Rozporządzenie xxx/xxx [DP] ustanowiło prosty, specyficzny program dla małych gospodarstw. Artykuł 49 tego rozporządzenia ustanawia kryteria obliczania kwoty pomocy. W celu zachowania spójności kryteria te powinny być wykorzystywane również przy ustalaniu poszczególnych progów w państwach członkowskich na potrzeby publikacji nazwisk beneficjentów. Poniżej tych określonych progów publikacja powinna obejmować wszystkie istotne informacje umożliwiające podatnikom uzyskanie wiernego obrazu WPR, z wyjątkiem nazwisk.

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  34

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Punkt 70h preambuły

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (70h) Ponadto udostępnienie tych informacji do publicznej wiadomości zwiększy przejrzystość wykorzystania środków Unii w ramach WPR, przyczyniając się w ten sposób do poprawy widoczności i lepszego zrozumienia tej polityki. Umożliwi to obywatelom aktywniejszy udział w procesie decyzyjnym i zagwarantuje większą legitymizację, skuteczność i odpowiedzialność administracji względem obywateli. Umożliwi to również lokalnej społeczności obserwację konkretnych przykładów dostarczania przez rolnictwo dóbr publicznych i umocni legitymację społeczną pomocy państwa w sektorze rolnictwa. Wzmocniona zostanie ponadto odpowiedzialność osobista rolników w związku z wykorzystaniem otrzymanych środków publicznych.

  (70h) Ponadto podanie tych informacji do publicznej wiadomości zwiększy przejrzystość wykorzystania środków Unii w ramach WPR, przyczyniając się w ten sposób do poprawy widoczności i lepszego zrozumienia tej polityki. Aby osiągnąć ten cel również w innych obszarach polityki Unii, porównywalne zasady powinny być stosowane także w odniesieniu do beneficjentów finansowania z innych funduszy unijnych (EFRR, EFS i EFR). Umożliwi to obywatelom aktywniejszy udział w procesie decyzyjnym i zagwarantuje większą legitymizację, skuteczność i odpowiedzialność administracji względem obywateli. Umożliwi to również lokalnej społeczności obserwację konkretnych przykładów dostarczania przez rolnictwo dóbr publicznych i umocni legitymację społeczną pomocy państwa w sektorze rolnictwa. Wzmocniona zostanie ponadto odpowiedzialność osobista rolników w związku z wykorzystaniem otrzymanych środków publicznych.

  Or. en

   

  Poprawka  35

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. O ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, definicje terminów „rolnik”, „działalność rolnicza”, „obszar rolniczy”, „gospodarstwo rolne” ustanowione w art. 4 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] stosuje się do celów niniejszego rozporządzenia.

  1. Definicje terminów „rolnik”, „działalność rolnicza” i „obszar rolniczy” ustanowione w art. 4 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] stosuje się do celów niniejszego rozporządzenia.

  Or. en

   

  Poprawka  36

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Do celów niniejszego rozporządzenia, z wyjątkiem tytułu VI, stosuje się definicję terminu „gospodarstwo” ustanowioną w art. 4 rozporządzenia (UE) xxx/xxx [DP].

  Or. en

   

  Poprawka  37

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Do celów niniejszego rozporządzenia „sektorowe prawodawstwo rolne” oznacza każdy obowiązujący akt przyjęty na podstawie art. 43 TFUE w ramach WPR, jak również – w stosownych przypadkach – wszelkie akty delegowane lub wykonawcze przyjęte na podstawie tych aktów.

  Or. en

   

  Poprawka  38

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e a) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ea) choroby roślin dotykającej całości lub upraw beneficjenta;

  Or. en

   

  Poprawka  39

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 2 – ustęp 2 – litera f)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  f) wywłaszczenia dużej części gospodarstwa, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu złożenia wniosku.

  f) wywłaszczenia całości lub części gospodarstwa, jeśli takiego wywłaszczenia nie można było przewidzieć w dniu złożenia wniosku, lub odzyskania gruntów przez właściciela.

  Or. en

   

  Poprawka  40

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Agencje płatnicze to służby lub organy państw członkowskich odpowiedzialne za zarządzanie wydatkami, o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5 oraz za ich kontrolę.

  1. Agencje płatnicze to służby lub organy państw członkowskich odpowiedzialne za zarządzanie wszystkimi wydatkami, o których mowa w art. 4 ust. 1 oraz art. 5, oraz za ich kontrolę.

  Or. en

   

  Poprawka  41

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Komisja, w oparciu o analizę ryzyka, dokonuje przeglądu dokumentacji przedstawionej przez państwa członkowskie zgodnie z art. 102 i ocenia funkcjonowanie systemów celem potwierdzenia, że organy zarządzające i kontrolne spełniają warunki akredytacji na szczeblu krajowym.

  Or. en

   

  Poprawka  42

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) poświadczenie wiarygodności dotyczące zarządzania w odniesieniu do kompletności, rzetelności i prawdziwości sprawozdań rocznych, prawidłowości funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, a także legalności i prawidłowości transakcji stanowiących ich podstawę oraz przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami;

  b) poświadczenie wiarygodności dotyczące zarządzania w odniesieniu do kompletności, rzetelności i prawdziwości sprawozdań rocznych oraz prawidłowości funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, w oparciu o wymierne kryteriach efektywności, a także legalności i prawidłowości transakcji stanowiących ich podstawę;

  Or. en

   

  Poprawka  43

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 3 – litera c)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) podsumowanie wyników wszystkich dostępnych przeprowadzonych audytów i kontroli, obejmujące analizę systematycznych lub powtarzających się nieprawidłowości, jak również podjęte lub planowane działania naprawcze.

  c) podsumowanie:

   

  (i) wyników wszystkich dostępnych przeprowadzonych audytów i kontroli, obejmujące analizę systematycznych i powtarzających się nieprawidłowości, jak również podjęte lub planowane działania naprawcze;

   

  (ii) statystyk kontroli przesłanych zgodnie z art. 102 ust. 1 lit. c) pkt (v) oraz

   

  (iii) innych kontroli uznanych za istotne.

  Or. en

   

  Poprawka  44

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 4 – akapit drugi – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. W przypadku gdy akredytowano więcej niż jedną agencję płatniczą, państwo członkowskie wyznacza organ, zwany dalej „organem koordynującym”, któremu przydziela następujące zadania:

  W przypadku gdy na mocy uregulowań konstytucyjnych danego państwa członkowskiego akredytowano więcej niż jedną agencję płatniczą, państwo członkowskie wybiera organ, zwany dalej „organem koordynującym”, któremu przydziela następujące zadania:

  Or. en

   

  Poprawka  45

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 7 – ustęp 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  5. W przypadku gdy agencja płatnicza nie spełnia już jednego lub większej ilości kryteriów akredytacji, o których mowa w ust. 2, państwo członkowskie cofa akredytację, chyba że agencja płatnicza przeprowadzi, w terminie wyznaczonym w zależności od wagi problemu, konieczne działania dostosowujące.

  5. W przypadku gdy agencja płatnicza nie spełnia jednego lub większej liczby kryteriów akredytacji, o których mowa w ust. 2, lub przestała je spełniać, państwo członkowskie (z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji) cofa akredytację, chyba że agencja płatnicza przeprowadzi, w terminie wyznaczonym w zależności od wagi problemu, konieczne działania dostosowujące.

  Or. en

   

  Poprawka  46

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba) przepisów dotyczących zakresu i prac stanowiących podstawę poświadczenia wiarygodności dotyczącego zarządzania agencji płatniczych;

  Or. en

   

  Poprawka  47

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 – ustęp 1 – litera c a) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ca) obowiązków agencji płatniczych w odniesieniu do interwencji publicznej, jak również charakteru ich zobowiązań w dziedzinie zarządzania i kontroli;

  Or. en

   

  Poprawka  48

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 8 – ustęp 2 – litera a)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) obowiązków agencji płatniczych w odniesieniu do interwencji publicznej, jak również zakresu ich zobowiązań w dziedzinie zarządzania i kontroli;

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  49

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 9

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Jednostka certyfikująca to prywatny lub publiczny organ kontrolny wyznaczony przez państwo członkowskie, który przedstawia opinię na temat poświadczenia wiarygodności dotyczącego zarządzania w zakresie kompletności, dokładności oraz prawdziwości rocznych sprawozdań finansowych agencji płatniczej, właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz legalności i prawidłowości transakcji stanowiących ich podstawę jak również przestrzegania zasady należytego zarządzania finansami.

  1. Jednostka certyfikująca to prywatny lub publiczny organ kontrolny. Prywatny organ kontrolny jest wybierany przez państwo członkowskie w drodze publicznej procedury przetargowej. Jednostka certyfikująca przedstawia sporządzoną zgodnie z przyjętymi w skali międzynarodowej standardami rewizji finansowej opinię na temat kompletności, dokładności oraz prawdziwości rocznych sprawozdań finansowych agencji płatniczej i właściwego funkcjonowania wprowadzonych systemów kontroli, jak również legalności i prawidłowości transakcji stanowiących ich podstawę. W opinii tej określa się między innymi, czy w badaniu podano w wątpliwość twierdzenia zawarte w poświadczeniu wiarygodności dotyczącym zarządzania, o którym mowa w art. 7 ust. 3 lit. b).

  Jest ona niezależna operacyjnie zarówno od danej agencji płatniczej jak również od władz, które akredytowały tę agencję.

  Jest ona niezależna operacyjnie zarówno od danej agencji płatniczej jak również od władz, które akredytowały tę agencję.

  2. Komisja – w drodze aktów wykonawczych – ustanawia przepisy dotyczące statusu jednostek certyfikujących, szczególnych zadań – w tym kontroli, które mają one obowiązek przeprowadzać, jak również świadectw i sprawozdań oraz odpowiednich dokumentów towarzyszących, sporządzanych przez przedmiotowe jednostki. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

  2. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 111, ustanawiających przepisy dotyczące statusu jednostek certyfikujących oraz szczególnych zadań – w tym kontroli, które są planowane w najbardziej skuteczny sposób i są oparte w możliwie największym stopniu na zintegrowanych próbkach w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych spoczywających na rolnikach oraz państwach członkowskich.

   

   

  Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające przepisy dotyczące świadectw i sprawozdań oraz odpowiednich dokumentów towarzyszących, sporządzanych przez jednostki certyfikujące. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

  Or. en

   

  Poprawka  50

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 12

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie ustanawiają system doradztwa dla beneficjentów w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem (zwany dalej „systemem doradztwa rolniczego”), prowadzony przez jeden lub większą liczbę wyznaczonych organów. Wyznaczone organy mogą być zarówno publiczne, jak i prywatne.

  1. Państwa członkowskie ustanawiają system doradztwa dla beneficjentów w zakresie zarządzania gruntami, gospodarstwem oraz ryzykiem związanym z gospodarstwem („system doradztwa rolniczego”), prowadzony przez jeden lub większą liczbę wybranych organów. Wybrane organy mogą być publiczne i/lub prywatne.

  2. System doradztwa rolniczego obejmuje przynajmniej:

  2. System doradztwa rolniczego obejmuje przynajmniej, co następuje:

  a) wymogi podstawowe w zakresie zarządzania oraz normy w zakresie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ustanowione w tytule IV rozdział I;

  a) zobowiązania na poziomie gospodarstw wynikające z wymogów podstawowych w zakresie zarządzania oraz norm w zakresie zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, ustanowionych w tytule VI rozdział I;

  b) praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska ustanowione w tytule III rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] oraz utrzymywanie użytków rolnych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP];

  b) praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska ustanowione w tytule III rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] oraz utrzymywanie użytków rolnych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP];

  (c) wymogi lub działania związane z łagodzeniem zmiany klimatu oraz odnośnymi działaniami dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin, oraz innowacjami, przynajmniej w zakresie określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

  c) wymogi lub działania związane z łagodzeniem zmiany klimatu oraz odnośnymi działaniami dostosowawczymi, różnorodnością biologiczną, ochroną wód, zgłaszaniem chorób zwierząt i roślin, oraz innowacjami, przynajmniej w zakresie określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

   

  ca) zrównoważony rozwój działalności gospodarczej gospodarstw rolnych zgodnie z proponowanymi w programach rozwoju obszarów wiejskich środkami, takimi jak te dotyczące modernizacji gospodarstwa, dążenia do konkurencyjności, integracji sektorowej, innowacyjności i ukierunkowania na rynek, jak również promocji i wdrażania zasad rachunkowości, przedsiębiorczości i zrównoważonego zarządzania zasobami gospodarczymi;

  d) zrównoważony rozwój działalności gospodarczej małych gospodarstw rolnych, określony przez państwa członkowskie oraz przynajmniej małych gospodarstw rolnych uczestniczących w systemie dla drobnych producentów rolnych, o którym mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].

  d) efektywność środowiskową i zrównoważony rozwój działalności gospodarczej gospodarstw rolnych, określone przez państwa członkowskie, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw rolnych uczestniczących w systemie dla drobnych producentów rolnych, o którym mowa w tytule V rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP].

  3. System doradztwa rolniczego może również obejmować w szczególności:

  3. System doradztwa rolniczego może również obejmować między innymi następujące elementy:

  a) zrównoważony rozwój działalności gospodarczej gospodarstw rolnych innych niż gospodarstwa, o których mowa w ust. 2 lit. d);

   

   

  aa) promocję przekształceń gospodarstw rolnych i dywersyfikację ich działalności gospodarczej;

   

  ab) zarządzanie ryzykiem oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych na wypadek klęsk żywiołowych, katastrof, chorób zwierząt i roślin;

   

  ac) doradztwo w zakresie integrowanej ochrony roślin oraz stosowania niechemicznych metod alternatywnych;

  (b) minimalne wymogi ustanowione w przepisach krajowych, o których mowa w art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD]

  b) wymogi ustanowione w przepisach krajowych, o których mowa w art. 29 i art. 30 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD].

  Or. en

   

  Poprawka  51

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie gwarantują, że doradcy systemu doradztwa rolniczego są odpowiednio wykwalifikowani i odbywają regularne szkolenia.

  1. Państwa członkowskie gwarantują, że doradcy systemu doradztwa rolniczego są odpowiednio wykwalifikowani i odbywają regularne szkolenia w miejscu pracy.

  Or. en

   

  Poprawka  52

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 13 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Właściwy organ krajowy przekazuje beneficjentom, w stosownych przypadkach przy pomocy środków elektronicznych, odpowiedni wykaz wyznaczonych organów.

  3. Organ krajowy przekazuje potencjalnym beneficjentom odpowiedni wykaz wybranych organów, przede wszystkim za pomocą środków elektronicznych.

  Or. en

   

  Poprawka  53

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 14

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Beneficjenci mogą dobrowolnie uczestniczyć w systemie doradztwa rolniczego nawet jeżeli nie otrzymali wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, w tym w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

  Beneficjenci mogą dobrowolnie uczestniczyć w systemie doradztwa rolniczego nawet jeżeli nie otrzymali wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, w tym w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

  Państwa członkowskie mogą jednak – na podstawie obiektywnych kryteriów – określić kategorie beneficjentów, które będą miały dostęp do systemu doradztwa rolniczego na zasadach pierwszeństwa. Państwa członkowskie gwarantują, że pierwszeństwo otrzymują rolnicy których dostęp do systemów doradztwa innych niż system doradztwa rolniczego jest najbardziej ograniczony.

  Państwa członkowskie mogą jednak – na podstawie kryteriów środowiskowych, gospodarczych i społecznych – określić kategorie beneficjentów, które będą miały dostęp do systemu doradztwa rolniczego na zasadach pierwszeństwa i do których mogą należeć między innymi:

   

  a) rolnicy, których dostęp do usług doradztwa innych niż system doradztwa rolniczego jest najbardziej ograniczony;

   

  b) rolnicy podejmujący działania ukierunkowane na niskoemisyjność, efektywne wykorzystanie składników odżywczych i/lub efektywność energetyczną, opisane w tytule III rozdział 2 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP];

   

  c) sieci dysponujące ograniczonymi zasobami w rozumieniu art. 53, 61 i 62 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD].

  W ramach systemu doradztwa rolniczego beneficjenci otrzymują porady uwzględniające szczególną sytuację ich gospodarstw.

  W ramach systemu doradztwa rolniczego beneficjenci otrzymują porady uwzględniające szczególną sytuację ich gospodarstw.

  Or. en

   

  Poprawka  54

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 15 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Komisja może przyjąć – w drodze aktów wykonawczych – przepisy dotyczące jednolitego wdrożenia systemu doradztwa rolniczego. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  55

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 16 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W przypadku gdy przepisy Unii określają zmniejszenia kwot, o których mowa w ust. 1, Komisja – w drodze aktów wykonawczych – ustala saldo netto dostępne w przypadku wydatków EFRG na podstawie danych, o których mowa w przedmiotowych przepisach.

  2. W przypadku gdy przepisy Unii określają zmniejszenia kwot, o których mowa w ust. 1, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 111, określających saldo netto dostępne w przypadku wydatków EFRG na podstawie danych, o których mowa w przedmiotowych przepisach.

  Or. en

   

  Poprawka  56

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 22 – akapit 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Środki finansowane na podstawie art. 6 lit. c) mają na celu: dostarczenie Komisji sposobów zarządzania unijnymi rynkami rolnymi w kontekście globalnym; zapewnienie monitorowania agroekonomicznego gruntów rolnych oraz stanu upraw, aby umożliwić dokonywanie szacunków, w szczególności w odniesieniu do plonów i produkcji rolnej; umożliwienie dostępu do takich szacunków w kontekście międzynarodowym, na przykład w ramach projektów różnych organizacji w ramach Narodów Zjednoczonych lub innych agencji międzynarodowych; przyczynienie się do przejrzystości rynków światowych oraz zapewnienie monitorowania technologicznego systemu agrometeorologicznego.

  Środki finansowane na podstawie art. 6 lit. c) mają na celu: dostarczenie Komisji sposobów zarządzania unijnymi rynkami rolnymi w kontekście globalnym; zapewnienie monitorowania agroekonomicznego i agroekologicznego gruntów rolnych i lasów oraz stanu bazy zasobów rolnych i upraw, aby umożliwić dokonywanie szacunków; na przykład w odniesieniu do plonów, efektywnego gospodarowania zasobami i długoterminowej produkcji rolnej; umożliwienie dostępu do takich szacunków w kontekście międzynarodowym, na przykład w ramach projektów różnych organizacji w ramach Narodów Zjednoczonych lub innych agencji międzynarodowych; przyczynienie się do przejrzystości rynków światowych oraz zapewnienie monitorowania systemu agrometeorologicznego.

  Or. en

   

  Poprawka  57

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 22 – akapit 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Środki finansowane na podstawie art. 6 lit. c) dotyczą głównie gromadzenia lub zakupu informacji niezbędnych do realizacji i monitorowania wspólnej polityki rolnej, w szczególności danych satelitarnych i danych meteorologicznych, tworzenia infrastruktury danych przestrzennych i strony internetowej, przeprowadzania szczegółowych badań związanych z warunkami klimatycznymi i aktualizacji modeli agrometeorologicznych i ekonometrycznych. W stosownych przypadkach, działania te są podejmowane w ścisłej współpracy z krajowymi laboratoriami i organami.

  Środki finansowane na podstawie art. 6 lit. c) dotyczą gromadzenia lub zakupu informacji niezbędnych do realizacji i monitorowania wspólnej polityki rolnej, w szczególności danych satelitarnych i danych meteorologicznych, tworzenia infrastruktury danych przestrzennych i strony internetowej, przeprowadzania szczegółowych badań związanych z warunkami klimatycznymi, monitorowania dobrego stanu oraz funkcjonalności gleby i aktualizacji modeli agrometeorologicznych i ekonometrycznych. W stosownych przypadkach, działania te są podejmowane w ścisłej współpracy z krajowymi laboratoriami i organami.

  Or. en

   

  Poprawka  58

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 25 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Rada, stanowiąc na podstawie wniosku Komisji przedstawionego nie później niż dnia 31 marca roku kalendarzowego, którego dotyczą dostosowania, o których mowa w ust. 1, ustala te dostosowania nie później niż dnia 30 czerwca tego samego roku kalendarzowego.

  2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc na podstawie wniosku Komisji przedstawionego nie później niż dnia 31 marca roku kalendarzowego, którego dotyczą dostosowania, o których mowa w ust. 1, ustalają te dostosowania nie później niż dnia 30 czerwca tego samego roku kalendarzowego.

  Or. en

   

  Poprawka  59

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 25 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Jeżeli do dnia 30 czerwca dowolnego roku, wysokość dostosowania nie została ustalona, Komisja określa ją – w drodze aktu wykonawczego – oraz informuje o tym bezzwłocznie Radę. Przedmiotowy akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 112 ust. 2.

  3. Jeżeli do dnia 30 czerwca dowolnego roku, wysokość dostosowania nie została ustalona, Komisja określa ją – w drodze aktu wykonawczego – oraz informuje o tym bezzwłocznie Parlament Europejski i Radę. Przedmiotowy akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 112 ust. 2.

  Or. en

   

  Poprawka  60

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 25 – ustęp 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Najpóźniej w dniu 1 grudnia, na wniosek Komisji oparty na nowych informacjach znajdujących się w jej posiadaniu, Rada może dostosować wysokość dostosowań płatności bezpośrednich ustalonych zgodnie z art. 2 lub 3.

  4. Jeżeli po przyjęciu decyzji, o której mowa w ust 2 i 3, udostępnione zostaną nowe istotne informacje, najpóźniej w dniu 1 grudnia Komisja Europejska może w oparciu o te informacje przyjąć akty wykonawcze dostosowujące wysokość dostosowań płatności bezpośrednich ustalonych zgodnie z ust. 2 lub 3, bez stosowania procedur, o których mowa w art. 112 ust. 2 i 3.

  Or. en

   

  Poprawka  61

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 25 – ustęp 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. Przed zastosowaniem niniejszego artykułu, uwzględnia się możliwość skorzystania z kwoty zatwierdzonej przez władzę budżetową na poczet rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolniczym, o której mowa w ust. 14 porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym.

  6. Przed przedstawieniem wniosku, o którym mowa w ust. 2, Komisja bada, czy warunki uruchomienia rezerwy na wypadek kryzysów w sektorze rolniczym, o której mowa w ust. 14 porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym, zostały spełnione, i w przypadku ich spełnienia przedstawia stosowny wniosek.

  Or. en

   

  Poprawka  62

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 26 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Jeżeli, w trakcie opracowywania budżetu na rok budżetowy N, pojawia się ryzyko, że kwota, o której mowa w art. 16, zostanie przekroczona w odniesieniu do roku budżetowego N, Komisja proponuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub Radzie środki konieczne do zagwarantowania przestrzegania tej kwoty.

  2. Jeżeli, w trakcie opracowywania budżetu na rok budżetowy N, pojawia się ryzyko, że kwota, o której mowa w art. 16, zostanie przekroczona w odniesieniu do roku budżetowego N, Komisja proponuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie środki konieczne do zagwarantowania przestrzegania tej kwoty.

  Or. en

   

  Poprawka  63

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 26 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. W każdej chwili gdy Komisja uzna, że istnieje ryzyko przekroczenia kwoty, o której mowa w art. 16 oraz że w ramach swoich uprawnień nie jest w stanie podjąć wystarczających środków w celu poprawienia sytuacji, wnioskuje ona o podjęcie innych środków gwarantujących przestrzeganie wyżej wymienionej kwoty. Środki te przyjmuje Rada na podstawie art. 43 ust. 3 Traktatu lub Parlament Europejski i Rada na podstawie art. 43 ust. 2 Traktatu.

  3. W każdej chwili gdy Komisja uzna, że istnieje ryzyko przekroczenia kwoty, o której mowa w art. 16 oraz że w ramach swoich uprawnień nie jest w stanie podjąć wystarczających środków w celu poprawienia sytuacji, wnioskuje ona o podjęcie innych środków gwarantujących przestrzeganie wyżej wymienionej kwoty. Środki te przyjmują Parlament Europejski i Rada na podstawie art. 43 ust. 2 Traktatu.

  Or. en

   

  Poprawka  64

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 29

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Nie naruszając przepisów art. 30 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr RD/xxx, dotyczących kwalifikowalności do otrzymania wsparcia, wydatki finansowane w ramach EFRROW nie podlegają żadnemu innemu finansowaniu z budżetu Unii

  Nie naruszając przepisów art. 29 i 30 rozporządzenia (UE) nr RD/xxx, dotyczących kwalifikowalności do otrzymania wsparcia, wydatki finansowane w ramach EFRROW nie podlegają żadnemu innemu finansowaniu z budżetu Unii

  Or. en

   

  Poprawka  65

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 34 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Po przyjęciu decyzji w sprawie zatwierdzenia programu, Komisja wypłaca wstępną kwotę prefinansowania na cały okres programowania. Wstępna kwota prefinansowania stanowi 4 % wkładu EFRROW na dany program. Może ona zostać wypłacona w maksymalnie trzech transzach, w zależności od dostępności środków budżetowych. Pierwsza transza wynosi 2 % wkładu EFRROW na dany program.

  1. Po przyjęciu decyzji w sprawie zatwierdzenia programu rozwoju obszarów wiejskich Komisja wypłaca danemu państwu członkowskiemu wstępną kwotę prefinansowania na cały okres programowania. Wstępna kwota prefinansowania stanowi 7% wkładu EFRROW na dany program. Może ona zostać wypłacona w maksymalnie trzech transzach, w zależności od dostępności środków budżetowych. Pierwsza transza wynosi 2 % wkładu EFRROW na dany program.

  Or. en

   

  Poprawka  66

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 35 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Płatności okresowe dokonywane są w ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich. Ich wyliczenie następuje przez zastosowanie współczynnika współfinansowania do każdego środka w ramach wydatków publicznych poniesionych w ramach danego środka.

  1. Płatności okresowe dokonywane są w ramach każdego programu rozwoju obszarów wiejskich. Ich wyliczenie następuje przez zastosowanie współczynnika współfinansowania do każdego środka w ramach wydatków publicznych poniesionych w ramach danego środka lub przez zastosowanie tego współczynnika do całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych publicznych lub prywatnych.

  Or. en

   

  Poprawka  67

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 35 – ustęp 3 – litera a)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) przekazania Komisji deklaracji wydatków, podpisanej przez akredytowaną agencję płatniczą, zgodnie z art. 102 ust. 1 lit. c);

  a) przekazania Komisji miesięcznej deklaracji wydatków, podpisanej przez akredytowaną agencję płatniczą, zgodnie z art. 102 ust. 1 lit. c);

  Or. en

   

  Poprawka  68

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 37 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Komisja automatycznie anuluje każdą część zobowiązania budżetowego dotyczącego programu rozwoju obszarów wiejskich niewykorzystaną na prefinansowanie lub płatności okresowe lub dla której najpóźniej w dniu 31 grudnia drugiego roku następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe, do Komisji nie wpłynęła żadna deklaracja wydatków spełniająca wymogi określone w art. 35 ust. 3.

  1. Komisja automatycznie anuluje każdą część zobowiązania budżetowego państwa członkowskiego niewykorzystaną na prefinansowanie lub płatności okresowe lub dla której najpóźniej w dniu 31 grudnia drugiego roku następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe, do Komisji nie wpłynęła żadna deklaracja wydatków spełniająca wymogi określone w art. 35 ust. 3.

  Or. en

   

  Poprawka  69

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a. Państwa członkowskie, które z uwagi na federalny system rządów przedstawiają kilka programów rozwoju obszarów wiejskich, mogą skompensować kwoty niewykorzystane do dnia 31 grudnia drugiego roku następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe w ramach co najmniej jednego programu rozwoju obszarów wiejskich, kwotami wydatkowanymi po tej dacie w ramach innych programów rozwoju obszarów wiejskich. Jeżeli po dokonaniu takiej kompensacji pozostaną jeszcze kwoty do umorzenia, są one proporcjonalnie przenoszone na programy rozwoju obszarów wiejskich, w których wydatki mają opóźnienia.

  Or. en

   

  Poprawka  70

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 37 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba) części zobowiązań budżetowych dotyczących pomocy z tytułu art. 37 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) nr [...] [w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich].

  Or. en

   

  Poprawka  71

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 38

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 38

  skreślony

  Zobowiązania budżetowe

   

  Decyzja Komisji przyjmująca wykaz projektów, za które przyznano nagrodę za innowacyjną, lokalną współpracę, o której mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr RD/xxx stanowi decyzję w sprawie finansowania w rozumieniu art. [75 ust. 2] rozporządzenia (UE) nr FR/xxx. Po przyjęciu decyzji, o której mowa w akapicie pierwszym, Komisja dokona wypłat zobowiązań budżetowych w podziale na państwa członkowskie w wysokości całkowitej wartości nagród przyznanych projektom w danym państwie członkowskim, w granicach określonych w art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr RD/xxx.

   

  Or. en

   

  Poprawka  72

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 39

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 39

  skreślony

  Płatności na rzecz państw członkowskich

   

  1. W ramach płatności okresowych, o których mowa w art. 35, Komisja dokonuje płatności – w granicach dostępnych środków budżetowych – na rzecz państw członkowskich, w celu zwrotu wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze, wynikających z przyznania nagród, o których mowa w niniejszej sekcji.

   

  2. Każda płatność dokonywana jest na podstawie przekazanej Komisji deklaracji wydatków, podpisanej przez akredytowaną agencję płatniczą, zgodnie z art. 102 ust. 1 lit. c).

   

  3. Akredytowane agencje płatnicze sporządzają i przekazują Komisji bezpośrednio lub za pośrednictwem organu koordynującego, w przypadku gdy został on wyznaczony, deklaracje wydatków odnoszących się do nagrody za innowacyjną, lokalną współpracę, w terminach określonych przez Komisję w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

   

  Deklaracje te odnoszą się do wydatków dokonanych przez agencje płatnicze w każdym z odnośnych okresów.

   

  Or. en

   

  Poprawka  73

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 40

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 40

  skreślony

  Automatyczne anulowanie w przypadku nagrody za innowacyjną, lokalną współpracę

   

  Komisja automatycznie anuluje kwoty, o których mowa w art. 38 akapit drugi, niewykorzystane w ramach zwrotu wydatków państwom członkowskim, ustanowionego w art. 39 lub w odniesieniu do których najpóźniej w dniu 31 grudnia drugiego roku następującego po roku, w którym podjęto zobowiązanie budżetowe, nie wpłynęła żadna deklaracja wydatków spełniająca warunki określone w przedmiotowym artykule.

   

  Stosuje się odpowiednio art. 37 ust. 3, 4 i 5 .

   

  Or. en

   

  Poprawka  74

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 42 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają płatności po najpóźniejszej dopuszczonej dacie płatności, wypłacają one beneficjentom odsetki za zwłokę ze środków budżetu krajowego.

  2. Jeżeli państwa członkowskie dokonają płatności po najpóźniejszej dopuszczonej dacie płatności, wypłacają one beneficjentom odsetki za zwłokę. Niniejszego ustępu nie stosuje się, jeśli dane państwo członkowskie nie ponosi winy za opóźnienie płatności.

  Or. en

   

  Poprawka  75

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 44 – akapit 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W przypadku gdy sektorowe prawodawstwo rolne wymaga, by w wyznaczonym terminie państwa członkowskie przedłożyły informacje na temat ilości przeprowadzonych kontroli oraz ich wyniku, a państwa członkowskie przekroczą ten termin, Komisja może zawiesić płatności miesięczne, o których mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o których mowa w art. 35, w odniesieniu do których nie przesłano na czas odpowiednich informacji statystycznych.

  W przypadku gdy sektorowe prawodawstwo rolne wymaga, by w wyznaczonym terminie państwa członkowskie przedłożyły informacje na temat ilości kontroli przeprowadzonych na mocy art. 61 oraz ich wyniku, a państwa członkowskie przekroczą ten termin, Komisja może zawiesić płatności miesięczne, o których mowa w art. 18 lub płatności okresowe, o których mowa w art. 35, w odniesieniu do których nie przesłano na czas odpowiednich informacji statystycznych, o ile Komisja udostępniła państwom członkowskim odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem okresu referencyjnego wszystkie informacje, formularze i wyjaśnienia niezbędne do opracowania odpowiednich danych statystycznych. Komisja działa w tym przypadku zgodnie z zasadą proporcjonalności i szczegółowymi zasadami, które przyjęła na podstawie art. 48 ust. 5, uwzględniając stopień opóźnienia. W szczególności Komisja powinna dokonać wyraźnego rozróżnienia pomiędzy sytuacją, gdy opóźnienie w dostarczeniu informacji zagraża mechanizmowi udzielania absolutorium z wykonania budżetu rocznego, a sytuacją, gdy tego rodzaju ryzyko nie występuje. Przed zawieszeniem miesięcznych płatności Komisja powiadamia o tym na piśmie zainteresowane państwo członkowskie.

  Or. en

   

  Poprawka  76

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 47 – ustęp 1 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Działania te mają na celu przekazywanie spójnych, obiektywnych i całościowych informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Unii, w celu przedstawienia ogólnego obrazu wspólnej polityki rolnej.

  Działania te mają na celu przekazywanie spójnych, obiektywnych i całościowych informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz Unii, w celu przedstawienia prawdziwego ogólnego obrazu wspólnej polityki rolnej.

  Or. en

   

  Poprawka  77

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 48 – ustęp 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. Komisja może określić – w drodze aktów wykonawczych – dodatkowe informacje dotyczące zobowiązań ustanowionych w art. 46 jak również szczególne warunki stosowane do informacji zapisywanych w księgach prowadzonych przez agencje płatnicze. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

  6. Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111, określających dodatkowe informacje dotyczące zobowiązań ustanowionych w art. 46, jak również szczególne warunki stosowane do informacji zapisywanych w księgach prowadzonych przez agencje płatnicze.

  Or. en

   

  Poprawka  78

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 48 – ustęp 6 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  6a. Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111, określających dodatkowe przepisy dotyczące płacenia przez państwa członkowskie beneficjentom odsetek za zwłokę, jak przewiduje art. 42 ust. 2.

  Or. en

   

  Poprawka  79

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 48 – ustęp 7 – litera c)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) zasad dotyczących wypłacania beneficjentom odsetek za zwłokę, o których mowa w art. 42 ust. 2, przez państwa członkowskie.

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  80

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c a) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ca) czy agencja płatnicza spełnia kryteria akredytacji określone w art. 7 ust. 2 oraz czy państwo członkowskie prawidłowo stosuje przepisy art. 7 ust. 5;

  Or. en

   

  Poprawka  81

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c b) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  cb) prac, jakie jednostki certyfikujące są zobowiązane przeprowadzić zgodnie z art. 9;

  Or. en

   

  Poprawka  82

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 49 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c c)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  cc) przestrzegania obowiązków określonych w art. 56 ust. 1

  Or. en

   

  Poprawka  83

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 49 – ustęp 2 – akapit pierwszy

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. W odpowiednim czasie przed przeprowadzeniem kontroli na miejscu Komisja powiadamia o niej dane państwo członkowskie lub państwo członkowskie, na którego terenie kontrola ma się odbyć. Przedstawiciele danego państwa członkowskiego mogą brać udział w tych kontrolach.

  2. W odpowiednim czasie przed przeprowadzeniem kontroli na miejscu Komisja powiadamia o niej dane państwo członkowskie lub państwo członkowskie, na którego terenie kontrola ma się odbyć, oraz koordynuje kontrole w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na agencje płatnicze. Przedstawiciele danego państwa członkowskiego mogą brać udział w tych kontrolach.

  Or. en

   

  Poprawka  84

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 50 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Państwa członkowskie udostępniają Komisji wszelkie informacje w odniesieniu do wykrytych nieprawidłowości oraz przypadków podejrzeń nadużyć finansowych, oraz działań podjętych w celu odzyskania nienależnych płatności związanych z wspomnianymi nieprawidłowościami i nadużyciami na podstawie sekcji III niniejszego rozdziału.

  3. Państwa członkowskie udostępniają Komisji wszelkie informacje w odniesieniu do wykrytych nieprawidłowości oraz działań podjętych w celu odzyskania nienależnych płatności związanych ze wspomnianymi nieprawidłowościami i nadużyciami na podstawie sekcji III niniejszego rozdziału.

  Or. en

   

  Poprawka  85

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 51 – akapit 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Akredytowane agencje płatnicze przechowują dokumenty potwierdzające dokonane płatności oraz dokumenty związane z przeprowadzeniem kontroli administracyjnych i kontroli bezpośrednich wymaganych przepisami Unii oraz udostępniają Komisji powyższe dokumenty i informacje.

  Akredytowane agencje płatnicze przechowują dokumenty potwierdzające dokonane płatności oraz dokumenty związane z przeprowadzeniem kontroli administracyjnych i kontroli bezpośrednich wymaganych przepisami Unii oraz udostępniają Komisji powyższe dokumenty i informacje. Takie dokumenty potwierdzające mogą być przechowywane w formie elektronicznej.

  Or. en

   

  Poprawka  86

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 52 – akapit 1 – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – ustanowić przepisy dotyczące:

  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111, ustanawiających przepisy dotyczące:

  Or. en

   

  Poprawka  87

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 52 – akapit 1 – litera c a) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ca) warunków elektronicznego przechowywania dokumentów potwierdzających, o których mowa w pierwszym akapicie art. 51, w tym formy i czasu trwania tego przechowywania.

  Or. en

   

  Poprawka  88

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 52 – akapit 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Akty wykonawcze, określone w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  89

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 54 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Komisja dokonuje oszacowania kwot podlegających wyłączeniu z uwzględnieniem stwierdzonego stopnia niezgodności. Komisja uwzględnia odpowiednio naturę i wagę naruszenia oraz stratę finansową poniesioną przez Unię.

  2. Komisja dokonuje oszacowania kwot podlegających wyłączeniu z uwzględnieniem stwierdzonego stopnia niezgodności. Komisja uwzględnia odpowiednio naturę naruszenia, a wyłączone kwoty opiera na ocenie wynikającego z naruszenia ryzyka dla funduszy rolniczych.

  Or. en

   

  Poprawka  90

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 54 – ustęp 2 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a. Komisja dokonuje korekt finansowych na podstawie indywidualnych przypadków stwierdzonych nieprawidłowości lub uwzględniając ich systemowy charakter w celu stwierdzenia, czy należy zastosować korektę na bazie ryczałtu, czy też ekstrapolacji.

   

  Korektę w oparciu o wartość ryczałtową stosuje się jedynie wówczas, gdy z uwagi na charakter danego przypadku niemożliwe jest określenie zakresu i kwoty stwierdzonej nieprawidłowości lub ekstrapolowanie kwoty podlegającej korekcie.

  Or. en

   

  Poprawka  91

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 54 – ustęp 3 – akapit pierwszy

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Przed przyjęciem jakiejkolwiek decyzji o odmowie finansowania, wyniki kontroli Komisji oraz odpowiedzi zainteresowanego państwa członkowskiego są przedmiotem pisemnych zawiadomień, w następstwie których obie strony próbują osiągnąć porozumienie w sprawie działań, które mają zostać podjęte.

  Przed przyjęciem jakiejkolwiek decyzji o odmowie finansowania, wyniki kontroli Komisji oraz odpowiedzi zainteresowanego państwa członkowskiego są przedmiotem pisemnych zawiadomień, w następstwie których obie strony próbują osiągnąć porozumienie w sprawie działań, które mają zostać podjęte. W tym kontekście państwa członkowskie powinny mieć możliwość wykazania, poprzez analizę odnośnej dokumentacji, że rzeczywisty zakres nieprawidłowości jest mniejszy niż określony w ocenie Komisji.

  Or. en

   

  Poprawka  92

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 54 – ustęp 3 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W przypadku gdy porozumienie nie zostało osiągnięte, państwo członkowskie może zwrócić się w terminie czterech miesięcy o rozpoczęcie procedury zmierzającej do wypracowania wspólnego stanowiska stron. Jej wyniki stanowią treść sprawozdania przekazywanego Komisji i rozpatrywanego przez nią przed podjęciem ewentualnej decyzji o odmowie finansowania.

  W przypadku gdy porozumienie nie zostało osiągnięte, państwo członkowskie może zwrócić się w terminie czterech miesięcy o rozpoczęcie procedury zmierzającej do wypracowania wspólnego stanowiska stron. Jej wyniki stanowią treść sprawozdania przekazywanego Komisji, która przed podjęciem ewentualnej decyzji o odmowie finansowania bierze pod uwagę zalecenia zawarte w sprawozdaniu. W przypadku gdy Komisja podejmuje decyzję o niestosowaniu się do zaleceń zawartych w sprawozdaniu, podaje ona uzasadnienie swojej decyzji.

  Or. en

   

  Poprawka  93

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 54 – ustęp 5 – litera b)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) krajowych programów pomocy lub naruszeń, w stosunku do których została wszczęta procedura ustanowiona odpowiednio w art. 108 Traktatu lub w art. 258 Traktatu;

  b) krajowych programów pomocy, w stosunku do których Komisja wszczęła procedurę ustanowioną w art. 108 ust. 2. TFUE, lub naruszeń, w odniesieniu do których Komisja przekazała danemu państwu członkowskiemu wezwanie do usunięcia uchybienia zgodnie z art. 258 TFUE;

  Or. en

   

  Poprawka  94

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 55 – ustęp 1 – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja – w drodze aktów wykonawczych – ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące wdrażania:

  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 ustanawiających cele dla poszczególnych etapów procedury rozliczania rachunków, odnośnych funkcji i zakresu odpowiedzialności wszystkich zaangażowanych stron, a także przepisy dotyczące:

  Or. en

   

  Poprawka  95

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 55 – ustęp 1 – litera b)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) rozliczenia zgodności określonego w art. 54 w odniesieniu do środków podejmowanych w związku z przyjęciem decyzji i jej wdrożeniem, z uwzględnieniem wymiany informacji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi oraz obowiązujących terminów, jak również procedury pojednawczej określonej w przedmiotowym artykule, w tym ustanowienia, zadań, składu oraz uzgodnień roboczych organu pojednawczego.

  b) rozliczenia zgodności przewidzianego w art. 54 w odniesieniu do środków podejmowanych w związku z przyjęciem decyzji i jej wdrożeniem, w tym wymiany informacji pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi, wskaźników współfinansowania korekt, które mają zostać zastosowane, obowiązujących terminów, jak również procedury pojednawczej przewidzianej w przedmiotowym artykule, w tym ustanowienia, zadań, składu oraz uzgodnień roboczych organu pojednawczego.

  Or. en

   

  Poprawka  96

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 55 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Akty wykonawcze, określone w akapicie pierwszym, przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  97

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 56 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. W przypadku wszelkich nienależnych płatności wynikających z nieprawidłowości lub zaniedbań, państwo członkowskie zwraca się do beneficjenta o zwrot przedmiotowej kwoty w ciągu jednego roku od stwierdzenia wspomnianej nieprawidłowości oraz zapisuje odpowiednie kwoty w księdze dłużników agencji płatniczej.

  1. W przypadku wszelkich nienależnych płatności wynikających z nieprawidłowości lub zaniedbań, państwo członkowskie zwraca się do beneficjenta o zwrot przedmiotowej kwoty w ciągu jednego roku po tym, jak sprawozdanie z kontroli czy podobny dokument stwierdzający zaistnienie nieprawidłowości został zatwierdzony lub, w stosownych przypadkach, otrzymany przez agencję płatniczą lub organ odpowiedzialny za dany zwrot. W momencie wystąpienia o zwrot przedmiotowych kwot jednocześnie zapisuje się je w księdze dłużników agencji płatniczej.

  Or. en

   

  Poprawka  98

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

   

  Jeżeli jednak z przyczyn niezależnych od danego państwa członkowskiego odzyskanie nie mogło nastąpić w terminach określonych w akapicie pierwszym i jeżeli kwota, która ma zostać odzyskana, przekracza 1 milion euro, Komisja może, na wniosek państwa członkowskiego, przedłużyć te terminy o nie więcej niż 50% długości terminów początkowych.

  Or. en

   

  Poprawka  99

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera a)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) jeżeli łączna kwota poniesionych i przewidywanych kosztów windykacji przewyższa kwotę do odzyskania; lub

  a) gdy łączna kwota poniesionych i przewidywanych kosztów windykacji przewyższa kwotę do odzyskania; ten warunek uznaje się za spełniony, jeśli kwota do odzyskania przez beneficjenta w ramach pojedynczej płatności nie przekracza 300 EUR, lub

  Or. en

   

  Poprawka  100

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 57 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o którym mowa w ust. 1, państwo członkowskie może zatrzymać 10 % odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem kwot dotyczących nieprawidłowości lub zaniedbań, które można przypisać organom administracyjnym lub innym organom urzędowym danego państwa członkowskiego.

  W przypadku zwrotu do budżetu Unii, o którym mowa w ust. 1, państwo członkowskie może zatrzymać 20 % odpowiednich kwot tytułem ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania, z wyjątkiem kwot dotyczących nieprawidłowości lub zaniedbań, które można przypisać organom administracyjnym lub innym organom urzędowym danego państwa członkowskiego.

  Or. en

   

  Poprawka  101

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 59

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Aby zagwarantować prawidłowe i skuteczne stosowanie przepisów dotyczących odzyskiwania środków, ustanowionych w niniejszej sekcji, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z art. 111, dotyczącego szczególnych obowiązków państw członkowskich.

  Aby zagwarantować prawidłowe i skuteczne stosowanie przepisów dotyczących warunków i procedur odzyskiwania długów, wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, ustanowionych w niniejszej sekcji, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktu delegowanego zgodnie z art. 111, dotyczącego szczególnych obowiązków państw członkowskich.

  Or. en

   

  Poprawka  102

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 60 – ustęp 1 – litera b)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) stworzenia skutecznej ochrony przed nadużyciami finansowymi przede wszystkim w odniesieniu do obszarów o zwiększonym poziomie ryzyka, przez podejmowanie środków o charakterze odstraszającym, z uwzględnieniem kosztów i korzyści jak również proporcjonalności takich środków;

  b) zapewnienia skutecznej ochrony przed nadużyciami finansowymi przede wszystkim w odniesieniu do obszarów o zwiększonym poziomie ryzyka, przez podejmowanie środków o charakterze odstraszającym, z uwzględnieniem kosztów i korzyści jak również proporcjonalności takich środków;

  Or. en

   

  Poprawka  103

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 60 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ea) zapobiegnięcia powstaniu nadmiernych kosztów ochrony środowiska i zdrowia publicznego, w szczególności w celu uniknięcia finansowania działań w ramach WPR, które generują dodatkowe koszty w innych obszarach polityki finansowanych z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, zwłaszcza w obszarze środowiska i zdrowia publicznego.

  Or. en

   

  Poprawka  104

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 60 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Państwa członkowskie ustanawiają skuteczne systemy zarządzania i kontroli w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem regulującym systemy wsparcia Unii.

  2. Państwa członkowskie ustanawiają skuteczne i proporcjonalne systemy zarządzania i kontroli oparte na analizie ryzyka w celu zapewnienia zgodności z prawodawstwem regulującym systemy wsparcia Unii.

  Or. en

   

  Poprawka  105

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 60 – ustęp 2 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a. Należy unikać nowych dodatkowych systemów płatniczych, które mogłyby skutkować dodatkowymi systemami kontroli i kar na rzecz ekologizacji, ponieważ wiążą się one z dodatkowymi złożonymi procesami administracyjnymi i prowadzą do zwiększenia biurokracji.

  Or. en

   

  Poprawka  106

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 60 – ustęp 4 – akapit pierwszy

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – przyjąć przepisy mające na celu jednolite stosowanie ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

  W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego osiągnięcia celów określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 ustanawiających szczególne zobowiązania państw członkowskich.

  Or. en

   

  Poprawka  107

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 60 – ustęp 4 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  108

  422-424, 427, 433

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 61

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  -1. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 111 ustanawiające zasady dotyczące minimalnej liczby kontroli na miejscu niezbędnych do skutecznego i proporcjonalnego zarządzania ryzykiem. W przedmiotowych przepisach określa się okoliczności, w jakich państwa członkowskie muszą dostosować liczbę kontroli na miejscu w zależności od poziomu nieodłącznego ryzyka, oraz przewiduje się możliwość zmniejszenia liczby kontroli w przypadku gdy wskaźnik błędu jest na dopuszczalnym poziomie, a systemy zarządzania i kontroli działają prawidłowo;

  1. System kontroli ustanowiony przez państwa członkowskie zgodnie z art. 60 ust. 2 obejmuje, o ile nie przewidziano inaczej, systematyczne kontrole administracyjne wszystkich wniosków o przyznanie pomocy i jest uzupełniany o kontrole na miejscu.

  1. System kontroli ustanowiony przez państwa członkowskie zgodnie z art. 60 ust. 2 obejmuje, o ile nie przewidziano inaczej, systematyczne kontrole administracyjne wszystkich wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatności i jest uzupełniany o kontrole na miejscu, których celem jest monitorowanie zgodności z zasadami programów pomocy oraz poziomu nieodłącznego ryzyka i których liczba jest dostosowana do tego celu.

  2. W przypadku kontroli na miejscu, właściwy organ pobiera próbę kontrolną z całej populacji wnioskodawców, składającą się, w stosownych przypadkach, z próby losowej oraz próby wybranej na podstawie analizy ryzyka w celu otrzymania reprezentatywnego wskaźnika błędu, obejmującego również najczęstsze błędy.

  2. W przypadku kontroli na miejscu, właściwy organ pobiera próbę kontrolną z całej populacji wnioskodawców, składającą się, w stosownych przypadkach, z próby losowej oraz próby wybranej na podstawie analizy ryzyka w celu otrzymania reprezentatywnego wskaźnika błędu, obejmującego również obszary, w których ryzyko wystąpienia błędu jest największe.

   

  W trosce o poszanowanie zasady proporcjonalności kontroli należy uwzględniać takie czynniki, jak:

   

  – finansowe rozmiary operacji;

   

  – wyniki poprzednich audytów systemów zarządzania i kontroli;

   

  – dobrowolny udział w systemach zarządzania poświadczonych w oparciu o uznane normy międzynarodowe.

  Or. en

   

  Poprawka  109

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 64

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. W celu zapewnienia poprawnego i skutecznego prowadzenia kontroli oraz zagwarantowania, że weryfikacja warunków kwalifikujących przeprowadzana jest w skuteczny, spójny i niedyskryminacyjny sposób, który chroni interesy finansowe Unii, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 dotyczących przypadków, gdy beneficjenci lub ich przedstawiciele uniemożliwiają przeprowadzenie kontroli.

  1. W celu zapewnienia poprawnego i skutecznego prowadzenia kontroli oraz zagwarantowania, że weryfikacja warunków kwalifikujących przeprowadzana jest w skuteczny, spójny i niedyskryminacyjny sposób, który chroni interesy finansowe Unii, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 dotyczących w szczególności następujących kwestii:

  2. Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – wszelkie konieczne zasady, których celem jest zapewnienie jednolitego stosowania niniejszego rozdziału na terytorium Unii. Zasady te mogą w szczególności odnosić się do:

   

   

  (-a) przepisów dotyczących sytuacji, w których beneficjenci lub ich przedstawiciele uniemożliwiają przeprowadzenie kontroli;

  a) przepisów dotyczących kontroli na miejscu i kontroli administracyjnych przeprowadzanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do przestrzegania obowiązków, zobowiązań oraz kryteriów kwalifikowalności wynikających z przepisów Unii;

  a) przepisów dotyczących kontroli na miejscu i kontroli administracyjnych przeprowadzanych przez państwa członkowskie zgodnie z proporcjonalnym podejściem opartym na ryzyku w odniesieniu do przestrzegania obowiązków, zobowiązań oraz kryteriów kwalifikowalności wynikających ze stosowania przepisów Unii;

  b) przepisów dotyczących minimalnego poziomu kontroli na miejscu niezbędnych do skutecznego zarządzania ryzykiem, jak również warunków, na podstawie których państwa członkowskie mogą zwiększyć ilość takich kontroli lub zmniejszyć ich ilość, w przypadku gdy systemy zarządzania i kontroli działają właściwie, a współczynnik błędów znajduje się na dopuszczalnym poziomie;

   

  c) reguł i metod składania sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i weryfikacji oraz ich wyników;

  c) reguł i metod składania sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i weryfikacji oraz ich wyników;

  d) organów odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli zgodności, jak również do treści i częstotliwości tych kontroli oraz etapu wprowadzania do obrotu do którego się odnoszą;

  d) przepisów dotyczących wyznaczania organów odpowiedzialnych za przeprowadzanie kontroli zgodności, jak również dotyczących treści i częstotliwości takich kontroli oraz etapu sprzedaży, do którego się odnoszą;

  e) sytuacji, gdy wymagają tego szczególne potrzeby w zakresie właściwego zarządzania systemem, przepisów wprowadzających dodatkowe wymogi dotyczące procedur celnych, w szczególności ustanowionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008.

  e) jeżeli wymaga tego właściwe zarządzanie systemem, przepisów wprowadzających dodatkowe wymogi dotyczące procedur celnych, w szczególności ustanowionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008;

  f) przepisów w odniesieniu do konopi, o których mowa w art. 38 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP], zasad dotyczących szczególnych środków kontroli oraz metod określania poziomu tetrahydrokanabinolu;

  f) przepisów w odniesieniu do konopi, o których mowa w art. 38 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP], zasad dotyczących szczególnych środków kontroli oraz metod określania poziomu tetrahydrokanabinolu;

  g) przepisów w odniesieniu do bawełny, o których mowa w art. 42 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP], systemu kontroli zatwierdzonych organizacji międzybranżowych;

  g) przepisów w odniesieniu do bawełny, o których mowa w art. 42 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP], systemu kontroli zatwierdzonych organizacji międzybranżowych;

  h) przepisów w odniesieniu do wina, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr sCMO/xxx, zasad pomiaru obszarów, jak również przepisów odnoszących się kontroli oraz do szczególnych procedur finansowych mających na celu usprawnienie kontroli;

  h) przepisów w odniesieniu do wina, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr sCMO/xxx, zasad pomiaru obszarów, jak również przepisów odnoszących się kontroli oraz do szczególnych procedur finansowych mających na celu usprawnienie kontroli;

  i) testów i metod stosowanych do ustalenia kryteriów kwalifikowania produktów w ramach interwencji publicznej i przechowywania prywatnego, jak również stosowania procedur przetargowych, zarówno w odniesieniu do interwencji publicznej jak i przechowywania prywatnego.

  i) testów i metod, które należy stosować do ustalania kryteriów kwalifikowania produktów w ramach interwencji publicznej i przechowywania prywatnego, jak również stosowania procedur przetargowych w obu przypadkach.

   

  1a. Komisja przyjmuje akty wykonawcze określające terminy, w których Komisja ma odpowiedzieć na sygnały, że państwo członkowskie zamierza ograniczyć liczbę kontroli na miejscu.

  Akty wykonawcze, określone w akapicie pierwszym, przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3, lub odpowiednio w odnośnym artykule rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP], rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD] lub rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[sCMO].

  Akty wykonawcze, określone w akapicie pierwszym, przyjmowane są zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3, lub odpowiednio w odnośnym artykule rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[DP], rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD] lub rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx[sCMO].

  Or. en

   

  Poprawka  110

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 65

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie spełnia kryteriów kwalifikowalności lub zobowiązań związanych z warunkami przyznania pomocy, określonymi w sektorowym prawodawstwie rolnym, pomoc zostaje wycofana w całości lub w części.

  1. W przypadku stwierdzenia, że beneficjent nie spełnia wszystkich lub niektórych kryteriów kwalifikowalności dotyczących danego programu pomocy określonych w sektorowym prawodawstwie rolnym, odnośna część pomocy zostaje wycofana w całości.

   

  Zwłaszcza w przypadku nieprzestrzegania kryteriów kwalifikowalności dotyczących policzalnych jednostek, takich jak hektary gruntu czy liczba zwierząt, pomoc zostaje wycofana w całości w przypadku tych jednostek, dla których kryteria kwalifikowalności nie zostały spełnione.

   

  1a. Jeżeli pomoc jest uzależniona od spełnienia określonych zobowiązań i zostanie stwierdzone, że dany beneficjent nie spełnia tych zobowiązań, związana z nimi pomoc zostaje wycofana w całości lub w części.

  2. Jeżeli prawo Unii tak stanowi, państwa członkowskie nakładają kary polegające na zastosowaniu zmniejszeń lub wykluczeń z płatności lub części płatności przyznanych w związku ze spełnieniem przedmiotowych kryteriów kwalifikowalności lub zobowiązań.

  2. Jeżeli akty ustawodawcze w rozumieniu art. 289 ust. 3 Traktatu tak stanowią – w stosownych przypadkach, z zastrzeżeniem bardziej szczegółowych informacji podanych w aktach delegowanych – państwa członkowskie nakładają także kary administracyjne polegające na zastosowaniu zmniejszeń lub wykluczeń z płatności lub części płatności przyznanych w związku ze spełnieniem przedmiotowych kryteriów kwalifikowalności lub zobowiązań.

  Kwota zmniejszenia jest stopniowana w zależności od dotkliwości, zasięgu, trwałości i powtarzalności stwierdzonej niezgodności, a nawet może prowadzić do całkowitego wykluczenia z jednego lub kilku systemów pomocy lub środków pomocy na rok kalendarzowy lub na więcej lat.

  Kwota wycofania, o której mowa w ust. 1a, oraz kary administracyjne, o których mowa w ust. 2, są stopniowane w zależności od charakteru, dotkliwości, zasięgu, trwałości i powtarzalności stwierdzonej niezgodności, a nawet mogą prowadzić do całkowitego wykluczenia na rok kalendarzowy lub na więcej lat z jednego lub kilku programów pomocy lub środków pomocy, które są przedmiotem niezgodności.

   

  2a. Stopniowanie kar oparte jest na następujących kryteriach ogólnych:

   

  – „dotkliwość” niezgodności zależy przede wszystkim od wagi jej konsekwencji, a zwłaszcza ryzyka, jakie powoduje dla właściwego funduszu unijnego, przy konsekwentnym uwzględnianiu celów wymogu lub normy, których przedmiotowa niezgodność dotyczy;

   

  – „zasięg” niezgodności jest określany przede wszystkim w oparciu o to, czy niezgodność ma daleko idące konsekwencje, czy też ogranicza się wyłącznie do danego gospodarstwa;

   

  – „trwałość” niezgodności jest określana przez właściwy organ uwzględniający przede wszystkim szacowaną długość okresu, w którym występują jej skutki, lub możliwość wyeliminowania tych skutków za pomocą racjonalnych środków;

   

  – „powtarzalność” niezgodności oznacza, że niezgodność z tym samym wymogiem, normą lub obowiązkiem została wykryta więcej niż raz w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, o ile beneficjenta poinformowano o poprzednich przypadkach niezgodności, oraz, w stosownych przypadkach, dano mu możliwość podjęcia koniecznych działań w celu wyeliminowania poprzedniej niezgodności;

  3. Kwoty, których dotyczy wycofanie, o którym mowa w ust. 1 lub których dotyczą kary, o których mowa w ust. 2, są odzyskiwane w całości.

  3. Kwoty, których dotyczy wycofanie i kary administracyjne, o których mowa w poprzednich ustępach, są odzyskiwane w całości.

  Or. en

   

  Poprawka  111

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 65 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Artykuł 65a

   

  Wycofania i zmniejszenia dotyczące płatności na rzecz praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska naturalnego

   

  Niezależnie od art. 65 suma wycofań i zmniejszeń stosowanych zgodnie z tym artykułem w wyniku niewywiązywania się z obowiązków, o których mowa w tytule III rozdział 2 rozporządzenia... (Płatności bezpośrednie) nie przekracza kwoty płatności, o której mowa we wspomnianym rozdziale.

  Or. en

   

  Poprawka  112

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 66 – ustęp 1 – litera a)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) zawieszenia prawa do uczestnictwa w systemie wsparcia, wykluczenia z płatności lub jej zawieszania lub też współczynnika zmniejszenia pomocy, płatności lub dopłat lub jakichkolwiek innych kar, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania terminów lub gdy produkty, ich wielkość lub ilość nie odpowiadają podanym we wniosku, nie dokonano oceny systemu lub nie przekazano wymaganych informacji, podano nieprawidłowe informacje lub przekazano je po terminie;

  a) zawieszenia prawa do uczestnictwa w systemie wsparcia, wykluczenia z płatności lub jej zawieszania lub też współczynnika zmniejszenia pomocy, płatności lub dopłat w przypadku nieprzestrzegania terminów lub gdy produkty, ich wielkość lub ilość nie odpowiadają podanym we wniosku, nie dokonano oceny systemu lub nie przekazano wymaganych informacji, podano nieprawidłowe informacje lub przekazano je po terminie;

  Or. en

   

  Poprawka  113

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 66 – ustęp 1 – litera g)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  g) wycofywania lub zawieszania zatwierdzenia lub uznania, w szczególności, w przypadkach gdy podmiot gospodarczy, organizacja producentów, zrzeszenie organizacji producentów, grupa producentów lub organizacja międzybranżowa nie dotrzymuje swoich zobowiązań lub przestaje spełniać wymagane warunki, w tym w zakresie powiadamiania;

  g) wycofywania lub zawieszania zatwierdzenia lub uznania w przypadkach gdy podmiot gospodarczy, organizacja producentów, zrzeszenie organizacji producentów, grupa producentów lub organizacja międzybranżowa nie dotrzymuje zobowiązań lub przestaje spełniać wymagane warunki, w tym w zakresie powiadamiania;

  Or. en

   

  Poprawka  114

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera ia) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ia) procedur i kryteriów technicznych odnośnie do środków i kar, o których mowa w lit. a)–i), w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania któregokolwiek z zobowiązań wynikających ze stosowania odnośnego prawodawstwa;

  Or. en

   

  Poprawka  115

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 66 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) procedury i kryteria techniczne odnośnie do środków i kar, o których mowa w ust. 1, w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania któregokolwiek z zobowiązań wynikających ze stosowania odnośnego prawodawstwa;

  skreślona

  Or. en

   

   

  Poprawka  116

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 66 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) przepisy i procedury dotyczące odzyskiwania nienależnych płatności przyznanych w wyniku stosowania odnośnego prawodawstwa.

  b) procedury dotyczące odzyskiwania nienależnych płatności przyznanych w wyniku stosowania odnośnego prawodawstwa.

  Or. en

   

  Poprawka  117

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 68

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Każde państwo członkowskie ustanawia i prowadzi zintegrowany system zarządzania i kontroli (zwany dalej „systemem zintegrowanym”).

  1. Każde państwo członkowskie ustanawia i prowadzi zintegrowany system zarządzania i kontroli (zwany dalej „systemem zintegrowanym”).

  2. System zintegrowany stosuje się do systemów wsparcia wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] oraz wsparcia przyznanego zgodnie z art. 22 ust.1 lit. a) i b), art. 29-32 art. 34 i 35 rozporządzenia xxx/xxx [RD] oraz, w stosownych przypadkach, art. 28 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr CR/xxx.

  2. System zintegrowany stosuje się do systemów wsparcia wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] oraz wsparcia przyznanego zgodnie z art. 22 ust.1 lit. a) i b), art. 29-32 art. 34 i 35 rozporządzenia xxx/xxx [RD] oraz, w stosownych przypadkach, art. 28 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr CR/xxx.

  Niniejszy rozdział nie ma jednak zastosowania do środków, o których mowa w art. 29 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD], jak również do środków przewidzianych w art. 22 ust. 1 lit. a) i b) przedmiotowego rozporządzenia w zakresie kosztów założenia.

  Niniejszy rozdział nie ma jednak zastosowania do środków, o których mowa w art. 29 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [RD], jak również do środków przewidzianych w art. 22 ust. 1 lit. a) i b) przedmiotowego rozporządzenia w zakresie kosztów założenia.

  3. W niezbędnym zakresie, zintegrowany system stosuje się również do kontroli wzajemnej zgodności, jak określono w tytule VI.

  3. W niezbędnym zakresie, zintegrowany system stosuje się również do kontroli wzajemnej zgodności, jak określono w tytule VI.

   

  3a. Przy tworzeniu swojego systemu zintegrowanego państwa członkowskie odpowiednio wykorzystują technologię w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych oraz zapewnienia, że kontrole są przeprowadzane w sposób skuteczny i efektywny.

  Or. en

   

  Poprawka  118

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 70 – ustęp 1 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Baza danych pozwala w szczególności na zapoznanie się przez właściwy organ państwa członkowskiego z danymi dotyczącymi poszczególnych lat kalendarzowych lub gospodarczych, począwszy od roku 2000. Pozwala ona także na bezpośrednie i natychmiastowe zapoznanie się z danymi dotyczącymi pięciu następujących po sobie poprzednich lat.

  Baza danych pozwala w szczególności na zapoznanie się przez właściwy organ państwa członkowskiego z danymi dotyczącymi poszczególnych lat kalendarzowych lub gospodarczych, począwszy od roku 2000. Jednak państwa członkowskie, które przystąpiły do UE w 2004 r. mają obowiązek zapoznania się tylko z danymi od 2004 r. Baza danych pozwala także na bezpośrednie i natychmiastowe zapoznanie się z danymi dotyczącymi pięciu następujących po sobie poprzednich lat.

  Or. en

   

  Poprawka  119

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 73 – ustęp 2 – ustęp 2 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Państwa członkowskie dostarczają, między innymi drogą elektroniczną, z góry ustalone formularze sporządzone w oparciu o obszary określone w poprzednim roku oraz materiały graficzne wskazujące położenie takich obszarów. Państwo członkowskie może zdecydować, że wniosek o przyznanie pomocy ma zawierać jedynie zmiany w odniesieniu do wniosku o przyznanie pomocy złożonego w poprzednim roku. Wspomniana możliwość dotyczy wszystkich zainteresowanych rolników w odniesieniu do systemu dla drobnych producentów rolnych, określonego w tytule V rozporządzenia (UE) nr DP/xxx.

  2. Państwa członkowskie dostarczają, między innymi drogą elektroniczną, z góry ustalone formularze sporządzone w oparciu o obszary określone w poprzednim roku oraz materiały graficzne wskazujące położenie takich obszarów. Państwo członkowskie może zdecydować, że wniosek o przyznanie pomocy ma zawierać jedynie zmiany w odniesieniu do wniosku o przyznanie pomocy złożonego w poprzednim roku. Wspomniana możliwość dotyczy wszystkich zainteresowanych rolników w odniesieniu do systemu dla drobnych producentów rolnych, określonego w tytule V rozporządzenia (UE) nr DP/xxx.

   

  2a. Państwa członkowskie mogą postanowić, że wniosek o przyznanie pomocy lub wniosek o płatność spełniające wymogi ustanowione w ust. 1 mają zachować ważność przez szereg lat, pod warunkiem że zainteresowani beneficjenci mają obowiązek zgłaszania wszystkich zmian dotyczących uprzednio przekazanych informacji. Ważność wieloletniego wniosku jest jednak uzależniona od corocznego potwierdzenia przez beneficjenta.

  Or. en

   

  Poprawka  120

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 75

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie, za pomocą agencji płatniczych lub organów przez nie upoważnionych, przeprowadzają kontrole administracyjne dotyczące wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z art. 61, w celu weryfikacji kryteriów kwalifikowalności do otrzymania wsparcia. Wspomniane kontrole uzupełniane są przez kontrole na miejscu.

  1. Państwa członkowskie, za pomocą agencji płatniczych lub organów przez nie upoważnionych, przeprowadzają kontrole administracyjne dotyczące wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z art. 61, w celu weryfikacji kryteriów kwalifikowalności do otrzymania wsparcia. Wspomniane kontrole uzupełniane są przez kontrole na miejscu, których celem jest monitorowanie zgodności z zasadami programów pomocy oraz poziomu nieodłącznego ryzyka.

  2. Do celów kontroli na miejscu państwa członkowskie sporządzają plan kontroli wyrywkowej gospodarstw rolnych i beneficjentów.

  2. Do celów kontroli na miejscu państwa członkowskie sporządzają plan kontroli wyrywkowej beneficjentów obejmującej zarówno próbę losową, pozwalającą otrzymać reprezentatywny wskaźnik błędu, jak i próbę wybraną na podstawie analizy ryzyka, pozwalającą skupić się głównie na wnioskach obarczonych wysokim ryzykiem.

  3. Państwa członkowskie mogą korzystać z technik teledetekcji i globalnego systemu nawigacji satelitarnej w celu przeprowadzania kontroli działek rolnych na miejscu.

  3. Państwa członkowskie mogą korzystać z technik teledetekcji i globalnego systemu nawigacji satelitarnej w celu przeprowadzania kontroli działek rolnych na miejscu.

  4. W przypadku nieprzestrzegania kryteriów kwalifikowalności stosuje się przepisy art. 65

  4. W przypadku nieprzestrzegania kryteriów kwalifikowalności stosuje się przepisy art. 65

  Or. en

   

  Poprawka  121

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 76

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Płatności w ramach systemów wsparcia i środków, o których mowa w art. 68 ust. 2, dokonuje się w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Płatności przekazywane są w nie więcej niż dwóch ratach we wspomnianym okresie.

  1. Płatności w ramach systemów wsparcia i środków, o których mowa w art. 68 ust. 2, dokonuje się w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Płatności przekazywane są w nie więcej niż dwóch ratach we wspomnianym okresie.

  Płatności przekazywane są w nie więcej niż dwóch ratach we wspomnianym okresie.

  Płatności przekazywane są w nie więcej niż dwóch ratach we wspomnianym okresie.

  Państwa członkowskie mogą jednak wypłacać zaliczki w wysokości 50 % w odniesieniu do płatności bezpośrednich i 75 % w przypadku wsparcia w ramach rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 68 ust. 2, przed dniem 1 grudnia ale nie przed dniem 16 października.

  Państwa członkowskie mogą jednak wypłacać zaliczki w wysokości 50 % w odniesieniu do płatności bezpośrednich i 75 % w przypadku wsparcia w ramach rozwoju obszarów wiejskich, o którym mowa w art. 68 ust. 2, przed dniem 1 grudnia ale nie przed dniem 16 października.

   

  Bez uszczerbku dla stosowania przepisów określonych w akapicie trzecim Komisja może przyjąć akty wykonawcze zezwalające państwom członkowskim na zwiększenie procentowej wysokości zaliczek do 80% w regionach, w których rolnicy borykają się z poważnymi trudnościami finansowymi spowodowanymi wyjątkowymi uwarunkowaniami. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

  2. Płatności, o których mowa w ust. 1, nie dokonuje się przed zakończeniem weryfikacji kryteriów kwalifikowalności, przeprowadzanej przez państwa członkowskie na podstawie art. 75.

  2. Płatności, o których mowa w ust. 1, nie dokonuje się przed zakończeniem weryfikacji kryteriów kwalifikowalności, przeprowadzanej przez państwa członkowskie na podstawie art. 75.

   

  2a. W drodze odstępstwa od ust. 2 niniejszego artykułu państwa członkowskie mogą podjąć decyzję – z uwzględnieniem ryzyka nadpłaty – o wypłaceniu do 50% w przypadku odnośnej płatności określonej w tytule III rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] oraz 75% w przypadku wsparcia udzielanego w ramach rozwoju obszarów wiejskich, o czym mowa w art. 68 ust. 2, po zakończeniu kontroli administracyjnych przewidzianych w art. 61 ust. 1. Procentowa wielkość płatności jest taka sama dla wszystkich beneficjentów w ramach danego środka lub grupy operacji.

   

  2b. Komisja Europejska może, na wniosek jednego lub kilku państw członkowskich w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności i jeżeli pozwalają na to wymagane środki budżetowe, udzielić zgody na wypłacenie zaliczek nawet przed dniem 16 października.

  Or. en

   

  Poprawka  122

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 77 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  aa) przepisów w odniesieniu do wykorzystywania technologii podczas tworzenia zintegrowanego systemu zapewniającego optymalizację systemów;

  Or. en

   

  Poprawka  123

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 77 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba) podstawowych cech, definicji i wymogów jakości skomputeryzowanej bazy danych, określonej w art. 70;

  Or. en

   

  Poprawka  124

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 77 – ustęp 1 – litera bb) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  bb) podstawowych cech, definicji oraz wymogów jakości systemu identyfikacji działek rolnych, określonego w art. 71, oraz systemu identyfikacji beneficjentów, określonego w art. 74;

  Or. en

   

  Poprawka  125

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 77 – ustęp 1 – litera bc) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  bc) podstawowych cech, definicji i wymogów jakości systemu identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności, określonego w art. 72;

  Or. en

   

  Poprawka  126

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 77 – ustęp 1 – litera bd) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  bd) przepisów dotyczących wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatności, określonych w art. 73, jak również dotyczących wniosków o uprawnienia do płatności, łącznie z ostatecznym terminem ich składania, minimalnym zakresem zawartych w nich informacji, przepisami dotyczącymi wprowadzania zmian we wnioskach o przyznanie pomocy lub ich wycofywania, zwolnieniem z wymogu składania wniosku o pomoc oraz przepisami umożliwiającymi państwom członkowskim stosowanie uproszczonych procedur lub korygowanie oczywistych błędów;

  Or. en

   

  Poprawka  127

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 77 – ustęp 1 – litera be) (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  be) przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli sprawdzających przestrzeganie zobowiązań oraz poprawność i kompletność informacji podanych we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność;

  Or. en

   

  Poprawka  128

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 77 – ustęp 2 – litera b)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) przepisy niezbędne do stworzenia jednolitej definicji podstawy obliczania pomocy, włącznie z zasadami postępowania w przypadkach, gdy obszary kwalifikowalne zawierają cechy krajobrazu lub drzewa;

  b) przepisy niezbędne do stworzenia jednolitej definicji podstawy obliczania pomocy, włącznie z zasadami postępowania w przypadkach, gdy obszary kwalifikowalne zawierają cechy krajobrazu lub drzewa; bez uszczerbku dla art. 9 rozporządzenia (UE) nr xxx/xxx [DP] zasady kwalifikowalności są spójne z działaniami mającymi na celu sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej, w związku z czym nie penalizują rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej ani rolniczo-leśnych systemów wypasu, a ponadto nie powodują zmniejszenia jakości środowiska; zapewnia się elastyczność, uzasadnioną względami agronomicznymi lub ekologicznymi, w oparciu o zwyczajowe standardy odnośnych państw członkowskich lub regionów;

  Or. en

   

  Poprawka  129

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 77 – ustęp 3 – litera b)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) przepisy gwarantujące jednolite i proporcjonalne traktowanie umyślnych niezgodności, drobnych błędów, kumulacji zmniejszeń i równoczesnego stosowania różnych zmniejszeń;

  b) przepisy gwarantujące jednolite i proporcjonalne traktowanie poważnych niezgodności, drobnych błędów, kumulacji zmniejszeń i równoczesnego stosowania różnych zmniejszeń;

  Or. en

   

  Poprawka  130

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 78 – ustęp 1 – litera a)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) podstawowe cechy, definicje i wymogi jakości skomputeryzowanej bazy danych, określonej w art. 70;

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  131

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 78 – ustęp 1 – litera b)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) podstawowe cechy, definicje oraz wymogi jakości systemu identyfikacji działek rolnych określonego w art. 71 oraz systemu identyfikacji beneficjentów, określonego w art. 74;

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  132

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 78 – ustęp 1 – litera c)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) podstawowe cechy, definicje i wymogi jakości systemu identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności, określonego w art. 72;

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  133

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 78 – ustęp 1 – litera d)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) przepisy dotyczące wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatności, określone w art. 73, jak również dotyczące wniosków o uprawnienia do płatności, łącznie z ostatecznym terminem ich składania, minimalnym zakresem zawartych w nich informacji, przepisami dotyczącymi wprowadzania zmian we wnioskach o przyznanie pomocy lub ich wycofywania, zwolnieniem z wymogu składania wniosku o pomoc oraz przepisami umożliwiającymi państwom członkowskim stosowanie uproszczonych procedur lub korygowanie oczywistych błędów;

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka       134

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 78 – ustęp 1 – litera e)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  e) przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli sprawdzających przestrzeganie zobowiązań oraz poprawność i kompletność informacji podanych we wniosku o przyznanie pomocy lub wniosku o płatność;

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  135

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 78 – ustęp 1 – litera f)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  f) definicje techniczne niezbędne do jednolitego wykonywania przepisów niniejszego rozdziału;

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  136

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 88 – ustęp 2 – akapit pierwszy – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W stosownych przypadkach Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – niezbędne przepisy mające na celu umożliwienie jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia w Unii, w szczególności dotyczące:

  W stosownych przypadkach Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – niezbędne przepisy mające na celu umożliwienie jednolitego stosowania niniejszego rozdziału, w szczególności dotyczące:

  Or. en

   

  Poprawka  137

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 90 – ustęp 3 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3a) Komisja posiada uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w odniesieniu do:

   

  (a) działań realizowanych przez państwa członkowskie w celu zapobiegania niezgodnemu z prawem stosowaniu chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych;

   

  (b) stosownych kontroli i weryfikacji przeprowadzanych przez państwa członkowskie, w tym badań.

  Or. en

   

  Poprawka  138

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 90 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) działania realizowane przez państwa członkowskie w celu zapobiegania niezgodnemu z prawem stosowaniu chronionych nazw pochodzenia oraz chronionych oznaczeń geograficznych;

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  139

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 90 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera d)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) kontrole i weryfikacje, przeprowadzane przez państwa członkowskie, w tym badania.

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  140

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 91 – ustęp 2 – litera a)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) niezgodność jest wynikiem działania lub zaniechania, które można przypisać danemu beneficjentowi;

  a) niezgodność jest wynikiem działania lub zaniechania, które można bezpośrednio i jednoznacznie przypisać danemu beneficjentowi;

  Or. en

   

  Poprawka  141

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 91 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) niezgodność związana jest z działalnością rolniczą beneficjenta; oraz

  b) niezgodność związana jest z działalnością rolniczą beneficjenta; lub

  Or. en

   

  Poprawka  142

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 93 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej uznaje się za część załącznika II od momentu wdrożenia jej przez wszystkie państwa członkowskie i określenia zobowiązań odnoszących się do rolników. Aby uwzględnić wspomniane elementy, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w celu zmiany załącznika II w okresie dwunastu miesięcy od momentu otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu dyrektywy, przekazanego przez ostatnie państwo członkowskie.

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  143

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 93 – ustęp 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Dyrektywę 2009/128/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów uznaje się za część załącznika II od momentu wdrożenia jej przez wszystkie państwa członkowskie i określenia zobowiązań odnoszących się do rolników. Aby uwzględnić wspomniane elementy, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w celu zmiany załącznika II w okresie dwunastu miesięcy, rozpoczynającym się w dniu otrzymania zgłoszenia o wdrożeniu dyrektywy oraz określeniu zobowiązań odnoszących się do integrowanej ochrony roślin od ostatniego państwa członkowskiego.

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  144

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 93 – ustęp 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Ponadto w odniesieniu do lat 2014 i 2015, przepisy dotyczące stosowania zasady wzajemnej zgodności obejmują utrzymywanie trwałych użytków zielonych. Państwa członkowskie, które były członkami Unii w dniu 1 stycznia 2004 gwarantują, że grunty, które były trwałymi użytkami zielonymi w dniu przewidzianym na złożenie wniosków o pomoc obszarową na rok 2003, pozostały trwałymi użytkami zielonymi w określonych granicach. Państwa członkowskie, które zostały członkami Unii w 2004 r. gwarantują, że grunty, które były trwałymi użytkami zielonymi w dniu 1 maja 2004 r., pozostały trwałymi użytkami zielonymi w określonych granicach. Bułgaria i Rumunia gwarantują, że grunty, które były trwałymi użytkami zielonymi w dniu 1 stycznia 2007 r. pozostały trwałymi użytkami zielonymi w określonych granicach.

  Ponadto w odniesieniu do lat 2014 i 2015, przepisy dotyczące stosowania zasady wzajemnej zgodności obejmują utrzymywanie trwałych użytków zielonych . Państwa członkowskie, które zostały państwami członkowskimi przed dniem 1 stycznia 2004 r., gwarantują, że grunty, które były trwałymi użytkami zielonymi w dniu przewidzianym na złożenie wniosków o pomoc obszarową na rok 2003, pozostały trwałymi użytkami zielonymi w określonych granicach. Państwa członkowskie, które zostały państwami członkowskimi w 2004 r., gwarantują, że grunty, które były trwałymi użytkami zielonymi w dniu 1 maja 2004 r., pozostały trwałymi użytkami zielonymi w określonych granicach. Bułgaria i Rumunia gwarantują, że grunty, które były trwałymi użytkami zielonymi w dniu 1 stycznia 2007 r., pozostały trwałymi użytkami zielonymi w określonych granicach.

   

  Państwo członkowskie może jednak, w należycie uzasadnionych okolicznościach, odstąpić od przepisów pierwszego akapitu, pod warunkiem podjęcia działań mających na celu przeciwdziałanie wszelkiemu znaczącemu zmniejszeniu całkowitej powierzchni trwałych użytków zielonych.

  Or. en

   

  Poprawka  145

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 93 – ustęp 8

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Ponadto Komisja – w drodze aktów delegowanych – przyjmuje metody określania odsetka gruntów będących trwałymi użytkami zielonymi oraz użytkami rolnymi, który musi zostać utrzymany. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

  Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 dotyczących przyjmowania metod określania odsetka gruntów będących trwałymi użytkami zielonymi oraz użytkami rolnymi, który musi zostać utrzymany.

  Or. en

   

  Poprawka  146

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 94

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie dbają o to, by wszystkie obszary rolnicze, a w szczególności obszary, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych, były utrzymywane w oparciu o zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Państwa członkowskie określają – na poziomie krajowym lub regionalnym – normy minimalne obowiązujące beneficjentów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska na podstawie załącznika II, uwzględniając szczególne cechy danych obszarów, włączając w to warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, metody uprawy roli oraz strukturę gospodarstw. Państwa członkowskie nie określają wymogów minimalnych, które nie zostały ustanowione w załączniku II.

  Państwa członkowskie dbają o to, by wszystkie obszary rolnicze były utrzymywane w oparciu o zasady dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Państwa członkowskie określają – na poziomie krajowym lub regionalnym – normy minimalne obowiązujące beneficjentów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska na podstawie załącznika II, uwzględniając szczególne cechy danych obszarów, włączając w to warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy gospodarki rolnej, użytkowanie gruntów, płodozmian, metody uprawy roli oraz strukturę gospodarstw. Państwa członkowskie nie określają wymogów minimalnych, które nie zostały ustanowione w załączniku II.

  Or. en

   

  Poprawka  147

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 96 – ustęp 1 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie mogą wykorzystywać istniejące systemy administrowania i kontroli w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi zasady wzajemnej zgodności.

  Państwa członkowskie mogą wykorzystywać istniejące systemy administrowania i kontroli w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi zasady wzajemnej zgodności, a także określają zestaw dających się zweryfikować wymogów i standardów, które będą stosowane na poziomie gospodarstw.

  Or. en

   

  Poprawka  148

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 96 – ustęp 2 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a. W ramach kontroli wymogów, norm, działań lub obszarów stosowania zasady wzajemnej zgodności pod uwagę mogą być brane następujące czynniki:

   

  – uczestnictwo rolników w systemie doradztwa rolniczego, określonym w tytule III niniejszego rozporządzenia;

   

  – uczestnictwo rolników w systemie certyfikacji, jeśli obejmuje on przedmiotowe wymogi i normy.

  Or. en

   

  Poprawka  149

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 96 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole na miejscu w celu zweryfikowania, czy beneficjent wywiązuje się z zobowiązań ustanowionych w niniejszym tytule.

  3. Państwa członkowskie przeprowadzają kontrole na miejscu w celu zweryfikowania, czy beneficjent wywiązuje się z zobowiązań ustanowionych w niniejszym tytule. Państwa członkowskie koncentrują się przy tym głównie na wnioskach obarczonych najwyższym ryzykiem zgodnie z zasadą proporcjonalności.

  Or. en

   

  Poprawka  150

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 96 – ustęp 4 – akapit pierwszy

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli mających na celu sprawdzenie zgodności ze zobowiązaniami, o których mowa w niniejszym tytule.

  Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w celu określenia przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli mających na celu sprawdzenie zgodności ze zobowiązaniami, o których mowa w niniejszym tytule.

  Or. en

   

  Poprawka  151

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 96 – ustęp 4 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  152

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 97 – ustęp 1 – akapit pierwszy

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Karę określoną w art. 91 stosuje się w przypadku wykrycia niezgodności w zakresie zasady wzajemnej zgodności w jakimkolwiek momencie w ciągu odnośnego roku kalendarzowego (zwanego dalej „odnośnym rokiem kalendarzowym”), jeżeli niezgodność tę można bezpośrednio przypisać beneficjentowi, który złożył w odnośnym roku kalendarzowym wniosek o przyznanie pomocy lub wniosek o płatność.

  1. Karę określoną w art. 91 stosuje się w przypadku wykrycia niezgodności w zakresie zasady wzajemnej zgodności w jakimkolwiek momencie w ciągu odnośnego roku kalendarzowego (zwanego dalej „odnośnym rokiem kalendarzowym”), jeżeli niezgodność tę można bezpośrednio i jednoznacznie przypisać beneficjentowi, który złożył w odnośnym roku kalendarzowym wniosek o przyznanie pomocy lub wniosek o płatność.

  Or. en

   

  Poprawka       153

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 97 – ustęp 3 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W przypadku gdy państwo członkowskie decyduje o zastosowaniu wariantu określonego w akapicie pierwszym, w następnym roku właściwy organ podejmuje działania w odniesieniu do wytypowanej grupy beneficjentów w celu sprawdzenia, czy beneficjent usunął stwierdzone niezgodności. Beneficjent jest powiadamiany o stwierdzonym nieprzestrzeganiu wymogów lub zasad i o konieczności podjęcia działań naprawczych.

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  154

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 99

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Kara określona art. 91 polega na zastosowaniu zmniejszenia całkowitej kwoty płatności lub wykluczenia z płatności wymienionych w art. 92, przyznanych beneficjentowi w odnośnym roku kalendarzowym lub odnośnych latach.

  1. Kara określona art. 91 polega na zastosowaniu zmniejszenia całkowitej kwoty płatności lub wykluczenia z płatności wymienionych w art. 92, przyznanych beneficjentowi w odnośnym roku kalendarzowym lub odnośnych latach.

  W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń uwzględnia się wagę, zasięg, trwałość i powtórzenie stwierdzonej niezgodności, jak również kryteria określone w ust. 2, 3 i 4.

  W celu obliczenia zmniejszeń i wykluczeń uwzględnia się proporcjonalnie charakter, wagę, zasięg, trwałość i powtórzenie stwierdzonej niezgodności, jak również kryteria określone w ust. 2, 3 i 4.

  2. W przypadku niezgodności wynikającej z zaniedbania wielkość procentowa zmniejszenia nie przekracza 5 %, a w przypadku powtarzających się niezgodności — 15 %.

  2. W przypadku niezgodności wynikającej z zaniedbania wielkość procentowa zmniejszenia nie przekracza 5%, a w przypadku powtarzających się niezgodności — nie przekracza 15%.

  W należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu zmniejszenia, gdy z uwagi na swoją wagę, zasięg i trwałość, przypadek niezgodności może być uważany za nieistotny. Przypadki niezgodności stanowiące bezpośrednie ryzyko dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt nie są jednak uznawane za nieistotne. Beneficjent jest powiadamiany o stwierdzonym nieprzestrzeganiu wymogów lub zasad i o konieczności podjęcia działań naprawczych.

  W należycie uzasadnionych przypadkach państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o niestosowaniu zmniejszenia, gdy z uwagi na swoją wagę, zasięg i trwałość przypadek niezgodności powinien być uważany za nieistotny. Przypadki niezgodności stanowiące bezpośrednie ryzyko dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt nie są jednak uznawane za nieistotne.

   

  Ponadto państwa członkowskie mogą stworzyć system wczesnego ostrzegania stosowany w przypadku stwierdzenia pierwszej niezgodności, której nie uznaje się za poważną. W przypadku gdy państwo członkowskie podejmie decyzję o skorzystaniu z tej możliwości, właściwy organ przesyła beneficjentowi wstępne ostrzeżenie, w którym informuje go o ustaleniach i zobowiązuje do podjęcia działań naprawczych. Wpływ takiego systemu ogranicza się do pociągnięcia do odpowiedzialności za daną niezgodność odnośnego beneficjenta. Po ostrzeżeniach w kolejnym roku następują właściwe kontrole w celu sprawdzenia, czy dana niezgodność została usunięta. Jeżeli została ona usunięta, nie stosuje się zmniejszenia. Jeżeli nie została usunięta, zmniejszenie określone w akapicie pierwszym stosuje się z mocą wsteczną. Przypadki niezgodności stanowiące bezpośrednie ryzyko dla zdrowia publicznego lub zdrowia zwierząt są jednak zawsze uznawane za istotne.

  3. W przypadku umyślnej niezgodności wielkość procentowa zmniejszenia wynosi co do zasady nie mniej niż 20 %, a nawet może prowadzić do całkowitego wykluczenia z jednego lub kilku systemów pomocy i obowiązywać przez jeden rok kalendarzowy lub przez większą ilość lat.

  3. W przypadku poważnej niezgodności wynikającej z rażącego zaniedbania wielkość procentowa zmniejszenia wynosi co do zasady nie mniej niż 20%, a nawet może prowadzić do całkowitego wykluczenia z jednego lub kilku programów pomocy i obowiązywać przez jeden rok kalendarzowy lub przez większą liczbę lat.

  4. W każdym przypadku całkowita kwota zmniejszeń i wykluczeń dla jednego roku kalendarzowego nie jest wyższa niż całkowita kwota, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy.

  4. W każdym przypadku całkowita kwota zmniejszeń i wykluczeń dla jednego roku kalendarzowego nie jest wyższa niż całkowita kwota, o której mowa w ust. 1 akapit pierwszy.

  Or. en

   

  Poprawka  155

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 101

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Aby zagwarantować odpowiedni rozdział funduszy pomiędzy uprawnionych beneficjentów, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w celu zapewnienia jednolitej podstawy do obliczania kar wynikających z zastosowania zasady wzajemnej zgodności, uwzględniając również zmniejszenia wynikające z dyscypliny finansowej.

  1. Aby zagwarantować odpowiedni rozdział funduszy pomiędzy uprawnionych beneficjentów, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w celu zapewnienia jednolitej podstawy do obliczania kar wynikających z zastosowania zasady wzajemnej zgodności, uwzględniając również zmniejszenia wynikające z dyscypliny finansowej.

  2. W celu zapewnienia, że zasada wzajemnej zgodności stosowana jest w skuteczny, spójny i niedyskryminacyjny sposób, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 dotyczących zasad obliczania i stosowania kar.

  2. W celu zapewnienia, że zasada wzajemnej zgodności stosowana jest w skuteczny, oparty na analizie ryzyka, proporcjonalny, spójny i niedyskryminacyjny sposób, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 dotyczących zasad obliczania i stosowania kar. Przedmiotowe akty delegowane zawierają przepisy dotyczące zwłaszcza przypadków, gdy kary administracyjne nie są nakładane w związku z niezgodnością, która wynika z technicznych awarii systemów identyfikacji i rejestracji zwierząt, o których mowa w załączniku II, wymogach SMR 7 i SMR 8, oraz która nie jest rezultatem działania lub zaniechania, które można przypisać danemu beneficjentowi.

  Or. en

   

  Poprawka  156

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 102 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c) –punkt (v)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (v) podsumowanie wyników wszystkich dostępnych audytów oraz kontroli przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem oraz przepisów szczegółowych ustanowionych w ramach szczególnych regulacji sektorowych.

  (v) roczne podsumowanie, wraz z rachunkiem wydatków w ramach EFRG i EFRROW, wyników wszystkich dostępnych audytów oraz kontroli przeprowadzonych zgodnie z harmonogramem oraz przepisów szczegółowych ustanowionych w ramach szczególnych regulacji sektorowych.

  Or. en

   

  Poprawka  157

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 102 – ustęp 3 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3a) Jeżeli w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszego artykułu państwa członkowskie muszą przeprowadzić analizy statystyczne, Komisja dostarcza im na czas wszelkich niezbędnych informacji.

  Or. en

   

  Poprawka  158

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 106 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Jeżeli bezpośrednia płatność przewidziana rozporządzeniem (WE) nr DP/xxx zostaje dokonana na rzecz beneficjenta w walucie innej niż euro, państwa członkowskie dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyrażonej w euro na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.

  3. Jeżeli bezpośrednia płatność przewidziana rozporządzeniem (UE) nr DP/xxx zostaje dokonana na rzecz beneficjenta w walucie innej niż euro, państwa członkowskie dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyrażonej w euro na podstawie średniego kursu walutowego z ostatniego miesiąca ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.

  Or. en

   

  Poprawka  159

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 107 – ustęp 1 – akapit pierwszy

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Komisja może – w drodze aktów wykonawczych – przyjąć środki w celu ochrony przepisów Unii, jeżeli wyjątkowe praktyki monetarne związane z walutami krajowymi mogą zagrażać ich stosowaniu. W stosownych przypadkach wspomniane środki mogą stanowić odstępstwo od istniejących zasad.

  1. Komisji powierza się uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 dotyczących przyjmowania środków w celu ochrony przepisów Unii, jeżeli wyjątkowe praktyki monetarne związane z walutami krajowymi mogą zagrażać ich stosowaniu. W stosownych przypadkach wspomniane środki mogą stanowić odstępstwo od istniejących zasad.

  Or. en

   

  Poprawka  160

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 110

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Ustanawia się wspólne ramy oceny i monitorowania w celu pomiaru skuteczności wspólnej polityki rolnej. Zawierają one wszystkie instrumenty związane z monitorowaniem i oceną środków wspólnej polityki rolnej, a w szczególności płatności bezpośrednich określonych w rozporządzeniu (UE) nr DP/xxx, środków rynkowych określonych w rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx, środków rozwoju obszarów wiejskich określonych w rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx, oraz stosowania zasady wzajemnej zgodności określonego w niniejszym rozporządzeniu.

  1. Ustanawia się wspólne ramy oceny i monitorowania w celu pomiaru skuteczności wspólnej polityki rolnej, a w szczególności:

   

  (a) płatności bezpośrednich określonych w rozporządzeniu (UE) nr DP/xxx,

   

  (b) środków rynkowych określonych w rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx,

   

  (c) środków rozwoju obszarów wiejskich określonych w rozporządzeniu (UE) nr RD/xxx, oraz

   

  (d) stosowania zasady wzajemnej zgodności określonego w niniejszym rozporządzeniu.

  Aby zapewnić skuteczną ocenę wyników, Komisja posiada uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 w odniesieniu do treści i struktury przedmiotowych ram oceny.

  Komisja monitoruje te środki polityczne na podstawie sprawozdań państw członkowskich zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym rozporządzeniu. Komisja ustala wieloletni plan oceny zawierający okresowe oceny konkretnych instrumentów, które mają być przez nią przeprowadzane.

  2. Skuteczność środków wspólnej polityki rolnej, o których mowa w ust. 1, ocenia się w odniesieniu do następujących celów:

  2. Skuteczność środków wspólnej polityki rolnej, o których mowa w ust. 1, ocenia się w odniesieniu do następujących celów:

  a) rentownej produkcji żywności, z akcentem na dochód z działalności rolniczej, wydajność rolnictwa i stabilność cen;

  (a) opłacalnej produkcji żywności, z naciskiem na ceny środków produkcji, dochód z działalności rolniczej, wydajność produkcji rolnej oraz stabilność cen;

  b) zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i działań na rzecz klimatu, z akcentem na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, różnorodność biologiczną, gleby i wodę;

  (b) zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i działań na rzecz klimatu, z akcentem na zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych, różnorodność biologiczną, gleby i wodę;

  c) zrównoważonego rozwoju terytorialnego, z akcentem na rozwój obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i zmniejszanie ubóstwa na obszarach wiejskich.

  (c) zrównoważonego rozwoju terytorialnego, z akcentem na rozwój obszarów wiejskich, wzrost gospodarczy i zmniejszanie ubóstwa na obszarach wiejskich.

  Komisja określa – w drodze aktów wykonawczych – zestaw wskaźników na potrzeby celów wymienionych w akapicie pierwszym. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

  W celu zapewnienia skutecznego stosowania niniejszego ustępu Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 111 dotyczących zawartości i struktury omawianych ram monitorowania i oceny, w tym zestawu wskaźników oraz metod ich obliczania.

  3. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszelkich informacji koniecznych do oceny i monitorowania przedmiotowych środków. Komisja bierze pod uwagę zapotrzebowanie na dane oraz synergie pomiędzy potencjalnymi źródłami danych, w szczególności w odniesieniu do ich wykorzystania w celach statystycznych w razie takiej potrzeby.

  3. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wszelkich informacji koniecznych do oceny i monitorowania przedmiotowych środków. W możliwie najszerszym zakresie informacje te opierają się na uznanych źródłach danych, takich jak sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych i Eurostat. Komisja bierze pod uwagę zapotrzebowanie na dane oraz synergie pomiędzy potencjalnymi źródłami danych, w szczególności w odniesieniu do ich wykorzystania w celach statystycznych w razie takiej potrzeby.

  Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – przepisy dotyczące informacji przekazywanych przez państwa członkowskie, jak również przepisy dotyczące zapotrzebowania na dane oraz przepisy dotyczące synergii między potencjalnymi źródłami danych. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

  Komisja przyjmuje – w drodze aktów wykonawczych – przepisy dotyczące informacji przekazywanych przez państwa członkowskie, bez nakładania na nie zbędnych obciążeń administracyjnych, jak również przepisy dotyczące zapotrzebowania na dane oraz przepisy dotyczące synergii między potencjalnymi źródłami danych. Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

  4. Co cztery lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszego artykułu. Pierwsze sprawozdanie musi zostać przedstawione nie później niż dnia 31 grudnia 2017 r.

  4. Co cztery lata Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszego artykułu. Pierwsze sprawozdanie musi zostać przedstawione nie później niż dnia 31 grudnia 2017 r.

  Or. en

   

  Poprawka  161

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 110a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 110a
  Publikacja wykazu beneficjentów

  skreślony

  1. Państwa członkowskie zapewniają coroczną publikację ex post wykazu beneficjentów funduszy EFRG i EFRROW. Publikacja takiego wykazu obejmuje:

   

  a) nie naruszając przepisów art. 110b akapit pierwszy niniejszego rozporządzenia, nazwy (nazwiska) beneficjentów, rozumiane jako:

   

  (i) imię i nazwisko, jeśli beneficjentem jest osoba fizyczna;

   

  (ii) pełna nazwa oficjalna w formie, w jakiej została zarejestrowana, w przypadku gdy beneficjentem jest osoba prawna posiadająca własną osobowość prawną zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, którego to dotyczy;

   

  (iii) pełna nazwa stowarzyszenia w formie, w jakiej została zarejestrowana lub w inny sposób urzędowo uznana w przypadku gdy beneficjentem jest stowarzyszenie niebędące odrębną osobą prawną;

   

  b) gminę, na której terenie beneficjent ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, oraz o ile to możliwe, kod pocztowy lub jego część pozwalającą na identyfikację gminy;

   

  c) kwoty płatności dla każdego środka finansowanego przez EFRG i EFRROW, jakie każdy beneficjent otrzymał w danym roku budżetowym;

   

  d) charakter i opis środków finansowanych przez EFRG i EFRROW, ze wskazaniem z którego z funduszy przyznano płatności, o których mowa w lit. c).

   

  Informacje, o których mowa w akapicie pierwszym, są udostępnione na jednej stronie internetowej w każdym państwie członkowskim. Informacje te pozostają dostępne przez okres dwóch lat od dnia ich publikacji.

   

  2. W odniesieniu do płatności odpowiadających środkom finansowanym w ramach EFRROW, o których mowa w ust. 1 akapit pierwszy lit. c), kwoty, które mają być opublikowane odpowiadają całkowitym kwotom środków publicznych, obejmującym zarówno wkład Unii, jak i krajowy.

   

  Or. en

   

  Poprawka  162

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 110b

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 110b
  Próg

  skreślony

  Jeżeli kwota pomocy otrzymanej w ciągu jednego roku przez beneficjenta jest mniejsza od kwoty lub równa kwocie ustalonej przez państwo członkowskie na podstawie art. 49 rozporządzenia (UE) nr DP/xxx przedmiotowe państwo członkowskie nie publikuje nazwy tego beneficjenta, jak przewidziano w niniejszym rozporządzeniu art. 110a ust. 1 akapit pierwszy lit. a).

   

  Kwoty ustalone przez państwo członkowskie na podstawie art. 49 rozporządzenia (UE) nr DP/xxx oraz zgłoszone Komisji na mocy tego rozporządzenia podawane są do publicznej wiadomości przez Komisję zgodnie z przepisami przyjętymi na mocy art. 110d.

   

  W przypadku, gdy zastosowanie ma niniejszy artykuł ust. 1, państwo członkowskie publikuje informacje, o których mowa w art. 110a ust. 1 akapit pierwszy lit. b), c) i d) i beneficjent jest identyfikowany przy pomocy kodu. Państwa członkowskie określają format tego kodu.

   

  Or. en

   

  Poprawka  163

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 110c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 110c
  Informacje dotyczące beneficjentów

  skreślony

  Państwa członkowskie informują beneficjentów o tym, że ich dane będą publikowane zgodnie z art. 110a, oraz informują ich o możliwości przetwarzania danych przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii i państw członkowskich w celu ochrony interesów finansowych Unii.

   

  Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 95/46/WE, w przypadku gdy dotyczy to danych osobowych, państwa członkowskie informują beneficjentów o ich prawach na mocy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz o procedurach umożliwiających skorzystanie z tych praw.

   

  Or. en

   

  Poprawka  164

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 110d – akapit pierwszy

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Komisja – w drodze aktów wykonawczych – określa zasady dotyczące:

  skreślony

  a) formy, w tym sposobu prezentacji według środków i harmonogramu publikacji przewidzianych w art. 110a i 110b;

   

  b) jednolitego stosowania art. 110c;

   

  c) współpracy między Komisją a państwami członkowskimi.

   

  Przedmiotowe akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 112 ust. 3.

   

  Or. en

   

  Poprawka  165

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 111 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Przekazanie uprawnień Komisji, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, następuje na czas nieokreślony od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

  The power to adopt delegated acts referred to in Articles ... shall be conferred on the Commission for a period of five years from …*.

   

  _____________

   

  *Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

  Or. en

   

  Poprawka  166

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Artykuł 111 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Komisja przedstawia sprawozdanie na temat przekazanych uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed upływem pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień jest przedłużane na takie same okresy, jeśli Parlament Europejski i Rada zgodzą się na takie przedłużenie nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu. W tym celu Parlament Europejski podejmuje decyzję większością głosów, a Rada większością kwalifikowaną.

  Or. en

   

  Poprawka  167

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik I – ustęp 1 – akapit pierwszy – tiret pierwsze a (nowe)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  - Information helping farmers to plan how best to invest in "climate-proofing" their farm systems, and which Union funds they can use to do so; specifically, information on adapting farmland to climatic fluctuations and longer term changes and information on how to adopt practical agronomic measures to increase the resilience of farming systems to floods and droughts and to improve and optimise soil carbon levels.

  Or. en

   

  Poprawka  168

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik I – ustęp 1 – akapit drugi – tiret siódme a (nowe)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  - Information on the positive correlation between biodiversity and agro-ecosystem resilience, and the spreading of risk, and also the link between monocultures and susceptibility to crop failure/damage from pests and extreme climatic events

  Or. en

   

  Poprawka  169

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik I – ustęp 1 – akapit drugi – tiret ósme a (nowe)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  - Information on how to best prevent the spread of alien invasive species and why this is important for the effective functioning of the ecosystem and for its resilience against climate change, including information on access to funding for eradication schemes where additional costs are implied

  Or. en

   

  Poprawka  170

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik I – ustęp 1 – akapit trzeci – tiret piąte b (nowe)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  - Information on sustainable, low volume irrigation systems and on how to optimise rain-fed systems, in order to promote efficient water use.

  Or. en

   

  Poprawka  171

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik I – ustęp 1 – akapit trzeci – tiret piąte c (nowe)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  - Information on reducing water use in agriculture, including crop choice, on improving soil humus to increase water retention and on decreasing the need to irrigate.

  Or. en

   

  Poprawka  172

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik I – ustęp 1 – akapit piąty – tiret pierwsze

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  – Informacje dotyczące działań ukierunkowanych na rozwój innowacji.

  – Information on the objectives of the European Innovation Partnerships for Agricultural productivity and sustainability as stated on Article 61 of Regulation (EU) No …/…. [RD].

  Or. en

   

  Poprawka  173

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik I – ustęp 1 – akapit piąty – tiret pierwsze a (nowe)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  - Information on the existing operational groups created under article 62 of Regulation (EU) No …/…. [RD] including their tasks and foster exchange and cooperation with them when appropriate.

  Or. en

   

  Poprawka  174

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik I – ustęp 1 – akapit piąty – tiret trzecie a (nowe)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  - Information on Rural Development Programmes oriented to the fulfilment of the priorities of knowledge transfer and innovation in agriculture as referred to in Article 5 (1) of Regulation (EU) No …/…. [RD].

  Or. en

   

  Poprawka  175

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik I – ustęp 1 – akapit piąty a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Wymiany najlepszych praktyk, szkoleń i tworzenia zdolności (aspekt horyzontalny dla wszystkich pozycji wspomnianych powyżej):

  Or. en

   

  Poprawka  176

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Woda” – Wymóg SMR1 – ostatnia kolumna

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuły 4 i 5

  Zgodność z programem działania i kodeksami dobrej praktyki w przypadku gospodarstw rolnych położonych na obszarach narażonych

  Or. en

   

  Poprawka  177

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Woda” – Norma GAEC 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem: zakaz bezpośrednich zrzutów do wód gruntowych oraz środki mające na celu zapobieganie pośredniemu zanieczyszczeniu wód gruntowych poprzez zrzut do gleby i przenikanie niebezpiecznych substancji, wymienionych w załączniku do dyrektywy 80/68/EWG

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  178

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – Norma GAEC 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Minimalna pokrywa glebowa

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  179

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – Norma GAEC 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Minimalne zagospodarowanie terenu dostosowane do warunków danego miejsca w celu ograniczenia erozji

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  180

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – Norma GAEC 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Utrzymanie poziomów materii organicznej gleby włączając zakaz wypalania rżysk

  Utrzymanie poziomów materii organicznej gleby za pomocą odpowiednich praktyk, włączając zakaz wypalania rżysk, chyba że służy ono zdrowiu roślin lub ograniczaniu pozostałości

  Or. en

   

  Poprawka  181

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Gleba i zasoby węgla” – Norma GAEC 7

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Ochrona terenów podmokłych oraz gleb bogatych w węgiel włączając zakaz ich orania

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  182

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – Wymóg SMR 2 – ostatnia kolumna

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Art. 3 ust. 1, art. 3 ust. 2 lit. b), art. 4 ust. 1, 2 i 4.

  Article 3(1), Article 3(2)(b), Article 4(1), (2) and (4) and Article 5(a), (b) and (d)

  Or. en

   

  Poprawka  183

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Różnorodność biologiczna” – Wymóg SMR 3 – ostatnia kolumna

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Art. 6 ust. 1 i 2

  Art. 6 ust. 1 i 2, art. 13 ust. 1 lit. a)

  Or. en

   

  Poprawka  184

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Krajobraz, minimalny poziom utrzymania” – Norma GAEC 8

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Zachowanie cech krajobrazu obejmujących, w stosownych przypadkach, żywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, grupy drzew lub pojedyncze drzewa, obrzeża pól i tarasy, w tym zakaz ścinania żywopłotów i drzew podczas okresu lęgowego ptaków oraz okresu wychowu młodych i potencjalne środki służące zapobieganiu osiedlania się inwazyjnych gatunków obcych oraz szkodników.

  Zachowanie cech krajobrazu obejmujących, w stosownych przypadkach, żywopłoty, stawy, rowy, szpalery drzew, grupy drzew lub pojedyncze drzewa, obrzeża pól i tarasy, w tym zakaz ścinania żywopłotów i drzew podczas okresu lęgowego ptaków oraz okresu wychowu młodych.

  Or. en

   

  Poprawka  185

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Bezpieczeństwo żywności” – Wymóg SMR 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Dyrektywa Rady 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotycząca zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-antagonistycznym (OJ L 125, 23.5.1996, s.3)

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  186

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Bezpieczeństwo żywności” – Wymóg SMR 5 – ostatnia kolumna

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 3 lit. a), b), d) i e) oraz art. 4, 5 i 7

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  187

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Identyfikacja i rejestracja zwierząt” – Wymóg SMR 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Dz.U. L 213 z 8.8.2005, s. 31)

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  188

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Identyfikacja i rejestracja zwierząt” – Wymóg SMR 7

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny (Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1)

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  189

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Identyfikacja i rejestracja zwierząt” – Wymóg SMR 8

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8) Artykuły 3, 4 i 5

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  190

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Choroby zwierząt” – Wymóg SMR 9

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1)

  skreślony

  Or. en

   

  Poprawka  191

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Choroby zwierząt” – Wymóg SMR 9 – ostatnia kolumna

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 7, 11, 12, 13 i 15

  skreślona

  Or. en

   

  Poprawka  192

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Działania dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowet” (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Działania dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

  Or. en

   

  Poprawka  193

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Działania dotyczące oporności na środki przeciwdrobnoustrojowet” (nowa) – Norma GAEC 8c (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Plan działania Komisji na rzecz zwalczania rosnącego zagrożenia związanego z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe (COM(2011) 748 final z 15.11.2011). W odniesieniu do zwierząt wykorzystywanych do produkcji żywności: dobre praktyki gospodarki rolnej pozwalające unikać zakażeń, w tym limity w liczebności stad, dokumentowanie leczenia, w tym profilaktyki, niestosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych o krytycznym znaczeniu.

  Or. en

   

   

  Poprawka  194

  Wniosek dotyczący rozporządzenia

  Załącznik II – Główna tematyka „Środki ochrony roślin” – Wymóg SMR 10 – ostatnia kolumna

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 55 zdanie pierwsze i drugie

  Prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin; stosowanie wyłącznie zatwierdzonych produktów, w zalecanych ilościach i zgodnie ze wskazaniami na etykiecie. Rejestrowanie nazwy zastosowanego produktu, jego składu, daty jego zastosowania na odnośnej działce gruntu, osoby, która tego dokonała, i poziomu kwalifikacji tej osoby, użytej ilości oraz metody stosowania

  Or. en