Návrh uznesenia - B7-0082/2013Návrh uznesenia
B7-0082/2013

NÁVRH ROZHODNUTIA O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ A MANDÁTE NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNE ROKOVANIA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

4.2.2013 - (COM(2011)0628 final/2 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7‑0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP))

predložený v súlade s článkom 70 ods. 2 a článkom 70a rokovacieho poriadku
Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (*)

(*) Rokovací tím: predseda, spravodajca a tieňoví spravodajcovia


Postup : 2011/0288(COD)
Postup v rámci schôdze

B7‑0082/2013

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu o začatí medziinštitucionálnych rokovaní o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a o mandáte na tieto rokovania

(COM(2011)0628 final/2 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 final – C7‑0312/2012 – 2011/0288(COD)2013/2531(RSP))
 

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–   so zreteľom na článok 70 ods. 2 a článok 70a rokovacieho poriadku,

keďže finančné krytie vymedzené v legislatívnom návrhu je len orientačným údajom pre zákonodarný orgán a nemožno ho presne stanoviť, kým sa nedosiahne dohoda o návrhu nariadenia, ktorým sa ustanoví viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;

rozhodol o začatí medziinštitucionálnych rokovaní na základe tohto mandátu:

MANDÁT

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Odstraňovanie byrokracie je jedným z kľúčových cieľov a hlavných požiadaviek reformy SPP. Mali by sa zaviesť realistické tolerančné hodnoty a limity pre pomoc de minimis a mala by sa nastoliť primeraná rovnováha medzi dôverou a kontrolou s cieľom zabezpečiť, aby budúce administratívne zaťaženie členských štátov a príjemcov bolo udržiavané na rozumnej úrovni. V súvislosti s odstraňovaním byrokracie by sa mali náležite zohľadniť administratívne a ostatné náklady na kontrolu na všetkých úrovniach a malo by sa odmeňovať využívanie efektívnych administratívnych systémov a systémov monitorovania. Prvoradým cieľom by malo byť znížiť na rozumnú mieru administratívne náklady a zabezpečiť, aby sa administratívne zaťaženie poľnohospodárov a administratívnych pracovníkov vrátilo na rozumnú úroveň.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy mala byť delegovaná na Komisiu, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a koordinačných orgánov, obsah poľnohospodárskeho poradenského systému, opatrenia, ktoré sa majú financovať z rozpočtu Únie v rámci verejnej intervencie a zhodnotenie operácií v súvislosti s verejnou intervenciou, zníženie a pozastavenie preplácania členským štátom, vyrovnanie medzi výdavkami a príjmami v rámci fondov, vracanie dlhovaných súm, sankcie uplatňované voči príjemcom v prípade nesúladu s podmienkami oprávnenosti so zreteľom na pravidlá týkajúce sa zábezpek, fungovania integrovaných systémov správy a kontroly, opatrenia vylúčené z kontroly transakcií, pokuty uplatňované v rámci krížového plnenia, pravidlá o zachovávaní trvalých trávnych porastov, pravidlá týkajúce sa určujúcej skutočnosti a výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať v členských štátoch, ktoré nepoužívajú euro, a so zreteľom na obsah spoločného hodnotiaceho rámca opatrení prijatých v rámci SPP. Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(3) S cieľom doplniť alebo zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a koordinačných orgánov, obsah poľnohospodárskeho poradenského systému, opatrenia, ktoré sa majú financovať z rozpočtu Únie v rámci verejnej intervencie a zhodnotenie operácií v súvislosti s verejnou intervenciou, zníženie a pozastavenie preplácania členským štátom, vyrovnanie medzi výdavkami a príjmami v rámci fondov, vracanie dlhovaných súm, správne sankcie uplatňované voči príjemcom v prípade nesúladu s podmienkami oprávnenosti so zreteľom na pravidlá týkajúce sa zábezpek, fungovania integrovaných systémov správy a kontroly, opatrenia vylúčené z kontroly transakcií, pokuty uplatňované v rámci krížového plnenia, pravidlá o zachovávaní trvalých trávnych porastov a pasienkov, pravidlá týkajúce sa určujúcej skutočnosti a výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať v členských štátoch, ktoré nepoužívajú euro, a so zreteľom na obsah spoločného hodnotiaceho rámca opatrení prijatých v rámci SPP. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Podľa druhého pododseku článku 287 ods. 4 ZFEÚ môže Dvor audítorov vydávať stanoviská k týmto delegovaným aktom buď na žiadosť Európskeho parlamentu, alebo Rady.

 

(Tieto dve zmeny a doplnenia, konkrétne nahradenie „sankcie“ „správnou sankciou“ a „trvalé trávne porasty“ „trvalými trávnymi porastmi a pasienkami“ sa uplatňujú v celom znení; ich prijatie bude vyžadovať zodpovedajúce zmeny v celom znení.)

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Toto nariadenie by malo tam, kde je to vhodné, ustanoviť výnimky pre prípady vyššej moci a mimoriadnych okolností. V súvislosti s predpismi v oblasti poľnohospodárstva by sa mal pojem vyššej moci interpretovať podľa judikatúry Súdneho dvora.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Zvyšujúce sa požiadavky na certifikačné orgány a platobné agentúry by nemali byť spojené s ďalším nárastom byrokracie v členských štátoch. Predovšetkým by tieto požiadavky nemali byť prísnejšie než medzinárodné audítorské štandardy. Pokiaľ ide o rozsah a obsah procesu certifikácie, mal by sa zachovať rovnovážny vzťah medzi nákladmi a výhodami a akékoľvek dodatočné povinnosti podávania správ by mali predstavovať jednoznačnú pridanú hodnotu.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) S cieľom pomôcť príjemcom s väčšou informovanosťou o vzťahu medzi poľnohospodárskymi postupmi a riadením poľnohospodárskych podnikov na jednej strane, a normami týkajúcimi sa životného prostredia, zmeny klímy, dobrého stavu poľnohospodárstva v krajine, bezpečnosti potravín, verejného zdravia, zdravia zvierat, rastlín a dobrých životných podmienok zvierat na strane druhej je nevyhnutné, aby členské štáty vytvorili komplexný poľnohospodársky poradenský systém, ktorý bude príjemcom ponúkať poradenstvo. Týmto poľnohospodárskym poradenským systémom by nijakým spôsobom nemala byť dotknutá povinnosť a zodpovednosť príjemcov dodržiavať uvedené normy. Členské štáty by mali zabezpečiť aj zreteľné rozlišovanie medzi poradenstvom a kontrolami.

(10) S cieľom zvýšiť informovanosť príjemcov o vzťahu medzi poľnohospodárskymi postupmi, riadením poľnohospodárskych podnikov a riadením ich rizík na jednej strane a normami týkajúcimi sa životného prostredia, zmeny klímy, dobrého poľnohospodárskeho stavu pôdy, bezpečnosti potravín, verejného zdravia, zdravia zvierat, rastlín a dobrých životných podmienok zvierat na strane druhej je nevyhnutné, aby členské štáty vytvorili komplexný poľnohospodársky poradenský systém, ktorý bude príjemcom ponúkať poradenstvo. Týmto poľnohospodárskym poradenským systémom by nijakým spôsobom nemala byť dotknutá povinnosť a zodpovednosť príjemcov dodržiavať uvedené normy. Členské štáty by mali zabezpečiť aj zreteľné rozlišovanie medzi poradenstvom a kontrolami.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Poľnohospodársky poradenský systém by mal zahŕňať minimálne požiadavky a normy, ktoré tvoria rozsah krížového plnenia. Tento systém by mal zahŕňať aj rešpektovanie požiadaviek týkajúcich sa poľnohospodárskych postupov, ktoré sú prínosom pre klímu a životné prostredie, pre priame platby, ako aj starostlivosť o poľnohospodársku oblasť podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. DP/xxx z xxx, ktorým sa stanovujú pravidlá pre priame platby poľnohospodárom v rámci podporných režimov na úrovni spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tento systém by sa mal v konečnom dôsledku vzťahovať na určité prvky týkajúce sa zmiernenia zmeny klímy a prispôsobenia sa jej, biodiverzity, ochrany vodných zdrojov, oznamovania ochorení zvierat a rastlín, inovácie, ako aj trvalo udržateľného rozvoja hospodárskej činnosti malých poľnohospodárskych podnikov.

(11) Poľnohospodársky poradenský systém by mal zahŕňať aspoň požiadavky a normy, ktoré tvoria rozsah krížového plnenia na úrovni poľnohospodárskych podnikov. Tento systém by mal zahŕňať aj požiadavky, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti s priamymi platbami, pokiaľ ide o poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie, ako aj udržiavanie poľnohospodárskej plochy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. DP/xxx z xxx, ktorým sa stanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tento systém by okrem toho mal zahŕňať určité prvky týkajúce sa zmiernenia zmeny klímy a adaptácie na ňu, biodiverzity, ochrany vodných zdrojov, oznamovania ochorení zvierat a rastlín, inovácie, ako aj výsledkov v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov, vrátane činností zameraných na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov, zvyšovanie konkurencieschopnosti, odvetvovú integráciu, inovácie a orientáciu na trh, ako aj presadzovanie a uplatňovanie zásad týkajúcich sa účtovníctva, podnikania a udržateľného riadenia hospodárskych zdrojov. Členské štáty by mali mať možnosť zahrnúť do svojich systémov podporu konverzií poľnohospodárskych podnikov a diverzifikáciu svojej hospodárskej činnosti a zavedenie primeraných preventívnych opatrení na riešenie prírodných katastrof a ochorení zvierat a rastlín, ako aj poradenstvo o integrovanej ochrane proti škodcom a používaní alternatívnych nechemických látok.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Vstup do poľnohospodárskeho poradenského systému by mal byť pre príjemcov dobrovoľný. Všetci príjemcovia, dokonca aj ak nepoberajú pomoc v rámci SPP, by mali mať možnosť využívať tento systém. Členské štáty môžu pritom určiť prioritné kritériá. Vzhľadom na povahu tohto systému je vhodné, aby sa s informáciami získanými v rámci poradenskej činnosti zaobchádzalo ako s dôvernými informáciami, okrem prípadu vážneho porušenia právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov. S cieľom zabezpečiť účinnosť systému by poradcovia mali byť primerane kvalifikovaní a pravidelne školení.

(12) Vstup do poľnohospodárskeho poradenského systému by mal byť pre príjemcov dobrovoľný. Všetci príjemcovia, dokonca aj keď nepoberajú pomoc v rámci SPP, by mali mať možnosť využívať tento systém. Členské štáty by však mali byť schopné určiť na základe environmentálnych, hospodárskych a sociálnych kritérií kategórie príjemcov, ktorí majú prioritný prístup k poľnohospodárskemu poradenskému systému. Vzhľadom na povahu tohto systému je vhodné, aby sa s informáciami získanými v rámci poradenskej činnosti zaobchádzalo ako s dôvernými informáciami, okrem prípadu vážneho porušenia práva Únie alebo vnútroštátneho práva. S cieľom zabezpečiť účinnosť systému by poradcovia mali byť primerane kvalifikovaní a pravidelne školení.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Je dôležité, aby finančné zdroje potrebné na pokrytie výdavkov realizovaných akreditovanými platobnými agentúrami v rámci EPZF, boli sprístupnené Komisiou členským štátom vo forme úhrad na základe zaúčtovania výdavkov realizovaných týmito agentúrami. Počas čakania na úhrady vo forme mesačných platieb je potrebné, aby členské štáty mobilizovali finančné prostriedky v súlade s potrebami ich akreditovaných platobných agentúr. Personálne a administratívne náklady, ktoré vznikli členským štátom a príjemcom zapojeným do vykonávania SPP, predstavujú ich vlastné náklady.

(13) Komisia má členským štátom sprístupniť finančné zdroje potrebné na pokrytie výdavkov vynaložených akreditovanými platobnými agentúrami v rámci EPZF vo forme úhrad na základe zaúčtovania výdavkov vynaložených týmito agentúrami. Kým sa takéto úhrady nevyplatia vo forme mesačných platieb, členské štáty zmobilizujú finančné zdroje v súlade s potrebami svojich akreditovaných platobných agentúr. S cieľom zefektívniť fungovanie platobných agentúr by personálne a administratívne náklady, ktoré vznikli členským štátom a príjemcom zapojeným do vykonávania SPP, mali znášať samotné platobné agentúry.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Vďaka využitiu agro-meteorologického systému a získavaniu a zlepšovaniu satelitných snímok by Komisia mala k dispozícii spôsob riadenia poľnohospodárskych trhov a zjednodušenia sledovania poľnohospodárskych výdavkov.

(14) Vďaka využitiu agro-meteorologického systému a získavaniu a zlepšovaniu satelitných snímok by Komisia mala mať k dispozícii prostriedky na riadenie poľnohospodárskych trhov, uľahčenie sledovania poľnohospodárskych výdavkov a využívanie zdrojov, na ktorých je poľnohospodárstvo závislé, aj pokiaľ ide o agrolesnícke systémy, a na posudzovanie a poskytovanie včasnej pomoci v prípade prírodných katastrof.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Programy na rozvoj vidieka sú financované z rozpočtu Únie prostredníctvom vyhradených prostriedkov v ročných splátkach. S cieľom umožniť členským štátom disponovať plánovanými fondmi Únie od začatia programov na rozvoj vidieka je potrebné dať im ich k dispozícii. V dôsledku toho je nevyhnutné zavedenie zálohových platieb, ktorých cieľom je zabezpečiť stály tok prostriedkov umožňujúci vykonávať vhodným spôsobom platby prijímateľom a stanovenie hraníc takéhoto opatrenia.

(23) Programy na rozvoj vidieka sú financované z rozpočtu Únie na základe záväzkov v ročných splátkach. Členské štáty by mali mať možnosť čerpať ustanovené finančné prostriedky Únie hneď, ako začnú realizovať programy. V dôsledku toho by malo byť prioritou zaviesť vhodne obmedzený systém predbežného financovania, ktorým sa zabezpečí stály tok finančných prostriedkov umožňujúci vyplácať platby príjemcom v rámci programov v primeranom čase.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Právne predpisy v poľnohospodárskom odvetví vyžadujú, aby členské štáty zasielali informácie o počte vykonaných kontrol a ich výsledkoch v stanovených lehotách. Tieto kontrolné štatistiky sa používajú na určenie miery chýb na úrovni členských štátov a všeobecnejšie na účely kontroly riadenia fondov EPZF a EPFRV. Pre Komisiu sú dôležitým zdrojom uistenia o správnom hospodárení s finančnými prostriedkami a sú základným prvkom každoročného vyhlásenia o vierohodnosti. Vzhľadom na zásadnú povahu týchto štatistických informácií a s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty dodržiavali svoje povinnosti včasného zasielania, je nutné, aby sa stanovil odstrašujúci prostriedok proti neskorému zasielaniu potrebných údajov, a to spôsobom zodpovedajúcim rozsahu nedostatočných údajov. Je preto potrebné zaviesť tieto ustanovenia, pričom Komisia môže pozastaviť časť mesačných alebo priebežných platieb, pre ktoré neboli včas poskytnuté príslušné štatistické údaje.

(27) Právne predpisy v oblasti poľnohospodárstva vyžadujú, aby členské štáty zasielali informácie o počte vykonaných kontrol a ich výsledkoch v stanovených lehotách. Tieto kontrolné štatistiky sa používajú na určenie chybovosti na úrovni členských štátov a všeobecnejšie na účely kontroly riadenia EPZF a EPFRV. Pre Komisiu sú dôležitým zdrojom, aby sa uistila o správnom hospodárení s finančnými prostriedkami, a sú základným prvkom každoročného vyhlásenia o vierohodnosti. Vzhľadom na zásadnú povahu týchto štatistických informácií a s cieľom zabezpečiť, aby členské štáty dodržiavali svoje povinnosti včasného zasielania, je nutné, aby sa stanovil primerane odstrašujúci prostriedok proti neskorému zasielaniu potrebných údajov, a to spôsobom zodpovedajúcim rozsahu nedostatočných údajov. Je preto potrebné zaviesť tieto ustanovenia, pričom Komisia môže pozastaviť časť mesačných alebo priebežných platieb, pre ktoré neboli včas poskytnuté príslušné štatistické údaje. Takéto pozastavenie by sa však malo použiť len vtedy, keď toto oneskorenie ohrozuje mechanizmus udeľovania absolutória za plnenie ročného rozpočtu v súlade so zásadou proporcionality.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Financovanie opatrení a činností požadovaných v rámci SPP sa sčasti zabezpečí v rámci spoločného riadenia. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie správneho finančného hospodárenia s fondmi Únie by Komisia mala vykonávať činnosti určené na kontrolu hospodárenia s fondmi orgánmi členských štátov poverených vykonávať platby. Je potrebné určiť charakter kontrol, ktoré má vykonávať Komisia, a stanoviť podmienky umožňujúce Komisii prijať zodpovednosť vo veci vykonávania rozpočtu, ako aj ujasniť povinnosti v oblasti spolupráce, ktoré pripadajú členským štátom.

(30) Financovanie opatrení a činností požadovaných v rámci SPP sa bude sčasti uskutočňovať v rámci spoločného hospodárenia. S cieľom zabezpečiť, aby sa s finančnými prostriedkami Únie náležite hospodárilo, by Komisia mala vykonávať kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami zo strany orgánov členských štátov zodpovedných za vykonávanie platieb. Je potrebné určiť všeobecné pravidlá a zásady, ktorými sa má Komisia riadiť pri vykonávaní kontrol, ako aj ich charakter, a stanoviť podmienky jej zodpovednosti za plnenie rozpočtu, ako aj ujasniť povinnosti členských štátov v oblasti spolupráce.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) S cieľom umožniť Komisii splniť svoju povinnosť kontrolovať v členských štátoch existenciu a správne fungovanie systémov riadenia a kontroly výdavkov Únie bez ohľadu na kontroly vykonávané členskými štátmi sú potrebné ustanovenia o kontrole osobami poverenými Komisiou, ako aj ich možnosť požiadať členské štáty o pomoc.

(31) S cieľom umožniť Komisii splniť svoju povinnosť kontrolovať v členských štátoch existenciu a správne fungovanie systémov riadenia a kontroly výdavkov Únie sú potrebné ustanovenia o kontrolách osobami poverenými Komisiou, ktoré by mali mať možnosť požiadať členské štáty o pomoc pri práci. Takéto vnútroštátne ustanovenie by malo zohľadňovať zásadu proporcionality, úroveň dôvery, ktorá existuje, pokiaľ ide o spoľahlivosť národných systémov riadenia a kontroly, a celkovú účinnosť vnútroštátnych kontrol v rámci kontrol, ktoré vykonala Komisia.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Postupy vymáhania uplatňované členskými štátmi môžu mať za následok oneskorenie vymoženia týchto súm o niekoľko rokov, bez akejkoľvek istoty, že k nemu skutočne dôjde. Náklady na tieto postupy môžu byť neúmerné vzhľadom na vymožené alebo vymožiteľné sumy. V dôsledku toho je potrebné v niektorých prípadoch umožniť členským štátom zastaviť postupy vymáhania.

(36) Postupy vymáhania uplatňované členskými štátmi môžu mať za následok oneskorenie vymoženia týchto súm o niekoľko rokov, bez akejkoľvek istoty, že k nemu skutočne dôjde. Náklady na tieto postupy môžu byť neúmerné vzhľadom na vymožené alebo vymožiteľné sumy. Prahová hodnota na vymáhanie nesprávne vyplatených súm vrátane úrokov je stanovená veľmi nízko a vymáhanie by sa malo vykonávať len vtedy, ak je nákladovo efektívne. V dôsledku toho je potrebné v niektorých prípadoch umožniť členským štátom zastaviť postupy vymáhania.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Na ochranu finančných záujmov rozpočtu Únie je potrebné, aby členské štáty prijali opatrenia s cieľom ubezpečiť sa o tom, že operácie financované fondmi EPZF a EPFRV sa skutočne vykonali a správne realizovali. Tiež je potrebné, aby členské štáty predchádzali všetkým nezrovnalostiam alebo nesúladu zo strany prijímateľov, zistili ich a účinne riešili. Malo by sa preto uplatňovať nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev.

(37) Na ochranu finančných záujmov rozpočtu Únie je potrebné, aby členské štáty prijali primerané opatrenia s cieľom ubezpečiť sa o tom, že transakcie financované z EPZF a EPFRV sa skutočne vykonali a správne realizovali. Tiež je potrebné, aby členské štáty predchádzali všetkým nezrovnalostiam alebo nesúladu zo strany prijímateľov, zistili ich a účinne riešili. Na tento účel by sa malo uplatňovať nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. S cieľom zabezpečiť, aby politické priority Únie a ciele boli súdržné, by do rozsahu toho, čo sa považuje za riziko pre všeobecný rozpočet Európskej únie, mali byť zahrnuté riziká pre životné prostredie a verejné zdravie, keďže náklady s nimi spojené sú externalizované do iných oblastí verejných výdavkov, vrátane výdavkov Únie. Minimalizovanie ďalších nákladov v ostatných oblastiach by malo zabezpečiť efektívnosť vo verejných výdavkoch.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(37a) Popri nariadení (ES, Euratom) č. 2988/95 by sa v tomto nariadení mali ustanoviť podrobnejšie ustanovenia týkajúce sa neoprávnených platieb v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ak príjemca dostane pomoc bez toho, aby spĺňal kritériá oprávnenosti alebo záväzky na poskytnutie tejto pomoci, považuje sa to za neoprávnené získanie výhody. V súlade s článkom 4 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 sa takéto výhody majú odobrať. S cieľom odradiť príjemcu od nedodržania stanovených podmienok by sa mali uplatňovať správne sankcie v zmysle článku 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95, a to vo forme zníženia pomoci či vylúčenia z poskytovania pomoci, najmä v prípadoch, keď ide o úmyselné neoprávnené platby alebo neoprávnené platby spôsobené z nedbanlivosti. Tieto správne sankcie môžu mať vplyv na podporu získanú pri splnení podmienok oprávnenosti alebo dodržaní záväzkov. Dôležité však je, aby v prípade neoprávnených platieb týkajúcich sa hlavy III kapitoly 2 nariadenia (EÚ) č. xxx / xxx (priame platby) súhrn všetkej odňatej a zníženej pomoci nepresiahol výšku platby uvedenej v tejto kapitole.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(38) Ustanovenia týkajúce sa všeobecných zásad kontroly, odňatia, zníženia alebo vylúčenia platieb a uloženia sankcií sa nachádzajú v rôznych nariadeniach o poľnohospodárskom odvetví. Tieto pravidlá by sa mali zoskupiť v rovnakom právnom rámci na horizontálnej úrovni. Mali by zahŕňať povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o administratívne kontroly a kontroly na mieste, pravidlá týkajúce sa odňatia, zníženia a vylúčenia pomoci. Mali by sa stanoviť aj pravidlá týkajúce sa kontroly povinností, ktoré nie sú nevyhnutné spojené s platbou pomoci.

(38) Ustanovenia týkajúce sa všeobecných zásad kontroly, odňatia, zníženia alebo vylúčenia platieb a uloženia primeraných administratívnych sankcií sa nachádzajú v rôznych právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva. Tieto pravidlá by sa mali zoskupiť v rovnakom právnom rámci na horizontálnej úrovni. Mali by zahŕňať povinnosti členských štátov, pokiaľ ide o administratívne kontroly a kontroly na mieste vrátane všeobecných zásad a platných kritérií, pravidlá týkajúce sa vymáhania, zníženia a vylúčenia pomoci. Mali by sa stanoviť aj pravidlá týkajúce sa kontroly povinností, ktoré nie sú nevyhnutné spojené s platbou pomoci. Je nevyhnutné zabezpečiť silný stimul pre členské štáty, aby znížili počet kontrol na mieste v prípade, že miera chybovosti je na prijateľnej úrovni, ako aj flexibilitu na základe zvyčajných noriem členských štátov alebo regiónov a zároveň umožniť odôvodnené výnimky z agronomických, ekologických alebo environmentálnych dôvodov.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(38a) Spravodlivý systém sankcií pre poľnohospodárov, ktorí sa dopúšťajú nezrovnalostí, by mal vylúčiť dvojité sankcie a súčasné uplatňovanie administratívnych sankcií podľa tohto nariadenia alebo trestných sankcií podľa trestného práva, s výnimkou prípadov podvodu.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(38b) Správne sankcie vrátane povinnosti vrátenia platieb, ktoré poľnohospodár získal, by sa nemali ukladať na základe okolností, ktoré sú objektívne mimo kontroly poľnohospodára, a najmä nie v prípade nepredvídateľných udalostí.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(41) Mali by sa zachovať hlavné prvky integrovaného systému, a najmä ustanovenia týkajúce sa počítačovej databázy, systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, žiadostí poľnohospodárovpodporu alebo pomoc a systém identifikácie a evidencie platobných nárokov.

(41) Mali by sa zachovať hlavné prvky integrovaného systému, a najmä ustanovenia týkajúce sa počítačovej databázy, systému identifikácie poľnohospodárskych pozemkov, žiadostí o pomoc alebo o platby systému identifikácie a evidencie platobných nárokov. Členské štáty by mali pri vytváraní týchto systémov náležite využívať technológiu s cieľom znížiť administratívnu záťaž a zabezpečiť účinné a efektívne kontroly.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44) Podľa nariadenia (ES) č. 485/2008 musia členské štáty prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov rozpočtu Únie, a najmä na kontrolu skutočnej realizácie a súladu operácií financovaných z EPZF. V záujme zrozumiteľnostiprehľadnosti by sa do toho istého zákona mali zahrnúť príslušné ustanovenia. Nariadenie (ES) č. 485/2008 by sa teda malo zrušiť.

(44) Podľa nariadenia (ES) č. 485/2008 majú členské štáty prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie účinnej ochrany finančných záujmov rozpočtu Únie, a najmä na kontrolu skutočnej realizácie a súladu operácií financovaných z EPZF. V záujme jednoduchosti, jasnostiracionality by sa príslušné ustanovenia mali zahrnúť do toho istého aktu. Nariadenie (ES) č. 485/2008 by sa teda malo zrušiť.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/200125, ktoré bolo nahradené nariadením (ES) č. 73/2009, stanovuje zásadu, že úplné platby niektorých podpôr príjemcom v rámci SPP by mali byť spojené s dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa hospodárenia s pôdou, poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskej činnosti. Táto zásada sa následne odráža v nariadení Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a v nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) . V rámci tohto tzv. systému krížového plnenia musia členské štáty stanoviť pokuty v podobe zníženia podpory získanej v rámci SPP alebo vylúčenia z prideľovania podpory úplne alebo čiastočne.

(50) V nariadení Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/200120, ktoré bolo nahradené nariadením (ES) č. 73/2009, sa stanovuje zásada, že úplné platby niektorých podpôr v rámci SPP príjemcom by mali byť spojené s dodržiavaním pravidiel týkajúcich sa obhospodarovania pôdy, poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskej činnosti. Táto zásada sa následne odrazila v nariadení Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a v nariadení Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov). V rámci tohto tzv. systému krížového plnenia musia členské štáty uložiť správne sankcie v podobe zníženia podpory získanej v rámci SPP alebo vylúčenia z prideľovania podpory úplne alebo čiastočne v súlade so zásadou proporcionality a so zohľadnením všeobecných kritérií pre odstupňovanie týchto sankcií, ako je vymedzené v tomto nariadení.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(53) Členské štáty musia plne zaviesť povinné požiadavky na hospodárenie s cieľom zabezpečiť funkčnosť na úrovni poľnohospodárskeho podniku a potrebné rovné zaobchádzanie s poľnohospodármi.

(53) Je potrebné, aby členské štáty plne zaviedli povinné požiadavky na hospodárenie s cieľom zabezpečiť funkčnosť na úrovni poľnohospodárskeho podniku a potrebné rovné zaobchádzanie s poľnohospodármi. Komisia by mala vydať pokyny týkajúce sa výkladu predpisov o identifikácii a registrácii zvierat na účely krížového plnenia, ktoré by mali prípadne umožňovať flexibilitu na úrovni poľnohospodárskeho podniku, aby sa dosiahla potrebná rovnováha medzi zachovaním ducha právnych predpisov a uplatňovaním primeraných správnych sankcií len v prípade nedodržania podmienok, ktoré možno priamo a jednoznačne pripísať príjemcovi, najmä ak dôjde k opakovanému zlyhaniu používanej technológie.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 54

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(54) Ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, budú funkčné v rámci krížového plnenia iba vtedy, keď všetky členské štáty ich v plnej miere implementujú, a najmä stanovia jasné záväzky pre poľnohospodárov. V súlade so smernicou sa požiadavky uplatnia na úrovni poľnohospodárskeho podniku najneskôr do 1. januára 2013.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(55) Ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov, budú funkčné v rámci krížového plnenia iba vtedy, keď ich všetky členské štáty v plnej miere implementujú, a najmä stanovia jasné záväzky pre poľnohospodárov. Podľa smernice sa budú požiadavky na úrovni poľnohospodárskeho podniku postupne uplatňovať podľa časového plánu, a najmä podľa všeobecných zásad integrovanej ochrany proti škodcom, najneskôr do 1. januára 2014.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(56) Podľa článku 22 smernice 2000/60/ES sa smernica Rady 80/68/EHS zo 17. decembra 1979 o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami zruší 23. decembra 2013. V záujme zachovania pravidiel o ochrane podzemných vôd je vhodné dovtedy, kým sa smernica 2000/60/ES začlení do krížového plnenia, prispôsobiť rozsah krížového plnenia a vymedziť pojem štandardu dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok a zahrnúť pritom požiadavky článkov 4 a 5 smernice 80/68/EHS.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(57) Systém krížového plnenia zahŕňa určité administratívne obmedzenia pre príjemcov aj štátne správy, pretože je potrebné zabezpečiť evidenciu, vykonávať kontroly a v prípade potreby uplatňovať pokuty. Tieto pokuty by mali byť primerané, objektívneodstupňované. Tieto pokuty by nemali mať vplyv na ostatné pokuty stanovené na základe iných ustanovení Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov. V záujme konzistentnosti je vhodné zlúčiť príslušné ustanovenia Únie do jednotného právneho nástroja. V prípade poľnohospodárov, ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých poľnohospodárov uvedenom v hlave V nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[DP], možno úsilie vynaložené v rámci systému krížového plnenia považovať za prevyšovanie prínosu variantu udržania poľnohospodárov tomto systéme. Z dôvodu zjednodušenia by preto títo poľnohospodári mali byť vyňatí z krížového plnenia, najmä zo systému kontroly a z rizika pokút vyplývajúcich z krížového plnenia. Táto výnimka by sa však nemala vzťahovať na povinnosť dodržiavať platné ustanovenia odvetvových právnych predpisov a možnosti kontroly a uloženia sankcií podľa týchto právnych predpisov.

(57) Systém krížového plnenia zahŕňa určité administratívne obmedzenia pre príjemcov aj štátne správy, pretože je potrebné zabezpečiť evidenciu, vykonávať kontroly a v prípade potreby uplatňovať sankcie. Tieto sankcie by mali byť primerané, účinné a odradzujúce. Tieto sankcie by nemali mať vplyv na ostatné sankcie stanovené na základe iných ustanovení práva Únie alebo vnútroštátneho práva. V záujme konzistentnosti je vhodné zlúčiť príslušné ustanovenia Únie do jednotného právneho nástroja. V prípade poľnohospodárov, ktorí sa zúčastňujú na režime pre malých poľnohospodárov uvedenom v hlave V nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[DP], možno usúdiť, že úsilie, ktoré treba vynaložiť v rámci systému krížového plnenia, prevyšuje prínos vyplývajúci z udržania poľnohospodárov tomto systéme. Z dôvodu zjednodušenia by preto títo poľnohospodári mali byť vyňatí z krížového plnenia, najmä zo systému kontroly a z rizika pokút vyplývajúcich z krížového plnenia. Touto výnimkou by však nemala byť dotknutá povinnosť dodržiavať platné ustanovenia odvetvových právnych predpisov a možnosť kontroly a uloženia sankcií podľa týchto právnych predpisov. Za menej závažné neúmyselné porušenia spojené s krížovým plnením by sa sankcia nemala ukladať. Namiesto toho by malo byť vydané varovanie, pričom plnenie by malo byť monitorované počas inšpekcie v budúcnosti.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 60

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(60) Na účinné uplatňovanie krížového plnenia je potrebné na úrovni príjemcov overiť, že všetky záväzky boli dodržané. Keď sa členský štát rozhodne využiť možnosť neuplatňovať zníženie platieb alebo vylúčenie zo zoznamu príjemcov v prípadoch, keď ide o sumu nižšiu ako 100 EUR, príslušný kontrolný orgán by mal v nasledujúcom roku na vzorke príjemcov overiť, či boli zistené nedodržania požiadaviek napravené.

(60) Na účinné uplatňovanie krížového plnenia je potrebné na úrovni príjemcov overiť, že si plnia svoje povinnosti. Keď sa členský štát rozhodne využiť možnosť neuplatňovať zníženie platieb alebo vylúčenie platieb v prípadoch, keď ide o sumu nižšiu ako 100 EUR, príslušný kontrolný orgán by mal v nasledujúcom roku na vzorke príjemcov overiť, či boli zistené nedodržania požiadaviek napravené. Členské štáty môžu tiež zriadiť systém včasného varovania uplatniteľný na nezávažné prvé prípady nedodržiavania, aby dosiahli lepšiu akceptáciu systému krížového plnenia u poľnohospodárskych komunít a aby poľnohospodárov lepšie zapojili do plnenia požiadaviek. Tento systém by mal zahŕňať varovné listy vyzývajúce nápravné opatrenia zo strany dotknutého príjemcu, po ktorých v nasledujúcom roku nasleduje overenie plnenia členským štátom.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 68

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(68) Každé opatrenie v rámci SPP by malo byť predmetom monitorovania a hodnotenia s cieľom zlepšiť jeho kvalitu a preukázať jeho prínosy. V tejto súvislosti by Komisia mala určiť zoznam ukazovateľov a posúdiť vplyv SPP vo vzťahu k politickým cieľom. Komisia by mala vytvoriť rámec pre spoločné monitorovanie a hodnotenie a okrem iného zabezpečiť včasnú dostupnosť relevantných údajov vrátane informácií od členských štátov. Mala by pritom zohľadňovať potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi prípadnými zdrojmi údajov. Okrem iného oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. V dokumente Rozpočet stratégie Európa 2020 – časť II sa uvádza, že výdavky súvisiace s oblasťou klímy by sa mali v celkovom rozpočte Únie zvýšiť minimálne o 20 % prostredníctvom príspevku z rozličných politík. Komisia by preto mala byť pripravená ohodnotiť vplyv podpory poskytovanej Úniou v rámci SPP k splneniu cieľov v oblasti klímy.

(68) Každé opatrenie v rámci SPP by malo byť predmetom monitorovania a hodnotenia s cieľom zlepšiť jeho kvalitu a preukázať jeho prínosy. V tejto súvislosti by Komisia mala určiť zoznam ukazovateľov a posúdiť vplyv SPP vo vzťahu k cieľom tejto politiky. Komisia by mala vytvoriť rámec pre spoločné monitorovanie a hodnotenie, čím sa okrem iného zabezpečí, že relevantné údaje vrátane informácií od členských štátov budú k dispozícii včas. Mala by pritom zohľadňovať potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi potenciálnymi zdrojmi údajov a podľa možnosti vychádzať z existujúcich zdrojov údajov. Okrem toho by mal monitorovací a hodnotiaci rámec brať do úvahy a náležite odrážať štruktúru SPP, pretože monitorovací a hodnotiaci rámec pre druhý pilier nemožno uplatňovať na prvý pilier, a to najmä preto, že v rámci prvého piliera existuje priestor pre vytváranie súčinnosti, vzhľadom na pomerne jednotný charakter opatrení. Toto by sa malo náležite zohľadniť. Okrem toho sa v oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Rozpočet stratégie Európa 2020 – časť II uvádza, že výdavky súvisiace s klímou by sa mali v celkovom rozpočte Únie zvýšiť aspoň na 20 % prostredníctvom príspevku z rozličných politík. Komisia by preto mala byť schopná posúdiť vplyv podpory poskytovanej Úniou v rámci SPP vo vzťahu k cieľom v oblasti klímy.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(70c) Súdny dvor vo svojom rozsudku nepoprel legitímnosť cieľu posilniť verejnú kontrolu využívania finančných prostriedkov EPZF a EPFRV. Tento cieľ by sa mal analyzovať na základe nového rámca finančného hospodárenia a kontroly, ktorý je potrebné uplatňovať od 1. januára 2014. V tomto rámci kontroly, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány, nemôžu byť vyčerpávajúce a predovšetkým sa pri takmer všetkých schémach môže na mieste skontrolovať len obmedzená časť populácie. Zvýšenie minimálnych mier kontroly, ktoré by presahovali súčasnú úroveň, by v tomto kontexte znamenalo dodatočné finančné a administratívne bremeno pre vnútroštátne správy a nebolo by nákladovo efektívne. Okrem toho sa v novom rámci stanovuje, že za určitých podmienok môžu členské štáty znížiť počet kontrol na mieste. Za týchto okolností znamená uverejnenie mien príjemcov pomoci z poľnohospodárskych fondov posilnenie verejnej kontroly využívania týchto fondov, a preto predstavuje užitočný doplnok súčasného rámca hospodárenia a kontroly, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie primeraného stupňa ochrany finančných záujmov Únie. Vnútroštátne orgány by pri uplatňovaní nových pravidiel, na základe ktorých sa zjednodušujú administratívne postupy pri využívaní fondov Únie a znižujú administratívne náklady, mali mať možnosť opierať sa o verejnú kontrolu, predovšetkým preto, lebo má preventívny a odrádzajúci účinok proti podvodom a akémukoľvek zneužívaniu verejných fondov, pretože odrádza jednotlivých príjemcov od toho, aby sa dopúšťali nezrovnalostí.

(70c) Súdny dvor vo svojom rozsudku nespochybnil legitímnosť cieľa, ktorým je posinenie verejnej kontroly využívania peňazí z EPZF a EPFRV.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(70d) Uverejňovanie príjemcov sleduje cieľ verejnej kontroly využívania finančných prostriedkov z EPZF a EPFRV, ktorý je možné dosiahnuť len tak, že sa zabezpečí, aby sa verejnosti poskytovala určitá miera informácií. K týmto informáciám by mali patriť údaje o totožnosti príjemcu, pridelenej sumefonde, z ktorého sa čerpá, o účelepovahe predmetného opatrenia. Tieto informácie by sa mali uverejniť takým spôsobom, aby sa vo všeobecnosti menej zasahovalo do práv príjemcov na ochranu ich súkromia vo všeobecnosti a osobitne do práv na ochranu ich osobných údajov, teda práv, ktoré sú zakotvené v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie.

(70d) Cieľ verejnej kontroly využívania peňazí z EPZF a EPFRV sledovaný zverejňovaním údajov o príjemcoch sa dá dosiahnuť len tak, že sa zabezpečí, aby sa verejnosti poskytovala určitá miera informácií. Tieto informácie by mali zahŕňať údaje o totožnosti príjemcu, poskytnutú sumu a poľnohospodársky fond, z ktorého sa poskytuje, ako aj účel a povahu daného opatrenia. S cieľom zabezpečiť presný prehľad o územnom rozdelení podpory plynúcej z SPP by sa mali poskytovať aj informácie o mieste, kde sa nachádzajú podniky, na ktoré sa tieto opatrenia vzťahujú. Právo príjemcov na rešpektovanie ich súkromného života vo všeobecnosti, a najmä práva na ochranu ich osobných údajov, čo sú práva uznané v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70f

 

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(70f) S cieľom udržať rovnováhu medzi sledovaným cieľom verejnej kontroly využívania finančných prostriedkov z EPZF a EPFRV na jednej strane a právom príjemcov na ochranu ich súkromia vo všeobecnosti a osobných údajov na druhej strane by sa mal zohľadniť rozsah tejto pomoci. Po rozsiahlej analýze a konzultáciách so zainteresovanými stranami sa dospelo k záveru, že na posilnenie účinnosti uverejňovania týchto informácií a na obmedzenie zásahu do práv príjemcov je potrebné stanoviť strop sumy prijímanej pomoci a v prípade, že poskytovaná suma ho nedosahuje, meno príjemcu by sa nemalo uverejňovať.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(70g) Tento strop by mal odrážať mieru schém podpory zriadených v rámci SPP a mal by byť na nej založený. Štruktúry poľnohospodárstiev členských štátov vykazujú veľké odlišnosti a môžu sa výrazne líšiť aj od priemernej poľnohospodárskej štruktúry v Únii, preto by malo byť povolené uplatňovanie minimálnych stropov, ktoré zohľadňujú konkrétnu situáciu daného členského štátu. V nariadení xxx/xxx [DP] sa stanovuje jednoduchá a konkrétna schéma pre malé poľnohospodárske podniky. V článku 49 uvedeného nariadenia sa stanovujú kritériá výpočtu sumy pomoci. V záujme jednotnosti by sa tieto kritériá mali uplatňovať aj pri určovaní konkrétnych stropov pre členské štáty na účely uverejňovania mien príjemcov pomoci. Ak suma nedosahuje konkrétny strop, uverejnené informácie by s výnimkou mena mali zahŕňať všetky relevantné údaje, aby daňoví poplatníci mohli získať správnu predstavu o SPP.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 70h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(70h) Navyše, sprístupnenie týchto informácií verejnosti znamená zvýšenie transparentnosti vzhľadom na využívanie fondov Únie v SPP, čo je prínosom pre viditeľnosť a lepšie pochopenie danej politiky. Umožňuje občanom lepšie sa zapájať do rozhodovacieho procesu a je zárukou väčšej legitimity, efektívnosti a väčšej zodpovednosti správy voči občanom. Rovnako by miestne obyvateľstvo tak malo príležitosť vidieť konkrétne príklady toho, ako poľnohospodárstvo poskytuje „verejné statky“, čím sa posilňuje legitimita štátnej podpory sektoru poľnohospodárstva. Okrem toho sa posilní aj osobná zodpovednosť poľnohospodárov za využitie prijatých financií z verejných prostriedkov.

(70h) Sprístupnenie týchto informácií verejnosti navyše zvyšuje transparentnosť, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov Únie v rámci SPP, čím sa prispieva k zviditeľneniu a lepšiemu chápaniu tejto politiky. S cieľom dosiahnuť tento cieľ aj v iných oblastiach politiky Európskej únie by sa podobné pravidlá mali uplatňovať aj na príjemcov finančných prostriedkov z ďalších európskych fondov (EFRR, ESF a Európsky fond pre rybné hospodárstvo). Umožňuje občanom, aby sa výraznejšie zapojili do rozhodovacieho procesu a zaručuje, aby správne orgány mali väčšiu legitimitu, pracovali efektívnejšie a správali sa zodpovednejšie voči občanom. Tiež by miestnym ľuďom umožnilo zoznámiť sa s konkrétnymi príkladmi „verejných statkov“, ktoré poskytuje poľnohospodárstvo, a podporilo legitimitu štátnej podpory pre odvetvie poľnohospodárstva. Okrem toho sa posilní osobná zodpovednosť poľnohospodárov, pokiaľ ide o využívanie verejných prostriedkov, ktoré dostávajú.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Vymedzenia pojmov „poľnohospodár“, „poľnohospodárska činnosť“, „poľnohospodárska oblasť“, „podnik“ ustanovené v článku 4 nariadenia (EÚ) xxx/xxx[DP] sa uplatňujú na účely tohto nariadenia, ak sa v tomto nariadení neustanovuje inak.

1. Vymedzenia pojmov „poľnohospodár“, „poľnohospodárska činnosť“ a „poľnohospodárska oblasť“ ustanovené v článku 4 nariadenia (EÚ) xxx/xxx[DP] sa uplatňujú na účely tohto nariadenia.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

S výnimkou účelu hlavy VI sa vymedzenie pojmu „poľnohospodársky podnik“ ustanovené v článku 4 nariadenia (EÚ) xxx/xxx [priame platby] uplatňuje aj na účely tohto nariadenia.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Na účely tohto nariadenia sú „právne predpisy v oblasti poľnohospodárstva“ všetky uplatniteľné akty prijaté na základe článku 43 ZFEÚ v rámci SPP a v príslušných prípadoch aj všetky delegované alebo vykonávacie akty prijaté na základe uvedených aktov.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – bod ea (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea ) ochorenie rastlín postihujúce časť úrody alebo celú úrodu príjemcu;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) Vyvlastnenie väčšej časti podniku, ak sa to nedalo predpokladať v deň podania žiadosti.

f) vyvlastnenie celého podniku alebo časti podniku, ak sa to nedalo predpokladať v deň podania žiadosti, alebo opätovné nadobudnutie vlastníctva pôdy majiteľom.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Platobné agentúry sú účelové útvary alebo orgány členských štátov zodpovedné za riadenie a kontrolu výdavkov uvedených v článku 4 ods. 1 a v článku 5.

1. Platobné agentúry sú útvary alebo orgány členských štátov zodpovedné za riadenie a kontrolu všetkých výdavkov uvedených ako v článku 4 ods. 1, tak aj v článku 5.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia na základe posúdenia rizika prehodnotí písomné dôkazy, ktoré podľa článku 102 predložili členské štáty, a posúdi fungovanie systému s cieľom potvrdiť, či orgány riadenia a kontroly spĺňajú podmienky celoštátnej akreditácie.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) vyhlásenie hospodáriaceho subjektu o vierohodnosti týkajúce sa úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtovnej závierky, riadneho fungovania systémov vnútornej kontroly, ako aj zákonnosti a správnosti príslušných operácií a dodržiavania zásady riadneho finančného hospodárenia;

b) vyhlásenie hospodáriaceho subjektu týkajúce sa úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtovnej závierky, riadneho fungovania systémov vnútornej kontroly, ako aj zákonnosti a riadnosti príslušných operácií;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) zhrnutie výsledkov všetkých dostupných auditov a uskutočnených kontrol vrátane analýzy systémových alebo opakujúcich sa chýb, ako aj prijatých alebo plánovaných opravných opatrení.

c) zhrnutie:

 

i) výsledkov všetkých dostupných auditov a uskutočnených kontrol vrátane analýzy systémových a opakujúcich sa chýb, ako aj prijatých alebo plánovaných opravných opatrení,

 

ii) kontrolných štatistík zaslaných v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. c) a v), a

 

iii) ďalších kontrol, ktoré sú považované za relevantné.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4 – pododsek 2 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Keď je akreditovaná viac ako jedna platobná agentúra, členský štát určí orgán, ďalej len „koordinačný orgán“, ktorý poverí týmito úlohami:

Keď je vzhľadom na ústavný poriadok členského štátu akreditovaná viac ako jedna platobná agentúra, členský štát vyberie orgán, ďalej len „koordinačný orgán“, ktorý poverí týmito úlohami:

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak akreditovaná platobná agentúra nesplní alebo nespĺňa jedno alebo viacero akreditačných kritérií uvedených v odseku 2, členský štát jej odoberie akreditáciu, pokiaľ platobná agentúra nevykoná potrebné zmeny v lehote stanovenej v závislosti od závažnosti problému.

5. Ak akreditovaná platobná agentúra nesplní alebo nespĺňa jedno alebo viacero akreditačných kritérií uvedených v odseku 2, členský štát jej z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Komisie odoberie akreditáciu, pokiaľ platobná agentúra nevykoná potrebné zmeny v lehote stanovenej v závislosti od závažnosti problému.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) pravidiel o rozsahu a činnostiach, na ktorých spočívajú vyhlásenia platobných agentúr;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) povinnosti platobných agentúr týkajúce sa verejnej intervencie, ako aj obsah ich úloh v oblasti riadenia a kontroly;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 8 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) povinností platobných agentúr, pokiaľ ide o verejnú intervenciu, ako aj obsah ich riadiacich a kontrolných právomocí.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Certifikačný orgán je verejný alebo súkromný audítorský orgán určený členským štátom, ktorý poskytuje stanoviská k vyhláseniu hospodáriaceho subjektu o vierohodnosti týkajúce sa úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtovnej závierky platobnej agentúry, k správnemu fungovaniu jej vnútorného kontrolného systému, ako aj k zákonnosti a správnosti príslušných transakcií a dodržiavaniu zásady riadneho finančného hospodárenia.

1. Certifikačný orgán je verejný alebo súkromný audítorský orgán. Ak ide o súkromný audítorský orgán, vyberá ho členský štát na základe verejnej súťaže. Certifikačný orgán poskytuje stanoviská, vypracované v súlade s medzinárodne prijatými štandardmi na vykonávanie auditu, úplnosti, presnosti a vecnej správnosti ročnej účtovnej závierky platobnej agentúry a k riadnemu fungovaniu zavedených kontrolných systémov, ako aj k zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií. V tomto stanovisku sa okrem iného uvedie, či preskúmanie nespochybňuje tvrdenia obsiahnuté vo vyhlásení hospodáriaceho subjektu uvedenom v článku 7 ods. 3 písm. b).

Funguje nezávisle od dotknutej platobnej agentúry aj orgánu, ktorý túto agentúru akreditoval.

Funguje nezávisle od dotknutej platobnej agentúry a dotknutého orgánu, ktorý túto agentúru akreditoval.

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá týkajúce sa postavenia certifikačných orgánov, osobitných úloh vrátane kontrol, ktoré majú vykonávať, ako aj osvedčení a správ spolu so sprievodnou dokumentáciou, ktoré majú tieto orgány vypracovať. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 112 ods. 3.

2. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty, ktorými stanoví pravidlá týkajúce sa postavenia certifikačných orgánov a osobitných úloh, vrátane kontrol, ktoré budú čo najúčinnejšie štruktúrované a budú sa v najväčšej možnej miere opierať o integrované vzorky s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž na poľnohospodárov a členské štáty.

 

 

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá týkajúce sa osvedčení a správ, ktoré majú spolu so sprievodnou dokumentáciou vypracovať certifikačné orgány. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 112 ods. 3.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zriadia pre príjemcov poradenský systém o obhospodarovaní pôdy riadení poľnohospodárskych podnikov (ďalej len „poľnohospodársky poradenský systém“), ktorý spravuje jeden alebo viac určených orgánov. Tieto orgány môžu mať verejný alebo súkromný charakter.

1. Členské štáty zriadia systém poskytovania poradenstva príjemcom o obhospodarovaní pôdy, riadení poľnohospodárskych podnikov a riadení rizík poľnohospodárskych podnikov („poľnohospodársky poradenský systém“), ktorý spravuje jeden alebo viac vybraných orgánov. Vybrané orgány môžu mať verejný a/alebo súkromný charakter.

2. Poľnohospodársky poradenský systém zahŕňa minimálne:

2. Poľnohospodársky poradenský systém zahŕňa minimálne:

a) povinné požiadavky týkajúce sa riadenianoriem dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy stanovené v hlave VI kapitole I;

a) povinnosti na úrovni poľnohospodárskeho podniku, ktoré sú odvodené z povinných požiadaviek týkajúcich sa hospodárenia a normy dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy stanovené v hlave VI kapitole I;

b) poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie v súlade s hlavou III kapitolou 2 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [DP] a zachovanie poľnohospodárskej plochy, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EU) No xxx/xxx [DP];

b) poľnohospodárske postupy, ktoré sú prospešné pre klímu a životné prostredie, stanovené v hlave III kapitole 2 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [DP] a zachovanie poľnohospodárskej plochy, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [DP;

c) požiadavky alebo akcie týkajúce sa zmiernenia vplyvu zmeny klímy a prispôsobenia sa jej, biodiverzity, ochrany vodných zdrojov, oznamovania ochorení zvierat a rastlín a inovácie aspoň v minimálnej miere, ako je stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

c) požiadavky alebo opatrenia v oblasti zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu, biodiverzity, ochrany vodných zdrojov, oznamovania ochorení zvierat a rastlín a inovácie aspoň v minimálnej miere, ako je stanovené v prílohe I k tomuto nariadeniu;

 

ca) udržateľný rozvoj hospodárskych činností poľnohospodárskych podnikov v súlade s opatreniami, ktoré sú ustanovené v programoch rozvoja vidieka, vrátane opatrení zameraných na modernizáciu poľnohospodárskych podnikov, zvyšovanie konkurencieschopnosti, odvetvovú integráciu, inovácie a trhovú orientáciu, ako aj presadzovanie a uplatňovanie zásad týkajúcich sa účtovníctva, podnikania a udržateľného riadenia hospodárskych zdrojov;

d) trvalo udržateľný rozvoj hospodárskej činnosti malých poľnohospodárskych podnikov, v súlade s jeho definovaním členskými štátmi, prinajmenšom poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zúčastňujú v režime malých poľnohospodárov, ktorý sa uvádza v hlave V nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[DP].

d) výsledky v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov, ako sú vymedzené členskými štátmi, poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa zúčastňujú na režime pre malých poľnohospodárov, ktorý sa uvádza v hlave V nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [DP], a iných podnikov.

3. Poľnohospodársky poradenský systém môže zahŕňať najmä:

3. Poľnohospodársky poradenský systém môže okrem toho zahŕňať:

a) trvalo udržateľný rozvoj hospodárskej činnosti podnikov okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 2 písm. d);

 

 

aa) podporu konverzií poľnohospodárskych podnikov a diverzifikácie ich hospodárskej činnosti;

 

ab) riadenie rizík a zavedenie primeraných preventívnych opatrení na riešenie prírodných katastrof, katastrofických udalostí a ochorení zvierat a rastlín;

 

ac) poradenstvo o integrovanej ochrane proti škodcom a používaní alternatívnych nechemických látok;

b) minimálne požiadavky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi, ako je uvedené v článku 29 ods. 3 a článku 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [RD].

b) požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako sa uvádza v článku 29 ods. 30 a článku 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [RD].

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby poradcovia v rámci poľnohospodárskeho poradenského systému boli dostatočne kvalifikovaní a aby pravidelne absolvovali školenia.

1. Členské štáty zabezpečia, aby poradcovia v rámci poľnohospodárskeho poradenského systému boli dostatočne kvalifikovaní a aby pravidelne absolvovali odbornú prípravu na pracovisku.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Príslušný vnútroštátny orgán poskytne príjemcovi, v prípade potreby pomocou elektronických prostriedkov, príslušný zoznam určených orgánov.

3. Vnútroštátny orgán poskytne prípadnému príjemcovi príslušný zoznam vybraných orgánov v prvom rade elektronickými prostriedkami.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Článok 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príjemcovia, bez ohľadu na to, či dostávajú alebo nedostávajú podporu v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane rozvoja vidieka, môžu dobrovoľne využívať poľnohospodársky poradenský systém.

Bez ohľadu na to, či príjemcovia dostávajú alebo nedostávajú podporu v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane rozvoja vidieka, môžu dobrovoľne využívať poľnohospodársky poradenský systém.

Členské štáty však môžu na základe objektívnych kritérií určiť kategórie príjemcov, ktorí budú mať prioritný prístup k poľnohospodárskemu poradenskému systému. Členské štáty však zabezpečia, aby boli uprednostnení poľnohospodári, ktorých prístup k inému poradenskému systému, ako je poľnohospodársky poradenský systém, je v najväčšej miere obmedzený.

Členské štáty však môžu na základe environmentálnych, hospodárskych a sociálnych kritérií určiť kategórie príjemcov, ktorí majú prioritný prístup k poľnohospodárskemu poradenskému systému a medzi ktorých môžu okrem iného patriť:

 

a) tí poľnohospodári, ktorí majú najobmedzenejší prístup k inému poradenskému systému, ako je poľnohospodársky poradenský systém;

 

b) poľnohospodári zúčastňujúci sa na opatreniach na zabezpečenie uhlíkovej, nutričnej a/alebo energetickej účinnosti opísanej v kapitole 2 hlave III nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [DP];

 

c) siete s obmedzenými zdrojmi v zmysle článku 53, 61 a 62 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [RD].

Poľnohospodársky poradenský systém zabezpečí, aby príjemcovia mali prístup k poradenstvu so zreteľom na konkrétnu situáciu svojho poľnohospodárskeho podniku.

Poľnohospodársky poradenský systém zabezpečí, aby príjemcovia mali prístup k poradenstvu zodpovedajúcemu konkrétnej situácii ich poľnohospodárskeho podniku.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať pravidlá jednotnej realizácie poľnohospodárskeho poradenského systému. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 112 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade, že sa v právnych predpisoch Únie stanovujú sumy, ktoré majú byť odpočítané od sumy uvedenej v odseku 1, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví čistý zostatok dostupný pre výdavky EPZF na základe údajov nachádzajúcich sa v uvedených právnych predpisoch.

2. V prípade, že sa v právnych predpisoch Únie stanovujú sumy, ktoré sa majú odpočítať od sumy uvedenej v odseku 1, Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty, ktorými stanoví čistý zostatok k dispozícii na výdavky EPZF na základe údajov nachádzajúcich sa v uvedených právnych predpisoch.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom opatrení financovaných podľa bodu c) článku 6 je poskytnúť Komisii prostriedky na riadenie poľnohospodárskych trhov Únie v globálnom kontexte, zabezpečiť agroekonomické monitorovanie poľnohospodárskej pôdy a stavu plodín, aby bolo možné uskutočniť odhad, najmä pokiaľ ide o úrodu a poľnohospodársku produkciu, zabezpečiť spoločný prístup k týmto odhadom v medzinárodnom kontexte, ako sú iniciatívy koordinované Organizáciou Spojených národov alebo inými medzinárodnými agentúrami, prispieť k transparentnosti na svetových trhoch a zabezpečiť technologické monitorovania agrometeorologického systému.

Cieľom opatrení financovaných podľa článku 6 písm. c) je poskytnúť Komisii prostriedky na riadenie poľnohospodárskych trhov Únie v globálnom kontexte, zabezpečiť agroekonomické a agroekologické monitorovanie poľnohospodárskej a lesnej pôdy a stavu základne poľnohospodárskych zdrojov a plodín, aby bolo možné uskutočniť odhady, napr. pokiaľ ide o výnosy, efektívne využívanie zdrojov a dlhodobú poľnohospodársku produkciu, zabezpečiť spoločný prístup k týmto odhadom v medzinárodnom kontexte, ako sú iniciatívy koordinované organizáciami Organizácie Spojených národov alebo inými medzinárodnými agentúrami, prispieť k transparentnosti na svetových trhoch a zabezpečiť monitorovanie agrometeorologického systému.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia financované podľa bodu c) článku 6 sa týkajú zhromažďovania alebo získavania údajov potrebných na zavedenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane údajov získaných prostredníctvom satelitov a meteorologických údajov, vytvorenia infraštruktúry satelitných údajov a informačnej webovej stránky, vykonania osobitných štúdií o klimatických podmienkach a aktualizácie agrometeorologických a ekonometrických modelov. V prípade potreby sa tieto opatrenia budú vykonávať v spolupráci s laboratóriami a vnútroštátnymi orgánmi.

Opatrenia financované podľa článku 6 písm. c) sa týkajú zberu alebo získavania údajov potrebných na realizáciu a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane údajov získaných prostredníctvom satelitov a meteorologických údajov, vytvorenia infraštruktúry satelitných údajov a webovej stránky, vykonania osobitných štúdií o klimatických podmienkach, monitorovania zdravia pôdy a funkčnosti pôdy a aktualizácie agrometeorologických a ekonometrických modelov. V prípade potreby sa tieto opatrenia vykonávajú v spolupráci s laboratóriami a vnútroštátnymi orgánmi.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Rada konajúc na návrh Komisie predložený najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, ktorého sa úpravy uvedené v odseku 1 týkajú, určí tieto úpravy najneskôr do 30. júna toho istého kalendárneho roka.

2. Európsky parlament a Rada na návrh Komisie predložený najneskôr do 31. marca kalendárneho roka, ktorého sa úpravy uvedené v odseku 1 týkajú, určí tieto úpravy najneskôr do 30. júna toho istého kalendárneho roka.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak do 30. júna každého roka nebola stanovená úroveň úpravy, Komisia ju stanoví prostredníctvom vykonávacieho aktu a bezodkladne informuje Radu. Takýto vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 112 ods. 2.

3. Ak sa do 30. júna ktoréhokoľvek roka miera úpravy nestanoví, Komisia ju stanoví prostredníctvom vykonávacieho aktu a bezodkladne informuje Európsky parlament a Radu. Takýto vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 112 ods. 2.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Rada môže do 1. decembra na návrh Komisie, na základe nových informácií, ktoré získala, prispôsobiť úroveň úpravy priamych platieb stanovených v súlade s odsekom 2 alebo 3.

4. Ak budú po prijatí – na základe uvedených informácií – rozhodnutia uvedeného v odsekoch 2 a 3 k dispozícii nové dôležité informácie, môže Komisia až do 1. decembra bez toho, aby použila niektorý z postupov uvedených v článku 112 ods. 2 a ods. 3, prijať vykonávacie akty upravujúce mieru úpravy priamych platieb stanovenú v súlade s odsekom 2 alebo 3.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Pred uplatnením tohto článku je potrebné najskôr vziať do úvahy sumu schválenú rozpočtovým orgánom ako rezervu pri krízových situáciách v odvetví poľnohospodárstva podľa bodu 14 medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v rozpočtových veciach a riadnom finančnom hospodárení.

6. Pred predložením návrhu uvedeného v odseku 2 Komisia určí, či sú splnené podmienky na mobilizáciu rezervy na krízové situácie v odvetví poľnohospodárstva podľa bodu 14 medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o spolupráci v oblasti rozpočtu a o riadnom finančnom hospodárení, a ak sú splnené, predloží príslušný návrh.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak sa pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rozpočtový rok N javí riziko, že suma uvedená v článku 16 na rozpočtový rok N bude prekročená, Komisia navrhne Európskemu parlamentu a Rade alebo Rade opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s touto sumou.

2. Ak sa pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rozpočtový rok N javí riziko, že suma uvedená v článku 16 na rozpočtový rok N bude prekročená, Komisia navrhne Európskemu parlamentu a Rade opatrenia potrebné na zabezpečenie dodržania tejto sumy.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Kedykoľvek sa Komisia domnieva, že existuje riziko prekročenia sumy uvedenej v článku 16 a že nemôže prijať dostatočné opatrenia na zlepšenie situácie v rámci svojich právomocí, navrhne iné opatrenia na zabezpečenie súladu s touto sumou. Tieto opatrenia prijme Rada na základe článku 43 ods. 3 zmluvy alebo Európsky parlament a Rada na základe článku 43 ods. 2 zmluvy.

3. Kedykoľvek sa Komisia domnieva, že existuje riziko prekročenia sumy uvedenej v článku 16 a že nemôže prijať primerané opatrenia na zlepšenie situácie v rámci svojich právomocí, navrhne iné opatrenia na zabezpečenie dodržania tejto sumy. Tieto opatrenia prijme Európsky parlament a Rada na základe článku 43 ods. 2 zmluvy.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh nariadenia

Článok 29

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté kritériá oprávnenosti na podporu podľa článku 30 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. RD/xxx, na výdavky financované v rámci EPFRV sa nevzťahuje žiadne iné financovanie na úrovni rozpočtu EÚ.

Bez toho, aby boli dotknuté kritériá oprávnenosti na podporu podľa článkov 29 a 30 nariadenia (EÚ) č. RD/xxx, na výdavky financované v rámci EPFRV sa nevzťahuje žiadne iné financovanie na úrovni rozpočtu EÚ.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia po prijatí rozhodnutia, v ktorom schváli program, uskutoční platbu predbežného financovania za celé programové obdobie. Táto suma predbežného financovania predstavuje 4 % účasti EPFRV na danom programe. Možno ju rozdeliť maximálne na tri splátky v závislosti od dostupnosti rozpočtových prostriedkov. Prvá platba predstavuje 2 % účasti EPFRV na danom programe.

1. Komisia po prijatí rozhodnutia, ktorým schváli program rozvoja vidieka, vyplatí členskému štátu prvú sumu predbežného financovania na celé programové obdobie. Táto prvá suma predbežného financovania predstavuje 7 % účasti EPFRV na daný program. Možno ju rozdeliť maximálne na tri splátky v závislosti od dostupnosti rozpočtových prostriedkov. Prvá platba predstavuje 2 % príspevku EPFRV na daný program.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Priebežné platby sa realizujú na úrovni každého programu na rozvoj vidieka. Vypočítajú sa použitím podielu spolufinancovania každého opatrenia na certifikované verejné výdavky na túto prioritu.

1. Priebežné platby sa vyplácajú na každý program rozvoja vidieka. Vypočítajú sa použitím miery spolufinancovania každého opatrenia na vynaložené verejné výdavky súvisiace s týmto opatrením alebo na celkové oprávnené výdavky vrátane verejných a súkromných výdavkov.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh nariadenia

Článok 35 – odsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) zaslanie vyhlásenia o výdavkoch podpísaného akreditovanou platobnou agentúrou Komisii v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. c);

a) zaslanie vyhlásenia o výdavkoch podpísaného akreditovanou platobnou agentúrou Komisii v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. c) raz za mesiac;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia automaticky zruší akúkoľvek časť rozpočtového záväzku na program na rozvoj vidieka, ktorá nebola použitá na predbežné financovanie alebo na priebežné platby, alebo na ktorú nebolo Komisii predložené nijaké vyhlásenie o výdavkoch spĺňajúce podmienky stanovené v článku 35 ods. 3 v súvislosti s výdavkami realizovanými do 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku.

1. Komisia automaticky zruší viazanosť akejkoľvek časti rozpočtového záväzku členského štátu, ktorá sa nepoužila na predbežné financovanie alebo na priebežné platby, alebo v súvislosti s ktorou sa Komisii nepredložilo nijaké vyhlásenie o výdavkoch spĺňajúce požiadavky stanovené v článku 35 ods. 3 v súvislosti s výdavkami vynaloženými do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Členské štáty, ktoré v dôsledku federatívneho štátneho usporiadania predkladajú niekoľko programov rozvoja vidieka, môžu sumami nevyčerpanými do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku v prípade jedného alebo viacerých programov rozvoja vidieka kompenzovať sumy vynaložené po tomto dátume v rámci iných programov rozvoja vidieka. Ak by aj napriek tejto kompenzácii malo dôjsť k rušeniu viazanosti zostávajúcich finančných prostriedkov, budú pomerným spôsobom pridelené na programy rozvoja vidieka, v prípade ktorých boli vykázané nevyčerpané sumy.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) tá časť rozpočtových záväzkov, ktorá sa týka pomoci podľa článku 37 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č XXXXXX (o podpore rozvoja vidieka).

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh nariadenia

Článok 38

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 38

vypúšťa sa

Rozpočtové záväzky

 

Rozhodnutie Komisie o prijatí zoznamu projektov, ktorým sa udeľuje ocenenie inovačnej miestnej spolupráce, ako sa uvádza v článku 58 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. RD/xxx je rozhodnutie o financovaní v zmysle článku [75 ods. 2] nariadenia (EÚ) č. FR/xxx. Po prijatí rozhodnutia uvedeného v prvom pododseku Komisia vytvorí rozpočtové záväzky pre jednotlivé členské štáty na celkovú sumu ocenení udelených za projekty v danom členskom štáte v rámci limitu uvedenom v článku 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. RD/xxx.

 

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh nariadenia

Článok 39

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 39

vypúšťa sa

Platby členským štátom

 

1. V rámci priebežných platieb uvedených v článku 35 Komisia vykonáva platby s cieľom uhradiť výdavky, ktoré vznikli akreditovaným platobným agentúram pri udeľovaní ocenení uvedených v tomto oddiele v rámci limitu dostupných rozpočtových záväzkov pre príslušné členské štáty.

 

2. Každá platba je podmienená predložením vyhlásenia o výdavkoch podpísaného akreditovanou platobnou agentúrou v súlade s článkom 102 ods. 1 písm. c) Komisii.

 

3. Akreditované platobné agentúry vypracujú a zašlú Komisii priamo alebo prostredníctvom sprostredkovateľského či koordinačného orgánu, ak je určený, vyhlásenia o výdavkoch, ktoré sa týkajú ocenenia inovačnej miestnej spolupráce v intervaloch určených Komisiou prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 112 ods. 3.

 

Vyhlásenia o výdavkoch pokrývajú výdavky realizované platobnými agentúrami počas každého príslušného obdobia.

 

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh nariadenia

Článok 40

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 40

vypúšťa sa

Automatické zrušenie záväzku pri ocenení inovačnej miestnej spolupráce

 

Komisia automaticky zruší viazanosť súm uvedených v článku 38 druhom pododseku, ktoré neboli použité na úhradu určenú členských štátom podľa článku 39 alebo na ktoré nebolo predložené nijaké vyhlásenie o výdavkoch spĺňajúce podmienky ustanovené v uvedenom článku v súvislosti s výdavkami realizovanými najneskôr 31. decembra druhého roku nasledujúceho po roku rozpočtového záväzku.

 

Článok 37 ods.3, 4 a 5 sa uplatňujú mutatis mutandis.

 

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak členské štáty nedodržia posledný možný dátum splatnosti, zaplatia príjemcom úroky z omeškania zo štátneho rozpočtu.

2. Ak členské štáty nedodržia posledný možný dátum splatnosti, zaplatia príjemcom úroky z omeškania. Tento odsek sa neuplatňuje v prípadoch, keď meškanie platby nezavinil príslušný členský štát.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Keď si právne predpisy v poľnohospodárskom odvetví vyžadujú, aby členské štáty v rámci určitej lehoty predložili informácie o počte vykonaných kontrol a o ich výsledku a členské štáty túto lehotu prekročia, Komisia môže pozastaviť mesačné platby podľa článku 18 alebo priebežné platby podľa článku 35, pre ktoré príslušné štatistické údaje neboli zaslané včas.

Keď si právne predpisy v poľnohospodárskom odvetví vyžadujú, aby členské štáty v rámci určitej lehoty predložili informácie o počte kontrol vykonaných podľa článku 61 a o ich výsledku,keď členské štáty túto lehotu prekročia, Komisia môže pozastaviť mesačné platby podľa článku 18 alebo priebežné platby podľa článku 35, v súvislosti s ktorými neboli včas zaslané príslušné štatistické údaje, pokiaľ Komisia sprístupnila členským štátom v dostatočnom predstihu pred začiatkom referenčného obdobia všetky informácie, formuláre a vysvetlenia potrebné na zostavenie príslušných štatistík. Komisia pritom koná v súlade so zásadou proporcionality a podrobnými predpismi, ktoré prijala na základe článku 48 ods. 5, pričom zohľadňuje rozsah omeškania. Komisia musí predovšetkým jasne rozlišovať medzi situáciou, keď neskoré predloženie informácií ohrozuje mechanizmus udeľovania absolutória za plnenie ročného rozpočtu a situáciou, keď takéto riziko neexistuje. Predtým, ako Komisia pozastaví mesačné platby, písomne to oznámi príslušnému členskému štátu.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poskytujú jasné, objektívne a komplexné informácie v Únii aj mimo nej s cieľom poskytnúť celkový obraz tejto politiky.

S cieľom poskytnúť o tejto politike presný celkový obraz sa v Únii aj mimo nej poskytujú jednotné, objektívne a komplexné informácie.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť ďalšie podrobnosti o povinnosti stanovenej článku 46 ako aj osobitné podmienky, ktoré sa vzťahujú na zložky, ktoré sa majú zaúčtovať na účtoch vedených platobnými agentúrami. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 112 ods. 3.

6. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty stanovujúce ďalšie podrobnosti o povinnosti ustanovenejčlánku 46, ako aj osobitné podmienky, ktoré sa vzťahujú na informácie, ktoré sa majú zaúčtovať na účtoch vedených platobnými agentúrami.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 6a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty stanovujúce ďalšie pravidlá platieb úrokov z omeškania zo strany členských štátov príjemcom, ako sa uvádza v článku 42 ods. 2

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh nariadenia

Článok 48 – odsek 7 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) podmienok týkajúcich sa platieb úrokov z omeškania členskými štátmi príjemcom podľa článku 42 ods. 2.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) či platobná agentúra spĺňa akreditačné kritériá stanovené v článku 7 ods. 2 a či členský štát správne uplatňuje ustanovenia článku 7 ods. 5;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno cb (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cb) činnosť, ktorú sú certifikačné orgány povinné vykonávať podľa článku 9;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno cc (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

cc) dodržiavanie povinností stanovených v článku 56 ods. 1

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia v dostatočnom predstihu pred vykonaním kontroly na mieste upozorní príslušný členský štát alebo členský štát, na ktorého území sa má kontrola vykonať. Na kontrole sa môžu zúčastniť zástupcovia z príslušného členského štátu.

2. Komisia v dostatočnom predstihu pred vykonaním kontroly na mieste upozorní príslušný členský štát alebo členský štát, na ktorého území sa má kontrola vykonať, a vykonáva koordináciu kontrol, aby obmedzila akýkoľvek negatívny dosah na platobné agentúry. Na takýchto kontrolách sa môžu zúčastniť aj zástupcovia z príslušného členského štátu.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty sprístupnia Komisii všetky informácie o zistených nezrovnalostiach a prípadoch podozrenia z podvodu, ako aj informácie o krokoch podniknutých na vymáhanie neprávom vyplatených súm v súvislosti s uvedenými nezrovnalosťami a podvodmi podľa oddielu III tejto kapitoly.

3. Členské štáty sprístupnia Komisii všetky informácie o zistených nezrovnalostiach, ako aj informácie o krokoch podniknutých na vymáhanie neoprávnených platieb v súvislosti s uvedenými nezrovnalosťami a podvodmi podľa oddielu III tejto kapitoly.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh nariadenia

Článok 51 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Akreditované platobné agentúry uchovávajú doklady týkajúce sa realizovaných platieb a dokumenty týkajúce sa vykonávania administratívnych a fyzických kontrol predpísaných právnymi predpismi Únie a sprístupňujú tieto dokumenty a informácie Komisii.

Akreditované platobné agentúry uchovávajú doklady týkajúce sa vyplatených platieb a dokumenty týkajúce sa vykonávania administratívnych a fyzických kontrol požadovaných podľa právnych predpisov Únie a sprístupňujú tieto dokumenty a informácie Komisii. Tieto podporné dokumenty môžu byť uchovávané v elektronickej podobe.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť pravidlá týkajúce sa:

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty stanovujúce pravidlá týkajúce sa:

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) podmienok, za ktorých sa má vykonávať elektronické uchovávanie podporných dokumentov uvedených v prvom pododseku článku 51, vrátane spôsobu a dĺžky trvania tohto uchovávania.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávacie akty ustanovené v prvom odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 112 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia určí sumy, ktoré je potrebné vylúčiť, najmä so zreteľom na závažnosť zistenej nezlučiteľnosti. Komisia náležite zohľadní charakter a závažnosť porušenia, ako aj finančnú ujmu spôsobenú Únii.

2. Komisia posúdi sumy, ktoré sa majú vylúčiť, na základe závažnosti zistenej nezlučiteľnosti. Komisia náležite zohľadní charakter porušenia a vyňaté sumy založí na posúdení rizika pre poľnohospodárske fondy vyplývajúce z tohto porušenia.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia založí svoje finančné korekcie na jednotlivých prípadoch zistených nezrovnalostí, alebo vezme do úvahy systémovú povahu nezrovnalosti, aby určila, či sa má uplatniť paušálna alebo extrapolovaná korekcia.

 

Paušálne nápravy sa uplatňujú len vtedy, keď z dôvodu povahy prípadu nie je možné ani určiť rozsah a výšku zistenej nezrovnalosti, ani extrapolovať sumu, ktorá sa má opraviť.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia o zamietnutí financovania výsledky kontrol Komisie, ako aj odpovede príslušného členského štátu predmetom písomných oznámení, po ktorých sa obe strany pokúsia dospieť k dohode o opatreniach, ktoré je potrebné prijať.

Pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia o zamietnutí financovania sa písomne oznámia výsledky inšpekcií Komisie, ako aj odpovede príslušného členského štátu, po čom sa obe strany pokúsia dospieť k dohode o opatreniach, ktoré je potrebné prijať. V tejto súvislosti dostanú členské štáty možnosť preukázať pomocou preskúmania príslušnej dokumentácie, že skutočný rozsah nezrovnalostí je v porovnaní s odhadom Komisie nižší.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade, že sa nedospeje k dohode, členský štát môže požiadať o začatie konania smerujúceho k zosúladeniu postojov každej strany v lehote štyroch mesiacov. Správa o výsledku tohto konania sa predloží Komisii, ktorá ju preskúma pred vydaním rozhodnutia o zamietnutí financovania.

V prípade, že sa nedospeje k dohode, členský štát môže požiadať o začatie konania s cieľom zosúladiť postoje oboch strán v lehote štyroch mesiacov. Správa o výsledku tohto konania sa predloží Komisii, ktorá zohľadní odporúčania správy pred vydaním rozhodnutia o zamietnutí financovania. Ak sa Komisia rozhodne, že sa nebude riadiť odporúčaniami z tejto správy, uvedie svoje dôvody.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 5 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) vnútroštátnej pomoci alebo porušení, v prípade ktorých sa začalo konanie uvedené v článku 108 alebo v článku 258 zmluvy;

b) vnútroštátnej pomoci, v súvislosti s ktorou Komisia začala konanie ustanovené v článku 108 ods. 2 ZFEÚ, alebo v prípade porušení, v súvislosti s ktorými Komisia zaslala danému členskému štátu formálnu výzvu v súlade s článkom 258 ZFEÚ;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa vykonávania:

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty stanovujúce ciele rôznych fáz postupu schválenia účtov, príslušné úlohy a povinnosti jednotlivých zainteresovaných strán, ako aj pravidlá týkajúce sa:

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zhody zúčtovania ustanovenej článku 54, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať v súvislosti s prijatím rozhodnutia a jeho realizáciou vrátane výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi, a so zreteľom na dodržiavanie stanovených lehôt, ako aj so zreteľom na zmierovacie konanie stanovené v uvedenom článku vrátane zriadenia, úloh, zloženia a pracovných podmienok zmierovacieho orgánu.

b) overenia súladu ustanoveného v článku 54, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa majú prijať v súvislosti s prijatím rozhodnutia a jeho vykonaním vrátane výmeny informácií medzi Komisiou a členskými štátmi, korekcie miery spolufinancovania, ktoré sa majú uplatniť, termínov, ktoré sa majú dodržať, ako aj zmierovacieho konania stanoveného v uvedenom článku vrátane zriadenia, úloh, zloženia a pracovných podmienok zmierovacieho orgánu.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh nariadenia

Článok 55 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vykonávacie akty ustanovené v prvom odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 112 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty v prípade akýchkoľvek neoprávnených platieb v dôsledku nezrovnalostí alebo nedbanlivosti požiadajú príjemcu o ich vrátenie do jedného roka od prvého náznaku, že došlo k takýmto nezrovnalostiam, zaznamenajú príslušné sumy v knihe dlžníkov platobnej agentúry.

1. Členské štáty v prípade akýchkoľvek neoprávnených platieb v dôsledku nezrovnalostí alebo nedbanlivosti požiadajú príjemcu o ich vrátenie do jedného roka po tom, ako platobná agentúra alebo orgán zodpovedný za vymáhanie schváli, prípadne prijme kontrolnú správu alebo podobný dokument, v ktorom sa uvádza, že došlo k takýmto nezrovnalostiam. Príslušné sumy sa zároveň v čase podania žiadosti o vrátenie platieb zaznamenajú v účtovnej knihe dlžníkov platobnej agentúry.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

 

Ak sa však vymáhanie dlhov nemôže uskutočniť v lehotách uvedených v prvom pododseku z dôvodov, ktoré nie sú pripísateľné dotknutému členskému štátu, a ak suma, ktorá sa má vymôcť, presahuje 1 milión EUR, Komisia môže na žiadosť členského štátu predĺžiť lehotu o obdobie, ktoré je až o polovicu dlhšie ako pôvodné obdobie.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) ak súhrn vzniknutých nákladov a predpokladaných nákladov na vymáhanie je vyšší ako vymáhaná suma; alebo

a) ak súhrn vzniknutých nákladov a predpokladaných nákladov na vymáhanie je vyšší ako vymáhaná suma; táto podmienka sa považuje za splnenú, ak suma vymáhaná od príjemcu v rámci jednotnej platby nepresahuje 300 EUR; alebo

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh nariadenia

Článok 57 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri prevode do rozpočtu Únie podľa prvého odseku si členský štát môže ponechať 10 % zodpovedajúcich súm ako paušálne uhradenie nákladov na vymáhanie okrem prípadov týkajúcich sa nezrovnalosti alebo nedbanlivostí pripísateľných správnym orgánom alebo iným oficiálnym orgánom príslušného členského štátu.

Pri pripísaní finančných prostriedkov do rozpočtu Únie podľa prvého odseku si členský štát môže ponechať 20 % zodpovedajúcich súm ako paušálne uhradenie nákladov na vymáhanie okrem prípadov týkajúcich sa nezrovnalosti alebo nedbanlivosti pripísateľných správnym orgánom alebo iným oficiálnym orgánom.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh nariadenia

Článok 59

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na to, aby sa zaistilo správne a účinné uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa vymáhania uvedeného v tomto oddiele, Komisia je oprávnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 111 o osobitných záväzkoch, ktoré musia členské štáty dodržiavať.

S cieľom zaistiť správne a účinné uplatňovanie ustanovení týkajúcich sa podmienok a postupov vymáhania dlhov a príslušných úrokov z omeškania uvedeného v tomto oddiele je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegovaný akt o osobitných záväzkoch, ktoré musia členské štáty dodržiavať.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) zabezpečenie účinnej ochrany proti podvodom, najmä pokiaľ ide o oblasti s vyššou mierou rizika, ktoré majú pôsobiť ako odstrašujúci prostriedok, so zreteľom na náklady a výnosy, ako aj proporcionalitu opatrení;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 1 – písmeno ea (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) predchádzanie neprimeraným nákladom v oblasti životného prostredia a verejného zdravia, najmä na predchádzanie financovania aktivít v rámci SPP, ktoré spôsobujú dodatočné náklady na ďalšie oblasti politiky v rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie, najmä životné prostredie a verejné zdravie.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zavedú účinné systémy riadenia a kontroly s cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich režimy podpory Únie.

2. Členské štáty zavedú účinné a primerané systémy riadenia a kontroly založené na riziku s cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich režimy podpory Únie.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Je potrebné zamedziť zavedeniu nových platobných systémov, ktoré by si následne vyžadovalo zavedenie nových systémov monitorovania a sankcií v súvislosti s ekologickejším správaním, pretože by to viedlo k potrebe ďalších komplikovaných administratívnych postupov a väčšej byrokracii.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať pravidlá zamerané na jednotné uplatňovanie odsekov 1 a 2 tohto článku.

S cieľom zabezpečiť správne a účinné dosahovanie cieľov stanovených v tomto článku ods. 1 a 2 je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty, v ktorých stanoví osobitné povinnosti členských štátov.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 112 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

422-424, 427, 433

Návrh nariadenia

Článok 61

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Komisia v súlade s článkom 111 prijme delegované akty týkajúce sa pravidiel o minimálnej úrovni kontrol na mieste potrebných na účinné a primerané riadenie rizík. Týmito pravidlami sa určia okolnosti, za ktorých musia členské štáty prispôsobiť počet kontrol na mieste v závislosti od úrovne inherentného rizika, a ustanoví sa možnosť znížiť počet kontrol v prípade, že je miera chybovosti na prijateľnej úrovni a zavedené systémy riadenia a kontroly fungujú správne;

1. Systém zavedený členskými štátmi v súlade s článkom 60 ods. 2, pokiaľ nie je stanovené inak, zahŕňajú systematickú administratívnu kontrolu všetkých žiadostí o pomoc a dopĺňajú sa o kontroly na mieste.

1. Pokiaľ nie je stanovené inak, systém zavedený členskými štátmi v súlade s článkom 60 ods. 2, zahŕňa systematickú administratívnu kontrolu všetkých žiadostí o pomoc a platbudopĺňajú ho kontroly na mieste, ktorých účelom je sledovať súlad s ustanoveniami režimov pomoci a úrovňou inherentného rizika a ktorých počet sa upraví podľa tohto cieľa.

2. Pokiaľ ide o kontroly na mieste, príslušný orgán vyberie svoju kontrolnú vzorku z celej populácie žiadateľov, pričom v prípade potreby zahŕňa náhodnú časť a časť založenú na posúdení rizika, aby získal reprezentatívnu mieru výskytu chýb a zameral sa pritom aj na najzávažnejšie chyby.

2. Pokiaľ ide o kontroly na mieste, zodpovedný orgán vyberie z celkového súboru žiadateľov kontrolnú vzorku, ktorá sa v prípade potreby skladá z náhodnej časti a z rizikovej časti, aby získal reprezentatívnu mieru výskytu chýb, pričom sa zameria aj na oblasti s najväčším rizikom výskytu chýb.

 

Na zabezpečenie primeranosti kontrol treba vziať do úvahy aj tieto faktory:

 

– výška príslušných súm;

 

– zistenia z predchádzajúcich auditov systémov riadenia a kontroly;

 

– dobrovoľná účasť na systémoch riadenia, ktoré sú osvedčené na základe uznaných medzinárodných noriem.

alebo en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh nariadenia

Článok 64

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na zabezpečenie správneho a účinného vykonávania kontrol a overovania podmienok oprávnenosti účinným, súdržným a nediskriminačným spôsobom, ktorý chráni finančné záujmy Únie, je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 111, pokiaľ ide o situácie, keď príjemcovia alebo ich zástupcovia bránia vykonávaniu kontrol.

1. S cieľom zabezpečiť správneúčinné vykonávanie kontrol a overovanie podmienok oprávnenosti účinným, súdržným a nediskriminačným spôsobom, ktorý chráni finančné záujmy Únie, je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty týkajúce sa predovšetkým:

2. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme potrebné pravidlá zamerané na dosiahnutie jednotného uplatňovania tejto kapitoly v Únii. Uvedené pravidlá sa môžu týkať najmä:

 

 

-a) pravidiel týkajúcich sa situácií, keď príjemcovia alebo ich zástupcovia bránia vykonávaniu kontrol;

a) pravidiel týkajúcich sa administratívnych kontrol a kontrol na mieste, ktoré majú členské štáty vykonávať so zreteľom na dodržiavanie povinností, záväzkov a kritérií oprávnenosti vyplývajúcich z uplatňovania právnych predpisov Únie;

a) pravidiel týkajúcich sa administratívnych kontrol a kontrol na mieste, ktoré majú členské štáty vykonávať v súlade s primeraným prístupom založeným na posúdení rizika, pokiaľ ide o dodržiavanie povinností, záväzkov a kritérií oprávnenosti vyplývajúcich z uplatňovania právnych predpisov Únie;

b) pravidiel o minimálnej úrovni kontrol na mieste potrebných na účinné riadenie rizík, ako aj podmienok, za ktorých členské štáty musia tieto kontroly zintenzívniť alebo ich môžu obmedziť v prípade, že systémy riadenia a kontroly fungujú správne a miera chybovosti dosahuje prijateľnú úroveň;

 

c) pravidiel a metód podávania správ o vykonávaných kontrolách a overovaniach a o ich výsledkoch;

c) pravidiel a metód podávania správ o vykonávaných kontrolách a overovaniach a o ich výsledkoch;

d) orgánov zodpovedných za vykonávanie kontrol zhody, ako aj obsahu, početnosti a fázy uvedenia na trh, na ktorú sa uvedené kontroly vzťahujú;

d) pravidiel týkajúcich sa určovania orgánov zodpovedných za vykonávanie kontrol zhody, ako aj obsahu, početnosti a fázy uvedenia na trh, na ktorú sa uvedené kontroly vzťahujú;

e) keď si to vyžadujú osobitné potreby dobrého riadenia systému, pravidlá, ktorými sa zavádzajú dodatočné požiadavky týkajúce sa colných postupov, najmä ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008;

e) keď si to vyžaduje dobré riadenie systému, pravidlá, ktorými sa zavádzajú ďalšie požiadavky týkajúce sa colných postupov, najmä ako sa ustanovuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008

f) pokiaľ ide o konope, ako sa uvádza v článku 38 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [DP], pravidiel týkajúcich sa osobitných kontrolných opatrení a metód na určovanie hladín tetrahydrokanabinolu;

f) pokiaľ ide o konope podľa článku 38 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [DP], pravidiel týkajúcich sa osobitných kontrolných opatrení a metód na určovanie hladín tetrahydrokanabinolu;

g) pokiaľ ide o bavlnu, ako sa uvádza v článku 42 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [DP], systém kontrol schválených medziodvetvových organizácií;

g) pokiaľ ide o bavlnu, podľa článku 42 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [DP], systém kontrol schválených medziodvetvových organizácií;

h) pokiaľ ide o víno, ako sa uvádza v nariadení (EÚ) č. SOT/xxx, pravidlá o meraní oblastí a zároveň súvisiace kontroly a pravidlá pre osobitné finančné postupy na zlepšenie kontrol;

h) pokiaľ ide o víno podľa nariadenia (EÚ) č. jednotná SOT/xxx, pravidiel meraní plôch, ako aj pravidiel súvisiacich s kontrolami a pravidlami pre osobitné finančné postupy na zlepšenie kontrol;

i) testov a metód, ktoré sa majú použiť na stanovenie oprávnenosti výrobkov na verejnú intervenciu a súkromné skladovanie, ako aj uplatňovania verejnej súťaže pre verejné intervencie a súkromné skladovanie.

i) testov a metód, ktoré sa majú použiť na stanovenie oprávnenosti výrobkov na verejnú intervenciu a súkromné skladovanie, ako aj uplatňovania verejnej súťaže, a to v prípade oboch.

 

1a. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia lehoty, v rámci ktorých Komisia má odpovedať na informáciu o tom, že členský štát má v úmysle obmedziť kontroly na mieste.

Vykonávacie akty ustanovené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 112 ods. 3 alebo podľa príslušného článku nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[DP], nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[RD] alebo nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[jednotná SOT].

Vykonávacie akty ustanovené v prvom pododseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 112 ods. 3 alebo podľa príslušného článku nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[DP], nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[RD] alebo nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[jednotná SOT].

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh nariadenia

Článok 65

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa zistí, že príjemca nespĺňa kritériá oprávnenosti alebo záväzky týkajúce sa podmienok pre poskytovanie pomoci, ako je stanovené v právnych predpisoch v poľnohospodárskom odvetví sa pomoc odníma v plnej miere alebo čiastočne.

1. Ak sa zistí, že príjemca nespĺňa všetky alebo niektoré kritériá oprávnenosti na konkrétny režim pomoci, ako je stanovené v právnych predpisoch v oblasti poľnohospodárstva, príslušná časť pomoci sa odníma v plnej miere.

 

Najmä v prípade nesplnenia kritérií oprávnenosti týkajúcich sa počítateľných jednotiek, ako sú hektáre pozemku alebo počet zvierat, sa pomoc odníma v plnej miere v prípade tých jednotiek, ktoré nespĺňajú kritériá oprávnenosti.

 

1a. V prípade, že sa poskytnutie pomoci viaže k splneniu osobitných záväzkov a zistí sa, že príjemca tieto záväzky nespĺňa, príslušná pomoc sa odníma v plnej miere alebo čiastočne.

2. Ak sa tak ustanovuje v právnych predpisoch Únie, členské štáty uložia pokuty prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia z platby alebo časti platby, ktorá bola alebo má byť poskytnutá na základe splnenia kritérií oprávnenosti alebo záväzkov.

2. Ak sa tak v náležitých prípadoch, na ktoré sa vzťahujú ďalšie podrobnosti ustanovené v delegovaných aktoch, ustanovuje v legislatívnych aktoch v zmysle článku 289 ods. 3 zmluvy, členské štáty uložia administratívne sankcie prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia z platby alebo časti platby, ktorá bola alebo má byť poskytnutá na základe splnenia kritérií oprávnenosti alebo záväzkov.

Výška zníženia pomoci sa odstupňuje v závislosti od závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania zisteného nedodržania a môže viesť až k úplnému vylúčeniu z jedného alebo viacerých režimov pomoci alebo podporných opatrení počas jedného alebo viacerých kalendárnych rokov.

Sumy, na ktoré sa vzťahuje odňatie pomoci uvedené v odseku 1a, a administratívne sankcie uvedené v odseku 2 sa odstupňujú v závislosti od charakteru, závažnosti, rozsahu, trvania a opakovania zisteného nedodržania a môže na jeden alebo viac kalendárnych rokov viesť až k úplnému vylúčeniu z jedného alebo viacerých režimov pomoci alebo podporných opatrení v prípade ktorých sa zistilo nedodržanie.

 

2a. Pokuty sa odstupňujú na základe týchto všeobecných kritérií:

 

– „závažnosť“ nedodržiavania závisí najmä od významu dôsledkov tohto nedodržiavania, najmä od rizík, ktoré predstavuje pre príslušný fond EÚ, pričom sa dôsledne prihliada na príslušné ciele požiadavky alebo normy;

 

– „rozsah“ nedodržiavania sa určuje najmä s prihliadnutím na to, či má nedodržiavanie ďalekosiahle následky alebo sa obmedzuje na samotný poľnohospodársky podnik;

 

– „trvanie“ nedodržiavania určí príslušný orgán a zohľadní pritom najmä odhadovanú dĺžku obdobia, počas ktorého sa následky prejavujú, alebo potenciál na ukončenie daných následkov primeranými prostriedkami;

 

– „opakovanie“ nedodržiavania znamená, že sa zistí nedodržanie tej istej požiadavky, normy alebo povinnosti viac ako raz v období troch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov za predpokladu, že príjemca bol predtým informovaný o predchádzajúcom nedodržaní a mal prípadne možnosť prijať nevyhnutné opatrenia na ukončenie uvedeného predchádzajúceho nedodržania;

3. Sumy dotknuté odňatím pomoci podľa odseku 1, a pokutami podľa odseku 2 sa uhradia v plnej výške.

3. Sumy dotknuté odňatím pomoci a administratívnymi sankciami podľa predchádzajúcich odsekov sa uhradia v plnej výške.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh nariadenia

Článok 65a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 65a

 

Odňatia a zníženia, pokiaľ ide o platby za poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie

 

Bez ohľadu na článok 65 nepresahuje odňatá alebo znížená suma uplatnená v súlade s daným článkom v dôsledku nedodržania povinností uvedených v hlave III kapitoly 2 nariadenia ... (o priamych platbách) výšku platby uvedenú v danej kapitole.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) pozastavenie práva zúčastňovať sa na režime pomoci, vylúčenie a pozastavenie platieb alebo zníženie sadzby pomoci, platieb alebo náhrad alebo akejkoľek inej pokuty, najmä v prípade, ak neboli dodržané lehoty, ak výrobok, veľkosť alebo množstvo nie sú v súlade so žiadosťou, ak sa neuskutočnilo hodnotenie schémy alebo ak je oznamovanie informácií nesprávne alebo sa nevykonalo včas;

a) pozastavenie práva zúčastňovať sa na režime pomoci, vylúčenie a pozastavenie platieb alebo zníženie miery pomoci, platieb alebo náhrad v prípade, ak neboli dodržané lehoty, ak výrobok, veľkosť alebo množstvo nie sú v súlade so žiadosťou, ak sa hodnotenie režimu alebo oznámenie informácií neuskutočnilo, je nesprávne alebo sa nevykonalo včas;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

g) stiahnutie alebo pozastavenie schválenia alebo uznania, najmä ak hospodársky subjekt, organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, skupina výrobcov alebo medziodvetvová organizácia nedodržiava alebo už nespĺňa požadované podmienky, aj pokiaľ ide o podávanie oznámení;

g) stiahnutie alebo pozastavenie schválenia alebo uznania, ak hospodársky subjekt, organizácia výrobcov, združenie organizácií výrobcov, skupina výrobcov alebo medziodvetvová organizácia nedodržiava alebo už nespĺňa požadované podmienky, aj pokiaľ ide o podávanie oznámení;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ia (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ia) postupy a technické kritériá súvisiace s opatreniami a sankciami uvedenými v písmenách a) až i), ak sa zistí nesplnenie niektorej povinnosti vyplývajúcej z uplatňovania príslušných právnych predpisov;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) postupy a technické kritériá súvisiace s opatreniami a sankciami uvedenými v odseku 1, ak sa zistí nesúlad s niektorou povinnosťou vyplývajúcou z uplatňovania príslušných právnych predpisov;

vypúšťa sa

Or. en

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) pravidlá a postupy týkajúce sa vymáhania neprávom vyplatených súm vyplývajúceho z uplatňovania príslušných právnych predpisov.

b) postupy týkajúce sa vymáhania neprávom vyplatených súm vyplývajúceho z uplatňovania príslušných právnych predpisov.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

Návrh nariadenia

Článok 68

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát zriadi a prevádzkuje integrovaný administratívny a kontrolný systém (ďalej len „integrovaný systém“).

1. Každý členský štát zriadi a prevádzkuje integrovaný administratívny a kontrolný systém (ďalej len „integrovaný systém“).

2. Integrovaný systém sa uplatňuje na schémy podpory uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. xxx/xxx [DP] a na podporu poskytnutú v súlade s článkom 22 ods. 1 písm. a a b), článkami 29 až 32, článkami 34 a 35 nariadenia xxx/xxx [RD], prípadne článok 28 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) CR/xxx.

2. Integrovaný systém sa uplatňuje na režimy podpory uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. xxx/xxx [DP] a na podporu poskytnutú v súlade s článkom 22 ods. 1 písm. a a b), článkami 29 až 32, článkami 34 a 35 nariadenia xxx/xxx [RD], prípadne v súlade s článkom 28 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) CR/xxx.

Táto kapitola sa však nevzťahuje na opatrenia uvedené v článku 29 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[RD], ani na opatrenia uvedené v článku 22 ods. 1 písm. a) a b) uvedeného nariadenia, čo sa týka nákladov na zriadenie.

Táto kapitola sa však nevzťahuje na opatrenia uvedené v článku 29 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx[RD], ani na opatrenia uvedené v článku 22 ods. 1 písm. a) a b) uvedeného nariadenia, čo sa týka nákladov na zriadenie.

3. V nevyhnutnej miere sa integrovaný systém uplatňuje aj na kontrolu krížového plnenia ustanoveného v hlave VI.

3. V nevyhnutnej miere sa integrovaný systém uplatňuje aj na kontrolu krížového plnenia ustanoveného v hlave VI.

 

3a. Členské štáty pri vytváraní svojho integrovaného systému náležite využívajú technológiu s cieľom znížiť administratívnu záťaž a zabezpečiť, aby sa kontroly vykonávali účinne a efektívne.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     118

Návrh nariadenia

Článok 70 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto databáza umožňuje najmä prístup prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu k údajom za kalendárne a/alebo hospodárske roky od roku 2000. Umožňuje aj priamu a bezprostrednú konzultáciu údajov, ktoré sa týkajú aspoň piatich predchádzajúcich kalendárnych rokov.

Táto databáza umožňuje najmä konzultáciu údajov za kalendárne a/alebo hospodárske roky od roku 2000 prostredníctvom príslušného orgánu členského štátu. Členské štáty, ktoré vstúpili do Európskej únie v roku 2004, však majú iba povinnosť zabezpečiť konzultáciu údajov od roku 2004. Umožňuje aj priamu a bezprostrednú konzultáciu údajov, ktoré sa týkajú aspoň piatich predchádzajúcich kalendárnych rokov.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     119

Návrh nariadenia

Článok 73 – odseky 2 a 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty poskytnú, okrem iného elektronicky, vopred pripravené formuláre, v ktorých sa vychádza z plôch určených v predchádzajúcom roku, ako aj grafické dokumenty uvádzajúce polohu týchto plôch. Členský štát môže rozhodnúť, že postačí, ak žiadosť o pomoc obsahuje len zmeny v porovnaní so žiadosťou o podporu predloženou v predchádzajúcom roku. Pokiaľ však ide o režim pre malých poľnohospodárov uvedený v hlave V nariadenia (EÚ) č. DP/xxx, táto možnosť sa poskytne všetkým dotknutým poľnohospodárom.

2. Členské štáty poskytnú, okrem iného elektronicky, vopred pripravené formuláre, v ktorých sa vychádza z plôch určených v predchádzajúcom roku, ako aj grafické dokumenty uvádzajúce polohu týchto plôch. Členský štát môže rozhodnúť, že postačí, ak žiadosť o pomoc obsahuje len zmeny v porovnaní so žiadosťou o podporu predloženou v predchádzajúcom roku. Pokiaľ však ide o režim pre malých poľnohospodárov uvedený v hlave V nariadenia (EÚ) č. DP/xxx, táto možnosť sa poskytne všetkým dotknutým poľnohospodárom.

 

2a. Členské štáty môžu rozhodnúť, že žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v odseku 1, zostáva platnou niekoľko rokov za predpokladu, že sú príslušní príjemcovia povinní podávať správy o akýchkoľvek zmenách v informáciách, ktoré predložili na začiatku. Viacročné uplatňovanie je však podmienené každoročným potvrdením príjemcu.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

Návrh nariadenia

Článok 75

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty v súlade s článkom 61 vykonávajú prostredníctvom platobných agentúr alebo orgánov, ktoré sú nimi poverené, administratívne kontroly žiadostí o pomoc s cieľom overiť oprávnenosť podmienok na poskytnutie podpory. Tieto kontroly sa doplnia kontrolami na mieste.

1. Členské štáty v súlade s článkom 61 vykonávajú prostredníctvom platobných agentúr alebo orgánov, ktoré poverili, administratívne kontroly žiadostí o pomoc s cieľom overiť oprávnenosť podmienok na poskytnutie pomoci. Tieto kontroly sa doplnia kontrolami na mieste, ktorých účelom je sledovať súlad s ustanoveniami režimov pomoci a úrovňou inherentného rizika.

2. Na účel kontrol na mieste vypracujú členské štáty plán výberu poľnohospodárskych podnikov a/alebo príjemcov.

2. Na účel kontrol na mieste vypracujú členské štáty plán výberu príjemcov, ktorý bude obsahovať náhodnú časť, aby sa získala reprezentatívna miera chybovosti, ako aj časť založenú na posúdení rizika, ktorou sa umožní zamerať sa predovšetkým na vysoko rizikové žiadosti.

3. Členské štáty môžu na uskutočňovanie kontrol poľnohospodárskych pozemkov na mieste využívať techniky diaľkového snímania a globálny navigačný satelitný systém (GNSS).

3. Členské štáty môžu na uskutočňovanie kontrol poľnohospodárskych pozemkov na mieste využívať techniky diaľkového snímania a globálny navigačný satelitný systém (GNSS).

4. V prípade nedodržania podmienok oprávnenosti sa uplatňuje článok 65.

4. V prípade nedodržania podmienok oprávnenosti sa uplatňuje článok 65.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

Návrh nariadenia

Článok 76

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Platby v rámci režimov a opatrení podpory uvedených v článku 68 ods. 2 sa vykonávajú v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. V rámci tejto lehoty sa platby vyplácajú maximálne v dvoch splátkach.

1. Platby v rámci režimov a opatrení podpory uvedených v článku 68 ods. 2 sa vykonávajú v období od 1. decembra do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. V rámci tejto lehoty sa platby vyplácajú maximálne v dvoch splátkach.

V rámci tejto lehoty sa platby vyplácajú maximálne v dvoch splátkach.

V rámci tejto lehoty sa platby vyplácajú maximálne v dvoch splátkach.

Členské štáty však môžu pred 1. decembrom, ale najneskôr do 16. októbra, vyplácať preddavky až do výšky 50 %, pokiaľ ide o priame platby a 75 % v prípade podpory zaručenej v rámci programu rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 68 ods. 2.

Členské štáty však môžu pred 1. decembrom, ale najskôr od 16. októbra, vyplácať preddavky až do výšky 50 %, pokiaľ ide o priame platby a 75 % v prípade podpory zaručenej v rámci programu rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 68 ods. 2.

 

Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie tretieho pododseku, Komisia môže prijať vykonávacie akty oprávňujúce členské štáty zvýšiť percentuálny podiel preddavkov na 80 % v regiónoch, v ktorých poľnohospodári z dôvodu výnimočných podmienok čelia vážnym finančným ťažkostiam. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 112 ods. 3.

2. Platby uvedené v odseku 1 sa uskutočnia až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti na platbu, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 75.

2. Platby uvedené v odseku 1 sa vykonajú až po ukončení overovania podmienok oprávnenosti, ktoré majú členské štáty vykonať podľa článku 75.

 

2a. Odchylne od odseku 2 tohto článku sa členské štáty po dokončení administratívnych kontrol ustanovených v článku 61 ods. 1 môžu rozhodnúť, že pri zohľadnení rizika preplatenia zaplatia až 50 % z príslušnej sumy uvedenej v hlave III nariadenia (EU) xxx/xxx [DP] a 75 % z podpory zaručenej v rámci programu rozvoja vidieka, ako sa uvádza v článku 68 ods. 2. Percentuálny podiel platby je rovnaký pre všetkých príjemcov opatrenia alebo súboru operácií.

 

2b. Komisia môže na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov, a to za výnimočných okolností a v prípade, že sú dostupné potrebné rozpočtové prostriedky, povoliť vyplatenie preddavkov pred 16. októbrom.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1 – písmeno aa (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) pravidlá používania technológií pri zriaďovaní integrovaného systém s cieľom zabezpečiť ich optimalizáciu;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) základné prvky a vymedzenia počítačovej databázy ustanovenej v článku 70, ako aj kvalitatívne požiadavky na ňu;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1 – písmeno bb (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bb) základné prvky a vymedzenia identifikačného systému poľnohospodárskych pozemkov ustanoveného v článku 71 a identifikácie príjemcov podľa článku 74, ako aj kvalitatívne požiadavky naň;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     125

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1 – písmeno bc (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bc) základné prvky a vymedzenia systému identifikácie a evidencie platobných nárokov ustanoveného v článku 72, ako aj kvalitatívne požiadavky naň;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     126

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1 – písmeno bd (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bd) pravidlá týkajúce sa žiadosti o pomoc, žiadosti o platbu podľa článku 73 a žiadosti o platobné nároky vrátane konečnej lehoty na predkladanie žiadostí, požiadaviek na minimálne množstvo informácií, ktoré sa majú uvádzať v žiadosti, ustanovenia o zmenách a doplneniach alebo stiahnutí žiadostí o pomoc, ustanovenia o oslobodení od povinnosti predložiť žiadosť o pomoc a ustanovenia, ktorými sa členským štátom umožní uplatniť zjednodušené postupy alebo opraviť zrejmé chyby;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     127

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1 – písmeno be (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

be) pravidlá vykonávania kontrol s cieľom overiť plnenie povinností a správnosť a úplnosť informácií uvedených v žiadosti o pomoc alebo v žiadosti o platbu;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     128

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 2 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) ustanovenia vyžadované na harmonizované vymedzenie základu pre výpočet pomoci vrátane pravidiel zaobchádzania s určitými prípadmi, v ktorých sú na oprávnených plochách krajinné prvky alebo stromy;

b) ustanovenia vyžadované na harmonizované vymedzenie základu pre výpočet pomoci vrátane pravidiel zaobchádzania s určitými prípadmi, v ktorých sú na oprávnených plochách krajinné prvky alebo stromy; bez toho, aby bol dotknutý článok 9 nariadenia (EÚ) č. xxx/xxx [DP], pravidlá oprávnenosti sú v súlade s prekonávaním výziev v oblasti zmeny klímy a straty biodiverzity, a preto nebudú znevýhodňovať poľnohospodárstvo s vysokou prírodnou hodnotou ani rozsiahle agrolesnícke systémy a ani spôsobovať pokles v oblasti kvality životného prostredia; flexibilita sa z agronomického alebo ekologického dôvodu umožní na základe obvyklých noriem príslušného členského štátu alebo regiónu;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     129

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) ustanovení na zabezpečenie harmonizovaného a úmerného zaobchádzania s úmyselnými nezrovnalosťami, výskytmi menších chýb, kumuláciou znížení a súbežným uplatňovaním rôznych znížení;

b) ustanovení na zabezpečenie harmonizovaného a úmerného zaobchádzania so závažnými nezrovnalosťami, výskytmi menších chýb, kumuláciou znížení a súbežným uplatňovaním rôznych znížení;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     130

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) základné prvky a vymedzenia počítačovej databázy ustanovenej v článku 70, ako aj kvalitatívne požiadavky na ňu;

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     131

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) základné prvky a vymedzenia identifikačného systému poľnohospodárskych pozemkov ustanoveného v článku 71 a identifikácie príjemcov podľa článku 74, ako aj kvalitatívne požiadavky na ne;

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     132

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) základné prvky a vymedzenia systému identifikácie a evidencie platobných nárokov ustanoveného v článku 72, ako aj kvalitatívne požiadavky naň;

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     133

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) pravidlá týkajúce sa žiadosti o pomoc, žiadosti o platbu podľa článku 73 a žiadosti o platobné nároky vrátane lehoty na predkladanie žiadostí, požiadaviek na minimálne množstvo informácií, ktoré sa majú uvádzať v žiadosti, ustanovenia o zmenách a doplneniach alebo stiahnutí žiadostí o pomoc, ustanovenia o oslobodení od povinnosti predložiť žiadosť o pomoc a ustanovenia, ktorými sa členským štátom umožní uplatniť zjednodušené postupy alebo opraviť zrejmé chyby;

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh            134

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 1 – písmeno e

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) pravidlá vykonávania kontrol s cieľom overiť plnenie povinností a správnosť a úplnosť informácií uvedených v žiadosti o pomoc alebo v žiadosti o platbu;

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     135

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 1 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

f) technické vymedzenia potrebné na účely jednotného vykonávania tejto kapitoly;

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     136

Návrh nariadenia

Článok 88 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia v prípade potreby prijme prostredníctvom vykonávacích aktov ustanovenia zamerané na dosiahnutie jednotného uplatňovania tohto nariadenia v Únii, a to najmä v týchto oblastiach:

Komisia v prípade potreby prijme prostredníctvom vykonávacích aktov ustanovenia zamerané na dosiahnutie jednotného uplatňovania tejto kapitoly, a to najmä v týchto oblastiach:

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     137

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisii je splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty týkajúce sa:

 

a) opatrení, ktoré majú zaviesť členské štáty, aby sa zabránilo nezákonnému používaniu chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení;

 

b) príslušných kontrol a overovaní, vrátane skúšok, ktoré majú vykonávať členské štáty.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     138

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) opatrenia, ktoré majú zaviesť členské štáty, aby sa zabránilo nezákonnému používaniu chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení;

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     139

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 4 – pododsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) kontroly a overovanie vrátane skúšok, ktoré musia vykonávať členské štáty.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     140

Návrh nariadenia

Článok 91 – odsek 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) je nedodržanie výsledkom konania alebo opomenutia, ktoré možno priamo pripísať príslušnému príjemcovi;

a) je nedodržanie výsledkom konania alebo opomenutia, ktoré možno priamo a jednoznačne pripísať príslušnému príjemcovi;

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     141

Návrh nariadenia

Článok 91 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) sa nedodržanie týka poľnohospodárskej činnosti príjemcu, a

b) sa nedodržanie týka poľnohospodárskej činnosti príjemcu, alebo

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     142

Návrh nariadenia

Článok 93 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Smernica 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, sa bude pokladať za súčasť prílohy II, keď túto smernicu implementujú všetky členské štáty a keď sa určia povinnosti priamo uplatniteľné na poľnohospodárov. S cieľom zohľadniť tieto prvky je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 111 na účely zmeny a doplnenia prílohy II v priebehu 12 mesiacov od okamihu, keď posledný členský štát oznámi Komisii implementáciu smernice.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     143

Návrh nariadenia

Článok 93 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES z 21. októbra 2009, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov, sa bude pokladať za súčasť prílohy II, keď túto smernicu implementujú všetky členské štáty a keď sa určia povinnosti, ktoré sú priamo uplatniteľné na poľnohospodárov. S cieľom zohľadniť tieto prvky je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 111 na účely zmeny a doplnenia prílohy II v priebehu 12 mesiacov od okamihu, keď posledný členský štát oznámi Komisii implementáciu smernice vrátane povinností týkajúcich sa integrovaného používania pesticídov.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     144

Návrh nariadenia

Článok 93 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Okrem toho pravidlá o krížovom plnení na roky 2014 a 2015 zahŕňajú aj zachovávanie trvalých trávnych porastov. Členské štáty, ktoré boli členmi Únie 1. januára 2004 zabezpečia, aby sa na pôde, na ktorej bol trvalý trávny porast v čase určenom na podávanie žiadostí o pomoc na plochu na rok 2003, naďalej zachoval trvalý trávny porast v rámci stanovených hraníc. Členské štáty, ktoré sa stali členmi Únie v roku 2004, zabezpečia, aby sa na pôde, na ktorej bol trvalý trávny porast 1. mája 2004, naďalej zachoval trvalý trávny porast v rámci stanovených hraníc. Bulharsko a Rumunsko zabezpečia, aby sa na pôde, na ktorej bol trvalý trávny porast 1. januára 2007, naďalej zachoval trvalý trávny porast v rámci stanovených hraníc.

Okrem toho pravidlá o krížovom plnení na roky 2014 a 2015 zahŕňajú aj zachovávanie trvalých trávnych porastov a trvalých pasienkov. Členské štáty, ktoré boli členskými štátmi 1. januára 2004, zabezpečia, aby sa na pôde, na ktorej bol trvalý trávny porast a trvalé pasienky v čase určenom na podávanie žiadostí o pomoc na plochu na rok 2003, naďalej zachoval trvalý trávny porast a trvalé pasienky v rámci stanovených hraníc. Členské štáty, ktoré sa stali členskými štátmi v roku 2004, zabezpečia, aby sa na pôde, na ktorej bol trvalý trávny porast a trvalé pasienky 1. mája 2004, naďalej zachoval trvalý trávny porast a trvalé pasienky v rámci stanovených hraníc. Bulharsko a Rumunsko zabezpečia, aby sa na pôde, na ktorej bol trvalý trávny porast a trvalé pasienky 1. januára 2007, naďalej zachoval trvalý trávny porast a trvalé pasienky v rámci stanovených hraníc.

 

Členský štát sa však môže v náležite odôvodnených prípadoch odchýliť od prvého pododseku pod podmienkou, že prijme opatrenie na zabránenie významnému zmenšeniu celkovej plochy trvalého trávneho porastu a trvalých pasienkov.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     145

Návrh nariadenia

Článok 93 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia navyše prijme prostredníctvom vykonávacích aktov metódy na určenie podielu trvalého trávneho porastu k poľnohospodárskej pôde, ktorý je nutné zachovávať. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 112 ods. 3.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty, v ktorých stanoví metódy na určenie pomeru trvalého trávneho porastu k poľnohospodárskej pôde, ktorý je nutné zachovávať.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     146

Návrh nariadenia

Článok 94

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby všetka poľnohospodárska pôda vrátane pôdy, ktorá sa už nevyužíva na účely produkcie, bola udržiavaná v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave. Členské štáty vymedzia pre príjemcov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni minimálne normy týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu na základe prílohy II, pričom zohľadnia osobitné charakteristiky dotknutých oblastí vrátane pôdnych a klimatických podmienok, existujúcich poľnohospodárskych systémov, využitia pôdy, striedania plodín, poľnohospodárskych postupov a štruktúry poľnohospodárskych podnikov. Členské štáty nevymedzia minimálne požiadavky, ktoré sa neustanovujú v prílohe II.

Členské štáty zabezpečia, aby všetka poľnohospodárska pôda bola udržiavaná v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave. Členské štáty vymedzia pre príjemcov na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni minimálne normy týkajúce sa dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu na základe prílohy II, pričom zohľadnia osobitné charakteristiky dotknutých oblastí vrátane pôdnych a klimatických podmienok, existujúcich poľnohospodárskych systémov, využitia pôdy, striedania plodín, poľnohospodárskych postupov a štruktúry poľnohospodárskych podnikov. Členské štáty nevymedzia minimálne požiadavky, ktoré sa neustanovujú v prílohe II.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     147

Návrh nariadenia

Článok 96 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu využiť svoje existujúce administratívne a kontrolné systémy na zabezpečenie dodržiavania pravidiel krížového plnenia.

Členské štáty môžu využiť svoje existujúce administratívne a kontrolné systémy na zabezpečenie dodržiavania pravidiel krížového plnenia a stanovia súbor overiteľných požiadaviek a noriem, ktoré sa majú uplatňovať na úrovni poľnohospodárskeho podniku.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     148

Návrh nariadenia

Článok 96 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Pri kontrolách požiadaviek, noriem, aktov alebo oblastí krížového plnenia sa môžu zohľadniť tieto faktory:

 

– účasť poľnohospodárov v poľnohospodárskom poradenskom systéme stanovenom v hlave III tohto nariadenia;

 

– účasť poľnohospodárov v certifikačnom systéme, ak sa vzťahuje na príslušné požiadavky a normy.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     149

Návrh nariadenia

Článok 96 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty vykonávajú kontroly na mieste, aby preverili, či príjemca dodržiava povinnosti ustanovené v tejto hlave.

3. Členské štáty vykonávajú kontroly na mieste, aby preverili, či príjemca spĺňa povinnosti ustanovené v tejto hlave. Členské štáty sa pri týchto kontrolách zameriavajú v prvom rade na žiadosti s najvyššou mierou rizika podľa zásady proporcionality.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     150

Návrh nariadenia

Článok 96 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme pravidlá realizácie kontrol s cieľom overiť plnenie povinností uvedených v tejto hlave.

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty stanovujúce pravidlá realizácie kontrol s cieľom overiť plnenie povinností uvedených v tejto hlave.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     151

Návrh nariadenia

Článok 96 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 112 ods. 3.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     152

Návrh nariadenia

Článok 97 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pokuty ustanovené v článku 91 sa uplatňujú v prípade nedodržiavania pravidiel krížového plnenia kedykoľvek v danom kalendárnom roku (ďalej len „príslušný kalendárny rok“) a toto nedodržiavanie je pripísateľné príjemcovi, ktorý v príslušnom kalendárnom roku predložil žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu.

1. Sankcia ustanovená v článku 91 sa uplatňuje v prípade nedodržiavania pravidiel krížového plnenia kedykoľvek v danom kalendárnom roku (ďalej len „príslušný kalendárny rok“) a toto nedodržiavanie je priamo a jednoznačne pripísateľné príjemcovi, ktorý v príslušnom kalendárnom roku predložil žiadosť o pomoc alebo žiadosť o platbu.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh                  153

Návrh nariadenia

Článok 97 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa členský štát rozhodne využiť možnosť ustanovenú v prvom pododseku, nasledujúci rok prijme príslušný orgán pri vzorke príjemcov opatrenia potrebné na overenie, či príjemca vykonal nápravu zisteného príslušného nesúladu. Takéto zistenie a povinnosť vykonať nápravné opatrenie sa oznámi príjemcovi.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     154

Návrh nariadenia

Článok 99

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Pokuty podľa článku 91 sa uplatňujú prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia celkovej výšky platieb uvedených v článku 92, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť príjemcovi a ktoré sa týkajú príslušného kalendárneho roka alebo príslušných rokov.

1. Sankcie ustanovené v článku 91 sa uplatňujú prostredníctvom zníženia alebo vylúčenia celkovej výšky platieb uvedených v článku 92, ktoré boli poskytnuté alebo sa majú poskytnúť príjemcovi a ktoré sa týkajú príslušného kalendárneho roka alebo príslušných rokov.

Pri výpočte týchto znížení a vylúčení sa zohľadní závažnosť, rozsah, trvanie a opakovanie zisteného nesúladu, ako aj kritériá uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.

Pri výpočte týchto znížení a vylúčení sa primerane zohľadní charakter, závažnosť, rozsah, trvanie a opakovanie zisteného nesúladu, ako aj kritériá uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.

2. V prípade nedodržania pravidiel nepresiahne miera zníženia 5 % a v prípade opakovaného nedodržania pravidiel 15 %.

2. V prípade nedodržania pravidiel z nedbalosti nepresiahne miera zníženia 5 % a v prípade opakovaného nedodržania pravidiel nepresiahne 15 %.

V riadne odôvodnených prípadoch môžu členské štáty rozhodnúť, že v prípade nedodržania pravidiel, ktoré sa pri zohľadnení jeho závažnosti, rozsahu a trvania považovať za menej závažné, neuplatnia nijaké zníženie. Prípady nedodržania pravidiel, ktoré predstavujú priame riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat, sa však nepovažujú za menej závažné. Takéto zistenie a povinnosť vykonať nápravné opatrenie sa oznámi príjemcovi.

V riadne odôvodnených prípadoch môžu členské štáty rozhodnúť, že v prípade nedodržania pravidiel, ktoré by sa pri zohľadnení jeho závažnosti, rozsahu a trvania mali považovať za menej závažné, neuplatnia nijaké zníženie. Prípady nedodržania pravidiel, ktoré predstavujú priame riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat, sa však nepovažujú za menej závažné.

 

Členské štáty môžu navyše zaviesť aj systém včasného varovania vzťahujúci sa na prvé prípady nedodržiavania, ktoré sa nepovažujú za závažné. Ak sa členský štát rozhodne využiť túto možnosť, príslušný orgán pošle príjemcovi prvé varovanie, v ktorom upozorní na toto zistenie a na povinnosť prijať nápravné opatrenia. Vplyv takéhoto systému sa obmedzuje na zabezpečenie toho, aby príjemcovia niesli zodpovednosť za nedodržiavanie pravidiel. Po varovaní nasledujú náležité kontroly počas jedného roka s cieľom overiť, či došlo k náprave. Pokiaľ k náprave došlo, neuplatní sa nijaké zníženie. Pokiaľ k náprave nedošlo, zníženie podľa prvého pododseku sa uplatní spätne. Prípady nedodržiavania pravidiel, ktoré predstavujú priame riziko pre zdravie ľudí alebo zvierat, sa však vždy považujú za závažné.

3. V prípade úmyselného nedodržania pravidiel nie je miera zníženia v zásade nižšia ako 20 % a môže viesť až k úplnému vylúčeniu z jedného alebo viacerých režimov pomoci a môže sa uplatňovať jeden alebo viac kalendárnych rokov.

3. V prípade závažného nedodržania pravidiel v dôsledku hrubej nedbanlivosti nie je miera zníženia v zásade nižšia ako 20 % a môže viesť až k úplnému vylúčeniu z jedného alebo viacerých režimov pomoci a môže sa uplatňovať jeden alebo viac kalendárnych rokov.

4. V každom prípade nie je celková výška znížení a vylúčení za jeden kalendárny rok vyššia ako celková suma uvedená v článku 1 prvom pododseku.

4. V každom prípade nie je celková výška znížení a vylúčení za jeden kalendárny rok vyššia ako celková suma uvedená v článku 1 prvom pododseku.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     155

Návrh nariadenia

Článok 101

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom zabezpečiť správne rozdelenie finančných prostriedkov oprávneným príjemcom je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 111, aby sa zaistil harmonizovaný základ na výpočet pokút z dôvodu krížového plnenia, a to aj so zreteľom na zníženia vyplývajúce z finančnej disciplíny.

1. S cieľom zabezpečiť správne rozdelenie finančných prostriedkov oprávneným príjemcom je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty, aby sa zaistil harmonizovaný základ na výpočet sankcií z dôvodu krížového plnenia, a to aj so zreteľom na zníženia vyplývajúce z finančnej disciplíny.

2. S cieľom zabezpečiť vykonávanie krížového plnenia účinným, súdržným a nediskriminačným spôsobom je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 111 týkajúce sa pravidiel výpočtu a uplatňovania pokút.

2. S cieľom zabezpečiť vykonávanie krížového plnenia účinným, primeraným, súdržným a nediskriminačným spôsobom založeným na posúdení rizika je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty týkajúce sa pravidiel výpočtu a uplatňovania sankcií. Tieto delegované akty obsahujú najmä pravidlá vzťahujúce sa na prípady, keď sa nemajú ukladať administratívne sankcie za nedodržanie, ktorého príčinou je technické zlyhanie systémov identifikácie a registrácie zvierat, ako sa uvádza v prílohe II SMR 7 a SMR 8, a ktoré nie je spôsobené konaním alebo zanedbaním, ktoré možno priamo prisúdiť dotknutému príjemcovi.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     156

Návrh nariadenia

Článok 102 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c – bod v

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

v) prehľad výsledkov všetkých dostupných auditov a kontrol vykonaných v súlade s harmonogramom a podrobnými ustanoveniaami stanovenými v osobitných pravidlách pre daný sektor.

v) každoročný prehľad výsledkov všetkých dostupných auditov a kontrol vykonaných v súlade s harmonogramom a podrobnými ustanoveniami stanovenými v osobitných pravidlách pre daný sektor spolu s účtom výdavkov EPZF a EPFRV.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     157

Návrh nariadenia

Článok 102 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. V prípadoch, keď sú členské štáty povinné vykonávať štatistické analýzy, aby splnili svoje povinnosti podľa tohto článku, Komisia im včas predloží všetky potrebné informácie.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     158

Návrh nariadenia

Článok 106 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Keď príjemca dostane priamu platbu podľa nariadenia (EÚ) č. DP/xxx v mene inej ako euro, členské štáty konvertujú sumu pomoci vyjadrenej v eurách do národnej meny na základe najaktuálnejšieho výmenného kurzu, ktorý stanoví Európska centrálna banka pred 1. októbrom roku, za ktorý sa pomoc poskytuje.

3. Keď príjemca dostane priamu platbu podľa nariadenia (EÚ) č. DP/xxx v mene inej ako euro, členské štáty konvertujú sumu pomoci vyjadrenej v eurách do národnej meny na základe posledného mesačného priemerného výmenného kurzu, ktorý stanoví Európska centrálna banka pred 1. októbrom roku, za ktorý sa pomoc poskytuje.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     159

Návrh nariadenia

Článok 107 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť uplatňovanie právnych predpisov Únie v prípade, ak je pravdepodobné, že ho mimoriadne menové postupy súvisiace s národnou menou ohrozia. Uvedené opatrenia sa v prípade potreby môžu odchýliť od platných pravidiel.

1. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty týkajúce sa opatrení na zabezpečenie uplatňovania právnych predpisov Únie v prípade, ak je pravdepodobné, že ho mimoriadne menové postupy súvisiace s národnou menou ohrozia. Uvedené opatrenia sa v prípade potreby môžu odchýliť od platných pravidiel.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     160

Návrh nariadenia

Článok 110

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Spoločný monitorovací a hodnotiaci rámec sa stanoví so zámerom zmerať výkonnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky. Zahŕňa všetky nástroje týkajúce sa monitorovania a hodnotenia opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä priame platby ustanovené v nariadení (EÚ) č. DP/xxx, trhové opatrenia ustanovené v nariadení (EÚ) č. CMO/xxx, opatrenia na rozvoj vidieka ustanovené v nariadení (EÚ) č. RD/xxx a uplatňovanie krížového plnenia ustanovené v tomto nariadení.

1. Spoločný monitorovací a hodnotiaci rámec sa stanoví so zámerom zmerať výkonnosť spoločnej poľnohospodárskej politiky a najmä:

 

a) priamych platieb ustanovených v nariadení (EÚ) č. DP/xxx,

 

b) trhových opatrení ustanovených v nariadení (EÚ) č. CMO/xxx,

 

c) opatrení na rozvoj vidieka ustanovených v nariadení (EÚ) č. RD/xxx a

 

d) uplatňovania krížového plnenia ustanoveného v tomto nariadení.

V záujme zabezpečenia účinného vykonávania meraní je Komisia oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 111, pokiaľ ide o obsah a vytvorenie uvedeného rámca.

Komisia monitoruje tieto politické opatrenia na základe oznámení členských štátov v súlade s pravidlami stanovenými v tomto nariadení. Komisia vytvorí viacročný plán hodnotenia s pravidelnými hodnoteniami špecifických nástrojov, ktoré bude vykonávať.

2. Vplyv opatrení v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré sú uvedené v prvom pododseku sa meria na základe týchto cieľov:

2. Vplyv opatrení v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré sú uvedené v prvom pododseku sa meria na základe týchto cieľov:

a) životaschopná výroba potravín so zameraním na poľnohospodársku produktivitu a stabilitu cien;

a) životaschopná výroba potravín so zameraním na ceny vstupov, poľnohospodársku produktivitu a stabilitu cien;

b) udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy so zameraním na emisie skleníkových plynov, biodiverzitu, pôdu a vodné zdroje;

b) udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a opatrenia proti zmene klímy so zameraním na emisie skleníkových plynov, biodiverzitu, pôdu a vodné zdroje;

c) vyvážený územný rozvoj so zameraním na zamestnanosť na vidieku, rast a chudobu vo vidieckych oblastiach.

c) vyvážený územný rozvoj so zameraním na zamestnanosť na vidieku, rast a chudobu vo vidieckych oblastiach.

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí súbor ukazovateľov špecifických pre ciele uvedené v prvom pododseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 112 ods. 3.

S cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie tohto odseku je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 111 prijať delegované akty týkajúce sa obsahu a vytvorenia príslušného rámca monitorovania a hodnotenia vrátane súboru ukazovateľov a metód na ich výpočet.

3. Členské štáty poskytnú Komisii všetky informácie potrebné na monitorovanie a hodnotenie príslušných opatrení. Komisia zohľadní potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi potenciálnymi zdrojmi údajov, najmä ich prípadné využitie na štatistické účely.

3. Členské štáty poskytnú Komisii všetky informácie potrebné na monitorovanie a hodnotenie príslušných opatrení. V možnom rozsahu sa tieto informácie zakladajú na vytvorených zdrojoch údajov, ako je informačná sieť poľnohospodárskych účtovných údajov a Eurostat. Komisia zohľadní potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi potenciálnymi zdrojmi údajov, najmä ich prípadné využitie na štatistické účely.

Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré sa majú zaslať členským štátom, ako aj potrieb týkajúcich sa údajov a synergie medzi potenciálnymi zdrojmi údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 112 ods. 3.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré majú zaslať členské štáty, a to bez toho, aby im uložila nenáležitú administratívnu záťaž, ako aj pravidlá zamerané na potreby týkajúce sa údajov a synergie medzi potenciálnymi zdrojmi údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 112 ods. 3.

4. Komisia predkladá správu o vykonávaní tohto článku Európskemu parlamentu a Rade každé štyri roky. Prvá správa sa predloží najneskôr 31. decembra 2017.

4. Komisia predkladá správu o vykonávaní tohto článku Európskemu parlamentu a Rade každé štyri roky. Prvá správa sa predloží najneskôr 31. decembra 2017.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     161

Návrh nariadenia

Článok 110a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 110a
Zverejňovanie príjemcov

vypúšťa sa

1. Členské štáty zabezpečia každoročné ex post uverejnenie príjemcov EPZF a EPFRV. Toto uverejnenie obsahuje:

 

a) bez toho, aby bol dotknutý prvý odsek článku 110b tohto nariadenia, meno/názov príjemcu v takejto podobe:

 

i) meno a priezvisko, ak je príjemcom fyzická osoba,

 

ii) úplný názov právnickej osoby v takej podobe, v akej je zaregistrovaný, ak je príjemcom právnická osoba so samostatnou právnou subjektivitou podľa právnych predpisov dotknutého členského štátu,

 

iii) úplný názov združenia v takej podobe, v akej je zaregistrovaný alebo inak oficiálne uznaný, ak je príjemcom združenie bez vlastnej právnej subjektivity,

 

b) obec, v ktorej má príjemca sídlo alebo v ktorej je zaregistrovaný, a prípadne poštové smerovacie číslo alebo jeho časť, podľa ktorej sa obec dá určiť,

 

c) sumy platieb zodpovedajúce každému opatreniu financovanému z EPZF a EPFRV, ktoré každý príjemca dostal v danom rozpočtovom roku,

 

d) povahu a opis opatrení financovaných z EPZF alebo EPFRV, v rámci ktorých sa platby uvedené v písm. c) vykonali.

 

Informácie uvedené v prvom pododseku sa poskytujú na jednej osobitnej webovej stránke za každý členský štát. K dispozícii zostávajú dva roky odo dňa, keď sa prvýkrát uverejnili.

 

2. Pokiaľ ide o platby zodpovedajúce opatreniam financovaným z EPFRV, ako sa uvádza v písm. c) prvého pododseku odseku 1, sumy, ktoré sa majú uverejniť, zodpovedajú celkovým finančným prostriedkov z verejných zdrojov vrátane príspevku zo strany Únie, ako aj vnútroštátneho príspevku.

 

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     162

Návrh nariadenia

Článok 110b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 110b
Prahová hodnota

vypúšťa sa

V prípadoch, keď sa suma vyplatená príjemcovi v jednom roku rovná sume, ktorú stanovil členský štát podľa článku 49 nariadenia EÚ č. DP/xxx, alebo je nižšia než táto suma, daný členský štát neuverejňuje meno/názov predmetného príjemcu, ako sa stanovuje v písm. a) prvého pododseku ods. 1 článku 110a tohto nariadenia.

 

Komisia v súlade s pravidlami prijatými podľa článku 110d uverejní sumy, ktoré členský štát stanovil podľa článku 49 nariadenia (EÚ) č. DP/xxx a oznámil Komisii podľa uvedeného nariadenia.

 

V prípadoch, keď sa uplatňuje prvý odsek tohto článku, členské štáty uverejňujú informácie uvedené v písm. b), c) a d) prvého pododseku ods. 1 článku 110a a príjemca sa označí kódom. O podobe tohto kódu rozhodujú členské štáty.

 

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     163

Návrh nariadenia

Článok 110c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 110c
Informácie o príjemcoch

vypúšťa sa

Členské štáty informujú príjemcov o skutočnosti, že ich údaje sa uverejnia v súlade s článkom 110a a že tieto údaje môžu spracúvať audítorské alebo vyšetrovacie orgány Únie a členských štátov na účely zaistenia finančných záujmov Únie.

 

V súlade s požiadavkami smernice 95/46/ES členské štáty v prípadoch týkajúcich sa osobných údajov informujú príjemcov o ich právach podľa pravidiel o ochrane údajov a o postupoch pri výkone týchto práv.

 

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     164

Návrh nariadenia

Článok 110d – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví pravidlá:

vypúšťa sa

a) formy uverejnenia vrátane spôsobu prezentácie podľa jednotlivých opatrení a času uverejnenia stanoveného v článkoch 110a a 110b,

 

b) jednotného uplatňovania článku 110c,

 

c) spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi.

 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania podľa článku 112 ods. 3.

 

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     165

Návrh nariadenia

Článok 111 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Delegovanie právomoci uvedené v tomto nariadení sa na Komisiu prenesie na neurčité obdobie od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch ... sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od …*.

 

_____________

 

*Dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     166

Návrh nariadenia

Článok 111 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia. V tomto zmysle Európsky parlament rozhoduje väčšinou svojich členov a Rada kvalifikovanou väčšinou.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     167

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 1 – pododsek 1 – zarážka 1a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– informácie, ktoré pomáhajú poľnohospodárom plánovať, ako najlepšie investovať do zvýšenia odolnosti ich poľnohospodárskych systémov proti klíme, a o tom, ako môžu na tento účel použiť fondy Únie; konkrétne, informácie o prispôsobení poľnohospodárskej pôdy klimatickým výkyvom a dlhodobejším zmenám a informácie o tom, ako zaviesť praktické agronomické opatrenia na zvýšenie odolnosti poľnohospodárskych systémov voči povodniam a suchám a na zlepšenie a optimalizovanie úrovní uhlíka v pôde.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     168

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 7a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– informácie o pozitívnom vzájomnom vzťahu medzi biodiverzitou a odolnosťou agroekosystému a o šírení rizika a tiež prepojenia medzi monokultúrami a náchylnosťou na zlyhanie/poškodenie plodín škodcami a extrémnymi klimatickými udalosťami,

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     169

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 1 – pododsek 2 – zarážka 8a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– informácie o tom, ako najlepšie predchádzať šíreniu cudzích invazívnych druhov, a prečo je to dôležité na účinné fungovanie ekosystému a odolnosť voči zmene klímy vrátane informácií o prístupe k financovaniu na režimy eradikácie, ak z nej vyplývajú ďalšie náklady,

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     170

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 1 – pododsek 3 – zarážka 5b (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– informácie o udržateľných nízkoobjemových systémoch zavlažovania a o tom, ako optimalizovať systémy zásobované dažďovou vodou na podporu efektívneho využívania vody.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     171

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 1 – pododsek 3 – zarážka 5c (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– informácie o znížení používania vody v poľnohospodárstve vrátane výberu plodín, zlepšenia pôdneho humusu na zvýšenie zadržiavania vody a zníženie potreby zavlažovania.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     172

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 1 – pododsek 5 – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– informácie o opatreniach zameraných na inováciu,

– informácie o cieľoch európskych partnerstiev v oblasti inovácií zameraných na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, ako sa uvádza v článku 61 nariadenia (EÚ) č. .../...[RD].

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     173

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 1 – pododsek 5 – zarážka 1a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– informácie o existujúcich operačných skupinách vytvorených podľa článku 62 nariadenia (EÚ) č ... / .... [RD], vrátane ich úloh a prípadná podpora výmeny a spolupráce s nimi.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     174

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 1 – pododsek 5 – zarážka 3a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

informácie o programoch rozvoja vidieka orientovaných na splnenie priorít prenosu vedomostí a inovácií v poľnohospodárstve, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. .../... [RD].

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     175

Návrh nariadenia

Príloha 1 – odsek 1 – pododsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Výmena najlepších postupov, odbornej prípravy a budovania kapacít (v jednej rovine so všetkými uvedenými témami)

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     176

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Vodné zdroje“ – SMR 1 – posledný stĺpec

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Články 4 a 5

Súlad s akčným programom a s kódexom vhodných postupov v poľnohospodárskych podnikoch v ohrozených oblastiach

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     177

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Vodné zdroje“ – GAEC 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ochrana podzemných vôd proti znečisteniu: zákaz priameho vypúšťania nebezpečných látok uvedených v prílohe k smernici 80/68/EHS do podzemných vôd a opatrenia na predchádzanie priameho znečistenia podzemných vôd prostredníctvom vypúšťania nebezpečných látok a ich presakovania cez pôdu.

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     178

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Pôda a zásoby uhlíka“ – GAEC 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Minimálne pokrytie pôdy

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     179

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Pôda a zásoby uhlíka“ – GAEC 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Minimálna správa pôdy odrážajúca špecifické miestne podmienky s cieľom predchádzania erózii

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     180

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Pôda a zásoby uhlíka“ – GAEC 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zachovanie organických látok v pôde vrátane zákazu vypaľovania ornej pôdy so strniskom

Zachovanie organických látok v pôde pomocou vhodných postupov vrátane zákazu vypaľovania ornej pôdy so strniskom s výnimkou z dôvodov udržiavania zdravia rastlín alebo zvyškov z prerezávania.

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     181

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Pôda a zásoby uhlíka“ – GAEC 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ochrana mokradí a pôdy bohatej na uhlík vrátane zákazu prvej orby

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     182

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Biodiverzita“ – SMR 2 – posledný stĺpec

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3 ods. 1, článok 3 ods. 2 písm. b), článok 4 odseky 1, 2 a 4

Článok 3 ods. 1, článok 3 ods. 2 písm. b), článok 4 odseky 1, 2 a 4 a článok 5 písm. a), b) a d)

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     183

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Biodiverzita“ – SMR 3 – posledný stĺpec

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6 ods. 1 a ods. 2

Článok 6 ods. 1a ods. 2 a článok 13 ods. 1 písm. a)

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     184

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Pôda, minimálna miera údržby“ – GAEC 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zachovanie krajinných prvkov, vo vhodných prípadoch vrátane živých plotov, rybníkov, priekop, stromov v rade, v skupine alebo izolovane, medzí a terás vrátane zákazu strihania živých plotov a stromov počas obdobia reprodukcie vtáctva a v období hniezdenia a prípadné opatrenia na vyhnutie sa invazívnym druhom a škodcom.

Zachovanie krajinných prvkov, vo vhodných prípadoch vrátane poloprirodzených biotopov, živých plotov, rybníkov, priekop, stromov v rade, v skupine alebo izolovane, medzí a terás vrátane zákazu strihania živých plotov a stromov počas obdobia reprodukcie vtáctva a v období hniezdenia

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     185

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Bezpečnosť potravín“ – SMR 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Smernica Rady 96/22/ES z 29. apríla 1996 o zákaze používania určitých látok s hormonálnym alebo tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove dobytka (Ú. v. ES L 125, 23.5.1996, s. 3)

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     186

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Bezpečnosť potravín“ – SMR 5 – posledný stĺpec

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3 písm. a), b), d) a e) a články 4, 5 a 7

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     187

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Identifikácia a registrácia zvierat“ – SMR 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Smernica Rady 2008/71/ES z 15. júla 2008 o identifikácii a registrácii ošípaných (Ú. v. EÚ L 213, 8.8.2008, s. 31)

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     188

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Identifikácia a registrácia zvierat“ – SMR 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1)

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     189

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Identifikácia a registrácia zvierat“ – SMR 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8) Články 3, 4 a 5

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     190

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Choroby zvierat“ – SMR 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 z 22. mája 2001, ktorým sa stanovujú pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1)

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     191

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Choroby zvierat“ – SMR 9 – posledný stĺpec

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Články 7, 11, 12, 13 a 15

vypúšťa sa

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     192

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Opatrenia v oblasti antimikrobiálnej rezistencie (AMR)“ (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Opatrenia v oblasti antimikrobiálnej rezistencie (AMR)

Or. en

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     193

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Opatrenia v oblasti antimikrobiálnej rezistencie (AMR)“ (nové) – GAEC 8c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Akčný plán Komisie proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie (COM(2011)0748 final, 15. novembra 2011). V prípade zvierat určených na produkciu potravín: dobré poľnohospodárske postupy, aby sa zabránilo infekciám, vrátane obmedzení hustoty, dokumentácie ošetrenia vrátane profylaxie, nepoužívanie antimikrobiálnych látok so zásadným významom

Or. en

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     194

Návrh nariadenia

Príloha II – Main Issue „Prípravky na ochranu rastlín“ – SMR 10 – posledný stĺpec

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 55, prvá a druhá veta

Správne používanie prípravkov na ochranu rastlín; používanie výhradne schválených výrobkov v odporúčaných množstvách a v súlade s údajmi na štítku. Zaznamenávanie názvu použitého výrobku, jeho zloženia, dátumu jeho použitia na príslušnom pozemku, osoby, ktorá ho použila, a úrovne kvalifikácie príslušnej osoby, použitého množstva a metódy použitia

Or. en