Förslag till resolution - B7-0082/2013Förslag till resolution
B7-0082/2013

FÖRSLAG TILL BESLUT OM INLEDANDE AV OCH MANDAT FÖR INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken

4.2.2013 - (COM(2011)0628 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD) – 2013/2531(RSP))

i enlighet med artiklarna 70.2 och 70a i arbetsordningen
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (*)

(*) Förhandlingsgrupp: Ordförande, föredragande och skuggföredragande


Förfarande : 2011/0288(COD)
Dokumentgång i plenum

B7‑0082/2013

Förslag till Europaparlamentets beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken

(COM(2011)0628 – C7‑0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)2013/2531(RSP))
 

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av förslaget från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

–   med beaktande av artiklarna 70.2 och 70a i arbetsordningen.

Den finansieringsram som specificeras i lagstiftningsförslaget utgör bara en vägledning för den lagstiftande myndigheten och kan inte fastställas förrän en överenskommelse nåtts om förslaget till förordning om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020.

Europaparlamentet beslutar att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande mandat:

MANDAT

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Minskad byråkrati hör till de överordnade målen och viktigaste kraven i reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Realistiska toleransnivåer och lägstanivåer bör införas och en lämplig balans skapas mellan förtroende och kontroll så att man kan säkerställa att den administrativa bördan för medlemsstaterna och stödmottagarna hålls på en rimlig nivå i framtiden. Som ett led i detta förfarande för att minska byråkratin bör man även beakta såväl administrativa som övriga kostnader för kontroller på alla nivåer och belöna välfungerande förvaltnings- och kontrollsystem. Det främsta målet bör vara att minska de administrativa kostnaderna och se till att den administrativa bördan inom jordbruk och förvaltning återförs till en rimlig nivå.

Or. en

 

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) För att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller godkännande av de utbetalande och samordnande organen, innehållet i systemet för jordbruksrådgivning, åtgärderna som finansieras av unionens budget inom ramen för offentlig intervention och värderingen av transaktioner i samband med offentlig intervention, minskningar och inställande av medlemsstaternas ersättningar och kompensation mellan utgifter och inkomster inom ramen för fonderna, indrivning av skulder, påföljder för stödmottagare vid överträdelser av villkoren för stödberättigande, när det gäller regler om säkerheter, det integrerade administrations- och kontrollsystemets funktion, de åtgärder som inte ingår i transaktionsgranskning, påföljder som tillämpas inom ramen för tvärvillkoren, reglerna om bibehållande av permanent gräsmark, reglerna om den avgörande händelse och den växelkurs som ska användas av de medlemsstater som inte använder euro som valuta samt innehållet i den gemensamma bedömningsramen för åtgärder som antagits i enlighet med den gemensamma jordbrukspolitiken. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt, i god tid och på rätt sätt till Europaparlamentet och rådet.

(3) För att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen när det gäller godkännande av de utbetalande och samordnande organen, innehållet i systemet för jordbruksrådgivning, åtgärderna som finansieras av unionens budget inom ramen för offentlig intervention och värderingen av transaktioner i samband med offentlig intervention, minskningar och inställande av medlemsstaternas ersättningar och kompensation mellan utgifter och inkomster inom ramen för fonderna, indrivning av skulder, administrativa påföljder för stödmottagare vid överträdelser av villkoren för stödberättigande, när det gäller regler om säkerheter, det integrerade administrations- och kontrollsystemets funktion, de åtgärder som inte ingår i transaktionsgranskning, påföljder som tillämpas inom ramen för tvärvillkoren, reglerna om bibehållande av permanent gräsmark och betesmark, reglerna om den avgörande händelse och den växelkurs som ska användas av de medlemsstater som inte använder euro som valuta samt innehållet i den gemensamma bedömningsramen för åtgärder som antagits i enlighet med den gemensamma jordbrukspolitiken. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inbegripet på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt, i god tid och på rätt sätt till Europaparlamentet och rådet. I enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget får revisionsrätten avge yttranden om dessa delegerade akter på begäran av Europaparlamentet eller rådet.

 

(De två ändringarna, som ersätter ”påföljd” med ”administrativ påföljd” och ”permanent gräsmark” med ”permanent gräs- och betesmark” gäller i hela texten. Ett antagande av dessa kommer att nödvändiggöra motsvarande ändringar i hela dokumentet.)

Or. en

 

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Denna förordning ska i förekommande fall innehålla undantag för force majeure eller exceptionella omständigheter. I samband med förordningar som avser jordbruk ska begreppet force majeure tolkas mot bakgrund av domstolens rättspraxis.

Or. en

 

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) De ökande kraven på de attesterande och utbetalande organen bör inte medföra ökad byråkrati i medlemsstaterna. Framför allt bör dessa krav inte vara strängare än internationella kontrollstandarder. Man bör värna om balans mellan kostnader och nytta när det gäller vad och hur mycket som måste attesteras, och ytterligare rapporteringsskyldigheter bör införas endast om de ger ett tydligt mervärde.

Or. en

 

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) För att göra stödmottagarna mer medvetna om förhållandet mellan å ena sidan jordbruksmetoder och förvaltning av jordbruk och normer avseende miljö, klimatförändring, god jordbrukshävd, livsmedelssäkerhet, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurskydd å den andra, är det nödvändigt att medlemsstaterna inrättar en omfattande jordbruksrådgivning som kan erbjuda råd till stödmottagarna. Jordbruksrådgivningen bör inte på något sätt påverka den skyldighet och det ansvar stödmottagarna har att följa dessa normer. Medlemsstaterna bör också säkerställa att det råder en klar åtskillnad mellan rådgivning och kontroll.

(10) För att göra stödmottagarna mer medvetna om förhållandet mellan å ena sidan jordbruksmetoder, förvaltning samt riskhantering av jordbruk, och normer avseende miljö, klimatförändring, god jordbrukshävd, livsmedelssäkerhet, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurskydd å den andra, är det nödvändigt att medlemsstaterna inrättar en omfattande jordbruksrådgivning som kan erbjuda råd till stödmottagarna. Jordbruksrådgivningen bör inte på något sätt påverka den skyldighet och det ansvar stödmottagarna har att följa dessa normer. Medlemsstaterna bör också säkerställa att det råder en klar åtskillnad mellan rådgivning och kontroll.

Or. en

 

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Jordbruksrådgivningen bör åtminstone täcka in de krav och normer som faller inom tvärvillkorens tillämpningsområde. Rådgivningen bör också omfatta de krav som ska följas med avseende på klimat- och miljövänliga jordbruksmetoder för att få direktstöd och med avseende på att hålla jordbruksarealen i ett visst skick i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr DP/xxx av xxx om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken. Rådgivningen bör slutligen omfatta vissa delar förknippade med begränsningar av och anpassning till klimatförändringar, biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan om djur- och växtsjukdomar och innovation samt hållbar utveckling av den ekonomiska verksamheten i småjordbruk.

(11) Jordbruksrådgivningen bör åtminstone täcka in de krav och normer som faller inom tvärvillkorens tillämpningsområde på gårdsnivå. Rådgivningen bör också omfatta de krav som ska följas med avseende på klimat- och miljövänliga jordbruksmetoder för att få direktstöd och med avseende på att hålla jordbruksarealen i ett visst skick i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr DP/xxx av xxx om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken. Rådgivningen bör dessutom omfatta vissa delar förknippade med begränsningar av och anpassning till klimatförändringar, biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan om djur- och växtsjukdomar och innovation samt miljöprestanda och hållbar utveckling av den ekonomiska verksamheten i jordbruk, inbegripet modernisering av jordbruk, förstärkning av konkurrenskraft, sektorsintegration, innovation och marknadsorientering samt främjande och genomförande av principer avseende redovisning, entreprenörskap och hållbar förvaltning av ekonomiska resurser. Slutligen bör medlemsstaterna i sina system få inbegripa främjande av omvandling av jordbruk och diversifiering av deras ekonomiska verksamhet, införande av lämpliga förebyggande åtgärder för att motverka naturkatastrofer och djur- och växtsjukdomar samt rådgivning om integrerat växtskydd och användning av kemikaliefria alternativ.

Or. en

 

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Det bör vara frivilligt för stödmottagarna att ta del av jordbruksrådgivningen. Alla stödmottagare, även de som inte får stöd i enlighet med den gemensamma jordbrukspolitiken, bör få ta del av rådgivningen. Medlemsstaterna får emellertid fastställa prioritetskriterier för denna. På grund av systemets karaktär, bör de uppgifter som erhålls i samband med rådgivningen behandlas konfidentiellt, utom vid allvarliga överträdelser av unionens lagtiftning eller nationell lagstiftning. För att rådgivningen ska vara effektiv bör rådgivarna ha lämpliga kvalifikationer och genomgå regelbunden utbildning.

(12) Det bör vara frivilligt för stödmottagarna att ta del av jordbruksrådgivningen. Alla stödmottagare, även de som inte får stöd i enlighet med den gemensamma jordbrukspolitiken, bör få ta del av rådgivningen. Medlemsstaterna bör emellertid, på grundval av miljömässiga, ekonomiska och sociala kriterier, få fastställa vilka kategorier av stödmottagare som ska få prioriterad tillgång till jordbruksrådgivningen. På grund av systemets karaktär, bör de uppgifter som erhålls i samband med rådgivningen behandlas konfidentiellt, utom vid allvarliga överträdelser av unionens lagstiftning eller nationell lagstiftning. För att rådgivningen ska vara effektiv bör rådgivarna ha lämpliga kvalifikationer och genomgå regelbunden utbildning.

Or. en

 

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 13

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Kommissionen bör ställa de anslag som behövs för att täcka de utgifter som de godkända utbetalande organen betalar ut för EGFJ:s räkning till medlemsstaternas förfogande i form av ersättning på grundval av en redovisning av de utgifter som dessa organ har haft. I avvaktan på sådan månadsvis ersättning bör medlemsstaterna tillhandahålla de finansiella medel som krävs för att tillgodose de godkända utbetalande organens behov. Medlemsstaterna och stödmottagarna bör själva bära de personalkostnader och administrativa kostnader som genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken innebär.

(13) Kommissionen bör ställa de anslag som behövs för att täcka de utgifter som de godkända utbetalande organen betalar ut för EGFJ:s räkning till medlemsstaternas förfogande i form av ersättning på grundval av en redovisning av de utgifter som dessa organ har haft. I avvaktan på sådan månadsvis ersättning bör medlemsstaterna tillhandahålla de finansiella medel som krävs för att tillgodose de godkända utbetalande organens behov. För att de utbetalande organen ska fungera effektivare bör de själva bära de personalkostnader och administrativa kostnader som genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken innebär för medlemsstaterna och stödmottagarna.

Or. en

 

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Användningen av det agrometerologiska systemet samt inhämtningen och förbättringen av satellitbilder bör ge kommissionen medel för att såväl förvalta jordbruksmarknaderna som underlätta övervakningen av jordbruksrelaterade utgifter.

(14) Användningen av det agrometerologiska systemet samt inhämtningen och förbättringen av satellitbilder bör ge kommissionen medel för att förvalta jordbruksmarknaderna och underlätta övervakningen av jordbruksrelaterade utgifter och resurser som jordbruket är beroende av, inklusive skogsjordbrukssystem, liksom att bedöma och utan dröjsmål ge stöd i händelse av naturkatastrofer.

Or. en

 

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 23

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Programmen för landsbygdsutveckling finansieras från unionsbudgeten på grundval av åtaganden med årliga delbetalningar. Medlemsstaterna bör kunna få tillgång till de avsedda unionsmedlen redan när de börjar genomföra sina program. Det är följaktligen nödvändigt att införa ett system med förhandsfinansiering, med begränsningar av beloppen, för att säkerställa ett regelbundet flöde av medel som gör det möjligt att på lämpligt sätt göra utbetalningar till stödmottagarna.

(23) Programmen för landsbygdsutveckling finansieras från unionsbudgeten på grundval av åtaganden med årliga delbetalningar. Medlemsstaterna bör kunna få tillgång till de avsedda unionsmedlen redan när de börjar genomföra sina program. Man bör följaktligen prioritera att införa ett system med förhandsfinansiering, med begränsningar av beloppen, för att säkerställa ett regelbundet flöde av medel som gör det möjligt att på lämpligt sätt göra utbetalningar till stödmottagarna.

Or. en

 

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Sektorslagstiftningen för jordbruk kräver att medlemsstaterna inom de uppsatta tidsfristerna skickar information om hur många kontroller som utförts och deras resultat. Statistiken över kontrollerna används för att avgöra omfattningen av fel på medlemsstatsnivå och, mer allmänt, i syfte att kontrollera förvaltningen av EGFJ och EJFLU. Med hjälp av den kan kommissionen försäkra sig om att fonderna förvaltas på ett lämpligt sätt och att den är ett avgörande inslag i den årliga revisionsförklaringen. Eftersom den statistiska informationen har så stor betydelse och för att försäkra sig om att medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter och skickar in informationen i tid, är det nödvändigt med ett system med negativa påföljder om informationen skickas in för sent och där påföljderna motsvarar omfattningen av de data som saknas. Det bör därför tas fram bestämmelser som låter kommissionen ställa in delar av månadsbetalningarna eller de mellanliggande betalningarna för vilka relevant statistisk information inte har skickats in i tid.

(27) Sektorslagstiftningen för jordbruk kräver att medlemsstaterna inom de uppsatta tidsfristerna skickar information om hur många kontroller som utförts och deras resultat. Statistiken över kontrollerna används för att avgöra omfattningen av fel på medlemsstatsnivå och, mer allmänt, i syfte att kontrollera förvaltningen av EGFJ och EJFLU. Med hjälp av den kan kommissionen försäkra sig om att fonderna förvaltas på ett lämpligt sätt och att den är ett avgörande inslag i den årliga revisionsförklaringen. Eftersom den statistiska informationen har så stor betydelse och för att försäkra sig om att medlemsstaterna fullgör sina skyldigheter och skickar in informationen i tid, är det nödvändigt med ett system med proportionerliga negativa påföljder om informationen skickas in för sent och där påföljderna motsvarar omfattningen av de data som saknas. Det bör därför tas fram bestämmelser som låter kommissionen ställa in delar av månadsbetalningarna eller de mellanliggande betalningarna för vilka relevant statistisk information inte har skickats in i tid. Denna möjlighet att ställa in betalningarna bör dock endast utnyttjas då förseningen sätter det årliga beviljandet av ansvarsfrihet för budgeten på spel, i enlighet med proportionalitetsprincipen.

Or. en

 

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) Finansieringen av åtgärder och insatser inom den gemensamma jordbrukspolitiken kommer delvis att ske genom delad förvaltning. För att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av unionens medel bör kommissionen kontrollera hur de myndigheter i medlemsstaterna som fått uppdraget att göra utbetalningar förvaltar fonderna. Det bör fastställas vilken form av kontroller som ska genomföras av kommissionen och på vilka villkor kommissionen ska kunna fullgöra sina åligganden i samband med genomförandet av budgeten och det bör klargöras vilka skyldigheter medlemsstaterna har att samarbeta.

(30) Finansieringen av åtgärder och insatser inom den gemensamma jordbrukspolitiken kommer delvis att ske genom delad förvaltning. För att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning av unionens medel bör kommissionen göra de kontroller som behövs för att undersöka hur de myndigheter i medlemsstaterna som fått uppdraget att göra utbetalningar förvaltar fonderna. Man bör fastställa de allmänna regler och principer som kommissionen ska följa då den gör kontroller samt vilken form dessa kontroller ska ha, ange på vilka villkor kommissionen ska kunna fullgöra sina åligganden i samband med genomförandet av budgeten och klargöra vilka skyldigheter medlemsstaterna har att samarbeta.

Or. en

 

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) För att kommissionen ska kunna fullgöra sina skyldigheter att kontrollera att det i medlemsstaterna finns väl fungerande system för förvaltning och kontroll av unionens utgifter, och utan att det påverkar medlemsstaternas egna kontroller, bör kontroller även kunna genomföras av personer som bemyndigats av kommissionen som bör ha möjlighet att begära assistans från medlemsstaterna.

(31) För att kommissionen ska kunna fullgöra sina skyldigheter att kontrollera att det i medlemsstaterna finns väl fungerande system för förvaltning och kontroll av unionens utgifter, bör kontroller även kunna genomföras av personer som bemyndigats av kommissionen som bör ha möjlighet att begära assistans från medlemsstaterna. De kontroller som genomförs av sådana personer bör beakta proportionalitetsprincipen, hur stort förtroendet är för de nationella kontroll- och förvaltningssystemens tillförlitlighet samt de nationella kontrollernas totala effektivitet i förhållande till de kontroller som kommissionen har gjort.

Or. en

 

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 36

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36) De indrivningsförfaranden som medlemsstaterna inlett kan få till följd att indrivningen försenas flera år, utan någon garanti för att de över huvud taget kommer att ge något resultat. De kostnader som dessa förfaranden medför kan också vara oproportionerliga i förhållande till de belopp som indrivs eller kan indrivas. Det bör följaktligen i vissa fall vara möjligt att tillåta medlemsstaterna att avbryta indrivningsförfarandena.

(36) De indrivningsförfaranden som medlemsstaterna inlett kan få till följd att indrivningen försenas flera år, utan någon garanti för att de över huvud taget kommer att ge något resultat. De kostnader som dessa förfaranden medför kan också vara oproportionerliga i förhållande till de belopp som indrivs eller kan indrivas. Tröskeln för indrivning av felaktigt utbetalda belopp, inklusive räntor, är väldigt lågt satt, och indrivning bör endast ske om den bedöms vara kostnadseffektiv. Det bör följaktligen i vissa fall vara möjligt att tillåta medlemsstaterna att avbryta indrivningsförfarandena.

Or. en

 

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 37

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37) För att skydda unionsbudgetens finansiella intressen bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att säkerställa att verksamhet som finansieras av EGFJ och EJFLU verkligen äger rum och utförs korrekt. Det är också nödvändigt att medlemsstaterna förebygger, upptäcker och effektivt beivrar eventuella oegentligheter som stödmottagare gör sig skyldiga till eller om de inte fullgör de skyldigheter de har. För detta ändamål bör rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen gälla.

(37) För att skydda unionsbudgetens finansiella intressen bör medlemsstaterna vidta proportionerliga åtgärder för att säkerställa att verksamhet som finansieras av EGFJ och EJFLU verkligen äger rum och utförs korrekt. Det är också nödvändigt att medlemsstaterna förebygger, upptäcker och effektivt beivrar eventuella oegentligheter som stödmottagare gör sig skyldiga till eller om de inte fullgör de skyldigheter de har. För detta ändamål bör rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen gälla. För att säkerställa konsekvens i EU:s politiska prioriteringar och mål bör risker för miljön och folkhälsan ingå i vad som betraktas som riskfyllt för EU:s allmänna budget, eftersom kostnaderna för dessa risker läggs på andra offentliga utgifter, inklusive EU-utgifter. Om de extra kostnaderna på andra områden minskade skulle de offentliga finanserna bli effektivare.

Or. en

 

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 37a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a) Förutom förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 bör mer detaljerade bestämmelser fastställas i denna förordning för att hantera oegentligheter inom den gemensamma jordbrukspolitiken. En stödmottagare som får stöd utan att kriterierna för att få stöd eller de åtaganden som följer med villkoren för att få stöd uppfylls ska anses ha erhållit en förmån på ett otillbörligt sätt. Sådana förmåner ska dras in i enlighet med artikel 4 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95. För att se till att stödmottagare uppfyller kriterierna bör man tillämpa administrativa påföljder i den mening som avses i artikel 5 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, genom att stödet minskas eller genom att mottagare utesluts från stöd, särskilt i situationer där det gäller avsiktliga oegentligheter eller oegentligheter orsakade av försumlighet. Sådana administrativa påföljder kan påverka stöd för vilket kriterierna eller de åtaganden som följer med villkoren för att få stöd är uppfyllda. När det gäller oegentligheter som avser avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) nr xxx/xxx (direktstöd) är det emellertid viktigt att summan av alla indragna betalningar och minskningar av stöd inte överstiger den betalning som avses i det kapitlet.

Or. en

 

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 38

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) Bestämmelser som rör allmänna principer om kontroller, indragna utbetalningar, minskningar eller inställda betalningar och om de påföljder som kan användas finns i olika sektorsförordningar som rör jordbruket. Dessa regler bör samlas i samma rättsliga ram på horisontell nivå. De bör täcka in de skyldigheter medlemsstaterna har när det gäller administrativa kontroller och kontroller på plats, de regler som finns för återvinning, minskning och inställande av stöd. Även regler för kontroller av skyldigheter som inte nödvändigtvis är kopplade till utbetalning av ett stöd bör fastställas.

(38) Bestämmelser som rör allmänna principer om kontroller, indragna utbetalningar, minskningar eller inställda betalningar och om de proportionerliga administrativa påföljder som kan användas finns i olika sektorsförordningar som rör jordbruket. Dessa regler bör samlas i samma rättsliga ram på horisontell nivå. De bör täcka in de skyldigheter medlemsstaterna har när det gäller administrativa kontroller och kontroller på plats, inklusive de allmänna principer och kriterier som gäller, de regler som finns för återvinning, minskning och inställande av stöd. Även regler för kontroller av skyldigheter som inte nödvändigtvis är kopplade till utbetalning av ett stöd bör fastställas. Det är nödvändigt att ge medlemsstaterna starka incitament för att minska antalet kontroller på plats om felfrekvensen ligger på en godtagbar nivå. Flexibilitet bör medges i enlighet med vad som är brukligt i medlemsstaten eller regionen i fråga och om dessa undantag motiveras på jordbruksmässiga, ekologiska eller miljömässiga grunder.

Or. en

 

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 38a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a) Ett rättvist system med påföljder för jordbrukare som begår oegentligheter bör omöjliggöra dubbelbestraffning och samtidig tillämpning av administrativa påföljder enligt denna förordning och straffrättsliga påföljder enligt straffrätten, förutom vid bedrägerier.

Or. en

 

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 38b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38b) Administrativa påföljder, inklusive jordbrukarens skyldighet att betala tillbaka betalningar, bör inte basera sig på omständigheter som jordbrukaren objektivt sett inte kan kontrollera, särskilt inte oförutsebara händelser.

Or. en

 

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 41

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41) Huvudbeståndsdelarna i det integrerade systemet bör bibehållas. Det gäller framför allt bestämmelserna om en datoriserad databas, ett identifieringssystem för jordbruksskiften, stödansökningar eller stödanspråk samt ett system för identifiering och registrering av stödrättigheter.

(41) Huvudbeståndsdelarna i det integrerade systemet bör bibehållas. Det gäller framför allt bestämmelserna om en datoriserad databas, ett identifieringssystem för jordbruksskiften, stödansökningar eller stödanspråk samt ett system för identifiering och registrering av stödrättigheter. Medlemsstaterna ska använda lämplig teknik när de upprättar sitt integrerade system i syfte att minska den administrativa bördan och säkerställa att kontrollerna utförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Or. en

 

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 44

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44) Enligt förordning (EG) nr 485/2008 ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa ett effektivt skydd av unionens finansiella intressen och i synnerhet försäkra sig om att verksamhet som finansieras genom EGFJ verkligen äger rum och utförs korrekt. För att skapa klarhet och överskådlighet bör de relevanta bestämmelserna integreras i samma akt. Förordning (EG) nr 485/2008 bör därför upphävas.

(44) Enligt förordning (EG) nr 485/2008 ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa ett effektivt skydd av unionens finansiella intressen och i synnerhet försäkra sig om att verksamhet som finansieras genom EGFJ verkligen äger rum och utförs korrekt. För att skapa enkelhet, klarhet och överskådlighet bör de relevanta bestämmelserna integreras i samma akt. Förordning (EG) nr 485/2008 bör därför upphävas.

Or. en

 

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 50

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50) Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/200125, som ersattes av förordning (EG) nr 73/2009, fastställde principen om att full utbetalning till stödmottagare av vissa stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken bör kopplas till förenlighet med regler som gäller jordbruksmark, jordbruksproduktion och jordbruksverksamhet. Denna princip avspeglades sedan i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”). Enligt detta system med så kallade tvärvillkor ska medlemsstaterna införa påföljder i form av minskningar av eller uteslutning från stöd som helt eller delvis erhålls inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

(50) Rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93, (EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr 2358/71 och (EG) nr 2529/200125, som ersattes av förordning (EG) nr 73/2009, fastställde principen om att full utbetalning till stödmottagare av vissa stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken bör kopplas till förenlighet med regler som gäller jordbruksmark, jordbruksproduktion och jordbruksverksamhet. Denna princip avspeglades sedan i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”förordningen om en samlad marknadsordning”). Enligt detta system med så kallade tvärvillkor ska medlemsstaterna införa administrativa påföljder i form av minskningar av eller uteslutning från stöd som helt eller delvis erhålls inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, i enlighet med proportionalitetsprincipen och med hänsyn tagen till de allmänna kriterierna för avpassning av påföljden enligt denna förordning.

Or. en

 

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 53

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53) Medlemsstaterna måste fullt ut genomföra de föreskrivna verksamhetskraven för att dessa helt ska integreras i jordbruksföretagens drift och för att säkerställa nödvändig likabehandling av jordbrukare.

(53) Medlemsstaterna måste fullt ut genomföra de föreskrivna verksamhetskraven för att dessa helt ska integreras i jordbruksföretagens drift och för att säkerställa nödvändig likabehandling av jordbrukare. Kommissionen bör utfärda riktlinjer om tolkningen av reglerna för identifiering och registrering av djur i syfte att tillämpa tvärvillkor. Dessa riktlinjer bör i tillämpliga fall säkerställa flexibilitet för enskilda gårdar så att man uppnår den nödvändiga balansen mellan att slå vakt om andan i lagstiftningen och att tillämpa proportionerliga administrativa påföljder endast i de fall brott mot bestämmelserna direkt och otvetydigt kan tillskrivas stödmottagarna, särskilt när det gäller upprepade fall av haverier i den använda tekniken.

Or. en

 

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 54

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(54) Vad gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område kommer bestämmelserna inte att tillämpas med avseende på tvärvillkor förrän alla medlemsstaterna har genomfört dem fullt ut med tydliga skyldigheter för jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven för jordbruksföretagen tillämpas senast den 1 januari 2013.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 55

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55) Vad gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel kommer bestämmelserna inte att tillämpas med avseende på tvärvillkor förrän alla medlemsstaterna har genomfört dem fullt ut med tydliga skyldigheter för jordbrukare. Enligt direktivet ska kraven tillämpas progressivt i jordbruksföretagen enligt en tidsplan och i synnerhet de allmänna principerna för integrerat växtskydd ska tillämpas senast den 1 januari 2014.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 56

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56) Enligt artikel 22 i direktiv 2000/60/EG ska rådets direktiv 80/68/EEG av den 17 december 1979 om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen upphöra att gälla den 23 december 2013. För att behålla tvärvillkorsreglerna i samband med skydd för grundvatten är det lämpligt att i avvaktan på att direktiv 2000/60/EG införs i tvärvillkoren anpassa tvärvillkorens tillämpningsområde och fastställa en norm för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som omfattar kraven i artiklarna 4 och 5 i direktiv 80/68/EEG.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 57

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57) Systemet med tvärvillkor innebär vissa administrativa begränsningar för både stödmottagare och nationella förvaltningar på grund av de register som måste föras, de kontroller som ska utföras och de påföljder som ska tillämpas när så behövs. Påföljderna bör vara proportionerliga, effektiva och avskräckande. De bör påföras utan att hänsyn tas till andra påföljder som fastställs i annan unionslagstiftning eller nationell lagstiftning. För att nå överensstämmelse är det lämpligt att sammanföra de relevanta unionsbestämmelserna i ett enda rättsinstrument. För jordbrukare som ingår i den stödordning för småbrukare som avses i avdelning V i förordning (EG) nr xxx/xxx[DP] kan de insatser som görs i enlighet med tvärvillkoren anses överstiga den nytta som det innebär att upprätthålla detta system för dessa småbrukare. För att göra det enklare bör dessa jordbrukare därför undantas från tvärvillkoren och i synnerhet från kontrollsystemet och från risken att drabbas av påföljder inom ramen för systemet med tvärvillkor. Undantaget bör emellertid inte påverka skyldigheten att följa gällande bestämmelser i sektorslagstiftningen och inte heller möjligheten att bli kontrollerad och ålagd påföljder enligt den lagstiftningen.

(57) Systemet med tvärvillkor innebär vissa administrativa begränsningar för både stödmottagare och nationella förvaltningar på grund av de register som måste föras, de kontroller som ska utföras och de påföljder som ska tillämpas när så behövs. Påföljderna bör vara proportionerliga, effektiva och avskräckande. De bör påföras utan att hänsyn tas till andra påföljder som fastställs i annan unionslagstiftning eller nationell lagstiftning. För att nå överensstämmelse är det lämpligt att sammanföra de relevanta unionsbestämmelserna i ett enda rättsinstrument. För jordbrukare som ingår i den stödordning för småbrukare som avses i avdelning V i förordning (EG) nr xxx/xxx[DP] kan de insatser som görs i enlighet med tvärvillkoren anses överstiga den nytta som det innebär att upprätthålla detta system för dessa småbrukare. För att göra det enklare bör dessa jordbrukare därför undantas från tvärvillkoren och i synnerhet från kontrollsystemet och från risken att drabbas av påföljder inom ramen för systemet med tvärvillkor. Undantaget bör emellertid inte påverka skyldigheten att följa gällande bestämmelser i sektorslagstiftningen och inte heller möjligheten att bli kontrollerad och ålagd påföljder enligt den lagstiftningen. Mindre oavsiktliga överträdelser i samband med inspektioner av tvärvillkor bör inte leda till påföljder. I stället bör en varning utfärdas och efterlevnaden kontrolleras vid en framtida inspektion.

Or. en

 

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 60

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60) Om tvärvillkoren ska kunna genomföras på ett effektivt sätt krävs kontroll av att stödmottagarna fullgör sina skyldigheter. Om en medlemsstat beslutar att använda sig av möjligheten att inte tillämpa minskning eller uteslutning när det berörda beloppet är mindre än 100 euro, bör den behöriga kontrollmyndigheten under nästkommande år kontrollera att ett urval av stödmottagare har åtgärdat överträdelsen i fråga.

(60) Om tvärvillkoren ska kunna genomföras på ett effektivt sätt krävs kontroll av att stödmottagarna fullgör sina skyldigheter. Om en medlemsstat beslutar att använda sig av möjligheten att inte tillämpa minskning eller uteslutning när det berörda beloppet är mindre än 100 euro, bör den behöriga kontrollmyndigheten under nästkommande år kontrollera att ett urval av stödmottagare har åtgärdat överträdelsen i fråga. Medlemsstaterna får också inrätta ett varningssystem för en lindrig första överträdelse för att få till stånd en större acceptans för tvärvillkorssystemet inom jordbrukssamhällena samt för att bättre involvera jordbrukarna i genomförandet av kraven. Detta system bör omfatta varningsskrivelser med en uppmaning till den berörda stödmottagaren att vidta korrigerande åtgärder, vilka under det nästkommande året bör följas av en kontroll av efterlevnaden som ska göras av medlemsstaten.

Or. en

 

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Skäl 68

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(68) Varje åtgärd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken bör omfattas av övervakning och utvärdering för att förbättra dess kvalitet och påvisa dess resultat. I detta sammanhang bör det upprättas en förteckning över indikatorer, och inverkan av den gemensamma jordbrukspolitiken bör utvärderas av kommissionen i förhållande till politiska mål. Kommissionen bör fastställa ramarna för en gemensam övervakning och utvärdering som bland annat säkerställer att relevanta uppgifter, inbegripet information från medlemsstaterna, är tillgängliga i tid. När den gör det bör den ta hänsyn till uppgiftsbehoven och synergieffekterna mellan potentiella uppgiftskällor. Enligt meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - En budget för Europa 2020 – Del II bör klimatrelaterade utgifter i EU-budgeten öka till minst 20 %, med bidrag från olika politikområden. Kommissionen bör därför kunna utvärdera inverkan av unionens stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken på klimatmålen.

(68) Varje åtgärd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken bör omfattas av övervakning och utvärdering för att förbättra dess kvalitet och påvisa dess resultat. I detta sammanhang bör det upprättas en förteckning över indikatorer, och inverkan av den gemensamma jordbrukspolitiken bör utvärderas av kommissionen i förhållande till politiska mål. Kommissionen bör fastställa ramarna för en gemensam övervakning och utvärdering som bland annat säkerställer att relevanta uppgifter, inbegripet information från medlemsstaterna, är tillgängliga i tid. När den gör det bör den ta hänsyn till uppgiftsbehoven och synergieffekterna mellan potentiella uppgiftskällor och så långt det är möjligt utgå från befintliga uppgiftskällor. Ramarna för övervakning och utvärdering bör dessutom ta hänsyn till och på lämpligt sätt återspegla den gemensamma jordbrukspolitikens struktur, eftersom ramarna för övervakning och utvärdering av andra pelaren inte kan tillämpas på första pelaren, särskilt eftersom det inom första pelaren finns utrymme för synergieffekter på grund av de relativt enhetligt utformade åtgärderna. Lämplig hänsyn bör tas till detta. Enligt meddelandet från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – En budget för Europa 2020 – Del II bör klimatrelaterade utgifter i EU-budgeten öka till minst 20 %, med bidrag från olika politikområden. Kommissionen bör därför kunna utvärdera inverkan av unionens stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken på klimatmålen.

Or. en

 

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Skäl 70c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70c) Domstolen anför i sin dom inga invändningar mot legitimiteten i att ha som målsättning att stärka den offentliga tillsynen av hur medlen från EGFJ och EJFL används. Målsättningen bör analyseras mot bakgrund av den nya budget- och tillsynsram som kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2014. De nationella förvaltningarnas tillsyn kan inte vara heltäckande och inom de flesta stödordningarna kan endast ett fåtal stödmottagare bli föremål för kontroller på plats. En ökning av den lägsta tillåtna andelen kontroller utöver de nuvarande nivåerna skulle innebära en större ekonomisk och administrativ börda för de nationella förvaltningarna och skulle inte vara kostnadseffektivt i det aktuella sammanhanget. I den nya ramen anges dessutom att medlemsstaterna under vissa omständigheter får minska antalet kontrollbesök på plats. Mot den bakgrunden innebär offentliggörandet av stödmottagarnas namn en stärkning av den offentliga tillsynen av hur jordbruksfonderna används och ett viktigt tillskott till den förvaltnings- och kontrollram som krävs för att säkra att unionens ekonomiska intressen skyddas på lämpligt sätt. När de nationella myndigheterna tillämpar de nya reglerna, vars syfte är att förenkla administrationen i samband med genomförandet av unionens fonder och att sänka de administrativa kostnaderna, bör de kunna förlita sig på att den offentliga tillsynen fungerar förebyggande och avskräckande när det gäller att motverka bedrägeri och missbruk av offentliga medel och när det gäller att motverka att enskilda stödmottagare begår oegentligheter.

(70c) Domstolen anför i sin dom inga invändningar mot legitimiteten i att ha som målsättning att stärka den offentliga tillsynen av hur medlen från EGFJ och EJFL används.

Or. en

 

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Skäl 70d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70d) För att syftet med offentliggörandet av stödmottagarnas namn, dvs. att säkra offentlig tillsyn av de medel som beviljas via EGFJ och EFJLU, ska kunna uppnås krävs att en viss mängd information offentliggörs. I den informationen bör ingå uppgifter om stödmottagarens identitet, beviljat stödbelopp, uppgift om vilken fond som berörs och om åtgärdens syfte och om vilken typ av åtgärd det är fråga om. Informationen bör offentliggöras på ett sådant sätt att detta i så liten utsträckning som möjligt påverkar stödmottagarnas rätt till skydd av privatlivet i allmänhet och till skydd av personuppgifter i synnerhet; dessa rättigheter fastslås i artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(70d) För att syftet med offentliggörandet av stödmottagarnas namn, dvs. att säkra offentlig tillsyn av de medel som beviljas via EGFJ och EFJLU, ska kunna uppnås krävs att en viss mängd information offentliggörs. I den informationen bör ingå uppgifter om beviljat stödbelopp från var och en av fonderna, om åtgärdens syfte och om vilken typ av åtgärd det är fråga om. För att man ska få en korrekt bild av hur stödet från den gemensamma jordbrukspolitiken är fördelat mellan regionerna bör det även lämnas uppgifter om var de jordbruksföretag som åtgärderna är tillämpliga på ligger. Man bör värna stödmottagarnas rätt till skydd av privatlivet i allmänhet och till skydd av personuppgifter i synnerhet; dessa rättigheter fastslås i artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Or. en

 

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Skäl 70f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70f) När man gör avvägningen mellan å ena sidan behovet av att säkra offentlig tillsyn av hur medel från EGFJ och EJFLU används och å andra sidan behovet av att sörja för att stödmottagarnas rätt till skydd av privatlivet och personuppgifter iakttas bör stödets storlek vara en faktor att beakta. Den grundläggande analys som gjordes och de samråd med aktörerna som hölls visar att det, för att stärka effekterna av offentliggörandet och för att begränsa den påverkan som offentliggörandet får på stödmottagarnas rättigheter, är lämpligt att fastställa ett tröskelvärde för stödbeloppen under vilket stödmottagarnas namn inte behöver offentliggöras.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Skäl 70g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70g) Tröskelvärdet bör fastställas med utgångspunkt i vilka stödnivåer som gäller inom de enskilda stödordningar som finns inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och stå i proportion till dessa. Eftersom medlemsstaternas jordbruksekonomier är strukturerade på olika sätt och strukturen i en medlemsstat kan skilja sig väsentligt från den genomsnittliga jordbruksstrukturen i unionen, bör medlemsstaterna ges möjlighet att tillämpa minimitrösklar som återspeglar deras särskilda situation. I förordning (EU) nr xxx/xxx [direktstöd] fastställs en enkel ordning för småbrukare. Artikel 49 i den förordningen innehåller kriterier för beräkningen av stöd. Samma kriterier bör användas för att fastställa de specifika tröskelvärden per medlemsstat som avgör om en stödmottagares namn ska offentliggöras eller inte. Utöver namnet bör de uppgifter som offentliggörs avseende ett stöd under tröskelvärdet innehålla all information som behövs för att skattebetalarna ska kunna skapa sig en korrekt bild av den gemensamma jordbrukspolitiken.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Skäl 70h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(70h) Genom att sådan information offentliggörs ökar öppenheten kring hur unionens medel används inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket i sin tur synliggör politiken och bidrar till att sprida kunskapen om den. Härigenom ges medborgarna bättre möjligheter att delta i beslutsprocessen och det säkras större legitimitet för förvaltningen som också blir effektivare och öppnare i förhållande till medborgarna. Genom informationen ges lokalbefolkningarna också möjlighet att se konkreta exempel på hur jordbruket skapar allmänna nyttigheter och att förstå nyttan med statligt stöd till jordbrukssektorn. Det kommer också att vila ett större ansvar på jordbrukarna att redovisa hur de använder de offentliga medlen.

(70h) Genom att sådan information offentliggörs ökar öppenheten kring hur unionens medel används inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket i sin tur synliggör politiken och bidrar till att sprida kunskapen om den. Liknande bestämmelser bör gälla också för mottagare av stöd från andra EU‑fonder (Eruf, ESF och EFF) så att detta mål kan nås även inom andra delar av EU:s politik. Härigenom ges medborgarna bättre möjligheter att delta i beslutsprocessen och det säkras större legitimitet för förvaltningen som också blir effektivare och öppnare i förhållande till medborgarna. Genom informationen ges lokalbefolkningarna också möjlighet att se konkreta exempel på hur jordbruket skapar allmänna nyttigheter och att förstå nyttan med statligt stöd till jordbrukssektorn. Det kommer också att vila ett större ansvar på jordbrukarna att redovisa hur de använder de offentliga medlen.

Or. en

 

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I denna förordning gäller de definitioner av jordbrukare, jordbruksverksamhet, jordbruksareal och jordbruksföretag som fastställs i artikel 4 i förordning (EU) xxx/xxx[DP], om inte annat följer av denna förordning.

1. I denna förordning gäller de definitioner av jordbrukare, jordbruksverksamhet och jordbruksareal som fastställs i artikel 4 i förordning (EU) xxx/xxx[DP].

Or. en

 

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Med undantag för avdelning VI ska den definition av ”jordbruksföretag” som fastställs i artikel 4 i förordning (EU) xxx/xxx[DP] gälla i denna förordning.

Or. en

 

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I denna förordning avses med ”sektorslagstiftningen inom jordbruket” en tillämplig akt som har antagits på grundval av artikel 43 i EUF-fördraget inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken samt i tillämpliga fall en delegerad akt eller genomförandeakt som har antagits på grundval av de akterna.

Or. en

 

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) en växtsjukdom som drabbar stödmottagarens hela odlingsegendom eller delar av denna,

Or. en

 

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) expropriation av en stor del av jordbruksföretaget om denna inte kunde förutses den dag då ansökan lämnades in.

f) expropriation av hela eller en del av jordbruksföretaget om denna inte kunde förutses den dag då ansökan lämnades in eller om ägaren återtagit marken.

Or. en

 

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utbetalande organ ska vara särskilda myndigheter eller organ i medlemsstaterna med ansvar för att förvalta och kontrollera de utgifter som avses i artikel 4.1 och artikel 5.

1. Utbetalande organ ska vara myndigheter eller organ i medlemsstaterna med ansvar för att gemensamt förvalta och kontrollera alla de utgifter som avses i både artikel 4.1 och artikel 5.

Or. en

 

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska genomföra en riskbaserad granskning av den styrkande dokumentation som medlemsstaterna har lämnat in i enlighet med artikel 102 och en bedömning av hur systemen fungerar för att bekräfta att förvaltnings- och kontrollorganen uppfyller kriterierna för nationellt godkännande.

Or. en

 

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) En förvaltningsförklaring genom vilken man försäkrar att räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga, att de interna kontrollsystemen fungerar korrekt samt att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta och att principen om sund ekonomisk förvaltning efterlevs.

(b) En förvaltningsförklaring genom vilken man försäkrar att räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga och att de interna kontrollsystemen fungerar korrekt, på grundval av mätbara resultatkriterier, samt att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Or. en

 

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) En sammanfattning av resultaten av alla tillgängliga genomförda revisioner och kontroller, inbegripet en analys av systematiska eller återkommande brister samt vidtagna eller planerade korrigerande åtgärder.

(c) En sammanfattning av

 

i) resultaten av alla tillgängliga genomförda revisioner och kontroller, inbegripet en analys av systematiska och återkommande brister samt vidtagna eller planerade korrigerande åtgärder,

 

ii) den kontrollstatistik som rapporterats i enlighet med artikel 102.1 c v, och

 

iii) andra kontroller som anses relevanta.

Or. en

 

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om mer än ett utbetalande organ godkänns ska medlemsstaten utse ett organ, nedan kallat samordningsorganet, som har följande uppgifter:

4. Om mer än ett utbetalande organ godkänns i enlighet med en medlemsstats konstitutionella ordning ska medlemsstaten välja ett organ, nedan kallat samordningsorganet, som har följande uppgifter:

Or. en

 

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om ett eller flera av de kriterier för godkännande som föreskrivs i punkt 2 inte eller inte längre uppfylls av ett godkänt utbetalande organ, ska medlemsstaten återkalla godkännandet, såvida inte det utbetalande organet genomför nödvändiga anpassningar inom en tid som bestäms med hänsyn till hur allvarligt problemet är.

5. Om ett eller flera av de kriterier för godkännande som föreskrivs i punkt 2 inte eller inte längre uppfylls av ett godkänt utbetalande organ, ska medlemsstaten (på eget initiativ eller på kommissionens begäran) återkalla godkännandet, såvida inte det utbetalande organet genomför nödvändiga anpassningar inom en tid som bestäms med hänsyn till hur allvarligt problemet är.

Or. en

 

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Regler med avseende på räckvidden och det arbete som ska ligga till grund för förvaltningsförklaringen från de utbetalande organen.

Or. en

 

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) De utbetalande organens skyldigheter när det gäller offentliga åtgärder samt innehållet i deras förvaltnings- och kontrollansvar.

Or. en

 

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) de utbetalande organens skyldigheter när det gäller offentlig intervention samt om innehållet i deras förvaltnings- och kontrollansvar,

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Det attesterande organet ska vara ett offentligt eller privat revisionsorgan som utses av medlemsstaten och som ska lämna ett utlåtande om den förvaltningsförklaring som försäkrar att det utbetalande organets årsräkenskaper är fullständiga, korrekta och sanningsenliga, att de interna kontrollsystemen fungerar korrekt samt att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta och att principen om sund ekonomisk förvaltning efterlevs.

1. Det attesterande organet ska vara ett offentligt eller privat revisionsorgan. Om det är ett privat revisionsorgan ska det väljas ut av medlemsstaten genom ett offentligt upphandlingsförfarande. Det attesterande organet ska lämna ett utlåtande, som utarbetats i enlighet med internationellt vedertagna revisionsstandarder, om huruvida det utbetalande organets årsräkenskaper är fullständiga, korrekta och sanningsenliga och om de kontrollsystem som införts fungerar korrekt samt om huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta. I utlåtandet ska bland annat anges om granskningen ger anledning att ifrågasätta påståendena i den förvaltningsförklaring som avses i artikel 7.3 b.

Dess verksamhet ska bedrivas skiljd från både det berörda utbetalande organet och den myndighet som har godkänt detta utbetalande organ.

Dess verksamhet ska bedrivas skiljd från både det berörda utbetalande organet och den myndighet som har godkänt detta utbetalande organ.

2. Kommissionen ska, genom genomförandeakter, fastställa regler rörande de attesterande organens status, de särskilda uppgifter, inbegripet kontroller, som organen ska genomföra samt även de certifikat och rapporter, tillsammans med medföljande handlingar, som dessa organ ska upprätta. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 i syfte att fastställa regler rörande de attesterande organens status och de särskilda uppgifter, inbegripet kontroller, som ska struktureras på effektivast möjliga sätt, och i så stor utsträckning som möjligt grunda sig på integrerade stickprov i syfte att minska den administrativa bördan för jordbrukarna och medlemsstaterna.

 

Kommissionen ska anta genomförandeakter i syfte att fastställa regler för de certifikat och rapporter som de attesterande organen ska upprätta, jämte medföljande handlingar. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

Or. en

 

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 12

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett system för rådgivning till stödmottagare angående markskötsel och jordbruksdrift (nedan kallat jordbruksrådgivningen), som ska handhas av ett eller flera utsedda organ. De utsedda organen får vara offentliga eller privata.

1. Medlemsstaterna ska inrätta ett system för rådgivning till stödmottagare angående markskötsel, jordbruksdrift och riskhantering inom jordbruk (jordbruksrådgivningen), som ska handhas av ett eller flera utvalda organ. De utvalda organen får vara offentliga och/eller privata.

2. Jordbruksrådgivningen ska åtminstone omfatta

2. Jordbruksrådgivningen ska åtminstone omfatta

a) föreskrivna verksamhetskrav och normerna för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anges i avdelning VI kapitel I,

a) skyldigheter på gårdsnivå som härrör från föreskrivna verksamhetskrav och normerna för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som anges i avdelning VI kapitel I,

b) de jordbruksmetoder som har en gynnsam inverkan på klimatet och miljön som anges i avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) nr xxx/xxx [DP] och det underhåll av jordbruksarealer som avses i artikel 4.1 c i förordning (EU) nr xxx/xxx [DP],

b) de jordbruksmetoder som har en gynnsam inverkan på klimatet och miljön som anges i avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) nr xxx/xxx [DP] och det underhåll av jordbruksarealer som avses i artikel 4.1 c i förordning (EU) nr xxx/xxx [DP],

c) de krav eller åtgärder som rör begränsningar av och anpassning till klimatförändringar, biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan om djur- och växtsjukdomar samt innovation i åtminstone den omfattning som anges i bilaga I till denna förordning,

c) de krav eller åtgärder som rör begränsningar av och anpassning till klimatförändringar, biologisk mångfald, vattenskydd, anmälan om djur- och växtsjukdomar samt innovation i åtminstone den omfattning som anges i bilaga I till denna förordning,

 

ca) hållbar utveckling av den ekonomiska verksamheten i jordbruksföretag i enlighet med de åtgärder som föreskrivs i programmen för landsbygdsutveckling, inbegripet modernisering av jordbruk, förstärkning av konkurrenskraft, sektorsintegration, innovation och marknadsorientering samt främjande och genomförande av principer avseende redovisning, entreprenörskap och hållbar förvaltning av ekonomiska resurser,

d) hållbar utveckling av den ekonomiska verksamheten i småjordbruk såsom de definieras i medlemsstaten och åtminstone i de jordbruk som deltar i den ordning för småbrukare som avses i avdelning V i förordning (EU) nr xxx/xxx[DP].

d) miljöprestanda och hållbar utveckling av den ekonomiska verksamheten i jordbruk såsom de definieras i medlemsstaten och främst i de jordbruk som deltar i den ordning för småbrukare som avses i avdelning V i förordning (EU) nr xxx/xxx [DP].

3. Jordbruksrådgivningen får också omfatta bland annat

3. Jordbruksrådgivningen får också bland annat omfatta

a) hållbar utveckling av andra jordbruksföretags ekonomiska verksamhet än de som avses i punkt 2 d,

 

 

aa) främjande av omvandling av jordbruk och diversifiering av deras ekonomiska verksamhet,

 

ab) riskhantering och införande av lämpliga förebyggande åtgärder för att motverka naturkatastrofer, katastrofer i allmänhet och djur- och växtsjukdomar,

 

ac) rådgivning om integrerat växtskydd och användning av kemikaliefria alternativ,

b) minimikraven i den nationella lagstiftningen som avses i artiklarna 29.3 och 30.2 i förordning (EU) nr xxx/xxx [RD].

b) kraven i den nationella lagstiftningen som avses i artiklarna 29 och 30 i förordning (EU) nr xxx/xxx [RD].

Or. en

 

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att rådgivarna inom jordbruksrådgivningen har lämpliga kvalifikationer och får regelbunden utbildning.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att rådgivarna inom jordbruksrådgivningen har lämpliga kvalifikationer och får regelbunden fortbildning.

Or. en

 

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den behöriga nationella myndigheten ska förse stödmottagaren med en tillämplig förteckning över utsedda organ, i elektronisk form när så är lämpligt.

3. Den nationella myndigheten ska förse den potentiella stödmottagaren med en tillämplig förteckning över utvalda organ, i första hand i elektronisk form.

Or. en

 

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 14

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stödmottagare får använda jordbruksrådgivningen på frivillig basis, oavsett om de får stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive landsbygdsutveckling, eller inte.

Stödmottagare får använda jordbruksrådgivningen på frivillig basis, oavsett om de får stöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, inklusive landsbygdsutveckling, eller inte.

Medlemsstaterna får dock, i enlighet med objektiva kriterier, fastställa vilka kategorier av stödmottagare som ska prioriteras för jordbruksrådgivningen. Medlemsstaterna ska dock säkerställa att de jordbrukare prioriteras som har mycket begränsad tillgång till någon annan rådgivningstjänst än jordbruksrådgivningen.

Medlemsstaterna får dock, på grundval av miljömässiga, ekonomiska och sociala kriterier, fastställa vilka kategorier av stödmottagare som ska prioriteras för jordbruksrådgivningen, som bland annat kan omfatta

 

a) de jordbrukare som har mycket begränsad tillgång till någon annan rådgivningstjänst än jordbruksrådgivningen,

 

b) jordbrukare som deltar i de åtgärder till förmån för koldioxid-, närings- och/eller energieffektivitet som avses i avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) nr xxx/xxx[DP],

 

c) nätverk som verkar med begränsade medel i den mening som avses i artiklarna 53, 61 och 62 i förordning (EU) nr xxx/xxx [RD].

Jordbruksrådgivningen ska säkerställa att stödmottagare får tillgång till råd som är aktuella för deras jordbruksföretags särskilda situation.

Jordbruksrådgivningen ska säkerställa att stödmottagare får tillgång till råd som är aktuella för deras jordbruksföretags särskilda situation.

Or. en

 

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen får, genom genomförandeakter, anta regler för ett enhetligt genomförande av jordbruksrådgivningen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. I den händelse unionslagstiftningen anger att belopp ska minskas i förhållande till de belopp som anges i punkt 1 ska kommissionen, genom genomförandeakter och på grundval av de uppgifter som avses i den lagstiftningen, fastställa det nettoanslag som ska stå till förfogande för utgifterna från EGFJ.

2. I den händelse unionslagstiftningen anger att belopp ska minskas i förhållande till de belopp som anges i punkt 1 ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 för att fastställa det nettoanslag som ska stå till förfogande för utgifterna från EGFJ.

Or. en

 

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärderna som finansieras i enlighet med artikel 6 c ska syfta till att ge kommissionen medel för att förvalta unionens jordbruksmarknader globalt sett, att säkerställa jordbruksekonomisk övervakning av jordbruksmark och grödoförhållanden för att möjliggöra beräkningar, i synnerhet med avseende på avkastning och jordbruksproduktion, att internationellt sprida tillgången till sådana beräkningar, såsom inom initiativ som samordnas av FN-organisationer eller andra internationella organ, att bidra till världsmarknadernas öppenhet och att säkerställa teknisk uppföljning av det agrometerologiska systemet.

Åtgärderna som finansieras i enlighet med artikel 6 c ska syfta till att ge kommissionen medel för att förvalta unionens jordbruksmarknader globalt sett, att säkerställa jordbruksekonomisk och jordbruksekologisk övervakning av jord- och skogsbruksmark och av jordbruksresurserna och grödoförhållanden, för att möjliggöra beräkningar, exempelvis med avseende på avkastning, resurseffektivitet och långsiktig jordbruksproduktion, att internationellt sprida tillgången till sådana beräkningar, såsom inom initiativ som samordnas av FN-organisationer eller andra internationella organ, att bidra till världsmarknadernas öppenhet och att säkerställa uppföljning av det agrometerologiska systemet.

Or. en

 

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 22 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärderna som finansieras i enlighet med artikel 6 c rör framför allt insamling eller köp av den information som krävs för genomförande och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, däribland uppgifter från satellitövervakning och meteorologiska uppgifter, skapande av en infrastruktur för geografiska data samt en webbplats, särskilda undersökningar om klimatfrågor och aktualisering av agrometeorologiska och ekonometriska modeller. Vid behov ska dessa åtgärder genomföras i samarbete med nationella laboratorier och organ.

Åtgärderna som finansieras i enlighet med artikel 6 c rör framför allt insamling eller köp av den information som krävs för genomförande och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken, däribland uppgifter från satellitövervakning och meteorologiska uppgifter, skapande av en infrastruktur för geografiska data samt en webbplats, särskilda undersökningar om klimatfrågor, övervakning av markkvaliteten och markens funktioner och aktualisering av agrometeorologiska och ekonometriska modeller. Vid behov ska dessa åtgärder genomföras i samarbete med nationella laboratorier och organ.

Or. en

 

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Efter ett förslag som kommissionen ska lägga fram senast den 31 mars det kalenderår som justeringen i punkt 1 ska gälla, ska rådet senast den 30 juni samma kalenderår fastställa justeringen.

2. Efter ett förslag som kommissionen ska lägga fram senast den 31 mars det kalenderår som justeringen i punkt 1 ska gälla, ska Europaparlamentet och rådet senast den 30 juni samma kalenderår fastställa justeringen.

Or. en

 

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om en justeringsgrad inte fastställts den 30 juni ska kommissionen göra detta genom en genomförandeakt och utan dröjsmål informera rådet om att detta gjorts. En sådan genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 112.2.

3. Om en justeringsgrad inte fastställts den 30 juni ska kommissionen göra detta genom en genomförandeakt och utan dröjsmål informera Europaparlamentet och rådet om att detta gjorts. En sådan genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 112.2.

Or. en

 

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Senast den 1 december får rådet, på förslag av kommissionen, på grundval av de nya uppgifter som kommit till dess kännedom, anpassa den justeringsgrad för direktstöden som fastställts enligt punkterna 2 eller 3.

4. Om nya och väsentliga uppgifter skulle framkomma efter det att det beslut som avses i punkterna 2 och 3 har antagits på grundval av dessa uppgifter, får kommissionen senast den 1 december, utan att tillämpa något av de förfaranden som avses i artikel 112.2 och 112.3, anta genomförandeakter för att anpassa den justeringsgrad för direktstöden som fastställs enligt punkterna 2 eller 3.

Or. en

 

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Innan denna artikel tillämpas ska man först överväga att använda den reserv för kriser i jordbrukssektorn som avses i punkt 14 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och om sund ekonomisk förvaltning.

6. Innan det förslag som avses i punkt 2 läggs fram ska kommissionen fastställa om villkoren är uppfyllda för att använda den reserv för kriser i jordbrukssektorn som avses i punkt 14 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och om sund ekonomisk förvaltning och, om så är fallet, ska kommissionen lägga fram ett förslag om detta.

Or. en

 

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om det då budgetförslaget för år N upprättas verkar finnas en risk för att det belopp som avses i artikel 16 för budgetår N kommer att överskridas, ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet eller för rådet föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa att detta belopp inte överskrids.

2. Om det då budgetförslaget för år N upprättas verkar finnas en risk för att det belopp som avses i artikel 16 för budgetår N kommer att överskridas, ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa att detta belopp inte överskrids.

Or. en

 

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Närhelst kommissionen bedömer att det finns en risk att det belopp som avses i artikel 16 kan komma att överskridas och den inte har möjlighet att inom ramen för sina befogenheter vidta tillräckliga åtgärder för att råda bot på situationen, ska kommissionen för att se till att beloppet inte överskrids föreslå andra åtgärder. Beslut om dessa åtgärder ska fattas av rådet på grundval av artikel 43.3 i fördraget eller av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 43.2 i fördraget.

3. Närhelst kommissionen bedömer att det finns en risk att det belopp som avses i artikel 16 kan komma att överskridas och den inte har möjlighet att inom ramen för sina befogenheter vidta tillräckliga åtgärder för att råda bot på situationen, ska kommissionen för att se till att beloppet inte överskrids föreslå andra åtgärder. Beslut om dessa åtgärder ska fattas av Europaparlamentet och rådet på grundval av artikel 43.2 i fördraget.

Or. en

 

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 29

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utan att det påverkar rätten till stöd enligt artikel 30.2 i förordning (EU) nr RD/xxx får utgifter som finansieras genom EJFLU inte beviljas någon annan finansiering genom EU:s budget.

Utan att det påverkar rätten till stöd enligt artiklarna 29 och 30 i förordning (EU) nr RD/xxx får utgifter som finansieras genom EJFLU inte beviljas någon annan finansiering genom EU:s budget.

Or. en

 

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska, efter antagande av ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala ett belopp som förhandsfinansiering till medlemsstaten för det ifrågavarande programmet. Denna förhandsfinansiering ska utgöra 4 % av EJFLU:s bidrag till det berörda programmet. Den får delas upp i högst tre delbetalningar beroende på tillgängliga budgetmedel. Den första delbetalningen ska utgöra 2 % av EJFLU:s bidrag till det berörda programmet.

1. Kommissionen ska, efter antagande av ett landsbygdsutvecklingsprogram, betala ett belopp som förhandsfinansiering till medlemsstaten för hela programperioden. Denna förhandsfinansiering ska utgöra 7 % av EJFLU:s bidrag till det berörda programmet. Den får delas upp i högst tre delbetalningar beroende på tillgängliga budgetmedel. Den första delbetalningen ska utgöra 2 % av EJFLU:s bidrag till det berörda programmet.

Or. en

 

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De mellanliggande betalningarna ska göras för varje landsbygdsutvecklingsprogram. De ska beräknas genom att den medfinansieringsnivå som gäller för varje åtgärd tillämpas på de offentliga utgifter som hänför sig till denna åtgärd.

1. De mellanliggande betalningarna ska göras för varje landsbygdsutvecklingsprogram. De ska beräknas genom att den medfinansieringsnivå som gäller för varje åtgärd tillämpas på de offentliga utgifter som hänför sig till denna åtgärd eller de totala stödberättigande offentliga eller privata utgifterna.

Or. en

 

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) En utgiftsdeklaration underskriven av det godkända utbetalande organet enligt artikel 102.1 c har kommit in till kommissionen.

a) En månatlig utgiftsdeklaration underskriven av det godkända utbetalande organet enligt artikel 102.1 c har kommit in till kommissionen.

Or. en

 

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den del av ett budgetåtagande för ett landsbygdsutvecklingsprogram som inte har använts för utbetalning av förhandsfinansiering eller för mellanliggande betalningar eller för vilken ingen utgiftsdeklaration som uppfyller kraven i artikel 35.3 har kommit in till kommissionen senast den 31 december det andra året efter det år då budgetåtagandet gjordes, ska automatiskt återtas av kommissionen.

1. Den del av en medlemsstats budgetåtagande som inte har använts för utbetalning av förhandsfinansiering eller för mellanliggande betalningar eller för vilken ingen utgiftsdeklaration som uppfyller kraven i artikel 35.3 har kommit in till kommissionen senast den 31 december det andra året efter det år då budgetåtagandet gjordes, ska automatiskt återtas av kommissionen.

Or. en

 

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. De medlemsstater som på grund av en federalistisk statsindelning har flera olika program för landsbygdsutveckling får utnyttja de belopp som inte har använts före den 31 december det andra året efter det år då budgetåtagandet gjordes för ett eller fler program för landsbygdsutveckling för att kompensera för de belopp för andra program för landsbygdsutveckling som har överskridit denna gräns. Om det efter kompensationen skulle finnas belopp kvar att utbetala ska dessa proportionerligt avsättas för de landsbygdsutvecklingsprogram som har förfallna betalningar.

Or. en

 

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 4 – stycke 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Den del av budgetåtagandena som rör det stöd som avses i artikel 37.1 b och c i förordning (EU) nr [...] [landsbygdsutveckling].

Or. en

 

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 38

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 38

utgår

Budgetåtaganden

 

Det kommissionsbeslut om antagande av förteckningen över projekt till vilka priset för innovativt, lokalt samarbete ska delas ut som avses i artikel 58.4 i förordning (EU) nr RD/xxx ska utgöra ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel [75.2] i förordning (EU) nr FR/xxx. När kommissionen antagit det beslut som avses i första stycket ska den fastställa budgetåtaganden för varje medlemsstat för totalbeloppen för de priser som beviljats projekten i den berörda medlemsstaten inom den gräns som avses i artikel 51.2 i förordning (EU) nr RD/xxx.

 

Or. en

 

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 39

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 39

utgår

Utbetalningar till medlemsstaterna

 

1. Kommissionen ska inom ramen för de mellanliggande betalningar som avses i artikel 35 göra utbetalningar för att ersätta de utgifter som de godkända utbetalande organen har haft i samband med utdelandet av de priser som avses i detta avsnitt, inom de budgetramar som står till förfogande för de berörda medlemsstaternas åtaganden.

 

2. För varje utbetalning ska en utgiftsdeklaration underskriven av det godkända utbetalande organet enligt artikel 102.1 c ha översänts till kommissionen.

 

3. De godkända utbetalande organen ska upprätta och till kommissionen översända, direkt eller via samordningsorganet om ett sådant har utsetts, utgiftsdeklarationer för priset för innovativt, lokalt samarbete, med den periodicitet som fastställs av kommissionen genom genomförandeakter som antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

 

Utgiftsdeklarationerna ska täcka de utgifter som de godkända utbetalande organen har haft under varje berörd tidsperiod.

 

Or. en

 

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 40

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 40

utgår

Automatiskt återtagande för priset för innovativt, lokalt samarbete

 

De belopp som avses i artikel 38 andra stycket som inte har använts för ersättning av medlemsstaterna såsom fastställs i artikel 39 eller för vilka ingen utgiftsdeklaration som uppfyller villkoren i den artikeln har kommit in till kommissionen för utgifter som betalats senast den 31 december det andra året efter det år då budgetåtagandet gjordes, ska automatiskt återtas av kommissionen.

 

Artikel 37.3, 37.4 och 37.5 ska gälla i tillämpliga delar.

 

Or. en

 

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om medlemsstaterna betalar efter sista möjliga betalningsdatum ska de från den nationella budgeten betala dröjsmålsränta till stödmottagarna.

2. Om medlemsstaterna betalar efter sista möjliga betalningsdatum ska de betala dröjsmålsränta till stödmottagarna. Denna punkt ska inte tillämpas då den berörda medlemsstaten är oskyldig till förseningen.

Or. en

 

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 44

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När sektorslagstiftningen inom jordbruket kräver att medlemsstaterna inom en specifik tidsperiod ska lämna information om antalet kontroller som utförts och resultaten av dessa och en medlemsstat lämnar in uppgifterna för sent, får kommissionen ställa in de månadsbetalningar som avses i artikel 18 eller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 35 för vilka de relevanta statistiska uppgifterna inte har lämnats in i tid.

När sektorslagstiftningen inom jordbruket kräver att medlemsstaterna inom en specifik tidsperiod ska lämna information om antalet kontroller som utförts enligt artikel 61 och resultaten av dessa och när en medlemsstat lämnar in uppgifterna för sent, får kommissionen ställa in de månadsbetalningar som avses i artikel 18 eller de mellanliggande betalningar som avses i artikel 35 för vilka de relevanta statistiska uppgifterna inte har lämnats in i tid, förutsatt att kommissionen i god tid före referensperiodens början har gett medlemsstaterna tillgång till alla de uppgifter, blanketter och upplysningar som de behöver för att ta fram de statistiska uppgifterna. Kommissionen ska i samband med detta agera i enlighet med proportionalitetsprincipen och de närmare bestämmelser som den har antagit i enlighet med artikel 48.5, med beaktande av förseningens längd. Kommissionen ska i synnerhet ta hänsyn till om det påverkar beviljandet av ansvarsfrihet för budgeten eller inte att uppgifterna lämnades in för sent. Innan kommissionen ställer in månadsbetalningarna ska den skriftligen meddela den berörda medlemsstaten.

Or. en

 

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den är avsedd att erbjuda enhetlig, objektiv och heltäckande information, både inom och utanför unionen, för att ge en samlad bild av denna politik.

Den måste erbjuda enhetlig, objektiv och heltäckande information, både inom och utanför unionen, för att ge en pålitlig och samlad bild av denna politik.

Or. en

 

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa närmare uppgifter om den skyldighet som föreskrivs i artikel 46 samt även de särskilda villkor som gäller för de uppgifter som ska bokföras i de utbetalande organens räkenskaper. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 för att fastställa närmare uppgifter om den skyldighet som föreskrivs i artikel 46 samt även de särskilda villkor som gäller för de uppgifter som ska bokföras i de utbetalande organens räkenskaper.

Or. en

 

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 6a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 för att fastställa ytterligare regler för den dröjsmålsränta som medlemsstaterna i enlighet med artikel 42.2 ska betala till stödmottagarna.

Or. en

 

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 7 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Regler om den dröjsmålsränta som medlemsstaterna ska betala till stödmottagarna som avses i artikel 42.2.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – stycke 1 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) om ett utbetalande organ uppfyller de kriterier för godkännande som fastställs i artikel 7.2 och om medlemsstaten korrekt tillämpar bestämmelserna i artikel 7.5.

Or. en

 

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – stycke 1 – led cb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cb) om de attesterande organen utför sitt arbete i enlighet med artikel 9.

Or. en

 

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1 – stycke 1 – led cc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

cc) om organen fullgör sina skyldigheter i enlighet med artikel 56.1.

Or. en

 

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska i god tid före kontrollen på plats underrätta den berörda medlemsstaten eller den medlemsstat på vars territorium kontrollen ska äga rum. Tjänstemän från den berörda medlemsstaten får delta i sådana kontroller.

2. Kommissionen ska i god tid före kontrollen på plats underrätta den berörda medlemsstaten eller den medlemsstat på vars territorium kontrollen ska äga rum och ska samordna kontrollerna i syfte att minska eventuella negativa konsekvenser för de utbetalande organen. Tjänstemän från den berörda medlemsstaten får delta i sådana kontroller.

Or. en

 

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska låta kommissionen ta del av alla uppgifter om oegentligheter och misstänkta bedrägerifall som har konstaterats och om de åtgärder som har vidtagits för att driva in belopp som felaktigt har betalats ut till följd av sådana oegentligheter och bedrägerier i enlighet med avsnitt III i detta kapitel.

3. Medlemsstaterna ska låta kommissionen ta del av alla uppgifter om oegentligheter som har konstaterats och om de åtgärder som har vidtagits för att driva in belopp som felaktigt har betalats ut till följd av sådana oegentligheter och bedrägerier i enlighet med avsnitt III i detta kapitel.

Or. en

 

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 51 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De godkända utbetalande organen ska bevara verifikationerna för de utbetalningar som har gjorts och de handlingar som hör till de administrativa och fysiska kontroller som föreskrivs i unionslagstiftningen och ställa dessa handlingar och uppgifter till kommissionens förfogande.

De godkända utbetalande organen ska bevara verifikationerna för de utbetalningar som har gjorts och de handlingar som hör till de administrativa och fysiska kontroller som föreskrivs i unionslagstiftningen och ställa dessa handlingar och uppgifter till kommissionens förfogande. Sådana verifikationer/handlingar får bevaras i elektronisk form.

Or. en

 

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 52 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen får, genom genomförandeakter, fastställa regler rörande

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 för att fastställa regler rörande

Or. en

 

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 52 – stycke 1 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) villkoren för att elektroniskt lagra de verifikationer/handlingar som avses i artikel 51, inbegripet i vilken form och hur länge lagringen ska ske.

Or. en

 

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 52 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De genomförandeakter som föreskrivs i första stycket ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska göra en bedömning av de belopp som ska undantas med hänsyn till hur stor bristen på överensstämmelse är. Kommissionen ska beakta överträdelsens art och omfattning samt den ekonomiska förlust som unionen lidit.

2. Kommissionen ska göra en bedömning av de belopp som ska undantas med hänsyn till hur stor bristen på överensstämmelse är. Kommissionen ska beakta överträdelsens art, och de belopp som undantas ska beräknas utifrån en bedömning av den risk som överträdelsen medför för jordbruksfonderna.

Or. en

 

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska grunda sina finansiella korrigeringar på konstaterade enskilda fall av oriktigheter eller genom att ta hänsyn till hur systembetingad oriktigheten är för att bedöma huruvida det ska göras en korrigering med ett fast belopp eller en extrapolerad korrigering.

 

Korrigeringar med fasta belopp ska bara göras när det på grund av ärendets karaktär är omöjligt att antingen fastställa den konstaterade oriktighetens omfattning och belopp eller att extrapolera det belopp som ska korrigeras.

Or. en

 

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Innan något beslut fattas om finansieringsavslag ska resultaten av kommissionens kontroller och den berörda medlemsstatens svar överlämnas skriftligen, varefter de båda parterna ska söka nå en överenskommelse om vilka åtgärder som ska vidtas.

3. Innan något beslut fattas om finansieringsavslag ska resultaten av kommissionens kontroller och den berörda medlemsstatens svar överlämnas skriftligen, varefter de båda parterna ska söka nå en överenskommelse om vilka åtgärder som ska vidtas. I detta sammanhang ska medlemsstaterna få möjlighet att undersöka de relevanta dokumenten för att visa att oriktigheten är av mindre omfattning än enligt kommissionens bedömning.

Or. en

 

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om ingen överenskommelse nås, får medlemsstaten begära att ett förfarande inleds för att förlika de respektive ståndpunkterna inom fyra månader. Resultaten av detta förfarande ska återges i en rapport, som ska överlämnas till och behandlas av kommissionen innan denna fattar ett eventuellt beslut om finansieringsavslag.

Om ingen överenskommelse nås, får medlemsstaten begära att ett förfarande inleds för att förlika de respektive ståndpunkterna inom fyra månader. Resultaten av detta förfarande ska återges i en rapport, som ska överlämnas till kommissionen som ska beakta rekommendationerna i rapporten innan den fattar ett eventuellt beslut om finansieringsavslag. Kommissionen ska motivera sitt beslut om den beslutar att inte följa rekommendationerna i rapporten.

Or. en

 

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 5 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) nationella stöd eller överträdelser för vilka förfarandet i artikel 108 eller förfarandet i artikel 258 i fördraget har inletts,

b) nationella stöd för vilka kommissionen har inlett förfarandet i artikel 108.2 i EUF-fördraget eller överträdelser som kommissionen har meddelat den berörda medlemsstaten genom en formell underrättelse i enlighet med artikel 258 i EUF-fördraget,

Or. en

 

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 55 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa regler för genomförandet av

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 för att fastställa mål för de olika faserna av förfarandet för räkenskapsavslutning, de olika inblandade parternas roller och åligganden samt regler för

Or. en

 

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 55 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) kontroll av överensstämmelse enligt artikel 54 när det gäller de åtgärder som ska vidtas i samband med att beslutet antas och genomförs, inbegripet informationsutbytet mellan kommissionen och medlemsstaterna och de tidsfrister som ska iakttas samt även det förlikningsförfarande som föreskrivs i den artikeln, inklusive inrättandet av förlikningsorganet, dess uppgifter, sammansättning och arbetsprocedurer.

b) kontroll av överensstämmelse enligt artikel 54 när det gäller de åtgärder som ska vidtas i samband med att beslutet antas och genomförs, inbegripet informationsutbytet mellan kommissionen och medlemsstaterna, graden av samfinansieringskorrigeringar som ska göras och de tidsfrister som ska iakttas samt även det förlikningsförfarande som föreskrivs i den artikeln, inklusive inrättandet av förlikningsorganet, dess uppgifter, sammansättning och arbetsprocedurer.

Or. en

 

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 55 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De genomförandeakter som föreskrivs i första stycket ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För alla felaktiga utbetalningar som gjorts för utgifter för vilka det förekommit oegentligheter eller försummelser, ska medlemsstaterna kräva att stödmottagarna betalar tillbaka inom ett år från det första tecknet på att en sådan oegentlighet har begåtts och registrera motsvarande belopp i det utbetalande organets liggare över fordringar.

1. För alla felaktiga utbetalningar som gjorts för utgifter för vilka det förekommit oegentligheter eller försummelser, ska medlemsstaterna kräva att stödmottagarna betalar tillbaka inom ett år efter det att en kontrollrapport eller en liknande handling, där det anges att en oegentlighet har begåtts, har godkänts och i förekommande fall mottagits av det utbetalande organ eller det organ som svarar för indrivningen. Motsvarande belopp ska vid samma tidpunkt som återbetalningen registreras i det utbetalande organets liggare över fordringar.

Or. en

 

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

Om indrivningen av skäl som inte kan tillskrivas den berörda medlemsstaten emellertid inte kan ske inom den tidsfrist som anges i första stycket och om det belopp som ska indrivas överstiger en miljon euro, får kommissionen på begäran av medlemsstaten utsträcka tidsfristen med en period som motsvarar högst hälften av den ursprungliga perioden.

Or. en

 

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 3 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Om redan åsamkade och förväntade kostnader för indrivningen tillsammans överstiger den summa som ska drivas in.

a) Om redan åsamkade och förväntade kostnader för indrivningen tillsammans överstiger den summa som ska drivas in. Detta villkor ska anses vara uppfyllt om det belopp som ska drivas in från stödmottagaren när det gäller en enskild utbetalning inte överstiger 300 euro.

Or. en

 

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 57 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt första stycket får medlemsstaten behålla 10 % av de inkasserade beloppen, som ersättning för kostnader för indrivning, utom i de fall där det rör sig om oegentligheter eller försummelser som kan tillskrivas den berörda medlemsstatens förvaltning eller andra av medlemsstatens organ..

Vid återbetalning till unionsbudgeten enligt första stycket får medlemsstaten behålla 20 % av de inkasserade beloppen, som ersättning för kostnader för indrivning, utom i de fall där det rör sig om oegentligheter eller försummelser som kan tillskrivas den berörda medlemsstatens förvaltning eller andra av medlemsstatens organ.

Or. en

 

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 59

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att garantera att bestämmelserna om de återkrav som avses i detta avsnitt tillämpas korrekt och effektivt ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 rörande de särskilda skyldigheter som medlemsstaterna ska fullgöra.

För att garantera att bestämmelserna om villkor och förfaranden för den indrivning av skulder och dröjsmålsräntor på dessa skulder som avses i detta avsnitt tillämpas korrekt och effektivt ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 rörande de särskilda skyldigheter som medlemsstaterna ska fullgöra.

Or. en

 

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) erbjuda effektivt skydd mot bedrägeri, i synnerhet när det gäller områden med högre risknivå, och som ska fungera som avskräckande medel, med beaktande av åtgärdernas kostnader och fördelar samt även att de är proportionerligt stora,

b) garantera effektivt skydd mot bedrägeri, i synnerhet när det gäller områden med högre risknivå, och som ska fungera som avskräckande medel, med beaktande av åtgärdernas kostnader och fördelar samt även att de är proportionerligt stora,

Or. en

 

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 1 – led ea (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ea) förhindra onödiga miljökostnader och folkhälsokostnader, framför allt för att undvika finansiering av verksamhet inom den gemensamma jordbrukspolitiken som genererar merkostnader inom andra politikområden i Europeiska unionens allmänna budget, särskilt miljö och folkhälsopolitiken.

Or. en

 

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska inrätta effektiva förvaltnings- och kontrollsystem för att försäkra sig om att lagstiftningen som styr unionens stödordningar följs.

2. Medlemsstaterna ska inrätta effektiva, proportionella och riskbaserade förvaltnings- och kontrollsystem för att försäkra sig om att lagstiftningen som styr unionens stödordningar följs.

Or. en

 

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Man måste undvika att införa nya betalningssystem som i sin tur skulle kräva införandet av nya kontroll- och påföljdssystem för miljöanpassning, eftersom detta skulle medföra ytterligare komplexa administrativa förfaranden och mer byråkrati.

Or. en

 

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen får genom genomförandeakter anta regler som syftar till att nå en enhetlig tillämpning av punkterna 1 och 2 i denna artikel.

4. För att säkerställa att målen i punkterna 1 och 2 i denna artikel uppnås på ett korrekt och effektivt sätt ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 för att fastställa specifika skyldigheter för medlemsstaterna.

Or. en

 

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  108

422-424, 427, 433

Förslag till förordning

Artikel 61

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 för att fastställa regler för miniminivån för de kontroller på plats som är nödvändiga för en effektiv och proportionerlig riskhantering. Dessa regler ska ange de omständigheter då medlemsstaterna måste anpassa antalet kontroller på plats utifrån nivån på den inneboende risken, och ska föreskriva möjligheten att minska antalet kontroller om felfrekvenserna ligger på en godtagbar nivå och förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar korrekt.

1. Det system som medlemsstaterna inrättar i enlighet med artikel 60.2 ska inbegripa, om inte annat föreskrivs, systematiska administrativa kontroller av alla stödansökningar och dessa ska kompletteras med kontroller på plats.

1. Det system som medlemsstaterna inrättar i enlighet med artikel 60.2 ska inbegripa, om inte annat föreskrivs, systematiska administrativa kontroller av alla stödansökningar och stödanspråk och dessa ska kompletteras med kontroller på plats, vars syfte ska vara att övervaka efterlevnaden av bestämmelserna för stödordningarna samt nivån på den inneboende risken; antalet kontroller ska anpassas mot bakgrund av detta syfte.

2. När det gäller kontrollerna på plats ska den ansvariga myndigheten göra stickprov från hela underlaget av sökanden som, i förekommande fall, utgörs av ett slumpmässigt urval och ett riskbaserat urval för att få en representativ felfrekvens samtidigt som man även inriktar sig på de största felen.

2. När det gäller kontrollerna på plats ska den ansvariga myndigheten göra stickprov från hela underlaget av sökande som, i förekommande fall, utgörs av ett slumpmässigt urval och ett riskbaserat urval för att få en representativ felfrekvens samtidigt som man även inriktar sig på de områden där risken för fel är störst.

 

För att se till att proportionalitetsprincipen respekteras vid kontrollerna måste man ta hänsyn till följande:

 

– Storleken på beloppen ifråga.

 

– Resultaten av tidigare granskningar av förvaltnings- och kontrollsystemen.

 

– Frivilligt deltagande i förvaltningssystem som godkänts på grundval av erkända internationella standarder.

Or. en

 

Ändringsförslag  109

Förslag till förordning

Artikel 64

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att försäkra sig om att kontrollerna utförs korrekt och effektivt samt att kontrollen av villkoren för stödberättigande genomförs på ett effektivt, konsekvent och icke-diskriminerande sätt som skyddar unionens finansiella intressen ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 rörande situationer när stödmottagare eller av dem utsedda representanter förhindrar att kontroller genomförs.

1. För att försäkra sig om att kontrollerna utförs korrekt och effektivt samt att kontrollen av villkoren för stödberättigande genomförs på ett effektivt, konsekvent och icke-diskriminerande sätt som skyddar unionens finansiella intressen ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 rörande framför allt

2. Kommissionen ska genom genomförandeakter anta de regler som krävs för att säkra att detta kapitel tillämpas enhetligt i unionen. Sådana regler kan framför allt gälla

 

 

-a) regler rörande situationer när stödmottagare eller av dem utsedda representanter förhindrar att kontroller genomförs,

a) regler om de administrativa och fysiska kontroller som medlemsstaterna ska utföra med hänsyn till de skyldigheter, åtaganden och kriterier för stödberättigande som följer av tillämpningen av unionslagstiftningen,

a) regler om de administrativa och fysiska kontroller som medlemsstaterna ska utföra i enlighet med en proportionerlig och riskbaserad metod, med hänsyn till de skyldigheter, åtaganden och kriterier för stödberättigande som följer av tillämpningen av unionslagstiftningen,

b) regler om det minsta antalet fysiska kontroller som krävs för att riskerna ska hanteras effektivt, samt även de villkor som ska uppfyllas för att medlemsstaterna måste göra fler sådana kontroller, eller göra färre kontroller i det fall medlemsstaten har ett väl fungerande kontrollsystem och godtagbara felfrekvenser,

 

c) regler och metoder för rapportering om kontroller som utförts samt resultaten av dessa,

c) regler och metoder för rapportering om kontroller som utförts samt resultaten av dessa,

d) de myndigheter som har ansvaret för att genomföra överensstämmelsekontrollerna och för vilket innehåll, vilken frekvens och vilket handelsled dessa kontroller ska gälla,

d) regler för utnämningen av de myndigheter som har ansvaret för att genomföra överensstämmelsekontrollerna och för vilket innehåll, vilken frekvens och vilket handelsled dessa kontroller ska gälla,

e) regler om införande av ytterligare krav när det gäller tullförfarandena, särskilt så som de fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008, om det av särskilda skäl krävs för att systemet ska kunna förvaltas korrekt,

e) regler om införande av ytterligare krav när det gäller tullförfarandena, särskilt så som de fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008, om det krävs för att systemet ska kunna förvaltas korrekt,

f) när det gäller hampa som avses i artikel 38 i förordning (EU) nr xxx/xxx [DP], regler om särskilda kontrollåtgärder och metoder för bestämning av halterna av tetrahydrokannabinol,

f) när det gäller hampa som avses i artikel 38 i förordning (EU) nr xxx/xxx [DP], regler om särskilda kontrollåtgärder och metoder för bestämning av halterna av tetrahydrokannabinol,

g) när det gäller bomull som avses i artikel 42 i förordning (EU) nr xxx/xxx [DP], ett system för kontroller av de godkända branschorganisationerna,

g) när det gäller bomull som avses i artikel 42 i förordning (EU) nr xxx/xxx [DP], ett system för kontroller av de godkända branschorganisationerna,

h) när det gäller vin som avses i förordning (EU) nr sCMO/xxx, regler om mätningen av arealer och om kontroller samt regler för de särskilda finansiella förfarandena för att förbättra kontrollerna,

h) när det gäller vin som avses i förordning (EU) nr sCMO/xxx, regler om mätningen av arealer och om kontroller samt regler för de särskilda finansiella förfarandena för att förbättra kontrollerna,

i) de tester och metoder som ska tillämpas för att fastställa om produkter ska omfattas av offentlig intervention och privat lagring samt även användning av anbudsförfaranden, både för offentlig intervention och privat lagring.

i) de tester och metoder som ska tillämpas för att fastställa om produkter ska omfattas av offentlig intervention och privat lagring samt även användning av anbudsförfaranden, för båda.

 

1a. Kommissionen ska anta genomförandeakter där tidsgränserna fastställs för när kommissionen ska besvara en indikation på att en medlemsstat har för avsikt att minska antalet kontroller på plats.

De genomförandeakter som föreskrivs i första stycket ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3 eller i motsvarande artikel i förordning (EU) nr xxx/xxx[DP], förordning (EU) nr xxx/xxx[RD] respektive förordning (EU) nr xxx/xxx[sCMO].

De genomförandeakter som föreskrivs i första stycket ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3 eller i motsvarande artikel i förordning (EU) nr xxx/xxx[DP], förordning (EU) nr xxx/xxx[RD] respektive förordning (EU) nr xxx/xxx[sCMO].

Or. en

 

Ändringsförslag  110

Förslag till förordning

Artikel 65

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om det upptäcks att en stödmottagare inte uppfyller kriterierna för att få stöd eller fullgör de åtaganden som följer med villkoren för att få stöd som anges i sektorslagstiftningen inom jordbruket ska stödet helt, eller delvis, dras in.

1. Om det upptäcks att en stödmottagare, helt eller delvis, inte uppfyller kriterierna för att få stöd inom ramen för en viss stödordning som anges i sektorslagstiftningen inom jordbruket ska den del som motsvarar det stöd för vilket kriterierna inte uppfylls helt dras in.

 

Särskilt om villkoren för stödberättigande inte uppfylls avseende enheter som kan räknas såsom hektar land eller antal djur ska stödet dras in helt för de enheter för vilka villkoren för stödberättigande inte uppfylls.

 

1a. När stödet är kopplat till fullgörandet av specifika åtaganden och det konstateras att en stödmottagare inte fullgör dessa åtaganden ska motsvarande stöd helt eller delvis dras in.

2. Om unionslagstiftningen så föreskriver ska medlemsstaterna också tillämpa påföljder i form av minskningar eller uteslutande av det stöd eller en del av det stöd som beviljats eller som ska beviljas under beaktande av vilka kriterier för stödberättigande eller åtaganden som inte har uppfyllts.

2. Om en lagstiftningsakt i den mening som avses i artikel 289.3 i fördraget – i tillämpliga fall underställd närmare bestämmelser som fastställs i delegerade akter – så föreskriver ska medlemsstaterna också tillämpa administrativa påföljder i form av minskningar eller uteslutande av det stöd eller en del av det stöd som beviljats eller som ska beviljas under beaktande av vilka kriterier för stödberättigande eller åtaganden som inte har uppfyllts.

Storleken på minskningen ska avpassas med hänsyn till den upptäckta överträdelsens allvar, omfattning, varaktighet och upprepning och får sträcka sig ända till fullständig uteslutning från en eller flera stödordningar eller stödåtgärder under ett eller flera kalenderår.

De belopp som berörs av indragningen enligt punkt 1a och av de administrativa påföljder som avses i punkt 2 ska avpassas med hänsyn till den upptäckta överträdelsens art, allvar, omfattning, varaktighet och upprepning och får sträcka sig ända till fullständig uteslutning under ett eller flera kalenderår från en eller flera stödordningar eller stödåtgärder som är föremål för den bristande efterlevnaden.

 

2a. Avpassningen av påföljder ska grundas på följande allmänna kriterier:

 

– Överträdelsens allvar ska i första hand bedömas utifrån omfattningen av de konsekvenser som den har lett till, särskilt den risk som den innebär för den berörda EU-fonden, varvid hänsyn alltid ska tas till syftet med kravet eller normen i fråga.

 

– Överträdelsens omfattning ska i första hand fastställas med hänsyn till huruvida överträdelsen har långtgående verkningar eller bara berör jordbruksföretaget i fråga.

 

– Vid fastställandet av överträdelsens varaktighet ska den behöriga myndigheten i första hand beakta hur länge effekterna förväntas vara kännbara eller vilka möjligheter det finns att komma till rätta med dem på ett rimligt sätt.

 

– Upprepade överträdelser ska anses föreligga om det mer än en gång under en sammanhängande period om tre kalenderår konstateras att det har skett en överträdelse av samma krav, norm eller skyldighet, förutsatt att stödmottagaren har underrättats om den föregående överträdelsen och, om tillämpligt, har haft möjlighet att åtgärda den överträdelsen.

3. De belopp som berörs av indragningen enligt punkt 1 och av påföljderna i punkt 2 ska drivas in till fullo.

3. De belopp som berörs av indragningen och de administrativa påföljderna enligt de föregående punkterna ska drivas in till fullo.

Or. en

 

Ändringsförslag  111

Förslag till förordning

Artikel 65a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 65a

 

Indragningar och minskningar av betalningar avseende jordbruksmetoder som har en gynnsam inverkan på klimatet och miljön

 

Utan hinder av vad som sägs i artikel 65 ska summan av de indragningar och minskningar som tillämpas enligt den artikeln som ett resultat av att de åtaganden som avses i avdelning III kapitel 2 i förordning ... (direktstöd) inte uppfylls inte överstiga summan av den betalning som avses i det kapitlet.

Or. en

 

Ändringsförslag  112

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Inställande av rätten att få stöd enligt en stödordning, uteslutande och inställande av utbetalning eller ett avdrag på stöden, utbetalningarna eller bidragen eller någon annan påföljd, särskilt om tidsfrister inte har hållits, produkten, storleken eller kvantiteten inte överensstämmer med tillämpningen, utvärderingen av ett program inte har gjorts eller information inte har lämnats, är felaktig eller inte har lämnats i tid.

a) Inställande av rätten att få stöd enligt en stödordning, uteslutande och inställande av utbetalning eller ett avdrag på stöden, utbetalningarna eller bidragen om tidsfrister inte har hållits, produkten, storleken eller kvantiteten inte överensstämmer med tillämpningen, utvärderingen av ett program inte har gjorts eller information inte har lämnats, är felaktig eller inte har lämnats i tid.

Or. en

 

Ändringsförslag  113

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Återkallande eller tillfälligt upphävande av ett godkännande eller ett erkännande, särskilt när en aktör, producentorganisation, sammanslutning av producentorganisationer, producentgrupp eller branschorganisation inte följer, eller inte längre uppfyller, de krav som gäller, inbegripet om de inte lämnar de anmälningar som krävs.

g) Återkallande eller tillfälligt upphävande av ett godkännande eller ett erkännande när en aktör, producentorganisation, sammanslutning av producentorganisationer, producentgrupp eller branschorganisation inte följer, eller inte längre uppfyller, de krav som gäller, inbegripet om de inte lämnar de anmälningar som krävs.

Or. en

 

Ändringsförslag  114

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1 — led ia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ia) Förfaranden och tekniska kriterier för de åtgärder och påföljder som avses i leden a–i om det konstaterats att någon av de skyldigheter som följer av tillämpningen av relevant lagstiftning inte fullgörs.

Or. en

 

Ändringsförslag  115

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 2 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Förfaranden och tekniska kriterier för de åtgärder och påföljder som avses i punkt 1 om det konstaterats att någon av de skyldigheter som följer av tillämpningen av relevant lagstiftning inte fullgörs.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  116

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 2 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Regler och förfaranden för indrivning av felaktiga utbetalningar till följd av tillämpningen av relevant lagstiftning.

b) Förfaranden för indrivning av felaktiga utbetalningar till följd av tillämpningen av relevant lagstiftning.

Or. en

 

Ändringsförslag  117

Förslag till förordning

Artikel 68

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Alla medlemsstater ska inrätta och använda sig av ett integrerat administrations- och kontrollsystem (nedan kallat det integrerade systemet).

1. Alla medlemsstater ska inrätta och använda sig av ett integrerat administrations- och kontrollsystem (nedan kallat det integrerade systemet).

2. Det integrerade systemet ska gälla för de stödordningar som anges i bilaga I till förordning (EU) nr xxx/xxx [DP] och för de stöd som beviljas i enlighet med artiklarna 22.1 a och b, 29–32, 34 och 35 i förordning xxx/xxx [RD] och i tillämpliga fall i artikel 28.1 b i förordning (EU) nr CR/xxx.

2. Det integrerade systemet ska gälla för de stödordningar som anges i bilaga I till förordning (EU) nr xxx/xxx [DP] och för de stöd som beviljas i enlighet med artiklarna 22.1 a och b, 29–32, 34 och 35 i förordning xxx/xxx [RD] och i tillämpliga fall i artikel 28.1 b i förordning (EU) nr CR/xxx.

Detta kapitel ska emellertid inte gälla för de åtgärder som anges i artikel 29.9 i förordning (EU) nr xxx/xxx[RD], och inte heller för de åtgärder som anges i artikel 22.1 a och b i samma förordning, i fråga om etableringskostnader.

Detta kapitel ska emellertid inte gälla för de åtgärder som anges i artikel 29.9 i förordning (EU) nr xxx/xxx[RD], och inte heller för de åtgärder som anges i artikel 22.1 a och b i samma förordning, i fråga om etableringskostnader.

3. Det integrerade systemet ska i den omfattning som krävs även gälla för kontrollen av tvärvillkor såsom fastställs i avdelning VI.

3. Det integrerade systemet ska i den omfattning som krävs även gälla för kontrollen av tvärvillkor såsom fastställs i avdelning VI.

 

3a. Medlemsstaterna ska använda lämplig teknik när de upprättar sitt integrerade system i syfte att minska de administrativa bördorna och säkerställa att kontrollerna utförs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Or. en

 

Ändringsförslag  118

Förslag till förordning

Artikel 70 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna databas ska framför allt göra det möjligt att, via medlemsstatens behöriga myndighet, få tillgång till uppgifter för kalenderåren och/eller regleringsåren från och med år 2000. Det ska också vara möjligt att, direkt och omedelbart, få tillgång till åtminstone de uppgifter som rör de fem närmast föregående kalenderåren.

Denna databas ska framför allt göra det möjligt att, via medlemsstatens behöriga myndighet, få tillgång till uppgifter för kalenderåren och/eller regleringsåren från och med år 2000. Medlemsstater som anslöt sig till EU år 2004 ska dock endast åläggas att tillhandahålla uppgifter från och med 2004. Det ska också vara möjligt att, direkt och omedelbart, få tillgång till åtminstone de uppgifter som rör de fem närmast föregående kalenderåren.

Or. en

 

Ändringsförslag  119

Förslag till förordning

Artikel 73 — punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska, bl.a. på elektronisk väg, tillhandahålla förtryckta formulär utifrån de arealer som fastställts föregående år samt grafiskt material som anger läget för dessa arealer. Medlemsstaterna får besluta att en stödansökan endast behöver innehålla ändringar i förhållande till den stödansökan som lämnades in föregående år. När det gäller den stödordning för småbrukare som föreskrivs i avdelning V i förordning (EU) nr DP/xxx ska emellertid denna möjlighet ges till alla berörda jordbrukare.

2. Medlemsstaterna ska, bl.a. på elektronisk väg, tillhandahålla förtryckta formulär utifrån de arealer som fastställts föregående år samt grafiskt material som anger läget för dessa arealer. Medlemsstaterna får besluta att en stödansökan endast behöver innehålla ändringar i förhållande till den stödansökan som lämnades in föregående år. När det gäller den stödordning för småbrukare som föreskrivs i avdelning V i förordning (EU) nr DP/xxx ska emellertid denna möjlighet ges till alla berörda jordbrukare.

 

2a. Medlemsstaterna får besluta att stödansökningar eller stödanspråk som uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1 ska förbli giltiga under ett antal år, förutsatt att de berörda stödmottagarna är skyldiga att meddela varje ändring av de uppgifter som de ursprungligen lämnade in. Den fleråriga ansökan ska dock vara giltig endast tillsammans med en årlig bekräftelse från stödmottagaren.

Or. en

 

Ändringsförslag  120

Förslag till förordning

Artikel 75

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Enligt artikel 61 ska medlemsstaterna, via de utbetalande organen eller av dessa bemyndigade organ, utföra administrativa kontroller av stödansökningarna för att verifiera att villkoren för stödberättigande är uppfyllda. Dessa kontroller ska kompletteras med kontroller på plats.

1. Enligt artikel 61 ska medlemsstaterna, via de utbetalande organen eller av dessa bemyndigade organ, utföra administrativa kontroller av stödansökningarna för att verifiera att villkoren för stödberättigande är uppfyllda. Dessa kontroller ska kompletteras med kontroller på plats, vars syfte ska vara att övervaka överensstämmelsen med stödsystemets bestämmelser och nivån av inneboende risk.

2. För kontrollerna på plats ska medlemsstaterna upprätta en urvalsplan över jordbruksföretag och/eller stödmottagare.

2. För kontrollerna på plats ska medlemsstaterna upprätta en urvalsplan över stödmottagare bestående av både en slumpmässig del för att uppnå en representativ felfrekvens och en riskbaserad del för att möjliggöra en detaljerad fokusering på högriskanspråk.

3. Medlemsstaterna får använda fjärranalys och det globala systemet för satellitnavigering (GNSS) som hjälpmedel för kontroller på plats av jordbruksskiften.

3. Medlemsstaterna får använda fjärranalys och det globala systemet för satellitnavigering (GNSS) som hjälpmedel för kontroller på plats av jordbruksskiften.

4. Om villkoren för stödberättigande inte uppfylls ska artikel 65 tillämpas.

4. Om villkoren för stödberättigande inte uppfylls ska artikel 65 tillämpas.

Or. en

 

Ändringsförslag  121

Förslag till förordning

Artikel 76

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utbetalningarna enligt de stödordningar och stödåtgärder som avses i artikel 68.2 ska göras under perioden från och med den 1 december till och med den 30 juni påföljande kalenderår.

1. Utbetalningarna enligt de stödordningar och stödåtgärder som avses i artikel 68.2 ska göras under perioden från och med den 1 december till och med den 30 juni påföljande kalenderår.

Utbetalningarna ska göras i upp till två delbetalningar under denna period.

Utbetalningarna ska göras i upp till två delbetalningar under denna period.

Medlemsstaterna får dock betala ut förskott på upp till 50 % när det gäller direktstöd och 75 % när det gäller stöd som beviljats inom landsbygdsutveckling enligt artikel 68.2 före den 1 december men inte före den 16 oktober.

Medlemsstaterna får dock betala ut förskott på upp till 50 % när det gäller direktstöd och 75 % när det gäller stöd som beviljats inom landsbygdsutveckling enligt artikel 68.2 före den 1 december men inte före den 16 oktober.

 

Utan att det påverkar tillämpningen av tredje stycket kan kommissionen genom genomförandeakter ge medlemsstaterna tillstånd att öka procentsatsen för förskottsbetalningar till 80 % i regioner där jordbrukare, på grund av extrema förhållanden, står inför allvarliga ekonomiska svårigheter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

2. Inga utbetalningar enligt punkt 1 ska göras förrän medlemsstaterna har avslutat kontrollerna av om stödvillkoren uppfylls i enlighet med artikel 75.

2. Inga utbetalningar enligt punkt 1 ska göras förrän medlemsstaterna har avslutat kontrollerna av om stödvillkoren uppfylls i enlighet med artikel 75.

 

2a. Genom undantag från punkt 2 i denna artikel får medlemsstaterna, med beaktande av risken för överkompensation, besluta att betala upp till 50 % av den betalning som avses i avdelning III i förordning (EU) nr xxx/xxx [DP] och 75 % av det stöd som beviljas inom ramen för landsbygdsutveckling i enlighet med artikel 68.2 efter det att de administrativa kontroller som fastställs i artikel 61.1 har avslutats. Utbetalningarna ska uppgå till samma procentandel för samtliga stödmottagare inom ramen för åtgärden eller uppsättningen av insatser.

 

2b. Kommissionen får vid exceptionella omständigheter och om det är möjligt från budgetsynpunkt, på en eller flera medlemsstaters begäran bevilja att förskott betalas ut före den 16 oktober.

Or. en

 

Ändringsförslag  122

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1 – led aa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) regler för användandet av teknik när man upprättar det integrerade systemet för att se till att de optimeras,

Or. en

 

Ändringsförslag  123

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) grundläggande funktioner, definitioner och kvalitetskrav avseende den datoriserade databas som föreskrivs i artikel 70.

Or. en

 

Ändringsförslag  124

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1 – led bb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) grundläggande funktioner, definitioner och kvalitetskrav avseende det identifieringssystem för jordbruksskiften som föreskrivs i artikel 71 och det system för identifiering av stödmottagare som föreskrivs i artikel 74.

Or. en

 

Ändringsförslag  125

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1 – led bc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bc) grundläggande funktioner, definitioner och kvalitetskrav avseende det system för identifiering och registrering av stödrättigheter som föreskrivs i artikel 72.

Or. en

 

Ändringsförslag  126

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1 – led bd (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bd) regler om de stödansökningar och stödanspråk som föreskrivs i artikel 73, och ansökningar om stödrättigheter, inbegripet sista datum för inlämning av ansökningar, krav om vilka uppgifter ansökningarna minst ska innehålla, bestämmelser om ändring eller återkallande av stödansökningar, undantag från kravet att lämna in en stödansökan och bestämmelser som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa förenklade förfaranden eller att rätta till uppenbara fel.

Or. en

 

Ändringsförslag  127

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1 – led be (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

be) regler för hur kontrollerna ska genomföras för att verifiera huruvida skyldigheterna fullgörs, och huruvida informationen i stödansökan eller stödanspråket är korrekt och fullständig.

Or. en

 

Ändringsförslag  128

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) bestämmelser som krävs för en harmoniserad definition av grunden för beräkning av stöd, inbegripet regler om hur vissa fall där stödberättigande arealer innefattar landskapselement eller träd ska hanteras,

b) bestämmelser som krävs för en harmoniserad definition av grunden för beräkning av stöd, inbegripet regler om hur vissa fall där stödberättigande arealer innefattar landskapselement eller träd ska hanteras; utan att det påverkar artikel 9 i förordning (EU) nr xxx/xxx [DP] ska bestämmelserna om stödberättigande vara i linje med målen att hantera klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald och bör därför inte straffa jordbruk med högt naturvärde eller jord- och skogsbrukssystem med bete, eller försämra miljöns kvalitet; flexibilitet bör medges i enlighet med vad som är brukligt i medlemsstaten eller regionen i fråga och om dessa undantag motiveras på jordbruksmässiga eller ekologiska grunder,

Or. en

 

Ändringsförslag  129

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) bestämmelser för att garantera harmoniserad och proportionell behandling av avsiktliga oegentligheter, situationer med mindre fel, ackumulering av minskningar och samtidig tillämpning av olika minskningar,

b) bestämmelser för att garantera harmoniserad och proportionell behandling av allvarliga oegentligheter, situationer med mindre fel, ackumulering av minskningar och samtidig tillämpning av olika minskningar,

Or. en

 

Ändringsförslag  130

Förslag till förordning

Artikel 78 – stycke 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) grundläggande funktioner, definitioner och kvalitetskrav avseende den datoriserade databas som föreskrivs i artikel 70,

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  131

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) grundläggande funktioner, definitioner och kvalitetskrav avseende det identifieringssystem för jordbruksskiften som föreskrivs i artikel 71 och för identifiering av stödmottagare som föreskrivs i artikel 74,

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  132

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) grundläggande funktioner, definitioner och kvalitetskrav avseende det system för identifiering och registrering av stödrättigheter som föreskrivs i artikel 72,

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  133

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) regler om de stödansökningar och stödanspråk som föreskrivs i artikel 73, och ansökningar om stödrättigheter, inbegripet sista datum för inlämning av ansökningar, krav om vilka uppgifter ansökningarna minst ska innehålla, bestämmelser om ändring eller indragning av stödansökningar, undantag från kravet att lämna in en stödansökan och bestämmelser som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa förenklade förfaranden eller att rätta till uppenbara fel,

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  134

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) regler för hur kontrollerna ska genomföras för att verifiera huruvida skyldigheterna fullgörs, och huruvida informationen i stödansökan eller stödanspråket är korrekt och fullständig,

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  135

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) tekniska definitioner som behövs för att detta kapitel ska tillämpas på ett enhetligt sätt,

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  136

Förslag till förordning

Artikel 88 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska när så är nödvändigt genom genomförandeakter anta de bestämmelser som syftar till att uppnå en enhetlig tillämpning av denna förordning i unionen, i synnerhet med avseende på

2. Kommissionen ska när så är nödvändigt genom genomförandeakter anta de bestämmelser som syftar till att uppnå en enhetlig tillämpning av detta kapitel, i synnerhet med avseende på

Or. en

 

Ändringsförslag  137

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111, avseende följande:

 

a) Åtgärder som medlemsstaterna ska genomföra för att förhindra olaglig användning av skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar.

 

b) Relevanta kontroller och verifieringar som medlemsstaterna ska genomföra, inbegripet provtagning.

Or. en

 

Ändringsförslag  138

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 4 – stycke 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) åtgärder som medlemsstaterna ska genomföra för att förhindra olaglig användning av skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar,

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  139

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 4 – stycke 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) kontroller och verifieringar som medlemsstaterna ska genomföra, inbegripet provtagning.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  140

Förslag till förordning

Artikel 91 – punkt 2 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) överträdelsen beror på en åtgärd eller en försummelse som direkt kan anses bero på den berörda stödmottagaren,

a) överträdelsen beror på en åtgärd eller en försummelse som direkt och otvetydigt kan anses bero på den berörda stödmottagaren,

Or. en

 

Ändringsförslag  141

Förslag till förordning

Artikel 91 – punkt 2 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) överträdelsen avser stödmottagarens jordbruksverksamhet, och

b) överträdelsen avser stödmottagarens jordbruksverksamhet, eller

Or. en

 

Ändringsförslag  142

Förslag till förordning

Artikel 93 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område ska anses vara en del av bilaga II så snart det direktivet har genomförts av alla medlemsstater och de skyldigheter som är direkt gällande för jordbrukarna har identifierats. För att ta hänsyn till de faktorerna ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom tolv månader efter det att den sista medlemsstaten har anmält till kommissionen att direktivet är genomfört.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  143

Förslag till förordning

Artikel 93 – stycke 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel ska anses vara en del av bilaga II så snart det direktivet har genomförts av alla medlemsstater och de skyldigheter som är direkt gällande för jordbrukarna har identifierats. För att ta hänsyn till de faktorerna ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 i syfte att ändra bilaga II inom tolv månader efter det att den sista medlemsstaten har anmält till kommissionen att direktivet är genomfört, och då även skyldigheterna vad gäller integrerat växtskydd.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  144

Förslag till förordning

Artikel 93 – stycke 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom ska tvärvillkorsreglerna, när det gäller åren 2014 och 2015, även omfatta bibehållande av permanent gräsmark. De medlemsstater som var medlemmar i unionen den 1 januari 2004 ska säkerställa att mark som var permanent gräsmark vid tidpunkten för ansökan om arealstöd för 2003 förblir permanent gräsmark inom fastställda gränser. De medlemsstater som blev medlemmar i unionen under 2004 ska säkerställa att mark som var permanent gräsmark den 1 maj 2004 förblir permanent gräsmark inom fastställda gränser. Bulgarien och Rumänien ska säkerställa att mark som var permanent gräsmark den 1 januari 2007 förblir permanent gräsmark.

Dessutom ska tvärvillkorsreglerna, när det gäller åren 2014 och 2015, även omfatta bibehållande av permanent gräs- och betesmark. De medlemsstater som var medlemsstater före den 1 januari 2004 ska säkerställa att mark som var permanent gräs- och betesmark vid tidpunkten för ansökan om arealstöd för 2003 förblir permanent gräs- och betesmark inom fastställda gränser. De medlemsstater som blev medlemsstater under 2004 ska säkerställa att mark som var permanent gräs- och betesmark den 1 maj 2004 förblir permanent gräs- och betesmark inom fastställda gränser. Bulgarien och Rumänien ska säkerställa att mark som var permanent gräs- och betesmark den 1 januari 2007 förblir permanent gräs- och betesmark inom fastställda gränser.

 

I välgrundade fall får en medlemsstat dock avvika från bestämmelserna i första stycket, under förutsättning att den vidtar åtgärder för att förhindra att dess totala permanenta gräs- och betesmarksareal minskar i betydande utsträckning.

Or. en

 

Ändringsförslag  145

Förslag till förordning

Artikel 93 – stycke 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom ska kommissionen, genom genomförandeakter, anta metoder för hur andelen permanent gräsmark och jordbruksmark som ska bibehållas ska fastställas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 för att definiera metoder för hur andelen permanent gräsmark och jordbruksmark som ska bibehållas ska fastställas.

Or. en

 

Ändringsförslag  146

Förslag till förordning

Artikel 94

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa att all jordbruksareal, inbegripet mark som inte längre används för produktion, hålls i enlighet med god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på nationell och regional nivå fastställa miniminormer för stödmottagare med avseende på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden utifrån bilaga II, med hänsyn till särskilda förhållanden i de områden som berörs, däribland jordmån, klimatförhållanden och befintliga jordbrukssystem, markanvändning, växtföljd, jordbruksmetoder och företagsstrukturer. Medlemsstaterna får inte fastställa några minimikrav som inte föreskrivs i bilaga II.

Medlemsstaterna ska säkerställa att all jordbruksareal hålls i enlighet med god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden. Medlemsstaterna ska på nationell och regional nivå fastställa miniminormer för stödmottagare med avseende på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden utifrån bilaga II, med hänsyn till särskilda förhållanden i de områden som berörs, däribland jordmån, klimatförhållanden och befintliga jordbrukssystem, markanvändning, växtföljd, jordbruksmetoder och företagsstrukturer. Medlemsstaterna får inte fastställa några minimikrav som inte föreskrivs i bilaga II.

Or. en

 

Ändringsförslag  147

Förslag till förordning

Artikel 96 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får använda sina befintliga administrations- och kontrollsystem för att säkerställa att reglerna om tvärvillkor följs.

Medlemsstaterna får använda sina befintliga administrations- och kontrollsystem för att säkerställa att reglerna om tvärvillkor följs och ska definiera en uppsättning verifierbara krav och normer som ska tillämpas på gårdsnivå.

Or. en

 

Ändringsförslag  148

Förslag till förordning

Artikel 96 – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Vid kontrollen av kraven, normerna, rättsakterna eller tvärvillkorsområdena får hänsyn tas till

 

– jordbrukarnas deltagande i systemet för jordbruksrådgivning enligt avdelning III i denna förordning,

 

– jordbrukarnas deltagande i ett certifieringssystem, under förutsättning att systemet uppfyller de berörda kraven och normerna.

Or. en

 

Ändringsförslag  149

Förslag till förordning

Artikel 96 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utföra kontroller på plats för att kontrollera om en stödmottagare fullgör de skyldigheter som föreskrivs i denna avdelning.

3. Medlemsstaterna ska utföra kontroller på plats för att kontrollera om en stödmottagare fullgör de skyldigheter som föreskrivs i denna avdelning. Vid dessa kontroller ska medlemsstaterna främst inrikta sig på anspråken med de största riskerna enligt proportionalitetsprincipen.

Or. en

 

Ändringsförslag  150

Förslag till förordning

Artikel 96 – punkt 4 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta regler för genomförandet av kontroller av att de skyldigheter som avses i denna avdelning fullgörs.

4. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 för att fastställa regler för genomförandet av kontroller av att de skyldigheter som avses i denna avdelning fullgörs.

Or. en

 

Ändringsförslag  151

Förslag till förordning

Artikel 96 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  152

Förslag till förordning

Artikel 97 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den påföljd som föreskrivs i artikel 91 ska tillämpas när reglerna för tvärvillkor inte följs vid någon tidpunkt under ett givet kalenderår (nedan kallat kalenderåret i fråga), och överträdelsen beror på en åtgärd eller en försummelse som direkt kan anses bero på den stödmottagare som lämnade in stödansökan eller stödanspråket för kalenderåret i fråga.

1. Den påföljd som föreskrivs i artikel 91 ska tillämpas när reglerna för tvärvillkor inte följs vid någon tidpunkt under ett givet kalenderår (nedan kallat kalenderåret i fråga), och överträdelsen beror på en åtgärd eller en försummelse som direkt och otvetydigt kan anses bero på den stödmottagare som lämnade in stödansökan eller stödanspråket för kalenderåret i fråga.

Or. en

 

Ändringsförslag  153

Förslag till förordning

Artikel 97 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en medlemsstat beslutar att använda sig av den möjlighet som anges i första stycket ska den behöriga myndigheten nästkommande år, för ett urval av stödmottagare, vidta de åtgärder som krävs för att kontrollera att stödmottagaren åtgärdar de aktuella konstaterade överträdelserna. Stödmottagaren ska underrättas om konstaterade överträdelser och om skyldigheten att vidta åtgärder.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  154

Förslag till förordning

Artikel 99

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den påföljd som föreskrivs i artikel 91 ska tillämpas genom en minskning eller uteslutning av totalbeloppen för de stöd som anges i artikel 92 som har beviljats eller skulle beviljats denne stödmottagare för kalenderåret i fråga eller åren i fråga.

1. Den påföljd som föreskrivs i artikel 91 ska tillämpas genom en minskning eller uteslutning av totalbeloppen för de stöd som anges i artikel 92 som har beviljats eller skulle beviljats denne stödmottagare för kalenderåret i fråga eller åren i fråga.

För beräkningen av dessa minskningar och uteslutningar ska hänsyn tas till den upptäckta överträdelsens allvar, omfattning, varaktighet och upprepning samt de kriterier som anges i punkterna 2, 3 och 4.

För beräkningen av dessa minskningar och uteslutningar ska proportionerlig hänsyn tas till den upptäckta överträdelsens art, allvar, omfattning, varaktighet och upprepning samt de kriterier som anges i punkterna 2, 3 och 4.

2. Vid överträdelser som beror på försummelse ska procentsatsen för minskning inte vara högre än 5 % och vid upprepade överträdelser 15 %.

2. Vid överträdelser som beror på försummelse ska procentsatsen för minskning inte vara högre än 5 % och vid upprepade överträdelser ska den inte vara högre än 15 %.

I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna besluta att inte tillämpa någon minskning när en överträdelse betraktas som mindre mot bakgrund av dess allvar, omfattning och varaktighet. Överträdelser som utgör en direkt folk- eller djurhälsorisk ska emellertid inte betraktas som mindre. Stödmottagaren ska underrättas om konstaterade överträdelser och om skyldigheten att vidta åtgärder.

I vederbörligen motiverade fall får medlemsstaterna besluta att ingen minskning ska tillämpas när en överträdelse bör betraktas som mindre mot bakgrund av dess allvar, omfattning och varaktighet. Överträdelser som utgör en direkt folk- eller djurhälsorisk ska emellertid inte betraktas som mindre.

 

Medlemsstaterna får inrätta ett varningssystem för en första överträdelse som inte betraktas som allvarlig. Om en medlemsstat beslutar att använda sig av denna möjlighet ska den behöriga myndigheten sända en första varning till stödmottagaren med uppgifter om den konstaterade överträdelsen och mottagarens skyldighet att vidta korrigerande åtgärder. Konsekvenserna av ett sådant system ska begränsas till att stödmottagaren hålls ansvarig för överträdelsen. Varningen ska följas av lämpliga kontroller under det följande året för att kontrollera om överträdelsen ifråga har åtgärdats. Om överträdelsen har åtgärdats ska ingen minskning tillämpas. Om överträdelsen inte har åtgärdats ska den minskning som avses i första stycket tillämpas retroaktivt. Överträdelser som utgör en direkt folk- eller djurhälsorisk ska emellertid alltid betraktas som allvarliga.

3. Vid avsiktliga överträdelser ska procentsatsen för minskning i princip inte vara lägre än 20 %, och får gå ända till fullständig uteslutning från en eller flera stödordningar under ett eller flera kalenderår.

3. Vid allvarliga överträdelser som beror på grov försummelse ska procentsatsen för minskning i princip inte vara lägre än 20 %, och får gå ända till fullständig uteslutning från en eller flera stödordningar under ett eller flera kalenderår.

4. Det sammanlagda beloppet minskningar eller uteslutningar under ett kalenderår ska inte i något fall överskrida det sammanlagda belopp som avses i första stycket i punkt 1.

4. Det sammanlagda beloppet minskningar eller uteslutningar under ett kalenderår ska inte i något fall överskrida det sammanlagda belopp som avses i första stycket i punkt 1.

Or. en

 

Ändringsförslag  155

Förslag till förordning

Artikel 101

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. För att försäkra sig om att medlen fördelas korrekt till de berättigade stödmottagarna ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 för att fastställa att beräkningen av påföljder på grund av att tvärvillkoren inte iakttas görs på ett enhetligt sätt där man också tar hänsyn till minskningar på grund av finansiell disciplin.

1. För att försäkra sig om att medlen fördelas korrekt till de berättigade stödmottagarna ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 för att fastställa att beräkningen av påföljder på grund av att tvärvillkoren inte iakttas görs på ett enhetligt sätt där man också tar hänsyn till minskningar på grund av finansiell disciplin.

2. För att försäkra sig om att tvärvillkoren genomförs på ett effektivt, konsekvent och icke-diskriminerande ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 rörande beräkningen och tillämpningen av påföljder.

2. För att försäkra sig om att tvärvillkoren genomförs på ett effektivt, riskbaserat, proportionerligt, konsekvent och icke‑diskriminerande sätt ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 rörande beräkningen och tillämpningen av påföljder. Dessa delegerade akter ska särskilt innehålla bestämmelser om fall där administrativa påföljder inte ska åläggas för överträdelser som beror på tekniskt haveri i systemen för identifiering och registrering av djur som avses i bilaga II, SMR 7 och SMR 8, och som inte beror på en åtgärd eller en försummelse som direkt kan tillskrivas den berörda stödmottagaren.

Or. en

 

Ändringsförslag  156

Förslag till förordning

Artikel 102 – punkt 1 – stycke 1 – led c – led v

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

v) en sammanfattning av resultaten från alla tillgängliga revisioner och kontroller som utförts enligt tidsplanen och de utförliga bestämmelser som fastställs i de sektorsspecifika reglerna.

v) en årlig sammanfattning, tillsammans med utgiftsredovisningen för EGFJ och EJFLU, av resultaten från alla tillgängliga revisioner och kontroller som utförts enligt tidsplanen och de utförliga bestämmelser som fastställs i de sektorsspecifika reglerna.

Or. en

 

Ändringsförslag  157

Förslag till förordning

Artikel 102 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. När medlemsstaterna för att fullgöra sina åligganden enligt denna artikel måste genomföra statistiska analyser, ska kommissionen i god tid förse dem med all nödvändig information.

Or. en

 

Ändringsförslag  158

Förslag till förordning

Artikel 106 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. När ett direktstöd enligt förordning (EU) nr DP/xxx betalas till en mottagare i någon annan valuta än euro ska medlemsstaterna räkna om stödbeloppet i euro till nationell valuta på grundval av den senaste växelkurs som fastställts av Europeiska centralbanken före den 1 oktober det år som stödet avser.

3. När ett direktstöd enligt förordning (EU) nr DP/xxx betalas till en mottagare i någon annan valuta än euro ska medlemsstaterna räkna om stödbeloppet i euro till nationell valuta på grundval av den senaste genomsnittliga månatliga växelkurs som fastställts av Europeiska centralbanken före den 1 oktober det år som stödet avser.

Or. en

 

Ändringsförslag  159

Förslag till förordning

Artikel 107 – punkt 1 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen får, genom genomförandeakter, besluta om åtgärder för att skydda tillämpningen av unionslagstiftningen om exceptionella monetära förfaringssätt avseende en nationell valuta riskerar att äventyra den. Sådana åtgärder får där så krävs avvika från befintliga regler.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 med avseende på åtgärder för att skydda tillämpningen av unionslagstiftningen om exceptionella monetära förfaringssätt avseende en nationell valuta riskerar att äventyra den. Sådana åtgärder får där så krävs avvika från befintliga regler.

Or. en

 

Ändringsförslag  160

Förslag till förordning

Artikel 110

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En gemensam ram för övervakning och utvärdering ska upprättas, med vars hjälp man kan mäta hur den gemensamma jordbrukspolitiken fungerar. Den ska innehålla alla instrument som rör övervakning och utvärdering av åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken och i synnerhet de direktstöd som föreskrivs i förordning (EU) nr DP/xxx, de marknadsåtgärder som föreskrivs i förordning (EU) nr CMO/xxx, de åtgärder för landsbygdsutveckling som föreskrivs i förordning (EU) nr RD/xxx och tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i denna förordning.

1. En gemensam ram för övervakning och utvärdering ska upprättas, med vars hjälp man kan mäta hur den gemensamma jordbrukspolitiken fungerar och i synnerhet

 

a) de direktstöd som föreskrivs i förordning (EU) nr DP/xxx,

 

b) de marknadsåtgärder som föreskrivs i förordning (EU) nr CMO/xxx,

 

c) de åtgärder för landsbygdsutveckling som föreskrivs i förordning (EU) nr RD/xxx,

 

d) tillämpningen av de tvärvillkor som föreskrivs i denna förordning.

För att funktionsmätningen ska bli effektiv ska kommissionen ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 111 rörande denna rams innehåll och uppbyggnad.

Kommissionen ska övervaka dessa politiska åtgärder på grundval av medlemsstaternas rapportering i enlighet med bestämmelserna i denna förordning. Kommissionen ska upprätta en flerårig utvärderingsplan med regelbundna utvärderingar av särskilda instrument som ska genomföras på kommissionens ansvar.

2. Effekten av de åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken som avses i punkt 1 ska mätas i förhållande till följande mål:

2. Effekten av de åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken som avses i punkt 1 ska mätas i förhållande till följande mål:

a) Hållbar livsmedelsproduktion, med fokus på jordbruksinkomster, jordbrukets produktivitet och prisstabilitet.

a) Hållbar livsmedelsproduktion, med fokus på insatspriser, jordbruksinkomster, jordbrukets produktivitet och prisstabilitet.

b) Hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder, med fokus på utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, mark och vatten.

b) Hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder, med fokus på utsläpp av växthusgaser, biologisk mångfald, mark och vatten.

c) Balanserad territoriell utveckling, med fokus på sysselsättningen på landsbygden och tillväxt och fattigdom i landsbygdsområden.

c) Balanserad territoriell utveckling, med fokus på sysselsättningen på landsbygden och tillväxt och fattigdom i landsbygdsområden.

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, definiera den uppsättning indikatorer som är specifika för de mål som avses i första stycket. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

För att säkerställa att denna punkt tillämpas effektivt ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 111, med avseende på innehållet i och uppbyggnaden av ramen för övervakning och utvärdering, inbegripet uppsättningen indikatorer och metoderna för att beräkna dessa.

3. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all den information som behövs för att de aktuella åtgärderna ska kunna övervakas och utvärderas. Kommissionen ska ta hänsyn till uppgiftsbehovet och synergieffekterna mellan potentiella uppgiftskällor, i synnerhet deras användning för statistiska ändamål när så är lämpligt.

3. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all den information som behövs för att de aktuella åtgärderna ska kunna övervakas och utvärderas. Sådan information ska i möjligaste mån grundas på etablerade informationskällor, t.ex. informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter och Eurostat. Kommissionen ska ta hänsyn till uppgiftsbehovet och synergieffekterna mellan potentiella uppgiftskällor, i synnerhet deras användning för statistiska ändamål när så är lämpligt.

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta regler om de uppgifter som ska överlämnas av medlemsstaterna samt om uppgiftsbehoven och synergieffekterna av potentiella uppgiftskällor. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, anta regler om de uppgifter som ska överlämnas av medlemsstaterna, utan att påföra dem onödiga administrativa bördor, samt regler om uppgiftsbehoven och synergieffekterna av potentiella uppgiftskällor. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

4. Kommissionen ska lägga fram en rapport om genomförandet av denna artikel för Europaparlamentet och rådet vart fjärde år. Den första rapporten ska läggas fram senast den 31 december 2017.

4. Kommissionen ska lägga fram en rapport om genomförandet av denna artikel för Europaparlamentet och rådet vart fjärde år. Den första rapporten ska läggas fram senast den 31 december 2017.

Or. en

 

Ändringsförslag  161

Förslag till förordning

Artikel 110a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 110a

utgår

Offentliggörande av stödmottagare

 

1. Medlemsstaterna ska varje år i efterhand offentliggöra information om mottagarna av stöd från EGFJ och EJFLU. I den information som offentliggörs ska följande ingå:

 

(a) Stödmottagarnas namn enligt följande, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 110b första stycket i denna förordning:

 

(i) Stödmottagarens förnamn och efternamn, om det är fråga om en fysisk person.

 

(ii) Stödmottagarens fullständiga registrerade firmanamn, om det är fråga om en juridisk person som rättsligt sett är en fristående juridisk person enligt lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

 

(iii) Den stödmottagande organisationens registrerade eller på annat sätt officiellt erkända namn, om det är fråga om en sammanslutning utan egen rättskapacitet.

 

(b) Namn på den kommun där stödmottagaren är bosatt eller har registrerat sin verksamhet och, om möjligt, postnummer för kommunen eller den del av postnumret som identifierar kommunen.

 

(c) Stödbelopp som var och en av stödmottagarna erhållit under det aktuella räkenskapsåret för var och en av de åtgärder som finansierats via EGFJ och EJFLU.

 

(d) Beskrivning av de åtgärder som finansieras via EGFJ och EJFLU och för vilka stöd beviljats enligt led c.

 

Den information som avses i första stycket ska offentliggöras på en webbplats per medlemsstat. Den ska hållas tillgänglig under två år från den dag då den först offentliggörs.

 

2. När det gäller de stöd för åtgärder som finansieras via EJFLU enligt punkt 1 första stycket led c ska de belopp som offentliggörs omfatta hela stödbeloppet, dvs. både stödet från unionen och det nationella stödet.

 

Or. en

 

Ändringsförslag  162

Förslag till förordning

Artikel 110b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 110b

utgår

Tröskelvärde

 

Om det stödbelopp som en stödmottagare erhåller under ett år är samma som eller mindre än det belopp som medlemsstaten fastställer enligt artikel 49 i förordning (EU) nr xxxx/xxxx [förordningen om direktstöd] ska medlemsstaten inte offentliggöra stödmottagarens namn i enlighet med artikel 110a.1 a i denna förordning.

 

De belopp som en medlemsstat fastställer enligt artikel 49 i förordning (EU) nr xxxx/xxxx [förordningen om direktstöd/2012] och som anmäls till kommissionen i enlighet med den förordningen ska offentliggöras av kommissionen i enlighet med de regler som antas enligt artikel 110d.

 

Vid tillämpning av första stycket i denna artikel ska medlemsstaten offentliggöra den information som avses i leden b, c och d i artikel 110a.1 första stycket och stödmottagen ska identifieras genom en kod. Medlemsstaterna ska besluta om hur koden ska utformas.

 

Or. en

 

Ändringsförslag  163

Förslag till förordning

Artikel 110c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 110c

utgår

Information om stödmottagarna

 

Medlemsstaterna ska informera stödmottagarna om att uppgifter om dem kommer att offentliggöras i enlighet med artikel 110a och att informationen kan komma att behandlas av unionens och medlemsstaternas utrednings- och revisionsorgan i syfte att skydda unionens ekonomiska intressen.

 

I enlighet med direktiv 95/46/EG ska stödmottagarna underrättas om sin rätt till skydd av personuppgifter och om de förfaranden som gäller för utövandet av rättigheterna.

 

Or. en

 

Ändringsförslag  164

Förslag till förordning

Artikel 110d – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska, genom genomförandeakter, fastställa regler om följande:

utgår

(a) Hur informationen ska offentliggöras, även vad gäller presentationen av de enskilda åtgärderna, och tidsplanen för offentliggörandet i enlighet med artiklarna 110a och 110b.

 

(b) Enhetlig tillämpning av artikel 110c.

 

(c) Samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 112.3.

 

Or. en

 

Ändringsförslag  165

Förslag till förordning

Artikel 111 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den delegering av befogenheter som avses i denna förordning ska överföras på kommissionen på obestämd tid från och med det datum då denna förordning träder i kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna … ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den …*.

 

_____________

 

*Dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Or. en

 

Ändringsförslag  166

Förslag till förordning

Artikel 111 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska senast nio månader före utgången av femårsperioden överlämna en rapport om delegeringen av befogenheter. Delegeringen av befogenhet ska förlängas med perioder av samma längd, såvida Europaparlamentet och rådet inte motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga. I detta syfte ska Europaparlamentet fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter och rådet med kvalificerad majoritet.

Or. en

 

Ändringsförslag  167

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 1 – strecksats 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Information som hjälper jordbrukarna att planera hur de på bästa sätt kan investera i ”klimatsäkring” av sina jordbrukssystem, och information om vilka EU-fonder som kan användas för detta, och framför allt information om anpassning av jordbruksmark till klimatmässiga fluktuationer och information om praktiska jordbruksmetoder för att öka jordbrukssystemens förmåga att klara av översvämningar och torka och för att förbättra och optimera markens kolnivåer.

Or. en

 

Ändringsförslag  168

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 2 – strecksats 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Information om det positiva sambandet mellan biologisk mångfald och jordbruksekosystemens motståndskraft, och spridningen av risker, liksom kopplingen mellan monokulturer och risken för missväxt/skador på gröda på grund av skadeinsekter och extrema väderhändelser.

Or. en

 

Ändringsförslag  169

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 2 – strecksats 8a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Information om hur man bäst förhindrar spridningen av invaderande främmande arter och varför detta är viktigt för att ekosystemen ska fungera effektivt och kunna stå emot klimatförändringar, inklusive information om tillgång till finansiering för utrotningsprogram när ytterligare kostnader tillkommer.

Or. en

 

Ändringsförslag  170

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 3 – strecksats 5b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Information om hållbara bevattningsanläggningar med låga volymer och om hur man kan optimera regnbaserade system för att främja en effektiv vattenanvändning.

Or. en

 

Ändringsförslag  171

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 3 – strecksats 5c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Information om hur vattenförbrukningen inom jordbruket kan minskas, bland annat genom val av grödor, om hur mängden humus i jordmånen kan ökas för att förbättra vattenhållningen och om hur behovet av bevattning kan minskas.

Or. en

 

Ändringsförslag  172

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 5 – strecksats 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– Information om åtgärder som är riktade mot innovation.

– Information om målen för det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket i enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr …/… [RD].

Or. en

 

Ändringsförslag  173

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 5 – strecksats 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Information om de befintliga verksamhetsgrupper som inrättats i enlighet med artikel 62 i förordning (EU) nr …/… [RD], inklusive om deras uppgifter samt om hur man när så är lämpligt kan främja utbyte och samarbete med dem.

Or. en

 

Ändringsförslag  174

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 5 – strecksats 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

– Information om landsbygdsutvecklingsprogram som är inriktade på uppnåendet av prioriteringarna om kunskapsöverföring och innovation inom jordbruket i enlighet med artikel 5.1 i förordning (EU) nr …/… [RD].

Or. en

 

Ändringsförslag  175

Förslag till förordning

Bilaga I – led 1 – led 5a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Utbyte av bästa praxis, utbildning och kapacitetsuppbyggnad (övergripande för alla teman ovan)

Or. en

 

Ändringsförslag  176

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Vatten – SMR 1 – kolumn 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artiklarna 4 och 5

Iakttagande av handlingsprogrammet och riktlinjerna för god jordbrukssed för gårdar i känsliga områden

Or. en

 

Ändringsförslag  177

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Vatten – GAEC 3 – kolumn 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skydda grundvattnet mot förorening: förbud mot direkt utsläpp i grundvattnet och åtgärder för att förebygga indirekt förorening av grundvatten genom utsläpp i mark och filtrering genom markytan av farliga ämnen som förtecknas i bilagan till direktiv 80/68/EEG.

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  178

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Jordmån och kollager – GAEC 4 – kolumn 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Minimikrav för marktäckning

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  179

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Jordmån och kollager – GAEC 5 – kolumn 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Minimikrav för markanvändning som avspeglar lokala förhållanden för att begränsa erosion

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  180

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Jordmån och kollager – GAEC 6 – kolumn 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bibehålla markens innehåll av organiskt material, inklusive förbud mot bränning av stubbåkrar

Bibehålla markens innehåll av organiskt material genom lämpliga metoder, inklusive förbud mot bränning av stubbåkrar, utom i händelse av växtskyddsskäl och gallringsrester

Or. en

 

Ändringsförslag  181

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Jordmån och kollager – GAEC 7 – kolumn 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Skydd av våtmarker och kolrika jordar, inklusive förbud mot plöjning

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  182

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Biologisk mångfald – SMR 2 – kolumn 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3.1, artikel 3.2 b, artiklarna 4.1, 4.2 och 4.4

Artikel 3.1, artikel 3.2 b, artiklarna 4.1, 4.2 och 4.4 samt artikel 5 a, 5 b och 5 d

Or. en

 

Ändringsförslag  183

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Biologisk mångfald – SMR 3 – kolumn 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6.1 och 6.2

Artikel 6.1 och artikel 6.2 samt artikel 13.1 a

Or. en

 

Ändringsförslag  184

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Lägsta hävdnivå för landskap – GAEC 8 – kolumn 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bibehållande av landskapselement, i lämpliga fall även häckar, dammar, diken, träd på rad, i grupp eller isolerade träd, åkerkanter och terrasser och även ett förbud mot att klippa häckar och träd under fåglarnas häcknings- och uppfödningsperiod samt möjliga åtgärder för att undvika invaderande arter och skadegörare

Bibehållande av landskapselement, i lämpliga fall även delvis naturliga livsmiljöer, häckar, dammar, diken, träd på rad, i grupp eller isolerade träd, åkerkanter och terrasser och även ett förbud mot att klippa häckar och träd under fåglarnas häcknings- och uppfödningsperiod

Or. en

 

Ändringsförslag  185

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Säkra livsmedel – SMR 5 – kolumn 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rådets direktiv 96/22/EG av den 29 april 1996 om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell och tyreostatisk verkan samt av β-agonister vid animalieproduktion (EGT L 125, 23.5.1996, s. 3)

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  186

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Säkra livsmedel – SMR 5 – kolumn 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3 a, b, d och e samt artiklarna 4, 5 och 7

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  187

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Identifiering och registrering av djur – SMR 6 – kolumn 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rådets direktiv 2008/71/EG av den 15 juli 2008 om identifikation och registrering av svin (EUT L 213, 8.8.2005, s. 31)

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  188

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Identifiering och registrering av djur – SMR 7 – kolumn 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1)

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  189

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Identifiering och registrering av djur – SMR 8 – kolumn 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8)

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  190

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Djursjukdomar – SMR 9 – kolumn 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1)

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  191

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Djursjukdomar – SMR 9 – kolumn 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artiklarna 7, 11, 12, 13 och 15

utgår

Or. en

 

Ändringsförslag  192

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Åtgärder mot antimikrobiell resistens (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Åtgärder mot antimikrobiell resistens

Or. en

 

Ändringsförslag  193

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Åtgärder mot antimikrobiell resistens (nytt) – GAEC 8c (nytt) – rad 1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionens handlingsplan mot antimikrobiell resistens (COM(2011)0748, 15.11.2011); för livsmedelsproducerande djur: goda jordbruksmetoder för att undvika infektioner, inbegripet täthetsbegränsningar, dokumentation av behandlingar, bland annat profylax, ingen användning av antimikrobiella medel av kritisk betydelse

Or. en

 

Ändringsförslag  194

Förslag till förordning

Bilaga II – Huvudämne Växtskyddsmedel – SMR 10 – kolumn 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 55, första och andra meningen

Korrekt användning av växtskyddsmedel; användning endast av godkända produkter i rekommenderade kvantiteter och i överensstämmelse med vad som anges på etiketten; förande av register med uppgifter om namnet på den använda produkten, dess sammansättning, datumet när den användes på den berörda marken, namnet på den person som använde produkten och personens kvalifikationer samt uppgifter om använd mängd och metod

Or. en