Návrh usnesení - B7-0091/2013Návrh usnesení
B7-0091/2013

NÁVRH USNESENÍ o návrhu nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin

6. 3. 2013 - (2013/2524(RPS))

předložený v souladu s čl. 88 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

(Zpravodaj: Matthias Groote)

Postup : 2013/2524(RPS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0091/2013
Předložené texty :
B7-0091/2013
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

B7‑0091/2013

Usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin

(2013/2524(RPS))
 

Evropský parlament,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89, zejména na článek 26 tohoto nařízení[1],

–   s ohledem na návrh nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (dále jen „návrh nařízení Komise“),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a (ES) č.110/2008 a směrnice 2000/13/ES[2],

–   s ohledem na přehled Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který uvádí rostlinné látky obsahující přirozeně se vyskytující látky, které by při použití v potravinách a potravinových doplňcích mohly ohrožovat lidské zdraví[3],

–   s ohledem na stanovisko Vědeckého výboru Komise pro potraviny k thujonu ze dne 2. února 2002[4],

–   s ohledem na čl. 5a odst. 3 písm. b) rozhodnutí Rady ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi[5],

 

–   s ohledem na čl. 88 odst. 2 a 3 a čl. 88 odst. 4 písm. c) jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že lihoviny jsou rozděleny do kategorií podle definic stanovených v příloze II nařízení (ES) č. 110/2008;

B.  vzhledem k tomu, že přílohy k nařízení (ES) č. 110/2008 mohou být podle článku 26 tohoto nařízení pozměněny Komisí prostřednictvím opatření přijatých regulativním postupem s kontrolou;

C. vzhledem k tomu, že podle druhého bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 110/2008 by opatření v odvětví lihovin měla zaručit pověst, které lihoviny dosáhly v Evropské unii i na světovém trhu, protože budou nadále zohledněny tradiční postupy používané při jejich výrobě;

D. vzhledem k tomu, že podle šestého bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 110/2008 mohou sice být definice lihovin doplněny nebo aktualizovány, mimo jiné pokud neexistují předchozí definice nebo pokud jsou tyto definice nedostatečné, nicméně tyto definice by měly být i nadále v souladu s tradičními postupy zajišťování jakosti;

E.  vzhledem k tomu, že absint, lihovina tradičně vyráběná v několika členských státech, dosud nebyl jako kategorie produktů v příloze II nařízení (ES) č. 110/2008 samostatně definován;

F.  vzhledem k tomu, že Komise v čl. 1 písm. c) svého návrhu nařízení navrhuje vložit do přílohy II nařízení (ES) č. 110/2008 definici absintu, podle níž musí mít absint minimální obsah anetholu 0,5 g/l;

G. vzhledem k tomu, že absint je všeobecně znám jako lihovina vyráběná aromatizací lihu zemědělského původu nebo destilátu zemědělského původu pelyňkem pravým (Artemisia absinthium L.), pelyňkem pontickým (Artemisia pontica L.), anýzem (Pimpinella anisum L.), fenyklem (Foeniculum vulgare Mill.) a jinými bylinami v závislosti na jejich regionální dostupnosti;

H. vzhledem k tomu, že v závislosti na regionální dostupnosti určitých bylin a na rozdílných preferencích spotřebitelů se mohou tradiční postupy výroby absintu v jednotlivých členských státech do určité míry lišit, takže ne všechny tradiční receptury stanovují minimální obsah anetholu a obsah anetholu je v řadě produktů, které jsou v současné době dostupné na trhu, nižší než 0,5 g/l, jak navrhuje Komise;

I.   vzhledem k tomu, že po vstupu navrhovaného nařízení Komise v platnost by výrobci těchto variant absintu museli v důsledku nové definice tohoto nápoje buď přestat používat označení „absint“ jako svůj obchodní název, nebo změnit své dlouholeté receptury bez ohledu na tradiční výrobní metody;

J.   vzhledem k tomu, že taková změna podstatných vlastností produktu by mohla způsobit negativní reakci spotřebitelů a narušit jejich důvěru;

K. vzhledem k tomu, že absint jako kategorie produktů by mohl být definován způsobem, který by zajistil respekt k regionálním variantám a nenutil by výrobce měnit tradiční výrobní metody;

L.  vzhledem k tomu, že výrobci absintu by mohli mít rovněž povinnost uvádět obsah anetholu v seznamu složek;

M. dále vzhledem k tomu, že podle druhého bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 110/2008 by opatření v odvětví lihovin měla přispět k dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele;

N. vzhledem též k tomu, že Komise v čl. 1 písm. c) návrhu nařízení navrhuje, aby definice absintu obsahovala požadavek na obsah alfa a beta thujonu v množství mezi 5 a 35 mg/l;

O. vzhledem k tomu, že EFSA ve svém přehledu rostlinných látek obsahujících přirozeně se vyskytující látky, které by při použití v potravinách a potravinových doplňcích mohly ohrožovat lidské zdraví, uvádí thujon obsažený v Artemisia absinthium L.;

P.  vzhledem k tomu, že Vědecký výbor pro potraviny Evropské komise ve svém stanovisku ze dne 2. února 2002 nepovažoval za vhodné, aby byl thujon používán jako chemicky určená aromatická látka, a vyslovil se pro stanovení horních limitů v potravinách a nápojích, které platily v době přijetí tohoto stanoviska a které zůstávají v platnosti podle přílohy III nařízení (ES) č. 1334/2008;

Q. vzhledem k tomu, že někteří výrobci absintu začali používat rostliny rodu Artemisia, které thujon neobsahují vůbec nebo jen ve velmi malém množství;

R.  vzhledem k tomu, že stanovení minimální úrovně thujonu v definici absintu je proto v rozporu se současným způsobem, jakým se nakládá s touto potenciálně škodlivou látkou;

S.  vzhledem k tomu, že stanovením minimální úrovně thujonu v absintu se k definici této lihoviny nepřidává žádná nepostradatelná vlastnost;

1.  se domnívá, že návrh směrnice Komise není v souladu s cílem ani obsahem nařízení (ES) č. 110/2008;

2.  nesouhlasí s přijetím návrhu nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a vládám a parlamentům členských států.