Predlog resolucije - B7-0091/2013Predlog resolucije
B7-0091/2013

PREDLOG RESOLUCIJE o osnutku izvedbene uredbe Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač

6.3.2013 - (2013/2524(RPS))

v skladu s členom 88(2), (3) in (4)(c) Poslovnika
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Matthias Groote

Postopek : 2013/2524(RPS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0091/2013
Predložena besedila :
B7-0091/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0091/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o osnutku izvedbene uredbe Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač

(2013/2524(RPS))
 

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1576/89 in zlasti člena 26 te uredbe[1],

–   ob upoštevanju osnutka uredbe Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (osnutek uredbe Komisije),

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES[2],

–   ob upoštevanju kompendija Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) o rastlinah, v katerih naj bi bile naravno prisotne snovi, ki utegnejo ogrožati človeško zdravje, če se uporabljajo kot živila ali prehranska dopolnila[3],

–   ob upoštevanju mnenja znanstvenega odbora Komisije za prehrano o tujonu z dne 2. februarja 2002[4],

–   ob upoštevanju člena 5a(3)(b) Sklepa Sveta z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil[5],

–   ob upoštevanju člena 88(2), (3) in (4)(c) Poslovnika,

A. ker so žgane pijače razvrščene v kategorije v skladu z opredelitvami iz priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008;

B.  ker se priloge k Uredbi (ES) št. 110/2008 lahko spremenijo z ukrepi, ki jih Komisija sprejme z regulativnim postopkom s pregledom v skladu s členom 26 te uredbe;

C. ker bi morali v skladu z uvodno izjavo 2 Uredbe (ES) št. 110/2008 ukrepi, ki se uporabljajo na področju žganih pijač, varovati ugled, ki so ga žgane pijače dosegle na trgu Evropske unije in na svetovnem trgu z nadaljnjim upoštevanjem tradicionalnih postopkov, ki se uporabljajo pri proizvodnji žganih pijač;

D. ker bi morale v skladu z uvodno izjavo 6 Uredbe (ES) št. 110/2008 opredelitve žganih pijač še naprej upoštevati tradicionalne postopke za doseganje kakovosti, četudi mora obstajati možnost, da se te opredelitve posodobijo ali dopolnijo, med drugim na mestih, kjer so bile prejšnje opredelitve pomanjkljive ali nezadostne;

E.  ker absint, žgana pijača, ki se tradicionalno proizvaja v več državah članicah, v prilogi II k Uredbi (ES) št. 110/2008 doslej ni bila opredeljena kot kategorija izdelka;

F.  ker Komisija v točki c člena 1 svojega osnutka uredbe predlaga vključitev opredelitve absinta v prilogo II k Uredbi (ES) št. 110/2008, po kateri bi bila predvidena minimalna raven vsebnosti anetola 0,5 grama na liter;

G. ker je absint splošno poznan kot žgana pijača, ki se proizvaja z aromatiziranjem etanola kmetijskega izvora ali destilata kmetijskega izvora s pravim pelinom (Artemisia absinthium L.), pontskim pelinom (Artemisia pontica L.), janežem (Pimpinella anisum L.), koromača (Foeniculum vulgare Mill.) in drugimi zeliščnimi rastlinami, odvisno od njihove regionalne razpoložljivosti;

H. ker so se tradicionalni postopki izdelave absinta v številnih državah članicah – zaradi regionalne razpoložljivosti nekaterih zeliščnih rastlin in različnih želja potrošnikov – sčasoma začeli razlikovati, in sicer v takšni meri, da ne predvidevajo vsi tradicionalni recepti minimalne ravni vsebnosti anetola in da raven anetola številnih proizvodov, ki so trenutno na voljo na trgu, ostaja pod ravnjo 0,5 gramov na liter, ki jo predlaga Komisija;

I.   ker bi morali proizvajalci teh različic absinta zaradi novo sprejete opredelitve absinta ob začetku veljavnosti osnutka uredbe Komisije bodisi prenehati uporabljati izraz „absint“ kot prodajno poimenovanje bodisi spremeniti svoje dolgoletne recepte, ne glede na njihove tradicionalne metode proizvodnje;

J.   ker utegne takšna sprememba bistvenih značilnosti proizvoda vznemiriti potrošnike in tako spodkopati njihovo zaupanje;

K. ker bi absint kot kategorijo proizvoda lahko opredelili tako, da bi se zagotovilo spoštovanje regionalnih posebnosti, ne pa da se od proizvajalcev zahteva sprememba tradicionalnih metod proizvodnje;

L.  ker bi bili lahko poleg tega proizvajalci absinta obvezani, da na seznam sestavin vključijo količino anetola;

M. ker bi morali ukrepi, ki se uporabljajo na področju žganih pijač, v skladu z uvodno izjavo 2 Uredbe (ES) št. 110/2008 prispevati k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov;

N. ker Komisija v točki c člena 1 svojega osnutka uredbe poleg tega predlaga, da opredelitev absinta vključuje zahtevo glede vsebnosti tujona (alfa in beta) med 5 in 35 miligrami na liter;

O. ker je tujon, ki ga vsebuje pravi pelin (Artemisia absinthium L.), naveden v kompendiju EFSA o rastlinah, v katerih naj bi bile naravno prisotne snovi, ki utegnejo ogrožati človeško zdravje, če se uporabljajo kot živila ali prehranska dopolnila;

P.  ker je znanstveni odbor Komisije za prehrano, kot je navedel v svojem mnenju z 2. februarja 2002, presodil, da ni primerno uporabljati tujona kot kemično prepoznano aromatično snov, in podprl uporabo zgornjih meja vsebnosti v živilih in pijačah, ki so bile v veljavi v času sprejetja tega mnenja in ki ostajajo veljavne v skladu s prilogo III k Uredbi (ES) št. 1334/2008;

Q. ker so nekateri proizvajalci absinta začeli uporabljati rastline pelina (Artemisia), ki ne vsebujejo tujona ali vsebujejo zelo nizke ravni te snovi;

R.  ker je potemtakem določitev minimalne ravni vsebnosti tujona kot del opredelitve absinta v nasprotju s sedanjo paradigmo obravnavanja te snovi, ki utegne biti škodljiva;

S.  ker določitev minimalne ravni vsebnosti tujona v absintu ni nujno potreben element opredelitve te žgane pijače;

1.  meni, da osnutek uredbe Komisije ni skladen s ciljem in vsebino Uredbe (ES) št. 110/2008;

2.  nasprotuje sprejetju osnutka uredbe Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.