Предложение за резолюция - B7-0096/2013Предложение за резолюция
B7-0096/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно последните събития в Египет

6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Надежда Нейнски, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0095/2013

Процедура : 2013/2542(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0096/2013
Внесени текстове :
B7-0096/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0096/2013

Резолюция на Европейския парламент относно последните събития в Египет

(2013/2542(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Египет,

–   като взе предвид изявленията на върховния представител Катрин Аштън от 20 юни 2012 г. относно политическото положение в Египет, от 13 септември 2012 г. относно създаването на новата специална група ЕС – Египет, от 5 декември 2013 г. с призив за национален политически диалог и от 25 декември 2012 г. относно референдума за проект на конституция, както и изявленията на говорителя на върховния представител от 25 януари 2013 г. относно убийствата в Порт Саид в Египет,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи относно Египет от 27 февруари и 25 юни 2012 г. и от 31 януари и 8 февруари 2013 г.,

–   като взе предвид заседанието на специалната група ЕС – Египет на 13 и 14 ноември 2012 г. и заключенията от него,

–   като взе предвид Споразумението за асоцииране ЕС—Египет от 2001 г. (влязло в сила през 2004 г.), укрепено от плана за действие и европейската политика на съседство (ЕПС), договорена през 2007 г.,

–   като взе предвид конституционния референдум, проведен на 15 и 22 декември 2012 г.,

–   като взе предвид Меморандума на Комисията, озаглавен „Реакцията на ЕС на Арабската пролет: състоянието две години по-късно“ от 8 февруари 2013 г.,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 8 февруари 2013 г. относно Арабската пролет,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Египет е страна,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на президентските избори, проведени през май и юни 2012 г., Мохамед Мурси спечели с 51,7 % от гласовете;

Б.  като има предвид, че на 13 и 14 ноември 2012 г. специалната група ЕС – Египет, съ-председателствана от върховния представител/заместник-председател Катрин Аштън, заседава в Кайро и договори важен пакет от икономическа и политическа помощ, за да помогне на Египет в настоящия си преход, с ангажимент от страна на ЕС да осигури почти 5 млрд. евро под формата на заеми и безвъзмездни помощи за 2012-2013 г.;

В.  като има предвид, че проектът на конституция беше одобрен на 15 и 22 декември 2012 г. чрез референдум с 63,8 % „за“, но с избирателна активност от едва 32,9 %;

Г.  като има предвид, че на 26 януари 2013 г. 21 привърженици на местния футболен клуб Ал-Масри бяха осъдени на смърт, считани за отговорни за смъртта на 74 души след мача на 1 февруари 2012 г. в Порт Саид; като има предвид, че съдебният процес е в ход и е възможно да обхване и други привърженици;

Д. като има предвид, че Европейският съюз се противопоставя на използването на смъртното наказание във всички случаи и при всякакви обстоятелства и, верен на принципите си, е призовавал за повсеместното му премахване с цел да защити човешкото достойнство,

Е.  като има предвид, че тези смъртни присъди доведоха до улични бунтове и сблъсъци с полицията в следващите дни, в резултат на което се стигна допълнителни жертви и поражения,

Ж. като има предвид, че на 28 януари 2013 г. съветът Шура ратифицира нови мерки за сигурност по искане на президента Мурси, включително налагането на извънредно положение в провинциите на Суецкия канал, Исмаилия и Порт Саид, и предоставянето на въоръжените сили на Египет на право на защита на държавните институции срещу саботьори, както и възстановяване на сигурността;

З.  като има предвид, че увеличаващото се улично насилие и политическо напрежение в страната са симптоматични от една страна за настоящия провал на диалога между правителството и опозицията, и от друга страна за рязкото и бързо влошаване на икономическото положение;

И. като има предвид, че жените все по-често са подложени на сексуален тормоз и нападения на обществени места; като има предвид, че тези действия срещу жени са тежко нарушаване на правата на жените;

Й. като има предвид, че съществуват нарастващи опасения във връзка с ограничения на свободата на вероизповедание и религия, както и във връзка с дейностите на журналисти и блогъри;

К. като има предвид, че проектът на закон за защита на правото на мирни демонстрации на обществени места ще наложи сериозни ограничения на правото на мирни публични събрания;

Л. като има предвид, че проектът на закон за гражданските асоциации и фондации ще наложи тежки ограничения върху финансирането на НПО, по-специално от страна на чуждестранни източници, и би могъл също така да попречи или да ограничи способността на организациите на гражданското общество да наблюдават парламентарните избори;

М. като има предвид, че Европейският съюз е изразявал многократно ангажимента си в полза на свободата на мисълта, свободата на съвестта и свободата на религията и е подчертавал, че правителствата са задължени да гарантират тези свободи навсякъде по света;

Н. като има предвид, че успехът на европейската политика на съседство, както и успехът на реформите в областта на правата на човека, и по-специално правата на жените, ще зависят от участието на гражданското общество в изпълнението на съответните политики;

О. като има предвид, че член 2 от Споразумението за асоцииране ЕС—Египет от 2004 г. гласи: „Отношенията между страните, както и разпоредбите на самото споразумение, се основават на спазването на демократичните принципи и на основните права на човека, определени във Всеобщата декларация за правата на човека, които ръководят вътрешната и международната им политика и представляват съществен елемент на настоящото споразумение“;

П. като има предвид, че настоящата икономическа криза е усложнена от прекъсване на преговорите за 4,8 млрд. долара заем от МВФ; като има предвид, че мерките, които трябва да бъдат предприети за получаване на заема, включват увеличаване на данъците и други мерки за намаляване на бюджетния дефицит, който в момента е над 10%, като по този начин се създава риск от по-нататъшни обществени протести;

Р.  като има предвид, че беше отправен призив за предсрочни парламентарни избори в края на април; като има предвид, че президентът Мурси покани опозиционните партии да участват в национален диалог с цел гарантиране на интегритета и прозрачността на изборите; като има предвид, че опозиционните партии са от решаващо значение за определянето на датата на изборите и доверието в тях и че основната опозиционна коалиция реши да не участват в тях;

С. като има предвид, че конституционният съд отхвърли 10 члена от проекта на избирателен закон като противоконституционни; като има предвид, че това решение може да доведе до забавяне на изборите;

Т.  като има предвид, че египетското правителство отправи покана към Европейския съюз за наблюдение на изборите;

1.  отново изразява своята солидарност с египетския народ в този критичен период на преход и подчертава, че процесът на демократичните промени изисква постоянни усилия и ангажираност; потвърждава още веднъж пълната си подкрепа за продължаването на демократичния преход в Египет;

2.  изразява дълбока загриженост във връзка с последните случаи на ескалиращо политическо напрежение, насилие и смут в Египет;

3.  изразява дълбоко съжаление във връзка със значителната загуба на човешки живот и големия брой на поражения в резултат от сблъсъците през миналия месец и поднася своите съболезнования на семействата на жертвите; призовава за независимо разследване на събитията, довели до тези смъртни случаи и наранявания, както и за ефективни и конкретни мерки, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира, че виновниците ще бъдат подведени под съдебна отговорност;

4.  отново се противопоставя на използването на смъртното наказание във всички случаи и при всички обстоятелства, включително в последния случай, и призовава за мораториум върху използването му;

5.  подчертава необходимостта да се продължи с реформата на наказателноправната система, за да се гарантира адекватна правна рамка за борба с безнаказаността и защита на правата на човека;

6.  подчертава необходимостта от разработване, в диалог и консултации с гражданското общество, на подходяща правна рамка, която да гарантира правото на мирни демонстрации и мирни публични събрания, както и да позволи на организациите на гражданското общество да функционират без прекомерни ограничения и да се възползват от помощта от чуждестранни източници; насърчава протестиращите, активистите и опозиционните сили да провеждат протестите си по мирен начин; отново призовава за пълна отмяна на извънредното положение;

7.  изразява пълната си подкрепа за ангажираността, която показаха тези организации, и значението и високото качество на работата им за насърчаване на мира, демокрацията и правата на човека;

8.  изразява дълбока загриженост във връзка с нарастващото насилие и злоупотреби, които понасят египетските жени, и призовава египетските органи да предприемат съответните действия, за да се промени тази тенденция;

9.  изразява загриженост във връзка с ограниченията на свободата на вероизповедание и религия; приветства, в този контекст, създаването на 18 февруари 2013 г. на египетския Съвет на църквите, съставен от петте най-големи християнски деноминации в страната и с мандат, включващ насърчаването на мюсюлманско-християнски диалог;

10. изразява загриженост във връзка с действията, предприети срещу журналисти и блогъри; призовава правителството да предприеме съответните мерки, за да се гарантира свободата на печата;

11. изразява дълбока загриженост във връзка с нарастващата политическа поляризация между правителството и опозицията; изразява пълната си подкрепа за незабавно започване на национален диалог с всички национални и регионални заинтересовани лица;

12. приветства поканата на египетското правителство към ЕС за наблюдение на предстоящите парламентарни избори; призовава правителството да предприеме всички необходими стъпки, за да се гарантират прозрачността и доверието в изборите; призовава египетските органи и опозиционните сили да намерят компромисно решение, за да се прекрати ескалирането на насилие и разделение, и подчертава значението на провеждането на свободни, честни и прозрачни избори с участието на всички сили, за да продължи преходът към истинска демокрация в Египет; насърчава ЕС и неговите държави членки да продължат да подкрепят и подпомагат египетските органи, политически партии и гражданско общество в усилията им за постигане на тази цел;

13. изразява дълбока загриженост от бързо влошаващата се икономическа ситуация на Египет и продължителните преговори за споразумение за заем с МВФ; приветства подновените усилия на правителството да продължи тези преговори;

14. приветства работата на специалната група ЕС – Египет и договарянето на важен пакет от икономическа и политическа помощ за египетския преход; призовава двете страни да поставят демократизацията, правата на човека, равенството между половете и партньорството с организации по правата на човека и правата на жените на преден план в дискусиите в съответствие с европейската политика на съседство във вида, в който е преразгледана след Арабската пролет;

15. приветства проекта на закон за възстановяване на зоната за свободна търговия в Порт Саид;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството на Арабска република Египет.