Πρόταση ψηφίσματος - B7-0096/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0096/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την Αίγυπτο: πρόσφατες εξελίξεις

6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu, Arnaud Danjean, Mário David, Sari Essayah, Salvatore Iacolino, Eduard Kukan, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Hans-Gert Pöttering, Jacek Protasiewicz, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Alf Svensson, Laima Liucija Andrikienė εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0095/2013

Διαδικασία : 2013/2542(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0096/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0096/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0096/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Αίγυπτο: πρόσφατες εξελίξεις

(2013/2542(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο,

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton της 20ής Ιουνίου 2012 σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Αίγυπτο, της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τη σύσταση μιας νέας Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου, της 5ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την έναρξη ενός εθνικού πολιτικού διαλόγου και της 25ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με το δημοψήφισμα για το σχέδιο συντάγματος, και τη δήλωση του εκπροσώπου της Ύπατης Εκπροσώπου στις 25 Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τις δολοφονίες στο Πορτ Σάιντ της Αιγύπτου,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την Αίγυπτο, της 27ης Φεβρουαρίου, της 25ης Ιουνίου 2012, της 31ης Ιανουαρίου και 8ης Φεβρουαρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου της 13-14ης Νοεμβρίου 2012 και τα πορίσματά της,

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου του 2001 (που τέθηκε σε ισχύ το 2004), η οποία ενισχύθηκε με το Σχέδιο Δράσης και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) που συμφωνήθηκαν το 2007,

–       έχοντας υπόψη το συνταγματικό δημοψήφισμα που διεξήχθη στις 15 και 22 Δεκεμβρίου 2012,

–       έχοντας υπόψη το μνημόνιο της Επιτροπής «απόκριση της ΕΕ στην "Αραβική Άνοιξη": η κατάσταση που επικρατεί μετά από δυο χρόνια», της 8ης Φεβρουαρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με την Αραβική Άνοιξη,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, του οποίου η Αίγυπτος αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου και Ιουνίου 2012 ο Mohammed Morsi κέρδισε το 51,7% των ψήφων·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2012 η Ειδική Ομάδα EΕ-Αιγύπτου, με συμπρόεδρο την Ύπατη Εκπρόσωπο /Αντιπρόεδρο Catherine Ashton, συνεδρίασε στο Κάιρο και ενέκρινε μια σοβαρή δέσμη μέτρων οικονομικής και πολιτικής συνδρομής προς την Αίγυπτο για τη συνεχιζόμενη μετεξέλιξή της, όπου η ΕΕ αναλαμβάνει να παράσχει 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις για την περίοδο 2012-2013·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο συντάγματος εγκρίθηκε στις 15 και 22 Δεκεμβρίου 2012 με δημοψήφισμα, όπου το 63,8% ψήφισε υπέρ αλλά οι ψηφίσαντες ήσαν μόνο το 32,9%·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Ιανουαρίου 2013 21 οπαδοί της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας Al-Masry καταδικάστηκαν σε θάνατο διότι κρίθηκαν ένοχοι για το θάνατο 74 ατόμων μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα την 1η Φεβρουαρίου 2012 στο Πορτ Σάιντ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δίκη συνεχίζεται και ενδέχεται να συμπεριλάβει και άλλους οπαδούς·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθεται στη χρήση της θανατικής ποινής σε κάθε περίπτωση και υπό οποιαδήποτε περίσταση και συνεχώς ζητεί την κατάργησή της ανά τον κόσμο για να προστατεύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι καταδίκες σε θάνατο οδήγησαν σε ταραχές στους δρόμους και συγκρούσεις με την αστυνομία τις ημέρες που ακολούθησαν, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και άλλα θύματα και τραυματισμοί,

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Ιανουαρίου 2013, η Άνω Βουλή κύρωσε νέα μέτρα ασφαλείας κατόπιν παράκλησης του Προέδρου Morsi, μεταξύ των οποίων η κήρυξη κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στις εγγύς της Διώρυγας διοικητικές περιφέρειες του Σουέζ, της Ισμαϊλίας και του Πορτ Σάιντ, καθώς και η ανάθεση στις αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις της ευθύνης της ασφάλειας των κρατικών θεσμών εναντίον δολιοφθορέων καθώς και της αποκατάστασης της ασφάλειας·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη η αυξανόμενη βίας στους δρόμους και οι πολιτικές εντάσεις στη χώρα αποτελούν σύμπτωμα αφενός της διακοπής του διαλόγου ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση και αφετέρου της απότομης και ταχείας επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υφίστανται όλο και περισσότερο σεξουαλικές παρενοχλήσεις και επιθέσεις στους δημόσιους χώρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες σε βάρος των γυναικών συνιστούν σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι εντείνεται η ανησυχία για τους περιορισμούς που τίθενται στην ελευθερία πίστης και θρησκείας καθώς και στις δραστηριότητες των δημοσιογράφων και συντακτών ιστολογίων (bloggers)·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη το νομοσχέδιο για την προστασία του δικαιώματος ειρηνικής διαδήλωσης σε δημόσιους χώρους θα επιφέρει σοβαρούς περιορισμούς στο δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικά·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοσχέδιο για τις οργανώσεις και ενώσεις των πολιτών θα επιφέρει σοβαρούς περιορισμούς στις ΜΚΟ, και συγκεκριμένα ξένης προέλευσης, και θα εμποδίσει ή περιορίσει την ικανότητα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να παρακολουθούν τις βουλευτικές εκλογές·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατ' επανάληψη εκφράσει τη δέσμευσή της για την ελευθερία της σκέψης, την ελευθερία συνείδησης και την ελευθερία της θρησκείας, και έχει τονίσει ότι οι κυβερνήσεις έχουν καθήκον να διασφαλίζουν τις ελευθερίες αυτές σε όλο τον κόσμο,

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, καθώς και των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ειδικότερα των δικαιωμάτων των γυναικών, θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή των σχετικών πολιτικών·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου ορίζει: «Οι σχέσεις μεταξύ των μερών, καθώς και όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, βασίζονται στο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου που καθορίζονται στην παγκόσμια διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου, ο οποίος διέπει τις εσωτερικές και διεθνείς τους πολιτικές και αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας»·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση συνδέεται με το πάγωμα των διαπραγματεύσεων για ένα δάνειο ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το ΔΝΤ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που πρέπει να χορηγηθεί το δάνειο περιλαμβάνουν αυξήσεις φόρων και άλλα μέτρα για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο σήμερα ανέρχεται στο 10%, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος και για άλλες διαμαρτυρίες του κοινού·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εξαγγελθεί πρόωρες βουλευτικές εκλογές για τα τέλη Απριλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Morsi έχει καλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε εθνικό διάλογο προκειμένου να εξασφαλισθεί η ακεραιότητα και η διαφάνεια των εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης επικρίνουν το χρονοδιάγραμμα των εκλογών και την αξιοπιστία τους, και ο βασικός συνασπισμός της αντιπολίτευσης έχει αποφασίσει να μην συμμετάσχει σ’ αυτές·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε ως αντισυνταγματικά δέκα άρθρα του σχεδίου εκλογικού νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση αυτή θα μπορούσε να επιφέρει καθυστέρηση στις εκλογές·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιγυπτιακή Κυβέρνηση κάλεσε παρατηρητές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακολουθήσουν τις εκλογές·

1.      επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη της προς τον αιγυπτιακό λαό σ’ αυτή την κρίσιμη μεταβατική περίοδο και τονίζει πως η διαδικασία δημοκρατικής αλλαγής απαιτεί συνεχείς προσπάθειες και δέσμευση· επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά την πλήρη υποστήριξή του στη συνέχιση της μετάβασης της Αιγύπτου στη δημοκρατία·

2.      ανησυχεί πολύ για την πρόσφατη κλιμάκωση των πολιτικών εντάσεων, τη βία και την αναταραχή στην Αίγυπτο·

3.      λυπάται βαθύτατα για τις σημαντικές απώλειες ζωών και το μεγάλο αριθμό τραυματιών κατά τις συγκρούσεις του περασμένου μήνα και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· ζητεί τη διενέργεια ανεξάρτητης εξέτασης των γεγονότων που οδήγησαν σ' αυτούς τους θανάτους και τραυματισμούς προκειμένου να ληφθούν αποτελεσματικά και συγκεκριμένα μέτρα για την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης·

4.      επαναλαμβάνει πως είναι αντίθετο με την χρήση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιπτώσεις και για οποιαδήποτε περίσταση, συμπεριλαμβανομένων και των πιο πρόσφατων, και ζητεί την αναστολή της εφαρμογής της (μορατόριουμ)·

5.      τονίζει πως χρειάζεται να συνεχίσει η μεταρρύθμιση του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης προκειμένου να εξασφαλισθεί ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.      τονίζει πως χρειάζεται να αναπτυχθεί, με διάλογο και διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο που θα εγγυάται το δικαίωμα ειρηνικών διαδηλώσεων και του συνέρχεσθαι και το οποίο θα επιτρέπει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να λειτουργούν χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς και να τυγχάνουν στήριξης από ξένες πηγές· ενθαρρύνει του διαμαρτυρόμενους, τους ακτιβιστές και τις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις να εκφράζουν τις διαμαρτυρίες τους με ειρηνικό τρόπο· κάνει εκ νέου έκκληση για πλήρη άρση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης·

7.      δηλώνει πως στηρίζει πλήρως την δέσμευση των οργανώσεων αυτών και την σπουδαιότητα και την υψηλή ποιότητα του έργου τους για την προαγωγή της ειρήνης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.      ανησυχεί σοβαρά για την εντεινόμενη βία και κακοποίηση που υφίστανται οι Αιγύπτιες, και ζητεί από τις αιγυπτιακές αρχές να λάβουν τα δέοντα μέτρα για να αναστραφεί αυτή η τάση·

9.      εκφράζει την ανησυχία του για τους περιορισμούς στην ελευθερία της πίστης και της θρησκείας· επιδοκιμάζει στο πλαίσιο αυτό τη δημιουργία στις 18 Φεβρουαρίου 2013 ενός Αιγυπτιακού Συμβουλίου Εκκλησιών, το οποίο συνίστατο από τα πέντε μεγαλύτερα χριστιανικά δόγματα στη χώρα και είχε ως εντολή να προωθήσει το διάλογο μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών·

10.    ανησυχεί για τα μέτρα κατά δημοσιογράφων και συντακτών ιστολογίων (bloggers)· ζητεί από την κυβέρνηση να λάβει κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της ελευθερίας του Τύπου·

11.    ανησυχεί πολύ για την αυξανόμενη πολιτική πόλωση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση· δηλώνει πως υποστηρίζει ανεπιφύλακτα την άνευ καθυστέρηση έναρξη εθνικού διαλόγου με όλους του εθνικούς και περιφερειακούς παράγοντες·

12.    Αποδέχεται με ευχαρίστηση την πρόσκληση της Αιγυπτιακής Κυβέρνησης να για να αποστείλει παρατηρητές η ΕΕ στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές· ζητεί από την κυβέρνηση να λάβει κάθε μέτρο που χρειάζεται να εξασφαλισθεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία των βουλευτών· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές και τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να εξεύρουν συμβιβαστική λύση προκειμένου να αναστραφεί η κλιμάκωση της βίας και της διαίρεσης, υπογραμμίζει δε την σπουδαιότητα της διενέργειας ελεύθερων, δίκαιων και διαφανών εκλογών με τη συμμετοχή όλων των δυνάμεων, έτσι ώστε να συνεχίσει η μετάβαση προς μια πραγματική δημοκρατία στην Αίγυπτο· προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συνεχίσουν να στηρίζουν και να βοηθούν τις Αρχές της Αιγύπτου, τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία των πολιτών της Αιγύπτου στις προσπάθειές τους για την επίτευξη αυτού του στόχου·

13.    το ανησυχεί ιδιαίτερα η ταχέως επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση της Αιγύπτου και οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για συμφωνία δανείου με το ΔΝΤ· επικροτεί τις νέες προσπάθειες της κυβέρνησης για συνέχιση των διαπραγματεύσεων αυτών·

14.    επιδοκιμάζει το έργο της Ειδικής Ομάδας EΕ-Αιγύπτου και την έγκριση σημαντικής δέσμης μέτρων οικονομικής και πολιτικής στήριξης για την αιγυπτιακή μετεξέλιξη· καλεί και τις δυο πλευρές να δώσουν την πρώτη θέση των διαπραγματεύσεων στον εκδημοκρατισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων και την εταιρική σχέση με τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των γυναικών, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας όπως αυτή αναθεωρήθηκε μετά την Αραβική Άνοιξη·

15.    επιδοκιμάζει το νομοσχέδιο που επαναφέρει τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών στο Πορτ-Σάιντ·

16.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και την κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.