Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0097/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0097/2013

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Egipte

  6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Charles Tannock, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0095/2013

  Procedūra : 2013/2542(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0097/2013
  Pateikti tekstai :
  B7-0097/2013
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0097/2012

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Egipte

  (2013/2542(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Egipto, ypač į 2012 m. vasario 15 d. rezoliuciją,

  –   atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 31 m. Tarybos išvadas „ES parama tvariems pokyčiams prie demokratijos pereinančiose šalyse”[1],

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 25 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl referendumo Egipte,

  –   atsižvelgdamas į 2013 m. sausio 25 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai atstovo pareiškimą dėl žudynių Port Saide,

  –   atsižvelgdamas į pirmosios ES ir Egipto darbo grupės 2012 m. lapkričio 13–14 d. posėdžio išvadas,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimą dėl turto atgavimo palengvinimo,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnį,

  A. kadangi Egiptas yra didžiausia Arabų pavasario šalis, pagrindinį Artimųjų Rytų (Šiaurės Afrikos regiono) šalis, svarbi ES verslo partnerė ir pagrindinė ES pagalbos gavėja;

  B.  kadangi ES nuo Arabų pavasario pradžios padidino savo pastangas, darydama poveikį Egipte, inter alia, į šalį atvykstant Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Europos Vadovų Tarybos Pirmininkui, Komisijos Pirmininkui ir valstybių narių valstybės bei vyriausybių vadovams, ir rengdama įvairius susitikimus, iniciatyvas ir suteikdama pagalbą;

  C. kadangi 2012 m. lapkričio 22 d. Prezidentas M. Morsi paskelbė konstitucinę deklaraciją, kuria, inter alia, jo veikla tapo nepavaldi teisminei kontrolei; kadangi po kelių dienų jis anuliavo šią deklaraciją, tačiau jau buvo įsiplieskę demonstracijos;

  D. kadangi 2012 m. lapkričio 30 d. islamistų dominuojama Konstitucinė asamblėja priėmė Konstitucijos projektą ir jį pristatė Prezidentui;

  E.  2012 m. gruodžio 15 d. ir 22 d. Egipte buvo surengtas referendumas dėl Konstitucijos projekto; kadangi daugelis pritarė Konstitucijos projektui (balsavusiųjų aktyvumas buvo 33 proc.);

  F.  kadangi 2013 m. sausio 26 d. Kairo teismas 21 kaltinamojo iš Port Saido bylos buvo perduotos Didžiajam muftijui ratifikuoti jų mirties bausmės nuosprendžius;

  G. kadangi paskelbus šią naujieną tūkstančiai kaltinamųjų artimųjų, Port Saido Ultras futbolo klubo sirgalių ir kitų rėmėjų nuskubėjo ir susibūrė prie kalėjimo Port Saide;

  H. kadangi kai kurie protestuotojai turėjo ginklų ar mėtė akmenis ir Molotovo kokteilius; kadangi saugumo pajėgos nedelsdamos atsakė į tai, panaudodamos ašarinės dujas ir ginklus;

  I.   kadangi dėl to kilusio smurto daugiausiai Port Saide, bet ir kituose Egipto miestuose žuvo daug žmonių ir šimtai buvo sužeisti;

  J.   kadangi tikimasi, kad 2013 m. kovo 9 d. bus paskelbtas antras nuosprendžių raundas;

  K. kadangi Kairo Tahriro aikštėje ir kitur toliau vyksta demonstracijos; tačiau kadangi dėl kasdienių pranešimų apie seksualinį smurtą protestuojančių moterų padėtis tapo ypač pavojinga;

  L.  kadangi 2012 m. lapkričio 26 m. Taryba ėmėsi veiksmų, kad sudarytų palankesnes sąlygas grąžinti pasisavintas lėšas Egipto ir Tuniso valdžios institucijoms;

  M. kadangi 2012–2013 m. laikotarpiui ES įsipareigojo paskirti paskolų ir dotacijų, kurių vertė 5 milijardai EUR ir kurias turėtų suteikti Komisija, Europos investicijų bankas ir Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas;

  N. kadangi ES pasiūlė du rinkimų ekspertus Prezidento rinkimų organizavimui ir pasiūlė nusiųsti rinkimų stebėjimo misiją stebėti parlamentinius rinkimus, jei Egiptas ją pakviestų;

  1.  pakartoja savo ankstesnius raginimus Egipte plėtoti visų šalių dialogą, siekiant tolesnės pažangos gilinant ir palaikant demokratiją; ragina visas šalis ir ypač Prezidentą sustiprinti pastangas šioje srityje; be to, dar kartą pakartoja apie savo solidarumą su Egipto gyventojais šiuo sunkiu pereinamuoju laikotarpiu ir toliau remia teisėtus demokratinius siekius;

  2.  ragina Egipto vadovus užtikrinti tinkamą visų Egipto gyventojų atstovavimą demokratinėse institucijose ir Konstitucijoje ir taip pat visiems užtikrinti žmogaus teises, nepriklausomai nuo tikėjimo, lyties ar kitų aplinkybių, vadovaujantis tarptautine žmogaus teisių teise;

  3.  ragina Prezidentą M. Morsi įveikti nesutarimus, skubiai įtvirtinti parlamentinę demokratiją ir dėl konstitucinio referendumo susivienyti su visai gyventojais;

  4.  apgailestauja, kad vadovaujantis naujosios Konstitucijos 189 straipsniu civilių bylas vis dar gali nagrinėti kariniai tribunolai; pabrėžia nešališka civilinė teismų sistema ir prieiga prie teisingo bylos nagrinėjimo yra svarbiausios visų demokratinių valstybių vertybės;

  5.  mano, kad svarbu pabrėžti, kad visiems Egipto piliečiams turėtų būti užtikrintos sąžinės, žodžio ir tikėjimo laisvės; Egipto vyriausybė privalėtų užtikrinti Egipto krikščionių bendruomenės tikėjimo teisę; reikėtų dėti pastangas, kad pakeisti krikščionių emigravimo iš Egipto tendenciją, nes tai kelia grėsmę seniausios Egipto bendruomenės egzistencijai, ir taip pat kenkia Egipto ekonomikai, nes šalį palieka kvalifikuoti profesionalai;

  6.  ragina Egipto valdžios institucijas ir teismines institucijas atlikti išsamų, nepriklausomą ir nuodugnų smurto atvejų, įvykusių po 2013 m. sausio 26 d. paskelbto teismo sprendimo, tyrimą ir kaltuosius nuteisti;

  7.  palankiai vertina naujosios Konstitucijos 50 straipsnyje įtvirtintą garantiją dėl susitikimų teisės, bet yra susirūpinęs dėl protestus lydinčios smurto Egipte;

  8.  reiškia užuojautą aukų, žuvusių susirėmimuose Kaire ir Port Saide artimiesiems ir reikalauja išnagrinėti tvirtinimus dėl saugumo pajėgų vykdytų kankinimų ir piktnaudžiavimo; ragina laikytis rimties dėl demonstracijų, kurios vyko Port Saide, kai buvo paskelbti nuosprendžiai sulaikytiesiems per futbolo rungtynes, ypač atsižvelgiant į tai, kad kovo 9 d. bus paskelbti likę nuosprendžiai; ragina ES ir valstybes nares pasiūlyti pagalbą Egiptui, reformuojant policijos tarnybą, kuri galėtų geriau prižiūrėti demonstracijas;

  9.  ragina Egipto valdžios institucijas spręsti smurto prieš moteris klausimą; smerkia moterų užpuolimus Tahriro aikštės ir kitose demonstracijose;

  10. primygtinai reikalauja, kad NVO galėtų laisvai vykdyti savo teisėtus įsipareigojimus, įskaitant tyrimus dėl žmogaus teisių, teisės ir konstitucinių klausimų; mano, kad neturėtų būti leidžiami jokie įstatymų, kurie ribotų jų humanitarinę veiklą ar socialinį darbą ar ribotų jų sąveiką su užsienio organizacijomis; todėl smerkia Draudimo ir socialinių reikalų ministerijos raštą, skirtą NVO (Egipto žmogaus teisių organizacijai), kuriame išdėstyti nauji apribojimai;

  11. pritaria po Prezidento M. Morsi apsilankymo Briuselyje pasiektam susitarimui atnaujinti dvišalius kontaktus, pasitelkiant ES ir Egipto asociacijos susitarimo struktūras, ir taip pat pakartotinai pradėti derybas dėl EKP veiksmų plano;

  12. pritaria, kad 2012 m. lapkričio 13–14 d. buvo įkurta ES ir Egipto darbo grupė; pažymi 2012 m. lapkričio 13–14 d. vykusio ES ir Egipto darbo grupės posėdžio išvadas; mano, kad Komisija, Europos investicijų bankas ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) turėtų taikyti griežtas ir atidžiai stebimas sąlygas suteikiamoms paskoloms ir dotacijų užstatams;

  13. pritaria, kad ERPB specialiosios aprūpinimo maistu iniciatyvos sukūrimui, pagal kurią Egipte, kuris yra didžiausias pasaulio kviečių importuotojas, būtų užtikrintas stabilus aprūpinimas maistu;

  14. sveikina sprendimą išnagrinėti ES ir Egipto prekybos ir investicijų didinimo būdus; mano, kad glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimas, pagrįstas pagarba žmogaus teisėms, galėtų būti geriausiu būdu, kuris pagerintų Egipto klestėjimą ir sumažintų skurdą;

  15. teigiamai vertina diskusijas dėl bendradarbiavimo ir koordinavimo, atgaunant buvusio rėžimo pasisavintą turtą, kurios buvo įšaldytos nuo 2011 m. kovo mėnesio; ragina įforminti sutartą veiksmų planą, kuriuo siekiam padidinti ES ir Egipto bendradarbiavimą šiuo klausimu;

  16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei bendrai užsienio ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams ir Egipto vyriausybei ir parlamentui.