Förslag till resolution - B7-0097/2013Förslag till resolution
B7-0097/2013

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Egypten

  6.3.2013 - (2013/2452(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

  Charles Tannock, Peter van Dalen för ECR-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0095/2013

  Förfarande : 2013/2542(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B7-0097/2013
  Ingivna texter :
  B7-0097/2013
  Debatter :
  Antagna texter :

  B7‑0097/2013

  Europaparlamentets resolution om situationen i Egypten

  (2013/2452(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Egypten, särskilt resolutionen av den 15 februari 2012,

  –   med beaktande av rådets slutsatser av den 31 januari 2013 om EU:s stöd till hållbara förändringar i övergångssamhällen[1],

  –   med beaktande av uttalandet från den höga representanten/vice ordföranden av den 25 december 2012 om folkomröstningen i Egypten,

  –   med beaktande av uttalandet från den höga representanten/vice ordföranden av den 25 januari 2013 om dödsskjutningarna i Port Said,

  –   med beaktande av resultatet av det första mötet i arbetsgruppen EU–Egypten den 13‑14 november 2012,

  –   med beaktande av rådets beslut av den 26 november 2012 om att underlätta återföring av medel,

  –   med beaktande av artikel 110 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A. Egypten är det största landet som var inblandat i arabiska våren. Det är också ett centralt land i Mellanöstern och Nordafrika, en viktig handelspartner för EU och en stor mottagare av EU-stöd.

  B.  EU har sedan den arabiska våren inleddes ökat sina insatser för att utöva inflytande i Egypten, bland annat genom besök av vice ordföranden/den höga representanten, Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande och medlemsstaternas stats- och regeringschefer, genom olika toppmöten och initiativ och genom utbetalning av stöd.

  C. Den 22 november 2012 utfärdade president Mursi ett dekret, som bland annat innebar att presidentens beslut inte kunde bli föremål för rättslig prövning. Några dagar senare ogiltigförklarade presidenten detta dekret, men då pågick redan tilltagande demonstrationer.

  D. Den 30 november 2012 antog den islamistdominerade konstituerande församlingen ett förslag till grundlag, som lades fram för presidenten.

  E.  Den 15 och 22 december 2012 hölls en folkomröstning om grundlagsförslaget i Egypten, där en majoritet röstade för förslaget. Valdeltagandet låg på 33 procent.

  F.  Den 26 januari 2013 hänsköt domstolen i Kairo målen för 21 åtalade personer från Port Said till stormuftin för att ratificera deras dödsdomar.

  G. Efter nyheterna om detta försökte tusentals släktingar till de åtalade liksom fotbollslaget Port Saids så kallade ultrasupportrar och andra supportrar som samlats i närheten av Port Saids allmänna fängelse att storma byggnaden.

  H. Vissa demonstranter bar skjutvapen eller kastade stenar och molotovcocktails. Säkerhetsstyrkorna svarade omedelbart genom kraftig användning av tårgas och skjutvapen.

  I.   Under de påföljande våldsamheterna, framför allt i Port Said men även i andra städer i Egypten, dödades tiotals personer och hundratals skadades.

  J.   Andra omgången domar väntas meddelas den 9 mars 2013.

  K. Demonstrationerna fortsätter på Tahrirtorget i Kairo och på andra håll i landet. Situationen för i synnerhet kvinnliga demonstranter har emellertid blivit extremt farlig, och det förekommer dagliga rapporter om sexuella övergrepp.

  L.  Den 26 november 2012 vidtog rådet åtgärder för att underlätta återföring av förskingrade medel till de egyptiska och tunisiska myndigheterna.

  M. EU har utlovat lån och bidrag till ett värde av 5 miljarder euro för 2012–2013, som ska tillhandahållas av kommissionen, Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

  N. EU har bidragit med två valexperter till presidentvalet och erbjudit sig att sända ett valobservatörsuppdrag till parlamentsvalet i Egypten om landet uppmanar EU att göra det.

  1.  Europaparlamentet upprepar sina tidigare krav på en dialog mellan alla parter i Egypten så att man kan göra ytterligare framsteg på vägen mot en djupgående och hållbar demokrati. Alla parter, särskilt presidenten, uppmanas att öka sina ansträngningar i detta sammanhang. Parlamentet uttrycker dessutom återigen sin solidaritet med den egyptiska befolkningen i denna kritiska och svåra övergångsperiod, och upprepar sitt stöd för folkets legitima demokratiska strävanden.

  2.  Europaparlamentet uppmanar de egyptiska ledarna att se till att alla egyptier är väl företrädda genom de demokratiska institutionerna och grundlagen, och att garantera mänskliga rättigheter för alla, oberoende av trosuppfattning, kön eller andra överväganden och i enlighet med folkrätten.

  3.  Europaparlamentet kräver ett snabbt genomförande av parlamentarisk demokrati, där president Mursi överbryggar klyftorna och samverkar med hela befolkningen i kölvattnet av folkomröstningen om grundlagen.

  4.  Europaparlamentet beklagar att det enligt artikel 189 i den nya grundlagen fortfarande är tillåtet med militärdomstolar för civila. Parlamentet betonar att ett opartiskt, civilt domstolssystem och tillgång till en rättvis rättegång är grundläggande värden i alla demokratiska länder.

  5.  Europaparlamentet anser att tonvikten måste läggas vid att garantera samvetsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet för alla invånare i Egypten. Egyptens regering måste visa att den garanterar religionsfrihet för den kristna befolkningen i Egypten. Man bör arbeta för att få ett slut på trenden att kristna lämnar Egypten, vilket hotar den fortsatta existensen för en av Egyptens äldsta befolkningsgrupper. Dessutom skadar det den egyptiska ekonomin eftersom högutbildad arbetskraft lämnar landet.

  6.  Europaparlamentet uppmanar polisen och de rättsliga myndigheterna i Egypten att genomföra en fullständig, oberoende och noggrann undersökning av våldsamheterna efter domstolsavgörandet den 26 januari 2013 och att ställa gärningsmännen inför rätta.

  7.  Europaparlamentet välkomnar att mötesfriheten garanteras i artikel 50 i den nya grundlagen, men är fortfarande oroat över det våld som är förknippat med protesterna runtom i Egypten.

  8.  Europaparlamentet uttrycker sitt deltagande med de anhöriga till dem som dödats i den senaste tidens sammandrabbningar i Kairo och Port Said, och kräver att man utreder påståendena om att säkerhetsstyrkorna har gjort sig skyldiga till tortyr och misshandel. Parlamentet manar till lugn vid demonstrationerna efter domarna mot dem som suttit fängslade efter fotbollsmatchen i Port Said, särskilt med tanke på att de återstående domarna väntas meddelas den 9 mars. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att erbjuda sig att hjälpa Egypten att reformera polisväsendet så att dess bevakning av demonstrationer blir bättre.

  9.  Europaparlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att ta itu med problemet med våld mot kvinnor. Parlamentet fördömer övergreppen mot kvinnliga demonstranter på Tahrirtorget och vid andra demonstrationer.

  10. Europaparlamentet insisterar på att icke-statliga organisationer ska ha rätt att utföra sin legitima verksamhet, bland annat undersökning av människorättsfrågor och rättsliga och konstitutionella frågor. Det bör inte antas några lagar som begränsar deras verksamhet när det gäller humanitärt eller socialt arbete eller begränsar deras samverkan med ”utländska organ”. Parlamentet fördömer därför den skrivelse som Egyptens ministerium med ansvar för försäkringsfrågor och sociala frågor skickade till den icke-statliga organisationen EOHR (Egyptian Organisation for Human Rights) med information om nya begränsningar.

  11. Europaparlamentet välkomnar dels den överenskommelse som nåddes efter president Mursis besök i Bryssel om att återuppta de bilaterala kontakterna inom strukturerna för associeringsavtalet mellan EU och Egypten, dels återupptagandet av förhandlingarna om en ny handlingsplan för den europeiska grannskapspolitiken.

  12. Europaparlamentet välkomnar att man i november 2012 inrättade arbetsgruppen EU–Egypten, och noterar resultatet av det första mötet i arbetsgruppen den 13–14 november 2012. Parlamentet anser att kommissionen, EIB och EBRD bör göra låne- och biståndslöftena beroende av stränga villkor när det gäller de mänskliga rättigheterna, villkor som också bör övervakas noga.

  13. Europaparlamentet välkomnar att EBRD har skapat ett särskilt livsmedelstrygghetsinitiativ, som bör göra det möjligt för Egypten – världens största veteimportör – att garantera en stabil livsmedelsförsörjning.

  14. Europaparlamentet välkomnar beslutet att undersöka hur man kan öka handeln och investeringarna mellan Egypten och EU. Parlamentet anser att ett djupgående och omfattande frihandelsavtal, som bygger på ömsesidig respekt för de mänskliga rättigheterna, skulle vara det bästa sättet att öka välståndet och minska fattigdomen i Egypten.

  15. Europaparlamentet ser med tillförsikt på diskussionerna om samarbete och samordning i fråga om återföring av medel som förskingrats av den tidigare regimen och som har varit frysta sedan i mars 2011. Parlamentet begär att den utlovade färdplanen, som syftar till att öka samarbetet mellan EU och Egypten i denna fråga, ska slutföras.

  16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament samt till Egyptens regering och parlament.