Resolutsiooni ettepanek - B7-0098/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0098/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Egiptuses

6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel

Menetlus : 2013/2542(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0098/2013
Esitatud tekstid :
B7-0098/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0098/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Egiptuses

(2013/2542(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Egiptuse kohta,

–   võttes arvesse 2007. aasta ELi–Egiptuse tegevuskava ning ELi–Egiptuse assotsieerimislepingut, mis jõustus 1. juunil 2004. aastal,

–   võttes arvesse oma 14. detsembri 2011. aasta resolutsiooni[1], milles käsitletakse Euroopa naabruspoliitikat ja Vahemere Liitu,

–   võttes arvesse ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, mille Egiptus ratifitseeris 1982. aastal,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 122,

A. arvestades, et praeguseks on möödunud kaks aastat Hosni Mubaraki tagasiastumisest, millele eelnesid Tahriri väljakul toimunud meeleavaldused ja kogu Egiptust haaranud ülestõus, mille käigus nõuti riigi poliitilise, majandus- ja sotsiaalsüsteemi põhjalikku reformimist, korruptsiooni kaotamist, täielikke vabadusi, tõelist demokraatiat, inimõiguste austamist, paremaid elutingimusi ja ilmalikku riiki;

B.  arvestades, et meeleavaldajate nõudmiste eesmärk on ikka sama kui 25. jaanuari revolutsiooni ajal – vabadus, inimväärikus ja sotsiaalne õiglus; arvestades, et nad nõuavad hinnatõusule vastavat palgatõusu, eluaseme ja tervishoiuga seotud tingimuste parandamist, töökohtade loomist, moonutusi sisaldava põhiseaduse tühistamist, ajutise valitsuse moodustamist riigis ning ennetähtaegseid presidendivalimisi;

C. arvestades, et Egiptus ei ole suutnud mitme kuu jooksul poliitilisest ja majanduskriisist välja tulla; arvestades, et Morsi vastu korraldatakse endiselt lainetena meeleavaldusi, mis on korduvalt kujunenud surmajuhtumitega lõppenud kokkupõrgeteks ja mässuks; arvestades, et president Morsi ja Moslemi Vennaskond on võtnud üle kukutatud Hosni Mubaraki rolli – nad ei ole suutnud ellu viia reforme, vaid püüavad selle asemel kehtestada religioonil põhinevat konservatiivsemat süsteemi;

D. arvestades, et 2012. aastal toimus kogu Egiptuses enam kui 3400 meeleavaldust (enamik neist streigid ja seisakud), mille ajendiks olid majanduslikud ja sotsiaalsed küsimused; arvestades, et seda on peaaegu viis korda rohkem, kui mis tahes aastal pärast aastat 2000, ning arvestades, et enam kui kaks kolmandikku nendest meeleavaldustest toimusid pärast seda, kui Morsi 30. juunil presidendiks kuulutati;

E.  arvestades, et pärast Morsi presidendiks valimist on sagenenud kehalised ja õiguslikud rünnakud ametiühinguaktivistide vastu, ning arvestades, et 2012. aasta septembris mõisteti kolmeks aastaks vangi viis Alexandria Port Containers Company ametiühingujuhti, kes korraldasid 2011. aasta oktoobris 600 töötaja streigi; arvestades, et see juhtum on praeguseks edasi kaevatud;

F.  arvestades, et meeleavaldajad protestivad Morsi vastu juba kuid; arvestades, et inimesed on läinud tänavale meelt avaldama, sest olukord riigis ei ole Moslemi Vennaskonna juhtimise all paranenud, vaid hoopis halvenenud; arvestades, et viis, kuidas valitsus on need meeleavaldused maha surunud, meenutab Mubaraki repressioone; arvestades, et meeleavaldajad mõistavad hukka Egiptuse elanike piinamise, ahistamise, kinnipidamised, omakohtu ja vägistamised ning soovivad nende tegude toimepanijate kohtu alla andmist; arvestades, et reformide aeglus ning endiselt karistamatult tegutsevate politseinike ja muude julgeolekujõudude liikmete poolt toime pandud pidev väärkohtlemine põhjustab üha kasvavat rahulolematust; arvestades, et karistamatus on põhjustanud viimastel kuudel Tahriri väljaku ümbruses seksuaalse ahistamise juhtumeid ja naiste vastu suunatud rünnakuid;

G. arvestades, et 25. jaanuaril ja paari päeva jooksul pärast seda (ajal, kui mälestati 25. jaanuari revolutsiooni 2. aastapäeva) põhjustas julgeolekujõudude alusetu surmava jõu kasutamine nädalavahetusel meeleavaldajatega toimunud kokkupõrgetes vähemalt 45 surmajuhtumit, kusjuures vigastada sai 1000 inimest;

H. arvestades, et Morsi partei, st Moslemi Vennaskonna koostatud uue põhiseadusega luuakse võimalus kehtestada religioonil põhinev riigikord, kusjuures konstitutsiooniga ei suudeta tagada ka sõnavabadust, sest selles on seadustatud nii ajalehtede konfiskeerimine kui ka ajakirjanike vangistamine; arvestades, et konstitutsiooniga takistatakse tasuta haridust, võimaldatakse religiooni alusel toimuvat diskrimineerimist, piiratakse naiste ja laste õigusi ning jäetakse tähelepanuta nii õigus tervishoiule ja eluasemele kui ka töötajate õigused; arvestades, et selle põhiseaduse kohaselt on president Morsi seadustest kõrgemal ning lubatud on ka sõjaväeline kohtupidamine tsiviilisikute üle;

I.   arvestades, et Nõuandev Kogu (parlamendi ülemkoda) koostab parajasti streikide ja meeleavalduste piiramise seadust, ning arvestades, et kõnealuse õigusakti puhul on aluseks võetud 1923. aastast pärit ülimalt piirav seadus nr 14, mis lähtus 1919. aastal Inglise okupatsiooni vastu korraldatud ülestõusust ja kehastas kolonialismiperioodi repressioone;

J.    arvestades, et Egiptus on teatanud, et uue seadusega keelatakse Egiptuse vabaühenduste suhtlus välisorganisatsioonidega, kui selleks ei ole saadud julgeolekuorganite eelnevat luba; arvestades, et praeguste õigusaktide kohaselt on vabaühenduste registreerimine ja välismaine rahastamine niigi keeruline; arvestades, et selle uue seadusega piiratakse tõsiselt vabaühenduste suutlikkust korraldada teabekogumisvisiite ja muid olulisi tegevusi ning samuti seatakse sellega täiendavad piirangud nende rahastamisele;

K. arvestades, et Mubarakile mõisteti juunis eluaegne vanglakaristus, kuna ta ei suutnud vältida tapmisi, ent apellatsioonikohus tühistas selle otsuse jaanuaris ning määras uue kohtuistungi 13. aprilliks; arvestades, et sellele vaatamata ei ole sõltumatut uurimist veel alustatud;

L.  arvestades, et Euroopa Liit peab kujundama Euroopa naabruspoliitika raames välja erilised suhted naaberriikidega, et luua heaolu ja heanaaberlike suhete ala, mille aluseks on partnerite ühised väärtused ja mida iseloomustavad koostööl põhinevad tihedad ja rahumeelsed suhted;

M. arvestades, et 22. aprillil toimuvad Egiptuses parlamendivalimised, ent opositsioonis olev Rahvuslik Päästerinne on juba teatanud, et boikoteerib neid;

N. arvestades, et 2. märtsil avaldas visiidil olev USA riigisekretär Egiptusele survet viia majanduses läbi kokkuhoiureformid, mis on vajalikud selleks, et saada Rahvusvaheliselt Valuutafondilt 4,8 miljardi USA dollari suurune laenupakett, samuti andis USA riigisekretär teada, et USA annab Egiptusele 190 miljoni dollari väärtuses eelarvetoetust; arvestades, et need puudujäägi ohjamisega seonduvad kasinusreformid toovad Egiptuse rahva jaoks kaasa veelgi halvemad töö-, sotsiaalsed ja elutingimused;

1.  kordab, et toetab Egiptuse rahva nõudmisi vabaduse, inimväärikuse, sotsiaalse õigluse, täielike vabaduste, tõelise demokraatia, inimõiguste austamise, paremate elutingimuste ja ilmaliku riigi järele, toetades eriti nende nõudmisi hinnatõusule vastava palgatõusu, eluaseme ja tervishoiuga seotud tingimuste parandamise, töökohtade loomise, moonutusi sisaldava põhiseaduse tühistamise, ajutise valitsuse moodustamise ning ennetähtaegsete presidendivalimiste järele;

2.  on äärmiselt mures ametiühingute ja ametiühinguaktivistide vastu suunatud repressioonide ja rünnakute sagenemise pärast ning nõuab ametiühingute tegevuses osalemise pärast vallandatud töötajate tööle ennistamist;

3.  kaitseb töötajate õigust moodustada ametiühinguid ning osaleda ametiühingute tegevuses repressioone kartmata;

4.  nõuab sõltumatu ja erapooletu uurimiskomisjoni moodustamist, et uurida Mubaraki valitsuse ajal muu hulgas relvajõudude ülemnõukogu poolt toime pandud inimõiguste rikkumisi ning samuti Morsi presidendiks olemise ajal toime pandud rikkumisi, nagu kohtuvälised hukkamised ja omavolilised kinnipidamised, eesmärgiga selgitada välja nende tegude eest vastutavad isikud, võtta nad vajadusel vastutusele ning määrata ohvritele ja nende perekondadele hüvitised;

5.  on kindlalt vastu Rahvusvahelise Valuutafondi laenule seatud tingimustele, kuna need muudavad elutingimused töötajate ja Egiptuse kõige haavatavamate ühiskonnakihtide jaoks veelgi halvemaks;

6.  rõhutab, et Egiptuse tulevik peab sõltuma Egiptuse rahva tahtest ning välisjõud ei tohi sellesse sekkuda;

7.  nõuab Egiptuse ametivõimudelt tungivalt selle tagamist, et vabaühendusi käsitlevat seadust asendav mis tahes õigusakt on kooskõlas rahvusvahelise õigusega, et selles austatakse sõna- ja ühinemisvabadust ning et selle aluseks on läbipaistvad konsultatsioonid inimõiguste organisatsioonide ja muude vabaühendustega;

8.  palub, et Egiptuse ametivõimud lõpetaksid karistamatuse ning võtaksid kindlaid meetmeid vägistamiste, seksuaalse ahistamise ning igasuguse soopõhise diskrimineerimise lõpetamiseks;

9.  kordab, et ELi ja iga Euroopa naabruspoliitikaga hõlmatud riigi vahelised majanduslikud, poliitilised, sotsiaalsed, kultuurilised ja mis tahes muud suhted peavad põhinema võrdsel kohtlemisel, mittesekkumisel, solidaarsusel, dialoogil ning iga riigi konkreetsete eripärade ja omaduste austamisel;

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Vahemere Liidu parlamentaarsele assambleele, Aafrika Liidule ning Egiptuse valitsusele ja parlamendile.