Päätöslauselmaesitys - B7-0098/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0098/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Egyptin tilanteesta

6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2013/2542(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0098/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0098/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0098/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma Egyptin tilanteesta

(2013/2542(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat Egyptiä koskevat päätöslauselmansa,

–   ottaa huomioon vuoden 2007 EU–Egypti-toimintasuunnitelman sekä EU:n ja Egyptin assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2004,

–   ottaa huomioon 14. joulukuuta 2011 päivätyn päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta ja Välimeren unionista[1],

–   ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan YK:n kansainvälisen yleissopimuksen, jonka Egypti on ratifioinut 1982,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että kaksi vuotta on kulunut siitä, kun Hosni Mubarak luopui vallasta Tahririn aukion mielenosoitusten jälkeen, kun kaikkialla Egyptissä vaadittiin perusteellisia muutoksia maan poliittiseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään, korruption lopettamista, täysimääräistä vapautta, todellista demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, parempia elinoloja ja uskonnon erottamista valtiosta;

B.  ottaa huomioon, että mielenosoittajat vaativat edelleen samoja vapauteen, ihmisarvoon ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä asioita kuin tammikuun 25. päivän vallankumouksessakin; ottaa huomioon, että he vaativat palkkojen korottamista inflaation tasolle, asuntoja, terveydenhoitoa, työpaikkojen luomista, vääristyneen perustuslain hylkäämistä, kansallisen pelastuksen hallituksen muodostamista ja ennenaikaisia presidentinvaaleja;

C. ottaa huomioon, että Egypti on jumiutunut poliittiseen ja taloudelliseen kriisiin jo kuukausien ajan; ottaa huomioon, että Mursia vastaan järjestetään yhä protesteja toisensa perään ja että ne ovat toistuvasti muuttuneet kuolonuhreja aiheuttaviksi yhteenotoiksi ja mellakoinniksi; ottaa huomioon, että presidentti Mursi ja muslimiveljeskunta ovat astuneet syrjäytetyn Hosni Mubarakin asemaan eivätkä ole toteuttaneet uudistuksia, vaan ajaneet konservatiivisempaa uskonnollista järjestelmää;

D. ottaa huomioon, että vuonna 2012 Egyptissä järjestettiin yli 3400 mielenilmausta taloudellisista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä ja että useimmat mielenilmauksista olivat lakkoja ja valtauksia; ottaa huomioon, että tämä on lähes viisi kertaa suurempi lukumäärä kuin kertaakaan tällä vuosituhannella ja että yli kaksi kolmasosaa näistä protesteista tapahtui Mursin siirryttyä presidentin virkaan 30. kesäkuuta;

E.  ottaa huomioon, että fyysiset ja juridiset hyökkäykset ammattiyhdistysaktivisteja vastaan ovat yleistyneet presidentti Mursin valinnan jälkeen, että viisi ammattiyhdistysjohtajaa tuomittiin syyskuussa 2012 kolmen vuoden vankeusrangaistuksiin heidän johdettuaan 600 työntekijän lakkoa Aleksandrian satamassa lokakuussa 2011 ja että oikeuskäsittely asiassa jatkuu vetoomustuomioistuimessa;

F.  ottaa huomioon, että mielenosoittajat ovat jatkaneet protestejaan Mursia vastaan kuukausien ajan; ottaa huomioon, että ihmiset ovat kerääntyneet kaduille osoittaakseen mieltä sitä vastaan, että muslimiveljeskunnan hallituksen aikana maan tilanne ei ole muuttunut parempaan suuntaan vaan huonompaan; ottaa huomioon, että hallituksen sortotoimet näitä mielenosoituksia vastaan muistuttavat Mubarakin ajan sortoa; ottaa huomioon, että mielenosoittajat vastustavat Egyptin väestön keskuudessa tapahtuvaa kidutusta, häirintää, vangitsemisia, lynkkauksia ja raiskauksia ja vaativat niistä vastuussa olevien tuomista oikeuden eteen; ottaa huomioon, että turhautuminen lisääntyy uudistusten hitaan etenemisen ja poliisin sekä muiden turvallisuudesta vastaavien viranomaisten keskuudessa esiintyvien väärinkäytösten ja niiden rankaisemattomuuden vuoksi; ottaa huomioon, että rankaisemattomuus on lisännyt sukupuolisen häirinnän ja naisiin kohdistuvien hyökkäysten määrää Tahririn aukion lähistöllä viime kuukausina;

G. ottaa huomioon, että 25. tammikuuta ja sitä seuraavina päivinä juhlittiin tammikuun 25. päivän vallankumouksen kaksivuotispäivää ja turvallisuusjoukot käyttivät tarpeetonta voimaa mielenosoittajia vastaan, jolloin viikonlopun aikana kuoli 45 ihmistä ja tuhat loukkaantui;

H. ottaa huomioon, että Mursin puolueen, muslimiveljeskunnan, laatima perustuslaki avaa mahdollisuuden uskonnollisen valtion perustamiselle eikä takaa ilmaisunvapautta, sillä siinä laillistetaan sanomalehtien takavarikointi ja toimittajien vangitseminen; ottaa huomioon, että perustuslaki estää ilmaisen koulutuksen, sallii uskonnollisen syrjinnän, ei pitäydy naisten ja lasten oikeuksien suojelussa ja jättää säätämättä kansalaisten oikeuden terveydenhoitoon ja asumiseen sekä työntekijöiden oikeudet; katsoo, että tämä perustuslaki asettaa presidentti Mursin lain yläpuolelle ja mahdollistaa siviilien tuomitsemisen sotilastuomioistuimissa;

I.   ottaa huomioon, että parlamentin ylähuone (shura-neuvosto) on laatimassa lakkoja ja mielenosoituksia rajoittavaa lakia, joka perustuu Britannian siirtomaahallinnon sortoa vastaan järjestetyn vuoden 1919 kansannousun jälkeen laadittuun erittäin tiukkaan lakiin numero 14 vuodelta 1923;

J.   ottaa huomioon, että Egypti on ilmoittanut uudesta laista, jolla kielletään maan kansalaisjärjestöjen kontaktit ulkomaisiin organisaatioihin ilman turvallisuusviranomaisten ennakkolupaa; ottaa huomioon, että jo nykyinen lainsäädäntö tekee kansalaisjärjestöjen rekisteröinnin ja ulkomaisen rahoituksen vaikeaksi; katsoo, että tämä uusi laki rajoittaa suuresti kansalaisjärjestöjen mahdollisuuksia tiedonhankintamatkoihin ja muuhun keskeiseen toimintaan sekä rajoittaa rahoitusta entisestään;

K. ottaa huomioon, että Mubarak tuomittiin kesäkuussa elinkautiseen vankeuteen laiminlyönneistään surmatöiden estämiseksi ja että vetoomustuomioistuin kumosi tuomiot tammikuussa ja määräsi uuden oikeudenkäynnin tapahtuvaksi 13. huhtikuuta; ottaa huomioon, että tästä huolimatta riippumatonta tutkimusta asiasta ei ole vieläkään käynnistetty;

L.  ottaa huomioon, että Euroopan naapuruuspolitiikan mukaan Euroopan unioni luo naapurimaittensa kanssa erityissuhteet pyrkien saamaan aikaan yhdessä jaettuihin arvoihin perustuvan alueen, jolla vallitsee vauraus ja hyvä naapuruus ja jolle ovat ominaisia yhteistyöhön perustuvat läheiset ja rauhanomaiset suhteet;

M. ottaa huomioon, että Egyptin parlamenttivaalit järjestetään 22. huhtikuuta ja että oppositiossa oleva kansallisen pelastuksen rintama on ilmoittanut boikotoivansa niitä;

N. ottaa huomioon, että 2. maaliskuuta Yhdysvaltojen ulkoministeri painosti Egyptiä ottamaan käyttöön talouden säästöihin perustuvat uudistukset saadakseen IMF:ltä 4,8 miljardin dollarin lainapaketin ja ilmoitti samalla Yhdysvaltojen myöntämästä 190 miljoonan dollarin budjettituesta; ottaa huomioon, että nämä vajeen kontrolloimiseksi toteutettavat säästötoimet huonontavat Egyptin väestön työehtoja, sosiaalisia olosuhteita ja asumista;

1.  toistaa tukensa Egyptin kansan vaatimuksille vapaudesta, ihmisarvosta, yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta, täysimääräisestä vapaudesta, todellisesta demokratiasta, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, paremmista elinoloista sekä uskonnon ja valtion erottamisesta, ja erityisesti heidän vaatimuksilleen palkkojen korottamisesta inflaation tasolle, asunnoista, terveydenhoitopalveluista, työpaikkojen luomisesta, vääristyneen perustuslain hylkäämisestä, kansallisen pelastuksen hallituksen muodostamisesta ja ennenaikaisista presidentinvaaleista;

2.  on erittäin huolestunut ammattiyhdistyksiin ja niiden aktivisteihin kohdistuvasta vainon yltymisestä ja vaatii palkkaamaan uudelleen ne työntekijät, jotka on erotettu ammattiyhdistystoimintaan osallistumisen vuoksi;

3.  puolustaa työntekijöiden oikeutta muodostaa ammattiyhdistyksiä ja osallistua ammattiyhdistystoimintaan ilman vainoamisen pelkoa;

4.  kehottaa perustamaan riippumattoman ja puolueettoman komitean tutkimaan ihmisoikeusrikkomuksia Mubarakin hallinnon aikana, armeijan ylimmän johdon rikkomukset mukaan luettuna, sekä myös Mursin presidenttikauden aikana tapahtuneita ihmisoikeusrikkomuksia, mukaan luettuna laittomat teloitukset ja mielivaltaiset vangitsemiset, sekä tunnistamaan vastuussa olevat tahot ja tarvittaessa tuomaan heidät oikeuden eteen ja maksamaan korvauksia uhreille ja heidän perheilleen;

5.  vastustaa jyrkästi IMF:n lainaan liitettyjä ehtoja, koska niillä edesautetaan työntekijöiden ja Egyptin yhteiskunnan haavoittuvimpien ryhmien elinolojen heikentämistä;

6.  vaatii, että Egyptin tulevaisuuden on oltava vakaasti Egyptin kansan omissa käsissä ilman ulkopuolisten puuttumista;

7.  vaatii Egyptin viranomaisia varmistamaan, että kansalaisjärjestölain korvaava lainsäädäntö on kansainvälisen oikeuden mukainen, siinä kunnioitetaan ilmaisunvapautta ja yhdistymisvapautta ja että se perustuu ihmisoikeusjärjestöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen avoimiin kuulemisiin;

8.  pyytää Egyptin viranomaisia lopettamaan rankaisematta jättämisen ja ryhtymään voimakkaisiin toimiin raiskauksia, sukupuolista häirintää ja kaikkea sukupuoleen perustuvaa syrjintää vastaan;

9.  toistaa, että EU:n ja ENP-valtioiden välisten taloudellisten, poliittisten, sosiaalisten, kulttuuristen ja kaikkien muiden suhteiden on perustuttava yhdenvertaiseen kohteluun, sisäisiin asioihin puuttumattomuuteen, yhteisvastuuseen, vuoropuheluun ja kunkin valtion erojen ja erityispiirteiden kunnioittamiseen;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Välimeren unionin parlamentaariselle edustajakokoukselle, Afrikan unionille sekä Egyptin hallitukselle ja parlamentille.