Návrh uznesenia - B7-0098/2013Návrh uznesenia
B7-0098/2013

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Egypte

6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2013/2542(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0098/2013
Predkladané texty :
B7-0098/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0098/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Egypte

(2013/2542(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Egypte,

–   so zreteľom na akčný plán EÚ – Egypt z roku 2007 a dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom, ktorá vstúpila do platnosti 1. júna 2004,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenie zo 14. decembra 2011 o európskej susedskej politike a o Únii pre Stredozemie[1],

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt OSN o občianskych a politických právach, ktorý Egypt ratifikoval v roku 1982,

–   so zreteľom na článok 122 rokovacieho poriadku,

A. keďže práve uplynuli dva roky, čo odstúpil Husní Mubarak v dôsledku demonštrácií na námestí Tahrír a nepokojov v celom Egypte požadujúcich základné slobody v politickom, hospodárskom a sociálnom systéme krajiny, zastavenie korupcie, plnú slobodu, pravú demokraciu, dodržiavanie ľudských práv, lepšie životné podmienky a sekulárny štát;

B.  keďže demonštranti stále požadujú rovnaké ciele týkajúce sa slobody, ľudskej dôstojnosti a sociálnej spravodlivosti, ako v revolúcii 25. januára; keďže volajú po zvýšení miezd prispôsobených nárastu cien, bytovej výstavbe, zdravotnej starostlivosti, tvorbe zamestnanosti, zrušení zdeformovanej ústavy, vytvorení vlády národnej spásy a skorých prezidentských voľbách;

C. keďže Egypt bol dlhé mesiace uzavretý v politickej a hospodárskej kríze; keďže pretrvávajú vlny násilných protestov proti prezidentovi Mursímu, ktoré opakovane prerastajú do stretov a nepokojov spôsobujúcich obete na životoch; keďže prezident Mursí a Moslimské bratstvo efektívne prevzali tú istú rolu, akú zohrával odvolaný Husní Mubarak, nedokážu realizovať reformy a snažia sa o nastolenie náboženskejšieho konzervatívneho režimu;

D. keďže v roku 2012 sa v celom Egypte uskutočnilo vyše 3 400 protestov proti hospodárskym a sociálnym problémom, väčšinou štrajkov a okupácií; keďže ide o takmer päťnásobný počet v porovnaní s ktorýmkoľvek rokom od roku 2000 a keďže viac než dve tretiny týchto protestov sa uskutočnili po inaugurácii prezidenta Mursího 30. júna;

E.  keďže fyzické a právne útoky na odborárskych aktivistov sa od zvolenia Mursího za prezidenta zvýšili; keďže v septembri 2012 boli na tri roky väzenia odsúdení piati odboroví predáci spoločnosti Alexandria Port Containers za to, že v októbri 2011 priviedli do štrajku 600 pracovníkov a keďže ich prípad sa momentálne nachádza v štádiu odvolania;

F.  keďže demonštranti už niekoľko mesiacov pokračujú v protestoch proti Mursímu; keďže ľudia vyšli na protest do ulíc, pretože situácia v krajine sa za vlády Moslimského bratstva nezlepšuje, ale zhoršuje; keďže zásahy vlády proti týmto demonštráciám sú pozostatkom represií zo strany Mubaraka; keďže demonštranti odsudzujú mučenie, zastrašovanie, zatýkanie, lynčovanie a znásilňovanie medzi egyptským obyvateľstvom a chcú, aby boli tí, čo za ne nesú zodpovednosť, postavení pred súd; keďže narastá frustrácia z pomalého tempa reforiem a pretrvávajúceho zneužívania, ktorého sa dopúšťa polícia a ostatné bezpečnostné zložky, ktoré aj naďalej konajú bez toho, aby boli potrestaní; keďže beztrestnosť v uplynulých mesiacoch podnietila sexuálne obťažovanie a útoky na ženy v blízkosti námestia Tahrír;

G. keďže 25. januára a počas niekoľkých nasledujúcich dní bezpečnostné sily zbytočne nasadili smrtiacu silu počas víkendu, v ktorom si demonštranti pripomenuli 2. výročie revolúcie z 25. januára a počas ktorého došlo k zrážkam s demonštrantami, ktoré si vyžiadali 45 obetí a 1 000 zranených;

H. keďže nová ústava, ktorú pripravila Mursího strana Moslimské bratstvo, otvára dvere náboženskému štátu, a nezaručuje slobodu prejavu, pretože legalizuje konfiškáciu novín a uväznenie novinárov; keďže ústava bráni slobodnému vzdelávaniu, povoľuje náboženskú diskrimináciu, ženám a deťom uberá práva a nedokáže zabezpečiť právo na zdravie a bývanie ani práva pracovníkov; keďže táto ústava kladie prezidenta Mursího nad zákon a umožňuje súdiť civilistov pred vojenským súdom;

I.   keďže rada Šúra (horná komora parlamentu) práve pripravuje zákon obmedzujúci štrajky a demonštrácie a keďže tento zákon vychádza z mimoriadne reštriktívneho zákona 14 z roku 1923, ktorý má korene v britskom koloniálnom útlaku nasledujúcom po povstaní proti britskej okupácii v roku 1919;

J.    keďže Egypt zverejnil nový zákon zakazujúci kontakt národných nevládnych organizácií so zahraničnými organizáciami bez predchádzajúceho súhlasu bezpečnostných orgánov; keďže súčasné zákony už beztak sťažujú registráciu nevládnych organizácií a ich financovanie zo zahraničných zdrojov; keďže tento nový zákon hrubým spôsobom obmedzuje schopnosť nevládnych organizácií vykonávať zisťovacie pracovné cesty a ostatné zásadné činnosti, a tiež ďalej obmedzuje financovanie;

K. keďže Mubarak bol v júni odsúdený na doživotné väzenie za to, že nezabránil zabíjaniu, no odvolací súd v januári rozsudky zrušil a nariadil nový proces 13. apríla; keďže napriek tomu sa ešte nezačalo žiadne nezávislé vyšetrovanie;

L.  keďže Európska únia v rámci európskej susedskej politiky rozvíja osobitné vzťahy so susednými krajinami s cieľom vytvoriť priestor prosperity a dobrého susedstva, ktorý je založený na spoločných hodnotách a charakterizovaný blízkymi a mierovými vzťahmi založenými na spolupráci;

M. keďže 22. apríla sa budú v Egypte konať parlamentné voľby a Národný front spásy na odpor proti nim oznámil, že ich bude bojkotovať;

N. keďže minister zahraničných vecí USA 2. marca počas svojej návštevy dôrazne žiadal Egypt, aby prijal úsporné ekonomické reformy potrebné na to, aby sa Egypt mohol uchádzať o pôžičku Medzinárodného menového fondu vo výške 4,8 mld. USD a oznámil tiež, že USA prispeje na podporu jeho rozpočtu sumou 190 mil. amerických dolárov; keďže tieto úsporné reformy súvisiace s kontrolou deficitu prinesú egyptskému obyvateľstvu zhoršenie pracovných, sociálnych a životných podmienok;

1.  potvrdzuje svoju podporu požiadavkám egyptského ľudu za slobodu, ľudskú dôstojnosť, sociálnu spravodlivosť, plnú slobodu, pravú demokraciu, dodržiavanie ľudských práv, lepšie životné podmienky a sekulárny štát, a najmä ich požiadavkám za zvýšenie miezd prispôsobených nárastu cien, bytovú výstavbu, zdravotnú starostlivosť, tvorbu zamestnanosti, zrušenie zdeformovanej ústavy, vytvorenie vlády národnej spásy a skoré prezidentské voľby;

2.  je mimoriadne znepokojený narastajúcim útlakom a útokmi proti odborovým zväzom a ich aktivistom a žiada, aby boli obnovené pracovné vzťahy zamestnancov prepustených v dôsledku ich zapojenia sa do činnosti odborových zväzov;

3.  obhajuje právo pracovníkov vytvárať odborové zväzy a zapájať sa do činnosti odborov bez toho, aby sa museli obávať odplatných opatrení;

4.  žiada, aby bol vytvorený nezávislý a nestranný vyšetrovací výbor, ktorý by vyšetril porušovanie ľudských práv, ktoré bolo páchané režimu prezidenta Mubaraka vrátane Najvyššej rady ozbrojených síl, a tiež za vlády prezidenta Mursího vrátane prípadov mimosúdnych popráv a svojvoľných zatknutí, identifikoval zodpovedné osoby a v prípade potreby ich postavil pred súd a zabezpečil odškodné pre obete a ich rodiny;

5.  zásadne nesúhlasí s podmienkami úveru od MMF, pretože prispejú k zhoršeniu životných podmienok pracovníkov a najzraniteľnejších vrstiev egyptskej spoločnosti;

6.  trvá na tom, že ďalší osud Egypta musí zostať pevne v rukách egyptského ľudu bez akéhokoľvek vonkajšieho zasahovania;

7.  žiada egyptské orgány, aby zaručili, že každý právny predpis, ktorý nahradí zákon o nevládnych organizáciách, bude v súlade s medzinárodným právom, bude rešpektovať právo na slobodu prejavu a slobodu združovania a že bude vychádzať z transparentných porád s organizáciami pre ľudské práva a ostatnými nevládnymi organizáciami;

8.  žiada egyptské orgány, aby ukončili beztrestnosť a podnikli rázne kroky na ukončenie znásilňovania, sexuálneho obťažovania a všetkých druhov rodovej diskriminácie;

9.  opakuje, že hospodárske, politické, sociálne, kultúrne či akékoľvek iné vzťahy medzi EÚ a krajinami ESP musia vychádzať z rovnosti v zaobchádzaní, nezasahovania, solidarity, dialógu a rešpektovania osobitných asymetrií a charakteristík každej krajiny;

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, Parlamentnému zhromaždeniu Únie pre Stredozemie, Africkej únii a vláde a parlamentu Egypta.