Förslag till resolution - B7-0098/2013Förslag till resolution
B7-0098/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Egypten

6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

med begäran om uppförande på föredragningslistan för debatten om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer
i enlighet med artikel 122 i arbetsordningen

Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2013/2542(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0098/2013
Ingivna texter :
B7-0098/2013
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0098/2013

Europaparlamentets resolution om situationen i Egypten

(2013/2542(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Egypten,

–   med beaktande av EU:s och Egyptens handlingsplan från 2007 och med beaktande av det associeringsavtal mellan EU och Egypten som trädde i kraft den 1 juni 2004,

–   med beaktande av sin tidigare resolution av den 14 december 2011 om den europeiska grannskapspolitiken och om unionen för Medelhavsområdet[1],

–   med beaktande av FN:s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, som Egypten ratificerade 1982,

–   med beaktande av artikel 122 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det är nu två år sedan Hosni Mubarak avgick efter demonstrationerna på Tahrirtorget och upproren runtom i Egypten där det ställdes krav på grundläggande politiska, ekonomiska och sociala reformer i landet, fullständig frihet, verklig demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, förbättrade levnadsförhållanden, en sekulär stat och ett slut på korruptionen.

B.  Demonstranterna har fortfarande samma mål som under 25 januari-revolutionen i fråga om frihet, mänsklig värdighet och social rättvisa. De kräver höjda löner som ska motsvara prisökningarna samt bostäder, hälso- och sjukvård, sysselsättningsskapande, tillbakadragande av den förvanskade konstitutionen, bildandet av en nationell räddningsregering och nyval till presidentposten.

C. Egypten har varit låst i en politisk och ekonomisk kris i månader. Protesterna mot Mursi har gått i vågor och har upprepade gånger utmynnat i upplopp och sammandrabbningar med dödlig utgång. President Mursi och Muslimska brödraskapet håller faktiskt på att inta samma roll som den avsatte Hosni Mubarak och genomför inga reformer, samtidigt som man strävar efter att införa ett mer religiöst konservativt system.

D. Under 2012 förekom mer än 3 400 protester mot ekonomiska och sociala frågor, mest i form av strejker och ockupationer, runtom i Egypten. Detta är nästan fem gånger fler än andra år under 2000-talet, och mer än två tredjedelar av protesterna ägde rum efter Mursis installation som president den 30 juni 2012.

E.  Fysiska och rättsliga angrepp mot fackligt aktiva har ökat sedan Mursi blev vald till president. I september 2012 dömdes fem fackföreningsledare vid ett containerföretag i hamnen i Alexandria till tre års fängelse för att ha lett en strejk för 600 arbetare i oktober 2011. Domen har överklagats.

F.  Demonstrationerna mot Mursi har pågått i månader. Folk har gått ut på gatorna för att protestera eftersom situationen i landet under Muslimska brödraskapets ledning inte har förbättrats utan försämrats. Den statliga repressionen av demonstrationerna påminner om Mubaraks repression. Demonstranterna anmäler tortyr, trakasserier, fängslanden, lynchning och våldtäkter av den egyptiska befolkningen och vill att de ansvariga ska ställas inför rätta. Frustrationen växer över de uteblivna reformerna och de pågående övergreppen från polisens och andra säkerhetsstyrkors sida, som fortsätter att agera utan påföljder. Straffriheten har underblåst sexuella trakasserier och övergrepp på kvinnor i närheten av Tahrirtorget de senaste månaderna.

G. Vid tvåårsfirandet av 25 januari-revolutionen den 25 januari och dagarna därefter ledde sammandrabbningar mellan säkerhetsstyrkor och demonstranter under en helg till att 45 människor dog och 1 000 människor skadades till följd av övervåld från säkerhetsstyrkornas sida.

H. Den nya konstitution som utarbetats av Mursis parti, Muslimska brödraskapet, öppnar dörren för en religiös stat. Den garanterar inte yttrandefrihet, eftersom den legaliserar konfiskering av tidningar och fängslande av journalister. Den förhindrar fri utbildning, tillåter religiös diskriminering, minskar kvinnors och barns rättigheter och innehåller inga bestämmelser om rätten till hälsa och bostad och arbetstagarnas rättigheter. Enligt konstitutionen står president Mursi ovanför lagen, och civila kan ställas inför rätta i militärdomstolar.

I.   Shurarådet (parlamentets första kammare) håller på att utarbeta en lag om begränsning av strejker och demonstrationer. Till grund för denna lag ligger den mycket restriktiva lag 14 från 1923, som härrör från den brittiska koloniala repressionen efter upproret 1919 mot den brittiska ockupationen.

J.   Egypten har tillkännagivit en ny lag som förbjuder kontakt mellan nationella icke-statliga organisationer och utländska organisationer utan förhandstillstånd från säkerhetsorgan. Den nuvarande lagstiftningen försvårar redan registreringen av icke-statliga organisationer och utländsk finansiering. Den nya lagen inskränker kraftigt möjligheterna för icke-statliga organisationer att genomföra studiebesök och andra väsentliga verksamheter, samt begränsar finansieringen ytterligare.

K. Mubarak dömdes till livstids fängelse i juni för att inte ha förhindrat det dödliga våldet, men en högre domstol ogiltigförklarade domen i januari och begärde en ny rättslig prövning den 13 april 2013. Trots detta har ingen oberoende utredning inletts.

L.  EU ska inom ramen för grannskapspolitiken utveckla särskilda förbindelser med närbelägna länder i syfte att skapa ett område med välstånd och god grannsämja som grundar sig på gemensamma värderingar och utmärks av nära och fredliga förbindelser som bygger på samarbete.

M. Parlamentsval kommer att äga rum i Egypten den 22 april, och Nationella räddningsfronten som är i opposition har meddelat att man kommer att bojkotta valet.

N. USA:s utrikesminister utövade under sitt besök den 2 mars påtryckningar på Egypten att vidta ekonomiska åtstramningsåtgärder för att kvalificera sig för ett lånepaket från IMF på 4,8 miljarder dollar och meddelade också att USA bidrar med 190 miljoner dollar i budgetstöd. Dessa åtstramningsreformer för att kontrollera underskottet kommer att leda till sämre arbets- och levnadsförhållanden och sociala förhållanden för Egyptens befolkning.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd till den egyptiska befolkningens krav på frihet, mänsklig värdighet, social rättvisa, fullständiga friheter, verklig demokrati, respekt för mänskliga rättigheter, bättre levnadsförhållanden och en sekulär stat, i synnerhet deras krav på höjda löner för att motsvara prisökningarna samt bostäder, hälso- och sjukvård, sysselsättningsskapande, tillbakadragandet av den förvanskade konstitutionen, bildandet av en nationell räddningsregering och nyval till presidentposten.

2.  Europaparlamentet är ytterst oroat över det ökade förtrycket och angreppen mot fackföreningar och fackföreningsaktiva, och begär att arbetstagare som avskedats för sitt engagemang i fackföreningar ska återanställas.

3.  Europaparlamentet försvarar arbetstagarnas rätt att bilda fackföreningar och engagera sig i fackföreningsverksamhet utan risk för repressalier.

4.  Europaparlamentet kräver att en oberoende och opartisk undersökningskommitté ska inrättas för att utreda brott mot de mänskliga rättigheterna under Mubaraks regim, även de som begåtts av militärrådet, samt under Mursis tid som president, däribland utomrättsliga avrättningar och godtyckliga fängslanden. De ansvariga ska identifieras och vid behov ställas inför rätta med kompensation till offren och deras familjer.

5.  Europaparlamentet motsätter sig starkt de villkor som är förbundna med IMF-lånet, eftersom villkoren kommer att bidra till att försämra levnadsförhållandena för arbetstagarna och för det egyptiska samhällets mest utsatta befolkningslager.

6.  Europaparlamentet betonar att Egyptens framtida öde måste ligga i det egyptiska folkets händer, utan någon extern inblandning.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de egyptiska myndigheterna att se till att den eventuella lagstiftning som ska ersätta lagstiftningen om icke-statliga organisationer överensstämmer med internationell rätt, iakttar yttrandefrihet och föreningsfrihet och är baserad på öppet samråd med människorättsorganisationer och andra icke-statliga organisationer.

8.  Europaparlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att se till att straffriheten upphör och att vidta drastiska åtgärder för att få ett slut på våldtäkter, sexuella trakasserier och all slags könsdiskriminering.

9.  Europaparlamentet påminner om att ekonomiska, politiska, sociala, kulturella eller alla andra typer av förbindelser mellan EU och länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken måste bygga på likabehandling, icke-inblandning, solidaritet, dialog och respekt för varje lands specifika asymmetrier och särdrag.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, Afrikanska unionen samt Egyptens regering och parlament.