Предложение за резолюция - B7-0099/2013Предложение за резолюция
B7-0099/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Египет

6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Hans van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0095/2013

Процедура : 2013/2542(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0099/2013
Внесени текстове :
B7-0099/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0099/2013

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Египет

(2013/2542 (RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предходни резолюции относно Египет и по-специално резолюцията от 16 февруари 2012 г. относно новото развитие на положението[1],

–   като взе предвид своите пленарни заседания относно Египет и Близкия изток от 12 юни 2012 г., 4 юли 2012 г. и 12 декември 2012 г.,

–   като взе предвид изявлението (на говорителя) на върховния представител/ заместник-председател, Катрин Аштън, от 18 март 2012 г. във връзка с кончината на папа Шенуда III, от 11 май 2012 г. във връзка с положението в Египет преди президентските избори в Египет от 23-24 май, от 25 май във връзка с президентските избори в Египет, от 1 юни 2012 г. във връзка с отмяната на извънредното положение в Египет, от 15 юни 2012 г. във връзка с решението на Върховния конституционен съд на Египет от 14 юни, обявяващо законодателната рамка, управляваща парламентарните избори, за противоконституционна, от 20 юни 2012 г. във връзка с политическото положение в Египет, от 24 юни 2012 г. във връзка с избирането на Мохамед Мурси за президент на Египет, от 30 юни 2012 г. във връзка с встъпването в длъжност на президента на Египет - Морси, от 5 декември 2012 г. във връзка с положението в Египет, от 25 декември 2012 г. във връзка с референдума в Египет и от 25 януари 2013 г. във връзка с убийствата в Порт Саид,

–   като взе предвид заключенията на Съвета относно Египет от 27 февруари 2012 г., 25 юни 2012 г., 19 ноември 2012 г., 10 декември 2012 г. и 8 февруари 2013 г.,

–   като взе предвид Пакета за Европейската политика за съседство, Доклада от 15 май 2012 г. за напредъка на Египет,

–   като взе предвид новия диалог относно образованието, провеждан от Комисията със страните от Южното Средиземноморие, в това число Египет, от 2 юли 2012 г., който има за цел да направи оценка на предизвикателствата, пред които се изправя висшето образование и засилването на подкрепата на ЕС и сътрудничеството в бъдеще,

–   като взе предвид посещението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност в Египет от 18 до 19 юли 2012 г. и срещата с президента Морси в Брюксел на 13 септември 2012 г.,

–   като взе предвид заседанието на специалната група ЕС – Египет на 13 и 14 ноември 2012 г. и заключенията от него, пакета от икономическа и политическа помощ за египетския преход, по-специално подкрепата за създаване на работни места и за професионално обучение на младежите в Египет, както и четирите подписани писма за намерения относно извличането на взаимни ползи за предприятията в ЕС и в Египет, както и забележките от страна на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и Щефан Фюле, член на Комисията , отговарящ за разширяването и политиката на съседство,

–   като взе предвид декларацията от Кайро, направена по време на втората среща между външните министри от ЕС и от Арабската лига от 13 ноември 2012 г.,

–   като взе предвид забележките на председателя на Европейския съвет, Херман ван Ромпьой, след срещите му с президента на Египет Мохамед Морси от 13 януари 2013 г.,

–   като взе предвид прессъобщението на Съвета от 8 февруари 2013 г. на тема „Реакцията на ЕС на Арабската пролет: състоянието две години по-късно“ ,

–   като взе предвид сътрудничеството, по-специално в средиземноморския район, между Европейската инвестиционна банка и Ислямската банка за развитие, за което беше съобщено на 9 февруари 2012 г.,

–   като взе предвид съвместното съобщение от 15 май 2012 г. на Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено „Изпълнение на ангажиментите по новата Европейска политика за съседство“,

–   като взе предвид Споразумението за асоцииране ЕС—Египет от 2001 г. (влязло в сила на 1 юни 2004 г.), укрепено от плана за действие и европейската политика на съседство (ЕПС), договорена през 2007 г.,

–   като взе предвид изявлението на върховния комисар на ООН за правата на човека Нави Пилай от 7 декември 2012 г. относно насилието в Египет и сериозните проблеми с проекта за конституция и това от 29 януари 2013 г. относно необходимостта от провеждане на сериозен диалог и слагането на край на използването на прекомерна сила,

–   като взе предвид изявлението относно Египет от 24 януари 2013 г. на говорителя на генералния секретар на ООН,

–   като взе предвид изявлението от 31 януари 2013 г. на изпълнителния директор на ООН—жени, Мишел Башле, в което тя изразява дълбоката си загриженост във връзка с ескалиращото насилие срещу жените на обществени места в Египет,

–   като взе предвид решението от 14 юни 2012 г. на Върховния конституционен съд на Египет, с което парламентарните избори от 2012 г. се обявяват за противоконституционни, а една трета от победителите в изборите за незаконни, както и се анулира Закона за политическото изключване, с което бивши членове на режима на Мубарак бяха изключени от участие в изборите,

–   като взе предвид конституционните декрети на Върховния съвет на въоръжените сили от 17 и 18 юни 2012 г., изменящи временната конституция на Арабска република Египет от 30 март 2012 г., която предоставя на военните сили по-голяма роля в прилагането на гражданското право и разширени правомощия за вземане на решения относно вътрешната и националната сигурност,

–   като взе предвид египетските президентски избори, състояли се на 23-24 май и 16-17 юни 2012 г., както и победата на кандидата на Мюсюлманските братя Мохамед Морси над бившия армейски генерал Ахмед Шафик с 51.7% от подадените гласове, както беше потвърдено на 24 юни 2012 г. от националната избирателна комисия,

–   като взе предвид конституционната декларация от 12 август 2012г. на президента Морси, която му предоставя широки законодателни и изпълнителни правомощия и роля в изготвянето на новата конституция на Египет,

–   като има предвид конституционната декларация от 22 ноември 2012 г. на президента Морси, съгласно която всички президентски декрети и закони няма да подлежат на съдебно обжалване или анулиране, както и Консултативното събрание (Шура) и Учредителното събрание ще бъдат защитени от разпускане и съдебен контрол и се назначава повторен съдебен процес срещу бившия президент Хосни Мубарак,

–   като взе предвид отмяната на конституционната декларация от президента Морси на 8 декември 2012г.,

–   като взе предвид конституционния референдум, проведен на 15 и 22 декември 2012 г., в който мнозинството гласува в полза на конституцията при избирателна активност от 33%;

–   като взе предвид предстоящите парламентарни избори от 22 април 2012 г. до 24 юни 2013 г. и публичното обявяване на бойкотирането на изборите от страна на Националната асоциация за промяна, Националния фронт за освобождение и египетския „Ислямски джихад”,

–   като взе предвид докладите на Амнести Интернешънъл от януари 2012 г., озаглавени „Ширещата се безнаказаност – все още няма справедливост за протестиращите, убити по време на „Революцията от 25 януари” и от февруари 2013 г. – „Египет: насилието срещу жени, основано на пола, около площад Тахрир”,

–   като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г. и Международната конвенция за правата на детето от 1989 г., по които Египет прие да бъде страна,

–   като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

Избори и конституция

A. като има предвид, че египетските президентски избори се състояха в периода между 23 май и 17 юни 2012 г. и че 12 кандидати взеха официално участие в изборите;

Б.  като има предвид, че на 14 юни 2012 г. Върховния конституционен съд на Египет обяви законодателната рамка, регулираща парламентарните избори в Египет, за противоконституционна; като има предвид, че след решението Върховният съвет на въоръжените сили (ВСВС) обяви на 16 юни 2012 г., че парламентът е разпуснат; като има предвид, че Мюсюлманските братя обявиха решението на ВСВС за незаконно; и че Консултативното събрание (Шура) функционира като временен законотворчески орган, съставено от 85% ислямисти, и беше избрано при 10% избирателна активност;

В.  като има предвид, че на 24 юни 2012 г. Мохамед Морси беше официално обявен за победител на президентските избори в Египет, отбелязващ първите свободни и демократични избори в страната и първото избиране на ислямски кандидат за държавен ръководител в арабския свят;

Г.  като има предвид, че на 12 август 2012 г. президентът Морси възстанови политическите правомощия след като ВСВС беше съществено разширил политическите си правомощия по гражданските въпроси от момента на падането на бившия президент Мубарак;

Д. като има предвид, че на 10 април 2012 г. Административният съд в Кайро разпусна Конституционна асамблея, на която беше възложено изготвянето на нова конституция, и че на 8 юни 2012 г. беше учредена нова Конституционна асамблея, състояща се от 100 членове;

Е.  като има предвид, че на 22 ноември 2012 г. президентът Морси обяви конституционен декрет, разширяващ в значителна степен неговите правомощия, освобождаващ всички президентски декрети и закони от съдебно обжалване или анулиране, защитаващ Консултативното събрание (Шура) и Учредителното събрание от разпускане и съдебен контрол и предоставящ имунитет на всички решения и декрети, издавани от президента от момента на встъпването му в длъжност на 30 юни 2012 г. до ратифицирането на новата конституция; като има предвид, че декретът предоставя също така изключително право за предприемането на всички необходими мерки за опазване на националното единство, сигурност на Египет и на революцията;

Ж. като има предвид, че на 30 ноември 2012 г. Учредителното събрание прие проекта на конституция, който според някои групи, защитници на правата на човека, и международни експерти съдържа неясноти и двусмислия, които могат да бъдат тълкувани в широк смисъл, по-специално религиозните позовавания, като ограничаването на гражданските свободи като свободата на изразяване, свободата на събиране, свободата на изповядване на религия и правата на жените; като има предвид, че проектът на конституция не слага край на военните процеси срещу гражданското население, че проектът на конституция беше приет от мнозинството на гласуващите (63.8%) по време на референдум, състоял се на 15 и 22 декември 2012 г., при избирателна активност от 32.9%, и че редица лидери на опозицията нарекоха конституцията незаконна, като се опитаха да попречат на нейното прилагане;

З.  като има предвид, че на 8 декември 2012 г. президентът Морси отмени своята конституционна декларация от 22 ноември 2012 г.;

И. като има предвид, че след ожесточените сблъсъци между протестиращите и силите за сигурност, довели до десетки смъртни случаи, в навечерието и през седмиците след втората годишнина от „Революцията от 25 януари”, пламнала от нарасналото беззаконие в Египет, широкия упадък на египетската икономика и десетките смъртни присъди, издадени над гражданите, участвали в смъртоносните футболни безредици в Порт Саид, което накара президента Морси да обяви извънредно положение в редица египетски градове и настоятелни предупреждения от страна на военните сили за „срив на държавата”, лидерите на опозицията в знак на единство призоваха на 30 януари 2013 г. президента Морси да прекрати насилието срещу протестиращите, да сформира правителство на националното единство и да започне повеждането на национален диалог; като има предвид, че президентът Морси отхвърли призива за правителство на единството;

Й. като има предвид, че новите египетски парламентарни избори бяха обявени за 27 април 2013 г. и че те ще приключат в края на юни; като има предвид, че новоизбраният парламент ще бъде свикан на 6 юли 2013 г.; като има предвид, че новият парламент ще трябва да одобри назначаването на новия египетски министър-председател; като има предвид, че върховната избирателна комисия на Египет прие четири неправителствени организации да присъстват като „свидетели” по време на изборите, а също така и Европейския съюз, Лигата на арабските държави и Африканския съюз; като има предвид, че избирателният закон е понастоящем предмет на промени от страна на Консултативното събрание (Шура) и е подложен на сериозни критики от страна на политическите групи и Конституционния съвет;

К. като има предвид, че в периода, предшестващ следващите парламентарни избори, демократичният преход в Египет е изправен пред постоянно предизвикателство и продължава да бъде смущаван от изключващи политики, непрестанното използване на насилие от страна на полицията и на силите за сигурност срещу протестиращите, прекомерното използване на сълзотворен газ, произволни арести – в това число на малки деца, ширещо се сексуално насилие над жени, отвличане на светски и либерални активисти, както и видимо връщане към репресивна политика, сравнима с тази на режима на Мубарак;

Л. като има предвид, че непрестанното насилие и сблъсъците по улиците в Египет представляват сериозна заплаха за безопасното и плавно протичане на изборите; като има предвид, че отвличането и заплахите без провеждането на истинско полицейско разследване създават климат на безнаказаност, който може да доведе до заплахи или нападения над поддръжниците на парламентарните кандидати; като има предвид, че групите – защитници на правата на човека са документирали и докладвали за редица случаи на мъчения, два от които са довели до смърт; като има предвид, че следва да се запазят сигурността и обществения ред, въздържано и при пълно зачитане на правата на човека и основните свободи;

Отношенията между ЕС и Египет

М. като има предвид, че Европейският съюз е изразявал многократно ангажимента си в полза на свободата на мисълта, свободата на съвестта и свободата на религията и правата на жените, и е подчертавал, че правителствата са задължени да гарантират тези свободи по целия свят; като има предвид, че по закон се изисква външните действия на ЕС да отговарят на принципите, на които той се основава, по-специално зачитането на правата на човека и на основните свободи;

Н. като има предвид, че заместник-председателят на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност направи посещение на президента Морси н Кайро на 19 юли 2012 г.; като има предвид, че президентът Морси посети Европейската комисия в Брюксел на 12 септември 2012 г., за да обсъди политическото и икономическото положение и следващите стъпки по пътя на прехода към демокрация;

О. като има предвид, че на 13 и 14 ноември 2012 г. специалната група ЕС – Египет, съ-председателствана от върховния представител/заместник-председател и египетския министър на външните работи Камел Амр, проведе заседание в Кайро и договори важен пакет от икономическа и политическа помощ, за да помогне на Египет в настоящия си преход, възлизаща общо на почти 5 млрд. евро под формата на заеми и безвъзмездни помощи за 2012-2013 г.; като има предвид, че финансовата помощ е (отчасти) зависимо от успешното финализиране от страна на Египет на споразумение с Международния валутен фонд, както и относно правата на човека, демокрацията и икономическото управление;

 

П. като има предвид, че ЕС и Египет постигнаха съгласие да проучат съвместно начините за задълбочаване на взаимоотношенията в областта на търговията и инвестициите, в това число чрез техническо съдействие, което може да доведе до пълно и всеобхватно споразумение за свободна търговия;

Р.  като има предвид, че президентът Морси направи своята конституционна декларация, която му предостави безпрецедентни правомощия без съдебен или парламентарен надзор едва осем дни след приключване на заседанието на работната група ЕС-Египет; като има предвид, че както периодът, така и въздействието на декларацията урониха вярата и доверието в ангажимента на президента за продължаване на конструктивни и стабилни политически и търговски взаимоотношения с ЕС;

С. като има предвид, че икономическото положение на Египет е отчайващо, като резервите в чуждестранна валута са на ниско равнище, а египетската лира е на най-ниските си стойности от 2004 г.; като има предвид, че икономическото подобряване на страната ще зависи от дългосрочната ѝ политическа и социална стабилност; като има предвид, че Египет преминава през критичен преходен период и е изправен през значителни предизвикателства и трудности в процеса на демократизация;

Т.  като има предвид, че ЕС последователно предлага своята помощ, както и да сподели знания с египетските органи при прехода на Египет към справедливо, основаващо се на правила, свободно и демократично общество;

Нарушения на гражданските свободи и права

У. като има предвид, че липсата на политическа стабилност и основното ежедневно управление без насрещни проверки, включително и най-вече на разделението на властите, при липсата на ясна конституционна рамка и при влошаването на социално-икономическите условия в Египет, създадоха обстановка, при която нарушенията на правата на човека продължават да се извършват безнаказано;

Ф. като има предвид, че няколко от редакциите на новия закон, уреждащ дейностите на неправителствените организации, предизвикаха загрижеността на активистите и организациите на гражданското общество, тъй като според писмо на министъра на застрахователната дейност и социалните въпроси на всяка египетска НПО (или „местен субект”) се забраняват контактите с външни партньори (или „международен субект”) без предварително разрешение от органите за обществена сигурност, които предстои да бъдат създадени, като на практика това води до контрол и ограничаване на всички форми на социална дейност или организация, тъй като много организации на гражданското общество разчитат на външно финансиране, в т.ч. от ЕС; като има предвид, че новия закон за НПО също така се очаква да ограничи проучвателните посещения и други основни дейности в целия Египет, възпирайки на практика организациите на гражданското общество да вършат своята работа;

Х. като има предвид, че НПО в Египет вече са изправени пред сериозна административна тежест, за да получат правото да действат в страната; като има предвид, че от 2011 г. три международни НПО и 43-ма техни служители бяха подложени на съдебно преследване за получаване на финансиране без предварителното одобрение от страна на египетските държавни органи;

Ц. като има предвид, че 42-ма души, в т.ч. двама полицаи, загинаха при сблъсъците след съдебната препоръка от 26 януари 2013 г. за осъждане на смърт на 21 жители на Порт Саид във връзка с убийствата, последвали футболен мач година по-рано; като има предвид, че потвърждението на това решение и издаването на присъдите срещу оставащите 52-ма ответници са предвидени за 9 март;

Ч.  като има предвид, че египетската полиция в Порт Саид и в цялата страна прибягва до употребата на (смъртоносно) насилие прекалено бързо и че може да го прави без съответното разследване или каквато и да е форма на отчетност;

Ш. като има предвид, че общественото мнение в Египет е много критично настроено спрямо ограниченията на свободата на изразяване; като има предвид, че наказателният кодекс и новоприетата конституция биха могли сериозно да ограничат свободата на изразяване чрез забраната да се обижда друго човешко същество, Пророка или президентската институция; като има предвид, че продължава наказателното преследване на журналисти и актьори като Гамал Фахми, Басем Юсеф и Окаша Тауфик; като има предвид съобщенията за завеждане на 24 дела за обида на президента; като има предвид, че броят на делата за богохулство нарасна след встъпването в длъжност на президента Морси;

Щ. като има предвид, че на 9 февруари 2013 г. административен съд в Кайро нареди 30-дневна забрана на YouTube и редица други уебсайтове заради видеоматериала „Innocence of Muslims”; като има предвид, че Министерството на комуникациите и информационните технологии и Националния регулаторен орган за телекомуникациите решиха след заседание, че блокирането на YouTube ще засегне технически търсенето чрез Google в Египет, което би довело до икономически последици за страната, и поради тази причина не изпълниха съдебното нареждане; като има предвид, че цифровите свободи са благоприятстващ фактор за универсалните права на човека и следва да се отстояват по всяко време, а не само поради икономически интереси;

АА. като има предвид, че нов закон относно защитата на правото на мирни демонстрации на обществени места може да ограничи свободата на изразяване и на сдружаване чрез използването на двусмислен език, като най-проблематичен е текстът „в интерес на гражданите” като повод за забрана на демонстрации и насилствено разпръскване на протести, като в този закон няма позоваване на египетската конституция и на международните договори, по които Египет е страна;

БА. като има предвид, че се шири насилие срещу жените, особено по време на публични демонстрации; като има предвид, че директорът на Египетския национален съвет за жените Мерват ат-Талави призова всички жени, които са били подложени на сексуално насилие, да приложат доклади и да се включат в масов иск срещу държавата;

ВА. като има предвид, че Египетският национален съвет за жените и гражданското общество отправиха критики по отношение на мълчанието на държавните органи, които не са осъдили насилието, понесено от жените, давайки по този начин грешен сигнал по отношение на спазването на правата на жените в Египет;

1.  изразява своята солидарност с египетския народ в този решаващ период на преход към демокрация в страната; призовава египетските органи да гарантират пълно спазване на правата на човека и основните свободи, включително свободата на изразяване и на сдружаване, свободата на печата и медиите, правата на жените, свободата на вероизповедание, свободата на съвестта и на мисълта, защитата на малцинствата и борбата срещу дискриминацията, основаваща се на сексуалната ориентация, както и да гарантират прилагането на принципите на правовата държава, разделението на властите, независимостта на съдебната система и справедлив съдебен процес, тъй като те са основни съставни части на свободното и демократично общество;

2.  отчита трудностите, пред които са изправени египетските органи при управлението на страната във времена на преход, но счита спазването на основните права и свободи за минималния стандарт, към който следва да се придържат всички техни действия и политики;

3.  изразява дълбоко си съжаление във връзка със значителния брой човешки жертви и големия брой ранени по време на последните сблъсъци и поднася своите съболезнования на семействата на жертвите; призовава за независимо разследване на събитията, довели до смъртните случаи и нараняванията, както и за ефективни и конкретни мерки, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира, че виновните ще бъдат подведени под съдебна отговорност;

4.  призовава египетските сили за сигурност, полицията и държавните органи да спрат насилието, репресиите и задържането на мирни демонстранти и да проявяват извънредна въздържаност при опитите си да контролират протестите; настоятелно призовава държавните органи да действат при строго спазване на техните законови и международни задължения; призовава протестиращите, активистите и опозиционните сили да гарантират мирното протичане на протестите;

5.  изразява съжаление във връзка със смъртните присъди за граждани, участвали във футболното насилие в Порт Саид, осъжда при всички положения прибягването до смъртно наказание и призовава египетския законодател да наложи мораториум върху изпълнението на смъртните наказания;

6.  изразява тревогата си във връзка с увеличаването на сексуалното насилие срещу жени, в частност демонстрантки, и неуспеха на държавните органи да предотвратят и осъдят това насилие или да потърсят отговорност от извършителите; призовава президента Морси, както и ръководителите на управляващата и опозиционните партии, да покажат силно политическо водачество, за да предотвратят основаващото се на пола насилие, както и да гарантират, че всички инциденти, включващи сексуално насилие и тормоз срещу жени, са ефективно разследвани, извършителите биват изправени пред съд, а жертвите получават съответните обезщетения; призовава настоятелно президента Морси да реши въпроса с това хронично насилие и дискриминация срещу жените като приеме закона срещу тормоза, предлаган от активист за правата на жените; призовава египетските държавни органи да осъдят всички форми на насилие и агресия срещу жените;

7.  призовава египетските държавни органи да реформират полицейските сили и силите за сигурност, да отменят всички закони, които позволяват неограниченото използване на насилие срещу цивилното население от полицията и силите за сигурност, надлежно да разследват всички доклади за използване на мъчения или прекомерна употреба на сила срещу цивилни, в частност деца и жени, да гарантират пълна отчетност за отговорните, в съответствие с основните човешки права и свободи, а също така и с международните договори, по които Египет е страна;

8.  призовава египетските държавни органи да подпишат и ратифицират Римския статут за създаване на Международния наказателен съд (МНС) в Хага и да се въздържат от покани към държавни глави, срещу които МНС е издал заповеди за задържане;

9.  призовава настоятелно египетските държавни органи да се въздържат да предлагат закони и нормативни актове, които възпрепятстват и на практика потискат всякаква критика срещу властта чрез контрол върху всички неправителствени организации и тяхното финансиране; призовава настоятелно египетските държавни органи да признаят важната роля на организациите на гражданското общество и да гарантират, че новите закони и нормативни актове отговарят на международните правни стандарти;

10. изразява решителна подкрепа за реформи, водещи към демокрация, правова държава и социалната справедливост в Египет, както това се изразява от египетския народ; отново призовава за пълна отмяна на извънредното положение в цялата страна; призовава за незабавно прекратяване на наказателното преследване на цивилни лица пред военни съдилища;

11. призовава настоятелно египетските държавни органи да гарантират чрез разследване на скорошните отвличания на активисти от опозицията и журналисти, че обявените парламентарни избори могат да бъдат произведени свободно и гладко, да спазват изцяло свободата на изразяване, както в интернет, така и извън него, така че да се позволи възникването на публични политически дебати, както и да гарантират, че силите за сигурност не разпръсват мирни демонстрации и се въздържат от използването на прекомерно насилие;

12. приветства издадената от египетските държавни органи покана до редица международни неправителствени организации и международни организации, в т.ч. ЕС, за наблюдение на предстоящите парламентарни избори; подновява своето предложение за изпращане на пълноправна мисия за наблюдение на избори в тясно сътрудничество и координация с египетските органи, за да се гарантира свободното и справедливо произвеждане на изборите;

13. призовава египетските държавни органи и силите на опозицията да стигнат до компромисно решение, за да се намалят ескалацията на насилието и разделението, като подчертава важността на произвеждането на свободни, справедливи и прозрачни избори с участието на всички сили, така че да се продължи прехода към същинска демокрация в Египет; насърчава ЕС и неговите държави членки да продължат да подкрепят и подпомагат органите на управление, политическите партии и гражданското общество в Египет в усилията им за постигане на тази цел;

14. заявява отново, че египетската конституция следва да бъде възможно най-приобщаваща и следва да се ползва с широка обществена подкрепа, като не оставя място за дискриминация срещу никой в египетското общество;

15. призовава настоятелно египетските държавни органи да започнат същински национален диалог с цел разглеждане и решаване на настоящите проблеми, които смущават прехода на Египет и обещанията на революцията от 25 януари, и в частност безнаказаните използване на насилие, сексуално насилие срещу жени и прекомерно използване на сила, както и ограничаването на основните свободи и гражданските свободи и нестабилността на египетската икономика; в този контекст призовава ВП/ЗП, Комисията и държавите членки да поемат своята отговорност спрямо една от най-важните съседни държави и бъдещето на младото ѝ и амбициозно население;

16. счита, че политическата нестабилност е тясно свързана с икономическата нестабилност и призовава египетските държавни органи и опозиционните сили да постигнат напредък в обстановка на мир и консенсус, така че да бъдат преодолени различията; насърчава развитието на икономическо сътрудничество между ЕС и Египет със засилен двустранен диалог относно икономическата реформа като важна стъпка към изграждането на доверие сред инвеститорите, както и с Международния валутен фонд, чийто заем е жизненоважен за оцеляването на египетската икономика;

17. изразява съжаление във връзка с факта, че ВП/ЗП нито осъди, нито отговори публично по друг начин на заграбването на власт от президента Морси само дни след заседанието на специалната група „ЕС – Египет”, като по този начин тя подкопа доверието в ЕС като твърд защитник на демокрацията, принципите на правовата държана и зачитането на правата на човека и основните свободи;

18. изразява съжаление във връзка с факта, че четири дни след изявлението на президента Морси, с което той си предостави безпрецедентни и неограничени правомощия, Съветът обяви подновения си ангажимент за възстановяване на активи и преразпределяне на египетските държавни органи;

19. призовава настоятелно ВП/ЗП, Комисията и държавите членки да подпомогнат безпрекословно египетския народ в неговата борба за свобода, достойнство и самоопределение;

20. призовава настоятелно ВП/ЗП и Комисията да развият принципа „повече за повече” по по-последователен и практичен начин, като го превърнат в нещо повече от съществуващо единствено на хартия понятие, включвайки ясни условия и референтни критерии, ако египетското правителство се отклони от демократичните реформи и зачитането на човешките права и свободи;

21. призовава настоятелно ВП/ЗП да настоява египетските органи и президентът Морси да се придържат към техните ангажименти за спазване на правата на човека и основните свободи; призовава ЕС да не предоставя никаква бюджетна помощ на египетските държавни органи, ако основни условия като зачитането на човешките права и свободи, демократичното управление и принципите на правовата държава не са постигнати;

22. изразява цялостната си подкрепа за засилването на сътрудничеството между ЕС и Египет в рамките на споразумението за асоцииране и неговите планове за действие, успешното продължаване на специалната група „ЕС – Египет”, редовните диалози в областта на правата на човека, засиленото стопанско сътрудничество, подобрената мобилност в ЕС за египетските граждани, и в частност студентите, договарянето на задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия или на бъдещата пазарна интеграция;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност / заместник-председател на Европейската комисия, на парламентите и правителствата на държавите членки, както и на египетските държавни органи.