Návrh usnesení - B7-0099/2013Návrh usnesení
B7-0099/2013

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Egyptě

6. 3. 2013 - (2013/2542(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Hans van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott za skupinu ALDE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0095/2013

Postup : 2013/2542(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0099/2013
Předložené texty :
B7-0099/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0099/2013

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Egyptě

(2013/2542(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptě, zejména na usnesení ze dne 16. února 2012 o nejnovějším vývoji v Egyptě[1],

–   s ohledem na své plenární rozpravy o Egyptě a Blízkém východě, které proběhly ve dnech 12. června 2012, 4. července 2012 a 12. prosince 2012,

–   s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové reprodukované jejím mluvčím dne 18. března 2012 o úmrtí patriarchy Šenúdy III., ze dne 11. května 2012 o situaci v Egyptě před prezidentskými volbami konanými ve dnech 23.–24. května, ze dne 25. května o prezidentských volbách v Egyptě, ze dne 1. června 2012 o zrušení výjimečného stavu v Egyptě, ze dne 15. června 2012 o výnosech egyptského nejvyššího ústavního soudu ze dne 14. června, který prohlásil legislativní rámec parlamentních voleb za protiústavní, ze dne 20. června 2012 o politické situaci v Egyptě, ze dne 24. června 2012 o zvolení Muhammada Mursího egyptským prezidentem, ze dne 30. června 2012 o uvedení Muhammada Mursího do úřadu egyptského prezidenta, ze dne 24. července 2012 o jmenování nového předsedy egyptské vlády, ze dne 5. prosince 2012 o situaci v Egyptě, ze dne 25. prosince 2012 o referendu v Egyptě a ze dne 25. ledna 2013 o zabíjení ve městě Port Saíd,

–   s ohledem na závěry Rady o Egyptě ze dne 27. února 2012, 25. června 2012, 19. listopadu 2012, 10. prosince 2012 a 8. února 2013,

–   s ohledem na opatření v rámci evropské politiky sousedství (EPS) a na zprávu o pokroku Egypta ze dne 15. května 2012,

–   s ohledem na nové rozhovory, které vedla Komise o vysokoškolském vzdělávání se zeměmi jižního Středomoří včetně Egypta dne 2. července 2012, jejichž cílem bylo vyhodnotit problémy, které je třeba řešit, pokud jde o vysokoškolské vzdělávání, rozšíření podpory ze strany EU a budoucí spolupráci,

–   s ohledem na návštěvu místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku v Egyptě ve dnech 18.–19. července 2012 a na její schůzku s prezidentem Múrsím v Bruselu dne 13. září 2012,

–   s ohledem na schůzku pracovní skupiny EU-Egypt konanou ve dnech 13.–14. listopadu 2012 a na závěry spolupředsedů této pracovní skupiny, na soubor opatření zaměřených na hospodářskou a politickou pomoc Egyptu v období transformace, zejména na podporu pro vytváření pracovních míst a pro odborné vzdělávání mladých v Egyptě, a na čtyři prohlášení o záměru získat vzájemné výhody pro firmy v EU a Egyptě, jakož i na sdělení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a komisaře pro evropskou politiku sousedství Štefana Füleho,

–   s ohledem na „káhirské prohlášení“ ministrů zahraničních věcí Ligy arabských států a Evropské unie učiněné v rámci jejich druhé schůze dne 13. listopadu 2012,

–   s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady Hermana Van Rompuye ze dne 13. ledna 2013 v návaznosti na jeho schůzku s egyptským prezidentem Muhammadem Mursím v Káhiře,

–   s ohledem na tiskové prohlášení Rady ze dne 8. února 2013 o reakci EU na arabské jaro a o situaci dva roky po něm,

–   s ohledem na spolupráci, zejména ve Středomoří, mezi Evropskou investiční bankou a Islámskou rozvojovou bankou, která byla oznámena dne 9. února 2012,

–   s ohledem na společné sdělení Komise a místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku nazvané „Výsledky nové evropské politiky sousedství“, které bylo dne 15. května 2012 předloženo Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů,

–   s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Egyptem v roce 2001 (která vstoupila v platnost dne 1. června 2004), posílenou akčním plánem a evropskou politikou sousedství, jež byla schválena v roce 2007,

–   s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové ze dne 7. prosince 2012 o násilí v Egyptě a značných problémech spojených s návrhem ústavy a ze dne 29. ledna 2013 o tom, že je třeba vést seriózní dialog a zastavit nadměrné používání síly,

–   s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN o Egyptě ze dne 24. ledna 2013,

–   s ohledem na prohlášení ze dne 31. ledna 2013 učiněné výkonnou ředitelkou organizace WOMEN při OSN Michelle Bacheletovou, která v něm vyjádřila hluboké znepokojení nad eskalujícím násilím namířeným proti ženám na veřejných místech v Egyptě,

–   s ohledem na rozhodnutí egyptského nejvyššího ústavního soudu ze dne 14. června 2012, podle nějž byly parlamentní volby konané v roce 2012 neústavní a třetina jejich vítězů byla zvolena neústavně a kterým se ruší zákon o politickém vyloučení, jenž znemožňoval bývalým představitelům Mubárakova režimu účastnit se voleb,

–   s ohledem na ústavní dekrety vydané Nejvyšší radou ozbrojených sil (SCAF) dne 17. a 18. června 2012, kterými se mění prozatímní ústava Egyptské arabské republiky ze dne 30. března 2012 v tom smyslu, že se ozbrojeným silám svěřuje výraznější úloha ve vynucování předpisů občanského práva a větší rozhodovací pravomoci v souvislosti s otázkami vnitřní a národní bezpečnosti,

–   s ohledem na egyptské prezidentské volby, které se konaly ve dnech 23.–24. května a 16.–17. června 2012 a na vítězství kandidáta Muslimského bratrstva Muhammeda Mursího nad bývalým vojenským generálem Ahmadem Šafíkem poměrem 51,7 % hlasů, což je výsledek, který byl potvrzen národní volební komisí dne 24. června 2012,

–   s ohledem na ústavní prohlášení prezidenta Mursího ze dne 12. srpna 2012, v němž uvedl, že bude sám vykonávat rozsáhlé zákonodárné a výkonné pravomoci a bude se podílet na vypracovávání nové egyptské ústavy,

–   s ohledem na ústavní prohlášení prezidenta Mursího ze dne 22. listopadu 2012, v němž stanovil, že žádné prezidentské dekrety ani zákony nelze soudně napadnout ani zrušit, zavedl opatření proti rozpuštění horní komory egyptského parlamentu (Šúry) a ústavodárného shromáždění a proti jejich kontrole soudními orgány a nařídil obnovení soudního procesu s bývalým prezidentem Husním Mubárakem,

–   s ohledem na zrušení tohoto ústavního prohlášení prezidentem Mursím dne 8. prosince 2012,

–   s ohledem na ústavní referendum konané ve dnech 15. a 22. prosince 2012, v němž se při 33% volební účasti vyjádřila většina hlasujících pro ústavu,

–   s ohledem na nadcházející parlamentní volby, které se budou konat ve dnech 22. dubna až 24. června 2012, a na veřejné prohlášení Národního sdružení pro změnu, Národní osvobozenecké fronty a strany Egyptský islámský džihád o tom, že budou tyto volby bojkotovat,

–   s ohledem na zprávu organizace Amnesty International z ledna 2013 nazvanou „Nekontrolovaná beztrestnost – Stále žádná spravedlnost pro demonstranty zabité při lednových manifestacích v roce 2011“ a z února 2013 nazvanou „Egypt: genderově motivované násilí na ženách v souvislosti s demonstracemi na náměstí Osvobození“,

–   s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1996 a Mezinárodní úmluvu o právech dítěte z roku 1989, jejíž je Egypt signatářem,

–   s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

Volbyústava

A. vzhledem k tomu, že prezidentské volby se v Egyptě konaly v období mezi 23. květnem a 17. červnem 2012 a že se jich oficiálně účastnilo 12 kandidátů;

B.  vzhledem k tomu, že dne 14. června 2012 prohlásil egyptský nejvyšší ústavní soud zákony, na jejichž základě se egyptské parlamentní volby konaly, za protiústavní; vzhledem k tomu, že Nejvyšší rada ozbrojených sil (SCAF) dne 16. června 2012 oznámila, že parlament byl rozpuštěn; vzhledem k tomu, že hnutí Muslimské bratrstvo toto rozhodnutí SCAF označilo za protizákonné; vzhledem k tomu, že horní komora parlamentu (Šúra) působí jako dočasný zákonodárný orgán, jehož 85 % tvoří islamisté a který byl zvolen ve volbách, k nimž se dostavilo 10 % voličů;

C. vzhledem k tomu, že Muhammed Mursí byl dne 24. června 2012 oficiálně prohlášen vítězem egyptských prezidentských voleb, které byly prvními svobodnými a demokratickými prezidentskými volbami v této zemi, a že Muhammed Mursí se stal prvním islamistickým kandidátem, který byl v arabském světě zvolen prezidentem;

D. vzhledem k tomu, že prezident Mursí si dne 12. srpna 2012 nárokoval zpět politickou moc poté, kdy SCAF po pádu režimu bývalého prezidenta Mubáraka výraznou měrou rozšířila svou úlohu v občanskoprávní oblasti;

E.  vzhledem k tomu, že dne 10. dubna 2012 rozpustil káhirský správní soud ústavodárné shromáždění, jež bylo pověřeno vypracováním návrhu nové ústavy, a vzhledem k tomu, že dne 8. června 2012 bylo ustaveno nové ústavodárné shromáždění o 100 členech;

F.  vzhledem k tomu, že prezident Mursí vydal dne 22. listopadu 2012 ústavní dekret, jímž výrazně rozšířil své pravomoci a stanovil, že žádné prezidentské dekrety ani zákony nelze soudně napadnout ani zrušit, zavedl opatření, která chrání horní komoru egyptského parlamentu (Šúru) a ústavodárné shromáždění před rozpuštěním a před zásahy soudních orgánů, prodloužil mandát ústavodárného shromáždění na osm měsíců a prohlásil, že všechna rozhodnutí a všechny dekrety vydané prezidentem od 30. června 2012, kdy se ujal úřadu, až do ratifikace nové ústavy jsou nenapadnutelné; vzhledem k tomu, že tímto nařízením získal prezident rovněž výlučné právo přijmout jakákoli opatření nutná na ochranu egyptské národní jednoty, bezpečnosti a revoluce;

G. vzhledem k tomu, že dne 30. listopadu 2012 přijalo ústavodárné shromáždění návrh ústavy, který podle názoru některých organizací a mezinárodních odborníků na ochranu lidských práv obsahuje řadu nepřesných a dvousmyslných ustanovení, jež lze, zejména pokud jde o odkazy na náboženství, vykládat volně tak, že omezují občanské svobody, jako je svoboda projevu, shromažďování či náboženského vyznání, a práva žen; vzhledem k tomu, že návrh ústavy neobsahuje ustanovení, kterým by se zastavily vojenské soudní procesy s civilisty, a vzhledem k tomu, že byl přijat většinou (63,8 %) voličských hlasů v referendu konaném ve dnech 15. a 22. prosince 2012 za účasti 32,9 % voličů a že řada opozičních vůdců označilo tuto ústavu za protiprávní ve snaze zabránit jejímu uplatňování;

H. vzhledem k tomu, že prezident Mursí dne 8. prosince 2012 zrušil své ústavní prohlášení ze dne 22. listopadu 2012;

I.   vzhledem k tomu, že v předvečer druhého výročí revoluce připomínaného v den jejího zahájení, tj. 25. ledna, a v následujících týdnech došlo k násilným střetům mezi demonstranty a bezpečnostními silami, které si vyžádaly desítky životů a které vyvolalo rostoucí bezpráví v Egyptě, prudké oslabení egyptského hospodářství a desítky rozsudků smrti vynesených nad civilisty zadrženými při tragických nepokojích během fotbalového utkání ve městě Port Saíd, v důsledku čehož prezident Mursí vyhlásil mimořádný stav v několika egyptských městech a představitelé armády varovali před „státním kolapsem“, a vzhledem k tomu, že v návaznosti na tyto události vyzvali představitelé opozice dne 30. ledna 2013, kteří tak projevili/s cílem projevit svou jednotu, prezidenta Mursího, aby násilí páchané na demonstrantech zastavil, aby sestavil vládu národní jednoty a zahájil vnitrostátní dialog; vzhledem k tomu, že prezident Mursí požadavek na sestavení vlády národní jednoty odmítl;

J.   vzhledem k tomu, že egyptské parlamentní volby by měly podle oznámení probíhat od 27. dubna 2013 a skončit koncem června; vzhledem k tomu, že první schůze nově zvoleného parlamentu se bude konat dne 6. července 2013; vzhledem k tomu, že nový parlament musí schválit jmenování nového předsedy egyptské vlády; vzhledem k tomu, že egyptská ústřední volební komise souhlasila s tím, aby se jako „svědci“ účastnily těchto voleb čtyři nevládní organizace, Evropská unie, Liga arabských států a Africká unie; vzhledem k tomu, že horní komora (Šúra) volební zákon ještě upravuje a čelí kvůli tomu silné kritice ze strany politických skupin a ústavní rady;

K. vzhledem k tomu, že v období před parlamentními volbami je transformace Egypta ztěžována neustálými problémy, přičemž tato situace ještě zhoršována politikou, která znemožňuje účast všem politickým subjektům, pokračujícími násilnými zásahy policie a bezpečnostních sil proti demonstrantům, nadměrným používáním slzného plynu, svévolným zatýkáním (a to i malých dětí), rozšířenou praxí sexuálního obtěžování žen, únosy sekulárních a liberálních aktivistů a zjevným návratem k represivní politice srovnatelné s tou, kterou uplatňoval Mubárakův režim;

 

L.  vzhledem k tomu, že pokračující násilí a střety v egyptských ulicích výrazně ohrožují bezpečný a hladký průběh voleb; vzhledem k tomu, že v situaci, kdy dochází k únosům a zastrašování a neprobíhá řádné policejní vyšetřování, vzniká atmosféra beztrestnosti, která může vést k zastrašení zastánců jednotlivých poslaneckých kandidátů a k útokům na ně; vzhledem k tomu, že organizace činné v oblasti lidských práv zaznamenaly a ohlásily několik případů mučení, přičemž nejméně dva tyto oznámené případy vedly ke smrti mučených osob; vzhledem k tomu, že bezpečnost a veřejný pořádek by měly být udržovány uvážlivě a za důsledného dodržování lidských práv a základních svobod;

Vztahy mezi EUEgyptem

M. vzhledem k tomu, že EU opakovaně vyjádřila své odhodlání prosazovat svobodu myšlení, svědomí, náboženského vyznání a práva žen a zdůraznila, že vlády mají povinnost tyto svobody zaručit na celém světě, vzhledem k právně stanovené nutnosti, aby vnější opatření EU byla v souladu s jejími ustavujícími zásadami, zejména se zásadou dodržování lidských práv a základních svobod;

N. vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku navštívila prezidenta Mursího v Káhiře dne 19. července 2012; vzhledem k tomu, že prezident Mursí navštívil Evropskou komisi v Bruselu dne 12. září 2012, aby diskutoval o politické a hospodářské situaci a dalších krocích v rámci přechodu k demokracii;

O. vzhledem k tomu, že ve dnech 13.–14. listopadu 2012 se v Káhiře sešla pracovní skupina EU-Egypt, jíž spolupředsedají místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a egyptský ministr zahraničních věcí Kamel Amr, a schválila rozsáhlý soubor opatření hospodářské a politické pomoci Egyptu při jeho právě probíhající transformaci v celkové hodnotě téměř 5 miliard EUR ve formě půjček a subvencí pro období let 2012–2013; vzhledem k tomu, že tato finanční pomoc je (částečně) podmíněna úspěšným jednáním Egypta s Mezinárodním měnovým fondem a dodržováním lidských práv, zásad demokracie a řádné hospodářské správy;

P.  vzhledem k tomu, že EU a Egypt se shodly na tom, že se společně zaměří na možnosti prohloubení obchodních a investičních vztahů, a to i prostřednictvím technické pomoci, což by mohlo vést k uzavření prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu;

Q. vzhledem k tomu, že prezident Mursí vydal své ústavní prohlášení, kterým si přisoudil bezprecedentní pravomoci bez soudní či parlamentní kontroly, pouze osm dní po té, co bylo jednání pracovní skupiny EU-Egypt ukončeno; vzhledem k tomu, že načasování a důsledky tohoto prohlášení poškodily důvěru EU v odhodlání prezidenta Mursího budovat s EU konstruktivní a stabilní politické a obchodní vztahy;

R.  vzhledem k tomu, že hospodářská situace Egypta je zoufalá, jeho finanční rezervy v cizích měnách na nízké úrovni a hodnota egyptské libry na nejnižší úrovni od roku 2004; vzhledem k tomu, že zlepšení hospodářského stavu země bude záviset na její dlouhodobé politické a sociální stabilitě; vzhledem k tomu, že Egypt prochází kritickým obdobím transformace a na své cestě k demokracii se vyrovnává s vážnými problémy a obtížemi;

S.  vzhledem k tomu, že EU soustavně nabízela a nabízí egyptským orgánům svou pomoc a poznatky, které by Egypt měly podpořit při budování spravedlivé, svobodné a demokratické společnosti fungující na základě práva;

Porušování občanských svobodpráv

T.  vzhledem k tomu, že v důsledku nedostatečné politické stability a základní každodenní správy, absence ústavních kontrol a vyrovnávacích mechanismů a především v důsledku nedodržování zásady oddělení pravomocí vznikla v Egyptě v době, kdy není k dispozici jasný ústavní rámec a sociální a hospodářské podmínky se zhoršují, atmosféra, v níž jsou lidská práva trvale beztrestně porušována;

U. vzhledem k tomu, že některé návrhy nových zákonů upravujících činnost nevládních organizací způsobily znepokojení aktivistů a organizací občanské společnosti; vzhledem k tomu, že podle sdělení ministra pro pojištění a sociální věci nesmí být egyptské nevládní organizace („místní subjekty“) v kontaktu se zahraničními partnery („mezinárodními subjekty“) bez předchozího schválení orgánů veřejné bezpečnosti, které však dosud nebyly zřízeny, což vede de facto k monitorování a omezení všech forem sociální činnosti či organizací, neboť mnoho organizací občanské společnosti je závislých na finanční podpoře ze zahraničí, včetně EU; vzhledem k tomu, že se předpokládá, že zákon o nevládních organizacích omezí činnost pozorovatelských misí a další nezbytné aktivity v celém Egyptě, a organizacím občanské společnosti prakticky zabrání ve vykonávání jejich práce;

V. vzhledem k tomu, že nevládní organizace se v Egyptě již nyní v souvislosti se získáním povolení nutným pro jejich působení v této zemi potýkají s velkými administrativními překážkami; vzhledem k tomu, že od roku 2011 byly stíhány tři mezinárodní nevládní organizace a 43 jejich zaměstnanců za to, že přijali finanční prostředky dříve, než k tomu získali povolení ze strany egyptských úřadů;

W. vzhledem k tomu, že při nepokojích, které se strhly poté, co soud dne 26. ledna 2013 doporučil odsoudit 21 obyvatel Port Saídu k trestu smrti za zabití, k němuž došlo po fotbalovém zápase v roce 2012, zemřelo 42 osob, včetně dvou policistů; vzhledem tomu, že toto soudní rozhodnutí má být potvrzeno 9. března a téhož dne má být vynesen i rozsudek nad zbylými 52 obžalovanými;

X. vzhledem k tomu, že egyptská policie v Port Saídu, jakož i v celé zemi, se uchyluje k použití (smrtelného) násilí příliš rychle a může tak činit, aniž by se toto její jednání řádně prošetřovalo a aniž by za něj někdo nesl odpovědnost;

Y. vzhledem k tomu, že veřejné mínění v Egyptě je k omezování svobody projevu velmi kritické; vzhledem k tomu, že trestní zákoník a nově přijatá ústava by mohly významným způsobem omezit svobodu projevu ustanovením o tom, že je zakázáno urazit Proroka a prezidenta; vzhledem k pokračujícímu trestnímu stíhání novinářů a herců, jako např. Gamála Fahmího, Básima Júsufa a Ukáši Tawfíqa; vzhledem k tomu, že bylo zaznamenáno 24 žalob za urážku prezidenta; vzhledem k tomu, že od doby, kdy se prezident Mursí ujal svého úřadu, se množství případů rouhačství zvýšilo;

Z.  vzhledem k tomu, že dne 9. února 2013 nařídil káhirský správní soud kvůli videozáznamu „Nevinnost Muslimů“ 30denní zákaz používání internetového serveru YouTube a několika dalších internetových stránek; vzhledem k tomu, že ministerstvo pro informační technologie a komunikaci a státní úřad pro regulaci telekomunikačních prostředků se na základě svého jednání rozhodlo tohoto soudního rozhodnutí neuposlechnout s tím, že zablokování internetového serveru YouTube by v Egyptě technicky ovlivnilo používání internetového vyhledávače Google, což by mělo pro tuto zemi hospodářské důsledky; vzhledem k tomu, že „digitální“ svobody umožňují výkon všeobecných lidských práv, a jako takové by měly být vždy zachovány, a nikoli pouze tehdy, jsou-li ve hře hospodářské zájmy;

AA.vzhledem k tomu, že nový zákon o ochraně práva na pokojné demonstrace na veřejných místech může omezovat svobodu projevu a svobodu shromažďování, protože jeho znění je dvojznačné, přičemž nejproblematičtější je výraz „zájem občanů“, který je uveden jako důvod k zákazu demonstrací nebo k násilnému rozehnání protestujících, a proto, že v tomto zákoně chybí odkaz na egyptskou ústavu a na mezinárodní smlouvy, jejichž signatářem je Egypt;

BA.vzhledem k tomu, že na ženách je zejména při veřejných demonstracích pácháno nepředstavitelné násilí; vzhledem k tomu, že předsedkyně Egyptské národní rady pro ženy (NCW) Mervat al-Tallawiová vyzvala všechny ženy, které byly sexuálně napadeny, aby tuto skutečnost oznámily a aby se připojily ke kolektivní žalobě podávané proti státu;

CA.vzhledem k tomu, že NCW a občanská společnost se vyjádřily kriticky k tomu, že úřady na případy sexuálního napadení žen nijak nereagovaly a neodsoudily jej, čímž vydaly špatný signál ohledně toho, jak jsou práva žen v Egyptě respektována;

1.  vyjadřuje svou solidaritu s egyptským lidem v tomto klíčovém období demokratizace země; vyzývá egyptské orgány, aby zajistily důsledné dodržování lidských práv a základních svobod, včetně svobody projevu a sdružování, svobody tisku a sdělovacích prostředků, práv žen, svobody náboženského vyznání, svědomí a myšlení, ochrany menšin a zákazu diskriminace na základě sexuální orientace, a aby zajistily dodržování zásad právního státu, oddělení pravomocí, nezávislosti soudů a řádného procesu, jelikož se jedná o základní prvky svobodné a demokratické společnosti;

2.  uznává obtížnou úlohu egyptských orgánů při vedení země v době transformace, nicméně považuje základní práva a svobody za minimální normy, které všechna její opatření a všechny její politiky musí respektovat;

3.  hluboce lituje velkého počtu usmrcených a zraněných osob v důsledku nedávných střetů a vyjadřuje svou soustrast rodinám obětí; vyzývá k zahájení nezávislého vyšetřování událostí, jejichž výsledkem byla tato úmrtí a zranění, a k přijetí účinných a konkrétních opatření, která by zajistila, aby byli jejich viníci postaveni před soud;

4.  vyzývá egyptské bezpečnostní složky, policii a orgány, aby ukončily násilí, represe a zadržování pokojně protestujících demonstrantů a aby při snahách o kontrolu demonstrací postupovaly co nejcitlivěji; naléhavě vyzývá orgány, aby jednaly přísně v souladu se svými právními předpisy a mezinárodními závazky; vybízí protestující, aktivisty a opoziční síly, aby zajistili, že jejich protesty proběhnou pokojným způsobem;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že nad civilisty, kteří byli zadrženi při násilnostech, jež se rozpoutaly po fotbalovém zápase v Port Saídu, byl vynesen rozsudek trestu smrti, odsuzuje používání trestu smrti v jakékoli situaci a vyzývá egyptské zákonodárce, aby na výkon trestu smrti vyhlásili moratorium;

6.  vyjadřuje zděšení nad nárůstem sexuálního násilí páchaného na ženách, zejména na účastnicích demonstrací, a nad neschopností orgánů tomuto násilí zabránit a odsoudit jej nebo pohnat jeho pachatele k odpovědnosti; vyzývá prezidenta Mursího a vůdce vládnoucích i opozičních stran, aby se pevně chopili politické iniciativy a problémem genderově motivovaného násilí se zabývali s cílem zajistit, že všechny případy sexuálního napadení a obtěžování žen budou účinně prošetřeny, jejich pachatelé budou postaveni před soud a jejich oběti obdrží přiměřené odškodné; naléhavě vyzývá prezidenta Mursího, aby proti tomuto chronickému násilí páchanému na ženách a diskriminaci žen zakročil tím, že přijme zákony zaměřené proti útokům na ženy navrhované aktivisty bojujícími za ženská práva; vyzývá egyptské orgány, aby odsoudily všechny formy násilí a agrese zaměřené proti ženám;

7.  vyzývá egyptské orgány, aby reformovaly policejní a bezpečnostní složky, zrušily zákony, které umožňují neomezené používání násilí na civilním obyvatelstvu ze strany policie a bezpečnostních sil, a aby řádně prošetřily všechny oznámené případy mučení a nadměrného násilí použitého proti civilnímu obyvatelstvu, zejména dětem a ženám, a aby zajistily, že pachatelé těchto činů za ně budou nést plnou odpovědnost, v souladu se základními právy a svobodami, jakož i mezinárodními smlouvami, jejichž je Egypt signatářem;

8.  vyzývá egyptské orgány, aby podepsaly a ratifikovaly Římský statut, kterým se ustanovil Mezinárodní trestní soud v Haagu, a aby nezvaly ty vládní představitele, na něž Mezinárodní trestní soud vydal zatykač;

9.  vyzývá egyptské orgány, aby nenavrhovaly zákony a nařízení, které tím, že stanovují monitorování všech nevládních organizací a jejich financování, ztěžují, a de facto znemožňují, veškerou kritiku státních orgánů; naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby uznaly význam práce organizací občanské společnosti a aby zajistily, že nové zákony a nařízení, budou odpovídat mezinárodním právním standardům;

10. vyjadřuje silnou podporu reformám, které povedou k zavedení demokracie, právního státu a sociální spravedlnosti v Egyptě, jak o to žádá egyptský lid; opakuje svou výzvu, aby byl zcela zrušen výjimečný stav v celé zemi; vyzývá k tomu, aby se okamžitě zastavilo stíhání civilních obyvatel vojenskými soudy;

11. naléhavě žádá egyptské orgány, aby zajistily, že parlamentní volby, jejichž konání bylo oznámeno, proběhnou svobodně a hladce, a že v zájmu toho vyšetří nedávné únosy opozičních aktivistů a novinářů; dále egyptské orgány vyzývá k tomu, aby plně respektovaly svobodu projevu – offline i online –, a umožnily tak veřejnou politickou debatu, a aby zajistily, že bezpečnostní síly nebudou rozhánět pokojné demonstrace a nebudou se uchylovat k nadměrnému používání násilí;

12. vítá, že egyptské orgány pozvaly několik mezinárodních nevládních organizací a mezinárodních organizací, včetně EU, aby se staly svědky nadcházejících parlamentních voleb; opakuje svůj návrh, že vyšle řádnou volební pozorovatelskou misi v úzké spolupráci a koordinaci s egyptskými orgány v zájmu zajištění toho, aby průběh těchto voleb byl hladký a spravedlivý;

13. vyzývá egyptské orgány a opoziční síly, aby nalezly kompromisní řešení, které by umožnilo omezit eskalaci násilí a rozdělení, a zdůrazňuje, že je důležité, aby volby byly svobodné, spravedlivé a transparentní a aby se jich mohly zúčastnit všechny síly s cílem pokračovat v přechodu ke skutečné demokracii v Egyptě; vybízí EU a její členské státy, aby nadále podporovaly a pomáhaly egyptským úřadům, politickým stranám a občanské společnosti v jejich úsilí tohoto cíle dosáhnout;

14. opakuje, že egyptská ústava by měla co možná nejvíce inkluzivní, měla by se těšit podpoře široké veřejnosti a neměla by ponechávat prostor pro to, aby byl kterýkoli občan egyptské společnosti diskriminován;

15. naléhavě vyzývá egyptské orgány, aby se zapojily do skutečného národního dialogu, jehož cílem bude řešit problémy, jež v současnosti komplikují egyptskou transformaci a naplnění slibu lednové revoluce z roku 2011, a který by se zaměřil především na sexuální násilí páchané na ženách, nadměrné používání síly, které je obojí činěno beztrestně, a na omezování základních a občanských svobod, jakož i na nestabilitu egyptského hospodářství; v této souvislosti vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi a členské státy, aby se zhostily své odpovědnosti vůči jedné ze svých nejdůležitějších sousedních zemí a vůči budoucnosti jejího mladého a ambiciózního obyvatelstva;

16. domnívá se, že politická nestabilita je úzce spojena s nestabilitou hospodářskou, a vyzývá egyptské orgány a opoziční síly, aby v atmosféře míru a konsensu učinily další kroky k překonání vzájemných neshod; vyzývá k rozvoji hospodářské spolupráce mezi EU a Egyptem a k širšímu dvoustrannému dialogu o hospodářské reformě, což je důležitý krok k budování důvěry investorů i Mezinárodního měnového fondu, jehož půjčka je pro přežití egyptského hospodářství nezbytná;

17. lituje skutečnosti, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku neodsoudila usurpaci moci prezidentem Mursím jen několik dní po jednání pracovní skupiny EU-Egypt, a že ani na tuto skutečnosti nijak veřejně nereagovala, což poškozuje důvěryhodnost EU jakožto důrazného obhájce demokracie, právního státu a dodržování lidských práv a základních svobod;

18. vyjadřuje politování nad tím, že čtyři dny poté, co prezident Mursí prohlásil, že se ujímá v bezprecedentní a nekontrolované míře svých pravomocí, Rada oznámila, že obnovuje svůj závazek v souvislosti s navrácením a přerozdělením majetku egyptským orgánům;

19. naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Komisi a členské státy, aby jednomyslně podporovaly egyptský lid v jejich boji za svobodu, důstojnost a sebeurčení;

20. naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby rozpracovala zásadu „víc za víc“ konsistnějším a praktičtějším způsobem, aby se již nejednalo pouze o koncepce na papíře, ale aby byly v jejím rámci stanoveny i jasné podmínky a referenční hodnoty pro případ, že by se egyptská vláda odchýlila od demokratických reforem a dodržování lidských práv a svobod;

21. naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby připomínala egyptským orgánům a prezidentovi Mursímu, že se zavázali lidská práva a svobody dodržovat; vyzývá EU, aby egyptským orgánům neposkytovala žádnou rozpočtovou pomoc, pokud nebudou plnit základní podmínky, jako je dodržování lidských práv a svobod a zásad demokratické správy a právního státu;

22. vyjadřuje svou plnou podporu rozšířené spolupráci mezi EU a Egyptem, ať už v kontextu dohody o přidružení a jejích akčních plánů, úspěšného pokračování činnosti pracovní skupiny EU-Egypt, pravidelných rozhovorů o lidských právech, intenzivnější obchodní spolupráce, zvýšené mobility Egypťanů, zejména studentů, směrem do EU, vyjednávání o prohloubené a komplexní dohodě o volném obchodu nebo budoucí tržní integrace;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států a egyptským orgánům.