Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0099/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0099/2013

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Egipte

  6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Hans van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott ALDE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0095/2013

  Procedūra : 2013/2542(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0099/2013
  Pateikti tekstai :
  B7-0099/2013
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0099/2013

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Egipte

  (2013/2542(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Egipto, ypač į 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją dėl naujausių įvykių[1],

  –   atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 12 d., 2012 m. liepos 4 d. ir 2012 m. gruodžio 12 d. plenarinių posėdžių diskusijas Egipto ir Artimųjų Rytų klausimais;

  –   atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton (atstovės spaudai) 2012 m. kovo 18 d. pareiškimą dėl Popiežiaus Šenudos III mirties, 2012 m. gegužės 11 d. pareiškimą dėl padėties Egipte rengiantis gegužės 23–24 d. vyksiantiems prezidento rinkimams, gegužės 25 d. pareiškimą dėl Egipto prezidento rinkimų, 2012 m. birželio 1 d. pareiškimą dėl nepaprastosios padėties Egipte atšaukimo, 2012 m. birželio 15 d. pareiškimą dėl Egipto Aukščiausiojo Konstitucinio Teismo birželio 14 d. sprendimų, kuriais paskelbiama, kad teisinė sistema, reglamentuojanti parlamento rinkimus, prieštarauja konstitucijai, 2012 m. birželio 20 d. pareiškimą dėl politinės padėties Egipte, 2012 m. birželio 24 d. pareiškimą dėl Mohamedo Morsi išrinkimo Egipto Prezidentu, 2012 m. birželio 30 d. pareiškimą dėl Egipto Prezidento M. Morsi inauguracijos, 2012 m. liepos 24 d. pareiškimą dėl naujo Egipto ministro pirmininko paskyrimo, 2012 m. gruodžio 5 d. pareiškimą dėl padėties Egipte, 2012 m. gruodžio 25 d. pareiškimą dėl Egipto referendumo ir 2013 m. sausio 25 d. pareiškimą dėl žudynių Port Saide;

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 27 d., 2012 m. birželio 25 d., 2012 m. lapkričio 19 d., 2012 m. gruodžio 10 d. ir 2013 m. vasario 8 d. Tarybos išvadas dėl Egipto,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 15 d. Europos kaimynystės politikos (EKP) dokumentų rinkinį, Egipto pažangos ataskaitą,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 2 d. Komisijos naują dialogą dėl aukštojo mokslo su Viduržemio jūros regiono pietų šalimis, įskaitant Egiptą, kuriuo siekiama įvertinti aukštojo mokslo srities uždavinius ir sustiprinti ES pagalbą ir bendradarbiavimą ateityje,

  –   atsižvelgdamas į Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos 2012 m. liepos 18–19 d. vizitą ir 2012 m. rugsėjo 13 d. susitikimą su Prezidentu M. Morsi Briuselyje,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 13–14 d. vykusį ES ir Egipto darbo grupės posėdį, ES ir Egipto darbo grupės pirmininkų išvadas, Egipto perėjimo prie demokratijos ekonominės ir politinės pagalbos paketą, ypač pagalbą kuriant darbo vietas ir užtikrinant profesinį mokymą, skirtus Egipto jaunimui, ir pasirašytus keturis ketinimo raštus dėl ES ir Egipto verslo įmonių bendros naudos siekio, taip pat Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už ES kaimynystės politiką atsakingo Komisijos nario Stefano Füle pastabas,

  –   atsižvelgdamas į per 2012 m. lapkričio 13 d. vykusį antrąjį Europos Sąjungos ir Arabų Lygos užsienio reikalų ministrų posėdį parengtą Kairo deklaraciją,

  –   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko Hermano Van Rompuy pastabas po susitikimo Kaire su Egipto Prezidentu Mohamedu Morsi 2013 m. sausio 13 d.;

  –   atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 8 d. Tarybos pranešimą spaudai „ES atsakas į Arabų pavasarį: padėtis praėjus dvejiems metams“,

  –   atsižvelgdamas į Europos investicijų banko ir Islamo plėtros banko bendradarbiavimą, ypač Viduržemio jūros regione, apie kurį paskelbta 2012 m. vasario 9 d.,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 15 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos bendrą komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Naujos Europos kaimynystės politikos įgyvendinimas“,

  –   atsižvelgdamas į 2001 m. ES ir Egipto asociacijos susitarimą (įsigaliojo 2004 m. birželio 1 d.), sutvirtintą veiksmų planu ir Europos kaimynystės politika, dėl kurių susitarta 2007 m.,

  –   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Navi Pillay 2012 m. gruodžio 7 d. pareiškimus dėl smurto Egipte ir didelių konstitucijos projekto problemų, taip pat 2013 m. sausio 29 d. pareiškimą dėl to rimto dialogo ir per didelės jėgos naudojimo nutraukimo poreikio,

  –   atsižvelgdamas į JT generalinio sekretoriaus atstovo Egipto klausimais 2013 m. sausio 24 d. pareiškimą,

  –   atsižvelgdamas į JT moterys vykdomosios direktorės Michelle Bachelet 2013 m. sausio 31 d. pareiškimą, kuriame reiškiamas didelis susirūpinimas dėl didėjančio smurto prieš moteris viešose Egipto vietose,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. birželio 14 d. Egipto Aukščiausiojo Konstitucinio Teismo sprendimą, kuriame skelbiama, kad 2012 m. parlamento rinkimai prieštarauja konstitucijai ir viena trečioji dalis parlamento narių buvo išrinkta neteisėtai, taip pat anuliuojamas politinės atskirties įstatymas, pagal kurį buvusiems Prezidento H. Mubarako režimo nariams neleidžiama dalyvauti rinkimuose;

  –   atsižvelgdamas į Aukščiausiosios ginkluotųjų pajėgų tarybos 2012 m. birželio 17 ir 18 d. konstitucinius dekretus, kuriais iš dalies keičiama 2012 m. kovo 30 d. Egipto Arabų Respublikos laikinoji konstitucija ir kuriais karinėms pajėgoms suteikiamas svarbesnis vaidmuo užtikrinant civilinės teisės vykdymą ir didesnės sprendimų priėmimo galios vidaus ir nacionalinio saugumo klausimais,

  –   atsižvelgdamas į Egipto prezidento rinkimus, vykusius 2012 m. gegužės 23–24 d. ir birželio 16–17 d., ir Musulmonų brolijos kandidato Mohamedo Morsi pergalę prieš armijos generolą Ahmedą Šafiką (M. Morsi laimėjo 51,7 proc. rinkėjų balsų persvara), kaip 2012 m. birželio 24 d. patvirtino nacionalinė rinkimų komisija,

  –   atsižvelgdamas į Prezidento M. Morsi 2012 m. rugpjūčio 12 d. konstitucinę deklaraciją, kuria jam suteikiamos didelės teisėkūros ir vykdomosios galios ir vaidmuo rengiant naują Egipto konstituciją,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 22 d. Prezidento M. Morsi konstitucinę deklaraciją, kuria nustatoma, kad negalima apskųsti teismui nė vieno prezidento dekreto arba įstatymo arba jo panaikinti, ir kuria nuo teisminės kontrolės apsaugoma Patariamoji Taryba ir Konstitucinė asamblėja ir užtikrindama, kad jos negalėtų būti paleistos, taip pat reikalaujama surengti pakartotinį bylos nagrinėjimą Prezidentui H. Mubarakui,

  –   atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. gruodžio 8 d. Prezidento M. Morsi konstitucinė deklaracija buvo atšaukta,

  –   atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 15 ir 22 d. surengtą referendumą dėl konstitucijos, kuriame dauguma pritarė konstitucijai, o balsavusiųjų aktyvumas buvo 33 proc.,

  –   atsižvelgdamas į parlamento rinkimus, vyksiančius 2013 m. balandžio 22 d. ir birželio 24 d. ir į tai, kad Nacionalinė pokyčių asociacija, Nacionalinis gelbėjimo frontas ir Egipto islamo Džihado grupuotė paskelbė visuomenei, jog boikotuos šiuos rinkimus,

  –   atsižvelgdamas į organizacijos „Amnesty International“ 2013 m. sausio mėn. ataskaitą „Plačiai paplitęs nebaudžiamumas. Vis dar neužtikrintas teisingumas per sausio 25 d. revoliuciją žuvusiems protestuotojams“ ir 2013 m. vasario mėn. ataskaitą „Egiptas: smurtas dėl lyties prieš moteris šalia Tahriro aikštės“,

  –   atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir 1989 m. Tarptautinę vaiko teisių konvenciją, kurių susitariančioji šalis yra Egiptas,

  –   atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  Rinkimai ir konstitucija

  A. kadangi Egipto prezidento rinkimai vyko 2012 m. gegužės 23–birželio 17 d. ir kadangi rinkimuose oficialiai dalyvavo 12 kandidatų;

  B.  kadangi 2012 m. birželio 14 d. Egipto Aukščiausiasis Konstitucinis Teismas paskelbė, kad teisinė sistema, reglamentuojanti Egipto parlamento rinkimus, prieštarauja konstitucijai; kadangi atsižvelgdama į šį sprendimą Aukščiausioji ginkluotųjų pajėgų taryba 2012 m. birželio 16 d. paskelbė, kad parlamentas paleidžiamas; kadangi Musulmonų brolija pasmerkė Aukščiausiosios ginkluotųjų pajėgų tarybos sprendimą kaip neteisėtą; kadangi Patariamoji Taryba veikia kaip laikinas teisėkūros organas; jį sudaro 85 proc. islamistų ir jis buvo išrinktas balsuoti atėjus 10 proc. rinkėjų;

  C. kadangi 2012 m. birželio 24 d. oficialiai paskelbta, kad Mohammed Morsi laimėjo prezidento rinkimus – tai buvo pirmieji laisvi ir demokratiniai prezidento rinkimai šalyje ir pirmieji rinkimai, kai Arabų pasaulyje valstybės vadovu buvo išrinktas islamistų kandidatas;

  D. kadangi 2012 m. rugpjūčio 12 d. Prezidentas M. Morsi susigrąžino politines galias po to, kai Aukščiausioji ginkluotųjų pajėgų taryba išplėtė savo vaidmenį civilinių reikalų srityje po buvusio Prezidento H. Mubarako nuvertimo;

  E.  kadangi 2012 m. balandžio 10 d. Kairo administracinis teismas paleido Konstitucinę asamblėją, kuriai buvo paskirta užduotis parengti naują konstituciją, ir kadangi 2012 m. birželio 8 d. buvo įsteigta nauja Konstitucinė asamblėja, kurią sudaro 100 narių;

  F.  kadangi 2012 m. lapkričio 22 d. Prezidentas M. Morsi paskelbė konstitucinį dekretą, kuriuo žymiai išplėtė savo galias, nustatydamas, kad negalima apskųsti teismui nė vieno prezidento dekreto arba įstatymo arba jo panaikinti, taip apsaugodamas Patariamąją Tarybą ir Konstitucinę asamblėją nuo teisminės institucijos ir užtikrindamas, kad jos negalėtų būti paleistos, taip pat pratęsdamas Konstitucinės asamblėjos įgaliojimus iki aštuonių mėnesių, nustatydamas visų prezidento sprendimų ir dekretų, paskelbtų nuo 2012 m. birželio 30 d., imunitetą, kol bus ratifikuota nauja konstitucija; kadangi šiuo dekretu prezidentui taip pat suteikta išimtinė teisė imtis visų reikiamų priemonių, kurių reikia siekiant apsaugoti Egipto nacionalinę vienybę, saugumą ir revoliuciją;

  G. kadangi 2012 m. lapkričio 30 d. Konstitucinė asamblėja priėmė konstitucijos projektą, kuriame, anot kai kurių žmogaus teisių grupių ir tarptautinių ekspertų, yra daug neaiškumų ir dviprasmybių, kuriuos, ypač religines nuorodas, apskritai būtų galima interpretuoti kaip pilietinių laisvių (žodžio laisvės, susirinkimų laisvės, religijos laisvės ir moterų teisių) apribojimą; kadangi pagal konstitucijos projektą nenutraukiami civilių gyventojų kariniai teismai; kadangi konstitucijos projektas buvo patvirtintas 2012 m. gruodžio 15 ir 22 d. surengtame referendume (balsavusiųjų aktyvumas buvo 32,9 proc.) dalyvavusiųjų balsų dauguma (63,8 proc.); kadangi kai kurie opozicijos lyderiai pavadino konstituciją neteisėta ir siekė stabdyti jos įgyvendinimą;

  H. kadangi 2012 m. gruodžio 8 d. Prezidentas M. Morsi anuliavo savo 2012 m. lapkričio 22 d. konstitucinę deklaraciją;

  I.   kadangi po smurtinių protestuotojų ir saugumo pajėgų susidūrimų antrųjų sausio 25 d. revoliucijos metinių išvakarėse ir kelias savaites po jų, per kuriuos žuvo daug žmonių ir kurie prasidėjo dėl augančio neteisėtumo Egipte arba dėl didelio Egipto ekonomikos nuosmukio bei daug mirties nuosprendžių, paskelbtų civiliams gyventojams, dalyvavusiems mirtinose 2012 m. futbolo riaušėse Port Saide, dėl kurių Prezidentas M. Morsi paskelbė nepaprastąją padėtį keliuose Egipto miestuose, o kariuomenė įspėjo dėl žlungančios valstybės, opozicijos lyderiai, parodydami vienybę, 2013 m. sausio 30 d. ragino Prezidentą M. Morsi nutraukti smurtą prieš protestuotojus, sudaryti nacionalinės vienybės vyriausybę ir pradėti nacionalinį dialogą; kadangi Prezidentas M. Morsi nepaisė raginimų formuoti vienybės vyriausybę;

  J.   kadangi nauji Egipto parlamento rinkimai bus rengiami 2013 m. balandžio 27 d.; jie baigsis birželio pabaigoje; kadangi naujai išrinktas Parlamentas į posėdį susirinks 2013 m. liepos 6 d.; kadangi naujas Parlamentas privalo patvirtinti naują Egipto ministrą pirmininką; kadangi Egipto aukščiausiasis rinkimų komitetas leido keturioms nevyriausybinėms organizacijoms stebėti rinkimus, taip pat juos leido stebėti Europos Sąjungai, Arabų Valstybių Lygai ir Afrikos Sąjungai; kadangi Patariamoji Taryba šiuo metu keičia naują rinkimų įstatymą ir ją griežtai kritikuoja politinės grupės ir Konstitucinė taryba;

  K. kadangi rengiantis kitiems parlamento rinkimams perėjimui prie demokratijos Egipte nuolat iškyla naujų iššūkių ir jam žalą daro šalinimo politika, nuolatinis policijos ir saugumo pajėgų smurto naudojimas prieš protestuotojus, pernelyg dažnai naudojamos ašarinės dujos, savavališki (taip pat mažų vaikų) suėmimai, plačiai paplitęs seksualinis priekabiavimas prie moterų, pasaulietinių ir liberalių aktyvistų grobimas ir aiškiai matomas sugrįžimas prie represinės politikos, palyginti su H. Mubarako režimu;

  L.  kadangi smurtiniai susidūrimai Egipto gatvėse – didelis pavojus saugiai ir sklandžiai rinkimų eigai; kadangi žmonių grobimas ir bauginimas nevykdant tikro policijos tyrimo sudarė sąlygas nebaudžiamumui, o tai gali lemti kandidatų į šalies parlamentą rėmėjų bauginimą ir išpuolius prieš juos; kadangi žmogaus teisių grupės pagrindė dokumentais ir pranešė apie kelis kankinimų atvejus – pranešama, kad bent dviem atvejais kankinimai baigėsi mirtimi; kadangi saugumas ir viešoji tvarka turėtų būti užtikrinti susilaikant nuo bereikalingų veiksmų ir visiškai gerbiant žmogaus teises ir pagrindines laisves;

  ES ir Egipto santykiai

  M. kadangi ES nuolat reiškė savo įsipareigojimą gerbti minties, sąžinės ir religijos laisves bei moterų teises ir pabrėžė, kad vyriausybės privalo užtikrinti šias laisves visame pasaulyje; kadangi teisiškai reikalaujama, kad ES išorės veiksmai atitiktų jos pagrindinius principus, ypač pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms principą;

  N. kadangi Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja 2012 m. liepos 19 d. lankėsi pas Prezidentą M. Morsi Kaire; kadangi Prezidentas M. Morsi 2012 m. rugsėjo 12 d. apsilankė Europos Komisijoje Briuselyje siekdamas aptarti politinę ir ekonominę padėtį ir veiksmus, kurių bus imamasi siekiant pereiti prie demokratijos;

  O. kadangi 2020 m. lapkričio 13–14 d. ES ir Egipto darbo grupė, kuriai bendrai pirmininkauja Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Egipto užsienio reikalų ministras Kamel Amr, susirinko į posėdį Kaire ir sudarė susitarimą dėl didelio ekonominės ir politinės pagalbos paketo, kurį 2012–2013 m. laikotarpiu iš viso sudaro paskolos ir dotacijos už beveik 5 mlrd. EUR, siekiant padėti Egiptui šiuo pereinamuoju laikotarpiu; kadangi finansinė parama (iš dalies) priklauso nuo Egipto sėkmės sudarant susitarimą su Tarptautiniu valiutos fondu, taip pat nuo pagarbos žmogaus teisėms, demokratijos ir ekonomikos valdymo principų laikymosi;

  P.  kadangi ES ir Egiptas susitarė bendrai ieškoti santykių prekybos ir investicijų srityse stiprinimo būdų, taip pat pasinaudojant technine pagalba, o tai galėtų lemti glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo sudarymą;

  Q. kadangi Prezidentas M. Morsi, praėjus tik aštuonioms dienoms po ES ir Egipto darbo grupės susitikimo, paskelbė savo konstitucinę deklaraciją, kuria jam suteikiamos precedento neturinčios galios netaikant teisminės arba parlamentinės priežiūros; kadangi tiek pasirinktas deklaracijos laikas, tiek jos poveikis padarė žalą ES pasitikėjimui Prezidento įsipareigojimu toliau siekti konstruktyvių ir stabilių politinių ir prekybos santykių su ES;

  R.  kadangi Egipto ekonominė padėtis – beviltiška: užsienio valiutos rezervai itin maži, o Egipto svaro kursas yra žemiausias nuo 2004 m.; kadangi šalies ekonomikos gerėjimas priklausys nuo ilgalaikio šalies politinio ir socialinio stabilumo; kadangi Egiptas išgyvena sudėtingą perėjimo prie demokratijos laikotarpį ir šio proceso metu susiduria su didžiuliais iššūkiais ir sunkumais;

  S.  kadangi ES Egipto valdžios institucijoms nuolat siūlė savo pagalbą ir dalijimąsi žiniomis siekiant pereiti prie teisingos, taisyklėmis grindžiamos, laisvos ir demokratinės Egipto visuomenės;

  Piliečių laisvių ir teisių pažeidimai

  T.  kadangi dėl politinio stabilumo ir pagrindinio kasdienio valdymo stokos, konstitucinių stabdžių ir atsvarų, įskaitant, svarbiausia, valdžios funkcijų padalijimą, nebuvimo, taip pat dėl aiškios konstitucinės sistemos nebuvimo ir socialinių bei ekonominių sąlygų blogėjimo Egipte buvo sudarytos sąlygos, kuriomis toliau buvo vykdomi žmogaus teisių pažeidimai už juos nebaudžiant;

  U. kadangi keli naujo įstatymo projektai, reglamentuojantys nevyriausybinių organizacijų veiklą, sukėlė pilietinės visuomenės aktyvistų ir organizacijų susirūpinimą; kadangi, atsižvelgiant į Draudimo ir socialinių reikalų ministerijos laišką, kiekvienai Egipto NVO (arba vietos subjektui) draudžiama turėti ryšių su užsienio partneriais (arba tarptautiniais subjektais) negavus išankstinio valstybės saugumo organų leidimo, kurį vis dar reikia nustatyti, o tai faktiškai turės tokį poveikį, kad bus kontroliuojama ir ribojama visų formų socialinė veikla arba organizacija, nes daugelis pilietinės visuomenės organizacijų priklauso nuo užsienio, įskaitant ES, finansavimo; kadangi tikimasi, jog naujuoju įstatymu dėl NVO bus apribojamos faktų nustatymo misijos ir kita svarbi veikla, vykdoma visoje Egipto teritorijoje, ir pilietinės visuomenės organizacijoms praktiškai bus užkertamas kelias vykdyti savo veiklą;

  V. kadangi NVO Egipte jau susiduria su didele administracine našta, kai jos siekia gauti leidimą veikti šalyje; kadangi nuo 2011 m. trys tarptautinės NVO ir 43 jų darbuotojai buvo persekiojami už tai, kad gavo finansavimą be išankstinio Egipto valdžios institucijų patvirtinimo;

  W. kadangi 42 žmonės, įskaitant du policijos pareigūnus, žuvo susirėmimuose po to, kai 2013 m. sausio 26 d. teismas rekomendavo nubausti mirties bausme 21 Port Saido gyventoją už prieš metus įvykdytus nužudymus po futbolo rungtynių; kadangi kovo 9 d. planuojama patvirtinti šį nuosprendį ir paskelbti nuosprendį kitiems 52 kaltinamiesiems;

  X. kadangi Egipto policija tiek Port Saide, tiek kitose šalies vietose, per greitai griebiasi smurto, kuris kartais baigiasi mirtimi, ir gali tai daryti neatlikdama tinkamo tyrimo dėl smurto panaudojimo ir neprivalo už tai jokia forma atsiskaityti;

  Y. kadangi Egipto visuomenė labai kritiškai žvelgia į žodžio laisvės apribojimus; kadangi pagal baudžiamąjį kodeksą ir naujai priimtą konstituciją, uždraudžiančius įžeisti kitą žmogų, Pranašą ir Prezidentą, gali būti griežtai apribota žodžio laisvė; kadangi toliau vykdomas tokių žurnalistų ir komikų, kaip Gamal Fahmy, Bassem Youssef ir Okasha Tawfiq, baudžiamasis persekiojimas; kadangi 24 bylos pradėtos dėl prezidento įžeidimo; kadangi nuo to laiko, kai Prezidentas M. Morsi praėjo eiti pareigas, išaugo šventvagysčių bylų skaičius;

  Z.  kadangi 2013 m. vasario 9 d. Kairo administracinis teismas priėmė sprendimą 30 dienų uždrausti „YouTube“ ir kelias kitas svetaines dėl vaizdo įrašo „Innocence of Muslims“; kadangi Informacinių technologijų ir ryšių ministerija ir Nacionalinė telekomunikacijos reguliavimo institucija po susitikimo priėmė sprendimą, kad dėl kanalo „YouTube“ blokavimo būtų daromas techninis poveikis „Google“ paieškai Egipte, o tai turėtų ekonominių padarinių šalyje, todėl teismo sprendimas nebuvo įgyvendintas; kadangi skaitmeninės laisvės sudaro sąlygas visuotinėms žmogaus teisėms ir jas reikia puoselėti nuolat, o ne tik vadovaujantis ekonominiais interesais;

  AA. kadangi nauju įstatymu dėl teisės į taikias demonstracijas viešose vietose apsaugos gali būti ribojama žodžio ir susirinkimų laisvė, nes šiame įstatyme vartojama dviprasmiška kalba, visų pirma problema kyla dėl sąvokos „piliečių interesas“ vartojimo norint pagrįsti demonstracijų draudimą arba jėgos panaudojimą išvaikant demonstrantus, ir jame nėra nuorodos į Egipto konstituciją ir tarptautines sutartis, kurių šalis yra Egiptas;

  BA. kadangi plačiai paplitęs smurtas prieš moteris, ypač per viešas demonstracijas; kadangi Nacionalinės Egipto moterų tarybos vadovė Mervat al-Tallawi ragino visas moteris, kurios patyrė seksualinę prievartą, teikti pranešimus ir prisijungti prie bendro ieškinio prieš valstybę;

  CA. kadangi Nacionalinė Egipto moterų taryba ir pilietinė visuomenė kritikavo valdžios institucijas, kurios nepasmerkė prieš moteris vykdyto smurto, dėl šios tylos, kuri yra blogas ženklas atsižvelgiant į Egipto pagarbą moterų teisėms;

  1.  reiškia savo solidarumą su Egipto gyventojais šiuo itin svarbiu jų šalies perėjimo prie demokratijos laikotarpiu; ragina Egipto valdžios institucijas visiškai užtikrinti žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant žodžio ir asociacijų laisves, žiniasklaidos ir spaudos laisves, moterų teises, religijos, sąžinės ir minties laisves, mažumų apsaugą ir kovą su diskriminacija dėl lytinės orientacijos, taip pat užtikrinti įstatymo viršenybę, valdžios funkcijų padalijimą, teismų nepriklausomumą ir tinkamą procesą, nes tai yra pagrindinės laisvos ir demokratinės visuomenės sudėtinės dalys;

  2.  pripažįsta, kad Egipto valdžios institucijos, vadovaudamos šaliai pereinamuoju laikotarpiu, susiduria su sunkumais, tačiau mano, kad pagarba pagrindinėms teisėms ir laisvėms – būtiniausias standartas, kuriuo jos turėtų vadovautis įgyvendindamos savo veiksmus ir politiką;

  3.  labai apgailestauja dėl didelio aukų ir sužeistųjų skaičiaus per neseniai įvykusius susirėmimus ir reiškia užuojautą žuvusiųjų šeimoms; ragina atlikti nepriklausomą įvykių, kurių metu žuvo žmonės ir buvo sužeistųjų, tyrimą ir imtis veiksmingų ir konkrečių priemonių siekiant užtikrinti, kad atsakingi asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

  4.  ragina Egipto saugumo pajėgas, policiją ir valdžios institucijas nutraukti smurtinius veiksmus, represijas ir paleisti sulaikytus taikius demonstracijų dalyvius, be to, kuo labiau susilaikyti nuo bet kokių bandymų kontroliuoti protestus; primygtinai ragina valdžios institucijas griežtai laikytis įstatymų ir prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų; ragina protestuotojus, aktyvistus ir opoziciją užtikrinti, kad protestai būtų taikūs;

  5.  griežtai smerkia mirties bausmes, skirtas civiliams gyventojams, dalyvavusiems Port Saide vykusiose riaušėse po futbolo rungtynių; smerkia mirties bausmę bet kokiomis aplinkybėmis ir ragina Egipto įstatymų leidžiamąjį organą paskelbti mirties bausmės vykdymo moratoriumą;

  6.  reiškia susirūpinimą dėl didėjančio seksualinio smurto prieš moteris, ypač prieš protestuotojas, ir dėl valdžios institucijų nesugebėjimo užkirsti šiam smurtui kelią ir jį pasmerkti arba patraukti baudžiamojon atsakomybėn atsakingus asmenis; ragina Prezidentą M. Morsi, taip pat valdančiosios ir opozicinės partijų vadovus pademonstruoti tvirtą politinę lyderystę siekiant kovoti su smurtu dėl lyties ir užtikrinti, kad seksualinės prievartos ir priekabiavimo atvejai būtų veiksmingai ištirti, o atsakingi asmenys patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir aukoms būtų atlyginta žala; ragina Prezidentą M. Morsi spręsti šio nuolatinio smurto prieš moteris ir jų diskriminacijos problemą, priimant kovos su priekabiavimu teisės aktus, kuriuos pasiūlė moterų teisių aktyvistai; ragina Egipto valdžios institucijas pasmerkti visų formų smurtą ir agresiją prieš moteris;

  7.  ragina Egipto valdžios institucijas reformuoti policijos ir saugumo pajėgas, panaikinti visus įstatymus, kuriais policijai ir saugumo pajėgoms leidžiama nevaržomai naudoti smurtą prieš civilius gyventojus, ypač prieš moteris ir vaikus, ir užtikrinti visapusišką atsakingų asmenų atskaitomybę, laikantis pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių, taip pat tarptautinių sutarčių, kurias pasirašė Egiptas;

  8.  ragina Egipto valdžios institucijas pasirašyti ir ratifikuoti Romos statutą, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis baudžiamasis teismas Hagoje, ir nekviesti į šalį tų valstybės vadovų, kuriems Tarptautinis baudžiamasis teismas išdavė arešto orderį;

  9.  ragina Egipto valdžios institucijas nesiūlyti įstatymų ir teisės aktų, kuriais, kontroliuojant visas nevyriausybines organizacijas ir jų finansavimą, būtų varžomi ir iš esmės nutildomi valdžios institucijų kritikai; ragina Egipto valdžios institucijas pripažinti svarbų pilietinės visuomenės organizacijų darbą ir užtikrinti, kad nauji įstatymai ir teisės aktai atitiktų tarptautinius teisės standartus;

  10. reiškia tvirtą paramą, kaip ir Egipto žmonės, reformoms, vedančioms demokratijos, teisinės valstybės ir socialinio teisingumo Egipte link; pakartoja savo raginimą visoje šalyje visiškai atšaukti nepaprastąją padėtį; ragina nedelsiant nutraukti civilių gyventojų persekiojimą kariniuose teismuose;

  11. ragina Egipto valdžios institucijas užtikrinti, kad paskelbti parlamento rinkimai galėtų vykti laisvai ir sklandžiai, ir ištirti nesenus opozicijos aktyvistų ir žurnalistų grobimo atvejus, visapusiškai užtikrinti žodžio laisvę (taip pat internete), kad galėtų vykti vieši politiniai debatai, ir garantuoti, jog saugumo pajėgos neišvaikytų taikių demonstracijų ir susilaikytų nuo per didelio smurto naudojimo;

  12. palankiai vertina tai, kad Egipto valdžios institucijos pakvietė kelias tarptautines nevyriausybines organizacijas ir tarptautines organizacijas, įskaitant ES, stebėti būsimus parlamento rinkimus; pakartoja savo pasiūlymą siųsti visapusišką rinkimų stebėjimo misiją, kuri glaudžiai bendradarbiautų su Egipto valdžios institucijomis ir koordinuotų veiksmus, kad būtų užtikrinti laisvi ir teisingi rinkimai;

  13. ragina Egipto valdžios institucijas ir opozicijos atstovus rasti kompromisinį sprendimą, kad nebūtų eskaluojamas smurtas ir nesutarimai, ir pabrėžia, kad svarbu surengti laisvus, sąžiningus ir skaidrius rinkimus, kuriuose dalyvautų visos grupės, siekiant Egipte toliau vykdyti perėjimą prie tikros demokratijos; ragina ES ir jos valstybes nares toliau remti Egipto valdžios institucijų, politinių partijų ir pilietinės visuomenės pastangas siekiant šio tikslo ir teikti joms pagalbą;

  14. pakartoja, kad į Egipto konstituciją turėtų būti integruota kuo daugiau aspektų ir jai pritarti turėtų didžioji visuomenės dalis, kad Egipto visuomenėje nebūtų erdvės diskriminacijai;

  15. ragina Egipto valdžios institucijas šalyje pradėti tikrą dialogą, kuriuo būtų siekiama spręsti dabartines su Egipto perėjimu prie demokratijos ir sausio 25 d. revoliucijos metu duotu pažadu susijusias problemas, ypač smurto naudojimo, seksualinio smurto prieš moteris, per didelio jėgos naudojimo, nebaudžiamumo naudojant jėgą, pagrindinių laisvių ir piliečių laisvių apribojimo, taip pat Egipto ekonomikos nestabilumo problemas; atsižvelgdamas į tai, ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, Komisiją ir valstybes nares prisiimti atsakomybę už vieną iš svarbiausių savo kaimyninių šalių ir už jos jaunos ir ambicingos visuomenės ateitį;

  16. mano, kad politinis nestabilumas yra glaudžiai susijęs su ekonomikos nestabilumu, ir ragina Egipto valdžios institucijas bei opoziciją, siekiant įveikti nesutarimus, imtis tolesnių veiksmų taikiai ir remiantis visų šalių sutikimu; ragina plėtoti ES ir Egipto bendradarbiavimą ekonomikos srityje, vesti glaudesnį dvišalį dialogą ekonomikos reformų klausimu – tai būtų svarbus žingsnis siekiant didinti investuotojų, įskaitant Tarptautinio valiutos fondo, kurio paskolos būtinai reikia siekiant išgelbėti Egipto ekonomiką, pasitikėjimą;

  17. apgailestauja dėl to, kad Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja nepasmerkė Prezidento M. Morsi valdžios užgrobimo praėjus kelioms dienoms po ES ir Egipto darbo grupės susitikimo, taip pat į tai viešai nesureagavo – tai daro žalą ES, kaip aktyvios demokratijos, teisinės valstybės principo ir pagarbos žmogaus teisėms bei pagrindinėmis laisvėms gynėjos, patikimumui;

  18. apgailestauja dėl to, kad praėjus keturioms dienoms nuo Prezidento M. Morsi deklaracijos, kuria jis sau suteikė precedento neturinčių nekontroliuojamų galių, Taryba paskelbė iš naujo įsipareigojanti Egipto valdžios institucijoms grąžinti ir perskirstyti turtą;

  19. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją, Komisiją ir valstybes nares tvirtai remti Egipto žmones jų kovoje už laisvę, orumą ir apsisprendimo teisę;

  20. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją bei Komisiją plėtoti principą „parama pagal pažangą“ nuosekliau ir labiau į praktiką orientuotu būdu, kad tai nebūtų tik abstrakti sąvoka, taip pat nustatyti aiškias sąlygas ir kriterijus, taikomus tuo atveju, jeigu Egipto vyriausybė nukryptų nuo demokratinių reformų ir pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms kurso;

  21. ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisijos pirmininko pavaduotoją reikalauti, kad Egipto valdžios institucijos ir Prezidentas M. Morsi laikytųsi savo įsipareigojimų gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves; ragina ES neteikti Egipto valdžios institucijoms biudžeto paramos, jeigu jos nesilaiko pagrindinių sąlygų, t. y. negerbia žmogaus teisių ir laisvių, nevykdo demokratinio valdymo ir nesilaiko teisinės valstybės principo;

  22. pareiškia visapusiškai remiantis glaudesnį ES ir Egipto bendradarbiavimą asociacijos susitarimo ir jo veiksmų planų, sėkmingos tolesnės ES ir Egipto darbo grupės veiklos, nuolatinių dialogų žmogaus teisių klausimais, glaudesnio bendradarbiavimo verslo srityje, didesnio Egipto piliečių, ypač studentų, judumo į ES, derybų dėl glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiško laisvosios prekybos susitarimo ar būsimos rinkos integracijos srityse;

  23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Egipto valdžios institucijoms.