Návrh uznesenia - B7-0099/2013Návrh uznesenia
B7-0099/2013

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Egypte

6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Ivo Vajgl, Jelko Kacin, Hans van Baalen, Alexandra Thein, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0095/2013

Postup : 2013/2542(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0099/2013
Predkladané texty :
B7-0099/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0099/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Egypte

(2013/2542(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Egypte, najmä na uznesenie zo 16. februára 2012 o najnovšom vývoji v Egypte[1],

–   so zreteľom na plenárne rozpravy o Egypte a Blízkom východe z 12. júna 2012, 4. júla 2012 a 12. decembra 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenie (hovorcu) vysokej predstaviteľky (PK/VP) Catherine Asthonovej z 18. marca 2012 o smrti koptského pápeža Šenuda III., z 11. mája 2012 o situácii v Egypte pred prezidentskými voľbami 23. – 24. mája, z 25. mája o prezidentských voľbách v Egypte, z 1. júna 2012 o zrušení výnimočného stavu v Egypte, z 15. júna 2012 o rozhodnutí egyptského najvyššieho ústavného súdu zo 14. júna, podľa ktorého bol právny rámec platný pre parlamentné voľby protiústavn , z 20. júna 2012 o politickej situácii v Egypte, z 24. júna 2012 o zvolení Mohammada Mursího za egyptského prezidenta, z 30. júna 2012 o inaugurácii egyptského prezidenta Morsiho, z 24. júla 2012 o vymenovaní nového egyptského premiéra, z 5. decembra 2012 o situácii v Egypte, z 25. decembra 2012 o referende v Egypte a z 25. januára 2013 o zabíjaní v meste Port Said,

–   so zreteľom na závery Rady o Egypte z 27. februára 2012, 25. júna 2012, 19. novembra 2012, 10. decembra 2012 a 8. februára 2013,

–   so zreteľom na balík v oblasti európskej susedskej politiky (ESP) a na správu o pokroku Egypta z 15. mája 2012,

–   so zreteľom na nový dialóg Komisie so stredozemskými krajinami vrátane Egypta o vysokoškolskom vzdelávaní z 2. júla 2012, ktorého cieľom je posúdiť výzvy v oblasti vysokoškolského vzdelávania a posilniť podporu a spoluprácu EÚ v budúcnosti,

–   so zreteľom na návštevu PK/VP v Egypte, ktorá sa konala 18. – 19. júla 2012, a stretnutie s prezidentom Morsim v Bruseli 13. septembra 2012,

–   so zreteľom na schôdzu osobitnej skupiny EÚ – Egypt, ktorá sa konala 13. – 14. novembra 2012, závery spolupredsedov osobitnej skupiny EÚ – Egypt, balík opatrení v oblasti hospodárskej a politickej pomoci určenej na uskutočnenie zmien v Egypte, najmä pokiaľ ide o podporu pri tvorbe pracovných miest a odborného vzdelávania pre mladých ľudí v Egypte a štyri podpísané listy o zámere o využívaní obojstranných výhod pre podnikanie v EÚ a v Egypte, ako aj na pripomienky PK/VP a komisára pre európsku susedskú politiku Štefana Füleho,

–   so zreteľom na vyhlásenie z druhého zasadnutia ministrov zahraničných vecí Európskej únie a Ligy arabských štátov z Káhiry, ktoré sa konalo 13. novembra 2012,

–   so zreteľom na pripomienky predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya po jeho stretnutí s prezidentom Egypta Mohammadom Mursím z 13. januára 2013,

–   so zreteľom na tlačovú správu Rady z 8. februára 2013 o reakcii EÚ na Arabskú jar: situácia po dvoch rokoch,

–   so zreteľom na spoluprácu medzi Európskou investičnou bankou a Islamskou rozvojovou bankou, najmä v Stredozemí, ohlásenú 9. februára 2012,

–   so zreteľom na spoločné oznámenie z 15. mája 2012 s názvom Uplatňovanie novej európskej susedskej politiky, ktoré vypracovala Komisia a PK/VP a ktoré bolo adresované Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov,

–   so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom z roku 2011 (ktorá nadobudla účinnosť 1. júna 2004), posilnenú akčným plánom a európskou susedskou politikou schválenou v roku 2007,

–   so zreteľom na vyhlásenia Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Navhi Pillaya zo 7. decembra 2012 o násilí v Egypte a hlavných problémoch týkajúcich sa návrhu ústavy a z 29. januára 2013 o potrebe vážneho dialógu a ukončení používania neprimeranej sily,

–   so zreteľom na vyhlásenie hovorcu generálneho tajomníka OSN z 24. januára 2013 o Egypte,

–   so zreteľom na vyhlásenie výkonnej riaditeľky OSN pre ženy Michelle Bacheletovej z 31. januára 2013, ktorá vyjadrila hlboké znepokojenie nad stupňujúcim sa násilím proti ženám na verejných priestranstvách v Egypte,

–   so zreteľom na rozsudok egyptského najvyššieho ústavného súdu z 14. júna 2012, podľa ktorého boli parlamentné voľby v roku 2012 protiústavné a jedna tretina kandidátov bola zvolená nezákonne, a ktorým sa zrušil zákon o politickom vylúčení, ktorý bývalým členom Mubarakovho režimu znemožňoval účasť na voľbách,

–   so zreteľom na ústavné rozhodnutia Najvyššej rady ozbrojených síl (SCAF) zo 17. a z 18. júna 2012, ktorými sa mení a dopĺňa dočasná ústava Egyptskej arabskej republiky z 30. marca 2012 zaručujúca armáde silnejšie postavenie pri presadzovaní občianskeho práva a väčšie právomoci pri prijímaní rozhodnutí o otázkach internej a národnej bezpečnosti,

–   so zreteľom na egyptské prezidentské voľby, ktoré sa konali 23. – 24. mája a 16. – 17. júna 2012, a víťazstvo kandidáta Moslimského bratstva Mohammada Mursího, ktorý zvíťazil nad bývalým vojenským generálom Ahmadom Šafíkom s 51,7 % hlasov, ako 24. júna 2012 potvrdila národná volebná komisia,

–   so zreteľom na ústavné vyhlásenie prezidenta Mursího z 12. augusta 2012, ktorým si udeľuje rozsiahle legislatívne a exekutívne právomoci a zabezpečuje postavenie pri zostavovaní novej egyptskej ústavy,

–   so zreteľom na ústavné vyhlásenie prezidenta Mursího z 22. novembra 2012, podľa ktorého nie je možné akýkoľvek prezidentský dekrét ani zákon napadnúť opravným prostriedkom na súde alebo zrušiť a ktorým sa zabezpečuje ochrana Rady Šúra a ústavodarného zhromaždenia pred rozpustením a súdnou kontrolou a ktorým sa nariaďuje obnova súdneho procesu s bývalým prezidentom Hosním Mubarakom,

–   so zreteľom na odvolanie ústavného vyhlásenia prezidenta Mursího z 8. decembra 2012,

–   so zreteľom n a ústavné referendum ktoré sa uskutočnilo 15. a 22. decembra 2012 a pri ktorom za účasti 33 % voličov väčšina hlasovala za ústavu,

–   so zreteľom na nadchádzajúce parlamentné voľby, ktoré sa budú konať od 22. apríla 2013 do 24. júna 2013, a oznámenie Národného združenia za zmenu, Národného frontu spásy a Egyptského islamského džihádu o bojkotovaní volieb,

–   so zreteľom na správu Amnesty International z januára 2013 nazvanú Bujnejúca beztrestnosť – zatiaľ žiadna spravodlivosť pre demonštrantov zabitých v revolúcii 25. januára a správu z februára 2013 nazvanú Egypt: rodové násilie páchané na ženách na námestí Tahrír,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966 a na Medzinárodný dohovor o právach dieťaťa z roku 1989, s pristúpením ku ktorým Egypt súhlasil,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

Voľby a ústava

A. keďže egyptské prezidentské voľby sa konali v čase od 23. mája do 17. júna 2012 a zúčastnilo sa na nich oficiálne 12 kandidátov;

B.  keďže 14. júna 2012 egyptský Najvyšší ústavný súd vyhlásil legislatívny rámec, ktorým sa riadia egyptské parlamentné voľby, za protiústavný; keďže na základe rozhodnutia Najvyššej rady ozbrojených síl (SCAF) vyhláseného 16. júna 2012 bol parlament rozpustený; keďže Moslimské bratstvo verejne odsúdilo rozhodnutie rady SCAF ako nezákonné; keďže rada Šúra funguje ako dočasný zákonodarný orgán, z 85 % ju tvoria Islamisti a bola zvolená vo voľbách za účasti 10 % voličov;

C. keďže 24. júna 2012 bol Mohammad Mursí oficiálne vyhlásený za víťaza egyptských prezidentských volieb, ktoré boli prvými slobodnými a demokratickými prezidentskými voľbami v krajine a v ktorých bol prvýkrát zvolený islamský kandidát na čelo štátu v arabskom svete;

D. keďže 12. augusta 2012 si prezident Mursí nárokoval politickú moc po tom, ako rada SCAF po páde bývalého prezidenta Mubaraka výrazne rozšírila svoju úlohu v občianskoprávnych veciach;

E.  keďže 10. apríla 2012 káhirský správny súd rozpustil ústavodarné zhromaždenie, ktoré malo za úlohu vypracovať novú ústavu, a keďže 8. júna 2012 bolo vytvorené nové 100-členné ústavodarné zhromaždenie;

F.  keďže 22. novembra 2012 prezident Mursí oznámil ústavný dekrét, na základe ktorého sa výrazne rozšírili jeho právomoci, nebolo možné spochybniť akýkoľvek prezidentský výnos a zákon súdnym odvolaním alebo ho zrušiť, ktorý zabezpečil ochranu rady Šúra a ústavodarného zhromaždenia pred rozpustením a právomocou súdnictva, rozšíril mandát ústavodarného zhromaždenia na osem mesiacov a zaručil imunitu všetkých rozhodnutí a dekrétov prezidenta od jeho nástupu do funkcie 30. júna 2012 až do ratifikácie novej ústavy; keďže týmto dekrétom okrem toho prezident získal výhradné právo prijať akékoľvek opatrenia potrebné na ochranu národnej jednoty, bezpečnosti a prevratov v Egypte;

G. keďže 30. novembra 2012 ústavodarné zhromaždenie schválilo návrh ústavy, ktorá podľa viacerých skupín pôsobiacich v oblasti ľudských práv a medzinárodných odborníkov obsahuje mnohé nejasnosti a nejednoznačnosti, ktorých výklad môže byť veľmi široký, najmä pokiaľ ide o náboženské odkazy, pretože obmedzuje občianske slobody, ako sú sloboda prejavu, sloboda zhromažďovať sa, sloboda náboženského vyznania a práva žien; keďže návrh ústavy neukončil vojenské súdy s civilnými obyvateľmi, keďže návrh ústavy prijala väčšina (63,8 %) voličov v referende, ktoré sa konalo 15. a 22. decembra 2012, pričom celková účasť bola 32,9 %, a keďže viacerí opoziční lídri označili ústavu za nezákonnú a snažili sa narušiť jej vykonávanie;

H. keďže prezident Mursí 8. decembra 2012 odvolal svoje ústavné vyhlásenie z 22. novembra 2012;

I.   keďže v nadväznosti na násilné zrážky medzi demonštrantami a bezpečnostnými silami, ktoré spôsobili smrť desiatok ľudí, v predvečer druhého výročia revolúcie z 25. januára, ako aj počas týždňov po tomto výročí, ktorých príčinou bolo narastajúce bezprávie v Egypte, obrovský úpadok egyptského hospodárstva a desiatky rozsudkov o treste smrti vynesených proti civilistom, ktorí sa zúčastnili na smrteľných nepokojoch počas futbalového zápasu v meste Port Said v roku 2012, v dôsledku ktorých prezident Mursí ohlásil výnimočný stav vo viacerých egyptských mestách a armáda okamžite varovala pred kolapsom štátu, opoziční lídri na znak jednoty 30. januára 2013 naliehavo vyzvali prezidenta Mursího, aby zastavil násilie páchané na demonštrantoch, vytvoril vládu národnej jednoty a začal národný dialóg; keďže prezident Mursí odmietol výzvy žiadajúce vládu národnej jednoty;

J.   keďže ďalšie egyptské parlamentné voľby boli vyhlásené na 27. apríla 2013 a skončia sa na konci júna; keďže novo zvolený parlament bude zvolaný 6. júla 2013; keďže nový Parlament musí schváliť vymenovanie nového egyptského premiéra; keďže najvyšší výbor pre voľby v Egypte súhlasil s tým, aby štyri mimovládne organizácie, ako aj Európska únia, Liga arabských štátov a Africká únia sledovali voľby; keďže volebný zákon stále mení rada Šúra a politické strany a ústavná rada voči nemu vyjadrujú mimoriadnu kritiku;

K. keďže počas príprav na budúce parlamentné voľby sa demokratické zmeny v Egypte stretávajú s nepretržitými problémami a naďalej ich sťažuje politika vylučujúca určité subjekty, nepretržité používanie násilia zo strany polície a bezpečnostných síl voči demonštrantom, neprimerané používanie slzného plynu, svojvoľné zatýkanie, a to aj v prípade detí, rozšírené sexuálne obťažovanie žien, únosy sekulárnych a liberálnych aktivistov a citeľný návrat k represívnym taktikám podobne ako za čias Mubarakovho režimu;

L.  keďže pokračujúce násilie a zrážky v uliciach Egypta predstavujú hlavné nebezpečenstvo ohrozujúce bezpečný a hladký priebeh volieb; keďže únosy a zastrašovanie bez riadneho policajného vyšetrovania vedú k vzniku atmosféry beztrestnosti, čo umožnilo zastrašovanie alebo napadnutie stúpencov parlamentných kandidátov; keďže skupiny pôsobiace v oblasti ľudských práv zaznamenali viaceré prípady mučenia a podali o nich správy, pričom minimálne v dvoch prípadoch toto mučenie spôsobilo smrť; keďže bezpečnosť a verejný poriadok by sa mali udržiavať so zdržanlivosťou a pri plnom dodržiavaní ľudských práv a základných slobôd;

Vzťahy medzi EÚ a Egyptom

M. keďže EÚ opakovane vyjadrila svoj záväzok týkajúci sa slobody myslenia, slobody svedomia, slobody náboženského vyznania a práv žien a zdôraznila, že vlády majú povinnosť zaručiť tieto slobody na celom svete; keďže na vonkajšie činnosti EÚ sa vzťahuje zákonná požiadavka, aby dodržiavali základné zásady EÚ, najmä ľudské práva a základné slobody;

N. keďže PK/VP navštívila 19. júla 2012 prezidenta Mursího v Káhire; keďže prezident Mursí navštívil 12. septembra 2012 Európsku komisiu v Bruseli s cieľom diskutovať o politickej a ekonomickej situácii a ďalších krokoch v rámci prechodu na demokraciu;

O. keďže 13. a 14. novembra 2012 sa v Káhire zišla osobitná skupina EÚ pre Egypt, ktorej spolupredsedali PK/VP a egyptský minister zahraničných vecí Kamer Amr a ktorá sa dohodla na prijatí dôležitého balíka hospodárskej a politickej podpory na pomoc Egyptu v procese jeho premeny, ktorého objem je takmer 5 miliárd EUR na roky 2012 – 2013 v podobe úverov a dotácií; keďže finančná pomoc je (čiastočne) podmienená úspechom Egypta pri finalizácii dohody s Medzinárodným menovým fondom, ako aj v oblasti ľudských práv, demokracie a správy ekonomických záležitostí;

P.  keďže EÚ a Egypt sa dohodli, že spoločne preskúmajú spôsob, ako prehĺbiť vzťahy v oblasti obchodu a investícií, a to aj prostredníctvom technickej pomoci, výsledkom čoho by mohla byť Obsiahla a komplexná dohoda o voľnom obchode;

Q. keďže prezident Mursí vydal svoje ústavné vyhlásenie, ktorým si zaručil nebývalé právomoci bez kontroly zo strany súdnictva alebo parlamentu, a to len osem dní po ukončení zasadnutia osobitnej skupiny EÚ pre Egypt; keďže načasovanie, ako aj dosah vyhlásenia narušili dôveru EÚ a spoľahlivosť odhodlania prezidenta pokračovať v konštruktívnom a stabilnom politickom a obchodnom vzťahu s EÚ;

R.  keďže hospodárska situácia v Egypte je v zúfalom stave, pričom rezervy cudzej meny sú veľmi nízke a egyptská libra klesla na najnižšiu úroveň od roku 2004; keďže zlepšenie hospodárskej situácie Egypta bude závisieť od dlhodobej politickej a sociálnej stability v krajine; keďže Egypt prechádza kritickým obdobím demokratizácie a čelí značným výzvam a ťažkostiam v tomto procese;

S.  keďže EÚ vytrvalo ponúkala egyptským orgánom svoju pomoc a spoločné využívanie znalostí pri prechode Egypta na spravodlivú, slobodnú a demokratickú spoločnosť založenú na pravidlách;

Porušovanie občianskych slobôd a práv

T.  keďže nedostatok politickej stability a základnej správy bežných záležitostí bez ústavnej kontroly a rovnováhy, a to aj pokiaľ ide o zásadné rozdelenie moci, bez toho, aby existoval jasný ústavný rámec, za zhoršujúcich sa sociálnych a hospodárskych podmienok v Egypte vytvorili prostredie, v ktorom naďalej dochádza k porušovaniu ľudských práv a beztrestnosti;

U. keďže viaceré návrh nového zákona o činnostiach mimovládnych organizácií vyvolali znepokojenie aktivistov a organizácií občianskej spoločnosti, keďže podľa listu ministerstva sociálneho zabezpečenia a sociálnych vecí sa každej egyptskej MVO (alebo miestnemu subjektu) zakazuje udržiavať kontakty so zahraničnými partnermi (alebo s medzinárodnými subjektmi) bez predchádzajúceho súhlasu orgánov pre verejnú bezpečnosť, ktoré však treba ešte zriadiť, v dôsledku čoho dochádza de facto k monitorovaniu a obmedzovaniu všetkých foriem sociálnej činnosti alebo organizácie, pretože mnohé organizácie občianskej spoločnosti sú odkázané na zahraničné finančné prostriedky, a to aj od EÚ; keďže sa očakáva, že nový zákon o MVO obmedzí vyšetrovacie misie a iné významné činnosti v celom Egypte, čo prakticky znemožní organizáciám občianskej spoločnosti vykonávať svoju prácu;

V. keďže mimovládne organizácie v Egypte sú už vystavené nesmiernej administratívnej záťaže, keď chcú získať povolenie na pôsobenie v krajine; keďže od roku 2011 boli tri medzinárodné MVO a 43 ich zamestnanci vystavení stíhaniu za to, že získali financie bez predchádzajúceho súhlasu egyptských orgánov;

W. keďže 42 osôb vrátane dvoch policajných úradníkov prišlo o život pri zrážkach po tom, ako súd svojím rozhodnutím z 26. januára 2013 odporučil odsúdenie 21 obyvateľov mesta Port Said na smrť za zabitie po futbalovom zápase, ku ktorému došlo rok predtým; keďže potvrdenie tohto rozsudku a odsúdenie zvyšných 52 žalovaných má byť vynesené 9. marca;

X. keďže egyptská polícia v meste Port Said, ako aj v celej krajine sa príliš rýchlo uchyľuje k (smrteľnému) násiliu a môže tak robiť bez náležitého vyšetrovania tohto násilia alebo akejkoľvek formy zodpovednosti;

Y. keďže verejná mienka v Egypte je veľmi kritická voči obmedzovaniu slobody prejavu; keďže trestný zákonník a nedávno prijatá ústava by mohli vážne obmedziť slobodu prejavu zakázaním urážlivých prejavov voči iným osobám, Prorokovi a prezidentskému úradu; keďže trestné stíhania novinárov a hercov, ako sú Gamal Fahmy, Bassem Youssef a Okasha Tawfiq, sa neskončili; keďže bolo predložených 24 prípadov za urážku prezidenta; keďže počet prípadov hanobenia sa zvýšil, odkedy nastúpil do úradu prezident Mursí;

Z.  keďže 9. februára 2013 káhirský správny súd nariadil 30-dňový zákaz vysielania YouTube a viacerých ďalších stránok pre videozáznam Nevinnosť moslimov (Innocence of Muslims); keďže ministerstvo pre informačné technológie a komunikácie a Národná rada pre reguláciu telekomunikácií po svojom zasadnutí rozhodli, že zablokovanie stránky YouTube by malo z technického hľadiska dosah na používanie vyhľadávača Google v Egypte, ako aj hospodárske dôsledky pre krajinu, a preto odmietli nariadenie súdu; keďže digitálne slobody umožňujú uplatňovanie všeobecných ľudských práv a mali by sa zachovávať v akomkoľvek období, a to nie len s ohľadom na hospodárske záujmy;

AA. keďže nový zákon o ochrane práva na mierové demonštrácie na verejnom priestranstve môže obmedziť slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania používaním nejednoznačných formulácií, pričom najproblematickejším je výraz „záujmy občanov“ ako základ zákazu demonštrácií alebo násilného rozháňania protestujúcich, a keďže zákon neodkazuje na egyptskú ústavu ani medzinárodné zmluvy, ktorých je Egypt zmluvnou stranou;

BA. keďže sa rozmáha násilie páchané na ženách, najmä počas verejných demonštrácií; keďže predseda egyptskej Národnej rady pre ženy (NCW) Mervat al-Tallawi vyzval všetky ženy, ktoré boli sexuálne napadnuté, aby o tom informovali a podali kolektívnu žalobu proti štátu;

CA. keďže NCW a občianska spoločnosť vyjadrili kritiku v súvislosti s mlčaním orgánov, ktoré neodsúdili násilie páchané na ženách, čím vyslali nepravdivý signál, pokiaľ ide o dodržiavanie práv žien zo strany Egypta;

1.  vyjadruje solidaritu s egyptským ľudom v tomto dôležitom období prechodu k demokracii v krajine; vyzýva egyptské orgány, aby zabezpečili plné rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd vrátane slobody prejavu a slobody združovania, slobody tlače a médií, práv žien, slobody náboženského vyznania, svedomia a myslenia, ochranu menšín a boj proti diskriminácii založenej na sexuálnej orientácii a aby zabezpečili zásady právneho štátu, rozdelenie moci, nezávislosť súdnictva a riadne konanie, ktoré sú kľúčovými prvkami slobodnej a demokratickej spoločnosti;

2.  berie na vedomie problémy, ktorým sú egyptské orgány vystavené pri riadení krajiny v časoch zmien, domnieva sa však, že dodržiavanie základných práv a slobôd je minimálna norma, ktorou sa musia riadiť všetky ich činnosti a politiky;

3.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad značnými stratami životov a vysokým počtom zranených, ktoré si vyžiadali nedávne zrážky, a vyjadruje sústrasť rodinám obetí; vyzýva na nezávislé prešetrenie udalostí, ktoré viedli k týmto stratám životov a zraneniam, a na prijatie účinných a konkrétnych opatrení s cieľom zabezpečiť, aby zodpovedné osoby boli postavené pred súd;

4.  vyzýva egyptské bezpečnostné jednotky a orgány, aby zastavili násilnosti, represie a zadržiavanie pokojných demonštrantov a aby pri pokusoch o získanie kontroly nad protestmi preukázali čo najväčšiu zdržanlivosť; naliehavo vyzýva orgány, aby konali v úplnom súlade so svojimi právnymi predpismi a medzinárodnými záväzkami; vyzýva protestujúcich, aktivistov a opozičné sily, aby zabezpečili pokojný priebeh protestov;

5.  vyjadruje poľutovanie nad trestom smrti uloženým civilistom, ktorí boli prítomní pri násilnostiach po futbalovom zápase v meste Port Said, odsudzuje použitie trestu smrti bez ohľadu na okolnosti a vyzýva egyptských zákonodarcov, aby vyhlásili moratórium na vykonávanie rozsudku smrti;

6.  vyjadruje znepokojenie nad narastajúcim sexuálnym násilím páchaným na ženách, najmä protestujúcich ženách, ako aj neschopnosťou orgánov predísť tomuto násiliu a odsúdiť ho alebo brať páchateľov na zodpovednosť; vyzýva prezidenta Mursího, ako aj vedúcich predstaviteľov vedúcich a opozičných strán, aby sa ujali výrazného politického vedenia s cieľom bojovať proti rodovo založenému násiliu, a aby zabezpečili, že všetky prípady sexuálnych útokov na ženy a ich sexuálneho obťažovania budú skutočne vyšetrované, že páchatelia budú postavení pred súd a že sa obetiam zaručí primeraná náprava; naliehavo vyzýva prezidenta Mursího, aby toto nepretržité násilie páchané na ženách a diskrimináciu žien riešil tým, že prijme právne predpisy na boj proti obťažovaniu, ktoré navrhujú aktivisti bojujúci za práva žien; vyzýva egyptské orgány, aby odsúdili všetky formy násilia a útokov, ktoré sú zamerané proti ženám;

7.  vyzýva egyptské orgány, aby uskutočnili reformu polície a bezpečnostných síl, aby zrušili všetky zákony umožňujúce polícii a bezpečnostným silám používať bez obmedzenia násilie proti civilistom a aby riadne vyšetrili všetky ohlásené prípady mučenia alebo nadmerného použitia násilia proti civilistom, najmä deťom a ženám, a aby zabezpečili, že zodpovedné osoby budú v plnej miere brané na zodpovednosť v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorých je Egypt signatárom;

8.  vyzýva egyptské orgány, aby podpísali a ratifikovali Rímsky štatút, ktorým sa zriadil Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu, a aby prestali pozývať hlavy štátov, proti ktorým ICC vydal zatýkacie rozkazy;

9.  naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby nenavrhovali zákony a nariadenia, ktoré bránia akejkoľvek kritike orgánov a v skutočnosti ju umlčujú, sledovaním všetkých mimovládnych organizácií a ich financovania; naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby uznali dôležitú právu organizácií občianskej spoločnosti a zabezpečili súlad nových zákonov a nariadení s medzinárodnými právnymi normami;

10. vyjadruje svoju silnú podporu reforiem, ktoré vedú k demokracii, právnemu štátu a sociálnej spravodlivosti v Egypte, v súlade s predstavami egyptského ľudu; opakuje svoju požiadavku na úplné zrušenie výnimočného stavu v celej krajine; vyzýva na okamžité zastavenie trestných konaní proti civilistom na vojenských súdoch;

11. naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby zabezpečili, že ohlásené parlamentné voľby budú môcť prebiehať slobodne a bez problémov, tým, že sa vyšetria nedávne únosy opozičných aktivistov a novinárov, aby v plnej miere rešpektovali slobodu prejavu, tak na internete, ako aj mimo neho, s cieľom umožniť verejnú politickú diskusiu a aby zabezpečili, že bezpečnostné sily nebudú rozháňať pokojné demonštrácie a nebudú používať neprimerané násilie;

12. víta pozvanie zo strany egyptských orgánov adresované viacerým medzinárodným mimovládnym organizáciám a medzinárodným organizáciám vrátane EÚ, aby sledovali nadchádzajúce parlamentné voľby; opakuje svoju ponuku vyslať plne vybavenú volebnú pozorovateľskú misiu v úzkej spolupráci a koordinácii s egyptskými orgánmi s cieľom zabezpečiť slobodný a spravodlivý priebeh volieb;

13. vyzýva egyptské orgány a opozičné sily, aby vypracovali kompromisné riešenie s cieľom zmierniť stupňujúce sa násilie a nejednotu, a zdôrazňuje význam toho, aby sa uskutočnili slobodné, spravodlivé a transparentné voľby za účasti všetkých zložiek v záujme pokračovania v prechode na skutočnú demokraciu v Egypte; nabáda EÚ a jej členské štáty, aby pokračovali v podpore a pomoci egyptským orgánom, politickým stranám a občianskej spoločnosti v úsilí o dosiahnutie tohto cieľa;

14. opätovne zdôrazňuje, že egyptská ústava by mala byť čo najobsiahlejšia a že by ju mala podporovať čo najširšia verejnosť bez toho, aby vytvárala priestor pre diskrimináciu kohokoľvek v egyptskej spoločnosti;

15. naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby začali viesť skutočný národný dialóg, ktorého cieľom bude riešiť a vyriešiť problémy, ktoré v súčasnosti sťažujú egyptské zmeny a nádeje revolúcie z 25. januára, najmä používanie násilia, sexuálneho násilia páchaného na ženách, nadmerné používanie sily, a to všetko beztrestne, ako aj obmedzovanie základných slobôd a občianskych slobôd a nestabilitu egyptského hospodárstva; v tejto súvislosti vyzýva PK/VP, Komisiu a členské štáty, aby vo vzťahu k najdôležitejším susedským krajinám a k budúcnosti ich mladého a ambiciózneho obyvateľstva postupovali zodpovedne;

16. domnieva sa, že politická nestabilnosť je úzko spojená s hospodárskou nestabilitou, a vyzýva egyptské orgány a opozičné sily, aby s cieľom prekonať rozdiely postupovali v mierovej atmosfére založenej na konsenze; podporuje rozvoj hospodárskej spolupráce medzi EÚ a Egyptom, ako aj posilnený bilaterálny dialóg o hospodárskej reforme ako významný krok smerom k budovaniu dôvery zo strany investorov, ako aj Medzinárodného menového fondu, ktorého úver má kľúčový význam pre prežitie egyptského hospodárstva;

17. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že PK/VP neodsúdila to, že prezident Mursí sa len niekoľko dní po zasadnutí osobitnej skupiny ÉÚ pre Egypt chopil moci, ani že na to nijakým iným verejným spôsobom nereagovala, čím narušila dôveryhodnosť EÚ ako silného obhajcu demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv a základných slobôd;

18. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že štyri dni po vyhlásení prezidenta Mursího, ktorým si udelil mimoriadne a nekontrolované právomoci, Rada ohlásila obnovenie svojho záväzku, ktorý sa týka vymáhania majetku a prerozdeľovania majetku egyptským orgánom;

19. naliehavo vyzýva PK/VP, Komisiu a členské štáty, aby jednomyseľne podporili egyptský ľud v jeho boji za slobodu, dôstojnosť a sebaručenie;

20. naliehavo vyzýva PK/VP a Komisiu, aby zásadu „viac za viac“ rozvíjali celistvejším a praktickejším spôsobom tak, aby už nebola len koncepciou, ktorá existuje len na papieri, vrátane jasných podmienok a kritérií, ak by sa egyptská vláda odklonila od demokratických reforiem a dodržiavania ľudských práv a slobôd;

21. naliehavo vyzýva PK/VP, aby od egyptských orgánov a prezidenta Mursího vyžadovala plnenie ich záväzku dodržiavať ľudské práva a základné slobody; vyzýva EÚ, aby egyptským orgánom neposkytla žiadnu rozpočtovú podporu, ak nebudú splnené základné podmienky, ako je dodržiavanie ľudských práv a slobôd, demokratickej správy a zásad právneho štátu;

22. vyjadruje svoju plnú podporu zvýšenej spolupráce medzi EÚ a Egyptom, a to v súvislosti s dohodou o pridružení a jej akčnými plánmi, úspešným pokračovaním činnosti osobitnej skupiny EÚ pre Egypt, pravidelnými dialógmi o ľudských právach, zvýšenou podnikateľskou činnosťou, lepšou mobilitou pre Egypťanov, najmä študentov, do EÚ, rokovaniami o Obsiahlej a komplexnej dohode o voľnom obchode alebo s budúcou integráciou trhu;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov a egyptským orgánom.