Päätöslauselmaesitys - B7-0100/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0100/2013

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Egyptin tilanteesta

  6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Corina Creţu, Pino Arlacchi S&D-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0095/2013

  Menettely : 2013/2542(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B7-0100/2013
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B7-0100/2013
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B7‑0100/2013

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Egyptin tilanteesta

  (2013/2542(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Egyptistä ja erityisesti 16. helmikuuta 2012 antamansa päätöslauselman "Egypti: viimeaikaiset tapahtumat",

  –   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 8. helmikuuta 2013 antamat päätelmät arabikeväästä,

  –   ottaa huomioon EU–Egypti-työryhmän yhteispuheenjohtajien päätelmät 14. marraskuuta 2012,

  –   ottaa huomioon Eurooppa‑neuvoston puheenjohtajan Herman van Rompuyn 13. tammikuuta 2013 ja 13. syyskuuta 2012 antamat lausunnot Egyptin presidentin Mohammed Mursin tapaamisen jälkeen,

  –   ottaa huomioon korkean edustajan Catherine Ashtonin 25. joulukuuta 2012 antaman lausunnon Egyptin kansanäänestyksestä ja 5. joulukuuta 2012 antaman lausunnon Egyptin tilanteesta sekä Ashtonin tiedottajan 25. tammikuuta 2013 antaman lausunnon Port Saidin surmista,

  –   ottaa huomioon Egyptin tilanteen johdosta määrättävistä tiettyihin henkilöihin, yhteisöihin ja elimiin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 270/2011 muuttamisesta 26. marraskuuta 2012 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1099/2012,

  –   ottaa huomioon EU:n ja Egyptin assosiaatiosopimuksen vuodelta 2004 ja toimintasuunnitelman vuodelta 2007,

  –   ottaa huomioon 25. toukokuuta 2011 annetun komission ja unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta "Uusi strategia muutostilassa olevia naapurimaita varten",

  –   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka osapuolena Egypti on,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

  A. toteaa, että Egypti on Euroopan unionin tärkeä kumppani eteläisen Välimeren alueella; toteaa, että Egyptin poliittisilla, taloudellisilla ja yhteiskunnallisilla tapahtumilla on merkittäviä vaikutuksia koko alueelle ja laajemmaltikin;

  B.  toteaa, että Egypti on kokenut merkittäviä muutoksia kaksi vuotta kestäneen vallankumouksen ja siirtymäkauden aikana; katsoo, että vuonna 2012 järjestetyt vapaat ja rehelliset presidentinvaalit olivat virstanpylväs demokraattisessa siirtymäprosessissa; toteaa kuitenkin, että egyptiläinen yhteiskunta kohtaa edelleen perustavaa laatua olevia vaikeuksia ja haasteita tiellä kohti syvää ja kestävää demokratiaa, joka perustuu sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen, oikeusvaltion ja hyvän hallinnon perusarvoihin;

  C. ottaa huomioon, että joulukuussa 2012 pidetyssä kansanäänestyksessä, jossa äänestysprosentti oli 32,9 prosenttia, hyväksyttiin Egyptin uusi perustuslaki; katsoo, että uuden perustuslain laatimisprosessi ja nopea hyväksyminen ovat yhteisymmärrykseen pääsemisen sijaan entisestään syventäneet egyptiläisen yhteiskunnan sisäistä jakaantumista; toteaa, että monet egyptiläiset ovat ilmaisseet huolestuneisuutensa lukuisista uuden perustuslain artikloista, mukaan luettuina sharian asema kansallisessa lainsäädännössä, oikeuslaitoksen riippumattomuus ja sotilastuomioistuinten rooli, perusvapaudet ja naisten oikeudet;

  D. ottaa huomioon, että edustajainhuoneen nelikierroksiset vaalit ovat suunnitteilla 22. päivästä huhtikuuta kesäkuuhun 2013; ottaa huomioon, että Shura-neuvosto hyväksyi 19. tammikuuta 2013 uuden vaalilain, joka on nostattanut kritiikkiä ja polemiikkia; ottaa huomioon, että Egyptin perustuslakituomioistuin totesi 18. helmikuuta 2013, että useat kyseisen lain artikloista ovat perustuslain vastaisia, ja että tästä päätöksestä on aiheutunut lisää polemiikkia; ottaa huomioon, että kansallisen pelastuksen rintaman johdolla toimivat oppositiovoimat protestoivat sitä vastaan, että vapaista ja oikeudenmukaisista vaaleista ei ollut oikeudellisia takeita, ja että oppositio on ilmoittanut boikotoivansa tulevia parlamenttivaaleja;

  E.  toteaa, että kiristyvät poliittiset jännitteet ovat entisestään syventäneet egyptiläisen yhteiskunnan sisäistä polarisoitumista ja että ne ovat johtamassa protestointiin kaduilla ja väkivaltaisiin mellakoihin; toteaa, että turvallisuusjoukot ovat käyttäneet toisinaan liiallista voimaa ja toimineet väkivaltaisesti rauhallisia mielenosoittajia vastaan ja että tunnistamattomat ryhmät jäävät usein rankaisematta;

  F.  katsoo, että osallistava poliittinen prosessi, joka perustuu yhteisymmärrykseen ja yhteiseen vastuuseen, sekä aito kansallinen vuoropuhelu, johon osallistuvat kaikki demokraattiset voimat, ovat ainoa tapa vähentää nykyisiä poliittisia ja yhteiskunnallisia eroja ja jännitteitä ja pyrkiä luomaan syvä ja kestävä demokratia Egyptiin; ottaa huomioon, että presidentti Mursi on sivuuttanut oppositiovoimien pyynnöt kansallisen yhtenäisyyden hallituksen muodostamisesta; ottaa huomioon, että presidentti Mursi käynnisti 26. helmikuuta 2013 kansallisen vuoropuhelun, jota opposition edustajat boikotoivat;

  G. katsoo, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansalaisten entistä korkeampi elintaso ovat tärkeitä näkökohtia siirryttäessä kohti avointa, vakaata, demokraattista, vapaata ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa Egyptissä; ottaa huomioon, että Egyptin taloudelliset vaikeudet ovat edelleen huolestuttavia ja niitä pahentavat matkailutulojen ja suorien ulkomaisten investointien menetys; ottaa huomioon, että julkisen talouden tervehdyttäminen, taloudellisen ja sijoittajien luottamuksen palauttaminen, mikä edellyttää poliittista vakautta, sekä korruption torjunta ovat välttämättömiä luotaessa Egyptiin vahvaa taloutta; katsoo, että Egyptin talous tarvitsee lisätukea kansainväliseltä yhteisöltä ja myös EU:lta näiden haasteiden kohtaamiseksi;

  H. ottaa huomioon, että poliittiset toimijat ja voimat painostavat, vahingoittavat, ahdistelevat ja häiritsevät tuomioistuimia ja tuomareita Egyptissä; ottaa huomioon, että perustuslakituomioistuin keskeytti marraskuussa 2012 työnsä, koska presidentin kannattajat ja liittolaiset piirittivät rakennuksen; ottaa huomioon, että yleisen syyttäjän erottaminen lokakuussa 2012 ja hänen seuraajansa nimittäminen saivat tuomarit, tuomioistuimen virkamiehet ja muut esittämään voimakasta kritiikkiä ja vastustusta; ottaa huomioon, että oikeuslaitoksen toimintaan puuttuminen heikentää Egyptin kansan luottamusta oikeusjärjestelmän oikeudenmukaisuuteen ja puolueettomuuteen;

  I.   ottaa huomioon, että egyptiläiset naiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa siirtämäkauden aikana; toteaa, että egyptiläisten ja kansainvälisten ihmisoikeusjärjestöjen raporttien mukaan naispuoliset mielenosoittajat joutuvat usein turvallisuusjoukkojen harjoittaman väkivallan ja seksuaalisen väkivallan kohteeksi, heille tehdään neitsyystestejä ja heitä kohdellaan halventavasti ja naisoikeusaktivisteja uhkaillaan ja ahdistellaan; ottaa huomioon, että naiset ovat joutuneet todistamaan poliittisten osallistumismahdollisuuksiensa heikentyneen merkittävästi; ottaa huomioon, että harmaassa taloudessa etenkin maataloudessa ja kodeissa työskentelevät naiset joutuvat toimimaan vaarallisissa ja halventavissa työoloissa ilman sairausvakuutusta tai suojaa vammautumisen varalta;

  J.   ottaa huomioon, että Egyptin kansalaisyhteiskuntaan ja kansainvälisiin kansalaisjärjestöihin kohdistuu entistä enemmän paineita Egyptissä; katsoo, että kansalaisjärjestöjä ja -säätiöitä sekä mielenosoituksia koskevat lakiehdotukset uhkaavat merkittävästi niiden toimintaa ja oikeutta rauhanomaisiin julkisiin kokoontumisiin; ottaa huomioon, että riippumattomat ammattijärjestöt ovat raportoineet, että niitä ja niiden jäseniä painostetaan enenevässä määrin; ottaa huomioon, että toimittajiin kohdistuva ruumiillinen väkivalta ja häirintä on lisääntynyt huomattavasti;

  K. ottaa huomioon, että tuomioistuin Kairossa antoi 26. tammikuuta 2013 kuolemantuomion 21 ihmiselle Port Saidin jalkapallomellakan johdosta, joka aiheutti 74 ihmisen kuoleman vuoden 2012 alkupuolella; ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti vaati 16. helmikuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa tutkimaan tähän tragediaan johtaneet tapahtumat puolueettomasti ja saattamaan vastuussa olevat oikeuden eteen; ottaa huomioon, että EU:n kuolemantuomion vastainen kanta voimakas ja periaatteellinen ja että kuolemantuomion poistaminen on sen ihmisoikeuspolitiikan keskeinen tavoite;

  L.  ottaa huomioon, että EU–Egypti-työryhmän kokoukseen Kairossa 13.–14. marraskuuta 2012 otti osaa yli 500 henkilöä, muun muassa poliittisia johtajia, parlamentaarikkoja, yli 300 yritysmaailman johtohenkilöä ja kansalaisyhteiskunnan edustajaa molemmilta puolilta, ja he keskustelivat poikkeuksellisen monista erilaisista asioista, kuten poliittinen ja taloudellinen yhteistyö, hallintotapa ja ihmisoikeudet, varallisuuden takaisin hankinta, kauppa, matkailu, infrastruktuuri, tieto- ja viestintäteknologia sekä tiede;

  M. ottaa huomioon, että EU on Egyptin tärkein talouskumppani ja keskeisin investointien ja kehitysyhteistyön lähde; ottaa huomioon, että EU ja siihen liittyvät rahoituslaitokset tarjosivat työryhmän kokouksessa Egyptille takuita ja lainoja edullisin ehdoin yhteensä 5 miljardin euron arvosta kaudella 2012–2013; ottaa huomioon, että työryhmä ilmoitti myös, että Egyptin osallistuminen Erasmus Mundus ja Tempus -ohjelmiin kaksinkertaistetaan, jotta egyptiläisiä opiskelijoita ja tutkijoita pääsee Eurooppaan; ottaa huomioon, että näiden sitoumusten kunnioittaminen ja EU:n tuen nopeampi toimittaminen ovat Egyptille keskeisen tärkeitä;

  N. ottaa huomioon, että työryhmä korosti sitoumustaan edistää ja kunnioittaa ihmisoikeuksia, mukaan lukien naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo naisten mahdollisuuksien lisäämiseksi kaikilla aloilla, ilmaisun- ja kokoontumisvapautta sekä uskonnon- tai uskonvapautta ja tuomitsi kaiken uskontoon perustuvan vihan, suvaitsemattomuuden vihanpidon tai väkivallan;

  O. ottaa huomioon, että EU on tarjoutunut lähettämään vaalitarkkailijoita edustajanhuoneen vaaleihin, jos Egypti haluaa heitä kutsua; ottaa huomioon, että Egyptin korkein vaalikomitea on hiljattain päättänyt hyväksyä sen, että vaaleja tarkkaillaan, ja kutsua kansainvälisiä toimijoita tarkkailemaan näitä vaaleja;

  P.  ottaa huomioon, että edellisen hallinnon varastaman omaisuuden palauttaminen voi edistää taloudellista merkitystään enemmän oikeuden jakamista Egyptin kansalle ja sille vastuuvelvollisena olemista ja että se on näin ollen merkittävä poliittinen kysymys, jolla huomattava symbolinen arvo EU:n ja Egyptin suhteissa; ottaa huomioon, että Egyptin valtion varojen väärinkäytöstä vastuussa olevien 19 henkilön (mm. presidentti Mubarak) varat EU:ssa on jäädytetty maaliskuusta 2011 alkaen; ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi 26. marraskuuta 2012 uuden asetuksen, jonka tarkoituksena on helpottaa näiden väärinkäytettyjen varojen palauttamista; ottaa huomioon, että työryhmä on suostunut laatimaan kolmen kuukauden kuluessa etenemissuunnitelman, johon voisi sisältyä varallisuuden palauttamista käsittelevän ryhmän perustaminen, jota koordinoisi myös Euroopan ulkosuhdehallinto;

  Q. katsoo, että "enemmällä enemmän" -periaate ja kumppanuutta yhteiskuntien kanssa koskeva periaate ovat EU:n tarkistetun naapuruuspolitiikan kulmakiviä;

  1.  ilmaisee jälleen solidaarisuutensa ja tukensa Egyptin kansalle tämän vaikean ja haastavan poliittisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen siirtymäkauden aikana;

  2.  korostaa tärkeitä edustajainhuoneen tulevia vaaleja, jotka ovat toinen demokraattisen siirtämäkauden virstanpylväs ja joita Egyptin hallituksen olisi käytettävä yhteisymmärrykseen ja yhteiseen vastuuseen perustuvan osallistavan poliittisen prosessin toteuttamiseksi aidon kansallisen vuoropuhelun avulla siten, että kaikki demokraattiset poliittiset voimat osallistuvat siihen merkittävällä tavalla; kehottaa Egyptin kaikkia poliittisia voimia työskentelemään yhdessä tämän suuntaisesti;

  3.  panee tyytyväisenä merkille Egyptin korkeimman vaalikomitean EU:lle esittämän kutsun tulevien edustajainhuoneen vaalien tarkkailemisesta;

  4.  ilmaisee syvän huolensa yhteiskunnan sisäisen polarisoitumisen lisääntymisestä Egyptissä ja jatkuvista väkivaltaisista tapahtumista; muistuttaa Egyptin valtion viranomaisia ja turvallisuusjoukkoja niiden velvollisuudesta palauttaa ja varmistaa turvallisuus ja järjestys maahan; kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita osoittamaan itsehillintää, jotta uusilta väkivaltaisuuksilta vältytään maan edun mukaisesti; kehottaa myös tutkimaan vakavasti, puolueettomasti ja avoimesti rauhanomaisten mielenosoittajien surmat, kidutuksen, alentavan kohtelun ja ahdistelun kiinnittämällä erityisesti huomiota naisiin ja saattamaan vastuussa olevat oikeuteen;

  5.  kehottaa jälleen Egyptin hallitusta ja viranomaisia varmistamaan, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, mukaan lukien naisten oikeudet, uskonnonvapaus, ajatuksen ja omantunnon vapaus, vähemmistöjen suojelu, seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän kielto, yhdistymis- ja kokoontumisvapaus, ilmaisun- ja sananvapaus sekä lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus, kunnioitetaan asianmukaisesti, koska kaikki nämä oikeudet ovat vahvan ja kestävän demokratian olennaisen tärkeitä osia;

  6.  korostaa Egyptin talouteen kohdistuvia nykyisiä vaikeuksia ja haasteita; kehottaa Egyptin hallitusta jatkamaan talousuudistuksia; kehottaa kansainvälistä yhteisöä, EU mukaan luettuna, noudattamaan täysimääräisesti Egyptiä koskevia sitoumuksia ja nopeuttamaan taloudellisen tuen antamista maalle; korostaa kuitenkin, että on tärkeää panna täytäntöön "enemmällä enemmän" -periaate, joka on Euroopan tarkistetun naapuruuspolitiikan kulmakivi EU:n ja Egyptin hallituksen välisissä suhteissa, aiheuttamatta maan väestön elinoloihin kohdistuvaa kielteistä vaikutusta;

  7.  on huolestunut Egyptin oikeuslaitoksen tilanteesta; kehottaa Egyptin hallitusta ja maan poliittisia voimia kunnioittamaan, tukemaan ja edistämään täysimääräisesti Egyptin oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja koskemattomuutta;

  8.  kehottaa lopettamaan välittömästi kaikenlaisen väkivallan, seksuaalisen väkivallan, neitsyystestit ja muun naispuolisiin mielenosoittajiin naisoikeusaktivisteihin kohdistuvan halventavan kohtelun; kehottaa tutkimaan vakavasti ja puolueettomasti kaikki tällaiset tapaukset ja saattamaan niistä vastuussa olevat oikeuteen; kehottaa hallitusta edistämään ja tukemaan naisten poliittista osallistumista kääntämällä nykyisen kielteisen kehityssuunnan kulun tällä alalla;

  9.  kehottaa Egyptin hallitusta peruuttamaan kansalaisjärjestöjä ja -säätiöitä sekä mielenosoituksia koskevat lakiehdotuksensa ja ehdottamaan lainsäädäntöä – kansalaisyhteiskuntaa edustavien 60 järjestön tekemä lakiehdotus huomioon ottaen – jolla suojellaan, tuetaan ja edistetään Egyptin kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja maassa toimivien kansainvälisten kansalaisjärjestöjen toimintoja; kehottaa lopettamaan välittömästi ammattijärjestöihin ja toimittajiin kohdistuvan kaikenlaisen painostuksen, pelottelun tai ahdistelun;

  10. toistaa, että EU:n kuolemantuomion vastainen kanta on voimakas ja periaatteellinen, ja kehottaa Egyptiä keskeyttämään kaikkien kuolemantuomioiden täytäntöönpanon; kehottaa Egyptiä ratifioimaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan, vuonna 1966 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liitetyn toisen valinnaisen pöytäkirjan kuolemanrangaistuksen poistamisesta;

  11. kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita toteuttamaan merkittäviä lisäponnisteluja, joilla pyritään helpottamaan edellisen hallinnon varastamien varojen palauttamista Egyptin kansalle; kehottaa tässä yhteydessä EU:ta perustamaan jäsenvaltioista ja muista Euroopan maista peräisin olevien tutkijoiden, asianajajien ja syyttäjien ryhmän, joka antaa oikeudellista tukea ja apua Egyptin viranomaisille tässä prosessissa;

  12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Egyptin presidentille, hallitukselle ja Shura-neuvostolle.