Predlog resolucije - B7-0100/2013Predlog resolucije
B7-0100/2013

  PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Egiptu

  6.3.2013 - (2013/2542(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 110(2) Poslovnika

  Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Corina Creţu, Pino Arlacchi v imenu skupine S&D

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0095/2013

  Postopek : 2013/2542(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B7-0100/2013
  Predložena besedila :
  B7-0100/2013
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B7‑0100/2013

  Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Egiptu

  (2013/2542(RSP))

  Evropski parlament,

  –   ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Egiptu, zlasti resolucije z dne 16. februarja 2012 o zadnjih dogajanjih v Egiptu,

  –   ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 8. februarja 2013 o arabski pomladi,

  –   ob upoštevanju sklepov sopredsedujočih delovni skupini EU-Egipt z dne 14. novembra 2012,

  –   ob upoštevanju izjav predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuya po srečanjih z egiptovskim predsednikom Mohamedom Morsijem 13. januarja 2012 in 13. septembra 2012,

  –   ob upoštevanju izjav visoke predstavnice Catherine Ashton z dne 25. decembra 2012 o referendumu v Egiptu in z dne 5. decembra 2012 o razmerah v Egiptu ter izjave njenega uradnega govorca z dne 25. januarja 2013 o ubojih Port Saidu,

   

  –   ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1099/2012 z dne 26. novembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 270/2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Egiptu,

  –   ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med EU in Egiptom iz leta 2004 in akcijskega načrta iz leta 2007,

  –   ob upoštevanju skupnega sporočila Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Nov odziv na spremembe v sosedstvu z dne 25. maja 2011,

  –   ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, ki ga je podpisal tudi Egipt,

  –   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

  A. ker je Egipt ključni partner Evropske unije v južnem Sredozemlju; ker politična, gospodarska in družbena dogajanja v Egiptu pomembno vplivajo na vso regijo in še dlje;

  B.  ker je bilo v Egiptu v zadnjih dveh letih revolucije in tranzicije izvršenih več pomembnih reform; ker so bile svobodne in poštene predsedniške volitve leta 2012 mejnik v postopku demokratične tranzicije; ker se egiptovska družba kljub temu še vedno sooča s temeljnimi težavami in izzivi na poti proti trdni in trajnostni demokraciji, ki bo počivala na temeljnih vrednotah socialne pravičnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravne države in dobrega upravljanja;

  C. ker je bila na referendumu decembra 2012 z volilno udeležbo 32,9 % sprejeta nova egiptovska ustava; ker sta ustavni proces in pričakovano sprejetje nove ustave namesto dosega soglasja pripeljala do še večjih notranjih delitev egiptovske družbe; ker je mnogo ljudi v Egiptu in drugod izrazilo zaskrbljenost glede več členov nove ustave, tudi vlogi šeriata v nacionalni zakonodaji, neodvisnosti pravosodja in vlogi vojaških sodišč, temeljnih svoboščin in pravic žensk;

  D. ker je predvideno, da bodo parlamentarne volitve v predstavniški dom potekale v štirih krogih od 22. aprila do junija 2013; ker je 19. januarja 2013 svet šura (zgornji dom parlamenta) sprejel nov volilni zakon, ki je sprožil kritike in polemike; ker je 18. februarja 2013 vrhovno ustavno sodišče več členov zakona razglasilo za neustavne, temu sklepu pa so sledili novi spori; ker so opozicijske sile pod vodstvom Fronte narodne rešitve protestirale zaradi pomanjkljivih pravnih jamstev za svobodne in poštene volitve in napovedale bojkot prihodnjih parlamentarnih volitev;

  E.  ker so naraščajoče politične napetosti dodatno poglobile notranjo polarizacijo egiptovske družbe in vodijo v nove ulične proteste in nasilne spopade; ker primeri prekomerne uporabe sile in nasilja proti mirnih protestnikom s strani varnostnih sil in neidentificiranih skupin pogosto ostanejo nekaznovani;

  F.  ker sta vključujoč politični proces, ki bo temeljil na soglasju in skupni odgovornosti, in pravi nacionalni dialog z dejavnim sodelovanjem vseh demokratičnih sil edini način za odpravo sedanjih političnih in socialnih delitev in napetosti, da bi se v Egiptu uveljavila trdna in trajnostna demokracija; ker so opozicijske sile pozvale k sestavi vlade narodne enotnosti, ki jo je predsednik Mohamed Morsi zavrnil; ker je 26. februarja 2013 predsednik Morsi začel nacionalni dialog, ki so ga vodilne opozicijske sile bojkotirale;

  G. ker sta socialna pravičnost in višji življenjski standard državljanov zelo pomembni razsežnosti prehoda k odprti, stabilni, demokratični, svobodni in uspešni egiptovski družbi; ker se Egipt še naprej sooča z zaskrbljujočimi gospodarskimi težavami, ki jih še poslabšuje izguba dohodka iz turizma in neposrednih tujih naložb; ker so fiskalna konsolidacija, povrnitev gospodarskega zaupanja in zaupanja vlagateljev, za kar je potrebna politična stabilnost, in boj proti korupciji nujni za vzpostavitev močnega egiptovskega gospodarstva; ker egiptovsko gospodarstvo potrebuje dodatno podporo mednarodne skupnosti, tudi EU, da se bo lahko spoprijelo s temi izzivi;

  H. ker v Egiptu pravosodne institucije in sodniki še naprej doživljajo pritiske, napade, zastraševanje in vmešavanje različnih političnih akterjev in sil; ker je novembra 2012 ustavno sodišče zaradi obkolitve njegovih prostorov s strani podpornikov predsednika in njihovih zaveznikov prekinilo delo; ker je odpust generalnega državnega tožilca oktobra 2012 in imenovanje njegovega naslednika sprožilo ostre kritike in proteste sodnikov, pravosodnih uradnikov in drugih; ker vmešavanje v sodstvo spodkopava zaupanje Egipčanov v pravičnost in nepristranskost sodnega sistema;

  I.   ker so v sedanjem obdobju tranzicije v Egiptu ženske v še posebej ranljivem položaju; ker so po podatkih egiptovskih in mednarodnih organizacij za človekove pravice ženske, ki se udeležijo demonstracij, pogosto žrtve nasilja, spolnega napada in preizkusov devištva ter drugih oblik ponižujočega ravnanja varnostnih sil, aktivisti za pravice žensk pa se soočajo z grožnjami in nadlegovanjem; ker je na področju političnega udejstvovanja žensk prišlo do pomembnega nazadovanja; ker ženske v neuradnem sektorju, zlasti na področju kmetijstva in v gospodinjstvu, pogosto delajo v nevarnih in ponižujočih delovnih pogojih brez zdravstvenega zavarovanja ali varovanja pred poškodbami;

  J.   ker egiptovska družba in mednarodne nevladne organizacije v Egiptu doživljajo vedno večji pritisk; ker osnutka zakonov o civilnih združenjih in fundacijah in o javnih demonstracijah resno ogrožata njihovo delovanje in dejavnosti ter pravico do mirnega javnega zborovanja; ker neodvisni sindikati poročajo o vedno večjem pritisku na njihove organizacije in člane; ker se je fizično nasilje nad novinarji in njihovo nadlegovanje zelo povečalo;

  K. ker je 26. januarja 2013 sodišče v Kairu 21 ljudi obsodilo na smrt zaradi izgredov na nogometnem stadionu v Port Saidu, v katerih je bilo na začetku leta 2012 ubitih 74 oseb; ker je Evropski parlament v resoluciji z dne 16. februarja 2012 pozval k neodvisni preiskavi dogodkov, ki so botrovali tragediji, in k sojenju odgovornim; ker EU močno in načelno nasprotuje smrtni kazni, njena odprava pa je eden od glavnih ciljev politike o človekovih pravicah;

  L.  ker je 13. in 14. novembra 2012 v Kairu delovna skupina EU-Egipt imela sestanek z več kot 500 sodelujočimi, tudi političnimi voditelji, poslanci, več kot 300 vodji podjetij in predstavniki civilne družbe z obeh strani, ki so razpravljali o številnih vprašanjih, tudi o političnem in gospodarskem sodelovanju, upravljanju in človekovih pravicah, odvzemu premoženjske koristi, trgovini, turizmu, infrastrukturi, informacijskih in komunikacijskih tehnologijah ter znanosti;

  M. ker je EU najpomembnejša gospodarska partnerica Egipta in glavni vir tujih naložb in razvojnega sodelovanja v državi; ker so EU in pridružene finančne institucije na sestanku delovne skupine Egiptu ponudile nepovratna sredstva, ugodna posojila in druga posojila za obdobje 2012–2013 v skupni višini, ki presega 5 milijard EUR; ker je delovna skupina napovedala tudi podvojitev števila Egipčanov v programih Erasmus Mundus in Tempus, da bi v Evropo pripeljali študente in raziskovalce iz Egipta; ker sta izvajanje teh zavez in hitrejša podpora EU za Egipt ključnega pomena;

  N. ker je delovna skupina opozorila na svojo zavezo k širjenju in spoštovanju človekovih pravic, tudi pravic žensk in enakosti spolov za opolnomočenje žensk na vseh področjih, svobodi izražanja in združevanja in verski svobodi ali svobodi prepričanja ter obsodila vse oblike podpihovanja verskega sovraštva, nestrpnosti, sovražnosti in nasilja;

  O. ker je EU ponudila napotitev misije za opazovanje prihajajočih parlamentarnih volitev v predstavniški dom, če bi Egipt to želel; ker je vrhovni egiptovski odbor za volitve nedavno sklenil, da bo povabil in sprejel več mednarodnih akterjev, tudi EU, da bodo spremljali te volitve;

  P.  ker lahko vračilo premoženja, ki si ga je prilastil prejšnji režim, poleg ekonomskega pomena prispeva k zagotavljanju pravice in odgovornosti za Egipčane in je zato glavno politično vprašanje z velikim simboličnim pomenom za odnose med EU in Egiptom; ker je bilo od marca 2011 19 osebam, odgovornim za nezakonito prilaščanje državnih sredstev Egipta, tudi predsedniku Mubaraku, zamrznjeno premoženje v EU; ker je Svet 26. novembra 2012 sprejel novo uredbo, da bi omogočil lažje vračanje nezakonito prilaščenih sredstev; ker se je delovna skupina strinjala, da bo v treh mesecih zaključila časovni načrt, kamor bi lahko uvrstila ustanovitev skupine za vračanje premoženja, ki bi jo koordinirala Evropska služba za zunanje delovanje;

  Q. ker sta načeli „več za več” in partnerstva z družbami temelja revidirane evropske sosedske politike;

  1.  ponovno poudarja podporo Egipčanom in solidarnost z njimi v težkem in zahtevnem obdobju politične, gospodarske in socialne tranzicije v državi;

  2.  poudarja, da so prihajajoče parlamentarne volitve v predstavniški dom pomembne, saj predstavljajo mejnik v postopku demokratične tranzicije, egiptovska vlada pa jih mora izkoristiti za oblikovanje vključujočega političnega procesa, ki bo temeljil na soglasju in skupni odgovornosti, s pravim nacionalnim dialogom in dejavnim sodelovanjem vseh demokratičnih političnih sil; vse politične sile v Egiptu poziva, naj si skupaj prizadevajo za ta cilj;

  3.  pozdravlja sklep vrhovnega egiptovskega odbora za volitve, da bo povabil EU k opazovanju prihajajočih parlamentarnih volitev v predstavniški dom;

  4.  izraža resno zaskrbljenost zaradi vedno večje notranje polarizacije egiptovske družbe in ponavljajočih se nasilnih incidentov; egiptovske vladne oblasti in varnostne sile opominja, da so dolžne ponovno vzpostaviti in zagotavljati varnost in red v državi; vse politične akterje poziva, naj v korist države pokažejo zmernost in tako preprečijo dodatno nasilje; poziva k resnim, nepristranskim in preglednim preiskavam ubojev, mučenj, ponižujočega ravnanja in nadlegovanja mirnih protestnikov, zlasti žensk, in k sojenju odgovornim;

  5.  ponovno opozarja, da morajo egiptovska vlada in predstavniki oblasti zagotavljati popolno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, tudi pravic žensk, versko svobodo, svobodo vesti in misli, zaščito manjšin in odpravo diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti, svobodo združevanja in mirnega zbiranja, svobodo izražanja in govora ter svobodo tiska in medijev, ki so bistveni elementi globoke in trajnostne demokracije;

  6.  opozarja na sedanje težave in izzive, s katerimi se sooča egiptovsko gospodarstvo; spodbuja egiptovsko vlado, naj nadaljuje po poti gospodarski reform; poziva mednarodno skupnost, tudi EU, naj v celoti spoštuje zaveze Egiptu in pospeši nudenje finančne pomoči državi; kljub temu poudarja, da je v odnosih EU z egiptovsko vlado treba udejanjiti načelo „več za več“, ki je temelj revidirane evropske sosedske politike, in sicer brez ustvarjanja negativnih posledic na življenjske razmere prebivalstva v državi;

  7.  je zaskrbljen zaradi razmer v egiptovskem pravosodju; poziva egiptovsko vlado in politične sile v državi, naj v celoti spoštujejo, podpirajo in spodbujajo neodvisnost in celovitost pravosodnih institucij v Egiptu;

  8.  poziva k takojšnji odpravi vseh oblik nasilja, spolnih napadov, preizkusov devištva in drugih oblik ponižujočega ravnanja z ženskami, ki se udeležijo protestov, in aktivisti za pravice žensk, ter k resnim in nepristranskim preiskavam vseh takih primerov in sojenju odgovornim; poziva vlado, naj spodbuja in podpira politično udejstvovanje žensk in obrne sedanji trend nazadovanja na tem področju;

  9.  egiptovsko vlado poziva, naj umakne osnutka zakonov o civilnih združenjih in fundacijah in javnih demonstracijah ter ob upoštevanju osnutka zakona, ki ga je leta 2011 predložilo 60 civilnih organizacij, predlaga zakonodajo, ki bo ščitila, podpirala in spodbujala dejavnosti egiptovskih organizacij civilne družbe in mednarodnih nevladnih organizacij v državi; poziva k takojšnji odpravi vse oblik pritiska, ustrahovanja in nadlegovanja sindikatov in novinarjev;

  10. ponovno poudarja, da EU močno in načelno nasprotuje smrtni kazni, in poziva k popolnemu moratoriju za izvrševanje vseh smrtnih obsodb v Egiptu; poziva Egipt, naj ratificira drugi izbirni protokol k Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966 za ukinitev smrtne kazni;

  11. poziva EU in države članice, naj si še naprej močno prizadevajo za hitrejše vračanje Egipčanom odtujenega premoženja, ki si ga je nezakonito prisvojil prejšnji režim; zato poziva, naj EU sestavi skupino preiskovalcev, odvetnikov in tožilcev iz držav članic in drugih evropskih držav, ki bo egiptovskim oblastem v tem postopku nudila pravno pomoč in podporo;

  12. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter predsedniku, vladi in zgornjemu domu Egipta.