Предложение за резолюция - B7-0122/2013Предложение за резолюция
B7-0122/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно засилването на борбата срещу расизма, ксенофобията, антисемитизма, ислямофобията, антиромските настроения, хомофобията, трансфобията и всички други форми на насилие на основата на предубеждения

6.3.2013 - (2013/2543 (RSP).

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Renate Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0121/2013

Процедура : 2013/2543(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0122/2013
Внесени текстове :
B7-0122/2013
Приети текстове :

B7‑0122/2013

Резолюция на Европейския парламент относно засилването на борбата срещу расизма, ксенофобията, антисемитизма, ислямофобията, антиромските настроения, хомофобията, трансфобията и всички други форми на насилие на основата на предубеждения

(2013/2543 (RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид международните инструменти за правата на човека, които забраняват дискриминацията, и по-специално Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на расова дискриминация (UNCERD),

–   като взе предвид член Европейската конвенция за правата на човека, и по-специално член 14 от нея, в който се забранява „всякаква дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак“ и изменящия я Протокол № 12 към нея относно обща забрана на дискриминацията и свързаната с това съдебна практика на Европейския съд по правата на човека,

–   като взе предвид член 21 от Хартата на основните права, в който се забранява „всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация“ или на основата на гражданството,

–   като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), който гласи, че ЕС „се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете“,

–   като взе предвид член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се посочва, че „при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът се стреми да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация“,

–   като взе предвид член 19 от ДФЕС, който дава на ЕС политически мандат „да приема необходимите мерки за борба с дискриминацията, основана на различията в пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация”,

–   като взе предвид член 67 от ДФЕС, в който се посочва, че ЕС „допринася за осигуряването на високо равнище на сигурност чрез мерки за предотвратяване на [...] расизма и ксенофобията, както и за борба с тях“,

–   като взе предвид член 83, параграф 2 от ДФЕС, който дава на ЕС възможност, „когато сближаването на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки в областта на наказателното право е належащо, за да се осигури ефективното прилагане на политика на Съюза в област, в която са приети мерки за хармонизиране“ да приема директиви, чрез които да установява „минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкции в съответната област“,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно расизма, ксенофобията, антисемитизма, ислямофобията, антиромските настроения, хомофобията, трансфобията, дискриминацията, насилието на основата на предубеждения, екстремизма и подход на ЕС към наказателното право[1],

–   като взе предвид Агенцията за основните права (FRA) и нейната работа в сферите на недискриминацията, расизма, ксенофобията и свързаните с тях аспекти на нетърпимост и насилие, основано на предубеждения[2],

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че расизмът, ксенофобията, антисемитизмът, ислямофобията, антиромските настроения, хомофобията, трансфобията и свързаните с тях аспекти на нетърпимост включват убеждения, предразсъдъци и отношение, които легитимират дискриминацията, насилието на основата на предубеждения и омразата на някои основания, включително характеристики и социален статус;

Б.  като има предвид, че макар всички държави членки да са въвели забрана на дискриминацията в правните си системи, за да насърчават всеобщо равенство, дискриминацията и престъпленията от омраза — т.е. насилието и престъпленията, мотивирани от расизъм, ксенофобия, антиромски настроения или религиозна нетолерантност, или от личностната сексуална ориентация, половата идентичност или принадлежността към малцинствена група, или базиращи се на неизчерпателния списък по член 21 от Хартата на основните права — продължават да се случват в ЕС;

В.  като има предвид, че речи, кампании и програми, разпространяващи омраза и нетърпимост, се насърчават от екстремистки и популистки лидери, чиито партии са получили парламентарно представителство в някои държави членки;

Г.  като има предвид, че е важно ЕС и неговите държави членки да предприемат действия за борба срещу подобни видове поведение както в частната, така и в обществената сфера, като го предотвратяват чрез образование в култура на зачитане и толерантност и като гарантират, че то бива докладвано от жертвите, разследвано от правоприлагащите агенции и санкционирано от съдебната система;

Д. като има предвид, че ЕС е приел редица инструменти за борба с подобни действия и прояви на дискриминация, а именно: Директива 2000/43/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (Директивата за равенството между расите); Директива 2000/78/EО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (Директивата за равно третиране в областта на заетостта); Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право (Рамково решение относно расизма и ксенофобията); както и рамковата стратегия на ЕС за интеграция на ромите;

Е.  като има предвид, че Директива 2012/12/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления изисква държавите членки да закрилят и подкрепят жертвите на насилие, основано на предубеждения, без дискриминация и признава, че жертвите на престъпление поради предубеждение или дискриминация, които могат да са свързани по-специално с личните особености на жертвата, могат да се нуждаят от специална закрила поради специфичния характер на престъплението;

Ж. като има предвид, че предложението на Комисията от 2008 г. за директива на Съвета за защита на равното третиране извън работното място независимо от религията, убежденията, наличието на увреждане, възрастта или сексуалната ориентация (Директивата за равенството) не е приета от Съвета след пет години дебатиране поради твърдото противопоставяне от някои държави членки;

З.  като има предвид, че Агенцията за основните права докладва, че едно на всеки четири лица от малцинствена група е било обект на расово мотивирано престъпление, че до 90 % от всички нападения или заплахи срещу мигранти или членове на етнически малцинствени групи не се докладват на полицията и че само четири държави — членки на ЕС, събират или публикуват данни относно антиромските престъпления, а само осем регистрират престъпления, мотивирани от (възприемането за) сексуалната ориентация на жертвата;

И. като има предвид, че Парламентът нееднократно призовава Комисията, Съвета и държавите членки да задълбочат борбата срещу насилието и дискриминацията на основата на предубеждения, като например расизъм, ксенофобия, антисемитизъм, ислямофобия, антиромски настроения, хомофобия и трансфобия;

Й. като има предвид, че той по-специално призова за:

а)  пълно прилагане на вече приетите антидискриминационни директиви и на Рамковото решение относно расизма и ксенофобията;

б)  приемане без по-нататъшно забавяне на Директивата за равенството;

в)  преразглеждане на Рамковото решение относно расизма и ксенофобията, за да се разшири неговият обхват и да се укрепят неговите разпоредби и ефективност;

г)  признаване както в националното, така и в европейското право на престъпленията от омраза, на предубежденията, които ги мотивират, и на въздействието им върху жертвите, както и на събирането на данни за тях;

д)  даване начало на пътна карта за равнопоставеност въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;

е)  действия за задълбочаване на борбата срещу антиромските настроения и гарантиране на основните права на ромите срещу преследване, дискриминация и експулсиране;

ж) въздържане от страна на публичните личности от публични изявления, които насърчават или подстрекават към омраза или заклеймяване на групи от хора въз основа на неизчерпателния списък от основания по член 21 от Хартата на основните права;

К. като има предвид, че ирландското председателство постави началото на дебат по време на неофициалната среща на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 17—18 януари 2013 г. относно действията на ЕС за борба срещу престъпленията от омраза, расизма, антисемитизма, ксенофобията и хомофобията и подчерта факта, че е необходима по-добра защита и по-добро събиране на данни, както и по-сериозен ангажимент на ръководителите „активно да подкрепят европейските ценности и да насърчат климат на взаимно уважение и включване на личности с различна религиозна или етническа принадлежност или сексуална ориентация“;

Л. като има предвид, че Комисията неотдавна предупреди да не се използва расистки, екстремистки и популистки политически език, който би могъл да предизвика „вълци единаци“ да извършат безразборни убийства, тъй като заплахата от насилствен екстремизъм се разпространява;

М. като има предвид, че е необходимо да се събират общи, сравними и надеждни данни, разбити по категории, за да се докаже дискриминация в съдебните производства, да се измерят неравенствата и многообразието, да се оцени ефективността на законодателството за борба с дискриминацията и да се изработят ефективни обществени политики;

Н. като има предвид, че предстоящият доклад на Агенцията за основните права относно дискриминацията срещу ЛГБТ лицата и тяхното превръщане в жертви се очаква да подчертае степента, до която е разпространена в ЕС хомофобската и трансфобската престъпност от омраза и реториката, подстрекаваща към омраза;

О. като има предвид, че всички държави, участващи в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), включително всички държави — членки на ЕС, са признали, че с престъпленията от омраза, определени като наказуеми деяния, мотивирани от предубеждения, трябва да се води борба чрез наказателното законодателство и специфични специално изготвени политики;

1.  призовава Комисията, Съвета и държавите членки да засилят борбата срещу насилието и дискриминацията, основани на предубеждения и омраза, като:

а)  предложат амбициозен преглед на Рамково решение 2008/913/ПВР съгласно насоките на Парламента, като включат изрично някои форми и изрази на антисемитизъм, ислямофобия, антиромски настроения, хомофобия и трансфобия;

б)  гарантират, че всички съответни инструменти на наказателното право на ЕС, включително рамковото решение, са напълно съответстващи на стандартите за права на човека, включително в областта на свободата на изразяване на мнение, и включват по-широк спектър от степенувани санкции, административни или наказателни, включително по целесъобразност глоби и алтернативни наказания като общественополезен труд;

в)  изградят всеобхватна стратегия за борба с престъпленията от омраза, насилието, основано на предубеждения, и дискриминацията;

г)  одобрят незабавно Директивата за равното третиране, която представлява един от основните инструменти на ЕС за защита и гарантиране на действително равенство в ЕС и борба с предубежденията и дискриминацията;

д)  гарантират пълно прилагане на рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите и нейното укрепване, по-конкретно чрез признаване и предоставяне на дългосрочна подкрепа за борбата срещу антиромските настроения, включително с цел да се даде на местните и регионалните органи възможност да разработват и прилагат ефективни, спазващи правата на човека политики, програми и мерки за намеса за приобщаването на ромите, като използват наличните средства, включително от ЕС; стриктно наблюдават спазването на основните права и прилагането на Директивата за свободното движение;

е)  системно извършват оценка на експертния опит, придобит благодарение на различните съответни програми на ЕС (Дафне, „Основни права и гражданство“ за периода 2007—2013 г., „Права и гражданство “ за периода 2014—2020 г. и „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г.), включително участието на съответните организации на гражданското общество;

ж) гарантират събирането на по-подробни, надеждни данни за престъпленията от омраза, т.е. като се регистрира поне броят на инцидентите, съобщени от граждани и регистрирани от органите на властта, броят на присъдите, основанията, на които закононарушенията са счетени за дискриминация, наложените наказания, както и проучвания на жертви на престъпленията относно характера и степента на нерегистрираните престъпления, опита на жертвите на престъпления с правоприлагащите органи, причините за недокладване на престъпления и осведомеността на жертвите на престъпления от омраза за техните права;

з)  въведат механизми за информиране относно престъпленията от омраза в ЕС, като се покаже, че органите на властта възприемат сериозно тези престъпления, насърчават се жертвите и свидетелите на престъпления от омраза да докладват за инциденти, както и се осигурява възможност за правна защита на жертвите срещу извършителите;

и)  изпълнят нееднократно отправеното от Парламента искане за пътна карта за равнопоставеност въз основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;

й)  създадат условия ЕС да подпише Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на расова дискриминация, предвид факта, че всички държави членки вече са я ратифицирали;

к)  изпълнят съответните ангажименти, поети от държавите членки на други международни форуми, включително в ОССЕ с решение № 9/09 на Съвета на министрите на държавите от ОССЕ относно борбата с престъпленията от омраза и в Съвета на Европа с препоръка CM/Rec(2010)5 на неговия Комитет на министрите относно мерки за борба с дискриминацията на основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;

л)  при прилагането на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. подкрепят и допълват националните политики и програми, по-конкретно с цел да се изкорени насилието срещу лица с увреждания;

м) интегрират въпросите, свързани с всички форми на насилие, основано на предубеждения, в работната програма на агенциите на ЕС (например Агенцията за основните права, Еврофонд, Европейския полицейски колеж, Евроюст, ФРОНТЕКС и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището);

2.  призовава държавите членки, които възразяват срещу Директивата за равенството и блокират нейното приемане, да обявят съображенията си публично, за да дадат възможност за публичен дебат по тях;

3.  призовава държавите членки да гарантират, че лидерите и органите на властта на всички равнища и във всички области (правителство, държава, регионална и местна администрация, правоприлагащи органи, съдебна система, политически партии, политически и религиозни водачи и др.) и техните действия и изявления не подбуждат към дискриминация, насилие или омраза, нито оправдават такива явления;

4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.