Предложение за резолюция - B7-0125/2013/REV1Предложение за резолюция
B7-0125/2013/REV1

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно засилването на борбата срещу расизма, ксенофобията, антисемитизма, антиромските настроения, хомофобията, трансфобията и всички други форми на престъпления от омраза и реторика, проповядваща омраза

  6.3.2013 - (2013/2543(RSP))

  за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
  внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

  Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen от името на групата Verts/ALE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0121/2013

  Процедура : 2013/2543(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0125/2013
  Внесени текстове :
  B7-0125/2013
  Приети текстове :

  B7‑0125/2013/rev.

  Резолюция на Европейския парламент относно засилването на борбата срещу расизма, ксенофобията, антисемитизма, антиромските настроения, хомофобията, трансфобията и всички други форми на престъпления от омраза и реторика, проповядваща омраза

  (2013/2543(RSP))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид международните инструменти за правата на човека, които забраняват дискриминацията, и по-специално Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на расова дискриминация (UNCERD),

  –   като взе предвид член Европейската конвенция за правата на човека, и по-специално член 14 от нея, в който се забранява „всякаква дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак“ и Протокол № 12 към тази конвенция относно обща забрана на дискриминацията, както и свързаната с това съдебна практика на Европейския съд по правата на човека,

  –   като взе предвид член 21 от Хартата на основните права, в който се забранява „всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация“ или на основата на гражданството,

  –   като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), който гласи, че ЕС „се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество, чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.“,

  –   като взе предвид член 10 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се посочва, че „при определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът се стреми да се бори срещу всяка форма на дискриминация, основана на пол, раса или етническа принадлежност, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация“,

  –   като взе предвид член 19 от ДФЕС, който дава на ЕС политически мандат „да приема необходимите мерки за борба с дискриминацията, основана на пола, расата или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация“,

  –   като взе предвид член 67 от ДФЕС, в който се посочва, че ЕС „допринася за осигуряването на високо равнище на сигурност чрез мерки за предотвратяване на [...] расизма и ксенофобията, както и за борба с тях“,

  –   като взе предвид член 83, параграф 2 от ДФЕС, който дава на ЕС възможност, „когато сближаването на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки в областта на наказателното право е належащо, за да се осигури ефективното прилагане на политика на Съюза в област, в която са приети мерки за хармонизиране“ чрез директиви да установяват „минимални правила относно определянето на престъпленията и на санкции в съответната област“,

  –   като взе предвид предишните си резолюции относно расизма, ксенофобията, антисемитизма, ислямофобията, антиромските настроения, хомофобията, трансфобията, дискриминацията, насилието на основата на предразсъдъци, екстремизма и подход на ЕС към наказателното право,

  –   като взе предвид Агенцията за основните права (FRA) и нейната работа в сферите на недискриминацията, расизма, ксенофобията, антисемитизма, хомофобията и свързаните с тях аспекти на нетърпимост и насилие, основано на предубеждения,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че расизмът, ксенофобията, антисемитизмът, хомофобията, трансфобията, антиромските настроения и свързаните с тях аспекти на нетърпимост включват убеждения, предразсъдъци и отношение, които легитимират дискриминацията, насилието и омразата на основата на предразсъдъци на определени основания;

  Б.  като има предвид, че макар всички държави членки да са въвели забрана на дискриминацията в правните си системи, за да насърчават всеобщо равенство, дискриминацията и престъпленията от омраза — т.е. насилието и престъпленията, мотивирани от расизъм, ксенофобия, антиромски настроения, религиозна нетолерантност, антисемитизъм, хомофобия, трансфобия или принадлежността към малцинствена група, базиращи се на основанията, посочени в Хартата на основните права, продължават да се извършват в ЕС;

  В.  като има предвид, че речи, кампании, публикации и програми, разпространяващи омраза и нетърпимост, се насърчават от екстремистки и популистки лидери, чиито партии са представени в парламентите и дори в правителствата на различни държави членки;

  Г.  като има предвид, че популистката дясна Партия на труда в Австрия (FPÖ) позволява и дори насърчава нарастващо равнище на престъпленията от омраза и реториката, проповядваща омраза; като има предвид, че австрийският политик от популистката FPÖ Хайц-Кристиан Щрахе е публикувал антисемитски карикатури на страницата си във Фейсбук; като има предвид, че броят на свързаните с антисемитизъм инциденти в Австрия се удвои от 71 на 135 между 2011 г. и 2012 г.; като има предвид, че австрийската антирасистка организация ЗАРА сигнализира за 706 случая на расизъм през 2011 г. (включващи убийство, задържания на расова основа, дискриминация и реторика, проповядваща омраза), и по-специално срещу лица с африкански произход или с мюсюлманско вероизповедание; като има предвид също така, че неотдавнашните нападения срещу млади хомосексуалисти показаха, че ЛГБТ общността също е жертва на престъпления от омраза и реторика, проповядваща омраза;

  Д. като има предвид, че гръцката популистка неонацистка партия Хриси Авги (Златна зора) насърчава нарастващо равнище на престъпленията от омраза и реториката, проповядваща омраза, а гръцката полиция толерира ненаказуемостта на престъпленията от омраза; като има предвид, че съгласно Службата на върховния комисар на ООН за бежанците 87 расистки престъпления са регистрирани в Гърция от януари до септември 2012 г., като за 15 от тях се твърди, че се дължат на насърчавано от полицията расистко насилие и бруталност; като има предвид, че съгласно съюзите на мигрантите съществуват повече от 600 случая на расистки престъпления в Гърция през 2011 г. и 2012 г., по-специално срещу лица с пакистански или афгански произход или с мюсюлманско вероизповедание; като има предвид, че новосъздадените отдели в гръцката полиция, отговарящи за престъпленията от омраза, не функционират достатъчно добре, в резултат на което за множество престъпления от омраза не се докладва като за такива – най-известният случай е наскоро извършеното убийство на пакистански мигрант (убит с хладно оръжие от двама неонацисти, докато кара колело); като има предвид, че гръцката ЛГБТ общност докладва за тревожно нарастване на равнището на хомофобски и трансфобски престъпления и реторика, проповядваща омраза; като има предвид, че се сигнализира, че гръцката полиция не признава трансфобските и хомофобските престъпления за попадащи в компетентността на новите отдели, отговарящи за престъпленията от омраза, и отказва да приема жалби от жертви на такива престъпления или от нелегални мигранти, които са жертви на престъпления от омраза;

  Е.  като има предвид, че Жолт Байер, известен консервативен коментатор и един от основателите на унгарската партия „Фидес“, предизвика скандал в Унгария и чужбина, като сравни ромите с животни и каза, че „не следва да им се позволява да съществуват“ и че „значителна част от ромите не са годни за съвместно съжителство. Те не са годни да живеят сред хората. Тези роми са животни и се държат като животни. Когато срещнат съпротива, извършват убийство. Неспособни са на човешко общуване. От техните животински черепи излизат нечленоразделни звуци [...]“; като има предвид също така, че Мартон Дьондьоси, външнополитически критик за унгарската крайнодясна партия „Йобик“, призова за „еврейски списък“, твърдейки, че е евреите са риск за сигурността;

  Ж. като има предвид, че в Швеция статистиките за 2011 г. за категорията престъпления от омраза на антирелигиозна основа показват, че броят на престъпленията от омраза, мотивирани от ислямофобия, намалява, а се увеличава броят на престъпленията от омраза, мотивирани от антисемитизъм; като има предвид обаче, че най-голямата категория са ксенофобски/расистки престъпления; като има предвид, че полицията разрешава едва 7% от случаите на престъпления от омраза в Швеция, докато този процент при общите престъпления е 17%; като има предвид, че е докладвано за различни случаи на антисемитско насилие в Малмьо, с които са запознати, наред с другите, ООН и президентът на САЩ; като има предвид, че през септември 2012 г. избухна бомба до църквата „Мозаик“ в Малмьо, и като има предвид, че двама младежи са арестувани по подозрение, че са извършителите на престъплението;

  З.  като има предвид проведеното от „Хюман райтс уоч” изследване относно положението в Германия, публикувано на 9 декември 2011 г., което разкрива, че жертвите на престъпления от омраза често се сблъскват с неадекватно отношение от страна на правоприлагащите органи, включително липса на ответни действия от страна на полицията срещу нападателя, отказ да се търсят свидетели или да се регистрират техните показания и третиране в някои случаи на действителната жертва като нападател;

  И. като има предвид, че Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН), в доклада си от 2011 г. за Испания изразява тревогата си по повод на решението на Конституционния съд през 2007 г. , което обявява признаването на отричането на Холокоста за престъпление за противоконституционно; като има предвид, че решението постановява, че простото, неутрално отричане на някои факти без никакво намерение да се мотивира или насърчава насилие, омраза или дискриминация не представлява престъпление; като има предвид, че четирима от дванадесетте съдии гласуваха срещу решението; като има предвид, че ЕКРН беше информирана, че местният лидер на Народната партия от няколко години насърчава реторика, проповядваща омраза, в Бадалона, град, близо до Барселона, като обвинява румънските и ромските имигранти, че са причина за престъпността в този град; като има предвид, че организации на гражданското общество изразяват тревога относно „липсата на видимост“ на расизма и расовата дискриминация в Испания, както и пасивността и липсата на воля на по-ниски правителствени равнища да се признае проблемът и да се вземат мерки за решаването му; като има предвид, че фактът, че няма на разположение данни относно расизма или расовата дискриминация, допринася за впечатлението, че расизмът не съществува; като има предвид, че през октомври 2009 г. е създадена службата, отговаряща престъпленията от омраза и дискриминацията, към прокуратурата в Барселона вследствие на два добили широка публичност процеса срещу собствениците на книжарници в Барселона, продаващи публикации, оправдаващи и насърчаващи геноцида; като има предвид, че съгласно органите към настоящия момент няма планове за създаването на такава служба в други испански градове и е твърде рано за оценка на нейната ефективност;

  Й. като има предвид, че в Обединеното кралство съществено се е увеличил броят на престъпленията от омраза срещу лица с увреждания;

  К. като има предвид, че е важно ЕС и неговите държави членки да предприемат действия за борба срещу такова поведение както в частната, така и в обществената сфера, като го предотвратяват чрез възпитаване в култура на зачитане, приемане и толерантност и като гарантират, че то бива докладвано от жертвите, разследвано от правоприлагащите органи и санкционирано от съдебната система;

  Л. като има предвид, че ЕС е приел редица инструменти за борба с подобни действия и прояви на дискриминация, а именно: Директива 2000/43/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (Директива за равенството между расите)[1]; Директива 2000/78/EО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (Директива за равно третиране в областта на заетостта)[2], която забранява дискриминация в областта на заетостта на основата на религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация; Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством наказателното право (Рамково решение относно расизма и ксенофобията)[3]; и Рамка на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите;

  М. като има предвид, че Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления[4] изисква държавите членки да закрилят и подкрепят жертвите на насилие, основано на предразсъдъци, без дискриминация, включително по отношение на правния им статут, и признава, че жертвите на престъпление поради предразсъдъци или дискриминация, които биха могли да са свързани по-специално с личните особености на жертвата, могат да се нуждаят от специална закрила поради специфичния характер на престъплението;

  Н. като има предвид, че предложението на Комисията от 2008 г. за директива на Съвета за защита на равното третиране извън работното място независимо от религията, убежденията, наличието на увреждане, възрастта или сексуалната ориентация (Директивата за равенството) не е приета от Съвета след пет години дебати поради твърдото противопоставяне на някои държави членки;

  O. като има предвид, че Агенцията за основните права докладва, че най-често официални данни се регистрират за расистки/ксенофобски престъпления (25 държави членки), следвани от антисемитски престъпления (12), престъпления, мотивирани от личностната сексуална ориентация (8), екстремистки престъпления (7), престъпления на религиозна основа (6) и ислямофобски престъпления (6); като има предвид, че четири държави членки регистрират официални данни за престъпления, мотивирани от личностна полова идентичност, принадлежност към ромско малцинство или увреждане;

  П. като има предвид, че Агенцията за основните права докладва, че едно на всеки четири лица от малцинствена група е било обект на престъпление от омраза, че до 90 % от тези инциденти не се докладват на полицията и че само четири държави членки събират или публикуват данни относно антиромските престъпления, а само осем регистрират престъпленията, мотивирани от (впечатлението за) сексуалната ориентация на жертвата;

  Р.  като има предвид, че Агенцията за основните права докладва, че едно на всеки четири лица от малцинствена група е било обект на расово мотивирано престъпление, че до 90 % от всички нападения или заплахи срещу мигранти или членове на етнически малцинствени групи не се докладват на полицията;

  С. като има предвид, че Парламентът нееднократно призовава Комисията, Съвета и държавите членки да засилят борбата срещу насилието и дискриминацията на основата на предразсъдъци като расизъм, ксенофобия, антисемитизъм, ислямофобия, хомофобия, трансфобия и антиромски настроения;

  Т.  като има предвид, че той по-специално призова за:

  a)  пълно прилагане на вече приетите антидискриминационни директиви и на Рамковото решение относно расизма и ксенофобията;

  б)  приемане без по-нататъшно забавяне на Директивата за равенството;

  в)  преразглеждане на Рамковото решение относно расизма и ксенофобията, за да се разшири неговият обхват и да се укрепят неговите разпоредби и ефективност;

  г)  признаване както в националното, така и в европейското право на престъпленията от омраза, на предразсъдъците, които ги мотивират, и на въздействието им върху жертвите, както и на събирането на данни за тях;

  д)  създаване на пътна карта за равенство на основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;

  е)  действия за усилване на борбата срещу антиромските настроения и гарантиране на основните права на ромите срещу преследване, дискриминация и експулсиране;

  ж) обществените личности да се въздържат от публични изявления, които насърчават или подстрекават към омраза или заклеймяване на групи от хора въз основа на тяхната раса, етнически произход, религия, увреждания, сексуална ориентация или националност;

  У. като има предвид, че ирландското председателство постави началото на дебат по време на неформалната среща на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 17—18 януари 2013 г. относно действията на ЕС за борба срещу престъпленията от омраза, расизма, антисемитизма, ксенофобията и хомофобията и подчерта факта, че е необходима по-добра защита и по-добро събиране на данни, както и по-сериозен ангажимент на ръководителите „активно да подкрепят европейските ценности и да насърчат климат на взаимно уважение и включване на личности с различна религиозна или етническа принадлежности или сексуална ориентация“;

  Ф. като има предвид, че Сесилия Малмстрьом, член на Комисията, отговарящ за вътрешните работи, наскоро предупреди относно крайнодесния политически дискурс, подхранващ омраза в ЕС, тъй като хулите, насочени към малцинствени групи като роми, мюсюлмани, евреи и имигранти стават по-често срещани; като има предвид, че расисткият, екстремистки и популистки политически език би могъл да подтикне „вълци единаци“ да извършват произволни убийства, като се разраства заплахата от насилствен екстремизъм;

  Х. като има предвид, че е необходимо да се събират общи, сравними и надеждни данни, разбити по категории, за да се докаже дискриминация в съдебните производства, да се измерят неравенствата и многообразието, да се оцени ефективността на законодателството за борба с дискриминацията и да се изработят ефективни обществени политики;

  Ц. като има предвид, че предстоящият доклад на Агенцията за основните права относно нейното проучване за дискриминацията срещу ЛГБТ лицата и тяхната виктимизация се очаква да подчертае степента, до която са разпространени в ЕС хомофобските и трансфобските престъпления от омраза и реториката, проповядваща омраза;

  Ч.  като има предвид, че всички държави, участващи в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), включително всички държави — членки на ЕС, са признали, че с престъпленията от омраза, определени като наказуеми деяния, мотивирани от предразсъдъци, трябва да се води борба чрез наказателното законодателство и специфични специално изготвени политики;

  1.  призовава Комисията, Съвета и държавите членки да засилят борбата в държавите членки срещу насилието и дискриминацията, основани на предразсъдъци и омраза, като:

  a)   предложат амбициозен преглед на Рамково решение 2008/913/ПВР съгласно насоките на Парламента, като включат изрично някои форми и изражения на антисемитизъм, ислямофобия, хомофобия, трансфобия и антиромски настроения;

  б)   гарантират, че всички съответни инструменти на наказателното право на ЕС, включително рамковото решение, са напълно последователни по отношение на стандартите за права на човека, включително в областта на свободата на изразяване, като ясно определят и разграничават поведението, на което не може да се отговори ефикасно с по-меки мерки, и включват по-широк спектър от степенувани санкции, включително – по целесъобразност – алтернативни наказания като общественополезен труд;

  в)  изградят всеобхватна стратегия за борба с престъпленията от омраза, насилието, основано на предразсъдъци, и дискриминацията;

  г)  одобрят незабавно Директивата за равното третиране, която представлява един от основните инструменти на ЕС за защита и гарантиране на действително равенство в ЕС и борба с предразсъдъците и множествената дискриминация;

  д)  гарантират пълно прилагане на рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите и нейното укрепване, по-конкретно чрез признаване и предоставяне на дългосрочна подкрепа за борбата срещу антиромските настроения, включително с цел да се даде на местните и регионалните органи възможност да разработват и прилагат ефективни, спазващи правата на човека политики, програми и интервенции за приобщаването на ромите, като използват наличните средства, включително от ЕС; стриктно наблюдават спазването на основните права и прилагането на Директивата за свободното движение;

  е)  системно извършват оценка на експертния опит, придобит благодарение на различните съответни програми на ЕС (Дафне, „Основни права и гражданство“ за периода 2007—-2013 г., „Права и гражданство“ за периода 2014—2020 г. и „Правосъдие“ за периода 2014—2020 г.), включително участието на съответните организации на гражданското общество;

  ж) гарантират събирането на по-подробни, надеждни данни за престъпленията от омраза, т.е. като се регистрира най-малкото броят на инцидентите, съобщени от граждани и регистрирани от органите на властта, броят на присъдите, основанията, поради които тези престъпления са счетени за основани на дискриминация и са наложени наказания, както и проучвания в областта на виктимизацията относно характера и степента на нерегистрираните престъпления, опита на жертвите на престъпления с правоприлагащите органи, причините за недокладване на престъпления и осведомеността на жертвите на престъпления от омраза за техните права;

  з)  въведат механизми за информиране относно престъпленията от омраза в ЕС, като се покаже, че органите на властта гледат сериозно на тези престъпления, насърчават се жертвите и свидетелите на престъпления от омраза да докладват за инциденти и се осигурява възможност за правна защита на жертвите срещу извършителите;

  и)  изпълнят нееднократно отправеното от Парламента искане за пътна карта за равенство на основата на сексуалната ориентация и половата идентичност;

  й)  създадат условия ЕС да подпише Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на расова дискриминация, предвид факта, че всички държави членки вече са я ратифицирали;

  к)  изпълнят съответните ангажименти, поети от държавите членки на други международни форуми, включително в ОССЕ с Решение 9/09 на Съвета на министрите на държавите от ОССЕ относно борбата с престъпленията от омраза и в Съвета на Европа с Препоръка CM/Rec(2010)5 на неговия Комитет на министрите относно мерки за борба с дискриминацията на основа на сексуалната ориентация и половата идентичност;

  л)  при прилагането на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010–2020 г. подкрепят и допълнят националните политики и програми, по-конкретно с цел да се изкорени насилието срещу лица с увреждания;

  м) интегрират въпросите, свързани с всички форми на насилие, основано на предразсъдъци, в работната програма на агенциите на ЕС (например Агенцията за основните права, Еврофонд, Европейския полицейски колеж, Евроюст, ФРОНТЕКС и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището);

  2.  призовава държавите членки, които възразяват срещу Директивата за равенството и блокират нейното приемане, да обявят съображенията си публично, за да дадат възможност за обществен и прозрачен дебат по тях;

  3.  призовава държавите членки да гарантират, че лидерите и органите на властта на всички равнища и във всички области (правителство, държава, регионална и местна администрация, правоприлагащи органи, съдебна система, политически партии, политически и религиозни водачи и др.) и техните действия и изявления не подбуждат към дискриминация, насилие или омраза, нито оправдават тези явления;

  4.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.