Forslag til beslutning - B7-0125/2013/REV1Forslag til beslutning
B7-0125/2013/REV1

FORSLAG TIL BESLUTNING om styrkelse af kampen mod racisme, fremmedhad, antisemitisme, romafjendtlighed, homofobi, transfobi og alle andre former for hadforbrydelser og hadefulde udtalelser

6.3.2013 - (2013/2543(RSP))

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0121/2013

Procedure : 2013/2543(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0125/2013
Indgivne tekster :
B7-0125/2013
Vedtagne tekster :

B7‑0125/2013

Europa-Parlamentets beslutning om styrkelse af kampen mod racisme, fremmedhad, antisemitisme, romafjendtlighed, homofobi, transfobi og alle andre former for hadforbrydelser og hadefulde udtalelser

(2013/2543(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til de internationale menneskerettighedsinstrumenter, der forbyder diskrimination, navnlig FN's konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination (UNCERD),

–   der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, især artikel 14, der forbyder enhver forskelsbehandling "på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold" og tillægsprotokol nr. 12 hertil om et generelt forbud mod forskelsbehandling samt til den tilhørende retspraksis ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol,

–   der henviser til artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, ifølge hvilken enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering" eller på grundlag af nationalitet er forbudt,

–   der henviser til, at det i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) fastsættes, at EU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, og at dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd,

–   der henviser til artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) der fastsætter, at "ved udformningen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter tilstræber Unionen at bekæmpe enhver form for forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering",

–   der henviser til artikel 19 i TEUF, der giver EU et politisk mandat til at "træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn, race, eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering",

–   der henviser til artikel 67 i TEUF, der fastsætter, at EU "bestræber sig på at sikre et højt sikkerhedsniveau ved hjælp af foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af [...] racisme og fremmedhad,

–   der henviser til artikel 83, stk. 2, i TEUF, der giver EU mulighed for, "når en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser på det strafferetlige område viser sig absolut nødvendig for at sikre effektiv gennemførelse af en EU-politik på et område, der er omfattet af harmoniseringsforanstaltninger", ved direktiver at fastsætte "minimumsregler for, hvad der skal anses for strafbare handlinger, samt for straffene herfor på det pågældende område",

–   der henviser til sine tidligere beslutninger om racisme, fremmedhad, antisemitisme, islamofobi, romafjendtlighed, homofobi, transfobi, diskrimination, vold på baggrund af forudindtagethed, ekstremisme og en EU-tilgang til straffelovgivningen,

–   der henviser til Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og dettes indsats på områderne ikke-forskelsbehandling, racisme, fremmedhad, antisemitisme, homofobi og relaterede intolerancer og vold på baggrund af forudindtagethed,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at racisme, fremmedhad, antisemitisme, homofobi, transfobi og romafjendtlighed og relaterede intolerancer, der indebærer overbevisninger, fordomme og holdninger, der legitimerer diskrimination, vold og had på grundlag af visse årsager;

B.  der henviser til, at selv om alle medlemsstater har indført forbuddet mod diskrimination i deres retssystemer med henblik på at fremme lighed for alle, eksisterer diskrimination og hadforbrydelser, dvs. vold og forbrydelser, der er motiveret af racisme, fremmedhad, romafjendtlighed, religiøs intolerance, antisemitisme, homofobi, transfobi eller tilhørsforhold til en minoritetsgruppe på grundlag af de grunde, der er opført i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, stadig i EU;

C. der henviser til, at taler, kampagner, publikationer og programmer, der spreder had og intolerance, fremmes af ekstremistiske og populistiske ledere, hvis partier har opnået parlamentarisk repræsentation og endda repræsentation i adskillige medlemsstaters regeringer;

D. der henviser til, at det populistiske højrefløjsparti Det Østrigske Frihedsparti (FPÖ) tillader og endda tilskynder til et stigende antal hadforbrydelser og hadefulde udtalelser; der henviser til, at den østrigske populist FPÖ-politiker Heinz-Christian Strache har antisemitiske tegneserier på sin Facebookside; der henviser til, at antallet af antisemitiske hændelser i Østrig fordobledes fra 71 til 135 mellem 2011 og 2012; der henviser til, at den østrigske anti-racismeorganisation ZARA rapporterede om 706 tilfælde af racisme i 2011 (herunder mord, racistisk motiverede anholdelser og hadefuld tale), især mod personer af afrikansk oprindelse eller tilhørende muslimsk trosretning; der henviser til, at de seneste angreb mod unge homoseksuelle mænd har vist, at det østrigske LGBT-miljø også rammes af hadforbrydelser og hadefuld tale;

E.  der henviser til at Grækenlands nynazistiske parti Chrisi Avgi (gyldent daggry) opfordrer til et stigende antal hadforbrydelser og hadefuld tale, og at det græske politi tolererer straffrihed for hadforbrydelser; der henviser til, at der ifølge FN's Flygtningehøjkommissariat blev registreret 87 racistiske forbrydelser i Grækenland fra januar til september 2012, hvoraf 15 kunne tilskrives racistisk vold og brutalitet forårsaget af politiet; der henviser til, at der ifølge indvandrernes fagforeninger var mere end 600 tilfælde af racistiske forbrydelser i Grækenland i 2011 og 2012, især mod personer af pakistansk eller afghansk oprindelse eller tilhørende muslimsk trosretning; der henviser til, at de nyetablerede enheder for hadforbrydelser i det græske politi ikke fungerer tilfredsstillende, hvilket fører til at mange hadforbrydelser ikke indberettes som sådan, hvilket det nylige mord på en pakistansk indvandrer (stukket ihjel af to nynazister, mens han cyklede) er det mest kendte eksempel herpå; der henviser til, at det græske LGBT-samfund rapporterer om en alarmerende stigning, hvad angår homofobiske og transfobiske forbrydelser og hadefuld tale; der henviser til, at det græske politi angiveligt ikke anerkender transfobiske og homofobiske forbrydelser som henhørende under kompencen for de nyetablerede enheder for hadforbrydelser og nægter at modtage klager fra ofre for sådanne forbrydelser eller fra illegale immigranter, der er ofre for hadforbrydelser;

F.  der henviser til, at Zsolt Bayer, en fremtrædende konservativ kommentator og stiftende medlem af Ungarns parti Fidesz har udløst forfærdelse i Ungarn og udlandet ved at sammenligne romaer med dyr og udtale, at de ikke bør have lov til at eksistere, at en betydelig del af romaerne er uegnede til sameksistens, at disse romaer er dyr og de opfører sig som dyr, at de slår de ihjel, når de møder modstand, at de er ude af stand til menneskelig kommunikation, og at uartikulerede lyde flyder ud af deres dyrekranier; der endvidere henviser til, at Márton Gyöngyösi, der er udenrigspolitisk kritiker for Ungarns ekstreme højrefløjsparti Jobbik, har opfordret til udarbejdelse af en "jødisk liste" idet han hævder, at jøder udgør en sikkerhedsrisiko;

G. der henviser til, at de statistikker, der er udarbejdet over hadforbrydelser motiveret af anti-religiøse grunde i Sverige, viser, at antallet af hadforbrydelser motiveret af islamofobi faldt, mens antallet af hadforbrydelser motiveret af antisemitisme steg; der henviser til, at den største kategori var forbrydelser motiveret af fremmedhad/racisme; der henviser til, at 7 % af hadforbrydelserne i Sverige opklares af politiet, sammenlignet med 17 % af de generelle forbrydelser; der henviser til, at der er indberettet flere tilfælde af antisemitisk vold i Malmø, hvilket blev bemærket af blandt andre FN og USA's præsident; der henviser til, at en bombe sprang uden for mosaikkirken i Malmø i september 2012, og at to unge mænd blev anholdt, mistænkt for at have begået forbrydelsen;

H. der henviser til en undersøgelse gennemført af Human Rights Watch om situationen i Tyskland, der blev offentliggjort den 9. december 2011 og afslørede, at ofre for hadforbrydelser ofte mødes med upassende behandling fra de retshåndhævende myndigheders side, herunder at politiet ikke reagerer over for gerningsmanden, nægter at lede efter vidner eller at registrere deres vidneudsagn og i nogle tilfælde behandler det faktiske offer som gerningsmand;

I.   der henviser til, at Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI) i sin rapport af 2011 udtrykker bekymring over forfatningsdomstolens afgørelse af 2007 om, at kriminaliseringen af holocaustbenægtelse er forfatningsstridig; der henviser til, at dommen fastslog, at den enkle, neutrale benægtelse af visse kendsgerninger uden nogen hensigt om at berettige eller tilskynde til vold, had eller diskrimination ikke har nogen kriminel relevans; der henviser til, at fire ud af 12 dommere stemte imod afgørelsen; der henviser til, at ECRI er blevet informeret om, at den lokale leder af folkepartiet har fremmet hadefuld tale i Badalona, en by i nær ved Barcelona, i adskillige år og beskylder rumænske indvandrere og romaer for at være årsagen til kriminalitet i byen; der henviser til, at civilsamfundsorganisationerne har udtrykt bekymring over "usynligheden" af racisme og racediskrimination i Spanien, samt passivitet og manglende vilje til erkendelse og håndtering af problemet i lavere forvaltningsinstanser; der henviser til, at den kendsgerning, at der ikke er data til rådighed om racisme eller racediskrimination, bidrager til indtrykket af, at racismen ikke eksisterer; der henviser til, at enheden for hadforbrydelser og forskelsbehandling ved anklagemyndigheden i Barcelona blev oprettet i oktober 2009 som følge af to retssager, der fandt sted under stor mediebevågenhed, over to ejere af boghandler i Barcelona, der solgte publikation, der retfærdiggjorde og tilskyndede til folkedrab; der henviser til, at der ifølge myndighederne på nuværende tidspunkt ikke er nogen planer om at kopiere denne enhed i andre spanske byer, og at det er for tidligt at evaluere effektiviteten af denne;

J.   der henviser til, at der i Det Forenede Kongerige har været en betydelig stigning i antallet af hadforbrydelser mod personer med handicap;

K. der henviser til, at det er vigtigt at EU og dets medlemsstater træffer foranstaltninger til bekæmpelse en sådan adfærd, både i det private og det offentlige rum, ved at forhindre det gennem uddannelse i en kultur præget af respekt, accept og tolerance og ved at sikre, at en sådan adfærd indberettes af ofrene, efterforskes af de retshåndhævende myndigheder og sanktioneres af retssystemet;

L.  der henviser til, at EU har vedtaget en række instrumenter til bekæmpelse af sådanne handlinger og af diskrimination, navnlig; Rådets direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (direktivet om etnisk ligestilling)[1]; Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (direktivet om lige behandling på arbejdspladsen)[2], som forbyder forskelsbehandling inden for beskæftigelse og erhverv på grundlag af religion eller tro, handicap, alder og seksuel orientering, Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen (rammeafgørelsen om racisme og fremmedhad)[3]; og EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration;

M. der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse[4] kræver, at medlemsstaterne uden at udøve forskelsbehandling beskytter ofre for vold begået mod en særlig persongruppe eller med diskriminerende bevæggrund, bl.a. med hensyn til deres retlige status, og anerkender, at ofre, der har været udsat for en forbrydelse, der er rettet mod en særlig persongruppe eller har et diskriminerede motiv, der især kan være relateret til deres personlige karakteristika, kan kræve særlig beskyttelse som følge af forbrydelsens særlige karakter;

N. der henviser til, at Kommissionens forslag fra 2008 til Rådets direktiv om beskyttelse af ligebehandling uden for arbejdsmarkedet uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering (ligebehandlingsdirektivet) endnu ikke er blevet vedtaget i Rådet efter fem års drøftelser på grund af hårdnakket modstand fra nogle få medlemsstaters side;

O. der henviser til, at Agenturet for Grundlæggende Rettigheder har berettet, at de officielle data oftest registreres for forbrydelser i forbindelse med racisme/fremmedhad (25 medlemsstater) efterfulgt af antisemitiske forbrydelser (12), forbrydelser motiveret af en persons seksuelle orientering (8), ekstremistiske forbrydelser (7), religiøst motiverede forbrydelser (6) og islamofobiske forbrydelser (6); der henviser til at fire medlemsstater registrerer officielle data om forbrydelser motiveret af en persons kønsidentitet, tilhørsforhold til romaminoriteter eller handicap;

P.  der henviser til, at Agenturet for Grundlæggende Rettigheder har rapporteret, at hver fjerde person fra en minoritetsgruppe har været udsat for en hadforbrydelse, at op til 90 % af disse hændelser ikke indberettes til politiet, og at blot fire medlemsstater indsamler eller offentliggør data om romafjendtlige forbrydelser, og kun otte registrerer forbrydelser som er motiveret af offerets (formodede) seksuelle orientering;

Q. der henviser til, at Agenturet for Grundlæggende Rettigheder har rapporteret, at hver fjerde person fra en minoritetsgruppe har været udsat for en forbrydelse med racistiske motiver, og at op til 90 % af alle angreb eller trusler mod indvandrere eller medlemmer af etniske minoriteter ikke indberettes til politiet;

R.  der henviser til, at Parlamentet gentagne gange har opfordret Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at styrke bekæmpelsen af vold og diskrimination rettet mod en særlig persongruppe, såsom racisme, fremmedhad, antisemitisme, islamofobi, homofobi, transfobi og romafjendtlighed;

S.  der henviser til, at det især har opfordret til:

a)  fuldstændig gennemførelse af de direktiver om bekæmpelse af forskelsbehandling, der allerede er vedtaget, og af rammeafgørelsen om racisme og fremmedhad

b)  vedtagelse uden yderligere forsinkelse af direktivet om ligebehandling

c)  at rammeafgørelsen om racisme og fremmedhad revideres med henblik på at udvide dens anvendelsesområde og styrke dens bestemmelser og effektivitet

d)  erkendelse i både national og europæisk lovgivning af hadforbrydelser, de underliggende fordomme, som motiverer forbrydelserne og den indvirkning, de har på ofrene, samt indsamling af data herom

e)  iværksættelse af en køreplan for ligestilling på grundlag af seksuel orientering og kønsidentitet

f)   foranstaltninger til styrkelse af kampen mod romafjendtlighed og sikring af romaernes grundlæggende rettigheder mod forfølgelse, diskrimination og eksklusion

g)  at offentlige personer bør afholde sig fra at fremsætte udtalelser, der opfordrer eller tilskynder til had til eller stigmatisering af befolkningsgrupper på grundlag af race, etnisk oprindelse, religion, handicap, seksuel orientering eller nationalitet;

T.  der henviser til, at det irske formandskab på Rådets uformelle møde (retlige og indre anliggender) den 17.–18. januar 2013 indledte drøftelser om EU-tiltag til imødegåelse af hadforbrydelser, racisme, antisemitisme, xenofobi og homofobi, og fremhævede nødvendigheden af bedre beskyttelse og bedre dataindsamling, såvel som af et stærkere engagement fra de politiske lederes side for ”aktivt at stå vagt om de europæiske værdier og fostre et klima af gensidig respekt for og inddragelse af personer med anden religiøs eller etnisk baggrund eller seksuel observans”;

U. der henviser til, at EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, for nylig advarede mod stærkt højreorienteret tale, der udløser had i hele EU, eftersom nedsættende ord rettet mod minoritetsgrupper, såsom romaer, muslimer, jøder og indvandrere, er ved at blive mere almindeligt udbredt; der henviser til, at en racistisk, ekstremistisk og populistisk udtryksform, også kan inspirere "ensomme ulve" til at begå vilkårlige drab, mens truslen om for voldelig ekstremisme spredes;

V. der henviser til, at indsamling af kollektive, sammenlignelige og pålidelige opdelte data er nødvendig med henblik på at bevise diskrimination i en retssag, måle ulighed og mangfoldighed, vurdere effektiviteten af antidiskriminationslovgivningen og udforme effektive offentlige politikker;

W. der henviser til, at Agenturet for Grundlæggende Rettigheders i dets kommende rapport om diskrimination og viktimisering af bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner (LGBT) forventes at fremhæve omfanget af homofobiske og transfobiske hadforbrydelser og hadefulde udtalelser i EU;

X. der henviser til, at alle de stater, der deltager i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), herunder alle medlemsstaterne, har erkendt, at hadforbrydelser, der defineres som kriminelle handlinger, der begås på grund af fordomme, skal bekæmpes gennem straffelovgivningen og specifikke skræddersyede politikker;

1.  opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at styrke kampen mod vold og diskrimination baseret på fordomme og had i medlemsstaterne ved at:

a)   stille forslag om en ambitiøs revision af rammeafgørelse 2008/913/RIA i den retning, som Parlamentet har givet udtryk for, der udtrykkeligt omfatter visse former og udtryk for antisemitisme, islamofobi, homofobi, romafjendtlighed og transfobi

b)   sikre, at alle relevante EU-strafferetlige instrumenter, herunder rammeafgørelsen, er i fuld overensstemmelse med menneskerettighedsstandarder, herunder på området ytringsfrihed, og håndterer en klart defineret og afgrænset adfærd, der ikke kan håndteres effektivt ved mindre strenge foranstaltninger, og indarbejde et bredere spektrum af graduerede sanktioner, herunder i givet fald alternativer til straf, såsom samfundstjeneste

c)  lancere en omfattende strategi til bekæmpelse af hadforbrydelser, forbrydelser, der begås på grund af fordomme, og diskrimination

d)  godkende ligebehandlingsdirektivet, som repræsenterer et af de vigtigste EU-instrumenter til at fremme og sikre reel ligestilling i EU og til bekæmpelse af fordomme og diskrimination uden yderligere forsinkelser

e)  sikre fuldstændig gennemførelse af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration og styrkelse af denne ramme, især ved at anerkende og yde langsigtet støtte til kampen mod romafjendtlighed, bl.a. med henblik på at sætte de lokale og regionale myndigheder i stand til at udvikle og gennemføre effektive politikker, programmer og interventioner til integration af romaer, der opfylder kravene om respekt for menneskerettighederne, ved hjælp af disponible midler, herunder EU-midler; nøje at overvåge, at de grundlæggende rettigheder respekteres, samt gennemførelsen af direktivet om fri bevægelighed

f)   bedømme på en systematisk måde den ekspertise, der er udviklet takket være de forskellige relevante EU-programmer (Daphne, Særprogram om unionsborgerskab (2007-2013), Programmet for rettigheder og unionsborgerskab 2014-2020 og Programmet for retlige anliggender (2014-2020)), herunder deltagelsen af relevante civilsamfundsorganisationer

g)  sikre, at der indsamles mere dækkende og pålidelige data om hadforbrydelser, hvor man bl.a. som minimum registrerer antallet af hændelser, der rapporteres af offentligheden og registreres af myndighederne, antallet af domsfældelser, grundlaget for at disse lovovertrædelser blev anset for at være diskriminatoriske, hvilke straffe der er idømt, samt statistikker over kriminelle handlinger vedrørende arten og omfanget af ikke-anmeldte forbrydelser, ofrenes oplevelser af retshåndhævelsen, begrundelserne for ikke at anmelde forbrydelsen og ofrenes kendskab til deres rettigheder

h)  etablere mekanismer med henblik på at synliggøre hadforbrydelser i EU ved at vise, at myndighederne tager hadforbrydelser alvorligt, tilskynde ofre for hadforbrydelser og vidner til at anmelde hændelserne og sikre, at der er mulighed for at søge erstatning fra gerningsmændene

i)   gennemføre Parlamentets gentagne anmodning om en køreplan for ligestilling på grundlag af seksuel orientering og kønsidentitet

j)   EU underskriver FN-konventionen om afskaffelse af alle former for racediskrimination, da alle medlemsstater allerede har ratificeret den

k)  gennemføre de relevante forpligtelser, som medlemsstaterne har indgået inden for andre internationale fora, herunder OSCE's Ministerråds afgørelse nr. 9/09 om bekæmpelse hadforbrydelser og anbefaling CM/Rec(2010)5 fra Europarådets Ministerkomité om foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet

l)   støtte og supplere nationale politikker og programmer, der har det særlige formål at udrydde vold mod mennesker med handicap, i forbindelse med gennemførelsen af den europæiske handicapstrategi 2010-2020

m) integrere spørgsmål vedrørende alle former for vold, der begås på grund af fordomme, i arbejdsprogrammet for EU's agenturer (f.eks. Agenturet for Grundlæggende Rettigheder, Eurofound, Det Europæiske Politiakademi, Eurojust, Frontex og Det Europæiske Asylstøttekontor);

2.  opfordrer de medlemsstater, der har indvendinger imod og blokerer for direktivet om ligebehandling, til at offentliggøre deres bevæggrunde herfor for at give mulighed for en offentlig og gennemsigtig debat;

3.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at ledere og myndigheder på alle niveauer og inden for alle områder (regeringen, den statslige, regionale og lokale administration, retshåndhævende myndigheder, domstolene, politiske partier, politiske og religiøse ledere, osv.) og deres handlinger og udtalelser ikke tilskynder til diskrimination, vold og had eller tolererer det;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter og regeringer.