Διαδικασία : 2013/2543(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0125/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0125/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 6
CRE 12/03/2013 - 6

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0090

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 177kWORD 112k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0121/2013
6.3.2013
PE507.377v02-00
 
B7-0125/2013/αναθ.

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, του αντιαθιγγανισμού, της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και όλων των άλλων μορφών εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους (2013/2543(RSP))


Ulrike Lunacek, Νίκος Χρυσόγελος, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενίσχυση του αγώνα κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, του αντιαθιγγανισμού, της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και όλων των άλλων μορφών εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους (2013/2543(RSP))  
B7‑0125/2013/αναθ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τις διεθνείς νομικές πράξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαγορεύουν τις διακρίσεις, και συγκεκριμένα τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων (UNCERD),

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συγκεκριμένα το άρθρο 14, το οποίο απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω «φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, συμμετοχής σε εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης ή άλλης κατάστασης», και το τροποποιητικό πρωτόκολλο αριθ. 12 αυτής, σχετικά με τη γενική απαγόρευση των διακρίσεων, καθώς και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει «κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» ή λόγω ιθαγένειας,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), που ορίζει ότι η ΕΕ «βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών»,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) το οποίο ορίζει ότι «Κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση επιδιώκει να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 19 της ΣΛΕΕ το οποίο δίνει στην ΕΕ πολιτική εντολή «να αναλάβει δράση για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού»,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 67 της ΣΛΕΕ το οποίο ορίζει ότι η ΕΕ «καταβάλλει προσπάθεια για να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας με τη θέσπιση μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης […] του ρατσισμού και της ξενοφοβίας»,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 83 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ που παρέχει τη δυνατότητα στην ΕΕ «όταν η προσέγγιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών στον τομέα του ποινικού δικαίου είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής πολιτικής της Ένωσης σε τομέα στον οποίο εφαρμόζονται μέτρα εναρμόνισης» να εγκρίνει οδηγίες που «θεσπίζουν ελάχιστους κανόνες σχετικούς με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων στον εν λόγω τομέα»,

–       έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον αντισημιτισμό, την ισλαμοφοβία, τον αντιαθιγγανισμό, την ομοφοβία, την τρανσφοβία, τις διακρίσεις, τη βία λόγω προκατάληψης, τον εξτρεμισμό και την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο,

–       έχοντας υπόψη τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και το έργο του στους τομείς της μη εισαγωγής διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, της ομοφοβίας και των συναφών μορφών μισαλλοδοξίας και βίας λόγω προκατάληψης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, ο αντισημιτισμός, η ομοφοβία, η τρανσφοβία, ο αντιαθιγγανισμός και οι συναφείς μορφές μισαλλοδοξίας περιλαμβάνουν πεποιθήσεις, προκαταλήψεις και στάσεις οι οποίες νομιμοποιούν τις διακρίσεις, τη βία και το μίσος για συγκεκριμένους λόγους·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που όλα τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει την απαγόρευση των διακρίσεων στα νομικά τους συστήματα, προκειμένου να προαγάγουν την ισότητα για όλους, στην ΕΕ συνεχίζουν να πραγματοποιούνται διακρίσεις και εγκλήματα μίσους – δηλαδή βία και εγκλήματα με κίνητρο τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον αντιαθιγγανισμό, τη θρησκευτική μισαλλοδοξία, τον αντισημιτισμό, την ομοφοβία, την τρανσφοβία ή λόγω της ιδιότητας μέλους μειονότητας, ή για έναν από τους λόγους που περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι εξτρεμιστές και λαϊκιστές ηγέτες των οποίων τα κόμματα έχουν αποκτήσει κοινοβουλευτική ή ακόμη και κυβερνητική εκπροσώπηση σε ορισμένα κράτη μέλη προωθούν ομιλίες, εκστρατείες, δημοσιεύσεις και προγράμματα που διαδίδουν το μίσος και τη μισαλλοδοξία·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη το λαϊκιστικό δεξιό Κόμμα της Ελευθερίας της Αυστρίας (FPÖ) επιτρέπει, ή ακόμη και ενθαρρύνει, ένα αυξανόμενο επίπεδο εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυστριακός λαϊκιστής πολιτικός του FPÖ Heinz-Christian Strache ανάρτησε αντισημιτικά σκίτσα στη σελίδα του στο Facebook· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αντισημιτικών κρουσμάτων στην Αυστρία διπλασιάστηκε από 71 σε 135 μεταξύ του 2011 και του 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυστριακή οργάνωση κατά του ρατσισμού ZARA κατήγγειλε 706 κρούσματα ρατσισμού το 2011 (συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, συλλήψεων με ρατσιστικά κίνητρα, διακρίσεων και ρητορικής μίσους), ιδίως κατά ατόμων αφρικανικής καταγωγής ή μουσουλμανικού θρησκεύματος· λαμβάνοντας, επιπλέον, υπόψη ότι οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον νεαρών ομοφυλόφιλων ανδρών έχουν δείξει ότι η αυστριακή κοινότητα ΛΟΑΔ αποτελεί επίσης στόχο εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ελληνικό λαϊκιστικό νεοναζιστικό κόμμα «Χρυσή Αυγή» ενθαρρύνει ένα αυξανόμενο επίπεδο εγκλημάτων μίσους και ρητορικής μίσους, ενώ η ελληνική αστυνομία δείχνει ανοχή στην ατιμωρησία όσον αφορά τα εγκλήματα μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, κατά το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2012 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 87 ρατσιστικά εγκλήματα, ενώ τα 15 από αυτά αποδίδονται σε ρατσιστική βία και βαρβαρότητα από την πλευρά της αστυνομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ενώσεις μεταναστών, κατά το 2011 και το 2012 σημειώθηκαν στην Ελλάδα πάνω από 600 ρατσιστικά εγκλήματα, ιδίως κατά ατόμων πακιστανικής ή αφγανικής καταγωγής ή μουσουλμανικού θρησκεύματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νεοσυσταθείσες μονάδες αντιμετώπισης εγκλημάτων μίσους της ελληνικής αστυνομίας δεν λειτουργούν επαρκώς, με αποτέλεσμα πολλά εγκλήματα μίσους να μην καταγγέλλονται ως τέτοια, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την πρόσφατη δολοφονία πακιστανού μετανάστη (ο οποίος μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από δύο νεοναζί ενώ κινούνταν με το ποδήλατο του)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελληνική κοινότητα ΛΟΑΔ καταγγέλλει ανησυχητική αύξηση του επιπέδου ομοφοβικών και τρανσφοβικών εγκλημάτων και ρητορικής μίσους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελληνική αστυνομία φέρεται να μην αναγνωρίζει ότι τα τρανσφοβικά και ομοφοβικά εγκλήματα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των νέων μονάδων αντιμετώπισης εγκλημάτων μίσους και αρνείται να δεχτεί καταγγελίες από θύματα τέτοιων εγκλημάτων ή από παράνομους μετανάστες που είναι θύματα εγκλημάτων μίσους·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Zsolt Bayer, εξέχων συντηρητικός σχολιαστής και ιδρυτικό μέλος του ουγγρικού κόμματος «Fidesz», προκάλεσε την οργή στην Ουγγαρία και το εξωτερικό συγκρίνοντας τους Ρομά με ζώα και λέγοντας ότι «δεν θα πρέπει να έχουν δικαίωμα στην ύπαρξη» και ότι «σημαντικό μέρος των Ρομά δεν είναι ικανοί για συνύπαρξη. Δεν είναι ικανοί να ζουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτοί οι Ρομά είναι ζώα και συμπεριφέρονται σαν ζώα. Όταν συναντούν αντίσταση, διαπράττουν φόνο. Είναι ανίκανοι για ανθρώπινη επικοινωνία. Από τα κτηνώδη κρανία τους βγαίνουν άναρθροι ήχοι [...]»· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, ο Márton Gyöngyösi, υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής του ακροδεξιού κόμματος Jobbik της Ουγγαρίας ζήτησε την κατάρτιση «λίστας Εβραίων», υποστηρίζοντας ότι οι Εβραίοι είναι κίνδυνος για την ασφάλεια·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Σουηδία τα στατιστικά στοιχεία για το 2011 όσον αφορά την κατηγορία εγκλημάτων μίσους με κίνητρο θρησκευτικούς λόγους δείχνουν μείωση του αριθμού των εγκλημάτων μίσους με κίνητρο την ισλαμοφοβία, και παράλληλη αύξηση των εγκλημάτων μίσους με κίνητρο τον αντισημιτισμό· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η μεγαλύτερη κατηγορία ήταν αυτή που περιλαμβάνει ξενοφοβικά/ρατσιστικά εγκλήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Σουηδία μόνο το 7% των εγκλημάτων μίσους εξιχνιάζονται από την αστυνομία, σε σύγκριση με ποσοστό 17% για το σύνολο των εγκλημάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξαν διάφορες καταγγελίες αντισημιτικής βίας στο Malmö, οι οποίες επισημάνθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ μεταξύ άλλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2012 εξερράγη βόμβα έξω από κέντρο της εβραϊκής κοινότητας στην πόλη Malmö και ότι συνελήφθησαν δύο νεαροί άνδρες με την υποψία ότι διέπραξαν το έγκλημα·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη την έρευνα που διενεργήθηκε από την οργάνωση Human Rights Watch σχετικά με την κατάσταση στη Γερμανία, η οποία δημοσιεύτηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2011 και αποκάλυψε ότι τα θύματα των εγκλημάτων μίσους αντιμετωπίζουν συχνά ανεπαρκή συμπεριφορά από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μεταξύ άλλων με την έλλειψη αντίδρασης της αστυνομίας εναντίον του δράστη, την άρνηση αναζήτησης μαρτύρων ή καταχώρισης της κατάθεσης τους, και την αντιμετώπιση του πραγματικού θύματος ως δράστη σε ορισμένες περιπτώσεις·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ECRI), στην έκθεσή της για την Ισπανία το 2011, εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου το 2007, με την οποία κηρύσσεται αντισυνταγματική η ποινικοποίηση της άρνησης του Ολοκαυτώματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση δηλώνει ότι η απλή, ουδέτερη άρνηση ορισμένων γεγονότων χωρίς πρόθεση δικαιολόγησης ή υποκίνησης βίας, μίσους ή διακρίσεων δεν έχει ποινικό ενδιαφέρον· λαμβάνοντας υπόψη ότι 4 από τους 12 δικαστές ψήφισαν εναντίον της απόφασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ECRI έχει ενημερωθεί ότι ο τοπικός ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος προωθεί ρητορική μίσους στην Μπανταλόνα, μια πόλη κοντά στη Βαρκελώνη, εδώ και αρκετά χρόνια, κατηγορώντας τους Ρουμάνους και Ρομά μετανάστες ως αιτία της εγκληματικότητας στην πόλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για την «έλλειψη ορατότητας» του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων στην Ισπανία, καθώς και για την παθητικότητα και την έλλειψη βούλησης για αναγνώριση και αντιμετώπιση του προβλήματος στα χαμηλότερα επίπεδα της κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η έλλειψη διαθέσιμων δεδομένων σχετικά με τον ρατσισμό και τις φυλετικές διακρίσεις συμβάλλει στην εντύπωση ότι δεν υπάρχει ρατσισμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπηρεσία αντιμετώπισης εγκλημάτων μίσους και διακρίσεων της εισαγγελίας της Βαρκελώνης ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 μετά από δύο δίκες που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα, εναντίον ιδιοκτητών βιβλιοπωλείων στη Βαρκελώνη τα οποία διέθεταν δημοσιεύσεις που δικαιολογούν και προωθούν τη γενοκτονία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχές, δεν υπάρχουν σχέδια επί του παρόντος για ίδρυση παρόμοιων υπηρεσιών σε άλλες ισπανικές πόλεις και ότι είναι πολύ νωρίς για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά της·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στον αριθμό των εγκλημάτων μίσους κατά των ατόμων με αναπηρία·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της συμπεριφοράς αυτής, τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια σφαίρα, με την πρόληψή της μέσω της εκπαίδευσης σε μια κουλτούρα σεβασμού, αποδοχής και ανοχής, και εξασφαλίζοντας ότι η συμπεριφορά αυτή αναφέρεται από τα θύματα, διερευνάται από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τιμωρείται από το δικαστικό σύστημα·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει υιοθετήσει μια σειρά εργαλείων για την καταπολέμηση τέτοιων πράξεων και διακρίσεων, συγκεκριμένα: την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (οδηγία για τη φυλετική ισότητα)(1)· την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (οδηγία για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση)(2), η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (απόφαση-πλαίσιο για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία)(3)· και το Πλαίσιο της ΕΕ για Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας(4) απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν προστασία και στήριξη χωρίς διακρίσεις στα θύματα βίας λόγω προκατάληψης, μεταξύ άλλων όσον αφορά το νομικό καθεστώς τους, και αναγνωρίζει ότι τα θύματα εγκλημάτων με κίνητρο την προκατάληψη ή τις διακρίσεις, το οποίο θα μπορούσε, ειδικότερα, να σχετίζεται με τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά ενδέχεται να χρειάζονται ειδική προστασία ως αποτέλεσμα της ειδικής φύσης του εγκλήματος·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση της Επιτροπής του 2008 για οδηγία του Συμβουλίου σχετικά με την ίση μεταχείριση πέραν της απασχόλησης ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (οδηγία ίσης μεταχείρισης) δεν έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο μετά από 5 χρόνια συζητήσεων, εξαιτίας της σταθερής αντίστασης μερικών κρατών μελών·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FRA έχει αναφέρει ότι συχνότερα τηρούνται επίσημα στοιχεία για ρατσιστικά/ξενοφοβικά εγκλήματα (25 κράτη μέλη), έπειτα για αντισημιτικά εγκλήματα (12), εγκλήματα με κίνητρο τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου (8), εξτρεμιστικά εγκλήματα (7), εγκλήματα με θρησκευτικό κίνητρο (6) και ισλαμοφοβικά εγκλήματα (6)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα κράτη μέλη τηρούν επίσημα στοιχεία σχετικά με εγκλήματα με κίνητρο την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου, την ιδιότητα μέλους μειονότητας Ρομά ή την αναπηρία·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FRA έχει αναφέρει ότι ένα στα τέσσερα άτομα που ανήκουν σε μειονότητα έχει πέσει θύμα εγκλήματος μίσους, ότι έως το 90% αυτών των κρουσμάτων δεν καταγγέλλονται στην αστυνομία, και ότι μόνο τέσσερα κράτη μέλη συλλέγουν ή δημοσιεύουν δεδομένα σχετικά με τα εγκλήματα κατά των Ρομά και μόνο οκτώ κράτη μέλη καταγράφουν τα εγκλήματα με κίνητρο τον (υποθετικό) γενετήσιο προσανατολισμό του θύματος·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο FRA έχει αναφέρει ότι ένα στα τέσσερα άτομα που ανήκουν σε μειονότητα έχει πέσει θύμα εγκλήματος με ρατσιστικό κίνητρο και ότι έως το 90% όλων των επιθέσεων ή απειλών που δέχονται οι μετανάστες ή τα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων δεν καταγγέλλονται στην αστυνομία·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα καλέσει την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα κατά της βίας και των διακρίσεων λόγω προκατάληψης, όπως είναι ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, ο αντισημιτισμός, η ισλαμοφοβία, η ομοφοβία, η τρανσφοβία και ο αντιαθιγγανισμός·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι συγκεκριμένα έχει ζητήσει:

α)     πλήρη εφαρμογή των ήδη εγκεκριμένων οδηγιών κατά των διακρίσεων και της απόφασης-πλαισίου για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία·

β)     την χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση έγκριση της οδηγίας ίσης μεταχείρισης·

γ)      την αναθεώρηση της απόφασης-πλαισίου για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία, προκειμένου να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της και να ενισχυθούν οι διατάξεις και η αποτελεσματικότητά της·

δ)     την αναγνώριση τόσο σε επίπεδο εθνικού όσο και σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου των εγκλημάτων μίσους, των κινήτρων προκατάληψης στα οποία αυτά βασίζονται και των επιπτώσεων που αυτά έχουν στα θύματα, καθώς και τη συλλογή δεδομένων σε σχέση με αυτά·

ε)      τη δρομολόγηση ενός χάρτη πορείας για την ισότητα ανεξάρτητα από τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου·

στ)    την ανάληψη δράσης για την ενίσχυση του αγώνα κατά του αντιαθιγγανισμού και την εξασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά απέναντι στις διώξεις, τις διακρίσεις και τις απελάσεις·

ζ)      την αποφυγή δηλώσεων από δημόσια πρόσωπα οι οποίες ενθαρρύνουν ή υποκινούν το μίσος ή τον στιγματισμό ομάδων ανθρώπων με βάση τη φυλή, την εθνοτική προέλευση, τη θρησκεία, την αναπηρία, τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την εθνικότητα·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιρλανδική Προεδρία ξεκίνησε συζήτηση στο άτυπο Συμβούλιο ΔΕΥ της 17ης-18ης Ιανουαρίου 2013 σχετικά με τις ενέργειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους, του ρατσισμού, του αντισημιτισμού, της ξενοφοβίας και της ομοφοβίας, και υπογράμμισε το γεγονός ότι απαιτείται καλύτερη προστασία και συλλογή δεδομένων, καθώς και πιο ισχυρή δέσμευση των ηγετών για «ενεργή στήριξη των ευρωπαϊκών αξιών και καλλιέργεια ενός κλίματος αμοιβαίου σεβασμού και ένταξης των ατόμων με διαφορετικό θρησκευτικό ή εθνοτικό υπόβαθρο, ή σεξουαλικό προσανατολισμό».

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Cecilia Malmström, απηύθυνε πρόσφατα προειδοποίηση για το γεγονός ότι ο ακροδεξιός πολιτικός λόγος τροφοδοτεί το μίσος σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς γίνονται όλο και συχνότερα μειωτικά σχόλια με στόχο μειονοτικές ομάδες, όπως οι Ρομά, οι μουσουλμάνοι, οι Εβραίοι και οι μετανάστες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρατσιστικός, εξτρεμιστικός και λαϊκίστικος πολιτικός λόγος θα μπορούσε επίσης να ωθήσει τους «μοναχικούς λύκους» στη διάπραξη δολοφονιών άνευ διακρίσεων, τη στιγμή όπου η απειλή του βίαιου εξτρεμισμού εξαπλώνεται·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συλλογή συλλογικών, συγκρίσιμων και αξιόπιστων αναλυτικών στοιχείων είναι απαραίτητη για την απόδειξη των διακρίσεων στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών, για τη μέτρηση των ανισοτήτων και της πολυμορφίας, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επικείμενη έκθεση του FRA σχετικά με τη μελέτη της θυματοποίησης και των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΔ αναμένεται να αναδείξει την έκταση των ομοφοβικών και τρανσφοβικών εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους στην ΕΕ·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη που συμμετέχουν στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών μελών, έχουν αναγνωρίσει ότι τα εγκλήματα μίσους, τα οποία ορίζονται ως ποινικά αδικήματα που διαπράττονται με κίνητρο την προκατάληψη, πρέπει να καταπολεμηθούν μέσω της ποινικής νομοθεσίας και ειδικά προσαρμοσμένων πολιτικών·

1.      καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τον αγώνα κατά της βίας και των διακρίσεων λόγω προκατάληψης και μίσους στα κράτη μέλη:

α)     προτείνοντας μια φιλόδοξη αναθεώρηση της απόφασης-πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβάνοντας ρητά ορισμένες μορφές και εκδηλώσεις αντισημιτισμού, ισλαμοφοβίας, ομοφοβίας, τρανσφοβίας και αντιαθιγγανισμού·

β)     εξασφαλίζοντας ότι όλα τα σχετικά μέσα ποινικού δικαίου της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης-πλαισίου, συμμορφώνονται πλήρως με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων στον τομέα της ελευθερίας της έκφρασης, αντιμετωπίζοντας σαφώς καθορισμένες και οριοθετημένες συμπεριφορές οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με λιγότερο αυστηρά μέτρα, και ενσωματώνουν ευρύ φάσμα κλιμακωτών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, εναλλακτικών ποινών όπως η κοινωφελής εργασία·

γ)      θέτοντας σε εφαρμογή μια περιεκτική στρατηγική για την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους, της βίας λόγω προκατάληψης και των διακρίσεων·

δ)     εγκρίνοντας χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την οδηγία ίσης μεταχείρισης, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία της ΕΕ για την προώθηση και διασφάλιση πραγματικής ισότητας στην ΕΕ και την καταπολέμηση της προκατάληψης και πολλαπλών διακρίσεων·

ε)      εξασφαλίζοντας την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά και ενισχύοντάς το, ειδικότερα με την αναγνώριση και την παροχή μακροπρόθεσμης στήριξης στον αγώνα για την καταπολέμηση του αντιαθιγγανισμού, μεταξύ άλλων με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν αποτελεσματικές πολιτικές, προγράμματα και παρεμβάσεις για την ένταξη των Ρομά, τα οποία θα συνάδουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα κονδύλια, συμπεριλαμβανομένων κονδυλίων της ΕΕ· ελέγχοντας αυστηρά τον σεβασμό προς τα θεμελιώδη δικαιώματα και την εφαρμογή της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία·

στ)    αξιολογώντας συστηματικά την εμπειρογνωμοσύνη που αναπτύσσεται χάρη σε διάφορα σχετικά προγράμματα της ΕΕ (Δάφνη, Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια 2007-2013, Δικαιώματα και ιθαγένεια 2014-2020 και Δικαιοσύνη 2014-2020), συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των σχετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

ζ)      εξασφαλίζοντας τη συγκέντρωση ευρύτερων, αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με τα εγκλήματα μίσους, δηλαδή καταγράφοντας κατ’ ελάχιστον τον αριθμό των περιστατικών που καταγγέλλονται από το κοινό και καταγράφονται από τις αρχές, τον αριθμό των καταδικαστικών αποφάσεων, τους λόγους για τους οποίους θεωρείται ότι τα αδικήματα σχετίζονται με διακρίσεις και τις ποινές που επιβάλλονται, καθώς και έρευνες για τα θύματα εγκληματικών πράξεων σχετικά με τη φύση και την έκταση των μη καταγγελλόμενων εγκλημάτων, τις εμπειρίες των θυμάτων σε σχέση με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τις αιτίες μη καταγγελίας και τη συνειδητοποίηση των θυμάτων εγκλημάτων μίσους όσον αφορά τα δικαιώματά τους·

η)     θεσπίζοντας μηχανισμούς για να καθίστανται τα εγκλήματα μίσους ορατά στην ΕΕ, καταδεικνύοντας ότι οι αρχές λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τα εγκλήματα μίσους, ενθαρρύνοντας τα θύματα εγκλημάτων μίσους και τους μάρτυρες να καταγγέλλουν τα κρούσματα και παρέχοντας τη δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων κατά των δραστών·

θ)     υλοποιώντας το επανειλημμένο αίτημα του Κοινοβουλίου για έναν χάρτη πορείας για την ισότητα ανεξάρτητα από τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου·

ι)      εξασφαλίζοντας ότι η ΕΕ θα υπογράψει την UNCERD, δεδομένου ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν ήδη κυρώσει τη σύμβαση·

ια)    εφαρμόζοντας τις σχετικές δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη στο πλαίσιο άλλων διεθνών φόρουμ, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου του ΟΑΣΕ αριθ. 9/09 σχετικά με την καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και της σύστασης CM/Rec(2010)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα μέτρα καταπολέμησης των διακρίσεων με βάση τον γενετήσιο προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου·

ιβ)    υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τις εθνικές πολιτικές και τα εθνικά προγράμματα, με ειδικότερο στόχο την εξάλειψη της βίας κατά των ατόμων με αναπηρία κατά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρίες 2010-2020·

ιγ)     ενσωματώνοντας τα ζητήματα που σχετίζονται με όλες τις μορφές βίας στο πρόγραμμα εργασίας των οργανισμών της ΕΕ (π.χ. FRA, Eurofound, Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, Eurojust, FRONTEX και Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο)·

2.      καλεί τα κράτη μέλη που αντιτίθεται στην οδηγία ίσης μεταχείρισης και εμποδίζουν την έγκρισή της να δημοσιοποιήσουν τους λόγους τους, ώστε να πραγματοποιηθεί δημόσια και διαφανής συζήτηση σχετικά με αυτούς·

3.      καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι ηγέτες και οι αρχές σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς (κυβέρνηση, κρατική, περιφερειακή και τοπική διοίκηση, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δικαστική εξουσία, πολιτικά κόμματα, πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες κ.λπ.), καθώς και οι ενέργειες και οι δηλώσεις τους, δεν υποκινούν ή δικαιολογούν τις διακρίσεις, τη βία και το μίσος·

4.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22.

(2)

ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.

(3)

ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.

(4)

ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου