Menettely : 2013/2543(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0125/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0125/2013

Keskustelut :

PV 12/03/2013 - 6
CRE 12/03/2013 - 6

Äänestykset :

PV 14/03/2013 - 8.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0090

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 72k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0121/2013
6.3.2013
PE507.377v02-00
 
B7-0125/2013/rev.

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


rasismin, muukalaisvihan, antisemitismin, romanivastaisuuden, homofobian ja transfobian sekä viharikosten ja vihapuheen kaikkien muiden muotojen torjunnan vahvistamisesta (2013/2543(RSP))


Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma rasismin, muukalaisvihan, antisemitismin, romanivastaisuuden, homofobian ja transfobian sekä viharikosten ja vihapuheen kaikkien muiden muotojen torjunnan vahvistamisesta (2013/2543(RSP))  
B7‑0125/2013

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon syrjinnän kieltävät kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja erityisesti YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (UNCERD),

–    ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan, jossa kielletään "sukupuoleen, rotuun, ihonväriin, kieleen, uskontoon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään tai muuhun asemaan" perustuva syrjintä, sitä muuttavan pöytäkirjan N:o 12 sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen asiaa koskevan oikeuskäytännön,

–    ottaa huomioon perusoikeuskirjan 21 artiklan, jossa kielletään "kaikenlainen syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen" tai kansalaisuuteen,

–    ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan, jossa todetaan seuraavaa: "Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo",

–    ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 10 artiklan, jonka mukaan "unioni pyrkii politiikkojensa ja toimiensa määrittelyssä ja toteuttamisessa torjumaan kaiken sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän",

–    ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 19 artiklan, jossa annetaan EU:lle poliittiset valtuudet "toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjumiseksi",

–    ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 67 artiklan, jossa todetaan, että "unioni pyrkii varmistamaan korkean turvallisuustason [...] rasismia ja muukalaisvihaa ehkäisevillä ja torjuvilla toimenpiteillä",

–    ottaa huomioon SEUT-sopimuksen 83 artiklan 2 kohdan, jossa määrätään seuraavaa: "Kun jäsenvaltioiden lakien ja asetusten lähentäminen rikosoikeuden alalla osoittautuu välttämättömäksi jonkin unionin politiikan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi alalla, jolla on toteutettu yhdenmukaistamistoimenpiteitä, tällä alalla voidaan direktiivein säätää rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevista vähimmäissäännöistä",

–    ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa rasismista, muukalaisvihasta, antisemitismistä, islaminpelosta, romanivastaisuudesta, homofobiasta, transfobiasta, syrjinnästä, ennakkoluuloihin perustuvasta väkivallasta, ääriliikkeistä sekä rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisesta Euroopan unionissa,

–    panee merkille Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) ja sen tekemän työn syrjimättömyyden, rasismin, muukalaisvihan, antisemitismin, homofobian ja muun suvaitsemattomuuden sekä ennakkoluuloihin perustuvan väkivallan aloilla,

–    ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että rasismiin, muukalaisvihaan, antisemitismiin, homofobiaan, transfobiaan, romanivastaisuuteen ja vastaavaan suvaitsemattomuuteen liittyy uskomuksia, ennakkoluuloja ja asenteita, joilla legitimoidaan tietyin perustein syrjintä, ennakkoluuloista johtuva väkivalta ja viha;

B.   panee merkille, että vaikka kaikki jäsenvaltiot ovat ottaneet oikeusjärjestelmissään käyttöön syrjintäkiellon edistääkseen kaikkien tasavertaisuutta, EU:ssa ilmenee edelleen syrjintää ja viharikoksia, eli väkivaltaa ja rikoksia, joiden motiivina on rasismi, muukalaisviha, romanivastaisuus, uskonnollinen suvaitsemattomuus, antisemitismi, homofobia, transfobia tai kuuluminen johonkin vähemmistöryhmään perusoikeuskirjassa lueteltujen syiden pohjalta;

C.  panee merkille, että joissakin jäsenvaltioissa kansanedustuslaitoksiin ja jopa hallituksiin päässeiden puolueiden äärisuuntautuneet ja populistiset johtajat edistävät puheita, kampanjoita, julkaisuja ja ohjelmia, joissa lietsotaan vihaa ja suvaitsemattomuutta;

D.  ottaa huomioon, että populistinen ja äärioikeistolainen Itävallan vapauspuolue (FPÖ) hyväksyy viharikosten ja vihapuheen lisääntymisen ja jopa kannustaa siihen; ottaa huomioon, että populistisen Itävallan vapauspuolueen Heinz-Christian Strache on lisännyt Facebook-sivulleen antisemitistisiä pilapiirroksia; ottaa huomioon, että antisemitististen tapausten määrä Itävallassa kaksinkertaistui 71:stä 135:een vuosien 2011 ja 2012 välillä; ottaa huomioon, että itävaltalainen rasisminvastainen järjestö ZARA ilmoitti, että vuonna 2011 ilmeni 706 rasismitapausta (mukaan luettuina murha, rotuun perustuvat pidätykset, syrjintä ja vihapuhe), jotka kohdistuivat erityisesti afrikkalaisiin ja muslimeihin; ottaa lisäksi huomioon, että viimeaikaiset iskut nuoria homomiehiä vastaan ovat osoittaneet, että myös Itävallan LGBT-yhteisö kärsii viharikoksista ja vihapuheesta;

E.   ottaa huomioon, että Kreikan populistinen uusnatsipuolue Chrisi Avgi (Kultainen aamunkoitto) kannustaa viharikosten ja vihapuheen lisäämiseen ja Kreikan poliisi sallii rankaisemattomuuden viharikosten osalta; ottaa huomioon, että YK:n pakolaiskomissaarin viraston mukaan Kreikassa kirjattiin tammikuun ja syyskuun 2012 välisenä aikana 87 rasistista rikosta, joista viiteentoista liittyi poliisin rasistista väkivaltaa ja voimankäyttöä; ottaa huomioon, että maahanmuuttajien järjestöjen mukaan Kreikassa ilmeni vuosien 2011 ja 2012 aikana 600 rasistista rikosta, jotka kohdistuivat erityisesti pakistanilaista tai afganistanilaista alkuperää oleviin tai muslimeihin; ottaa huomioon, että Kreikan poliisivoimiin äskettäin perustetut viharikosyksiköt eivät toimi riittävän hyvin, mikä johtaa siihen, että monia viharikoksia ei kirjata sellaisiksi, näkyvimpänä esimerkkinä pakistanilaisen maahanmuuttajan äskettäin tapahtunut murha (kaksi uusnatsia puukotti hänet hengiltä hänen ollessaan pyöräilemässä); ottaa huomioon, että Kreikan LGBT-yhteisö on raportoinut homo- ja transfobisten rikosten ja vihapuheiden määrän hälyttävästä kasvusta; ottaa huomioon, että Kreikan poliisi ei tiettävästi tunnusta trans- ja homofobisten rikosten kuuluvan viharikoksia käsittelevien uusien yksiköiden toimivaltaan ja kieltäytyy ottamasta vastaan näiden rikosten uhrien tai viharikosten uhriksi joutuneiden laillisten maahanmuuttajien ilmoituksia;

F.   ottaa huomioon, että tunnettu konservatiivinen kommentaattori ja Unkarin Fidesz-puolueen perustajajäsen Zsolt Bayer on aiheuttanut valtavaa närkästystä Unkarissa ja ulkomailla vertaamalla romaneita eläimiin ja sanomalla, että "heidän ei pitäisi antaa olla olemassa" ja että "suuri osa romaneista ei kykene yhteiseloon. He eivät kelpaa elämään ihmisten parissa. Nämä romanit ovat eläimiä ja he käyttäytyvät kuin eläimet. Jos he kohtaavat vastarintaa, he murhaavat. He eivät kykene inhimilliseen viestintään. Heidän puheensa on epämääräistä mölinää [- -]"; ottaa lisäksi huomioon, että Unkarin äärioikeistolaista Jobbik-puoluetta edustava ulkopolitiikan arvostelija Márton Gyöngyösi on vaatinut "juutalaislistaa" ja väittänyt, että juutalaiset muodostavat turvallisuusriskin;

G.  ottaa huomioon, että Ruotsissa vuoden 2011 tilastot uskonnonvastaisiin syihin perustuvista viharikoksista osoittavat, että islaminpelkoon perustuvat viharikokset vähenivät, kun taas antisemitistiseen motiiviin perustuvat viharikokset lisääntyivät; ottaa huomioon, että suurimman ryhmän muodostivat kuitenkin muukalaisvihamieliset/rasistiset rikokset; ottaa huomioon, että poliisi ratkaisee Ruotsissa vain 7 prosenttia viharikoksista verrattuna kaikkien rikosten 17 prosenttiin; ottaa huomioon, että Malmössä on esiintynyt useaan otteeseen antisemitististä väkivaltaa, jonka ovat panneet merkille muun muassa YK ja Yhdysvaltain presidentti; ottaa huomioon, että syyskuussa 2012 malmöläisen synagogan ulkopuolella räjähti pommi ja kaksi nuorta miestä pidätettiin rikoksesta epäiltyinä;

H.  ottaa huomioon Human Rights Watch -järjestön Saksan tilanteesta 9. joulukuuta 2011 julkaiseman kertomuksen, jossa osoitettiin, että lainvalvontaviranomaiset kohtelevat viharikosten uhreja usein epäasianmukaisesti, mukaan luettuina poliisin riittämätön reagointi hyökkääjää kohtaan, kieltäytyminen todistajien etsimisestä tai näiden lausuntojen kirjaamisesta ja uhrin pitäminen hyökkääjänä joissakin tapauksissa;

I.    ottaa huomioon, että eurooppalainen rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) totesi vuoden 2011 Espanjaa koskevassa kertomuksessaan olevansa huolissaan valtiosääntötuomioistuimen vuonna 2007 tekemästä päätöksestä, jonka mukaan holokaustin kieltämisen kriminalisointi oli perustuslain vastaista; ottaa huomioon, että tuomion mukaan joidenkin seikkojen yksinkertainen ja neutraali kieltäminen, jolla ei pyritä oikeuttamaan väkivaltaa, vihaa tai syrjintää tai kannustamaan sellaiseen, ei ole rikosoikeudellisesti relevantti; ottaa huomioon, että neljä tuomaria kahdestatoista vastusti päätöstä; ottaa huomioon, että ECRI on saanut tietää, että kansanpuolueen paikallisjohtaja on edistänyt vihapuhetta Badalonassa Barcelonan lähistöllä useiden vuosien ajan ja syyttänyt romanialaisia maahanmuuttajia ja romanimaahanmuuttajia kaupungin rikollisuudesta; ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt ovat ilmaisseet huolensa rasismin ja rotusyrjinnän "näkymättömyydestä" Espanjassa sekä hallinnon alempien tasojen passiivisuudesta ja puuttuvasta tahdosta tunnustaa ongelma ja puuttua siihen; ottaa huomioon, että rasismia ja rotusyrjintää koskevien tietojen puute vaikuttaa osaltaan mielikuvaan siitä, että rasismia ei esiinny; ottaa huomioon, että Barcelonan syyttäjänviraston viharikos- ja syrjintäyksikkö perustettiin lokakuussa 2009, kun oli järjestetty kaksi suurta julkisuutta saanutta oikeudenkäyntiä barcelonalaisten kirjakauppojen omistajia vastaan näiden myytyä julkaisuja, joissa esitettiin kansanmurhan olevan oikeutettu ja kannustettiin siihen; ottaa huomioon, että viranomaisten mukaan tätä yksikköä ei ole tarkoitus ottaa käyttöön muissa Espanjan kaupungeissa ja että on liian aikaista arvioida sen vaikutusta;

J.    ottaa huomioon, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa vammaisiin kohdistuvien viharikosten määrä on kasvanut merkittävästi;

K.  pitää tärkeänä, että EU ja sen jäsenvaltiot ryhtyvät toimiin tällaisten käyttäytymistapojen torjumiseksi sekä yksityisessä että julkisessa toimintaympäristössä ja estävät niitä kasvattamalla ihmisiä kunnioituksen ja suvaitsevaisuuden kulttuuriin ja varmistamalla, että uhrit ilmoittavat niistä, lainvalvontaviranomaiset tutkivat ne ja oikeusjärjestelmä määrää niistä rangaistuksen;

L.   ottaa huomioon, että EU on hyväksynyt joukon välineitä torjumaan tällaisia tekoja ja syrjintää, erityisesti: neuvoston direktiivi 2000/43/EY rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (direktiivi rotujen välisestä tasa-arvosta)(1); neuvoston direktiivi 2000/78/EY yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista (direktiivi yhdenvertaisuudesta työssä)(2), jossa kielletään työntekijän syrjiminen uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän tai sukupuolisen suuntautuneisuuden perusteella; neuvoston puitepäätös 2008/913/YOS rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin (puitepäätös rasismista ja muukalaisvihasta)(3); sekä EU:n puitteet romanien osallistamista koskeville kansallisille strategioille;

M.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/29/EU rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua koskevista vähimmäisvaatimuksista(4) vaaditaan jäsenvaltioita suojelemaan ja tukemaan ennakkoluuloihin perustuvan väkivallan uhreja ilman syrjintää myöskään heidän oikeudellisen asemansa suhteen, ja tunnustetaan, että uhrit, joihin on kohdistunut rikos, jonka motiivina on ennakkoluulo tai syrjintä, joka voi perustua erityisesti uhrin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, voivat tarvita erityistä suojelua rikoksen erityisluonteen vuoksi;

N.  ottaa huomioon, että neuvosto ei muutaman jäsenvaltion jyrkän vastustuksen vuoksi ole viiden vuoden keskustelujen jälkeen saanut hyväksyttyä komission vuonna 2008 esittämää ehdotusta neuvoston direktiiviksi uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta;

O.  ottaa huomioon, että perusoikeusviraston mukaan virallisia tietoja kirjataan useimmiten rasistisista/muukalaisvihamielisistä rikoksista (25 jäsenvaltiota), ja seuraavina ovat antisemitistiset rikokset (12), henkilön sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvat rikokset (8), ääriryhmien rikokset (7), uskontoon perustuvat rikokset (6) ja islaminpelkoon perustuvat rikokset (6); ottaa huomioon, että neljä jäsenvaltiota kirjaa virallisia tietoja rikoksista, joiden motiivina on henkilön sukupuoli-identiteetti, romanivähemmistöön kuuluminen tai vammaisuus;

P.   ottaa huomioon, että perusoikeusviraston mukaan joka neljäs vähemmistöryhmään kuuluva on joutunut viharikoksen uhriksi ja jopa 90 prosenttia näistä tapauksista jää ilmoittamatta poliisille ja että ainoastaan neljä jäsenvaltiota kokoaa ja julkaisee tietoja romaneihin kohdistuvista rikoksista ja vain kahdeksan kirjaa rikokset, joiden motiivina on uhrin (oletettu) sukupuolinen suuntautuminen;

Q.  ottaa huomioon, että perusoikeusviraston mukaan joka neljäs vähemmistöryhmään kuuluva on joutunut rasistiseen motiiviin perustuvan rikoksen uhriksi ja että jopa 90 prosenttia kaikista maahanmuuttajiin tai etnisten vähemmistöjen jäseniin kohdistuvista hyökkäyksistä ja uhkista jää ilmoittamatta poliisille;

R.   toteaa toistuvasti kehottaneensa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita torjumaan tehokkaammin ennakkoluuloihin perustuvaa väkivaltaa ja syrjintää, kuten rasismia, muukalaisvihaa, antisemitismiä, islaminpelkoa, homofobiaa, transfobiaa ja romanivastaisuutta;

S.   toteaa kehottaneensa erityisesti seuraaviin toimiin:

a)   jo hyväksyttyjen syrjinnän vastaisten direktiivien sekä rasismia ja muukalaisvihaa koskevan puitepäätöksen täysimittainen täytäntöönpano,

b)   yhdenvertaisuusdirektiivin välitön täytäntöönpano,

c)   rasismia ja muukalaisvihaa koskevan puitepäätöksen tarkistaminen sen soveltamisalan laajentamiseksi ja sen määräysten ja tehokkuuden vahvistamiseksi,

d)   viharikosten ja niiden taustalla olevan ennakkoluuloihin perustuvan motiivin ja niillä uhreihin olevan vaikutuksen tunnustaminen sekä kansallisessa että unionin lainsäädännössä sekä asiaan liittyvän tiedon kerääminen,

e)   toimintasuunnitelman laatiminen seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan tasa-arvon saavuttamiseksi,

f)    toimet, joilla vahvistetaan romanivastaisuuden torjuntaa ja tunnustetaan romanien perusoikeudet vainoja, syrjintää ja karkotuksia vastaan,

g)   julkisuuden henkilöiden on pidättäydyttävä lausunnoista, jotka rohkaisevat tai yllyttävät vihaan tai väestöryhmien leimaamiseen heidän rotunsa, etnisen alkuperänsä, uskontonsa, vammaisuutensa, sukupuolisen suuntautuneisuutensa tai kansallisuutensa perusteella;

T.   ottaa huomioon, että puheenjohtajavaltio Irlanti käynnisti 17.–18. tammikuuta 2013 pidetyssä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston epävirallisessa kokouksessa keskustelun Euroopan unionin toimista viharikosten, rasismin, antisemitismin, muukalaisvihan ja homofobian torjumiseksi sekä korosti, että suojelua ja tietojenkeruuta on parannettava ja johtajien on sitouduttava lujemmin kunnioittamaan unionin arvoja ja edistämään keskinäisen kunnioituksen ilmapiiriä sekä uskonnoltaan, etniseltä taustaltaan tai seksuaaliselta suuntautumiseltaan erilaisten ihmisten osallistamista;

U.  ottaa huomioon, että sisäasioista vastaava komission jäsen Cecilia Malmström varoitti hiljattain äärioikeiston poliittisista puheenvuoroista, jotka ruokkivat vihaa kaikkialla EU:ssa, kun romaneihin, muslimeihin, juutalaisiin ja maahanmuuttajiin kohdistuva halveksuva sanankäyttö yleistyy; ottaa huomioon, että rasistiset, ääriliikkeitä edustavat ja populistiset poliittiset puheenvuorot voivat myös kannustaa "yksinäisiä susia" sattumanvaraisiin surmatöihin, kun väkivaltaisten ääriliikkeiden uhka leviää;

V.  katsoo, että kollektiivisten, vertailukelpoisten ja luotettavien eriteltyjen tietojen kerääminen on tarpeen, jotta syrjintä voidaan osoittaa oikeusmenettelyissä ja jotta voidaan mitata epätasa-arvoa ja monimuotoisuutta, arvioida syrjinnän vastaisen lainsäädännön tehokkuutta ja suunnitella tehokkaita politiikkoja;

W. odottaa, että perusoikeusviraston tuleva kertomus, jossa käsitellään LGBT-ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja heidän uhriksi joutumistaan, tuo esiin homo- ja transfobisten viharikosten ja vihapuheen laajuuden EU:ssa;

X.  ottaa huomioon, että kaikki Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) toimintaan osallistuvat valtiot, mukaan luettuina kaikki jäsenvaltiot, ovat tunnustaneet, että viharikoksia, jotka määritellään ennakkoluuloihin perustuviksi rikoksiksi, on torjuttava rikoslainsäädännöllä ja räätälöidyillä politiikoilla;

1.   kehottaa komissiota, neuvostoa ja jäsenvaltioita vahvistamaan ennakkoluuloihin ja vihaan perustuvan väkivallan ja syrjinnän torjumista jäsenvaltioissa seuraavin toimin:

a)   ehdotetaan puitepäätöksen 2008/913/YOS kunnianhimoista tarkistamista parlamentin esittämiä suuntaviivoja vastaavasti siten, että siihen sisällytetään erityisesti tietyt antisemitismin, islaminpelon, homofobian, transfobian ja romanivastaisuuden muodot ja ilmentymät,

b)   varmistetaan, että kaikki EU:n asiaan liittyvät rikosoikeudelliset välineet, mukaan luettuna puitepäätös, noudattavat täysin ihmisoikeusstandardeja myös ilmaisunvapauden alalla siten, että niissä puututaan selkeästi rajattuun ja määriteltyyn toimintaan, johon ei voida puuttua tehokkaasti lievemmin keinoin, ja niihin sisällytetään laaja-alaisemmat porrastetut seuraamukset, mukaan luettuina aiheellisissa tapauksissa vaihtoehtoiset rangaistusmuodot, kuten yhdyskuntapalvelu,

c)   käynnistetään kattava strategia viharikosten, ennakkoluuloihin perustuvan väkivallan ja syrjinnän torjumiseksi,

d)   hyväksytään viipymättä yhdenvertaisuusdirektiivi, joka on yksi EU:n keskeisistä välineistä, joilla voidaan edistää aitoa yhdenvertaisuutta ja turvata se EU:ssa sekä torjua epätasa-arvoa ja moninkertaista syrjintää,

e)   varmistetaan romanien osallistamista koskeviin kansallisiin strategioihin liittyvien EU:n puitteiden täysimittainen täytäntöönpano ja niiden vahvistaminen erityisesti tunnustamalla romanivastaisuuden torjumisen merkitys ja tarjoamalla sille pitkäaikaista tukea, mukaan luettuna mahdollisuus auttaa paikallisia ja alueellisia viranomaisia kehittämään ja panemaan täytäntöön ihmisoikeuksia noudattavia ja tehokkaita politiikkoja, ohjelmia ja toimenpiteitä romanien osallistamiseksi käytössä olevin varoin, mukaan luettuina EU-varat, ja valvotaan tiukasti perusoikeuksien kunnioittamista ja vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin täytäntöönpanoa,

f)    arvioidaan säännöllisesti asiantuntemusta, jota on saatu kehitettyä erilaisten EU:n ohjelmien ansiosta (Daphne, Perusoikeudet ja kansalaisuus 2007–2013, Oikeudet ja kansalaisuus 2014–2020 ja Oikeus 2014–2020), mukaan luettuna asiaan liittyvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osallistuminen,

g)   varmistetaan, että kerätään laajempia ja luotettavia tietoja viharikoksista, ts. kirjataan vähimmäistietoina yleisön ilmoittamien ja viranomaisten kirjaamien tapausten määrä, tuomioiden määrä, syyt, joiden vuoksi rikosten katsotaan perustuvan syrjintään sekä langetetut rangaistukset, ja laaditaan rikosuhritutkimuksia, jotka koskevat ilmoittamatta jätettyjen rikosten luonnetta ja määrää, rikosten uhrien kokemuksia lainvalvontaviranomaisista, ilmoittamatta jättämisen syitä ja viharikosten uhrien tietoisuutta oikeuksistaan,

h)   otetaan käyttöön mekanismit, joilla lisätään viharikosten näkyvyyttä EU:ssa osoittamalla, että viranomaiset suhtautuvat viharikoksiin vakavasti, kannustamalla viharikosten uhreja ja todistajia ilmoittamaan tapauksista ja tarjoamalla tilaisuus vaatia rikoksentekijät vastuuseen teoistaan,

i)    pannaan täytäntöön parlamentin useaan otteeseen vaatima toimintasuunnitelma seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan tasa-arvon saavuttamiseksi,

j)    saadaan EU allekirjoittamaan UNCERD-sopimus, koska kaikki jäsenvaltiot ovat jo ratifioineet sen,

k)   pannaan täytäntöön sitoumukset, joita jäsenvaltiot ovat antaneet muilla kansainvälisillä foorumeilla, mukaan luettuina ETYJin ministerineuvoston päätös N:o 9/09 viharikosten torjunnasta sekä Euroopan neuvoston ministerikomitean suositus CM/Rec(2010)5 toimenpiteistä sukupuoliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän torjumiseksi,

l)    tuetaan ja pannaan täytäntöön kansallisia politiikkoja ja ohjelmia, joilla pyritään erityisesti kitkemään vammaisiin kohdistuva väkivalta Euroopan vammaisstrategian 2010–2020 täytäntöönpanon yhteydessä,

m)  valtavirtaistetaan ennakkoluuloihin perustuvan väkivallan kaikkiin muotoihin liittyvät kysymykset EU:n virastojen (esim. perusoikeusvirasto, Eurofound, Euroopan poliisiakatemia, Eurojust, FRONTEX ja Euroopan turvapaikkavirasto) työohjelmiin;

2.  kehottaa yhdenvertaisuusdirektiiviä vastustavia ja sen hyväksymisen estäviä jäsenvaltioita julkistamaan perustelunsa, jotta niistä voidaan käydä julkista ja avointa keskustelua;

3.  kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että niiden johtajat ja viranomaiset kaikilla tasoilla ja kaikilla aloilla (hallitus, valtiollinen, alueellinen ja paikallinen hallinto, lainvalvontaviranomaiset, oikeusviranomaiset, poliittiset puolueet, poliittiset ja uskonnolliset johtajat jne.) sekä näiden toimet ja julkilausumat eivät kannusta syrjintään, väkivaltaan ja vihaan tai hyväksy niitä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

EYVL L 180, 19.7.2000, s. 22.

(2)

EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16.

(3)

EUVL L 328, 6.12.2008, s. 55.

(4)

EUVL L 315, 14.11.2012, s. 57.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö