Предложение за резолюция - B7-0126/2013Предложение за резолюция
B7-0126/2013

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно многогодишната финансова рамка и собствените ресурси

  6.3.2013 - (2012/2803(RSP))

  за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията
  внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

  Richard Ashworth от името на групата ECR

  Процедура : 2012/2803(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B7-0126/2013
  Внесени текстове :
  B7-0126/2013
  Приети текстове :

  B7‑0126/2013

  Резолюция на Европейския парламент относно многогодишната финансова рамка и собствените ресурси

  (2012/2803(RSP))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид членове 295, 310, 311, 312 и 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

  –   като взе предвид член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Протокол 1 към Договора от Лисабон,

  –   като взе предвид политическото споразумение, постигнато в заключенията на Европейския съвет от 7-8 февруари,

  –   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

  A. като има предвид, че съгласно член 312, параграф 2 от ДФЕС Съветът, действайки в съответствие със специална законодателна процедура, приема регламент за определяне на многогодишната финансова рамка (МФР), като действа с единодушие след одобрение от Парламента,

  Б.  като има предвид, че съгласно член 310, параграф 1 от ДФЕС всички източници на приходи и разходи на Съюза трябва да се отразяват в бюджета,

  В.  като има предвид, че съгласно член 295 от ДФЕС Европейският парламент, Съветът и Комисията се консултират взаимно и организират по общо съгласие реда и условията за сътрудничество помежду си и че за тази цел следва да се приеме междуинституционално споразумение за подобряване на годишната бюджетна процедура и сътрудничеството между институциите във връзка с бюджета,

  Г.  като има предвид, че в член 312, параграф 5 от ДФЕС Европейският парламент, Съветът и Комисията се призовават да вземат всички необходими мерки за улесняване приемането на финансовата рамка,

  Д. като има предвид, че съгласно член 311 от ДФЕС Съюзът трябва да си осигури средствата, необходими за постигане на неговите цели и успешното изпълнение на неговите политики, и трябва да се финансира изцяло от собствени ресурси; като има предвид, че Съветът трябва да се консултира с Парламента, преди да приеме ново решение относно реформата на собствените ресурси, и че освен това Съветът трябва да получи одобрението на Парламента, преди да приеме регламент относно мерките за прилагането на системата на собствените ресурси,

  Е.  като има предвид, че е необходимо както бюджетът, така и бюджетната процедура на ЕС да отразяват напълно прозрачната и демократична същност на парламентарния процес на вземане на решения и контрол, въз основа на зачитане на принципите на единство и универсалност, съгласно които всички приходи и разходи трябва да се записват в пълен размер, без корекция едни спрямо други,

   

  КОНТЕКСТ

  1.  напълно е наясно, че преговорите по МФР 2014-2020 се провеждат при много трудни икономически условия, при които държавите членки се ангажират със значителни и продължаващи усилия за фискални корекции на националните си бюджети;

  2.  припомня, че ЕС се нуждае от модерен бюджет и ориентирани към бъдещето инвестиции, както на равнището на държавите членки, така и на равнището на ЕС; подчертава, независимо от текущите инвестиционни усилия, дългосрочното значение на двупистовия подход за фискална консолидация, благоприятстващ растежа, съчетаващ намаляването на публичния дефицит и дълг и насърчаването на този вид инвестиции;

  3.  отбелязва, че в контекста на настоящите бюджетни ограничения е от съществено значение да се спечели пълна подкрепа от гражданите на ЕС; подчертава, че предизвикателството пред Съюза няма да бъде да се изразходва повече, а да се изразходва по-ефективно, като се обръща внимание на действителните нужди;

   

  ОБЩИ СЪОБРАЖЕНИЯ

  Тавани

  4.  приема политическото споразумение по общите тавани в МФР, постигнато на Европейския съвет от 7-8 февруари, което представлява прагматичен и реалистичен отговор на трудните фискални и икономически условия във всички държави членки;

  5.  признава, че таваните в МФР са само един аспект от бъдещото бюджетиране и че ефикасното и ефективно изразходване на средства е също толкова важно, а може би и по-важно; също така припомня, че всичките разходи на ЕС трябва да са насочени към тези региони и държави членки, които са най-нуждаещи се, в съответствие с принципа за равенство и солидарност между новите и старите държави членки;

  Единство на бюджета

  6.  приветства настояването на Европейския съвет всички разходи, с изключение на някои инструменти за гъвкавост, да останат в рамките на МФР и под таваните за поети задължения; отбелязва, че тази разпоредба гарантира предсказуемостта, прозрачността и единството на финансирането в МФР;

  По-добро изразходване на средствата

  7.  повтаря отново, че постигането на европейска добавена стойност и гарантирането на добро финансово управление – ефикасност, ефективност и икономичност – следва днес повече от всякога да бъде ръководен принцип за бюджета на ЕС, като същевременно се спазва принципът на субсидиарност, определен в член от ДЕС и залегнал в Протокол 1 към Договора от Лисабон, относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз;

  8.  отправя изискване, в съответствие с член 310, параграф 5 и член 317 от ДФЕС, държавите членки да приложат бюджета съобразно принципа на добро финансово управление; припомня на държавите членки законовото им задължение да гарантират, че записаните в бюджета бюджетни кредити се използват в съответствие с този принцип, както и че трябва да поемат своя дял от отговорността спешно да обърнат внимание на недостатъците, посочени от Сметната палата;

  Непогасени бюджетни задължения

  9.  изразява безпокойство поради увеличаващото се равнище на непогасени бюджетни задължения и едновременно с това отчита, че техният мащаб, пренесен в следващата МФР, създава огромна несигурност по отношение на размера на средствата за плащания по структурните фондове, особено за 2014 г. и 2015 г., когато вероятно ще бъдат изплатени голяма част от непогасените бюджетни задължения поради правилото N+2;

  10. подчертава, че държавите членки се нуждаят от гаранции за размера на средствата за плащания по структурните и кохезионните фондове, планирани за следващата МФР, както за да предвидят нивото на реалните вноски по години, така и за да планират усвояването на постъпленията;

  11. призовава Комисията да изясни докрай състава на непогасените бюджетни задължения и да оцени дали настоящият пик на непогасени бюджетни задължения се дължи основно на икономическата криза или е показател за по-широки структурни проблеми; призовава за по-ефективно управление на бюджета, така че равнището на непогасените бюджетни задължения да стане по-устойчиво;

   

  КОНКРЕТНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

  Срок на действие

  12. отбелязва заключението на Европейския съвет, че следващата МФР ще бъде с продължителност седем години; повтаря отново позицията си, че би било за предпочитане рамката да не бъде по-продължителна от пет години;

  13. поради това настоява бъдещите рамки от 2020 г. нататък да бъдат с продължителност най-много пет години, което дава възможност за по-голяма гъвкавост и реагиране на променящите се икономически и фискални условия на непрекъснато еволюиращата глобална среда, както и за по-добро съгласуване на периода на МФР с мандатите на институциите, като по този начин се засилва демократичната отчетност и отговорност;

  Средносрочен преглед

  14. приветства параграф 11 от заключенията на Европейския съвет и настоява всяка договорена с Парламента МФР да включва правно обвързваща клауза за преразглеждане, която осигурява възможност за стратегически анализ и преразглеждане на приоритетите за изразходване на средства от вече договорените тавани и позволява на бюджета на ЕС да реагира по-ефективно на променящите се обстоятелства; посочва, че това би предоставило възможност на новоизбрания Парламент и на новата Комисия да оценят приоритетите за периода на своите респективни мандати; предлага следния график за такъв стратегически преглед:

  · след изборите за Европейски парламент и последващата консултация с държавите членки и новия Парламент, не по-късно от юни 2015 г. Комисията следва да представи стратегически преглед на подходящото финансиране на всички предложени инструменти, програми и фондове, придружен по целесъобразност със съответни предложения;

  · след определени вътрешни процедури и в съответствие с относимите разпоредби на Договора Съветът и Парламентът следва да постигнат обща позиция по всяко от предложенията на Комисията не по-късно от 30 март 2016 г.;

  · при условие че бъде постигнато споразумение между Парламента и Съвета, стратегическият преглед следва да влезе в сила за периода 2017-2020 г.;

  Необходимост от по-гъвкава МФР

  15. счита, предвид макроикономическата среда и предизвикателствата, създавани от бързо изменящата се световна икономика, че един по-малък бюджет изисква по-голяма гъвкавост както между бюджетните редове, така и между финансовите години;

  16. посочва, че би бил съгласен да даде одобрението си веднага щом получи достатъчно гаранции за една гъвкава бюджетна структура, позволяваща на Съюза да разглежда променящите се обстоятелства и приоритети по подходящ начин, като същевременно спазва вече договорените тавани;

  Собствени средства

  17. отбелязва единодушното съгласие на Съвета, в съответствие с прерогативите по Договора, относно приходната част на бюджета; във връзка с това отбелязва, че Парламентът, макар и да не упражнява законови права извън консултиране относно регламента на Съвета за установяване на разпоредби относно системата от собствени ресурси, ще бъде призован, в съответствие с член 311 от ДФЕС, да даде съгласието си за регламент на Съвета за установяване на мерки за прилагане;

  18. изразява твърдия си ангажимент за постигане на бързо споразумение със Съвета в тази област в съответствие с относимите разпоредби на Договора;

   

  МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

  19. припомня, че съгласно член 312, параграф 2 от ДФЕС Съветът, действайки в съответствие със специална законодателна процедура, приема регламент за определяне на МФР, след като получи одобрение от Парламента, който се произнася с мнозинство от съставляващите го членове; поради това настоятелно призовава институциите да намерят взаимно изгоден начин на действие, така че да избегнат една ненужна и потенциално нанасящи вреди бюджетна криза; във връзка с това посочва колко е важно придържането към член 312, параграф 5 от ДФЕС, който налага на институциите необходимостта „да вземат всички необходими мерки за улесняване на това приемане“;

  20. подчертава, че за първи път се приема регламент за МФР съгласно новите разпоредби на Договора от Лисабон, налагащи ново сътрудничество между институциите, обединяващо ефикасно вземане на решения и зачитане на съответните им прерогативи, както е посочено в ДФЕС;

  21. изразява готовността си да започне преговори по същество със Съвета в съответствие с член 312, параграф 2 от ДФЕС с оглед да се обезпечи одобрението и бързото приемане на регламент за МФР и на междуинституционално споразумение, осигуряващи стабилно и предсказуемо правно основание за програмите за изразходване на средства по сектори;

  22. подчертава, че текущите преговори между Съвета и Парламента по законодателните предложения, свързани с многогодишните програми, протичат съгласно обикновената законодателна процедура; възлага на компетентните комисии да започнат преговори със съответните конфигурации на Съвета;

  23. подчертава, че неуспехът да се постигне споразумение за МФР би подкопал самата логика на средносрочното програмиране, което има за цел да осигури стабилна правна и бюджетна рамка за големи програми, които се изпълняват в продължение на няколко години; посочва, че такъв евентуален изход не е в интерес на никоя институция и още по-важно – не е в интерес на бенефициерите на програми на ЕС в държавите членки;

  24. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, Съвета, Комисията, на националните парламенти и правителствата на държавите членки, както и на другите заинтересовани институции и органи.