Procedure : 2012/2803(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0126/2013

Indgivne tekster :

B7-0126/2013

Forhandlinger :

PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Afstemninger :

PV 13/03/2013 - 8.1
CRE 13/03/2013 - 8.1

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 120kWORD 55k
6.3.2013
PE507.378v01-00
 
B7-0126/2013

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter (2012/2803(RSP))


Richard Ashworth for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter (2012/2803(RSP))  
B7‑0126/2013

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 295, 310, 311, 312 og 317 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–   der henviser til artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og protokol nr. 1 til Lissabontraktaten;

–   der henviser til den politiske enighed, der blev nået med Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Rådet i henhold til artikel 312, stk. 2, i TEUF efter en særlig lovgivningsprocedure vedtager en forordning, der fastlægger den flerårige finansielle ramme (FFR), og at Rådet træffer afgørelse med enstemmighed, når Europa-Parlamentet har givet sin godkendelse;

B.  der henviser til, at alle Unionens indtægter og udgifter i henhold til artikel 310, stk. 1, i TEUF skal optages i budgettet;

C. der henviser til, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen i henhold til artikel 295 i TEUF holder indbyrdes samråd og i fællesskab aftaler formerne for deres samarbejde, og at der med henblik herpå bør vedtages en interinstitutionel aftale for at forbedre den årlige budgetprocedures forløb og det interinstitutionelle budgetsamarbejde;

D. der henviser til, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen, i henhold til artikel 312, stk. 5, i TEUF, opfordres til at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på at lette vedtagelsen af den finansielle ramme;

E.  der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 311 i TEUF skal tilvejebringe de nødvendige midler med henblik på at nå sine mål og gennemføre sin politik, og at den skal finansieres fuldt ud af egne indtægter; der henviser til, at Rådet skal høre Parlamentet, inden det vedtager en ny afgørelse om en reform af egne indtægter, og at Rådet desuden skal indhente Parlamentets samtykke, inden det vedtager en forordning om foranstaltninger til gennemførelse af et system med egne indtægter;

F.  der henviser til, at det er nødvendigt, at EU både har et budget og en budgetprocedure, der fuldt ud afspejler den gennemsigtige og demokratiske essens i den parlamentariske beslutningstagning og kontrolproces på grundlag af respekt for principperne om enhed og universalitet, som kræver, at alle indtægter og udgifter opføres uden indbyrdes modregning;

 

BAGGRUND

1.  er helt bevidst om, at forhandlingerne om FFR 2014-2020 finder sted i en meget vanskelig økonomisk situation, hvor medlemsstaterne udfolder betydelige og vedvarende bestræbelser på at foretage finanspolitiske justeringer af deres nationale budgetter;

2.  minder om, at EU har brug for et moderne budget og en fremtidsorienteret investering, både i medlemsstaterne og på EU-plan; understreger på trods af de igangværende investeringsbestræbelser den langsigtede betydning af den tostrengede strategi til vækstvenlig finanspolitisk konsolidering, hvor nedbringelse af underskuddet og den offentlige gæld kombineres med fremme af sådanne investeringer;

3.  bemærker, at det er af afgørende betydning at opnå fuld opbakning fra EU-borgerne i forbindelse med de aktuelle budgetmæssige begrænsninger; understreger, at den udfordring, Unionen står over for, ikke er at anvende mere, men at anvende mere effektivt;

 

GENERELLE BETRAGTNINGER

Lofter

4.  accepterer den politiske enighed, der blev opnået om det samlede FFR-loft på Det Europæiske Råds møde den 7.-8. februar, der afspejler en pragmatisk og realistisk reaktion på vanskelige finans- og økonomipolitiske forhold i alle medlemsstater;

5.  erkender, at FFR-loftet kun udgør ét aspekt af den fremtidige budgetplanlægning, og at effektiv og rationel anvendelse af midlerne er lige så vigtigt, måske endda vigtigere; minder desuden om, at EU's udgifter skal målrettes mod de regioner og medlemsstater, der har størst behov, i overensstemmelse med princippet om lighed og solidaritet mellem nye og gamle medlemsstater;

Budgettets enhed

6.  glæder sig over, at Det Europæiske Råd insisterer på, at alle udgiftsposter, med undtagelse af visse fleksibilitetsinstrumenter, forbliver inden for FFR og under de aftalte bevillingslofter; bemærker, at denne ordning garanterer forudsigelighed, gennemsigtighed og finansieringsenhed i FFR;

Bedre anvendelse af midlerne

7.  gentager, at realisering af europæisk merværdi og sikring af en forsvarlig økonomisk forvaltning, dvs. effektivitet, omkostningseffektivitet og økonomi, nu mere end nogensinde bør være de styrende principper i EU-budgettet, samtidig med at nærhedsprincippet, som fastsat i artikel 5 i TEUF og forankret i Lissabontraktatens protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, respekteres;

8.  kræver, at medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 310, stk.5, og artikel 317 i TEUF gennemfører budgettet i overensstemmelse med princippet om sund finansiel forvaltning; minder medlemsstaterne om deres juridiske forpligtelse til at sikre, at bevillinger opført på budgettet anvendes i overensstemmelse med dette princip, og at de skal påtage sig deres andel af ansvaret for at så hurtigt som muligt at håndtere de mangler, Revisionsretten har konstateret;

Uindfriede forpligtelser (UF)

9.  er bekymret over det stigende antal uindfriede forpligtelser og anerkender samtidig, at omfanget af disse forpligtelser, når de fremføres til næste FFR, skaber stor usikkerhed med hensyn til strukturfondenes betalingsniveauer, navnlig for 2014 og 2015, da det er sandsynligt, at en stor del af de uindfriede forpligtelser vil blive udbetalt på grund af N+2-reglen;

10. understreger, at medlemsstaterne behøver sikkerhed med hensyn til niveauerne for strukturfondenes og Samhørighedsfondens betalinger, der er planlagt for næste FFR, både for at foregribe de faktiske bidragsniveauer pr. år og for at planlægge optagelsen af indtægter;

11. anmoder Kommissionen om præcisere sammensætningen af uindfriede forpligtelser og vurdere, om den nuværende stigning i uindfriede indtægter primært skyldes den økonomiske krise, eller om den er et tegn på større strukturelle problemer; opfordrer til en mere effektiv budgetforvaltning, således at de uindfriede forpligtelser bringes til et mere bæredygtigt niveau;

 

4. SÆRLIGE FORHOLD

Varighed

12. noterer sig Det Europæiske Råds konklusion om, at den næste FFR vil være af en varighed på syv år; gentager, at Parlamentet finder, at en FFR, der ikke strækker sig over mere end fem år, ville være at foretrække;

13. insisterer derfor på, at fremtidige rammer, der starter i 2020, skal være af en varighed på højst fem år, hvilket vil give mulighed for større fleksibilitet og lydhørhed over for de skiftende økonomiske og finanspolitiske forhold i et stadigt skiftende globalt miljø, samt for en bedre tilpasning af FFR-perioden til institutionens mandatperiode, og derved styrke demokratisk kontrol og ansvarlighed;

Midtvejsrevision

14. glæder sig over stk. 11 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd og insisterer på, at alle FFR, der indgås med Parlamentet indeholder en juridisk bindende revisionsklausul, der muliggør en strategisk analyse og genovervejelse af udgiftsprioriteter under allerede aftalte loftsgrænser, samt at gøre det muligt for EU's budget at reagere mere effektivt på ændrede forhold; påpeger, at dette ville give et nyvalgt parlament og en ny kommission mulighed for at vurdere prioriteterne for deres respektive mandatperioder; foreslår følgende tidsplan for en sådan strategisk gennemgang:

· Kommissionen bør efter valget til Europa-Parlamentet og efterfølgende samråd med medlemsstaterne og det nye parlament senest i juni 2015 forelægge en strategisk gennemgang af den passende finansiering af hver af de foreslåede instrumenter, programmer og midler, der i givet fald ledsages af relevante forslag;

· Rådet og Parlamentet bør under overholdelse af interne procedurer og i overensstemmelse med traktatens bestemmelser senest den 30. marts 2016 nå frem til en fælles holdning om alle forslag fra Kommissionen;

· med forbehold af både Parlamentets og Rådets godkendelse bør den strategiske gennemgang få virkning for årene 2017-20;

Behovet for en mere fleksibel FFR

15. mener, set i lyset af det makroøkonomiske miljø og de udfordringer, der stilles af en verdensøkonomi i hurtig udvikling, at et mindre budget kræver fleksibilitet både mellem budgetposter og mellem regnskabsår;

16. indikerer, at det udelukkende vil give sit samtykke, når det har modtaget tilstrækkelige garantier for en passende fleksibel budgetmæssig arkitektur, der sætter Unionen i stand til at håndtere skiftende vilkår og prioriteter på passende vis, samtidig med at allerede aftalte lofter respekteres;

Egne indtægter

17. konstaterer Rådets enstemmige enighed, som traktatens bestemmelser foreskriver, om indtægtssiden i budgettet; bemærker i denne forbindelse, at Parlamentet, som ikke kan udøve nogen juridiske rettigheder ud over høring i forbindelse med Rådets forordning, der fastlægger bestemmelser vedrørende ordningen med egne indtægter, i overensstemmelse med artikel 311 i TEUF vil blive opfordret til at give sit samtykke til en forordning fra Rådet om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger;

18. udtrykker sin faste vilje til at finde en hurtig aftale med Rådet på dette område i overensstemmelse med de relevante traktatbestemmelser;

INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

19. minder om, at Rådet i henhold til artikel 312, stk. 2, i TEUF vedtager en forordning, der fastlægger FFR, når Europa-Parlamentet har givet sin godkendelse med et flertal af sine medlemmer; opfordrer derfor indtrængende institutionerne til at finde en gensidigt fordelagtig modus operandi med henblik på at sikre, at institutionerne undgår en potentielt skadelig og unødvendig budgetmæssig krise; påpeger i denne forbindelse betydningen af ​​at overholde bestemmelserne i artikel 312, stk. 5, i TEUF, som pålægger institutionerne krav om at træffe alle de nødvendige foranstaltninger med henblik på at lette vedtagelsen;

20. understreger, at dette vil være første gang, at en FFR vedtages i henhold til de nye bestemmelser i Lissabontraktaten, der medfører nye samarbejdsordninger mellem institutionerne, som forener en effektiv beslutningstagning med respekt for deres respektive beføjelser, som det er fastsat i TEUF;

21. udtrykker sin vilje til at indgå realitetsforhandlinger med Rådet, i overensstemmelse med artikel 312, stk. 2, i TEUF med henblik på at sikre dettes samtykke og en hurtig vedtagelse af både en FFR-forordning og en interinstitutionel aftale, der skaber et stabilt og forudsigeligt juridisk grundlag for de sektorielle udgiftsprogrammer;

22. understreger, at aktuelle forhandlinger mellem Rådet og Parlamentet om lovgivningsforslagene i tilknytning til flerårige programmer gennemføres under den almindelige lovgivningsprocedure; pålægger de specialiserede udvalg et indlede forhandlinger med deres respektive rådssammensætninger;

23. understreger, at det ville undergrave logikken bag programmering på mellemlang sigt, der sigter mod at skabe en stabil retlig og budgetmæssig ramme for store programmer, hvis gennemførelse løber over en årrække; påpeger, at en sådan mulighed ikke er til gavn for nogen institutioner, eller, vigtigst af alt, for modtagerne af EU-programmer i medlemsstaterne;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, Rådet og Kommissionen og til medlemsstaternes parlamenter og regeringer samt til de andre berørte institutioner og organer.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik