Πρόταση ψηφίσματος - B7-0126/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0126/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ίδιους πόρους

6.3.2013 - (2012/2803(RSP))

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Richard Ashworth εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Διαδικασία : 2012/2803(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0126/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0126/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0126/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ίδιους πόρους

(2012/2803(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 295, 310, 311, 312 και 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το Πρωτόκολλο αριθ. 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας,

–   έχοντας υπόψη την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7-8 Φεβρουαρίου,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 312, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, εκδίδει κανονισμό που καθορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), λαμβάνοντας τη σχετική απόφαση ομόφωνα μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, όλα τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 295 της ΣΛΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή προβαίνουν σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις και οργανώνουν, βάσει κοινής συμφωνίας, τις λεπτομέρειες της συνεργασίας τους, και ότι για τον σκοπό αυτό συνάπτουν διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της λειτουργίας της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε θέματα προϋπολογισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το άρθρο 312 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να διευκολυνθεί η θέσπιση του δημοσιονομικού πλαισίου·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 311 της ΣΛΕΕ, η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της, και ότι χρηματοδοτείται στο ακέραιο από ίδιους πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, πριν εγκρίνει νέα απόφαση για τη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων, πρέπει να προβεί σε διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ότι, επιπλέον, πρέπει να λάβει την έγκριση του Κοινοβουλίου πριν εκδώσει κανονισμό για μέτρα εφαρμογής του συστήματος ιδίων πόρων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να διαθέτει τόσο έναν προϋπολογισμό όσο και μια διαδικασία προϋπολογισμού που θα αντανακλούν πλήρως τον διαφανή και δημοκρατικό χαρακτήρα της κοινοβουλευτικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων και ελέγχου, με βάση την τήρηση των αρχών της ενότητας και της καθολικότητας, σύμφωνα με τις οποίες όλα τα έσοδα και οι δαπάνες πρέπει να εμφανίζονται συνολικά χωρίς συμψηφισμό μεταξύ τους·

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1.  έχει πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020 λαμβάνουν χώρα σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη καταβάλλουν σημαντικές και συνεχείς προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης των εθνικών τους προϋπολογισμών·

2.  επισημαίνει ότι η Ευρώπη χρειάζεται, τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, έναν σύγχρονο προϋπολογισμό και επενδύσεις προσανατολισμένες στο μέλλον· τονίζει, ωστόσο, παρά τις αδιάλειπτες προσπάθειες στον τομέα των επενδύσεων, την μακροπρόθεσμη σημασία μιας διττής προσέγγισης των φιλικών προς την ανάπτυξη μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης η οποία θα συνδυάζει τη μείωση των δημόσιων ελλειμμάτων και χρεών με την προώθηση ανάλογων επενδύσεων·

3.  σημειώνει ότι η εξασφάλιση πλήρους υποστήριξης εκ μέρους των πολιτών της ΕΕ έχει αποφασιστική σημασία στο πλαίσιο των σημερινών δημοσιονομικών περιορισμών· υπογραμμίζει ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνίσταται στην αύξηση των δαπανών αλλά στην αποτελεσματική χρησιμοποίηση των υφισταμένων πόρων για την κάλυψη πραγματικών αναγκών·

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανώτατα όρια

4.  συμμερίζεται την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 7-8 Φεβρουαρίου όσον αφορά τα γενικά ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) το οποίο αποτελεί μια πραγματιστική και ρεαλιστική απάντηση στις δύσκολες δημοσιονομικές και οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη στην Ένωση·

5.  αναγνωρίζει ότι τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ αποτυπώνουν μόνο μια πτυχή της μελλοντικής διαδικασίας κατάρτισης προϋπολογισμών και ότι η ύπαρξη αποτελεσματικών και αποδοτικών δαπανών είναι εξίσου, εάν όχι πλέον, σημαντική· υπενθυμίζει, περαιτέρω, ότι όλες οι δαπάνες της ΕΕ θα πρέπει να είναι προσανατολισμένες στις περιφέρειες και τα κράτη μέλη τα οποία τις χρειάζονται περισσότερο, σύμφωνα με την αρχή της ισότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των νέων και παλαιών κρατών μελών·

Ενότητα του προϋπολογισμού

6.  χαιρετίζει την επιμονή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο γεγονός ότι όλες οι κατηγορίες δαπανών, με εξαίρεση ορισμένα ευέλικτα μέσα, πρέπει να παραμείνουν εντός του πλαισίου του ΠΔΠ και κάτω από τα συμφωνηθέντα ανώτατα όρια για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων· σημειώνει ότι η εν λόγω διευθέτηση εγγυάται την προβλεψιμότητα, τη διαφάνεια και τον ενιαίο χαρακτήρα της χρηματοδότησης του ΠΔΠ·

Εξορθολογισμός των δαπανών

7.  επαναλαμβάνει την άποψη ότι η επίτευξη ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και η εξασφάλιση χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης – αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, οικονομία – θα πρέπει, τώρα περισσότερο από ποτέ, να αποτελούν κατευθυντήριες αρχές του προϋπολογισμού της ΕΕ, με τον ταυτόχρονη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίσθηκε στο άρθρο 5 της Συνθήκης ΕΕ και κατοχυρώθηκε στο πρωτόκολλο αριθ. 1 της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

8.  ζητεί, σύμφωνα με τα άρθρα 310 παράγραφος 5 και 317 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη να εκτελούν τον προϋπολογισμό σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη νομική τους υποχρέωση να εξασφαλίζουν ότι οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εν λόγω αρχή και ότι θα πρέπει να αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί για την επείγουσα αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο·

Υπόλοιπο προς εκκαθάριση (ΥΠΕ)

9.  εκφράζει την ανησυχία του για το αυξανόμενο επίπεδο του ΥΠΕ και ταυτόχρονα αναγνωρίζει ότι λόγω του μεγέθους των υποχρεώσεων αυτών που μεταφέρονται στο επόμενο ΠΔΠ, δημιουργείται τεράστια αβεβαιότητα σχετικά με τα επίπεδα πληρωμών στα διαρθρωτικά ταμεία, ιδίως για τα έτη 2014 και το 2015, κατά τα οποία είναι πιθανόν μεγάλο τμήμα του ΥΠΕ να καταβληθεί λόγω του κανόνα N+2·

10. υπογραμμίζει ότι τα κράτη μέλη χρήζουν διαβεβαιώσεων σε ό,τι αφορά τα επίπεδα πληρωμών του διαθρωτικού ταμείου και του ταμείου συνοχής στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, τόσο για να προβλέψουν τα ισχύοντα επίπεδα εισφορών ανά έτος όσο και για να προγραμματίσουν την απορρόφηση των εσόδων·

11. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει πλήρως τη σύνθεση του ΥΠΕ και να αξιολογήσει σε ποιον βαθμό το μέγιστο σήμερα ύψος του οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση ή εάν υποδηλώνει ευρύτερα διαρθρωτικά προβλήματα· ζητεί μια αποτελεσματικότερη εκτέλεση του προϋπολογισμού, έτσι ώστε το επίπεδο του ΥΠΕ να διαμορφωθεί σε πιο αποδεκτά επίπεδα·

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διάρκεια

12. σημειώνει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οποία το επόμενο ΠΔΠ θα έχει διάρκεια επτά ετών· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι θα ήταν προτιμότερο το εν λόγω πλαίσιο να μην διαρκεί πάνω από πέντε έτη·

13. τονίζει, συνεπώς, μετ’ επιτάσεως ότι, από το 2020, τα μελλοντικά πλαίσια θα πρέπει να έχουν ανώτατη διάρκεια πέντε ετών, πράγμα το οποίο θα επιτρέψει αφενός μεν μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες οικονομικές και δημοσιονομικές συνθήκες ενός συνεχώς εξελισσόμενου παγκοσμίου περιβάλλοντος, αφετέρου δε καλύτερη ταύτιση της διάρκειας του ΠΔΠ με τις θητείες των θεσμικών οργάνων, γεγονός που θα ενισχύσει, ως εκ τούτου, τη δημοκρατική ευθύνη και λογοδοσία·

Ενδιάμεση αναθεώρηση

14. χαιρετίζει την παράγραφο 11 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και υπογραμμίζει ότι το ΠΔΠ που θα συμφωνηθεί με το Κοινοβούλιο πρέπει να περιέχει μια νομικά δεσμευτική ρήτρα αναθεώρησης, η οποία θα επιτρέπει μια στρατηγική ανάλυση και επανεξέταση των προτεραιοτήτων στον τομέα των δαπανών στο πλαίσιο των ήδη συμφωνηθέντων ανώτατων ορίων, και θα καθιστά δυνατή, μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, μια πιο αποτελεσματική αντίδραση στις μεταβαλλόμενες συνθήκες· επισημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο θα παρασχεθεί στο νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο και στη νέα Επιτροπή η δυνατότητα να επαναξιολογήσουν τις προτεραιότητες στις αντίστοιχες θητείες τους· προτείνει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για μια παρόμοια στρατηγική επανεξέταση:

· Μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και το νέο Κοινοβούλιο, το αργότερο δε μέχρι τον Ιούνιο του 2015, η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει μια στρατηγική επανεξέταση της ενδεδειγμένης χρηματοδότησης για όλα τα προτεινόμενα μέσα, προγράμματα και ταμεία, η οποία θα συνοδεύεται, ενδεχομένως, από κατάλληλες προτάσεις.

· Κατ’ εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει, το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2016, να καταλήξουν σε κοινή θέση σχετικά με το σύνολο των προτάσεων της Επιτροπής.

· Με την επιφύλαξη της έγκρισής της τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και από το Συμβούλιο, η στρατηγική επανεξέταση θα ισχύσει για τα έτη 2017-2020·

Ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία του ΠΔΠ

15. φρονεί, ενόψει του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και των προκλήσεων που τίθενται από μια ραγδαία μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία, ότι οι δημοσιονομικοί περιορισμοί επιβάλλουν μεγαλύτερη ευελιξία τόσο μεταξύ των κεφαλαίων όσο και μεταξύ των οικονομικών ετών·

16. επισημαίνει ότι θα ήταν πρόθυμο να συναινέσει μόνον εάν ελάμβανε τις δέουσες εγγυήσεις για μια επαρκώς ευέλικτη διάρθρωση του προϋπολογισμού που θα επέτρεπε στην Ένωση να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και προτεραιότητες, τηρώντας ταυτόχρονα τα συμφωνηθέντα ανώτατα όρια·

Ίδιοι πόροι

17. σημειώνει την προβλεπόμενη από τη Συνθήκη ομόφωνη συμφωνία του Συμβουλίου όσον αφορά το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού· επισημαίνει συναφώς ότι το Κοινοβούλιο – μολονότι δεν διαθέτει εξουσίες πέραν της διαδικασίας διαβούλευσης όσον αφορά τον κανονισμό του Συμβουλίου περί καθορισμού των διατάξεων που διέπουν το σύστημα ιδίων πόρων, θα κληθεί, ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 311 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εγκρίνει τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής·

18. εκφράζει τη σταθερή προσήλωσή του στην ταχεία επίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο στον εν λόγω τομέα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης·

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

19. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία, εκδίδει κανονισμό που καθορίζει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αφού λάβει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν· προτρέπει, ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα να εξεύρουν έναν αμοιβαία επωφελή τρόπο ενέργειας με σκοπό να αποτρέψουν μια δυνητικά επιζήμια και περιττή δημοσιονομική κρίση· επισημαίνει σχετικά τη σημασία τήρησης του άρθρου 312 παράγραφος 5 της ΣΛΕΕ, που επιβάλλει στα θεσμικά όργανα την υποχρέωση να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για να διευκολύνουν την θέσπιση του κανονισμού αυτού·

20. τονίζει ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που εγκρίνεται ένας κανονισμός για το ΠΔΠ σύμφωνα με τις νέες διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, γεγονός που συνεπάγεται νέες συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, οι οποίες θα συνδυάζουν την αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων και τον σεβασμό των αντίστοιχων εξουσιών τους, όπως αυτές καθορίζονται από την ΣΛΕΕ·

21. εκφράζει την προθυμία του να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, με σκοπό να εξασφαλίσει την έγκρισή του και μια ταχεία έκδοση τόσο του κανονισμού για το ΠΔΠ όσο και για μια διοργανική συμφωνία που θα παράσχει μια σταθερή και αξιόπιστη νομική βάση για τα τομεακά προγράμματα δαπανών·

22. υπογραμμίζει ότι οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για τις νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα πολυετή προγράμματα θα πρέπει να διεξάγονται στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας· αναθέτει στις εξειδικευμένες επιτροπές να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις με τα αντίστοιχα όργανα του Συμβουλίου·

23. υπογραμμίζει ότι η μη επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά το ΠΔΠ θα υπονόμευε τη λογική που διέπει τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό με τον οποίο επιδιώκεται η δημιουργία ενός σταθερού νομικού και δημοσιονομικού πλαισίου για μεγάλα προγράμματα, η εφαρμογή των οποίων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια πολλών ετών· επισημαίνει ότι ένα παρόμοιο ενδεχόμενο δεν είναι προς το συμφέρον κάποιου θεσμικού οργάνου ούτε – το σημαντικότερο – προς το συμφέρον των αποδεκτών των προγραμμάτων της ΕΕ στα κράτη μέλη·

24. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα εθνικά κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών καθώς και στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς.