Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0126/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0126/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių

6.3.2013 - (2012/2803(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Richard Ashworth ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2012/2803(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0126/2013
Pateikti tekstai :
B7-0126/2013
Priimti tekstai :

B7‑0126/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių

(2012/2803(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 295, 310, 311, 312 ir 317 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis ) 5 straipsnį ir Lisabonos sutarties 1 priedą,

–   atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 7–8 d. posėdyje pasiektą politinį susitarimą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi pagal SESV 312 straipsnio 2 dalį Taryba, gavusi Europos Parlamento pritarimą, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą ir vieningai turi priimti reglamentą, pagal kurį būtų nustatyta daugiametė finansinė programa (DFP);

B.  kadangi pagal SESV 310 straipsnio 1 dalį ES biudžete turi būti nurodomi visi pajamų ir išlaidų straipsniai;

C. kadangi pagal SESV 295 straipsnį Parlamentas, Taryba ir Komisija konsultuojasi tarpusavyje ir bendru susitarimu numato savo bendradarbiavimo būdus ir tuo tikslu turėtų būti sudarytas tarpinstitucinis susitarimas, siekiant pagerinti metinės biudžetinės procedūros veikimą ir institucijų bendradarbiavimą biudžeto klausimais;

D. kadangi SESV 312 straipsnio 5 dalyje Parlamentas, Taryba ir Komisija raginami imtis visų priemonių, būtinų finansinės programos patvirtinimui palengvinti;

E.  kadangi vadovaujantis SESV 311 straipsniu Sąjunga turi apsirūpinti priemonėmis, kurios būtinos jos tikslams pasiekti ir politikai įgyvendinti, ir visas jos biudžetas turi būti finansuojama nuosavais ištekliais; kadangi Taryba turi konsultuotis su Parlamentu prieš priimdama naują sprendimą dėl nuosavų išteklių reformos, be to, kadangi ji turi gauti Parlamento pritarimą prieš priimdama reglamentą dėl priemonių, kuriomis būtų įgyvendinama nuosavų išteklių sistema;

F.  kadangi būtina, kad ir ES biudžete, ir vykdant jos biudžeto procedūrą būtų visapusiškai atsižvelgta į skaidrią ir demokratinę parlamentinio sprendimų priėmimo ir kontrolės proceso esmę, remiantis pagarba vieningumo ir universalumo principams, pagal kuriuos reikalaujama, kad būtų įtrauktos visos įplaukos ir išlaidos, netikslinant jų viena kitos atžvilgiu;

APLINKYBĖS

1.  puikiai supranta, kad derybos dėl 2014–2020 m. DFP vyksta labai sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis, kuriose valstybės narės, deda labai daug pastangų, kad atliktų fiskalinį savo nacionalinių biudžetų koregavimą;

2.  primena, kad ES reikia šiuolaikinio biudžeto ir į ateitį orientuotų investicijų valstybių narių ir ES lygmeniu; pabrėžia, kad, nepaisant dedamų investicinių pastangų, ilgos trukmės laikotarpiu svarbu taikyti dvejopą augimą skatinančio fiskalinio konsolidavimo metodą, kuriuo būtų mažinamas viešasis deficitas ir skola ir kartu būtų skatinamos tokios investicijos;

3.  pabrėžia, kad atsižvelgiant į dabartinius biudžeto suvaržymus labai svarbu gauti visišką ES piliečių paramą; pabrėžia, kad Sąjungos problema bus ne panaudoti daugiau lėšų, bet jas panaudoti veiksmingiau ir patenkinant tikrus poreikius;

BENDROSIOS PASTABOS

Viršutinės ribos

4.  sutinka, kad Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 7–8 d. posėdyje pasiektas politinis susitarimas dėl DFP viršutinės ribos, atitinkantis pragmatišką ir realistinį atsaką į sudėtingas finansines ir ekonomines valstybių narių sąlygas;

5.  pripažįsta, kad DFP viršutinė riba yra tik vienas biudžeto sudarymo ateityje aspektas ir kad veiksmingas ir efektyvus lėšų panaudojimas yra ne mažiau, gal net labiau svarbus; be to primena, kad visas ES lėšų panaudojimas turi būti sutelktas į tuos regionus ir valstybes nares, kuriems labiausiai reikia, laikantis senų ir naujų valstybių narių lygybės ir solidarumo principų;

Biudžeto vieningumas

6.  palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos primygtinį reikalavimą, kad visos išlaidos, išskyrus kai kurias lankstumo priemones, būtų ir toliau nurodytos DFP ir neviršytų asignavimų, dėl kurių buvo susitarta, viršutinės ribos; atkreipia dėmesį, kad taip užtikrinamas DFP finansavimo nuspėjamumas, skaidrumas ir vieningumas;

Tinkamesnis lėšų panaudojimas

7.  pakartoja, kad dabar labiau nei bet kada siekis teikti Europos pridėtinę vertę ir užtikrinti patikimą finansų valdymą – našumą, veiksmingumą ir ekonomiškumą, turėtų būti pagrindiniai ES biudžeto principai, kartu atsižvelgiant į subsidiarumo principą, apibrėžtą ES sutarties 5 straipsnyje ir įtvirtintą Lisabonos sutarties Protokole Nr. 1 dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje;

8.  reikalauja, kad pagal SESV 310 straipsnio 5 dalį ir 317 straipsnį valstybės narės vykdytų biudžetą laikydamosi patikimo finansų valdymo principo; primena valstybėms narėms jų teisinę prievolę užtikrinti, kad į biudžetą įrašyti asignavimai būtų naudojami laikantis šio principo ir kad jos privalo prisiimti savo atsakomybės dalį už tai, kad kuo skubiau būtų pašalinti Audito Rūmų nustatyti trūkumai;

Neįvykdyti įsipareigojimai

9.  yra susirūpinęs dėl augančių neįvykdytų įsipareigojimų ir tuo pačiu pripažįsta, kad šių įsipareigojimų lygis (juos perkėlus į kitą DFP) sukuria didelį nesaugumą dėl struktūrinių fondų išmokų dydžių, visų pirma 2014 – 2015 m., nes atrodo, jog nemaža neįvykdytų įsipareigojimų dalis bus išmokėta pagal N+2 taisyklę;

10. pabrėžia, kad valstybėms narėms reikia užtikrinimo dėl Sanglaudos fondo (vieno iš struktūrinių fondų) išmokų, numatytų kitoje DFP, dydžių siekiant iš anksto žinoti faktinių įmokų kiekvienais metais sumą ir planuoti sąskaitų padengimą;

11. ragina Komisiją išsamiai paaiškinti neįvykdytų įsipareigojimų sandarą ir įvertinti, ar dabartinis neįvykdytų įsipareigojimų išaugimas visų pirma yra dėl ekonomikos krizės, ar jis reiškia gilesnes struktūrines problemas; ragina veiksmingiau valdyti biudžetą ir taip neįvykdytų įsipareigojimų sumažinti iki valdomų lygių;

SPECIALIOS PASTABOS

Trukmė

12. pažymi, kad Europos Vadovų Tarybos išvadose teigiama, jog kita DFP bus septyneriems metams; pakartoja savo nuostatą, kad būtų geriau, jog programa nebūtų numatoma ilgesniam negu penkerių metų laikotarpiui;

13. todėl primygtinai reikalauja, kad ateityje, pradedant 2020 m. programos būtų numatomos ne ilgesniam negu penkerių metų laikotarpiui, taip būtų užtikrinta daugiau lankstumo ir galimybių reaguoti į nuolat kintančios pasaulinės aplinkos ekonominių bei finansinių sąlygų pokyčius, taip pat DFP laikotarpis būtų geriau suderintas su institucijų kadencijomis, taigi užtikrinama daugiau demokratinės atskaitomybės ir atsakomybės;

Laikotarpio vidurio peržiūra

14. palankiai vertina Europos Vadovų Tarybos išvadų 11 dalį ir primygtinai reikalauja, kad kiekvienoje su Parlamentu suderintoje DFP būtų numatyta teisiškai privaloma peržiūros sąlyga, kuri sudarytų galimybę vykdyti strateginę analizę ir persvarstyti lėšų panaudojimo prioritetus, numatytus pagal viršutines ribas, dėl kurių jau susitarta, taip pat būtų galimybė ES biudžetą veiksmingiau pritaikyti prie besikeičiančių aplinkybių; atkreipia dėmesį į tai, kad tai sudarytų galimybę naujai išrinktam Parlamentui ir naujai Komisijai įvertinti prioritetus atitinkamiems jų įgaliojimų laikotarpiams; siūlo šį strateginės peržiūros grafiką:

· po rinkimų į Europos Parlamentą ir pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir nauju Parlamentu, ne vėliau kaip 2015 m. birželio mėnesį, Komisija turėtų pateikti tinkamo finansavimo kiekvienai siūlomai priemonei, programai ir fondui strateginę peržiūrą, prireikus, prie jos būtų pridedami atitinkami pasiūlymai;

· pagal vidines procedūras ir laikydamiesi Sutarties nuostatų Taryba ir Parlamentas turėtų parengti bendrą poziciją dėl kiekvieno Komisijos pasiūlymo ne vėliau kaip 2016 m. kovo 30 d.;

· bendru Parlamento ir Tarybos sutarimu strateginė peržiūra turėtų įsigalioti 2017–2020 metais;

Lankstesnės DFP poreikis

15. atsižvelgdamas į makroekonominę aplinką ir sunkumus, atsiradusius dėl greitai besivystančios pasaulio ekonomikos, mano, kad dėl mažesnio biudžeto reikia daugiau lankstumo ir tarp kategorijų, ir tarp finansinių metų;

16. pabrėžia, kad jis su džiaugsmu duotų pritarimą, jeigu tik būtų suteiktos pakankamos garantijos dėl tinkamai lanksčios biudžeto struktūros, kad Sąjunga galėtų kovoti su besikeičiančiomis aplinkybėmis ir prioritetais tinkamai ir laikydamasi viršutinių ribų, dėl kurių susitarta;

Nuosavi ištekliai

17. pažymi Tarybos vieningą susitarimą dėl Sutartyje nustatytų prerogatyvų, susijusių su biudžeto pajamų dalimi, paisymo; atsižvelgdamas į tai nurodo, kad Parlamentas turėdamas tik teises, suteiktas pagal konsultavimosi procedūrą, Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos nuosavų išteklių sistemos nuostatos, atžvilgiu turės pagal SESV 311 straipsnį duoti pritarimą Tarybos reglamentui, kuriuo nustatomos įgyvendinimo priemonės;

18. išreiškia tvirtą įsipareigojimą greitai pasiekti susitarimą su Taryba šioje srityje, vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis;

TARPINSTITUCINĖS DERYBOS

19. primena, kad pagal SESV 312 straipsnio 2 dalį Taryba, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą, gavusi Europos Parlamento pritarimą, jį sudarančių narių dauguma, vieningai priima reglamentą, nustatantį daugiametę finansinę programą (DFP); todėl ragina institucijas rasti abipusiai naudingą veikimo būdą siekiant užtikrinti, kad būtų išvengta galimai žalingos ir nereikalingos biudžetinės krizės; atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu laikytis SESV 312 straipsnio 5 dalies nuostatų, kuriomis institucijos įpareigojamos imtis visų priemonių, būtinų siekiant palengvinti DFP patvirtinimą;

20. pabrėžia, kad tai bus pirmas kartas, kai DFP reglamentas bus priimtas pagal naujas Lisabonos sutarties nuostatas, ir todėl reikalinga sudaryti naujus institucijų bendradarbiavimo susitarimus, kuriais būtų suderinamas efektyvus sprendimų priėmimo procesas ir pagarba atitinkamoms SESV nustatytoms prerogatyvoms;

21. reiškia norą pagal SESV 312 straipsnio 2 dalį su Taryba pradėti derybas iš esmės siekiant užtikrinti, kad DFP reglamentui ir tarpinstituciniam susitarimui, kuris užtikrintų stabilią ir nuspėjamą teisinę bazę, skirtą lėšų panaudojimo atskiruose sektoriuose programoms, būtų pritarta ir jie būtų nedelsiant priimti;

22. pabrėžia, kad šios Tarybos ir Parlamento derybos dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, susijusių su daugiametėmis programomis, turi vykti pagal įprastą teisėkūros procedūrą; paveda specialiesiems komitetams pradėti derybas su atitinamomis Tarybos sudėtimis;

23. pabrėžia, kad jeigu nebus susitarta dėl DFP, tai pakenks vidutinio laikotarpio ir ilgalaikiam programavimui, kuriuo siekiama užtikrinti stabilią teisinę ir biudžetinę aplinką didelėms programoms, kurių įgyvendinimas trunka ne vienerius metus; atkreipia dėmesį į tai, kad tai nebūtų naudinga nei kuriai nors iš institucijų, nei (visų svarbiausia) ES programų naudos gavėjams valstybėse narėse;

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių nacionaliniams parlamentams ir vyriausybėms, taip pat kitoms susijusioms institucijoms ir organams.