Návrh uznesenia - B7-0126/2013Návrh uznesenia
B7-0126/2013

NÁVRH UZNESENIA o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch

6.3.2013 - (2012/2803(RSP))

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Richard Ashworth v mene skupiny ECR

Postup : 2012/2803(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0126/2013
Predkladané texty :
B7-0126/2013
Prijaté texty :

B7‑0126/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch

(2012/2803(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 295, 310, 311, 312 a 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–   so zreteľom na článok 5 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a protokol 1 k Lisabonskej zmluve,

–   so zreteľom na politickú dohodu dosiahnutú v záveroch Európskej rady 7. – 8. februára,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže podľa článku 312 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijme nariadenie, ktorým sa určí viacročný finančný rámec (VFR), pričom sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Európskeho parlamentu;

B.  keďže v súlade s článkom 310 ods. 1 ZFEÚ musia byť všetky položky príjmov a výdavkov Únie uvedené v rozpočte;

C. keďže podľa článku 295 ZFEÚ sa Parlament, Rada a Komisia navzájom radia a vzájomnou dohodou upravia podrobnosti svojej spolupráce a keďže by sa na tento účel mala prijať medziinštitucionálna dohoda s cieľom zlepšiť fungovanie ročného rozpočtového postupu a spoluprácu medzi inštitúciami v oblasti rozpočtu;

D. keďže v článku 312 ods. 5 ZFEÚ sú Parlament, Rada a Komisia vyzvané, aby prijali všetky opatrenia potrebné na uľahčenie prijatia finančného rámca;

E.  keďže podľa článku 311 ZFEÚ si Únia musí zabezpečiť prostriedky potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a uskutočňovanie svojich politík a jej rozpočet má byť v plnej miere financovaný z vlastných zdrojov; keďže Rada je povinná konzultovať s Parlamentom pred prijatím nového rozhodnutia o reforme vlastných zdrojov a tiež získať jeho súhlas pred prijatím nariadenia o opatreniach na uplatňovanie tohto systému vlastných zdrojov;

F.  keďže EÚ musí mať rozpočet aj rozpočtový postup, ktoré v plnej miere zodpovedajú transparentnej a demokratickej podstate rozhodovacieho a kontrolného procesu Parlamentu na základe dodržiavania zásad jednotnosti a univerzálnosti, čo si vyžaduje, aby všetky príjmy a výdavky boli zahrnuté v plnom rozsahu bez akýchkoľvek vzájomných úprav;

 

SÚVISLOSTI

1.  je si pevne vedomý skutočnosti, že rokovania o VFR na roky 2014 – 2020 prebiehajú vo veľmi ťažkej hospodárskej situácii, v ktorej členské štáty neustále vynakladajú značné úsilie o fiškálne úpravy ich vlastných rozpočtov;

2.  pripomína, že EÚ potrebuje moderný rozpočet a investície orientované do budúcnosti na úrovni členských štátov aj EÚ; zdôrazňuje, napriek nepretržitému investičnému úsiliu, dlhodobý význam dvojúrovňového prístupu fiškálnej konsolidácie podporujúcej rast, ktorý spája znižovanie verejného deficitu a dlhu s podporou takýchto investícií;

3.  konštatuje, že získanie plnej podpory od občanov EÚ v kontexte súčasných rozpočtových obmedzení je veľmi dôležité; zdôrazňuje, že úlohou, ktorá Úniu čaká, bude vynakladať nie viac prostriedkov, ale vynakladať prostriedky efektívnejšie a zamerať sa na skutočné potreby;

 

VŠEOBECNÉ ASPEKTY

Stropy

4.  akceptuje politickú dohodu o celkových stropoch VFR dosiahnutú na zasadnutí Európskej rady 7. až 8. februára, ktorá predstavuje pragmatickú a realistickú odozvu na ťažké fiškálne a hospodárske podmienky vo všetkých členských štátoch;

5.  uznáva, že stropy VFR tvoria len jeden aspekt budúceho zostavovania rozpočtov a že efektívne a účinné vynakladanie prostriedkov je rovnako, ak nie viac dôležité; pripomína ďalej, že všetky výdavky EÚ musia byť zamerané na tie regióny a členské štáty, ktoré ich najviac potrebujú, v súlade so zásadou rovnosti a solidarity medzi novými a starými členskými štátmi;

Jednotnosť rozpočtu

6.  víta naliehanie Európskej rady, že všetky výdavkové položky s výnimkou niektorých nástrojov flexibility ostávajú v rámci VFR a pod dohodnutými stropmi rozpočtových prostriedkov; poznamenáva, že takto sa zaručuje predvídateľnosť, transparentnosť a jednotnosť financovania vo VFR;

Lepšie vynakladanie prostriedkov

7.  opäť zdôrazňuje, že dosiahnutie európskej pridanej hodnoty a zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia – efektívnosti, účinnosti a hospodárnosti – by mali byť v súčasnosti viac ako kedykoľvek usmerňujúcimi zásadami rozpočtu EÚ, a to pri súčasnom dodržiavaní zásady subsidiarity, ako je definovaná v článku 5 ZEÚ a zakotvená v protokole 1 k Lisabonskej zmluve o úlohe národných parlamentov v Európskej únii;

8.  požaduje, aby v súlade s článkom 310 ods. 5 a článkom 317 ZFEÚ členské štáty plnili rozpočet v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia; pripomína členským štátom ich zákonnú povinnosť zabezpečiť, aby rozpočtové prostriedky zahrnuté v rozpočte boli použité v súlade s touto zásadou, a že musia niesť svoju časť zodpovednosti za čoraz naliehavejšie riešenie nedostatkov zistených Dvorom audítorov;

Nesplatené záväzky (RAL)

9.  je znepokojený zvyšujúcou sa úrovňou nesplatených záväzkov (RAL) a zároveň konštatuje, že rozsah týchto záväzkov po prenesení do budúceho VFR vytvára veľkú neistotu, pokiaľ ide o úrovne platieb zo štrukturálnych fondov, a to najmä v rokoch 2014 a 2015, keď bude pravdepodobné, že veľká časť RAL bude vyplatená na základe pravidla N+2;

10. zdôrazňuje, že členské štáty potrebujú uistenie, pokiaľ ide o úrovne platieb zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu plánované v rámci budúceho VFR, aby mohli predvídať skutočné úrovne príspevkov v jednotlivých rokoch aj plánovať čerpanie príjmov;

11. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere objasnila zloženie RAL a posúdila, či aktuálny vrchol ich úrovne spôsobila najmä hospodárska kríza alebo či svedčí o širších štrukturálnych problémoch; požaduje efektívnejšie riadenie rozpočtu, tak aby sa RAL opäť dostali na udržateľnejšiu úroveň;

 

OSOBITNÉ ÚVAHY

Trvanie

12. berie na vedomie záver Európskej rady, že budúci VFR je prijatý na obdobie siedmich rokov; opäť zdôrazňuje svoju pozíciu, že by uprednostnil rámec, ktorý by nebol dlhší ako päť rokov;

13. trvá preto na tom, aby budúce rámce, počnúc rokom 2020, boli najviac päťročné, čo umožní väčšiu flexibilitu a schopnosť reagovať na meniace sa hospodárske a fiškálne podmienky stále sa meniaceho globálneho prostredia, ako aj lepšie zosúladenie obdobia VFR s funkčnými obdobiami inštitúcií, a tým posilnenie demokratickej kontroly a zodpovednosti;

Hodnotenie v polovici trvania

14. víta odsek 11 záverov Európskej rady a trvá na tom, že akýkoľvek VFR dohodnutý s Parlamentom musí obsahovať doložku o právne záväznom hodnotení, ktorá umožní strategickú analýzu a prehodnotenie priorít výdavkov v rámci už schválených úrovní stropov a dovolí rozpočtu EÚ účinnejšie reagovať na meniace sa okolnosti; upozorňuje, že by to poskytlo príležitosť pre novo zvolený Parlament a novú Komisiu posúdiť priority pre ich príslušné funkčné obdobia; pre toto strategické hodnotenie navrhuje tento harmonogram:

· po európskych voľbách a následnej konzultácii s členskými štátmi a novým Parlamentom a najneskôr do júna 2015 by Komisia mala predložiť strategické hodnotenie vhodného financovania pre každý z navrhnutých nástrojov, programov a fondov a podľa potreby priložiť príslušné návrhy;

· po vnútorných postupoch a v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy by Rada a Parlament mali najneskôr do 30. marca 2016 dosiahnuť spoločnú pozíciu k akémukoľvek návrhu Komisie;

· po získaní súhlasu Parlamentu aj Rady by strategické hodnotenie malo nadobudnúť účinnosť na roky 2017 až 2020;

Potreba flexibilnejšieho VFR

15. domnieva sa, že vzhľadom na makroekonomické prostredie a výzvy, ktoré predstavuje rýchlo sa vyvíjajúce svetové hospodárstvo, menšie rozpočtové nároky zvýšili flexibilitu naprieč okruhmi aj medzi finančnými rokmi;

16. konštatuje, že by bol ochotný dať svoj súhlas len v prípade, ak dostane dostatočné záruky o tom, že rozpočtová štruktúra je primerane flexibilná na to, aby sa Únia mohla dôkladne zaoberať meniacimi sa okolnosťami a prioritami a zároveň dodržať už dohodnuté stropy;

Vlastné zdroje

17. berie na vedomie jednohlasnú dohodu Rady v zmysle výsad vyplývajúcich zo zmluvy o strane príjmov rozpočtu; v tejto súvislosti konštatuje, že Parlament síce neuplatňuje zákonné práva prekračujúce konzultácie, ktoré sa týkajú nariadenia Rady obsahujúceho ustanovenia súvisiace so systémom vlastných zdrojov, ale v súlade s článkom 311 ZFEÚ dostane výzvu, aby udelil súhlas s nariadením Rady, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia;

18. vyjadruje pevné odhodlanie dosiahnuť urýchlenú dohodu s Radou v tejto oblasti, v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy;

 

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE ROKOVANIA

19. pripomína, že podľa článku 312 ods. 2 ZFEÚ Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom prijme nariadenie, ktorým sa určí viacročný finančný rámec (VFR), pričom sa uznáša jednomyseľne po udelení súhlasu Parlamentu; preto naliehavo vyzýva inštitúcie, aby našli vzájomne výhodný spôsob práce s cieľom zabezpečiť, aby zabránili možnej škodlivej a zbytočnej rozpočtovej kríze; v tejto súvislosti upozorňuje, že je dôležité dodržať článok 312 ods. 5 ZFEÚ, ktorý inštitúciám ukladá, že musia prijať „všetky opatrenia potrebné na uľahčenie jeho prijatia“;

20. zdôrazňuje, že to bude po prvýkrát, čo sa nariadenie o VFR prijíma na základe nových ustanovení Lisabonskej zmluvy, ktoré vyžadujú nové dohody o spolupráci medzi inštitúciami spájajúce efektívne rozhodovanie a rešpektovanie príslušných výsad, ako sú definované v ZFEÚ;

21. vyjadruje ochotu začať zásadné rokovania s Radou v súlade s článkom 312 ods. 2 ZFEÚ, s cieľom zabezpečiť svoj súhlas a rýchle prijatie nariadenia o VFR aj medziinštitucionálnej dohody, ktoré poskytnú stabilný a predvídateľný právny rámec pre sektorové výdavkové programy;

22. zdôrazňuje, že aktuálne rokovania medzi Radou a Parlamentom o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa viacročných programov musia pokračovať v súlade s riadnym legislatívnym postupom; poveruje špecializované výbory, aby začali rokovania s ich príslušnými partnerskými útvarmi Rady;

23. zdôrazňuje, že neodsúhlasenie VFR by narušilo základnú logiku strednodobého plánovania, ktorého cieľom je poskytnúť stabilný právny a rozpočtový rámec pre veľké programy, ktorých plnenie prebieha niekoľko rokov; upozorňuje, že táto možnosť nie je v záujme žiadnej z inštitúcií, a čo je najdôležitejšie, ani v záujme prijímateľov programov EÚ v členských štátoch;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, ako aj ďalším príslušným inštitúciám a orgánom.