Rezolūcijas priekšlikums - B7-0127/2013Rezolūcijas priekšlikums
B7-0127/2013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par minoritāšu tiesību pārkāpšanu Dienvidāfrikā

6.3.2013

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 120. pantu

Philip Claeys

B7‑0127/2013

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par minoritāšu tiesību pārkāpšanu Dienvidāfrikā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Reglamenta 120. pantu,

A. tā kā nesenā policijas vardarbība Dienvidāfrikā norāda, ka valsts atrodas sabrukuma stāvoklī;

B.  tā kā eiropiešu izcelsmes minoritātes kļūst par upuriem slepkavībās lauku saimniecībās, kurās bojā gājuši jau 3000 cilvēki; tā kā Āfrikas Nacionālā kongresa sanāksmēs dzied dziesmas ar tādiem vārdiem kā „nogalini būru, nogalini lauksaimnieku”;

C. tā kā stabila lauksaimniecības nozare ir būtiski svarīga pārtikas apgādei un lauku strādnieku nodarbinātībai, bet valdība ir paziņojusi par zemes piespiedu atsavināšanu līdzīgi kā Zimbabvē;

D. tā kā aizvien vairāk baltādaino dienvidafrikāņu kļūst par t. s. pozitīvās diskriminācijas upuriem, kura izraisa intelektuālā darbaspēka emigrāciju uz citām valstīm;

E.  tā kā Āfrikas Nacionālā kongresa valdība nomaina daudzu pilsētu, ciematu un ielu vēsturiskos nosaukumus, tostarp nosaukumus, kas radušies simtiem gadu pirms aparteīda ēras; tā kā Dienvidāfrika šādi pārkāpj saistības, kuras tā uzņēmusies, ratificējot UNESCO 2005. gada 20. oktobra Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu,

1.  aicina Komisiju un augsto pārstāvi mudināt Dienvidāfrikas valdību ievērot un aizsargāt minoritāšu tiesības;

2.  aicina palīdzību Dienvidāfrikai sniegt ar nosacījumu, ka tiek sasniegts šis mērķis.