Процедура : 2012/2803(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0129/2013

Внесени текстове :

B7-0129/2013

Разисквания :

PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Гласувания :

PV 13/03/2013 - 8.1
CRE 13/03/2013 - 8.1

Приети текстове :

P7_TA(2013)0078

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 144kWORD 82k
8.3.2013
PE507.382v01-00
 
B7-0129/2013

за приключване на разисквания по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността


относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно многогодишната финансова рамка (2012/2803(RSP))


Joseph Daul от името на групата PPE
Hannes Swoboda от името на групата S&D
Guy Verhofstadt от името на групата ALDE
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit от името на групата Verts/ALE
Gabriele Zimmer от името на групата GUE/NGL
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно многогодишната финансова рамка (2012/2803(RSP))  
B7‑0129/2013

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 310, 311, 312 и 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 29 юни 2011 г. относно бюджет за стратегията „Европа 2020“ (COM(2011)0500),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 29 юни 2011 г. за междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и относно доброто финансово управление (COM(2011)0403),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 29 юни 2011 г. и измененото предложение на Комисията от 6 юли 2012 г. за регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (COM(2011)0398 и COM(2012)0388),

–   като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г., озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова Многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2012 г. относно Многогодишната финансова рамка и собствените ресурси(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2012 г. с цел постигане на положителен резултат от процедурата по одобряване на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г.(3),

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 8 февруари 2013 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

1.  отбелязва заключенията на Европейския съвет относно МФР, които не представляват нищо повече от политическо споразумение между държавните и правителствените ръководители; отхвърля това споразумение в настоящия му вид, тъй като то не отразява приоритетите и опасенията, изразени от Парламента, по-конкретно в неговата резолюция от 23 октомври 2012 г., и пренебрегва ролята и правомощията на Парламента, които са посочени в Договора от Лисабон; счита, че това споразумение, което ще обвърже Съюза за следващите седем години, не може да бъде прието, без да бъдат изпълнени някои съществени условия;

2.  подчертава готовността си да започне пълни преговори със Съвета по всички разпоредби на Регламента за МФР и Междуинституционалното споразумение, за да се гарантира, че Съюзът ще разполага с модерен, ориентиран към бъдещето, гъвкав и прозрачен бюджет, който може да осигури растеж и работни места и да преодолее разликата между политическите ангажименти на ЕС и бюджетните средства; подчертава, че ще гласува по Регламента за МФР и Междуинституционалното споразумение едва след успешното приключване на преговорите по същество със Съвета;

3.  заявява своята решителност да упражнява изцяло своите законодателни прерогативи, които са посочени в Договора от Лисабон; отново заявява, че преговорите по елементи, които попадат в обхвата на обикновената законодателна процедура, не могат да се предопределят от заключенията на Европейския съвет относно МФР, които трябва да се възприемат единствено като политически препоръки към Съвета;

4.  отново изразява становището, че МФР за периода 2014—2020 г. следва да гарантира успешното прилагане на стратегията „Европа 2020“ и да обезпечи ЕС с необходимите средства, за да се възстанови от кризата и да стане по-силен; поради тази причина подчертава значението на същественото увеличаване на инвестициите в иновациите, научните изследвания и развитието, инфраструктурата и младежта, постигането на целите на ЕС в областта на изменението на климата и енергетиката, подобряването на образователните равнища и насърчаването на социалното приобщаване, като същевременно се изпълняват поетите от него международни ангажименти;

5.  осъжда липсата на прозрачност в начина, по който беше постигнато политическото споразумение от Европейския съвет, както по отношение на разходната, така и по отношение на приходната част на МФР; настоява, че трябва да има цялата необходима информация, с която Комисията разполага относно равнището на договорените национални средства в рамките на политиката на сближаване и селскостопанската политика, включително дерогациите и специфичните средства за всяка държава членка; също така изисква цялата необходима информация относно въздействието на взетите решения относно приходната част на МФР върху отделните държави членки;

6.  решително се противопоставя на настоящото натрупване и пренос на неизпълнените искания за плащания в бюджета на ЕС и изразява твърдото си противопоставяне на една финансова рамка, която би могла да доведе бюджета на ЕС до структурен дефицит, в противоречие с разпоредбите на Договора (членове 310 и 323 от ДФЕС);

7.  поради тази причина е решен да предотврати всички допълнителни трансфери на плащания от 2013 г. към следващата МФР; припомня изявлението, приложено към бюджета на ЕС за 2013 г., което призовава Комисията да представи на ранен етап през 2013 г. проект на коригиращ бюджет с единственото предназначение да се покрият всички неизпълнени искания за плащания за 2012 г.; подчертава, че няма да започне преговори за МФР докато Комисията не представи коригиращ бюджет, който съответства на този политически ангажимент, и няма да приключи тези преговори преди окончателното приемане на коригиращия бюджет от Съвета и Парламента; също така изисква политически ангажимент от страна на Съвета, че всички правни задължения, дължими през 2013 г., ще бъдат изплатени до края на тази година;

8.  предоставя силен мандат на своя преговарящ екип за водене на преговори относно цялостен пакет, който включва, освен МФР, задължително и всеобхватно преразглеждане, максимална цялостна гъвкавост и споразумение за собствените ресурси, и който гарантира единството на бюджета на ЕС; потвърждава, че преговорите ще се основават на всички елементи, посочени в неговата резолюция от 23 октомври 2012 г., включително отговорността на държавите членки – която трябва да бъде поета на подходящо политическо равнище – за управлението на средствата на ЕС;

9.  изразява твърдо убеждение, че с цел гарантиране на пълна демократична легитимност следващият състав на Европейския парламент и на Комисията – който ще встъпи в длъжност след европейските избори през 2014 г. – следва да бъде в състояние да потвърди отново бюджетните приоритети на Съюза и да извърши преразглеждане на МФР за периода 2014—2020 г.; следователно подчертава своята позиция в подкрепа на задължително и всеобхватно преразглеждане на МФР или евентуално на кауза за изтичане на срока на действие; счита, че преразглеждането следва да бъде правно обвързващо, залегнало в Регламента за МФР и решено с квалифицирано мнозинство в Съвета, като се използва в пълна степен клаузата за преход в член 312, параграф 2 от ДФЕС;

10. изисква договорените тавани на МФР за бюджетни кредити за поети задължения и за плащания да бъдат използвани в най-голяма степен при съставянето на годишните бюджети на ЕС; следователно счита, че максималната цялостна гъвкавост между функциите и в рамките на тях, както и между финансовите години, трябва да бъде гарантирана в следващата МФР и решена с квалифицирано мнозинство в Съвета; по-специално счита, че подобна гъвкавост следва да включва възможността за пълно използване на наличните резерви по всяка функция за една финансова година (за бюджетни кредити за поети задължения), както и автоматичен пренос на наличните резерви за други финансови години (както за бюджетни кредити за поети задължения, така и за бюджетни кредити за плащания); освен това се позовава на своята подробна позиция относно гъвкавостта, изложена в неговата резолюция от 23 октомври 2012 г. относно маржа за непредвидени обстоятелства, повторното използване на излишъка в бюджета на ЕС, законодателната гъвкавост и индивидуалните механизми за гъвкавост над таваните на МФР;

11. подчертава значението на постигането на споразумение за задълбочена реформа на системата на собствените ресурси; подчертава, че бюджетът на ЕС следва да бъде финансиран с истински собствени ресурси съгласно предвиденото в Договора; следователно заявява своя ангажимент за реформа, която намалява дела на вноските на база БНД в бюджета на ЕС до максимален размер от 40 % и постепенно премахва всички съществуващи отстъпки и механизми за корекции;

12. отново заявява своята подкрепа за законодателните предложения на Комисията относно пакета за собствените ресурси, включително обвързваща пътна карта; освен това счита, че в случай, че Съветът отслаби действието на тези предложения, така че те да не доведат до значително намаляване на вноските на държавите членки на база БНД в бюджета на ЕС, Комисията следва да представи допълнителни предложения за въвеждане на нови истински собствени ресурси; настоява, че приходите от данъка върху финансовите сделки следва да бъдат поне частично насочвани към бюджета на ЕС като истински собствени ресурси;

13. настоява, че принципът на единство на бюджета на ЕС следва да бъде припомнен и ясно определен в Междуинституционалното споразумение; счита, че всички разходи и приходи в резултат от решенията, взети от институциите на ЕС или от тяхно име, включително операции по вземане на заеми, отпускане на заеми и гарантиране на заеми, трябва да бъдат обобщени в документ, приложен всяка година към проектобюджета, който предоставя цялостен преглед на финансовите и бюджетните последици от действията на Съюза; очаква, че това ще гарантира пълна информация за гражданите и подходящ парламентарен контрол;

14. подчертава, че паралелно с преговорите по МФР Парламентът и Съветът следва да ускорят своите преговори по специфичните правни основания за програмите и политиките на ЕС за периода 2014—2020 г.; подчертава факта, че преговорите по МФР/МИС и многогодишните програми на ЕС съставляват единен пакет и отново потвърждава принципа, че „докато не се постигне съгласие по всички въпроси, нищо не е договорено“;

15. припомня, че ако до края на 2013 г. не бъде приета МФР, таваните и другите разпоредби, приложими за 2013 г., ще бъдат удължени за времето, докато бъде приета нова МФР; посочва, че в този случай той би бил готов за постигане на бързо споразумение със Съвета и Комисията за адаптиране на вътрешната структура на МФР с цел отразяване на политическите приоритети на Съюза и за гарантиране на наличието на подходящи правни основания за всички политики и програми на Съюза до 2014 г.;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския съвет, Съвета, Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на другите заинтересовани институции и органи.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

(2)

Приети текстове, P7_TA(2012)0245.

(3)

Приети текстове, P7_TA(2012)0360.

Правна информация - Политика за поверителност