Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0129/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0129/2013

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos

  8.3.2013 - (2012/2803(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Joseph Daul PPE frakcijos vardu
  Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu
  Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu
  Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu
  Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu


  Procedūra : 2012/2803(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0129/2013
  Pateikti tekstai :
  B7-0129/2013
  Priimti tekstai :

  B7‑0129

  Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Vadovų Tarybos vasario 7–8 d. susitikimo išvadų dėl daugiametės finansinės programos

  (2012/2803(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 310, 311, 312 ir 323 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ biudžetas“ (COM(2011) 0500),

  –   atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl bendradarbiavimo biudžeto ir patikimo finansų valdymo klausimais (COM(2011) 0403),

  –   atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Komisijos pasiūlymą ir 2012 m. liepos 6 d. iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (COM(2011) 0398 ir COM(2012) 0388),

  –  atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją „Investicijos į ateitį. Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei Europai“[1],

  –   atsižvelgdamas į savo 2012 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių[2],

  –   atsižvelgdamas į savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliuciją siekiant teigiamos 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos patvirtinimo procedūros baigties[3],

  –   atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 8 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  1.  atkreipia dėmesį į Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl DFP, kurios yra tik politinis valstybių ir vyriausybių vadovų susitarimas; atmeta minėtą susitarimą tokį, koks jis dabar yra, kadangi jame neatsispindi Parlamento (ypač jo 2012 m. spalio 23 d. rezoliucijoje) numatyti prioritetai ir susirūpinimą keliantys klausimai ir neatsižvelgiama į Lisabonos sutartyje numatytą Parlamento vaidmenį ir kompetencijas; mano, kad šio susitarimo, kuriame nustatomi privalomi Sąjungos įsipareigojimai kitiems septyneriems metams, negalima bus priimti, jei nebus įvykdytos tam tikros esminės sąlygos;

  2.  pabrėžia savo pasirengimą pradėti visapusiškas derybas su Taryba dėl visų DFP reglamento ir tarpinstitucinio susitarimo nuostatų siekiant užtikrinti, kad Sąjungai būtų numatytas šiuolaikiškas, ateities perspektyvas atitinkantis, lankstus ir skaidrus ES biudžetas, kurį naudojant būtų skatinamas augimas ir užimtumas ir mažinamas atotrūkis tarp ES politinių įsipareigojimų ir numatytų biudžeto lėšų; pabrėžia, kad balsuos dėl DFP reglamento ir tarpinstitucinio susitarimo tik tuo atveju, jei bus sėkmingai užbaigtos esminės derybos su Taryba;

  3.  pareiškia, kad yra pasiryžęs visapusiškai naudotis Lisabonos sutartimi jam numatytomis teisės aktų leidybos teisėmis; dar kartą tvirtina, kad Europos Vadovų Tarybos išvados dėl DFP negali iš anksto nulemti derybų dėl klausimų, kuriems taikoma įprasta teisėkūros procedūra, baigties ir į šios išvados turi būti laikomos tik politinėmis rekomendacijomis Tarybai;

  4.  primena nuomonę, kad 2014–2020 m. DFP turėtų būti užtikrinamas sėkmingas strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimas ir ES suteikiamos reikiamos priemonės, kurios padėtų įveikti krizę ir net sustiprėti; taigi, pabrėžia, kaip svarbu gerokai padidinti investicijas į inovacijas, mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, infrastruktūrą ir jaunimą, siekti tikslų ES klimato kaitos ir energetikos srityse, kelti švietimo lygį ir skatinti socialinę įtrauktį, o kartu vykdyti savo tarptautinius įsipareigojimus;

  5.  smerkia tai, kad trūko skaidrumo Europos Vadovų Tarybai siekiant politinio susitarimo dėl DFP numatytų išlaidų ir pajamų; primygtinai reikalauja, kad jam būtų pateikta visa Komisijos turima svarbi informacija apie sutartą lėšų paskirstymą valstybėms narėms pagal sanglaudos ir žemės ūkio politiką, įskaitant išimtis ir konkrečius asignavimus visoms valstybėms narėms; be to, reikalauja, kad būtų pateikta visa svarbi informacija apie priimtų sprendimų dėl DFP pajamų poveikį kiekvienai valstybei narei;

  6.  griežtai prieštarauja tam, kad šiuo metu susikaupė neapmokėti mokėjimo prašymai ir jų apmokėjimas atidedamas, ir pareiškia, kad tvirtai prieštarauja tokiai finansinei programai, dėl kurios galėtų atsirasti struktūrinis ES biudžeto deficitas, kadangi tai prieštarautų Sutarties (SESV 310 ir 323 straipsnių) nuostatoms;

  7.  taigi yra pasiryžęs užkirsti kelią bet kokiems tolesniems mokėjimų perkėlimams iš 2013 m. į kitą DFP; primena prie 2013 m. ES biudžeto pridėtą deklaraciją, kurioje reikalaujama, jog Komisija 2013 m. pradžioje pateiktų taisomojo biudžeto projektą, skirtą vieninteliam tikslui – padengti visus 2012 m. neapmokėtus mokėjimo prašymus; pabrėžia, kad nepradės derybų dėl DFP tol, kol Komisija nepateiks šį politinį įsipareigojimą atitinkančio taisomojo biudžeto, ir neužbaigs šių derybų tol, kol Taryba ir Parlamentas nepaskelbs apie šio taisomojo biudžeto galutinį priėmimą; be to, reikalauja, kad Taryba prisiimtų politinį įsipareigojimą dėl to, kad iki šių metų pabaigos būtų apmokėtos visos 2013 m. teisinės prievolės;

  8.  suteikia tvirtus įgaliojimus savo derybų grupei vesti derybas dėl viso paketo, kuris apima, kartu su DFP, privalomą išsamų persvarstymą, didžiausią bendrą lankstumą ir susitarimą dėl nuosavų išteklių, o tai užtikrina ES biudžeto vieningumą; patvirtina, kad derybose bus remiamasi visais 2012 m. spalio 23 d. Parlamento rezoliucijoje numatytais klausimais, įskaitant tinkamu politiniu lygiu prisiimtą valstybių narių atsakomybę už ES lėšų valdymą;

  9.  tvirtai tiki, kad siekiant užtikrinti visišką demokratinį teisėtumą kitam Europos Parlamentui ir Komisijai (kurie pradės darbą po 2014 m. Europos Parlamento rinkimų) turėtų būti suteikta galimybė iš naujo patvirtinti Sąjungos biudžeto prioritetus ir persvarstyti 2014–2020 m. DFP; taigi, atkreipia dėmesį į tai, kad pritaria privalomam ir išsamiam DFP persvarstymui, arba galimai laikinojo galiojimo išlygai; mano, kad persvarstymas turėtų būti teisiškai privalomas, įtvirtintas DFP reglamente ir dėl jo Taryba turėtų spręsti kvalifikuota balsų dauguma, visapusiškai naudodama SESV 312 straipsnio 2 dalyje numatytą nuostatą dėl pereigos;

  10. reikalauja, kad sudarant metinį ES biudžetą būtų visiškai išnaudojamos sutartos DFP įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų viršutinės ribos; taigi mano, kad kitoje DFP turi būti užtikrintas didžiausias galimas lėšų perkėlimo iš vienos išlaidų kategorijos į kitą ir kategorijų ribose, taip pat iš vienų finansinių metų į kitus, lankstumas, ir kad dėl jo Taryba turi spręsti kvalifikuota balsų dauguma; mano, kad toks lankstumas turėtų apimti galimybę visiškai išnaudoti numatytas vienų finansinių metų kiekvienos išlaidų kategorijos (taikoma įsipareigojimų asignavimams) maržas, taip pat galimybę automatiškai perkelti numatytas maržas į kitus finansinius metus (taikoma ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimams); be to, nurodo savo 2012 m. spalio 23 d. rezoliucijoje išsamiai išdėstytą poziciją dėl lankstumo, susijusio su nenumatytų atvejų marža, ES biudžeto pertekliaus antrinio panaudojimo, teisėkūros lankstumo ir konkrečių lankstumo mechanizmų viršijant DFP viršutines ribas;

  11. pabrėžia, kad svarbu pasiekti susitarimą dėl nuodugnios nuosavų išteklių sistemos reformos; pabrėžia, kad ES biudžetas turėtų būti finansuojamas tikrais nuosavais ištekliais, kaip nustatyta Sutartyje; taigi, patvirtina, jog remia reformą, pagal kurią BNP pagrįstų įnašų į ES biudžetą dalis būtų sumažinta daugiausiai iki 40 proc. ir palaipsniui panaikinami visos taikomos korekcijos ir koregavimo mechanizmai;

  12. primena, kad pritaria Komisijos pasiūlymui dėl teisės akto dėl nuosavų išteklių dokumentų rinkinio, įskaitant privalomojo pobūdžio veiksmų planą; be to, mano, kad tuo atveju, jei Taryba taip sušvelnins pasiūlymus, kad pagal juos BNP grindžiami valstybių narių įnašai į ES biudžetą nebus iš esmės sumažinti, Komisija turėtų pateikti papildomus pasiūlymus dėl tikrų naujų nuosavų išteklių; primygtinai tvirtina, kad bent dalis iš finansinių sandorių mokesčio gaunamų pajamų turėtų būti skiriama ES biudžetui kaip tikri nuosavi ištekliai;

  13. primygtinai ragina tarpinstituciniame susitarime priminti ir aiškiai apibrėžti ES biudžeto vieningumo principą; mano, kad visos išlaidos ir pajamos, atsirandančios dėl sprendimų, kuriuos priima ES institucijos arba kurie priimami ES institucijų vardu, įskaitant skolinimą, skolinimąsi ir paskolų garantijas, privalo būti apibendrintos dokumente, kuris kasmet būtų pridedamas prie biudžeto projekto, kad būtų pateikiamas bendras finansinių ir biudžetinių Sąjungos veiklos pasekmių vaizdas; tikisi, kad taip bus užtikrintas visapusiškas piliečių informavimas ir tinkama parlamentinė kontrolė;

  14. pabrėžia, kad kartu su DFP derybomis Parlamentas ir Taryba turėtų pagreitinti savo derybas dėl konkretaus 2014–2020 m. ES programų ir politikos sričių teisinio pagrindo; pabrėžia, kad derybos dėl DFP ir TIS ir dėl ES daugiamečių programų sudaro vieną paketą, ir dar kartą primena principą „nesusitarta dėl nieko, kol nesusitarta dėl visko“;

  15. primena, kad, jei iki 2013 m. pabaigos nebus priimta DFP, 2013 m. metais taikytos viršutinės ribos ir kitos nuostatos bus taikomos tol, kol bus priimta nauja DFP; nurodo, kad tokiu atveju būtų pasirengęs skubiai pasiekti susitarimą su Taryba ir Komisija dėl DFP vidaus struktūros pritaikymo prie naujų Sąjungos politinių prioritetų ir užtikrinti, kad iki 2014 m. visoms ES politikos kryptims ir programoms būtų numatytas tinkamas teisinis pagrindas;

  16. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, taip pat kitoms atitinkamoms institucijoms ir įstaigoms.