Процедура : 2013/2567(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0130/2013

Внесени текстове :

B7-0130/2013

Разисквания :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Гласувания :

PV 14/03/2013 - 8.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0098

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 144kWORD 81k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0130/2013
11.3.2013
PE507.383v01-00
 
B7-0130/2013

за приключване на разисквания по изявления на Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (2013/2567(RSP))


Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo от името на групата S&D
Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie‑Thérèse Sanchez‑Schmid, Marco Scurria от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно уреждането на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (2013/2567(RSP))  
B7‑0131/2013

Европейският парламент,

–   като взе предвид декларацията от Никозия от 20 септември 2012 г. относно борбата с уреждането на изхода от спортни срещи,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 18 януари 2011 г., озаглавено „Развиване на европейското измерение в спорта“ (COM(2011)0012),

–   като взе предвид своята резолюция от 2 февруари 2012 г. относно европейското измерение в спорта(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 10 март 2009 г. относно почтеността на онлайн хазарта(2),

–   като взе предвид Бялата книга на Комисията за спорта (COM(2007)0391),

–   като взе предвид своята резолюция от 14 април 2005 г. относно борбата срещу употребата на допинг в спорта(3),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Борба с корупцията в ЕС“ (COM(2011)0308),

–   като взе предвид препоръката на Комисията за решение на Съвета за упълномощаване на Комисията да участва от името на ЕС в преговорите за международна конвенция на Съвета на Европа за борба с манипулирането на спортни резултати (COM(2012)0655),

–   като взе предвид резултатите от март 2012 г. от възложеното от Комисията проучване, озаглавено „Уреждане на изхода от спортни срещи”,

–   като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа от 19 август 1985 г. за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви, както и неговата Конвенция от 19 август 1990 г. срещу употребата на допинг,

–   като взе предвид препоръката на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно насърчаването на почтеността в спорта срещу манипулирането на резултатите, по-специално срещу уреждането на изхода от спортни срещи,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че съвместният екип за разследване на Европол с кодово наименование „Операция Вето” е разкрил широко разпространени прояви на уреждането на изхода от футболни мачове, като за съмнителни в световен мащаб се считат 680 мача, включително 380 мача в Европа, и като има предвид, че разследващият екип е представил данни за всеобхватна мрежа за уреждане на изхода от спортни срещи, която нанася удар в самата сърцевина на спортния живот, като заподозрените лица са 425, а други 50 лица са били задържани;

Б.  като има предвид, че според Европол тези данни са едва „върхът на айсберга”;

В.  като има предвид, че голям брой държави членки са били засегнати от прояви на уреждане на изхода от спортни срещи, което е причина за сериозна загриженост, тъй като тези прояви са свързани с организираната престъпност и представляват значителен източник на риск за сектора на спорта практически във всички държави членки;

Г.  като има предвид, че уреждането на изхода от спортни срещи е вид престъпление, което носи големи приходи, докато процентът на издаване на осъдителни присъди и степента на разкриваемост са изключително ниски, и като има предвид, че поради тази причина то се използва от престъпни организации в техните незаконни дейности, като например изпиране на пари и трафик на хора и наркотици;

Д. като има предвид, че престъпните организации развиват едромащабна международна дейност и имат връзки по целия свят, така че нито една отделна институция, държава или организация не би била в състояние да се справи сама с уреждането на изхода от спортни срещи;

Е.  като има предвид, че могат да бъдат засегнати всички видове спорт и че има опасност за авторитета на спорта;

Ж. като има предвид, че съществуващите механизми за контрол не са в състояние да разкриват незабавно случаи на уреждане на изхода от спортни срещи поради глобалното естество на тези незаконни дейности;

З.  като има предвид, че възможността за залагане за спортни срещи с предварително уреден резултат се предлага предимно от оператори извън ЕС и че поради тази причина е необходимо международно измерение на борбата срещу уреждането на изхода от спортни срещи;

И. като има предвид, че съгласно експертите се наблюдава все по-нарастваща загриженост във връзка с недобросъвестните намерения на лица, които поемат управлението на футболни клубове като начин за усъвършенстване на уреждането на изхода от спортни срещи и средство за изпиране на пари;

Й. като има предвид, че сдруженията на играчи обръщат внимание на факта, че уреждането на изхода от спортни срещи е и проблем от гледна точка на това, че играчите не получават навреме своето трудово възнаграждение и биват сплашвани и изнудвани;

1.  призовава всички основни заинтересовани участници да поемат отговорност и да разработят всеобхватен подход, като допълват взаимно своите усилия в борбата срещу уреждането на изходите от спортни срещи;

2.  изисква от Комисията да разработи координиран подход към борбата срещу уреждането на изхода от спортни срещи и организираната престъпност, като координира усилията на основните заинтересовани участници в тази област и като предоставя платформа за разисквания и за обмен на информация и най-добри практики;

3.  призовава спортните организации да прилагат политика на нулева търпимост по отношение на корупцията (както във вътрешен план, така и по отношение на външните изпълнители), така че техните членове да не бъдат излагани на външен натиск;

4.  настоятелно призовава спортните организации да установят кодекс на поведение за всички участници (играчи, треньори, съдии, медицински и технически персонал), в който се определят опасностите, свързани с уреждането на изхода от спортни срещи, включва се забрана за манипулиране на изхода от спортни срещи с цел залагане или за други цели, предвиждат се съответните санкции и се включва забрана за залагания за спортни срещи на собствения отбор, а също така и задължение за оповестяване на подходи или на всяка информация относно уреждане на изхода от спортни срещи, придружено от ефикасен механизъм за защита на лицата, които подават сигнали за нередности;

5.  призовава всички управляващи органи в спорта да се обвързват с практики на добро управление с цел намаляване на риска те да станат жертва на уреждане на изхода от спортни срещи;

6.  насърчава спортните организации да пуснат в ход и да проявяват усърдие и постоянство в прилагането на всеобхватни програми за превенция и образование с ясни задължения за клубовете, лигите и федерациите и по-специално по отношение на малолетните и непълнолетните лица, както и да създадат дисциплинарен орган, който да разглежда проявите на уреждане на изхода от спортни срещи;

7.  призовава Комисията да гарантира, че всички държави членки изрично включват уреждането на изхода от спортни срещи в националното си наказателно право и предвиждат подходящи санкции, както и че са премахнати съществуващите пропуски;

8.  призовава Комисията да гарантира, че всички държави членки забраняват залаганията за състезания с участието на малолетни и непълнолетни лица;

9.  призовава държавите членки да създадат специализирано правоохранително звено с цел борба срещу уреждането на изхода от спортни срещи, което да служи като център за комуникация и сътрудничество с основните заинтересовани страни, както и да изискват от операторите на хазартни услуги да предоставят на това специализирано звено и на спортните организации информация за неправилни хазартни модели с цел по-нататъшно разследване и сезиране на органите на прокуратурата;

10. призовава държавите членки да повишат сътрудничеството в областта на правоприлагането на европейско равнище чрез съвместни екипи за разследване и сътрудничество между органите на прокуратурата; подчертава необходимостта от мерки за борба срещу незаконните интернет страници за залагания и срещу анонимното залагане; счита, че следва да се обменя информация относно лица, които са били назовани във връзка с това, че са се свързали с играчи с цел сделки за уреждане на изхода от спортни срещи, или са били осъдени за същото;

11. призовава държавите членки да създадат регулаторни органи за идентифициране и борба с незаконните дейности и корупцията в спортните залагания; подчертава необходимостта от тясно сътрудничество с други регулаторни органи, включително лицензиращите, правоприлагащите и полицейските органи;

12. настоятелно призовава Комисията да улесни обмена на информация между тези регулаторни органи по отношение на незаконни или подозрителни дейности, свързани със спортни залагания;

13. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да установяват сътрудничество с трети държави с цел водене на борба срещу организираната престъпност, свързана с уреждането на изхода от спортни срещи, наред с другото чрез участие в преговорите за международна конвенция на Съвета на Европа за борба с манипулирането на спортни резултати;

14. приветства факта, че Петата международна конференция на министри и старши служители, отговарящи за физическото възпитание и спорта, ще разгледа въпроса за почтеността в спорта и борбата срещу уреждането на изхода от спортни срещи, и счита, че това е един подходящ форум, на който да обсъди необходимостта от световен орган, който да разглежда проявите на уреждане на изхода от спортни срещи;

15. призовава Комисията и държавите членки да упражнят натиск в международните преговори по отношение на азиатските „убежища за залагания“ като Хонконг и Сингапур;

16. призовава Съвета да пристъпи по бърз и амбициозен начин към обсъждания по предложението за нова директива относно изпирането на пари (COM(2013)0045) с цел разглеждане на използването на спортните залагания онлайн за изпиране на пари;

17. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на европейските, международните и националните спортни федерации.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2012)0025.

(2)

ОВ C 87 E, 1.4.2010 г., стр. 30.

(3)

ОВ C 33 E, 9.2.2006 г., стр. 590.

Правна информация - Политика за поверителност