Návrh usnesení - B7-0130/2013Návrh usnesení
B7-0130/2013

NÁVRH USNESENÍ o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu

11. 3. 2013 - (2013/2567(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo za skupinu S&D
Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie‑Thérèse Sanchez‑Schmid, Marco Scurria za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0130/2013

Postup : 2013/2567(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0130/2013

B7‑0130/2013

Návrh usnesení Evropského parlamentu o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu

(2013/2567(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na Nikosijské prohlášení o boji proti manipulaci s výsledky zápasů ze dne 20. září 2012,

–   s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. ledna 2011 „Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu“ (COM(2011)0012),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2012 o evropském rozměru v oblasti sportu[1],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 10. března 2009 o etické nezávadnosti hazardních her poskytovaných on-line[2],

–   s ohledem na bílou knihu Komise o sportu (COM(2007)0391),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 14. dubna 2005 k boji proti dopingu ve sportu[3],

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Boj proti korupci v EU“ (COM(2011)0308),

–   s ohledem na doporučení Komise pro rozhodnutí Rady, kterým se Evropská komise zmocňuje, aby se jménem EU účastnila jednání o mezinárodní úmluvě Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními výsledky (COM(2012)0655),

–   s ohledem na výsledky studie z března 2012 o manipulaci s výsledky zápasů ve sportu, kterou zadala Komise,

–   s ohledem na úmluvu Rady Evropy ze dne 19. srpna 1985 o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a s ohledem na její Antidopingovou úmluvu ze dne 16. listopadu 1989,

–   s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 28. září 2011 o prosazování integrity ve sportu, pokud jde o manipulaci s výsledky, především pak o předem dohodnuté výsledky zápasů,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že společný vyšetřovací tým Europolu s krycím názvem „Operace veto“ odhalil rozsáhlou manipulaci s výsledky fotbalových zápasů, přičemž za podezřelé je považováno 680 zápasů po celém světě včetně 380 zápasů v Evropě, a vzhledem k tomu, že tento tým popsal dalekosáhlou síť manipulace s výsledky zápasů, která zasáhla samotné centrum fotbalového dění, přičemž v podezření je 425 osob a dalších 50 bylo zadrženo;

B.  vzhledem k tomu, že Europol uvedl, že tato čísla jsou jen „špičkou ledovce“;

C. vzhledem k tomu, že manipulace s výsledky zápasů se dotýká značného počtu členských států, přičemž se jedná o důvod k vážným obavám, protože manipulace s výsledky zápasů souvisí s organizovaným zločinem a představuje významný zdroj nebezpečí pro sportovní organizace prakticky ve všech členských státech;

D. vzhledem k tomu, že manipulace s výsledky zápasů je formou zločinu, jež přináší vysoké zisky, přičemž míra jejího potrestání či odhalení je extrémně nízká, a vzhledem k tomu, že je tudíž využívána zločineckými organizacemi pro jejich nezákonné činnosti, jako jsou praní peněz a obchod s lidmi a drogami;

E.  vzhledem k tomu, že zločinecké organizace působí v mezinárodním měřítku a mají kontakty po celém světě, a proto by žádná instituce, země či organizace by nebyla schopna řešit manipulaci s výsledky zápasů sama;

F.  vzhledem k tomu, že zasaženy mohou být všechny sporty a že je ohrožována integrita ve sportu;

G. vzhledem k tomu, že současné kontrolní mechanismy selhávají, pokud jde o okamžité odhalení zmanipulovaných zápasů, a to kvůli globální povaze těchto nezákonných činností;

H. vzhledem k tomu, že sázky na zmanipulované zápasy jsou nabízeny především provozovateli mimo EU, a vyžadují proto, aby se na boj proti manipulaci s výsledky zápasů zaměřila mezinárodní pozornost;

I.   vzhledem k tomu, že odborníci naznačují, že rostou obavy z toho, že jednotlivci přebírající fotbalové kluby mají podlé úmysly a chtějí tyto kluby využívat k další manipulaci s výsledky zápasů a jako prostředek praní peněz;

J.   vzhledem k tomu, že hráčské svazy poukazují na skutečnost, že manipulace s výsledky zápasů je rovněž problémem, pokud jde o to, že hráči nedostávají zaplaceno včas a že jsou zastrašování a vydíráni;

1.  vyzývá všechny hlavní zúčastněné strany, aby převzaly individuální odpovědnost a vypracovaly komplexní přístup tím, že budou vzájemně doplňovat své snahy o potírání manipulace s výsledky sportovních zápasů;

2.  vyzývá Komisi, aby vypracovala koordinovaný přístup boje proti manipulaci s výsledky zápasů tak, že bude koordinovat snahy hlavních zúčastněných stran v této oblasti a že poskytne platformu pro diskusi a pro výměnu informací a osvědčených postupů;

3.  vyzývá sportovní organizace, aby vypracovaly politiku nulové tolerance, co se týče korupce (a to uvnitř i ve vztahu k vnějším smluvním stranám), aby se tak předešlo tomu, aby jejich členové podléhali vnějšímu tlaku;

4.  naléhavě vyzývá sportovní organizace, aby zavedly kodex chování pro všechny zúčastněné (hráče, trenéry, rozhodčí a zdravotní a technický personál), který vyloží nebezpečí manipulace s výsledky zápasů, bude zahrnovat jasný zákaz manipulace s výsledky zápasů pro účely sázek nebo jiné účely, stanoví s tím spojené sankce a bude zahrnovat zákaz sázení na vlastní zápasy a povinnost ohlašovat veškeré pokusy o kontakt související s manipulací s výsledky zápasů nebo informace o manipulaci s výsledky zápasů, k níž došlo nebo má dojít, spolu s příslušným mechanismem ochrany interních informátorů;

5.  vyzývá všechny řídící orgány v oblasti sportu, aby se zavázaly k dodržování postupů řádné správy s cílem snížit nebezpečí, že se stanou obětí manipulace s výsledky zápasů;

6.  vybízí sportovní organizace k tomu, aby zahájily komplexní preventivní a výchovné programy, které jasně stanoví povinnosti pro kluby, ligy a federace, a to zejména pokud jde o nezletilé, a aby v těchto programech nepolevovaly a dále aby zřídily disciplinární orgán, který se bude zabývat otázkami manipulace s výsledky zápasů;

7.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny členské státy výslovně zahrnuly manipulaci s výsledky zápasů do svých vnitrostátních trestněprávních předpisů a aby stanovily patřičné sankce a aby byly řešeny stávající mezery v právních předpisech;

8.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby všechny členské státy zakázaly sázky na soutěže, jichž se účastní nezletilí;

9.  vyzývá členské státy, aby vytvořily specializovaný útvar pro vymáhání práva, který bude bojovat proti manipulaci s výsledky zápasů a který bude sloužit jako centrum pro diskusi a spolupráci s hlavními zúčastněnými stranami, a aby po provozovatelích sázkových her požadovaly, aby tomuto specializovanému útvaru a sportovním organizacím podávaly informace o neobvyklých sázkových schématech, a to za účelem dalšího vyšetřování a postoupení záležitosti orgánům činným v trestním řízení;

10. vyzývá členské státy, aby posílily evropskou spolupráci v oblasti vymáhání práva prostřednictvím společných vyšetřovacích týmů a spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení; zdůrazňuje, že jsou zapotřebí opatření pro boj proti nezákonným sázkovým internetovým stránkám a anonymnímu sázení; domnívá se, že by se měly vyměňovat informace o osobách, které byly zmíněny v souvislosti s kontaktováním hráčů ohledně dohod týkajících se manipulace s výsledky zápasů nebo které za to byly odsouzeny;

11. vyzývá členské státy, aby zřídily regulační orgány za účelem zjišťování nezákonných činností a korupce v oblasti sportovních sázek a za účelem boje proti těmto činnostem; zdůrazňuje potřebu úzké spolupráce s ostatními regulačními orgány včetně orgánů vydávajících licence, donucovacích orgánů a policie;

12. naléhavě vyzývá Komisi, aby mezi těmito regulačními orgány umožnila výměnu informací ohledně nezákonných či podezřelých činností v oblasti sportovních sázek;

13. vyzývá Komisi a členské státy, aby zahájily spolupráci se třetími zeměmi za účelem boje proti organizovanému zločinu spojenému s manipulací s výsledky zápasů, a to mimo jiné tak, že se zúčastní vyjednávání o mezinárodní úmluvě Rady Evropy pro boj proti manipulaci se sportovními výsledky;

14. vítá skutečnost, že pátá mezinárodní konference ministrů a vyšších úředníků odpovědných za tělesnou výchovu a sport (MINEPS) se bude zabývat otázkami integrity ve sportu a boje proti manipulaci s výsledky zápasů, a domnívá se, že toto je vhodné fórum pro řešení potřeby vytvořit globální subjekt zabývající se manipulací s výsledky zápasů;

15. vyzývá Komisi a členské státy, aby při mezinárodních jednáních vyvinuly tlak na asijské „sázkové ráje“, jako jsou Hongkong a Singapur;

16. vyzývá Radu, aby rychle a ambiciózně postupovala s diskusemi o návrhu nové směrnice o praní peněz (COM(2013)0045), který se zabývá využíváním sportovních sázek on-line k praní peněz;

17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států a evropským, mezinárodním a vnitrostátním sportovním federacím.