Procedure : 2013/2567(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0130/2013

Indgivne tekster :

B7-0130/2013

Forhandlinger :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Afstemninger :

PV 14/03/2013 - 8.11
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0098

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 126kWORD 68k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0130/2013
11.3.2013
PE507.383v01-00
 
B7-0130/2013

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP))


Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo for S&D-Gruppen
Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie‑Thérèse Sanchez‑Schmid, Marco Scurria for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om matchfixing og korruption inden for sporten (2013/2567(RSP))  
B7‑0131/2013

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Nicosiaerklæringen af 20. september 2012 om bekæmpelse af aftalt spil,

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. januar 2011 om udvikling af sportens europæiske dimension (COM(2011)0012),

–   der henviser til sin beslutning af 2. februar 2012 om sportens europæiske dimension(1),

–   der henviser til sin beslutning af 10. marts 2009 om sikkerhed ved onlinespil(2),

–   der henviser til Kommissionens hvidbog om idræt (COM(2007)0391),

–   der henviser til sin beslutning af 14. april 2005 om bekæmpelse af doping i sportsverdenen(3),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse "Bekæmpelse af korruption i EU" (COM(2011)0308),

–   der henviser til Kommissionens henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til at deltage på EU's vegne i forhandlingerne om en international konvention fra Europarådet om bekæmpelse af manipulation af sportsresultater (COM(2012)0655),

–   der henviser til resultaterne af den undersøgelse fra marts 2012 om matchfixing inden for sport, som blev udfærdiget på Kommissionens anmodning,

–   der henviser til Europarådets konvention af 19. august 1985 om tilskuervold og dårlig opførsel ved sportsbegivenheder og af 16. november 1989 om antidoping,

–   der henviser til Europarådets Ministerkomités henstilling af 28. september 2011 om fremme af sportens integritet og bekæmpelse af manipulation af resultater, navnlig matchfixing,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at et fælles efterforskningshold fra Europol med kodenavnet ”operation veto” har afsløret omfattende tilfælde af matchfixing inden for fodboldens verden i de seneste år, hvor 680 kampe på globalt plan er blevet anset for at være mistænkelige, herunder 380 kampe i Europa; der henviser til, at efterforskningsholdet beskrev et omfattende matchfixingnetværk, der ramte sportens kerne, og af 425 personer var under mistanke mens 50 andre var blevet arresteret;

B.  der henviser til, at Europol har erklæret, at disse tal blot er "toppen af isbjerget";

C. der henviser til, at en lang række medlemsstater er blevet berørt af matchfixing, hvilket giver anledning til alvorlig bekymring, eftersom matchfixing har forbindelse med organiseret kriminalitet og udgør en stor risiko for sporten i praktisk taget alle medlemsstaterne;

D. der henviser til, at matchfixing er en form for kriminalitet, som skaber høje indtægter, men hvor domsfældelses- og opdagelsesraten er ekstremt lav, og at matchfixing følgelig anvendes af kriminelle organisationer i deres ulovlige aktiviteter, såsom f.eks. hvidvaskning af penge og menneske- og narkotikasmugling;

E.  der henviser til, at kriminelle organisationer opererer i stor international målestok og har forbindelser over hele verden, således at det ikke er muligt for nogen institution eller noget land og organisation at håndtere matchfixing alene;

F.  der henviser til, at alle sportsgrene kan blive berørt, og at sportens integritet risikerer at blive ødelagt;

G. der henviser til, at de nuværende kontrolmekanismer som følge af disse ulovlige aktiviteters globale karakter ikke straks opfanger, at en kamp er ramt af matchfixing;

H. der henviser til, at matchfixing hovedsageligt tilbydes af aktører uden for EU, hvilket nødvendiggør, at der fokuseres på bekæmpelsen af matchfixing på internationalt plan;

I.   der henviser til, at eksperter antyder, at der hersker stigende bekymring med hensyn til enkeltpersoner, der overtager fodboldklubber i den hensigt at gennemføre yderligere matchfixing og pengehvidvaskning;

J.   der henviser til, at spillerforeninger påpeger, at matchfixing også er et problem for spillere, der ikke får udbetalt deres lønninger til tiden, og som udsættes for trusler og afpresning;

1.  opfordrer alle de vigtigste aktører til hver især at påtage sig et ansvar og udvikle en samlet tilgang ved at supplere hinandens bestræbelser på at bekæmpe matchfixing inden for sporten;

2.  anmoder Kommissionen om at udvikle en koordineret tilgang til bekæmpelsen af matchfixing og organiseret kriminalitet ved at samordne den indsats, der gøres af de vigtigste aktører på dette område, og ved at tilvejebringe en platform for diskussion og udveksling af oplysninger og bedste praksis;

3.  opfordrer idrætsorganisationerne til at vedtage en nultolerancepolitik mod korruption (både internt og over for eksterne aktører) for at forhindre deres medlemmer i at give efter for pres udefra;

4.  opfordrer indtrængende idrætsorganisationerne til at udarbejde en adfærdskodeks for alle involverede parter (spillere, trænere, dommere samt medicinsk og teknisk personale), som beskriver farerne ved matchfixing, omfatter et klart forbud mod manipulering af kampe i væddemåls- eller andre øjemed, fastsætter sanktioner og omfatter et forbud mod spil på egne kampe samt en forpligtelse til at indberette enhver form for henvendelser eller viden om matchfixing kombineret med en passende ordning til beskyttelse af informanter;

5.  opfordrer alle idrættens styrende organer til at forpligte sig til at anvende gode forvaltningspraksisser for at reducere risikoen for at blive offer for matchfixing;

6.  opfordrer idrætsorganisationerne til at iværksætte og videreføre omfattende forebyggelses‑ og uddannelsesprogrammer, som omfatter klare forpligtelser for klubber, ligaer og forbund, navnlig med hensyn til mindreårige, og til at oprette et disciplinært organ til at gribe ind over for matchfixing;

7.  anmoder Kommissionen om at sikre, at alle medlemsstaterne eksplicit indføjer matchfixing i de nationale lovgivninger og sikrer, at der indføres passende sanktioner samt at eventuelle eksisterende smuthuller lukkes;

8.  anmoder Kommissionen om at sikre, at alle medlemsstater forbyder væddemål inden for konkurrencer, der involverer mindreårige;

9.  anmoder medlemsstaterne om at oprette en særlig retshåndhævende enhed, der skal bekæmpe matchfixing og tjene som et kommunikations- og samarbejdscentrum for de vigtigste parter, og kræve, at spiloperatører indberetter oplysninger om uregelmæssige spillemønstre til denne særlige enhed og til idrætsorganisationer med henblik på yderligere efterforskning og henvisning til retsforfølgende myndigheder;

10. opfordrer medlemsstaterne til at øge det europæiske retshåndhævelsessamarbejde gennem fælles efterforskningshold og samarbejde mellem anklagemyndigheder; understreger behovet for foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlige spillehjemmesider og anonyme væddemål; mener, at der bør udveksles oplysninger om personer, der er blevet nævnt ved navn i forbindelse med, eller som er blevet dømt for at henvende sig til spillere om matchfixing;

11. opfordrer medlemsstaterne til at oprette tilsynsorganer til at identificere og bekæmpe ulovlige aktiviteter og korruption inden for sportsvæddemål; understreger behovet for et tæt samarbejde med andre myndigheder, herunder licensudstedende myndigheder og organer, retshåndhævende organer og politiet;

12. opfordrer indtrængende Kommissionen til at lette udvekslingen af oplysninger mellem disse tilsynsmyndigheder vedrørende lovlige eller mistænkelige aktiviteter i forbindelse med sportsvæddemål;

13. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at etablere et samarbejde med tredjelande med henblik på at bekæmpe den organiserede kriminalitet i forbindelse med matchfixing, bl.a. ved at deltage i forhandlingerne om en international Europarådskonvention om bekæmpelse af manipulation af sportsresultater;

14. glæder sig over, at den femte internationale konference for ministre og højtstående embedsmænd med ansvar for idrætsundervisning og sport (MINEPS) vil behandle spørgsmålet om sportens integritet og bekæmpelsen af matchfixing, og mener, at dette er et godt forum til at tage sig at behovet for et globalt organ til at bekæmpe matchfixing;

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udøve pres under internationale forhandlinger om asiatiske "spilleparadiser", såsom Hong Kong og Singapore;

16. opfordrer Rådet til hurtigt og ambitiøst at fortsætte drøftelserne om forslaget til et nyt direktiv om hvidvaskning af penge (COM(2013)0045) med henblik på at gribe ind over for anvendelsen af sportsvæddemål på internettet til hvidvaskning af penge;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og til de europæiske, internationale og nationale sportsforbund.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0025.

(2)

EUT C 87E af 1.4.2010, s. 30.

(3)

EUT C 33E af 9.2.2006, s. 590.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik