Διαδικασία : 2013/2567(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0130/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0130/2013

Συζήτηση :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2013 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0098

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 141kWORD 88k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0130/2013
11.3.2013
PE507.383v01-00
 
B7-0130/2013

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό (2013/2567(RSP))


Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie‑Thérèse Sanchez‑Schmid, Marco Scurria εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό (2013/2567(RSP))  
B7‑0131/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Λευκωσίας της 20ής Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την καταπολέμηση των στημένων αγώνων,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2011 με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» (COM(2011)0012),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την τιμιότητα των τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση(2),

–   έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τον αθλητισμό (COM(2007)0391),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2005 σχετικά με την καταπολέμηση της χρήσης απαγορευμένων ουσιών (ντόπινγκ) στον αθλητισμό(3),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΕΕ» (COM(2011)0308),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει, εξ ονόματος της ΕΕ, στις διαπραγματεύσεις για διεθνή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων αθλητικών εκδηλώσεων (COM(2012)0655),

–   έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης του Μαρτίου του 2012 με τίτλο «Στήσιμο αγώνων στον αθλητισμό», η οποία ζητήθηκε από την Επιτροπή,

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 19ης Αυγούστου 1985 σχετικά με την βία και τις παρεκτροπές των θεατών κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων και σχετικά με την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, της 16ης Νοεμβρίου 1989,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με την προώθηση της τιμιότητας του αθλητισμού με στόχο την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων, ειδικότερα δε του στησίματος αγώνων,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μεικτή ερευνητική ομάδα της Europol με κωδική ονομασία «Επιχείρηση Βέτο» αποκάλυψε εκτεταμένο στήσιμο ποδοσφαιρικών αγώνων κατά τα τελευταία έτη, με 680 αγώνες να κρίνονται ύποπτοι παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων 380 αγώνων στην Ευρώπη, και λαμβάνοντας υπόψη ότι περιέγραψε ευρύτατο δίκτυο στησίματος αγώνων που έπληξε τον πυρήνα του αθλητισμού, με 425 άτομα να θεωρούνται ύποπτα και 50 άλλα να έχουν συλληφθεί·

B.  λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση της Europol ότι τα αριθμητικά αυτά στοιχεία είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός κρατών μελών έχει επηρεαστεί από το στήσιμο αγώνων, κάτι που αποτελεί αιτία σοβαρής ανησυχίας, διότι το στήσιμο αγώνων σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα και αποτελεί μείζονα πηγή κινδύνου για τον αθλητικό κόσμο σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το στήσιμο αγώνων είναι μια μορφή εγκλήματος που δημιουργεί υψηλά έσοδα, ενώ τα ποσοστά των καταδικών και του εντοπισμού είναι εξαιρετικά χαμηλά, και ότι, κατά συνέπεια, χρησιμοποιείται από εγκληματικές οργανώσεις στις παράνομες δραστηριότητές τους όπως το ξέπλυμα χρήματος και η παράνομη εμπορία ανθρώπων και ναρκωτικών ουσιών·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματικές οργανώσεις λειτουργούν σε διεθνή κλίμακα και έχουν διασυνδέσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη, με αποτέλεσμα κανένα θεσμικό όργανο, χώρα ή οργάνωση να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τους στημένους αγώνες κατά μόνας·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα αθλήματα μπορούν να επηρεαστούν και ότι απειλείται η ακεραιότητα του αθλητισμού·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ελέγχου δεν εντοπίζουν αμέσως τους στημένους αγώνες λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα των παράνομων αυτών δραστηριοτήτων·

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στοιχήματα επί στημένων αγώνων προσφέρονται κυρίως από φορείς εκμετάλλευσης εκτός ΕΕ, κάτι που καθιστά αναγκαία μια διεθνή εστίαση στην καταπολέμηση των στημένων αγώνων·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχουν ολοένα και μεγαλύτερες ανησυχίες για τις δόλιες προθέσεις των ατόμων που αναλαμβάνουν ποδοσφαιρικούς συλλόγους ως μέσον για την προώθηση του στησίματος αγώνων και του ξεπλύματος χρήματος·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδικαλιστικές ενώσεις παικτών επισημαίνουν το γεγονός ότι το στήσιμο αγώνων αποτελεί πρόβλημα και από την άποψη ότι οι παίκτες δεν λαμβάνουν τους μισθούς τους εγκαίρως και δέχονται εκφοβισμούς και εκβιασμούς·

1.  καλεί όλους τους κύριους ενδιαφερομένους σε ατομικό επίπεδο να αναλάβουν την ευθύνη τους και να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, αλληλοσυμπληρώνοντας τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση των στημένων αγώνων στον αθλητισμό·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια συντονισμένη προσέγγιση στην καταπολέμηση των στημένων αγώνων και του οργανωμένου εγκλήματος συντονίζοντας τις προσπάθειες των βασικών ενδιαφερομένων στο θέμα αυτό και παρέχοντας μία πλατφόρμα συζήτησης και ανταλλαγής πληροφοριών και καλύτερων πρακτικών·

3.  καλεί τις αθλητικές οργανώσεις να υιοθετήσουν μια πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι της διαφθοράς (τόσο εσωτερικά όσο και σε σχέση με τους εξωτερικούς συμβαλλόμενους) έτσι ώστε τα μέλη τους να μην ενδίδουν στις εξωτερικές πιέσεις·

4.  ζητεί από τις αθλητικές οργανώσεις να θεσπίσουν έναν Κώδικα Συμπεριφοράς για όλο το προσωπικό (παίκτες, προπονητές, διαιτητές, ιατρικό και τεχνικό προσωπικό), ο οποίος να εκθέτει τους κινδύνους των στημένων αγώνων, να περιλαμβάνει μια σαφή απαγόρευση της χειραγώγησης αγώνων για στοιχηματικούς ή άλλους σκοπούς, να ορίζει τις σχετικές κυρώσεις και να περιλαμβάνει μια απαγόρευση στοιχηματισμού επί ιδίων αγώνων και μια υποχρέωση αναφοράς οιωνδήποτε προσεγγίσεων ή γνώσης που σχετίζονται με το στήσιμο αγώνων, σε συνδυασμό με έναν κατάλληλο μηχανισμό προστασίας των καταγγελλόντων·

5.  καλεί όλους τους ρυθμιστικούς φορείς στον τομέα του αθλητισμού να δεσμευθούν σε πρακτικές καλής διακυβέρνησης, ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο να πέσουν θύματα στημένων αγώνων·

6.  ενθαρρύνει τις αθλητικές οργανώσεις να δρομολογήσουν και να συνεχίσουν ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευσης με σαφείς υποχρεώσεις για τους συλλόγους, τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες, ιδίως σε ό,τι αφορά τους ανήλικους, και να συγκροτήσουν ένα πειθαρχικό όργανο για την αντιμετώπιση των στημένων αγώνων·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν ρητώς τους στημένους αγώνες στο εθνικό ποινικό τους δίκαιο και προβλέπουν τις κατάλληλες κυρώσεις, καθώς και ότι αντιμετωπίζονται τα υπάρχοντα κενά·

8.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη απαγορεύουν τα στοιχήματα σε αγώνες όπου εμπλέκονται ανήλικοι·

9.  ζητεί από τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν μια εξειδικευμένη μονάδα επιβολής του νόμου που θα καταπολεμά το στήσιμο αγώνων και θα χρησιμεύει ως κόμβος επικοινωνίας και συνεργασίας με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, και να απαιτήσουν από τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών να παρέχουν πληροφορίες για παράτυπες μεθόδους τυχερών παιγνίων σε αυτή την εξειδικευμένη μονάδα και στις αθλητικές οργανώσεις, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση και παραπομπή στις διωκτικές αρχές·

10. καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στην επιβολή του νόμου μέσω μεικτών ερευνητικών ομάδων και συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών αρχών· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση των παράνομων ιστοτόπων στοιχήματος και του ανώνυμου στοιχηματισμού· θεωρεί ότι πρέπει να ανταλλάσσονται πληροφορίες για άτομα που έχουν κατονομαστεί σε σχέση με, ή έχουν καταδικαστεί για, προσέγγιση παικτών για συμφωνίες στησίματος αγώνων·

11. καλεί τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν ρυθμιστικούς φορείς για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων και διαφθοράς στο αθλητικό στοίχημα· τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας με άλλους ρυθμιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχών αδειοδότησης και των οργάνων επιβολής, καθώς και της αστυνομίας·

12. ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των ρυθμιστικών φορέων για παράνομες ή ύποπτες στοιχηματικές δραστηριότητες στον τομέα του αθλητισμού·

13. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν συνεργασία με τις τρίτες χώρες με στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζεται με στημένους αγώνες, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας στις διαπραγματεύσεις για μια διεθνή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων αθλητικών αγώνων·

14. χαιρετίζει το γεγονός ότι η Πέμπτη Διεθνής Διάσκεψη Υπουργών και Ανώτερων Αξιωματούχων Αρμόδιων για τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό (MINEPS) θα εξετάσει το ζήτημα της ακεραιότητας στον αθλητισμό και την καταπολέμηση των στημένων αγώνων, και πιστεύει ότι αυτό είναι ένα καλό φόρουμ για την αντιμετώπιση της ανάγκης για ένα παγκόσμιο όργανο που θα ασχολείται με το στήσιμο αγώνων·

15. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ασκήσουν πίεση σε διεθνείς διαπραγματεύσεις για ασιατικούς "παραδείσους στοιχήματος" όπως το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη·

16. καλεί το Συμβούλιο να προχωρήσει, με ταχύ και φιλόδοξο τρόπο, στις συζητήσεις επί της προτάσεως για μια νέα οδηγία σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (COM(2013)0045) για την αντιμετώπιση της χρησιμοποίησης αθλητικών στοιχημάτων σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση για το ξέπλυμα χρήματος·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στις ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες.

(1)

Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2012)0025.

(2)

ΕΕ C 87 E, 1.4.2010, σ. 30.

(3)

ΕΕ C 33 E, 9.2.2006, σ. 590.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου