Resolutsiooni ettepanek - B7-0130/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0130/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Võistluste tulemuste kokkuleppimine ja korruptsioon spordis

11.3.2013 - (2013/2567(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo fraktsiooni S&D nimel
Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie‑Thérèse Sanchez‑Schmid, Marco Scurria fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0130/2013

Menetlus : 2013/2567(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0130/2013

B7‑0130/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon võistluste tulemuste kokkuleppimise ja korruptsiooni kohta spordis

(2013/2567(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse 20. septembri 2012. aasta Nicosia deklaratsiooni võistluste tulemuste kokkuleppimise vastase võitluse kohta,

–   võttes arvesse komisjoni 18. jaanuari aasta 2011 teatist „Euroopa mõõtme arendamine spordis” (COM(2011)0012),

–   võttes arvesse oma 2. veebruari 2012. aasta resolutsiooni Euroopa mõõtme kohta spordis[1],

–   võttes arvesse oma 10. märtsi 2009. aasta resolutsiooni online-hasartmängude aususe kohta[2],

–   võttes arvesse komisjoni valget raamatut spordi kohta (COM(2007)0391),

–   võttes arvesse oma 14. aprilli 2005. aasta resolutsiooni, mis käsitleb võitlust dopingu kasutamise vastu spordis[3],

–   võttes arvesse komisjoni teatist „Võitlus korruptsiooniga Euroopa Liidus” (COM(2011)0308),

–   võttes arvesse komisjoni soovitust võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse Euroopa Komisjonile volitused osalemiseks Euroopa Liidu nimel läbirääkimistes Euroopa Nõukogu rahvusvahelise konventsiooni üle, mis käsitleb võitlust sporditulemustega manipuleerimise vastu (COM(2012)0655),

–   võttes arvesse Euroopa Komisjoni poolt tellitud ja 2012. aasta märtsis avaldatud uuringu „Võistluste tulemuste kokkuleppimine spordis” tulemusi,

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu 19. augusti 1985. aasta konventsiooni pealtvaatajate vägivalla ja korrarikkumiste kohta spordiüritustel ning 16. novembri 1989. aasta konventsiooni dopinguvastase võitluse kohta,

–    võttes arvesse Euroopa Nõukogu ministrite komitee 28. septembri 2011. aasta soovitust spordieetika edendamise kohta tulemustega manipuleerimise ja eelkõige võistluste tulemuste kokkuleppimisega võitlemiseks,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Europoli ühine uurimisrühm koodnimetusega „Operatsioon Veto” tõi päevavalgele laialdase jalgpallivõistluste tulemuste kokkuleppimise spordis, kusjuures 680 mängu tulemust ülemaailmselt, sealhulgas 380 mängu tulemust Euroopas peeti kahtlaseks, ning arvestades, et uurimisrühm kirjeldas ka laiaulatuslikku võistluste tulemuste kokkuleppimise võrgustikku, mis ulatus otse spordimaailma keskmesse, kus 425 inimest on praegu kuriteos kahtlustatavad ja 50 inimest juba arreteeritud;

B.  arvestades, et Europoli avalduse kohaselt on need arvud kõigest jäämäe tipp;

C. arvestades, et paljud liikmesriigid on mõjutanud spordivõistluste tulemuste kokkuleppimisest, mis on murettekitav, sest võistluste tulemuste kokkuleppimine on seotud organiseeritud kuritegevusega ja on suur ohuallikas peaaegu kõigi liikmesriikide spordiorganisatsioonidele;

D. arvestades, et võistluste tulemuste kokkuleppimine on kuritegevuse vorm, mis toob suurt tulu, ning samas on selles valdkonnas tehtud kohtuotsuste ja avastamise määr väga madal, ning arvestades, et seetõttu kasutavad kuritegelikud organisatsioonid seda oma ebaseaduslikus tegevuses, näiteks rahapesus ning inim- ja narkokaubanduses;

E.  arvestades, et kuritegelikud organisatsioonid tegutsevad rahvusvahelisel tasandil ning omavad sidemeid üle kogu maailma, nii et ükski asutus, riik või organisatsioon ei oleks võimeline võistluste tulemuste kokkuleppimise probleemiga oma jõududega toime tulema;

F.  arvestades, et kogu sporti saab mõjutada ja spordieetika on ohus;

G. arvestades, et selle ebaseadusliku tegevuse ülemaailmse olemuse tõttu ei ole praeguste mehhanismide abil võimalik kokkulepitud tulemustega spordivõistlusi vahetult tuvastada;

H. arvestades, et kihlvedusid kokkulepitud tulemustega mängude kohta pakuvad peamiselt väljaspool ELi tegutsevad ettevõtjad, mistõttu on võistluste tulemuste kokkuleppimise vastasele võitlusele vaja pöörata rahvusvahelist tähelepanu;

I.   arvestades, et ekspertide arvates tekitavad üha enam muret isikud, kes kuritahtlikel eesmärkidel võtavad üle jalgpalliklubisid, et kasutada neid edasise võistluste tulemuste kokkuleppimise ja rahapesu vahendina;

J.   arvestades, et mõned spordiliidud juhivad tähelepanu asjaolule, et võistluste tulemuste kokkuleppimise tõttu ei pruugi sportlased oma palka õigeaegselt kätte saada, neid võidakse hirmutada ja nende vastu võidakse kasutada väljapressimist;

1.  kutsub kõiki peamisi sidusrühmi eraldi üles võtma endale vastutuse ja töötama välja kõikehõlmava lähenemisviisi, täiendades üksteise jõupingutusi võitluses võistluste tulemuste kokkuleppimise vastu spordis;

2.  palub komisjonil töötada välja koordineeritud lähenemisviisi võitlusele võistluste tulemuste kokkuleppimise ja organiseeritud kuritegevuse vastu, kooskõlastades peamiste sidusrühmade jõupingutusi selles valdkonnas ja pakkudes platvormi aruteluks ning teabe ja parimate tavade vahetamiseks;

3.  kutsub spordiorganisatsioone üles rakendama täisleppimatuse poliitikat korruptsiooni suhtes (nii sisemiselt kui ka väliste lepingupartnerite suhtes), et vältida oma liikmete järeleandmist välisele survele;

4.  nõuab tungivalt, et spordiorganisatsioonid kehtestaksid kõigi osaliste jaoks (sportlased, treenerid, kohtunikud ning meditsiiniline ja tehniline personal) käitumiskoodeksi, milles oleks esitatud võistluste tulemuste kokkuleppimise ohud, mis sisaldaks selget keeldu kihlveo või muudel eesmärkidel spordivõistluste tulemustega manipuleerida, milles oleks sätestatud vastavad sanktsioonid ning mis sisaldaks oma mängude peale kihla vedamise keeldu ning kohustust teatada lähenemiskatsetest võistluste tulemuste kokkuleppimise eesmärgil või edastada sellekohane teave, samuti peaks olema sisse seatud piisav süsteem rikkumisest teatajate kaitseks;

5.  kutsub kõiki spordiorganisatsioone üles kohustuma järgima head juhtimistava, et vähendada riski langeda võistluste tulemuste kokkuleppimise ohvriks;

6.  soovitab spordiorganisatsioonidel alustada ja jätkata terviklikke ennetavaid ja harivaid programme, millega kaasneksid selged kohustused klubidele, liigadele ja liitudele, eelkõige seoses alaealistega, ning asutada distsiplinaarorgani, mis tegeleks võistluste tulemuste kokkuleppimise probleemiga;

7.  palub komisjonil tagada, et kõik liikmesriigid lisavad võistluste tulemuste kokkuleppimise selgesõnaliselt siseriiklikusse kriminaalõigusesse ning näevad ette asjakohased sanktsioonid ja kõrvaldavad kõik olemasolevad seaduselüngad;

8.  palub komisjonil tagada, et kõik liikmesriigid keelaksid kihlveod alaealistega seotud võistlustel;

9.  palub liikmesriikidel luua võitluseks võistluste tulemuste kokkuleppimisega spetsialiseeritud korrakaitseüksuse, kes ühtlasi toimiks peamiste sidusrühmadega sidepidamise ja koostöö keskusena, ning nõuda hasartmängude korraldajatelt, et nad annaksid sellele eriüksusele ja spordiorganisatsioonidele teavet ebaharilike hasartmängumustrite kohta nende edasiseks uurimiseks ja suunamiseks prokuratuuri;

10. kutsub liikmesriike üles tõhustama Euroopa õiguskaitsealast koostööd ühiste uurimisrühmade ja prokuratuuride vahelise koostöö abil; rõhutab, et on vaja võtta meetmed, millega võidelda ebaseaduslike kihlvedudega tegelevate veebisaitide ja anonüümsete kihlvedude vastu; on veendunud, et tuleks vahetada teavet inimeste kohta, keda on nimetatud seoses võistluste tulemuste kokkuleppimise eesmärgil sportlastele lähenemisega või kes on selle eest süüdi mõistetud;

11. kutsub liikmesriike üles looma reguleerivaid asutusi, et tuvastada ebaseaduslikku tegevust ja korruptsiooni spordikihlvedude valdkonnas ning selle vastu võidelda; rõhutab, et tuleb teha tihedat koostööd teiste reguleerivate asutuste, sealhulgas litsentseerimisasutuste, täitevasutuste ja politseiga;

12. nõuab tungivalt, et komisjon hõlbustaks teabevahetust nende reguleerivate asutuste vahel seoses ebaseaduslike või kahtlaste spordikihlvedudega;

13. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid teeksid koostööd kolmandate riikidega, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu, mis on seotud võistluste tulemuste kokkuleppimisega, muu hulgas osaledes läbirääkimistel rahvusvahelise Euroopa Nõukogu konventsiooni üle, mis käsitleb võitlust sporditulemuste manipuleerimise vastu;

14. väljendab heameelt asjaolu üle, et viiendal rahvusvahelisel kehakultuuri ja spordi valdkonna ministrite ja kõrgemate ametnike konverentsil käsitletakse spordieetika küsimust ja võitlust võistluste tulemuste kokkuleppimise vastu ning usub, et see on sobiv foorum, kus arutada vajadust üleilmse võistluste tulemuste kokkuleppimise vastase organisatsiooni järele;

15. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles avaldama survet rahvusvahelistel läbirääkimistel, mis puudutavad selliseid Aasia kihlveoparadiise nagu Hongkong ja Singapur;

16. kutsub nõukogu üles jätkama kiiresti ja endale kõrgeid eesmärke seades arutelusid ettepaneku üle võtta vastu uus rahapesu vastane direktiiv (COM(2013)0045), et võtta samme online-spordikihlvedude kasutamise vastu rahapesu eesmärgil;

17. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa, rahvusvahelistele ja riikide spordialaliitudele.