Procedūra : 2013/2567(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0130/2013

Iesniegtie teksti :

B7-0130/2013

Debates :

PV 14/03/2013 - 5
CRE 14/03/2013 - 5

Balsojumi :

PV 14/03/2013 - 8.11
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0098

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 150kWORD 66k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0130/2013
11.3.2013
PE507.383v01-00
 
B7-0130/2013

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par iepriekšēju vienošanos par spēļu rezultātu un korupciju sportā (2013/2567(RSP))


Emine Bozkurt, Petra Kammerevert, Mitro Repo S&D grupas vārdā
Roberta Angelilli, Ivo Belet, Piotr Borys, Anne Delvaux, Santiago Fisas Ayxela, Seán Kelly, Salvatore Iacolino, Véronique Mathieu Houillon, Doris Pack, Marie‑Thérèse Sanchez‑Schmid, Marco Scurria PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par iepriekšēju vienošanos par spēļu rezultātu un korupciju sportā (2013/2567(RSP))  
B7‑0131/2013

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā 2012. gada 20. septembra Nikosijas deklarāciju par cīņu pret spēļu rezultātu sarunāšanu,

–   ņemot vērā Komisijas 2011. gada 18. janvāra paziņojumu „Attīstīt Eiropas dimensiju sportā” (COM(2011)0012),

–   ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 2. februāra rezolūciju par Eiropas dimensiju sportā(1),

–   ņemot vērā Parlamenta 2009. gada 10. marta rezolūciju par tiešsaistes azartspēļu integritāti(2),

–   ņemot vērā Komisijas balto grāmatu par sportu (COM(2007)0391),

–   ņemot vērā Parlamenta 2005. gada 14. aprīļa rezolūciju par dopinga izmantošanu sportā(3),

–   ņemot vērā Komisijas paziņojumu „Korupcijas apkarošana Eiropas Savienībā” (COM(2011)0308),

–   ņemot vērā Komisijas Ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Komisiju pilnvaro ES vārdā piedalīties sarunās par Eiropas Padomes starptautisku konvenciju pret manipulācijām ar sporta rezultātiem (COM(2012)0655),

–   ņemot vērā rezultātus, kas iegūti Komisijas pasūtītajā 2012. gada marta pētījumā „Spēļu rezultātu sarunāšana sportā”,

–   ņemot vērā Eiropas Padomes 1985. gada 19. augusta Konvenciju par skatītāju vardarbību un nepienācīgu uzvedību sporta pasākumos un Eiropas Padomes 1989. gada 16. novembra Antidopinga konvenciju,

–   ņemot vērā Eiropas Padomes Ministru komitejas 2011. gada 28. septembra Ieteikumu par godīguma veicināšanu sportā, lai apkarotu manipulācijas ar rezultātiem, jo īpaši spēļu rezultātu sarunāšanu,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Eiropola Apvienotās izmeklēšanas grupa (JIT) ar kodēto nosaukumu „Operācija veto” atklāja, ka pēdējos gados ir plaši izplatījusies futbola spēļu rezultātu sarunāšana — pasaulē kopā par aizdomīgām uzskata 680 spēles, tostarp 380 spēles Eiropā, un tā kā pētījumā aprakstīts plašs spēļu rezultātu sarunāšanas tīkls, kurš skar sporta būtību un kura 425 locekļi tiek turēti aizdomās un 50 — ir arestēti;

B.  tā kā Eiropols apgalvo, ka šie skaitļi ir tikai aisberga redzamā daļa;

C. tā kā spēļu rezultātu sarunāšana ir ietekmējusi lielu skaitu dalībvalstu, kas ir cēlonis nopietnām bažām, jo tā ir saistīta ar organizēto noziedzību un ir galvenais riska avots sporta pasaulei praktiski visās dalībvalstīs;

D. tā kā spēļu rezultātu sarunāšana ir kriminālnoziegums, kas rada lielus ienākumus, bet notiesāšanas un atklāšanas iespējamība ir ļoti zema, un tā kā šo iespēju izmanto kriminālas organizācijas nelegālām darbībām, piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un cilvēku un narkotiku tirdzniecībai;

E.  tā kā kriminālās organizācijas darbojas starptautiskā mērogā un tām ir tādi sakari visā pasaulē, ka neviena iestāde, valsts vai organizācija nespēj viena pati apkarot spēļu rezultātu sarunāšanu;

F.  tā kā šī parādība var ietekmēt visus sporta veidus un līdz ar to ir apdraudēts godīgums sportā;

G. tā kā pašreizējie kontroles mehānismi nespēj konstatēt sarunātas spēles nekavējoties, ņemot vērā nelegālo darbību globālo raksturu;

H. tā kā likmes uz sarunātām spēlēm galvenokārt piedāvā operatori, kas atrodas ārpus ES, tādējādi radot nepieciešamību cīņai pret spēļu sarunāšanu pievērst starptautisku uzmanību;

I.   tā kā eksperti norāda, ka pieaug bažas par personu ļaunprātīgiem nolūkiem, iegādājoties futbola klubus, lai arī turpmāk varētu nodarboties ar spēļu rezultātu sarunāšanu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu;

J.   tā kā spēlētāju savienības norāda uz to, ka spēļu rezultātu sarunāšana ir problēma arī tādēļ, ka spēlētāji nesaņem laikā algu un tiek iebiedēti un šantažēti,

1.  aicina galvenās ieinteresētās personas uzņemties personīgu atbildību un izstrādāt visaptverošu pieeju, papildinot viens otra centienus apkarot spēļu rezultātu sarunāšanu sportā;

2.  prasa Komisijai izstrādāt koordinētu pieeju cīņā pret spēļu rezultātu sarunāšanu un organizēto noziedzību, koordinējot galveno ieinteresēto personu centienus šajā jomā un nodrošinot diskusiju, kā arī informācijas un paraugprakses apmaiņas platformu;

3.  aicina sporta organizācijas nesaudzīgi izskaust korupciju (gan organizācijas iekšienē, gan attiecībā uz ārējiem līgumslēdzējiem), lai atturētu to locekļus no pakļaušanās ārējam spiedienam;

4.  mudina sporta organizācijas izstrādāt rīcības kodeksu visām iesaistītajām pusēm (spēlētājiem, treneriem, tiesnešiem un medicīnas un tehniskajam personālam), kas izklāsta spēļu rezultātu sarunāšanas riskus, ietver skaidru aizliegumu manipulēt ar spēļu rezultātiem derību vai citiem mērķiem, nosaka saistītās sankcijas un ietver aizliegumu piedalīties savu spēļu derībās un pienākumu ziņot par visiem attiecīgiem mēģinājumiem vai aizdomām par šādiem mēģinājumiem, un tajā iekļauj atbilstošu ziņotāju aizsardzības mehānismu;

5.  aicina visas sporta pārvaldes iestādes apņemties ieviest labas pārvaldes praksi, lai samazinātu risku kļūt par spēļu rezultātu sarunāšanas upuri;

6.  mudina sporta organizācijas iesākt un saglabāt vispārējus preventīvus pasākumus un izglītības programmas, kurās būtu skaidri izklāstītas klubu, līgu un federāciju saistības, jo īpaši attiecībā uz nepilngadīgajiem, un nodibināt disciplināru struktūru, lai vērstos pret spēļu rezultātu sarunāšanu;

7.  prasa Komisijai nodrošināt, ka visas dalībvalstis nepārprotamā veidā iekļauj spēļu rezultātu sarunāšanu savās krimināltiesībās, paredz atbilstošas sankcijas un novērš nepilnības;

8.  prasa Komisijai nodrošināt, ka visas dalībvalstis aizliedz derības par sacensībām, kurās piedalās nepilngadīgie;

9.  aicina dalībvalstis izveidot specializētu tiesībaizsardzības vienību, kas cīnītos pret spēļu rezultātu sarunāšanu un būtu komunikācijas un sadarbības ar galvenajām ieinteresētajām personām mezglpunkts, un pieprasīt derību operatoriem sniegt informāciju par nelikumīgu derību modeļiem šai specializētajai vienībai un sporta organizācijām, lai veiktu turpmāku izmeklēšanu un vērstos pie kriminālvajāšanas iestādēm;

10. aicina dalībvalstis uzlabot Eiropas tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību, izveidojot kopīgas izmeklēšanas vienības, un uzlabot sadarbību starp kriminālvajāšanas iestādēm; uzsver vajadzību veikt pasākumus, lai apkarotu nelikumīgo derību tīmekļa vietnes un anonīmās derības; uzskata, ka būtu jāapmainās ar informāciju par personām, kas ir minētas saistībā ar vēršanos pie spēlētājiem spēļu rezultātu sarunāšanas sakarā vai ir par to notiesātas;

11. aicina dalībvalstis izveidot regulatīvās struktūras, lai identificētu un apkarotu nelegālās darbības un korupciju sporta derībās; uzsver nepieciešamību cieši sadarboties ar citiem regulatoriem, tostarp licencēšanas iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un policiju;

12. mudina Komisiju starp šīm regulatīvajām iestādēm atvieglot informācijas apmaiņu attiecībā uz nelegālām vai aizdomīgām sporta derību aktivitātēm;

13. mudina Komisiju un dalībvalstis izveidot sadarbību ar trešām valstīm ar mērķi apkarot organizēto noziedzību saistībā ar spēļu rezultātu sarunāšanu, inter alia, piedaloties sarunās par starptautisku Eiropas Padomes konvenciju, kas apkarotu manipulācijas ar sporta rezultātiem;

14. atzinīgi vērtē to, ka Piektā starptautiskā ministru un atbildīgo amatpersonu par fizisko audzināšanu un sportu konference (MINEPS) risinās jautājumu par godīgumu sportā un cīņu pret spēļu rezultātu sarunāšanu, un uzskata, ka tas ir labs forums, kurā risināt vajadzību pēc pasaules līmeņa struktūras, kas nodarbojas ar spēļu rezultātu sarunāšanas jautājumu;

15. aicina Komisiju un dalībvalstis starptautiskās sarunās izdarīt spiedienu uz Āzijas derību centriem, kādi ir Honkonga un Singapūra;

16. aicina Padomi raiti un apņēmīgi turpināt sarunas par priekšlikumu jaunai direktīvai par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu (COM(2013)0045), lai risinātu jautājumu par tiešsaistes sporta derību izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai;

17. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Eiropas, starptautiskajām un valstu sporta federācijām.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0025.

(2)

OV C 87 E, 1.4.2010., 30. lpp.

(3)

OV C 33 E, 9.2.2006., 590. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika